Zamów prenumerat - Wiadomości Turystyczne

Komentarze

Transkrypt

Zamów prenumerat - Wiadomości Turystyczne
Rozmowa
WT
FOTOKRONIKA ITB
INDEX 363669
ISSN 1641-2451
Jak wyglądał
polski pawilon na
ITB i kto pojawił się
na targach w Berlinie
Potencjał
Nr 6 (228)
rosyjskiego rynku 16-31 marca 2011
jest olbrzymi
PISMO BRAN˚OWE
– mówi Andrzej PRACOWNIKÓW TURYSTYKI
Sierakowski
strona 7
Zamów prenumerat´
www.wiadomosciturystyczne.pl
BIURA
Dalsze spadki w sprzedaży last minute. Boom na
wycieczki last minutowe w Niemczech słabnie.
W 2010 r. liczba tego typu wyjazdów spadła o milion
w porównaniu z rokiem 2009.
strona 4
BIURA
Agenci płacą za niezdecydowanego klienta. MerlinX proponuje dwa sposoby wyszukiwania wycieczek w internecie. Jedno tanie i takie samo dla wszystkich, drugie dostosowane do preferencji klienta, ale
droższe w użytkowaniu.
strona 4
WT SONDA NUMERU
Czy z perspektywy skandalu wokół komiksu o Chopinie można
powiedzieć, że taki rodzaj prowokacyjnej promocji Polski i jej kultury za granicą jest dobry?
Atmosfera skandalu jest wynikiem
braku komunikacji – mówi Andrzej
Wilczak, prezes biura podróży
strona 6
Nesto.
REGIONY
POT bez promocji w Chinach. 400 tys. zł – tyle Polska Organizacja Turystyczna zamierzała wydać na
działania PR-owe na rynku chińskim. Przetarg odwołastrona 8
no, bo chętni okazali się zbyt drodzy.
REGIONY
Norwegowie do naszych uzdrowisk. Od początku
roku w Norwegii weszły w życie nowe przepisy,
umożliwiające pacjentom refundację koniecznych
kosztów leczenia i rehabilitacji w krajach UE. POT widzi
w tym szansę dla sektora turystyki uzdrowiskowej
i spa w Polsce.
strona 8
DESTYNACJE
Korea zachęca do przyjazdów. Koreańska Organizacja Turystyczna rozpoczęła kampanię promującą kraj,
w tym przede wszystkim miejsca związane z turystyką
strona 9
zdrowotną i wyścigami Formuły 1.
DESTYNACJE
cena 12 zł (5% VAT)
Branża renegocjuje umowy. Pokłosiem rewolty
w Afryce Północnej są niższe ceny, które touroperatorzy negocjują z egipskimi i tunezyjskimi kontrastrona 10
hentami.
WT praktyczne porady
Strefa A wciąż trudno dostępna dla turystyki. Pomimo liberalizacji ustawy o uzdrowiskach wciąż przewiduje się
szereg zakazów i ograniczeń dla inwestorów i organizatorów imprez turystycznych.
strona 16
Dłużej potrwa spór z kontrahentem. Dotychczas sprawy pomiędzy przedsiębiorcami rozstrzygane były w
tzw. odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych. Być może jednak to się zmieni.
strona 16
Jak zaoszczędzić na odtwarzaniu muzyki. Szukając
oszczędności warto pomyśleć, czy nie istnieje możliwość
ograniczenia opłat uiszczanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Obecnie wiele
firm korzysta z nowych rozwiązań.
strona 17
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
strona 20
TEMAT NUMERU
Turystyka rowerowa
Krajowa turystyka rowerowa
praktycznie nie istnieje,
zagraniczna ma się lepiej.
strony 12-15
ITB | Polska zawładn´ła najwi´kszà turystycznà, targowà imprezà Êwiata
Transport
Berlin 2011 po polsku
Lotniska pod lupà
Komisji Europejskiej
Na czas ITB Berlin zapełnił si´ polskimi akcentami. Skutecznie wykorzystaliÊmy jednà z najwi´kszych
naszych marek, czyli Lecha Wał´s´. Szkoda, ˝e tak rzadko wyst´puje w turystyce, bo wcià˝ wzbudza
ogromne zainteresowanie.
K
omisja Europejska ma zastrze˝enia do
funkcjonowania polskich lotnisk. Według niej 42 z nich nie spełniajà unijnych
wymogów w zakresie bezpieczeƒstwa.
Chodzi m.in. o odpowiednie zabezpieczenie terenu przed wtargni´ciem intruzów.
Polska stanowczo nie zgadza si´ z zarzutami. Tłumaczy, ˝e przepisy unijne dotyczà 11 portów w kraju i na nich sà przestrzegane. W Êwietle prawa polskiego 42
lotniska, o które chodzi komisji, nie sà
portami lotniczymi, a unijne regulacje
prawne nie muszà byç tam wprowadzane.
Bruksela jednak inaczej interpretuje te
zapisy, nie przewiduje wyjàtków i ˝àda
wprowadzenia unijnego prawa w ciàgu
najbli˝szych miesi´cy. Je˝eli polskie władze nie podejmà w tym zakresie ˝adnych
kroków, sprawa mo˝e trafiç do Trybunału
SprawiedliwoÊci. MM
W
yró˝niç si´ wÊród tysi´cy
wystawców ze 180 krajów Êwiata nie jest łatwo.
Polska jednak starała si´ wykorzystaç szans´, jakà dał jej status
kraju partnerskiego ITB. I – sàdzàc po widocznych w całym
Berlinie polskich akcentach
– raczej z sukcesem. – Zanosi
si´ na wielkà bomb´ – oceniał
po wieczorze inauguracyjnym
prezydent Lech Wał´sa, honorowy goÊç imprezy.
Ju˝ mo˝na powiedzieç, ˝e
propagandowo te targi sà dla
nas bardzo udane. Nowoczesna
i barwna prezentacja, przygotowana na inauguracj´, odniosła
zamierzony skutek, czyli zaintrygowała goÊci. Komentowano
jà przez cały wieczór i kolejne
targowe dni. Polski pawilon, w
momencie jego otwarcia, wypełnił tłum goÊci. Na 72 stoiskach,
które zyskały nowy image, wystawcy zaprezentowali ofert´
wszystkich polskich regionów.
Pierwsze dni targów były przeznaczone dla bran˝y, wa˝nym
sprawdzianem dla nowego stioska b´dà kolejne dni, otwarte
dla niemieckiej publicznoÊci.
– Pierwsze komentarze niemieckich mediów sà dla nas bardzo pochlebne – cieszył si´ Jan
Wawrzyniak, dyrektor Polskiego
OÊrodka Informacji Turystycznej w Berlinie.
>> Czytaj więcej
strony 3, 20
Granice
Celnicy uruchomili
darmowà infolini´
W
Autorzy kampanii promującej Polske na ITB sprawili,
że wieczór inauguracyjny był niezapomnianym wydarzeniem
nowoutworzonym Centrum Informacji Słu˝by Celnej mo˝na uzyskaç
informacje w zakresie wspólnotowego
i krajowego prawa celnego. Pracownicy
centrum doradzajà w zakresie kontaktów
z organem celnym oraz wyjaÊniajà procedury spraw celnych, akcyzowych i hazardowych. Uruchomiono tak˝e Krajowy Telefon Interwencyjny Słu˝by Celnej. Numer
801 470 477 jest bezpłatny. – Dzwonià
głównie turyÊci, ale tak˝e touroperatorzy –
tłumaczy Zbigniew Rusin, naczelnik wydziału Centrum Informacji Słu˝by Celnej.
– Zauwa˝yliÊmy wzrost zainteresowania
naszymi usługami, w styczniu było około
2800 zapytaƒ, w lutym a˝ 3800 – dodaje.
W centrum, w czasie najwi´kszego obcià˝enia, telefony odbiera trzynastu wyszkolonych pracowników. KT
Beatyfikacja | Stolica apostolska w sprawie biletów
Bud˝et | MSiT obcina pieniàdze dla Instytutu Turystyki
Watykan ostrzega przed oszustwami
Badania rynku turystycznego pod nó˝
W komunikacie z dnia 18 lutego
br. Prefektura Domu Papieskiego
ostrzega wiernych, planujàcych
uczestniczyç w uroczystoÊciach
beatyfikacyjnych przed nieuczciwymi ofertami, pojawiajàcymi
si´ szczególnie w internecie.
Instytut Turystyki nie b´dzie ju˝ publikował na swojej stronie internetowej kompleksowych danych o
polskim rynku turystycznym i trendach w turystyce Êwiatowej.
C
hodzi o nielegalnà sprzeda˝
fikcyjnych biletów lub lep-
szych miejsc podczas ceremonii.
W wydanym oÊwiadczeniu Watykan wyraênie zaznaczył, ˝e do
udziału w Beatyfikacji Papie˝a
Jana Pawła II nie b´dà wymagane bilety, a bilety wydawane
przez Watykan z okazji Ceremonii Papieskich oraz Audiencji Generalnych sà zawsze bezpłatne. MM
P
owodem jest decyzja MSiT,
które ograniczyło instytutowi
bud˝et. Efekt? Na stronie nie
znajdziemy danych nadsyłanych
przez WTO, nie b´dzie rachunku
satelitarnego dla polskiej turystyki, nie b´dà gromadzone dane o
ruchu turystycznym wg województw, wi´c zabraknie spójnego
i porównywalnego rok do roku
obrazu tego, jak si´ rozkłada ten˝e ruch.
>> Czytaj więcej
strona 5
2
KOMENTARZE
WT kalendarium
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
od redakcji
K
iedy nadchodzi taki moment, że trzeba ciąć budżet, pojawia się pytanie:
komu zabrać? Nie nauczycielom, bo podniosą krzyk, nie pielęgniarkom ani
górnikom, bo zastrajkują. W Ministerstwie Sportu i Turystyki też mają takie
dylematy. Ale na sporcie teraz nie można oszczędzać, bo przecież nadchodzi
Euro 2012 i trzeba się odpowiednio pokazać (zresztą słusznie). Więc MSiT postanowiło zaoszczędzić na tym, co wydaje się najmniej bolesne, czyli na badaniach naukowych, a konkretnie na badaniach z zakresu turystyki, o czym
piszemy w tym numerze. Taka decyzja jest „bezpieczna”, bo nie dotknie bezpośrednio żadnej grupy społecznej, nie zaczną po niej płakać emeryci ani rolnicy, nie podniesie się wrzawa w mediach. Kto by się bowiem przejmował
słupkami i tabelami przedstawiającymi stan ruchu turystycznego w województwie, dajmy na to, lubuskim. Tylko, że to bardzo krótkowzroczna polityka. Jak słusznie zauważają eksperci, Polska ma wielki potencjał turystyczny.
Aby jednak odpowiednio go wykorzystać, trzeba wiedzieć, jakie są potrzeby,
jakie tendencje, jakie prognozy. A tego nie da się wywróżyć z fusów. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że w Polsce turystyka jest traktowana jakby po
macoszemu, na zasadzie, że „samo jakoś będzie się kręcić”. Zapewniam, że
samo nic się nie zrobi. Najwyższy czas sobie to uświadomić.
MARZEC
16-19.03.2011 Międzynarodowe Targi Turystyczne MITT,
Moskwa, organizator: ITE Group, www.mitt.ru
17.03.2011 II konferencja „Odyseja turystyczna 2011. Nowe
trendy w turystyce”, Gdańsk, organizator: Gdańska Organizacja Turystyczna, www.gfp.com.pl/wydarzenia/odyseja-turystyczna-2011.html
18-20.03.2011 Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok,
www.podlaskieit.pl/targi_2011
24-27.03.2011 Międzynarodowe Targi Turystyczne TUR, Göteborg,
organizator: Swedish Exhibition Centre, www.nemonet.swefair.se
25.03.2011 konferencja „Tendencje w turystyce międzynarodowej – ich wpływ na turystykę w Polsce”, Warszawa, organizator:
AWF w Gdańsku, www.awf.gda.pl
25-27.03.2011 XVII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB Katowice, organizator: Międzynarodowe Targi Katowickie, www.glob.mtk.katowice.pl
OKIEM EKSPERTA
KWIECIE¡
1-3.04.2011, XVI Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2011,
Warszawa, organizator: MT Targi, www.targilato.pl
Przyjemne oczekiwanie
M
arzec to w biznesie turystycznym chyba czas najlepszy. Wiemy już, ile
zarobiliśmy na zimie. Nie wiemy jeszcze, ile stracimy w lecie. To czas,
kiedy wiadomo w miarę dokładnie, po ile kupujemy towar u dostawców, ale
nie wiemy, jak dużo z naszego towaru nie znajdzie nabywców. Organizując
wyjazdy możemy jeszcze liczyć, że złotówka będzie tania, a robiąc przyjazdówkę, że odpowiednio zdrożeje we właściwej chwili. Mamy równe prawo
oczekiwać, że pogoda w Polsce będzie świetna, dzięki czemu nasze górskie,
morskie i jeziorne kurorty bądź szlaki zapełnią się turystami, jak i tego, że pogoda będzie kiepska i wszyscy wyjadą za granicę.
Wiosenny powiew optymizmu, kiedy wszystko jest jeszcze możliwe wydaje się być znacznie korzystniejszym stanem niż uzyskana jesienią pewność,
że sezon był faktycznie dobry i udało się zarobić nawet więcej, niż prognozowano. Wtedy będzie czas oceny i podsumowań, niekiedy żałości nieskrywanej, że przecież mogło być lepiej (choć było tak dobrze). A co będą mówić ci, którym faktycznie „nie wyszło”. Strach się bać, i lepiej skupić na
opcji, że teraz wszystko jest możliwe. Szkoda, że wiosna jest tylko raz do roku, z drugiej strony dobrze, że co roku mamy ją zagwarantowaną, w stopniu
większym niż większość innych darów.
Tomasz Dziedzic
8-9.04.2011, Krakowski Salon Turystyczny, Kraków, organizator: Grupa A-05 Meeting & Events, www.kst.com.pl
8-10.04.2011 Międzynarodowe Targi Turystyczne MTT, Wrocław, organizator: Joygroup, www.mttwroclaw.pl
14-16.04.2011 Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, Zabrze, organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, MOSiR Zabrze, www.konferencja.zabrze.pl
14-16.04.2011 Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej
konsumpcji turystycznej, organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu,
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Śląska Organizacja Turystyczna, www.konferencja.zabrze.pl
15-17.04.2011 Gdańskie Targi Turystyczne, Gdańsk, organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie, www.mtgsa.pl
POD KONTROLĄ
MAJ
10-11.05.2011 II ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, Szczecin, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką, www.wzieu.pl
EfektywnoÊç w turystyce
Ostatnio bardzo intensywnie mówi się o potrzebie aktualizacji strategii turystycznych, o monitorowaniu, a przede wszystkim o rozliczaniu osób i instytucji odpowiedzialnych za efektywność i rezultaty wdrażania.
Ludzie branży turystycznej mają tego świadomość, ale nie wszyscy formalnie odpowiedzialni za te strategie w ogóle wiedzą, o czym mowa. Zainspirował mnie odnaleziony na blogu tekst, który jest kwintesencją sytuacji „w terenie”, z którym się utożsamiam, i który cytuję w całości za zgodą autorki Justyny Cierpisz, ku przestrodze dla nas wszystkich!
„Wieś turystyczna”
„Wstaje wójt rano z łóżka, przeciąga się, otwiera okno i wygląda. Powietrze
czyste, bo w gminie przemysłu nie ma. Cisza aż w uszach dzwoni, nie mąci
jej dźwięk traktora, pianie koguta czy muczenie krowy – rolników tu na lekarstwo. Trochę śmierdzi, bo sąsiad właśnie opróżnia szambo do rowu, ale kto
tu komu karze brać głęboki wdech.
Okiem gospodarza przygląda się lasowi, pełnemu śladów bytności pilarzy,
klubowi nocnemu, który został zarejestrowany jako agroturystyka i przystankowi autobusowemu, przy którym pięć razy dziennie zatrzymuje się PKS. Rozmyśla: „Ja już tyle zrobiłem dla rozwoju turystyki w naszej gminie. Załatwiłem jednej pani, co ma agroturystykę, gościa na całe dwa miesiące! Takiego
robotnika, co pracował na koparce przy remoncie drogi. Innej pani to chciałem sprzedać kontenery mieszkalne, w sam raz dla gości, a ona ich nie kupiła. Zorganizowałem szkolenie, w którym nikt nie chciał uczestniczyć. Ale ludzie to niewdzięczni są i do turystyki się nie garną. O, tu gdzieś mam – podbiegł energicznie do komody i zaczął grzebać w szufladach, bez efektu – no
gdzieś tu leży strategia rozwoju gminy, a tam jest przecież napisane, że jesteśmy gminą turystyczną…”
Wojciech Fedyk
11-13.05.2011 IX krajowa konferencja z cyklu „Ochrona
Przyrody a Turystyka” – turystyka w parkach narodowych
i obszarach Natura 2000, Rzeszów, organizator: Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce Uniwersytetu Rzeszowskiego, www.univ.rzeszow.pl
12-14.05.2011 XI Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”, Opole, organizator: Agencja reklamowa „Profil”,
www.profil.pl
wa˝ne terminy
MINѸ TERMIN
7 marca – minął termin nadsyłania zgłoszeń udziału w warsztacie
pt. „Kreatywna turystyka – jak wykorzystać branże kreatywne w
przemyśle czasu wolnego” w ramach II konferencji „Odyseja turystyczna 2011”. www.gfp.com.pl/wydarzenia/odyseja-turystyczna-2011.html
10 marca – minął termin zgłaszania udziału w konferencji „Turystyka Kolejowa 2011 – Ochrona i promocja zabytków kolejowych”,
www.transport-komunikacja.pl
WA˚NE W NAJBLI˚SZYM CZASIE
21 marca – mija termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej Gdańska, która obejmowałaby także działania komunikacyjne związane z organizacją UEFA
EURO 2012. www.gdansk.pl
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
„WiadomoÊci Turystyczne” – pismo bran˝owe pracowników turystyki, dwutygodnik.
Redaktor prowadzàca: Monika Wojniak. Zespó∏: Marzena German, Paulina Głogowska,
Maria Kilijaƒska, Joanna Morawska, Liliana Olchowik, Maciej Rudnicki, Katarzyna Tarasiuk,
Marzena Zarzycka. Dyrektor ds. sprzeda˝y: Jagoda Walczak. Reklama: Joanna Mputu
Lese. Redakcja: ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa, tel./faks (22) 822 20 16, [email protected], www.wiadomosciturystyczne.pl. Prenumerata: [email protected], tel./faks (22) 822 20 16. RUCH, Kolporter, Garmond. Wydawca: Eurosystem Jaros∏aw Âleszyƒski, tel./faks (22) 822 20 16. Pozosta∏e publikacje: „WiadomoÊci Turystyczne
– zagranica”, „MICE Poland”, „˚yj zdrowo i aktywnie”, „Forum Samorzàdowe”, „Praktyka Lekarska”. e-mail: [email protected], www.eurosys.pl. Studio graficzne: Studio4you,
Agnieszka Wierzejska-Jouini. Druk: Taurus. Nak∏ad: 6000 egzemplarzy.
Notowania
03.03 waluty
baht tajlandzki 1 THB
dinar tunezyjski 1 TND
dirham marokański 1 MAD
dolar australijski 1 AUD
dolar hongkoński 1 HKD
dolar kanadyjski 1 CAD
frank szwajcarski 1 CHF
forint węgierski 1 HUF
funt egipski 1 EGP
funt szterling 1 GBP
hrywna ukraińska 1 UAH
jen japoński 1 JPY
juan chiński 1 CNY
korona czeska 1 CZK
korona duńska 1 DKK
korona estońska 1 EEK
korona islandzka 1 ISK
korona norweska 1 NOK
korona szwedzka 1 SEK
kuna chorwacka 1 HRK
lew bułgarski 1 BGN
lira turecka 1 TRY
lit litewski 1 LTL
łat łotewski 1 LVL
nowy sol peruwiański 1 PEN
peso argentyńskie 1 ARS
peso meksykańskie 1 MXN
rubel białoruski 1 BYR
real brazylijski 1 BRL
rubel rosyjski 1 RUB
rupia indyjska 1 INR
szekel izraelski 1 ILS
0,0329 USD 0,7138 USD 0,1237 USD 1,0133 USD 0,1284 USD 1,0286 USD 1,0731 USD 0,0051 USD 0,1697 USD 1,6279 USD 0,1258 USD 0,0121 USD 0,1521 USD 0,0574 USD 0,1873 USD 0,0848 USD bz
0,0086 USD 0,1798 USD 0,1582 USD 0,1884 USD 0,7141 USD 0,6262 USD 0,4044 USD 1,9843 USD 0,3610 USD 0,2485 USD 0,0833 USD 0,0003 USD bz
0,6051 USD 0,0355 USD 0,0222 USD 0,2769 USD 0,0235 EUR 0,5112 EUR 0,0886 EUR 0,7257 EUR 0,0920 EUR 0,7366 EUR 0,7685 EUR 0,0037 EUR bz
0,1215 EUR 1,1657 EUR 0,0901 EUR 0,0087 EUR 0,1089 EUR 0,0411 EUR bz
0,1341 EUR bz
0,0625 EUR 0,0062 EUR 0,1287 EUR 0,1133 EUR 0,1350 EUR 0,5114 EUR 0,4485 EUR 0,2896 EUR 1,4211 EUR 0,2585 EUR 0,1780 EUR 0,0597 EUR 0,0002 EUR bz
0,4334 EUR 0,0254 EUR 0,0159 EUR 0,1983 EUR ZMIANY KURSÓW 03.03
1 dolar USA
1 euro
2,8567 3,989
PLN
PLN
03.03 paliwa
KRAJ
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wlk. Brytania
Włochy
WALUTA
EUR
EUR
BRB
BGN
HRK
CZK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
LTL
LVL
EUR
NOK
EUR
RUB
RON
EUR
EUR
CHF
SEK
TRY
UAH
HUF
GBP
EUR
E 95
1,30
1,59
2870
2,46
9,28
33,70
12,23
1,25
1,55
1,52
1,58
1,31
1,69
1,45
216,10
4,59
0,87
1,53
13,44
1,50
27,08
5,09
1,38
1,28
1,74
13,93
3,94
8,74
370,00
1,30
1,50
ON
1,29
1,41
2580
2,54
8,87
33,80
11,12
1,31
1,36
1,42
1,40
1,25
1,39
1,38
223,90
4,29
0,88
1,41
13,04
1,32
24,84
5,02
1,26
1,24
1,87
13,94
3,42
8,16
367,00
1,35
1,38
01-28.02 lotniska
LICZBA ODPRAWIONYCH OSÓB
Gdańsk-Rębiechowo, im. Lecha Wałęsy
137 tys. 500
Katowice-Pyrzowice, im. Ignacego Jana
Paderewskiego
116 tys. 823
Kraków-Balice, im. Jana Pawła II
178 tys. 390
Łódź, im. Władysława Reymonta
24 tys. 199
Rzeszów-Jasionka
24 tys. 812
Wrocław-Strachowice, im. Mikołaja Kopernika
93 tys. 700
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
3
Bran˝a turystyczna
ITB | Polska jest partnerem najwi´kszych turystycznych targów Êwiata
krótko
Berlin 2011 po polsku
Na Pałacu Kultury
i Nauki zawisł plakat,
promujący udział Polski
w targach ITB. Pojawił się
na tydzień przed rozpcozeciem berlińskiej imprezy. Intryguje warszawiaków i
przyjezdnych hasłem „Move your imagination”. MM
Te targi szeroko otworzà granic´ polsko-niemieckà – z takà nadziejà przyjechali
polscy wystawcy na tegorocznà edycj´
ITB w Berlinie. Polska jako kraj partnerski dostała niepowtarzalnà szans´ na
promocj´.
Monika Wojniak
O
becnoÊç Polski widaç było w Berlinie prawie na ka˝dym kroku. Ju˝
na kilka dni przed rozpocz´ciem
targów na ulicach stan´ły vinyl toys,
czyli kolorowe stworki z naszej kampanii promocyjnej „Move your imagination”. Plakaty z nowym sloganem polskiej turystyki oblepiły miasto.
Polski był te˝ wieczór inauguracyjny.
Ka˝da z osobistoÊci, otwierajàcych targi wspomniała o kraju partnerskim.
– Polska to Êwietny kraj na wakacje, wycieczki, uprawianie sportów zimowych
i turystyki miejskiej – zachwalał Rainer
Bruderle, niemiecki minister do spraw
gospodarki i technologii.
WyjàtkowoÊç wieczoru podkreÊlał
goÊç honorowy, prezydent Lech Wał´sa, owacyjnie powitany przez wypełnionà po brzegi sal´. – PowinniÊmy całà
Europ´ uwa˝aç za jednoÊç, za własnoÊç
ka˝dego z nas – mówił.
Przygotowana specjalnie na inauguracj´ prezentacja w technologii 3D zaintrygowała wszystkich zastosowanymi
rozwiàzaniami. GoÊcie otwarcia dostali
białe kostki, za pomocà których mogli
wpływaç na to, w jakiej kolejnoÊci pokazane zostanà poszczególne fragmenty promujàcej Polsk´ animacji. Efekt
zaskoczenia i zainteresowania został
osiàgni´ty. Sam film zachwycił awangardowà formà i nowoczesnym podejÊciem do polskiej tradycji i współczesnoÊci. Pierwsza cz´Êç pokazuje najciekawsze miejsca turystyczne, kolejne –
miasta zaanga˝owane w Euro 2012 i
Polsk´ jako kraj nowoczesnej sztuki i
kultury. Byç mo˝e fragmenty filmu zostanà w przyszłoÊci wykorzystane jako
spoty promocyjne. Wieczór inauguracyjny zakoƒczył si´ polskà kolacjà.
Stoisko w nowej wizualizacji
Polskie stoisko narodowe na ITB z
okazji partnerstwa zyskało nowy wyglàd. Przede wszystkim w oczy rzucało
Targi otwierała doborowa stawka polityków: (od lewej) Rafał Szmytke, prezes POT; Ernst Burgbacher, sekretarz Stanu
w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ekonomii, Adam Giersz, minister sportu i turystyki, Klaus Wowereit, zarządzający
burmistrz Berlina; Lech Wałęsa i Klaus Laepple, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Turystycznego
si´ wszechobecne hasło „Move your
imagination” oraz kolorowe grafiki
kampanii. W hali zaj´ło miejsce 72 wystawców. Zaprezentowały si´ wszystkie
Regionalne Organizacje Turystyczne,
do tego miasta – gospodarze Euro
2012, biura podro˝y, hotele, uzdrowiska itd. Podczas uroczystego otwarcia
hal´ wypełnili dziennikarze z całego
Êwiata. Jak magnes działał na nich
obecny w pawilonie Lech Wał´sa. –
Propagandowo impreza dla Polski jest
bardzo udana – oceniał prezydent. –
Na pewno wykorzystamy t´ okazj´ do
rozwoju polskiej turystyki. Pytanie tylko, jak bardzo. Instytucje turystyczne
działajà dobrze, muszà tylko zintegrowaç swoje wysiłki. Turystyka jest wielkim przemysłem, dêwiga krajowe gospodarki. Trzeba o tym pami´taç.
