e-Commerce - Paweł Morawski

Komentarze

Transkrypt

e-Commerce - Paweł Morawski
Gospodarka elektroniczna
i
automatyczna identyfikacja
(konspekt wykładów semestr letni 2013)
kontakt / informacje
dr inż. Paweł Morawski
e-mail:
www:
[email protected]
http://pmorawski.spoleczna.pl
konsultacje: wtorek 15:00 - 17:00, Sienkiewicza 9, p.16 (parter)
2
literatura podstawowa
- C. Olszak, E. Zaremba, Strategie i modele gospodarki
elektronicznej, Wyd. PWN, 2007 (iBuk)
- E. Januła, T. Tuś, Gospodarka elektroniczna, Difin, 2010
- B.Gregor, M.Stawiszyński, e-Commerce, Branta 2002
- M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN 2004
- P. Majewski, Czas na e-biznes, Onepress 2007
3
organizacja i jej otoczenie
PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTW
tradycyjne (rolnicze, pierwotne) – przed rewolucją przemysłową
gospodarka oparta na rolnictwie i rzemiośle
przemysłowe (industrialne) – po rewolucji przemysłowej (przełom XVIII i XIX w.)
dominująca rola przemysłu i produkcji masowej
poprzemysłowe (postindustrialne) – przełom lat 60. i 70. XX wieku
rozwój sektora usług, indywidualizacja
informacyjne – lata 90. XX wieku
informacja głównym towarem, gospodarka oparta na wiedzy
4
organizacja i jej otoczenie
wpływ nowych trendów na rozwój organizacji
Nowa Gospodarka / Nowa Ekonomia - gospodarka w której nie istnieją
granice państwowe. Technologie teleinformatyczne stanowią jej szkielet, zaś
wiedza, informacja oraz innowacyjność stanowią jej podstawę.
Kluczowe znaczenie dla Nowej Ekonomii ma:
• kapitał intelektualny
• globalizacja
• postęp technologiczny
5
organizacja i jej otoczenie
wpływ nowych trendów na rozwój organizacji
Społeczeństwo Informacyjne - to nowy typ społeczeństwa, które nie tylko
posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz
środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła
utrzymania większości społeczeństwa.
Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
• Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej
• Powszechny dostęp do informacji
• Edukacja
za Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej
6
organizacja i jej otoczenie
INTERNET - rys historyczny
1969 – powstaje eksperymentalna sieć Departamentu Obrony USA o
nazwie ARPANET, będąca podstawą dzisiejszego Internetu. Wojskowy
eksperyment wykorzystywany jest w środowisku naukowym
1971 – powstaje jedna z najważniejszych usług internetowych e-mail
1973 – pierwsze łącza międzynarodowe, komputery w Wielkiej Brytanii i
Norwegii podłączone do ARPANET, pojawia się protokół FTP
1979 – powstaje USENET, system grup dyskusyjnych
lata ‘80 – komercyjne wykorzystanie Internetu stymulowane dostępnością
komputerów osobistych
7
organizacja i jej otoczenie
1982 - pojawia się definicja „internetu” jako połączonych ze sobą sieci
1987 - około 10 tysięcy komputerów w sieci, pierwsza wersja Microsoft
Windows, rozpoczyna się rewolucja informatyki biurowej
1991 - przełom w Internecie, w CERN powstaje najważniejszy element
Internetu WWW (ang. World Wide Web)
1992 - 1 milion użytkowników Internetu
1993 - przeglądarka Mosaic
1995 - przeglądarka Netscape, 10 tysięcy firm w Internecie, 4 miliony
komputerów w sieci, Windows 95
1999 - bankowość internetowa, handel w sieci, MP3, WAP
2001 - serwisy społecznościowe, Web 2.0, wiki, blogi
8
organizacja i jej otoczenie
INTERNET - w Polsce
Historia Internetu w Polsce rozpoczyna się w roku 1990, kiedy to nasz
kraj został oficjalnie przyłączony do międzynarodowej akademickiej
sieci komputerowej ERAN (ang. European Academic and Research
Network). Głównym operatorem sieci Internet w Polsce staje się
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Istnieją dwie
