Co może biznes zrobić wspólnie z samorządem?

Komentarze

Transkrypt

Co może biznes zrobić wspólnie z samorządem?
15 000
– Unihokej jest podobny do
gry w hokeja, z tym, że w hokeja gra się na lodzie, a mecze
unihokeja rozgrywa się w sali
gimnastycznej. Unihokeiści
grają lekką, ażurową piłeczką, a
w hokeju gra się krążkiem – mówi
Stanisław Głowienka >> str. 11
Stanisław
Głowienka
twórca
zielonkowskiego
unihokeja
– Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować
w sołectwie Emilianów, w sąsiedz
sąsiedztwie trasy S8, mogą liczyć na ulgi
podatkowe w pierwszych czterech
latach działalności. Dla mniejszych
firm planowane jest utworzenie
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego – wymieniał Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina swoje
propozycje >> str. 5
Pierwsze
Radzymińskie
Spotkanie
Biznesu
nr 35 (418) 5 listopada 2015
Tadeusz Redyk, podkreślił rolę przedsiębiorczości w kreowaniu jakości
życia mieszkańców regionu, którzy
są jednym z ważniejszych elementów wzrostu dochodów budżetowych gmin. Tworząc miejsca pracy
wypracowują zyski, budują infrastrukturę przemysłową przez co
mają bezpośredni wpływ na wielkość strumienia pieniędzy trafiającego do budżetu gminy >> str. 3
Co może biznes
zrobić wspólnie
z samorządem?
– Możemy być dumni, że
tego rodzaju nowoczesne i innowacyjne ośrodki powstają właśnie
w naszym kraju i będą służyć rozwojowi
także polskiej nauki i nowoczesnego
przemysłu – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług >> str. 4
Silniki
samolotów
będą testowane
w Zielonce
Edward
M. Urbanowski
3
Może być
ciekawie
Dariusz
Kiliszek
W labiryncie
ubezpieczeń
komunikacyjnych
7
Dariusz
Dźwigała
Dolcan ograł
lidera!
10
2
ogłoszenia
5 listopada 2015
W związku z przebudową przejazdów kolejowych w Wołominie
uprzejmie informujemy,
że dojazd do apteki aralia przy ul. Kobyłkowskiej 15
od nowego przejazdu na wysokości ul. Sikorskiego
przebiega bez utrudnień.
przy aptece znajduje się parking
oraz przejście przez tory dla pieszych.
www.aptekiaralia.pl
Wołomin ul. Kobyłkowska 15
tel. 22 776 24 49
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-20
sobota 8.30-15
redakcja informuje, że sklepy i apteka przy ul. Kobyłkowskiej działają sprawnie, co potwierdzają również klienci i pacjenci.
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Przedsiębiorców niepokoją
wskaźniki dotyczące aktywności
gospodarczej naszego regionu.
Według zgromadzonych danych
są one znacząco niższe od średnich województwa mazowieckiego.
Zdecydowanie niższe jest
tu tempo przyrostu podmiotów
gospodarczych które na terenie
powiatu wołomińskiego za lata
2010 – 2014 wynosi 7% kiedy dla
całego województwa mazowieckiego jest to 10%.
W powiecie wołomińskim
wzrasta natomiast liczna likwidowanych firm wyrejestrowanych
z REGON (w 2010 roku było to
5,5% zaś w 2014 7,1%). Mamy
znacznie mniejsze tempo przyrostu nowych firm.
Liczba podmiotów wpisanych
do rejestru REGON na 1000
mieszkańców dla powiatu wołomińskiego wynosi 122 (rok 2014)
zaś średnia dla województwa
mazowieckiego 139. Odsetek zlikwidowanych firm w 2013 wynosił
7,1% a dla województwa – 5,6%.
Zdaniem przedsiębiorców
dysproporcje pomiędzy powiatem
wołomińskim a przeciętnymi
danymi dla województwa mazowieckiego dowodzą że na terenie
powiatu istnieją czynniki blokujące inwestycje gospodarcze i bez
ich likwidacji rozwój regionu nie
będzie możliwy.
O tych i innych problemach
mówiono podczas spotkania
Wołomińskiego Klubu Biznesu
w którym uczestniczyli również:
Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński; Elżbieta Radwan, wołomińska burmistrz; Edyta Zbieć,
zastępca burmistrz Wołomina.
Paweł Bednarczyk, burmistrz
Tłuszcza, Jerzy Mikulski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wołomińskiego, Adam Bereda,
radny Rady Miejskiej w Wołominie oraz Marek Kuch w imieniu
burmistrza Miasta Kobyłka.
Na wstępie Tadeusz Redyk,
podkreślił rolę przedsiębiorczości w kreowaniu jakości życia
mieszkańców regionu, którzy są
jednym z ważniejszych elementów wzrostu dochodów budżetowych gmin. Tworząc miejsca
pracy wypracowują zyski, budują infrastrukturę przemysłową
przez co mają bezpośredni wpływ
na wielkość strumienia pieniędzy
trafiającego do budżetu gminy
(podatki CIT i PIT). Prelegent
zwrócił uwagę na fakt, że gminy
wspierające rozwój gospodarczy
mogą cieszyć się z lepszego poziomu dobrobytu mieszkańców.
- Powiat wołomiński choć jest
jednym z największych powiatów ziemskich niestety nie jest
liderem rozwoju gospodarczego
tej części kraju. Kończąc zadał
pytanie – Co zrobić, aby ten stan
rzeczy zmienić?
Częściowo na to pytanie próbował odpowiedzieć Mieczysław
Maciążek. Z jego wypowiedzi
wynika, że procesy inwestycyjne
hamują: poziom podatków lokalnych, dostępność infrastruktury
komunikacyjnej (drogowej i kolejowej), dostępność mediów
(energia elektryczna,
gaz, kanalizacja,
internet etc.),
uciążliwość procedur uzyskiwania pozwoleń
ś ro d o w i s ko wych w tym
brak miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
sprawność administracji oraz ryzyka
biznesowe związane z rynkiem,
zaopatrzeniem czy konkurencją.
Spośród sześciu wskazanych
barier aż pięć jest bezpośrednio
lub pośrednio związana z kompetencją samorządu lokalnego. To
pokazuje jak rozwój gospodarczy
uzależniony jest od nastawienia i aktywności samorządu w
obszarze likwidacji tych barier.
Wymieniono pięć firm które w
ostatnim czasie przeniosły swoją
działalność w inne regiony kraju
dawały one zatrudnienie ok. 3
300 osób. - Te miejsca pracy na
rynku lokalnym zostały utracone
a co za tym idzie zmniejszyły się
o kilka milionów rocznie dochody
budżetu z tytułu podatku PIT i
CIT, a to tylko fragmentaryczny
przykład ponoszonych przez nas
strat – podkreślał Maciążek.
Starosta Kazimierz Rakowski
wskazał iż kluczowe znaczenie
dla tworzenia klimatu rozwoju
gospodarczego ma jakość prawa na poziomie całego kraju.
Prawo to niestety zbyt często się
zmienia i jest bardzo niespójne
co nie pozostaje bez wpływu na
funkcjonowanie samorządów –
unijne, które dla wielu gmin
stanowią istotne narzędzie w
realizacji wielu projektów, także
tych skierowanych na pobudzenie
przedsiębiorczości. Wołomińska
burmistrz zwróciła uwagę na
znaczenie jakie w rozwoju lokalnym może mieć partnerstwo
publiczno-prywatne zadeklarowała również większą aktywność
w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój co
powinno przełożyć się na nowe
inicjatywy pobudzające przedsiębiorczość lokalną.
Zdaniem Jerzego Mikulskiego
kreatorem rozwoju są gminy a nie
powiat. - Kompetencje powiatu są
skiego (FGPW) z udziałem lokalnych organizacji reprezentujących
przedsiębiorców i przedstawicieli
władz powiatowych i gminnych;
konsolidację na poziomie Powiatu
różnych inicjatyw i działań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności
gospodarczej w regionie w tym
budowa powiatowej internetowej
platformy wymiany informacji
gospodarczej w tym kontaktów,
aktualności publicznych i gospodarczych, doświadczeń, dobrych praktyk; zainicjowanie i
przeprowadzenie przez FGPW
projektu w zakresie identyfikacji
kluczowych barier rozwoju przed-
Wołomiński Klub Biznesu wypracowuje stanowisko w sprawie współpracy z władzami samorządowymi Powiatu Wołomińskiego w zakresie
eliminacji barier blokujących rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Co może biznes
wspólnie
z samorządem?
Elżbieta Radwan, burmistrz
Wołomina zwróciła uwagę
na znaczenie jakie
w rozwoju lokalnym może
mieć partnerstwo publiczno-prywatne zadeklarowała
również większą aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój lokalny
W spotkaniu uczestniczył
również wołomiński radny
Adam Bereda co dowodzi,
że zainteresowanie tematyką gospodarczą nie jest
mu obce. Można więc żywić
nadzieję, że w radzie znajdą
się kolejni zwolennicy współpracy wołomińskiego samorządu z przedsiębiorcami.
– To na poziomie gmin
w pierwszym rzędzie powinny być budowane platformy
współpracy pomiędzy władzami samorządowymi
a przedsiębiorcami natomiast powiat nie tylko może
ale i powinien być animatorem takiej współpracy
– mówił Jerzy Mikulski.
przekonywał. Zdaniem starosty
ważnym obszarem do współpracy pomiędzy samorządem
powiatu a przedsiębiorcami jest
szkolnictwo zawodowe. Starosta
wąskie i ograniczone do kilku obszarów funkcjonowania regionu
a realne narzędzia pobudzające
rozwój gospodarczy są skupione
wokół samorządów gminnych,
które mogą również tworzyć podmioty gospodarcze działające na
rzecz przedsiębiorców lub współpracujące z nimi. To na poziomie
gmin w pierwszym rzędzie powinny być budowane platformy
współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi a przedsiębiorcami natomiast powiat nie tylko
może ale i powinien być animatorem takiej współpracy.
W spotkaniu uczestniczył
również wołomiński radny Adam
siębiorczości na terenie Powiatu
Wołomińskiego wraz z propozycją
narzędzi naprawczych; zbudowanie na poziomie FGPW wsparcia
eksperckiego i doradczego dla
władz poszczególnych gmin w
zakresie: inicjowania i tworzenia
lokalnych programów pobudzania
przedsiębiorczości; pomocy w
przygotowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie UE;
organizacji sesji informacyjnych
dla radnych z obszaru znaczenia
działalności gospodarczej w kontekście polityki rozwoju gminy;
organizacji szkoleń dla pracowników administracji samorządowej
wzmacniających kompetencje w
Tadeusz Redyk, podkreślił rolę przedsiębiorczości
w kreowaniu jakości życia mieszkańców regionu,
którzy są jednym z ważniejszych elementów
wzrostu dochodów budżetowych gmin. Tworząc miejsca pracy wypracowują zyski, budują
infrastrukturę przemysłową przez co mają
bezpośredni wpływ na wielkość strumienia
pieniędzy trafiającego do budżetu gminy (podatki CIT i PIT). Prelegent zwrócił uwagę na
fakt, że gminy wspierające rozwój gospodarczy mogą cieszyć się z lepszego poziomu
dobrobytu mieszkańców.
zapewnił, że widzi jak ważną
rolę przedsiębiorcy odgrywają
w rozwoju lokalnym i zadeklarował utworzenie Powiatowej
rady Przedsiębiorczości, która
powinna wypracować korzystne
dla powiatu rozwiązania.
Elżbieta Radwan, burmistrz
Wołomina podkreśliła znaczenie
zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju z których jej zdaniem
gmina Wołomin korzystała do tej
pory w zbyt małym stopniu. - Są
to przede wszystkim fundusze
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
3
powiat
Bereda co dowodzi, że zainteresowanie tematyką gospodarczą
nie jest mu obce. Można więc
żywić nadzieję, że w radzie znajdą
się kolejni zwolennicy współpracy
wołomińskiego samorządu z
przedsiębiorcami.
Dyskusja udowodniła, że w
zasadzie wszystkie strony mają
zbieżne poglądy w kwestii poruszanej tematyki. Wołomiński Klub
Biznesu deklaruje wolę współpracy i proponuje: powołanie Forum
Gospodarczego Powiatu Wołomiń-
obszarze spraw administracyjnych bezpośrednio dotyczących
działalności gospodarczej i procesów inwestycyjnych; uruchomienia w gminach nieposiadających
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prac
nad tymi dokumentami wraz z
monitorowaniem przez FGPW
prac w tym zakresie; Opracowanie
na poziomie FGPW oferty inwestycyjnej Powiatu Wołomińskiego
i wspólna promocja gospodarcza
tego regionu.
Może być
ciekawie
Edward M. Urbanowski
Wygrał, kto miał wygrać. Osobiście liczę na przywrócenie starych zasad
naliczania emerytury. Ale są też i młode rodziny dla których przyobiecane tanie
mieszkanie i comiesięczny dodatek rodzinny zapewniłby przyzwoity byt. No
i te leki za darmo dla emerytów i przewlekle chorych! A jak będzie? Tu już
opinie są … zgodne. Prawo i Sprawiedliwość, mając pełnię władzy, nie może
kluczyć z wypełnianiem przedwyborczych obietnic. Musi je zrealizować w
najbliższym czteroleciu. Twierdzi, że jest to realne. Ale czy na pewno?
