projekt budowlano-wykonawczy 2009 cz. 1

Komentarze

Transkrypt

projekt budowlano-wykonawczy 2009 cz. 1
PRACOWNIA PROJEKTOW A
WIELOBRANZOWA
ARCHITEKT - FIRMA
75-560 JELENIA GORA ul. WIDOK 64
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TEMAT:
TEL - 0 75 64-26-386
FAX - 0 7564-26-386
MALOW ANIE POMIESZCZEN I SCHODOW,
WYMIANA PODLOG, STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT SANITARIA TOW
OBIEKT:
BUDYNEK SJ\DU REJONOWEGO
ADRES:
58-500 JELENIA GORA UL. BANKOWA 18
BRANZA:
BUDOWLANA
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZLECENIODAWCA: SJ\D REJONOWY W JELENlEJ GORZE
Oswiadczenie:
na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7lipca 1994 - Prawo budowlane
NT 207, poz. 2016 zm Dz. U NT 93, poz. 88804
Oswiadczam:
z obowi:tzuj:tcymi
T.
Projekt budowlany zostal sporz:tdzony zgodnie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Nazwisko i imi~
Projektant
Dz. U. z 2003
Arch. Zbigniew Kudyba
Nr uprawnienia
695/80
Podpis
\'A~A
uJ!.
v
7.
TEK
~
~,
§7w
•••,
ul. \Mdol< 64,
58-560
GRUDZIEN 2009
NIEW
YB~
,.tf.,. 1i2
59S'80
tel. 0·75 54 26 38
JElENIA
GORJ
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I.
STRONA TYTULOWA
str.l
IT. ZAWARTOSCOPRACOWAMA
str.2
m.
str.2
CZESC OPISOW A:
IV. DOKUMENTY
1. Zaswiadczenie 0 przynaleznosci do izby zawodowej architekt6w
2. Decyzja 0 stwierdzeniu przygotowania zawodowego
V. CZESCRYSUNKOWA
Rys. nr 1 - RZUT PIWNIC
Rys. nr 2 - RZUT PARTERU
Rys. nr 3 - RZUT I PIijTRA
Rys. nr 4 - RZUT ITPlETRA
Rys. nr 5 - RZUT PODDASZA
Rys. nr 6 - ARANZACJA SAMTARIATOW
Rys. nr 7 - ARANZACJA SAMTARIATU I KUCHN!
Rys. nr 8 - ARANZACJA SANITARIATU
Rys. nr 9 - ARANZACJA SANIT ARIATU
Rys. nr 10 - ARANZACJA SANITARIATU
- projektant
- projektant
str.3
str. 4
-PIWNICA
-PARTER
-IPIijTRO
-ITPlETRO
-illPIijTRO
MATERIAL Y REKLAMOWE
AD. TIl. CZESC OPISOWA
1. DANE INFORMACYJNE:
1.1 eel i zakres opracowania: Na wniosek S(ldu Rejonowego w Jeleniej G6rze uzupelnia si~
lub zmienia zakresu projektu z kwietnia 2008r. dotyczC\ccywykonanie remontu SC\cdu
Rejonowego - w Jeleniej G6rze przy ul. Bankowej 18, w zakresie:
1.1.1 malowanie wn~trz
1.1.2 malowanie drzwi,
1.1.3 wymiana podl6g,
1.1.4 posadzki z plytek gres
1.1.5 wymiana drzwi,
1.1.6 remont sanitariat6w
1.1.7 wymiana plyt kamiennych na schodach wejsciowych
1.1.8 remont schod6w wydzielonej klatki schodowej
1.1.9 wymiana stolarki okiennej oraz naswietla
1.1.10 remont tarasOw I pi~ra
1.1.11 remont posadzki kamiennej i cokol6w
1.1.12 naprawa sufitu z plyt gips-karton
1.1.13 wymiana sufitu z zastosowaniem ply! Amstrong 6Ox60
UWAGA:
2
Projekt uzupelnien i zmian, rysunki i opisy naleZy rozpatrywa6 hlcznie z
projektem podstawoWYffi.
1.2 Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora: S~d Rejonowy w Jeleniej Gorze, ul. Bankowej 18
ObowiClZUj~cenormy i przepisy oraz literatura techniczna
1.3 Dane obiektu:
Funkcja obiektu: S~d Rejonowy - uzytecznose publiczna
Adres obiektu: S~d Rejonowy w Jeleniej Gorze, ul. Bankowej 18
Ilose kondygnacji nadziemnych: 4
Hose kondygnacji podziemnych: 1
_
Powierzchnia calkowita:
1545,40 m2
Powierzchnia uzytkowa:
1499,50 2
Kubatura pomieszczen:
4749,40 m3
m
2. LOKALIZACJA I OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTU
2.1
Usytuowanie budynku:
Budynek s~du, b~d~cy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest u
zbiegu ulic: ul. Bankowej i ul. Szkolnej w Jeleniej Gorze, w srodkowej cz~sci miasta.
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej
2.2
Og61na charakterystyka budynku:
Budynek w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny w calosci podpiwniczony
poddaszem uzytkowym, wybudowany na pocz~tku xx: wielcu.
•
z
•
Fundamenty, sciany nosne - wykonane z cegly ceramicznej gr. 2 cegiel, na zaprawie
wapienno - cementowej
Sciany dzialowe: z cegly pemej ceramicznej gr. 1,5 i 1 cegly, na zaprawie wapienno cementowej
Stropy piwnic - sklepienia ceramiczne
•
Stropy partern, I i II pi~tra - drewniane belkowe,
•
• Tynki wewn~trzne: cementowo - wapienne, gladkie
•
•
•
•
2.3
Schody
- obiekt posiada trzy klatki schodowe l~cz~ce piwnice z parterem
- obiekt posiada dwie klatki schodowe l~cz~ce parter z pozostalymi pi~trami.
Kominy - murowane z cegly,
Dach - wielospadowy
Stolarka istniej~ca okienna wykonana z drewna i pcv
Stan techniczny oraz wnioski i zalecenia:
Wykladzina
betonowym
Wykladzina
z deszczulek
podlogowa wykonana z pev, polozona na podlozu drewnianym lub
jest zniszczona, poprzecierana,
odbarwiona i nierowno ulozona.
kwalifikuje si~ do wymiany. Podobnie zniszczona jest podloga wykonana
parkietowych, wielokrotnie cyklinowane - wymagaj~ wymiany.
3
Zniszczone, pop~kane i wyszczerbione SC\.plytki podlogowe i scienne: gresowe,
kamienne i ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach i biegach
schodowych.
Sehody drewniane wymagajC\.przemalowania
Seiany i sufity SC\.brudne, uszkodzone i wymagajC\. odSwiezenia i pomalowania lub
wymlany.
Stolarka drzwiowa do pozostalyeh pomieszezen jest zniszczona, odbiega wyglC\.dem
lub gabarytami od pozostalyeh drzwi - wymagany remont lub wymiana.
Taras wewn~trzny ze wzgl~du na wyst~pujC\.eeprzeeieki wymaga remontu.
Zastosowane nowe materialy muszC\.posiadae eertyfikaty zgodne z wymogami Prawa
Budowlanego.
3. OPIS TECHNICZNY MALOW ANIA
WNETRZ
3.1 MALOW ANIE SCIAN I SUFITOW POMIESZCZEN NR:
1. PIWNICA: 01, 02, 05-016, 017, 018,
2.P~TER:008,010-020,21,22
3. I PIETRO: 104, 105, 110, 117
4. II PIETRO: 214
5. illPIETRO-PODDASZE:
309, 310, 311
Obiekt sC\.duwymaga odswiezenia seian poprzez ieh malowanie.
Do malowania seian w obiekcie zabytkowym zaleea si~ zastosowanie farb, ktore
odznaezajC\.si~ nast~pujC\.eymiwlaseiwosciami:
- trwale powiC\.Zaniez podlozem i mozliwose stosowania na roi:nyeh podlozaeh np. staryeh
tynkaeh akrylowyeh, farbaeh emulsyjnyeh, silikonowych itp.
- odpornose na dzialanie mikroorganizmow
- paro przepuszezalnose
- odpornose na uv
- brak przyeictgania kurzu
- trwalose na dziesiC\.tkilat
- matowa optyka powierzehni
- produkt przyjazny dla wykonaweow, uZytkownikow i srodowiska
- odpowiadajC\.eewymaganiom normy DIN - 18 363 2.4.1.
Wytyezne do malowania sufitow, sklepien i seian
• Farby dostosowae do podloza poprzez sprawdzenie rodzaju zastosowanyeh
poprzednio farb.
• Tynki malo wane uprzednio farbami powinny bye oezyszezone ze starej rusze2(leej
farby i wszelkieh wykwitow oraz odkurzone i umyte wodC\..Bezwzgl~dnie nalezy
usunC\.estare farby klejowe olejne lub wapienne.
• Podloza uszkodzone naleZy naprawie kitami i szpaeWami. Podloze nalezy
zagruntowae
farbC\. podkladowC\. konkretnego
dzialania,
szlamujC\.eym,
wyrownujC\.eympowierzehni~.
• Dodatkowo przed malowaniem naleZy zniwelowae sp~kania seian poprzez
zatopienie w tynku siatki z tworzywa sztueznego.
• Najwi~ksza dopuszezalna wilgotnose podloZy mineralnyeh przeznaezonyeh do
malowania dla farb na spoiwaeh mineralnyeh z dodatkami kodyfikaeyjnymi
powinna wynosie 6% masy.
4
•
Malowae wg konkretnego systemu z zastosowaniem farb w kolorach jasnych
pastelowych. Kolorystycznie dostosowae kolor do wyposazenia i przeznaczenia
pomieszczen. Sufity oraz skosy poddasza - malowae w kolorze bialym pozostale
sciany malowae w kolorach pastelowych historycznych.
Powloki malarskie powinny:
- rownomiernie pokrywae podloze, bez przeswitow plam i odpryskow
- nie scierae si~ i nie obsypywae
- nie miee sladow p~dzla
Proponuje si~ zastosowae farby np. fumy KEIM lub CAPAROL - samtex 7 E.L.F na
bane latex syntetyczny wg PN - EN 13 300: 2002. Na rysunkach podano przykladow~
kolorystyk~ scian wg wzornika CAP AROL COLOR. Dopuszcza si~ wykonanie innej
kolorystyki. N sufitach zastosowae kolor bialy.
Farba lateksowa przeznaczona do wykonywania gladkich, p6lmatowych, odpomych na
zmywanie, zachowuj~cych faktur~ podloza powlok wewn~trznych. Szczegolnie przydatna
do malowania podloZy poddawanych wysokim obci&:zeniom.
