Nowy Mercedes w OSP Krzyżanowice Jubileusz Koła Łowieckiego

Komentarze

Transkrypt

Nowy Mercedes w OSP Krzyżanowice Jubileusz Koła Łowieckiego
ISSN 1898-6242
MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE
egzemplarz
bezpłatny
Nowy Mercedes
w OSP Krzyżanowice
Czytaj strona » str. 3
Listopad 2013
Nr 11/2013 (206)
Jubileusz
Koła Łowieckiego Bażant
Czytaj strona » str. 6
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków
Piękna i groźna
Odra
Czytaj strona » str. 13
złoty jubileusz
Krzyżanowice: Miłość połączyła przed pół wiekiem 18 par. W tym roku wspólnie ze swymi życiowymi partnerami mogli świętować swe
jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. W gronie jubilatów znaleźli się:
Barbara i Ewald Mikaszek oraz Erna i Franciszek Sztuka z Bieńkowic, Elżbieta i Gerard Pientka z Chałupek, Hildegarda i Rajmund Fichna,
Maria i Jan Gołąbek oraz Adelajda i Maksymilian Raczek z Krzyżanowic, Barbara i Brunon Kraiczek oraz Agnieszka i Alfons Krupa z Owsiszcz,
Urszula i Ginter Mrozek z Roszkowa, Elżbieta i Henryk Głowacz oraz Monika i Wojciech Piegza z Rudyszwałdu, Edeltrauda i Jerzy Dombek,
Zygfryda i Eryk Krzykała, Zelma i Henryk Kwaśnica, Adelajda i Antoni Staniczek oraz Elżbieta i Paweł Warzeszka z Tworkowa, Ingeborga
i Paweł Płaczek oraz Kazimiera i Alfons Studniczek z Zabełkowa. »»» Czytaj dalej str. 8
2 » Ogłoszenia i komunikaty »
Podziel się chlebem
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
KIERMASZ
BO¯ONARODZENIOWY
w Tworkowie
8 grudnia 2013r. od godz. 15.00
GZOKSiT (sala Centrum Kultury)
w Tworkowie, ul. Zamkowa 48
9-14 grudnia 2013
W programie:
- koncert orkiestry Dêtej Gminy Krzy¿anowice
- prezentacja kulinarii œwi¹tecznych
- rêkodzie³o artystyczne
- wystawa „Anio³ków”
- wizyta Œwiêtego Miko³aja
9-14 grudnia 2013
wstêp wolny - zapraszamy
AKCJA ZIMA 2013/2014
Informujemy, że w trakcie sezonu zimowego 2013/2014 odśnieżaniem i likwidacją
śliskości jezdni na terenie gminy Krzyżanowice zajmują się następujące firmy:
1. GLOBAL EKO Bieńkowice
tel. 695-050-883
w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków.
2. PPUH STARUSZEK Krzyżanowice
tel. 32 419 53 15, tel. 606 628 023
w sołectwach Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków,
3. EKOLAND Zabełków
tel. 32 419 60 32, tel. 601 084 501
w sołectwach Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków.
Wszelkie informacje i uwagi w zakresie Akcji Zima
przyjmują sołtysi poszczególnych wsi:
• Bieńkowice – sołtys Roman Herber tel. 603 176 513,
• Bolesław – sołtys Bertold Fichna tel.785 183 917,
• Chałupki – sołtys Ryszard Chrobok tel. 605 050 302,
• Krzyżanowice – sołtys Zofia Lukoszek tel. 603 303 588,
• Nowa Wioska – sołtys Adela Krawczyk tel. 661 525 337,
• Owsiszcze – sołtys Piotr Minkina tel. 604 729 575,
• Roszków – sołtys Józef Staś tel. 665 993 125,
• Rudyszwałd – sołtys Paweł Nawrat tel. 785 618 429,
• Tworków – sołtys Andrzej Bulenda tel. 692 753 998,
• Zabełków – sołtys Marian Studnic tel.601 084 501
• oraz Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej,
tel. 32 419 40 50 w. 123.
W czasie prowadzenia odśnieżania prosi się nie parkować samochodów na drogach, szczególnie wąskich.
Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza
do udziału w kolejnej edycji projektu
„Twoja szansa” – program aktywizacji
społeczno – zawodowej w Gminie Krzyżanowice
w której uczestnikiem może zostać osoba otrzymująca świadczenia
pieniężne lub niepieniężne z pomocy społecznej lub korzystających
z nich na okoliczność udziału w projekcie, a także osoba korzystająca
ze świadczeń finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Działania skierowane do uczestników będą dobrane indywidualnie
według potrzeb każdego uczestnika, dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt z OPS Krzyżanowice z/s w Tworkowie osobiście lub pod nr telefonu
32 419 63 00, 32 419 62 71
codziennie od godz. 7.00 – 15.00.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych,
zwłaszcza osoby do 30 roku życia.
Nabór uczestników do projektu potrwa
od 02.01.2014 do 14.03.2014 r.
„Twoja szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
« Wydarzenia i aktualności « 3
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Krzyżanowice » W piątek 8 listopada w sali obrad Urzędu Gminy Krzyżanowice odbyła
się konferencja podsumowująca transgraniczny projekt „Start-up na pograniczu”.
Wsparcie finansowe na jego realizację gmina otrzymała z Euroregionu Silesia. To
pierwszy taki projekt w Euregionie, a jego celem była promocja przedsiębiorczości
wśród młodych, polskich i czeskich mieszkańców pogranicza.
Krzyżanowice » Wart 627 tys. złotych (7 tys. to wyposażenie dodatkowe) nowoczesny
samochód strażacki Mercedes Atego z napędem na 4 koła jest od dzisiaj, 20 listopada,
w posiadaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach, należącej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zakończono unijny projekt Nowy Mercedes
Start-up na pograniczu w krzyżanowickiej OSP
Konferencja rozpoczęła
się w plenerze od posadzenia
trzech drzewek na pamiątkę
realizacji projektu, ale przede
wszystkim jako symbolu mającego rozkwitać w gminie biznesu. Dwa drzewa posadzono na
Skwerze Liszta, jedno przy Alei
Lichnowskiego. W tym wydarzeniu wzięli udział wiceminister rozwoju regionalnego, senator RP Adam Zdziebło, wójt
gminy Grzegorz Utracki, moderator projektu Grzegorz Wawoczny oraz młodzież uczestnicząca w projekcie.
Trwający ponad pół ro ku projekt pozwolił młodym
mieszkańcom polsko -czeskiego pogranicza zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Polsce
i Republice Czeskiej, zasadami
wolnego rynku, funkcjonowaniem instytucji finansowych,
zasadami marketingu i promocji przedsiębiorstwa, czyli ogólnie jak stawiać pierwsze kroki
w biznesie. Odbyły się także
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz wyjazdy do
Czech w celu poznania funkcjonowania czeskich firm i przed-
siębiorstw. Efektem projektu
były pomysły na własny biznes,
które młodzież zaprezentowała
na Festiwalu Startupów. Najlepsze biznesplany zostały nagrodzone podczas konferencji
podsumowującej projekt.
Trzy najlepsze projekty, wyróżnione równorzędnie, to: myjnia samochodowa Karłosz Gabrieli Płaczek, firma produkująca ekologiczne kosmetyki Eko
Shop Szymona Łopocza (oboje
z Tworkowa) oraz firma internetowa B&B IT solutions, na którą mieli pomysł Kamil Bančik
i Adam Bunček z Haci.
Wśród wyróżnionych znaleźli się także: Anna Lasak i Łukasz Lasak (agencja turystyczna Bez Granic, chata nad stawem), Brygida Hanka i Marcin Lasak (BalloonFly), Jakub
Pustka z Haci za BIOfarmę, Olivia Lipiec za ECOdymek, Patrycja Sabalczyk, Paweł Gołąbek
i Łukasz Matuszek z pomysł na
lokal Kafyj, kołocz i śliwowica,
Marek Utracki za MarekWeb
oraz Sebastian Grzonka za Rehahorsce.
Efektem projektu jest także
publikacja opisująca jego realizację, prezentująca wyróżnione
pomysły na biznes oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Krzyżanowice.
Projekt „Start-up na pograniczu” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Przekraczamy
granice”.
(tb)
Młodzież z gminy Krzyżanowice
gościła na AGH
Blisko 40-osobowa grupa
młodzieży z gminy Krzyżanowice gościła w piątek 22 listopada
w Krakowie. Wyjazd miał przede wszystkim charakter edukacyjny. Dzięki przychylności SGL
Carbon Group z Raciborza udało się zorganizować spotkanie
z prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH oraz zwiedzanie laboratoriów krakowskiej uczelni.
- To młodzież, która wzięła
udział w programie StartUp na
pograniczu, pierwszym w Euroregionie Silesia, który stawia
sobie za cel edukację biznesową. Naszemu przedsięwzięciu
patronował wiceminister roz-
woju regionalnego Adam Zdziebło, a efekty przeszły oczekiwania. Wprowadziliśmy naszą młodzież w zagadnienia biznesu i w ramach festiwalu startupów
- otrzymaliśmy kilkanaście naprawdę ciekawych biznesplanów. Tym programem chcemy
pobudzać ambicje zawodowe
naszej młodzieży, tak by nie myślała tylko o wyjeździe do Niemiec czy Holandii. Wyjazd do
krakowskiej AGH to kolejny element tej edukacji - mówi wójt
Grzegorz Utracki, który towarzyszył młodzieży.
Wyjazd nie był co prawda finansowany z programu StartUp
na pograniczu, lecz zainicjowa-
ny przez gminę, ale wkomponował się w całe przedsięwzięcie.
Dzięki przychylności SGL Carbon Group z Raciborza - spółki,
która współpracuje z AGH, udało
się zorganizować wizytę na renomowanym Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki. Przypomnijmy, że w 2012 r. Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i firma
SGL Group - The Carbon Company (w Raciborzu ma zakład
- dawny ZEW) podpisały porozumienie o ścisłej współpracy
i utworzeniu Międzynarodowego Centrum Badań Materiałów
Węglowych przy AGH. Młodzież
z Krzyżanowic wysłuchała wczoraj wykładu prof. Pawła Pasierba, prodziekana ds. Kształcenia i Studenckich. Dowiedziała
się wszystkiego o studiach na
Samochód zajechał pod remizę na sygnale w asyście Stara
i Magirusa, samochodów krzyżanowickich strażaków, które czekały na nowe auto w Roszkowie.
Przed remizą zaś zgromadzili się
strażacy i mieszkańcy, przybyli
także przewodniczący rady Paweł Lasak, wójt gminy Grzegorz
Utracki, sołtys Zofia Lukoszek
oraz kapelan strażaków o. Marceli Dębski i ksiądz proboszcz Jerzy Witeczek, który natychmiast
pobłogosławił nowy wóz.
Mercedes Atego to średni samochód ratowniczo-gaśniczy
o mocy 290 KM. Pojazd jest
wyposażony m.in. w zbiornik
wody o pojemności 4500 litrów
i środka pianotwórczego o pojemności 450 litrów, autopompę dwuzakresową sterowaną
elektronicznie, linię szybkiego
natarcia, maszt oświetleniowy
- elektryczny zdalnie sterowany pilotem, zraszacze, sprzęt
łączności radiowej, wyciągarkę,
agregat prądotwórczy, sygnalizację świetlno-dźwiękową oraz
kamerę cofania.
Po nowe auto do Częstochowy pojechali: prezes Walter Bożek, naczelnik Jerzy Tlon, kierowca krzyżanowickiej OSP
Adam Mucha oraz Jan Mucha
i Janusz Tlon. Ta piątka strażaków przeszła wstępne szkolenie
obsługi wszystkich nowoczes-
nych urządzeń w jakie wyposażony jest nowy wóz bojowy.
Do tej pory miejscowa jednostka miała do dyspozycji dwa
samochody: wyprodukowanego w 1994 Stara oraz Magirusa
Iveco z 1981, który w 2007 roku
otrzymała z partnerskiej gminy
Seeshaupt.
Nowy pojazdy zostały zakupiony ze środków finansowych
Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które na zakup Mercedesa wyłożyły w sumie 250 tys. zł.
Kwotę 315 tys. zł dołożyła gmina,
52 tys. OSP Krzyżanowice i sponsorzy, a 10 tys. firma PRD-Kühn
z Krzyżanowic.
(tb)
Zarząd Jednostki OSP Krzyżanowice pragnie złożyć szczególne podziękowanie Wójtowi
Gminy Krzyżanowice Grzegorzowi Utrackiemu, Radzie Gminy, Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Pani Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach Gabrieli Lenartowicz, Komendzie Powiatowej PSP w Raciborzu, firmie PRD-Kühn, firmie
AGROMAX, firmie A&M Home,
RSP Krzyżanowice, DFK Krzyżanowice, Radzie Sołeckiej oraz
strażakom OSP Krzyżanowice
za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup nowego wozu strażackiego.
Ze strażackim
pozdrowieniem Zarząd
OSP Krzyżanowice
AGH oraz perspektywach zatrudnienia.
- Bardzo nam zależało, by
nasza młodzież zobaczyła doskonałą uczelnię, renomowany wydział, cały kampus, wysłuchała wykładu i zobaczyła
laboratoria. To pobudza ambicje zawodowe. Rodzi wyzwania i daje dobry ogląd tego, co
młodemu człowieku oferuje dziś
polska nauka. Mamy zdolnych
młodych ludzi, chcemy żeby się
kształcili i zostawali w naszym
regionie, znajdując zatrudnienie np. w SGL-u w Raciborzu
- dodaje wójt.
