Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego
Spis Tre ci
Wst p....................................................................................................................................................... 4
Podstawy Panelu Kontrolnego ................................................................................................................ 4
Do czego słu y Panel?......................................................................................................................... 4
Wymagania.......................................................................................................................................... 4
Adresy Internetowe ............................................................................................................................. 5
Strona Główna..................................................................................................................................... 7
Ramka Statystyk.............................................................................................................................. 8
Ramka Narz dzi ró nych ................................................................................................................ 8
Narz dzia ogólne..................................................................................................................................... 9
Zmie hasło ......................................................................................................................................... 9
Dane Adresowe ................................................................................................................................... 9
Zmie konto ...................................................................................................................................... 10
Dodaj Konto ...................................................................................................................................... 10
Narz dzia poczty elektronicznej............................................................................................................ 11
Poczta przez WWW .......................................................................................................................... 11
Mened er poczty ............................................................................................................................... 11
Domeny pocztowe......................................................................................................................... 12
Mened er usługi pocztowej........................................................................................................... 12
Przetwarzanie spamu ..................................................................................................................... 15
Narz dzia FTP....................................................................................................................................... 25
Mened er Plików............................................................................................................................... 25
Ustawienia ..................................................................................................................................... 26
Operacje na plikach ....................................................................................................................... 29
Usuwanie plików i katalogów ....................................................................................................... 33
Kopiowanie plików ....................................................................................................................... 33
WGET ........................................................................................................................................... 37
Prosty Klient FTP.......................................................................................................................... 37
A-Counter...................................................................................................................................... 37
Mened er FTP ................................................................................................................................... 38
Usługa FTP........................................................................................................................................ 39
Opcje i narz dzia WWW....................................................................................................................... 40
Stan usługi WWW............................................................................................................................. 40
Ustawienia serwera WWW ............................................................................................................... 41
Wy lij URL ....................................................................................................................................... 49
Narz dzia baz danych mySQL .............................................................................................................. 51
Serwer MYSQL................................................................................................................................. 51
U ytkownik bazy danych .............................................................................................................. 52
Zmiana hasła.................................................................................................................................. 53
Nowy u ytkownik ......................................................................................................................... 53
phpMyAdmin .................................................................................................................................... 54
Baza wiedzy .......................................................................................................................................... 54
Narz dzia konfiguracji domen .............................................................................................................. 55
Domeny ............................................................................................................................................. 55
Sub-Domeny.................................................................................................................................. 55
Adres IP ......................................................................................................................................... 55
Serwery Nazw ............................................................................................................................... 56
Konfiguracja DNS ......................................................................................................................... 56
Usługi Poczta i WWW .................................................................................................................. 57
Transfer HTTP .............................................................................................................................. 57
cie ka do katalogu HTML........................................................................................................... 57
Aliasy Domeny.............................................................................................................................. 58
Nowa Domena............................................................................................................................... 58
2
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
3
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Wst p
Niniejszy dokument został napisany w formie przewodnika po Panelu Kontrolnym. Opisuje narz dzia
udost pniane Klientom Pilickiej Telefonii, jak równie praktyczne wskazówki pomocne przy
codziennym u ytkowaniu Panelu.
W dokumencie u yto nast puj cych czcionek:
zwykła
kursywa
pogrubiona
UWAGA :
wyst puj ca w opisach
do opisów rysunków, porad, uwag
nazwy narz dzi, wa ne fragmenty opisów
Aby zwróci Pa stwa uwag na narz dzia, których u ycie mo e spowodowa
nieodwracalne straty (np. zawarto ci strony, czy skrzynek pocztowych),
zastosowano ostrze enia.
Podstawy Panelu Kontrolnego
Do czego słu y Panel?
Panel Kontrolny słu y do zarz dzania usługami webhostingowymi (np. serwer wirtualny)
oferowanymi Pa stwu przez Pilick Telefoni Sp. z o.o. Za pomoc Panelu mo ecie Pa stwo, m.in.:
− dodawa /usuwa skrzynki pocztowe;
− dodawa /usuwa bazy danych mySQL;
− dodawa /usuwa /edytowa u ytkowników FTP;
− dodawa /usuwa /edytowa domeny;
− konfigurowa usługi.
Wymagania
W celu skorzystania z Panelu Kontrolnego wystarczy posiada :
− komputer z dost pem do Internetu;
− zainstalowan graficzn przegl dark stron WWW obsługuj c skrypty Java, JavaScript
oraz ramki (np. MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla).
Nie wymaga si instalowania adnych dodatkowych programów, cho u ycie niektórych z nich mo e
usprawni prac . Nale do nich:
− program klienta FTP (np.: FileZilla, SmartFTP, Total Commander, itp.). Panel ma
wbudowanego prostego klienta FTP (WebShell), który nie posiada pełni mo liwo ci
specjalizowanych programów;
− program klienta poczty elektronicznej (np. MS Outlook, TheBat!, Evolution, itp.). Mo na
oczywi cie korzysta z klienta poczty przez WWW;
− edytor stron WWW (np. MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive,
Paj czek, itp.).
4
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Adresy Internetowe
Adres
Narz dzia
http://panel.pilicka.pl:8080 Panel Kontrolny
Narz dzia Pomocnicze
http://hucho.pilicka.pl
http://fario.pilicka.pl
Wygl d
WebShell, phpMyAdmin,
phpPGAdmin, zmiana hasła
skrzynki pocztowej
Klient poczty przez WWW,
zmiana hasła skrzynki
pocztowej
Ikony narz dziowe wyst puj ce w Panelu:
„Edytor” – klikni cie ikony powoduje uruchomienie edytora zasobu lub
zmiennej, obok której wyst puje.
„Lupa” - słu y do wy wietlania zawarto ci zasobu lub zmiennej, obok której
wyst puje. Przykład: wy wietlenie strony WWW.
„Konfigurator” - wy wietla formularz umo liwiaj cy zmian
zasobu lub zmiennej, obok której wyst puje.
parametrów
„Wł czony” - informuje o stanie aktywno ci zasobu, obok którego wyst puje.
Przykład: usługa WWW jest aktywna.
Klikni cie na niej powoduje wył czenie zasobu.
5
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
„Wył czony” - informuje o stanie nieaktywno ci zasobu, obok którego
wyst puje. Klikni cie na ikon powoduje wł czenie zasobu.
„Kosz”- usuwa zasób lub zmienn , obok której wyst puje. Przykład: usuni cie
skrzynki pocztowej.
„Dodaj” - dodaje zasób, zmienn , usług , obok której wyst puje. Przykład:
dodanie nowej domeny.
„Skrzynka Pocztowa” - uruchamia narz dzie do konfiguracji skrzynki
pocztowej. Przykład: zmiana hasła do skrzynki.
„Anty-Spam” - pozwala edytowa ustawienia filtra antyspamowego (spam to
niechciana, niezamówiona poczta).
„Anty-Wirus” - pozwala edytowa ustawienia systemu antywirusowego.
„Przechwytywanie” - informuje o aktywno ci funkcji przechwytywania poczty
kierowanej do nieistniej cych w Pa stwa domenie pocztowej kont (ang. Catch
All). Klikniecie pozwala na dezaktywacj tej funkcji.
„Alias Pocztowy” – informuje, e adres e-mail, obok którego wyst puje jest
aliasem (adresem zast pczym) pocztowym. Klikniecie pozwala na edycj aliasu.
„Uruchom” - uruchamia narz dzie, obok którego wyst puje. Przykład:
uruchomienie phpMyAdmin do zarz dzania bazami danych mySQL.
„Wybierz” - klikni cie powoduje wybranie usługi, zasobu, obok którego
wyst puje.
„Pomoc” - wy wietla okienko z pomoc dotycz c zasobu, zmiennej, usługi,
obok której wyst puje. Przykład: opisuje co to jest domena 3-go poziomu.
„Strona Główna” - klikni cie powoduje wy wietlenie strony głównej.
„Wyloguj si ” - klikni cie powoduje wylogowanie z Panelu.
„OK” – oznacza, e wprowadzone dane s prawidłowe.
„Brak” – oznacza, e wprowadzone dane s niekompletne, np. brakuje ko cówki
adresu e-mail.
„ le” – oznacza, e wprowadzono nieprawidłowe dane, np. znak $ w numerze
telefonu.
„Mailing” - umo liwia zarz dzanie list
pocztowa lista dyskusyjna).
mailingow
(bardziej znana jako
6
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Strona Główna
UWAGA: W niniejszym dokumencie opisano wszystkie elementy (ikony, narz dzia, itp.) wyst puj ce
w Panelu Kontrolnym. Ich dost pno zale y od pakietu usług hostingowych jaki wykupili cie Pa stwo
w Pilickiej Telefonii. Z tego powodu cz
z opisywanych elementów mo e nie wyst powa
w Pa stwa Panelu.
Rys.1. Panel Kontrolny – widok ogólny
7
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Panel Kontrolny jest narz dziem posiadaj cym przyjazny dla u ytkownika, cho
interfejs graficzny (GUI). Dost p do narz dzi realizowany jest na 2 sposoby:
− przez menu znajduj ce si w górnej cz ci Panelu;
− przez klikni cie na ikonie przypisanej narz dziu (tzw. szybki dost p).
rozbudowany,
Ramka Statystyk
Znajduje si w lewej cz ci Panelu.
Rys.2. Ramka Statystyk
Zawiera informacje na temat:
nazwy u ytkownika pod jak zalogowano si do
Panelu.
Jest
to
jednocze nie
nazwa
z jak nale y logowa si do serwera FTP;
nazwa pakietu usług hostingowych z jakiego
Pa stwo korzystacie;
UWAGA: U ytkownik InterNEO został stworzony
specjalnie dla potrzeb opracowania niniejszej
Instrukcji.
nazwy domen nale cych do Pa stwa. Ilo tych
domen zale na jest od wybranego pakietu usług
hostingowych;
transfer całkowity, czyli ilo danych przesłanych
do
i
z
naszych
serwerów
w ramach realizacji usług hostingowych. Wi ksza
warto
jest
limitem
miesi cznym,
po
przekroczeniu
którego
usługi
zostan
zablokowane;
wykorzystanie Dysku, czyli jaka cz
przysługuj cej przestrzeni dyskowej została ju
wykorzystana. Np. dla plików strony WWW;
szczegółowy wykaz zasobów jakie s dost pne w
ramach wykupionego pakietu usług hostingowych.
„Max” oznacza maksymaln ilo zasobów.
Ramka Narz dzi ró nych
Rys.3. Ramka narz dzi ró nych
Klikni cie na jeden z odno ników (czcionka koloru
niebieskiego) uruchomi jedno z narz dzi:
zmiany wygl du Interfejsu (zmiana skórki);
zmiany j zyka interfejsu (dost pne s : polski,
angielski, hiszpa ski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski, chi ski);
wy wietlenie strony głównej;
wylogowanie z Panelu.
Narz dzia zmiany skórki i j zyka s opisane w dalszej cz ci dokumentu.
8
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Narz dzia ogólne
Zmie hasło
Narz dzie to powinno by u yte zaraz po pierwszym zalogowaniu do systemu.
Wymagania dotycz ce hasła :
− długo : 5 – 20 znaków (litery, cyfry, podkre lenie _);
− pierwszym znakiem musi by litera;
− hasło nie mo e by nazw u ytkownika FTP.
Rys.4. Formularz zmiany hasła
W celu zmiany hasła nale y:
− wpisa nowe hasło w pole „Hasło”;
− wpisa nowe hasło w pole „Potwierd hasło”;
− klikn na przycisk „Zmie ”.
Pole „Ustaw jednakowe hasła dla FTP i Panelu Kontrolnego” pozwala na ujednolicenie obydwu haseł.
UWAGA: oprogramowanie Panelu sprawdza poprawno wpisywanych haseł, co jest sygnalizowane
ikonami „+” „-„ lub „!” po prawej stronie pól haseł. By hasło zostało zaakceptowane przez system
musz pojawi si 2 ikony „+”.
Dane Adresowe
Narz dzie umo liwiaj ce zmian /uzupełnienie takich danych jak: imi i nazwisko
Klienta, firma, adres, itp.
Prosimy o u ycie tego narz dzia bezpo rednio po zmianie hasła po pierwszym
zalogowaniu do Panelu i uzupełnienie formularzy PRAWDZIWYMI danymi.