• odpoma na szorowanie na mokro - Klasa 2 (5-20um)
• zdolnose krycia - Klasa 2 przy wydajnosci ok. 7,5 m2/1
• stopien polysku - jedwabisty mat
• granulacja <100 urn
WLASCIWOSCI
• wodorozcienczalna, ekologiczna 0 slabym neutralnym zapachu
• odpoma na szorowanie - 5000 cykli wg DIN 53 778
• dyfuzyjna dla pary wodnej
• podatna na czyszczenie
·odpoma na wodne srodki dezynfekcyjne i detergenty
• latwa w uZyciu
• 0 wysokim stopniu bieli
• odpoma na dzialanie zasad, nie zmydla si~
WLASCIWOSCI wg normy: PN EN 13 300:
• Odpomose na szorowanie na mokro: K1asa 2 (5 - 20 1J1Il)
• Zdolnose krycia (wsp. Kontrastu): K1asa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/1 tj. ok. 135
mllm2
• Stopien polysku (polysk zwierciadlany): jedwabisty mat
·Najwi~kszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna «100 1J1Il)
Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945.
3
G~stosc: ok. 1,2 - 1,4 g/cm
Barwa: biala (baza 1) transparentna (baza 2 i 3) - moze bye stosowana wyl~cznie po
zabarwieniu. Farba mozliwa do barwienia barwnikami: samodzielnie lub maszynowo
Sklad produktu: Dyspersja akrylowo - polimerowa, w~glan wapnia, woda, dodatki
uszlachetniaj~ce, konserwanty.
SPOSOB UZYCIA
Nakladanie farby: Warstwa gruntuj~ca lub posrednia oraz warstwa wierzchnia
Sposob nakladania: malowanie p~dzlem, walkiem lub natryskiwae
Minimalna temperatura uZycia: +5° C (otoczenia, podloza i materialu).
5
Czas schnifcia: W temp. +20°C i wzgI~nej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadaj(lca si~ do powtornego malowania po 4-6 godz. Powloka
jest calkowicie sucha i w pelni wytrzymala na obciCiZeniapo ok. 3 dniach. W nizszych
temperaturach przy wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulega wydluzeniu.
Uwaga: W celu unikni~cia roZnic kolorystycznych na zl(lczach pasm roboczych, wi~ksze
powierzchnie naleZy malowae w jednym cyklu roboczym metod(l "mokre na mokre".
ODPOWIEDNIE
PODLOZA
I ICD PRZYGOTOW
Podloze musi bye suche,
przyczepnose.
Tynki grupy P niP ill:
czyste oraz
ANIE
pozbawione
substancji
zmniejszaj~cych
Mocne, normalnie chlonne tynki malowac bez wczesniejszego przygotowania.
Piaszcz(lce, pyl(lce, porowate iliub silnie chlonne tynki zagruntowae.
Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: zagruntowae.
Tynki z blyszCZ(lCCl
warstw(l martwicy przeszlifowae, oczyscic z pylu i zagruntowac.
Scianki z element6w gipsowych: Silnie chlonne plyty zagruntowac.
Mocno utwardzone, gladkie plyty powlec zwi~kszaj(lc(l przyczepnosc warstw(l gruntuj(lC(l.
Plyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifowac nadmiar szpachlowki
Mi~kkie i gladkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnic. Cal(l powierzchni~ gruntowac.
Plyty z zawartosci(l skladnikow wodorozcieilczainych i mog(lcych powodowac przebarwienia
gruntowac.
Beton.
Usun(lc pozostalos
plaSZCZ(lce
srodkow zmniejszaj(lcych
przyczepnosc,
a takZe substancje pyl(lce
Beton kom6rkowy: Gruntowac
Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej lub ceramicznej
Malowac bez wczesniejszego przygotowania.
Nosne powloki malarskie:
Matowe i slabo chlonne powloki malowac bezposrednio.
lakiernicze zmatowic (przeszlifowac), odpylic i gruntowac.
Powloki blyszcz(lce
powloki
Nienosne powloki:
Slabe powloki z lakierow, farb lub tynkow dyspersyjnych calkowicie usun(lc. Slabo chlonne
pierzchnie, porowate, piaszcz(lce, pyl(lce, i silnie chlonne tynki odpowiednio gruntowac.
Slabe powloki z farb mineralnych usun(lc mechanicznie, odpylie i gruntowac.
Farby klejowe:
Zmyc do podloza i odpowiednimi srodkami gruntowac.
Nie malowane tapety "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytlaczane: Malowac bez
wczesniej szego przygotowania.
Tapety nieprzylegaj~ce: Calkowicie usun(lc, zmyc resztki kleju i papieru. Gruntowac
odpowiednimi srodkami. Powierzchnie pokryte plesni~: Nalot z plesni i grzybow usun(lc
mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchni~ zmyc srodkiem
grzybobojczym i pozostawie do calkowitego wyschni~cia. Gruntowac zgodnie z rodzajem i
wlasciwosciami podloza.
Podloza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tluszczu: Zabrudzenia nikotyn'l,
sadzami, tluszczami zmyc wod(l z dodatkiem detergentow i dobrze wysuszyc. Wyschni~te
zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykonac powlok~ izoluj(lcO - odcinaj(lc(l
odpowiednim srodkiem.
6
Uzupelnianie
drobnych
ubytkow:
Po
odpowiednim
przygotowaniu
szpachlowkami, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntowae.
uzupelnie
Drewno i materialy drewnopochodne:
Malowae wodorozcienczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acry
I-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).
4.
MALOW ANIE DRZWI
4.1 MALOW ANIE DRZWI POMIESZCZEN NR:
1. I PJ:.ijTRO: 117, 118
2. II PJ:.ijTRO: 211
PRZYGOTOW ANIE PODLOZA:
Przed rozpocz~ciem malowania nale.zy zapoznae si~ z wytycznymi producenta, podanymi na
etykiecie i w ulotkach. Podczas malowania i schni~cia powloki zapewnie dobr4 wentylacj~
pomieszczen.
1. Drzwi - drewno pomalowane - renowacja. Drzwi malowae w kolorze drzwi nowych
wymienianych.
- podldad alkilowy: 1 - 2x farb(llub emali(l alkidow(l ogolnego stosowania lub do wn~trz
- podklad akrylowy wododyspersyjny: 1 - 2 x lakier lub farba akrylowa wododyspersyjna
JAK MALOW At DRZWI
Drzwi istniejace wewnetrzne historyczne S(l konstrukcji drewruanej: plycinowe z
profilowanymi plycinami oraz obudow4 wn~ki drzwiowej na zewn4trz. Calose do
zachowania. Drzwi poddae remontowi, renowacji z malowaniem, odtworzeniem
i
oczyszczeniem detali i okue.
Drzwi plytowe wsp61czesne wymienie na nowe plycinowo - ramowe, nawiClZUj4c
kolorystycznie i form,! do drzwi historycznych - wg. zestawienia dostarczonego przez
wlasciciela.
Powierzchnia drewna przygotowana do malowania powinna bye czysta, gladka, sucha
(wilgotnose okolo 10 -15 %), bez plam i przebie klejowych oraz p~cherzy Zywicznych. Przed
rozpocz~ciem malowania drzwi nale.zy odkr~cie z nich akcesoria (zamki, klamki itp), ktorych
nie planujemy malowae tak, aby unikn,!e czyszczenia ich z farby. Malowanie farbami
alkidowymi
rozni
si~
troch~
od
malowania
farbami
akrylowymi.
Podczas malowania farbami alkidowymi gladkich drzwi nale.zy cal(l ich plaszczyzn~ w mysli
podzielie na 6 - 8 cz~sci tak, aby latwo moma bylo kazd,! cz~se pomalowae. Malowanie
nale.zy rozpocz,!e od fragmentu w gomym, lewym rogu. Najpierw nalety nalo.zye farb~ w
kierunku pionowym w kilku pasach lekko zachodz,!cych na siebie lub w trzech pasach
rownoleglych do siebie, mocno dociskaj,!c p~dzel do powierzchni, a nast~pnie malowae w
poprzek, rozpoczynaj,!c od strony lewej. Kolejne malowanie nale.zy prowadzie od gory do
dolu, tym razem jut slabiej dociskaj,!c p~dzel, a ostatni raz poci'lga si~ p~dzlem od dolu do
gory tak, aby dobrze rozetrzee farb~. Po pomalowaniu pierwszego fragmentu nast~pny
malujemy
zaczynaj,!c
od
pomalowanego,
jeszcze
mokrego
brzegu.
Malowanie gladkich plaszczyzn farbami akrylowymi wymaga troch~ innej techniki. W tym
przypadku nale.zy nakladae farb~ pasami 0 szerokosci ok. 30 cm na calej wysokosci drzwi
maluj,!c pasy jeden przy drugim, staraj,!c si~ nie odrywae p¢Zla od lakierowanej
powierzchni. Malowanie zaczynamy od nalotenia grubej warstwy lakieru od gory do dolu,
nast~pnie rozprowadzamy ttl farb~ w poprzek pasa wygladzaj,!c powierzchni~, a wykailczamy
poci'lgaj(lc
p~dzlem
od
dolu
do
gory.
7
Do malowania drzwi plycinowych naleZy dobrac wielkosc p¢zla, w zale.znosci od wielkosci
elementow drzwi. Najpierw naleZy pomalowac profile gomych plycin, nastC(pnie kolejne
plyciny (zawsze najpierw malujemy profile, dopiero poiniej wypelniamy plyciny). Kolejno
pokrywamy srodkowe slupki pionowe. a dopiero po ich pomalowaniu pokrywamy srupki
poziome, natomiast srupki pionowe zewnC(trzne naleZy malowac jako ostatnie. Przy
malowaniu naleZy nabierac niezbyt duz'l ilosc farby na pC(dzel, rozcierac zacieki np. przy
rogach plycin (nieraz nalezy to wykonac kilka razy). Nalezy malowac tak, jakby kazdy
fragment drzwi stanowil OSObn'l plaszczyznC(, a takZe zwrocic uwagC( na to, aby farbC(
rozetrzec w kierunku slojow drewna, gdyz dziC(ki temu mozna podkreslic rysunek slojow
drewna. Po pomalowaniu powierzchni drzwi farbC( naleZy naloZyc na krawC(dzie oraz
oscieznicC( i nadproza. Podczas malowania drewnianych drzwi zewnC(trznych, narazonych na
dzialanie deszczu i promieniowania slonecznego naleZy szczegolll'l uwagC(zwrocic na bardzo
dokladne, kilkakrotne zabezpieczenie nie tylko powierzchni widocznych, ale rowniez spodu
drzwi i dolnego okapnika. ZewnC(trzne powierzchnie drzwi z surowego drewna korzystnie jest
dodatkowo, przed malowaniem nawierzchniowym, zagruntowac odpowiednim impregnatem
zawieraj'lcym srodki grzybobojcze lub pokostem.
