BU SIN ESS C EN TR ES 69 68 BU SIN ESS C EN TR ES

Komentarze

Transkrypt

BU SIN ESS C EN TR ES 69 68 BU SIN ESS C EN TR ES
Elektrownia Turów – jeden z Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – usytuowana jest u styku
granic Polski, Czech i Niemiec. Głównym zadaniem Elektrowni
od jej powstania w 1962 roku jest wytwarzanie energii elektrycznej
(około 7% udziału w produkcji krajowej) przy wykorzystaniu jako
paliwa węgla brunatnego. Transgraniczne usytuowanie przedsiębiorstwa pozwala z jednej strony na pełnienie roli ambasadora
nowych technologii wprowadzającego w życie nowatorskie rozwiązania techniczne szczególnie w obszarze ochrony środowiska,
z drugiej wymusza postępowanie zgodne z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu. Od kilku lat są prowadzone stałe
konsultacje i uzgodnienia transgraniczne, na podstawie których nie
tylko polska społeczność lokalna, ale także czeska i niemiecka patrzy
przychylnie na działania Elektrowni. Chcąc sprostać wymaganiom
przyszłości, Elektrownia Turów uwzględnia w swoich planach szereg
inwestycji, wśród których największą jest budowa nowego bloku
energetycznego w miejsce sukcesywnie wyłączanych najstarszych
jednostek wytwórczych. Nowy blok według planów ma mieć moc
netto w przedziale 430-450MW, którą wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów
oraz całkowite wykorzystanie potencjału produkcyjnego Elektrowni
Turów. Blok będzie łączył w sobie najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne i technologiczne oferowane dzisiaj na świecie, co pozwoli
na osiągnięcie wysokiej sprawności jednostki i bardzo dobrych
parametrów ekologicznych wymaganych przez normy europejskie.
Rozpoczęcie pracy przez nowy blok jest planowane w 2017 roku.
Stały rozwój i poszanowanie środowiska naturalnego obchodzącej
w 2012 roku Złoty Jubileusz 50-lecia działalności, pozwalają
na określenie Elektrowni Turów nie tylko jako jednej z najnowocześniejszych polskich elektrowni, ale także mianem solidnego
biznesowego partnera oraz odpowiedzialnego sąsiada działającego
transparentnie i realizującego zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu.
According to the plans the new unit will have the net output between
430 and 450 MW, determined on the basis of performed analyses,
which will allow to use the coal resources from the nearby Turów
Brown Coal Mine fully and to apply all the production potential of the
Turów Power Plant. e unit will combine the most advanced technical
and technological solutions offered in the world today, which will
enable to reach its high efficiency and very good ecological parameters,
required by European standards. e new unit is planned to start its
operation in 2017. e permanent development and respect for the
natural environment of the Turów Power Plant, celebrating a Golden
Jubilee of the 50th anniversary, allow to recognize the Turów Power
Plant not only as one of the most advanced Polish power plants, but
also as a reliable business partner and responsible neighbour, acting
transparently and implementing the principles of the corporate social
responsibility.
BUSINESS CENTRES
BUSINESS CENTRES
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12
tel. +48 75 773 49 00
fax +48 75 773 40 02
[email protected]
www.elturow.pgegiek.pl
e Turów Power Plant – one of the departments of the company of
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – is located at the
junction of the borders of Poland, the Czech Republic and Germany.
e main task of the Power Plant since its establishment in 1962 has
been the generation of electric energy (ca. 7% share in the domestic
production), using brown coal as a fuel. e cross-border location of the
plant on one hand enables it to act as an ambassador of new
technologies, implementing innovative technological solutions,
especially in the field of the environmental protection, and on the other
enforces actions compliant with the principles of the corporate social
responsibility. For several years now constant cross-border
consultations and arrangements have been carried out, thanks to which
local communities not only in Poland, but also in the Czech Republic
and Germany, look favourably at the activities of the Power Plant.
Willing to meet the challenges of the future, the Turów Power Plant
takes into account a number of investments in its plans, the largest of
which is the construction of a new power unit, which will replace the
oldest power units, gradually shut down.
68
69

Podobne dokumenty