główne sieci szkieletowe, obejmujące zasięgiem cały kraj: sieć NASK-
u oraz TPSA. Mniejsze firmy dostarczają dostęp do Internetu na
zasadach komercyjnych.
9
INTERNET - użytkownicy
DEFINICJA UŻYTKOWNIKA INTERNETU
Każdy, kto ma możliwość wykorzystania Internetu
Spełnienie tego kryterium może opierać się na dwóch warunkach:
(1) Osoba musi mieć nieograniczony dostęp do sieci, oraz
(2) Osoba musi mieć podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sieci
Źródło: Ernst&Young
10
organizacja i jej otoczenie
INTERNET - najpopularniejsze usługi
transmisja plików, protokół FTP (ang. File Transfer Protocol)
poczta elektroniczna (ang. e-mail)
WWW
grupy dyskusyjne
Wszystkie pozostałe są częścią, pochodną, łączą się lub bazują na
powyższych
11
organizacja i jej otoczenie
INTERNET - zalety w kontekście biznesowym:
przechowuje bardzo dużą ilość informacji przy niskich kosztach,
pozwala na wydajne organizowanie i przeszukiwanie zasobów,
stanowi relatywnie tani kanał przekazu,
umożliwia interaktywność i zapewnienie informacji na żądanie,
ma globalny zasięg i funkcjonuje 24 godziny na dobę,
umożliwia stosunkowo niskie koszty wejścia na rynek dla firm
ułatwia konsumentowi pozyskiwanie i selekcję informacji
12
organizacja i jej otoczenie
INTERNET - koncepcja MEDIUM
Mass
(masowy, globalny)
Economical
(ekonomiczny, tani)
Direct
(bezpośredni)
Interactive
(interaktywny)
Ultrafast
(ultraszybki)
Measurable
(mierzalny)
Źródło: Ernst&Young
13
Kierunki rozwoju INTERNETU
•
Web 2.0 (inny sposób wykorzystania obecnego INT.)
•
IP v.6 (poszerzona adresacja)
•
udoskonalanie infrastruktury
(Broadband)
14
organizacja i jej otoczenie
Możliwości wykorzystania Internetu w biznesie
•
poprawa efektywności działania już istniejących przedsiębiorstw
•
szansa na rozpoczęcie działalności przez nowe podmioty
•
szansa na istnienie firm specjalizujących się w obsłudze nisz
rynkowych
15
organizacja i jej otoczenie
Rynek elektroniczny i wirtualizacja działań organizacji
Rynek elektroniczny – to taki rynek, na którym stosowane są
technologie informatyczne. Podstawowe cechy rynku elektronicznego to:
wszechobecność (dostępność 7/24 niezależnie od miejsca pobytu)
łatwość dostępu do informacji
niski koszt całej transakcji
16
kategorie e-Biznes
B2B (ang. Business to Business)
B2C (ang. Business to Customer)
B2A (ang. Business to Administration)
C2B (ang. Customer to Business)
C2C (ang. Customer to Customer)
C2A (ang. Customer to Administration)
17
e-Biznes
B2B
(ang. Business to Business) - stronami transakcji
są tylko przedsiębiorstwa (osoby prawne będące
podatnikami podatku dochodowego oraz podatku
od towarów i usług)
np. wirtualne rynki, branżowe giełdy internetowe, aukcje B2B
18
e-Biznes
B2C (ang. Business to Customer) - stronami transakcji
są: przedsiębiorstwo oferujące swoje usługi bądź towary
i odbiorca, którym jest najczęściej osoba fizyczna
np. sklepy internetowe, pasaże handlowe
19
e-Biznes
B2A
(ang. Business to Administration) - transakcje,
których stronami są
administracji publicznej
przedsiębiorcy
oraz
organy
np. składanie ofert w przetargach rządowych
20
e-Biznes
C2B
(ang. Customer to Business) - transakcja, której
przedmiotem
jest
zamieszczanie
ofert
przez
potencjalnych nabywców w specjalnych serwisach oraz
jednoczesne umożliwienie producentom poszukiwanych
dóbr zamieszczenia odpowiedzi na oferty nabywców
np. oferty kupna wystawiane przez klientów
Priceline.com, www.inntegro.pl
21
e-Biznes
C2C (ang. Customer to Customer) - transakcja
charakteryzująca się tym, że jej stronami nie są
przedsiębiorcy, tylko osoby fizyczne.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że częstą praktyką