Dzi ki nim Pilicka Telefonia b dzie w stanie szybko reagowa na ewentualne
bł dy oraz informowa o planowanych zmianach/uzupełnieniach w Panelu
Kontrolnym.
9
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.5. Formularz Danych Adresowych
Zmie konto
Narz dzie to ma zastosowanie w przypadku korzystania z kilku pakietów usług
hostingowych Pilickiej Telefonii. Pozwala ono na przeł czanie si mi dzy
Panelami Kontrolnymi ka dego z pakietów, bez konieczno ci ponownego
logowania si .
Rys.6. Zmie Konto
Aby przeł czy si do Panelu innego konta (pakietu) wystarczy klikn
znajduj c si po prawej stronie konta, którym chcemy zarz dza .
na ikon
„Wybierz”,
UWAGA: Przykład na Rys. 6 zawiera tylko jedno konto. W przypadku posiadania wi kszej ilo ci
pakietów (kont), ka de b dzie wy wietlane w osobnym wierszu tabeli z osobn ikon „Wybierz”
Dodaj Konto
Narz dzie to pozwala doda konto do istniej cego. Nie mo na ustali nazwy
dodatkowego
konta,
jest
ona
generowana
według
schematu:
nazwa_u ytkownikakolejna cyfra, np. dla u ytkownika „kgwteam” nowe konta
b d nosiły nazwy: kgwteam0, kgwteam1, kgwteam2, itd.
10
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.7. Dodaj Konto
Narz dzia poczty elektronicznej
Poczta przez WWW
Narz dzie to zast puje program klienta pocztowego (np. MS Outlook, Evolution,
itp.). Poniewa do jego obsługi potrzebny jest tylko komputer z dost pem do
Internetu oraz graficzn przegl dark stron WWW (np.: MS Internet Explorer,
Mozilla, itp.), doskonale nadaje si ono do korzystania z poczty elektronicznej
spoza domu (wystarczy uruchomi przegl dark , wpisa adres URL poczty przez
WWW i mo na z korzysta z poczty). Inn cenn zalet poczty przez WWW jest
fakt przechowywania poczty odebranej na serwerze pocztowym, nie za na dysku
Pa stwa komputera. Dzi ki temu istnieje pewno , e osoba nieuprawniona nie przeczyta odebranej
poczty.
UWAGA: Klient poczty przez WWW jest równie dost pny spoza Panelu, pod adresem
http://fario.pilicka.pl/horde/index.php . Program ten zostanie szerzej opisany w kolejnych rozdziałach
niniejszego dokumentu.
Rys.8. Formularz Poczta przez WWW
Aby uruchomi program „Poczta przez WWW” nale y:
− wpisa nazw skrzynki pocztowej w pole E-mail;
− wybra domen pocztow z listy @;
− wpisa hasło do skrzynki pocztowej;
− klikn „Id ”.
Je li wpisane dane b d prawidłowe, zostaniecie Pa stwo automatycznie przeniesieni do programu
poczty przez WWW, który dost pny jest równie pod adresem http://fario.pilicka.pl/horde/index.php
Mened er poczty
Jest to zbiór narz dzi pozwalaj cych na:
- dodawanie/usuwanie/edycj skrzynek pocztowych;
- dodawanie/usuwanie/edycj aliasów pocztowych (alias pocztowy to inaczej
zast pczy adres e-mail);
- dodawanie/usuwanie/konfiguracj filtrów anty-spamowych;
- dodawanie/usuwanie/konfiguracj systemu anty-wirusowego;
11
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
-
dodawanie/usuwanie/edycj
zawarto ci autoresponderów (program, który automatycznie
odpowiada na wszelk poczt przychodz c pod adres, który aktywował autoresponder). W
wiadomo ci autorespondera mo na umie ci np. informacj o nieobecno ci, cennik, itd.);
- aktywacj /dezaktywacj funkcji przechwytywania poczty.
Ze wzgl du na wielko
z narz dzi osobno.
formularza Mened era Poczty zdecydowali my si na opisanie ka dego
Domeny pocztowe
Rys.9. Narz dzie Domeny Pocztowe
Domen pocztow jest cz
adresu e-mail na prawo od znaku @.
Przykład: dla adresu [email protected] domen pocztow jest interneo.pilicka.pl
W zale no ci od u ywanego pakietu usług hostinowych Pilicka Telefonia umo liwia korzystanie
ze skrzynek pocztowych w jednej lub wi cej domen pocztowych. W drugim przypadku przed
rozpocz ciem zarz dzania skrzynkami nale y:
- wybra z listy domen pocztow , której skrzynkami chcemy zarz dza ;
- nacisn przycisk „Id ”.
Mened er usługi pocztowej
Mened er usługi pocztowej to kolejny zbiór narz dzi zawieraj cy:
- informacje niezb dne do konfiguracji programów pocztowych (np. MS Outlook, TheBat!
itd.);
- informacje o transferze pocztowym (miesi czny limit danych wysyłanych do/z serwera
pocztowego);
- ustawienia anty-spamu i anty-wirusa.
Rys.10. Mened er usługi pocztowej
12
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Serwer SMTP (wychodz ca), serwer POP(przychodz ca), U ytkownik – dane niezb dne do
konfiguracji programu pocztowego, np. MS Outlook, MS Outlook Express, The Bat!, itp.
UWAGA: Pilicka Telefonia prosi o nieu ywanie adresów serwerów pocztowych zamieszczonych
w tabeli. Zamiast nich nale y u y adresu fario.pilicka.pl dla obu typów serwerów POP i SMTP
AntySpam
System AntySpamowy jest programem, którego zadaniem jest wykrywanie i przetwarzanie
niechcianej i niezamówionej poczty (tzw. spamu).
Rys.11. Konfigurator systemu antyspamowego
Wykrywanie spamu realizowane jest za pomoc :
- filtru, który analizuje zawarto niewidocznego dla wi kszo ci u ytkowników nagłówka
pocztowego. Niesione w nim informacje s porównywane z wzorcami spamu
przechowywanymi w bazie danych (ka da skrzynka pocztowa ma indywidualn baz danych).
Poczta jest traktowana jako spam, je li filtr znajdzie w nagłówku odpowiedni ilo
pasuj cych wzorców. Ilo ta w Panelu nosi nazw „Sposób Filtracji Spamu” (rys.12);
- list.
Rys.12. Sposób Filtracji Spamu
13
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
-
„Domy lny” oznacza konieczno wyst pienia
min. 5 wyst pie wzorca;
„Bardzo Agresywny” - min. 2 wyst pienia;
„Agresywny” - min. 4 wyst pienia;
„Normalny” - wymaga min. 7 wyst pie ;
„Łagodny” - min. 10 wyst pie ;
„Bardzo Łagodny” - min. 14 wyst pie .
Rys.13. Listy
„Biała Lista“ powinna zawiera TYLKO zaufane adresy e-mail, zaufane domeny pocztowe, gdy
KA DA wiadomo wysłana spod tych adresów lub domen b dzie traktowana jako wolna od spamu
i wysyłana do skrzynki odbiorczej
„Czarna Lista” powinna zawiera TYLKO te adresy e-mail, domeny pocztowe, co do których mamy
pewno , e rozsyłaj spam. Wiadomo ci wysyłane spod tych adresów i domen b d traktowane jako
spam.
Znaki specjalne u ywane s w listach w celu wpisywania wzorców dopasowa adresów e-mail
i domen :
?
dowolny JEDEN znak.
Do takiego wzorca b d pasowały wszystkie e-maile
Przykład: [email protected]
zaczynaj ce si od dowolnego znaku i ko cz ce na:
[email protected], np.: [email protected], [email protected] , itp.
*
Natomiast nie b d do niego pasowały e-maile zaczynaj ce
si od wi cej ni jednego znaku, np. [email protected] czy
[email protected] By stworzy takie dopasowanie nale y
stworzy wzorzec [email protected]
Jeden lub wi cej dowolnych
znaków Przykłady:
*domena.pl
Do tego wzorca b dzie pasował KA DY adres e-mail
ko cz cy si „domena.pl”, np.: [email protected] ,
[email protected]
*domena*
Do tego wzorca b dzie pasował KA DY adres e-mail
zawieraj cy w sobie słowo domena, np.: [email protected]
[email protected] itd.
Znaki specjalne mog wyst powa razem w jednym wzorcu, np.: [email protected]* lub *@domena.??
14
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Przetwarzanie spamu
Rys.14. Przetwarzanie spamu
„Oznacz jako spam” – tytuł poczty uznanej za spam otrzyma przedrostek *** SPAM ***, nast pnie
poczta zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy.
„Usu ” – poczta uznana za spam nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy.
„Przenie do” – nale y wpisa adres e-mail, pod który ma by wysyłana poczta uznana za spam.
Po dokonaniu niezb dnych wpisów nale y nacisn przycisk „Wy lij”.
Anty-wirus
Chc c jak najlepiej zabezpieczy Pa stwa poczt przed wirusami, w naszym systemie pocztowym
zastosowali my 2 skanery antywirusowe :
- ClamAV
- DrWeb
Panel pozwala ustawi akcje jakie b d wykonywane przez system antywirusowy po wykryciu
wirusa w poczcie.
15
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.15. Anty-wirus
Podobnie jak w przypadku anty-spamu, poczt w której wykryto wirusa mo na:
- oznaczy jej tytuł przedrostkiem *** VIRUS *** i dostarczy do skrzynki odbiorcy;
- usun ;
- przenie do innej skrzynki pocztowej.
Aliasy domeny pocztowej
Lista i narz dzie do tworzenia aliasów domen pocztowych. Aliasem domeny nazywamy zast pcz
domen pocztow . Je li dla domeny pocztowej (np. interneo.pilicka.pl) utworzymy alias domeny
(np. interneo.pilickanet.pl), to WSZYSTKIE skrzynki pocztowe z domeny b d dost pne równie pod
aliasem
(np.
[email protected]
b dzie
dost pny
równie
pod
adresem
[email protected] ).
Rys.16. Aliasy Domeny Pocztowej
Rys.17. Nowy Alias Domeny Pocztowej
UWAGA: Alias Domeny mo e by utworzony w Mened erze Domen, który jest opisany w dalszej
cz ci niniejszego dokumentu.
16
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Mened er Skrzynek Pocztowych
Narz dzie to umo liwia tworzenie/konfigurowanie/usuwanie
mailingowych (inaczej nazywane pocztow list dyskusyjn ).
skrzynek
pocztowych
i
list
Rys.18. Mened er Skrzynek Pocztowych
Mened er Skrzynek Pocztowych zawiera :
- list skrzynek w danej domenie pocztowej. Je li jest ona wystarczaj co długa, automatycznie
dzielona jest na kilka stron. Mi dzy stronami mo na przechodzi u ywaj c nawigatora :
-
Klikni
-
zestaw narz dzi do tworzenia nowych skrzynek i list mailingowych:
cie na dowolnym z adresów e-mail otwiera formularz pozwalaj cy na :
zmian hasła do skrzynki pocztowej (pola „Hasło” i „Potwierd Hasło”);
aktywacj funkcji odrzucania CAŁEJ poczty przychodz cej do edytowanej skrzynki;
przypisanie, edycj aliasu pocztowego (w polu „Alias dla”);
aktywacj /dezaktywacj funkcji „Przechwytuj” (odbieranie poczty do nieistniej cych w danej
domenie pocztowej kont, np. dxaDJ%$%[email protected]);
aktywacj (zalecane) / dezaktywacj filtra antyspamowego;
aktywacj (zalecane) / dezaktywacj skanera anty-wirusowego.
17
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.19. Zmiana Hasła Pocztowego
Rys.20. Funkcjonalno ci Skrzynki
UWAGA: Nie zaleczmy aktywowania tej funkcji poniewa współczesne wirusy pocztowe cz sto
rozsyłaj poczt pod adresy tworzone przez „sklejenie” dowolnego ci gu znaków (generowane
losowo) z nazw istniej cej domeny pocztowej. W podobny sposób działaj niektóre automaty
rozsyłaj ce spam. Z tych powodów aktywacja tej funkcji mo e spowodowa lawinowe „zasypywanie”
skrzynki pocztowej niechcianymi przesyłkami
Rys.21. Przekazywanie poczty
18
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Przekazywanie poczty pozwala na przekazanie wiadomo ci przychodz cych pod inny adres e-mail,
np. do osoby zast puj cej nas w czasie urlopu.