Przy malowaniu lakierami bezbarwnymi i lakobejcami transparentnymi naleZy przestrzegac
tych samych zasad, ze szczegolnym uwzglC(dnieniem wymogu malowania tak, jakby kazdy
fragment drzwi stanowil osobn'l plaszczyznC( oraz przetarcia farby w kierunku slojow drewna
(po okreslonym przez producenta czasie), gdyz dziC(kitemu zostanie podkreslony rysunek
drewna. Wazne jest rowniez nakladanie takiej samej ilosci warstw lakobejcy oraz usuwanie
zaciekow przez ich szybkie i rownomierne rozcieranie oraz dokladne rozprowadzanie farby,
gdyz odcien wyrobow transparentnych poglC(bia siC(wraz ze zwiC(kszeniem ilosci warstw. Nie
zachowanie ostromosci i pomalowanie czC(sciowe innych powierzchni moze spowodowac
powstanie
na
podlozu
plam
0
innym
odcieniu.
Przy lakierowaniu wyrobami bezbarwnymi korzystne jest dodatkowe zagruntowanie podloza
specjalnym lakierem (dla wyrobow poliuretanowych korzystnie lakierem caponowym) lub
rozcienczonym lakierem nawierzchniowym,
a po wyschniC(ciu lekkie przeszlifowanie
powloki. Rodzaj lakieru do gruntowania zalei:y od gatunku drewna i rodzaju nakladanego
lakieru nawierzchniowego. Sposob rozcienczenia oraz zalecany czas schniC(cia powloki do
szlifowania podany jest zawsze w informacjach producenta lakieru.
UWAGI
Podczas malowania nie nalei:y nabierac za duzo farby na pC(dzel (szczegolnie istotne przy
malowaniu szybkoschn'lcymi
farbami akrylowymi) natomiast zaleca siC( dokladnie
rozprowadzac farbC(, nie pozostawiaj'lc grubszej jej warstwy np. na brzegach, gdyz moze
spowodowae to zaciekanie farby i nawet tworzenie tzw. firanek. Duze plaszczyzny drzwi
mozna malowae szerszym pC(dzlem (50 - 75 mm) lub malym waleczkiem, natomiast do
malowania krawC(dzi drzwi, osciezrucy i nadproza korzystne bC(dzieui:ycie mniejszych pC(dzli
(w niektorych przypadkach dla malych, w'lskich powierzchni nawet pC(dzla artystycznego).
NaieZy pamiC(tac, ze drzwi mozna zamkn'lC dopiero po wyschniC(ciu powloki, a podczas
malowania i suszenia powloki nalezy pomieszczenie starannie wietrzyc.
Drzwi istniejace metalowe - malowac.
Drzwi metalowe delikatnie szlifujemy powierzchniC( papierem sciernym. Odczyszczamy z
powstalego w trakcie szlifowania pyru i przecieramy terpentyll'l. Nakladamy farbC(najlepiej
takiego typu jak warstwa wczesniej nalozona.
Farby podkladowe.
Wlasciwosci. Produkowane na spoiwie cWorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym.
Zawieraj'l skladniki chroni'lce przed korozj'l. TwofZ'l na metalowej powierzchni silnie
przylegaj'lc'l warstwc( w kolorze szarym lub czerwonym.
8
Naldadanie. P¢zlem lub przez natrysk, przynajrnniej w dwoch warstwach. Niezwlocznie po
wyschni~ciu (24-48 h) powierzchnie malowane farb~ podldadow~ powinny bye pokryte farb~
nawierzchniowCl:,gdyz ze wzgl~du na pCfrowat~ struktur~ powloka z farby podk!adowej nie
jest odporna na dlugotrwale oddzialywanie warunkow atmosferycznych.
Farby nawierzchniowe.
Wlasciwosci. Gladkie, odporne na wplywy atmosferyczne, zarysowania i uderzenia.
Najpopularniejsze s~ emalie ftalowe, ale uzyskane z nich powloki nie s~ zbyt trwalym
zabezpieczeniem elementow metalowych uzytkowanych na zewn~trz. Powloki z tych farb z
czasem matowiej~ i luszcz~ si~. Trwalsze i bardziej elastyczne s~ powloki z farb
poliwinylowych albo cWorokauczukowych. Wewn~trz pomieszczen doskonale sprawdzaj~ si~
wodorozcienczalne emalie akrylowe, daj~ce p61matowe, elastyczne powloki.
Przeznaczenie. Warstwa dekoracyjna (mozliwe rome kolory i faktury), nak!adana na
zagruntowane podloze. Do wewn~trz i na zewn~trz domu.
Nakladanie. Najlepiej metod~ natrysku lub walkiem; uzyskuje si~ wtedy gladkie
powierzchnie jednakowej grubosci. Moma uZywae p~dzla z mi~kkim wlosiem, staraj~c si~
nakladae emali~ cienk~ warstw~ i nie dopuszczae do powstawania zaciekow. Przed
nalozeniem kolejnej warstwy podloze trzeba przeszlifowae drobnoziarnistym papierem
sciernym.
5. WYMIANAPODLOG
5.1 WYMIANA PODLOG W POMIESZCZENIACH:
1. PIWNICA: 014, 017,018 - gres; 021,022 - gres
2. PARTER: 001, 002, 006, 023, - gres; 024 - gres; 003, 004, 005, 011A, 014 - 018,
020 - wykladzina
3. IP~TRO: 107, 108, 1l0, Ill, ll6, ll7, (120)-wykladzina
4. II pmTRO: (202),206,211 - wyldadzina; 216 - gres
5. PODDASZE: 302,303 - gres; (301), 304-308, 3ll, (312),313 - wykladzina
Stare podlogi wykonane z ceramiki, gres, wykladziny PCV, dywanowe lub parkiety nalezy
zdemontowac, podloze oczyscie i wykonac nowe podlogi.
W pokojach zastosowano wykladzin~ wzor DESKA II 1213 0243 0 - 272200443
lub
DESKA II 1213 0252 0 - 2722 00 413
Parter - TYTAN 1213 56640 - 272200 664lub TYTAN - 1213 56520 - 272200528
5.2 OPIS TECHNICZNY DO WYMIANY I MONTAZu WYKLADZIN
We wszystkich pomieszczeniach oprocz sanitariatow i komunikacji nalezy polozye nowe
posadzki wykonane z wykladziny PCV na romych podlozach.
Posadzki pomi~dzy pomieszczeniami naleZy wykonae bez progowo. W wyj~tkowych
przypadkach zastosowae listwy metalowe niweluj~ce rome poziomy.
Projektuje si~ wykonanie nowej posadzki z wykladziny PCV KALANDROW ANEJ I
HETEROGENICZNEJ wg zal~czonego schematu.
Zaleca si~ montaz wyldadzin przez autoryzowanego przez producenta wykonawcy, co
skutkuje uzyskaniem pemej gwarancji oraz zapewni dobr~ jakose wykonania. Na montaz
uzyskuje si~ minimum 3 lata gwarancji.
Skrocona instrukcja montaZu wykladzin
Wymagania dotycz:,ce podloza.
Podloze pod elastyczne wykladziny podlogowe Gamrat lub inne rownoznaczne 0 takich
samych parametrach musz~ bye:
• wytrzymale i odporne na naciski wyst~puj~ce w czasie eksploatacji podlog,
9
•
suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnose podkladu cementowego IDlerZOna
metod(l CM me moze przekraczae 2,5 %,
• bez rys i sp~kan, wszystkie uszkodzema musZ(l bye naprawione przed wykonamem
warstwy wygladzaj(lcej,
• gladkie, na powierzchni me mog(l wyst~powae zadne zgrubiema, a calose powinna
bye wygladzona za pomOC(lmasy wyrownawczej, samopoziomujacej
• rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowosci me moze przekraczae
1 rnm na odcinku 1 m i 2 rnm na odcinku 2 m,
• czyste i me pyl(lce, powierzchnia powinna bye wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.).
IWARIANT
Montaz wykladzin na podlozu drewnianym. Mozna, ale po odpowiednim przygotowaniu
podloza. Podloze pod wykladzin~ musi bye gladkie i rowne, bez zadnych rys i sp~kail. Deski
odzwierciedl(l swoje kraw~dzie na powierzchni wykladziny, co b~dzie mialo negatywny
wplyw na estetyk~ podlogi i calego pomieszczenia, a ponad to moze nast(lpie miej scowe
przetarcie materiaru. Musimy zatem de ski dokladnie przymocowae, przeszlifowae i wylae
odpowiedni(l mas~ samopoziomuj(lc(l. Dopiero wtedy mozemy przyst(lpie do przyklejenia
wykladziny.
II WARIANT - proponowany
Istniej(lce podlogi, parkiet - zmszczone nalezy zdemontowae. Zdemontowae ozdobne listwy
cokolowe i wykonae nowe na wzor istniej(lcych a nast~pnie poddae impregnacji i malowaniu
w kolorze drzwi. Po zalozeniu wykladziny listwy cokolowe ponownie zamontowae. Jest
okazja do sprawdzenia belek stropowych pod wzgl~dem ich stanu technicznego. Sprawdzie
zamocowanie belek w murze oraz czy nie S(l zagrzybione czy porazone przez insekty. W
przypadku zauwazonych uszkodzen nalezy je wzmocnie lub wymienie. Zamiast desek i
parkietu zaloZye plyty KRONOPOL OSB - 3 gr od 8-22 rnm./dostosowae do poziomu innych
posadzek/ Elementy drewniane i drewnopochodne impregnowae srodkami ognio-grzybo oraz
owadochronnie. Zalecany srodek: FOTOS M-2F. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materialow drewnopochodnych przed korozj(l biologiczn(l powinny bye zgodne z wymogami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych ZUAT- 15/VI.06/2002.
Plyta OSB produkowana jest w nast~puj(lcych grubosciach (rnm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25
oraz standartowych wymiarach (mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotnose.
Maksymalna drugose produkowanej plyty OSB to 7500rnm, a maksymalna szerokose
2800rnm.
Plyty 0 kraw~dziach prostych l(lczye na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm
dylatacji wok6l plyty. Konstrukcja pol(lczenia na pioro i wpust automatycznie daje szczelin~
dylatacyjn(l. Przy montazu plyt pomi~dzy scianami lub w przypadku podlog plywaj(lcych
zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomi~dzy plyt(l a scian(l. Plyty ukladae osi(l glown(l
prostopadle do legarow, a l(lczenie krotszych kraw~dzi plyty zawsze musi bye na legarach.
Nie podparte na legarach druzsze kraw~dzie plyty, musz(l miee wyprofilowane kraw~dzie na
pioro i wpust, odpowiedni(l podpor~ lub l(lcznik.
o
W przypadku drewnianych stropow parteru, s(lsiaduj(lcych z gruntem nalezy zastosowae
wiatroizolacj~, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolacj~
bezposrednio na ziemi.
o
Do mocowania plyt nalezy uzywae gwoidzi
spiralnych
0
dlugosci 51 mm (2"), lub
10
pierseieniowyeh od 45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoidzie wbijamy co 30 em na podporach
posrednich i co 15 em na hlezeniach plyt. W celu zwil;?kszenia sztywnosci podlogi moma
przykleic plytl;? do legar6w klejem montazowym na bazie rozpuszczalnik6w ehemicznych,
natomiast sklejenie pol~ezen plyt pi6ro-wpust (np. klejem typu D3) zaleeane jest w
przypadku podl6g plywaj~eyeh z zaehowaniem dylatacji min. lem pomil;?dzy podlog~ a
seian~.
a Szacunkowa tabela zaleznosei
budownietwa mieszkaniowego:
rozstawu
legar6w i gruboSci zastosowanej
plyty dla
Rozstaw legarow [mm]
Sugerowana grubosc pfyty OSB [mm]
Odst
12 mrn
OdsttP3 mm
Gwo.zdzie
na podporach
"-:~--s.-•.•.....•
-'i<lo<
-....:"'-
'''!.~~.",~>&
::::::emienne
""'t die_
pre".••QPa
do legar6w
•• 1.<.'
n""
••••
"'lO.~
~-_
'<....-
••••
J
"...