jest
oferowanie
towarów
bądź
usług
przez
przedsiębiorców w ramach transakcji typu C2C,
co sprawia, iż ten rodzaj obrotu elektronicznego zaczyna
się upodabniać do obrotu typu B2C. (ALLEGRO 50% / 80% / 20%)
np. serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe
22
e-Biznes
C2A
(ang.
Customer
to
Administration)
-
stronami
transakcji są osoby fizyczne oraz organy administracji
publicznej
np. możliwość płacenia podatków przez Internet,
wnoszenie pism urzędowych drogą elektroniczną
23
e-Biznes
C2A
Biznes
Konsument
e-aukcje
(ang. Consumer)
C2C
B2A
e-państwo
Konsument
(ang. Consumer)
C2A
Źródło: B.Gregor, M. Stawiszyński, 2002, „e-Commerce”,
Oficyna Wydawnicza Branta, s. 82.
24
(ang. Administration)
(ang. Business)
Administracja rządowa
e-państwo
B2B
C2B
e-oferta
Administracja rządowa
(ang. Administration)
(ang. Business)
e-kooperacja
B2C
Biznes
e-sklepy
B2A
eCommerce
SZACUNKI:
EUROPA:
e-handel za 2 lata stanowił będzie 15% obrotów
całego handlu detalicznego
POLSKA:
szacunki mówią o 4%
25
e-Commerce względem terminów pokrewnych
e-Commerce ≠ e-Gospodarka
e-Gospodarka (e-Economy) - to bardzo szerokie i
pojemne pojęcie, które definiuje wirtualną arenę, na
której prowadzona jest działalność gospodarcza,
przeprowadzane są transakcje, dochodzi do
tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają
bezpośrednie kontakty pomiędzy uczestnikami.
Jest odwzorowaniem „starej”, tradycyjnej
gospodarki w wirtualnym świecie, kreowanym
przez Internet.
26
e-Commerce względem terminów pokrewnych
e-Commerce ≠ e-Biznes
e-Biznes (e-Business) - to prowadzenie biznesu
online z wykorzystaniem systemów informatycznych
i technologii internetowych. To przeniesienie
tradycyjnych procesów biznesowych wymiany
informacji, zasobów, wiedzy w wirtualną przestrzeń
sieci teleinformatycznych - w szczególności
Internetu.
27
e-Commerce względem terminów pokrewnych
PRZEJAWY e-Biznesu:
• hanel elektroniczny (e-Commerce)
• zarządzanie obsługą klientów (CRM)
(ang. Customer Relationship Management)
• zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
(ang. Supply Chain Management)
• planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
(ang. Enterprise Resource Planning)
28
e-Commerce ujęcie definicyjne
e-Commerce = handel elektroniczny
e-Commerce (e-Handel, handel elektroniczny) - proces
sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc
zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem
środków elektronicznych, prowadzony za pośrednictwem
Internetu (często pomocne są także narzędzia tradycyjne fax, telefon)
29
sekwencja pojęć związanych
z elektronicznym biznesem
e-Commerce
< e-Biznes < E-Gospodarka
30
sekwencja pojęć związanych
z elektronicznym biznesem
e-Logistyka
e-Commerce
m-Commerce
e-Biznes
e-Banking
m-Banking
31
rozwiązania e-Commerce
 aukcje Internetowe
 serwisy ogłoszeniowe
 sklepy Internetowe
 pasaże handlowe
 rynki elektroniczne
 wirtualne giełdy
32
sklepy Internetowe
są najpopularniejszą formą działalności e-Commerce
(w przypadku B2C często wręcz utożsamiane z całym sektorem)
sklep internetowy to serwis WWW umożliwiający:
- przeglądanie
- wybór
- nabywanie towarów (zamówienie, zapłata, dostawa)
33
sklepy Internetowe
DEFINICJA:
Źródło: ILIM, raport „e-Biznes 2008”
34
sklepy Internetowe
sklepy internetowe dzieli się na:
(ze względu na szerokość i głębokość sprzedawanej oferty)
• horyzontalne - sprzedające szeroki i płytki asortyment,
przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców
(idą w kierunku pasaży handlowych)
• wertykalne - sprzedające wąski, ale głęboki, często
niszowy asortyment, przeznaczony dla wyspecjalizowanej