Trzeba dodać, że AGH stanęło na wysokości zadania. Wykład
odbył się w głównej auli WIMiC.
Potem były wizyty w laboratoriach, a na koniec poczęstunek
od uczelni. Podziękowania należą się również SGL Carbon
Group.
Po wizycie w AGH był czas
na historyczny Kraków - zwiedzanie śródmieścia oraz wizyta
w podziemiach pod Rynkiem.
(w)
4 » Wydarzenia i aktualności »
krótko
22 października 2013
Wójt gminy Grzegorz Utracki i ks. dziekan Jerzy Witeczek spotkali się z dyrektorem Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu w sprawie
przekazania nieruchomości
rolnych gminie Krzyżanowice i parafiom.
23 października
W sali obrad Urzędu Gminy
Krzyżanowice spotkało się 18
par świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego.
25 października
Wójt gminy uczestniczył
w Zgromadzeniu Ogólnym
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w Lublińcu. W spotkaniu wziął udział
marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Omówiono m.in. ramowy plan działalności na rok 2014.
Wójt uczestniczył w zakończeniu sezonu wodniackiego w klubie kajakowym Meander.
31 października
Spotkanie samorządowców
w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w powiecie raciborskim i Subregionie Zachodnim.
6 listopada
Wójt gminy spotkał się z seniorami z Krzyżanowic, którzy obchodzili swoje święto.
W spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Chałupkach uczestniczyła dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek.
7 – 8 listopada
Spotkanie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w sprawie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych ZIT.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
z Wydziału Rozwoju Regionalnego.
14 listopada
Konferencja na temat realizacji projektów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013
zorganizowana przez Wydział
Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego. Wójt gminy
Grzegorz Utracki zaprezentował najważniejsze projekty realizowane przez gminę Krzyżanowice.
18 listopada
Wojewoda dolnośląski, Aleksander Marek Skorupa zorganizował w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. spotkanie zespołu odpowiedzialnego
m.in. za budowę zbiornika Racibórz Dolny z samorządami.
W spotkaniu uczestniczył wójt
Grzegorz Utracki.
19 listopada
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. Gmina Krzyżanowice
zaprezentowała zrealizowany u siebie program StartUp
na Pograniczu. W konferencji
udział wzięli: uczestnicy projektu, wójt Grzegorz Utracki
i Michał Kura - firma Star Consulting.
21 listopada
Wójt gminy Grzegorz Utracki,
skarbnik Danuta Biczysko i
wójt senior Wilhelm Wolnik
spotkali się z pracownikami
OPS Krzyżanowice zs. w Tworkowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
26 listopada
Walne Zgromadzenie wspólników PWK Górna Odra w Roszkowie.
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Sięgamy po unijne pieniądze
Współpraca na
pograniczu
W dniu 20 listopada 2013 roku
strażacy z Chałupek i Rudyszwałdu wzięli udział w szkoleniu na temat wspólnych polsko
-czeskich systemów ostrzegania
przed zagrożeniami w szczególności powodzi. Jest to projekt
gminy Szylerzowice pn. „Wybudowanie przeciwpowodziowego systemu na czesko-polskim
pograniczu” w którym gmina
Krzyżanowice jest partnerem
w niektórych działaniach. Strażacy stworzą wspólny system
ostrzegania, który pomoże szybko i sprawnie przekazać informacje o zbliżającym się zagrożeniu, a co za tym idzie szybko i
w odpowiedni sposób zareagować. W dniu 27 listopada w Urzędzie Gminy Szylerzowice odbyło
się uroczyste spotkanie partnerów projektu, a potem ćwiczenia
strażaków – pokaz ewakuacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Chałupkach.
Roszków
Projekt „Remont świetlicy
wiejskiej w Roszkowie pełniącej funkcje kulturalno-społeczno-sportowe, poprzez wymianę
stolarki drzwiowej, glazury na
ścianach i posadzkach, instalacji wod-kan, C.O. elektrycznej
i urządzeń sanitarnych” zreali-
zowano w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
W ramach operacji została
wymieniona stolarka drzwiowa, glazura na ścianach i posadzkach jak również instalacja wodno – kanalizacyjna, C.O.
elektrycznej i urządzeń sanitarnych.
W ramach operacji została
wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa wraz z obróbką i utylizacją materiałów rozbiórkowych.
• Koszt: 24.605,39 zł
• Dofinansowanie:
16.003,50 zł
Projekty dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Boisko w Chałupkach
W dniu 28.10.2013 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska
sportowego i skoczni do skoku
w dal przy ulicy Szkolnej 10 w
Chalupkach”. Inwestycja jest
dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”. Zadanie wykona
firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o.
z Gostynina. Planowane zakończenie: 30 kwietnia 2014 r.
• Koszt: 393.064,31 zł
• Dofinansowanie:
193.630,37 zł
• Koszt: 47.309,75 zł
• Dofinansowanie:
30.770,00 zł
Owsiszcze
Projekt „Remont świetlicy
wiejskiej w Owsiszczach pełniącej funkcje kulturalno-społeczno-sportowe poprzez wymianę
zniszczonej stolarki okiennej
i drzwiowej”. zrealizowano w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
GINĄCE ZAWODY I PROFESJE
POGRANICZA
PODKOWY NA SZCZĘŚCIE
– U KOWALA
Bieńkowice: We wtorek 22
października grupa polskich
i czeskich przedszkolaków odwiedziła kuźnię Jana i Roberta
Sochów, aby poznać ciężką, ale
też bardzo ciekawą pracę kowala. Warsztaty edukacyjne w kuźni to pierwsze z działań w ramach projektu „Ginące zawody i profesje pogranicza”, który
jest realizowany przez przedszkola gminy Krzyżanowice
i przedszkole z Bogumina.
Głównym celem projektu jest
pokazanie polskim i czeskim
dzieciom zanikających profesji pogranicza o charakterze
rękodzielniczym, wykorzystujących tradycyjne umiejętności
i techniki rzemieślnicze.
Pomysł powstał z potrzeby
serca oraz z poczucia obowiązku względem najmłodszego pokolenia, które wychowywane
jest w kulturze nowoczesności i konsumpcji bez poczucia
tożsamości dziedzictwa kulturowego w tym także transgra-
nicznego. Realizacja da możliwość przekazania najmłodszym
mieszkańcom naszego pogranicza doświadczeń i mądrości życiowych ludzi wykonujących zawody, które już zaniknęły bądź
szybko zanikają.
POKOCHAJMY PSZCZÓŁKI
Krzyżanowice: Drugie z kolei spotkanie z przedstawicielami „ginących profesji” odbyło
się w Przedszkolu w Krzyżanowicach we wtorek 29 października. Tydzień wcześniej dzie-
ci miały okazję poznać pracę
kowala, tym razem tematem
przewodnim warsztatów były
pszczoły. Przedszkolaki poznały specyfikę pracy pszczelarza,
sposoby ochrony pszczół i zagrożenia tych pożytecznych owadów,
a także rolę jaką pszczoły odgrywają w środowiska i jak ważne
są dla ludzi.
Dzieci zapoznały się również z techniką wykonywania
figur i świec z wosku pszczelego. Podczas warsztatów miały
okazję poznać słodycz naszego
regionalnego miodu. Potem był
czas na wspólny poczęstunek
i wspólną zabawę. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę figurkę z wosku i kolorowankę
przedstawiającą znanych bohaterów bajkowych ze świata
pszczół – Gucia i Maję.
Gośćmi z Czech były przedszkolaki z FITSKOLKI z Bogumina. W sumie w warsztatach
wzięło udział ponad 70 dzieci
z Polski i Czech.
Warsztaty „Pokochajmy
pszczółki” oraz „Podkowy na
szczęście – U kowala” zorganizowano w ramach projektu
„Ginące zawody i profesje pogranicza”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
„Przekraczamy granice”.
(tb)
« Z prac Rady Gminy « 5
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Hacka cesta
W dniu 18.11.2013r. został
ogłoszony przetarg na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej Hać (CZ) - Krzyżanowice
(PL)” otwarcie ofert nastąpi 3
grudnia o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy.
Gminy Hać i Krzyżanowice
mają długoletnią współpracę,
która datuje się od roku 1998.
Bezpośrednie sąsiedztwo gmin
oraz wspólne inicjatywy na polu
aktywności turystycznej skłoniły partnerów do złożenia i realizacji kolejnego transgranicznego projektu - budowy ścieżki
rowerowej po stronie czeskiej z
bezpośrednim połączeniem na
stronę polską. Jednym z głównych celów jest stworzenie możliwości do aktywnego spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców przygranicznych miejscowości. Cele te są wsparte rzeczywistością, ponieważ gminy
są bezpośrednimi sąsiadami,
odległości są minimalne, co
umożliwia obywatelom obydwóch gmin korzystanie bez
ograniczeń z infrastruktury,
która powstanie jako wsparcie
realizacji działań turystycznych
i sportowych. Celem projektu
jest także wzmocnienie partnerstwa i współpracy za pośrednictwem wspólnie wybudowanej
infrastruktury turystycznej na
pograniczu polsko-czeskim oraz
organizowanych imprez turystyki aktywnej. Celem jest także integracja życia na pograniczu polsko-czeskim, promocja
aktywnego spędzania wolnego
czasu oraz rozwój przygranicznych miejscowości. W ramach
projektu planuje się wybudowanie trasy rowerowej "Hacka cesta” o długości 1551 m oraz organizacja rajdu rowerowego we
wrześniu przyszłego roku.
• Koszt: 1.387.159,60 zł zł
• Dofinansowanie:
• 1.179.085,64 zł
Infokiosk
Gospodarka
odpadami
Na ostatniej sesji radni debatowali na temat gospodarki odpadami w gminie Krzyżanowice
w kontekście znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości. Do tematu wprowadził wójt Grzegorz Utracki.
Ustawa weszła w życie 1 lipca
bieżącego roku i w wielu gminach, w tym również i naszej,
zburzyła dotychczasowe dobre
praktyki związane z gospodarką
odpadami, stąd też od początku
budziła i nadal budzi wiele kontrowersji.
Do wprowadzenia ustawy
gmina przygotowywała się od
października 2012 roku. Na etapie legislacyjnym, poprzedzonym szkoleniami oraz pracami
radnych podczas komisji w celu
opracowania skutecznego modelu, finansowo akceptowanego przez mieszkańców, podjęto
szereg uchwał, które pozwoliły
w terminie i bezkolizyjnie uruchomić system gospodarowania
odpadami w gminie.
Po pracach legislacyjnych
przystąpiono do wdrożenia systemu: ustalenia liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, drukowania i dostarczania deklaracji wraz z informacjami o nowym systemie,
przyjmowania deklaracji. Szeroko zakrojona akcja sprawiła,
że wpłynęło 99,8 % deklaracji
z ogólnej ilości, którą przewidziano do zebranie.
Kolejny etap to wprowadzenie
danych do systemu komputerowego. Równocześnie trwały pra-
ce związane z przygotowaniem
i rozstrzygnięciem przetargu na
odbiór odpadów. Na wykonawcę
wybrano firmę EKOLAND z Zabełkowa. Tak więc 1 lipca br. system gospodarowania odpadami według nowej ustawy zaczął
funkcjonować.
Gmina starała się, aby wdrożenie systemu, jak i okres przejściowy był jak najmniej uciążliwy
dla mieszkańców. Z perspektywy własnych doświadczeń oraz
obserwacji tego, co działo się
w okolicznych gminach, czy też
było nagłaśniane w mediach,
można stwierdzić, że w gminie
Krzyżanowice przejście na nowy system odbyło się bez zakłóceń. Śmieci były odbierane cały
czas. W przypadku odbioru odpadów selektywnych i dystrybucji worków (mimo ogromnych
kłopotów na rynku), nie zanotowano większych problemów,
a odpady w okresie przejściowym odbierane były bez względu na rodzaj, wielkość i pochodzenie worków.
Gmina Krzyżanowice jako
jedna z nielicznych od pierwszych dni funkcjonowania systemu uruchomiła tzw. PSZOK
czyli punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych., do którego już od pierwszych godzin
otwarcia mieszkańcy przywozili
odpady segregowane. Niestety
w związku z tym, że w okolicznych gminach PSZOK-i nie zostały uruchomione często zdarza
się, że mieszkańcy okolicznych
gmin dowożą tam swoje odpady,
jednak firma EKOLAND stara
się takie przypadki wychwytywać i eliminować.
Dworzec PKP przejęty
Gmina przejęła nieodpłatnie
budynek dworca kolejowego w
Krzyżanowicach wraz z przylegjąca do niego działka o powierzchni 55 arów. Podpisanie
aktu notarialnego między gminą Krzyżanowice a PKP Katowice nastapilo 28 października.
Jak poinformował wójt gminy
Grzegorz Utracki, intensyw-
ne starania o przejecie dworca
poczyniono, aby zapobiec jego
dalszej degradacji i dewastacji.
Budynek będzie wyremontowany, a w jednym z pomieszczeń
urządzi się poczeklanię dla pasażerów, aby oczekujący na pociąg mogli schronić się przed
deszczem czy mrozem.
(tb)
Od pierwszych dni funkcjonowania nowego systemu można było się naocznie przekonać
o znacznym wzroście (ponad
200%) ilości oddawanych śmieci. Poza tym coraz więcej oddawanych jest odpadów zielonych
- „rekordzista” oddał jednorazowo 36 worków.
Jeśli chodzi o płatność – na
koniec września zaległość z tytułu niezapłacenia pierwszej raty opłaty „śmieciowej” stanowiła 2% całej należności (wg
dostarczonych mieszkańcom
decyzji o wysokości opłat). Jest
to bardzo niski procent osób niepłacących za odbiór śmieci.