""
~-~
~~-
-'jfiii;i::-::~;;=.
Odst ~p 3 mm
-
-- t
-dle
na- prosopa
dowarstwyno~nej
··1.<.'0
••••"'l.
Plyty nalei)' zagruntowae plynnym srodkiem do gruntowania np. finny MIRA 4180 primer
Na plytach nalezy wylac samopoziomuj~c£l masl;? szpachlow~ do wyr6wnywania podlozy
MIRA x-plan 0 grubosci 5-50 mm.
Warunki przyst~pienia do pracy.
Do ukladania wykladzin podlogowyeh Gamrat mozna przysuwic po:
• zakonezeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wl~cznie oraz prae
instalaeyjnyeh,
• wysehni~eiu tynk6w i mas szpaehlowyeh na scianaeh i sufitaeh,
• sprawdzeniu szezelnosei urz£ldzen grzewezyeh i sanitarnyeh, a takZe stolarki okiennej,
• sprawdzeniu ezy kolor wyrobu i jego ilose S£lzgodne z zam6wieniem, ezy towar jest
nie uszkodzony i poehodzi z jednej partii,
W pomieszezeniaeh, w kt6ryeh rna bye przyklejana wykladzina Gamrat, nie nalezy
wykonywac zadnyeh prae dodatkowyeh mog£leyeh spowodowae zabrudzenie, wzrost
wilgotnosci powietrza lub tez zawilgoeenia seian lub podloza.
Wykladzin~ Gamrat nalezy ukladae w pomieszezeniaeh, w kt6ryeh panuj~ nast~puj~ee
warunki:
• temperatura otoezenia
17 - 25°C
• temperatura podloza
15 - 22 °C
• wzgl~dna wilgotnosc powietrza max 75%,
11
W szystkie materialy (wyldadzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktorym panuj'l warunki opisane powyzej. Wyldadzin~ nale:zy rozwin'lc w
celu doldadnego dopasowania do podloza.
Nie nalezy instalowac wyldadzin na nast~puj'lcych istniej'lcych pokryciach podlogowych:
wyldadziny dywanowe, linoleum, wyldadziny z PVC, wykladziny gumowe.
Instalacja wykladzin
Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaj'l montaz wykladziny, nalezy ustalic
kompozycj~ kolorystyczn'l, ktor'l chcemy wykonac w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nale:zy zwrocic uwag~ czy poszczegolne kolory S'l zaprojektowane w ilosci dost~pnej
w opakowaniach jednostkowych. Np zaprojektowanie jednego elementu 0 powierzchni 2 m2
zmusi do zakupu 242m2 wyldadziny. Nadmiar b~dzie wykorzystany dopiero przy realizacji
kolejnej inwestycji, co wi'li:e si~ z poniesieniem kosztow magazynowania.
Na przygotowanym podloZu nale:zy wyznaczyc w skali 1:1 wszystkie linie l'lczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.
Wyldadzin~ doldadnie doci'lc do linii wyznaczonych na podloZu. Montaz rozpocZ'lC od
kraw~dzi sciany polozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyldadziny cal'l powierzchni'l do podloza za
pomoc'l kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu nale:zy zwin'lC plat rozlozonej
wyldadziny do polowy, a drug'l cz~sc zabezpieczyc przed przesuni~ciem. Nast~pnie na
odsloni~ty fragment podloza za pomoc'l pacy z'lbkowanej rozprowadzic klej. Najcz~sciej
stosuje si~ pac~ typu A3
Gdy klej uzyska odpowiedni'l sil~ klej'lc'l nalezy doldadnie docisn'lc wykladzin~ do podldadu,
a nast~pnie, cal'l powierzchni~ przewalcowac walcem dociskowym 0 ci~zarze ok. 50 - 70 kg
Ewentualne slady kleju wyst~puj'lce w obr~bie spoin nalezy moZliwie szybko usun'lC mokr'l
szmatk'l.
Przygotowanej
posadzki
nie
nale:zy
uZytkowac,
przez co najmniej 48 godzin.
Podczas monta:zu nale:zy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nast~pnie zakryc je profilem maskuj'lcym.
Arkusze wyldadzin heterogenicznych z przezroczyst'l warstw'l uZytkow'l w celu unikni~cia
ewentualnych roznic w odcieniach na s'lsiaduj'lcych ze sob'l kraw~dziach, nalezy uldadac
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi s'lsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.
Spawanie na gor~co
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca si~, aby wszystkie pol'lczenia mi~dzy arkuszami
lub plytkami wyldadzin zostaly pospawane na gor'lCO sznurem spawalniczym produkcji
GamratS.A
• spawanie stykow mozna roZPOCZ'lCpo uplywie 24 godzin od przyklejenia wyldadziny.
Zbyt wczesne przystCijJienie do l'lczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si~
wykladziny na stykach w skutek dzialania wysokiej temperatury na niecalkowicie
zwi'lzany klej,
• styki wyldadziny frezowac za pomoc'l r~cznej lub automatycznej frezarki, a nast~pnie
w powstale wyZlobienie wprowadzic na gor'lCO smur spawalniczy 0 srednicy 4 mm,
• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystaj'lcy ponad powierzchni~ arkuszy
nale:zy sci'lc tak, aby tworzyc z wyldadzin'l jedn'l powierzchni~. Scinanie nadmiaru
sznura wykonujemy w dwoch etapach:
- wst~pne scinanie spawu, ktore nale:zy wykonac specjalnym nozem z nalozon'l prowadnic'l
lub za pomoc'l specjalnego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal
sci~ty ok. 1 mm nad powierzchni~ wyldadziny. Scinanie to moma wykonywac, gdy
wykonany spaw jest jeszcze cieply,
12
- wlasciwe scinanie spawu naleZy wykonae nozem bez prowadnic, zwraeaj(lc uwag~, aby nie
uszkodzie brzegow wykladziny - scinanie to naleZy prowadzie dopiero po calkowitym
wystygni~ciu spawu.
Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca si~ prowadzic w przypadku montazu wykladzin
domowych, montazu drobnych elementow (np. LOGO) lub, jezeli wprowadzenie sznura
zaburzyloby cal(l kompozycj~ kolorystyczD(l pomieszczenia:
• w celu wykonania spawania na zimno naleZy dokladnie dopasowae wykladzin~ i
oczyscie spoin~,
• przykleie taSm~ (klejllcC(bmalarskv szerokosci 2-3 cm na styku doci~tych wykladzin,
a nast~pnie naci(le tasm~ wzdluz szczeliny,
• w naci~cie wprowadzie koncowk~ tuby z klejem tak, aby dotykala podloza, ci&:gnllce
powoli tub~ trzymaj(lc jllcpod kllctemok. 30~i ostroZnie wyciskae zel,
• po calkowitym wyschni~ciu zelu tj. ok. 30 min naleZy zerwae tasmllczabezpieczaj(lcllc.
Montai: wykladziny w wersji antystatycznej i pr~doprzewodz~cej
Wykladzina rozpraszajllcca ladunki elektrostatyczne Gamrat Specjal 43-typ Plus dzi~ki
zastosowaniu specjalnych dodatkow posiada zdolnosc rozpraszania powstaj(lcych ladunk6w w
calej swojej obj~tosci.
Dlatego podlog~ w wersji antyelektrostatycznej, gdzie wymagany jest opor uplywu
10 n<Ru :s 10 n, mozna wykonae wedlug zalecen jak dla innych wykladzin nie majllccych
zdolnosci elektrostatycznych.
Posadzki prllcdoprzewodzllcce, dla ktorych wymagany opor uplywu wynosi Ru :s Ion
wykonuje si~ przyklejajllcc wykladzin~ przewodzllccllcelektrostatycznllc Specjal43-typ Plus A do
podloza, ktore zostalo przygotowane do odprowadzania ladunkow elektrycznych. Zebrane z
wykladziny ladunki elektryczne musZ(l zostae odprowadzone wczesniej wykonall(l magistral(l
uzlermaJllcCllc·
Przygotowanie podloza moma wykonae dwoma metodami.
• Metoda z wykorzystaniem warstwy przewodzllccej.
Na calllcpowierzchni~ podkladu naniese plynn(l warstw~ gruntu przewodzllccego, a po jego
wyschni~ciu, umiescie pasek miedziany dlugosci 1 mb w ten sposob, aby na kazde 30 m2
powierzchni pomieszczenia przypadalo I-dno odprowadzenie ladunkow elektrycznych.
Maksymalna odleglose mi~dzy krancami tasmy w dowolnym kierunku nie moze bye
wi~ksza niZ 8m.
• Ukladanie na paskach miedzianych tworzllccych siatk~.
Tasm~ miedzianllc naleZy uloZye na podloZu betonowym w odleglosci 200-300 rom od
seian
pomieszczenia na calym jego obwodzie. Pod kazdym arkuszem wykladziny ulozye tasm~
miedzianq na ealej jego dlugosci i polllcczye je z obu koncow z obwodem opisanym
powyzej. Styki tasmy miedzianej naleZy trwale zlutowae ze sob(l. Na kazde 30 m2
powierzchni pomieszczenia wykonae jedno odprowadzenie ladunkow elektrycznych do
uziemienia, przy czym maksymalna odleglose mi~dzy krancami tasmy nie moze bye
wi~ksza niz 8 m.
Klejenie wykladziny naleZy prowadzic tak jak dla innych elastycznych wykladzin
podlogowych. Do klejenia stosowae kleje prllcdoprzewodzllcce. Stosowany grunt przewodzllccy
oraz klej przewodzllccy musi posiadae odpowiedniq dokumentacj~ dopuszczeniowllc wydanllc
przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy instalacji naleZy stosowae grunt i klej przewodZ(lcy
jednej firmy oraz scisle przestrzegae zalecen producenta.
Prace wykoiiczeniowe.
Aby cala posadzka nabrala ostatecznego wygillcdu i spelniala wszystkie warunki uZytkowania
naleZy odpowiednio wykonczy jllcprzy scianach pomieszczenia przy pomocy:
13
•
wywini~cia wyldadziny na cok61. Wyldadzina dzi~ki swojej elastycznosci nadaje si~ do
wykonania cokol6w na scianie. Cok61 scienny powinien bye kazdorazowo wykonany w
przypadku instalacji wyldadziny w pomieszczeniach mokrych lub 0 podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Wysokose cokolu powinna wynosie min. 10 cm, a kraw~di
podloga/sciana
powinna bye wykonana w spos6b lagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy montazowej (tzw. ewierewalek).