Po awangardowym wieczorze inauguracyjnym nowe polskie stoisko nie
zaskoczyło a˝ tak bardzo. – Projekt nawiàzuje do nowych trendów. Stoisko
jest otwarte, bardziej przyjazne. Wystrój, kolor i cala konstrukcja sà naprawd´ nowoczesne – przekonywała
Katarzyna Sobierajska, wiceminister
sportu i turystyki. Sami wystawcy oceniali je ró˝nie. – Jednolita stylistyka dla
wszystkich to du˝a zaleta. Podobnie
jest to rozwiàzane w innych halach –
mówiła Dorota Ostrowska z biura promocji Urz´du Miasta we Wrocławiu. –
Korzystamy z dobrych wzorców, pawilon sprawia wra˝enie lekkiego, pełnego
˝ycia, nowoczesnego.
Faktycznie jest atrakcyjny, ale doÊç
monotonny. Brakuje wyró˝nienia poszczególnych regionów. – Gdy patrzy
si´ na to z boku ma si´ wra˝enie, ˝e
wszystko jest takie samo – komentował
Tomasz Pankanin ze Stowarzyszenia
Gospodarstw Agroturystycznych Bory
Tucholskie.
Szansa we własnej inwencji
Byli jednak tacy, którzy potrafili si´
wyró˝niç. Do Łodzi zapraszał wirtualny
prezenter, wzorowany na prawdziwym
przewodniku łódzkim, Marcinie Czy˝u.
– Mamy te˝ gr´ interaktywnà Łódê Business. Zatrzymujàc pionek na danym
polu gracz uaktywnia filmiki, pokazujàce najbardziej znane i reprezentacyjne
łódzkie wydarzenia kulturalne – wyjaÊniał Michał Stefaƒski z firmy MobileMS, która przygotowała prezentacj´.
Uwag´ odwiedzajàcych zwracała te˝
makieta Krainy Kanału Elblàskiego. –
Zainteresowanie jest bardzo du˝e.
Wiele osób jà oglàda, pyta o szczegóły,
o baz´ noclegowà, transport – mówił
Radosław Trzciƒski ze starostwa powiatowego w Iławie. – Mamy dla nich
przewodniki, mapy, prezentacje.
Województwo lubelskie przyciàgało
propozycjà… masa˝u, przygotowanà
przez uzdrowisko Nał´czów. – Proponujemy odpoczynek w miejscach, które pozwalajà oderwaç si´ od rzeczywistoÊci. Mamy pi´knà przyrod´, ale te˝
bogatà ofert´ kulturalnà – zachwalała
Dorota Lachowska, dyrektor lubelskiej ROT.
Sporym zainteresowaniem cieszyły
si´ miasta – gospodarze Euro 2012. –
Odwiedzajàcy pytajà, na jakim etapie
jest budowa stadionu, jaka jest baza
noclegowa. Ale ciekawi ich te˝ historia miasta, zabytki. Euro na pewno
przyciàgnie nie tylko zwykłych kibiców, ale i turystów – mówiła Wanda
Schirnick z centrum informacji miejskiej w Poznaniu.
Polskie regiony majà przede wszystkim nadziej´ na o˝ywienie ruchu turystycznego na linii Niemcy – Polska. –
Wielu Niemców nie było dotàd w Polsce. Sàdz´, ˝e dzi´ki tym targom dojdzie do symbolicznego otwarcia granicy – komentowała Jolanta Murawska z
kancelarii prezydenta Gdaƒska. – Od
pierwszego dnia targów w niemieckich
mediach pojawiajà si´ ciàgle informacje o samej imprezie i o Polsce, jako
kraju partnerskim. Liczymy, ˝e to
przyniesie wymierne efekty, czyli przeło˝y si´ na du˝à liczb´ turystów.
Pozostaje te˝ mieç nadziej´ – jak
podkreÊlajà wystawcy – ˝e i inwencja w
promowaniu Polski nie skoƒczy si´
wraz z berliƒskimi targami i przynajmniej jakiÊ procent tego zapału przeniesie si´ na kolejne miesiàce.
9-13 marca 2011 r., ITB 2011 Berlin, Niemcy
Transport | Bran˝a lotnicza musi przygotowaç si´ na obsług´ kolejnych 800 mln pasa˝erów
Najwi´ksze przyrosty w Chinach
IATA przewiduje, ˝e do 2014 r. po
Êwiecie podró˝owaç b´dzie samolotami 3,3 mld pasa˝erów. W porównaniu
z 2009 r. stanowi to wzrost o 800 mln
podró˝nych.
Z
przewidywanych 800 mln nowych
podró˝ujàcych, 360 mln ma lataç na
trasach mi´dzy krajami Azji i Pacyfiku,
z czego dwie trzecie b´dà stanowili pasa˝erowie z Chin. Stany Zjednoczone
pozostanà jednak najwi´kszym rynkiem zarówno dla podró˝y krajowych
(671 mln), jak i mi´dzynarodowych
(215 mln). – Mimo ró˝nic pomi´dzy
regionami, prognozy mówià, ˝e Êwiat
stanie si´ bardziej mobilny – twierdzi
Giovanni Bisignani, dyrektor generalny IATA. – Stwarza to wielkie mo˝li-
PROGNOZOWANY WZROST PODRÓŻY LOTNICZYCH DO ROKU 2014 R.
7,6 proc. 9,4 proc. 7,7 proc. 4,7 proc. 5,7 proc. 4,9 proc.
Azja i Pacyfik
Bliski
Wschód
Afryka
woÊci, ale tak˝e wyzwania. Za pi´ç lat
b´dziemy musieli poradziç sobie z dodatkowymi 800 mln pasa˝erów.
By wykorzystaç potencjał wzrostu
ekonomicznego, jaki ta prognoza ze
sobà niesie, b´dziemy potrzebowali
jeszcze lepszego zarzàdzania ruchem
powietrznym, wyposa˝enia lotnisk
i programów bezpieczeƒstwa. Bran˝a
Europa
Ameryka
Łacińska
Ameryka
Północna
i rzàdy muszà współpracowaç ze sobà
coraz bli˝ej – dodaje Bisignani.
Według prognoz IATA liczba pasa˝erów mi´dzynarodowych wzroÊnie
z 952 mln zanotowanych w 2009 r. do
1,3 mld w 2014 r., co oznacza roczny
wzrost o 5,9 proc. Najszybciej rozwijajàcymi si´ rynkami w przypadku lotów
poza granice kraju b´dà Chiny (10,8
proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie
(10,2 proc.), Wietnam (10,2 proc.), Malezja (10,1 proc.) oraz Sri Lanka (9,5
proc.). W 2014 r. potentatami w liczbie
zrealizowanych lotniczych podró˝y
mi´dzynarodowych majà byç Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania i Francja. W przypadku
podró˝y krajowych, liczba pasa˝erów
wzroÊnie z 1,5 mld w 2009 r. do ponad
2 mld w 2014 r. (+ 5,7 proc. rocznie).
Najwi´kszy plus wyka˝à Chiny (13,9
proc. rocznie), a kolejne na liÊcie sà
Wietnam, Republika Południowej
Afryki, Indie i Filipiny. W 2014 r. najwi´kszymi rynkami dla krajowych podró˝y lotniczych b´dà Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Brazylia oraz
Indie. MG
Orbis S.A sprzedał 33 proc. udziałów posiadanych w Orbis Casino.
Nowy nabywca – spółka Media Ekspress – zapłaci za nie 5 mln zł. Umowy w
tej sprawie podpisano 1 marca. Media
Ekspress wraz z pozostałymi udziałowcami spółki kasynowej Finkrop i ZPR zobowiązał się do zmiany nazwy Orbis Casino, przez usunięcie z niej wyrazu „Orbis”. – Transakcja ta jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji Grupy Orbis i jej wyraźniejszego zorientowania na
kluczową działalność – hotelarstwo.
Jednocześnie mamy zagwarantowaną
dalszą współpracę ze znaczącym najemcą powierzchni w naszych hotelach –
powiedział Laurent Picheral, prezes Orbis
S.A. Ministerstwo Finansów wydało
zgodę na zmianę właściciela 33 proc.
udziałów Grupy Orbis. MM
Prywatyzacja LOT rozpocznie się
w drugim półroczu 2011 r. Morgan
Stanley, doradca prywatyzacyjny PLL
LOT, przedstawił resortowi skarbu propozycję harmonogramu prywatyzacji
przewoźnika. Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik zapowiedział, że w ciągu
dwóch tygodni harmonogram powinien
zostać przyjęty. – W ciągu dwóch tygodni zdecydujemy ostatecznie, jak ma
wyglądać harmonogram prywatyzacji
przewoźnika – powiedział minister.
Obecnie w spółce jest prowadzona restrukturyzacja we wszystkich obszarach
jej działalności: majątkowej, zatrudnienia
i organizacyjnej. MZ
TUI otworzyło w Berlinie reprezentacyjny salon sprzedaży. Na
olbrzymiej LED-owej ścianie biegają żyrafy i słonie, na interaktywnym biurku
klienci sami klikają na interesujące ich
oferty wyjazdów, w lobby konsultanci
dzięki Ipadom oprowadzają turystów
po najnowszym hotelu sieci Robinson
Club. Doradcy klienta nie posiadają jednego stanowiska pracy, mogą obsłużyć gości zarówno w części wypoczynkowej, przy biurku, jak i przy znajdującym się w biurze barze kawowym.
Jednym z bardziej innowacyjnych
miejsc w salonie jest interaktywny
stół, w rzeczywistości 65-calowy
ekran dotykowy, umożliwiający wirtualne podróże, zwiedzanie wybranych
krajów, miast i hoteli. MG
Sprostowanie. W numerze 4 Wiadomości Turystycznych błędnie
podaliśmy liczbę polskich turystów, którzy odwiedzili Turcję w 2010 roku. Było
ich 415 tys., a nie 115 tys. Za pomyłkę,
do której doszło w atmosferze wytężonych i gorączkowych prac nad materiałami o trudnej sytuacji w Afryce Północnej serdecznie przepraszamy.
4
BIURA
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
Cyfry i wskaêniki
03.03 oferta
CENY WYCIECZEK LAST MINUTE
– BRAZYLIA, 7-11 DNI
12364
Salvador da Bahia, hotel Stella Maris
Resort & Convention****, 7 dni, data wylotu: 23.03, organizator: Neckermann (PL), źródło: www.fly.pl
15076zł
Rio de Janeiro, hotel Miramar****, 8 dni, data wylotu:
18.03., organizator: Eso Travel
(CZ), źródło: www.esotravel.cz
15092zł
Rio de Janeiro, hotel Mirador Rio
Copacabana****, 8 dni, data wylotu: 15.03, organizator: Trade&Travel
Company (PL), źródło: www.konsorcjum.com.pl
15964
Salvador da Bahia, hotel Vila Gale
Salvador****, 7 dni, data wylotu:
13.03., organizator: Bucher Reisen
(DE), źródło: www.urlaubscenter24.com
16354zł
Rio de Janeiro, hotel Miramar****, 11 dni, data wylotu:
22.03., organizator: Čedok (CZ),
źródło: www.cedok.cz
zł
zł
04.03 giełda
SPÓŁKI POLSKIE
Interferie (INF) kurs: 5.37 (02-03-2011 16:40:45),
zmiana: +0.03 (+0.56%), obroty: 7 159.60
Orbis Grupa Hotelowa (ORB) kurs: 36.15 (04-03-2011
10:03:59), zmiana: -0.15 (-0.41%), obroty: 252 925.50
Rainbow Tours (RBW) kurs: 7.37 (04-03-2011
10:19:42), zmiana: +0.02 (+0.27%), obroty: 7.37
Travelplanet (TVL) kurs: 16.50 (2011-03-04 09:19:14),
zmiana: +0.50 (+3.12%), obroty: 16.50
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Trendy | Niemieccy klienci coraz rzadziej kupujà wyjazdy w ostatniej chwili
Dalsze spadki w sprzeda˝y last minute
Boom na wycieczki last minute
w Niemczech słabnie. W 2010 r.
z wyjazdów „w ostatniej chwili” skorzystało 14 mln osób. To o milion
mniej ni˝ rok wczeÊniej.
Marzena German
Z
wyjazdów last minute w Niemczech korzystajà w przewa˝ajàcej
mierze osoby, które mogà pozwoliç sobie na dodatkowy urlop w roku.
Wykupuje si´ je wtedy, gdy cena jest
atrakcyjna, a domowy bud˝et mo˝e
udêwignàç taki niezaplanowany wczeÊniej wydatek, dlatego klienci korzystajàcy z tych okazji sà szczególnie
wra˝liwi na ich koszt. Na przestrzeni
ostatnich lat zauwa˝yç mo˝na u naszych zachodnich sàsiadów zmian´
zachowaƒ przy planowaniu i rezerwacji wakacyjnych woja˝y. TuryÊci odwlekajà decyzj´ o kierunku i terminie
wyjazdu mo˝liwie jak najdłu˝ej. Przyczyny tego nale˝y upatrywaç zarówno
w wydarzeniach politycznych, sytuacji
klimatycznej destynacji, jak i w zmianie indywidualnych preferencji wyjazdowych oraz napi´tych bud˝etach
wielu gospodarstw domowych. Nie
bez znaczenia pozostajà wa˝ne imprezy sportowe. Odbywajàce si´ w 2010 r.
Mistrzostwa Âwiata w Piłce No˝nej
były przyczynà, dla której cz´Êç Niemców zmieniła swoje plany urlopowe.
Spadki w tabelach
W 2010 r. liczba odbytych podró˝y
last minute zmniejszyła si´ w porównaniu do 2009 r. o 14,3 proc. Przeło˝y-
ZAINTERESOWANIE OFERTĄ LAST MINUTE SPADA
13,8 mln
liczba Niemców, którzy
w 2010 r. skorzystali
z oferty last minute
8 mld euro
obrót ze zrealizowanych
w 2010 r. w Niemczech
wyjazdów last minute
440 euro
średni koszt wycieczki
last minute na osobę
w 2010 r w Niemczech
OPINIA
Semir Hamouda, prezes Sun&Fun Holidays
Od kilku lat w Polsce widać tendencję do kupowania ofert we wczesnej rezerwacji. Jeszcze w 2005 r. zaledwie 10 proc. miejsc było
sprzedawanych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, w 2010 r. wartość ta wzrosła czterokrotnie. Obecnie 40 proc. programu sprzedajemy jako first minute, 30 proc. na dwa miesiące przed wylotem, 20
proc. jako last minute. Przyczyny tych tendencji upatrywałbym w
tym, że dobre hotele można zarezerwować za cenę last minute już w
grudniu, styczniu, lutym czy marcu. Decyzję o wyborze destynacji
czy hotelu podejmuje się wtedy na spokojnie, wybierając z szerokiego wachlarza produktowego. Wakacje kupowane w ostatniej chwili wiążą się zazwyczaj z pobytem w obiektach o niższym standardzie usług.
ło si´ to na 18 mln zrealizowanych wyjazdów tego typu, w których wzi´ło
udział prawie 14 mln Niemców (spadek o 7 proc. w stosunku do 2009 r.).
Oznacza to, ˝e ka˝dy turysta korzystajàcy z wyjazdu z ostatniej chwili zrealizował w 2010 r. 1,3 takich podró˝y.
W 2009 r. wskaênik ten wynosił 1,41.
Z kolei liczba wyje˝d˝ajàcych w ramach „lastów” w 2009 r. spadła w porównaniu z 2008 r. o 53 proc. Mo˝na
mówiç zatem o doÊç zasadniczych
zmianach. Gdy przyjrzeç si´ jednak
całemu rynkowi wakacyjnych podró˝y
Niemców, trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e mimo wszystko last minute
jeszcze długo nie odejdzie do lamusa.
O ile touroperatorzy dà˝à do jak najwczeÊniejszej sprzeda˝y oferty, o tyle
właÊciciele portali i internetowych
biur podró˝y czerpià gros swoich zysków właÊnie ze sprzeda˝y wakacji „w
ostatniej chwili”. Nic w tym dziwnego,
last minute to oferty o ograniczonym
czasie wa˝noÊci, doÊç proste w rezerwacji, dlatego królujà na szczytach
rankingów usług turystycznych rezerwowanych online. Znamienne jest
jednak to, ˝e dane te odnoszà si´ do
agencji turystycznych, organizatorzy
natomiast nie wymieniajà last minute
wÊród pi´ciu najwa˝niejszych usług
rezerwowanych przez ich strony internetowe.
˚yjesz szybko, szybko wyje˝d˝asz
Touroperatorzy próbujà przeciwdziałaç popularnoÊci takich ofert, a
dzi´ki dobrze opracowanym zni˝kom
oferowanym przy wczesnej rezerwacji
cz´Êciowo im si´ to udaje. Autorzy raportu twierdzà jednak, ˝e wprowadzajàc rabaty, organizatorzy nie zdołajà
zmieniç zachowaƒ konsumenckich,
takich jak raptownoÊç podejmowania
decyzji zakupowych. Oferujàc zni˝ki
na wakacje kupowane z paromiesi´cznym wyprzedzeniem, obni˝ajà dochody swoich firm, a nie wprowadzajàc
do sprzeda˝y przecenionych wyjazdów z ostatniej chwili, ryzykujà utrat´
klientów podró˝ujàcych spontanicznie. Z badania wynika, ˝e turyÊci b´dà
nadal wybierali ten sposób podró˝owania, nawet jeÊli w procesie rezerwacji wyjazdu ma to oznaczaç pomini´cie touroperatorów. Na korzyÊç lastów przemawia bowiem wiele. Poza
ni˝szà cenà jako zaleta postrzegane sà
brak koniecznoÊci podejmowania
wczeÊniejszych zobowiàzaƒ wyjazdowych, czy płacenia za wakacje z du˝ym wyprzedzeniem.
èródło: Badanie przeprowadzone
przez Web Tourismus na próbie
1129 osób powy˝ej 14 roku ˝ycia
reprezentatywnych
dla niemieckiego społeczeƒstwa.
SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Accor (AC.PA) kurs: 32.69 EUR (4-03-2011 15:15),
zmiana: 0.81 (2.40%), obroty: 311,211
Kuoni (KUNN.SW) kurs: 431.00 CHF (4-03-2011
15:11), zmiana: 9.75 (2.31%), obroty: 4,388
Lufthansa (LHA.DE) kurs: 14.48 EUR (4-03-2011 15:18),
zmiana: 0.32 (2.16%), obroty: 2,521,781
Ryanair (RYA.L) kurs: 3.42 EUR (4-03-2011 15:20),
zmiana: 0.02 (0.71%), obroty: 3,642,792
Thomas Cook (TCG.L) kurs: 187.50 GBP (4-03-2011
15:27) zmiana: 1.90 (1.00%), obroty: 1,553,036
TUI (TUI1.DE) kurs: 9.32 EUR (4-03-2011 15:28)
zmiana: 0.09 (0.97%), obroty: 659,892
13.03 pogoda
Acapulco, Meksyk 30º C
Kenia, Mombasa 32º C
Argentyna, Buenos Aires 27º C
Kuba, Varadero 27º C
Austria, Wiedeń 9º C
Litwa, Wilno 1º C
Brazylia, Rio de Janeiro 28º C
Maroko, Agadir 25º C
Chiny, Pekin 14º C
Malediwy, Male 30º C
Chiny, Szanghaj 11º C
Malta, Valletta 15º C
Chorwacja, Dubrownik 13º C
Peru, Cuzco 16º C
Dominikana, Punta Cana 27º C
Portugalia, Lizbona 17º C
Egipt, Hurghada 25º C,
Republika Czeska, Praga 9º C
Ekwador, Quito 18º C
Rosja, Moskwa 0º C
Francja, Paryż 11º C
Słowacja, Bratysława 9º C
Grecja, Kos 15º C
Szwecja, Sztokholm 0º C
Grecja, Kreta 16º C
Tajlandia, Phuket 33º C
Hiszpania, Gran Canaria 18º C
Tunezja, Sousse 18º C
Hiszpania, Madryt 14º C
Turcja, Pamukkale 9º C
Indonezja, Bali 29º C
Węgry, Budapeszt 10º C
Izrael, Jerozolima 17º C
Wielka Brytania, Londyn 9º C
Jamajka, Port Royal 26º C
Włochy, Rzym 16º C
Japonia, Tokio 14º C
Włochy, Wenecja 12º C
Jordania, Amman 15º C
ZEA, Dubaj 27º C
przelotny deszcz
burze
s∏oƒce
chmury deszcz deszcz ze Êniegiem
Ênieg
umiarkowane zachmurzenie
Rezerwacje | Opłata za ka˝de klikni´cie i zmian´ zapytania
Agenci płacà za niezdecydowanego klienta MerlinX
Lider wÊród dostawców wyszukiwarek
internetowych udost´pnia klientom
dwa rozwiàzania. Jedno taƒsze, takie
samo dla wszystkich. Drugie skomponowane, według własnych preferencji,
ale z dodatkowymi kosztami przy u˝ytkowaniu. Co na to agenci?
Maria Kilijańska
M
erlinX, wiodàcy dostawca usług z
zakresu systemów rezerwacyjnych dla biur podró˝y udost´pnił wyszukiwark´ internetowà, którà biura
agencyjne mogà implementowaç na
swoje strony internetowe. IBM Mer-
linX daje mo˝liwoÊç wyszukiwania
ofert tych touroperatorów, którzy
włàczeni sà do systemu. Opłata za korzystanie z niej to 80 zł miesi´cznie.
To najprostsze i najłatwiej dost´pne
rozwiàzanie oferowane przez firm´.
Ale ma te˝ słaboÊci. Na przykład nie
mo˝na wprowadzaç własnych kategorii wyszukiwania, posługujàc si´ dogodnym kluczem. – Korzystajàc z tej
wyszukiwarki dostajemy wszystko w
pakiecie i musimy trzymaç si´ przygotowanych schematów – mówi Anna
Czerwiƒska z SowiloDuo. – Nie mo˝na dostosowywaç kryteriów do specyfiki swoich działaƒ – dodaje. Jednak,
jak zaznaczajà agenci najwi´kszà wadà jest to, ˝e wyszukiwarka nie daje
mo˝liwoÊci dokonania rezerwacji online. Takà mo˝liwoÊç z kolei oferuje
druga propozycja przygotowana przez
dostawc´ usług, wyszukiwarka Webservice. Ale cena za jej eksploatacj´
jest wy˝sza – miesi´cznie 200 zł. I na
tym nie koniec kosztów. Za ka˝de
klikni´cie, jakiego dokona u˝ytkownik przeglàdajàcy ofert´, agent zostaje obcià˝ony opłatà 0,001 zł. Tak˝e
wtedy, je˝eli w koƒcowej fazie klient
nie zdecyduje si´ na realizacj´ zamówienia. JeÊli agent umieÊci wyszukiwark´ Webservice np. na portalu spo-
łecznoÊciowym i dzi´ki temu wygeneruje ruch na swojej stronie internetowej, to w konsekwencji narazi si´ na
dodatkowe koszty. Za ka˝de klikni´cie, zmian´ daty, miejsca rezerwacji,
czy zwykłe przeglàdanie oferty zapłaci licencjobiorca wyszukiwarki. – Tylko od agenta zale˝y, jakie da uprawnienia u˝ytkownikom i na ile zaawansowane b´dà ich mo˝liwoÊci – tłumaczy Joanna Czekalska z MerlinX. –
Miesi´cznie nie sà to wcale du˝e
koszty – dodaje. Jednak agenci sà bardziej sceptyczni. – JeÊli chce si´ czegoÊ wi´cej, trzeba za to płaciç dodatkowo – podsumowuje Czerwiƒska.
Agenci | Wezyr Holidays wprowadził nowy program prosprzeda˝owy
Wielka Brytania
Klienci z infolinii trafià do autoryzowanych agencji
Porozumienie
z klientami
Wezyr Holidays rozpoczàł nowy program
współpracy w ramach systemu Autoryzowany Agent.
C
elem koncepcji jest stworzenie odr´bnej formy współpracy z wyró˝nionymi agencjami. Agenci, którzy
przystàpià do programu, uzyskajà status kluczowego partnera, a co za tym
idzie, b´dà mogli korzystaç z szeregu
benefitów, jakie w ramach tej kooperacji zapewni im touroperator. – Wybrane autoryzowane biura zyskajà
prawo do korzystania ze znaku towarowego Wezyr Holidays, zmiany zajdà
jednak nie tylko w samych salonach
sprzeda˝y, ale tak˝e na stronie internetowej Wezyr Holidays. Poszczegól-
ne autoryzowane agencje zostanà tam
w widoczny sposób wyró˝nione – tłumaczy Kaan Ergun, dyrektor generalny Wezyr Holidays. – Autoryzowane
agencje otrzymajà od nas wsparcie
sprzeda˝owe, realizowane kilkutorowo. Jednà z jego form b´dzie kierowanie do tych biur klientów kontaktujàcych si´ z nami poprzez infolini´. Program przewiduje te˝ organizacj´ grupowych szkoleƒ dedykowanych tylko
uczestnikom programu – wyjaÊnia Ergun. Po stronie plusów nale˝y zapisaç
równie˝ mo˝liwoÊç samodzielnego
drukowania dokumentów podró˝y dla
klientów z systemu rezerwacyjnego.
Nie bez znaczenia jest tak˝e, szczególnie w sezonie, uruchomienie specjal-
B
Kaan Ergun: Wybrane autoryzowane
biura zyskają prawo do korzystania ze
znaku towarowego Wezyr Holidays. Autoryzowane agencje otrzymają od nas
wsparcie sprzedażowe
nej linii telefonicznej przeznaczonej
tylko dla autoryzowanych agentów.
MG
rytyjski oddział TUI wypłaci odszkodowanie 98 klientom, którzy
zachorowali w czasie organizowanych
przez touroperatora wakacji w Bułgarii. Kolejnych 40 turystów nadal walczy
z firmà o rekompensat´. Podró˝ni zło˝yli pozew zbiorowy przeciwko organizatorowi w zwiàzku z zachorowaniem
wywołanym niskà higienà, jaka panowała w hotelu Riu Miramar w Bułgarii
w 2006 r. Touroperator poinformował,
˝e udało mu si´ osiàgnàç porozumienie z cz´Êcià ze 138 podró˝nych. WysokoÊç odszkodowania, jakie firma przyznała klientom nie została podana do
publicznej wiadomoÊci. MG
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
BIURA
5
Bud˝et | MSiT obcina pieniàdze dla Instytutu Turystyki
Badania rynku turystycznego pod nó˝
Turystyka odczuje efekty ci´ç bud˝etowych. Instytut Turystyki nie b´dzie ju˝ publikowaç na swojej stronie kompleksowych danych o polskim rynku turystycznym i trendach w turystyce Êwiatowej.
Liliana Olchowik
I
nstytut Turystyki, na podstawie
umowy z MSiT, od lat gromadził
i publikował na stronie internetowej dane obrazujàce aktywnoÊç turystycznà Polaków i przyjazdy cudzoziemców do Polski. A prezes instytutu, dr Krzysztof Łopaciƒski, tak przyzwyczaił si´ do odnawianej co roku
umowy, ˝e jak zwykle ju˝ w styczniu
wysłał na granice swoich ankieterów.
Jednak prywatny właÊciciel IT zapytał
o podstaw´ uruchomienia tych działaƒ.
Prezes zadzwonił do MSiT, a tam
usłyszał to samo, co redakcja WT, kiedy zwróciła si´ do rzecznika prasowe-
go MSiT, Jakuba Kwiatkowskiego:
– Ministerstwo, ze wzgl´du na koniecznoÊç realizacji innych zadaƒ, zrezygnowało z realizacji w roku 2011 roku zadania „Baza danych Traper”.