Profesor Marcin Król, filozof i historyk, ciepło wspominający Unię
Wolności. „Każdy z nas trochę lubi pogłaskania po głowie i zaproszenia na
kieliszek wina. PiS zrobił to w sposób niesłychanie demagogiczny, obiecując
Bóg wie co. No, ale w takim dziwnym czasie żyjemy, kiedy łatwe obietnice
dużo dają. To wynika także z tego, że wiele z elementów współczesnej demokracji wykracza poza horyzont zainteresowań przeciętnego obywatela.
Elementarna inteligencja nie pozwoliłaby mi doradzić PiS takiej kampanii,
w której się nie porusza zasadniczych spraw zagranicznych. Nie porusza się
zasadniczych spraw gospodarczych. Nie
porusza się problemu wiszącego nad nami
kryzysu, który zapewne już w przyszłym
Profesor Antoni Dudek,
roku odczujemy. Było to wyraźnie widać
historyk, politolog,
w debacie Szydło - Kopacz. To była debata
sympatyzujący z PiS.
na nieprawdopodobnie niskim poziomie.
„O tym, czy wróciła IV RP
Pomyślałem: debata kierowniczki szkoły z
przekonamy się dopiero
Sieradza z kierowniczką szkoły z Kalisza.
w pierwszych miesiącach
Kaczyński pojechał na koniunkturze, która
sprzyjała Kukizowi. Szybko chwycił i wyko- rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno pewne
rzystał tę koniunkturę - ideę zmiany. Nie
elementy projektu IV RP
wiadomo, jaka zmiana, na co, po co, co się
naprawdę zmieni, moim zdaniem prawie
wrócą! Spodziewam się
nic, a jeżeli się zmieni, to na stare. Ale idea
zmian w tych najbardziej
zmiany została umiejętnie wykorzystana. wrażliwych obszarach czyli
Nie chcę mówić, że oszukał, ale w jakimś
w służbach specjalnych
sensie nabrał Polaków, ponieważ zmiany,
i mediach publicznych".
których ludzie oczekują, jak włączenie
obywateli w życie publiczne, PiS ani nie
chce, ani nie jest w stanie zrobić. Uważam Kaczyńskiego za człowieka - nie
złego - ale takiego, który zawsze powoduje wokół siebie zło. Wzbudza zło w
ludziach, złe myśli, złe intencje.”
Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, sympatyzujący z PiS. „O tym,
czy wróciła IV RP przekonamy się dopiero w pierwszych miesiącach rządów
Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno pewne elementy projektu IV RP wrócą!
Spodziewam się zmian w tych najbardziej wrażliwych obszarach czyli w
służbach specjalnych i mediach publicznych. Z pewnością pojawią się zmiany
w przepisach regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Sejm
przestanie być głównym obszarem konfliktu politycznego w Polsce. Pole
konfliktu przeniesie się na inne, pozaparlamentarne ośrodki władzy. Mam
tu na myśli korporacje zawodowe, które PiS będzie chciał przemodelować.
Obstawiam, że to się zacznie od sporu o prokuraturę, później przyjdzie czas na
sądownictwo, szkolnictwo wyższe, służbę zdrowia. W każdym z tych obszarów
możliwy jest konflikt pomiędzy nową władzą a korporacjami zawodowymi.
Odrębnym obszarem konfliktu może się stać samorząd wojewódzki. Nie jest
też wykluczone, że za parę miesięcy prezes Kaczyński powie, że naprawa kraju
wymaga zmiany konstytucji i wiosną będziemy mieli przedterminowe wybory.
Lecz to zależeć będzie od tego, jaka będzie dynamika sytuacji politycznej i
związanych z tym nastrojów społecznych.”
Tak to historyczne zwycięstwo PiS widzą … historycy.
Refleksje powyborcze
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski
Radny sejmiku wojewódzkiego,
burmistrz dzielnicy Wola, mieszkaniec Zielonki
Za nami wybory do parlamentu.
Znamy wyniki, wiemy, kto przez najbliższe lata będzie rządził w Polsce.
Serdecznie gratuluję godności posłów
dwóm mieszkańcom powiatu wołomińskiego: Jackowi Sasinowi i Piotrowi
Uścińskiemu. Bardzo dziękuję za
wszystkie głosy oddane na kandydatów
i kandydatki Platformy Obywatelskiej.
Szczególnie gorąco dziękuję w imieniu
p. Małgorzaty Kidawy Błońskiej, która
indywidualnie osiągnęła najlepszy wynik
w okręgu podwarszawskim, zdobywając
ponad 80 tys. głosów. Używając terminologii sportowej, to jak najlepszy wynik
indywidualny w biegu sztafetowym.
Medalu za to nie ma, ale świadczy o
klasie i formie zawodnika/zawodniczki.
Przede wszystkim jednak liczy się wynik
drużyny.
Po ośmiu latach rządów PO Polska
ma mocną gospodarkę, malejące bezrobocie, dobrą markę w świecie i perspektywy dalszego rozwoju. Świadczą o tym
nie tylko krajowi i zagraniczni publicyści,
ale dane GUS i Eurostatu. Rząd PiS
nie przejmuje kraju w ruinie i nie musi
dźwigać go ze zgliszczy.
Mam nadzieję, że nowa władza
będzie podtrzymywała tendencje rozwojowe i nie ulegnie pokusie spełniania
populistycznych i nierealnych obietnic. Cofnięcie reformy emerytalnej
to mniejsze świadczenia. 500 zł na
dziecko to wielomiliardowe obciążenie
dla budżetu bez gwarancji, że środki
trafią do najbardziej potrzebujących
i zostaną przeznaczone rzeczywiście
na wychowanie i rozwój dzieci oraz
sprawią wzrost przyrostu naturalnego.
Podobnych wątpliwości pojawia się
znacznie więcej.
Przy okazji liczę, że posłowie z
naszego powiatu wzniosą się ponad
partyjną dyscyplinę i przeciwstawią się
podziałowi województwa mazowieckiego i wydzieleniu z niego nowego
województwa – warszawskiego. To
rozwiązanie, zaproponowane przez
Jarosława Kaczyńskiego, sprawiłoby
że, powiat wołomiński byłby w nowym
województwie, które z uwagi na stolicę
i jej dochody byłoby obciążone jeszcze
większym podatkiem zwanym „Janosikowym”, co bezpośrednio wpłynęłoby na
sytuację chociażby powiatowego szpitala
w Wołominie i zmniejszeniu środków na
inwestycje drogowe. To również niebezpieczeństwo utraty środków z funduszy
unijnych, nie wspominając o kosztach
Po ośmiu latach rządów PO
Polska ma mocną gospodarkę,
malejące bezrobocie, dobrą
markę w świecie i perspektywy dalszego rozwoju. Świadczą
o tym nie tylko krajowi i
zagraniczni publicyści, ale dane
GUS i Eurostatu. Rząd PiS nie
przejmuje kraju w ruinie i nie
musi dźwigać go ze zgliszczy.
związanych ze zmianą dokumentów,
powołaniem nowych władz, instytucji
itp. Na takim rozwiązaniu straci również
Warszawa.
Wierzę, że lepszym rozwiązaniem
jest budowanie związku metropolitarnego wokół Warszawy, co jest możliwe dzięki ustawie, którą przygotowywał m.in.
wiceminister MAC Jan Grabiec, nowy
poseł z naszego okręgu. Współpraca
samorządów i wykorzystanie potencjału
stolicy nabierze realnych kształtów, a
powrót Wspólnego Biletu od 1 grudnia
jest jej dobrym prognostykiem.
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urba­now­ski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Re­dak­cja nie zwraca tekstów
nieza­mó­wio­nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od­po­wie­dzial­no­ści za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
www.zyciepw.pl
4
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Mariusz Astasiewicz
radca prawny
Zdarza się, że często nie wiemy, jakie obowiązki spoczywają
na kierowcach pojazdów mechanicznych, wynikające z zawartych
umów obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przykrym zaskoczeniem może być sytuacja, w której
sprzedaliśmy auto (albo kupiliśmy
je „z polisą”), zaś po jakimś czasie
zgłasza się do nas ubezpieczyciel
albo firma windykacyjna żądająca
zapłaty zaległej składki.
Na wstępie należy przypomnieć, że każdy posiadacz pojazdu
mechanicznego ma obowiązek
zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów.
Umowę taką zawiera się na okres
12 miesięcy, przy czym kończy się
z upływem dnia poprzedzającego
początkowy dzień okresu ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń
ponosi odpowiedzialność w tym
okresie nawet, jeśli posiadacz nie
uiści którejś raty składki. Należy
pamiętać, że do zawarcia umowy
ubezpieczenia nie jest potrzebna
forma pisemna, często dochodzi
do jej zawarcia na odległość, np.
przez telefon, przez Internet.
Obowiązkiem ubezpieczyciela
jest wówczas wystawić dokument
polisy, która jest potwierdzeniem zawarcia umowy, a nie samą
umową.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom pojazdów oraz
innym uczestnikom ruchu, polisa
OC jest niejako „przypisana” do
pojazdu, chodzi o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego
też istnieje tzw. automatyczne
przedłużenie umowy, tzw. prolongacja. Polega ona na tym, że jeśli
posiadacz pojazdu najpóźniej na
jeden dzień przed zakończeniem
okresu, na który umowa została
zawarta, nie wypowie na piśmie
umowy, z mocy samego prawa
dochodzi do zawarcia kolejnej
umowy na kolejne 12 miesięcy, o
czym wielu z nas nie wie. Do prolongowania nie dochodzi jednak,
gdy nie została opłacona w całości
określona za poprzedni okres, tj.
poprzednią polisę. Ważne, aby
umowę wypowiedzieć na piśmie,
chociaż ustawa nie zastrzega tu rygoru nieważności. Najlepiej wysłać
z akt prawnika
Obowiązki kierowcy
wobec polisy ubezpieczenia
OC pojazdów.
pismo listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla
pocztowego).
Kolejnym kruczkiem
jest sytuacja sprzedaży
pojazdu. Wraz ze sprzedażą polisa nie wygasa,
lecz przechodzi na nowego
właściciela, który zyskuje
nie tylko prawa z tej polisy,
ale i obowiązki, w tym obowiązek
zapłaty składki ubezpieczeniowej.
Nabywca jednak może wówczas
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia składając stosowne pismo
ubezpieczycielowi. W sytuacji
przejścia własności auta, nie do-
(...) istnieje tzw. automatyczne przedłużenie umowy,
tzw. prolongacja. Polega ona
na tym, że jeśli posiadacz
pojazdu najpóźniej na jeden
dzień przed zakończeniem
okresu, na który umowa została zawarta, nie wypowie
na piśmie umowy, z mocy
samego prawa dochodzi do
zawarcia kolejnej umowy na
kolejne 12 miesięcy
chodzi do prolongacji i umowa
kończy się z upływem okresu, na
jaki została zawarta.
Równie istotny jest obowiązek
sprzedawcy pojazdu, mianowicie
musi on poinformować zakład
ubezpieczeń o fakcie sprzedaży i
osobie kupującego, najlepiej przesyłając xero umowy. Sprzedawca
ma na to 14 dni. W przeciwnym
razie sprzedawca odpowiada z
kupującym za zapłatę składki
ubezpieczeniowej do chwili poinformowania ubezpieczyciela o
zbyciu auta.
Z praktyki wiem, że kierowcy
często nie wiedzą o tych obowiązkach, a dowiadują się o nich
dopiero z treści pozwu, czego
nikomu nie życzę.
radca prawny
Mariusz Astasiewicz
​Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Powstańców 47 lok. 16
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734
powiat
Laboratorium Aerodynamiki
Przepływów Turbinowych jest
inwestycją o niezwykłej randze,
zainicjowaną przez Polonię Aero,
konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Avio
Aero, polski partner przemysłowy
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4
w Warszawie, Wojskowa Akademia
Techniczna oraz Politechnika
Warszawska. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia
prac badawczorozwojowych w
przemyśle lotniczym, w tym do testowania turbin niskiego ciśnienia
dla lotnictwa.
Pierwsze testy w Zielonce
będą przeprowadzone na turbinie
niskiego ciśnienia typu Genx. –
Ten projekt to wielka szansa dla
przemysłu lotniczego i wzorcowy
przykład współpracy między prywatnymi firmami i uczelniami
- powiedział Giacomo Vessia,
Prezes Zarządu Polonia Aero Sp.
z o.o. – Laboratorium będzie
otwarte dla ośrodków badawczych i
partnerów przemysłowych z całego
świata. Każda firma będzie miała
dostęp do infrastruktury badawczej i możliwość przeprowadzania
testów swoich turbin i prototypów
– zapewnił.
– Dodatkowo studenci uczelni
technicznych będą mogli zdobywać doświadczenie w jednym z
najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczo-rozwojowych na
świecie i nabyć w ten sposób
praktyczną wiedzę z dziedziny
działalności badawczej. Tego typu
otwarta formuła jest niespotykanym rozwiązaniem w podobnych
jednostkach naukowych – dodał.