Przy okazji gospodarki odpadami należy wspomnieć o funkcjonowaniu składowiska odpadów w Tworkowie. Składowisko
to, jako instalacja zastępcza od 1
lipca nie może przyjmować odpadów komunalnych niesegregowanych - odpady te odwożone są
do instalacji regionalnej w Knurowie. Przez 2 lata na tworkowskim składowisku przyjmowany będzie jeszcze gruz, ziemia
i balast. Na dzień dzisiejszy nie
ma odpowiedzi ustawodawcy czy
po okresie przejściowym takie
składowisko, jak nasze będzie
mogło dalej funkcjonować. Jeśli
nie, zajdzie konieczność jego rekultywacji, co będzie wiązało się
ze znacznymi kosztami. „Najspokojniejsi są ci, którzy nie mają
własnych składowisk odpadów.
Wydaje mi się to niesprawiedliwe, bo nasza gmina zainwestowała olbrzymie środki, by mieć
zgodny z ochroną środowiska
system, a dzisiaj się go burzy”
– mówił na sesji wójt Grzegorz
Utracki. - „Bulwersuje to, że coś
co dobrze funkcjonowało, trzeba
zmienić. Wiele samorządów monituje w tej sprawie, my również,
ale nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez parlament„– dodał.
Podsumowując czteromiesięczny okres funkcjonowania
nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Krzyżanowice można stwierdzić, że system
został wdrożony i funkcjonuje
prawidłowo. Mieszkańcy mają
możliwość przekazania każdej
ilości każdego rodzaju odpadów
w ramach opłaty, przy relatywnie
niskiej jej stawce. Stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami
zróżnicowana jest w zależności
od ilości osób zamieszkujących
posesję. Zarówno wójt, jaki i radni oraz pracownicy Urzędu Gminy zwrócili uwagę, że postawa
naszych mieszkańców i ich stosunek do wprowadzanych zmian
jest bardzo budujący. Uwidoczniło się to zarówno przy składaniu deklaracji, stosowaniu zasad selektywnej zbiórki jak i samemu wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami. Za to
Mieszkańcom Gminy należą się
podziękowania.
Analiza doświadczeń zdobytych podczas czterech miesięcy funkcjonowania systemu pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
• należy poprawić efektywność
segregacji odpadów „u źródła” czyli w domach – w związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona
ponowna kampania informacyjna jak prawidłowo segregować śmieci,
• należy usystematyzować odbiór gruzu i materiałów budowlanych,
• należy uruchomić oddzielną
zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych ze
względu na fakt, że odpady
te zbierają „obce” firmy lub
osoby, wymontowują cenniejsze elementy, a bezwartościowe pozostawiają.
Uchwały podjęte na sesji
w sprawie:
• wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyjnej współfinansowanego
z Funduszu Spójności;
• uchylenia uchwały Rady
Gminy Krzyżanowice z dnia
29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krzanowice;
• udzielenia dotacji celowej
dla Zakładu Pielęgnacyjno
-Opiekuńczego w Krzanowicach;
• w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok;
• wyrażenie zgody na zawarcie
umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym (w związku z przejęciem przez PWK
Górna Odra obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów w Tworkowie).
(tb)
System Pozyskiwania Ofert Pracy
W Krzyżanowicach pojawił
się Infokiosk Śląskiego Systemu
Informacji Turystycznej. Pozwala przeglądać informacje dotyczące atrakcji turystycznych regionu, ciekawych imprez, czy
bazy hotelowej w naszym województwie. Nowy turystyczny gadżet wyposażony jest w
dotykowy ekran i dostęp do internetu. Zlokalizowany jest na
ścianie przy wejściu do Urzędu Gminy w Krzyżanowicach.
Zainstalowanie Infokiosku było
możliwe dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
(tb)
Oddam za darmo
7-letni telewizor FUNAI,
32 cale.
Kontakt:
tel.: 32 419 41 27 – Nowa Wioska
Powiatowy Urząd Pracy
w Raciborzu mając na uwadze
potrzebę współpracy z pracodawcami z terenu działania tutejszego urzędu w zakresie pozyskiwania ofert pracy uruchomił „System Pozyskiwania Ofert
Pracy” – SPOP.
Nowa usługa jest bezpłatna
i ma na celu skrócenie czasu
składania ofert oraz oczekiwania na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata.
System Pozyskiwania Ofert
Pracy wyróżnia się tym, że co
miesiąc do właścicieli firm z powiatu raciborskiego drogą elektroniczną są przesyłane informacje przypominające o możliwości
składania ofert pracy.
Aktualnie w newslatterze tutejszego urzędu pracy znajduje się 650 pracodawców. Od początku funkcjonowania SPOP
do chwili obecnej zostało zgło-
szonych tą drogą 125 krajowych
ofert pracy. System umożliwił dotarcie do pracodawców z oddalonych gmin powiatu raciborskiego, którzy wcześniej nie współpracowali z tut. urzędem pracy.
Dużym atutem powstałego
systemu jest to, że raz zalogowani pracodawcy na stałe mogą
wpisać się do bazy i nie muszą
przy zgłaszaniu kolejnej oferty pracy wypełniać wszystkich
danych formularzu „Krajowej
Oferty Pracy”, wpisują jedynie
nazwę firmy, NIP oraz dane, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.
Aby „SPOP” był jeszcze bardziej widoczny i dostępny dla
pracodawców, na głównej stronie internetowej tutejszego urzędu zamieszczony został baner.
Po kliknięciu w baner pracodawca jest automatycznie przekierowany do formularza zgłoszenio-
wego krajowej oferty pracy.
zwie SPOP PUP Racibórz, celem
Ponadto Powiatowy Urząd umożliwienia pracodawcom złoPracy wystosował pisma do żenia oferty on-line.
Info:
wójtów i burmistrzów z prośbą
Powiatowy Urząd Pracy
o zamieszczenie na swoich strow Raciborzu
nach internetowych linku o na-
6 » Wydarzenia i aktualności »
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Koło Łowieckie Bażant
świętowało 60-lecie działalności
Bieńkowice: Koło Łowieckie
Bażant obchodziło w sobotę 26
października jubileusz 60-lecia
działalności. Wzięli w nim udział
myśliwi z całej okolicy.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw.
Wszystkich Świętych w Bieńkowicach.
Mszy św. przewodniczył ks.
Marian Kasperczyk, kapelan
śląskich myśliwych, który wygłosił także Słowo Boże. Stronę
muzyczną Mszy św. uświetnili
sygnaliści i trębacze. Jubileusz,
który połączono z obchodami
ku czci św. Huberta, zgromadził poczty sztandarowe z kół łowieckich całego regionu, myśliwych i działaczy, przedstawicieli
władz samorządowych.
Po mszy myśliwi kontynuowali świętowanie w namiocie
ustawionym na swojej działce przy leśniczówce. Życzenia
z okazji jubileuszu na ręce prezesa Maksymiliana Klimży złożyli m.in.: przedstawiciel Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Wiesław Tomecki i łow-
czy rejonu rybnickiego Ryszard
Paszenda.
Wyróżniającym się myśliwym
i działaczom wręczono okolicznościowe medale.
Wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki podzięko-
Krzyżanowice » Co roku jesienią, seniorzy obchodzą
swoje święto. Również i w Krzyżanowicach emeryci
zrzeszeni w miejscowym kole, choć starsi wiekiem, to
wciąż młodzi duchem, wesoło i radośnie świętowali
Dzień Seniora. 6 listopada świetlica przy remizie OSP
wypełniona była po brzegi.
Jesień życia
jest słoneczna i pełna kolorów
Witając zebranych przewodnicząca koła Maria Stanik złożyła seniorkom i seniorom najserdeczniejsze życzenia. Do życzeń
dołączyły się członkinie zarządu rejonowego koła w Raciborzu Krystyna Loch i Hanna
Rozmus.
Na gości czekała niespodzianka – recital Stanisława Pająka,
tenora z Olzy. W repertuarze
znalazły się utwory klasyczne,
światowe standardy z musicali
oraz operetek, a także niezapomniane melodie filmowe oraz
śpiewane po francuski piosenki Edith Piaf.
W uroczystości uczestniczył
również wójt gminy Grzegorz
Utracki, który złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia oraz przekazał
bukiet kwiatów przewodniczącej koła.
Krzyżanowiccy seniorzy są
bardzo aktywni, spotykają się
z okazji różnych uroczystości,
czasem wjadą na wycieczkę,
czasem do operetki lub na musical. Są to formy aktywności,
które pozwalają jak najdłużej
zachować zdrowie, samodzielność i udział w życiu społecznym. To jest najlepszy sposób,
aby jesień życia była słoneczna
i pełna kolorów.
(tb)
wał myśliwym za troskę i dbałość o naturę oraz podejmowanie działań na rzecz środowiska. „Sześćdziesiąt lat to rocznica godna chwili refleksji nad
ogromnym wkładem pracy, która przynosi z każdym kolejnym
rokiem poprawę zagospodarowania obwodu łowieckiego,
a myśliwi na bieżąco rozwiązują problemy szkód w uprawach rolnych. Dziękuję za pracę
z dziećmi i młodzieżą, za spotkania, pogadanki, pokazanie im
jak należy dbać o nasze środowisko, za kultywowanie i przekazywanie tradycji łowieckich
i zwyczajów.”
Po części oficjalnej i pamiątkowym zdjęciu myśliwi i ich goście biesiadowali do wieczora.
Obchody jubileuszowe były
jednym z elementów projektu
„Warsztaty ceremoniału myśliwskiego dla dzieci i młodzieży, organizacja obchodów 60lecia istnienia Koła Łowieckiego „Bażant” oraz zakup strojów
i sygnałówek do kultywowania
tradycji, obrzędów i zwyczajów”.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
(tb)
Historia
Koła
Łowieckiego
nr 2 Bażant w Raciborzu
Koło Łowieckie Bażant
powstało w 1953 r. w wyniku
podziału Koła Łowieckiego
Łoś, przyjmując nazwę Koła Łowieckiego nr 2 Gwardia
w Raciborzu. Założycielami
byli nieżyjący już koledzy: Jan Kaszny, Piotr Romaniak, Rudolf
Koczwara, Henryk Kiełkowski, Zygfryd Harazim, Juliusz Zawadzki, Witold Bierawski, Jan Jaworek i Adam Szal. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Koła,
uchwałą z 11 maja 1991 r. przyjęto nazwę Koło Łowieckie nr 2
Bażant w Raciborzu. W 2003 roku na 50-lecie Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi dla Łowiectwa Województwa Śląskiego.
Aktualnie Koło liczy: 36 członków macierzystych, 2 niemacierzystych oraz 1 stażystę. Teren działania obejmuje gminy
Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie oraz Racibórz.
Do 8 marca 2013 r. Koło działało na dwóch obwodach polnych 164 i 175. Po decyzji Marszałka Województwa Śląskiego, 9 marca
Chałupki » Koło emerytów i rencistów z Chałupek zorganizowało dla swoich członków Dzień Seniora. Spotkanie
odbyło się w restauracji U Arnolda 6 listopada. Już przy
wejściu wszystkich przybyłych witała muzyka.
Radość, humor i zabawa
Zebranych powitał przewodniczący koła Henryk Biada, składając życzenia oraz życząc miłej i radosnej zabawy. Życzenia
długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości złożyła seniorom,
w imieniu własnym oraz władz
gminy, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Serdeczne życzenia składali także zaprzyjaźnieni „duchodcy” z czeskich Szylerzowic, którzy goszczą na każdym spotkaniu chałupeckiech
seniorów.
Zanim rozpoczęło się wspólne biesiadowanie i tańce, minutą ciszy upamiętniono osoby,
które w tym roku pożegnały nas
na zawsze, a potem zaśpiewano
„sto lat” dla wszystkich seniorów, którzy w tym roku obchodzą okrągłą rocznicę urodzin.
Tego dnia nie zabrakło zarówno dobrej muzyki, jak i smacznego poczęstunku. „Źle jest zmarnować młodość, a już całkiem
głupio zmarnować starość” słowa te, bez wątpienia, nie są obce
seniorom z Chałupek. Tak więc
zabawa była znakomita, a humor dopisywał wszystkim.
W obchodach dnia seniora
uczestniczyły również członkinie zarządu rejonowego koła w Raciborzu Krystyna Loch
i Hanna Rozmus.
(tb)
2013 r. obwody scalono w jeden Obwód 164. Powierzchnia dzierżawionych przez Koło terenów to 13,899 ha.
Koło posiada własny sztandar, ufundowany w 2010 r. przez
dwóch myśliwych - kol. Maksymiliana Klimżę i kol. Medarda
Karpisza. Kultywuje kulturę i tradycje łowieckie. Polowania mają
właściwą oprawę, kończą się uroczystym pokotem i odegraniem
należnych tradycyjnych sygnałów myśliwskich. Każdego roku organizowane jest polowanie hubertowskie, zakończone uroczystą
Mszą św. na terenie Altany. Również obowiązkowym punktem kalendarza łowieckiego jest polowanie wigilijne, zakończone wspólnym łamaniem się opłatkiem i poczęstunkiem. Z każdym rokiem
przybywali kolejni pasjonaci myślistwa, którzy przez dziesięciolecia tworzyli historię oraz obecny wizerunek Koła.
« Wydarzenia i aktualności « 7
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Święty Marcin
w gminie Krzyżanowice
Przypadające 11 listopada
obchody Dnia św. Marcina stały się w naszej gminie tradycją.
