Przewodnik po aukcji

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik po aukcji
42. Aukcja Dzieł Sztuki
Przewodnik po aukcji
Malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, plakat. Kraków, sobota, 26 kwietnia 2014, godz. 12:00
Szanowni Państwo
Zapraszając do udziału w 42. Aukcji Salonu Antykwarycznego “Nautilus” pragniemy zwrócić
uwagę na najciekawsze obiekty, jakie naszym zdaniem, przygotowaliśmy w ofercie. Jest ona tym
razem wyjątkowo zróżnicowana i atrakcyjna. W niniejszym „przewodniku” znajdą Państwo informacje o wybranych dziełach, oraz indeks nazwisk. Pełny katalog ma formę PDF-a i jest umieszczony na naszej stronie www.artlist.pl, oraz www.artinfo.pl w formie umożliwiającej pobranie lub
przeglądanie on line.
I. Malarstwo i rysunek
Polecamy Państwa uwadze zestaw prac powszechnie cenionych artystów: m.in.
Mai Berezowskiej, Sławomira Chrystowa, Vlastimila Hoffmana czy Józefa Kruszewskiego. Dla amatorów praca Tadeusza Kantora z cyklu „Człowiek i piasek”, rysunkowe
szkice Jacka Malczewskiego czy Józefa Mehoffera. Znakomita akwarela Jarosława
Modzelewskiego, mistrza syntezy
spraw codzienno-oczywistych. Wysoki poziom artystyczny cechuje
akwarele Józefa Pieniążka i skromne, oszczędne martwe natury Emila Schinagla. Miłośnicy awangardy
zwrócą uwagę na „Studium rzeźby”
Henryka Wicińskiego, zwolennicy
naturszczyków - „Kwiaty wsi polskiej” Marii Tarnawskiej-Wójtowicz.
Wszystkich powinien pogodzić
namalowany z ogromną czułością
olejny portret żony autorstwa Stanisława Wójtowicza, pod wymownym tytułem „Przecież ty jesteś dla
Mnie całym światem” .
Jerzy Skarżyński
Kubistyczna martwa natura, 1942
2
Akwarela, karton; wym.: 38,5 x 26 cm; sygn. p.d.:
J. Skarżyński 1942. Praca z okresu studiów w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Autentyczność
pracy potwierdzona przez żonę artysty.
Stanisław Wójtowicz
Przecież ty jesteś dla mnie całym światem (portret żony), 1980
Olej, płótno; wym.: 75 x 60 cm; sygn. p.d.: S. Wójtowicz; na odwrocie obszerny opis pracy,
powtórna sygnatura, tytuł etc. Praca wystawiana na wystawie TSPS w Krakowie (1918).
Atrakcyjność pracy podnosi dobrana przez autora ozdobna rama. Lit.: Katalog wystawy
„Marian – Maria - Stanisław Wójtowicz”, Kraków 1981, reprodukcja barwna.
3
II. Grafika dawna
W tym dziale na uwagę zasługuje rzadki i niezwykle efektowny cykl prac Stefano Della Belli „Wizerunki jeźdźców polskich, węgierskich i innych”. Pojawia się on w komplecie po raz pierwszy, a niewątpliwym atutem jest jednolita oprawa. Z klasycznych prac
warto zwrócić uwagę na drzeworyt Albrechta Dürera czy „Powrót syna marnotrawnego” Rembrandta. Z polskich dzieł polecenia godne są prace: Zygmunta Bogusza Stęczyńskiego „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 (1862)”
i Feliksa Jasińskiego „Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja (1892)”. Rzadkością jest najstarszy
polski „komiks”, zespół kilkunastu tablic akwafortowych ilustrujących „Pamiętniki” Jana
Chryzostoma Paska (1853). Tekst został tu zredukowany do krótkich opisów, komentujących liczne kompozycje rysunkowe. Miłośników gór powinna zainteresować panorama Tatr z Krzyżnego, dzieło Walerego Eljasza Radzikowskiego z 1877. Ciekawostką
są rzadkie kompozycje o charakterze religijnym, m.in. praca Daniela Chodowieckiego.
Albrecht Dürer
Dwunastoletni Jezus w świątyni, 1503
Drzeworyt; wym.: 298 x 210 mm; sygn. pł.
p.d. monogramem wiązanym AD. Grafika
z “Życia Maryi”, wydanego drukiem przez
Benedictusa Chelidoniusa w 1511; praca
datowana na ok. 1503. Stan zachowania:
drzeworyt obcięty do granic kompozycji,
w p.d. rogu ubytek o powierzchni poniżej
1 cm kw. Lit.: Meder 203G, Hollstein 1775.