• listwy przypodlogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przyci~te odcinki listew
naleZy kleie do wyldadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosz(lC klej na obie
klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uldadania listew 70 mm przy prostej scianie
nie jest konieczne klejenie ich cz~sci pionowej, poniewaz listwy maj(l tendencj~ do
samoczynnego rozprostowywania si~ i cz~se pionowa samoczynnie dociska do Sciany.
Utrzymanie w czystosci
Wyldadziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wyldadziny uZywane w miejscach 0
duzym nat~zeniu ruchu wymagajll prawidlowej i regularnej piel~gnacji. Bez wzgl~u na
fabryczne wykonczenie powierzchni satysfakcjonujllce rezultaty uzytkowania podl6g mog(l
bye uzyskane wy1llcznie przy stosowaniu si~ do kilku podstawowych zasad dOtyCZllcych
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podl6g przed zabrudzeniem jest
zainstalowanie w strefie wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system
wejsciowy moze wychwycie do 80% potencjalnych zanieczyszczen.
Konserwacja.
Wyldadzina Rekord 43 we wzorze Deska IT ze wzgl~du na zabezpieczenie powierzchni
warstw(l poliuretanu PU nie wymaga wykonania dodatkowej konserwacji po ulozeniu.
Dla wyldadziny Rekord 43 we wzorze Tytan zaleca si~ przed rozpoc~ciem uZytkowania
wyczyscie wyldadzin~ roztworem srodka do mycia wyldadzin obiektowych. Nast~pnie
powierzchni~ posadzki pokrye preparatem przeznaczonym do konserwacji wyldadzin
obiektowych z PCW. Podczas konserwacji naleZy przestrzegae zalecen producenta
stosowanych srodk6w.
1. Do czyszczenia nie wolno stosowae rozpuszczalnik6w organicznych.
2. Staly kontakt z przedmiotami wykonanymi z kolorowej gumy (nogi krzesel, podldadki pod
meble) moze pozostawiae na wyldadzinie trwale, ciemne plamy.
3. Natychmiast usuwae z wyldadziny smol~, past~ do but6w, farb~ do wlos6w.
4. Przed wejsciem zamontowae wycieraczk~.
• MONTAZ WYKLADZINY NA STOPNIACH SCHODOWYCH GLOWNYCH - 4 BIEGI
Po wykonaniu renowacji schod6w tj. zdj~ciu starej wyldadziny i listew metalowych, po
oszlifowaniu schod6w i balustrad oraz po ich pomalowaniu farb(l CAP ADUR Parkett - und
SiegelLack na poszczeg6lnych stopniach zalozye wyldadzin~ GAMRAT REKORD 43 a
kraw~dzie zabezpieczye metalowym k(ltownikiem. Wymiar wyldadziny na stopniach dl. - 110
cm, szerokose 38 cm
Wykladzina
heterogeniczna
Gamrat Rekord 43
i
jLata gwarancji
-------;
IZabezpieczenie powierzehni
IKJasyfikaeja uiytkowania
15
Poliuretan PUR
lPN-EN 649+PN-EN 6851
ICertyfikat ZgodnoSci WE
:
PN-EN 14041
IKJasyfikacja w zakresie reakeji na ogien
-,
PN-EN 13501-1
IOeena higieniczna
I
34/43
I 1488-CPD-0017/W
I
Btt-s-1 --
i-
.
Pozytywna
14
I
Izachowanie elektryczne
I
INapiE:Cieelektrostatyczne
PN-EN 1815
I
IOdpornosc na poSlizg
IDynamiczny wspOtczynnik tarcia (wzdtui / w poprzek)
PN-EN 14041
'--P-N--E-N-1-38-9-3--'
-I
IGrubosc catkowita
I
PN-EN 14041
I
IGruboSc warstwy uiytkowej
I
I
ICi~ar
I
I
ISzerokoSc rulonu
I
,
IDtugoSC rulonu
PN-EN 428
PN-EN 429
PN-EN 430
rrn
PN-EN 426
I
PN-EN 433
IStabiinoSc wymiarow po dziataniu ciepta
I
PN-EN 434
IZwijanie sie po dziataniu ciepta
I mm
I PN-EN 434
lPN-ISO 105-802 ~,
IOdpornoSC na mikroorganizmy
jOdpornoSc na oddziatywanie
krzesta na rolkach
IMOiliwoSC stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowym
i
I
1,2
3,8
r-=-I
I
I
I PN-EN 423
I PN-EN ISO 846
I PN-EN 425
2,5
18
m
IWgniecenie resztkowe
IOdpornoSC chemiczna
0,66/0,68
2
lPN-EN
IElastycznoSc
Klasa DS
I
I
PN-EN 435
I
2
IOdpornoSc na scieranie
IOdpornosc na swiatto
<= 2kV
I mm I
PN-EN 426
660-1
I
-rmml
Ikg/m
Antystatyczna
I
rmml
~I
~I
~I
~I
~I
Grupa T
0,04
<=0,4
I
<=8
>7
Dobra
Dobra
Tak
Dobra
I
Tak
6. POSADZKI Z PL YTEK - GRES
Posadzki z plytek gres z cokolem 8 em. Posadzki z plytek gres wykonac na drogaeh
komunikacyjnych i schodach piwnic. NaleZy zdj~c stare plytki z korytarza oraz bieg6w
sehodowyeh, poniewaz wi~kszosc plytek jest odspojona lub pop~kana. Podloze po zdj~eiu
plytek oezysei6 i wyr6wna6 mas~ samopoziomujCle~.Poziom ustali6 w nawiClzaniu do
sClsiednichposadzek, drzwi itp. NaleZy zr6Znieowa6 kolorystyeznie stopnie od powierzehni
korytarza. Na stopniaeh zastosowa6 plytki przeeiwposlizgowe. Plytki klei6 klejem cienko
warstwowym elastycznym a klej naklada6 na calClpowierzehni~ plytki przy pomoey paey
z~batej z zClbkami~ 4 mm. Spoiny wykona6 odpowiedniClzaprawCldo spoin elastyeznych.
W przypadku wyst~powania stropow drewnianych naleZy wykona6 podloze tak jak dla
wykladzin podlogowyeh - wariant I lub IT z zastosowaniem warstwy samopoziomuj~eej.
Naroza naleZy uszezelni6 tasmClelastyezn~ uszczelniajCle~.Plytki klei si~ klejem cienko
warstwowym elastyeznym przy pomoey pacy z~batej z zClbkami~ 4 mm. Spoiny wykona6
odpowiedni~ zaprawCl do spoin elastycznyeh. Ulozenie posadzek wg schematu
przedstawionego na rysunku.
Proponuje si~ posadzki z plytek gres poreellanato - HYPERION H6 - naturalny, stopnie
HYPERION H9 - kolekeja Opoezno lub podobne. Wymiar 29,7x29,7
7. WYMIANADRZWI
7.1 WYMIANA DRZWI W POMIESZCZENIACH NR:
1. PIWNICA - 017,018
2. PARTER-001, 003-006,
3. I pmTRO - 115, 116
4. II pmTRO - 206,207,209,210,213,214,216
15
5.
m P~TRO
- PODDASZE - 302, 303
Drzwi
istmejqce
wg wykazu
przeznaczone
zostaly
do wymiany.
Zaproponowano nowe drzwi nawiqzujqce forma do istniejqcych drzwi
historycznych. B~dq to drzwi plycinowo - ramowe wg zalqczonego WZOfU.
Dobor kolorystyczny nowych drzwi w nawiq,zaniu do drzwi historycznych po
ich renowacji. Nowe drzwi wymienie razem z oscieZnicami lub wymienie tylko
skrzydla i dopasowae do istniejqcej oscieZnicy. W drzwiach do sanitariatow
zastosowae dolem tuleje wentylacyjne 0 powierzchni otworow wg PN. Drzwi do
pomieszczen og6lnych i przedsionk6w sanitariat6w powinny miee szerokosc 90
cm w swietle, do kabin, porn. gospodarcze min. 80 cm. Proponuje si~ drzwi
fumy PORTA z oscieZnicq PORTA System z Panelem Regulujqcym
dostosowanym do grubosci mum wg zalqcznika lub inne podobne.
8. REMONT SANITARIATOW
7.1 REMONT SANITARIATOW W POMIESZCZENIACH
1. PIWNICA: - 014, 017, 018
2. PARTER 001,
3. I P~TRO: 116,
4. np~TRO:
216
5. m P~TRO - PODDASZE: 302, 303
NR:
Ad. 1 PIWNICA
Wl(zel sanitamy sklada sil( z 5 pomieszezen. Szerokose drzwi niezgodna z przepisami.
Wymagany remont. Zakres prae:
- Demontaz scianek, urz&.dzen, posadzek, okladzin seian, grzejnik6w, eZl(seiowo instalaeji
wod-kan, co i elektryeznej.
- Zaprojektowano pomieszezenia: hoI, przedsionek z umywalk&.oraz kabin~ z we z bidetem
- Montaz nowyeh drzwi z nawietrzakami dolem, uzupelnienie seianek, remont instalacji wodkan, co, elektryeznej, wykonanie nowyeh posadzek i okladzin seian z plytek eeramieznyeh na
peln&.wysokose, sufitu, montaz urz&.dzen i wyposazenia, montaz oswietlenia nad lustrem i
plafonier na sufieie. Malowanie seian i sufitu.
Ad.2PARTER
W~zel sanitarny sklada si~ z kabiny we oraz pomieszezenia przygotowania posilk6w.
Wymagany remont. Zakres prae:
- Wymiana drzwi do kabiny i na korytarz (sprawdzie dlugose nadproza, w razie potrzeby
wykonae nowe z belek stalowyeh dwuteowyeh 140, dl. 150 em, dostosowae Hose belek do
grubosei muru. Belki skr~eic srubami. Opareie belek na seianie dl. min 20 em).
- Demontaz urz&.dzen,posadzek, okladzin scian, ez~seiowo instalaeji wod-kan i elektryeznej
- Zaprojektowano pomieszezenia: we i pomieszezenia przygotowania posilk6w.
Montaz nowyeh drzwi z nawietrzakami dolem, uzupelnienie seianek, remont instalaeji wodkan, elektryeznej, wykonanie nowyeh posadzek i okladzin seian z plytek eeramieznyeh na
wysokose 2m, sufitu, montaz urz&.dzen i wyposazenia, montaz oswietlenia nad lustrem i
kombajnem kuehenny, plafonier na sufieie. Malowanie seian i sufitu.
Ad.3 IP~TRO
16
W~zel sanitarny sklada SI~ z 3 kabin we oraz pomieszezenia przedsionka z
umywalkami.
Wymagany remont. Zakres prae:
- Wymiana kabin, demontaz urz'\:dzen,posadzek, oldadzin seian, ez~seiowo instalaeji wodkan i elektryeznej. Demontaz pIyt sufitu podwieszonego.