Aby aktywowa t funkcj nale y:
- zaznaczy pole „PRZEKAZYWANIE POCZTY”;
- wpisa adres(y) pod który(e) nale y przekazywa poczt ;
- nacisn przycisk „Wy lij”.
19
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.22. Aliasy pocztowe
Narz dzie umo liwia tworzenie grup dystrybucyjnych, np. [email protected]
Aby stworzy alias/grup dystrybucyjn (powstaje gdy wybierzemy wi cej ni jeden e-mail z listy po
lewej stronie), nale y wybra adres e-mail z lewej listy i klikn „Dodaj >>”. Aby usun alias z listy
dystrybucyjnej, zaznaczamy e-mail w prawej li cie i naciskamy „Usu <<”.
Rys.23. Autoodpowied
Autoodpowied wysyłana jest je li zaznaczono pole „AUTOODPOWIED ”. „Temat” jest tytułem
wysyłanej poczty, „Wiadomo ” jej tre ci .
Mened er Nowych Skrzynek
Wygl dem bardzo przypomina opisanego wy ej Mened era Skrzynki Pocztowej z ró nicami
przedstawionymi na rys.24.
Aby go uruchomi nale y klikn na link „Nowa skrzynka”.
20
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.24. Mened er Nowej Skrzynki Pocztowej
W Mened erze Nowych Skrzynek wyst puje pole do wpisania tworzonego adresu e-mail.
UWAGA: prosimy nie wpisywa w tym polu domeny pocztowej, ani znaku @
W celu stworzenia nowej skrzynki nale y:
- wpisa nazw nowej skrzynki (patrz uwaga wy ej);
- zaznaczy pola AntySpam i Anty-Wirus;
- zaznaczy pole „SKRZYNKA POCZTOWA”;
- wpisa hasło;
- w celu stworzenia aliasu wpisa alias dla nowej skrzynki;
- wcisn przycisk ‘Wy lij”.
Pole „Komentarz” nie jest widoczne po utworzeniu skrzynki. Mo na w nim wpisa
i nazwisko wła ciciela skrzynki.
np. imi
Listy mailingowe
Klikaj c na link „Nowa Lista Mailinowa” uruchamiamy kreator list.
Rys.25. Kreator list
21
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Nale y wpisa NIEISTNIEJ CY adres e-mail, który b dzie adresem listy dyskusyjnej.
Po naci ni ciu „Wy lij”, na adres listy znajdzie si na li cie skrzynek pocztowych.
Rys.26. Lista mailingowa
Nowo utworzona lista jest pusta, aby doda do niej Prenumeratorów i/lub Moderatorów nale y klikn
na ikon „Dodaj” znajduj c si z prawej strony odpowiedniego typu u ytkownika.
Rys.27. Zarz dzanie Moderatorami
Wpisa e-mail moderatora i nacisn „Dodaj”. Po dodaniu nowy moderator pojawi si nad polem
„Dodaj Moderatora”. Usuni cie go b dzie mo liwe po klikni ciu ikony „Usu ”.
Rys.28. Zarz dzanie Prenumeratorami
Wpisa e-mail nowego prenumeratora i nacisn
„Wy lij”.
22
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.29. Administrowanie List
Tabela powy ej przedstawia w wierszach pary przeciwstawnych sobie ustawie . W ka dej parze
mo na wybra tylko jedno ustawienie. Znaczenie ustawie , odpowiednio od góry :
1. Archiwum – ustawienie tej opcji spowoduje utrzymanie wszystkich (nawet najstarszych)
wiadomo ci w archiwum listy.
2. Blokuj dost p do archiwum – tylko moderatorzy b d mieli dost p do archiwum.
23
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
3. Zagł biona – funkcja wysyłania całych w tków dyskusji. Mo e by u yteczna dla
u ytkowników okazjonalnie odwiedzaj cych list .
4. Przedrostek – dodawanie przedrostka przed tematem ka dej z wiadomo ci na li cie.
5. Ochrona Archiwum – dost p do listy b d mieli tylko Prenumeratorzy.
6. Prenumeraty nale y potwierdzi – domy lnie pod adres, z którego napisano wiadomo na
adres dla zaprenumerowania wysyłane jest danie potwierdzenia. Wystarczy odpowiedzie
na tak poczt , by zosta dopisanym do bazy prenumeratorów. Mechanizm ten zabezpiecza
list przed dopisywaniem si spamerów, podstawianiem fałszywych adresów e-mail. To
ustawienie jest ZALECANE.
7. Rezygnacj nale y potwierdzi – wł czenie tej opcji zabezpieczy adresy prenumeratorów
przed przypadkowymi i fałszywymi rezygnacjami z listy.
8. Nie mo na wy wietli listy prenumeratorów – opcja ta chroni adresy prenumeratorów przed
dost pem spamerów. Ta opcja jest ZALECANA.
9. Moderowanie Wiadomo ci – wł czenie tego ustawienia spowoduje wysyłanie WSZYSTKICH
wiadomo ci wysyłanych na list pod adres moderatorów. Moderatorzy po kontroli ich
zawarto ci zadecyduj czy wysła je na list , czy odrzuci .
10. Nowy plik tekstowy – wł czenie tej funkcji umo liwi zdalnym administratorom edycj
zawarto ci plików tekstowych z odpowiedziami oprogramowania listy. Edycja ta b dzie
odbywała si przez wysłanie e-maila o temacie –edit.plik, gdzie plik jest nazw pliku
z odpowiedzi , zawieraj c tre nowej odpowiedzi. Poczta taka b dzie obsługiwana tylko
je li adres nadawcy b dzie nale ał do grupy administratorów.
11. Posty z adresów innych ni moderatorów s odrzucane – za pomoc tej opcji mo na stworzy
list TYLKO dla moderatorów. Poczta od innych nadawców b dzie odrzucana.
12. Odpowiedz na dania administracyjne[...] – je li który z prenumeratorów b dzie chciał
ci gn całe archiwum, musi wysła
danie tej czynno ci do administratorów. Je li wyra
na to zgod , wysłana zostanie wiadomo , któr nale y potwierdzi . Po potwierdzeniu,
zawarto całego archiwum zostanie wysłana pod adres daj cego prenumeratora.
13. Adres da jest obsługiwany – obsługa adresu [email protected]
14. Wł cz zdaln administracj – wł cza zdaln administracje list .
15. Moderowanie prenumeratami – ka de nowe zgłoszenie na list prenumeratorów b dzie
wysyłane do moderatorów. Je li wyra zgod na nowego prenumeratora, wysłana zostanie
poczta z daniem jej potwierdzenia.
16. Tylko posty u ytkowników – na list b d dopisywane TYLKO wiadomo ci
od prenumeratorów. Inne b d odrzucane i wysyłana b dzie odpowied .
24
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Narz dzia FTP
Mened er Plików
Narz dzie to jest klientem FTP (protokół umo liwiaj cy przesyłanie plików przez
sie internetow ) przez WWW. Posiada:
edytor tekstowy;
kreator plików ochrony dost pu do katalogów (tzw. htaccess) i plików z
hasłami dost pu do nich (tzw. htpasswd);
zarz zanie prawami dost pu do katalogów i plików;
narz dzia do ł czenia si z innymi serwerami FTP (aby np. przenie stron z
innego serwera do Pilickiej Telefonii).
Wad narz dzia jest brak mo liwo ci wysyłania/ ci gania masowego (np. całych katalogów
z zawarto ci ). Mened er plików jest równie dost pny spoza Panelu, pod adresem:
http://hucho.pilicka.pl/webshell3/index.php
Rys.30. Mened er Plików
Menu:
Nazwa angielska
Nazwa polska
Działanie
HOME
RELOAD
UPLOAD
ARCHIVE
Strona Główna
Od wie
Wy lij
Archiwizuj
SEARCH
DELETE
COPY
MOVE
MKDIR
FILE
Szukaj
Usu
Kopiuj
Przenie
Nowy Katalog
Plik
Wy wietla stron główn (na rysunku)
Od wie a zawarto interfejsu
Umo liwia wysłanie pliku(ów) do wybranego katalogu
Umo liwia spakowanie wybranego katalogu lub pliku za
pomoc narz dzi TAR.GZ
Wyszukuje pliku(ów) lub katalogu(ów)
Usuwa wybrane pliki i katalogi
Kopiuje zaznaczone pliki i katalogi w okre lone miejsce
Przenosi zaznaczone pliki i katalogi w okre lone miejsce
Tworzy nowy katalog
Tworzy nowy plik tekstowy, uruchamiaj c edycj jego
zawarto ci
25
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
TRASH
Kosz
QUOTA
PROTECT
Przestrze
dyskowa
Chro
WGET
Pobierz
FTP
Klient FTP
A. COUNTER
Licznik
HELP
SETTINGS
Pomoc
Ustawienia
Przenosi do kosza zaznaczone pliki i katalogi. Mog by one
przywrócone
Wy wietla ilo ci wykorzystanej i dost pnej przestrzeni
dyskowej
Tworzy pliki niezb dne do ochrony zawarto ci wybranego
katalogu przed dost pem niepowołanych oczu. By dosta si
do chronionego katalogu nale y zna nazw i hasło
u ytkownika uprawnionego do ogl dania jego zawarto ci
Narz dzie słu ce do pobierania pliku (trzeba zna pełny adres
internetowy z nazw pliku) ze zdalnego serwera i zapisania go
w wybranym katalogu
Prosty Klient FTP – jw. tyle e nie wymaga znajomo ci
pełnego adresu pobieranego pliku
Pozwala zaprojektowa licznik odwiedzin strony. Narz dzie w
chwili pisania Instrukcji nie jest dost pne
Wy wietla pomoc dotycz c Mened era (po angielsku)
Pozwala skonfigurowa prac mened era
Ustawienia
Nacisn przycisk SETTINGS w prawym, dolnym rogu głównego okna Mened era Plików. Po prawej
stronie okna głównego wy wietlone zostanie okno ustawie . Za jego pomoc mo emy sterowa
sposobem pracy mened era:
- wpływa na sposób wy wietlania plików (menu files);
- ustali rozszerzenia plików tekstowych, które mog by edytowane za pomoc wbudowanego
edytora (menu editor);
- wybra j zyk interfejsu oraz format daty (menu language). Obecnie dost pnymi j zykami s :
angielski, rosyjski i chi ski;
- ustali kolorystyk interfejsu i typy przycisków (menu interface);
- ustawi opcje Czarodzieja Zabezpiecze (Protect Wizard) w menu protect.
Po dokonaniu niezb dnych zmian w ustawieniach prosimy nacisn
przycisk Apply (Zastosuj).
Wy wietlanie Plików (menu files)
Rys.31. Ustawienia – Pliki
26
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Obja nienia:
show hidden files – pokazuj pliki ukryte.
UWAGA: W systemie Linux w plikach ukrytych znajduj si najcz ciej ustawienia systemu
operacyjnego. W ich zawarto nie powinno si ingerowa , gdy mo e to spowodowa np. problemy z
zalogowaniem si do swego katalogu domowego. Z tego powodu opcji tej nale y u ywa TYLKO przez
zaawansowanych u ytkowników systemu Linux.
show file size in bytes – pokazuj rozmiary plików w bajtach.
delete to TrashBin (undelete feature) – usuwaj do Kosza (mo liwo odzyskania plików). Idea
Kosza w Mened erze Plików jest identyczna z Koszem systemu MS Windows. Umo liwia on
odzyskanie przypadkowo usuni tych plików.
UWAGA: Kosz jest ukrytym katalogiem o nazwie TrashBin, którego zawarto obci a dost pn
przestrze dyskow (tzw. quot ). Z tego powodu nale y pami ta o czyszczeniu Kosza co pewien czas.
show line numbers in TEXT viewer – pokazuj numery linii w przegl darce TEKSTOWEJ.
sort order – sposób sortowania wy wietlanych plików. Dost pne s metody sortowania według:
- nazwy (Name)
- rozszerzenia (Extension)
- rozmiaru (Size)
Edytor (Editor)
Input charset – strona kodowa wprowadzanych tekstów. Strona kodowa jest zbiorem znaków
u ywanych w danym pa stwie, czy na danym obszarze. Dzi ki stronom kodowym mo liwe jest
wy wietlanie, drukowanie takich znaków jak np.: , , , , itp. Stron zawieraj c polskie znaki jest
ISO-8859-2. Zalecamy u ywanie tej strony kodowej.