Rozwa˝ymy ewentualne jego kontynuowanie w perspektywie kolejnego roku bud˝etowego.
Bez rozmów
– Koszt prowadzenia naszej strony
internetowej to raptem ok. 50 tys. zł
rocznie – mówi prezes instytutu. – Gdyby ktoÊ z Departamentu Turystyki porozmawiał z nami o koniecznoÊci ograniczania kosztów, zapewne dałoby si´
pogodziç oszcz´dnoÊci z racjà kontynuowania badaƒ.
Jednak decyzja zapadła bez ˝adnych
negocjacji. Instytut Turystyki rozwa˝ał
nawet zamkni´cie strony. Ostatecznie
zdecydowano, by jej nie likwidowaç, a
tylko ograniczyç zawartoÊç. Nie b´dzie
miała wersji angielskiej, ani danych
nadsyłanych przez WTO w zamian za
informacje z IT. Nie b´dzie te˝ rachunku satelitarnego dla polskiej turystyki.
Instytutu nie staç na etat naukowca,
który wykonałby
tak ˝mudne i pionierskie u nas badania. Straty długofalowe b´dà zapewne wi´ksze.
Cz´Êç kontaktów
Już zaczęły się telemo˝e zostaç utrafony z pretensjami,
cona, a cz´Êç baczemu nie prowadaƒ nie znajdzie
dalszego
ciàgu. dzę badań w ukłaNie b´dà groma- dzie wojewódzkim –
dzone dane o ru- mówi dr Łopaciński.
chu turystycznym
wg województw.
– Ju˝ zacz´ły si´ telefony z pretensjami, czemu nie prowadz´ badaƒ w
układzie wojewódzkim – mówi dr Łopaciƒski. – Mo˝emy je robiç, ale ju˝ odpłatnie. WygraliÊmy przetarg w woj.
małopolskim. Sà te˝ i inni zainteresowani, ale nie dla wszystkich regionów
turystyka jest priorytetem. I choç mam
nadziej´, ˝e połowa marszałków zło˝y
zamówienie właÊnie u nas, nie pokryjemy ju˝ badaniami całej Polski. Nie b´dzie spójnego i porównywalnego rok
do roku obrazu tego, jak si´ rozkłada
ruch turystyczny w podziale na regiony.
Teraz mo˝na zdobywaç ró˝ne dane w
ró˝nych instytucjach. Trudniej b´dzie
zobrazowaç trendy, bo b´dziemy mieli
do czynienia z ró˝nymi metodami badawczymi.
Gdzie szukaç?
MSiT podpowiada, gdzie mo˝na
szukaç danych turystycznych: „Główny
Urzàd Statystyczny udost´pnia dane z
zakresu turystyki w postaci danych zawartych w Banku Danych Lokalnych – w
katalogu „Turystyka” (www.stat.gov.pl).
Na stronach GUS-u dost´pne sà równie˝ opracowania zbiorcze „Turystyka”
oraz „Turystyka i wypoczynek”. Instytut
wydobywał z GUS i publikował tak˝e inne dane, takie, których na stronach urz´du nie ma, lub sà rozproszone. Dane o
turystyce na Êwiecie mo˝na ostatecznie
znaleêç na stronach UNWTO albo
WTTC. O ruchu lotniczym – pobraç z
ULC lub stron www lotnisk, a mi´dzynarodowe ze stron ACI. Mo˝na Êledziç bie˝àce informacje czytajàc kilkanaÊcie serwisów turystycznych...”
Kolejna podpowiedê brzmi: „Komunikaty z badaƒ zlecanych przez Departament Turystyki pt. „AktywnoÊç turystyczna Polaków” oraz „Turystyka zagraniczna” zamieszczane sà na stronach MSiT w zakładce Turystyka – Badania rynku turystycznego.”
Na te badania ministerstwo ogłosiło
przetarg, do którego stanàł oczywiÊcie
te˝ Instytut Turystyki. Na razie nie wiadomo, kto b´dzie wykonawcà i jakimi
metodami si´ posłu˝y: czy b´dà to badania porównywalne z dotychczas prowadzonymi?
6
REGIONY
ksià˝ki
„Turystyka. Opodatkowanie usług
turystycznych” to poradnik dla
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych.
Autorka przekazuje praktyczne wskazówki, zwracając szczególną
uwagę na podatek VAT od
marży, który
przysparza właścicielom biur podroży
najwięcej kłopotów. Pozycja zawiera
też wybrane interpretacje przepisów
podatkowych oraz przykłady rozliczeń
i księgowań.
„Turystyka. Opodatkowanie usług turystycznych”, Barbara Szyszka – Olejowska, Wszechnica Podatkowa, 216 stron,
cena 53 zł.
Trudności i wymagania, związane
z zawodem pilota wycieczek usystematyzowano w publikacji „101 kompetencji pilota wycieczek”. Wykorzystując własne doświadczenie i najnowsze
rozwiązania w zakresie projektowania
kompetencyjnego autorzy przedstawili
wyniki swoich badań,
ważnych dla procesu
kształcenia pilotów wycieczek. Pozycja jest
skierowana szczególnie
do wykładowców i
uczestników kursów,
egzaminatorów, studentów uczelni turystycznych.
„101 kompetencji pilota wycieczek”, Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski, 208 stron, cena 44 zł.
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WT SONDA
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Czy z perspektywy skandalu wokół komiksu o Chopinie mo˝na powiedzieç,
˝e taki rodzaj prowokacyjnej promocji Polski i jej kultury za granicà jest dobry?
NIE
Przede wszystkim uwa˝am,
˝e promocjà turystycznà powinna zajmowaç si´ profesjonalna firma,
a nie rzàd. Mo˝na oczywiÊcie, wr´cz nale˝y, dostosowywaç j´zyk komunikacji do
konkretnej grupy docelowej, ale nie wolno przy tym zapominaç o produkcie, jego
specyfice i okreÊlonym wizerunku, który
kreujemy. Poza tym powinno si´ to robiç
konsekwentnie i z głowà. Jednorazowe
akcje nic dobrego nie dajà, mogà za to
bardzo zaszkodziç.
Komunikacja reklamowa marki powinna mieç swojà struktur´, ÊciÊle okreÊlony cel, plan oraz ramy, których nie wolno przekraczaç. Wulgarnym j´zykiem
nie zwróciłabym si´ do ˝adnej grupy
docelowej. Promowanie kraju polegajàce na tworzeniu szumu medialnego
wokół jakiejÊ kontrowersyjnej sprawy
jest krótkowzroczne i ryzykowne. Trudno potem pozbyç si´ êle wykreowanego
wizerunku. OczywiÊcie prowokacja to
nic złego, ale uwa˝ałabym z nià, bo mo˝e wymknàç nam si´ spod kontroli i
sprowadziç na manowce. Sprawa komiksu to jednak bardziej skandal
medialny.
NIE
Tego typu komiksy muszà
byç przemyÊlane. Nie tylko
powinny przybli˝aç samà postaç, ale
mieç okreÊlony precyzyjnie cel i grup´
adresatów. Dla mnie artyÊci tacy jak
Chopin sà ikonami, którym nie nale˝y
zmieniaç wizerunku. OczywiÊcie ka˝dy
ma prawo do twórczej ekspresji, ale jeÊli
mamy przemawiaç za pomocà wulgaryzmów, u˝ywajmy do tego celu np. celebrytów, którzy epatujà takim j´zykiem i
sà tak postrzegani. Nie mo˝na przypisywaç wieszczom cech, które do nich nie
pasujà; j´zyk muzyki Chopina nie miał w
sobie nic z wulgarnoÊci. Operowanie
wartoÊciami narodowymi w ten sposób
nadwyr´˝a autorytet postaci, a dobro
narodowe wykorzystuje si´ w nie do
koƒca jasnych celach.
OczywiÊcie, by si´ wypromowaç, mo˝na wywołaç afer´, wykorzystuje si´ ten
typ narz´dzi marketingowych, bo
dziennikarze i media ch´tnie na niego
reagujà. Mo˝na szokowaç, ale trzeba
robiç to inteligentnie. Niestety struktury organizacyjne odpowiedzialne za
promocj´ kraju popełniajà kosztowne
bł´dy.
Franka Kobenter, prezes austria.info
Wojciech Fedyk, ekspert branży turystycznej
TAK
Urz´dnicy zawsze b´dà si´
obawiaç oskar˝eƒ o podejmowanie złych decyzji. Zwłaszcza w tak
trudnej, „niematematycznej” dziedzinie,
jak promocja marki narodowej. Komiks z
wulgarnym Chopinem, podobnym do WiÊniewskiego, to genialny pomysł, a szum i
zainteresowanie, jakie gwarantował po
wejÊciu na rynek jest bezcenny. Nie mo˝na
komunikowaç si´ z normalnym Êwiatem,
u˝ywajàc nienormalnego j´zyka. Chopin
był artystà, nie pomnikiem. Na pewno na
co dzieƒ sam przeklinał, a dzisiaj byç mo˝e
miałby własne „Ich Troje”, poniewa˝ z pracy w filharmonii by nie wy˝ył. Komiksu
jeszcze nie czytałem, wi´c dogł´bnie nie
mog´ si´ na jego temat wypowiedzieç, ale
przypomina mi to bardzo dobry plakat z
Fryderykiem w dresie. Prawdziwy Chopin
ucieszyłby si´ zresztà, widzàc takie kreatywne wariacje na swój temat.
˚ycz´ Polsce wi´cej podobnych koncepcji, niech si´ wreszcie coÊ dzieje –
nie musimy czekaç na urz´dy. Jest XXI
wiek, teraz ka˝dy mo˝e wymyÊliç coÊ
podobnego w domu i spróbowaç to rozpropagowaç w sieci. Warto spróbowaç.
Forma komiksu jest interesujàca, cz´sto wykorzystywana przy działaniach promocyjnych i
myÊl´, ˝e zainteresowałaby Êrodowisko
młodzie˝owe. Uwa˝am, ˝e mimo wulgaryzmów, to dobry pomysł. Henryk VIII
miał swoje przywary, Napoleon te˝. Dlaczego nie wykorzystaç tych, które miał
Chopin? Atmosfera skandalu jest wynikiem braku komunikacji, nieprzekazania
autorowi oczekiwaƒ, ale mo˝na wykorzystaç i to. PodejÊcie do promocji Polski za
granicà to kwestia strategii. Najpierw
trzeba obraç cel, a potem wybraç odpowiednie Êrodki. W porównaniu do innych
krajów mamy niejasny plany promocji, a
na dodatek marnujemy swoje mo˝liwoÊci
niekonsekwencjà.
ObecnoÊç Polski jako destynacji turystycznej jest mizerna. Koordynacja
przez MSZ albo POT działaƒ wszystkich resortów i instytucji dałaby lepsze
rezultaty. Mamy solidny potencjał, tylko nie potrafimy tego dobrze wykorzystaç. Przydałyby si´ szersze działania
skierowane do przedstawicieli bran˝y
turystycznej poza organizacjami RP.
Mateusz ZmyÊlony, dyrektor kreatywny,
Grupa Eskadra
Andrzej Wilczak, prezes biura podróży
Nesto
TAK
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
REGIONY
7
Potencjał rosyjskiego rynku jest olbrzymi
krótko
Z Andrzejem Sierakowskim, dyrektorem Polskiego OÊrodka Informacji Turystycznej w Moskwie rozmawia Marzena Zarzycka.
DIT chce wszechstronnie przygotować się do Euro 2012. W siedzibie Dolnośląskiej Izby Turystyki i kilku
biur członkowskich trwają już kursy języka angielskiego dla przedstawicieli
zrzeszonych w DIT firm, zorganizowane
pod kątem obsługi kibiców. Pojawił się
też pomysł utworzenia Centrum Informacji Turystycznej na remontowanym
właśnie wrocławskim Dworcu Głównym. – Chcemy, by koordynacją tego
przedsięwzięcia zajęła się Dolnośląska
Organizacja Turystyczna – mówi Mieczysław Modliński, dyrektor biura DIT.
Na razie uwaga władz miasta, od których zależy wcielenie pomysłu DIT w
życie, koncentruje się na budowie obwodnicy Wrocławia oraz stadionu, co
może opóźnić projekt. JM
Ile znaczy dla nas rynek rosyjski?
Według ostatnich badaƒ Rosjanie sà na
trzecim miejscu, jeÊli idzie o liczb´ noclegów, zarejestrowanych w naszej bazie
noclegowej. Z danych Instytutu Turystyki wynika, ˝e w ubiegłym roku 400
tys. rosyjskich turystów odwiedziło nasz
kraj. W bazie noclegowej zarejestrowano 213 tys. noclegów z Rosji. T´ rozbie˝noÊç nale˝y zapewne tłumaczyç istnieniem szarej strefy.
Liczba 400 tys., którą Pan przytoczył oznacza wzrost czy spadek przyjazdów?
Nastàpił wzrost o 33 proc., co jest swoistym rekordem, poniewa˝ ˝aden z naszych rynków przyjazdowych nie wzrósł
w takim tempie. Mo˝na to oczywiÊcie
tłumaczyç naszà sprawnà kampanià
promocyjnà, ale jesteÊmy realistami
i widzimy, ˝e rosyjska turystyka ogólnie
rozwija si´ bardzo szybko. Liczba zagranicznych wyjazdów w Rosji wzrosła
o ok. 25 proc.
Jakie czynniki mogły na to wpłynąć?
Przede wszystkim nastàpiła zmiana atmosfery, powstała bardziej przyjazna
sytuacja polityczna. Przekłada si´ to na
wi´kszà ch´ç odwiedzania naszego kraju. Bez fałszywej skromnoÊci chciałbym
jednak podkreÊliç rol´, jakà odgrywa
konsekwentne promowanie Polski. Na-
prawd´ du˝e znaczenie ma organizowanie przyjazdów rosyjskich dziennikarzy,
Forum Polsko-Rosyjskie, które odbyło
si´ niedawno. Rosjanie goÊcili wtedy na
Mazurach, na zamku w Rynie. Zainteresowanie Polskà było tak ogromne, ˝e
workshopów nie dało si´ zakoƒczyç. Nigdy w całej swojej karierze nie doÊwiadczyłem czegoÊ podobnego.
Przyjazdy rosyjskich dziennikarzy zaowocowały m.in. dziewi´ciostronicowym artykułem w magazynie pokładowym Aeroflot. Kolejnym wa˝nym
aspektem, który zach´ca do przyjazdów jest zbli˝ajàce si´ Euro 2012
i prezentacja polskich przygotowaƒ do
imprezy. Rosjanie to zamo˝ni kibice
piłki no˝nej.
Na jakie trudności napotykają rosyjscy turyści?
Przede wszystkim zniech´cajà ich komplikacje wizowe. Do tej pory nie było
przyjaznego sposobu wydawania wiz,
a z powodu wydarzeƒ kwietniowych sytuacja jeszcze uległa pogorszeniu. Na
wiz´ do Polski, która mogła byç wydana w ciàgu tygodnia, w Moskwie czekało si´ nawet trzy. Konsulaty miały mnóstwo innej pracy spowodowanej kwietniowà tragedià. Poczàtek tego roku
niesie jednak ze sobà pewien optymizm
w tej kwestii. Mamy łatwiejsze procedury wizowe. W lobbowaniu w MSZ za
ich uproszczeniem znaczàce było działanie Ministerstwa Turystyki i Sportu.
Efekt tych staraƒ jest taki, ˝e wystarczà
dwie wizy ze strefy Schengen w rosyjskim paszporcie, aby turysta mógł uzyskaç półrocznà wiz´ wielokrotnego
wjazdu do Polski. Chc´ te˝ podkreÊliç
działania Polskiej Izby Turystyki w tej
sprawie. Szczególnie wa˝ne było ubiegłoroczne walne zebranie w Petersburgu, które było swoistà demonstracjà zainteresowania Polaków rosyjskim rynkiem. Po raz pierwszy zgromadzenie
narodowej izby turystyki odbyło si´ na
terenie Rosji.
Jaka oferta jest optymalna dla rosyjskiego turysty?
Rosjanie je˝d˝à głównie do du˝ych
miast, ale nie tylko. Du˝à niszà sà narty.
Rosjanie poznali ju˝ całà południowà
cz´Êç naszego kraju: Dolny Âlàsk, Podhale, oczywiÊcie z Zakopanem na czele.
Bardzo sprawnie promuje si´ te˝ region
Êlàski.
A jak wygląda potencjał tego
rynku?
Jest bardzo du˝y. Rosjanie mogliby
nam zapewniç nawet 1,5 mln przyjazdów. Do tej pory głównà przeszkodà
była trudno dost´pna wiza. Oprócz niej
zniech´ca słaba komunikacja. Z Moskwà mamy połàczenie kolejowe, gorzej
z Petersburgiem. Poza tym na granicach
ciàgle słyszy si´ narzekania na kolejki.
LOT z Aeroflotem latajà do Moskwy
Andrzej Sierakowski jest dyrektorem
Ośrodka POT w Moskwie. Placówka istnieje
od 2003 roku.
cztery razy na dob´, ale z Petersburgiem czy Kaliningradem mamy ju˝ tylko po jednym połàczeniu dziennie. Brakuje tanich linii lotniczych, wysokie ceny sà spowodowane brakiem konkurencji na rynku. A potencjał rynku jest olbrzymi, szczególnie po tym, co stało si´
w Egipcie. Rosjanin jest takim turystà
jak Polak, chce wyjechaç jak najtaniej,
ale gdy ju˝ wyjedzie, to nie oszcz´dza
i wydaje mnóstwo pieni´dzy.
WA˚NE
• 16-19 marca, Międzynarodowe
Targi Turystyczne MITT, Kompleks
Wystawienniczy Expocentr, Krasnaya Pressnya, Moskwa • 12-15
marca, Intourmarket (ITM), Crocus
Expo, Moskwa. Wiadomości Turystyczne przygotowały specjalne
rosyjskojęzyczne wydanie Destination
Poland
Łódê | Targi „Na Styku Kultur” promujà rodzime walory turystyczne
Z myÊlà o bran˝y i krajoznawcach
WÊród tegorocznych wystawców dominowały instytucje samorzàdowe i lokalne reprezentujàce 12 województw. Zabrakło wystawców z oÊciennego Mazowsza oraz województw lubuskiego,
opolskiego i dolnoÊlàskiego. Marginalny
udział stanowili wystawcy zagraniczni
oraz touroperatorzy i biura podró˝y.
Aleksandra Jonas
P
o regresie, jaki prze˝ywały targi dwa
– trzy lata temu, widaç znacznà popraw´. Jest du˝o wi´cej ofert regionów
– ocenia Tomasz Dronka, naczelnik
Wydziału Turystyki Urz´du Marszałkowskiego w Łodzi. – To bardzo dobry
kierunek rozwoju, gdy˝ targi turystyczne w aglomeracji to właÊciwie targi
przemysłu czasu wolnego. Odwiedzajàcy nie przychodzà rezerwowaç wczasów
all-inclusive, a raczej dowiedzieç si´, jak
zagospodarowaç wolny weekend, cz´sto przy ograniczonych mo˝liwoÊciach
finansowych – dodaje. Z myÊlà o nich
łódzki urzàd marszałkowski zaprezentował kilka nowych tematycznych wydawnictw promujàcych turystyk´ ak-
„Na Styku Kultur” są skierowane do odbiorcy indywidualnego z aglomeracji łódzkiej.
tywnà (Łódzki Szlak Konny, szlaki kajakowe), miejsca zwiàzane z wydarzeniami I wojny Êwiatowej oraz turystyk´ kulinarnà.
Wbrew zasadzie „cudze chwalicie,
swego nie znacie” najwi´kszà powierzchni´ wystawienniczà zaj´ła Łódê
i województwo łódzkie prezentujàce si´
na dwóch du˝ych stoiskach – jednym
firmowanym przez urzàd marszałkowski, drugim – przez Lokalnà Organizacj´ Turystycznà „Centralny Łuk Turystyczny”. Du˝e stoisko zajmował równie˝ region partnerski Wielkopolska. –
ZdecydowaliÊmy si´ ponieÊç wi´ksze
nakłady, gdy˝ aglomeracja łódzka, ze
wzgl´du na bliskoÊç i doskonałà dost´pnoÊç komunikacyjnà, stanowi bardzo
wa˝ny rynek dla Wielkopolski. Nasze
regiony łàczy nie tylko autostrada, ale
tak˝e rzeka Warta – idealne miejsce dla
kajakarzy – podkreÊlał Tomasz Wiktor,
prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, z zamiłowania kajakarz.
Oferta regionów była rzeczywiÊcie
bogatsza ni˝ przed rokiem. Po raz
pierwszy wystawiał si´ m.in. region sàdecki. – ZdecydowaliÊmy si´ na udział
w łódzkich targach, gdy˝ cieszà si´ dobrà renomà w kraju. Nie zawiedliÊmy
si´, nasze stoisko odwiedziły tłumy. Co
wi´cej, odwiedzajàcy wykazywali nie
tylko zainteresowanie, ale równie˝ du˝à
wiedz´ o naszym regionie – cieszy si´
Paulina Kurnyta-Ciapała ze Starostwa
Powiatowego w Nowym Sàczu.
Targi „Na Styku Kultur” to wydarzenie skierowane głównie do odbiorcy indywidualnego z aglomeracji łódzkiej. W
programie nie zabrakło jednak imprez
stricte bran˝owych. Zorganizowano
szkolenia dotyczàce m.in. sposobów
efektywnego wystawiania si´ na targach, skutecznej promocji marki w mediach społecznoÊciowych, profilaktyki
zdrowotnej dla osób podró˝ujàcych.
Wa˝ne było spotkanie dotyczàce
obowiàzkowych zabezpieczeƒ finansowych dla organizatorów i poÊredników
turystycznych w Êwietle znowelizowanej
ustawy o usługach turystycznych. Ponadto zaprezentowano wyniki badaƒ
ruchu turystycznego w województwie
łódzkim w 2010 r. W kuluarach odbyło
si´ spotkanie koalicji oÊmiu województw ustalajàce harmonogram prac
zwiàzanych z przygotowaniem szlaku
drogowego I wojny Êwiatowej, którego
otwarcie planowane jest podczas obchodów 100. rocznicy wybuchu wojny.
25-27 lutego, XVII Międzynarodowe Targi
Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”, Łódź
Zmarł Jerzy Chmielewski, wieloletni działacz turystyczny, prezes i założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kolei Wąskotorowych. Rodowity piaseczynianin, był też jednym z założycieli
oraz prezesem Piaseczyńskiego Towarzystwa Kolei
Wąskotorowej. Znaczną
część swego życia poświęcił działalności społecznej na rzecz utrzymania i odbudowy kolei wąskotorowych w Polsce.
Ostatnio działał w Zarządzie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Zarażał
swoją pasją i charyzmą wielu ludzi, którzy, tak jak on, działają na rzecz kolei wąskotorowych. W 2009 r. przyczynił się do
przywrócenia kolejnego odcinka linii
dawnej Grójeckiej Kolei Wąskotorowej –
wspomina Ewa Szala. MR
Podlaska Regionalna Organizacja
Turystyczna uzyskała dofinansowanie na odnowienie szlaku bocianiego. Dotacja, w wysokości 76,8 tys. zł
pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Postawione zostanie 150 znaków
drogowych, 20 drogowskazów i 14 tablic informacyjnych. Pieniądze mają
być także przeznaczone na działania
promocyjne, takie jak stworzenie strony
internetowej Podlaskiego Szlaku Bocianiego oraz przetłumaczenie jej na angielski i niemiecki. Zorganizowana zostanie także konferencja prasowa oraz
study tour. KT
Ponowiono konkurs na logo turystyczne Dolnego Śląska. Organizatorzy chcą, aby nowy znak nawiązywał
do walorów regionu, takich jak różnorodność i wielokulturowość. Logo powinno
być czytelne oraz odnosić się do określenia „Tajemniczy Dolny Śląsk”. Propozycje logotypów można nadsyłać do 30
kwietnia 2011 roku. KT
8
REGIONY
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Targi
Badania | Âlàsk powinien wykorzystaç architektur´ postindustrialnà jako atrakcj´ turystycznà
Atrakcyjna
turystyka wiejska
Stereotyp mo˝e staç si´ atutem
Polska agroturystyka to coraz powa˝niejsze êródło dochodów mieszkaƒców
obszarów wiejskich.
W
2006 r. Polska przeznaczyła
103,8 mln zł na rozwój turystyki
wiejskiej. W 2010 r. odnotowano 7,6
tys. obiektów liczàcych łàcznie 81,8 tys.
miejsc noclegowych – o 24,7 tys. wi´cej
ni˝ w roku 2009. Według danych statystycznych zdecydowanie wi´cej jest
kwater całorocznych (76 proc.).
Najbardziej po˝àdanymi goÊçmi sà
turyÊci, którzy chcà wypoczywaç na wsi
przez kilka dni. Ich wydatki sà z reguły
sà a˝ o 300 proc. wi´ksze ni˝ wydatki
tzw. osób jednodniowych. – Warszawscy
turyÊci od dawna szturmujà polskà wieÊ
– przekonuje Aniceta Adamczak-Łypacz, przedstawicielka ROT województwa Êwi´tokrzyskiego. W Kielcach odb´dzie si´ kolejna edycja targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2011. Program tegorocznej imprezy
b´dzie dotyczył kwestii wzmocnienia
marki wiejskiego produktu turystycznego i wskazania miejsca wypoczynku
„bli˝ej natury”. MM
III Międzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2011,
Kielce,15-17 kwietnia 2011r.
Targi
Formuła festynu
powraca
Targi Lato 2011 wracajà do swojej trzydniowej formuły i charakteru festynu.
C
hcemy zapewniç odwiedzajàcym
jak najwi´cej atrakcji podczas tego
wydarzenia – mówi Urszula Pot´ga,
prezes zarzàdu MT Targi, organizatora Targów Lato. W tym roku podczas
targów wystawcy b´dà zach´caç do
uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza ˝eglarstwa. W tym celu organizatorzy przygotowujà specjalny program. WÊród wielu zaproszonych goÊci przekonywaç do aktywnego wypoczynku nad wodà b´dzie Paweł Pochwała, prowadzàcy program „Kawa
czy herbata” i doÊwiadczony ˝eglarz.
Przedstawicieli bran˝y organizatorzy
zapraszajà na bezpłatne, certyfikowane warsztaty dotyczàce podejmowania
decyzji w sytuacjach kryzysowych. Profesjonalny zespół coachów b´dzie
szkolił, jak podejmowaç rozwa˝ne decyzje wtedy, gdy sytuacja wymaga
szybkiej reakcji, a czasu jest niewiele.
MAK
XVI Targi Turystyki i Wypoczynku Lato
2011, 1 – 3 kwietnia, Warszawa
B
Eksperci odradzajà promowanie Âlàska
poprzez jego zielone regiony, a proponujà postawiç na to, co budziło nieciekawe skojarzenia.
W
edług szacunków ekspertów w
2010 r. Âlàsk odwiedziło około
3,8 mln osób. To o blisko pół
miliona mniej ni˝ rok wczeÊniej. Na
ten stan rzeczy zło˝yło si´ wiele czynników, z których najpowa˝niejszym
była powódê i fatalna pogoda. Co ciekawe, nie spadła liczba turystów zagranicznych.