Początkowo w Tworkowie, teraz
już w Krzyżanowicach, Owsiszczach i Bieńkowicach. Wieczorem dzieci niosąc zapalone lampiony uczestniczą wraz z rodzicami w pochodzie prowadzonym
przez świętego Marcina, jadącego na koniu, ubranego w czerwoną pelerynę i w hełmie na głowie.
żołnierza ukończywszy 15 lat
musiał także służyć w armii cesarskiej. Marcin został przydzielony do elitarnej gwardii cesarskiej, czuwającej nad obszarami
zagrożonymi przez barbarzyńców. Oddział Marcina pilnował
porządku w Galii, w okolicach
Amiens. Tam właśnie rozegrała
się słynna scena aktu miłosierdzia Marcina, kiedy to oddał on
drżącemu z zimna biedakowi
połowę swego płaszcza. Następnej nocy żołnierzowi przyśnił się
Chrystus odziany w jego płaszcz.
Marcin przyjął chrzest, ale z armii mógł wystąpić dopiero po
odsłużeniu obowiązkowych 25
lat. Znany jest też fakt, że Mar-
Po pochodzie dzieci dostają świętomarcińskie rogale.
Św. Marcin z Tours urodził
się w 316 r. w rzymskiej prowincji Panonii (obecnie Węgry). Jego ojciec był rzymskim legionistą, kilka lat po urodzeniu się
Marcina został przeniesiony
do Rzymu. Tam młody Marcin po raz pierwszy zetknął się
z religią chrześcijańską. Prawo rzymskie stanowiło, że syn
Twoja wola stała się Panie
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Delegacjom i wszystkim Tym,
którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach,
okazali wiele serca i życzliwości
wsparli nas słowami otuchy,
serdeczną myślą i modlitwą
oraz uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze
na miejsce wiecznego spoczynku
cin przeciwko germańskim Allemanom zamiast miecza stanął
w pierwszym szeregu z krzyżem. Wówczas do bitwy nie doszło, bowiem wróg poprosił o pokój. Św. Marcin został mnichem
i zamieszkał w pustelni. Wkrótce w związku z dokonywanymi
cudami stał się sławny.
Dlaczego rogale?
W życiorysie świętego pojawia
się wiele miejscowości. I choć
oficjalnie się tego nie potwierdza, ponoć Marcin na białym koniu zawitał też do... Poznania. Tu
koń zgubił podkowę, która stała
się wzorcem dla poznańskich piekać pyszne rogale.
cukierników, którzy zaczęli wyOczywiście to legenda, faktem jednak jest, że powołując się na dobroć św. Marcina,
w poznańskim kościele pod jego
wezwaniem, ksiądz proboszcz
Jan Lewicki podczas mszy św.
w październiku 1891 r. wezwał
do miłosiernych uczynków wobec najbiedniejszych. Hasło
podchwycił cukiernik Józef Melzer i na dzień świętego Marci-
na – 11 listopada upiekł pierwszą partię ciast, przypominających kształtem ową końską
podkowę. Część rozdano biednym, część sprzedano zamożnym parafianom. I w ten sposób świętomarciński rogal stał
się domeną poznańskich, potem wielkopolskich cukierników
i „przywędrował” też do gminy
Krzyżanowice.
(tb)
Spotkanie
strażaków weteranów
Grand Prix
dla chóru z Krzyżanowic
ŚP. Elżbiety Cisz
serdeczne „Bóg zapłać”
SKŁADA RODZINA
Biuro rachunkowe
Sonia Sarnacka
Tworków ul. Długa 30a
508 247 697
Zakres usług księgowych dla firm:
» księgi przychodów i rozchodów
» księgi handlowe (pełna księgowość)
» ryczałt i karty podatkowe
» ewidencje środków trwałych
» kadry i płace
» rozliczenia ZUS
» deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
» na życzenie odbiór dokumentów
w siedzibie Klienta
Klienci indywidualni:
rozliczanie rocznych PIT-ów
zwrot VAT za materiały budowlane
Racibórz: W niedzielę 24 listopda w Raciborskim Centrum Kultury odbył się XXIII
Festiwal Pieśni Chóralnej do
słów Josepha von Eichendorffa. Organizatorem festiwalu
jest Mniejszość Niemiecka Powiatu Raciborskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP
- Henryk Siedlaczek oraz Starosta Raciborski - Adam Hajduk. Festiwalowi towarzyszyła
wystawa "Eichendorff wczoraj
i dziś", a gościem specjalnym
był Chór "Resonans Con Tutti" z Zabrza.
Na scenie Raciborskiego
Centrum Kultury zaprezentowało się czternaście chórów.
Jury przyznało cztery główne
nagrody, wyróżnienie i nagrodę specjalną:
• Grand Prix – Chór św. Anny,
Krzyżanowice, dyr. Leonard
Fulneczek
1. miejsce - Bel Canto, Racibórz, dyr. Marceli Reszka
2. miejsce - Liederhort Chor,
Rybnik, dyr. Ryszard
Ucher
3. miejsce - Brosci Chorus,
Brożec, dyr. Ewa Magosz
• Wyróżnienie - Eichendorffchor, Racibórz, dyr. Anna
Dawidow
• Nagroda specjalna - Kinder
-Eichendorffchor, Racibórz,
dyr. Barbara Wałach
Na festiwalu wystapił także
Frauenchor z Tworków, którym
dyryguje Alfred Otawa.
naszraciborz.pl
23 listopada w Nowej Wiosce
odbyło się doroczne spotkanie
weteranów i zasłużonych strażaków z jednostek ochotniczych
straży pożarnych działających
na terenie gminy Krzyżanowice. Uroczystość ta organizowana jest co roku przez miejscową
OSP z myślą o strażakach seniorach, którzy przez wiele lat
aktywnie uczestniczyli w działalności swoich jednostek.
Spotkanie było okazją do podziękowania strażakom za dotychczasowa współpracę i działalność. Za to, że chronili i pomagali mieszkańcom, i zawsze
można było na nich liczyć.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Przy kolacji, a potem
przy kawie i kołaczu wspominano dawne czasy, w których brakowało podstawowego sprzętu i
wyposażenia, ale nigdy nie bra-
kowało chęci i odwagi, by pomóc
bliźnim. Wspominano czasy kiedy to na wozy bojowe przerabiano milicyjne „lubliny”, i rozmawiano o sprawach bieżących,
a zwłaszcza o nowych samochodach bojowych i nowoczesnym
sprzęcie jaki posiadają jednostki
straży pożarnych w gminie.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: zastępca
komendanta PSP w Raciborzu
Jan Krolik, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jednocześnie prezes Oddziału Powiatowego OSP Stefan Kaptur,
były wieloletni komendant PSP
płk. Zdzisław Drozd, prezes Zarządu Gminnego OSP Stanisław
Bujak, komendant gminny OSP
Krystian Jobczyk, wójt gminy
Grzegorz Utracki oraz inspektor ds. obrony cywilnej Maksymilian Lamczyk.
8 » Wydarzenia i aktualności »
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Złoty jubileusz
Z okazji tego pięknego jubileuszu, 23 października w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach,
odbyła się wzruszająca i radosna uroczystość. Przyznane
przez prezydenta RP medale za
długoletnie pożycie małżeńskie
wręczył wójt gminy Grzegorz
Utracki w towarzystwie zastępcy kierownika USC Doroty Dwulecki, którzy złożyli jubilatom
serdeczne życzenia i gratulacje. Była też lampka szampana i
obiad oraz wspólne zdjęcie. Dla
gości z mini recitalem wystąpili młodzi muzycy – grająca na
klarnecie Agnieszka Studniczek
i saksofonista Artur Studniczek
z Zabełkowa.
Potem przy kawie i kołoczu,
rozmawiając, żartując i wspominając dawne czasy, świętujące pary małżeńskie miło spędziły czas.
(tb)
Hildegarda i Rajmund Fichna z Krzyżanowic
Edeltrauda i Jerzy Dombek z Tworkowa
Ingeborga i Paweł Płaczek z Zabełkowa
Adelajda i Antoni Staniczek z Tworkowa
Zygfryda i Eryk Krzykała z Tworkowa
Kazimiera i Alfons Studniczek z Zabełkowa
Elżbieta i Gerard Pientka z Chałupek
Adelajda i Maksymilian Raczek z Krzyżanowic
Maria i Jan Gołąbek z Krzyżanowic
Agnieszka i Alfons Krupa z Owsiszcz
Elżbieta i ś.p Henryk Głowacz z Rudyszwałdu
Monika i Wojciech Piegza z Rudyszwałdu
Barbara i Brunon Kraiczek z Owsiszcz
Barbara i Ewald Mikaszek z Bieńkowic
Elżbieta i Paweł Warzeszka z Tworkowa
Urszula i Ginter Mrozek z Roszkowa
Erna i Franciszek Sztuka z Bieńkowic
Zelma i Henryk Kwaśnica z Tworkowa
« Wydarzenia i aktualności « 9
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Nasi jubilaci
Najstarsza mieszkanka Zabełkowa, pani Apolonia Studnic
obchodziła 22 października swoje 99. urodziny. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili sekretarz gminy Krzyżanowice
Marcin Kucza oraz zastępca
kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów
i składając najserdeczniejsze
życzenia i gratulacje w imieniu własnym i mieszkańców
gminy.
9 listopada swoje 88. urodziny świętowała w gronie rodzinnym pani Rita Tront mieszkanka Bolesławia. Urodzinową wizytę złożyli jubilatce wójt gminy
Grzegorz Utracki oraz zastępca
kierownika USC Dorota Dwulecki. W imieniu własnym i lokalnej społeczności złożyli najserdeczniejsze życzenia – zdrowia
pogody ducha oraz kolejnych
tak pięknych jubileuszy oraz
wręczyli bukiet kwiatów.
Apolonia Studnic
Bieńkowice/Tworków » 16 października 2013 r. ojciec Jan Koczy, pochodzący z Rudyszwałdu misjonarz, odwiedził ZSO w Bieńkowicach i Tworkowie, gdzie opowiadał
uczniom i nauczycielom o swojej pracy z ubogimi mieszkańcami Ekwadoru oraz
zachęcał do niesienia pomocy.
Z EKWADORU DO BIEŃKOWIC
I TWORKOWA…
Ekwador kojarzy nam się
z tropikalnym klimatem, plantacjami bananowców, drewnianymi domkami na palach. Nie
wiemy natomiast, jak straszna
panuje tam bieda oraz w jakich
warunkach żyje tam ludność tubylcza. Wychodząc naprzeciw
potrzebom dzieci (średnio pięcioro w jednej rodzinie, chociaż
zdarzają się liczniejsze rodziny),
ojciec Jan założył Fundację im.
Św. Józefa Freinademetza SVD
– Fu Shen Fu, która stawia sobie
cztery główne cele: dożywianie
dzieci, opieka zdrowotna, wykształcenie (zapewnienie książek, mundurków i wyprawek
szkolnych, pomoc finansowa
przy płaceniu czesnego, pomoc
w odrabianiu zadań domowych)
oraz formacja (edukacja moralna, nauka podstaw życia w społeczeństwie).
Ojciec Jan stara się zapewnić podstawy egzystencji najmłodszym mieszkańcom Ventanas – bezradnym wobec realiów
współczesnego świata – jednak
nie jest to łatwe. Na pewno liczy
na wsparcie wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób mogą pomóc. Szkoły, instytucje, ludzie
dobrej woli angażują się w jego dzieło i to jest pozytywne, że
wrażliwość nie niknie.
Na spotkaniu w ZSO w Tworkowie uczniowie przekazali dla
podopiecznych w Ventanas przybory szkolne zebrane podczas
akcji charytatywnej.
Pomagając fundacji ojca Ko-
czego, a bezpośrednio dzieciom
z Ventanas, w działalność na
rzecz adopcji na odległość włączyły się szkoły w Tworkowie
i Krzyżanowicach, i to zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
i rodzice. Pod opieką tworkowskiej szkoły jest 10-letnia Roxana, natomiast szkoła w Krzyżanowicach opiekuje się 14-letnim
Jefersonem.
Info: Anna Majer-Krupa
Rita Tront
OJCIEC JAN KOCZY
Pochodzący z Rudyszwałdu ojciec Jan Koczy należy do
Zgromadzenia Słowa Bożego,
popularnie nazywanymi Werbistami (SVD).
W lutym 1997 roku wyjechał
do pracy misyjnej na kontynent
Ameryki Południowej do Ekwadoru. Do sierpnia 1998 roku
pracował jako wikary w Parafii św. Brata Michała w Guasmo, biednej dzielnicy miasta
Guayaquil. Następnie został
proboszczem w sąsiedniej Parafii „Słowa Bożego”. Funkcję
tę pełnił do 2002 roku, kiedy
został przeniesiony do miasta
Ventanas, w prowincji Los Rios,
gdzie pracuje jako proboszcz
do chwili obecnej. Po roku pobytu w tym mieście, rozpoczął
budowę domu parafialnego
i kościoła. Widząc potrzeby
dzieci w parafii gdzie pracuje,
założył Fundację im. „Św. Józefa Freinademetza SVD – Fu
Shen Fu”, która stawia sobie
cztery cele: dożywianie dzieci, opieka zdrowotna, edukacja
i formacja, czyli kształtowanie
wartości. Parafia w której pracuje jest biedna, dlatego nie
może liczyć na pomoc ludności tubylczej.
W swojej codziennej pracy
zmaga się z problemami innych
ludzi. To jego chleb powszedni.
