Portfolio - Proste.pl

Komentarze

Transkrypt

Portfolio - Proste.pl
GN
Gruba Najgorsza / The Thick Worst
www.gnoje.com
-
AREK
PASOŻYT / PARASITE
Portfolio
06.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
00
ENG
PL
Table of contents.
Spis treści.
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
Parasite
Guerilla
Parasitice paintings
Parasitice paintings 2
Sporulated forms
Baloonland
I am artist
My
Campers
Others
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
Pasożyt
Bojówka
Malarstwo pasożytnicze
Malarstwo pasożytnicze 2
Formy przetrwalnikowe
Baloniada
Jestem artystą
Moje
Kamperzy
Inne
10
11
The Parasitism Manifesto ENG
The Parasitism Manifesto PL
10
11
Manifest Pasożytyzmu ENG
Manifest Pasożytyzmu PL
12
Bio
12
Bio
Parasite / Pasożyt (GN)
00
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
This project is based on the idea of transfering the idead of
parasitism from nature to culture. Art galleries, musea, cultural
institutions, art dealers, curators, or even other artist will be
hosts for the titular Parasite. Such a relation allows the Parasite
to make a living with the art.
Projekt polega na przeniesieniu idei pasożytnictwa z
natury do kultury. Galerie, muzea, instytucje kultury, a
także artyści, marszandzi, kuratorzy staną się żywicielami
dla tytułowego „Pasożyta”. Pozwala to na bezpośrednie
utrzymywanie się artysty ze sztuki.
The host gives the Parasite all the essential factors needed for
survival, i.e. the shelter and the nourishment.
Żywiciel zapewnia podstawowe elementy potrzebne do
życia, czyli dom i pożywienie.
The Parasite lives his own life – he is not confined for longer
time in order for the amusement of spectators (like in Big
Brother-style realisty shows). He may create art, but neither
themes nor forms are forced upon him, and he decides wether to
work or not.
Pasożyt żyje swoim życiem - nie jest zamknięty na stałe w
wyznaczonej przestrzeni na potrzeby obserwacji widzów
(tak jak w przypadku programu Big Brother, etc). Może
pracować twórczo, jednakżę z zasady nie tworzy
określonych dzieł sztuki.
The Parasite can and will exploit circumstances and overuse his
position – at the host's cost he will use all means necessary for
his own good.
Pasożyt może wykorzystywać okazje i nadużywać swojej
pozycji - kosztem żywiciela kreuje sytuacje dla swojego
dobra.
Online blog - www.pasozyt.blogspot.com
Internetowy dziennik - www.pasozyt.blogspot.com
Created in:
- CoCA (Centre of Contemporary Art), Toruń, PL,
17.09 - 1.11.2010,
- XI Art Camp Pszczyna 2011, Pszczyna, PL (1-10.07.2011)
- Gallery at Vistula, Toruń, PL, 23.0.2011 - now
Stworzone w:
- CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL,
17.09 - 1.11.2010
- XI Spotkanie Artystyczne Pszczyna 2011 (1-10.07.2011)
- Galeria Nad Wisłą, Toruń, PL, 23.01.2011 - teraz
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
Inside the parasite artist home.
Wewnątrz domu artysty-pasozyta.
„Parasite”, CoCA , Torun, PL
17.09 - 1.11.2010
„Pasożyt”, CSW, Toruń, PL
17.09 - 1.11.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
The parasite artist home - outside.
Dom artysty-pasozyta - zewnątrz.
„Parasite”, CoCA , Torun, PL
17.09 - 1.11.2010
„Pasożyt”, CSW, Toruń, PL
17.09 - 1.11.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
„Parasite”
„Pasożyt”
Gallery at Vistula, Toruń, PL
23.01.2011 - now
Galeria Nad Wisłą, Toruń, PL
23.01.2011 - teraz
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Parasite
Pasożyt
Action
Making a living with the art, living in a gallery
Akcja
Utrzymywanie się na sztuce, życie w galerii
„Parasite”
„Pasożyt”
Gallery at Vistula, Toruń, PL
23.01.2011 - now
Galeria Nad Wisłą, Toruń, PL
23.01.2011 - teraz
Parasite / Pasożyt (GN)
01
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on a free-entrance day
CoCA , Torun, PL, 09.2010
Akcja w trakcie wolnego wstępu
CSW, Toruń, PL, 09.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on vernissage A.Malewski
Gallery Wozownia, Toruń, PL, 7.01.2011
Akcja na wernisażu A.Malewskiego
Galeria Wozownia, Toruń, 7.01.2011
Group act in galleries off their own bat
(without informed) main on free-entrance
days or during vernisagges.
Grupa działa w galeriach na własną ręke
(nie zapowiedzianie), głównie kiedy jest wstęp
wolny lub w trakcie wernisaży.
The troop consists of people who do not generally deal
with art on daily basis.
Grupa składa się z ochotników w większości nie
zajmujących się sztuką na codzień.
The goal of the group is creating soft diversion,
sabotaging artistic institutions, confuding "art workers".
The Guerilla focused on commenting the act of disruption
of perception of the art by spectators. It needs to be
stressed that Troopers are living organism, constantly
redefining its aspirations.
Celem grupy jest stwarzanie miękkiej dywersji, sabotażu
względem instytucji artystycznych, lekkiego
zdezorientowania w szeregach 'robotników sztuki'.
Bojówka głównie zwracała uwagę na zakłócanie
odbioru sztuki przez widza. Trzeba także powiedzieć, że
grupa jest organizmem żywym, który ciągle redefiniuje
swoje aspiracje.
At first, The Guerrila acted on free-entrance days in
cultural institutions. Nowadays, we also create diversion
during vernissages.
Początkowo Bojówka działała w dni wolnego wstępu do
placówek artystycznych. Z czasem zaczęła robić akcje w
trakcie wernisaży.
Actions in CoCA (Centre of Contemporary Art), Torun, PL: 26.09,
30.09, 5.10, 7.10, 14.10.2010, 17.02.2011
Akcje w CSW (Centrum Sztuki Współczesnej) w Toruniu: 26.09,
30.09, 5.10, 7.10, 14.10.2010, 17.02.2011
Actions during vernisages:
22.10.2010
A.Malewski, Gallery Wozownia, Torun, PL
29.10.2010
„The Apogeum. New expression 1987”,
CoCA, Torun, PL
5.11.2010
„The melancholy of resistance”, CoCA, Torun, PL
3.12.2010
„Hide&seek”, CoCA, Torun, PL
7.01.2011
„In rhythm”, J.Grzebieniowska,
Gallery Wozownia,Torun, PL
4.03.2010
„Spaceship Earth”, CoCA, Torun, PL
Akcje w trakcie wernisaży:
22.10.2010
A.Malewski, Galeria Wozownia, Toruń
29.10.2010
„Apogeum. Nowa ekspresja 1987”,
CSW, Toruń
5.11.2010
„Melancholia Sprzeciwu”,CSW, Toruń
3.12.2010
„Hide&seek”, CSW, Toruń
7.01.2011
„W rytmie” J.Grzebieniowska,
Galeria Wozownia, Toruń
4.03.2011
„Statek kosmiczny Ziemia”, CSW, Toruń
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on a free-entrance day
CoCA , Torun, PL, 10.2010
Akcja w trakcie wolnego wstępu
CSW, Toruń, PL, 10.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
GN-Guerilla on a free-entrance day,
CoCA, Torun, PL,
09.2010
GN-Bojówka w dzień wolnego wstępu,
CSW, Toruń,
09.2010
Action on vernissage „The melancholy of resistance”
CoCA , Torun, PL, 5.11.2010
Akcja na wernisażu „Melancholia sprzeciwu”
CSW, Toruń, PL, 5.11.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on a free-entrance day,
CoCA, Torun, PL,
09.2010
Akcja w trakcie wolnego wstępu,
CSW, Toruń, PL,
09.2010
Action on vernissage
„In rhythm” J.Grzebieniowska
Gallery Wozownia, Toruń, PL, 7.01.2011
Akcja na wernisażu
„W rytmie” J.Grzebieniowskiej
Galeria Wozownia, Toruń, 7.01.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on a free-entrance day,
CoCA, Torun, PL,
10.2010
Akcja w trakcie wolnego wstępu,
CSW, Toruń, PL,
10.2010
Action on vernissage „Hide&seek”
CoCA, Toruń, PL, 3.12.2010
Akcja na wernisażu „Berek!Szukam!”