Badania wskazujà, ˝e kluczem do
przyciàgni´cia wi´kszej liczby turystów mo˝e byç to, co wydawało si´
zmorà, czyli fabryczne kominy, kopalnie, brud i zanieczyszczenia. SpecjaliÊci od promocji przez lata próbowali pokonaç stereotypy poprzez reklam´ pi´kniejszych stron regionu,
takich jak Jura Krakowsko-Cz´sto-
WZROST RUCHU TURYSTYCZNEGO NA ŚLĄSKU W LATACH 2009-2010
1,7 mln 2,4 mln 665 tys. 1,12 mld zł 1,9 mld zł
liczba turystów, którzy
odwiedzili
województwo śląskie
w 2010 r.
liczba turystów, którzy
odwiedzili
województwo śląskie
w 2009 r.
ruch turystyczny wewnątrz województwa w
2010 r.
suma wydatków turystów,
którzy odwiedzili województwo śląskie
w 2010 r.
suma wydatków turystów,
którzy odwiedzili województwo śląskie
w 2009 r.
Żródło Raport dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotowany przez instytut MillwardBrown SMG/KRC
chowska lub Beskid ˚ywiecki. Tymczasem industrializm, poprzez który
Âlàsk jest postrzegany, mo˝e staç si´
kluczem do promocyjnego sukcesu,
bo Êlàska architektura przemysłowa
jest unikatem na skal´ Êwiatowà. Według ekspertów w kampanii promujàcej województwo nale˝y podkreÊlaç
ten fakt i wzbudzaç w turystach prze-
konanie, ˝e tylko tu mo˝na zwiedziç
zabytkowà kopalni´ lub hut´. – Odpowiedzià na to zapotrzebowanie jest
Szlak Zabytków Techniki, wykorzystujàcy atuty, których nie majà inni.
Nie chodzi tu wcale o odrywanie si´
od utrwalonego „kopalnianego” wizerunku, zresztà taki obraz Âlàska
majà tylko osoby, które ostatnio od-
wiedziły go minimum 10 lat temu –
mówi Agnieszka Sikorska, dyrektor
biura ÂOT.
Produkt turystyczny oparty na zabytkach industrialnych powinien byç
odpowiednio przygotowany i dostosowany do potrzeb odbiorców, w tym
osób niepełnosprawnych. W obiektach i na trasach turystycznych muszà
zostaç zachowane standardy bezpieczeƒstwa. Niestety ocena Êlàskiej infrastruktury turystycznej wypada nie
najlepiej. – Na pewno jest to temat,
nad którym musimy pracowaç. Co do
naszych planów marketingowych, nie
zmienià si´ one drastycznie, b´dziemy kontynuowaç dotychczasowe
działania, m.in. rozwijaç mark´ „Âlàskie – pozytywna energia”. Pracujemy tak˝e na Êlàskim systemem informacji turystycznej, który połàczy w
jednà sieç 67 punktów it – dodaje
Agnieszka Sikorska. JM
Promocja | Nowe przepisy w Norwegii b´dà sprzyjaç rozwojowi polskiej turystyki „zdrowotnej”
Norwegowie do naszych uzdrowisk
Od poczàtku tego roku w Norwegii weszły w ˝ycie nowe przepisy, umo˝liwiajàce pacjentom refundacj´ kosztów leczenia i rehabilitacji w krajach UE. Polska Organizacja Turystyczna dostrzegła
w tym szans´ dla sektora turystyki sanatoryjnej i spa w Polsce.
P
acjenci norwescy od poczàtku roku
nie muszà płaciç z własnej kieszeni
za wiele rodzajów zabiegów zdrowotnych, w tym – co wa˝ne z punktu widzenia polskiego sektora uzdrowiskowego – za rehabilitacyjne. Koszty refunduje paƒstwo. Dzi´ki temu Norwe-
gia, która nie jest w Unii Europejskiej,
mo˝e dostarczyç naszym sanatoriom
nowych pacjentów, którzy b´dà mogli
połàczyç leczenie z wypoczynkiem.
– Trudno dzisiaj dyskutowaç o rozmiarze tego zjawiska. Nie mamy dost´pu do szczegółowych danych statystycznych, jednak bioràc pod uwag´
zamo˝noÊç społeczeƒstw skandynawskich, długi czas oczekiwania na wybrane usługi diagnostyczne i rehabilitacyjne oraz zmiany w norweskich
przepisach, nale˝y spodziewaç si´
zwi´kszonego zainteresowania polskà
ofertà – mówi Małgorzata Hudyma,
dyrektor POIT w Sztokholmie.
OÊrodek POT planuje nawiàzaç
bli˝szy kontakt z bezpoÊrednimi odbiorcami usług medycznych. W tym
celu stworzy nowà baz´ danych gromadzàcà osoby reprezentujàce norweskich lekarzy pierwszego kontaktu
oraz stowarzyszenia pacjentów cierpiàcych na schorzenia, które mogà
byç leczone w Polsce. Lekarze wydajà
opinie odnoÊnie dost´pnoÊci zalecanych pacjentowi zabiegów w Norwegii, a stowarzyszenia mogà stanowiç
êródło informacji o atrakcyjnych ofertach innych krajów w tym zakresie.
Kolejnym krokiem b´dzie zorganizowanie seminarium o ofercie polskich
sanatoriów oraz roadshow po stolicach Skandynawi. Jest ono przygotowywane w ramach projektu „Heart of
Europe” z Narodowymi OÊrodkami
Informacji Turystycznej z Czech i W´gier. OÊrodek chce zaprosiç do
uczestnictwa przedstawicieli polskiej
bran˝y turystyczno-hotelarskiej, zarówno biura podró˝y, jak hotele i sanatoria zainteresowane nawiàzaniem
kontaktów ze skandynawskimi touroperatorami oraz stowarzyszeniami
pacjentów. JM
targach turystycznych w Kuntys. euro). – Nie spodziewalimingu, Pekinie, Szanghaju,
Êmy si´ tak niskiej kwoty,
Kantonie i Hong Kongu, orgaprzygotowaliÊmy naszà ofert´
nizacj´ road show z udziałem
w oparciu o ceny, jakie do tej
polskiej bran˝y turystycznej,
pory pojawiały si´ w przetarprzygotowanie
prezentacji
gach POT – mówi Tomasz
i warsztatów turystycznych, poLis, dyrektor zarzàdzajàcy
dró˝y studyjnych dla dzienniOgilvy PR, która w ubiegłym
karzy i touroperatorów. Ale
roku była odpowiedzialna za
agencje, które zdecydowały si´ Tomasz Lis: W
promocj´ polskiego pawilonu
ubiegaç o ten projekt, okazały ten rynek można na EXPO w Pekinie. Jednosi´ dla POT za drogie. WÊród wrzucić i 500
czeÊnie, jak mówià przedstafirm, które wzi´ły udział w tys., ale nikt tego wiciele agencji, ich oferty nie
nie zauważy
konkursie najtaƒsza była oferta
zawierały jakiÊ specjalnych, a
pekiƒskiej Lavendr Media China – 116 zatem i drogich propozycji. Uwa˝ajà
tys. euro. WÊród polskich firm swoje te˝, ˝e 400 tys. zł na promocj´ to staoferty zło˝yły: Ogilvy PR (z najwy˝szà nowczo za mało. – MyÊleliÊmy, ˝e jeÊli
cenà – 859 tys. euro), Scarlet Oak POT rozpoczyna promocj´ w Chinach,
(178,6 tys. euro) i Classic China (185 to idà za tym konkretne Êrodki. W ten
rynek mo˝na wrzuciç i 400, i 500 tys.,
ale nikt tego nie zauwa˝y. Wierz´, ˝e
naszà propozycjà mogliÊmy to zmieniç
– komentuje Lis.
Mimo tego POT zamierza wznowiç
przetarg. – Cena na pewno nie ulegnie
zmianie – mówi Emilia Kubik z POT. A
to z kolei mo˝e spowodowaç, ˝e tym razem do przetargu stanà mniejsze podmioty, które – jak mówià eksperci –
przygotujà promocj´ “po kosztach”. –
Nasza agencja nie b´dzie mogła obni˝yç ceny, musimy zachowaç pewne
standardy – dodaje Lis.
Taki scenariusz budzi obaw´ czy
rzeczywiÊcie Polska promocja na rynku chiƒskim odniesie sukces, jeÊli zadanie to nie zostanie powierzone
najlepszym profesjonalistom. MAK
Promocja | Niski bud˝et nie pozwolił rozstrzygnàç przetargu
POT bez promocji w Chinach
Polska Organizacja Turystyczna zamierzała wydaç 400 tys. zł na działania PR-owe na rynku chiƒskim. Przetarg odwołano, bo oferenci okazali si´ zbyt drodzy.
P
OT zamierza otworzyç swoje
przedstawicielstwo w Chinach ju˝
w pierwszym kwartale 2011. Na poczàtku lutego został ogłoszony przetarg na realizacj´ działaƒ promocyjnych w latach 2011-2012. Do zadaƒ
agencji miała nale˝eç m .in. reklama,
tworzenie i promocja strony www, tłumaczenia, produkcja gad˝etów, monitorowanie mediów, reprezentacja na
rynku chiƒskim w zakresie PR, współpraca z ambasadà w Pekinie. Ten kto
wygrałby przetarg byłby równie˝ odpowiedzialny za organizacj´ stoiska na
arlinek – Europejska Stolica Nordic Walking to
wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Tutaj każdego turystę zaskoczy nie tylko urzekające piękno jezior i otaczającej przyrody, ale również bogactwo
oferowanych atrakcji. To tutaj działa dla Państwa
Centrum Nordic Walking., które posiada 54 km tras,
wypożyczalnie sprzętu oraz kadrę trenerską i instruktorską. Rajem dla każdego turysty jest możliwość uczestnictwa w szeregu imprez cyklicznych, takich jak: Jarmark Ceramiczny, Lato Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Szachowy Pamięci Dr Emanuela Laskera, Cztery Pory Roku z Nordic Walking,
Festyn ”Pożegnanie Lata”, Regaty Żeglarskie, Mistrzostwa Barlinka w kolarstwie górskim MTB.
Szczególnie zapraszamy Państwa na Barlineckie
Świętojanki- Dni Barlinka – Spektakl światło-dźwięk
z wielkim festynem, podczas których odbywa się koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej – 25-26 czerwiec 2011 oraz na międzynarodowe zawody Nordic
Walking – Wielka Siódemka Barlinecka we wrześniu
2011 roku.
ezioro Barlineckie jest doskonałym miejscem do
uprawiania żeglarstwa, windsurfingu i innych
sportów wodnych. Do celów rekreacyjnych i edukacyjnych w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym i w okolicy wytyczone zostały ścieżki dydaktyczne, trasy rowerowe, trasy legend, wodna ścieżka
przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim oraz kila szla-
J
ków pieszych i 7 tras Nordic Walking (razem ok. 170
km tras).W Barlinku czeka Na Państwa 1000 miejsc
noclegowych o zróżnicowanym standardzie, wiele
wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, stadnina koni
oraz ok. 30 restauracji , kafejek i barów.
O tym, że Barlinek to prawdziwa perła dla koneserów
turystycznych podbojów przekonajcie się Państwo sami. Serdecznie zapraszamy!
www.it.barlinek.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
DESTYNACJE
Destynacje | O 8 proc. wzrosła liczba turystów w 2010 r.
krótko
Korea zach´ca do przyjazdów
Koreaƒska Organizacja Turystyczna rozpocz´ła kampani´ promujàcà kraj, w
tym przede wszystkim miejsca zwiàzane
z turystykà zdrowotnà i wyÊcigami Formuły 1.
Maria Kilijańska
W
2010 r. Kore´ odwiedziło o 8
proc. europejskich turystów
wi´cej ni˝ w 2009 r. Tak˝e
wÊród Polaków coraz wi´cej jest turystów udajàcych si´ w tym kierunku. W
2009 r. ich liczba wyniosła 10 598 osób,
a w 2010 r. ju˝ 11 556. – Widzimy coraz
wi´ksze zainteresowanie naszym paƒstwem, tak˝e ze strony mieszkaƒców
Europy. Chcemy wykorzystaç te dobre
prognozy i promowaç Kore´ jako idealne miejsce na wypoczynek – mówi
Nikolay Dergachev, marketing manager z moskiewskiego oddziału Koreaƒskiej Organizacji Turystycznej. Biuro
US Travel, wiodàcy koreaƒski tourope-
LICZBA TURYSTÓW W KOREI
Rosja
Wzrost
w proc.
137 054 157 730
10
Ukraina
22 597
25 373
12
Polska
10 598
11 553
9
Finlandia
9 131
9 339
2,2
Austria
8 017
8 956
11,7
Bułgaria
6 226
7 525
21
Rumunia
6 601
8 699
31
Kraj
2009
2010
rator dla zagranicznych turystów, organizuje jednodniowe wyjazdy, w których
najwi´kszà atrakcjà jest podró˝ Korea
Bullet Train (KTX). To pociàg ekspresowy o pr´dkoÊci 300km/h łàczàcy najwi´ksze miasta. Podró˝ni wyruszajà
z Seulu i jadà do Busan i Mokpo. KTX
działa w tej samej technologii, co francuska TGV. – W Busan na podró˝nych
czeka autobus, którym udajà si´ na
zwiedzanie miasta. Mogà zobaczyç
m.in.: Muzeum Sztuki, Cmentarz Wojskowy, Nurimaur, Pla˝e Hwangalli
i Haeundae – mówi Doo Youn Hwang,
dyrektor US Travel.
Koreaƒska Organizacja Turystyczna
zaprasza te˝ wszystkich zainteresowanych bardzo popularnà ostatnio turystykà zdrowotnà. – Coraz wi´cej osób
przyje˝d˝a po to, aby korzystaç z opieki specjalistycznej, takiej jak usługi
dentystyczne czy otolaryngologiczne,
ale równie˝ z tradycyjnej koreaƒskiej
medycyny oraz zabiegów upi´kszajàcych wellness & spa – mówi Nikolay
Dergachev. – Na razie zdecydowanà
wi´kszoÊç stanowià Rosjanie – dodaje.
Wielu zainteresowanych podró˝ami w kierunku Azji odstrasza czas lotu. Finnair, jeden z przewoêników
obsługujàcych loty do Korei, uruchomił dodatkowe połàczenia. – Oferujemy loty do Seulu o 1,5 godziny krótsze ni˝ inni przewoênicy, poniewa˝
naszym punktem przesiadkowym sà
Helsinki – mówi Radosław Podhorecki z linii Finnair. – Dla zm´czonych
lotem, w porcie przesiadkowym znajduje si´ luksusowe spa z widokiem na
pas startowy i odlatujàce samoloty.
Nasza kultura mo˝e inspirowaç
Z Chung Jae Sun, dyrektorem oddziału moskiewskiego Koreaƒskiej
Organizacji Turystycznej rozmawia Maria Kilijaƒska.
Jak w ostatnim czasie wygląda
ruch turystyczny do Korei? Turyści z których krajów najczęściej podróżują w tym kierunku?
Chung Jae Sun: Co roku obserwujemy coraz wi´cej turystów, którzy odwiedzajà nasz kraj. W tym roku najwi´cej przyjazdów odnotowaliÊmy z
Rosji i Ukrainy. Rosjanie stanowià 23
proc. wszystkich turystów odwiedzajàcych nasz kraj. Łàcznie w 2010 r.
Kore´ odwiedziło ponad 645 tys. turystów ze wszystkich paƒstw europejskich.
Jakie są główne produkty turystyczne, które Koreańska Organizacja Turystyczna będzie promować?
9
W tym roku chcemy zach´caç turystów do przyjazdu przede wszystkim
na organizowane w Korei zawody
Formuły 1. PrzygotowaliÊmy specjalne 2-3-dniowe pakiety, połàczone z
promocyjnymi cenami lotów czarterowych. Wybierajàc jeden z nich turyÊci majà mo˝liwoÊç wzi´cia udziału w
wyÊcigach, ale te˝ mogà zwiedzaç
muzea i poznaç bogactwa przyrodnicze Korei. Drugim produktem, który
chcemy promowaç, jest turystyka
zdrowotna. „Health beauty & mind”
jest to produkt, w którym mo˝na poznaç tajemnice tradycyjnej medycyny
koreaƒskiej popularnej na całym
Êwiecie.
Czy Koreańska Organizacja Turystyczna zamierza rozpocząć kampanię promocyjną także w Polsce?
Tak, w tym celu przygotowaliÊmy specjalne reklamy i kampani´ „Korea be
inspired”. Reklamy zach´cajàce do
przyjazdu do naszego kraju b´dziemy
prezentowaç w najbli˝szym czasie w
mediach.
Chung Jae Sun, dyrektor oddziału moskiewskiego Koreańskiej Organizacji Turystycznej. e-mail: [email protected],
www.visitkorea.or.kr
„Niezwykła Chorwacja” w fotografii Marko Vrdoljaka to była chorwacka propozycja na walentynkowy
wieczór. Uroczystość w Muzeum Sportu
i Turystyki otworzył ambasador Republiki
Chorwacji Ivan Del
Vechio wraz z dyrektorem muzeum
Tomaszem Jagodzińskim. Główną
atrakcją wieczoru
był wernisaż fotografii pokazujących
piękno kraju nad
Adriatykiem. Podziwianie zdjęć
umilała tradycyjna chorwacka muzyka.
Po nacieszeniu oczu przepięknymi fotografiami, uczestnicy mogli podziwiać narodowe stroje chorwackie i ludowe tańce. Po intensywnym zwiedzaniu większość obecnych gości swoje kroki skierowało ku szwedzkiemu stołowi oferującemu dania i wina chorwackie. Wielkim zainteresowaniem cieszył „chorwacki barek”. Kulminacją imprezy była loteria wizytówkowa, w której główną wygraną
była dwuosobowa wycieczka do Chorwacji. Wszyscy wylosowani dostali upominki w postaci kalendarzy tematycznych, a obecność na spotkaniu była nagrodą samą w sobie. MR
Argentyna walczy z inflacją. W tej
chwili poziom inflacji wynosi 25
proc. Według. analityków utrzyma się
on albo nawet wzrośnie do 30 proc. Problemy ekonomiczne kraju nie przekładają
się jednak na razie na turystykę. Biura
podróży nie podwyższają cen wyjazdów.
MM
10
DESTYNACJE
krótko
Tunezyjska Organizacja Turystyczna ma nowe logo. Kolorystycznie ma nawiązywać do barw narodowych kraju, przyciąga też wzrok olbrzymim sercem. W ten sposób chce
odciąć się od swojej przeszłości, pokazać światu, że jest teraz nowym krajem,
do którego warto przyjechać na wakacje. Potwierdza to także hasło
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
Afryka Północna | Touroperatorzy wznawiajà wyjazdy
Come back najpopularniejszych destynacji
Normalizuje si´ sytuacja w Afryce Północnej. Biura znów zaczynajà wysyłaç
turystów do Egiptu i Tunezji.
Maciej Rudnicki
M
“I love Tunisia. The place to be … now”,
nawołujący do solidarności i jednocześnie zapraszający turystów do powrotu.
– Turystyka, która zapewnia miejsca
pracy dla 450 tys. osób, z przychodami
stanowiącymi 7,5 proc. PKB, jest bardzo
ważna dla odrodzenia Tunezji – czytamy
w oświadczeniu Ministerstwa Turystyki
Tunezji. MG
ASEAN Tourism Forum otwiera rejestracje na kolejną edycję ATF Travex. Odbędzie się ona w dniach 13-15
stycznia 2012 r. ATF Travex to część spotkań biznesowych poświęconych biznesowi turystycznemu. W 2011 r. brało w nim
udział 442 międzynarodowych klientów
i 148 przedstawicieli mediów z 32 krajów
świata. ASEAN Tourism Forum zrzesza
członków międzynarodowych organizacji
turystycznych oraz przedsiębiorców zajmujących się dostawą usług z sektora
turystyki operujących m.in. w obszarze
państw ASEAN. MAK
Disneyland nie boi się Harrego Pottera. Właściciele parku rozrywki Disney’a opublikowali dane, z których wynika wzrost liczby odwiedzających atrakcję. Dzieje się tak pomimo uruchomienia
w czerwcu ubiegłego roku podobnej
atrakcji – parku Universal Orlando’s Harry Potter na Florydzie. W styczniu 2011 r.
obydwa zanotowały 2 proc. wzrostu w
ruchu turystycznym. Prezes Zarządu parku Disney’a Bob Iger uważa jednak, że
park o takiej tematyce nie jest dla nich
zagrożeniem, a wręcz odwrotnie – ich popularność rośnie symultanicznie. Dział Disney’a odpowiedzialny za parki rozrywki
stwierdził wzrost przychodów o 2,87 mld
dol. w stosunku do roku ubiegłego. Podwyżki cen biletów wstępu oraz wzrost
sprzedaży w punktach gastronomicznych
sprawiły, że o 8 proc. zwiększyły się wydatki klientów parku. W sumie dochód w
porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł o 25
proc. i osiągnął kwotę 468 mln dol. MZ
Ministerstwo Turystyki Dominikany
podało, że w 2010 r. kraj odwiedziła
rekordowa liczba turystów. Od stycznia
do grudnia przyjechało ich tam ponad 4
mln, czyli o 3,3 proc. więcej niż w roku poprzednim. Prym wiodą Amerykanie, co roku jest ich tam ok. 1 mln. Odbicie tych wyników widać także w Polsce. Jak podaje
spółka Enovatis, w internecie po 3 latach
wyciszenia widać zdecydowany wzrost
sprzedaży tego kierunku. W 2010 r. osiągnął on próg 13 proc. Najpopularniejsze
miejsca w tej destynacji, na podstawie
badań ruchu lotniczego, to Punta Cana,
której port lotniczy obsłużył 57 proc. przyjezdnych w 2010 r. Drugim najchętniej
wybieranym lotniskiem jest Las Americas
w stolicy. Obecnie Dominikana wprowadza strategię marketingową, która ma na
celu promocję kraju i wygenerowanie
wzmożonego ruchu turystycznego także
w 2011 r. MAK
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
iesiàc po trz´sieniu ziemi, jakie
w bran˝y wywołały rewolty w
krajach arabskich ruch turystyczny powoli si´ odradza. MSZ wydało komunikat, w którym zezwala na
wznowienie wyjazdów zorganizowanych grup turystów do egipskich oÊrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym. Radzi jednak w dalszym ciàgu
wstrzymaç si´ od podró˝y do du˝ych
oÊrodków miejskich – Kairu, Aleksandrii, Suezu.
Bran˝a zareagowała bardzo szybko.
Exim Tours od 3 marca rozpoczàł wysyłanie klientów do Tunezji, na 11 marca
zaplanował wylot do Hurghady, a na15
marca do Sharm el Sheikh. Triada planuje wznowiç wycieczki do Egiptu z poczàtkiem kwietnia, a do Tunezji od 28
kwietnia. Neckermann Polska chce
przywróciç rejsy do Tunezji od 24 marca, a do Egiptu od 1 kwietnia. Oasis Tours od 4 marca znów lata do Tunezji.
TUI Poland z kolei do Tunezji wybierze
si´ dopiero od maja, podró˝e do Egiptu majà byç natomiast odwołane do
koƒca marca.
Przebywajàcy w Egipcie rezydenci
biur zapewniajà, ˝e nie ma ˝adnego zagro˝enia dla turystów. – Sytuacja jest
taka sama, jak przed demonstracjami –
mówi Magda Bejnarowicz, rezydentka
Alfa Star z Hurghady. – W Hurghadzie
nic si´ nie działo, sytuacja była i jest stabilna, wszelkie demonstracje w mieÊcie
miały charakter pokojowy, inne działy
si´ 500 km stàd. Kair jest od dłu˝szego
czasu dost´pny i ponownie organizuje
si´ do niego wycieczki. Panika została
sztucznie rozdmuchana przez media
i po raz pierwszy w ˝yciu widziałam hotele zamykane z powodu braku turystów. Obecnie hotele sà puste, jest spokojnie, serwis działa cały czas i bez problemu mo˝na przylatywaç.
TuryÊci, którzy przylecà do Egiptu
w najbli˝szym czasie b´dà mieli rzadkà
mo˝liwoÊç skorzystaç z wolnoÊci wyboru, jakà w tej chwili oferujà hotelarze.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e polski
MSZ nie wydał nigdy oÊwiadczenia
o zakazie przylotów, wydał jedynie rekomendacje, ˝e nie zaleca, by odwiedzaç Egipt. Alfa Star jako jedno z niewielu nie wstrzymało lotów i cały czas
oferuje wycieczki. Anna Felis, szef rezydentów Sun&Fun Holidays z Sharm
El Sheikh potwierdza, ˝e sytuacja jest
stabilna. – Sharm El Sheikh ucierpiało
troch´ na sztucznym nakr´caniu spira-
SYTUACJA W AFRYCE PÓŁNOCNEJ WRACA DO NORMY
MAROKO Sytuacja w kraju
– jak zapewnia ambasada Maroko
w Warszawie – jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu turystów. Nadal
możliwe są kolejne demonstracje, ale touroperatorzy
nie rezygnują z wylotów
w tym kierunku.
TUNEZJA
Miejsca turystyczne były
i są bezpieczne, ponieważ
nigdy nie były celem ataków. Protesty miały wyłącznie charakter polityczny. Wojsko cały czas dba
o bezpieczeństwo turystów
– zapewnia Ambasada Republiki Tunezyjskiej w Warszawie, a touroperatorzy
wznawiają wyloty.
EGIPT Sytuacja w Egipcie na tyle
się ustabilizowała, że od
4 marca został wznowiony
ruch czarterowy z Polski.
Ośrodki turystyczne są
otwarte dla turystów. W
większych miastach wciąż
jeszcze zdarzają się protesty, ale ambasada Egiptu w
Polsce zapewnia, że nie ma
zagrożenia bezpieczeństwa.
li strachu przez media. Nie było u nas
˝adnych wojsk, czołgów. Faktycznie
prze około tydzieƒ brakowało w sklepach Êwie˝ego mi´sa, ale w tej chwili
zaopatrzenie jest kompletne. Miasto
opustoszało, jedynie Brytyjczycy pozostali – relacjonuje. – W tej chwili przybywajà do nas Włosi, Ukraiƒcy, z dnia
na dzieƒ liczba turystów si´ podnosi.
Owszem sytuacja w Kairze rzutowała
na postrzeganie całego kraju i nie dziwi´ si´, ˝e wielu touroperatorów po-
stanowiło zawiesiç loty w odpowiedzi
na rekomendacje MSZ, w koƒcu to oni
odpowiadajà za turystów. Na chwil´
obecnà jest doskonały moment na
przyjazd.
Wznowienie ruchu turystycznego
jest wa˝nym czynnikiem stabilizujàcym
dla gospodarek Tunezji i Egiptu, gdy˝
znaczny procent ich PKB z turystyki
właÊnie pochodzi. Dlatego nowym rzàdom powinno zale˝eç na normalizacji
sytuacji. MM
Piotr Szczygłowski z Ecco Holiday. Podobnie reaguje Tunezja. – Po wznowieniu wyjazdów do tej destynacji ju˝ mamy oferty tygodniowych pobytów poni˝ej tysiàca złotych. Chcemy, aby podobnie było w Egipcie. B´dziemy pertraktowaç, aby cz´Êç naszej oferty nie
przekroczyły trzycyfrowego progu – dodaje Karolewski. Nie mo˝na wykluczyç
te˝, ˝e spadek cen funta egipskiego korzystnie wpłynie na koszty wyjazdów.