Żyje w biegu, zawsze się gdzieś
spieszy. Pomaga najbiedniejszym w Ekwadorze. W piekle
rzeczywistości głodu, biedy, braku perspektyw dostrzega jak na
horyzoncie wiarę w drugiego
człowieka. Codziennie realizuje motto "pomóż pomagać" i ma
nadzieję, że po to są potrzebujący, aby odczytać znaki i "zdać
egzamin".
Ojciec Koczy nazywa siebie
"Jankiem Misjonarzem". Uważa, że miłość jest jedynym języ-
kiem, który wszyscy rozumieją.
A Jego powołaniem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin
wielodzietnych, niepełnych,
dysfunkcyjnych, a także dzieciom ulicy.
Kontakt: www.fundacion-fushenfu-ecu.org/pl/ojciec-jan-koczy oraz www.jankomisjonarz.
ownlog.com
KARP ŚWIĄTECZNY
od 18 do 21 grudnia 2013
JOACHIM ŁOPOCZ
Tworków, ul. Nowa 10
Zamówienia pod nr tel. 518 570 074
10 » Oświata i kultura »
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Z wizytą na Węgrzech Najmłodsi czytelnicy
– poznajemy partnerów w książnicy
Chałupki: W ramach programu Socrates akcji Comenius Partnerskie Projekty
Szkół, Gimnazjum w Chałupkach wspólnie z Vay Ádám
Gimnázium Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium na
Węgrzech oraz Stredná odborná škola ekonomická Spišská
Nová Ves na Słowacji realizują projekt „Schüler als Wirtschaftsexperte”. W dniach
od 18 do 22.10.2013 r. grupa
nauczycieli (dyrektor B. Tomczyk, M. Gołąbek oraz K. Misz)
i uczniów (P. Wieczorek, A. Tomański, D. Kupka, K. Kaczor,
M. Bańczyk) z Chałupek przebywała w szkole partnerskiej
w miejscowości Baktaloranhaza na Węgrzech. W trakcie
pobytu nauczyciele i uczniowie
poznali węgierski system edukacji, zwiedzili szkołę, warsztaty szkolne wraz z zapleczem
(szkoła posiada własną stadninę koni, 150 ha pola, 20 ha
lasu, szklarnie).
Oprócz pobytu w szkole,
w której mieli okazję uczestniczyć w lekcjach j. niemieckiego, przygotowywać pod okiem
kucharza węgierski przysmakodpowiednik naszych naleśników wypełnionych farszem
orzechowym, zwiedzali również
okoliczne miasta Nyíregyháza
oraz Nyírbátor z ich pięknie odrestaurowanymi zabytkami, ulicami, deptakami. Grupa mogła
skorzystać także z kąpieli w basenach termalnych oraz zobaczyć zoo i oceanarium. Swoimi
zdolnościami wokalnymi uczniowie wykazali się podczas wieczoru karaoke.
Głównym celem wizyty było
utworzenie planu współpracy
na rok szkolny 2013/2014, podział zadań w projekcie, ustalenie terminów działań projektowych, efektów oraz produktów
końcowych, a przede wszystkim mobilności w ramach projektu.
Info: ZSO Chałupki
Bieńkowice: W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 23 października
2013 r. w murach ZSO w Bieńkowicach odbyło się po raz pierwszy uroczyste pasowanie uczniów klasy 0 (opiekun Michaela
Urbaniec) i klasy I (opiekun Weronika Możejko) na czytelników
szkolnej książnicy. Najmłodsi
przyszli do biblioteki na zaproszenie działającego w szkole
aktywu bibliotecznego oraz Aldony Senczkowskiej, nauczyciela-bibliotekarza. Milusińscy
otrzymali od starszych koleżanek bilet wstępu do Bibliotekolandii‑ to zaproszenie do cudownego świata bajek i baśni. Warto
przypomnieć, że hasło Miesiąca
Bibliotek 2013 brzmi: „Biblioteki
bramy do życia”. Dzieci zostały
uroczyście zaproszone do książnicy ‑ miejsca, gdzie można w ciszy poczytać książki, a także ze
specjalnie oznaczonych półek
wybrać ciekawe tytuły i zabrać
je do domu.
Kandydatów na czytelników
przywitały starsze koleżanki
z aktywu bibliotecznego ‑ Pau-
lina Cwik, Natalia Mrowiec oraz
Martyna Sochacka (klasa III).
Najmłodsi wysłuchali zagadek
literackich i śpiewająco odpowiedzieli na wszystkie, nawet
te najtrudniejsze, pytania. Po
tak świetnie zdanym teście ze
znajomości literatury dla dzieci,
uczniowie złożyli obietnicę: odtąd będą już pamiętali, że książka jest ich przyjacielem, dlatego
należy ją szanować, dbać o nią
i zawsze zwracać do biblioteki, aby inni mogli ją przeczytać.
Po przysiędze nadszedł czas na
uroczyste pasowanie na czytelnika. Każde z dzieci otrzymało gratulacje i pamiątkowy dyplom. Na zakończenie uroczystości Weronika Możejko, wicedyrektor ZSO w Bieńkowicach,
przypomniała dzieciom, że warto odwiedzać szkolną bibliotekę i odpowiednio zachowywać
się, korzystając z jej skarbów.
Jak stwierdziły uczennice klasy III ‑ biblioteka słodkim miejscem jest, dlatego każdego z nowych czytelników poczęstowały równie słodkim cukierkiem.
Dzieci obiecały, że będą często
zaglądać do szkolnej książnicy
i poznawać fascynujący świat
książek.
Aldona Senczkowska
Pasowanie pierwszoklasistów
Wyjazd do Magdeburga
Krzyżanowice: W środę 16
października 2013 roku w ZSO
Krzyżanowice odbyła się uroczystość pasowania na ucznia
32 pierwszaków. Przed wejściem na salę gimnastyczną
czekali na nich przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego, którzy przeprowadzili swoich młodszych kolegów przez bramy: pisania, liczenia i czytania. Zanim
odbyło się uroczyste przyjęcie
do grona uczniów, dzieci musiały wykazać się znajomością
zasad panujących w szkole oraz
umiejętnością recytacji, śpiewu
i tańca. Nasi najmłodsi koledzy
świetnie poradzili sobie z pracą
w grupach – z różnej wielkości
Tworków: W październiku
grupa nauczycielek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Tworkowie, w tym koordynator projektu Danuta Janoch, pedagog szkolny Aleksandra Kucybała oraz nauczycielka geografii
i przyrody Justyna Wojda, miała
okazję wyjechać do niemieckiej
szkoły w Magdeburgu, gdzie poznawały system edukacji oraz
zwyczaje panujące w tamtejszej
placówce. W projekcie uczestniczyli również nauczyciele z Hiszpanii, Finlandii oraz Austrii.
Gospodarze spotkania przygotowali dla partnerskich szkół
kół, kwadratów i trójkątów ułożyli ilustracje przedstawiające
budynek szkoły, boiska, zielone tereny. Wśród zadań nie zabrakło zagadek, z którymi nasze pierwszaki poradziły sobie
bez najmniejszych trudności.
Najważniejszą częścią uroczystości było oczywiście pasowanie na ucznia. Przejęte pierwszaki w obecności rodziców,
pani dyrektor oraz Samorządu Uczniowskiego, stojąc przed
sztandarem, złożyły ślubowanie. Po akcie pasowania każdy
otrzymał pamiątkowy dyplom,
który z całą pewnością będzie
miłą pamiątką.
Info: ZSO Krzyżanowice
w ramach europejskiego projektu „Comenius”
wyczerpujący program, który
obejmował zwiedzanie zabytków, prowadzenie zajęć, integrację oraz omawianie działań
wynikających z projektu.
W pierwszy dzień zostaliśmy przywitani przez dyrektora szkoły oraz uczestniczyliśmy
w zajęciach, gdzie mieliśmy okazję poznać dzieci oraz specyfikę
prowadzenia zajęć. Następnie
zwiedzaliśmy okolice Magdeburga oraz poznawaliśmy ich
historię. Kolejnego dnia, po
spotkaniu z dyrektorem szkoły,
uczestniczyliśmy w zajęciach
Odruch serca…
Bieńkowice: Niejedno serce
w naszej szkole zabiło żywiej,
gdy jego posiadacz czytał ogłoszenie o organizowanej pomocy
dla zwierzątek z raciborskiego
schroniska. Członkowie Samorządu Uczniowskiego działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach
ogłosili taką zbiórkę z okazji
Światowego Dnia Kundelka,
który obchodzony jest corocznie 25 października. Mimo, że
nazwa odnosi się do psów, my
nie zapomnieliśmy też o kotkach.
Dzieci i młodzież bardzo zaangażowali się w pomoc czworonogom: przynosili karmę, koce,
a niektórzy wrzucali też pieniądze do puszki kwestujących koleżanek z Samorządu Uczniowskiego. Do akcji przyłączyli się
też nauczyciele oraz członkowie
ekozespołu. W środę 6 listopada
pojechaliśmy z grupą najbar-
dziej zaangażowanej młodzieży
do schroniska, aby przekazać
zebrane dary. Przyjęła nas bardzo miła Pani Kierownik, która
w obecnej chwili zarządza raciborską placówką. Opowiedziała
nam o pracy schroniska, a następnie zostaliśmy oprowadzeni
po obiekcie. Wizyta w schronisku stanowiła uwieńczenie naszej akcji i na
długo zostanie nam w pamięci.
Zbiórkę wspomagającą raciborską placówkę, która opiekuje się
bezdomnymi zwierzętami, organizujemy każdego roku, a tym
razem po raz pierwszy wspomagaliśmy też kotki. Mamy nadzieję, że tegoroczna lekcja miłości do bezdomnych psiaków
i kotów zaowocuje odruchami
serca także w kolejnych latach
i przyczyni się do poprawy losu
naszych „braci mniejszych”.
Info: ZSO Bieńkowice
uni-hokeja. Dzieci pod bacznym
okiem trenera doskonaliły równowagę, zwinność, skoki oraz
szybkość w prowadzeniu krążka. Po wyczerpującym treningu grupa międzynarodowych
nauczycieli udała się na zwiedzanie Magdeburga, gdzie pod
opieką przewodnika poznawała zabytkowe miejsca i legendy
z nimi związane. W środę cała
grupa z samego rana udała się
do Berlina, w celu poznania historii i zabytków stolicy. W ostatnim dniu naszego pobytu dzieci
z niemieckiej szkoły przygotowały specjalny program, gdzie
mogliśmy podziwiać różnego rodzaju talenty najmłodszych. Następnie udaliśmy się na naradę,
gdzie omawialiśmy sprawy organizacyjne związane z projektem. Omówiono więc szczegóły triatlonu, który odbędzie się
pod koniec października w poszczególnych szkołach. Najlepsze uzyskane wyniki zostaną
przesłane do szkoły w Hiszpanii, gdzie powstanie „Międzynarodowa książka rekordów”.
W grudniu ośmiu uczniów naszej szkoły weźmie udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej
do Niemiec, gdzie będą szkolić
i ćwiczyć umiejętności uni-hokeja ze swoimi rówieśnikami.
Po spotkaniu zorganizowano
dla nas pożegnalnego grilla, na
którym każdy wymienił się wrażeniami z pobytu w Magdeburgu.
Następnie z łezką w oku pożegnaliśmy się i każdy przygotowywał się do powrotu do domu.
Dzięki takim wyjazdom poszerzamy naszą wiedzę dotyczącą systemu nauczania w innych krajach i na pewno wzbogacamy się o nowe „szkolne”
międzynarodowe przyjaźnie.
Aleksandra Kucybała
« Oświata i kultura « 11
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Franklin w Krzyżanowicach Europejskie
Tygodnie Języków
klasy 4a i 4b za zaprezentowanie Niemiec i Austrii.
Najmłodsi uczniowie naszej
szkoły przygotowali mnóstwo
prac – reklam krajów niemiecko i anglojęzycznych, które również podziwialiśmy na korytarzach. Nie zabrakło też corocznego akcentu związanego z Europejskim Dniem Języków, czyli
dyktanda z języka angielskiego
i niemieckiego. Laureatami dyktanda z języka angielskiego zostali - w gimnazjum: Mateusz
Krzyżanowice: „A może by Brytyjskim prezentacje klasy Fas (I miejsce), Wiktor Utracki
tak w tym roku zorganizować 6b (Anglia) i klasy 5 (Irlandia) (II miejsce) i Klaudia Bozigórska
cały Tydzień Brytyjski i Niemie- – obie klasy zajęły I miejsce. II (III miejsce); w szkole podstawocki”? – to słowa jednej z uczennic naszego gimnazjum, które
stały się początkiem sporego
przedsięwzięcia, jakiego wkrótce podjęła się cała szkoła.
Na przełomie września i października korytarz na I piętrze
zmieniał się codziennie nie do
poznania – a to za sprawą prezentacji przygotowanych przez
klasy. Duża przerwa była punktem kulminacyjnym – wokoło
rozbrzmiewała muzyka danego kraju, a stoiska cieszyły się
takim powodzeniem, że trudno
się było dopchać, tym bardziej,
że można tam było nacieszyć
nie tylko oko, ale i podniebienie.
Już z daleka przyciągał zapach
świeżo parzonej angielskiej herbatki i licznych wypieków. Mogliśmy też spróbować szwajcarskiego sera, czy soku z kiwi. Na miejsce zajęły klasy 4a i 4b za wej: Dawid Krakowczyk (I miejkorytarzu można było spotkać Walię, a III miejsce klasa 6a za sce), Daniela Bartsch i Karolina
Świętego Patryka i królową El- zaprezentowanie Szkocji.