CSW, Toruń, 3.12.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Guerilla
Bojówka
Art-disrupting troops / action group
Grupa działania
Action on a free-entrance day
CoCA , Torun, PL, 10.2010
Akcja w dzień wolnego wstępu
CSW, Toruń, PL, 10.2010
Selected video documentation of GN-Guerilla
actions on youtube.com:
Wybrane wideo dokumentacje z akcji GN-Bojówki
na youtube.com:
Actions during vernisagges
Akcje w trakcie wernisaży
7.01.2011
„In rhythm” / „W rytmie”, Gallery Wozownia, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=Ia2AAQPq8c4
3.12.2010
„Hide&seek”/„Berek!Szukam!”, CoCA / CSW, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=c3_2_t0Z7TI
5.11.2010
„The melancholy of resistance” / „Melancholia
sprzeciwu", CoCA / CSW, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=K5PYAlaadLM
http://www.youtube.com/watch?v=294ybtrsLY4
Actions at a free admission time to gallery
Akcje w czasie wolnego wstępu do galerii
30.09.2010 action „Pożegnanie”, CoCA / CSW, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=7jCJadLNoyE
30.09.2010 action „Otoczenie”, CoCA / CSW, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=AOulauXJO30
14.10.2010 action„Melancholia sprzeciwu”, CoCA / CSW, Toruń
http://www.youtube.com/watch?v=VDap0bbfdaM
Parasite / Pasożyt (GN)
02
Parasitic
painting
Malarstwo
pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Gerhard Richter”, 2010,
own technique on canvas, 20 x 20 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Lucien Freud”, 2010,
own technique on canvas, 20 x 30 cm
Painting is noble, requires advanced skills and is easy
to expose. All these factors make it probably the most
important domain of the art. The prices of paintings
and number of visitors in art galleries further confirms
this hypothesis. But, if spectators saw the best paintings
(probably not modern), they saw them only on monitors
of their computers.
The series parasites on the best paintings of modern times
– every painting is a exact copy, and all paintings in the
series have uniformes sizes (20 x … cm/ … x 20 cm) .
The parasite artist wants to get profits by using these
paintings: either by selling them or by inclusion
in exhibitions.
Currently, the series consist of about 40 pictures.
Parasite / Pasożyt (GN)
Malarstwo jest szlachetne, kunsztowne i zarazem łatwe
w eksponowaniu. To wszystko składa się na to, iż można
uważać, że jest najważniejszą gałęzią sztuki. Wskazuje
na to także sprzedaż oraz ilość widzów przychodzących
oglądać obrazy na wystawach stałych lub czasowych.
Widzowie o ile znają te najlepsze obrazy (ale zapewne
nie współczesne) to widzieli je tylko i wyłącznie na
ekranie monitora.
Cykl zakłada pasożytowanie na najlepszych,
współczesnych obrazach, a konkretnie - stworzenie
realnie istniejących, dokładnie odwzorowanych kopii,
ujednoliconych rozmiarowo (20 x ... cm / ... x 20 cm).
Artysta-pasożyt na statusie malarstwa chce uzyskać
korzyść: sprzedaż i/lub udział w licznych wystawach.
Aktualnie cykl składa się około 40 obrazów.
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Jeff Koons”, 2011,
own technique on cardboard, 27 x 20 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Gunther Forg”, 2010,
own technique on canvas, 20 x 25 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Luc Tuymans”, 2010,
own technique on canvas, 35 x 20 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„John Currin”, 2011,
own technique on canvas, 25 x 20 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Sugmour Polke”, 2011,
own technique on canvas, 20 x 35 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Jeff Koons 2”, 2011,
own technique on canvas, 25 x 20 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting
Malarstwo pasożytnicze
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
Other exemplary paintings from
"Parasitic Paintings" series.
Inne przykłady obrazów z serii
„Malarstwo pasożytnicze”.
Parasite / Pasożyt (GN)
03
Parasitic painting 2
Malarstwo pasożytnicze 2
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
„Lucien Freud”, 2011,
own technique on canvas, 90 x 130 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
04
Parasitic painting 2
Malarstwo pasożytnicze 2
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
detail
„Lucien Freud”, 2011,
own technique on canvas, 90 x 130 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
04
Parasitic painting 2
Malarstwo pasożytnicze 2
Painting series
(2010 - 2011)
Cykl malarski
(2010 - 2011)
detail
„Lucien Freud”, 2011,
own technique on canvas, 90 x 130 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
04
Sporulated
forms
Parasite / Pasożyt (GN)
Formy
przetrwalnikowe
05
Sporulated forms
Formy przetrwalnikowe
Objects / sculptures
Objekty / rzeźby
„Sporulated form no.3", 2011,
sperm on canvas, 20 x 30 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.3", 2011,
sperma na płótnie, 20 x 30 cm
If an artist is a parasite then his work can be
classified as sporulated forms.
Parasite / Pasożyt (GN)
Jeśli artysta jest pasożytem to jego prace można
zakwalifikować jako formy przetrwalnikowe.
05
Sporulated forms
Formy przetrwalnikowe
Objects / sculptures
Objekty / rzeźby
„Sporulated form no.1", 2011,
sperm on canvas, 13 x 18 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.1", 2011,
sperma na płótnie, 13 x 18 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Sporulated forms
Formy przetrwalnikowe
Objects / sculptures
Objekty / rzeźby
„Sporulated form no.5", 2011,
sperm on canvas, 18 x 24 cm
„Sporulated form no.4", 2011,
sperm on canvas, 13 x 18 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.5", 2011,
sperma na płótnie, 18 x 24 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.4", 2011,
sperma na płótnie, 13 x 18 cm
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Sporulated forms
Formy przetrwalnikowe
Objects / sculptures
Objekty / rzeźby
„Sporulated form no.2", 2011,
sperm on canvas, 13 x 18 cm
„Sporulated form no.6", 2011,
sperm on canvas, 13 x 18 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.2", 2011,
sperma na płótnie, 13 x 18 cm
„Forma przetrwalnikowa nr.6", 2011,
sperma na płótnie, 13 x 18 cm
Poster of exhibition (based on previous exhibition
poster that had place there).
Plakat wystawy (na podstawie plakatu z wystawy,
która była wcześniej w tym miejscu).
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
3.10.2010
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
3.10.2010
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
Exhibition view.
Ujęcie z wystawy.
The exhibition „Baloonland” was created by the project
„Parasite” (17.09-1.11.2010) in CoCA in Toruń.
Wystawa „Baloniada” powstała w ramach projektu
„Pasożyt”(17.09-1.11.2010) w CSW w Toruniu.
A part of host's organism which CoCA has became, was
attacked by a parasite. The first floor of Toruń's culture
heaven, where previously the "Ideal Exhibition" of
Azorro Supergroup was show, GN – in a blink on an eye
– created its own exposition.. "Balloonland" lasted –
counting from the moment it was installes – mere two
hours. It managed to overtake a large portion
of CoCA's space.