Touroperatorzy coraz mniej obawiajà si´ braku ofert last minute, których liczba – po wyłàczeniu Egiptu
i Tunezji – miała si´ znaczàco skur-
czyç. Spowodowane to miało byç podnoszeniem cen przez hotelarzy znad
Morza Âródziemnego, w tym przede
wszystkim z Hiszpanii i Grecji, które
to rynki spodziewały si´ przej´cia ruchu z Afryki Północnej. Biura jednak
przekonujà, ˝e oferty last minute b´dà
mo˝e mniej atrakcyjne, ale b´dà na
pewno. Choç niektórzy dodajà, ˝e sytuacja jest na tyle nieprzewidywalna,
˝e wszystko mo˝e si´ zdarzyç. Dlatego
te˝ touroperatorzy doradzajà swoim
klientom, aby ci rezerwowali wyjazdy
du˝o wczeÊniej i wykupywali ubezpieczenia. MAK
Bran˝a renegocjuje umowy
Pokłosiem rewolty w Afryce Północnej
sà ni˝sze ceny, które touroperatorzy negocjujà z egipskimi i tunezyjskimi kontrahentami.
B
ran˝a przyznaje, ˝e Egipt ostro wraca do gry. – Obecnie trwajà rozmowy z egipskimi hotelarzami, ˝eby przygotowaç bardzo dobre warunki dla
tych, którzy wyjadà tam latem. WÊród
ofert last minut b´dzie to dominujàce
miejsce – mówi Sylwia Sapociƒska z
Sun&Fun. Coraz cz´Êciej te˝ słychaç o
konkurencyjnych cenach, jakie pojawià
si´ w tym sezonie. Egipt i Tunezja zro-
bià wiele, aby odbudowaç swój wizerunek i ponownie zajàç miejsce lidera.
W takiej sytuacji touroperatorzy nie
czekajà z zało˝onymi r´kami i negocjujà z hotelarzami kontrakty. – Nasze
umowy podlegajà renegocjacji z racji
wyjàtkowoÊci sytuacji – komentuje
Grzegorz Karolewski, prezes Oasis Tours. Touroperatorzy zdradzajà, ˝e negocjacjom sà poddane wszystkie elementy umów i gwarantujà, ˝e w tej sytuacji wszystkie limity i terminy sà elastyczne. Egipscy hotelarze ju˝ zapowiedzieli obni˝enie cen o nawet 30 proc.,
aby zach´ciç nas do powrotu – dodaje
W´gry | Liczba turystów przyje˝d˝ajacych do kraju wzrosła w 2010 r. o 12 proc.
W´gry promujà si´ jako potentat wellness
Wobec kryzysu destynacji arabskich
W´gry chcà staç si´ dla nich alternatywà. Biura wykorzystujà bogactwo w´gierskich wód termalnych.
W
minionym roku Polska znalazła si´
na siódmym miejscu w wegierskiej
przyjazdówce. Tym samym turyÊci z naszego kraju mieli 4,1 proc. udziału w
w´gierskim ruchu turystycznym. Nastàpił co prawda spadek o 2,6 proc. w przyjazdach z Polski, jednak tłumaczone jest
to ogólnà sytuacjà w turystyce. Mimo
tego do Budapesztu przyjechało o 12
proc. turystów wi´cej w stosunku do roku poprzedniego.
Stolica W´gier zagarnia a˝ 56 proc.
wszystkich przyjazdów krajowych. Polacy najch´tniej je˝d˝à na zawody Formuły 1, ale na W´grzech sp´dzajà te˝
cz´sto Wielkanoc czy Bo˝e Ciało. SpoÊród wszystkich regionów Budapeszt i
okolice przyciàgn´ły ich najwi´cej, bo
a˝ 39,5 proc. Porównywalnie du˝e znaczenie majà nasi turyÊci dla Północnej
Niziny W´gierskiej, gdzie stanowià drugi co do wielkoÊci rynek przyjazdowy.
W 2010 r. pojechało ich tam 21,9 tys.,
co stanowiło 17 proc. udział i wynik
gorszy tylko od Niemców. Byç mo˝e
jest to efekt sprawnej promocji, na którà przeznaczono w tym regionie 58 mln
euro z unijnej kasy. Nizina główny nacisk w ofercie kładzie na turystyk´ wellness. Aby powi´kszyç jej mo˝liwoÊci,
W´grzy odremontowali za pieniàdze z
Unii m.in. kilka uzdrowisk. Dotyczy to
tzw. mekki reumatyków zlokalizowanej
w Hajdúszoboszló. Znajduje si´ tam
najwi´kszy kompleks kàpielowy w Europie, zawierajàcy centrum spa na
Êwie˝ym powietrzu, gdzie mo˝na si´
poddaç 40 ró˝nym zabiegom leczniczym.
– Ceny na W´grzech sà porównywalne do tych w Polsce – mówi Bo˝ena Hirling, dyrektor Narodowego
Przedstawicielstwa Turystyki W´gierskiej. – Do tego z Polski jest do nas
całkiem blisko. Firmy w´gierskie deklarujà ch´ç współpracy z polskimi
biurami i agentami. Niektórzy ju˝ jà
nawiàzali, np. firma OTP Travel działa
w porozumieniu z krakowskim Wygo-
WĘGIERSKIE FIRMY UCZESTNICZĄCE W WARSZTATACH
BUDAPESZT I OKOLICE:
Futár Veronika – dyreketor marketingu regionu Budapeszt i okolicy [email protected]
Sieć hotelowa Accor – Marcel Barf [email protected]
Sieć hotelowa spa Danubius – Ábráhám
Szabolcs, [email protected]
Aktiv Tours – Hanácsek Eszter [email protected]
Campus Club Travel – Csatò Pèter [email protected]
Chemol Travel (Weco Travel) – Sònyi Judit [email protected]
da Travel Group. Inni, tak jak Aktiv
Tours, jeden z najwi´kszych w´gierskich touroperatorów, przyjmujàcy ok.
40 tys. turystów rocznie, zach´cajà do
współpracy agentów. MZ
OTP Travel – Fazekas Ildikò [email protected]
Quality Tours – Kós Edit [email protected]
PÓŁNOCNA NIZINA WĘGIERSKA:
Katona Ilona – dyrektor marketingu Regionu Północnej Niziny
Aquaticum Hotel Debreczyn – Fazekas
Márta, [email protected]
Barátság Hotel – Kerékgyártóné Ferenczi
Andrea, Solyom-Vadnai Klara, [email protected], [email protected]
Hunguest Hotel Béke/Aquasol – Szeifert
Ingrid, [email protected]
Sóstó Gyógyfürdök – Gyöngyösi Szabolcs
– Papp Erzsébet [email protected]
Aquaticum Debreczyn/Hortobågy – Darin
Livia [email protected]
Hungarospa Kąpielisko – Jurewicz Béla [email protected]
Kąpielisko i ZOO Nyiregyåzi Állatkert – Tibor Kornherr [email protected]
17 lutego, prezentacja i workshop Budapesztu i okolicy oraz Północnej Niziny Węgierskiej, Warszawa, Hotel Radisson
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
PROMOCJA
11
12
TURYSTYKA ROWEROWA
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Rowerem w konińskim
Dla ciała i dla ducha
Pisząc o turystyce rowerowej w powiecie konińskim mógłbym wymienić ponad 600 kilometrów szlaków i tras rowerowych, podać ich kolorystyczne oznaczenie, lokalizację i liczbą
miejsc postojowych. Ale to nie te dane sprawiają, że cykliści z konińskiego, Wielkopolski, czy
też całego kraju przemierzają tę okolicę na
dwóch kółkach.
Powiat koniński położony w obrębie Niziny
Wielkopolskiej już na pierwszy rzut oka zwraca
uwagę zróżnicowaniem krajobrazu. Usytuowany wokół szerokiej doliny rzeki Warty powiat,
gęsto przeplatany lasami i jeziorami polodowcowymi – daje nieograniczone możliwości korzystania z walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.
Na północ lub południe
Punktem startu każdej rowerowej wyprawy po
powiecie konińskim może i powinien być Konin
(dojazd pociągiem, trasa Warszawa – Poznań).
Z dworca od razu zalecam kierować się na Starówkę. Warto tam zajrzeć szczególnie do gotyckiego kościoła pw. św. Bartłomieja. Zazwyczaj
otoczony szumem przechodniów, wewnątrz staje się oazą spokoju. Podobnie zresztą jak kilka
pobliskich uliczek. Obok kościoła bursztynową
drogę na północ i południe Wielkopolski wyznacza najstarszy znak drogowy – słup z 1151 r.
Wybór kierunku należy do nas.
Jak kupcy za bursztynem
W północnej części powiatu konińskiego szlaki rowerowe koncentrują się wokół przepięknych polodowcowych jezior położonych między
Wartą a Gopłem. Wędrówkę po tej części powiatu warto rozpocząć od Bieniszewa – gdzie
pośród lasów i między rezerwatami położona
jest jedna z dwóch w Polsce pustelni kamedulskich (czarny szlak łącznikowy). Ale tu ważna
uwaga – wejście do klasztoru w tygodniu możliwe jest tylko dla panów. Kobiety mogą prze-
kroczyć zamknięte na co dzień mury klasztorne
w każdą niedzielę (msza św. o 10.30). Stąd jadąc zielonym szlakiem przez Kazimierz Biskupi
i Gosławice (północną dzielnicę Konina z muzeum w średniowiecznym zamku www.muzeum.com.pl) dotrzemy do Starego Lichenia
(www.lichen.pl). Znane z bazyliki i sanktuarium
miejsce posiada największą i najbardziej różnorodną bazę noclegową w okolicy (kwatery prywatne, domy pielgrzyma, hotel). Północ regionu
to także pobliski, atrakcyjny szczególnie latem
Ślesin, do którego kieruje nas otwarta w 2010 r.
Bursztynowa Trasa Rowerowa.
Śladami Chopina
A co stanie się kiedy z Konina wyruszymy na
południe? Przede wszystkim dotrzemy do Żychlina – miejsca, które w 1829 r. odwiedził wraz
z kompanami Fryderyk Chopin. Oprócz pomnika kompozytora przy pałacu Bronikowskich warto tam zobaczyć jedyną działającą nieprzerwanie od czasów reformacji, parafię ewangelicko-reformowaną (www.zychlin.reformowani.pl). W
Żychlinie znajdziemy też miejsca noclegowe.
Do pobliskiego Starego Miasta – siedziby gminy
zaprowadzi nas zielony szlak Pętla dookoła Konina. Tam warto zobaczyć romańską świątynię
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i przejechać 9kilometrową pętlą wokół nowego, niewielkiego
zbiornika retencyjnego na Powie.
To tylko krótki wstęp do długiego zaproszenia
i szczegółowego opisu każdego z 18 szlaków,
jakie wyznaczono w powiecie konińskim. Witryna internetowa www.powiat.konin.pl w zakładce
TURYSTYKA opisuje je niezwykle dokładnie
(są też do pobrania ślady GPS).
A zatem w drogę – aktywny wypoczynek na
dwóch kółkach w powiecie konińskim daje
ogromną satysfakcję!
Rozwój Turystyka Ekologia
Witold Nowak
www.powiat.konin.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
13
Turystyka
rowerowa
PRODUKT
Miasta wykorzystujà
imprezy rowerowe
Wypo˝yczalnie rowerów
budujà wizerunek
Kalendarz imprez
rowerowych w Polsce i Europie
Dobrze zorganizowane rajdy rowerowe mo- Paryż, Kopenhaga, Bruksela, Amsterdam, a teraz tak- Przedstawiamy bazę polskich i europejskich
gą przyciągnąć tłumy turystów. Ich poten- że Kraków i Wrocław mają już swoje miejskie wypo- rajdów oraz innych imprez rowerowych. Tercjał dostrzegają nie tylko organizatorzy, ale i życzalnie rowerów i promują aktywny tryb życia.
miny, miejsca, dane organizatorów.
regiony, w których się odbywają. strona 14
strona 15
strona 15
Analiza | Krajowa turystyka rowerowa praktycznie nie istnieje, zagraniczna ma si´ lepiej
krótko
RowerzyÊci to wcià˝ indywidualiÊci
Organizatorzy turystyki rowerowej przyznajà, ˝e ten rynek nadal jest bardzo mały, zwłaszcza w porównaniu z sàsiadami
zza Odry, gdzie liczb´ turystów wybierajàcych takà form´ wypoczynku liczy si´
w setkach tysi´cy osób rocznie.
ROWEROWE SZLAKI TURYSTYCZNE W POLSCE
982,5 km
879 km
1191 km
2468 km
6760 km
Joanna Morawska
W
ostatnich latach w Polsce daje
si´ zaobserwowaç stały wzrost
liczby ch´tnych na wyprawy
rowerowe, ale wcià˝ na wykupienie
tego typu wycieczki decyduje si´ nie
wi´cej ni˝ 2 tys. dorosłych rocznie.
W rybnickim biurze Nomad, które
organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe, ofert´ wykupiło 50 osób. –
Nasze biuro istnieje niecały rok, działalnoÊç zarejestrowaliÊmy w kwietniu
2010 r. wi´c czas na akcj´ marketingowà przed zeszłym sezonem był mocno
skrócony. Na chwil´ obecnà liczba
zgłoszonych uczestników na sezon
2011 ju˝ osiàgn´ła poziom z zeszłego
roku. Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszy si´ Europa Zachodnia, głównie
Toskania, Austria i północna Hiszpania, du˝o osób tak˝e pyta o Francj´,
którà planujemy wprowadziç dopiero
w przyszłym sezonie – mówi Jan Âwie˝y, właÊciciel biura. Biuro Eagle z
Warszawy notuje coroczny dwucyfrowy wzrost liczby uczestników swoich
wypraw. Standardowe kierunki to typowe trasy Austrii, Alzacji, wyprawy z
fot. flickr
Niemiec przez Austri´ do Włoch, Dania i Holandia, surowe Alandy, Lofoty
i Nordkapp, a tak˝e Portugalia i Lazurowe Wybrze˝e lub klimatyczna droga
do Santiago de Compostela.
Samodzielnie czy z biurem?
Obecnie wi´kszoÊç turystów organizuje sobie rowerowe wyjazdy na
własnà r´k´. Sà to zazwyczaj zapaleƒcy, którzy lubià długie dzienne dystanse (nierzadko powy˝ej 100 km) i którym dzi´ki dobrej kondycji nie przeszkadza wo˝enie całego swojego
sprz´tu (namioty, ubrania, Êpiwory
itd.) w sakwach rowerowych. Czy zatem zorganizowana turystyka rowero-
Szlaki międzynarodowe
Szlaki ogólnopolskie i ponadregionalne oznakowane przez PTTK
Szlaki ogólnopolskie i ponadregionalne oznakowane przez inne
podmioty
Szlaki regionalne i lokalne
oznakowane przez PTTK
Szlaki regionalne i lokalne oznakowane przez inne podmioty
Źródło: Fundacja Ekorozwoju
wa jako produkt ma racj´ bytu? –
PrzetarliÊmy przez 9 lat istnienia chyba wszystkie rowerowe szlaki Europy.
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e wiele osób wzoruje si´ na naszych opisach i wycieczkach, samodzielnie 2-3 osobowo
organizujàc wyjazd. Cz´sto te˝ doradzamy indywidualnym osobom, które
chcà si´ wybraç np. na Bornholm, typowo rodzinne miejsce na pobyt rowerowy. Niemniej dla wi´kszoÊci
kompletna oferta, pomoc profesjonalnego biura jest gwarantem udanego i bezpiecznego wyjazdu. Obserwujàc zagraniczne tendencje, turystyka
rowerowa b´dzie si´ rozwijaç równie˝
poprzez indywidualne pakiety rowe-
rowe po okreÊlonych szlakach, zawierajàce generalnie rezerwacj´ kolejnych, lokalnych hoteli wraz z transportem baga˝y – mówi Piotr Kobus,
właÊciciel biura Eagle.
Poszerzyç target
Jak przyznaje Jan Âwie˝y, nadal
najwi´kszà grupà odbiorców sà ludzie
młodzi w wieku 18-30 lat. Ale z jego
obserwacji wynika, ˝e w ostatnich latach najwi´kszy wzrost liczby klientów
nast´puje w segmencie 40-60 lat. Najstarszy uczestnik wyjazdu organizowanego przez biuro Nomad miał 73
lata. Grupy szkolne i młodzie˝owe nadal stanowià wi´kszoÊç, ale tu potencjał wzrostu jest ograniczony i ich procentowy udział w rynku systematycznie maleje. – Nasze trasy sà przeznaczone dla osób chcàcych w rekreacyjny sposób pokonywaç krótkie dystanse na jednoÊladach, łàczàc to ze zwiedzaniem mijanych okolic. Na naszych
wycieczkach podró˝ujemy „na lekko”
– wszystkie baga˝e przewozi wóz serwisowy, a Êpimy głównie w hotelach.
Jest to du˝o wygodniejszy sposób podró˝y i choç nie odpowiada on osobom nastawionym na „hardcore”, to
obecnie coraz cz´Êciej do ludzi w
Êrednim wieku docierajà nasze argumenty – mówi.
>> strona 15
Przyjazdy | Brak dobrych tras i informacji w obcych j´zykach, to bolàczki rowerowej przyjazdówki
Wyprawy na dwóch kółkach po Polsce wcià˝ nie dla grup
Polska infrastruktura dla turystyki rowerowej, choç bez wàtpienia si´ rozwija, wcià˝ znacznie odbiega od zachodnich standardów. To jedna z głównych przyczyn obecnej stagnacji w rowerowej przyjazdówce.
P
oczàtki turystyki rowerowej w Polsce przypadajà na lata 90. Segment
przyjazdówki był wówczas zdominowany przez Niemców, celem wypraw
których były Mazury. Obecnie turystyk´ rowerowà uprawia ok. 2 mln Niemców. Jako naród bardzo zorganizowany, ch´tnie korzystajà z gotowych pakietów oferowanych przez biura podró˝y, w przeciwieƒstwie do Holendrów, którzy wprawdzie słynà z zamiłowania do roweru, ale wyprawy na
nim w wi´kszoÊci przypadków organizujà sobie indywidualnie.
Turystyka rowerowa staje si´ stopniowo popularna tak˝e w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, a w Polsce, jak stwierdza Maciej Zimowski,
właÊciciel specjalizujàcej si´ w tej dziedzinie firmy Bird Service niestety nie.
– Przyjechałem do Krakowa w roku
2000 i wówczas nikt jeszcze nie organizował tu przyjazdowej turystyki rowerowej. Stworzyłem pierwszy produkt –
„W dolinie Dunajca” – i zaczàłem go
sprzedawaç w Niemczech. Produkt
ten generuje 80 proc. naszych obrotów. Niestety w ostatnich latach bardzo spadł ruch turystyczny na Mazurach. I tu pojawia si´ mój zarzut wobec samorzàdowców. Nikt nic nie robi
dla rozwoju turystyki rowerowej, np. w
rejonie Puszczy Piskiej, Krutyni czy
Rucianego-Nidy – mówi.
Co roku z oferty Bird Service korzy-
sta ok. 800-1000 osób, w przewa˝ajàcej
mierze Niemców.
Mieszkaƒcy krajów niemieckoj´zycznych (Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy) stanowià równie˝ ok. 70 proc. liczby klientów poznaƒskiej firmy Kampio.
JeÊli chodzi o zainteresowanie jej ofertà, w ciàgu ostatnich 10 lat ogólny trend
jest spadkowy, choç sprzeda˝ w roku
2009 i 2010 była na podobnym poziomie, a w roku 2011 właÊciciel biura
Piotr Kamiƒski spodziewa si´ 10 proc.
wzrostu. Ok. 90 proc. sprzedawanych
wycieczek to wyjazdy na Mazury i Pomorze. – PopularnoÊç tych regionów
wÊród niemieckich turystów wià˝e si´
ze wzgl´dami sentymentalnymi – sà one
rozpoznawalne. Choç wyjazdów sentymentalnych generalnie jest coraz mniej,
bo ci klienci, którzy urodzili si´ na terenie Prus Wschodnich, ju˝ te miejsca od-
wiedzili. Rozwojowi turystyki rowerowej nie sprzyja równie˝ fakt, ˝e sieç
szlaków rowerowych w Polsce jest stosunkowo uboga – wyjaÊnia Kamiƒski.
– Jak najbardziej turystyka rowerowa mo˝e byç wa˝nà cz´Êcià turystyki przyjazdowej do Polski, ale raczej
w formie turystyki indywidualnej ni˝
zorganizowanych przyjazdów grupowych – komentuje Leszek Ostaszewski, prezes biura Travel Projekt. –
Polska ma naprawd´ wiele pi´knych
regionów, które idealnie nadajà si´
do zwiedzania na „dwóch kółkach”.
Du˝à przeszkodà jest jednak brak takich tras rowerowych, do jakich sà
przyzwyczajeni goÊcie z Europy Zachodniej, brak informacji w j´zykach
obcych oraz słaba ich znajomoÊç u
osób majàcych kontakt z turystami.
JM
Tour de Pologne dla amatorów.
Już 5 sierpnia 2011 rusza druga
edycja rajdu organizowana przez Lang
Team. Start i meta w Termach Bukowiny Tatrzańskiej. Do przejechania uczestnicy będą mieli niecałe 60 km, a po drodze moc górskich wspinaczek. Trasa
jest bardzo malownicza i prowadzi przez
tereny Podhala. Po drodze kolarze amatorzy przejadą między innymi przez wioskę Ząb, jedną z najwyżej położonych
miejscowości w Polsce. Rok temu
w edycji Tour de Pologne dla amatorów
wzięło udział 672 kolarzy, którzy wystartowali z Nowego Targu. Na trasie
zaprezentowali się specjalni goście –
wybitni kolarscy mistrzowie świata
sprzed lat – Francesco Moser i Ryszard
Szurkowski. MAK
Zmiany w prawie drogowym dla
rowerzystów. Sejm zatwierdził
nowelę o ruchu drogowym, która likwiduje m.in.: zapis nakazujący rowerzyście jadącemu prosto ścieżką rowerową
ustąpienie pierwszeństwa samochodowi, który skręca z drogi poprzecznej.
Przyjęta nowelizacja wprowadza również śluzę dla rowerów. To część pasa
ruchu między linią zatrzymania samochodów a skrzyżowaniem. Pozwala korzystać ze środkowej partii pasa, a nie,
jak to było do tej pory, tylko jej skrajnej
prawej części. Zatwierdzone zmiany
sankcjonują również kwestię jazdy rowerzystów obok siebie, np. rodzica asekurującego dziecko, kolarzy trenujących
w peletonie. Jednocześnie zezwalają na
wyprzedzanie z prawej strony wolno jadących pojazdów. MAK
Czesław Lang został prezesem
Krajowej Izby Sportu. Czesław
Lang jest pierwszym polskim kolarzem
zawodowym, a także byłym kolarskim
wicemistrzem olimpijskim. Obecnie organizuje imprezy sportowe, w tym
przede wszystkim Tour de Pologne. Jednym z zadań, jakie stawiają sobie pomysłodawcy i inicjatorzy KIS jest propagowanie zasad etyki w działalności gospodarczej związanej ze sportem poprzez
opracowanie i wprowadzeni w życie
Karty Dobrych Praktyk Polskiego Sportu. Izba chciałaby także pośredniczyć w
rozstrzyganiu ewentualnych sporów, na
przykład na linii zawodnik – klub, na zasadzie arbitrażu. Jednocześnie KIS zamierza podjąć działania zmierzające do
wypracowanie programu kariery zawodniczej, zarówno w okresie uprawiania sportu, jak i po jego zakończeniu.
MAK
14
TURYSTYKA ROWEROWA
krótko
W powiecie gliwickim powstaną
ścieżki rowerowe za ponad 4 mln
zł. Szlaki zostaną stworzone w ramach
projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”, będącego częścią RPO Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Zaplanowana jest budowa, modernizacja i oznakowanie ok.
212 km tras rowerowych oraz utworzenie dwóch miejsc odpoczynkowych dla
rowerzystów i dwóch centrów turystyki
rowerowej. Starosta Gliwic Michał Nieszporek podpisał już umowy dotyczące
kolejnych etapów wdrażania projektu. KT
Organizator wypraw rowerowych –
Biuro Podróży Bikeprotour zostało
partnerem logistycznym rajdu OnSight
Adventure Race. Baza rajdu zlokalizowana jest w Lubniewicach, w woj. lubuskim. Organizatorem jest Klub Sportów
Ekstremalnych „On-Sight” z Poznania.
Rajd odbędzie się w dniach 25-27 marca
2011. Jednocześnie też Bikeprotour nawiązało współpracę z Supermaraton.org,
której owocem jest 5 proc. rabatu dla
wszystkich maratończyków, którzy wzięli
udział przynajmniej w jednej edycji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach
Rowerowych. Wyjątkiem od tej promocji
jest wyjazd do Norwegii na maraton Styrkeprøven Trondheim w Oslo. Dla dwóch
maratończyków, którzy zdecydują się pokonać 540 km i wyjadą na ten maraton z
Bikeprotour przewidziano rabat w wysokości 10 proc. Ten słynny norweski maraton obywa się już po raz 45, a jego trasa
w maksymalnym punkcie wznosi się na
wysokość 1066 m n.p.m. MAK
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Imprezy | Sportowe przedsi´wzi´cia przyciàgajà turystów
Miasta wykorzystujà imprezy rowerowe
Dobrze zorganizowane rajdy rowerowe mogà przyciàgnàç tłumy turystów.
Ich potencjał dostrzegajà nie tylko organizatorzy, ale i regiony, w których
si´ odbywajà.
sław´ na Dolnym Âlàsku, ˝e okoliczne
gminy zwracajà si´ do nas z proÊbà
o jego organizacj´ – mówi. Grudzieƒ. –
Sport to jedna z najlepszych form na
promocj´ regionów i przyciàgniecie
zainteresowanych – dodaje. WyÊcig
„Górale na start” organizowany jest
o 1998 r. i kierowany głównie do amatorów, ale ma swój odpowiednik dla
profesjonalistów „Górale na start
PRO”. Widzàc jego ogromnà popularnoÊç organizatorzy planujà organizacj´ pucharu Êwiata w trialu rowerowym
ju˝ w najbli˝szym czasie.
Maria Kilijańska
I
mprez rowerowych w Polsce nie
brakuje, bo i fanów tego sportu
jest coraz wi´cej.
Magnesem na turystów sà nie tylko same wyÊcigi, ale i wszystkie inne
atrakcje, które odbywajà si´ w trakcie
ich trwania. – Podczas ka˝dego rajdu
organizujemy szereg imprez w miasteczku rowerowym: grill, plac zabaw
dla dzieci, stoiska dla wystawców
sprz´tu specjalistycznego – mówi Katarzyna Krakowiak, organizator Mazovia MTB Marathon. – Rajd rowerowy to nie tylko wyÊcig, ale i styl sp´dzania wolnego czasu – dodaje. A to
z kolei przyciàga coraz wi´cej zainteresowanych. Podczas amatorskich zawodów Family Cup, których eliminacje odbywajà si´ w ka˝dym województwie przyje˝d˝a, 150 200 osób,
na finały organizowane w Kielcach
400. Du˝o wi´cej osób – bo a˝ tysiàc
– przyciàgajà najpopularniejsze rowerowe imprezy w Polsce Mazovia
MTB Marathon. – W naszej bazie zarejestrowanych jest ok. 10 tys. uczestników, którzy aktywnie uczestniczà w
zawodach w ró˝nych miejscach – mówi Krakowiak. Imprezy przeznaczone
sà dla wszystkich, organizatorzy nie
chcà ograniczaç ich dost´pnoÊci tylko
Organizacja i dobra reklama
Fani rowerów polecają sobie nawzajem miejsca na forach internetowych i serwisach poświeconych ich hobby.
dla profesjonalistów. Co jest tym bardziej cenne z punktu widzenia turystycznego.