grupy odbiorców
(od tego startujemy)
35
asortyment sklepu wertykalnego i horyzontalnego
głębokość asortymentu
szerokość asortymentu
Towar 1
Towar 2
Towar 3
Towar n
wersja 1
wersja 1
wersja 1
wersja 1
Towar 1
Towar 2
Towar 3
Towar n
wersja 2
wersja 2
wersja 2
wersja 2
Towar 1
Towar 2
wersja 3
wersja 3
Towar 1
Towar 2
wersja m
wersja m
Sklep
horyzontalny
Sklep
wertykalny
36
funkcjonowanie sklepu Internetowego
Kategoria sklep Internetowy jest bardzo szeroka:
 od małych, prostych rozwiązań, będących próbą
wzbogacania standardowych kanałów dystrybucji
 do rozbudowanych sieci sprzedaży, zintegrowanych
z systemami obsługującymi:
 logistykę
 płatności elektroniczne (autoryzacja)
 zaawansowanymi podsystemami obsługi klientów (CRM oraz BI)
SPRZEDAWCA <= PLATFORMA WYMIANY => NABYWCA
37
funkcjonowanie sklepu Internetowego
SKLEP INTERNETOWY
Legenda:
przepływ informacji i
danych
przepływ towarów
Baza danych
o klientach
historia zakupów
personalizacja
stron
przeglądanie ofert
WITRYNA SKLEPU B2C
Baza danych
o produktach
decyzja o zakupie
prezentacja produktów i ofert
promocyjnych
KLIENT
spersonalizowane
informacje zwrotne
Zlecenie do
realizacji
Przekierowanie z
prośbą o
autoryzację
ZALEPLECZE
LOGISTYCZNE
Dane do
autoryzacji
Potwierdzenie
Platnosci.pl
autoryzacji
CENTRUM
AUTORYZACJI
Potwierdzenie
autoryzacji
Realizacja zamówienia
38
zalety sklepów Internetowych
KLIENCI:
• wygoda korzystania
• możliwość dokonywania zakupów towarów, które są w inny
sposób trudno dostępne (sklepy z towarami niszowymi)
• większa możliwość nieograniczonego wyboru
• możliwość porównania cen (porównywarki cen)
• dostęp 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
• często tańsze zakupy niż w tradycyjnych sklepach
• klient kupuje kiedy chce i jak chce, w każdej chwili może
przerwać, by w przyszłości wrócić na strony sklepu, może
oglądać i porównywać oferty jak długo chce
39
zalety sklepów Internetowych
SPRZEDAWCY:
•
•
•
•
•
•
wygoda administracja
handel 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
możliwość dotarcia do klientów niszowych
możliwość dotarcia do klientów z całego świata
praktycznie nieograniczona liczba sprzedawanych artykułów
niższe koszty:
- oszczędności związane z mniejszym zatrudnieniem personelu
sprzedaży czy powierzchnią sprzedażową
- aktualizacji, która możliwa jest na bieżąco bez konieczności
ponoszenia kosztów druku
- likwidacja ogniw pośrednich w dystrybucji
40
wady sklepów Internetowych
– brak możliwości fizycznego obejrzenia towaru, czy
wypróbowania go
– zbyt wiele informacji i kliknięć zanim klient dojdzie do
prezentacji produktu, jakiego szuka
– brak kontaktu z żywą osobą
– odroczony, często zbyt długi czas pomiędzy zakupem, a
dostawą
– wątpliwości klientów, co do bezpieczeństwa transakcji
oraz wiarygodności i uczciwości stron biorących w niej
udział
41
symbioza handlu tradycyjnego i
Internetowego
EMPIK (tradycyjne sklepy/salony) <=>
www.empik.com
VS.
www.merlin.pl <=> MERLIN tradycyjne sklepy
42
realizacje sklepów Internetowych (IT)
sklepy Internetowe, a właściwie oprogramowanie
służące do ich obsługi i źródło jego pochodzenia
można podzielić na:
1. sklepy tworzone na zamówienie (największe serwisy)
2. sklepy tworzone z wykorzystaniem standardowego
oprogramowania (SOTEeSKLEP by Ogicom.pl)
3. hosting oprogramowania e-Commerce (sklepy Onet, sklepy
Allegro, http://www.sklepy24h.pl, http://www.sklepyfirmowe.pl)
43
sklep Internetowy
- jako reprezentant e-Commerce
• serwisy
• aukcyjne
• pasaże
• handlowe
• sklep
Internetowy
• porównywarki
• serwisy
ogłoszeniowe
• wyszukiwarki
44
sklep Internetowy - co sprzedawać
I.
Na podstawie wyników badań e-Commerce:

książki

muzyka, film, multimedia

ubrania (szczególnie bielizna), biżuteria, kosmetyki

sprzęt komputerowy

sprzęt AGD i RTV
45
sklep Internetowy
- co sprzedawać
II. analiza „SWOT”

na czym się znasz
(może np. pracowałeś w tradycyjnym sklepie komputerowym)

do jakich towarów możesz mieć dostęp

analiza konkurencji
(są branże bardzo konkurencyjne na których działają e-Sklepy
z dużym doświadczeniem, dużą bazą lojalnych klientów,
kapitałem i know-how z którymi trudno konkurować)
46
sklep Internetowy
- co sprzedawać „złote reguły”
Z1. NISZA
na początku lepiej wybierać niszę czyli wąską branżę w której
możemy się specjalizować (np. kosmetyki vs. kosmetyki naturalne,
zabawki vs. pluszowe misie, …). Badania wskazują że klienci
generalnie preferują zakupy w wyspecjalizowanych sklepach.
-
będziemy mieć mniejszą konkurencję,
-
łatwiej będzie nam zbudować grupę stałych klientów,
-
będziemy mogli skupić się na stałym rozszerzaniu asortymentu
z danej grupy towarów i powoli budować nasz biznes.
47
sklep Internetowy
- co sprzedawać „złote zasady”
Z2. MARŻA

na początku zawsze sprzedaż nie jest duża

trzeba to kompensować marżą aby pokryć koszty własne

zbyt wysoka marża (->cena) odstraszy klientów

są branże z definicji „nisko-marżowe” (np. AGD-RTV, książki)

tylko duża sprzedaż przyniesie zyski (efekt skali)

duże koszty
Podejście do marży jest bardzo istotnym elementem wyboru branży
48
sklep Internetowy
- co sprzedawać „złote zasady”
Z3. KAPITAŁ
Choć sklep internetowy kojarzy się większości z niskimi kosztami
istnieją branże, w których kapitał stanowi dużą barierę.
Można tutaj wymienić np. artykuły spożywcze (supermarkety Internetowe). Aby
uruchomić taki sklep potrzebne będzie znacznie więcej pieniędzy (chociażby na
własny transport, czy też logistykę) niż w przypadku e-Sklepu na przykład dla
wędkarzy.
49
sklep Internetowy
- co potrzebujemy do założenia sklepu
 zarejestrowana działalność gospodarcza
(posiadać NIP, REGON, siedzibę, firmowe konto bankowe, …)
 serwer (???) i domena
 oprogramowanie sklepowe i grafika
 kontakt z dostawcami
 wiedza / know-how
 dużo samozaparcia
(efekty NA PEWNO nie będą natychmiastowe,
proces zdobywania klientów i budowanie ich zaufania trwa długo)
50
sklep Internetowy
- wybór domeny
domena składa się z nazw oddzielonych kropkami
każda z nazw domenowych może zawierać litery, cyfry lub znak '-', a wielkie
i małe litery nie są odróżniane
pierwsza z prawej nazwa domeny (nie zakończona kropką) jest domeną
najwyższego rzędu (ang. TLD, Top Level Domain):
-
domeny krajowe (.pl - Polska, .uk Wielka, Brytania, .de - Niemcy, …)
-
domeny podstawowe (.com, .org, .gov, .edu, .eu)
51
sklep Internetowy
- wybór domeny
jeżeli posiadamy domenę o adresie: MOJAFIRMA.PL
i chcemy uruchomić sklep interntowy to zakładamy dla
tego sklepu subdomenę o nazwie SKLEP
adres naszego sklepu będzie następujący:
SKLEP.MOJAFIRMA.PL
52
sklep Internetowy
- wybór domeny
• domena - jak wybrać nazwę domeny?
domena i marka - podstawowy majątek firmy
domena i marka
najkorzystniej wybrać
tą związaną z nazwą
domena i marka
czasami bardziej opłaca
się wykreowanie zupełnie
nowej – wirtualnej marki
decyzja zależy od sytuacji i potrzeb
53
sklep Internetowy
- wybór domeny
KILKA ZASAD:
•
•
•
•
•
im nazwa krótsza tym lepsza www.wp.pl
nazwa winna identyfikować jednoznacznie firmę www.empik.pl
warto rozważyć rejestrację domeny „.com”
najkorzystniejsza nazwa identyczna w polskim i angielskim
łatwa do zapamiętania
54
sklep Internetowy - wybór strategii
strategia cenowa
najczęściej stosowana w e-Commerce ze względu na charakter
działalności, gdzie jesteśmy pośrednikiem handlowym
sposób myślenia i działania, które podkreślają kluczową rolę ceny na rynku
-
strategia penetracji rynku
(niskie ceny licząc, duża sprzedaż, w krótkim czasie duży udział w rynku)
-
strategia prestiżowa
(skupiamy się na wybranej grupie, wyższe ceny, max. zysk z poj. trans.)
-
strategia dominacji
(obniżanie kosztów, nie zmniejszając marży, duzi gracze eliminują konk.)
55
sklep Internetowy - struktura serwisu