Liszka (II miejsce), oraz Donata
żbietę, a chłopcy z 6a zaprezenW Tygodniu Krajów Niemie- Blokesz (III miejsce). Laureatatowali się w szkockich kiltach. ckojęzycznych I miejsce zaję- mi dyktanda z języka niemieckieNiewątpliwie trudny orzech ła klasa 5 za duży wkład pra- go zostali – w gimnazjum: Klaudo zgryzienia mieli nauczyciele cy i piękne zaprezentowanie dia Bozigórska (I miejsce), Maprzy ocenie prezentacji. Jednak Szwajcarii, miejsce II klasa 6b teus Fas (II miejsce), Mateusz
za najlepsze uznano w Tygodniu i Liechtenstein, a III miejsce Szebestik (III miejsce); w szkole
podstawowej: Dawid Krakowczyk (I miejsce), Izabela Błajda
(II miejsce), Dominik Wojtek (III
miejsce).
Te dwa tygodnie w szkole były
tak barwne i wesołe, a przerwy
tak urozmaicone, że niełatwo
było nam wrócić do szarej szkolnej codzienności. Tak miło było
wyjść na przerwę przy dźwiękach muzyki, czy częstować się
tradycyjnymi potrawami i smakołykami, że można chyba zaryzykować stwierdzenie, że nie
było to ostanie takie wydarzenie
w naszej szkole. Gratulujemy
wszystkim wspaniałych pomysłów i zaangażowania!
Anna Mierzwa
w ZSO w Krzyżanowicach
Krzyżanowice: Kultowy
bohater książeczek dla dzieci,
żółw Franklin, na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzyżanowicach odwiedził
naszą Bibliotekę. Zostaliśmy
wyróżnieni tą wizytą przez
Księgarnię „Sowa” w Raciborzu, gdyż Franklin na terenie
Raciborza był tylko tydzień,
ale znalazł troszkę czasu że-
by odwiedzić nasze dzieci.
Miejscem spotkania była
Biblioteka w Krzyżanowicach.
W dniu 18 października 2013
roku Biblioteka w godzinach
rannych pękała w szwach. Na
spotkanie ze swoim bohaterem
przybyły wszystkie grupy z naszego przedszkola i przedszkolaki z Nowej Wioski. Franklin
przeczytał jedną historyjkę o so-
Pendolino przystanęło
bie, rozdał dzieciom kolorowe
kartki z pieczątką, poprzybijał
z dzieciakami piątki, porobiono
masę zdjęć i Franklin się pożegnał.
Było to miłe i sympatyczne
spotkanie. Franklin obiecał, że
za rok znowu do nas zawita. Do
zobaczenia za rok.
A. Winiarczyk
i utrzymaniem przez 17 lat, PKP
Intercity zapłaci aż 665 mln euro. Ale te gigantyczne pieniądze,
które trzeba zapłacić za pociągi
nia. Wówczas zorganizowano Pendolino, to czubek góry wydatoficjalne przywitanie i prezenta- ków, które musi ponieść kolej, by
cję pociągu na dworcu we Wroc- mogące jeździć nawet 250 km na
Chałupki: W czwartkowy ławiu. We wrześniu skład został godz. Pendolino pokazało choćwieczór 24 października 2013 pokazany w Gdańsku, podczas by część swoich możliwości na
polskich torach.
granicę w Chałupkach przekro- targów TRAKO 2013.
Do maja 2014 r. pociąg powioprac. red
czył drugi z 20 „superpociągów”
Pendolino zamówionych w Al- nien uzyskać zezwolenie Urzęstomie przez PKP Intercity.
du Transportu Kolejowego na
Pendolino wyruszyło do na- eksploatację, natomiast reguszego kraju z włoskiego Savi- larne kursowanie z północy
gliano w środę. Na trasie Wło- na południe kraju rozpocznie
chy – granica Polski skład ciąg- w grudniu 2014 r.
nęła lokomotywa przewoźnika
Pendolino będzie mogło potowarowego PKP Cargo. Pen- konać trasę z Warszawy do
dolino stało w Chałupkach dwie Gdańska w ok. 2 godz. 40 min.,
godziny – ten moment uchwycił trasę do Krakowa w 2 godz. 15
Patryk Farana, zrobił zdjęcia min., do Katowic w 2 godz. 10
i przesłał do redakcji „Gmin- min., do Wrocławia w 3 godz. 30
nych Wieści”. Po wymianie lo- min. Z Gdyni do Krakowa pociąkomotywy przesyłka pojechała gi te przejadą w 5 godz. 20 min.,
przez Racibórz do Warszawy.
do Katowic w 5 godz. 15 min.,
Przypomnijmy, pierwsze a do Gliwic w ok. 6 godz.
Pendolino, ED250-001 przyjeZa 20 składów, razem z buchało do Polski w połowie sierp- dową centrum serwisowego
Mieszkańcy Nowej Wioski
cieszą się nowym traktorkiem
do koszenia trawy. Urządzenie
usprawni prace porządkowe na
terenie sołectwa, szczególnie
koszenie boiska, terenu przy
wsparły finansowo to przedsię- przedszkolu i placu zabaw przy
wzięcie.
remizie OSP, a także miejsca na
Info Przedszkole którym stoi krzyż przy drodze
Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu rodziców oraz lokalnej
Tworków – Hać. Traktorek zaspołeczności zamiejscowy odkupiono z funduszy sołeckich
dział przedszkolny w Roszkooraz dochodów z festynów rowie zyskał nowe oblicze. Z fundzinnych organizowanych przez
duszy gminy zakupiono farbę
miejscową jednostkę OSP.
(tb)
i materiały potrzebne do remontu, a rodzice pomalowali społecznie korytarz pełniący funkcję szatni. W pracach uczestniczyli panowie: Janusz Śmietana, Piotr Kegel, Marcin Blokesz,
Damian Stępień. Dziękujemy
im za ich trud i wysiłek włożony
w pracę przy remoncie. Chcemy
podziękować również wszystkim osobom prywatnym które,
w Chałupkach
REMONT PRZEDSZKOLA
W ROSZKOWIE
Kosiarka Taaaaaki grzyb!!!
Nowa Wioska: Tegoroczna
jesień jest dla grzybiarzy dosyć
łaskawa. Choć noce zimne, można jednak znaleźć piękne okazy
grzybów. Wielkiego prawdziwka
znalazł ostatnio mieszkaniec
Nowej Wioski pan Oswald Skiba. Okaz ważył 798 gramów, obwód kapelusza wynosił 77 cm,
a średnica 32 cm.
Od czasu przejścia na zasłużoną emeryturę pan Oswald
Skiba przemierza na rowerze
(który dostał od swoich kolegów
z RSP Krzyżanowice na pożegnanie) bliższe i dalsze okolice po
obu stronach granicy. Wprawdzie nie jest zapalonym grzybiarzem, ale ze swoich wypraw
przywozi czasem „trofea” w postaci grzybów, i wcale nie chodzi
za nimi w głęboki las, tylko znajduje je tuż przy drodze. Tego
wielkiego prawdziwka znalazł
w hackim lesie podczas jednej
ze swoich wycieczek rowerowych.
(tb)
12 » Wczoraj i dziś – ludzie i wydarzenia »
POTRZEBA TWORZENIA
Anna Jabłońska od kilku
miesięcy pracuje w pracowni
projektowej Tomasza Koniora
w Katowicach. To znany architekt, wielokrotnie nagradzany
w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach – w 2009
roku nominowany do Nagrody
Miesa van der Rohe (za projekt
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA w Katowicach). Znalazł się na liście
40 najlepiej zapowiadających
się młodych europejskich architektów wg The European
Centre for Architecture Art
Design.
Jak udało się Pani „dostać”
do tak znanej pracowni?
W żaden specjalny sposób.
Wysłałam swoje portfolio i CV.
Zostałam zaproszona na rozmowę i od razu przyjęta.
Nad jakim projektem pracuje
Pani w Konior Studio?
Obecnie pracuję przy projekcie wykonawczym domu handlowego Supersam w centrum
Katowic.
Na czym ta praca polega?
W dużym skrócie, na przygotowywaniu rysunków, według których ten budynek będzie mógł zostać zbudowany.
Począwszy od fundamentów
po każdą poszczególną płytkę
i lampę w jego wnętrzu. Jest
to naprawdę ogrom pracy, nad
którym czuwa wielu ludzi.
Czy zawsze chciała Pani zostać architektem?
Od drugiej klasy liceum.
Wtedy jednak marzyłam o byciu architektem wnętrz. W momencie, w którym wybierałam
studia nie było jeszcze takiego
kierunku na Politechnice Śląskiej, dlatego wybrałam Architekturę i Urbanistykę. Teraz
z kolei uważam, że wiele bym
straciła wybierając tamten kierunek i cieszę się, że tak się nie
stało. Oczywiście bardzo lubię
urządzać wnętrza, ale najbardziej pociągają mnie wielkie budowle o funkcjach publicznych.
Swoją przyszłość wiążę bardziej z tego typu architekturą.
Jest ona niewątpliwie połączona z projektowaniem wnętrz,
ale oprócz tego łączy w sobie
wiele innych dziedzin.
dzo to lubiłam i niezwykle mnie dam bardzo przydają się w tym
to interesowało. Wtedy chyba zawodzie.
tak naprawdę się zaczęło i zoJeśli nie architektura to co?
stało do dziś.
To znaczy: kim byłaby Anna
Praca architekta wymaga nie Jabłońska, gdyby nie została
tylko talentu artystycznego, architektem?
Pewnie kimś bardzo pokrewale również... ? Wszechstronnych zainteresowań i różnych nym. Bardzo interesuje mnie
umiejętności? Jakie predys- grafika oraz wzornictwo. Jepozycje powinien posiadać żeli nie ten kierunek, to pewnie byłabym jakimś muzykiem.
architekt?
Wydaje mi się, że wbrew po- Od wielu lat marzę, by zostać
zorom talent artystyczny jest
najmniej ważny. W dobie komputerów i przeróżnych programów służących do projektowania, architekt wcale nie musi mieć talentu artystycznego.
Wielu ludzi, którzy są bardzo
zdolni i pięknie rysują, wcale nie są dobrymi architektami. Najważniejsze jest wyczucie dobrego smaku, proporcji,
estetyki, formy. To właśnie ta
świadomość sprawia, że ktoś
jest dobrym architektem. Ale
oczywiście jest jeszcze wiele
innych czynników. Obecnie architekt musi być także po części informatykiem, menadżerem, grafikiem, budowlańcem
i jeszcze wieloma innymi osoAnna Jabłońska, do niedawbami.
na mieszkanka Zabełkowa obecnie Katowic, otrzymała nagrodę
Kto dla Pani jest wzorem?
„DYPLOM ROKU” w 15. edycji
Mam bardzo wiele autoryKonkursu im. Z. Majerskiego na
tetów. Ciężko je wymienić jedNajlepszy Dyplom na Wydziale
nym tchem. Każdego z nich
Architektury Politechniki Śląpodziwiam z innego powodu.
skiej w Gliwicach za pracę dyJeżeli chodzi o mistycyzm i kliplomową pt. „Kretowisko. Kommat w architekturze, to jednym
pleks muzealno – naukowy oraz
z ważniejszych jest Peter Zumzagospodarowanie hałdy Szarthor. Uwielbiam japońską arlota w Rydułtowach”. Praca wychitekturę SANAA czy Tadao
konana została w Katedrze ProAndo. Za wizjonerstwo podzijektowania Architektonicznego
wiam z kolei Petera Cooka oraz
Wydziału Architektury Politechpolskiego architekta Oskara
niki Śląskiej.
Hansena. Za genialne łączePromotorem pracy jest prof.
nie architektury i konstrukcji
nzw. dr inż. arch. Jerzy Witepodziwiam Calatravę. Wielki
czek.
Ten sam projekt uzyskał wywpływ wywarł na mnie także
bardzo znany architekt holenróżnienie Stowarzyszenia Arderski – Rem Koolhaas.
chitektów Polskich, którzy co
KRETOWISKO
Skąd czerpie Pani inspiracje
dla swoich projektów?
Ciężko powiedzieć. Wszystko zależy od projektu. Czasem
pomysł przychodzi sam. Idea
obiektu jest nierozerwalnie
związana z jego funkcją. Innym
razem trzeba długo poszukiwać
pomysłu. Inspiracją może stać
się obraz, rzeźba, zdjęcie, natura, a czasem nawet inny obiekt.
Nie chodzi jednak o kopiowanie,
Od dziecka chciała Pani zo- lecz o zasadę tworzenia i przestać...? Kim?
niesienie jakiejś myśli na „własNigdy nie miałam jakichś ne podwórko”.
specjalnych planów. Dopiero
w liceum, kiedy wiedziałam, że Co i dlaczego jest dla Pani
przyjdzie czas na wybór właś- ważne?
ciwych studiów zaczęłam się
Szczerość. W każdej dziedzinad tym zastanawiać i jedno- nie życia i również w architekcześnie marzyć o byciu archi- turze. Coś co nie jest szczere,
tektem.
nie jest także trwałe.
A wszystko zaczęło się od.....
Sama do końca nie wiem od
czego się zaczęło. Wydaje mi
się, że złożyło się na to wiele
czynników. Począwszy od tego, że już jako dziecko bardzo
często lubiłam przemeblowywać swój pokój i często sama
przesuwałam meble tylko po
to, żeby zobaczyć jak wygląda pokój w innej konfiguracji.
Nieco później moi rodzice zaczęli budować dom i często jeździłam z nimi na budowę. Bar-
Wykonuje Pani ten zawód po
to, by...?
… zaspokajać potrzebę tworzenia oraz by rozwiązywać
problemy zarówno społeczne
jak i przestrzenne.
Architekt to wymarzony zawód?
