Szanowny Panie Bammel, Dziękuję za Pański list otwarty do

Komentarze

Transkrypt

Szanowny Panie Bammel, Dziękuję za Pański list otwarty do
(Tłumaczenie robocze)
Szanowny Panie Bammel,
Dziękuję za Pański list otwarty do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso,
Wiceprzewodniczącej KE – Kroes i Komisarzy Vassiliou i Barnier z dnia 10 maja 2012
w sprawie inicjatywy polskiego rządu „Cyfrowa Szkoła” oraz „darmowe e-podręczniki”.
Przewodniczący KE poprosił mnie, abym odpowiedział w jego imieniu.
W Pańskim liście podnosi Pan zagadnienie darmowych e-booków w szkołach, które dotyczy
nie tylko rynku wydawniczego, ale jest równieŜ bardzo istotne dla uczniów, rodziców
i decydentów. Temat ten jest obecnie przedmiotem debaty w róŜnych środowiskach Unii
Europejskiej.
Dziś, technologie cyfrowe powodują przekształcenia, wpływając na wszystkie aspekty Ŝycia
głównych gałęzi gospodarek oraz na sektor publiczny. W sposób nieunikniony stanowią
wyzwanie dla obowiązujących systemów formalnego edukacji i szkolenia we wszystkich
państwach członkowskich UE. Na mocy Europejskiej Agendy Cyfrowej, Komisja Europejska
wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia e-nauczania do głównego nurtu polityk
krajowych w celu modernizacji edukacji i szkolenia, włączając w to programy nauczania,
ewaluacje wyników nauczania, a takŜe rozwój zawodowy nauczycieli i trenerów. Powodem
tego jest uznanie faktu, Ŝe e-nauczanie musi zająć znaczące miejsce w praktyce nauczania
i uczenia w kaŜdym systemie edukacji, które aspiruje do tego, Ŝeby nadąŜyć za zmianami
Ŝycia społecznego i zawodowego.
W tym kontekście, państwa członkowskie – kaŜde w ramach własnych kompetencji
w obszarze edukacji – podejmują środki, Ŝeby jak najlepiej wykorzystać cyfrowe technologie
w celu modernizacji ich systemów edukacji. Program „Cyfrowa Szkoła” uruchomiony przez
polski rząd naleŜy do tej kategorii.
Mamy nadzieję, Ŝe wynik tego trwającego pilotaŜowego projektu da polskim władzom
moŜliwość wprowadzenia cyfryzacji do szkół w Polsce. Inicjatywa ta moŜe stanowić cenny
instrument kształtowania polityki informacyjnej w czasie tworzenia edukacji cyfrowej.
Wydawnictwa edukacyjne z ich cennym doświadczeniem w dostarczaniu wysokiej jakości
źródeł edukacyjnych są najlepiej przygotowane do odegrania waŜnej roli w tej zmianie.
Komisja Europejska z wielką troską odnosi się do jakości kształcenia. Podczas gdy polityka
edukacyjna w pełni naleŜy do indywidualnych kompetencji kaŜdego z członków UE, Komisja
UE zobowiązała się do uzupełniania i wspierania wysiłków państw członkowskich
w obszarze edukacji i uwaŜnie śledzi rozwój polityk oświatowych w kaŜdej części Europy.
Z powaŜaniem,
Detlef Eckert

Podobne dokumenty