warstwa prezentacji - składa się z elementów interfejsu
użytkownika, które odpowiadają za obsługę interakcji
użytkownika z warstwą biznesową

warstwa biznesowa - (zwana również warstwą „pośrednią”)
przyjmuje żądania z warstwy prezentacji i przekazuje wyniki
działania programu do warstwy prezentacji

warstwa danych - (zwana również „bazodanową”) jest
odpowiedzialna za zarządzanie danymi aplikacji i za
udostępnianie ich na żądanie warstwy biznesowej
56
sklep Internetowy - struktura serwisu
1
7
Internet
Trójwarstwowa architektura aplikacji WWW
zaimplementowana w systemie serwera WWW
2
Warstwa prezentacji
6
3
Warstwa biznesowa
5
4
Warstwa danych
57
sklep Internetowy - wybór rozwiązania
Należy brać pod uwagę cztery podstawowe grupy
rozwiązań przy wyborze oprogramowania dla sklepu:
 darmowe oprogramowanie sklepowe
 hosting e-Commerce
 rozwiązania pudełkowe
 sklepy wdrażane indywidualnie
58
sklep Internetowy - wybór rozwiązania
darmowe oprogramowanie sklepowe
przykład: OSCommerce, czy nowo powstający Magento Commerce
zalety:
darmowe, ale informatyk, grafik, serwer …
wady:
standardowe szablony, zmiana oprogramowania dodatkowy koszt
Takie rozwiązanie dobre jako punkt startowy …
59
sklep Internetowy - wybór rozwiązania
Hosting sklepów e-Commerce
http://www.sklepyfirmowe.pl
http://e-commerce.onet.pl
http://sklepy.allegro.pl
http://www.sklepy24h.pl
http://otwarte24.pl - darmowy
Takie rozwiązanie jako bardzo dobry punkt startowy …
60
sklep Internetowy - wybór rozwiązania
rozwiązania pudełkowe (gotowe rozwiązania)
przykład: sklep Internetowy SOTEeSKLEP 4.0 (by Ogicom)
zalety:

relatywnie tanie (do kilkuset do kilku tyś. zl),

szybkie w implementacji,

integracja sklepu i grafiki w cenie rozwiązania

standardowo wiele interfejsów
wady:

czasem brak wymaganych funkcjonalności (zamknięte rozwiązanie)

przygotowanie dodatkowych funkcji kosztowne (często przewyższa …)
ROZWIĄZANIE POLECANE JAKO KOLEJNY ETAP PO WYKORZYSTANIU DARMOWEGO
OPROGRAMOWANIA LUB DLA FIRM STARTUJĄCYCH I POWAŻNIE MYŚLĄCYCH O
ROZWOJU E-COMMERCE
61
sklep Internetowy - wybór rozwiązania
sklepy wdrażane indywidualnie (rozwiązania „pod klucz”)
przykład: www.empik.com, www.amazon.com, …
zalety:

oprogramowanie przygotowane pod indywidualne potrzeby

dostępny rozwój oprogramowania, opieka serwisowa dostawcy
wady:

rozwiązanie drogie (dla zasobnych klientów)

zły projekt spowoduje poważne konsekwencje

wymaga zazwyczaj własnych zasobów IT (ludzie, sprzęt)
ROZWIĄZANIE POLECANE DUŻYM I ŚREDNIM GRACZOM POWAŻNIE
MYŚLĄCYM O ROZWOJU E-COMMERCE
62
sklep Internetowy - logistyka
Logistykę sklepu Internetowego należy rozpatrywać w trzech obszarach:
zaopatrzenia (kontaktu z dostawcami)
wewnętrznym (magazynowanie, kompletacja)
dostaw (wysyłki zamówionego towaru)
63
sklep Internetowy - logistyka
pełny magazyn
(zazwyczaj właściciel posiada sklep tradycyjny, kosztowne rozwiązanie
ale można od razu wysyłać towary)
całkowity brak magazynu (ang. just-in-time)
(zamawiamy u dostawcy zaraz po zamówieniu od klienta, dłuższa
realizacja, koszt przesyłki)
podręczny magazyn (najpopularniejsze rozwiązanie)
(magazyn najczęściej sprzedawanych towarów, szybko/wolno)
dropshipping (u nas mniej popularne)
(hurtownia, producent, importer wysyła towar do klienta w imieniu
sklepu Internetowego)
64
sklep Internetowy - logistyka
Schemat przepływów w podstawowym modelu dropshippingu
65
sklep Internetowy - logistyka
Dostawa towaru - „ostatnia mila”:
•
odbiór własny
•
Poczta Polska
•
firmy kurierskie
•
odbiór w punkcie (InPost, e-Przesyłka, Paczka w Ruchu)
66
sklep Internetowy - obliczamy zyski, kalkulacja
wskaźnik konwersji - ilość osób, która dokona zakupu na 100
odwiedzających w Twoim sklepie, wyrażony w procentach,
wskaźnik konwersji w przeciętnym sklepie w Polsce można
oszacować na około 1-2%
marża - różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu, w Internecie
zazwyczaj wahają się od kilku kilkudziesięciu %
koszty początkowe - koszty jakie poniesiesz, zanim uruchomisz e-Sklep
koszty stałe - koszty jakie będziesz musiał ponosić cyklicznie (miesięcznie)
67
sklep Internetowy - obliczamy zyski, kalkulacja
ZAŁOŻENIA:
a) miesięczne koszty stałe to 2000 zł
b) kwota średniego zamówienia w sklepie to 100 zł
c) średnia marża to 15%
d) wskaźnik konwersji dla całego sklepu wynosi 1,5%
ABY SKLEP ZARABIAŁ:
- sprzedaż na poziomie 13.500 miesięcznie (aby pokryć koszty)
- czyli średnio 135 zamówień (135 * 100)
- przy współczynniku konwersji na poziomie 1,5 % musimy mieć 9000
unikalnych odwiedzin miesięcznie (300 dziennie)
68
promocja sklepu Internetowego
GŁÓWNE OBSZARY:
- REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR
- KANAŁY PROMOCJI ZWIĄZANE Z INTERNETEM
- SEM / SEO (związane z wyszukiwarką)
- porównywarki cen / reklama online / mailing / blogi / aukcje / portale
społecznościowe / katalogi / mapy /
- PROMOCJA SPRZEDAŻY
69
promocja sklepu Internetowego
REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR
Na tą formę promocji stać tylko nieliczne e-sklepy:
- Komputronik.pl
- Militaria.pl
- Empik.com
- Allegro.pl (promocja aukcji Internetowych)
70
promocja sklepu Internetowego
REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR
Przy mniejszych zasobach finansowych należy:
-
korzystać z promocji w pismach branżowych
Promować się lokalnie a nie globalnie (media + outdoor)
prezentować się na konferencjach tematycznych
uczestniczyć w targach branżowych
71
promocja sklepu Internetowego
PROMOCJA „TRADYCYJNA” SKLEPÓW INTERNETOWYCH
- WYSZUKIWARKI (SEM + SEO)
- PORÓWNYWARKI
- PROGRAMY PARTNERSKIE
- SOCIAL MARKETING (promocja w serwisach społecznościowych)
