maříž - aya.desajn

Komentarze

Transkrypt

maříž - aya.desajn
[email protected] www.ayadesajn.net www.tierrafino.com
telef on + 420 547233140, +420 724890500
spółdzielnia aya
bo hunická 69, brno
organizuje:
w o rksh op ( w a r s z ta t )
tynki d e k o r a c y j n e
wewnę trn e - s tiuk i
“naturalny tynk gliniany dobrze
w pływ a n a z d r ow i e i p i ęk n o w n ęt r z”
prezentacja mat e r i a ł ó w T i e r r a f i n o ,
szkolenie, pok a z p r a k t y c z n y, n a u k a :
Maříž
16 i 17 s i erp n i a 2 0 1 0
n i e dok ońc zony dom
b e z n u m e r u na k ońc u ś l e pe j dr ogi
4 8 ° 5 9 ’8 . 21” N; 15°19’16.61” E
kontakt: Miroslav Ambroz
+420 603 329 993
Pa rkin g: K e ramik a M aříž
Parking
Dom
opłata za kurs 770,-Kč/dzień
+ obiad 120,-Kč
zakwaterowanie: Slavonice
(cena zakwaterowania cca 250,-Kč)
według możliwości, na wcześniejsze zamówienie
Hotel Alfa: tel +420 384493261
typographique: ambroz / maříž
ston e / lustro