Dla mnie tak. Ma w sobie
wszystko to, czego ja potrzebuję i co mogę dać z siebie. Z biegiem czasu zauważam, że wiele
cech charakteru, które posia-
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
perkusistką. Może uda mi się
kiedyś zrealizować to marzenie.
W każdym razie na pewno byłby
to jakiś kreatywny zawód.
Czy poza architekturą ma
Pani jeszcze inne zainteresowania?
Tak jak powiedziałam, poza
architekturą moją największą
pasją jest muzyka, śmiało mogę dodać też kinematografię.
Przynajmniej raz lub dwa razy do roku odwiedzam jakiś festiwal muzyczny oraz filmowy.
Lubię w wolnym czasie pójść
na koncert lub obejrzeć dobry
film w kinie studyjnym. Uwielroku przyznają swoją nagrodę
za najlepszy dyplom. Do nagrody zgłoszono 36 prac dyplomowych z 12. uczelni architektonicznych w całym kraju.
Tematem projektu Kretowisko jest koncepcja zagospodarowania hałdy Szarlota
w Rydułtowach – jednej z najwyższych hałd nasypowych
w Europie oraz stworzenie
kompleksu muzealnego w jej
fragmencie. Koncepcja zakłada stworzenie bogatego programu, który obejmuje funkcje edukacyjne, rekreacyjne
biam też podróże i staram się
jak najczęściej odwiedzać ciekawe miejsca w Europie.
Moje marzenia, czy ma Pani
wymarzony projekt?
Jest ich bardzo wiele. Ale jeżeli chodzi o architekturę, to
chciałabym, by każdy projekt,
który będę w przyszłości wykonywać był tym wymarzonym.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu ciekawych pomysłów
i udanych realizacji swoich projektów.
Rozmawiała Teresa Banet
i sportowe. - Teren hałdy podzieliłam na strefy ze względu na ukształtowanie terenu,
które narzuca funkcję w każdej części. Inspiracją do stworzenia budynku stało się wydobycie węgla i tunele – wyjaśnia
autorka projektu. - Głównym
założeniem było zachowanie
naturalnej formy hałdy, nie
konkurowanie z kontekstem
i jak najmniejsza ingerencja
w zastaną sytuację, dlatego cały obiekt ulokowany jest pod
ziemią.
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
« Rozmaitości « 13
Piękna i groźna Odra
Ktokolwiek zapuściłby się
w południowe nadodrzańskie
strony, ten na długi czas będzie
niespotykanymi widokami zauroczony. Polsko- czeski obszar
przygraniczny jest swoistym fenomenem natury. Tu rzeka Odra swoje rządy sprawuje, płynie,
jak się jej podoba. To leniwie rozlewa swoje wody, to skręca gwałtownie i płynie szybkim nurtem
jak górski potok. Od czeskiego
Bogumina toczy swe wody licznymi zakolami, jakoby ciągle zawracała, tworzy wysepki wciska
się pod czeski brzeg, pozostawiając kamieniste plaże po polskiej stronie. Skręcając gwałtownie, bezustannie, niestrudzona podmywa brzegi, tworzy wiry,
a przy wysokim stanie wód rwie
brzegi i „kradnie” pola. W tzw.
„topolinie” czeski strumyk nitką wodną przyłącza się do rzeki,
by dalej wyprawiać harce i dokazywać. Tu przy niskim stanie
wody można przeprawić się do
naszych południowych sąsiadów,
przejść rzekę w bród. Dalej Odra
jakoby rozwidla się, tworzy wysepki, potulnie płynąc po stronie
polskiej, mocno taranuje brzeg
czeski, pozostawiając po sobie
stromą skarpę na kształt ściany „familoka”. W niedalekiej odległości od zabudowań w cieniu
wierzb rzeka wzbogaca się o wody potoku Bełk, a tuż przed mostem wpada do niej Olza.
W tym przygranicznym odcinku Odry występują duże różnice przepływów, nieoczekiwane silne wezbrania, podczas
których brzegi są podmywane,
a rzeka zmienia koryto, zakola
przemieszczają się, powstają
skarpy, tworzą się żwirowe łachy i wysepki.
W granicznych meandrach
zostały utrzymane naturalne
procesy rozwoju koryta rzecznego bez ingerencji człowieka.
Natura tu sama rządzi!
O urokach nadodrzańskich
terenów mogliby godzinami
opowiadać i ci, którzy się tu
urodzili, i ci, którzy tu przybyli.
Znają oni każdy zakątek, każdy
meander. Graniczne Meandry
Odry długości 7,5 km są swego
lipy w objęciu bluszczu strzelają w stronę słońca. Chmiel jak
najpiękniejsze zielone firany
przetykane czerwoną trzmieliną rozwiesza się wśród drzew
i krzewów, na których siadają
barwne motyle. W plątaninie
jeżyn i innych zarośli kryją się
sarny, dziki, borsuki, które pozostawiają wiele śladów na podmokłych terenach.
W „topolinie” jak sama nazwa wskazuje, rośnie duża ilość
topoli: wiekowe, które ze starości tracą swoje okrycie i młode,
ledwo górujące ponad łąką oraz
rzadko spotykane: niecierpek
W „sztilerce” jak w bun- gruczołowaty, czosnek pospolity,
rodzaju rajem na ziemi! W tym
korytarzu ekologicznym doliczo- krach w norach ukrywają się zawilec żółty, ostrożeń.
no się 126 gatunków roślin, 188 lisy i tylko krótkim szczekaniem
Po łąkach „wierbiny” człapią
gatunków ptaków! Warto odkry- dają o sobie znać. Tu w pogod- czarne i białe bociany, szykując
wać tajniki przyrody, która bo- ny dzień czarna olcha i topola się do uczty z różnych gatungata jest w łęgach, nazywanych w wodnym zwierciadle prze- ków żab. Z worka na wierzbie
przez miejscowych: „sztilerką”, gląda swoje oblicze. Rosochate remiz wychyla łebek na czuj„topoliną”, „wierbiną”.
wierzby, smukłe topole, wonne ki. Z wysoka pod wodę nurkuje zimorodek. Siwa czapla jak
strażnik na warcie nieruchomo
stoi na wyspie. Do swych ziemnych okienek w skarpie co chwilę przylatują jaskółki. Zda się, że
kamienie ożyły? Nie, to sieweczka uwija się wśród kamieni. Po
rzece pływają stada kaczek, nad
głową krąży orzeł bielik. Niezwykle bogata jest fauna, flora nadodrzańskiej krainy. Można tu spotkać niezliczoną ilość
barwnych motyli, różne gatunki
żab i ptaków, a wśród nich kormorany, nurogęsi, siwe i białe
czaple, bąki, bączki, kuliki. Nad
wodą żyją liczne ssaki: bobry, łasice, gronostaje, piżmaki, a nawet wydry.
Odrodziły się fauna i flora
w korycie rzecznym. W wodach
Odry żyje wiele gatunków ryb,
między innymi: szczupak, karaś, karp, sum, kleń, lin, a ama-
torzy wędkowania przyjeżdżają
tu z różnych okolic.
Odra potrafi również być
groźna. Nieraz mieszkańcy nadodrzańskiej krainy doświadczyli
jej potęgi i siły. Prawie w każdym stuleciu odnotowano liczne
powodzie. W XX wieku odnotowano 20 powodzi, kiedy stan wody przekraczał 480 cm. Poważne w skutkach były powodzie w
1977 r. i 1985 roku. Powodzią stulecia nazwano powódź w 1997
roku. 6 lipca ogłoszono alarm
przeciwpowodziowy. Przepływ wód wynosił 500 m3/sek.
Przygotowano się do ewakuacji ludności. 7 lipca tereny nadgraniczne są odcięte od świata.
Uszkodzone są mosty kolejowe,
drogowe. Helikopter ewakuuje
ludność. 8 lipca przechodzi fala
kulminacyjna 3000 m3/sek. Odra szalała przez kilka dni. Nie
płynęła tylko starym korytem,
ale jej wody rozlały się po okolicznych polach i łąkach, przypominały jedno wielkie morze.
Ogromny huk przetaczających
się wód nie pozwalał spać. Dopiero 28 lipca odwołano alarm
przeciwpowodziowy! Straty były
ogromne! Kompletnie zniszczone uprawy! Nie było w tym roku
ani żniw, ani wykopków. Wszystko woda wzięła w swoje posiadanie! Rolnik nadrzecznych terenów nigdy nie wie czy jesienią
zbierze, to co wiosną posiał.
Krajobraz po powodzi można
porównać do miejsc, gdzie przeszło tornado. Połamane i powy-
rywane drzewa, pozrywane mosty, na polach można znaleźć
wszystko: porozbijane baraki,
budy, budki, meble, części pojazdów, a także – niebożęta- padnięte zwierzęta. Całe bale słomy walają się po polach. Brzegi
rzeki pozrywane, jakby w rzece
siedział olbrzym z ogromnymi
bocznymi hakami, które zdzierały całe połacie łąk i pól. Wszędzie unosi się odór śniętych ryb,
glonu. Ale wszystko powoli powraca do normalnego życia.
Słonko osuszy wszystko! Raz,
drugi deszcz zmyje pola i łąki,
wykąpie kwiaty, liście i znów Odra będzie czarować nas swoim
pięknem! Na drzewie zagwiżdże
kos, w krzakach koncert rozpocznie słowik, a w polu odezwie
się przepiórka.
Chociaż Odra potrafi być
groźna, mieszkańcy znad Odry na tej ziemi od wieków trwają,
bo tę piękną nadodrzańską krainę niezwykle kochają.
Przy pięknej pogodzie ścieżką rowerową nad Odrą spacerują ludzie, poznają i podziwiają
krajobrazy ekologiczne i wypoczywają. Niezwykłe uroki rzeki
inspirują artystów.
Meandry Odry stały się
atrakcją turystyczną. Przyjeżdżają tu mieszkańcy różnych
okolic Śląska i Czech. Od maja do października organizuje
się spływy kajakowe Meandrami Odry. Pięknie jest nad Odrą
o każdej porze roku.
Agnieszka Drobna
Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail: [email protected],
tel: +48 32/4194050 wew. 131
Redaktor naczelny: Teresa Banet
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji s.c.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz nie
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, a także
nie zwraca materiałów niezamówionych.
14 » Sport i rekreacja »
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Zdj. Mirosław Rusek
Czas na szachy Zawody wędkarskie
Piszcz/Tworków: Uczniowie z Tworkowa zainaugurowali sezon szachowy w Czechach. Krzysztof Sobek, Kamil
Pawlik, Hubert Kupka oraz Rafał Bulenda pod opieką Piotra
Jeziorskiego 18 października
wzięli udział w turnieju szachowym w zaprzyjaźnionej szkole
w Piszczu.
Tworkowscy szachiści w międzynarodowym turnieju wypadli bardzo dobrze, wygrywając
większość swoich rozegranych partii. W świetnie zorganizowanym turnieju, z atrakcyjnymi nagrodami, najlepiej
z polskich zawodników wypadł
Rafał Bulenda. Rafał zajął III
miejsce w klasyfikacji ogólnej,
a II miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Organizatorzy międzynarodowego turnieju spisali
się na „jedničku s hviezdičkou“
(1* - jedynka z gwiazdką - czyli
najlepsza, możliwa do uzyskania ocena w czeskiej szkole). Na
turnieju nie zabrakło poczęstunku, pucharów, atrakcyjnych nagród oraz dyplomów, które wręczył dyrektor szkoły w Piszczu
mgr Lukáš Hrubý. Cały turniej
przebiegał w bardzo przyjaznej
i miłej atmosferze, a szachiści
którzy nie wygrali pucharów, na
zakończenie wzięli udział w losowaniu słodkich upominków.
Piotr Jeziorski
Tworków: W niedzielę 27 października na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się towarzyskie zawody z okazji 30-lecia
Koła PZW 109 Krzyżanowice. Zawody rozpoczęły się o godz. 8.00
i trwały do 12.00. Wzięło w nich
udział 44 zawodników, w tym 39
seniorów i 5 kadetów. Pogoda dopisała, a w siatkach dominowały
duże karpie, karasie, płotki i okonie. Najdłuższą rybę złowił Marek Szczeponek. Był to dorodny
szczupak. Największego karpia
złowił Maksymilian Pendziałek
z Bieńkowic.
Wyniki
Seniorzy
1. Mateusz Stronczek - 5975
pkt
2. Maksymilian Pendziałek 4665 pkt
3. Łukasz Grud - 3045 pkt
4. Stanisław Konik - 2980 pkt
5. Andrzej Bedrunka - 2860 pkt
6. P r z e m e k S z e w c z y k 2260 pkt
7. Krystian Wyględa - 2030 pkt
8. M a r e k S z c z e p o n e k 1835 pkt
9. Marcin Ciuraj - 1795 pkt
10.Andrzej Semman -1765 pkt
1.
2.
3.
4.
Kamil Pawlik
Jakub Klimaszka
Daniel Biela
Jakub Jeremiasz
Gimnazjum
1. Jan Wierczek
2. Rafał Bulenda
3. Dawid Buba
4. Kamil Biela
Dziewczęta
1. Marta Czuraj
2. Emilia Herman
3. Patrycja Matyjasik
4. Sandra Kuczaty
reklama
grupach wiekowych: klasy I –
III, klasy IV – VI i gimnazjum.
Dziewczęta rywalizowały w oddzielnej grupie.
Turniej w fazie grupowej
odbywał się systemem „każdy
z każdym” natomiast dalsza
faza to system pucharowy. Sędziami turnieju byli: pan Konrad
Bartosz z Bolesławia i pan Piotr
cy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe, które wręczył prezes
Koła Kazimierz Rąpała. Na zakończenie zawodów jak zwykle
była świetna kiełbasa z rożna.