Miasta korzystajà promocyjnie
Samorzàdy dostrzegajà potencjał
marketingowy imprez sportowych
i tak˝e z tego powodu aktywnie włàczajà si´ w ich organizacj´, m.in.
wspierajà je pod wzgl´dem zabezpieczania i zorganizowania zaplecza technicznego. – Władze miejskie zapewniajà obecnoÊç stra˝y po˝arnej, policji
obstawiajàcej całà tras´ – wyjaÊnia
Krakowiak. – Ratusz zapewnia nam
cz´Êç dofinansowania, w tym przede
wszystkim jest sponsorem nagród –
dodaje Jarek Rajchel, organizator
amatorskich zawodów Family Cuk.
Jednak na sponsoringu i bezpieczeƒstwie si´ nie koƒczy, bo regiony widzà
w tym tak˝e doskonały sposób na własnà promocj´. – Na wszystkich koszulkach, banerach rajdów, które sponsorujemy pojawia si´ nasze logo – mówi
Katarzyna Grzegrzółka z Urz´du Powiatowego Miasta Otwock. – To dla
nas bardzo dobra promocja i dzi´ki temu stajemy si´ rozpoznawalni, nie tylko w Polsce, ale i za granicà – dodaje.
A to z kolei powoduje, ˝e w regionach,
które do tej pory były nieznane, a w
których odbywajà si´ rajdy, pojawia si´
coraz wi´cej turystów. Zauwa˝a to
równie˝ Arkadiusz Grudzieƒ z Urz´du
Miasta Wałbrzych, organizatora najstarszych rajdów rowerowych „Górale
na start”. – Nasz wyÊcig zyskał ju˝ takà
Sukces dobrze zorganizowanej imprezy rowerowej – tak˝e ten mierzony
liczbà przyjezdnych – zale˝y przede
wszystkim od jej promocji. – Dotarcie
do zawodników poprzez fora internetowe, kluby rowerowe czy regionalne
MOSiR-y jest najlepszym sposobem
na poinformowanie zainteresowanych – mówi Jarek Rajchel. – Tak˝e
informacja na innych podobnych imprezach gwarantuje sukces – dodaje.
Działa te˝ tzw. poczta pantoflowa.
Jak mówià organizatorzy – fani rowerów polecajà sobie nawzajem miejsca
na forach internetowych i serwisach
poÊwieconych ich hobby. Dlatego, aby
zapracowaç na dobrà mark´, region
musi przyło˝yç si´ do organizacji imprezy. Warto pami´taç, ˝e rajdy przyciàgajà nie tylko zawodników, ale i ich
rodziny, które mogà przy tej okazji
dostrzec turystyczne walory danego
miejsca i wróciç tam na urlop.
Zapraszamy do Kielc – stolicy turystycznego regionu
Gór Świętokrzyskich – mekki rowerzystów
Otoczone pasmami najstarszych gór w Europie, mające
ponad 900-letnią historię miasto jest jedną z najpiękniej
położonych miejscowości w Polsce.
Otwarte na rowerzystów kochających jazdę po terenach
zielonych. Początkującym i zaawansowanym na rowerach popularnych i wyczynowych (górskich) służy sieć
ścieżek wyznakowanych szlaków rowerowych i oznaczonych w terenie tras sportowych.
Raj dla rowerzystów znajduje się w południowej części
miasta. Na leśnych terenach Pasma Posłowickiego wyznakowano dwie trudne technicznie trasy dla wytrawnych i doświadczonych rowerzystów. Prowadzą one
po naturalnej nawierzchni i obfitują w liczne strome podjazdy i zjazdy. Dla mniej zaawansowanych wyznakowano 16-kilometrowy szlak, na którym można szlifować
technikę oraz kondycję przed jazdą po nieoznakowanych
trasach Gór Świętokrzyskich.
Tym, którzy dopiero zaczynają uprawiać tę formę turystyki, polecamy spokojną jazdę urokliwymi alejkami Stadionu Leśnego. Tu też znajdziemy specyficzny kolarski tor
przeszkód, na którym swoje umiejętności mogą ćwiczyć
także dzieci.
W sąsiednim Paśmie Dymińskim wyznaczono bardzo trudne trasy prowadzące po grzbiecie i zboczach najwyższego
wzniesienia w granicach miasta (Telegraf – 406 m n. p. m.).
Wszyscy rowerzyści przyjeżdżający do Kielc gwarantowane mają wspaniałe niezapomniane przeżycia.
Pełną informację o atrakcjach krajoznawczych,
organizowanych imprezach, możliwościach aktywnego wypoczynku, noclegach itp. można uzyskać na stronach internetowych urzędu miasta.
www.um.kielce.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
TURYSTYKA ROWEROWA
15
Wypo˝yczalnie | Europejskie stolice inspirujà polskich urz´dników
Miasta wypo˝yczajà rowery
Pary˝, Kopenhaga, Bruksela, Amsterdam, a teraz tak˝e Kraków i Wrocław
majà ju˝ swoje miejskie wypo˝yczalnie
rowerów, które tworzà pozytywny wizerunek miasta i promujà aktywny tryb
˝ycia.
O
d 1 czerwca wszyscy mieszkaƒcy
i turyÊci b´dà mogli korzystaç z
miejskiej wypo˝yczalni rowerów
we Wrocławiu. Do ich dyspozycji b´dzie 140 jednoÊladów, które mo˝na
wypo˝yczaç w siedemnastu stacjach
znajdujàcych si´ w ró˝nych dzielnicach miasta. Projekt powstał z inicjatywy wrocławskiego ratusza. – Prezydent miasta, zainspirowany miejskà
wypo˝yczalnià rowerów w Pary˝u
uznał, ˝e dobrze byłoby, gdyby taka
sama powstała we Wrocławiu – mówi
Daniel Chojnacki, oficer rowerowy z
Urz´du Miasta Wrocław. – W ka˝dym
du˝ym mieÊcie europejskim sà takie
wypo˝yczalnie. To bardzo dobry element wizerunkowy – dodaje. Tak˝e
krakowska wypo˝yczalnia powstała na
wzór europejskich stacji wynajmu. W
ramach programu pilota˝owego Civitas Caravel trwajàcego 3 lata miasto
przygotowało 100 szt. sprz´tu. W obydwu przypadkach pomysłodawcy zaznaczajà przede wszystkim pozytywny
wydêwi´k całego przedsi´wzi´cia. –
Dzi´ki tym działaniom promujemy
jazd´ na rowerach oraz zdrowy i aktywny tryb ˝ycia – mówi Daniel Chojnacki. – Jest to te˝ sygnał poparcia dla
rozwoju turystyki rowerowej. Bazujàc
na doÊwiadczeniu innych miast, ju˝
wiemy, ˝e wiele osób najpierw korzysta z miejskich rowerów, a potem albo
wygrzebuje swoje stare, albo kupuje
nowe rowery i u˝ywa ich jako Êrodka
lokomocji – dodaje.
W tym roku tak˝e krakowska wypo˝yczalnia ma co Êwi´towaç, miasto
przyznało bowiem 3 mln zł na budow´
Êcie˝ek rowerowych, a to jest bud˝et o
10 razy wi´kszy ni˝ w roku ubiegłym.
Urz´dnicy liczà tak˝e, ˝e zwi´kszona
liczba tras rowerowych skłoni zarówno
mieszkaƒców, jak i przyje˝d˝ajàcych
do korzystania z miejskich rowerów. –
Jest to bardzo dobry sposób na zwiedzanie, zwłaszcza centrum miasta,
gdzie jest wiele stacji wynajmu – mówi
Michał Pyclik z Zarzàdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Dzi´ki temu budujemy swój wizerunek jako miasto przyjazne rowerzystom i Êrodowisku a jednoczeÊnie
konsekwentnie realizujemy polityk´
zrównowa˝onego rozwoju – dodaje.
Pomysłodawcy wrocławskiej wypo˝yczalni przewidujà, ˝e mieszkaƒcy
b´dà mogli wypo˝yczaç rowery za po-
mocà kart Urban Card, które obecnie
uprawniajà do korzystania z komunikacji zbiorowej. TuryÊci natomiast
skorzystajà z nich po dokonaniu opłaty za pomocà karty kredytowej. –
Koszty nie b´dà wysokie. Po zalogowaniu na specjalnej platformie i dokonaniu opłaty inicjalnej w wysokoÊci
1 zł oraz kaucji zwrotnej, ka˝da podró˝ do 20 min jest gratis, od 20 min
do 1 godziny kosztuje 2 zł, powy˝ej 1
godziny 4 zł – wyjaÊnia Chojnacki. Na
podobnych zasadach ju˝ od dłu˝szego
czasu funkcjonuje wypo˝yczalnia
w Krakowie. Rowerami poruszaç si´
mo˝na w obr´bie szesnastu stacji
umieszczonych w najbardziej strategicznych miejscach. Trzeba opłaciç
kaucj´ zwrotnà w wysokoÊci 120 zł.
Nie mo˝na te˝ dokonaç jednorazowego wynajmu bez uprzedniej rejestracji
w specjalnym portalu. Mo˝na nato-
miast skorzystaç z abonamentu tygodniowego. Dwudziestominutowa jazda odbywa si´ w ramach dokonanej
opłaty, kolejne minuty opłacane sà dodatkowo i potwierdzane za pomocà
wiadomoÊci SMS.
Projekt powstał z inicjatywy Biura
Infrastruktury Urz´du Miasta Kraków. Jego wykonawcà jest firma BikeOne. Koszt dostarczenia, monta˝u
i utrzymania sprz´tu wyniósł 626 tys.
zł. Caravel Kraków jest pierwszym tego typu przedsi´wzi´ciem w Polsce,
z którego aktywnie korzysta ok. 800
mieszkaƒców. Ze statystyk prowadzonych przez Zarzàd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Komunalnego
wynika, ˝e najwi´cej z rowerów korzystajà studenci. Rowery wypo˝yczane
sà tak˝e przez turystów, których obowiàzujà takie same zasady jak mieszkaƒców. MAK
mowuje Jan Âwie˝y.
czynajàcà si´ w Warszawie. Z
Mimo ˝e w ocenie organich´cià korzysta z ró˝nego rozatorów turystyki rowerowej
dzaju aktywnych form sp´polski rynek takich usług nie
dzania czasu, dysponujàc
wypada najgorzej, jednak porównie˝ wi´kszymi mo˝liworównujàc go z niemieckim,
Êciami finansowymi. Dlatego
trzeba wysnuç wniosek, ˝e pow Austrii i Niemczech działa
zostajemy w tej dziedzinie daod 30 – 40 lat kilkadziesiàt tyleko w tyle. – Typowy Niemiec,
powo rowerowych biur ponp. mieszkajàcy w Hamburgu,
dró˝y – mówi Piotr Kobus.
ch´tnie wykupuje wycieczk´ Jan Świeży: W
Polski klient poszukuje oferrowerowà po okolicach np. ostatnich latach
ty taniej, w odległych miejBawarii, nie mówiàc oczywi- największy wzrost scach, z transportem i na właÊcie o zwiedzaniu zagranicz- liczby klientów na- snym rowerze. Nie korzysta
nych regionów. Jest Êwiadomy stępuje w segte˝ z zorganizowanych wyciezwi´kszonych nakładów, które mencie 40-60 lat. czek po Polsce. – Ludzie ornale˝y ponieÊç, aby mieç do
ganizujà sobie wyprawy rodyspozycji pilota i bus wo˝àcy baga˝e. werowe po kraju indywidualnie albo
Bez problemu sam przyleci lub doje- nie je˝d˝à wcale, wi´c nie ma zainteredzie na wycieczk´ na Mazury rozpo- sowania takimi ofertami proponowa-
nymi przez biura. Incydentalnych
przypadków, ˝e ktoÊ wykupi wycieczk´, nie mo˝na przecie˝ nazwaç rozwojem krajowej turystyki rowerowej –
mówi Agnieszka Âniadewicz, właÊcicielka biura Aster Tours. – W ubiegłym roku nie sprzedaliÊmy ani jednej
takiej oferty, dlatego postanowiliÊmy
zawiesiç działalnoÊç w tym obszarze.
Trudno powiedzieç, czy turystyka rowerowa jako produkt si´ rozwinie.
Przede wszystkim dlatego, ˝e cała turystyka krajowa kuleje, bo brakuje dobrze działajàcych jednostek odpowiedzialnych za t´ gałàê. Powa˝ne braki
sà tak˝e w infrastrukturze. Poza tym
jesteÊmy takim społeczeƒstwem, które
niewiele robi dla siebie, nie ma te˝
działaƒ promocyjnych majàcych na celu zaktywizowanie ludnoÊci – dodaje.
Analiza | Krajowa turystyka rowerowa praktycznie nie istnieje, zagraniczna ma si´ lepiej
RowerzyÊci to wcià˝ indywidualiÊci
>> ze strony 13
K
olejnym wyzwaniem jest przekonanie klienta do ceny wyjazdu. – Zazwyczaj osoby, które decydujà si´ na
tego typu wyjazd po raz pierwszy, majà rozeznanie tylko w ofertach all-inclusive do krajów basenu Morza Âródziemnego, a dobrze zorganizowana
wycieczka rowerowa to bardzo trudne
zadanie logistyczne. Dziesi´ciodniowy
wyjazd autokarem do Austrii z wy˝ywieniem HB kosztuje 2500 zł, a 10 dni
all-inclusive w Tunezji to koszt 20-30
proc. mniejszy – mówi Jan Âwie˝y. O
wy˝szych kosztach takiego wyjazdu decyduje fakt, ˝e organizatorzy turystyki
rowerowej jako niszowej nie majà
szans na uzyskanie tak du˝ych zni˝ek,
jak liderzy rynku wczasów w momencie bukowania hoteli na cały sezon. W
przypadku wyjazdów, gdzie codziennie
zmienia si´ miejsce zakwaterowania,
sytuacja jest jeszcze trudniejsza i nie
ułatwia jej mała liczebnoÊç grup (maksymalnie 18 uczestników). Ponadto
wyszkolenie i pensja pilota oraz koszty
rekonesansów sà wy˝sze, gdy˝ i odpowiedzialnoÊç na nim spoczywajàca jest
du˝o wi´ksza. Pozostałe czynniki to
wydatki na wóz serwisowy, przyczepk´
do przewozu rowerów i skomplikowane transfery oraz du˝o wi´kszy nakład
pracy przy tworzeniu i rezerwowaniu
takiego wyjazdu. – Staramy si´ to ka˝demu cierpliwie tłumaczyç. Nie ka˝dy
chce słuchaç czy zgadzaç si´ z nami,
ale na szcz´Êcie coraz wi´cej klientów
jest Êwiadomych tych ró˝nic – podsu-
KALENDARZ IMPREZ ROWEROWYCH W POLSCE I EUROPIE
POLSKA
Górale na start to cykl wyścigów kolarstwa górskiego MTB przeznaczony zarówno dla zawodowców
(edycja PRO) jak i rodzin z dziećmi. Co rok organizowany na Dolnym Śląsku. Boguszów 09.04, Wałbrzych 07.05 edycja PRO, Głuszyca 21.05, Czarny
Bór 12.06, Wałbrzych 17.09 finał
Organizator: Urząd Miejski w Wałbrzychu
www.walbrzych.eu
E-mail: [email protected], Tel.: 74 665 51 00
KaszebeRunda Jest to rekreacyjno-sportowa impreza skierowana do kolarzy i amatorów rowerowych.
Trasa rajdu ma 215 km i rozciąga się na terenach
Szwajcarii Kaszubskiej. Kościerzyna 28.05
Organizator: KaszebeRunda Pigeon-SPORT
Strona www: www.kaszeberunda.com
E-mail: [email protected],
Tel.: 0 501193646
Klasyk Kłodzki Już kultowe Mistrzostwa Polski w
Maratonie Górskim dla wszystkich, którzy ukończyli
18 lat. Zieleniec 29-31. 08
Organizator: Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Strona www: www.klasykklodzki.com
E-mail: [email protected], Tel.: 0 663 310 173
VIII Leśny Maraton Rowerowy to Ogólnopolski Maraton o Puchar Dyrekcji Lasów Państwowych w
Gdańsku. Impreza przeznaczona dla wszystkich z podziałem na dwie kategorie wiekowe: elita do 30 lat i
master – 30 lat i więcej. Kępino 07.05
Organizator: Nadleśnictwo Wejherowo
Strona www: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
E-mail: [email protected], Tel.: 58 677 56 24
VI Maraton MTB dookoła Jeziora Miedwie W tym
roku organizatorzy wprowadzili nową klasyfikację rodzinną, czyli wyścig rodziny na 55 km – liczy się łączny czas przejazdu dwóch osób z rodziny, suma czasu
każdego członka rodziny wyłoni zwycięzców tej klasyfikacji. Morzyczyn k. Stargardu Szczecińskiego
06.08
Organizator: Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów
Strona www: www.stc.stargard.pl
E-mail: [email protected], Tel.: 0 662 890 228
Maraton w Trzebnicy „Żądło Szerszenia” W tym
roku odbędzie się V jubileuszowa edycja wyścigu,
który co rok otwiera sezon kolarski cyklu Pucharu
Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w
Górach Kocich. Trzebnica 30.04
Organizator: Szerszenie Trzebnica
Strona www: www.maraton.trzebnica.net
E-mail: [email protected]
Mazovia MTB Marathon Najpopularniejszy w Polsce cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych o
charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowanych do
wszystkich lubiących jazdę na rowerze i rywalizację
na trasie. Po rajdzie organizatorzy przygotowują miasteczko rowerowe z licznymi atrakcjami. Józefów
06.03, Mrozy 20.03, Otwock 03.04, Chorzele
17.04, Sierpc 03.05, Legionowo 15.05, Warszawa
22.05, Olsztyn 29.05, Rawa Mazowiecka 12.06,
Szczytno 26.06, Mazovia 24h 2-3.07, Szydłowiec
10.07, Supraśl 31.07, Ełk 13-15. 06, Skarżysko
28.08, Nowy Dwór Mazowiecki 11.09, Toruń
24.09, Łomianki 02.10
Organizator: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony
Szlak
Strona www: www.mazoviamtb.pl
E-mail: [email protected], Tel.: 0 609 666 911
III Metropolia Maraton MTB Rajd ten obywa się w
Puszczy Bydgoskiej na trasie 55 km, zawodnicy startują z Rynku Głównego w Bydgoszczy.
Organizator: Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA", Bydgoszcz 17.04
Strona www: www.rowerowabrzoza.pl
Tel.: 52 323 20 27
miniOdyseja Miechowska to impreza otwarta, o
charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rajd został podzielony na dwie trasy: turystyczną (30km) – adresowaną do początkujących i mniej zaawansowanych
rowerzystów i maratonową (60km)
Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Sportowe
Bikeholicy, COMPASS, Miechów 16.04
Strona www: www.bikeholicy.pl
Powerade Suzuki MTB Marathon Jedna z najpopularniejszych imprez kolarstwa górskiego w Polsce
przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy lubią
konkurencję i szybkość jazdy. Najcięższy odcinek odbywa się w Głuszycy. Murowana Goślina 10.04,
Dolsk 16.04, Złoty Stok 30.04, Zabierzów 15.05,
Krynica Zdrój 28.05, Karpacz 11.06, Międzygórze
09.07, Głuszyca 31.07 Beskidy MTB Trophy 23.06
– 4 dni, Sudety MTB Challenge 24.07 – 6 dni, Carpathia MTB Venture 15.08 – 6 dni
Kraków 28.08, Rabka Zdrój 10.09, Istebna 24.09
Organizator: G&G Promotion, Grzegorz Golonko
Strona www: www.mtbmarathon.com
E-mail: [email protected], Tel.: 22 732 21 86
Puchar Szlaku Solnego Podstolice o Puchar Miasta Wieliczka Jest to cykl zawodów cross country
w kolarstwie górskim składający się z kilku edycji –
wyścigów o Puchar włodarzy samorządowych.
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Podstolice
Strona www: www.pucharszlakusolnego.pl
E-mail: [email protected]
Podstolice 08.05
Rajd po krainie kanału elbląskiego 2011 Rajd podzielony jest na 5 tras po przejechaniu, których na
uczestników czeka wojskowa grochówka i kiełbasa z
grilla.
Organizator: Stowarzyszenie
„Łączy nas Kanał Elbląski”
Strona www: www.kanal-elblaski-lgd.pl
Elbląg 1-3.10
Rajdy rowerowe MORiW w Grudziądzu Imprezy
organizowane w okolicach Grudziądza, gdzie podczas
jazdy można podziwiać liczne zabytki znajdujące się
po drodze. Rajd do młynarza Grzesia 26.03, Majówka na dwóch kółkach 01.05, Wyprawa do rycerza Pipina z Bierzgłowskiego Zamku 07.05, Rajd
na wzgórze królów 12.06, Wiosło na rowerze
17.07, Rajd szlakiem trzech kultur 28.08, Rajd
Bursztynową Autostradą 24.09
Organizator: Miejski Ośrodek Rekreacji i wypoczynku w Grudziądzu
Strona www: www.it.gdz.pl
E-mail: [email protected]
Tel.: 56 461 23 18
Skandia Maraton Lang Team To impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Przygotowane są cztery dystanse: Rodzinny,
Mini, Medio i Grand Fondo. Kwidzyn 01.10, Chodzież 16.04, Kraków 14.05, Nałęczów 28.05,
Gdańsk 18.05, Rzeszów 10.09, Białystok 17.09
Organizator: Lang Team Sp. z o.o.
Strona www: www.skandiamaraton.pl
E-mail: [email protected],
Tel.: 22 649 24 91
Święto Cykliczne 2011 Impreza, która uznana jest za
święto wszystkich rowerzystów. Uczestnicy po dotarciu do punktu startu wspólnie przejeżdżają ulicami
Szczecina. Potem odbywa się piknik rowerowy na
Wałach Chrobrego połączony z obchodami Dni Morza. Szczecin 12.06
Organizator: Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin
Strona www: www.rowerowy.szczecin.pl
E-mail: [email protected]
Tel.: 0 503 637 384
Masy Krytyczne Nieformalny ruch społeczny polegający na organizowaniu spotkań rowerzystów i wspólnego przejeżdżania przez miasto. Gliwice 04.03,
01.04, 06.05, 03.06, 01.07, 05.08, 02.09, 07.10,
04.11, 09.12.
Gliwicka Masa Krytyczna
Organizator: Gliwicka Masa Krytyczna
Strona www: www.gmk.slask.p
E-mail: [email protected], [email protected]
Górnośląska Masa Krytyczna
Organizator: Górnośląska Masa Krytyczna
Strona www: www.mk.slask.p
Katowice 25.03, 03.06, 01.07, 05.07, 02.09.
Warszawska Masa Krytyczna
Organizator: Warszawska Masa Krytyczna
Strona www: www.masa.waw.pl
E-mail:[email protected]
Tel.:0 501 608 234
Warszawa każdy ostatni piątek miesiąca
Zabrzańska Masa Krytyczna
Organizator: Zabrzańska Masa Krytyczna
Strona www: www. zmk.slask.pl
Zabrze 11.03, 08.04,13.05, 10.06, 08.07, 12.08,
09.09, 14.10, 11.11, 09.12
EUROPA
Craft Bike TransAlp Maraton w Aplach Przeznaczony dla zawodowców składa się z 4 etapów o łącznej długości 617 km. i kończy się nad Jeziorem Grada
we Włoszech. Aply, Bawaria, Austria, Szwajcaria i
Włochy 16 -23.07
Organizator: PLAN B Event Company GmbH
Strona www: www.bikeandmore.it
E-mail: [email protected]
Tel.: +49 896 512 99 30
Erzgebirgs-Bike-Marathon Wyścig rowerowy organizowany od 1993 r. w Niemczech, który składa się z
trzech tras: krótkiej 40 km, średniej 70 km, długiej
100 km. Seiffen, Niemcy 01.08
Organizator: EBM – Organisation
Strona www: www.erzgebirgs-bike-marathon.de
Tel.: (03 73 62) 88 2 80
Malevil Cup Jest organizowana dla wszystkich cyklistów, w tym także dla osób niepełnosprawnych.
Organizator: Pořadatel International MTB marathon
Malevil Cup, Jablonné v Podještědí, Czechy 18.06
Strona www: www.paklisport.cz
E-mail: [email protected]
Tel.: +42 0 487 762 905
Marathon Open MTB Gran Canaria Idealne miejsce
dla wszystkich, którzy lubią jazdę outdoorową. Na
najwytrwalszych zawodników czeka trasa Extreme,
która liczy 90 km. Gran Canaria, Hiszpania 25.03
Organizator: Petra Wonisch
Strona www: www.nyx.at
E-mail: [email protected]
Tel.: +34 928 644 389
Rocky Mountain Bike Marathon Największa w Europie seria wyścigów MTB. Na zawodników czekają
dwie atrakcyjne trasy 62 i 102 km w Górach Łużyckich, które prowadzą przez granicę do Niemiec do
słynnego kurortu Oybin, Garda Trento, Włochy
01.05
Organizator: PLAN B Event Company GmbH
Strona www: www.bikeandmore.it
E-mail: [email protected]
Tel.: +49 896 512 99 30
Willingen, Niemcy 11.06
Salzkammergut Trophy Jest uważany za jeden z
najbardziej spektakularnych wyścigów w Europie.
Bierze w nim udział ok. 4 tys. osób. Na uczestników
czeka 6 różnych tras, w tym także Junior Trophy, dla
najmłodszych. Bad Goisern, Austria 16.07
Organizator: Ferienregion Dachstein-Salzkammergut
Strona www: www.salzkammergut-trophy.at
E-mail: [email protected]
Tel.: +43 61 35 83 29
16
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Prawo w turystyce
zmiany w prawie
Proces legislacyjny | Nadal niełatwo b´dzie zarobiç w uzdrowiskach
Strefa A wcià˝ trudno dost´pna dla turystyki
PRAWO PRACY
PRZYJMUJESZ PRACOWNIKA PO
KRÓTKIEJ PRZERWIE – NIE KIERUJ
GO NA BADANIA. 21 marca wejdą w
życie zmiany wprowadzone ustawą z
dnia 5 stycznia 2011 r., która znowelizowała przepisy Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr.
36 poz. 181). Dotychczas badaniom
wstępnym zdolności do pracy nie podlegały osoby przyjmowane ponownie do
pracy u danego pracodawcy na to samo
stanowisko lub na stanowisko o takich
samych warunkach pracy na podstawie
kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy. Od 21 marca wyraz „bezpośrednio”
został zastąpiony na zapis „w ciągu 30
dni”. Chodzi o to, aby zlikwidować obowiązek kierowania pracownika na badania lekarskie, w przypadku, gdy pracodawca chciałby ponownie zatrudnić go
na tym samym stanowisku w ciągu kilku
dni po zakończeniu poprzedniej umowy.
NIE DOWIESZ SI¢ WI¢CEJ O KANDYDACIE NA PRACOWNIKA. Generalny
Inspektor Danych Osobowych wycofał z
Senatu petycję swojego poprzednika w
sprawie podjęcia prac nad rozszerzeniem
katalogu informacji, jakie pracodawca
może pozyskiwać na temat swojego pracownika i kandydata do pracy. GIODO
wskazał bowiem, że jego zadaniem jest
ochrona danych, a nie ułatwianie dostępu do nich.
