Współczesna ekonomia - karta modułu 1 / 2

Komentarze

Transkrypt

Współczesna ekonomia - karta modułu 1 / 2
Współczesna ekonomia - karta modułu
1/2
obowiązuje od: 2015/2016
karta modułu
Moduł E/ 4
numer modułu
Współczesna ekonomia
nazwa modułu
EKONOMIA II stopień
kierunek
punkty ECTS
I
rok
2
semestr
obligatoryjny
status
12
lider modułu
polski
jęz. wykładowy
prof. A.Zelek
liczba godzin
kontaktowych
łącznie
64
ISTOTA I CELE MODUŁU
Krótki opis i katalog celów
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na ocenę zjawisk ekonomicznych i powiązań między podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Student będzie rozumiał zależności pomiedzy działaniami w biznesie na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym, w tym związki gospodarki narodowej z gospodarką światową. Bedzie potrafił dokonać analizy sytuacji wybranej organizacji z perspektywy jej potencjału wewnętrznego a także z perspektywy makroekonomicznej. Zrozumie konsekwencje wybranych decyzji
menedżerskich.
STRUKTURA MODUŁU
Moduł E/ 4
numer kursu
kurs 1
kurs 2
Moduł E/ 4
Moduł E/ 4
kurs 3
Moduł E/ 4
kurs 4
nazwa kursu
Makroekonomia współczesna
Ekonomia menedżerska
Globalizacja (opcja 1)
Wspólczesne doktryny ekonomiczne (opcja 2)
prowadzący
dr A.Bretyn, dr hab. P.Pluskota
dr A. Lachowska
mgr J. Latuszek
dr L. Próchnicki
punkty ECTS
5
5
2
2
Student posiada wiedzę odnośnie wiodących koncepcji ekonomicznych i KE2_W1 Zna wiodące koncepcje
pojęć stosowanych w naukach ekonomicznych.
teorii ekonomii i pojęcia
x
x
Makroekonom
ia współczesna
x
x
Student zna i rozumie rolę polityki gospodarczej państwa; wie, jaką rolę
pełni państwo w procesie gospodarowania; charakteryzuje obszary,
podmioty, cele oraz narzędzia polityki gospodarczej i społecznej
państwa.
Student ma wiedzę, umożliwiającą prawidłową ocenę zjawisk
ekonomicznych i powiązań między podmiotami gospodarczymi, rozumie
rządzące nimi prawidłowości.
KE2_W2 Ma wiedzę
Makroekonom
umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych i powiązań między ia współczesna
x
x
x
x
Student rozumie relacje zachodzące w globalnej gospodarce i ich
odniesienie do życia społecznego.
KE2_W4 Student rozumie relacje
organizacji w skali makro- i
Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, a także pogłębionej oceny tych zjawisk i powiązań z
różnymi obszarami działalności gospodarczej.
KE2_U1 Potrafi wykorzystywać
Makroekonom
zaawansowaną (poszerzoną w
ia współczesna
stosunku do
studiów
pierwszego
KE2_U5
Potrafi
zebrać
dane oraz
Student posiada umiejętność analizy (znajomość metod i narzędzi
badawczych) teorii makroekonomii w procesie rozwiązywania
problemów gospodarczych na poziomie państwa.
dokonać oceny zjawisk
KE2_U1 Potrafi wykorzystywać
zaawansowaną (poszerzoną w
stosunku do
studiów
pierwszego
KE2_U7
Potrafi
analizować
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KE2_W2 Ma wiedzę
umożliwiającą ocenę zjawisk
Ekonomia
menedżerska
działania i procesy zachodzące w
przedsiębiorstwie
oraz oceniać je
Student umie dokonać analizy zjawisk gospodarczych, potrafi dokonać KE2_U7
Potrafi analizować
pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk z zastosowaniem metod
działania i procesy zachodzące w
badawczych.
przedsiębiorstwie
oraz oceniać
je
KE2_U2
Potrafi dokonać
analizy
wybranych aspektów rynku
Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk globalnych w
KE2_U5 Potrafi zebrać dane oraz
gospodarce oraz potrafi formułować własne opinie oraz rekomendacje. dokonać oceny zjawisk
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i dyskutuje nad poruszanymi
problemami.
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
Student posiada świadomość złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, samodzielnie potrafi je
zweryfikować i ocenić.
Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności, potrafi je
uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i
podnoszenia swoich kwalifikacji.
uwagi
inne aktywności
case study zespołowo
case study
indywidualnie
udział w dyskusji
prezentacja zadania
indywidualnego /
grupowego
projekty indywidualne
projekty zespołowe
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
Makroekonom
ia współczesna
Student posiada wiedzę na temat wpływu sfery makroekonomicznej na KE2_W1 Zna wiodące koncepcje
sferę mikroekonomiczną i wzajemnych oddziaływań między nimi.
teorii ekonomii i pojęcia
stosowane w naukach
test wiedzy
Adekwatny
kurs w
ramach
modułu
ćwiczenia, zadania
ZOBACZ LEGENDĘ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
praca pisemna (esej,
referat, itp.)