Prezes podziękował zawodnikom za uczestnictwo w zawoSeniorom do 29 miejsca dopi- dach, które były jednocześnie
sały ryby, pozostałym zawodni- zakończeniem zawodów w rokom nie dopisało szczęście i ani ku 2013.
Info: Koło PZW 109
jedna ryba nie dała się złapać.
Krzyżanowice
Za złowione ryby zawodni-
Z woleja
Turniej tenisa stołowego
Tworków: Zarządy DFK
Tworków i DFK Bolesław zorganizowały przy pomocy Dyrekcji
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie turniej tenisa stołowego dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum. Do
zawodów zgłosiło się łącznie 46
uczniów, w tym 8 dziewcząt. Zawodnicy rywalizowali w trzech
Kadeci
1. Paweł Rusek - 1350 pkt
2. Szymon Wojtaszek - 490 pkt
3. Dominik Więcek - 0
4. Hubert Kupka - 0
5. Aleksander Drobny - 0
Zwycięzcy w poszczególnych
grupach otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy wyrażali
Jeziorski z ZSO Tworków.
W poszczególnych katego- chęć wzięcia udziału w następriach zwycięzcami zostali:
nym organizowanym turnieju.
Klasy I – III SP
Organizatorzy pragną również
1. Wojtek Widera
podziękować za pomoc w organi2. Grzegorz Wojtek
zacji zawodów dyrekcji i pracow3. Dominik Więcek
nikom GZOKSiT w Tworkowie.
4. Jacek Widera
Info: Zarząd DFK Tworków
i DFK Bolesław
reklama
Klasy IV – VI SP
Całą rundę jesienną
i jeden mecz z wiosny
przyszłego roku rozegrali piłkarze walczący o mistrzowskie
punkty. Podsumujmy
zatem występy drużyn naszej gminy.
LKS Krzyżanowice,
występujący w klasie okręgowej ŚlZPN Katowice, grający w bardzo odmłodzonym
składzie, ze zdobyczą 25 punktów zajął po rundzie jesiennej
szóste miejsce.
Z dwóch naszych reprezentantów grających w raciborskiej klasie A dobrze spisuje
się LKS Tworków, mający na
swoim koncie 35 punktów, co
daje drużynie trzecie miejsce
w tabeli. Jak na beniaminka
tej klasy druga nasza drużyna
LKS Owsiszcze gra również
przyzwoicie, a 21 zdobytych
punktów plasuje ją na dziewiątym miejscu w tabeli.
Najliczniej jesteśmy reprezentowani w raciborskiej klasie B, a tam najwyżej plasuje
się jedenastka LKS Chałupki – ósme miejsce i 24 zdobyte punkty. LKS Bieńkowice ze zdobyczą 23 punktów
– dziesiąte miejsce. Odbił się
od dna tabeli LKS Zabełków,
który zdobywając 13 punktów
usadowił się na piętnastym
miejscu.
W klasie C tegoż podokręgu rezerwy LKS Tworków –
15 zdobytych punktów i szóste miejsce, zaś LKS Bolesław punktów 13 i miejsce
ósme.
Drużyny młodzieżowe
• Śląska Liga Juniorów Katowice
•
LKS Krzyżanowice punktów 6 i miejsce
szesnaste.
Podokręg
Racibórz
Juniorzy starsi
• Grupa I:
LKS Bieńkowice szóste
miejsce i 7 punktów.
• Grupa III: LKS Chałupki piąte miejsce i 8 punktów, LKS Zabełków siódme
miejsce i 6 punktów.
Juniorzy młodsi
• Grupa II: LKS Krzyżanowice trzecie miejsce i 13
punktów, LKS Owsiszcze
szóste miejsce i 1 punkt.
Trampkarze starsi
• LKS Chałupki siódme miejsce bez zdobyczy punktowej.
• Trampkarze młodsi
• LKS Tworków pierwsze
miejsce i 33 punkty.
Orliki
• Grupa I: LKS Tworków
„Młode Wilki” pierwsze
miejsce i 33 punkty.
• Grupa II: LKS Tworków
drugie miejsce i 24 punkty,
LKS Krzyżanowice trzecie
miejsce i 16 punktów.
Teraz już tylko roztrenowania, może jeszcze jakiś mecz
sparingowy i buty na „kołki”
aż do wiosny.
Sytuacja z dnia 18.11.2013
Jan Kubik
« Reklama « 15
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
reklama
reklama
USŁUGI
MINIKOPARKĄ !
Firma Usługowa JANDOR Janusz Minkina
ul. Łąkowa 1, 47-450 Krzyżanowice
Wykonujemy wykopy pod:
 instalacje kanalizacyjne, wodne, elektryczne i gazowe,
 przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba,
 drenaż i izolacje fundamentów budynku,
 oczka wodne, chodniki,
 fundamenty ogrodzeń.
tel.: 507 510 244;
504 498 073
ZAUFAJ PROFESJONALISTOM !
reklama
KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo
Andrzej Bulenda
tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998
Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: [email protected]
Bogaty wybór trumien
– ceny producenta
Najtańsza usługa w naszym regionie
karawan, tragarze, kwiaty
(palmy, wiązanki, wieńce)
Międzynarodowy przewóz zwłok
Uwaga! Możliwość wypłaty zasiłku pogrzebowego
reklama
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard Pientka
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48
tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976
Oferujemy:
Kontakt całodobowy
- trumny - produkcja własna
- żałobnicy
- pełna obsługa pogrzebu
- kwiaty
- transport zmarłych w kraju i za granicą
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo
Filip Pientka
Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
503 519 295
Hubert Kasza
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 63 24
609 263 071
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
16 » Rozmaitości »
Listopad 2013 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Z bibliotecznej
Gdy jesteś głodny, po chleb żywo sięgasz,
Gdy pragniesz, woda twe pragnienie syci,
głód i pragnienie ducha gasi księgarz,
Myśl – biblioteka żywi najobficiej.
Przeszłość i przyszłość w sobie w jedno sprzęga
Książek czarownych siła niespożyta:
W nich wiedzy przodków kryje się potęga,
Z nich człek przyszłości widzenie wyczyta:
Skarbnica doli człowieka – to księga.
Stanisław Piotr Koczorowski
półki
Myśl
W trakcie realizacji projektu pomyślałam:
„a może warto spróbować?”.
Teraz mam jakąś wizję życia, mogę założyć własny biznes.
Może będzie sukces, może będzie porażka
– warto spróbować.
Gabriela Płaczek
(na podsumowaniu projektu Start-up)
Uśmiechnij się
ZA KOGO TY SIĘ UWAŻASZ? - Alice Munro
Wybitna pisarka kanadyjska, tegoroczna laureatka Nagrody Nobla. Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. trzykrotnie Governor General's Award za
książkę „Za kogo ty się uważasz?”, prestiżową nagrodą Man Brooker International Prize za całokształt twórczości. W Polsce ukazały się: „Uciekinierka”,
„Widok na Caste Rock”, „Zbyt wiele szczęścia”, „Kocha, lubi, szanuje...”
„Za kogo ty się uważasz? To poruszająca i przenikliwa opowieść o dojrzewaniu – dziesięć powiązanych ze sobą opowiadań, z których każde stanowi
samodzielną, kunsztownie zbudowaną całość.
CIEMNO, PRAWIE NOC – Joanna Bator
Listopad. Zawieje, zamiecie, lodowaty deszcz ze śniegiem, wichura. Domek na przedmieściach.
Nagle - pukanie do drzwi. Właściciel otwiera, patrzy, a tam teściowa stoi:
- Mamusiu! Co też mamusia w taką pogodę na ulicy robi? Niech mamusia natychmiast wraca do domu!

Samolot kołuje na płycie lotniska przygotowując się do startu. Pasażerów informuje głos dobiegający z głośników: "Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych, które mogłyby zakłócić pracę rozrusznika serca naszego pilota."

Tegoroczna laureatka nagrody Nike. Kulturoznawczyni i filozofka, która porzuciła karierę naukową dla literatury. Felietonistka „Gazety Wyborczej”.
Wielbicielka i znawczyni kultury japońskiej. Za książkę „Japoński wachlarz”
otrzymała Nagrodę im. Beaty Pawlak. W 2009 roku ukazała się powieść „Piaskowa Góra”, nominowana do nagród: Nike i Gdynia, a rok później jej kontynuacja, „Chmurdalia”, która znalazła się w finale kolejnej edycji nagrody
Nike. „Ciemno, prawie noc” to książka o tym, że na tym świecie ciągle istnieje dobro i warto o nie walczyć. Autorka do opisu współczesnej rzeczywistości polskiej zastosowała narzędzia pisarskie rodem z horroru. I osiągnęła
sukces – stworzyła utwór fascynujący i poruszający.
Ludzkość od niepamiętnych czasów zadaje sobie dwa pytania:
1. Kto wymyślił pracę?
2. Jak to możliwe, że pozostali go nie zabili?

BAJKI KTÓRE LECZĄ – Doris Brett
W pierwszej część tej książki autorka opisuje świat dziecka z jego perspektywy,
uświadamia, że to, co dla nas jest tylko, dla dziecka jest aż. Kiedy nasze dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a my nie bardzo wiemy, jak mu pomóc,
doskonałym środkiem okazuje się specjalnie skonstruowane opowiadanie.
Dzięki tej książce rodzice nauczą się, jak opowiadać bajki, jednocześnie rozwiązując problemy dziecka i umacniając z nim więź. W drugiej części autorka
przedstawia ciekawe historyjki, które rodzice mogą opowiadać lub czytać swoim pociechom. Poruszają one ważne kwestie, między innymi rozwodu, nowej
rodziny, nieśmiałości czy relacji z rodzeństwem. Bajki te stanowią skuteczną
technikę terapii, a rodzice stają się doskonałymi terapeutami.
ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
– praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Mitury
Nie upłynął jeszcze miesiąc od ślubu a do mamuśki dzwoni córcia:
- Mam poważny problem małżeński, ratuj.
- Ależ kochanie, mnóstwo par ma problemy, muszą się dotrzeć, to z pewnością nic poważnego...
- No dobra, to powiedz co zrobić ze zwłokami?

Do gabinetu dyrektora banku puka sprzątaczka: Panie dyrektorze, proszę o klucze od sejfu.
- Pani chyba oszalała!
- No co Pan! Nie mam już więcej ochoty męczyć się pół godziny z wytrychami, aby posprzątać
to pudło w ciągu 5 minut!

- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety!
- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte.
„Organizacja pracy biurowej” jest adresowana do osób, które chcą rozwijać
swoje umiejętności profesjonalnego pracownika biurowego. Każdy pracownik
administracyjno-biurowy powinien poznać tajniki funkcjonowania profesjonalnego biura. Treść tego podręcznika oraz załączona płyta z ćwiczeniami
umożliwią utrwalenie umiejętności przyszłego pracownika nowoczesnego
biura. Filmy edukacyjne wskażą zachowania pozytywne i uświadomią często
popełniane błędy. Prezentacje mają na celu ułatwienie poznania różnorodnych środków technicznych, wykorzystywanych w pracy biurowej.

WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW WRAZ
Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI ICH
SPORZĄDZANIA
– Danuta Młodzikowska
Pijany szeregowiec wraca wieczorem z przepustki. Niestety przy bramie natrafia na majora:
- Czołem majorowie!
- Czołem kompania!
Ta książka przeznaczona jest dla osób, które w swojej pracy dużo czasu poświęcająna sporządzanie i przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów
i umów. Obejmuje ona wiele dziedzin życia zawodowego i społecznego. Są tu
wzory dokumentów poczynając od umowy o pracę, poprzez umowę spółki,
umowę darowizny, sprzedaży, udzielenie pełnomocnictwa aż do testamentu, notatki prasowej i listu sprzedażowego. Wzory i przykłady dokumentów
i umów są pogrupowane w większe kategorie. Książka zawiera ok. 40 wzorów i przykładów umów i innych dokumentów.
Dowiemy się, jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu danego dokumentu oraz jakie informacje musi on zawierać. Znajdziemy wiele przykładów i wskazówek, które pomogą w dostosowaniu wzorów do swoich potrzeb.
ALERGIA: SKUTECZNE METODY LECZENIA
– Barbara Jakimowicz-Klein
Współcześnie częstość występowania chorób alergicznych ciągle ulega
zwiększeniu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na podstawie licznych badań ocenia się, że około 20-30 procent całej populacji dotknięte jest alergią
różnego rodzaju. Specyfika chorób alergicznych, a przede wszystkim ich
zmienność w stopniu przebiegu, jak również okresowość występowania objawów chorobowych powodują, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich
istnienia, bagatelizujemy ich objawy, nie przypuszczając, że nieleczone lub
źle zdiagnozowane mogą doprowadzić do schorzenia poważniejszego, jakim jest astma. Przedstawione informacje będą przydatne w codziennym
życiu i pomogą zapobiec rozwojowi choroby.
Liczba miesiąca
A. Winiarczyk
80
uczniów z polskich i czeskich szkół wzięło udział w projekcie Start-up na pograniczu

Podobne dokumenty

KGW nr 2/2013 - Gmina Krzyżanowice

KGW nr 2/2013 - Gmina Krzyżanowice osiągnięcia i powierzyli stanowisko komendanta w Krzyżanowicach. Nowy komendant chce przede wszystkim, by policjanci jak najczęściej wyjeżdżali w teren. Zdecydowany nacisk kładzie też na pracę dzie...

Bardziej szczegółowo