File extensions associated with editor – rozszerzenia plików skojarzone z edytorem. Mened er
plików u ywa rozszerzenia nazwy plików (na prawo od kropki, np.: exe, cc, txt, itd.) do okre lania czy
dany typ pliku jest zapisywany na dysku jako tekst. Je li tak jest, jego zawarto mo e by edytowana.
Rys.32. Ustawienia – Edytor
U ytkownik Mened era Plików ma mo liwo
dopisywania i usuwania rozszerze
plików
obsługiwanych przez edytor.
Aby doda nowe rozszerzenie, nale y:
- zaznaczy opcj Add (dodaj) w dolnej cz ci
okna;
- wpisa rozszerzenie (bez poprzedzaj cej je
kropki) w pole edycyjne znajduj ce si w linii
opcji Add;
- opcjonalnie opisa krótko rozszerzenie w polu
Short extension description (np. rozszerzenie
bash opisa jako „Skrypt Bash”);
- wcisn przycisk apply.
Aby usun
rozszerzenie nale y zaznaczy opcj
Remove extension zamiast Add i dalej post powa
jak w przypadku dodawania rozszerze .
27
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
J zyk (language)
Rys.33. Ustawienia – J zyk
Language – j zyk. Domy lnym j zykiem interfejsu
jest angielski. W przypadku zmiany na inny j zyk
nale y:
- wybra j zyk z listy dost pnych (English –
angielski, Russian – rosyjski, Chinese – chi ski);
- wcisn apply.
Date/Time format – format daty/czasu. DD:MM:YYYY H:M:S oznacza:
DD – dzie (2 cyfry, 0 przed dniem jednocyfrowym)
MM – miesi c (2 cyfry)
YYYY – rok (4 cyfry, np. 2004)
H – godziny
M – minuty
S – sekundy
European – oznacza, e jest to format europejski, u ywany m.in. w Polsce. Oprócz europejskiego
dost pne s
równie formaty: ameryka ski (MM/DD/YYYY H:M:S) oraz Standardowy ISO
(YYYY-MM-DD H:M:S).
Interfejs (interface)
button style – typ przycisków, czyli ich wygl d i zachowanie. W Mened erze Plików dost pne s
3 typy przycisków:
- push – wciskane, czyli standardowy przycisk wypukły gdy nie jest u ywany i zapadni ty po
wci ni ciu;
- hover – normalnie płaski, wyskakuj cy gdy wska nik myszy znajdzie si nad przyciskiem
i zapadni ty po wci ni ciu;
- flat – płaski.
Rys.34. Ustawienia – Interfejs
Select color from colors table or enter your own
color value in hex-decimal presentation, for
example: #336699 – Wybierz kolor z palety lub wpisz
własny kolor w formacie hexedecymalnym
(szesnastkowym), np. #336699
Format hexadecymalny #RRGGBB :
- RR - nat enie czerwieni (zakres 00-FF)
- GG - nat enie zieleni (00-FF)
- BB - nat enie koloru niebieskiego (00-FF)
28
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Czarodziej Zabezpieczania
Rys.35. Ustawienia - Czarodziej Zabezpieczania
Narz dzie to jest bardzo pomocne, gdy chcemy by
serwer obsługuj cy stron WWW ograniczał dost p do
pewnych katalogów hasłem.
W Ustawieniach mo emy wpływa na sposób pracy
Czarodzieja Zabezpieczania:
Start Protect Wizard in advanced mode – uruchom
Czarodzieja Zabezpieczania w trybie zaawansowanym;
Default Authentication name – domy lna nazwa okna
autoryzacji. W polu tym mo emy pisa tytuł okienka
logowania do chronionych zasobów (np. „Moje
Statystyki”);
Default location of password file – domy lna
lokalizacja pliku z hasłami. Plik ten zawiera list par:
u ytkownik:zaszyfrowane_hasło, wykorzystywanych do autoryzacji dost pu do chronionych danych.
Zaleca si by pliku tego nie umieszcza w miejscu dost pnym przez stron WWW. Najlepiej utworzy
odr bny katalog poza takim dost pem.
Operacje na plikach
Atrybuty plików i katalogów
Zbiór Operacji wykonywanych na plikach i katalogach w systemie operacyjnym Linux (który jest
u ywany w serwerach Pilickiej Telefonii) zale y od ich atrybutów, znanych równie jako CHMOD.
Ka dy atrybut składa si z 3 zezwole :
- dla wła ciciela (U) pliku/katalogu;
- dla grupy (G) u ytkowników, do której nale y wła ciciel;
- dla innych (O) u ytkowników ( wiata).
Atrybut tworzony jest wg schematu UGO, czyli: pierwsze zezwolenie dotyczy wła ciciela, drugie
grupy, trzecie wiata. Przykład atrybutu: 755, czyli: wła ciciel ma zezwolenie 7, grupa 5, wiat 5.
Ka de zezwolenie powstaje przez zsumowanie ze sob wag uprawnie do:
- wykonywania pliku (np. uruchamiania zawartego w nim programu czy skryptu): waga 1;
- zapisu pliku (w tym równie usuwania): waga 2;
- czytania zawarto ci pliku: waga 4.
Je eli chcemy nada jakie uprawnienie, mno ymy jego wag przez 1, je li nie nadajemy go – przez 0.
Nast pnie sumujemy wyniki tego mno enia.
Przykłady :
- chcemy zezwoli tylko na odczyt pliku: 4 (waga odczytu) * 1 + 2*0 + 1*0 = 4 (zezwolenie
tylko odczytu)
- zezwalamy na odczyt i wykonywanie pliku: 4*1 + 2*0 +1*1 = 5
- zezwalamy na wszystko: 4*1+2*1+1*1=7
- zezwalamy tylko na zapis (i usuwanie) pliku: 4+0+2*1+1*1=2
Analiza przedstawionego powy ej atrybutu 755:
- zezwolenie dla wła ciciela: 7, czyli: zapis, odczyt, wykonywanie
(uprawnienia do wszystkiego);
- zezwolenie dla grupy: 5, czyli: odczyt i wykonywanie;
- zezwolenie dla wiata: 5, jak wy ej.
Mened er plików pozwala na zmian atrybutów plików i katalogów nale cych do zalogowanego
u ytkownika.
29
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.36. Atrybuty Pliku/Katalogu
Ownership – oznacza czyj własno ci jest
zaznaczony plik/katalog, okre lanego par
nazw: wła ciciela (User) i grupy, do której
nale y (Group);
Acces permissions – to zezwolenia opisane
wy ej: do odczytu (read), zapisu/usuwania
(write) i wykonywania (exec). Dla
wła ciciela (User), jego grupy (Group)
i wiata (Other).
Zmiana atrybutów polega na zaznaczeniu pola na skrzy owaniu kolumny odpowiedniego zezwolenia
z wierszem mówi cym kogo ma ono dotyczy . W przykładzie na rysunku atrybuty pliku wynosz
644:
- dla wła ciciela 1*4 (read) +1*6(write) + 0*1(exec) = 6
- grupy : 4
wiata 4
UWAGA: podczas zmiany atrybutów pliku nale y zachowa szczególn ostro no . Szczególnie
dotyczy to zezwolenia do zapisu (write), które pozwala na usuwanie pliku. Nadanie go zbyt du ej ilo ci
u ytkowników (szczególnie other) mo e spowodowa usuni cie go przez niepowołan osob lub
zmian konfiguracji np. strony WWW. Z kolei nadawanie zbyt restrykcyjnych atrybutów mo e
spowodowa nieprawidłowo ci np. w pracy skryptów strony WWW (szczególnie dotyczy to exec dla
other).
Wybór plików i katalogów
Rys.37. Lista plików i katalogów
Nazwy katalogów prezentowane s czcionk pogrubion . Po lewej stronie nazwy katalogu znajduje
si ikonka, której klikni cie spowoduje zaznaczenie katalogu i wy wietlenie jego metryczki po prawej
stronie ekranu. B dzie ona opisana w dalszej cz ci tego rozdziału. Klikni cie na nazwie wy wietli
zawarto katalogu.
Po prawej stronie widzimy do kogo nale y katalog (wła ciciel: grupa) oraz pole słu ce do wyboru
katalogu na którym zostanie przeprowadzona jaka operacja.
Nazwy plików prezentowane s czcionk zwykł . Klikni cie ikony po lewo spowoduje ci gni cie
pliku na dysk naszego komputera. Klikni cie na nazwie pliku jest równoznaczne z zaznaczeniem jego
pola wyboru i wy wietlenie jego metryczki. Po prawej stronie od nazwy pliku wida :
- jego rozszerzenie;
- wła ciciela;
- rozmiar (je li wł czymy t opcj w ustawieniach Mened era Plików – patrz SETTINGS).
30
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.38. Metryczka katalogu
Location – lokalizacja w drzewie katalogów
i plików „/” oznacza lokalizacj w katalogu
głównym;
Name – nazwa katalogu;
Type – typ, folder oznacza katalog;
- oznacza mo liwo zabezpieczenia
katalogu
hasłem.
Naci ni cie
przycisku edit lub create uruchomi
Czarodzieja Zabezpieczania;
Compress – kompresuj lub pakuj zawarto
katalogu do archiwum typu „tgz” (inne
rozszerzenie dla tar.gz) lub „zip”;
Ownership i Access permissions – opisane
w poprzednich rozdziałach;
Size – rozmiar katalogu w bajtach.
Date/Time – Data/czas:
- access – ostatniego u ycia pliku (otworzenie,
uruchomienie);
- modify – ostatniej edycji zawarto ci;
- change – ostatniej zmiany uprawnie .
Rys.39. Metryczka pliku
Location – lokalizacja w drzewie katalogów
i plików „/” oznacza lokalizacj w katalogu
głównym;
Name – nazwa pliku;
Type – typ pliku, rozpoznawany po rozszerzeniu;
Compress – kompresuj lub pakuj zawarto
katalogu do archiwum typu „gz” , „bz2” lub
„zip”;
Ownership i Access permissions – opisane
w poprzednich rozdziałach;
Size – rozmiar katalogu w bajtach.
Date/Time – Data/czas:
- access – ostatniego u ycia pliku (otworzenie,
uruchomienie);
- modify – ostatniej edycji zawarto ci;
- change – ostatniej zmiany uprawnie
view – uruchamia podgl d zawarto ci pliku;
rename - zmiana nazwy pliku;
delete – usuni cie pliku;
download – ci gni cie pliku na dysk;
.gz, .bz2 – jak w przypadku opcji compress.
31
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Podstawowe operacje na plikach i katalogach
Aby wykona jak kolwiek operacj na pliku(ach) i katalogu(ach) nale y je najpierw zaznaczy
w sposób opisany w poprzednim rozdziale. Nast pnie klikn na jeden z przycisków.
Archiwizacja (kompresja, pakowanie)
Rys.40. Archiwizuj
Rys.41. Archiwizacja
Prepare TAR Archive – Przygotuj archiwum
TAR (jest to jeden z najpopularniejszych
algorytmów
bezstratnego
zmniejszania
rozmiarów plików).
W polu tekstowym zawieraj cym dat nale y wpisa nazw archiwum.
Pole „.gz” uruchomi drugi archiwizator GNU ZIP. Zaznaczenie go spowoduje wygenerowanie
archiwum tar.gz. Create - uruchamia archiwizator.
Wysyłanie Plików (Upload)
Rys.42. Wy lij Plik
Rys.43. Wysyłanie plików
Upload files to – wy lij pliki do katalogu
okre lonego w polu edycyjnym obok przycisku
„browse”.
„/” oznacza wysyłk do katalogu głównego.
Mo na go zmieni :
- wpisuj c w pole z klawiatury, np.
/moje/poufne;
- wciskaj c przycisk „browse” (przegl daj).
Pliki z dysku naszego komputera wybieramy
w polach ni ej (obok przycisków „Przegl daj”).
Wysłanie plików nast pi po wci ni ciu przycisku
„Upload” (wy lij).
Rys.44. Przegl darka katalogów i plików
Naci ni cie przycisku „browse” wy wietli
okienko przegl darki, w której mo emy wybra
katalog, do którego b dziemy wysyłali pliki.