Jedna z części składowych organizmu żywiciela, którym
stało się CSW, została opanowana przez działanie
pasożytnicze. Na pierwszym piętrze toruńskiego raju
sztuki i kultury, w pomieszczeniu, gdzie dotychczas
odbywała się „Idealna wystawa” Supergrupy Azorro,
GN wykreowała – w błyskawicznym tempie - własną
ekspozycję. Wystawa „Baloniada” trwała - poczynając
od momentu montażu - niecałe dwie godziny
i zajmowała znaczną część przestrzeni.
By situating it in the biggest, renowned cultural instition
in Poland, GN gained obvious profit – it enhanced its
status in artistic world.
Poprzez usytuowanie jej w największej, renomowanej
instytucji kultury i sztuki współczesnej w Polsce grupa
uzyskała ewidentną korzyść – polepszyła swój status na
arenie artystycznego świata.
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
3.10.2010
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
Poster of exhibition (based on previous exhibition
poster that had place there).
Plakat wystawy (na podstawie plakatu z wystawy,
która była wcześniej w tym miejscu).
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
3.10.2010
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
Exhibition view.
Ujęcie z wystawy.
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
3.10.2010
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
Exhibition view.
Ujęcie z wystawy.
Parasite / Pasożyt (GN)
05
Baloonland
Baloniada
Exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
3.10.2010
Wystawa
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
3.10.2010
Exhibition view.
Ujęcie z wystawy.
Parasite / Pasożyt (GN)
05
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Parasite / Pasożyt (GN)
06
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Front of the Zachęta National Gallery of Art,
Warsaw, 14.01.2011
Przed Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa, 14.01.2011
The action involves the transformation
into the role of artist-beggar standing in
front of the entrances to the galleries /
other such institutions or in situations
which has an artistic flow.
Akcja zakłada wcielenie się w rolę
artysty-żebraka stojącego przed
wejściami do galerii / innych tego
typu placówek lub w kolicznościach
o charakterze artystycznym.
On the one hand, it is disarmingly
honest, on the other - is an attempt
to parasite on the sensitivity of the
viewer passing by the artist,
who is „down in the dumps”.
Z jednej strony jest rozbrajająco
szczera, a z drugiej - jest próbą
pasożytowania na wrażliwości
widza przechodzącego obok artysty,
który jest w „dołku”.
Parasite / Pasożyt (GN)
06
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Front of the CCA (Centre for Contemporary Art), Warsaw,
15.01.2011
Przed CSW, Warszawa,
15.01.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
06
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Front of the State Gallery of Art, Sopot, PL,
12.02.2011
Przed PGS (Państwową Galerią Sztuki), Sopot,
12.02.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
06
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Front of the Zachęta National Gallery of Art, Warsaw,
14.01.2011
Przed Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa, 14.01.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
06
I am artist
Jestem artystą
Action
Akcja
Front of the commercial Gallery Renes in trade gallery
Stary Browar, Poznań, 14.04.2011
Przed komercyjną Galerią Renes w galerii
handlowej Stary Browar, Poznań, 14.04.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
06
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
„My” cube / My space
without an exhibition in it
„Moje” cube / Moja przestrzeń
bez ekspozycji jakiejkolwiek wystawy
To a newly established My-cube I invite artists
willing to make their own exhibition. Artists can
run a dialogue or a personal monologue - it is up
to them. The only restriction is not to paint or
devastate the walls.
Do wykreowanego „moje” cube’a zapraszam
artystów do stworzenia swojej wystawy, zależnie od
chęci danego twórcy - podjęcia dialogu lub własnego
monologu. Jedynym ograniczeniem jest brak
możliwości zamalowania lub uszkodzenia ścian.
The „My” project is to be accepted as a
background of the future exhibition. It is an open,
clear situation where an artist accepts the
specific space created for this moment.
Projekt "Moje" zakłada odgórne ingerowanie w
wystawę, która ma się odbyć. Jest to otwarta,
klarowna sytuacja, w której artysta godzi się na
wytworzoną wcześniej specyficzną przestrzeń.
Created in:
Powstało w:
- Gallery on the Vistula, Toruń, PL, 17.04 - 17.07.2011
- Galeria Nad Wisłą, Toruń, PL, 17.04 - 17.07.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Exhibition in „My”
Wystawa w „Moje”
Filip Laskowski „Impression nr 102"
17.04 - 8.05.2011
Filip Laskowski „Impresja nr 102"
17.04 - 8.05.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Exhibition in „My”
Wystawa w „Moje”
Abraham and Iwona Macioszek „My world"
8.05 - 22.05.2011
Abraham i Iwona Macioszek „Mój świat"
8.05 - 22.05.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Exhibition in „My”
Wystawa w „Moje”
Magdalena Kosek „Untitled"
22.05 - 4.06.2011
Magdalena Kosek „Bez tytułu"
22.05 - 4.06.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Exhibition in „My”
Wystawa w „Moje”
Tomasz Wlaźlak „THEIR”
5 - 18.06.2011
Tomasz Wlaźlak „ICH”
5 - 18.06.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
My
Moje
Series of parasitic exhibitions
Cykl wystaw pasożytniczych
Exhibition in „My”
Wystawa w „Moje”
Artur Kościelski
5 - 18.06.2011
Artur Kościelski
5 - 18.06.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
07
Logo
Logo
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
12.05.2011
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
12.05.2011
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
Element wystawy żywicielskiej
The element of host exhibition
K
A
M
P
E
R
Z
Y
/
C
A
M
P
E
R
S
The full exhibition catalog (.pdf)
Cały katalog wystawy (.pdf)
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
12.05.2011
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
The statement of exhibition
Idea wystawy
Name of the exhibition is not analogous to “Notes on Camp”
Susan Sontag. Was borrowed from the jargon of FPS (1) and
MMORPG (2). According to him - Camper is a player who
camps, this means he is hiding in places potentially invisible
and in a immobility waiting for the enemy to attack him
unawares.
Camper environment is computer games. The players, so
much plunge into the virtual world, instead of playing soccer
simulation choose more spectacular simulation - FIFA.
Campers play the role of cynical egoists who are adapting
prevailing rules of the game, trying to emphasize the lack of
sense and hopelessness of virtual alternative. But, when we
don’t create weird interpretation of their actions - they just
love to shoot someone in the back.
The fact is campers are trying to recognize the world around
them, they use principles and elements of the landscape to
convert them for their own profit, to the detriment for
competition. Own profit is a priority. Contrary to
appearances, the same poses exist in the real world. Human is
forced to take similar action, isn’t? Why campers in the world
of computer games are considered to be unfair players who
are banned, while we encounter directly opposite situations
on “earth”?
Camp - 1. obóz (np. harcerski, wojskowy); obozowisko
(miejsce rozbijania namiotów); 2. styl (nieformalnie, dotyczy
bezpośrednio osoby), zachowanie i/lub ubranie celowo
podkreślające sztuczność i nieprawdziwość tegoż, co powinno
zostać zauważone oraz wywołać rozbawienie.
Centre for Contemporary Art “Signs of the times was founded
in Torun three years ago. With the entry of such an important
institution in the local map of creative environments, some
circles of artists have been so activated, that their take own
initiative. “Campers” is the first, real local show of a young
art at the CCA in Torun.
“You must either be a work of art or wear a work of art.”
Oscar Wilde, “Sentences and philosophies for use by young
people”
1. First Person Shooter
2. Massively Multiplayer Online Role Playing Game
Nazwa wystawy nie jest analogią do „Notatek o Kampie”
Susan Sontag. Została zapożyczona z żargonu gier
komputerowych typu FPS(1) i MMORPG(2). Zgodnie z nim –
Kamper to gracz, który kapuje(3), czyli ukrywa się w
miejscach potencjalnie niewidocznych i w bezruchu oczekuje
na przeciwnika aby znienacka go zaatakować.