4
Stefano Della Bella
Wizerunki jeźdźców polskich, węgierskich I innych, 1648-1650
Zestaw 11 akwafort bez faktycznego tytułu, nazwany przez Jomberta w 1772 „Les Maures, Hongrois, Asiatiques et Africains a cheval”. Inspiracje do wykonania tej serii wizerunków egzotycznych dla zachodniej Europy kawalerzystów miała być wizyta polskiego posła Krzysztofa
Opalińskiego z Paryżu (1645); wym. (średnio): 180 x 180 mm; sygn. pł. SDBella f.[ecit]. Zestaw jest kompletem wykonanych prac I zawiera: trzy
wizerunki jeźdźców afrykańskich, czterech węgierskich i czterech polskich (lisowczyk, rotmistrz Pieczowski, rotmistrz husarski Szczodrowski
oraz dwóch rozmawiających jeźdźców). Seria w zamierzeniu miała być obszerniejsza, ale śmierć Lorenza de Medici, patrona i sponsora artysty,
uniemożliwiła zamiar. Artysta wyjechał do Francji. Tam kontynuował prace. Rozproszone płyty trafiły z czasem do zbiorów Medyceuszy. Wykorzystano je w edycji „Quadreria Medicea”, obszernym dziele prezentującym zbiory i mecenat władców Florencji (t. III, 1740). Zaletą zbioru jest
staranna, angielska oprawa w drewno. Lit.: Talbierska, 28-38.
5
III. Grafika XX wieku
W obszernym dziale grafiki XX-wiecznej oferujemy, jak zawsze interesujący wybór prac artystów
polskich. Okres Młodej Polski reprezentuje znakomita litografia Stanisława Wyspiańskiego Wnętrze
[„Dziewczynka za oknem”] z 1908. Nie ustępuje
jej klasą portret: Feliksa Jasińskiego, dzieło Leona
Wyczółkowskiego z 1903 oraz niezwykle rzadka grafika Wojciecha Weissa „Samobójczyni nad
Arno” (1901), której dotąd nie było na rynku aukcyjnym. Z okresu II Rzeczypospolitej proponujemy prace klasyków: Władysława Skoczylasa, Jana
Rubczaka, Edmunda Bartłomiejczyka, Stefana
Szmaja, Witolda Chomicza, Jakuba Glasnera, Stefana Mrożewskiego. Interesujące są teki Ignacego
Pinkasa („Kraków w dziesięciu autolitografiach
Stanisław Wyspiański
Wnętrze [Dziewczynka za oknem], 1908
Litografia barwna; wym.: 640 x 620 mm;
sygn. w obrębie kompozycji (na ramie
okna): St. Wyspiański. Kompozycja stanowiła
górną, część odbitego z dwóch płyt, plakatu
reklamującego wystawę sztuki polskiej
w wiedeńskim Hagenbundzie.
barwnych”, 1935) oraz Józefa Rapackiego („Z daw-
6
nej i niedawnej Warszawy. Typy uliczne”, 1926). Nie
Aukcja daje też Państwu możliwość zakupu prac
zachowała się w komplecie teka Feliksa Jabłczyń-
artystów światowej sławy. Duże wrażenie robią
skiego z widokami wojennej Warszawy (1916);
oryginalne grafiki Salvadora Dali z cyklu „Gargan-
oferujemy pojedyncze, bardzo rzadkie plansze.
tua y Pantagruel”, podobnie jak subtelne akwaforty
Kilka pozycji może zainteresować bibliofilów,
i mezzotiny słynnego Czecha Jirziego Anderle. Wie-
np. bogato ilustrowana przez Jana Chełmińskie-
lu uważa go za najwybitniejszego z żyjących grafi-
go praca „L’armée du Duché de Varsovie” (Paryż
ków, a nowojorska MoMA prezentowała jego prace
1913). Wśród licznych prac powstałych po 1945
w ramach działu „Grafika” na wystawie poświęconej
uwagą zwraca niezwykły autoportret Jerzego
sztuce Europy, pośród grafik jedynie trzech innych
Panka z 1956, oraz linoryt „Święto wiosny” Józefa
autorów: Dürera, Rembrandta, Matisse’a. Do mini-
Gielniaka – jedna z ostatnich prac wielkiego ar-
malistycznych wnętrz idealnie pasują „szalone”, my-
tysty. Dotąd nie było jej w sprzedaży. Koneserów
lące zmysły kompozycje Viktora Vasarellego, ojca
zainteresuje spory zestaw prześmiewczych prac
op-artu, pozornie zaprzeczające znanej nam geo-
Eugeniusza Geta-Stankiewicza, dekoracyjnych
metrii. Zachwyt budzą efektowne, ale i subtelne są
plansz spod ręki Konrada Srzednickiego, ciekawa
prace Louisa Marcoussisa pochodzące z teki „Eaux-
oferta grafik Władysława Jahla, Bogny Krasnodęb-
Fortes Théatrales pour Monsieur G...” (1933). Zestaw
skiej-Gardowskiej, Jana Tarasina i Edwarda Ku-
dopełnia barwna litografia Pablo Picassa z 1953.