Zwarty opis efektu kształcenia
obszar
efektów
zaliczenie pisemne
odniesienie do
KIERUNKOWYCH efektów
kształcenia
sposoby weryfikacji efektów kształcenia
egzamin pisemny
opis efektu kształcenia
kurs realizujący dany efekt
EFEKTY KSZTAŁCENIA
x
Globalizacja
(opcja 1)
x
x
x
x
x
Makroekonom
ia współczesna
x
x
x
Ekonomia
menedżerska
x
x
Globalizacja
(opcja 1)
x
KE2_K4 Potrafi pracować i
Makroekonom
współdziałać w grupie, aktywnie
KE2_K1 Ma świadomość poziomu ia współczesna
swojej wiedzy, dokonuje
KE2_K2 Jest świadomy złożoności
Globalizacja
procesów zachodzących we
(opcja 1)
KE2_K3 Myśli logicznie i
analitycznie, jest zdolny do
KE2_K1 Ma świadomość poziomu
Ekonomia
swojej wiedzy, dokonuje
menedżerska
samooceny
własnych kompetencji,
KE2_K5
Reprezentuje
postawę
przedsiębiorczą i kreatywną, jest
x
x
x
x
x
NAKŁAD PRACY STUDENTA
nazwa kursu
Makroekonomia współczesna
struktura nakładu pracy
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
Ekonomia menedżerska
24
24
10
12
2
lektoraty
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
Globalizacja (opcja 1)
28
28
10
12
4
2
lektoraty
praca własna studenta
101
praca własna studenta
łączny nakład pracy studenta
125
łączny nakład pracy studenta
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
Wspólczesne doktryny ekonomiczne (opcja 2)
12
12
2
10
lektoraty
97
125
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
12
0
lektoraty
praca własna studenta
38
praca własna studenta
38
łączny nakład pracy studenta
50
łączny nakład pracy studenta
50
Współczesna ekonomia - karta modułu
nazwa kursu
2/2
Makroekonomia współczesna
Ekonomia menedżerska
Globalizacja (opcja 1)
Wspólczesne doktryny ekonomiczne (opcja 2)
Adekwatne metody
Adekwatne metody
METODY DYDAKTYCZNE
Adekwatne metody
Adekwatne metody
wykład
prezentacja multimedialna
rozwiązywanie zadań
case study
wykład
ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących
prezentacja multimedialna
dyskusja grupowa
prezentacja multimedialna
projekty zespołowe
dyskusja grupowa
WYMAGANIA WSTĘPNE I FORMALNE
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed rozpoczęciem kursu Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed rozpoczęciem kursu
Wskazane jest posiadanie wiedzy z podstaw finansów oraz
z podstaw makroekonomii.
Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu
mikroekonomii.
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed
rozpoczęciem kursu
Brak wymagań wstępnych.
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed
rozpoczęciem kursu
FORMY I KRYTERIA ZALICZENIA
ocena końcowa
egzamin
ocena końcowa
egzamin
ocena końcowa
zaliczenie
ocena końcowa
zaliczenie
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
informacje o zawartości merytorycznej, metodach, kryteriach zaliczenia, itp.
egzamin pisemny
ćwiczenia, zadania
70 egzamin pisemny
30
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71% - 80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51% - 60%
niedostateczny <50%
100 projekty zespołowe
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71% - 80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51% - 60%
niedostateczny <50%
100
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71%-80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51%-60%
niedostateczny <50%
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71%-80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51%-60%
niedostateczny <50%
CELE EDUKACYJNE KURSU
Skatalogowane cele kursu
Przedstawienie zaawansowanej wiedzy dotyczącej zagadnień
związanych ze współczesną makroekonomią oraz polityką gospodarczą.
Pogłębiona charakterystyka zjawisk i kategorii ekonomicznych w skali
makroekonomicznej. Dostarczenie wiedzy związanej z zagadnieniami
funkcjonowania gospodarki krajowej, jej związków gospodarczych z
zagranicą, polityki pieniężnej i fiskalnej. Wskazanie na najważniejsze
zależności makroekonomiczne, stanowiące o funkcjonowaniu
gospodarki jako całości.
Skatalogowane cele kursu
Przedstawienie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej, niezbędnej do
podejmowania decyzji menedżerskich w kontekście funkcjonowania
podmiotów gospodarujących, ze szczególnym uwzględnieniem firm.
Zapoznanie Studentów z najwazniejszymi kategoriami problemów
decyzyjnych, do jakich dochodzi w firmach. Zapoznanie Studentów z
najważniejszymi zasadami oraz metodami analizy ekonomicznej,
służącymi podejmowaniu decyzji menedżerskich.
Skatalogowane cele kursu
Skatalogowane cele kursu
Celem kursu jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej
otaczającego świata w kontekście globalizacji.