Przegl darka ta wykorzystywana jest równie
przez inne narz dzia Mened era Plików.
Wyboru katalogu dokonujemy klikaj c na jego
nazwie lub wpisuj c go w polu edycyjnym u dołu
okna. Po dokonaniu wyboru nale y klikn „ok.”
+add – pozwala doda katalog do ulubionych
(bookmarks);
mkdir – tworzy nowy katalog wewn trz
bie cego katalogu;
x – zamyka okno przegl darki;
edit – uruchamia edytor ulubionych opisany ni ej
32
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.45. Edytor ulubionych
Narz dzie pozwalaj ce tworzy kategorie
ulubionych, co znacznie ułatwia utrzymanie
w porz dku zachowanych katalogów.
Kategorie mo na klonowa (kopiowa ),
usuwa , przypisywa im ikon , pozwalaj c
na szybk identyfikacje kategorii.
W pole Description (opis) wpisujemy nazw
kategorii, w pole Path ( cie ka) wpisujemy
lokalizacj kategorii i naciskamy jeden z
przycisków:
Delete – usu kategori ;
Save bookmarks – zachowaj ulubione;
New – nowa kategoria;
Clone – klonuj;
Add bookmark – dodaj do ulubionych.
Wyszukiwanie plików (SEARCH)
Rys.46. Szukaj
Rys.47. Szukanie
Usuwanie plików i katalogów
Start searching from – rozpocznij szukanie
od:
- root folder „/” (katalogu głównego „/”);
- current folder (bie cego katalogu).
Enter file name or mask – Wpisz nazw
pliku lub mask , gdzie mask jest wyra enie
wykorzystuj ce w swej nazwie * lub ?
(opisywane w poprzednich rozdziałach).
Rys.48. Usu
Rys.49. Usuwanie pliku
Kopiowanie plików
x delete – usu .
UWAGA:
Je eli
w
ustawieniach
Mened era Plików nie zaznaczono opcji
usuwania do Kosza, plik/katalog zostanie
trwale usuni ty z dysku serwera
Rys. 50 Kopiuj
Rys.51. Kopiowanie plików
Copy selected file(s) to – Kopiuj
zaznaczone
plik(i)
do
katalogu
za pomoc przegl darki plików lub
wpisan w pole edycyjne.
start – uruchamia kopiowanie.
33
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Przenoszenie plików (MOVE)
Rys.52. Przenie
Rys.53. Przenoszenie plików
Move selected file(s) to – przenie wybrane
plik(i) do katalogu wybranego jak w przypadku
kopiowania;
Start – rozpoczyna przenoszenie plików.
Nowy Katalog (MKDIR)
Rys.54. Nowy katalog
Rys.55. Tworzenie nowego katalogu
Location – miejsce, w którym ma zosta
utworzony nowy katalog;
Name – nazwa nowego katalogu.
Nowy plik (FILE)
Rys.56. Nowy plik
Rys.57. Edytor pliku tekstowego
x close – zamknij edytor;
? help – pomoc (j z. angielski);
save – zachowaj/zapisz;
end of line – znaki ko ca linii
w formatach:
- UNIX, czyli tylko znak LF;
- DOS, czyli CR/LF.
Zalecamy u ywanie formatu UNIX.
Edytor mo e by wykorzystany do konwersji trybu DOS -> UNIX i na odwrót. Wystarczy otworzy
plik zapisany w jednym z nich i zachowa w drugim. Nazw pliku (z rozszerzeniem) wpisujemy w
pole tekstowe po prawej stronie (napis New_File.txt).
Tre pliku wpisujemy w du e pole edycyjne wypełniaj ce rodek okna. Akcje edytorskie, jak
kopiowanie, wklejanie u ywamy podobnie jak w Notatniku MS Windows – przy u yciu prawego
klawisza myszy.
34
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Kosz (TRASH)
Rys.58. Kosz
Rys.59. Kosz
empty trash – opró nij kosz. Bezpowrotnie
usuni te zostan wszystkie pliki z kosza;
path & filename – cie ka i nazwa pliku;
deleted – data i czas usuni cia pliku;
delete – usu zaznaczony plik;
restore – przywró zaznaczony plik
(do oryginalnej lokalizacji).
Czarodziej Zabezpieczania (PROTECT)
Rys.60. Zabezpiecz
Proces zabezpieczania zawarto ci katalogów składa si z 5 kroków:
Rys.61. Krok 1
Pierwszym krokiem jest stworzenie pliku,
w którym b d przechowywane pary danych:
u ytkownik:zakodowane_hasło,
wykorzystywanych do logowania si do
zabezpieczanych stron.
Create
–
tworzy
/.htmaster/.ok._user
Rys.62. Krok 2
plik
o
nazwie
Drugim i trzecim krokiem jest wpisane
u ytkowników (w pole enter login name) i ich
haseł (enter password oraz confirm
password).
Save – zachowuje wpisane dane w pliku
/.htmaster/.ok._user;
Back – umo liwia cofni cie si
do
poprzedniego kroku.
35
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.63. Krok 3
Wy wietlana jest lista u ytkowników maj cych
dost p do chronionych danych.
Change – zmienia dane u ytkownika w którego
wierszu wyst puje;
Delete – usuwa u ytkownika;
+ add – dodaje kolejnego u ytkownika (formularz
z kroku 2);
close – zamyka pierwszy etap zabezpieczania
danych. Naci ni cie tego klawisza spowoduje
przej cie do nast pnego kroku.
Rys.64. Krok 4
Krok 4 tworzy plik z opcjami serwera WWW,
które modyfikuj jego prac w ten sposób, by
zabezpieczał katalog i dane.
Save – tworzy plik opcji .htaccess.
Rys.65. Krok 5
Potwierdzenie utworzenia pliku .htaccess, a tym
samym zako czenie zabezpieczania katalogu.
Od tej chwili ka dy kto b dzie chciał przejrze
jego zawarto b dzie musiał poda prawidłowo:
- nazw u ytkownika;
- hasło.
36
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
WGET
Rys.66. WGET
Rys.67. WGET
WGET jest narz dziem pozwalaj cym na
pobranie pliku z sieci Internet. Obsługuje ono
protokoły HTTP oraz FTP.
Destination – katalog, w którym nale y zapisa
ci gany plik;
URL – pełny adres pliku w Internecie.
Prosty Klient FTP
Rys.68. FTP
Rys.69. Prosty Klient FTP przed zalogowaniem
Rys.70. Prosty Klient FTP po zalogowaniu
ftp:// - adres serwera FTP, z którego b d
pobierane pliki;
path – cie ka, do której zaloguje nas serwer FTP;
login – nasz u ytkownik FTP;
passwd – nasze hasło FTP;
passive mode – tryb pasywny;
connect – poł cz.
Po zalogowaniu si do serwera FTP, klient FTP
zmieni wygl d na list dost pnych do ci gni cia
plików.
Aby
ci gn
plik nale y wybra
go
w odpowiednim katalogu i klikn na jego nazwie.
Zostanie on ci gni ty do bie cego katalogu
(wy wietlany po lewej stronie).
Rys.71. Potwierdzenie ci gania pliku
Wci ni cie OK spowoduje pobranie pliku.
A-Counter
To narz dzie nie jest jeszcze zaimplementowane.
37
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Mened er FTP
Narz dzie pozwala na zmian hasła FTP i, je li pozwala na to u ywany pakiet
usług hostingowych, na zarz dzanie dodatkowymi kontami (sub-kontami) FTP,
czy zmian przestrzeni dyskowej.
Rys.72. Mened er FTP
Zarz dzanie Plikami(WebShell) uruchamia w nowym oknie opisanego w poprzednim rozdziale
Mened era Plików.
Hasło – klikni cie ikony „Edytuj” pozwoli zmieni hasło do FTP.
UWAGA: Hasła FTP i Panelu Kontrolnego mog by ró ne. Cecha ta jest szczególnie przydatna je li
nie chcemy udost pnia naszego Panelu np. wykonawcy strony WWW. Domy lnie hasła te s
jednakowe.
Quota – to inaczej dost pna przestrze dyskowa. W niektórych pakietach usług Pilicka Telefonia
udost pnia funkcjonalno „Sumarycznej Przestrzeni Dyskowej” podzielonej mi dzy usługi, jak:
poczta, WWW, FTP. Funkcjonalno ta pozwala na elastyczny, zgodny z wymaganiami u ytkownika,
podział przestrzeni pomi dzy usługi. Przykładowo: niepotrzebne jest 400 MB na stron WWW
i katalogi FTP. Ow niepotrzebn cz
dost pnej przestrzeni mo na wykorzysta do zwi kszenia
pojemno ci kilku skrzynek pocztowych.
Katalog Strony Głównej – to inaczej tzw. cie ka bezwzgl dna do katalogu u ytkownika. Katalog
ten zawiera m.in. katalog strony WWW, katalogi sub-kont FTP, czy inne z danymi.
Nazwa hosta – adres serwera FTP.
38
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Sub-konta FTP
Rys.73. Sub-konta FTP
Wzgl dny katalog domowy – w polu tym nale y wpisa nazw katalogu, w którym u ytkownik
sub-konta b dzie mógł przechowywa swoje dane. Dost p do nich b d mieli tylko u ytkownicy
Panelu i sub-konta.
UWAGA: Je li nie zostanie wpisana nazwa tego katalogu, u ytkownik sub-konta b dzie przechowywał
swoje dane w Katalogu Głównym.
Usługa FTP
Pozwala (w niektórych pakietach) na tworzenie wirtualnych serwerów FTP,
których adres jest zgodny z nazw u ywanej domeny. Aby taka usługa mogła
pracowa , niezb dny jest dedykowany, czyli niepowtarzalny adres IP.
W chwili obecnej Pilicka Telefonia nie oferuje dedykowanych adresów IP
w ramach usług hostingowych.
39
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Opcje i narz dzia WWW
Narz dzie to pozwala konfigurowa sposób obsługi stron WWW na serwerach
Pilickiej Telefonii. Ilo dost pnych w narz dziu opcji jest zale na od pakietu
usług hostingowych z jakiego Pa stwo korzystacie. Z tego powodu cz
opcji
przedstawionych w tym rozdziale mo e by niedost pna.
Konfigurator usługi WWW składa si z 2 zasadniczych cz ci (od góry):
- stanu usługi WWW (usługa WWW);
- ustawie serwera WWW.
Stan usługi WWW
Rys.74. Stan usługi WWW
Nazwa Domeny – informuje nas o adresie strony WWW jak b dziemy konfigurowa . Panel
Kontrolny domy lnie dodaje przedrostek www, dzi ki czemu pod adresami http://kgw.pilickanet.pl
oraz http://www.kgw.pilickanet.pl mamy t sam stron .
Konfiguracja serwera - informuje o stanie serwera stron WWW (serwer HTTP). Status OK jak na
rysunku 74 oznacza prawidłow konfiguracj i prac serwera. Stan ten zmienia si na „Zatwierd ”
je li dokonano zmian w konfiguracji serwera.
Rys.75. Stan serwera „Zatwierd ”
Aby serwer pracował prawidłowo, nale y nacisn
zmieni si na OK.
na niebieski link „Zatwierd ” i stan powinien
Adres IP – adres IP przypisany konfigurowanej stronie WWW. Słowo shared oznacza, e strona
współdzieli adres IP z innymi obsługiwanymi przez serwer. Innym typem adresu IP jest dedykowany
(dedicated), których Pilicka Telefonia nie oferuje w ramach usług hostingowych.
Dost pne skrypty – skrypty umo liwiaj dodanie do strony nowych funkcjonalno ci, np.: forum
dyskusyjnego, licznika odwiedzin, obsługi poczty przez WWW, itd.
Klikni cie:
- ikony „Lupa” spowoduje wy wietlenie zainstalowanych i pracuj cych na stronie skryptów;
- linku „przywró domy lne” spowoduje odinstalowanie wszystkich skryptów oprócz licznika
odwiedzin;
- ikony „konfiguracja” uruchomi instalatora skryptów.
Rys.76. Instalator Skryptów
40
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Ka dy z dost pnych do instalacji skryptów ma własn ikon , podpisan nazw skryptu, na stronie
głównej Panelu Kontrolnego.