czyńskiego. Ciekawostką jest teka Krystyny Wró-
Nie są to prace tanie, ale autorskie, sygnowane,
blewskiej, wydana w zaledwie 30 egzemplarzach.
a nie powszechne w obiegu tysiączne kopie z kopii.
Victor Vasarely
Kezek. Composition Cinetique, 1986
Litografia barwna; wym. planszy: 820 x 730 mm; sygn. oł. śr.d.: Vasarely; obok
informacja: EA XV/XXV. Odbitka z niskiego nakładu będącego w dyspozycji artysty. Swoją twórczość abstrakcyjną określał mianem
plastyki kinetycznej, starając się poprzez stosowane w niej
efekty stwarzać wrażenie ruchu. Vasarely poprzez kolor
i geometrię tworzy trójwymiarową kostkę, której
powierzchnia wydaje się falować; stwarza
złudzenie optyczne przez precyzyjne
ułożenie wzoru i zharmonizowanie koloru.
IV. Fotografia
Niewielki dział, ale wyjątkowo smaczny. Akty Helmuta Newtona czy fotografie Annie Leibovitz to
światowa ekstraklasa. Niewątpliwy urok mają fotogramy Marylin Monroe (z ostatniej w jej życiu sesji zdjęciowej), wykonane przez George Barrisa. W ofercie znalazł się m.in. fotogram Setve’a McCurry „AfghanGirl”, jedno z najsłynniejszych i najpowszechniej rozpoznawanych zdjęć końca XX wieku.
Steve McCurry
Afghan Girl, 1984
Odbitka na papierze Fujicolor Archive Paper
Supreme; wym.: 45,5 x 30 cm; sygn. srebrnym pisakiem p.d.: Steve McCurry. Jedno
z najsłynniejszych zdjęć lat 80. wykonane
w obozie uchodźców Nasir Bagh w Pakistanie. Zdjęcie 12-letniej Pasztunki Sharbat Guli
(do 2002 nie znano jej imienia) znalazło się
w 1985 na okładce „National Geographic”;
jej wizerunek stał się „ikoną” Amnesty International...
8
George
Barris
Marylin in Santa Monica I, 1962
Fotolitografia (Platinum Edition Giclee Print); 50 x
40,5 cm; nie sygn. One West Publishing z Beverly
Hills wydał 200 odbitek.
Odbitki zdjęć, z klisz, znajdujących się w rękach
wydawcy, wykonanych przez Barrisa podczas ostatniej sesji Marylin (13 VII 1962) na plaży w Santa
Barbara. Aktorka popełniła samobójstwo niespełna
miesiąc później. Barris był fotografem cenionym
przez Hollywod. Pracował z takimi gwiazdami kina
jak Elizabeth Taylor (słynna sesja z aktorką w roli
Kleopatry), Marlon Brando, Charlie Chaplin, Frank
Sinatra, Clark Gable czy Steve McQueen. Marylin 9
Monroe fotografował nieustannie od 1954.
V. Plakat
Zestaw prac nie jest obszerny, ale ciekawy. Litograficzny plakat wystawy z okazji urodzin Pabla Picassa konkuruje z klasycznym plakatem Wojciecha Weissa, a afisz Igrzysk Olimpijskich w Londynie
z zestawem propagandówek schyłkowego PRL-u. Nie można odmówić staroświeckiego wdzięku
przeszło 100-letnim afiszom reklamowym czy naiwnym w rysunku plakatom z czasów I wojny wydawanych dla Polonii w Ameryce.
Wojciech Weiss
XXXVI Wystawa „Sztuki”, 1926
Litografia barwna; wym.: 810 x
570 mm; sygn., pł. p.d.: WW. napis: Sztuka 16 V 30 VI Tow. Sztuk
Pięknych Pl. Szczepański 1926; znane warianty kolorystyczne. Lit.: R.