- UDZIAŁ W PASAŻACH HANDLOWYCH
- SPRZEDAŻ NA AUKCJACH (Allegro)
72
promocja sklepu Internetowego
WYSZUKIWARKI
GOOGLE to > 90% wyszukiwania
SEO (ang. Search Engine Optimization) czyli
optymalizacja zawartości sklepu w celu osiągnięcia jak
najwyższej
pozycji
w
wynikach
wyszukiwania
(wyszukiwanie organiczne)
73
promocja sklepu Internetowego
WYSZUKIWARKI - dobre praktyki dla SEO:
- wymiana linków i banerów ze stronami o podobnej tematyce,
- rezygnacja z nawigacji uzależnionej od dodatkowych technologii, np. Java
- optymalizacja kodu strony, usunięcie nadmiarowych znaczników HTML
- dobre opisanie elementów strony, np. tytułu strony lub treści alternatywnej dla grafiki
- czytelne opisywanie odnośników
- stosowanie "przyjaznych" adresów
http://example.com/sklep/drukarki/laserowe/
- OK
http://example.com/index.php?page=236&id=32
- ZŁE
74
promocja sklepu Internetowego
ogół działań
promocyjnych (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i
optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych
pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach
wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez
użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.
SEM
(ang.
Search
Engine
Marketing)
-
Obecnie SEM utożsamiane jest z Google Adwords.
Płaci się za kliknięcie użytkownika w link a nie za wystawienie - PPC
PPC - pay per click (płatność za kliknięcie a nie za wyświetlenie)
SEM = SEO (optymalizacja/pozycjonowanie) + PPC (AdWords)
75
promocja sklepu Internetowego
Integracja sklepu Internetowego z porównywarkami
+ wygoda dla kupujących
+ duży współczynnik konwersji dla sklepu
+ automatyczna integracja sklepu z porównywarką
- nie nadaje się dla specyficznych/niszowych
- wyniszczająca (dla sklepów) strategia cenowa
76
promocja sklepu Internetowego
Programy partnerskie - właściciel sklepu Internetowego
pozyskuje partnera np. właściciela tematycznego portalu
Internetowego, który aktywnie promuje ten sklep
Internetowy. Promocja odbywa się poprzez linki, banery,
reklamy sklepu (produktów) umieszczane na stronie
Internetowej partnera, które kierują klienta na stronę klepu
(produktu). Sklep Internetowy pozyskuje w ten sposób
nowych klientów, a partner otrzymuje prowizję od
sprzedaży. Programy partnerskie wspierają także SEO.
Wymagany jest czas i duży nakład pracy (pozyskiwanie i edukacja
partnerów) aby program partnerski przyniósł efekt.
77
promocja sklepu Internetowego
Dodatkowe sposoby promocji sklepu Internetowego:
- Public Relations
- uczestnictwo w pasażach handlowych
- własny serwis Internetowy
- sprzedaż na Allegro
78
promocja sklepu Internetowego
Promocja sprzedaży aktywuje sprzedaż w
krótkim okresie. Formy promocji sprzedaży:
- bezpłatne próbki (np. dołączane do wysyłek)
- obniżki cen (odpowiednio opisane)
- kupony (rabaty)
- konkursy (dla „rozruszania” stałych klientów)
79
promocja sklepu Internetowego
Inne formy promocji sklepu Internetowego:
- społeczność wokół sklepu Internetowego (forum, blog)
- newslettery i mailingi
- programy motywacyjne
 systemy punktowe (np. Payback.pl)
 darmowa wysyłka
 Kluby (dające przywileje członkom, którzy się zarejestrują)
80
promocja sklepu Internetowego
narzędzia promocji dostępne online:
promocja SEM: Google AdWords
http://adwords.google.pl
analiza wyników: Goole Analytics
http://www.google.pl/analytics
81
promocja sklepu Internetowego
82

Podobne dokumenty