W uroczystości otwarcia
uczestniczyła Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług,
która stwierdził między innymi:
– Projekt Polonia Aero to przykład
dobrego wykorzystania środków
europejskich, który łączy przemysł
z nauką wpisując się tym samym
doskonale w strategie rozwoju
promowane przez Komisję Europejską - powiedziała. – Możemy
być dumni, że tego rodzaju nowoczesne i innowacyjne ośrodki
powstają właśnie w naszym kraju
i będą służyć rozwojowi także
polskiej nauki i nowoczesnego
przemysłu – dodała”
Jednym z głównych celów testów w laboratorium jest ograniczenie zużycia paliwa w przemyśle lotniczym i powiązaną z
tym redukcję zanieczyszczeń
przy równoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu. Warunki
5 listopada 2015
aerodynamiczne, w jakich będą
testowane turbiny, są podobne do
tych występujących w trakcie lotu.
Testy przeprowadzane są jednak w
obniżonej temperaturze. Dlatego
tę metodę przeprowadzania testów
nazwano “cold flow”. Jej mechanizm jest następujący: zasysane z
zewnątrz powietrze jest sprężane
i podgrzewane maksymalnie do
temperatury 375°C, a następnie
przepuszczane z natężeniem
przepływu maksymalnie 80 kg/s
przez testowaną turbinę niskiego
ciśnienia. Monitorowanie przepływu powietrza wewnątrz turbiny,
zapewniającym część finansowania
i know-how.
Całkowity koszt inwestycji
zrealizowanej w Zielonce wynosi
230 milionów złotych (około 55
milionów euro).
Znacząca część funduszy przenaczonych na tę inwestycję - 160,4
mln złotych pochodzi z funduszy
unijnych, a 28,4 mln złotych z
budżetu państwa.
Inwestycja zrealizowana w Zielonce zajmuje 3,5 hektara. Teren
ten został wniesiony aportem do
spółki przez Wojskowe Zakłady
Lotnicze nr 4, wiodącą spółkę w
lifikowanej kadry, nowoczesnego
wyposażenia oraz infrastruktury.
Laboratorium Aerodynamiki
Przepływów Turbinowych jest
strategicznym projektem, który
pozwoli na zwiększenie poziomu
technologicznego silników turbinowych.
W 2016 r. Polonia Aero przeprowadzi testy w ramach polskiego
programu Innolot, weryfikując
poziom efektywności turbiny niskiego ciśnienia silnika GE9X.
GE9X jest silnikiem nowej generacji, który będzie zastosowany
w samolocie Boeing 777X. Spółka
Zielonka (Polska) 3 listopada 2015r. - Polonia Aero ogłasza oficjalne otwarcie
jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów aerodynamiki przepływów turbinowych na świecie. To wyjątkowy
przykład owocnej współpracy między przemysłem i uczelniami, w której łączą
się umiejętności polskich inżynierów oraz innowacje w przemyśle lotniczym.
Silniki najnowszych
samolotów będą
testowane w Zielonce
3 listopada w Zielonce Polonia Areo oficjalnie otworzyło laboratorium aerodynamiki przepływów turbinowcyh
w starannie dobranych i kontrolowanych warunkach, umożliwia obserwację jej zachowania,
weryfikację modeli cyfrowych i
uzyskanie wyników, które pozwolą
ją ulepszyć.
Avio Aero to spółka zależna
GE Aviation, wyspecjalizowana w
projektowaniu, produkcji i obsłudze technicznej komponentów i
systemów dla cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego jest
inicjatorem i liderem konsorcjum,
obszarze remontów i serwisu silników turbinowych w Polsce.
Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Warszawska oferują swoje kompetencje naukowe,
doświadczenie i wiedzę techniczną
z zakresu lotnictwa i inżynierii.
Każdy z członków konsorcjum
wnosi swój wyjątkowy wkład, bez
którego projekt ten nie mógłby
istnieć i dostarcza odpowiednie
zasoby dla projektu, w szczególności dostęp do wysoko wykwa-
Avio Aero jest odpowiedzialna za
moduł turbiny niskiego ciśnienia
dla tej aplikacji.
Koszt inwestycji wynosi 230
milionów złotych (około 55 milionów euro). Projekt jest wynikiem
współpracy Avio Aero z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 4
w Warszawie, Wojskową Akademią
Techniczną oraz Politechniką
Warszawską. Nauka i globalny biznes łączą się, by osiągnąć wspólnie
daleko idące korzyści.
BEZPŁATNA
POMOC
Prezydencki Krzyż Wolności
Prawna i Solidarności dla Waldka Lau
Krzyż Wolności i Solidarności to wyraz uznania dla działań, za które w komunistycznym państwie
można było spodziewać się represji, a nie medali. Krzyże Wolności i Solidarności przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale wnioskodawcą jest właśnie Instytut Pamięci Narodowej.
Otrzymują je bohaterowie, którym zawdzięczamy naszą dzisiejszą wolność.
Mecenas Małgorzata Szczawińska (czwartki)
obowiązują zapisy telefoniczne, tel.: 502 644 567
doradzająca
w obszarze prawa pracy i zagadnień pracowniczych.
Radca prawny Mariusz Astasiewicz (wtorki)
obowiązują zapisy telefoniczne, tel.: 694 315 734
doradza w obszarze prawa rodzinnego,
antywindykacji, ubezpieczeń majątkowych i pokrewnych.
Radosław Wasilewski (poniedziałki)
obowiązują zapisy telefoniczne, tel.: 506 406 097
doradza w obszarze prawo rodzinne, cywilne, nieruchomości, administracyjne
Zapraszamy do siedziby
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury
w Wołominie ul. Wileńska 36a
www.zyciepw.pl
Druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, działalność
związkowa, udział w strajkach,
organizowanie obchodów zakazanych rocznic – na taką działalność
komunistyczna władza odpowiadała nękaniem przez bezpiekę,
zwolnieniami z pracy, pobiciami albo więzieniem. Działacze
pierwszej „Solidarności”, choć
często rozczarowani dzisiejszym
kształtem Polski, nie żałują swego
zaangażowania z tamtych lat.
W dniu 21 października Krzyżem Wolności i Solidarności
został uhonorowany Waldemar
Lau. Uroczystość odbyła się w
Siedlcach. W imieniu Prezydenta
Polskiej Rzeczypospolitej odznaczenia wręczył Prezes IPN
Łukasz Kamiński.
Waldemar Lau - człowiek znany w Gminie Radzymin, Powiecie
a nawet i dalej. Od 1980 r. był
działaczem NSZZ „Solidarność”
w Fabryce Okładzin Ciernych
w Markach. Po wprowadzeniu
stanu wojennego kontynuował
Waldemar Lau otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności
działalność opozycyjną. W latach
1982 – 1985 współpracował przy
drukowaniu „Tygodnika Wojennego”. W październiku 1984 r.
zorganizował w Słupnie drukarnię nielegalnych wydawnictw,
sygnowanych przez niezależną
oficynę wydawniczą NOW-a. W
związku z tymi działaniami, w
dniu 30.05.1985 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany
na okres trzech miesięcy. W dniu
26.08.1985 r. areszt przedłużono
o kolejne trzy miesiące. Podczas
pobytu w Areszcie Śledczym
Warszawa Mokotów, Waldemar
Lau kilkakrotnie brał udział w
zbiorowych głodówkach, m.in. w
rocznicę śmierci ks. Popiełuszki. W dniu 21.11.1985 r. Został
zwolniony z aresztu, jednak zastosowano wobec niego środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
MO i konieczności stawiania się
raz w tygodniu w Komisariacie
MO w Radzyminie.
Tak w skrócie można przedstawić główną działalność. Również
w stanie wojennym zajmował się
kolportażem, brał udział w manifestacjach.
Wiele by można jeszcze pisać
o jego działaniach.
Dziś nie osiada na laurach.
Nadal działa, by Polska była taka
jaką sobie wymarzył.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
5
powiat
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Zaproszenie do współpracy, do wymiany poglądów, do dzielenia się pomysłami i ich wspólnej
realizacji skierował Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina do przedsiębiorców działających
na terenie Gminy Radzymin. Przedsiębiorcy licznie przybyli na pierwsze Radzymińskie Spotkanie
Biznesu, które odbyło się 28 października
Pierwsze Radzymińskie
Spotkanie Biznesu
Możliwości tak wielu działań skierowanych do przedsiębiorców nikt
jeszcze w powiecie wołomińskim do
tej pory nie wyartykułował..
Podczas spotkania samorządowców reprezentowali między innymi: Kazimierz Rakowski – starosta
wołomiński, Krzysztof Chaciński
– burmistrz Radzymina, Zbigniew
Jabłoński – przewodniczący Rady
Miejskiej w Radzyminie, kluczowi
kierownicy z Urzędu Miasta i Gminy
Radzymin, którzy na co dzień realizują
zadania Gminy na styku z biznesem.
Wśród uczestników nie zabrakło
również radnych gminnych jak też
powiatowych.
Burmistrz zaprezentował nie tylko
możliwości inwestycyjne na terenie
miasta i gminy Radzymin ale również
sprecyzował misję gminy w zakresie
rozwoju. – Nasza Gmina ma być
najlepszym miejscem do prowadzenia
biznesu po tej stronie Warszawy – zadeklarował.
Zaprezentował zebranym projekty
w zakresie partnerstwa publiczno-pry
publiczno-prywatnego oraz zaproponował powstanie
Radzymińskiej Rady Przedsiębiorców.
– Do udziału w Radzie zaproszeni są
wszyscy przedsiębiorcy, którym leży na
sercu wzrost gospodarczy w Gminie
Radzymin – mówił.
Burmistrz Radzymina nie odżegnuje się od partnerstwa publicznoprywatnego. – Chciałbym zachęcić do
angażowania się w zagospodarowanie
terenu RKS Mazur, modernizację targowiska miejskiego,
zagospodarowanie parku ks.
E. Czartoryskiej, a także w
projekt wymiany oświetlenia
ulicznego na LED, rozliczany oszczędnościami
zużycia energii elek-
jedyna
Radzymińscy przedsiębiorcy licznie skorzystali z zaproszenia burmistrza Krzysztofa Chacińskiego
trycznej – mówił. Starosta wołomiński
– Kazimierz Rakowski zapewnił, że
tego rodzaju działania znajdą wsparcie
ze strony władz powiatu. – Chcemy,
żeby Gmina Radzymin, jak i cały powiat,
gospomogły budować dobrą pozycję gospo
współdarczą. Dobre praktyki i zasady współ
pracy z biznesem, tworzenie nowych
miejsc pracy w powiecie wołomińskim
to podstawa – mówił starosta.
Ciekawa była również prezentacja
Andrzeja Czajkowskiego, koordynatora Programu WOF Expo z Urzędu
M. St. Warszawy dotycząca projektu
„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WAW
Expo)”, który otwiera nowe możliwości
promocji eksportu dla małych i średnich firm, działających na terenie gmin
sąsiadujących z Warszawą.
– Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować
w sołectwie Emilianów, w sąsiedztwie trasy S8, mogą
liczyć na ulgi podatkowe w pierwszych czterech
latach działalności. Dla mniejszych firm planowane jest utworzenie Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – wymieniał Krzysztof Chaciński,
burmistrz Radzymina swoje propozycje.
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 października 2015 r.
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 782 ze zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego podaje do
publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w
Wołominie, wywieszono na okres 21 dni, tj. od 22.10.2015
r. do 11.11.2015 r., wykaz nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Wołomińskiego przeznaczonych do
dzierżawy.
Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane
mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie; poniedziałek
w godz. 9ºº do 17ºº, wtorek – piątek - 8ºº do 16ºº.
szkoła tańca
w Powiecie Wołomińskim
prowadzona przez zawodowych tancerzy klasy S
taniec towarzyski dla dorosłych
kids dance
Turnieje tańca
kursy ślubne
604 169 752
www.taniec.wwl.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
6
powiat
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 687 z póżn. zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 26 października 2015 roku dla Zarządu
Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez
pełnomocnika P. Katarzynę Gurak, decyzji Nr 20pz/2015
znak WAB.6740.14.21.2015, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, dla zadania: „Budowa drogi powiatowej w Markach na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 631 do projektowanego wiaduktu
drogowego nad trasą S8”,
5 listopada 2015
W Markach bezpieczne przejście PZU przy szkole już działa.
Jesienna modernizacja
dróg w Markach
W październiku trwały prace modernizacyjne na ulicy Szkolnej. Nową nawierzchnię zyskał odcinek
ulicy pomiędzy Al. marsz. J. Piłsudskiego a Szkołą Podstawową Nr 2. Przy szkole wybudowano
także aktywne przejście dla pieszych ufundowane przez Fundację PZU.
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających
teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej:
ew. nr: 1 (1/4*, 1/5), ) obręb 0023-2-04 Marki
ew. nr: 2 (2/4*, 2/5), ) obręb 0022-2-03 Marki
x – działki
przed podziałem
*
(x/x ) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące
w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji
drogi powiatowej
(x/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza w liniami
rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej
i na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi
teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej, na których
przewidziano przebudowę dróg innej kategorii:
ew. nr: 1 obręb 0022-2-03 Marki
ew. nr: 2 obręb 0023-2-04 Marki
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego
3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z późn. zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów
tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-16, czw 12-16, pt 8-16.