Weiss, „Wojciech Weiss. Twórczość
graficzna”, Kraków 2006, s. 62, poz. 18.
10
Wykaz nazwisk
Acedański Zygmunt, Anderle Jiri, Bandura Jerzy, Barris George, Bartłomiejczyk Edmund, Berezowska
Maja, Berlewi Henryk, Bogusz Marian, Boucher Desnoyers Auguste, Braque Georges, Broll Urszula,
Chełmiński Jan, Chełmoński Józef, Chodowiecki Daniel, Chomicz Witold, Chrystow Sławomir, Dali
Salvador, Della Bella Stefano, Dürer Albrecht, Dzieliński Kazimierz, Faworski Władimir Andrejewicz,
Feyerabend Erich, Gabrysiak Walenty, Gałęzowska Jadwiga, Gerson Wojciech, Get-Stankiewicz Eugeniusz, Gielniak Józef, Girs Anatol, Glasner Jakub, Gostwicki Zbigniew, Gromaire Marcel, Hiszpańska-Neumann Maria, Hoffmann Adam, Hofman Wlastimil, Iwan Friedrich, Jabłczyński Feliks, Jahl
Władysław, Jasiński Feliks, Jelisiejew Konstanty, Kantor Tadeusz, Kierzkowski Bogusław, Kornijasz
Aleksander, Kostrzewski Franciszek, Krasnodębska-Gardowska Bogna, Kruszewski Józef Wincenty,
Kuczyński Edward, LaChapelle David, Lebenstein Jan, Leibovitz „Annie” Anna-Lou, Lesser Aleksander,
Lewicki Jan, Linke Bronisław, Łada-Maciągowa Małgorzata, Malczewski Jacek, Malibran A[lphonse
Marie], Malina Marian, Marcoussis Louis, Marek Józef, Massons André, Matejko Jan, McCurry Steve,
Mianowski Lucjan, Modzelewski Jarosław, Mrożewski Stefan, Nerandau A., Newton Helmut, Nikifor, Oprządek Leszek, Panek Jerzy, Picasso Pablo, Pieniążek Józef, Pinkas Ignacy, Pingot A., Piranesi
Giovanni Battista, Popiel Tadeusz, Praus Karol jr, Radzikowski Walery Eljasz, Rapacki Józef, Rassalski
Stefan, Rekucki Michał, Rembrandt, Sawiczewski Stanisław, Stanek Zdzisław, Schinagel Emil, Sevigne Jan de, Signac Paul, Skarżyński Jerzy, Skoczylas Władysław, Srzednicki Konrad, Rubczak Jan,
Rychter-Janowska Bronisława, Silvestre Israel mł., Skoczylas Władysław, Stęczyński Zygmunt (Maciej)
Bogusz, Szmaj Stefan, Tarasin Jan, Tarnawska-Wójtowicz Maria, Testino Mario, Vasarely Viktor, Wąsowicz Wacław, Weiss Wojciech, Wejman Mieczysław, Wiciński Henryk, Wilkanowicz Roman, Wojnarski
Jan, Woollett William, Wójtowicz Stanisław, Wróblewska Krystyna, Wyczółkowski Leon, Wyspiański
Stanisław, Ziemski Rajmund
Od 1993
Nautilus Saolon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: + 48 695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl;
www.nautilus-art.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
PEŁNY KATALOG AUKCJI 42 (PDF) - LINK
OPRACOWANIE FOLDERU I KATALOGU AUKCJI:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski,
Agnieszka Mazoń
ZDJĘCIA:
Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
PROJEKT i SKŁAD:
Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
DRUK:
Drukarnia Skleniarz
ul. B. Czerwieńskiego 3d
31-319 Kraków
COPYRIGHT: © Nautilus Salon Antykwaryczny 2014
Folder aukcyjny, wszelkie zawarte w nim opisy, zdjęcia i biogramy, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie katalogu w całości lub części bez uprzedniej zgody Salonu Antykwarycznego NAUTILUS stanowi naruszenie praw majątkowych, zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.
11
Pełny katalog Aukcji nr 42 dostępny na stronach:
artlist.pl
Miejsce i czas aukcji:
sobota, 26 kwietnia 2014, godz. 12:00
Restauracja „ Miód i Wino”
ul. Sławkowska 32, Kraków
Wystawa przedaukcyjna:
22-25 kwietnia 2014, Galeria Nautilus
PEŁNY KATALOG AUKCJI 42 (PDF) - LINK
12
Nautilus Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a, 31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: + 48 695899895
e-mail: [email protected]
Kraków 2014

Podobne dokumenty