Ukazanie różnic pomiędzy krajami rozwiniętymi a
rozwijającymi się. Ukazanie wielorodności globalizacji i
ukazanie jej pozytywnych, i negatywnych aspektów w
kontekście ekonomicznym. Zrozumienie i poznanie trendów w
historii, geografii, polityce, kulturze, technologii, które
wpłynęły na rozwój globalizacji.
TREŚCI PROGRAMOWE
Zakres merytoryczny kursu
Zakres merytoryczny kursu
Zakres merytoryczny kursu
1. Bezrobocie, rodzaje i metody jego zwalczania, polityka aktywna i
pasywna. Zależność między bezrobociem a inflacją oraz ewolucja
sposobów podejścia do tego problemu. 2. Teoria konsumpcji,
oszczędności i inwestycji (ujęcie modelowe) oraz wybrane zagadnienia z
polityki gospodarczej dotyczące tych kwestii. 3. Polityka budżetowa i
sposoby niwelowania deficytu budżetowego. Redystrybucja dochodów.
Wpływ podatków i wydatków budżetowych na poziom wytwarzanego
dochodu narodowego. 4. Cechy charakterystyczne współczesnych cykli
gospodarczych (koniunkturalnych) w warunkach gospodarki otwartej
oraz polityka gospodarcza oddziaływująca na wahania koniunktury. 5.
Handel międzygałęziowy a handel wewnątrzgałęziowy w świetle
rozwoju nowych teorii handlu. Korzyści z wymiany handlowej i sposoby
ich uzyskiwania. Polityka handlowa, w tym kursu walutowego. Rynki
walutowe a funkcjonowanie gospodarki otwartej. 6. Równowaga
zewnętrzna gospodarki w kontekście ewolucji teorii bilansu płatniczego.
Automatyczny mechanizm dostosowawczy i czynniki warunkujące stan
bilansu płatniczego. Problem dewaluacji. 7. Problematyka rozwoju
gospodarczego. Pojęcie dobrobytu i jego mierniki. Strategie rozwoju
gospodarczego. Doświadczenia gospodarek, które doświadczyły tak
zwanych „cudów gospodarczych”. Polityka gospodarcza stymulująca
postęp naukowo-technologiczny. 8. Wybrane współczesne problemy
gospodarki światowej, w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające.
1) Działanie rynku oraz mechanizmu rynkowego w kontekście zachowań
firm na rynku oraz niezbędnych decyzji menedżerskich,
2) Koncepcja elastyczności popytu w kontekście decyzji podejmowanych
przez firmy na rynku,
3) Koncepcja zachowań menedżerskich w kontekście kosztu
alternatywnego podejmowanych decyzji,
4) Analiza rentowności firmy w kontekście decyzji optymalizacyjnych,
5) Zachowania firm w kontekście różnych struktur rynkowych.
1/ Wprowadzenie do globalizacji: różne definicje globalizacji,
globalizacja wczoraj, dziś i jutro.
2/ Globalizacja z perspektywy naukowej: jak ekonomiści
postrzegają globalizację i jej problemy.
3/ Człowiek i globalizacja: problemy społeczne, kulturowe,
etyczne, językowe. Czy istnieje jedna kultura globalna?
4/ Globalizacja a rozwój gospodarczy: podział świata na kraje
bogatej Północy i biednego Południa.
5/ Globalizacja a świadomość konsumentów: produkty
sprawiedliwego handlu, żywność genetycznie modyfikowana.
6/ Globalizacja a demokracja: czy demokracja rozwiąże
problem terroryzmu?
7/ Globalizacja a korporacje: jak korporacje postrzegają rynek
globalny?
8/ Globalizacja a środowisko naturalne.
Zakres merytoryczny kursu
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
literatura podstawowa
literatura podstawowa
literatura podstawowa
literatura podstawowa
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE,
Warszawa 2014; Mankiw N.G., Taylor P.M., Makroekonomia, PWE,
Warszawa 2016; Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia. Podręcznik
europejski, PWE, Warszawa 2012; Miłaszewicz D. (red.), Podstawy
makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011
Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa
2009, Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, PWE,
Warszawa 2012; Piocha S., Gabryszak R., Ekonomia menedżerska dla
MSP, W teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008;
literatura uzupełniająca
literatura uzupełniająca
Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008,
Hall R.E. Taylor J.B., Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka,
PWN, Warszawa 2007;
Prasa codzienna, jak również periodyki, poświęcone problemom
gospodarki.
Zelek A., Strategie biznesu, Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu,
Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008 ;
Kopycińska D. (red.), Mikroekonomia, Wyd. Kreos, Szczecin 2011;
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa
2003.
1. Stiglitz J.,Globalizacja, Warszawa, PWN, Warszawa 2005.
2. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red.
R.Orłowska, K.Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
literatura uzupełniająca
1. T.Piketty, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2015.
2. Rozwój w dobie globalizacji, red. A.Bąkiewicz, U.Żóławska,
PWE, Warszawa 2010.
literatura uzupełniająca