Środowiskiem życia Kamperów są gry komputerowe. Gracze,
tak bardzo pogrążają się w wirtualnym świecie, że zamiast
grać w piłkę nożną wybierają bardziej efektowną symulację
pod postacią FIFY. Kamperzy odgrywają rolę cynicznych
egoistów, którzy dostosowując się do zasad panujących w
grze, próbują podkreślić brak sensu i beznadziejność
wirtualnej alternatywy. Bądź, by nie tworzyć
ekwilibrystycznych wykładni ich działań, po prostu uwielbiają
strzelać komuś w plecy.
Faktem jest, że kamperzy próbują tak rozpoznać otaczający
ich świat, by użyć zastałych zasad i elementów krajobrazu w
celu przekucia ich na własny zysk, ze szkodą dla konkurencji.
Własna korzyść to priorytet. Wbrew pozorom, te same postawy
istnieją w realnym świecie. Czy aktualnie człowiek nie jest
zmuszony do podjęcia działań o podobnym charakterze?
Dlaczego kamperzy w świecie gier komputerowych są
uznawani za nieuczciwych graczy, którzy są banowani(4), zaś
na „ziemi” spotykamy sytuacje wprost przeciwną?
Trzy lata temu w Toruniu powstało Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki czasu”. Dzięki wtargnięciu tak znaczącej
instytucji na mapę twórczych środowisk Torunia, niektóre
kręgi artystów zostały na tyle zaktywowane, że przejmują
samodzielnie inicjatywę. „Kamperzy” to pierwszy pokaz
lokalnej, z prawdziwego zdarzenia młodej sztuki w CSW w
Toruniu.
„Trzeba albo być dziełem sztuki albo ubierać się w dzieło
sztuki”
Oscar Wilde, „Sentencje i filozofie na użytek młodych”
1. First Person Shooter
2. Massively Multiplayer Online Role Playing Game
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampowanie
4. ang. zakaz, to ban - zakazywać lub pol. banicja – wygnanie
The full exhibition catalog (.pdf)
Cały katalog wystawy (.pdf)
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
12.05.2011
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
The idea in practice
Idea w praktyce
The information for artists (from the curator)
which was added as a suplement to an official idea
Informacja techniczna dla artystów (od kuratora),
która była dołączona jako suplement do idei w celu
przybliżenia poszczególnym artystą praktycznej
strony wystawy
The exhibition will be nothing less than unannounced transition at
the designated exhibition taking place on the indicated floor of the
CoCA.
Each of the participants of the exhibition will have its work so that it
lay / spread / hold /present / perform, so that after an hour of the
time it rolled smoothly.
Wystawa będzie po prostu przyjściem niezapowiedzianym na
wyznaczoną wystawę odbywającą się na danym piętrze w
CSW. Każdy przyniesie taką swoją pracę by ją położyć /
rozłożyć / trzymać / przedstawić / wykonać, tak aby po
godzinie czasu bezproblemowo ją zwinąć.
We go at 16.30, and preparing for the opening at 17.00. Subscribers
come,watching the show, and our CCA. After 50 minutes, made ​up,
we order and leave.The action takes place on Thursday - the day of
free admission, thanks - we allcome for free. On Thursdays, the
CoCA is working to 18.00 and therefore need tocomplete the
operation so far. Our audience will be both people who come to
the"free Thursday", as well as those who tempt to come to our
exhibition.
Do we drive nails, scotch tape also fails, because it can break up the
paint from the walls, we do not do any destructive actions, we are
doing the same ephemeralactions that we are able to easily make
and carry. All work / situations I plan to signwith labels in the
original style of the CoCA - name, title, type of work a year. The
work can be done in groups, which may give a greater capacity to
act in suchconditions.
At the opening, in addition to our work, will play a team composed
of the body such as a battery or something like that. Maybe we can
make a drink - the wine wePasture, so white soda will be more
relevant. And then can we afterparty.
The exhibition will be posters, information in the media, I tried to go
to the radio. I will try to inflate it as though it was an exhibition of
the CoCA, but without the consent of the CoCA and without the
participation of employees of that facility.
We are parasites, and each of us takes an advantage in the form of
promotion of our persons and experience - an exhibition at the CoCA
in the CV.
Wchodzimy o 16.30 i przygotowujemy się na wernisaż na
17.00. Widzowie przychodzą, oglądają wystawę, naszą i CSW.
Po 50 minutach składamy się, robimy porządek i wychodzimy.
Akcja odbywa się w czwartek – dzień wolnego wstępu, dzięki
temu – wszyscy wchodzą za darmo. W czwartki, CSW pracuje
do 18.00 i dlatego trzeba zakończyć do tej pory działanie.
Naszymi widzami będą zarówno osoby, które przyjdą na
„wolny czwartek”, jak i osoby, które skuszą się przyjść na
naszą wystawę.
Nie wbijamy gwoździ, taśma klejąca także nie przejdzie, bo
może zerwać farbę ze ściany, nie robimy żadnych
destrukcyjnych akcji, robimy same efemeryczne działania,
które jesteśmy w stanie łatwo wnieść i wynieść. Wszystkie
prace/sytuacje planuję podpisać etykietami w oryginalnym
stylu CSW – imię i nazwisko, tytuł, rodzaj pracy, rok. Pracę
można robić w grupach, co może dać większe możliwości
działania w takich warunkach.
Na wernisażu, poza naszymi pracami, zagra zespół złożony z
np. organ na baterie lub coś w tym rodzaju. Może będziemy
mogli wnieść jakiś trunek – z winem nas wygonią, więc
oranżada biała będzie bardziej adekwatna. A później może
zrobimy afterparty.
Do wystawy będzie plakat, informacja w mediach, będę starał
się z tym pójść do radia. Spróbuję napompować to tak, jakby
to była wystawa CSW, a jednak bez zgody CSW i bez udziału
pracowników tejże placówki.
Stajemy się pasożytami i wynosimy z tego korzyść w postaci
promocji naszych osób i nabytego doświadczenia – wystawa w
CSW w CV .
The full exhibition catalog (.pdf)
Cały katalog wystawy (.pdf)
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
12.05.2011
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
Element wystawy żywicielskiej
The element of host exhibition
Ochrona
Security
K
A
M
P
E
R
Z
Y
/
C
A
M
P
E
R
S
The full exhibition catalog (.pdf)
Cały katalog wystawy (.pdf)
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Campers
Kamperzy
Parasitic exhibition
CoCA (Cetre of Contemporary Art), Torun, PL
12.05.2011
Wystawa pasożytnicza
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL
12.05.2011
Element wystawy żywicielskiej
The element of host exhibition
K
A
M
P
E
R
Z
Y
/
C
A
M
P
E
R
S
The full exhibition catalog (.pdf)
Cały katalog wystawy (.pdf)
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Parasite / Pasożyt (GN)
08
Others
Parasite / Pasożyt (GN)
Inne
09
Others
Inne
Stencils at Rozbrat
Squat Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Szablony na Rozbracie
Skłot Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Tags and stencils with the word
"parasite" massively printed inside the
anarchist camp Rozbrat in Poznan.
Tagi oraz szablony z napisem „pasożyt”
odbite masowo wewnątrz ośrodka
anarchistycznego Rozbrat w Poznaniu.
Parasite / Pasożyt (GN)
09
Others
Inne
Stencils at Rozbrat
Squat Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Szablony na Rozbracie
Skłot Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Tags and stencils with the word
"parasite" massively printed inside the
anarchist camp Rozbrat in Poznan.
Tagi oraz szablony z napisem „pasożyt”
odbite masowo wewnątrz ośrodka
anarchistycznego Rozbrat w Poznaniu.
Parasite / Pasożyt (GN)
09
Others
Inne
Stencils at Rozbrat
Squat Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Szablony na Rozbracie
Skłot Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Tags and stencils with the word
"parasite" massively printed inside the
anarchist camp Rozbrat in Poznan.
Tagi oraz szablony z napisem „pasożyt”
odbite masowo wewnątrz ośrodka
anarchistycznego Rozbrat w Poznaniu.