- Zaprojektowano pomieszezenia: we i przedsionek z umywalkami.
- Wykonanie nowyeh kabin na n6zkaeh z przeswitem - 15 em od posadzki z laminatu
wysokoeisnieniowego gr.12 mm. Wysokosc seian i drzwi - 185 em. Akeesoria ze stali
nierdzewnej.
- Wymiana drzwi zewn~trznyeh (sprawdzic dlugosc nadproza, w razie potrzeby wykonac
nowe z belek stalowyeh dwuteowyeh 140, dl. 150 em, dostosowac ilosc belek do grubosei
muru. Belki skr~eic srubami. Opareie belek na seianie dl. min 20 em).
- Montaz nowyeh drzwi z nawietrzakiem dolem, remont instalaeji wod-kan, elektryeznej,
wykonanie nowyeh posadzek i okladzin seian z plytek ceramieznyeh na wysokosc 2 m, sufitu,
montaz urz'\:dzen i wyposazenia, montaz oswietlenia nad lustrem i plafonier na sufieie.
Malowanie seian powyzej plytek i montaz plyt sufitu.
Ad.4 II pmTRO
W~zel sanitarny sldada si~ z 2 kabin we, porn. gospodarezego oraz pomieszezenia
przedsionka z umywalkami.
Wymagany remont. Zakres prae:
- Wymiana kabin, demontaz UTZ'ldzeiI,posadzek, okladzin seian, ez~seiowo instalaeji wodkan i elektryeznej.
- Zaprojektowano pomieszezenia: 2 we, porn. gospodareze i przedsionek z umywalkami.
- Wykonanie nowyeh kabin na n6Zkaeh z przeswitem - 15 em od posadzki z laminatu
wysokocisnieniowego gr.12 mm. Wysokosc seian i drzwi - 185 em. Akeesoria ze stali
nierdzewnej.
- Wymiana drzwi zewn~trznyeh (sprawdzic dlugosc nadproza, w razie potrzeby wykonac
nowe z belek stalowyeh dwuteowyeh 140, dl. 150 em, dostosowac ilosc belek do grubosci
mum. Belki skr~ic srubami. Opareie belek na §Cianiedl. min 20 em).
- Montaz nowyeh drzwi z nawietrzakiem dolem, remont instalaeji wod-kan, elektryeznej,
wykonanie nowyeh posadzek i okladzin scian z plytek eeramieznyeh na wysokosc 2 m,
montaz urz'\:dzeiI i wyposazenia, montaz oswietlenia nad lustrem i plafonier na sufieie.
Malowanie §Ciano
Ad.5 III pmTRO - PODDASZE
Dwa w~zly sanitarne - pierwszy sldada si~ z kabin we oraz przedsionka z pisuarem,
drugi sldada si~ trzeeh pomieszezeiI: przedsionka z umywalkami, porn. gospodarezego oraz
pomieszezenia we.
Wymagany remont. Zakres prae:
- Wymiana kabin, demontaz UTZ'\:dzen,
posadzek, oldadzin seian, ez~seiowo instalaeji wod kan i elektryeznej.
- Zaprojektowano w I w~ile pomieszezenia: 1 we, 1 pisuar oraz przedsionek z umywalkami.
- Zaprojektowano w II w~ile pomieszezenia: pomieszezenie we, pomieszezenie z bidetem
oraz przedsionek z umywalkami.
- Wykonanie nowyeh kabin na n6zkaeh z przeswitem - 15 em od posadzki z laminatu
wysokoeisnieniowego gr.12 mm. Wysokosc seian i drzwi - 185 em. Akeesoria ze stali
nierdzewnej.
17
- Wymiana drzwi zewn~trznych (sprawdzie dlugose nadproza, w razie potrzeby wykonae
nowe nadproze z belek stalowych dwuteowych 140, dl. 150 cm, dostosowae ilose belek do
grubosci mum. Belki skr~cie srubami. Oparcie belek na scianie dl. min 20 cm).
- Montaz nowych drzwi z nawietrzakiem dolem, remont instalacji wod-kan, elektrycznej,
wykonanie nowych posadzek i oldadzin scian z plytek ceramicznych na wysokose 2 m,
montaz urz(ldzen i wyposazenia, montaz oSwietlenia nad lustrem i plafonier na suficie.
Malowanie scian.
A. Podloza pod plytki gres porcellanato.
Plytki ceramiczne naleZy ldase na podlozu 0 odpowiednich cechach. Podloze powinno bye:
• odpowiednia suchose
• brak zanieczyszczen
• stabilnose
• odpowiednia przyczepnose
W szystkie cztery warunki dose rzadko S(l spelniane rownoczesme, wtedy zachodzi tez
potrzeba odpowiedniego
przygotowania
powierzchni
oczyszczema,
wyrownania,
uzupelnienia brakow, poprawy spoistosci.
Plytki ceramiczne mozna ldase na:
Stare podloza: Podloze ze sciany malowanej farb~ olejn~ lub emulsyjn~
Aby zapobiec problemom naleZy usun(le warstw~ farby - mozna to zrobie w sposob
mechaniczny (zdrapuj,\:c farb~) lub korzystaj'\:c z dodatkowych preparatow chernicznych
ulatwiaj(lcych usuwanie starych powlok malarskich. Preparaty takie powoduj(l rozmi~kczanie
i p~cznienie warstwy farby, znacznie ulatwiaj(lc jej zdj~cie np. szpachelk'\:.
Podloze ze starych plytek. Jesli poprzednia warstwa plytek dobrze si~ trzyma, podloze takie
jest stabilne i mozna na nim polozye nast~pn(l warstw~ glazury. Sil~ przylegania starych
plytek najlepiej sprawdzie poprzez opukiwanie - jesli plytki nie wydaj(l gluchego odglosu, to
znaczy, ze dobrze przylegaj'\:. Jesli okaze si~, ze cz~se starych nie przylega naleZycie (wydaje
gluchy odglos) naleZy je wowczas zdj(le, a rniejsca po nich uzupelnie mas(l wyrownuj(lc'\:.
Przed ulozeniem nowych plytek powinnismy dokladnie oczyscie powierzchni~ starych naleZy je odtluscie przemywaj'\:c powierzchni~ sod'\: kaustyczn'l, a nast~pnie obficie splukae
wod'\:. Zwroemy szczegoln(l uwag~ na nalezyte oczyszczenie spoin.
Podloza po usuni~ciu starych plytek. Jesli po zerwaniu starych plytek stara zaprawa
wystarczaj(lco mocno przylega do sciany, wowczas mozemy j'\: zostawie, wyrownuj'\:c tylko
ubytki mas(l wyrownuj'\:c'\:. Jesli nie mozna polozye plytek na poprzednich powierzchniach
materialow, wowczas nalezy skue ze scian stare zaprawy. Jednak przed polozeniem nowej
warstwy plytek, scian~ tak'\: trzeba otynkowae - parni~taj,\:c 0 zachowaniu pionu sci any i
utworzeniu rownej plaszczyzny tynku. Swiezo polozonej warstwie tynku nalezy takZe
pozostawic czas na wyschni~cie - zwykle okolo jednego tygodnia na kazdy centymetr
grubosci. Jesli poloi:ymy nowe plytki na nie do konca wyschni~tym tynku, wowczas na
skutek napr~zen powstaj'\:cych w schn'\:cym tynku na plytkach mog,\:pojawie si~ drobne rysy i
p~kni~cia.
Nowe podloza. Nowe podloze powinno bye suche i "wylezane" - od jego polozenia powinno
min'\:e od kilkunastu dni do kilku rniesi~cy.
Podloza gipsowe. Jesli zamierzamy poloZyc plytki na powierzchni plyt gipsowych, nalezy je
wowczas zagruntowae odpowiedni'\: emulsj,\: gruntuj'\:c'\:. Emulsja taka zmniejszy nasi(lkliwosc
podloza i zabezpieczy klej przed zbyt szybkim wysychaniem. Wprawdzie zdaniem
producentow plyt gipsowych s'\:one zagruntowywane przeciw wilgoci juz w czasie produkcji,
jednak dla pewnosci nalezy je dodatkowo zabezpieczye poprzez pomalowanie odpowiednimi
preparatarni. Takie zabezpieczenie powierzchni zapobiega p~cznieniu podloza pod wplywem
wilgoci i odpadaniu plytek.
18
Do uszezelnienia podloZy moma zastosowac system ATLAS WODER E, oparty na folii
bezspoinowej.
Do przyklejania plytek na systemie WODER E najlepiej uzy6 klejow elastyeznyeh AlLAS
PLUS, AlLAS PLUS BAL Y lub AlLAS PROGRES ELASTYK.
Zastosowano plytki gres poreellanato SATURN
POSADZKI - gres SATURN MALACHIT SATYNOWY 29,5X29,5
SCIANY - gres listwa SATURN MALACHIT FALA - polerowana, SATURN PIASEK
polerowany 29,5X59,5 x 2 - ukladane pionowo, nast~pnie 3 warstwy plytka PIASEK
29,5x29,5 - satynowa. Wysokosc calkowita 225 em.
Drugi wariant z zastosowaniem plytek SATURN - bez i posadzki SATURN terakota.
B. Malowanie seian wg p.3 - kolor seian Aprikose 0
C. Kabiny sanitame wykonane z laminatu wysokoeisnieniowego Print HPL Strolifieato gr 12
mm wloskiej finny Abet Laminati, akeesoria zestali nierdzewnej, kolor plyt 431, kabiny na
noi:kaeh z przeSwitem - 15 em od posadzki, wysokosc seian i drzwi - 185 em.
9.WYMIANA PLYT KAMIENNYCH NA STOPNIACH
WEJSCIOWYCH
Ze wzg1~du na szezerbienie plyty kamiennej stopni sehodowego wejscia do s(ldu projektuje
si~ jej wymian~ na now(l. Zastosowac now(l plyt~ z granitu w kolorze zblizonym do
istniej(leego 0 wym. 145x45x3 em. Powierzehnia zewn~trzna wypalana. Wymiar sprawdzic
na obiekeie. Klei6 klejem mrozoodpomym stosuj(le pokrycie klejem ealej powierzehni bez
pustki powietrznej. Najlepiej uZy6 klejow elastyeznyeh ATLAS PLUS, AlLAS PLUS BAL Y
lub ATLAS PROGRES ELASTYK.
10. REMONT SCHODOW WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ
Wejscie porn. nr 023, 118,211,312. Stopnie i podesty sehodowe oraz balustrady drewniane,
tralki odnowi6.
.
W pierwszej kolejnosei trzeba usun(lc warstw~ starej, zdeptanej farby. Moma uZyc do tego
eelu elektryeznej szlifierki b!\:di opalarki.
Po usuni~eiu farby powierzehnie sehodow naleZy podda6 szlifowaniu wygladzaj!\:eemu przy
UZyeiu drobnoziarnistego papieru seiemego, a nast~pnie zmy6 je ciepl!\:wod!\:.