KONTROLE
UWA˚AJ NA KAR¢ OD GIODO. 7 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2010 r. nr 229, poz. 1497). Wśród wielu
zmian warto zwrócić uwagę na fakt, że
za utrudnianie kontroli grozić będzie kara więzienia do lat dwóch, ograniczenia
wolności lub grzywny. Grzywny nakładane w celu przymuszenia do wykonania decyzji GIODO wyniosą 50 tys. zł w
przypadku przedsiębiorców i 10 tys. zł
dla osób fizycznych.
PODATKI
NOWY FORMULARZ VAT-R. 9 marca
weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników (Dz. U. Nr 44, poz. 229). Wprowadziło ono nowy wzór formularza VAT-R.
MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO WYCIÑG DOTYCZÑCY
PRIORYTETÓW W REALIZACJI ZADA¡ DLA KONTROLI SKARBOWEJ.
W 2011 r. pod lupą kontroli skarbowej
ma się znaleźć m.in.: rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania
oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym
uwzględnieniem podatku akcyzowego
oraz ujawnianie i kontrola niezgłoszonej
do opodatkowania działalności gospodarczej. Ponadto kontrolowane będą
oszustwa w podatku od towarów i
usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym i krajowym. Zadaniem kontroli
skarbowej w najbliższych latach będzie
m.in. poprawa zarządzania i wydatkowania krajowych środków publicznych
i środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Pomimo liberalizacji ustawy o uzdrowiskach wcià˝ przewiduje si´ szereg
zakazów i ograniczeƒ dla inwestorów
i organizatorów imprez turystycznych.
Marta Szostak
N
owelizacja ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zakłada wydzielenie trzech stref
ochrony uzdrowiskowej – A, B, C.
Przewiduje równie˝ zmniejszenie
wielkoÊci terenów zieleni w strefach
A i B oraz mo˝liwoÊç cz´Êciowego
pokrywania si´ stref B i C, w sytuacji
gdy nie b´dzie to miało negatywnego
wpływu na właÊciwoÊci naturalnych
surowców leczniczych lub właÊciwoÊci lecznicze klimatu, ani nie b´dzie
stanowiło przeszkody w prowadzeniu
lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone rozwiàzania złagodzà do-
tychczasowe przepisy w tym zakresie.
Uchwalona ustawa przewiduje jednak równie˝ szereg zakazów, jakimi
obj´te b´dà uzdrowiska. Najistotniejsze dla bran˝y turystycznej, a zarazem najsurowsze zakazy dotyczà strefy A.
Nowelizacjà utrzymano niekorzystne dla organizatorów imprez turystycznych oraz inwestorów ograniczenia, nadal wi´c niełatwo b´dzie
zarobiç w miejscowoÊciach uzdrowiskowych. Przede wszystkim nadal w
strefie A zabronione b´dzie uruchamianie pól biwakowych i campingowych, a tak˝e budowa domków turystycznych i campingowych. Zakazane b´dzie równie˝ prowadzenie targowisk, z wyjàtkiem punktów sprzeda˝y pamiàtek, wyrobów ludowych,
produktów regionalnych, w formach
i miejscach wyznaczonych przez gmin´. Ustawodawca nie przewiduje
równie˝ mo˝liwoÊç organizowania
imprez masowych zakłócajàcych proces leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej, a tak˝e
prowadzenia działalnoÊci o charakterze rozrywkowym zakłócajàcej cisz´ nocnà, z wyjàtkiem imprez masowych znajdujàcych si´ w harmonogramie imprez gminnych. W uzdrowiskach nadal wyst´powaç b´dà problemy z zasi´giem, gdy˝ obowiàzuje
zakaz budowanie stacji bazowych telefonii ruchomej. Kolejnà niedogodnoÊcià dla odwiedzajàcych polskie
uzdrowiska mogà okazaç si´ problemy z miejscami parkingowymi. Nie
b´dzie mo˝na bowiem budowaç parkingów naziemnych o liczbie miejsc
postojowych wi´kszej ni˝ 15 proc.
miejsc noclegowych w szpitalach
uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach. Zakazana
b´dzie równie˝ budowa obiektów
mogàcych znaczàco oddziaływaç na
Êrodowisko. Ustawodawca dopusz-
DEFINICJE
Strefa A – obejmuje obszar, na którym
są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące
lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie
nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie.
cza jednak mo˝liwoÊç powstawania
budynków, które słu˝yç b´dà poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska.
Ustawa wejdzie w ˝ycie po upływie
trzech miesi´cy od ogłoszenia, wtedy
zapewne oka˝e si´, czy nowe przepisy przeło˝à si´ na wi´kszà liczb´ turystów odwiedzajàcych polskie
uzdrowiska.
Spory sàdowe | Zniknie post´powanie w sprawach gospodarczych
Dłu˝ej potrwa spór z kontrahentem
Dotychczas sprawy pomi´dzy przedsi´biorcami rozstrzygane były w tzw.
odr´bnym post´powaniu w sprawach
gospodarczych. Byç mo˝e jednak to
si´ zmieni.
P
rzygotowano projekt zakładajàcy
likwidacj´ przepisów dotyczàcych
post´powania odr´bnego w sprawach
gospodarczych. Oznacza to, ˝e spory
pomi´dzy przedsi´biorcami (np. touroperatorem i hotelem) b´dà poddane tym samym regułom procesowym, które obowiàzujà w „zwykłych”
sprawach cywilnych (czyli np. pomi´dzy biurem podró˝y a jego klientem).
Choç projekt nie jest nowy, bo jego
pierwsze wersje pojawiały si´ wczeÊniej, to istnieje du˝a szansa, ˝e w
tym roku prace dobiegnà koƒca i
zmiany wejdà w ˝ycie. W planie prac
Rady Ministrów na 2011 r. wskazano
bowiem, ˝e jest to zadanie priorytetowe dla rzàdu.
Porady
WT
B´dzie proÊciej, ale wolniej
Post´powanie w sprawach gospodarczych cechujà liczne odr´bnoÊci –
ma ono dobre i złe strony. Zaletà jest
na pewno jego szybkoÊç wynikajàca
m.in. z rygorów dotyczàcych przedstawiania dowodów. Przykładem mo˝e
byç przepis art.47912 k.p.c., który stanowi, ˝e w pozwie powód (czyli np. biuro podró˝y pozywajàce kontrahenta)
jest obowiàzany podaç wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie
pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku post´powania, chyba ˝e
wyka˝e, ˝e ich powołanie w pozwie nie
było mo˝liwe albo ˝e potrzeba powołania wynikła póêniej. JeÊli zatem dowody nie zostały podane w pozwie (a mogły byç) powód mógł straciç mo˝liwoÊç
ich póêniejszego powołania. To samo
dotyczy odpowiedzi na pozew. Uregulowanie to powoduje wiele trudnoÊci,
bo w krótkim czasie trudno jest zebraç
wszelkie dowody, czy przetłumaczyç
dłu˝sze dokumenty. Post´powanie w
sprawach gospodarczych jest bardzo
skomplikowane i przedsi´biorca, który
dochodzi nale˝noÊci przed sàdem ma
trudne zadanie. Najcz´Êciej zmuszony
jest do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.
Zdaniem pomysłodawców projektu
nie ma potrzeby utrzymywania odr´bnego post´powania procesowego dla
spraw gospodarczych. W post´powaniu cywilnym nie ma bowiem miejsca
na ró˝nicowanie spraw na te, które zasługujà na szybsze załatwienie, i te, w
których szybkoÊç udzielenia ochrony
prawnej miałaby mieç mniejsze znaczenie. Nie mo˝na tak˝e podzieliç poglàdu, ˝e sprawy gospodarcze powinny
byç poddane innej procedurze tylko
dlatego, ˝e przedsi´biorca jest profesjonalistà i w zwiàzku z tym powinien
wykazywaç wy˝szà starannoÊç w prowadzeniu spraw sàdowych, wobec czego mo˝na stawiaç mu w tym wzgl´dzie
wy˝sze wymagania.
Zlikwidowanie post´powania go-
spodarczego z pewnoÊcià oznacza, ˝e
sprawy gospodarcze rozciàgnà si´ w
czasie. Jednak na pewno strony nie
b´dà ponosiły tak surowych konsekwencji za ewentualne bł´dy i zyskajà czas na zebranie dowodów, aby
udowodniç swoje racje.
Pozostanà sàdy gospodarcze
Warto wiedzieç, ˝e co do zasady
nie jest planowana zmiana właÊciwoÊci sàdów – a zatem pozew składany
b´dzie według ogólnej właÊciwoÊci, a
kontrahenci w umowie nadal b´dà
mogli zmodyfikowaç właÊciwoÊç
miejscowà sàdu. Sprawy b´dà toczyły
si´ tak, jak dotychczas poniewa˝ projekt zakłada, ˝e zachowane zostanà
sàdy gospodarcze (jako wydziały sàdów powszechnych). Tylko niektóre
sprawy przekazanie zostanà do sàdów administracyjnych, tj. sprawy z
zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego. JT
Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy
W jakiej formie informowaç klientów o konicznoÊci szczepieƒ? Jeden z naszych klientów zachorował po powrocie i zastanawiamy si´, czy mo˝emy ponieÊç konsekwencje?
?
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bowiem zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim
warto zauważyć, że przepisy ustawy o usługach turystycznych nie stanowią wprost, że organizator wycieczki ma poinformować o obowiązkowych i dodatkowych
szczepieniach. Jednak zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 10
u.u.t. organizator turystyki lub pośrednik turystyczny,
który proponuje klientom imprezy turystyczne lub usługi
turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje
pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi,
jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób
dokładny i zrozumiały m.in. ogólne informacje o obowiązujących przepisach sanitarnych oraz o wymaganiach
zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Do informacji o wymaganiach zdrowotnych zaliczyć
należy obowiązkowe w danym kraju, czy na danym terenie, szczepienia. Informacja o wymaganiach zdrowotnych powinna być powtórzona klientowi przed zawarciem umowy (art.13 ust.1.pkt.1). Można również upatrywać obowiązku informacyjnego w art.13 ust.2 u.u.t.,
który zobowiązuje do poinformowania klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach.
Pewne wątpliwości mogą wiązać się z obowiązkiem informacyjnym na temat szczepień nieobowiązkowych, a
więc takich, które nie są wymagane, ale dobrze jest wykonać je przed wyjazdem. Wydaje się, że organizator
przede wszystkim powinien mieć na uwadze to, że jego
obowiązkiem jest zapewnienie, aby impreza turystyczna
była dla klienta maksymalnie bezpieczna. W swoim własnym interesie powinien zatem przekazać klientowi infor-
macje również o dodatkowych szczepieniach. Jest to
bezpieczne rozwiązanie, które na pewno nie zaszkodzi.
Klient, który rozchoruje się na organizowanych przez nas
wakacjach na pewno nie będzie zadowolony, a dodatkowo może próbować żądać odszkodowania. Informację
przekazywać trzeba w formie pisemnej, tak aby nie było
wątpliwości, że dotarła ona do adresata.
Dobrym rozwiązaniem stosowanym przez biura podróży
są informacje zamieszczane na tablicach w lokalu, oddziałach biura czy też na stronach internetowych. Oprócz
tego warto radzić, aby osoba zainteresowana wyjazdem
zasięgnęła porady lekarskiej w Poradni Chorób Tropikalnych. Spełnienie wszystkich tych obowiązków powinno
zabezpieczyć biuro przed ewentualnymi roszczeniami
klientów.
Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 pkt 10, 13 ust.2 ustawy o usługach turytycznych
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
PRAWO W TURYSTYCE
Prawo autorskie | Jak mo˝na ograniczyç opłaty dla organizacji zbiorowego zarzàdzania
17
zmiany w prawie
Jak zaoszcz´dziç na odtwarzaniu muzyki
TURYSTYKA
Szukajàc oszcz´dnoÊci warto pomyÊleç, czy nie istnieje mo˝liwoÊç ograniczenia opłat uiszczanych na rzecz
organizacji zbiorowego zarzàdzania
prawami autorskimi. Obecnie wiele
firm korzysta z nowych rozwiàzaƒ.
Joanna Torbé
W
uproszczeniu mo˝na stwierdziç, ˝e ka˝dy przedsi´biorca,
który odtwarza muzyk´ w
miejscu publicznym, musi odprowadzaç opłaty do organizacji zbiorowego zarzàdzania. Za takie odtwarzanie
uwa˝a si´ nie tylko puszczanie płyt
CD, kaset, ale tak˝e odbiór programu
radiowego i telewizyjnego. Przedsi´biorcy (a zatem równie˝ hotele, biura
podró˝y, przewoênicy), którzy w
zwiàzku z prowadzonà działalnoÊcià
odtwarzajà publicznie utwory (najcz´Êciej muzyczne), zgodnie z przepisami powinni płaciç za ich wykorzystywanie. JeÊli tego nie robià, muszà
liczyç si´ z tym, ˝e organizacja zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi, jakà jest np. ZAiKS mo˝e upomnieç si´ o respektowanie prawa.
Kiedy powinniÊmy zawrzeç umow´ licencyjnà? Zawsze wtedy, gdy odtwarzamy muzyk´ w miejscu publicznym.
Je˝eli jesteÊmy w stanie wykazaç, ˝e
urzàdzenia do odtwarzania muzyki sà
umieszczone w miejscu ogólnie dost´pnym, ale nie osiàgamy z tego tytułu korzyÊci majàtkowych, nie b´dzie-
my musieli zawieraç umowy w zakresie programów radiowych lub telewizyjnych. Taka sytuacja zdarza si´ jednak stosunkowo rzadko.
JeÊli powinniÊmy uiszczaç opłaty, a
chcemy ograniczyç koszty i za muzyk´ płaciç mniej lub nie płaciç wcale –
sà na sposoby.
Sposób pierwszy – taniej dla członków PIT
Polska Izba Turystyki poinformowała niedawno na swojej stronie internetowej o przedłu˝eniu umowy, która
gwarantuje wszystkim członkom izby
mo˝liwoÊç skorzystania z preferencyjnych zasad przy wykorzystywaniu utworów. Reguły udzielania upustów przez
organizacje zbiorowego zarzàdzania
zawarte zostały w specjalnym porozumieniu. Przewiduje ono, ˝e członkowie
PIT legitymujàcy si´ certyfikatem, którzy zawarli umowy z ZAiKS-em do 30
czerwca 2009 r., otrzymujà stały upust w
wysokoÊci 6 proc. JeÊli natomiast członek PIT zało˝ył działalnoÊç dopiero po
wskazanej dacie, to w okresie pierwszych 6 miesi´cy mo˝e otrzymaç dodatkowy upust w wysokoÊci 14 proc. Dodatkowo w indywidualnych umowach
ZAiKS zobowiàzał si´ do uwzgl´dniania upustów zwiàzanych z sezonowoÊcià i podwy˝kami. Warunkiem skorzystania z preferencyjnych stawek jest
podpisanie umowy licencyjnej przed
przystàpieniem do korzystania z utworów oraz terminowe rozliczenia.
ZAPAMIĘTAJ
Kiedy nie musimy zawrzeć umowy licencyjnej? Gdy odtwarzanie muzyki nie
ma wpływu na osiągane dochody. Reguła ta dotyczy tylko odbierania nadawanych utworów za pomocą urządzeń
do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Puszczanie muzyki z płyt
CD, kaset czy plików mp3 nie wchodzi
w jego zakres.
Jakie sankcje grożą za nieuiszczanie opłat? Najsurowszym rodzajem
odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna. Osoba, która bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom
rozpowszechnia cudzy utwór w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram,
wideogram lub nadanie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Jeżeli czyn popełniony jest w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Sposób drugi – muzyka „darmowa”
do kupienia
Mo˝na te˝ pomyÊleç o rozwiàzaniu, które wymaga jednorazowego
nakładu finansowego. Na rynku
funkcjonujà bowiem firmy, które
sprzedajà utwory muzyczne wolne od
opłat wnoszonych na rzecz organizacji zbiorowego zarzàdzania. Za jednorazowà opłat´ właÊciciel biura podró˝y, pensjonatu czy hotelu otrzymuje okreÊlony, wybrany przez siebie
katalog muzyczny. Nie trzeba si´ przy
tym martwiç, ˝e dostaniemy za takà
opłat´ utwory stare, czy mało interesujàce, bo oferta firm oferujàcych takà muzyk´ jest bardzo szeroka.
Sposób trzeci – korzystanie
z utworów, których prawa
autorskie wygasły
Nie zapłacimy, jeÊli zdecydujemy
si´ na umilanie klientom czasu odtwarzajàc utwory, co do których autorskie prawa majàtkowe ju˝ wygasły,
sà one bowiem wolnodost´pne. Co do
zasady autorskie prawa majàtkowe
gasnà z upływem lat siedemdziesi´ciu
od Êmierci twórcy, a do utworów
współautorskich – od Êmierci współtwórcy, który prze˝ył pozostałych. JeÊli twórca utworu nie jest znany – termin ten liczymy od daty pierwszego
rozpowszechnienia (chyba ˝e pseudonim nie pozostawia wàtpliwoÊci co do
to˝samoÊci autora lub je˝eli autor
ujawnił swojà to˝samoÊç). W odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majàtkowe przysługujà z
mocy ustawy innej osobie ni˝ twórca,
termin liczymy od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został
rozpowszechniony – od daty jego
ustalenia.
MAŁA NOWELIZACJA USTAWY O
USŁUGACH TURYSTYCZNYCH. W
dniu 4 lutego 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo prywatne międzynarodowe. Znalazł się w niej również przepis, który modyfikuje brzmienie art. 11b
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Dotychczas przepis ten stanowił,
że „nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności
określonej w art. 11a, także w razie wyboru prawa obcego, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3”. Ustawodawca zadecydował
o usunięciu słów „także w razie wyboru
prawa obcego”. Oznaczały one bowiem, że strony mogły wybrać jako
prawo właściwe dla umowy przepisy
państwa trzeciego, ale wybrane prawo
nie mogło zawierać regulacji mniej korzystnych niż polskie. Rozwiązanie takie
było niezgodne z przepisami unijnymi.
KOLEJNY HOTEL UKARANY. W dniu
28 stycznia 2011 r. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznał za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów działanie właścicielki Biura Usług Turystycznych
„Pok-Tourist” w Olsztynie, w ramach
której prowadzony jest w Olsztynie
obiekt o nazwie „Manor Hotel”. Zdaniem Prezesa UOKiK naruszenie polegało na bezprawnym stosowaniu, w
odniesieniu do tego obiektu, nazwy
„hotel” będącej nazwą prawnie chronioną.
PRAWO GOSPODARCZE
Turystyka | Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało plany legislacyjne na 2011 r.
Rewolucyjnych zmian nie b´dzie
MSiT opublikowało plan działania na
2011 r. Przyznaç trzeba, ˝e jak na obecne tempo prac resortu program legislacyjny jest obszerny. Czego mo˝emy si´
spodziewaç w tym roku?
W
zakresie planów bezpoÊrednio dotyczàcych organizatorów turystyki
nie b´dzie rewolucyjnych nowelizacji.
Dokument nie zawiera nadzwyczajnych działaƒ czy inicjatyw, ale pojawi
si´ jednak kilka wa˝nych dla biur podró˝y aktów.
turystycznych. Na pierwszy kwartał
2011 r. zaplanowano zatem wydanie
rozporzàdzenia w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej,
umowy gwarancji ubezpieczeniowej
oraz umowy ubezpieczenia na rzecz
klientów, a tak˝e rozporzàdzenie regulujàcych kwestie zwiàzane z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek. W opracowanym dokumencie
przemilczano fakt, ˝e rozporzàdzenia
powinny byç wydane kilka miesi´cy temu i nie wskazano powodów opóênienia.
Opóênione rozporzàdzenia
W planie legislacyjnym ministerstwo
uwzgl´dniło wydanie znacznie ju˝ opóênionych rozporzàdzeƒ do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o usługach
Porady
WT
CoÊ dla hoteli
Jeszcze w pierwszym kwartale powinna pojawiç si´ nowelizacja rozporzàdzenia w sprawie obiektów hotelar-
skich i innych, w których Êwiadczone
sà usługi hotelarskie. Zmiany majà
polegaç na usuni´ciu z rozporzàdzenia przepisów dotyczàcych powoływania zespołu oceniajàcego obiekty hotelarskie w zwiàzku z tym, ˝e kwestie
te ostatnià nowelizacjà wprowadzono
do ustawy o usługach turystycznych.
Poza tym zmienià si´ wymagania dla
obiektów, które sà zakwalifikowane
do kategorii moteli. Zniknie m.in. wymóg zwiàzany z usługami motoryzacyjnymi. Zmiany zwiàzane sà z nowà
definicjà motelu wprowadzonà do
ustawy o usługach turystycznych. W
definicji tej zniesiono wymaganie,
zgodnie z którym motel musiał zapewniaç mo˝liwoÊç korzystania z usług
motoryzacyjnych.
Turystyka wodna i prawo szlaku
W drugim kwartale powinno natomiast pojawiç si´ rozporzàdzenie dotyczàce turystyki wodnej. B´dzie ono
okreÊlało wymagania niezb´dne do uzyskania dokumentów potwierdzajàcych
uprawnienia do uprawiania tego typu
turystyki. Poza tym MSiT nadal przymierza si´ do opracowania projektu zało˝eƒ do projektu ustawy o szlakach turystycznych. Ustawa ta ma wypełniç
obecnie istniejàcà luk´ prawnà w zakresie reguł dotyczàcych szlaków turystycznych. B´dzie ona zawierała m.in. definicj´ szlaku turystycznego, rodzaje szlaków oraz zasady ich projektowania i wyznaczania. Na czwarty kwartał zaplanowano przyj´cie zało˝eƒ do ustawy o
szlakach przez Rad´ Ministrów. JT
NOWE PROPOZYCJE UE POMOGÑ
MAŁYM FIRMOM. Zdaniem UE małe
przedsiębiorstwa – stanowiące 99 proc.
wszystkich firm w Europie i zatrudniające łącznie ponad 90 mln pracowników –
odgrywają niezwykle istotną rolę w europejskiej gospodarce. Dlatego w tym
roku kontynuowane będą działania, które pozwolą zmniejszyć obciążenia administracyjne dla małych przedsiębiorstw,
pomogą im wyjść z kryzysu i będą
sprzyjać tworzeniu nowych firm. Nowe
proponowane przez UE środki to m.in.:
nowe punkty kompleksowej obsługi
(„jedno okienko”), za pośrednictwem
których małe firmy mogą ubiegać się o
dotacje unijne, krajowe i lokalne, zharmonizowanie podatków dla przedsiębiorstw i ułatwienie im odzyskiwania
należności w innych państwach członkowskich, pomoc małym przedsiębiorstwom wchodzącym na rynki pozaeuropejskie – poprzez działania wspierające i
porozumienia o wolnym handlu.
Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy
W dziale obsługi klienta zatrudniamy pracownika, który do koƒca stycznia miał
umow´ o prac´. Z uwagi na ograniczanie kosztów chcielibyÊmy zawrzeç z nim teraz umow´
zlecenie na te same prace. Czy sà jakieÊ przeszkody dla takiego rozwiàzania?
?
Przede wszystkim zauważyć należy, że Ko-
TAK deks pracy określa pewne cechy, które wy-
różniają umowę o pracę. Zgodnie z art. 22 § 1 k.p.
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
niego, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oczywiście umowy cywilnoprawne, zgodnie ze swobodą umów, również mogą zawierać elementy, które pojawiają się także w
przypadku stosunku pracy. Określenie w umowie
czynności z zastrzeżeniem ich osobistego wykonywania w określonych dniach i godzinach nie przesądza o nawiązaniu stosunku pracy, ponieważ takie
elementy występują też w stosunkach cywilnoprawnych (wyrok SN z 6 października 1998 r. sygn.
akt I PKN 389/98). Jeśli umowa zawiera i elementy
umowy zlecenia, i umowy o pracę decydujące jest
ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. Pracodawca, powierzając danej osobie
określone zadania, musi sam ocenić, jaka forma zatrudnienia będzie najwłaściwsza, oceniając indywidualnie każdą sytuację. Niemniej jednak w przypadku opisanym w pytaniu bardzo istotne znaczenie ma
fakt, że miesiąc temu ten sam pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oznacza to bowiem, że pracodawca zdecydował już raz o formie
zatrudnienia. Jeżeli zatem aktualnie ma mieć takie
same zadania, identyczny sposób ich wykonywania
oraz jego praca ma być wykonywana pod kierownictwem pracodawcy, to właściwe i najbezpieczniejsze wydaje się kontynuowanie zatrudniania na
podstawie umowy o pracę. Nie jest zdaniem autorki dopuszczalne zatrudnienie na podstawie umowy
zlecenia, jeśli warunki świadczenia pracy pozostaną
takie same.
ChcielibyÊmy zablokowaç naszym pracownikom dost´p do niektórych stron internetowych (np. prywatnej poczty, czy portali nieprzydatnych w godzinach pracy). Czy nale˝y poinformowaç ich o tym?
?
Z ogólnych zasad związanych z ochroną pry-
TAK watności wypływa obowiązek poinformowa-
nia pracownika o tym, że wprowadzamy nowe za-
sady w firmie. Co więcej, zaleca się w takim wypadku wprowadzanie przepisu przejściowego, podczas którego pracownicy mogliby dostosować się
do nowych zasad i poinformowaliby osoby, z którymi dotychczas się kontaktowali o tym, że takiej
możliwości już nie będzie. Warto pamiętać również,
że jeśli dodatkowo zmianom ma towarzyszyć kontrola pracownika (tzn. sprawdzanie, w jakim celu
używa internetu), to istnieje bezwzględny obowiązek poinformowania zatrudnionej osoby o takim
nadzorze. Brak takiej informacji może skutkować w
najgorszym wypadku odpowiedzialnością karną.
? Chcesz zadaç pytanie ekspertowi?
Nasi prawnicy doradzà, rozwiejà wàtpliwoÊci, podpowiedzà, jak interpretowaç przepisy, [email protected]
18
PORADNIA
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Poradnia | Poznaj pi´ç głównych form pracy z katalogiem
Zapytaj eksperta
Wojciech Grzybowski, trener/coach, prezes Business Training we
Wrocławiu
Pracuj z katalogiem nie zaniedbujàc klienta
PEWNOÂå SIEBIE I ZDECYDOWANIE znacznie
ułatwiajà prac´ w komunikacji bezpoÊredniej.
TRAKTUJ KA˚DEGO KLIENTA jakby to on był
najwa˝niejszy.
DOSTOSUJ SWOJE TEMPO PRACY indywidualnie
do ka˝dego konsumenta.
Milena Motyl
OPINIA
Jak sprzedawca powinien prowadzić rozmowę? Co mówić a
czego unikać?
Kontakt z klientem bezpoÊrednim wymaga sporych umiej´tnoÊci interpersonalnych. Techniki sprzeda˝y sà ró˝ne.
Sprzedawca po pierwsze powinien
zbudować dobry kontakt, tworzący
odpowiedni klimat, dzięki któremu
klient czuje, że może zaufać jego
eksperckiej wiedzy, staje się otwarty i chętny do wyjawienia świadomych, nieświadomych i podświadomych potrzeb. Klient ma mieć
pełne poczucie zainteresowania jego osobą, a szczególnie jego interesem. Ważna jest umiejętność spojrzenia na potrzeby konsumenta z jego perspektywy. Natomiast zakładanie czegoś z góry, domyślanie się
często sprowadza na manowce.