Parasite / Pasożyt (GN)
09
Others
Inne
Stencils at Rozbrat
Squat Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Szablony na Rozbracie
Skłot Rozbrat, Poznań, PL
05.2011
Tags and stencils with the word
"parasite" massively printed inside the
anarchist camp Rozbrat in Poznan.
Tagi oraz szablony z napisem „pasożyt”
odbite masowo wewnątrz ośrodka
anarchistycznego Rozbrat w Poznaniu.
Parasite / Pasożyt (GN)
09
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
English and polish version, 2010
Wersja angielska i polska, 2010
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
2010
*
manifesto of
PARASITISM
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
*
MANIFESTO OF
PARASITISM
GN
An artist is bound to create art – it is both his
occupation and raison d'être. He earns his living by either selling
products, or by organising exhibitions or performances. However,
it is not uncommon that an artist, despite putting best efforts into
his work, cannot support himself... He is forced to gradually
abandon his love for art, in favour of profitable carrer. Thus, he
dies as an artist.
In order to survive – or even make art lucrative – GN
embraced the idea of parasitismology.
Nature is the basis of all art.
All art is created by man, who is a product of evolution.
Thus everything created by man is sourced in nature – amoral and
egoistic nature.
1.
„An impuls which made free-living organism turn to parasitism
was the need for nourishment, protection, but also blind luck and
right circumstances.”
(„Zarys parazytologii ogólnej”, K. Niewiadomska, T. Pojmańska,
B. Machnicka, B. Drabda-Kazubska, PWN, Warszawa 1980, s. 30)
1
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
2.
„Parasites are part of virtually every phylum, creating a form of
interspecies relations, arbitrarily called parasitism.”
(Neil A. Croll, „Pasożytnictwo i inne związki”, PWN 1977, s. 9)
3.
„Parasitism is unavoidable”
(C. Combes „Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne
oddziaływania”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999, s. 37)
„We may conclude, that parasitism appeared in nature, because
it could not not appeare, it is a part of the definition of life (…).
All sources, may it be matter, energy, power or even a part of a
computer program, they all lead to parasitism.”
(C. Combes, ibidem, s. 37)
Art uses survival methods accepted by nature, including
parasitism. In nature, parasitism is unavoidable – the same applies
to art.
4.
„Parasites are organism using other living organism as
nourishment and habitat.” (Dogiel, 1947)
„In a typical parasite-host relation, one organism (a parasite),
by inhabiting another organism (a host) exploits it in three ways:
as a flat, a dining table and a vehicle.”
(C. Combes , ibidem, s. 321)
Artist is also a living organism:
- nourishment – in order to live another day, he has to obtain food
(he can gather it himself, but he usually buys it – either by using
money gained in the domain of art, or by his salary from his other
job),
2
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
- a flat – he searches for a more or less safe habitat, i.e. a flat; he
may rent it, buy it or even build his own house (ways of gaining
resources are the same as in previous point),
- means of transport – an artist may move by feet or use a vehicle
which he powers by using his muscles (in order to use such a
vehicle, artist uses energy coming from food, and he has to buy it
wit money that gained in the domain of art, etc.). He may also use
motorised vehicles or public transport (artist, of course need
money gained…),
- lastly, one cannot fulfill their duties as an artist without calm,
peaceful atmosphere. It is unachievable without aforementioned
factors, i.e. nourishment, shelter, etc.
To sum up, an artist needs money. It is his spiritus movens, without
it his existence is highly questionable. He does not need to get his
flat nor food directly, one can use money to buy it; but it is
impossible to substitute anything else for money.
5.
„Not only a parasite finds in his host shelter and nourishment,
but he also does harm to his host by feeding of his flesh”.
(Holodkovskij, 1933)
„Gain and loss are very subjective criteria, rarely investigated by
experiments. The biological sense of this term “loss” is still very
vague.” (Neil A. Croll, ibidem, s. 34)
An parasite artist lives and is fed, but also is paid his salary. Both
the place and the funds could be used for other, more important
issues, thus a parasite artist does harm to his host.
A parasite artist gets profits, in form of a place to live, food
or financial gain. All these resources could be used in different
ways, thus a parasite does harm to the host.
3
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
6.
Can an artist be a parasite?
An artist, by definition, creates certain goods. Encyclopedias
say that an artist is a person “creating (crafting) material
or non-material products having qualities of a work of art”.
On the other hand, parasites do not create any products.
On contrary – they always harm the host. However, parasitic
actions as creating artistic situations should not be should
not be analysed in all aspects using biological systemacy.
Here, the "goods" are created by moving the idea of
parasitismology into the domain of art.
7.
„Certainly, the main condition, without which parasitism is
impossible, is the existence of host, which one can parasitize.”
(W. Michałow, „Biologia pasożytniczych Euglenoidina”, PWN 1978, s. 16)
„The term 'host' refers to non-parasitic element in a parasitic
relation.” (Neil A. Croll, ibidem, s. 31)
„(…) today, science know numerous instances in which both
host and parasite are protozoa (…).” (W. Michałow, ibidem, s. 16)
Possible hosts for parasite artist:
- individual people (including other artists)
- galeries, musea, cultural institutions, etc.
- any kinds of cultural events
- and many, many else - parasite artist still developing host
spectrum
8.
„Animals living in common environment have the opportunity to
mutually infect themselves with parasites.”
(Neil A. Croll, ibidem, s. 46)
4
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
9.
„Parasitism is a phenomenon which was developed on numerous
stages of evolution of animal kingdom, it is posible that
parasitism is also being devoloped right now (…).”
(W. Michałow, ibidem, s. 20-21)
10.
„(…) it needs to be stressed, that the mutual relation of two
organism – the host and the parasite – leads to the deformation
of proper functioning of host's organism, but on the other hand,
it rarely results in his destruction.”
(W. Michałow, ibidem, s. 29)
Parasitism may touch on different problems in art, most important
being the issue of profitting by parasite artist, and being able to
maintain his artistic creation, i.e. being able to survive in the
world of art. The creation itself and its effects depend of numerous
factors.
However, we need to remember, that „A man lives his life, and so
does the parasite”(G.P. Małachow, „Życie bez pasożytów”, Oficyna
wydawnicza ABA, s. 7)
11.
„There is external parasitism (ectoparasitism), and internal
parasitism, i.e. endoparasitism.”
(W. Michałow, „Wybrane problemy parazytologii ewolucyjnej”, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Oddział w Warszawie, 1971, s. 30)
In the world of art, parasitism may also take different forms.
12.
„A parasite may be simple, as the host it exploits is complex.”
(C. Combes, ibidem, s. 353)
5
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, english version
2010, wersja angielska
13.
In the history of art, there has been numerous relation which had
features of aforementioned relations, but they were not, in fact,
parasitic, as parasitismology was not the idea laid at its
foundations. In art, the consciousness of the actions is essential.
To sum up, it is objective and fairly biological approach
to the idea that surrounds us. The parasitismology phenomenon is
common enough to assume that there exist more parasite artist
than non-parasite ones. As of artistic reasons, which led GN to the
idea of parasitismology the most important is the lack of interest in
creating new goods in with the intent of finding an adequate form
of coexistence.
I do not want to interpret the action before its
conception, but the course of realisation of the idea influences the
parasite artist. When an artist starts his parasitic actions, he a
priori realises his goal – survival at the cost of another living
being.
One of GNs friends concluded, that this project criticises
modern lifestyle, targets egoism, exploitation, always choosing the
easier path, concentration on material goods, not caring about
future. It all is extremely common in modern world. From nature to
culture.