Kreator Strony – zostanie opisany w dalszej cz ci niniejszego dokumentu.
Ustawienia serwera WWW
Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w formularzu ustawie serwera WWW, nale y:
− nacisn przycisk Wy lij;
− klikn na link „Zatwierd ” (opisany w poprzednim rozdziale).
Po naci ni ciu przycisku, oprogramowanie Panelu sprawdza czy zmiany mog by dokonane
jednocze nie oraz czy mog ze sob współistnie , nast pnie dopisywane s do konfiguracji serwera
WWW. Klikni cie „Zatwierd ” powoduje aktywacj dokonanych zmian.
41
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.77. Pole edycji konfiguracji serwera
Prosimy dokonywa wszelkich zmian za pomoc
kontrolek
(rys.78).
Zał czone
w formularzu pole edycyjne (rys.77) pozwala zmieni
r cznie ustawienia, jednak naci ni cie przycisku
„Wy lij” nie spowoduje aktualizacji konfiguracji
serwera WWW.
Opcja ta b dzie dost pna w
przyszło ci.
Rys.78. Kontrolki zmiany ustawie serwera WWW
42
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Indeksy (Indexes) – je li opcja ta zostanie ustawiona jako „Wł czony” lub „Fantazyjne”
(Fancy – warto domy lna), to przy braku w katalogu głównym strony WWW strony indeksowej
(DirectoryIndex, któr serwer wy wietla jako pierwsz ) – serwer wy wietli uporz dkowan list
plików i katalogów zawartych w katalogu głównym strony WWW. „Fancy” wy wietli ikony typów
MIME odpowiadaj cych plikom.
Linki Symboliczne (FollowSymLimlinks) – Ustawienie opcji na „Wł czony” lub „Tylko
Wła ciciela” (SymLinksIfOwnerMatch) spowoduje, e serwer b dzie pod ał za linkami
symbolicznymi w katalogu strony. Link symboliczny jest linuxowym odpowiednikiem skrótu do pliku
znanego z systemu MS Windows. „Tylko Wła ciciela” pod a tylko za linkami, gdy wskazywany
przez nie plik, czy katalog ma tego samego wła ciciela co sam link.
Multi Widoki (Multiviews) – jest opcj rozkazuj c serwerowi poszukiwania plików, których nazwa
jest taka sama, natomiast ma inne rozszerzenie. Przykład: chcemy wy wietli obrazek (zawarto
pliku) strony: /galeria/ptaki/kos.jpg , którego nie ma w katalogu /galeria/ptaki. Przy wł czonej opcji
Multi Widoki serwer b dzie szukał pliku o nazwie „kos” z dowolnym rozszerzeniem, np. kos.gif czy
kos.tiff, itd.
Obsługa SSL (Secure Socked Layer) – wł cza obsług https, czyli “bezpiecznych stron WWW”
wykorzystuj cych własne klucze kodowe (prywatny i publiczny). Do obsługi SSL wymagany jest
dedykowany adres IP, który obecnie nie jest oferowany przez Pilick Telefoni w ramach usług
hostingowych.
Współdzielone SSL (shared SSL) – wł cza obsług https z wykorzystaniem kluczy kodowych
współdzielonych z innymi stronami WWW obsługiwanymi przez serwery Pilickiej Telefonii.
Rozszerzenia FrontPage – umo liwiaj edytowanie strony WWW w trybie „on-line” (wszelkie
zmiany s natychmiast widoczne na stronie) przy u yciu programu MS FrontPage. Naci ni cie ikony
„OFF” spowoduje wy wietlenie formularza:
Rys.79. Formularz FrontPage
Nale y wpisa nazw u ytkownika i hasło z jakimi program FrontPage b dzie logował si do serwera
WWW. Nazwa ta musi by identyczna z wpisan w konfiguracji programu FrontPage.
UWAGA: Wszelkim plikom .htaccess (zabezpieczaj ce dost p do strony), których nie stworzył
program FrontPage zostan zmienione nazwy na .htaccess.old. W razie konieczno ci ich stara nazwa
mo e zosta przywrócona, np. za pomoc Mened era Plików.
CGI – (Common Gateway Interface) jest protokołem pozwalaj cym wykonywa skryptom CGI
operacje systemowe, np. wy wietlenie listy plików, otworzenie pliku, zapis do pliku, stworzenie pliku,
itd. Naci ni cie ikony „Dodaj” wy wietli formularz, w którym nale y wpisa rozszerzenie pliku, który
ma by przez serwer traktowany i wykonywany jako skrypt CGI.
Katalog CGI – jest cie k wzgl dem katalogu głównego strony WWW do katalogu, w którym
znajduj si skrypty CGI. Je li katalog ten nie zostanie podany, serwer b dzie szukał skryptów CGI
w katalogu głównym strony WWW.
43
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Mapa Obrazków na Serwerze (ImageMaps) – „Imagemap” to działanie mi dzy przegl dark
u ytkownika a serwerem WWW, który pozwala klikaj c na obraz poł czy si z wybranymi stronami
przez odno niki, b d ce zaznaczon cz ci obrazu. Działanie to obsługuje specjalny program CGI
o nazwie „ImageMap” analizuj c dane w pliku, którego rozszerzenie nale y wpisa w formularzu,
który wy wietli si po klikni ciu na ikonie „Dodaj”.
Typ MIME - MIME, czyli Multipurpose Internet Mail Extension - wielozadaniowe rozszerzenie
poczty w Internecie, jest standardem pozwalaj cym przesyła w sieci Internet wszelkie dane (teksty,
grafik , zdj cia, d wi ki, muzyk , programy) za pomoc standardowych narz dzi, takich jak poczta,
newsy czy WWW. Wbrew swojej nazwie (Mail Extension, czyli rozszerzenie poczty), zastosowanie
MIME nie ogranicza si wył cznie do plików przesyłanych poczt . Standard ten rozwin ł si na tyle,
e wprowadzono go tak e do innych systemów przesyłania danych i obecnie jest to niekwestionowany
standard we wszystkich usługach Internetu, których podstawowym zadaniem jest przesyłanie tekstu.
Typy MIME opisane s w dokumentach RFC1521 (http://www.ogonki.agh.edu.pl/rfc1521.txt)
i RFC1522 (http://www.ogonki.agh.edu.pl/rfc1522.txt), których opis znacznie wykracza poza
tematyk niniejszego dokumentu. Klikni cie ikony „Dodaj” wy wietli formularz widoczny poni ej.
Rys.80. Formularz nowego typu MIME
Przykład wpisu : Typ MIME – „text/plain” Rozszerzenie Pliku ”.teksciak”
PHP – jest obecnie najpopularniejszym j zykiem, w którym tworzone s interaktywne strony WWW.
Aby skrypty PHP mogły by przetwarzane, serwer WWW musi je rozpozna i wysła do specjalnego
programu – preprocesora, który zamieni rozkazy PHP na j zyk HTML zrozumiały dla przegl darek
internetowych. Rozpoznawanie dokonywane jest dzi ki rozszerzeniom plików (np.: php, php4, php3,
phps). Klikaj c ikon „Dodaj” otwieramy formularz:
Rys.81. Formularz nowego pliku PHP
W formularzu nowego pliku PHP wpisujemy nowe rozszerzenie pliku, który ma by traktowany jako
skrypt PHP oraz wybieramy sposób jego obsługi:
- Executable (wykonywalny) – oznacza, e skrypt jest w pełni funkcjonalny i powinien by
przesłany do preprocesora PHP;
- Application/x-httpd-php-source – wersja ródłowa. Zawarto
takiego pliku ma by
wy wietlana przez serwer.
SSI - Server Side Include jest rozszerzeniem HTML pozwalaj cym na dodawanie na stronie WWW
zlece jakie ma wykona serwer i wysła wynik w postaci HTML do przegl darki. Aby serwer mógł
to uczyni nale y poda rozszerzenie plików zawieraj cych te zlecenia. Zaleca si by było to
„.shtml”, gdy niektóre przegl darki bł dnie interpretuj pliki SSI z innymi rozszerzeniami.
Klikni cie „Dodaj” wy wietla formularz, w którym wpisujemy nazw rozszerzenia pliku ze
zleceniami SSI.
44
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
e-Sklep osCommerce – klikni cie ikony „OFF” uruchomi instalatora sklepu internetowego. Instalacja
dokonywana jest w 2 lub 5 krokach, w zale no ci czy zdecydujemy si na wykorzystanie istniej cej
bazy danych, czy na stworzenie nowej.
Krok 1: Wybór bazy danych
Rys.82. Wybór bazy danych dla sklepu
Je eli wybierzemy z listy istniej c baz danych oraz istniej cego u ytkownika bazy danych,
nast pnym b dzie krok 4. Je li za now baz danych, klikamy „Next”.
Krok 2: Stworzenie nowej bazy danych
Rys.83. Nowa baza danych
Nale y wpisa jej nazw i opcjonalnie Opis – komentarz., klikn
„Nast pny”.
Krok 3: Stworzenie nowego u ytkownika bazy danych
Rys.84. Nowy u ytkownik
Czerwony napis informuje nas o utworzeniu bazy danych dla sklepu. Wpisujemy nazw u ytkownika
i hasło do bazy danych, klikamy „Nast pny”
Krok 4: Upgrade bazy danych
Rys.85. Potwierdzenie
45
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Czerwony tekst informuje o wyniku instalacji sklepu. Prosimy jednocze nie, by za pomoc Mened era
Plików (WebShell) ograniczy dost p do katalogu „admin” (stworzy plik .htaccess).
W panelu kontrolek, wiersz dotycz cy e-Sklepu zmienia wygl d (rysunek poni ej).
Rys.86. Kontrolki osCommerce
Ikona „Upgrade” (strzałka w gór ) – uruchomi proces aktualizacji bazy danych i oprogramowania
osCommerce do naj wie szej wersji 2.2. Kolejna (na prawo) ikona wy wietla stron e-Sklepu, ostatnia
stron administracyjn sklepu (zainstalowan w katalogu „admin”).
Krok 5: Aktualizacja do wersji 2.2
Klikn na ikon „Upgrade” i odpowiedzie twierdz co na pytanie w kolejnym formularzu. Instalator
wy wietli nowe okno. B dzie ono przez kilka minut puste – prosimy nie zra a si tym, gdy proces
aktualizacji musi wykona wiele czasochłonnych operacji. Je li aktualizacja powiedzie si , w nowym
oknie ujrzymy informacj jak na rysunku poni ej.
Rys.87. Aktualizacja powiodła si
Bł d – obsługa bł dów stron WWW.
Rys.88. Obsługa Bł dów
Panel udost pnia 2 sposoby obsługi bł dów:
- wy wietlenie wiadomo ci, której tre
Wiadomo );
wpisujemy w pole „Wiadomo
lub URL” (Typ
46
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
-
przekierowanie do strony WWW zawieraj cej informacje o bł dzie. Strona ta mo e zawiera
dowolne teksty, obrazki, skrypty, animacje, itp. Jej adres internetowy (URL) wpisujemy
w pole „Wiadomo lub URL”. (Typ „Przekierowanie”).
Kod Dokumentu Bł du jest list zawieraj c nast puj ce bł dy w przetwarzaniu strony WWW:
− 400|Bad Request: Bł dne danie – pojawia si , gdy przegl darka wy le do serwera
nieprawidłowe polecenie, np. pobrania elementu strony;
− 401|Authorization Required: Wymagana jest Autoryzacja – wy wietlane po braku
autoryzacji do chronionego katalogu;
− 403|Forbidden: Zakaz Wst pu – wyst puje, gdy kto próbuje wy wietli zawarto
katalogu, w którym wył czone s opcje „Indeksy” oraz „Multi Widoki” lub gdy kto
próbuje wy wietli zawarto katalogu, gdzie CHMOD nie pozwala na to (nie ma
wł czonego zezwolenia 4 dla u ytkownika httpd, z którego prawami pracuje serwer
WWW);
− 404|Not Found: Nie Znaleziono – pojawia si , gdy wpisany w przegl darce adres, strona
lub element strony nie istnieje;
− 405|Method Not Allowed: Niedozwolona Metoda – przegl darka wysłała komend
zabronion (najcz ciej z powodów bezpiecze stwa);
− 500|Internal Server Error: Bł d Wewn trzny Serwera – jest bardzo wiele przyczyn
wy wietlenia tego bł du. Najcz stszymi s bł dy w skryptach lub zła konfiguracja
serwera WWW;
− 501|Method Not Implemented: Nieobsługiwana Metoda – przegl darka wysłała
komend nieobsługiwan przez serwer.