Po ealkowitym wysehni~eiu sehody mom a pomalowac lakierem - Capaeryl PU = Gloss, PU Satin
11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ NASWIETLA
Stolark~ okienn!\: drewnian(l wymienic na now!\: na wzor istniej!\:eej wykonan!\: z PCV w
pomieszezeniaeh:
113 - komunikaeja - wymiar 140x240 sztuk 2 - wymiary sprawdzic na obiekeie
218 - komunikaeja - wymiar 140x240 - sztuk 2 - dolne szyby zastosowac mat owe - wymiary
sprawdzi6 na obiekeie
201 - sala rozpraw - wymiary 120x260 - sztuk 3 ( 3 skrzydla) oraz 100x160 - sztuk 4 (dwa
skrzydla) - wymiary sprawdzi6 na budowie
206 i 207 - pokoje - naSwietla nieotwierane - dl. 125 em + 420 em wys. 100 em. - wymiary
sprawdzi6 na budowie.
11.1 Zakres robot
• demontai: drewnianyeh oseieznie wymienianyeh okien,
• wykueie podokiennikow wewn~trznyeh.,
• rozbiorka obrobek blaeharskieh na podokiennikaeh zewn~trznyeh,
19
• obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych wraz z uszczelnieniem piank'l montazow'l
i silikonem,
• wykonanie opierzen podokiennik6w zewn~trznych z blachy stalowej laminowanej,
• obsadzenie wewn~trznych podokiennik6w laminowanych,
• obr6bka oscieZy wewn~trznych do lica sciany wraz z osadzeniem aluminiowych
naroZnik6w wok61 otworu okiennego,
• wyw6z element6w i odpad6w z rozbi6rki.
11.2 Rodzaje materialow do wymiaoy stolarki okieooej:
• okna z tworzyw sztucznyeh, w kolorze bialym, spelniaj'lee nfw warunki:
• ramy z profilu pi~ciokomorowego - bezofowiowe
• grubosc profili minimum 70 mm
• szyby zespolone podw6jnie oszklone, 0 wsp61. przenikania ciepla nie wi~kszym
niZ U= 1,1 [W/ffi2K],
.wsp61ezynnik przenikania eiepla dla okien = U (max) 1,8 [W/(m2K)]
• mikrowentylaeja z dodatkowym nawiewnikiem sterowanym r~eznie
(1 nawiewnik/l okno),
• skrzydla rozwierano-uehylne zaopatrzone w podnosnik skrzydla (blokada bl~dnego
polozenia klamki) zamontowany fabryeznie na zasuwniey,
• okna 0 szerokosei do 140 em maj'l byc wykonane na ruehomych slupkaeh ,
• okucia widoczne przy zamkni~tYm oknie w kolorze bialym, okucia niewidoezne
przy zamkni~tym oknie w kolorze oeynku .
b) podokienniki wewn~trzne (parapety) laminowane, sred. szer. 25 - 30 em,
c) podokienniki zewn~trzne (opierzenia) z blaehy stalowej laminowanej ,
d) pozostale materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodpomy, masy klejowe, naroZniki ochronne aluminiowe.
12. REMONT TARASU IPIETRA - STROPODACH
Taras 0 orientaeyjnyeh wymiaraeh - 5,5 x 6,4x 7,Ox 7,0 m
Ze wzgl~du na przeeiekanie tarasu WYffiaganyjest jego remont. Brak 0dkrYwek uniemozliwia
okreslenie jego konstrukeji. Dokumentaeja modernizaeji budynku kiedys NBP - przedstawia
konstrukcj~ z plyty zelbetowej, spadki wyprofilowane z zuzla i warstwy gladzi betonowej, z
izolacj'l przeciwwodn'l. W przypadku odspojenia istniej'lee plytki naleZy usun'lc.
Projektuje si~ renowacj~ tarasu w teebnologii REMMERS.
Dzi~ki zastosowaniu elastyeznej, mineralnej powloki hydroizolacyjnej ukladanej na jastryehu
zapewnione jest trwale zespolenie kolejnyeh warstw: konstrukeji, hydroizolaeji i okladziny
z plytek. Zalet'l systemu hydroizolaeji opartego na preparaeie Kiesol i elastyeznym szlamie
uszezelniaj'lcym Elastosehlamme 2K lub Eiastosehlamme1K jest skuteezne zabezpieezenie
konstrukeji przed zawilgoeeniem. Unika si~ dzi~ki temu uszkodzen mrozowyeh. Dzi~ki
zdolnosci mostkowania rys (0 rozwartosei do 1,0 mm) hydroizolacja pozostaje trwale
szczelna.
Dopasowany do systemu, elastyezny klej do plytek np. Flexkleber zapewnia znakomite
zespolenie plytek z podlozem. Okladzina z plytek jest nie tylko estetyeznym wykonezeniem
ale takZe stanowi oehron~ hydroizolacji. Pakiet systemowyeh produkt6w uzupelniony
jest jeszeze elastyezn'l mineraln'l zapraw'l spoinow'l Flexfuge, Fugenperl Flex lub SPOlll'l
epoksydow'l Colorfuge EP.
Przygotowaoie podloza
20
Podloze musi bye wystarczaj4co rowne i wolne od rys przechodz4cych przez cala grubose
elementu. Wymaga si~, aby jastrych mial co najrnniej 28 dni. Doldadne opisy sposobu
przygotowania podloza. znajduj'l si~ w aktualnych instrukcjach technicznych. W razie
niewystarczaj'lcego nachylenia, nalety ulozye jastrych zespolony z podlozem, z odpowiednim
spadkiem zapewniaj'lcym odprowadzenie wody.
Spos6b wykonania: mineralna warstwa sczepna pec Grund jastrych ze spadkiem z zaprawy
PCC-MorteI uldadany na swieZ4warstw~ sczepn'l. Mozliwe jest takZe wykonanie jastrychu
z mieszanki betonowej przygotowanej na budowie z dodatkiem dyspersji Haftfest.
Uszczelnienie
Hydroizolacj~ wykonuje si~ na betonie, jastrychu Iub innym podloZu bezposrednio pod now'l
oldadzin'l z plytek. Tasmy dylatacyjne: Najpierw nalety uszczelnie wszystkie zl'lcza sciana/
posadzka oraz szczeliny dylatacyjne. Stosuje si~ do tego celu specjalne tasmy wtapiane w
material hydroizolacyjny. Gruntowanie powierzchni (w miejscu uldadania tasmy) preparatem
KiesoI rozcienczonym 1:1 wod'l i naniesienie elastycznego szlamu uszczelniaj'lcego
Elastoschlamme 2K Iub ElastoscWamme lK. Wcisni~cie tasmy dylatacyjnej Fugenband SP
120170 w swiety szlam uszczelniaj'lcy i wtopienie tkaniny. W taki sam sposob, w swiezy
szlam uszczelniaj'lcy wtapia si~ kolnierze wok6l wpustow podlogowych i przejse rur a takZe
naroZniki wewn~trzne i zewn~trzne. Obrobki S4 mocowane do jastrychu zgodnie z
zaleceniami producenta. Z reguly perforowane profile brzegowe rynien odplywowych
uldadane S'l mi~dzy warstwami szIamu uszczelniaj'lcego, w ktory dodatkowo wtapia si~ w
tych miejscach tkanin~ zbroj'lc'l.
Hydroizolacja powierzchniowa
Wlasciw'l hydroizolacj~ na calej powierzchni wykonuje si~ przez dwukrotne naniesienie
elastycznego szIamu uszczelniaj'lcego ElastoscWamme 2K Iub Elastoschlamme IK na
podloze zagruntowane preparatem Kiesol, gdy preparat gruntuj'lcy zostanie wchloni~ty przez
podloze.
W momencie nakladania kazda warstwa powinna miee grubose ok.I mm, co osi(lga sit( przy
zutyciu ok. I,5 kglm2. Drug'l warstw~ szIamu naklada sit(, gdy pierwsza nie b~dzie juz
ulegala uszkodzeni. W strefie styku ze scian'l powlok~ hydroizolacyjn'l wykonuje si~ takZe na
scianie do wysokosci min. 15 cm lub do gomej kraw~dzi plytki cokolowej. Zuzycie: ok. 3,5
kglm2 na 2 warstwy. Po hydroizolacji mozna chodzie po 48 godzinach (przy cieplej pogodzie
24 godzinach) jest ona wtedy takZe wodoszczelna.
Altematywnie mozna wykonac powlok~ hydroizolacyjn'l z uelastycznionej .zywicy
epoksydowej Elastopox, zwlaszcza gdy now'l hydroizolacj~ wykonuje si~ na powierzchni
mocno przylegaj'lcych do podloza, starych oldadzin z plytek. Tasmy dylatacyjne wkleja
si~wtedy takZe uzywaj'lc materialu Elastopox
Uldadanie plytek na hydroizolacji zespolonej
Zasadniczo nalety uldadac materialy okladzinowe w mozliwie jasnych kolorach i cechuj'lce
si~ wysok'l mrozoodpomosciC\, aby unikn'lc zbytniego nagrzewania, zmian ksztaltow i
wnikania wody w plytki. Plytki nalety kleic cal'l powierzchni'l bezposrednio na hydroizolacji
zespolonej ElastoscWamme 2K Iub ElastoscWamme lK zapobiegaj'lc zbieraniu si~ wody
pod oldadzin'l. Do uldadania oldadzin stosowane S'l uelastycznione, hydraulicznie wictZ'lce,
cienkowarstwowe zaprawy klejowe Flexkleber lub Flexkleber -szybkowictZ'lcy-w technice
nakladania na obydwie powierzchnie. Kleje Flexkleber wi~'l prawie bez naprt(zen
zapewniaj'lc wysok4 wytrzymalosc na odrywanie nawet na szczeInych podlozach, cechuj4
sit( dlugim czasem otwartym klejenia (ok. 30 minut) i daj'l sit( latwo rozldadac bez
uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej. Warstwa kleju zespolona z elastyczn'l warstw'l
hydroizolacyjn'ljest w stanie przeniesc napr~zenia normalnie wyst~puj'lce w elementach
21
budowli. Jezeli na starych plytkach wykonuje si~ powlok~ uszczelniaj(\..c(\..
z materialu
Elastopox, do klejenia okladziny z plytek nalezy uZyc epoksydowego kleju do plytek
Fliesenklebstoff EP.
Spoinowanie okladziny
Po stwardnieniu zaprawy klejowej (z reguly 1 dzieil) okladzina jest spoinowana mineraln(\..
zap raw(\.. spoinow(\... Do spoin 0 szerokosci 3 -20 mm stosowana jest szybkowi(li:(\..ca,
hydrauliczna, ulepszana tworzywami sztucznymi zaprawa spoinowa Flexfuge. Material ten
cechuje si~ nisk(\..,jak na zaprawy mineralne, nasi (\..kliwosci(\...