Na terenie Marek trwają remonty cząstkowe ulic
Na terenie Marek trwają także
remonty cząstkowe ulic. W ramach
prac, m.in. zmodernizowano dwa
progi zwalniające na ulicy 11-go
listopada oraz poprawiono stan
nawierzchni ulicy Lisa Kuli.
To kolejne roboty drogowe wykonywane w 2015 roku po modernizacji fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, a także budowie ulicy
Katowickiej wraz z odwodnieniem.
Jak informują mareccy urzędnicy
obecnie trwają przetargi na kolejne
remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych dróg oraz budowę
wyniesionego skrzyżowania ulicy
Dużej z ulicą Broniewskiego przy
Szkole Podstawowej Nr 4.
Rozpoczęła się również budowa
ponad trzech kilometrów dróg w
Gminie Marki a 5 października
rozstrzygnięto przetarg na budowę
Aktywne przejście dla pieszych ufundowane przez Fundację PZU
i modernizację ośmiu mareckich
dróg:  Piaskowej (od ul. Granicznej
do ul. Kamiennej);  Żwirowej (od
ul. Spacerowej do ul. Ceramicznej);
 Ceramicznej (od ul. Żwirowej do
ul. Legionów Polskich);  Legionów Polskich (od ul. Krasińskiego
do ul. Środkowej);  Szczyglej (od
ul. Spacerowej do ul. Pogodnej); 
Dębowej (od ul. Spacerowej do ul.
Pogodnej);  Głowackiego i Równej
(na odc. od ul. Głowackiego do ul.
Bema). Prace ruszyły już na ulicach:
Piaskowej, Żwirowej, Ceramicznej
i Legionów Polskich. W ramach
zlecenia zostaną wykonane także
krawężniki, system odwadniania
powierzchniowego, regulacja wpustów i włazów studzienek oraz
wyrównanie poboczy. Rozpoczęły
się prace na ulicy Rolnej wraz z
budową odwodnienia.
W dniu 2 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Markach odbyło się spotkanie z rodziną państwa
Wiśniewskich, którzy zostali zaproszeni w związku z wydaną dla nich Powiatową Kartą Dużej Rodziny
o numerze 5000. Ta szczególna cyfra to dowód, że rodzin z większą liczbą dzieci stale przybywa.
Powiatowa Karta
Dużej Rodziny nr 5000
Rodzina Państwa Wiśniewskich gościła w Urzędzie Miejskim w Markach
Rodzina Państwa Wiśniewskich
została przyjęta przez delegację w
składzie: Jacek Orych, burmistrz
Miasta Marki; Adam Łossan, wicestarosta wołomiński; Janusz Werczyński,
przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego. Burmistrz wyraził radość,
że rodzin wielodzietnych przybywa
w Markach, podkreślił, że włądze
miasta są dumne z takiego modelu
rodziny. Przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że wielodzietność
jest radością dla rodziców i dzieci,
między którymi tworzą się silne
więzi, pozwalające przetrwać każde
niepowodzenie. Przekazane karty dla
członków rodziny były szczególnym
wyróżnieniem a spotkanie symbolicznym uhonorowaniem modelu
rodziny z trójką pociech. Z tej okazji
wicestarosta Adam Łossan przekazał
prezent dla mareckiej rodziny w
postaci sprzętu AGD, a burmistrz
zestawy upominkowe.
29 października przed Komendą Miejską Policji w Markach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów, które mają zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo, a policji ułatwić pracę.
TAI CHI
MDK Wołomin
poniedziałki
i środy, godz.
2000-2130
 516 099 060
www.zyciepw.pl
Policja w Markach otrzymała
dwa nowe radiowozy
Ze środków finansowych budżetu
Miasta Marki Komenda otrzymała
dwa radiowozy, które będą wykorzystywane na terenie Marek, do
poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Jeden radiowóz jest w wersji
oznakowanej dla służb dzielnicowych i
wykroczeniowych, drugi w wersji nieoznakowanej dla służb operacyjnych.
W tym roku Komenda otrzymała już
z budżetu Miasta Marki sprzęt
biurowy w postaci: komputerów przenośnych, drukarek i
niszczarek. Zdecydowanie
najważniejszym wsparciem było przeznaczenie
kwoty 42 tys. zł na służby
ponadnormatywne. Z
okazji święta Policji ośmiu
policjantów otrzymało
nagrody specjalne.
Komendant Komisariatu Policji w Markach podinsp. Andrzej Oleksiak przywitał wszystkich
gości i podziękował burmistrzowi i
radnym obecnym na uroczystości, za
przekazanie środków finansowych i
nowych pojazdów.
– Wspomaganie działalności miejscowej policji przez władze samorządowe, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Markach ma bezpośrednie
przełożenie na wzrost liczby policjantów na ulicy i w miejscach zagrożo-
W tym roku Komenda Policji oprócz dwóch samochodów otrzymała z budżetu
Miasta Marki również
sprzęt biurowy w postaci:
komputerów przenośnych,
drukarek i niszczarek.
Najważniejszym wsparciem
było przeznaczenie kwoty
42 tys. zł na służby ponadnormatywne.
nych. Przekłada
się na spadek
ilości zdarzeń
najbardziej dokuczliwych społecznie typu: rozboje, kradzieże, zniszczenia i uszkodzenia
– podkreślił w swojej wypowiedzi
komendant Oleksiak. Burmistrz
Miasta Marki Jacek Orych wyraził
nadzieję, że gmina będzie w stanie
wspierać policję nie tylko sprzętowo,
ale także w postaci środków na służbę
ponadnormatywną, o co będzie wnioskował do Rady Miasta. – Policja musi
być widoczna na ulicy, co przekłada
się na poprawienie bezpieczeństwa
mieszkańców. Dobrym znakiem jest
spadająca przestępczość w Markach
i mamy nadzieję, że ta tendencja się
utrzyma – wyraził opinię burmistrz.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Jacek Orych, Przewodniczący
Rady Tomasz Paciorek oraz radni: pani
Agnieszka Lużyńska, pan Zbigniew
Paciorek, pan Andrzej Rostek, pan
Michał Jaroch, Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w
Wołominie mł. insp. Leszek Czaplicki
a także ksiądz Kazimierz Sztajerwald
i inni goście. Samochody zostały poświęcone, by bezpiecznie sprawowały
swoją służbę – jak podkreślił ksiądz
proboszcz.
Emilia Wrzosek
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
motoryzacja
5 listopada 2015
7
Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie nie jest magicznym zaklęciem, po którego wykupieniu, określone nieszczęśliwe zdarzenie nigdy nie będzie miało miejsca. Jeśli jednak to nieszczęście przytrafi się, to zwykle niesie
za sobą skutki finansowe. Te finansowe skutki w znakomitej większości pozwala pokryć ubezpieczenie.
W labiryncie ubezpieczeń
komunikacyjnych
Każdy posiadacz pojazdu ubezpiecza
go, a w każdym razie powinien to zrobić.
Wszyscy więc mamy polisy, ale nie zawsze
wiemy, co w nich jest zawarte i czym różni
się jedna polisa od innej. A zatem, po kolei
przyjrzymy się dokładniej ich zawartości,
czyli poszczególnym składnikom polisy
komunikacyjnej.
Pierwszym i obowiązkowym jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC).
Wszystkie polisy OC komunikacyjne w Polsce mają taki sam zakres i odpowiedzialność,
które są regulowane stosowną Ustawą.
Kogo i od czego chroni OC? Kierujący
pojazdem lub posiadacz pojazdu może
wyrządzić komuś lub czemuś jakąś szkodę
materialną (np. spowoduje wypadek i
uszkodzi inny pojazd) lub osobową (np.
potrąci pieszego na pasach). Osoba, która
spowodowała szkodę jest zobowiązana do jej
naprawienia lub wypłaty zadośćuczynienia.
Jeśli nie posiada OC – pokrywa szkody z
własnych środków, natomiast jeśli posiada
stosowną polisę – towarzystwo ubezpieczeń
wypłaca odszkodowanie pokrzywdzonym.
Tak więc ubezpieczony bezpośrednio nie
otrzymuje odszkodowania, ale towarzystwo
ubezpieczeń przejmuje za ubezpieczonego
jego zobowiązania.
Wielu klientów traktuje OC komunikacyjne jako kolejny „podatek”, który musi
płacić, a nic z tego nie ma. Powiedzmy, że
przydarzyło nam się nieszczęście – podczas
jazdy po mieście naszym starym fiatem
urwało nam się koło. Straciliśmy panowanie
na pojazdem i doszło do zderzenia z nowiutkim mercedesem. Naszego samochodu
prawie nie ma, a z mercedesa została połowa.
Trzeba zapłacić za naprawę mercedesa. To
będzie duża kwota. Z własnych środków
byłoby trudno ją wypłacić.
Nie chcąc rozwijać szerzej tego tematu
wspomnieć tylko należy, że zdarzają się
wypadki, gdzie z winy kierującego, osoby
ponoszą uszczerbek na zdrowiu, zostają
niepełnosprawnymi, lub tracą życie. Jakkolwiek jest to tragedia życiowa, to również
pociąga za sobą skutki finansowe w postaci
należnych odszkodowań, kosztów leczenia,
rehabilitacji, czy rent.
Jeszcze inne spojrzenie – sytuacja,
w której ktoś swoim autem uszkodził
nasz pojazd. Jeśli sprawca nie miałby OC
– musiałby pokryć szkodę. Gdy szkoda
jest duża – uzyskanie odszkodowania od
prywatnej osoby może być kłopotliwe. Na
pewno będzie łatwiejsze od towarzystwa
ubezpieczeń.
Kolejnym, już dobrowolnym, składnikiem polisy komunikacyjnej jest Autocasco
(AC). To ubezpieczenie chroni nasz pojazd
od przeróżnych szkód, które mogą się nam
przytrafić, np.: uszkodzenia pojazdu, wypadki z naszej winy, zderzenia (z pojazdami,
tj. co jest ubezpieczone, od czego, co jest
wyłączone z ochrony, jakie są parametry
ubezpieczenia. Poniżej wymienione są
najważniejsze parametry, które różnicują
konkretne polisy AC.
Suma ubezpieczenia – jest to maksymalna kwota jaką towarzystwo może wypłacić w przypadku szkody. Ustala ją zwykle
ubezpieczający i powinna ona odpowiadać
wartości rynkowej pojazdu.
Zakres terytorialny – dotyczy miejsca
obowiązywania ubezpieczenia: czy tylko w
Polsce czy w Europie, a jeśli tak to w jakich
krajach? System likwidacji szkody – kosz-
– Każda polisa komunikacyjna jest dobra pod warunkiem,
że wiemy, jakiej ochrony
oczekujemy. Czy mamy
nowe auto i zakres AC musi
być najlepszy, czy trochę
starsze i obawiamy się tylko
drobnych uszkodzeń? Czy
wyjeżdżamy za granicę i przeraża nas wizja awarii auta
w nieznanym kraju? Powinniśmy znać odpowiedź przed
zawarciem ubezpieczenia –
przekonuje Dariusz Kiliszek
przedmiotami, zwierzętami), uszkodzenia
spowodowane żywiołami (grad, powódź,
upadki drzew), aż po kradzież pojazdu.
Czego spodziewamy się po tym ubezpieczeniu? Tego, że w przypadku każdej
szkody otrzymamy pełen zwrot kosztów jej
naprawy. Nie zawsze tak jest, a to dlatego,
że w pogoni za coraz niższą składką skonstruowano uboższe pakiety AC, znacznie
różniące się między sobą, nawet w tym
samym towarzystwie. Spróbujemy przyjrzeć
się tym różnicom.
W Autocasco każde towarzystwo ubezpieczeń określa własne warunki tego
ubezpieczenia w dokumencie zwanym
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
torysowy i serwisowy. System kosztorysowy
– ubezpieczony otrzymuje kwotę odszkodowania wyliczoną na podstawie systemów
kosztorysowych. Serwisowy – odszkodowanie liczone jest według kosztów naprawy
i cen części według autoryzowanych stacji
obsługi danej marki. Dodatkowo należy
zadać sobie pytania - czy uwzględniane
będą części oryginalne, czy zamienniki?
Czy wprowadzona jest amortyzacja części,
tj. pomniejszenie wartości części do odszkodowania wraz z wiekiem auta – np. 50% po
10 latach? Czy wprowadzono udział własny
– kwota lub procent, o jaki zmniejszone
będzie odszkodowanie, np. 10%, albo 2.000
zł. Jaki jest zakres szkód objętych ubez-
pieczeniem – każda szkoda czy tylko małe
szkody np. do 5.000 zł, czy duże szkody np.
kradzież lub szkoda całkowita.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
(NNW) – jest to ubezpieczenie na wypadek śmierci lub uszczerbków na zdrowiu
wynikających z ruchu pojazdu. Ubezpieczeni otrzymują świadczenie dla trwałego
uszczerbku, a uposażani w przypadku
śmierci ubezpieczonych.
Ubezpieczenie Assistance – dotyczy pomocy kierowcy na drodze. W tym
ubezpieczeniu zwykle jest wiele różnych
wariantów. Najprostsze i najtańsze – to
pomoc po wypadku – bezpłatna laweta do
przewiezienia rozbitego auta. Wyższe warianty zawierają pomoc nie tylko po wypadku,
ale też po awariach na drodze.