2010
6
Parasite / Pasożyt (GN)
10
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
2010
*
manifest
PASOŻYTYZMU
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
*
MANIFEST
PASOŻYTYZMU
GN
Artysta tworzy sztukę — to jest jego nadrzędne
powołanie i praca. Za swoją twórczą działalność otrzymuje
wynagrodzenie poprzez sprzedaż stworzonych dzieł lub honoraria
z wystaw/działań artystycznych. Jednakże często zdarza się
sytuacja, w której artysta, chociaż uprawia sztukę namiętnie
i dobrze, to nie może się z niej utrzymać. Zostaje zmuszony do
stopniowego porzucenia swojego zamiłowania do sztuki, na rzecz
bardziej dochodowego zawodu. Tym samym umiera jako twórca.
Chcąc przeżyć, a nawet może więcej, czerpać z własnej
sztuki korzyści, GN sięga po idee pasożytnictwa.
Natura daje bazę pod tworzenie sztuki.
Sztuka jest wytworem człowieka, który został stworzony na drodze
ewolucji przez naturę. Dlatego podwaliną dla wszystkiego, co
wykreuje człowiek, jest natura, amoralna i popychająca do
egoizmu.
1.
„Bodźcem działającym w kierunku ewolucji organizmów wolno
żyjących ku pasożytnictwu było zdobywanie pokarmu, szukanie
ochrony, jak też przypadek i odpowiednie okoliczności.”
(„Zarys parazytologii ogólnej”, K. Niewiadomska, T. Pojmańska,
B. Machnicka, B. Drabda-Kazubska, PWN, Warszawa 1980, s. 30)
1
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
2.
„Pasożyty występują właściwie w każdym typie i tworzą jedną
z form związków międzygatunkowych, którą arbitralnie
nazywamy pasożytnictwem.”
(Neil A. Croll, „Pasożytnictwo i inne związki”, PWN 1977, s. 9)
3.
„Pasożytnictwo jest nieuchronne”
(C. Combes „Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne
oddziaływania”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999, s. 37)
„Można wywnioskować, że pasożytnictwo pojawiło się w świecie
żywej przyrody, ponieważ nie mogło się nie pojawić, a więc jest
częścią definicji życia, (...). Wszystkie źródła, czy to jest materia,
energia, przestrzeń, władza, czy nawet frakcja programu
komputerowego, prowadzą do pasożytnictwa.” (C. Combes, ibidem,
s. 37)
Sztuka stosuje sposoby przeżycia zaakceptowane przez naturę,
a w tym też pasożytnictwo. Tak jak w naturze nieuchronne jest
pojawienie się pasożytnictwa — tak samo jest w sztuce.
4.
„Pasożyty to organizmy wykorzystujące inne żywe organizmy
jako źródło pokarmu i środowisko życia.” (Dogiel, 1947)
„W klasycznym układzie pasożyt-żywiciel jeden organizm
(pasożyt), osiedlając się w drugim organizmie (żywicielu), łączy
trzy korzyści: mieszkania, stołu i pojazdu.”
(C. Combes , ibidem, s. 321)
Artysta to też żywy organizm:
- pokarm — by przeżyć do następnego dnia musi zdobyć
pożywienie (może sam je zdobyć, jednak najczęściej je kupuje,
o ile nie ze środków zdobytych na polu sztuki, to z zarobionych
pieniędzy na podstawie innego zawodu, który zmuszony był
2
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
wykształcić z czasem),
- mieszkanie — szuka w miarę bezpiecznego miejsca bytu, czyli po
prostu – mieszkania; wynajmuje, kupuje, buduje dom (środki na to
są takie same, jak w poprzednim punkcie dotyczącym pokarmu),
- ruch / transport — pieszo lub pojazd napędzany siłą mięśni (by
móc poruszać się w taki sposób, musi wykorzystywać energię
pochodzącą z pokarmu, a na to środki są z...), motoryzacja (trzeba
zarówno zakupić sam pojazd, jak i regularnie go napędzać
paliwem), komunikacja publiczna (pieniądze, które pochodzą z…),
- i ostatni aspekt, który jest nieodłącznym wyróżnikiem artysty —
twórczość, aby nią się zajmować, artysta potrzebuje spokoju,
a spokój uzyskuje dzięki spełnieniu podstawowych warunków
do życia, czyli trzech powyższych punktów.
Reasumując — artysta potrzebuje pieniędzy. Jest to jego motor
napędowy, bez którego niemalże nie może istnieć. O ile artystapasożyt nie dostanie bezpośrednio pokarmu lub mieszkania, to
pośrednio mogą mu to zastąpić pieniądze.
5.
„Pasożyt nie tylko znajduje w żywicielu pokarm i miejsce
zamieszkanie, ale wyrządza mu szkodę, żywiąc się kosztem jego
ciała i płynów ustrojowych”. (Holodkovskij, 1933)
„Strata i korzyść to bardzo subiektywne kryteria, które rzadko
były wspierane eksperymentami. Biologiczny sens pojęcia
„strata” nie jest jeszcze dobrze poznany.”
(Neil A. Croll, ibidem, s. 34)
Artysta-pasożyt otrzymuje korzyść, przykładowo w postaci:
mieszkania, pokarmu, honorarium. Miejsce oraz fundusze
przeznaczone na te działanie mogłyby zostać użyte na inne cele, a
więc wyrządza szkodę żywicielowi.
3
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
6.
Czy artysta może być pasożytem?
Artysta z definicji to istota, która wytwarza konkretnie określone
dobro. Encyklopedie mówią o artyście, że „to osoba tworząca
(wykonująca) przedmioty materialne, lub utwory niematerialne
mające cechy dzieła sztuki”. Pasożyt z zasady jest organizmem,
który nie wytwarza żadnego dobra, a może nawet szkodzi.
Jednakże działanie pasożytnicze jako stwarzanie sytuacji
artystycznych umiejscowić należy ponad systematykę biologii.
Tutaj „dobro” wytwarza się w wyniku przeniesienia tej idei na
pole sztuki.
7.
„Oczywiście, warunkiem powstania pasożytnictwa było istnienie
żywicieli, na których pasożyty mogły pasożytować.”
(W. Michałow, „Biologia pasożytniczych Euglenoidina”, PWN 1978, s. 16)
„Termin 'żywiciel' odnosi się do niepasożytniczego elementu
w związku pasożytniczym.” (Neil A. Croll, ibidem, s. 31)
„(…) dzisiaj znamy liczne przypadki pasożytowania
pierwotniaków na żywicielach, którymi są również pierwotniaki
(…)” (W. Michałow, ibidem, s. 16)
Żywicielem dla artysty-pasożyta mogą być:
- indywidualne osoby (w tym inni artyści),
- galerie / muzea / instytucje kulturalno-artystyczne / itp.,
- różnego rodzaju event'y o charakterze kulturalno-artystycznym,
- i inne - spectrum żywicielskie rozwija się…
8.
„Zwierzęta współżyjące w środowisku mają okazję do
wzajemnego zarażania się pasożytami.” (Neil A. Croll, ibidem, s. 46)
4
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
9.
„Pasożytnictwo jest zjawiskiem, które powstawało na różnych
etapach rozwoju świata zwierzęcego, a prawdopodobnie powstaje
także i teraz (…).” (W. Michałow, ibidem, s. 20-21)
10.
„(…) trzeba podkreślić, że wzajemny stosunek dwóch
organizmów — pasożyta i żywiciela — prowadzi do tego, że
pasożyt w mniejszym lub większym stopniu, odkształca normalny
przebieg procesów życiowych żywiciela, nie doprowadzając
jednak z reguły do jego zagłady.” (W. Michałow, ibidem, s. 29)
Pasożytnictwo może poruszać różne kwestie w sztuce.
Najważniejsze jest uzyskiwanie korzyści przez artystę-pasożyta
i solidna podstawa pod kontynuowanie swojej pracy twórczej, czyli
przeżycie w świecie sztuki. Samo działanie, akt tworzenia i jego
efekt zależny jest od wielu czynników.