Logi s plikami (najcz ciej tekstowymi), w których system operacyjny lub działaj cy program
(np. serwera WWW) zapisuje historie ( lady) np. poł cze z serwerem, bł dów, obsługi wywoła , itd.
Logi znajduj si w katalogu logs znajduj cym si w katalogu głównym u ytkownika. Wła cicielem
tych plików jest „root” (administrator systemowy) – u ytkownik nie ma mo liwo ci edytowania ich
zawarto ci. Mo e j jedynie obejrze . Z tego powodu logi mog by równie doskonałym narz dziem
w ustalaniu przebiegu incydentów, np. włama do strony, a tym samym materiałem dowodowym dla
Prokuratury, czy Policji. Format zapisu danych w logu jest zazwyczaj mało czytelny dla
niedo wiadczonego u ytkownika, dlatego analiz jego zawarto ci nale y powierzy fachowcom lub
specjalistycznym programom.
Wszystkie logi instalowane s poprzez klikni cie ikony „OFF”, za zapis do logów wył czany jest
klikni ciem ikony „ON”.
Log Bł dów jest plikiem zawieraj cym bł dy w obsłudze strony WWW. Mo e on by bardzo
przydatny, szczególnie przy uruchamianiu nowych stron, skryptów, modułów, itd.
Log Transferów zawiera histori poł cze
statystycznych.
ze stron , jest wi c m.in. cennym ródłem danych
Log Odwoła – jest kolekcj zapisów odwoła do naszej strony przez linki na innych stronach
(tzw. referrences – referencje).
Log Agentów – informuje z jakich przegl darek, systemów operacyjnych korzystali odwiedzaj cy
nasz stron .
Webalizer – jest jednym z lepszych narz dzi do wizualizacji statystyk odwiedzin strony WWW. Jako
ródło danych wykorzystuje zawarto Loga Transferów. Wyniki swej pracy prezentuje na stronie
http://nasza_strona_WWW/webalizer w postaci tabel i wykresów. W ród nich znajdziemy m.in.:
- ilo odwiedzin strony;
- ilo klikni na strony;
47
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
-
sumaryczn ilo przesłanych danych;
rankingi - najcz ciej odwiedzane podstrony, najlepsze referencje, najcz ciej u ywane
przegl darki, itd.
Webalizera instaluje si klikaj c ikon „OFF”. Wyniki mo na podejrze albo pod adresem
wskazanym wy ej, albo klikaj c na ikon „Lupa”.
Alias Serwera – jest innym (zast pczym) adresem strony WWW. Panel domy lnie kreuje alias
www.nazwa_strony_WWW, dlatego strona jest dost pna z Internetu pod dwoma adresami:
http://nazwa_strony_WWW oraz http://www.nazwa_strony_WWW. Dodanie kolejnego aliasu
nast puje przez wpisanie go do formularza wy wietlanego po klikni ciu ikony „Dodaj”.
UWAGA: W Panelu aliasem Serwera jest przedrostek przed nazw strony WWW, np.: www, ftp, ggg,
itp. Je li za kto chce by strona wy wietlana była pod kilkoma adresami, nale y klikn na stronie
Głównej Panelu narz dzie „Domeny” i stworzy nowy Alias Domeny wpisuj c w formularz kolejne
adresy dla strony WWW.
Przekierowanie – pozwala na automatyczn zmian
na adres innej strony, czy jej katalogu. Przykładowo
Jednym z elementów jej menu jest Egipt, o którym mo
stronie. Aby nie kopiowa zawarto ci i nie tworzy
przekierowanie z adresu, jak na rysunku poni ej.
adresu strony wybranego w przegl darce
nasza strona porusza tematyk turystyczn .
na wyczyta interesuj ce informacje na innej
na stronie dodatkowych linków, tworzymy
Rys.89. Przekierowanie
UWAGA: Informacje i materiały zawarte na stronach WWW s własno ci intelektualn ich autorów
lub wła cicieli. Korzystanie z tych zasobów bez zgody wła cicieli jest traktowane w polskim prawie
jako przest pstwo i podlega karze. Dlatego je li strona, do której kierujemy wywołania nie jest nasz
własno ci przed aktywacj przekierowania nale y uzyska na ni zgod wła ciciela.
Rysunek powy ej jest tylko przykładem, przekierowanie takie w rzeczywisto ci nie istnieje !!!
Przekierowania mog by tworzone nie tylko do stron WWW czy ich cz ci, ale równie do zasobów
FTP, czy bezpiecznych stron HTTP. Wyboru dokonujemy w wierszu „do” z listy, w której widnieje
napis ”http://”
Przekierowanie Stałe wykorzystywane jest najcz ciej, gdy jeste my pewni, ze nie b dziemy
kopiowa zawarto ci z adresu, na który przekierowujemy wywołania (np. odwołania do cudzych
stron).
Przekierowanie czasowe – gdy z przekierowania b dziemy korzysta czasowo.
48
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Przekierowanie minione – słu y do likwidacji przekierowania.
Strony Startowe (DirectoryIndex) – pozwalaj na zmian nazwy strony, która jest wy wietlana jako
pierwsza. Domy lnie strona startowa ma nazw index z rozszerzeniami html, htm, php, php3, php4
(je li uruchomiono obsług PHP) lub rozszerzenie dla skryptów CGI. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, by jako startow traktowa inn stron , np. wedkarz.php , czy motylek.pl . Po klikni ciu
ikony „Dodaj” wpisujemy jej pełn nazw i zachowujemy, nast pnie klikamy na linku „Zatwierd ”.
phpBB – jest jednym z lepszych, bardzo rozbudowanym silnikiem for dyskusyjnych. Instalator jest
uruchamiany i działa identycznie z instalatorem osCommerce. Forum dost pne jest pod adresem
http://strona_WWW/phpBB
Alias błyskawicznego dost pu domeny - jest adresem strony dost pnym zanim nowa strona zostanie
rozgłoszona mi dzy serwerami nazw (DNS) w całym Internecie. Proces ten zajmuje od kliku dni do
tygodnia.
Wy lij URL
Za pomoc tego narz dzia mo emy wysła nasz stron do najpopularniejszych
wyszukiwarek internetowych, jak np. GOOGLE. Po przyj ciu jej do bazy
wyszukiwarki, Internauci b d mogli znale stron według słów kluczy lub opisu
strony.
Rys.90. Wy lij URL
49
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Aby łatwiej było wyszuka stron za po rednictwem wyszukiwarki nale y wpisa jak najwi cej Słów
Kluczy, które pozwol najlepiej skojarzy stron z wyszukiwanym słowem. Powinny to by najlepiej
słowa zwi zane z tematyk strony, jej zawarto ci , nazw , itp. Przykładowo Słowa Klucze dla strony
o tematyce w dkarskiej powinny zawiera : wedkarstwo, spinning, sztuczna muszka, szczupak, itd.
Opis strony jest wy wietlany w wyniku wyszukiwania. Je li zostanie odpowiednio zredagowany
zach ci internautów do odwiedzenia strony.
Timeout – jest czasem jaki Panel b dzie oczekiwał na odpowied z wyszukiwarek. Pola w kolumnie
„Wy lij” słu do zaznaczania wyszukiwarek, do których chcemy wysła zgłoszenie strony WWW.
Najlepiej zaznaczy wszystkie. Po wci ni ciu „Wy lij” nale y zaczeka na odpowiedzi
wyszukiwarek. Trwa to nieco dłu ej ni Timeout. Je li strona została przyj ta, zmienia si informacja
w kolumnie „Wynik”
UWAGA: Narz dzie to słu y do wpisywania strony do bazy wyszukiwarek, ale nie gwarantuje wysokiej
pozycji wysłanej strony na li cie wyników wyszukiwania. Tego typu usługi s płatne.
ledzenie Połacze
Jest to narz dzie, za pomoc którego mo na oszacowa jako dost pu do strony
z dowolnego PUBLICZNEGO adresu IP. Działa ono na zasadzie wysłania tzw.
PING’a , czyli specjalnej paczki danych z serwera obsługuj cego stron WWW do
komputera pod adresem IP, wpisanym w formularz tego narz dzia. Ka dy
z elementów sieci Internet, który odbierze PING’a, odpowiada podobnym
PING’iem (echem), który wraca do IP strony wysyłaj cej. Gdy echo wróci
oprogramowanie Panelu odczytuje czas jaki wracało do IP komputera, który go
wysłał. Podobnie dzieje si z echem od innych komputerów znajduj cych si „po
drodze” do wskazanego IP. Powstaje w ten sposób swoista mapa poł czenia, z
której mo emy dowiedzie si np. dlaczego kto narzeka na długi czas „ładowania”
strony oraz okre li który komputer jest temu winien.
Rys.91. Formularz ledzenia Połacze
Time-Out – czas po którym uznaje si , e komputer jest niedost pny dla PING’a.
50
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Narz dzia baz danych mySQL
Serwer MYSQL
Serwer baz danych mySQL jest najpopularniejszym, darmowym narz dziem do
zarz dzania bazami danych. Jest on bardzo szybki, wydajny i stabilny. Posiada
równie bogat bibliotek dost pnych funkcji oraz dodatków tworzonych przez
i dla dostawców innego oprogramowania, jak PHP.
Rys.92. Lista baz danych
Nazwa Hosta – jest nazw (i adresem IP) serwera baz danych mySQL.
UWAGA: Ze wzgl dów bezpiecze stwa Pilicka Telefonia podj ła decyzj o zamkni ciu mo liwo ci
ł czenia si z serwerem baz mySQL z Internetu. Z tego powodu prosimy o u ywanie adresu IP:
192.168.200.3
Klikaj c na ikonie „Dodaj” uruchamiamy kreator bazy danych mySQL. Proces tworzenia nowej bazy
danych jest dokładnie opisany w kreatorze baz danych i składa si z 2 kroków:
- dodania nowej bazy danych;
- dodania nowego u ytkownika lub przydzielenie praw dost pu ju istniej cemu.
Po wykonaniu obu kroków nale y nacisn przycisk „Zako cz”. Podczas tworzenia baz danych
prosimy o uwa ne czytanie wy wietlanych wskazówek
Klikaj c na nazwie bazy danych lub ikonie „Konfiguruj” uruchamiamy narz dzie do konfiguracji
baz danych.
phpMyAdmin – jest graficznym narz dziem do administrowania baz danych. Zostanie ono opisane
w dalszej cz ci dokumentu. Umo liwia ono m.in.:
- tworzenie, usuwanie, zmian struktury tabel;
- wykonywanie zapyta SQL: w przesyłanym pliku lub wpisane z klawiatury;
- wykonywanie kopii bezpiecze stwa;
- przegl danie, edycj danych w tabelach, usuwanie danych z tabel;
- czyszczenie tabel;
- wiele innych .
51
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.93. Zarz dzanie baz danych
Quota – jest to najwi kszy rozmiar jaki mo e osi gn baza danych. Ikona „Edytuj” obok warto ci
quoty pojawia si , gdy w pakiecie aktywowano „Sumaryczn przestrze dyskow ” i pozwala na
zmian quoty dla bazy danych.
Narz dzia w wierszu U ytkownicy bazy danych pozwalaj :
- usuwa u ytkowników maj cych dost p do bazy danych (ikona „Usu ”);
- zarz dza ich uprawnieniami (ikona „Konfiguruj”);
- zmienia hasło u ytkowników (ikona „Edytuj”);
- dodawa nowych u ytkowników bazy danych (ikona „Dodaj”).
U ytkownik bazy danych
Rys.94. Uprawnienia u ytkownika
52
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Je eli edytowanemu u ytkownikowi chcemy nada uprawnienie, zaznaczamy odpowiadaj ce mu pole
w kolumnie Bie cy Status. Je eli odbieramy uprawnienie, usuwamy zaznaczenie.
Znaczenie Nazw Uprawnie :
grant – u ytkownik mo e zarz dza przywilejami innych u ytkowników bazy danych;
lock tables – zamykanie tabel;
drop – usuwanie tabel;
create temporary tables – tworzenie tabel tymczasowych;
update – aktualizacja danych;
alter – zmiana struktury tabel;
index – tworzenie indeksów;
select – pobieranie danych z tabel;
references – operacje referencyjne;
insert – dodawanie nowych danych do tabel;
delete – usuwanie zawarto ci (czyszczenie) z tabel.