Istotnymi parametrami są: suma ubezpieczenia, zakres terytorialny, zdarzenia
po jakich przysługuje pomoc, limity kilometrów holowania, limity minimalnej
odległości od miejsca zamieszkania, kto
decyduje o miejscu docelowym holowania,
czy przysługuje auto zastępcze, na jak długo
i w jakich przypadkach?
To ubezpieczenie w wariantach bogatszych pozwala ze spokojem wybrać się w
każdą podróż, czy to w codziennym korzystaniu z pojazdu, czy na wakacje w Polsce,
czy na zagraniczne wojaże.
Dodatkowymi składnikami ubezpieczenia, które mogą znaleźć się na polisie, są:
Ubezpieczenie szyb samochodowych,
Ochrona utraty zniżek, Ubezpieczenie
bagażu podróżnego,
Ubezpieczenie kluczyków i dokumentów i Zielona Karta.
Każda polisa komunikacyjna jest dobra
pod warunkiem, że wiemy, jakiej ochrony
oczekujemy. Czy mamy nowe auto i zakres
AC musi być najlepszy, czy trochę starsze i
obawiamy się tylko drobnych uszkodzeń?
Czy wyjeżdżamy za granicę i przeraża nas
wizja awarii auta w nieznanym kraju? Na te
i inne pytania powinniśmy znać odpowiedź
przed zawarciem ubezpieczenia, a nie po
szkodzie, tak aby wiedzieć co dokładnie
zawiera nasza polisa.
Dariusz Kiliszek
www.zyciepw.pl
8
INFORMACJA
O WYWIESZENIU
WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 518
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie
Usług Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od
dnia 22 października 2015 roku do dnia 11 listopada
2015 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do
najmu i dzierżawy trybie bezprzetargowym na terenie
Gminy Miasta Marki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 tel.
22 781 33 73.
ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w
dniu 27.10.2015 r. inwestor złożył wniosek o zastosowanie przepisów
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
niektórych innych ustaw, w ramach postępowania w sprawie zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej
S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” . Zadanie II
węzeł „Kobyłka” (bez węzła)- węzeł „Radzymin Płd.” w km 6+450,26 –
13+690,73.” Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Pawła
Skorupa.
W związku z powyższym wniosek inwestora z dnia 27.07.2015 r. uległ
zmianie w zakresie wskazanych poniżej działek inwestycyjnych:
gmina Radzymin:
obręb 143409_5.0004- Ciemne, działki nr ew.: 43, 45/1, 46/2, 48/1, 49/1,
50, 84/2, 93/5, 95/2, 97, 98, 99, 100, 94, 96/4;
obręb 143409_5.0005- Dybów Kolonia, działki nr ew.: 1, 2/4, 3/30, 3/29,
3/28, 4/19, 5/28, 5/29, 5/22, 6/2, 7/2, 8, 41, 42, 43, 44, 45;
Zgodnie z wnioskiem inwestora z dnia 27.10.2015 r. powyższe działki
stanowią działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do
przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone
pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 143409_5.0004- Ciemne, działki nr ew.: 43 (43/1 A, 43/2), 45/1 (45/8
A
, 45/9), 46/2 (46/3 A, 46/4), 48/1 (48/5 A, 48/6), 49/1 (49/7 A, 49/8), 50 (50/1
A
, 50/2), 84/2 (84/3 C, 84/4 A*, 84/5), 93/5 (93/16 A, 93/17), 95/2 (95/3 A, 95/4),
97 (97/1 A, 97/2), 98 (98/1 A, 98/2), 99 (99/1 A, 99/3 A, 99/2, 99/4), 100 (100/1
A
, 100/ 3C, 100/2, 100/4), 94 A, 96/4 A;
obręb 143409_5.0005- Dybów Kolonia, działki nr ew.: 1 (1/1 C, 1/2, 1/3
B**
), 2/4 (2/5 B, 2/7 C, 2/6, 2/8), 3/30 (3/49 B, 3/51 C, 3/50, 3/52), 3/29 (3/45
B
, 3/47 C, 3/46, 3/48), 3/28 (3/41 B, 3/43 C, 3/42, 3/44), 4/19 (4/28 B, 4/30 C,
4/29, 4/31), 5/28 (5/37 B, 5/38), 5/29 (5/34 B, 5/36 C, 5/35), 5/22 (5/32 B, 5/33),
6/2 (6/3 B, 6/5 C, 6/4, 6/6), 7/2 (7/3 B, 7/5 C, 7/4, 7/6), 8 (8/1 B, 8/3 C, 8/2), 41
(41/1 B, 41/2), 42 (42/1 B, 42/2), 43 (43/1 B, 43/2), 44 (44/1 B, 44/2), 45 (45/9
B
, 45/10),
- działka przeznaczona pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej
i dróg innej kategorii, niewchodząca w skład projektowanego pasa
drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone
pod przebudowę):
gmina Radzymin:
obręb 143409_5.0005- Dybów Kolonia, działki nr ew.: 1 (1/1, 1/2, 1/3).
A
- działki poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogi ekspresowej
S8, przeznaczone do przejęcia pod inwestycję- niezbędna do rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 635
B
- działki poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogi ekspresowej
S8, przeznaczone do przejęcia pod inwestycję- niezbędna do rozbudowy drogi
gminnej nr 430724W
C
- działka w projektowanym pasie drogowym, nienależąca do Skarbu Państwa,
do przejęcia pod inwestycję niezbędna do budowy drogi ekspresowej S8
*
- działka przeznaczona do przejęcia pod inwestycję w części niezbędnej dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 635, zgodnie z zakresem oznaczonym na
arkuszu nr 7 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi
**
- działka przeznaczona do przejęcia pod inwestycję w części niezbędnej dla
rozbudowy drogi gminnej nr 430724W, zgodnie z zakresem oznaczonym na
arkuszu nr 7 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i
piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania
orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.WI-II.7840.1.7.2015.AM
www.zyciepw.pl
kiermasz
świąteczny
historia
Przygody Michała Wołodyjowskiego, Jerzego Skrzetuskiego
czy Jana Onufrego Zagłoby osadzone w realiach Rzeczpospolitej
Szlacheckiej zna chyba każdy
nas.
Właśnie te dzieje, dzieje siedemnastowiecznej Polski, zafascynowały kilku mieszkańców
Kobyłki i okolic.
Popularni „Dragoni Fredry”,
czyli członkowie Nadwornej
Chorągwi Dragońskiej Zygmunta Fredra, regularnie biorą udział
w inscenizacjach upamiętniających wydarzenia historycznych.
Taka działalność jest dla nich
nie tylko przyjemna, ale również
pożyteczna dla nich samych jak
również dla innych.
W ciekawy sposób edukują
bowiem najmłodsze pokolenia,
a także pogłębiają wiedzę ich
rodziców.
Obejrzenie muszkietu z bliska czy też zrobieni sobie zdjęcia
z repliką dawnej szabli w ręku
to nie lada gratka nie tylko dla
najmłodszych.
Działalność grupy nie ogranicza się wyłącznie do lokalnych
przedsięwzięć. Regularnie można ich spotkać na inscenizacjach
w różnych częściach Polski, np. w
Gniewie, Tykocinie, Czersku czy
Zamościu.
Coraz częściej otrzymują
również zaproszenia z zagranicy - odwiedzili między innymi
Węgry, Włochy czy Holandię. To
właśnie ten ostatni kraj był celem
podróży Dragonów w przedostatni weekend października.
Wielomiesięczne przygotowania, długie oczekiwanie na
wyjazd, a w końcu doskonała
zabawa i spotkania z rodzimymi
jak i zagranicznymi pasjonatami
historii – tak w skrócie można
opisać wyjazd Dragonów do Holandii i udział w Slag om Grolle
czyli bitwie pod Grolle. Na taką
przygodę warto było poczekać.
Slag om Grolle to rekonstrukcja wydarzeń z 1627 roku
– oblężenia i odzyskania miasta
Groenlo przez Fryderyka Henryka Orańskiego.
W czasie bitew trwających po
kilka godzin słychać było głośny
huk wystrzałów z armat i muszkietów, tętent końskich kopyt,
głośne okrzyki rekonstruktorów.
A wszystko to po to, aby możliwie
najdokładniej pokazać widzom
5 listopada 2015
obraz siedemnastowiecznych
walk. Inscenizacja została przygotowana z ogromnym rozmachem. Bitwa pod Grolle, zgromadziła około 1500 rekonstruktorów
z całego świata a pośród uczestników wydarzenia można było
spotkać nawet obywateli Stanów
Zjednoczonych czy Kanady.
przedmioty tradycyjnymi narzędziami, stare beczki, wozy
drabiniaste – zadbano o wiele
detali i elemntów, aby pomóc
ludzkiej wyobraźni przenieść
się kilkaset lat wstecz. Na drewnianym podeście w centrum
miasta artyści, jak za dawnych
lat, prezentowali swoje talenty,
darzenia. Każdy z Dragonów na
co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym. Wśród nich można
znaleźć nauczyciela, urzędnika
czy grafika. Każdą wolną chwilę
przeznaczają na doskonalenie
swojej wiedzy i umiejętności,
kilka razy w roku pojawiają się
na inscenizacjach takich właśnie
Praca, dom, praca, dom… Tak dziś wygląda życie przeciętnego człowieka. Coraz większe tempo życia, coraz mniej czasu dla samego siebie.
Wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego są jednak ludzie, którym
monotonia codziennego życia nie wystarcza, dlatego oddali się pasji
pod znakiem muszkietu i szabli...
Ludzie z pasją
i szablą przy boku
Dragoni serdecznie zapraszają w swoje szeregi – www.dragonifredry.idsl.pl
Organizatorzy zaprezentowali
niesamowity poziom dbałości o
szczegóły. Nie tylko uczestnicy
bitew przypominali o dawnych
czasach. Postarano się również
aby również scenografia przywoływała czasy w których rozgrywały się wydarzenia.
Większość ulic i placów w
obrębie miasteczka zyskało histor yczną charakter yzację wszechobecne stragany z produktami dostępnymi w XVII
wieku, rzemieślnicy wykonujący
obok w niewielkich zagrodach
pasły się świnie i gęsi. Nawet
lokale gastronomiczne zyskały
historyczny wystrój a ich pracownicy przywdziali odpowiednio
wystylizowane kostiumy.
Z każdej strony słychać było
muzykę i śpiewy. Mężczyźni zapraszali dziewczęta do siedemnastowiecznych tańców, które
trwały niemal pół nocy. Wieczorny przemarsz z płonącymi
pochodniami ulicami miasteczka
dodatkowo wzbogacił klimat wy-
jak np. ta w Groenlo. Jak sami
mówią, życie jest zbyt krótkie by
myśleć tylko o pracy.
Wszystkich zainteresowanych niecodziennym spędzaniem czasu Dragoni serdecznie
zapraszają w swoje szeregi.
Oferują niekończące się przygody zarówno w Polsce, jak i
poza granicami naszego kraju.
Kontakt do drużyny na stronie:
www.dragonifredry.idsl.pl . Do
zobaczenia.
Michał Wajdyk
26 października 1794 roku w czasie Powstania Kościuszkowskiego odbyła się pod Kobyłką
jedna z największych na naszych ziemiach bitew. Przez ponad pięć godzin 5,5 tysiąca żołnierzy
polskich stawiało zacięty opór maszerującej na Warszawę armii rosyjskiej. Łącznie na polach
Kobyłki i dzisiejszej Zielonki walczyło ponad 12 tysięcy żołnierzy.
Kobyłka pamięta
o swoich bohaterach…
Od 21 lat w rocznicę bitwy z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Kobyłka odbywają się rocznicowe uroczystości. Rozpoczynają
się mszą św. w Bazylice Świętej Trójcy, która była świadkiem
tamtych wydarzeń. W tym roku
rocznicowe obchody odbyły się
w przeddzień bitwy. W niedzielę
25 października o godzinie 18.00
ksiądz prałat Jan Andrzejewski
odprawił w intencji powstańców
mszę świętą. Licznie przybyli
kobyłkowscy harcerze, Akcja Katolicka wystawiła poczet sztandarowy,
a chór miejsko – parafialny „Cantanti” zadbał o oprawę muzyczną
śpiewając pieśni patriotyczne. Gość
parafii ksiądz biskup z Białorusi
wygłosił piękne kazanie o miłości
Boga i Ojczyzny. Dalsza część uroczystości odbyła się już na cmentarzu przy mogile powstańczej. Tu
uroczystości poprowadził Andrzej
Zbyszyński, przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego
i Kultury Rady Powiatu, członek
zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Kobyłka. Zebrani odśpiewali
hymn, a następnie prezes Towarzystwa Mirosław Bujalski w krótkim
wystąpieniu wspomniał dowódców
Harcerze pełnili wartę przy historycznej mogile
i wyższych rangą oficerów. Te
kilkanaście nazwisk zapisano w
archiwach powstańczych, pozostali
to bezimienni bohaterowie. Dziś
warto utrwalić w pamięci mieszkańców nie tylko samo wydarzenie,
ale również nazwiska dowódców i
oficerów, które przekazała nam historia. Następnie ksiądz prałat Jan
Andrzejewski odmówił modlitwę
w intencji poległych powstańców.
Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów. W imieniu
władz miasta wiązankę złożyła
Wiceprzewodnicząca Rady , w imieniu koła Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej Paweł Majkowski
- przewodniczący koła Kobyłka i
radna Rady Miejskiej w Kobyłce
Beata Dąbrowska, w imieniu Akcji
Katolickiej jej prezes Robert Denis
oraz Włodzimierz Korczak, w imieniu Klubu Gazety Polskiej przewodniczący koła oraz w imieniu
zarządu T.P.M.K – Prezes Mirosław
Bujalski i Oskar Czarnik.
Już na samo zakończenie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Kobyłka zaapelował do zebranych, aby z okazji zbliżającego
się Święta Zmarłych zatrzymać
się przy powstańczej mogile na
chwilę zadumy i zapalić znicz
za tych, którzy tu zginęli, a także
za tych, którzy przeżyli. Wszyscy oni złożyli Ojczyźnie daninę
krwi, potu i cierpienia. Niewielu
z nas wie, że po bitwie wzięci tu
w Kobyłce do niewoli oficerowie
zostali w większości wysłani pod
eskortą do Kijowa. Prawdopodobnie podzielili los naczelników
Powstania: Tadeusza Kościuszki i
Tomasza Wawrzeckiego, zesłanych
do Rosji, a może nawet spotkało
ich co gorszego i zostali zesłani na
katorgę. Walczyli i cierpieli, bo nie
pozwolili zniewolić swojego ducha.
„Zniewolenie ducha gnie kark do
łańcucha” - te słowa poety, mimo
wolności zewnętrznej, są dla nas
wciąż aktualne.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
5 listopada 2015
kultura
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Zielonce spotkania autorskie są już tradycją . Tym razem odbyło się
spotkanie z Małgorzatą Nawrocką. Jest to pisarka, dziennikarka, poetka. Autorka ponad pięćdziesięciu
książek dla dzieci i młodzieży, w tym słynnej trylogii antymagicznej – ,,Anhar”, ,,Alhar”, ,,Ariel”.
Spotkanie z pisarką
Małgorzatą Nawrocką
Małgorzata Nawrocka – pisarka i poetka odwiedziła SP nr 3 w Zielonce
Miesiąc październik – to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. W tym roku myślą przewodnią było hasło: Biblioteki szkolne
rządzą. W związku z tym, w bibliotece
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce
odbyło się kilka imprez czytelniczych
np. pasowanie na czytelnika dla klas
pierwszych, gdzie uczniowie dostali
zakładki do książek zrobione przez
swych starszych kolegów, lekcje biblioteczne, wystawa nowości, gazetki
promujące czytelnictwo, zakupiono
dużo nowych książek, oraz tradycyjnie odbywały się spotkania autorskie,
które rozpoczęły i zakończyły miesiąc.
Małgorzata Nawrocka jest laureatka
licznych nagród literackich. Przez
wiele lat związana z Redakcją Programów Katolickich TVP. Autorka
scenariuszy teatralnych, programów
telewizyjnych, tekstów piosenek,
podręczników szkolnych i artykułów
prasowych. Pisarka zachęcała dzieci
do czytania, opowiadała o swoim
pisarstwie, cytowała swoje książki
i przestrzegała przeciwko współczesnym zagrożeniom duchowym.
Na zakończenie można było kupić
książki i zdobyć kolejny autograf.
Książka o przygodach księcia
królestwa magii, który przekonuje
się, iż sztuka magiczna, którą od
dzieciństwa kocha i zgłębia, jest dla
ludzi niebezpiecznym złem. W zrozumieniu i przyjęciu tej prawdy pomagają mu stary nauczyciel śpiewu,
eks-czarodziej Gordoneo i służąca
Teresa – wyznawcy Tego Samego.
Ewa Dunin - Wilczyńska
W Muzeum Zielonki, przy ul. Kolejowej 11 odbyło się spotkanie z Marią Zimą, historykiem stosunków polsko-węgierskich, autorką książki „Węgrzy wobec Powstania Warszawskiego”.
O tych którzy odmówili
walki z Polakami
Nowo wydana monografia
przedstawia postawę żołnierzy
węgierskich, którzy latem 1944 r.
znaleźli się na terenach Obszaru
i Okręgu Warszawskiego AK oraz
formy pomocy okazanej walczącym i cywilom. Mimo że byli sojusznikami III Rzeszy i podlegali
niemieckim rozkazom odmówili
walki z Polakami. W książce znajdują się informacje o miejscach
stacjonowania honwedów, kulisy
rozmów dotyczących przejścia
żołnierzy węgierskich na polską
stronę oraz szeroko opisane kontakty polsko-węgierskie w 1944
roku. Wiele z nich miało miejsce
na terenie Zielonki, podlegającej
w tamtym czasie gminie Marki,
gdzie stacjonowało dowództwo
węgierskiej 1. Dywizji Huzarów.
Na ten wyjątkowy wieczór zaplanowano wiele atrakcji: specjalną
prezentację poświęconą Węgrom
w Zielonce w 1944 r., możliwość
zobaczenia na żywo umundurowania węgierskiego z czasów II
wojny światowej dzięki grupie rekonstrukcyjnej „Honvéd 44” oraz
poczęstunek węgierski. Organizatorzy zaapelowali o zabranie ze
sobą flag Polski i Węgier.
Takie fotografie pomagają opowiedzieć historię miejsc i ludzi
Warsztaty ceramiczne
dla dorosłych i dzieci
Zajęcia odbywają się w:
poniedziałki
piątk
I grupa (dorośli i dzieci)
II grupa (dorośli i dzieci)
III grupa (dorośli)
I grupa (dorośli i dzieci)
II grupa (dorośli i dzieci)
III grupa (dorośli)
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
Koszt 1godziny – 25zł Karnet na 4 godziny – 90zł
Zapisy: Wanda Wolf - 603 200 486 Izabella Sasin - 795 990 820
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Magdalena Grzebałkowska
w wołomińskiej bibliotece
Magdalena
Grzebałkowska
to reportażystka
i pisarka wyjątkowa. Dlaczego? Ponieważ
nie pozostawia
czytelnika
obojętnym.
Po przeczytaniu książek Pani Magdaleny nie
potrafimy ot tak, po
prostu odłożyć lektury bez chwili refleksji
bez emocji. Tak jest
w przypadku jej ostatniej książki „1945.
Wojna i pokój” w
Wyznawktórej autorka
czyni twierdzenia
opisuje najbarMałgorzaty Szejnert,
że „szczegóły są
chodzi najbardziej dramapalcami olbrzymów”
dziej, o skupietyczny rok w
w każdej ze swoich
niu się nie na
XX stuleciu.
książek zachwyca
wielkiej historii
Nie sposób też
drobnymi niuansami,
szczegółami, które
czy polityce ale
nie zastanowić
tworzą klimat
na losie pojedynsię nad losami
postaci.
czego bohatera bez
rodziny Beksińoceniania i stawania
skich po lekturze ich
po jednej właściwej stronie.
biografii czy nie spojrzeć w
inny sposób na księdza Jana Dlatego z niecierpliwością
Twardowskiego, któr y pod czekamy na kolejną książkę
piórem Pani Magdaleny, stał naszego gościa. Tym razem
się bardziej ludzki. Wyznaw- na reporterski warsztat trafił
czyni twierdzenia Małgorzaty Krzysztof Komeda. Efekty
Szejnert, że „szczegóły są pracy już wkrótce.
A my serdecznie dziękupalcami olbrzymów” w każdej
ze swoich książek zachwyca jemy miłośnikom twórczości
drobnymi niuansami, szcze- Pani Magdaleny Grzebałgółami, które tworzą klimat kowskiej, którzy stworzyli
postaci. Bo właśnie o ludzi niezwykły klimat podczas
w pisarstwie Pani Magdaleny spotkania.
Babski Kabaret
tym razem w Wołominie
Wanda Wolf
Od 1 października w Wołominie
prowadzi działalność pracownia
ceramiczna Wandy Wolf, artysty
ceramika, zrzeszonej
w Związku Artystów Polskich.
w Pracowni Gliniany Blues
w Wołominie przy ul. Żelaznej
Praca z gliną to dla dorosłych świetny sposób na wyciszenie, odreagowanie codziennego stresu a
przy okazji stworzenie czegoś niepowtarzalnego i oryginalnego. Dla dzieci praca z gliną to:
poprawa sprawności manualnej, rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej a także umiejętność
współpracy w działaniu. Wieloetapowy proces powstawania przedmiotu ceramicznego
wyrabia w dzieciach konsekwencję w dążeniu do celu i cierpliwość.
9
- Zajęcia ceramiczne w Zespole
Publicznych Szkół Katolickich w
Ząbkach prowadzę od 2012 roku,
cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, szkoła liczy około
300 uczniów a na moje zajęcia
chodzi około 50 osób. To dla mnie
ogromna satysfakcja i sygnał, że
moja praca ma sens. Dzieci fascynuje praca z gliną i jej specyfika,
rozumieją że proces powstawania
przedmiotu ceramicznego jest
długotrwały i złożony, wymaga
konsekwencji i wytrwałości i nie
zawsze kończy się oczekiwanym
sukcesem. Czasem trzeba coś
poprawić lub zrobić jeszcze raz aby
końcowy efekt cieszył. Każdego
roku powstaje wiele pięknych prac,
które są prezentowane w formie
wystaw na terenie szkoły. Na koniec
roku szkolnego organizuję wystawę
„Ceramika – Pierwsze Kroki” pod
patronatem ZCP. Jest ona prezentowana podczas Warszawskich
Spotkań Ceramicznych a następnie
w szkole. W trakcie WSC prezentowane są także prace dzieci z gminy
Poświętne – opowiada o swoich
działaniach artystycznych i pracy
z dziećmi Wanda Wolf.
22 października w Kinie Kultura odbył się wyjątkowy spektakl
Babskiego kabaretu „OLD SPICE
GIRLS” w niesamowitej obsadzie:
Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska.
Występ trzech artystek zorganizował Miejski Dom Kultury w
W Kinie Kultura odbył
się wyjątkowy spektakl
Babskiego kabaretu
„OLD SPICE GIRLS”
(Emilia Krakowska,
Barbara Wrzesińska
i Lidia Stanisławska).
Występ zorganizował
MDK w Wołominie z
okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
Wołominie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych. Bezpłatne zaproszenia na wydarzenie rozeszły się
w bardzo szybkim tempie. I nic
dziwnego! Kabaret ten obfituje
w świetne dialogi autorstwa Marii
Czubaszek, skecze są uzupełnione także o teksty Zbigniewa
Korpolewskiego oraz Krzysztofa
Jaroszyńskiego. Sukces tego występu leży przede wszystkim w
kreacjach trzech aktorek o bogatym
doświadczeniu scenicznym. Lidia
Stanisławska przywołuje piosenkę
literacko-kabaretową minionych
lat, okraszoną anegdotą i dobrym
dowcipem. Barbara Wrzesińska w
natchnieniu cytuje poezję Juliana
Tuwima wskrzeszając ducha kabaretu lat 20. Zaś Emilia Krakowska
z lubością parodiuje współczesne
kobiety. Łączy je wszystkie poczucie humoru
polegający głównie na żarcie sytuacyjnym.
Publiczność bawiła się świetnie
i z pewnością przedłużyła sobie
życie o kilka lat, bo - jak mówią
same artystki - „Śmiech przedłuża
życie, zapewnia zdrowie i poprawia
samopoczucie, stąd stały jego
deficyt!”.
www.zyciepw.pl
10
relacje video z wydarzeń sportowych na www.zyciepw.pl
sztuki walki
Radzymin zaprosił do walki
o tytuł Mistrza Polski
86 młodych
zawodników
walczyło
w Radzyminie
(w sobotę
24 października) o tytuły
Mistrza Polski. Miejscowemu
kubowi
tym razem
przypadły brązowe medale.
Do ważnego wydarzenia sportowego doszło 24 października w
Radzyminie. Tego dnia odbyły
się bowiem XXVI Mistrzostwa
Polski Młodzieżowców.
Chaciński, burmistrz Radzymina. Zawodnicze zmagania rozegrano w kategoriach kumite i
kata, gdzie rywalizowało o miano
Mistrza Polski 86 zawodników z
48 klubów zrzeszonych w PZK.
W klasyfikacji drużynowej
wygrał klub z Konstancina, na
miejscu drugim uplasował
się klub z Łomży zaś miejsce
trzecie zajął klub z Leżajska.
W organizowanych na własnym
terenie zawodach miejscowi
zawodnicy wywalczyli dwa
brązowe medale. Jeden z nich przypadł
W klasyfiw udziale Piotrokacji drużynowej
Organizatowi Remiszowi
wygrał klub z Konrem turnieju z
stancina, na miejscu
występującemu
ramienia PZ
drugim uplasował się
w kategorii -70
Karate był MKS
klub z Łomży zaś
kg
drugi stał się
KK Radzymin,
miejsce trzecie
udziałem Macieja
a współorganizajął klub z LeCzerwińskiego w
zatorem Urząd
żajska.
kategorii +80 kg.
miasta i Gminy
Sponsorami nagród
Radzymin, Powiat Wodla zawodników były firmy:
łomiński i Urząd MarszałJFC, Praktiker, SoraYa, Namioty
kowski. Oficjalnego otwarcia
red
Halowe,Polko. zawodów dokonał Krzysztof
Salwa zabłysła
w Kaliningradzie
Klub Strzelecki
Salwa
z Wołomina
przywiózł pięć
pucharów
z Międzynarodowego
Wieloboju
Strzeleckiego
w Kaliningradzie.