Jednakże trzeba pamiętać, że: „Człowiek żyje swoim życiem,
a pasożyt — swoim.” (G.P. Małachow, „Życie bez pasożytów”, Oficyna
wydawnicza ABA, s. 7)
11.
„Chodzi o pasożytnictwo zewnętrzne, ektopasożytnictwo oraz
pasożytnictwo wewnętrzne, czyli endopasożytnictwo.”
(W. Michałow, „Wybrane problemy parazytologii ewolucyjnej”, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Oddział w Warszawie, 1971, s. 30)
W świecie sztuki pasożytnictwo też może przybierać różne formy.
12.
„Pasożyt może być prosty, ponieważ eksploatuje złożonego
żywiciela.” (C. Combes, ibidem, s. 353)
5
Parasite / Pasożyt (GN)
11
The Parasitism Manifesto
Manifest Pasożytyzmu
2010, polish version
2010, polska wersja
13.
W dziejach sztuk plastycznych istniało i nadal istenieje wiele
związków posiadających znamiona omawianej tu relacji, jednak
nie były i nie są one z założenia pasożytnicze. W sztuce ważna jest
świadomość wyboru i wyraziste działanie.
Podsumowując — jest to obiektywne i w miarę
biologiczne podejście do samej idei, która zewsząd nas otacza.
Zjawisko to jest na tyle powszechne, iż można uznać, że istnieje
więcej pasożytów, niż nie-pasożytów. Z samych artystycznych
pobudek, które kierowały GN, mogę wymienić brak
zainteresowania samodzielnym wytwarzaniem kolejnych dóbr
na rzecz znalezienia adekwatnej formy koegzystencji.
W momencie podjęcia pasożytnictwa a priori realizuje
się jego cel — przeżycie kosztem innego organizmu.
Jeden z przyjaciół GN stwierdził, iż projekt jest krytyką
współczesnego sposobu życia, stanowi zwrócenie uwagi na:
egoizm, wyzysk, pójście na skróty, koncentrowanie się na
zdobywaniu, brak troski o przyszłość oraz nadużywanie pozycji —
cechy tak aktualne we współczesnym świecie. Z natury do kultury.
2010
6
Parasite / Pasożyt (GN)
11
Bio
Bio
Arek Parasite
frontman now and main founder of group
GN-Gruba Najgorsza (in english: The Thick Worst)
Arek Pasożyt
główny przedstawiciel oraz założyciel grupy
GN-Gruba Najgorsza
Born: 1987
Website: www.gnoje.com
E-mail: [email protected]
Telephone: +48 600 811 276
Rok urodzenia: 1987
Strona internetowa: www.gnoje.com
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 600 811 276
„Parasite” project created in:
- CoCA (Centre of Contemporary Art), Toruń, PL, 17.09 - 1.11.2010,
- Gallery at Vistula, Toruń, PL, 23.01,2011 - now,
Selected solo exhibitions / Wybrane wystawy indywidualne
2006
"Wystawa Najgorsza", Galeria Piątki, Toruń, PL
2008
"Arcy-mistrz", Galeria Dla..., Toruń, PL
2009
"BLOB", miejsce sztuki OFFicyna, Szczecin, PL
2009
"Eco Homo", Halo Galeria, Olsztyn, PL
2010
„Tylko trochę lubię CSW", GwLwP+KwCSW, CoCA/CSW , Toruń, PL
Selected group exhibitions / Wybrane wystawy zbiorowe
2008
"De Immundo", BWA Wrocław, PL
2008
Przegląd Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 6, Wrocław, PL
2008
myspace.Łdz, Łódź, PL
2009
Pi Performance Intermedia Festival, Szczecin, PL
2009
„INTERLIGHT”, Biennale Wenecja (Wenecja koło Żnina, www.biennale-wenecja.com)
2009
Przegląd Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 7, Wrocław, PL
2010
inSPIRACJA GLAMUR, Szczecin, 2010
2011
JO-panese art in TEJ-land, Galeria Rzeźnia, Poznań, PL
Selected curator projects / Wybrane projekty kuratorskie:
2010
inSPIRACJA GLAMUR, Szczecin, PL, http://www.glamur.gnoje.com/
Invited artists / Zaproszeni artyści: Ela Jabłońska, Marian Stępak, Gustaw Thomas, Tomasz 'Caith Sith' Popakul, Dawid Wawrzyniak,
Bartosz Świątecki, Przemek Paszek, Katarzyna Smolińska (...)
2010
GwLwP+KwCSW (Gallery in Fridge in Studio-kitchen in Centre of Contemporary Art /
Galeria w Lodówce w Pokoju z Kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej)
(Exhibitions / wystawy: G.Thomas, 02-03.2010, "Nie wszystko świeci jak złoto", W.Górski, 04-05.2010, "Stopień skupienia", B.Świątecki, 05-06.2010,
"I like CoCA a little." GN, 06-07.2010, "Młoda szmata i szmaciarz", L.Chmielewska, M.Stępak, 07.2010, „Rekapitulacja” GN, 22.07.2010)
2009
- 10
2009
2011
2011
Galeria ROUGE DOUPE, Toruń, PL
(gallery working on led screen / galeria działająca na ekranie led'owym)
BIENNALE WENECJA, Wenecja koło Żnina, PL, www.biennale-wenecja.com
MOJE / MY (04.2011-Filip Laskowski, 05.2011-Abraham i Iwona Macioszek // Magda Kosek, 06.2011-Tomasz Wlaźlak // Artur Kościelski)
KAMPERZY / CAMPERS, 12.05.2011, wystawa w CSW w Toruniu / exhibition in CoCA in Torun, PL
Awards / Nagrody:
2010
Artkuk grant / Stypendium Artluka za rok 2010 (Artluk - Polish art magazine)
Publications / Publikacje:
- „Jedyny w całości” Marcin Zalewski ( Artluk 4/ 2010 )
- „Pasożytnictwo jest nieuchronne” auto-komentarz, GN ( Artluk 4/ 2010)
- „Sztuka, subkultura, dialog. Wystawy w Lublinie i Toruniu” Xawery Stańczyk ( Arteon nr12/ 2010 )
- O swojej pasożytniczej dywersji wymierzonej w świat galerii z pasożytem Arkiem rozmawia Monika Weychert-Waluszko ( Notes #67 )
- „Nowa nowa nowa nowa nowa ekspresja” Marcin Zalewski (Artluk 1/ 2011 )
Parasite / Pasożyt (GN)
12
Bio
Bio
A complete list of exhibitions / actions / projects
Pełny spis wystaw / akcji / projektów
„Pasożyt” stworzony w:
- CSW (Centrum Sztuki Współczesnej), Toruń, PL, 17.09 - 1.11.2010
- Galeria Nad Wisłą, Toruń, PL, 23.01.2011 - teraz
Cykl wystaw „MOJE”, Galeria Nad Wisłą, 04-06.2011
04.2011 - Filip Laskowski, 05.2011 - Abraham i Iwona Macioszek, 05.2011 Magda Kosek, 06.2011 - Tomasz Wlaźlak, 06.2011 - Artur Kościelski)
Kamperzy / Campers, wystawa pasożytnicza w CSW w Toruniu, 12.05.2011
www.kamperzy.gnoje.com
(36 artystów zaproszonych do udziału, a w tym między innymi:
Justyna Gruszczyk, Tomasz Wlaźlak, Magda Węgrzyn, Filip Laskowski)
katalog wystawy: http://kamperzy.gnoje.com/kamperzy-katalog.pdf