Pierwsza zasada skutecznego
sprzedawcy: dopóty nie wiem i nie
rozumiem, co klient ma na myśli, o
czym marzy, czym się kieruje, jakie
miał doświadczenia, to niczego nie
proponuję. Dobry sprzedawca potrafi 70 proc. czasu poświęcić na
diagnozę oczekiwań i problemów
dostając pełny obraz przyszłej oferty, którą - i uwaga to jest ważne –
chce usłyszeć i kupić klient. Dobrze
poprowadzona rozmowa to taka, w
której handlowiec świadomie pokazuje 2 – 3 argumenty, stanowiące
unikatową dla klienta propozycję.
Zły sprzedawca poświęca 70 proc.
czasu na prezentację oferty, zasypuje klienta stertą niepotrzebnych
wiadomości, które do niczego nie
doprowadzają. Co więcej klient po
usłyszeniu jednej trzeciej informacji
już ma dosyć.
a˝da firma opracowuje swojà
sprzeda˝owà strategi´ na sukces.
Istniejà jednak podstawowe zasady, którymi powinien kierowaç si´ ka˝dy sprzedawca posługujàcy si´ ofertami
umieszczonymi w katalogu.
Jakie cechy powinien posiadać
idealny sprzedawca?
Nastawienie entuzjastyczne, ale nie
euforyczne. Sprzedawca wie, czego
chce i wie jak to osiągnąć, jest
skarbnicą pomysłów i rozwiązań.
Najważniejszą jego cechą, poza
wiedzą, jest komunikatywność i
empatia. To osoba dowcipna, potrafiąca wciągać do swoich opowieści, zarażać wizją.
Co robić, kiedy klient jest kompletnie niezdecydowany i narzeka na brak profesjonalnej usługi?
Klient niezdecydowany, to ten, który nie doświadczył profesjonalnej
obsługi i rozmowy opisanej powyżej. Coś mu nie pasuje, od początku ta rozmowa nie jest taka, jakiej
oczekiwał. Nie ma przekonania do
sprzedawcy. Kiedy tylko sprzedający stara się zastosować kolejny
trick, kupujący mocniej utwierdza
się w przekonaniu, że bierze udział
w spotkaniu z człowiekiem, który
nie myśli o niczym innym, jak tylko
o swoim interesie, prowizji oraz
marży. W sprzedaży wygrywają ci,
którzy wiedzą, czego chcą, znają
swoją wartość, ale z drugiej strony
nie myślą o pieniądzach, mają dużo
cierpliwości do klienta i są naturalni. Dobrze obsłużony klient zawsze
chce dobrze zapłacić, a dobry
sprzedawca ma zawsze dobre wyniki.
K
1. Wzbudê zaufanie uÊmiechem
i otwartoÊcià
OsobowoÊç sprzedawcy, jego zachowanie w stosunku do klienta i poczàtek
rozmowy sà najwa˝niejsze w całym procesie sprzeda˝y. Od pierwszego wra˝enia zale˝y powodzenie transakcji.
UÊmiech i pozytywne nastawienie pozwala na zapewnienie klientowi poczucia komfortu i zaufania. Pogodna twarz
sprzedawcy sprawia, ˝e potencjalny
klient ma ch´ç pozostania znacznie
dłu˝ej i jest ciekaw dalszej rozmowy i
propozycji. Staraj si´ byç uprzejmy w
ka˝dej sytuacji. Dzi´ki swojemu spokojnemu i zarazem stanowczemu zachowaniu dojdziesz do porozumienia
nawet z najbardziej nieokiełznanym
klientem. Naładuj si´ pozytywnà energià przed ka˝dym kontaktem z nowym
klientem.
Na wst´pie porozmawiaj np. o pogodzie. Klient poczuje si´ rozluêniony
i zach´cony do dalszej dyskusji. Z reguły „błahe” tematy sà bardzo istotne.
Klienci majà wra˝enie, ˝e sprzedawcy
nie zale˝y tylko i wyłàcznie na jak najszybszym zrealizowaniu transakcji.
Wa˝ne jest przekonanie do samego
siebie. Luêna rozmowa pozwoli na zawiàzanie nici porozumienia.
2. Bàdê asertywny i zdecydowany
Do skutecznego prowadzenia dialogu niezb´dne jest bezpoÊrednie wyra-
Izabela Jurczewska,
kierownik ds. komunikacji marketingowej Wezyr Holidays
Katalog jest jednym z podstawowych narzędzi sprzedaży, szczególnie wspierającym proces argumentacji. W pierwszej kolejności
sprzedawca ustala potrzeby klienta, zarówno finansowe jak i behawioralne, potem zgodnie z nimi dobiera odpowiedni produkt. Pewną trudnością dla sprzedawcy jest fakt, że produkt turystyczny nie
jest namacalny, nie można go ,,spróbować’’ przed zakupem. Jest
pewnym wyobrażeniem, którego klient często nie jest w stanie do
końca określić. Oczekuje od sprzedawcy podpowiedzi i doradztwa. Dobry katalog podpowiada, jak mogą wyglądać wakacje, pobudza pozytywne emocje klienta, powoduje,
że oczami wyobraźni widzi się on na plaży. Dobry sprzedawca potrafi z kolei wychwycić emocje i potrzeby klienta związane z oglądanym w katalogu produktem i zaspokoić
je oferując w odpowiednim momencie konkretną propozycję.
˝anie swoich emocji. Nie bój si´ mieç
własnego zdania. Schlebianie klientowi
jest oczywiÊcie bardzo wa˝ne, jednak
zdecydowane wyra˝anie swoich postaw
jest skuteczniejsze. Dzi´ki temu szybciej osiàgniesz zamierzony cel. W przypadku, kiedy klient w biurze podró˝y
stawia ultimatum co do konkretnej cenie i miejscu, zgódê si´ z danymi kryteriami, lecz zasugeruj odrobin´ lepszy
standard, lub inne miejsce zbli˝one do
wymagaƒ konsumenta. Wyraê swojà
opini´. Jest spore prawdopodobieƒstwo, ˝e po gł´bszej analizie konsument wybierze jednak t´ dro˝szà ofert´. Tutaj kłania si´ tzw. metoda „odwracania”, która pozwala klientom odkryç, ˝e ich pierwszy wybór był prawidłowy, jednak nowa decyzja mo˝e okazaç si´ równie korzystna.
Pami´taj, ˝e zbyt wczesne i szybkie
zach´canie do kupna oraz presja ze
strony sprzedawcy po prostu nie daje
po˝àdanych efektów.
Kolejna istotna zasada – bàdê cierpliwy. Wa˝ne jest zadawanie pytaƒ.
Czego klient oczekuje, jakie sà jego
problemy? Bàdê ciekaw tego, co mówi, w jakim celu przyszedł. Interesuj
si´ jego obawami, wspierajàc w podej-
mowaniu decyzji. Nie napieraj i nie
naciskaj. Klienci z reguły obawiajà si´
zmian. Obawa jest skutkiem naruszenia komfortu wynikajàcego z koniecznoÊci podj´cia natychmiastowej decyzji lub podj´cia tej decyzji w ogóle.
Osoba, która przyszła w okreÊlonym
celu powinna wiedzieç, ˝e sprzedawca
stoi po jej stronie.
Decydujàca jest sztuka dyplomacji.
AsertywnoÊç, empatia i rozumienie potrzeb innych ludzi. JednoczeÊnie nie
daj si´ wybiç z rytmu. Wykonuj swojà
prac´ sumiennie i staraj si´ na ka˝dym
kroku mobilizowaç ludzi do realizowania okreÊlonego celu. Uwa˝nie słuchaj
i reaguj na słowa klienta.
3. Wyczuj odpowiedni moment
Trzeba pami´taç, aby odpowiednio
przygotowaç klienta do całej operacji
sprzeda˝y bazujàcej na katalogu. Nale˝y zdecydowaç, w którym momencie
pokazaç oferty z folderu. To niezwykle
wa˝ne, gdy˝ zbyt wczesne pokazanie
zawartoÊci wywołuje u klienta postaw´
obronnà – nagle wycofuje si´ z poprzednich deklaracji, sam nie wie, o co
dokładnie mu chodzi. Trzeba unikaç tego typu zachowaƒ. Tutaj pojawiajà si´
kwestie, o których była ju˝ mowa powy˝ej – presja, natłok informacji i koniecznoÊç podj´cia decyzji. Poka˝ wybrane, katalogowe propozycje zaraz po
otrzymaniu ogólnej wiedzy o celach
klienta.
Staraj si´ wczuç w rol´ konsumenta
i myÊleç tak, jak on. W ten sposób
umiej´tnie przedstawisz ofert´, dostosujesz jà do oczekiwaƒ oraz zdołasz
sukcesywnie podnosiç poprzeczk´.
4. Obserwuj reakcj´ na katalog
Bardzo wa˝ne jest ustosunkowanie
si´ klienta do posługiwania si´ katalogiem. Istotne jest wr´czenie folderu,
aby klient sam mógł nim do woli operowaç. Ten trik niweluje bariery mi´dzy klientem i sprzedawcà. Daje poczuje władzy i uÊwiadamia osobisty
wpływ na decyzj´. Oglàdanie ofert w
folderach dla jednych jest niezb´dne,
dla drugich niedostatecznie ciekawe.
Kiedy klient nie wykazuje entuzjazmu
na widok prezentowanych w katalogu
ofert, nale˝y obraç innà technik´ prezentacji np. na ekranie komputera.
Ewentualnie wydrukowaç wybrane
propozycje. Je˝eli zainteresowany nie
wykazuje ˝adnej ch´ci pracy z katalogiem (nie chce go nawet obejrzeç)
najlepiej słownie, obrazowo przedstawiç ofert´.
Prezentujàc ofert´ znajdujàcà si´ w
katalogu pami´taj o adekwatnych
emocjach. Wi´kszoÊç rzeczy i usług
nie jest czymÊ, czego tak naprawd´ potrzebujemy, lecz tym co chcemy posiadaç lub robiç. Pami´taj zatem, ˝e ludzie podejmujà decyzj´ o zakupie kierujàc si´ w 90 proc. emocjami, a tylko
w 10 proc. logikà. Czyli, jeÊli najpierw
poruszysz emocje, a dopiero potem logicznie uzasadnisz zakup, to podÊwiadomoÊç klienta zamknie za ciebie
sprzeda˝.
5. Spraw, by klient dokonał zakupu
u ciebie
Zakoƒczenie sprzeda˝y to tak naprawd´ zmora ka˝dego sprzedawcy.
WłaÊnie na tym etapie wi´kszoÊç handlowców ulega nerwom i stresowi. Denerwujà si´ tym, co majà powiedzieç.
Cz´sto klient czuje, ˝e został przymuszony do zakupy, kiedy sprzedawca nieumiej´tnie prowadzi ostatnià cz´Êç –
zamykanie sprzeda˝y. Nasuwa si´ wi´c
zasada: prowadê, a nie popychaj. Profesjonalny sprzedawca wie, jak prowadziç klientów, aby myÊleli, ˝e sami sfinalizowali sprzeda˝. Jest na to jedna
prosta metoda. W momencie, kiedy
potencjalny konsument zaczyna wyraênie interesowaç si´ ofertà, sprzedawca
oddala si´ od niego. Pozwala na ostateczne wybranie produktu i jednoczesne zakoƒczenie transakcji.
Obserwujàc klienta, pomyÊl, w którym momencie jest on gotowy do zakupu. Na ogół sam daje doÊç jasne sygnały dlatego bàdê uwa˝ny. Ka˝da zmiana
w zachowaniu klienta, np. wi´ksze rozluênienie, pochylenie do przodu czy
patrzenie prosto w oczy, dajà sygnał o
ch´ci finalizacji sprzeda˝y. Na koniec
podsumuj potrzeby klienta i wyjaÊnij,
jak dana oferta mo˝e zaspokoiç jego
potrzeby. Przestrzegaj jednej z najwa˝niejszych technik sprzeda˝y – spraw,
˝eby klient nie czuł si´ manipulowany.
Najlepszà metodà jest zapytanie
wprost, czy jest zainteresowany dokonaniem zakupu.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 6 • 16-31 marca 2011
PERSONALIA
Sylwetka | Łukasz Mikosz przekonuje, ˝e aby byç dobrym kucharzem wystarczy tylko troch´ wyobraêni
Kulinarne pomysły testuj´ na pracownikach
Zapowiadał si´ na prawnika, ale wybrał
bran˝´ turystycznà, która okazała si´
strzałem w dziesiàtk´. Z licznych podró˝y przywozi... przepisy na kuchenne specjały. O swojej pracy, pasjach i spontanicznych decyzjach opowiedział nam
wiceprezes biura podró˝y Aquamaris.
Cv
Łukasz Mikosz urodził się 17
sierpnia 1981 roku w Rudzie
Śląskiej. Studiował w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej
w Katowicach oraz na Wydziale
Zarządzania UJ. W toku kariery
zawodowej zasiadał na stanowiskach menadżerskich w firmach
M-Trade, GO!nternet, QBI Polska
i Foodtex, był dyrektorem marketingu w wydawnictwie Inner,
dyrektorem zarządzającym spółkami grupy MiNt i prezesem Deep Blue sp. z o.o. Do ubiegłego
roku był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu OK Services Sp.
z o.o., a obecnie jest wiceprezesem biura podróży Aquamaris.
Jego pasją, oprócz podróży, jest
gotowanie. Jest kawalerem.
Joanna Morawska
K
arier´ w zawodzie prawnika przepowiadano mu od dzieciƒstwa,
on sam zresztà tak˝e mówił, ˝e
właÊnie to jest to, co by najbardziej
chciał robiç w ˝yciu. W trakcie studiów jednak si´ okazało, ˝e jego droga
zawodowa zmierza w innym kierunku.
Najpierw była działalnoÊç społeczna w
roli przewodniczàcego rady studentów i koordynatora Studenckiego Forum BCC na Âlàsku, a póêniej pojawiły si´ kwestie zwiàzane z koordynowaniem projektów marketingowych, zarzàdzaniem zespołami ludzkimi, tworzeniem i zarzàdzaniem działami
sprzeda˝y, firmami, wreszcie inwestycje we własne pomysły biznesowe.
– Nie ˝ałuj´ tego wyboru, miałbym nie
lada problem, jeÊli praca nie dawałaby
mi spełnienia i nudziła – na szcz´Êcie
tak nie jest. Wybrałem turystyk´, bo
ka˝dego dnia odkrywam w niej coÊ
nowego, inspiruje mnie ona do działania. To nie tylko praca, ale pasja, którà zara˝am innych. To temat niekoƒczàcych si´ rozmów i mo˝liwoÊç dzielenia si´ wra˝eniami ze znajomymi
i ludêmi spotykanymi w ˝yciu codziennym – mówi.
Mistrz patelni
Podró˝ujàc po Êwiecie, czy to w interesach, czy prywatnie, wiceszef biura
Aquamaris nie omija ˝adnej okazji do
tego, by zbadaç kultur´ kulinarnà odwiedzanych miejsc. Uwielbia odkrywaç
tajniki ró˝nych kuchni i z zagranicznych wypraw przywozi ró˝ne ciekawe
odkrycia kulinarne, które potem wykorzystuje we własnej kuchni. Gotowaniu, które jest jego najwi´kszà obok turystyki pasjà, poÊwi´ca wi´kszoÊç wolnego czasu. – Kiedy człowiek lubi dobrze zjeÊç, musi umieç sobie to jedzenie przygotowaç. Znajomi bardzo lubià, kiedy gotuj´ i dzwoni´ do nich z
propozycjà wizyty, a mnie cieszy, kiedy
jedzenie znika z talerzy i w tle słychaç
mlaskanie. Czasem zdarza mi si´
przyjÊç do biura z blachà goràcego ciasta czy rondlem pełnym smakołyków
– pracownicy majà wtedy przymusowà
degustacj´, ale nie słyszałem narzekaƒ
– Êmieje si´.
Najciekawsze „smaczne” wspomnienie przywiózł z Krety. Pewnego
dnia, jedzàc nadziewane papryki zapiekane z sosem beszamelowym i serem, zastanawiał si´ nad przyprawami, które zostały u˝yte do przygotowania tego arcydzieła. Usiłował wi´c wybłagaç u obsługi spotkanie z szefem
kuchni. Niestety nie było go, a reszta
kucharzy była niezbyt ch´tna do zdradzania jego tajemnic. Pilnie strze˝ony
sekret jednak wydał si´ nast´pnego
dnia. – Nasz lokalny agent z uÊmiechem na twarzy pokazał mi na telefonie zdj´cie goêdzików, które były owà
tajemnà przyprawà – wyjaÊnia Łukasz
Mikosz.
Szybki skok za wielkà wod´
Nasz bohater eksperymentuje nie
tylko w kuchni. Czasami daje si´ ponieÊç nagłemu impulsowi i pozwala
Ankieta: Lubię odpowiedzialność za to, co tworzę
Piotr Karpiƒski, twórca portalu TwojeChiny.pl
Wybrałem pracę w turystyce, bo... Właściwie to turystyka mnie
wybrała. Powiedziałem koledze, że ze względu na brak kontaktu z
językiem chińskim postanowiłem zrezygnować z perspektywicznej pracy w branży marketingowo-badawczej. Następnego dnia
dostałem propozycję spotkania w sprawie pracy w turystyce.
Pierwsza praca w turystyce... Wspaniałe trzy i pół roku pracy w
CT Poland. Wyspecjalizowane w obsłudze ruchu do oraz z Azji biuro podróży, gdzie od każdego miałem czego się uczyć. Świetny zespół, ciekawa praca i bezustanny kontakt z Azją.
W mojej pracy lubię... To, że w pełni jestem odpowiedzialny za projekt, który tworzę.
Lubię kontakt z ludźmi i lubię sprawiać im frajdę. Bardzo tego pilnuję dobierając partnerów, z którymi współpracuję.
W mojej pracy nie lubię... Rozsądnie by było powiedzieć – nie lubię porażek, ale odpukać, jak dotąd nie miałem takich, które warto byłoby rozpamiętywać.
Czuję satysfakcję, gdy... Wielką radość sprawia mi uznanie osób, które powierzyły mi
swoje plany urlopowe. Wkładam bardzo dużo starań, aby zarówno polscy turyści, jak
i chińscy goście u nas czuli się jak najlepiej poinformowani, przygotowani do wyjazdu
i obsłużeni.
Wyjazd, który najmilej wspominam... Większość wyjazdów wspominam bardzo miło.
Każde miejsce ma do zaoferowania coś wyjątkowego.
Ulubiona książka... Z ostatnich lektur duże wrażenie zrobiły na mnie „Łaskawe” Jonathana Littella. Polecam również wszystkie tytuły Tiziano Terzaniego.
Największe życiowe osiągnięcie... Jeśli zdołam utrzymać harmonię pomiędzy szczęściem rodzinnym i satysfakcją z pracy, będzie to największe życiowe osiągnięcie.
sobie na coÊ szalonego tak˝e w innych dziedzinach ˝ycia. Jednym z takich doÊwiadczeƒ był spontaniczny i
niezaplanowany wyjazd do USA w
roku 2003. – Pewnej czerwcowej soboty, idàc przez Katowice, wszedłem
do biura podró˝y i kupiłem bilet. Wiz´ ju˝ miałem, bo znajomi mnie kiedyÊ namówili do wyrobienia. W poniedziałek o siódmej rano siedziałem
w samolocie – leciałem tam nie znajàc nikogo, opierajàc si´ na oszcz´dnoÊciach i znajomoÊci j´zyka. Było
warto! – opowiada. Wyjazd trwał pół
roku, bo na tyle pozwalała mu posiadana wiza wjazdowa. Tym, co najmilej wspomina z tego pobytu, sà... ceny. Zaobserwował, ˝e ˝ycie w USA
jest taƒsze ni˝ w Polsce, a podejÊcie
mieszkaƒców Stanów do ˝ycia i ich
zorganizowanie jest naprawd´ zadziwiajàce. – Ludzie sà otwarci i potrafià si´ cieszyç ˝yciem. Do dzisiaj jestem w kontakcie z „przyszywanà”
babcià Felà, od której wynajmowałem pokój. Ciàgle zbieram si´ w sobie
na wypad do miejsc, które pami´tam
z tamtego okresu, kilka imprez, wizyta u znajomych i obowiàzkowy obiad
u babci Feli – szybkie zakupy i po-
wrót do Polski. Niestety obowiàzki
nie pozwalajà... – wzdycha. Nieliczne
wolne chwile wykorzystuje na wypad
do kina, teatru lub filharmonii, albo
na lektur´. Ch´tnie wraca do takich
powieÊci jak „Madame” Antoniego
Libery i „Malowany ptak” Jerzego
Kosiƒskiego, jednak jego ukochanà
ksià˝kà, jak przyznaje, jest zdecydowanie i bezapelacyjnie „Karolcia”
Marii Kruger” – To pozycja, która
najbardziej utkwiła mi w pami´ci
z dzieciƒstwa oraz kształtowała we
mnie ch´ç poznania i t´ dziecinnà
niewinnà wiar´ w magi´ i mo˝liwoÊci
dokonywania tego, co wydaje si´ niemo˝liwe – mówi. – Gdybym miał taki
niebieski koralik spełniajàcy ˝yczenia, jaki miała Karolcia, poprosiłbym
o to, ˝eby polska turystyka miała silnà reprezentacj´. Obecnie jesteÊmy
traktowani przez ministerstwo i ustawodawców nieco po macoszemu.
Potrzebujemy twardego i jasnego
przedstawienia stanowiska bran˝y
w wielu sprawach – takiego, które b´dzie brane pod uwag´. Musimy byç
partnerem dla strony rzàdowej, doradcà – wszak to my znamy praktyk´
i codziennoÊç tej pracy.
Kadry | Michał Głowa został prezesem 7islands
Celujemy w stabilne i bezpieczne rynki
Rozwój produktu opartego na kierunkach greckich i hiszpaƒskich to podstawowy cel, jaki sobie wyznaczył nowy
prezes biura 7islands.
M
ichał Głowa objàł stanowisko prezesa 7islands 28 lutego, zast´pujàc na nim Joann´ Olejniczak-Chahrour. WczeÊniej przez
cztery lata pracował jako contract manager w biurze podró˝y
Triada (2005-2009), a w marcu
2009 roku objàł takie samo stanowisko w obecnej firmie, a tak˝e uczestniczył od poczàtku w jej
tworzeniu. Jest absolwentem
studiów na kierunku zarzàdzanie i marketing w Akademii Leona
Koêmiƒskiego w Warszawie. Jego hobby to narciarstwo oraz sporty wodne, w
szczególnoÊci pływanie i nurkowanie.
– Zaproponowano mi funkcj´ prezesa 7islands, poniewa˝ w zwiàzku z
sytuacjà w Egipcie zarzàd firmy zadecydował o ukierunkowaniu działalno-
Êci na Grecj´ i Hiszpani´. Od poczàtku mojej kariery w turystyce zajmowałem si´ głównie tymi rynkami jako
contract manager, mam wi´c odpowiednie doÊwiadczenie i zamierzam
kontynuowaç rozwój tych kierunków,
bo w przeciwieƒstwie do
rynków arabskich sà one stabilne i bezpieczne. Cieszà
si´ tak˝e niegasnàcym powodzeniem wÊród polskich
turystów. Zainteresowanie
Grecjà nie osłabło nawet mimo zeszłorocznych strajków
– mówi prezes.
Firma opiera swojà działalnoÊç na sprzeda˝y agencyjnej – obecnie ma około 1300 biur agencyjnych – i jak zapowiada Michał Głowa, nadal b´dzie rozwijaç t´ sieç: – W
planach jest tak˝e poprawa prezentacji
ofert hotelowych o dodatkowe filmy i
wi´kszà liczb´ zdj´ç na stronie internetowej, co pozwoli agentom lepiej zaprezentowaç naszà ofert´. JM
19
stanowiska
TONY TYLER, OBECNY DYREKTOR
NACZELNY LINII LOTNICZEJ CATHAY
PACIFIC Z HONGKONGU, ZOSTANIE
NOWYM SZEFEM IATA. W roku 1977
dołączył do grupy Swire
Pacific, do której należą zarządzane przez niego linie
lotnicze, i pracował dla niej
w Hongkongu, Australii,
Kanadzie, Japonii, Włoszech, Wielkiej Brytanii
i na Filipinach. W roku
1996 został dyrektorem ds.
rozwoju, a w 2005 roku dyrektorem operacyjnym
spółki. Jest także prezesem Hong Kong Dragon Airlines Ltd. oraz
dyrektorem spółek John Swire & Sons
(Hongkong) Ltd. i Hong Kong Aircraft Engineering Company Ltd. Od czerwca
2009 do czerwca 2010 zasiadał na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej IATA. Ma 55 lat, dwóch synów
i córkę. Jego hobby to śpiew oraz gra na
gitarze i harmonijce ustnej. JM
LESZEK CHORZEWSKI WRÓCIŁ DO
LOT. Z dniem 25 lutego ponownie objął
funkcję rzecznika prasowego PLL LOT
SA, jest także dyrektorem Biura PR, Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Społecznych. Z wykształcenia prawnik,
przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Karierę w
LOT zaczynał w roku 1997
jako kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej,
później był rzecznikiem prasowym i p.o. dyrektora
Biura Komunikacji i PR. Był
też rzecznikiem prasowym
EuroLOT-u. W latach 2008
– 2011 był dyrektorem wykonawczym w Iberia Motor Company Group i w firmie architektonicznej JSK Architekci. Ostatnio także,
od stycznia roku 2010, współpracował z
biurem Exim Tours jako dyrektor ds. promocji i marketingu. Ma 48 lat. Jego hobby to podróże, wspinaczka wysokogórska i narciarstwo biegowe. JM
BEATA NAWROT ZOSTAŁA DYREKTOREM DZIAŁU SPRZEDA˚Y I MARKETINGU W HOTELU SHERATON POZNA¡. Jest absolwentką ekonomii na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studium zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W
hotelu Sheraton Poznań
pracuje od 2007 r. Przed
objęciem obecnej funkcji
odpowiadała za ofertę noclegową i bankietową hotelu jako menadżer sprzedaży. Z hotelarstwem jest
związana od roku 1996. W
trakcie całej kariery budowała doświadczenie w dziedzinie marketingu i sprzedaży. JM
JOANNA OLEJNICZAK-CHAHROUR
USTÑPIŁA ZE STANOWISKA PREZESA BIURA 7ISLANDS. Urodzona w
1975 roku w Łodzi absolwentka Wyższej
Szkoły Bankowości w Poznaniu rozpoczynała karierę w turystyce na stanowisku sales managera w Aladin Group,
gdzie później sprawowała kolejno funkcje kierownika działu rezerwacji i dyrektora. W latach 2000-2002 była sales
managerem w Big Blue. W latach 2004
do 2008 roku była prezesem i wiceprezesem zarządu w Sun&Fun Holidays. Od
grudnia 2008 roku jest właścicielką 7islands, gdzie do końca lutego br. sprawowała funkcję prezesa. Obecnie nadal posiada udziały w firmie, lecz chwilowo postanowiła poświęcić się wyłącznie sprawom rodzinnym. JM
20
FOTOKRONIKA
Nr 6 • 16-31 marca 2011 •
ITB| Polska krajem partnerskim
Polska zauroczyła Êwiat
Tegoroczne targi ITB miały zdecydowanie polski charakter. Cały
turystyczny świat zobaczył to,
co najlepszego mamy do zaoferowania. Przypomniał sobie polską
gościnność w nowoczesnej
i awangardowej oprawie.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Podobne dokumenty