W dniu 31 października w dalekim
Kaliningradzie (Rosja) odbył się VIII
Międzynarodowy
Wielobój Strzelecki
poświęcony pamięci
kapitana Bruma.
W zawodach tych
wystąpiły trzy drużyny
Bractwa Strzeleckiego
„Salwa” Wołomin. Salwa
1: Sławomir Rawski,
Leszek Wyszyński;
Najlepszymi strzelcami
Salwa 2: Andrzej
byli Leszek WyBanaszek). W
Domański, Daszyński z pistoletu
kategorii pistoriusz Banaszek
CZ i Sławomir Rawski
let CZ pierwsze
oraz Salwa 3:
z pistoletu Sig Sauer.
miejsce zajęła
Sylwester PoDrużyna Salwa 1 zdoSalwa 1 (Sławowierża, Alexanbyła trzy pierwsze
mir Rawski, Leder Temchenko.
miejsca, Salwa
szek Wyszyński)
Podczas zawodów
2 - dwa drugie
a drugie Salwa 2
rozgrywanoe zostały
(Andrzej Domański,
cztery konkurencje.
Dariusz Banaszek). W
Każda konkurencja odbyła
się z użyciem innego rodzaju kategorii pistolet Sig Sauer
pierwsze miejsce zajęła Salwa
pistoletu wojskowego.
W konkurencjach tych repre- 1 (Sławomir Rawski, Leszek
zentanci wołomińskiej "Salwy" Wyszyński).
Najlepszymi strzelcami byli
zdobyli aż pięć pucharów i tak w
kategorii pistolet P-83 pierwsze Leszek Wyszyński z pistoletu CZ
miejsce zajęła Salwa 1 (Sławo- i Sławomir Rawski z pistoletu Sig
mir Rawski, Leszek Wyszyń- Sauer. Drużyna Salwa 3 mimo,
ski). W kategorii pistolet Glock że nie zdobyła żadnego pucharu
drugie miejsce zajęła Salwa 2 dzielnie broniła polskich barw
(Andrzej Domański, Dariusz dobrymi wynikami.
www.zyciepw.pl
sport
5 listopada 2015
W sobotnie popołudnie Dolcan Ząbki podejmował u siebie Zagłębie Sosnowiec. Mecz 15. kolejki
rozgrywek I ligi zakończył się zwycięstwem gospodarzy, którzy wygrali 4:1 (2:0). Piłkarze Dolcanu zafundowali kibicom piękne widowisko. Ostatni raz ząbkowianie wygrali na swoim stadionie
w czerwcu, kiedy na zakończenie sezonu 2014/2015 pokonali GKS Tychy.
Dolcan ograł lidera!
– Na pewno graliśmy z zespołem bardzo dobrym, o dużych
umiejętnościach czysto piłkarskich. Zagłębie ma w swoich
szeregach piłkarzy bardzo doświadczonych, bardzo dobrze
wyszkolonych i było wiadomo,
że będą nas kąsali prostopadłymi
podaniami, bo mają kreatywnych
piłkarzy. Uważam, że bardzo dobrze przygotowali się do dzisiejszego meczu. Na pewno cieszy
zwycięstwo u siebie, bo dawno tutaj nie wygraliśmy. Jednak smuci
mnie jakość ostatniego podania.
Uważam, że choć strzeliliśmy
dzisiaj cztery bramki, to powinniśmy tych bramek strzelić dużo
więcej, bo mieliśmy dogodne
sytuacje. Brakuje nam tego, by to
ostatnie podanie było bardziej wypieszczone. Musimy popracować
nad jakością ostatniego podania.
Jestem zbudowany charakterem
zespołu. Widziałem u niektórych
zawodników, że już jest mało sił,
a jednak mimo wszystko dążyli
do tego, by cały czas utrzymać
wysoki pressing – powiedział Dariusz Dźwigała, trener Dolcanu
Ząbki, na konferencji prasowej
po zakończeniu spotkania.
Gra Dolcanu w ostatnim czasie
to prawdziwy rollercoaster. Przeplatały się ze sobą zwycięstwa,
remisy i porażki. W ostatnich
dwóch kolejkach (13, 14 kolejka)
ząbkowianie ponieśli porażki. Piłkarze Dolcanu najpierw ulegli u
siebie Wiśle Płock (0:1), przez co
stracili pozycję lidera, a następnie
przegrali z GKS w Katowicach
– Widziałem u niektórych
zawodników, że już jest
mało sił, a jednak mimo
wszystko dążyli do tego,
by cały czas utrzymać
wysoki pressing – powiedział Dariusz Dźwigała,
trener Dolcanu Ząbki, na
konferencji prasowej po
zakończeniu spotkania.
(2:0). Z kolei drużyna Zagłębia
Sosnowiec, aż do sobotniego
spotkania w Ząbkach, była na fali
spotkań bez porażki w meczach
ligowych. Piłkarze ze Śląska mieli
serię siedmiu pierwszoligowych
meczów bez porażki oraz pięciu
zwycięstw z rzędu.
W sobotnim spotkaniu podopieczni Dariusza Dźwigały posłali rywala na deski już w pierwszej połowie, kiedy w ciągu dwóch
minut (20 – 22 minuta) zdobyli
dwa gole. Festiwal strzelecki na
W sobotnim spotkaniu
w 22. minucie pierwszej
połowy na listę strzelców
wpisał się Igor Sapała
(na zdjęciu), pomocnik
Dolcanu Ząbki, który
strzałem z szesnastu
metrów pokonał, stojącego w bramce Zagłębia,
Wojciecha Fabisiaka.
Dolcan Arena rozpoczął Marcin
Krzywicki, który w 20. minucie
spotkania wykorzystał dośrodkowanie Damiana Jakubika. Następnie w 22. minucie pierwszej
połowy na listę strzelców wpisał
się Igor Sapała, pomocnik Dolcanu Ząbki, który strzałem z szesnastu metrów pokonał, stojącego
w bramce Zagłębia, Wojciecha
Fabisiaka.
W drugiej połowie Dolcan
ponownie wyprowadził dwa
ciosy w krótkim odstępie czasu.
W 55. minucie drugie trafienie
zaliczył piłkarz, który otworzył
wynik, tj. Marcin Krzywicki. Napastnik Dolcanu, technicznym
uderzeniem, pokonał bramkarza
Zagłębia. Piłkarze z Sosnowca
jeszcze nie doszli do siebie po
stracie gola, a już po chwili, tj. w
58. minucie, musieli przełknąć
kolejną gorzką pigułkę. Wynik na
(4:0) podwyższył Michał Bajdur,
który z ostrego konta trafił do
bramki gości.
W tym spotkaniu do bramki
trafiali wyłącznie piłkarze Dolcanu. Nawet honorowy gol dla
Zagłębia Sosnowiec „został zdobyty” przez pomocnika drużyny
gospodarzy Szymona Matuszka,
od którego w polu karnym odbiła się piłka wstrzelona przez
jednego z piłkarzy Zagłębia.
Bramka samobójcza padła w
71. minucie. Mecz zakończył się
wynikiem (4:1).
Aktualnie Dolcan Ząbki zajmuje trzecie miejsce w tabeli,
posiadając na swoim koncie
26 punktów. Do liderującej w
tabeli Wisły Płock podopieczni
Dariusza Dźwigały tracą dwa
punkty, zaś do wicelidera (Zagłębia Sosnowiec) mają jeden
punkt straty. W następnej kolejce rozgrywek (6 listopada) Dolcan Ząbki pojedzie do Gdyni,
by zagrać mecz z Arką. Warto
przypomnieć, że od czerwca
do września 2014 r. Dariusz
Dźwigała był trenerem żółto –
niebieskich.
Paweł Choim
W sobotę, 17 października, piłkarze grającego w grupie północnej mazowieckiej czwartej ligi Huraganu
Wołomin, stoczyli ciężki, wyjazdowy, bój z zajmującym ósmą lokatę Klubem Sportowym Łomianki.
Huragan Wołomin powrócił
na pozycję lidera
Rywalizację utrudniały ciągłe
opady deszczu, dodatkowo wołomińska drużyna wystąpiła bez podstawowego defensora Przemysława
Górskiego, pauzującego z powodu
uroczystości rodzinnej. W 3. minucie Huragan mógł, a nawet powinien
wyjść na prowadzenie – Rafał Wielądek dokładnie odegrał do Daniela
Dylewskiego, który mając przed
sobą bramkarza spudłował nad
poprzeczką. Dziesięć minut później
tylko skuteczna interwencja Jakuba
Chrostowskiego uchroniła PWKS
przed utratą bramki. Jednak w
następnej akcji miejscowi dopięli
swego i dzięki precyzyjnemu uderzeniu Przemysława Sieczko w
długi róg było 1:0. W 18. minucie
arbiter odgwizdał rzut karny za
faul na Marcinie Stańczyku. Do
piłki podszedł sam poszkodowany
i bez problemu pokonał Mikołaja
Wielgusa, co dało Huraganowi
wyrównanie 1:1. Czternaście minut
później Łukasz Prusik powalił na
murawę Daniela Dylewskiego i sędzia ukarał go za to drugą żółtą, a w
konsekwencji czerwoną kartką. Całe
zdarzenie tak rozsierdziło trenera
Łomianek Michała Pirosa, że został
odesłany przez arbitra na trybuny. W
39. minucie znajdujący się na skrzydle Rafał Wielądek dośrodkował pod
bramkę do Daniela Dylewskiego.
Doświadczony napastnik kolejny raz
zmarnował stuprocentową szansę
i minimalnie chybił szczupakiem
obok słupka.
Początek drugiej połowy ułożył
się po myśli wołomińskiego zespołu.
W 48. minucie wrzutkę Waldemara
Woźniaka z rzutu wolnego wykorzystał Marcin Stańczyk i głową
skierował piłkę w narożnik na 2:1.
Trzy minuty później po dyskusyj-
nym faulu Kamila Mierzwińskiego,
sędzia wskazał na jedenasty metr.
W roli egzekutora wystąpił Artur
Starosz i strzałem w górny róg doprowadził do remisu 2:2. Na domiar
złego siły wyrównały się, kiedy za
drugą żółtą kartkę boisko musiał
opuścić Paweł Nowacki. 59. minuta
przyniosła trzecią bramkę dla Huraganu. Rzut wolny wykonywał Kamil
Mierzwiński, futbolówkę po centrze
zdołał wybić przed siebie obrońca
Łomianek, ale dopadł do niej Rafał
Wielądek i uderzył po ziemi w narożnik obok kompletnie zaskoczonego
Mikołaja Wielgusa.
Witak – Lewicki, Nowacki (56’ czerwona kartka), Wielądek, Barzyc (67’
Mańko) – Dylewski (65’ Ndakiza),
Stańczyk (90’ Dąbrowski).
W sobotę (24 października) podopieczni trenera Andrzeja Prawdy
podejmowali u siebie piątą w tabeli
Wisłę II Płock. Już w 3. minucie przyjezdni zmusili Jakuba Chrostowskiego do interwencji, lecz bramkarz
Huraganu wykazał się refleksem i
odbił piłkę nogami. Dwie minuty
później doszło do otwarcia wyniku,
gdy po wrzutce Daniela Dylewskiego
do siatki z bliskiej odległości trafił
Marcin Stańczyk. W początkowym
W sobotę (24 października) podopieczni trenera
Andrzeja Prawdy (na zdjęciu)
podejmowali u siebie piątą
w tabeli Wisłę II Płock. Już w
3. minucie przyjezdni zmusili
Jakuba Chrostowskiego do
interwencji, lecz bramkarz
Huraganu wykazał się refleksem i odbił piłkę nogami.
Dwie minuty później doszło
do otwarcia wyniku...
Ostatnie pół godziny gry obfitowało w zaciekłe ataki gospodarzy,
którzy często gościli w polu karnym
Huraganu i bombardowali bramkę
strzeżoną przez Jakuba Chrostowskiego. Jednak piłka po ich próbach
albo trafiała w boczną siatkę, albo
przelatywała obok słupka. Ostatecznie nasi piłkarze wytrzymali
ten napór i szczęśliwie dowieźli
zwycięstwo 3:2. Skład: Chrostowski
– Mierzwiński, Woźniak, Dadacz,
kwadransie klarowne szanse miał
Rafał Wielądek, ale w obu przypadkach strzelał tuż nad poprzeczką. W
samej końcówce pierwszej połowy
goście mogli wyrównać, jednak piłka
po ich rzucie wolnym tylko odbiła się
od dobrze ustawionego muru.