Wystawy indywidualne:
- „Allaprimas”, Galeria V, Toruń, 2005
- „Allaprimas’2”, Galeria V, Toruń, 2006
- „Obrazy zacieknięte”, Galeria V, Toruń, 2008
- "Wystawa Najgorsza", Galeria Piątki, Toruń, 17.11.2006
- "Arcy-mistrz", Galeria Dla..., Toruń, 02.2008
- "Basquiat gdyby żył, mógłby myć im felgi w Polonezie", Galeria 011, Toruń, 06.2008
- "Trawa w Mózgu 2: Symulakra", Mózg, Bydgoszcz, 03.2009
- „Malarstwo”, In~Constant, Toruń, 2009
- „Malarstwo”, Galeria Nad Wisłą, Toruń, 2009
- „Malarstwo”, eNeRDe, Toruń, 2009
- "Malarstwo", Od Nowa - Galeria 011, Toruń, 2009
- "BLOB", miejsce sztuki OFicyna, Szczecin, 06-07.2009
- "Ich liebe dich", Die Ballsaal Gallerie, Berlin, 07-09.2009
- "WTC", IDK, Inowrocław, 11.09.2009
- "INTERLIGHT", Biennale Wenecja, Wenecja koło Żnina, 27.10.2009
- "3 urodziny GN", CSW "Znaki czasu", Toruń, 21.11.2009
- "Eco Homo", Halo Galeria, Olsztyn, 17.12.2009
- "Tylko trochę lubię CSW", GwLwP+KwCSW, CSW „Znaki czasu”, Toruń, 16.06-22.07.2010
Wystawy zbiorowe:
- "Laktacje nieholenderskie", Galeria dla..., Toruń, 08.2007
- "PUF BUF PLASK", Galeria dla..., Toruń, 12.2007 - 01.2008
- "Dzieło Roku 2007", Wozownia, Toruń, 14-30.03.2008 - I Nagroda, malarstwo
- "Prawa człowieka", Galeria 011, Toruń, 14.04.2008
- Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Toruń, 23.04.2008
- "De Immundo", Galeria BWA, Wrocław, 09.05.2008
- Przegląd Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 6, Wrocław, 07.2008
- myspace.Łdz, Łódź, 10 - 11.2008
- „Biblioteka Totalna”, Galeria Arterier, Toruń, 2008
- „Młode malarstwo”, Galeria EGOIST, Toruń, 2009
- inSPIRACJE, Szczecin, 19-23.03.2009
- IV Festiwal Performance, Toruń, 26.05.2009
- „MUR”, Dworcowa13, Bydgoszcz, 2009
- Pi Performance Intermedia Festival, Szczecin, 18-21.06.2009
- Przegląd Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 7, Wrocław, 06.2009
- inSPIRACJA GLAMUR, Szczecin, 20-21.03.2010
- Obrazy odnalezione, Galeria EgoIST, Toruń, 22.04.2010
- JO-panese art in TEJ-land, Galeria Rzeźnia, Poznań, PL
Projekty kuratorskie:
inSPIRACJA GLAMUR, Szczecin, 20-21.03.2010, http://www.glamur.gnoje.com/
Zaproszeni artyści: Ela Jabłońska, Marian Stępak, Gustaw Thomas, Tomasz 'Caith Sith'
Popakul, Dawid Wawrzyniak, Bartosz Świątecki, Łukasz Wołek, Mariusz Wieliczko, GN-Gruba
Najgorsza, Michał Głowacki, Katarzyna Smolińska, Miłość, Przemysław Paszek, Tomasz
Chwiałkowski, Arkadiusz Tadych
katalog z wystawy: http://www.glamur.gnoje.com/glamur-katalog.pdf
GwLwP+KwCSW (Galeria w Lodówce w Pokoju z Kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej)
GN prezentuje Gustawa Thomasa, 25.02 - 23.03.2010
"Nie wszystko świeci jak złoto", GN prezentuje Wiesława Górskiego, 1.04.2010-5.05.2010,
"Stopień skupienia", GN prezentuje Bartosza Świąteckiego, 8.05.2010-10.06.2010
"Tylko trochę lubię CSW. / I like CoCA a little." GN - Gruba najgorsza, 16.06-01.07.2010
"Młoda szmata i szmaciarz", Artyści: Lidia Chmielewska i Marian Stępak, 1-15.07.2010
„Rekapitulacja”, Artyści: GN - Gruba Najgorsza, 22.07.2010
Galeria ROUGE DOUPE, http://rouge-doupe.gnoje.com/
(galeria działająca na ekranie led'owym w Toruniu na ul. Grudziądzkiej 162)
"Muto" BLU, 24.11-24.12.2009
"Kiss" Martin Arnold, 20.01-24.02.2010
"Krzesłowisko", Gustaw Thomas, 25.02-23.03.2010
"Kochajmy reklamy" Miłość, 8.05-10.06.2010
"Gołąbek nie po kuju" GN, 15.06-10.07.2010
Biennale Wenecja, Wenecja koło Żnina, 27.10.2009, www.biennale-wenecja.com
-
Parasite / Pasożyt (GN)
Bojówka
Akcje w trakcie wernisaży:
- 22.10.2010 - A.Malewski, Galeria Wozownia, Toruń
- 29.10.2010 - „Apogeum. Nowa ekspresja 1987”, CSW, Toruń
- 5.11.2010 - „Melancholia Sprzeciwu”,CSW, Toruń
- 3.12.2010 - „Hide&seek”, CSW, Toruń
- 7.01.2011 - „W rytmie” J.Grzebieniowska, Galeria Wozownia, Toruń
- 4.03.2011 - „Statek kosmiczny Ziemia”, CSW, Toruń
Akcje w dni wolnego wstępu w CSW (Centrum Sztuki Współczesnej) w Toruniu:
- 26.09, 30.09, 5.10, 7.10, 14.10.2010, 17.02.2011
Akcje „Jestem artystą”:
- Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie (14.01.2011),
- CSW Zamek Ujazdowski (15.01.2011),
- PGS (Państwową Galerią Sztuki), Sopot (12.02.2011),
- Galerią Renes w galerii handlowej Stary Browar, Poznań (14.04.2011),
- Galerii Rzeźnia, Poznań, 15.04.2011
Kampania reklamowa Kariera w GN, 2006-2008
(rekrutacja nowych członków poprzez internet i próba współpracy, próba
stworzenia grupy rozsianej po całym kraju,
reklama w mediach branżowych)
Projekty artystyczno-edukacyjne:
- warsztaty sztuki ulicy „Chodź, pomaluj mój świat”, Nowe Miasto Lubawskie
(Kacze bagno), 9-23.07.2007,
- warsztaty "Moja kupa", 16-17.06.2010, CSW „Znaki czasu” w Toruniu,
- warsztaty „Namaluj dzieło sztuki”, 30.07-1.08.2010, CSW w Toruniu,
- warsztaty z dziećmi z przedszkola „Kangurek” w Toruniu, 06.2011 (malowanie
olejnymi pastelami po obrazach typu „za 4zł”, wystawa efektów warsztatu w
Domu Muz w 07.2011),
Street art (cykle / pojedyńcze realizacje )
- AVE ART + Lipne krzaki, Lipno, 12.06.2010
-" MUR ", Bydgoszcz, 17-18.04.2009
-" Zacieki ", 2007-2008
-" Znaki ", 2008-2009
-" Hitler to chuj ", 2007-2008
-" Stop taszyzmowi! ", 2006-2008
-" Łapki", 2007
-" Zakaz patrzenia na napisy na ścianach", 2006
-" Wyrzuć zło ", 2005-2007
-" Miłość” , 2003-2006
12
04.2011
AREK
PASOŻYT / PARASITE
Special thanks to Piotr Nowacki
for help with translating Manifesto
GN
Gruba Najgorsza / The Thick Worst
www.gnoje.com
e-mail: [email protected]
-
Parasite / Pasożyt (GN)
00

Podobne dokumenty

Portfolio

Portfolio of perception of the art by spectators. It needs to be stressed that Troopers are living organism, constantly redefining its aspirations.

Bardziej szczegółowo