Zmiana hasła
Rys.95. Zmiana hasła u ytkownika bazy danych
Nowy u ytkownik
Klikni cie ikony „Dodaj” wy wietli formularz w którym mamy mo liwo :
- dodania nowego u ytkownika;
53
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
-
zmiany typu dost pu do bazy danych istniej cego u ytkownika.
Rys.96. Nowy U ytkownik
Nazwa U ytkownika – zaczyna si od nazwy u ytkownika Panelu, ko czy nazw jak nadamy
nowemu u ytkownikowi.
Uprawnienia U ytkownika – nowemu i istniej cemu u ytkownikowi mo emy nada jeden z 3 typów
dost pu do bazy danych:
- odczyt - u ytkownik z tymi uprawnieniami mo e jedynie pobiera dane (instrukcja SELECT)
z bazy danych;
- odczyt/zapis - pobieranie, zapis, dodawanie danych, aktualizacja danych;
- dba - administrator bazy danych. Mo e wykonywa wszystkie operacje.
phpMyAdmin
phpMyAdmin jest graficznym narz dziem do administrowania bazami danych
mySQL. Narz dzie dost pne jest z Panelu po klikni ciu na ikon „phpMyAdmin”
lub poprzez adres: http://hucho.pilicka.pl/phpMyAdmin/index.php. W drugim
przypadku logujemy si u ywaj c całych nazw: bazy danych i u ytkownika np.
„kgwteam_nowa” i „kgwteam_nowy” oraz hasła.
Baza wiedzy
Umo liwia wyszukanie informacji na interesuj ce Pa stwa tematy zwi zane
z Panelem i usługami hostingowymi oferowanymi przez Pilick Telefoni .
W chwili opracowywania niniejszego dokumentu w bazie znajduje si niewiele
haseł, ale trwaj intensywne prace zwi zane z umieszczeniem w niej jak
najwi kszej ilo ci tematów.
54
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Narz dzia konfiguracji domen
Domeny
Narz dzie to pozwala na konfiguracj ustawie serwera nazw (tzw. serwer DNS).
Serwer ten słu y do tłumaczenia adresów IP czytelnych dla komputerów na nazwy
stron WWW (domeny) zrozumiałe dla człowieka. Tłumaczenie odwrotne jest
równie przeprowadzane przez serwer DNS.
Rys.97. Konfiguracja Domen
Ikona „Lupa” po prawej stronie nazwy domeny (tutaj interneo.pilicka.pl) pozwala zobaczy stron
WWW skojarzon z t domen . Ikona „Kosz” słu y do usuwania domeny.
Sub-Domeny
Sub-Domeny s to domeny rozszerzaj ce istniej c domen . Przykładami sub-domen mog by :
„radom.interneo.pilicka.pl” „forum.interneo.pilicka.pl” itp. Aby doda sub-domen nale y klikn
ikon „Dodaj” w wierszu „Sub-Domeny”. Uruchomiony zostanie formularz sub-domeny.
Rys.98. Nowa Sub-Domena
Adres IP
Wskazuje adres serwera WWW obsługuj cego stron skojarzon z domen . IP Współdzielony
oznacza, e adres ten jest wspólny dla wszystkich stron WWW. Innym typem adresu IP jest adres
dedykowany, czyli niepowtarzalny w całym Internecie. Pilicka Telefonia nie oferuje w chwili obecnej
takich adresów IP w ramach usług hostingowych.
55
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Serwery Nazw
Wiersz zawiera adresy systemowych serwerów DNS. Jest to serwer pomocniczy. Do zmiany delegacji
domen nale y u ywa innych serwerów:
berry.pilickanet.pl
pear.pilickanet.pl
80.249.5.5
80.249.0.18
UWAGA: Poniewa do rejestracji nowych domen i zmiany delegacji istniej cych nale y u ywa
innych serwerów ni wskazany w systemie, o wszelkich zmianach nazw domen i rejestracji nowych
nale y informowa Pilick Telefoni . Jest to spowodowane konieczno ci dopisania takich domen do
naszych głównych serwerów DNS. Bez tych dodatkowych wpisów, usługi dla takich domen nie b d
prawidłowo pracowały, np. niemo liwe b dzie wysyłanie, odbiór poczty, ogl danie stron WWW.
Informacje, o których mowa powy ej prosimy kierowa poczt elektroniczn na adres
[email protected]
Konfiguracja DNS
Strefa ka dej domeny jest zbiorem kilku
rekordów. Rekordy za
s
elementami
zawieraj cymi takie dane jak:
nazw rekordu;
czas ycia rekordu;
typ rekordu;
dane rekordu.
Dane z rekordów s wysyłane jako odpowiedzi na
zapytania o adresy serwerów obsługuj cych dan
domen (np. serwer strony WWW, poczty
elektronicznej).
Rekord typu A zawiera adresy serwerów
obsługuj cych usługi WWW i FTP oraz
sub-domeny. W tabeli obok wida 2 rekordy A:
górny
wskazuje
adres
serwera
(80.249.5.34), obsługuj cego strony
WWW i katalogi FTP;
gwiazdka w dolnym ka e kierowa
wszelkie wywołania do sub-domen (np.
www.interneo.pilicka.pl)
na
serwer
80.249.5.34
Wciskaj c Dodaj rekord DNS A wy wietlimy formularz nowego rekordu A.
Rys.99. Konfiguracja DNS
Rys.100. Dodaj rekord A
$ORIGIN interneo.pilicka.pl
oznacza,
e do Nazwy zostanie dopisane zako czenie
„.interneo.pilicka.pl”.
System nie pozwoli zatem na dopisanie w DNS dowolnej nazwy,
56
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
np.
„jan.kowalski.pl”
(w
tym
wypadku
nazwa
rekordu
b dzie
brzmiała
„jan.kowalski.interneo.pilicka.pl”). TTL jest czasem ycia rekordu w sekundach, po którym traci on
wa no i nale y ponownie zapyta o niego nasz serwer DNS. W pole Dane nale y wpisa adres IP
serwera WWW, FTP obsługuj cego dany rekord. Adres mo e by dowolny, co daje mo liwo
obsługi sub-domeny przez inny serwer ni Pilickiej Telefonii.
Rekord typu MX
Rys.101. Nowy rekord MX
Zawiera nazw lub adres IP serwera obsługuj cego poczt . Rekordów MX mo e by kilka dla jednej
domeny (w przeciwie stwie do rekordów A), co oznacza e poczt mo e obsługiwa wi cej ni jeden
serwer pocztowy. O kolejno ci wyboru serwera decyduje priorytet, zgodnie z zasad : im ni sza cyfra
go reprezentuje, tym wy szy priorytet. Serwer pocztowy z wy szym priorytetem b dzie u ywany
przed serwerem z ni szym. Pole Dane zostało podzielone na 2 cz ci: lewa dla cyfry priorytetu, prawa
dla adresu lub nazwy serwera pocztowego. Nale y pami ta by w jednej strefie nie było dwóch
rekordów MX z tym samym priorytetem.
Rekord CNAME
Rys.102. Nowy rekord CNAME
Zawiera on aliasy, czyli adresy zast pcze. W pole Nazwa wpisujemy nazw aliasu, w pole Dane
zast powany serwer lub domen .
Usługi Poczta i WWW
Pozwala na wł czanie (klikaj c na ikon „ON”), wył czanie (klikaj c na ikon „OFF”) i konfiguracj
(ikona „Konfiguruj”) usług WWW i Poczta domeny.
Transfer HTTP
Wiersz informuje nas ile Bajtów, z przydzielonego nam w ramach pakietu usług hostingowych,
wykorzystano na wy wietlanie strony WWW.
cie ka do katalogu HTML
Jest to cie ka absolutna do katalogu strony WWW. Parametr ten jest cz sto wykorzystywany
w dynamicznych systemach zarz dzania tre ci (tzw. CMS). Je li nasz stron obsługuje taki system,
cie k t nale y wpisa w odpowiednie pliki konfiguracyjne.
57
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Aliasy Domeny
Aliasy domeny pozwalaj na obsług skrzynek pocztowych i stron WWW pod ró nymi adresami.
Przykładowo, je li domenie „interneo.pilicka.pl” przypiszemy alias „interneo.com.pl”, to skrzynka
pocztowa
[email protected]
b dzie
równie
osi galna
pod
adresem
[email protected]”. Strona http://interneo.pilicka.pl b dzie równie widoczna pod adresem
http://interneo.com.pl.
Klikaj c ikon „Dodaj” wy wietlamy formularz nowego aliasu domeny.
Rys.103. Nowy Alias Domeny
Zaleca si by zaznaczy opcj „Utwórz stref DNS”. W takim przypadku istnieje mo liwo
przeniesienia delegacji domeny na nasz serwer DNS.
Opcja „Nowy Alias Domeny Pocztowej” pozwala na udost pnianie skrzynek pocztowych w aliasie
domeny (czytaj wy ej).
UWAGA: System nie pozwoli na wykreowanie jako aliasów sub-domen nast puj cych domen
usługowych Pilickiej Telefonii:
pilicka.pl
pilickanet.pl
pilicka.net.pl
sandomierz.pilicka.pl
piotrkowtryb.pilicka.pl
radom.pilicka.pl
Wy ej wymienione domeny słu WYŁ CZNIE do rejestracji domen NOWYCH u ytkowników.
Nowa Domena
Narz dzie to pozwala doda now domen usług hostingowych. Nie jest to alias domeny, co oznacza
niezale ny zestaw usług hostingowych: skrzynek pocztowych i stron WWW. Nowa domena nie
zast puje innej, jak to czyni alias. Nie nale y zatem u ywa aliasu domeny i nowej domeny
zamiennie.
System hostingowy Pilickiej Telefonii obsługuje nast puj ce typy domen (ich dost pno
posiadanego pakietu usług hostingowych):
zale y od
DOMENA WŁASNA, któr nale y zarejestrowa w NASK lub u innego Rejestratora Domen, lub
zleci mu zmian Delegacji Domeny na nasze serwery DNS (o takim zamiarze nale y poinformowa
Pilick Telefoni , gdy Rejestrator ma obowi zek sprawdzenia poprawno ci wpisów DNS
w serwerach, na które ma by oddelegowana domena). Domena własna jest domen niepowtarzaln
w całym Internecie. Przykłady domen własnych: pilicka.com.pl, pilicka.pl, firma.com, itp.
Po przeniesieniu Delegacji domeny nale y j zarejestrowa w naszym systemie u ywaj c formularza
pokazanego poni ej.
58
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
Rys.104. Nowa Domena Własna
DOMENA 3-GO POZIOMU czyli sub-domena jednej z naszych domen usługowych:
pilicka.pl
pilickanet.pl
pilicka.net.pl
sandomierz.pilicka.pl
piotrkowtryb.pilicka.pl
radom.pilicka.pl
Przykładem domeny 3-go poziomu jest „interneo.pilicka.pl“. Pilicka Telefonia udost pnia domeny
3-go poziomu za darmo (domeny własne s zazwyczaj płatne). Do rejestracji nowej domeny 3-go
poziomu nale y u y formularza pokazanego poni ej.
Rys.105. Nowa domena 3-go poziomu
Domen usługow wybieramy z listy rozwijanej po klikni ciu na niej. W lewe pole tekstowe nale y
wpisa nazw domeny 3-go poziomu, np. nazw firmy.
DOMENA ZAST PCZA to rzadko u ywany typ domeny, której nazwa jest nadawana
automatycznie przez nasz system. Jest ona zazwyczaj nieprzyjazna dla u ytkownika, dlatego
najcz ciej u ywana jest do usług przechowywania plików i danych na serwerze FTP. W domenie tej
nie działa usługa WWW ani Poczty.
Rys. 106 Formularz domeny zast pczej
59
Instrukcja Obsługi Panelu Kontrolnego
DOMENA ZAPARKOWANA u ywana jest je li domena jest hostowana na innym serwerze.
W formularz poni ej wpisujemy nazw domeny i adres IP serwera hostuj cego j .
Rys.107. Formularz domeny zaparkowanej
60

Podobne dokumenty