Zaraz po zmianie stron Huragan
próbował podwyższyć rezultat za
sprawą Daniela Dylewskiego, który
otrzymał podanie w tempo od Rafała
Wielądka. Składna akcja zakończyła
się uderzeniem nieznacznie obok
słupka. W 53. minucie „Nafciarze”
huknęli w boczną siatkę, zaś pięć minut później Marcin Stańczyk głową
umieścił futbolówkę w bramce, lecz
sędzia gola nie uznał i odgwizdał
spalonego. Od 70. minuty nastąpiło
oblężenie szesnastki Huraganu. Na
szczęście cztery groźne próby Wisły
okazały się nieskuteczne, w tym
jedną wybiciem piłki sprzed linii
bramkowej powstrzymał Waldemar
Woźniak.
Huragan przebudził się w końcowych dziesięciu minutach. Sygnał do
ataku dał Przemysław Górski, a chwilę potem Rafał Wielądek mając przed
sobą pustą bramkę zaledwie obił
słupek. W 87. minucie arbiter podyktował rzut karny. Rola wykonawcy
przypadła Marcinowi Stańczykowi,
którego intencje wyczuł Klaudiusz
Kurek. Dwie minuty później popularny „Siwy” zrehabilitował się za
zmarnowaną jedenastkę i po centrze
Rafała Wielądka z rzutu rożnego
ustalił wynik spotkania na 2:0. Skład:
Chrostowski – Lewicki, Woźniak,
Górski, Dadacz – Witak, Nowacki,
Wielądek, Barzyc – Dylewski (70’
Mierzwiński), Stańczyk.
Wołomińska drużyna zanotowała
awans na pozycję lidera. Stało się tak
dzięki niespodziewanemu remisowi
1:1 faworyzowanej Ożarowianki
Ożarów Mazowiecki, z piętnastą w
stawce Wkrą Bieżuń. W miniony
weekend czwartoligowcy odpoczywali. Do zakończenia rundy jesiennej
w Wołominie dojdzie w świąteczną
środę (11 listopada) o godz. 11:00.
W tym terminie Huragan zagra ze
sklasyfikowanymi na szesnastym
miejscu Błękitnymi Gąbin. Serdecznie zapraszam.
Marcin Godlewski
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
sport
5 listopada 2015
24 października w Radzyminie odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział 86 zawodników w wieku 18-21 lat z 48 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate.
Zawodniczka KSW KYOKUSHIN
z Zielonki Mistrzynią Polski
Od dłuższego czasu obserwując osiągnięcia zawodników z
zielonkowskiego Klubu Sportów
Walki KYOKUSHIN widzimy jak
trenujący w tym klubie sportowcy
pną się w karierze sportowej w
górę.
Tym razem powodem do zadowolenia zaróno dla klubu jak i
jego szkoleniowców jest sukces
Julii Stępniewskiej, która podczas zawodów, które odbyły się
24 października w Radzyminie
wywalczyła sobie tytuł mistrzyni
Polski młodzieżowców.
– Została mistrzynią Polski,
zdobywają tym samym złoty
medal z najważniejszej imprezy
karate kyokushin w Polsce dla zawodników debiutujących w walkach full contact seniorów. Julia
w pierwszej fazie turniejowej pokonała zawodniczkę ze Szczecina
zdobywając przewagę punktową
dzięki silnym uderzeniom rękoma na brzuch. Walka finałowa z
reprezentantką Bartoszyc była
wyrównana – opowiada Marcin
Sieradzki, szef zielonkowskiego
Klubu Sportów Walki (KSW)
KYOKUSHIN.
– Do rozstrzygnięcia potrzebna była dodatkowa dwuminutowa
runda, w której Julia wykazała
większą skuteczność i aktywność,
dzięki czemu zdobyła tytuł mistrzyni Polski na rok szkoleniowy
2015/2016 – relacjonuje nasz
rozmóa.
Sukces Julii Stępniewskiej
to nie jedyny powód do radości
dla klubu.
W kategorii średniej kobiet
rywalizowała również znana już
11
OGŁOSZENIA DROBNE
Praca
Dam pracę
Nieruchomości
Sprzedam
ADMET Sp. z o.o,
05-230 Kobyłka, ul Dworkowa
zatrudni pracowników
na stanowiska: ślusarzy,
pomocników ślusarzy,
spawaczy, operatorów wycinarek
laserowych, operatorów pras
krawędziowych do cięcia blach,
pracownika technicznego
- przygotowania produkcji.
TEL. 692 999 415
Sprzedam dom w Zielonce 200 m2,
działka 600 m2 tel. 505 029 134
Przyjmę cukiernika lub z doświadczeniem cukierniczym 698 672 147,
600 700 635.
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce
tel. 698 672 147, 600 700 635.
Zatrudnię fryzjera na dobrych warunkach, tel. 501 362 609.
Praca
Szukam pracy
Mężczyzna 42 lata odpowiedzialny,
dyspozycyjny pomoże w prowadzeniu firmy, biura lub inne propozycje
pracy na zasadzie współprowadzenia,
spółki zarządzania interesami firmy
885 147 045.
 Podejmę pracę jako stolarz przy
antykach, rzeźbach, inkrustacji, tel.
504 418 652.
Budownictwo
Usługi
Nieruchomości
Wynajmę
Wynajmę budynek
o pow. 12m x 18m.
3 km od obwodnicy
w miejscowości Zaścienie
gm Dąbrowka.
Budynek ma światlo, wodę
i siłę oraz centralne ogrzewanie.
Dobry dojazd
Tel. 605034212
Wynajmę pokój 27m2 w centrum
Zielonki w nowym domu dla młodej
osoby. TEL. 799 149 499.
Usługi - Różne
Tynki, posadzki agregatem
tel. 514 632 272
Zakładanie ogrodów, układanie
kostki brukowej, tel. 888 671 676
Usługi remontowe, układanie
płytek, malowanie, gipsowanie,
hydraulika, układanie paneli
i wiele innych, 606 826 224
Od lewej: Agnieszka Kulczycka, Marcin Sieradzki i zdobywczyni tytułu Mistrza Polski Młodzieżowców – Julia Stępniewska
czytelnikom "Życia" Agnieszka
Kulczycka, która w rundzie eliminacyjnej pokonała zawodniczkę z Olsztyna.
– W półfinale zacięty, sześciominutowy, pojedynek z silną
reprezentantką Konastancina
obfitował w mocne wymiany
ciosów z obu stron. Ważenie
zawodniczek także nie przyniosło
wymaganej różnicy kilogramów, a
po trzeciej decydującej rundzie
sędziowie wskazali lekką przewagę przeciwniczki i Agnieszka za-
kończyła rywalizację z brązowym
medalem – opowiada Marcin
Sieradzki.
Tak jak wspomniano na wstępnie po analizie startu dziewcząt
zwieńczonego dwoma przywiezionymi medalami KSW KYOKUSHIN z Mistrzostw Polski
dodając do tego ubiegłotygodniowy tytuł mistrzowski z polskiego
czempionatu juniorów trzeba
przyznać że KSW KYOKUSHIN ma powody do radości.
– Należy mieć nadzieję, że
naszym zawodnikom uda się
podtrzymać wysoką formę do
zakończenia sezonu i podczas
mających się odbyć niebawem,
bo już w grudniu, Pucharze
Polski, nie zabraknie kolejnych
mocnych akcentów z Zielonki.
– Nasz Klub wystawi silnych reprezentantów wśród młodzików,
juniorów i seniorów – zapewnia
sensei Sieradzki. Więcej informacji i zdjęcia z turnieju na www.
kswkyokushin.pl
Docieplanie budynków, szybko,
tanio, solidnie. tel. 502 053 214
Oprac. za KSW KYOKUSHIN
Stanisław Głowienka jest wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży w Zielonce, a także twórcą Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bankówka”, którego zawodnicy święcili wiele triumfów
w unihokeju. Trzy lata temu w klubie zagościła również piłka nożna, ale to właśnie unihokej jest
dyscypliną, w której zawodnicy z „Bankówki” osiągają najlepsze wyniki.
– Czy mógłby pan przybliżyć unihokej naszym Czytelnikom?
– Unihokej jest halową wersją hokeja.
Powstał w stanach Zjednoczonych
w połowie XX wieku. Do Europy
trafił w 1968 roku, a w Polsce gości
od roku 1991.
– a od kiedy unihokej jest obecny
w zielonce?
– Cały zielonkowski unihokej zaczął
się w Szkole Podstawowej nr 3 im.
J. Korczaka. Graliśmy w unihokeja
od 1998 roku, a w roku 2000 powstał
klub UKS „Bankówka”. To z tym
klubem są związane wszystkie nasze
sukcesy.
Mistrzostwach Polski Młodzików
w Unihokeju: w Piszu (2003 r.), w
Hrubieszowie (2008 r.), w Zielonce (2009), w Zielonce (2015). Na
Mistrzostwach Polski zdobywaliśmy także miejsca drugie, trzecie,
czwarte.
Braliśmy udział w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Bałtyku w
Unihokeju Młodzików, który jest
rozgrywany w Elblągu. Z tego tur-
– Jakie są różnice między unihokejem a hokejem?
– Unihokej jest podobny do gry w
hokeja, z tym, że w hokeja gra się na
lodzie, a mecze unihokeja rozgrywa
się w sali gimnastycznej. Unihokeiści grają lekką, ażurową piłeczką, a
w hokeju gra się krążkiem. W hokeju
wszyscy zawodnicy muszą mieć
specjalne stroje ochronne, a
w naszej dyscyplinie sportu specjalnie zabezpieczony jest tylko
bramkarz.
– proszę opowiedzieć o
najbardziej
spektakularnych
sukcesach,
jakie klub
osiągnął?
– Nasze drużyny zdobywały złote
medale na
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
nieju również przywieźliśmy wiele
medali. Na najwyższym stopniu
podium stanęliśmy w 2007 i 2009
r. W latach 2002 i 2004 zdobywaliśmy srebrne medale, a w latach
2005, 2006 brązowe. Nasze drużyny
wielokrotnie plasowały się tuż za
podium.
– Duże sukcesy osiągnęliście w
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Jakie miejsca
zajmowały wasze drużyny na tym
turnieju?
– Od 2001 roku do 2015 wygraliśmy
prawie wszystkie te turnieje. Tylko
w w latach 2005, 2006 nie zajęliśmy
pierwszego miejsca, ale nadal stawa
stawaliśmy na podium, zajmując drugie
miejsce.
– W ostatnim czasie klub posze
poszerza swoją działalność o starsze
kategorie wiekowe. na czym to
polega?
– Do tej pory dzieci, które kończyły
szkołę, przestawały również treno
trenować w naszym klubie. Ale w ostatnim
czasie zatrzymaliśmy młodzież gim
gimnazjalną i powstała w klubie katego
kategoria junior młodszy. W dalszym ciągu
planujemy pozostawiać u nas zespoły
w starszych kategoriach wiekowych.
Wcześniej wszystkie dzieci w wieku
14 – 15 lat przechodziły do MUKS
Zielonka. Nowa strategia działania
klubu funkcjonuje już drugi rok.
Wiele klubów unihokeja w Polsce
z szacunkiem wypowiada się o
umiejętnościach zielonkowskich
zawodników, dlatego też pragniemy
stworzyć im jak najlepsze warunki do
uprawiania tej dyscypliny sportu.
– Obecnie klub działa dzięki
wsparciu Miasta zielonka. Jakie
pozytywne (obopólne) skutki przyniosłoby znalezienie sponsorów?
– Dla sponsora możemy wykonać stały baner reklamujący firmę
i umieścić w szkole, prezentować
baner na zawodach, w których
uczestniczymy, wykonać napisy
firmowe na koszulkach, dresach.
Od sponsora oczekujemy wsparcia
finansowego lub rzeczowego np.:
zakupu kompletu strojów dla zawodników ewentualnie dresów, opłacenia
transportu na zawody. Będziemy
wdzięczni za każdą formę wsparcia.
Motoryzacja
Kupię
Naprawa telewizorów, pralek, lodówek - dojazd 602 216 943.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki 694 825 760.
Zdrowie - Uroda
Ginekolog tel. 538 875 859.
Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam warsztat samochodowy
Warszawa Targówek, pow. użytkowa
200 m 2, pow. gruntu 530 m 2 tel.
505 027 134.
Sprzedam działkę
rolno-budowlaną o pow 5300m2
w miejscowosci Wysychy
gm Zabrodzie niedaleko
obwodnicy.
Działka uzbrojona.
Tel 605034212
UWAGA!
Stanisław Głowienka – twórca
zielonkowskiego unihokeja
Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!
Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag
Zielonka, ul. Kolejowa 28,
tel. 22 781 90 44
LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a
tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA
Radzymin, Stary Rynek 23
Warsztaty
pisania ikon
Paweł Choim
– Dla sponsora możemy wykonać stały baner reklamujący firmę i umieścić w szkole, prezentować
baner na zawodach, w których uczestniczymy,
wykonać napisy firmowe na koszulkach, dresach.
Od sponsora oczekujemy wsparcia finansowego
lub rzeczowego np.: zakupu kompletu strojów dla
zawodników ewentualnie dresów, opłacenia transportu na zawody. Będziemy wdzięczni za każdą
formę wsparcia – mówi Stanisłąw Głowienka,
twórca zielonkowskiego hokeja
 698 655 256
www.zyciepw.pl
www.wilenskapark.pl
www.zyciepw.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]