Wodoszczelnosc systemu okladziny mozna znacznie podwyzszyc przez zastosowanie do
spoinowania produktu Colorfuge EP, poniewaz uzyskuje si~ spoiny prawie calkowicie
wodoszczelne. Szczeliny ruchome (dylatacyjne) powinny miec szerokosc ok. 10 rom i
przechodzic przez cal(\..struktur~ okladziny az do gomej powierzchni tasmy dylatacyjnej
wtopionej w hydroizolacj~. Jezeli jest to mozliwe, szczeliny te naleZy wst~pnie wypelnic
odpowiedni(\.. wkladk(\.. (sznurem ze spienionego polietylenu). Poiniej ukladana jest trwale
elastyczna spoina silikonowa Multi Sil. Ta masa dylatacyjna cechuje si~ dobr(\..
przyczepnosci(\.. bez gruntowania, moze byc dopasowana kolorem do zastosowanej spoiny
mineralnej i daje si~ latwo wygladzac roztworem mydlanym.
RozwaZyc mozliwosc wykonania elektrycznego ogrzewania rury spustowej i kratki w okresie
ZllllY·
13. REMONT POSADZKI KAMIENNEJ i COKOLOW.
Istniej(\..ca posadzka kamienna jest w dobrym stanie. Na cz~sci powierzchni ok. 25 %
wyst~puje odspojenie od podloza oraz kilka plytek jest uszkodzonych - p~kni~tych.
Odspojone plytki nalezy przykleic a p~kni~te wymienic. W przypadku braku mozliwosci
zakupu takich plytek moma zdj(\..cplytki z ostatniego spocznika klatki schodowej i uzupelnic
brakuj(\..ce w holu. Na spoczniku zaloZyc nowe plytki kamienne w podobnym kolorze.
Najlepiej uzyc klej ATLAS PLUS BAL Y.
14. NAPRAWA
archiwum p. Dr 011.
SUFlTU Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
w
Sufit wzmocnic k(\..townikami. Naroza wzmocnic siatk(\..zbrojon(\.. oraz szpachl(\.. GIPSAR
MAX. Po oszlifowaniu malowac bial(\..farb(\..wg or 3.
15. WYMIANA SUFlTU Z ZASTOSOWANIEM PLYT AMSTRONG
60X60 w pomieszczeniu sanitariatu Dr 116 i pokoju serwerowni Dr 117 z plyt
prasowanej wemy mineralnej
16. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA
I OCHRONY
Zakres robot - malowanie wn~trz, wymiana drzwi i okien oraz wymiana wykladzin
podlogowych i posadzek.
Elementy zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi
• Przewidywane zagrozenia: upadek z wysokosci, spadek materialow budowlanych,
• Prace na rusztowaniu,
• Roboty malarskie, glazurnicze, murarskie
• Roboty przy wymianie posadzek
• Roboty przy wymianie drzwi i okien
22
Srodki tecbniczne i organizacyjne zapobiegaj~ce niebezpieczenstwom wynikaj~cym z
wykonywania robot budowlanycb w strefacb szczegolnego zagrozenia zdrowia
Zapoznanie pracownikow z programem prowadzenia remontu i poinstruowaniu ich 0
bezpiecznym sposobie jego wykonania, powinni bye przeszkoleni zakresie BlIP I p.poz oraz
instruktazu stanowiskowego.
• Pracownicy powinni bye wyposazeni w sprz~t ochrony osobistej zgodny z atestami i
instrukcj'l uzytkowania: obuwie i stroj roboczy,
• Na budowie nalezy urz'ldzie punkt pierwszej pomocy i umozliwi6 poszkodowanemu
skorzystanie z pomocy medycznej punktu lekarskiego
• Zabezpieczenie przejse dla pieszych znajduj'lcych si~ w strefie zagrozonej spadaniem
przedmiot6w i material6w
• Kontrola wykonania i zabezpieczenie pomost6w i rusztowan do prac na wysokosciach
• umieszczenie przy maszynach i urz'ldzeniach instrukcji obslugi
• Pomieszczenia malowane i w kt6rych wymienia si~ wykladziny nalety wietrzye.
Uwaga:
Ochrona rna dotyczye osob postronnych oraz pracownikow przedsi~biorstwa wykonuj'lcego
roboty budowlane.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych istotnych rozbiemosci
pomi~dzy stanem faktycznym a dokumentacj'l, nalezy 0 tym fakcie poinformowae
projektanta.
UW AGI KONCOWE.
* Wszystkie roboty nalety wykonywae zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych
opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
* W szelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6lnosci elementy stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowej, i innych nalezy zamawiae i wykonywae na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
* Kazdy element projektowy nalety rozpatrywae i rozpoznawae w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunk6w, ktore do tego elementu si~ odnosz'l z uwzgl~dnieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
*Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt6rego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyj~tych rozwi'lZall w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takZe z projektantem i za jego zgod'l.
* Zgodnie z art. 22 ust.Z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U z 2003 roku Nr
207 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy rna obowi'lzek realizacji obiektu
zgodnie z obowi'lZUj'lcymi przepisami i sztuk'l budowlan'l,
*Do odbioru budynku po zakonczonej realizacji nalety przedstawie atesty materialow i
wszystkich uzytych srodkow impregnacyjnych i wykonczeniowych
*Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobow oraz produktow wskazuj~ce na
konkretnego producenta s~ wyl~cznie przykladem icb uiycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie naleiy icb traktowac jako zobowi~uj~cycb, gdyi w zaden sposob nie
wi~~ one wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty rownowaine,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznycb
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). Prace budowlane, a w szczegolnosci
konstrukcyjne naleiy prowadzic pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. W przypadku
rozbieznosci oraz zmian w stosunku do
dokumentacji naleiy niezwlocznie wezwac projektanta.
23
DOLNOSLf\SKA
OKR~GOWA
IZBA
ARCHITEKTOW
Wroclaw, dnia 29.09.2009 r.
ZASWIADCZENIE
Zaswiadcza
Sl~,
ze Pan mgr
inz. arch. Zbigniew
Kudyba
posiadaj'tcy
uprawnienia do pelnienia samodzie1nych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci
Wojew6dzkie
architektonicznej
Biuro
bez ograniczen nr 695/80 wydane przez
Planowania
Przestrzennego
w Jeleniej
G6rze
dnia
08.05.1980 r, jest wpisany na list~ czlonk6w Dolnosl'tskiej Okr~gowej Izby
Architekt6w pod numerem DS-0375.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2010 r.
Pr ,=w'J(!n;CZEl~Y
Dolnos skl~J Ok,'
tekt6w
'_.-.
I
50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Te1.071/344 33 69,071/3423369,
E-mail: [email protected]
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA I O/W-w nr 15 102052260000640202277366
/
,-: .'!.'
.~._
~~.=~_::_~~~.~.~.:&ia
~~._.~~
..~_~
_ 1f!.?r.
.... -.
....
A·...~:· ., ~; r
DECYZJA 0 STWIERDZENIU
,1....
.... l"';'~:
.•
.
.:..
'-.
......•.
~'.
-
ust.·1···1-2 ":"§'7'~"-
N"~-'·:··:;;·..i'·~
' -..:..:. ::.
.
:.'
.
'
-.:. ..';
"'.'J.
.
w
technic~ych
budo\wichvii: { i
···r-·-· .•..,.- ..•_:"i:.~ •.•.~ •...<.,,,..
(.
_... ·.. :.:l..: ..;.;J'.-o,J.L~·;.) .•..i3·1
._
.._...._.
.1§ 1~ust. 1 pkt _,.._. __._...ht .. _..:._
.._~
...
:,...
{.:::l{,:..•.
,
.--:(,..•.:...•..•.:..(..
,~~~~j.:_J:.; )'.::~
\.;
t:: .- r<?zporz'ld~~nia ~I~}~~t!~.Go~~odar;k~.:re.!"~n0'r~i::i~0S~:-?~y :.,$.t:9d9\\jska ;.~.Ania. 20
'\v"
w sprawie' ·s.amodzielnych· 'funkcji :'technicznjch
........-
si~, ze:
.
---~--···--"··7""·':~"··_···:··-"·_~·:·_"-"
__'::"~: (imi~'i"Ii;''Z;;';isko
mag£ster
JJ
~.9..~.:.:__ : 19:4.6. r:· w
posiada przygotowani~ zaw~d~"v'~ upowazni~jqce
pro
j
e k tan
........... _
t a
-
-
...............
'.;:"..;
';,
(
.
;
_ .
.
.
::..~.~.~!.~.J
~.~.~.~.~;.~y.
..:.~
:
do \v:ykonywani~ ";am~dzi~lnej funkcji
-j--------------
architektonicznej
w zakresie
)".: :,:.:: .:..::
'
inZY!:':ier':'arch1tekt
.:..
.
. ..- .
.. . (tytu-C;;;';~o'~vy' ="~'ay,;odo~~yj"':"":'
~.~._
........... J.."
urod~ony~) dnia
lutego. 1975 r.
budoWnictwfe ~(DZ:1J.':~k'S; poz. 46). stwierdza
..
. Obywatel{~)
/....
.. '.
PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
_~ ~do'pelnienia samodzielnych~~kcji
. .l: a podstaw1e §
.., ...,,
"':';;-f)lr~
..;)....
).)
_
.
.
!
·..(r~d~3j f~ml;;;cJ'6""""--"""""''''''''
-------------
-_
~
_.-
-,
-_
_..-_
~
-_.
_
-------------------------------------------------··· · ·· ··· · ·· ········..··..-(~pecjaii~aci'a:"za\;':o'dO\;;~j'
MA-BU.-\:U
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79
R7.;G Ustrzyki
899-79 9.100
.
,.
.;~.
:~>:....
:;..~.<-....:
','
~~::.j::.
.:.
4
•••••••
..
.,'
~
••
::
'::::;~'.:
:,~~\;>:~.:
:.':-'.~
'~..'..
...
•••
...'
,
..•.
.::.
~...,:
'.,;.':-::.;.>':,
I
_.~~
•.•• : •••
::'< '.....:..
:,..:.~:.:.:.~.i.:'-:;:;'~.::~':~:~:;;
.
;'...
'. :: _:"..:<':'.;..: ~,,~\'~:~~:"~
~., ~.:-.
::..~::
.. "
.
1
,'.
",
......
:.,l.."
,~,q
.• ...J.
',.
: .:.'
) •..
,-'
,,'_.
i
.;...•.
I
ZBIGNIEW
Obywatel(k~
•••••.
r
~.
r.;;;
, KUDYJ?~ __ .
, __
(imit; i nazwisko)
I
,,__._,,
jest
:
':'";~',,.
J,.
-.
:J ( :'
upow~*~on}¥)do:
,
,
•
,< ~::(
...·w:"! t-.~~I-J"'J.,W0~(·~~·,LC--V'i
:J~;'';T-:'J:l::r:. T";;
L': f..tY;:T1G.
1 )do eporz8cdzanislprojekt6w :w~·zakresie·:rozw1~za.t1
•
/
a) archi tektonicznych_ w~zelkich.,obiek:t6~..:budo~lanych,
?: •.••~.,:r......
~"/
b) konstrUkcyjno-budowlanych 'obiekt6w'budowlanych"" ..,
" w budownictwieos6b'" fizyczriych,z"'Wy~f\c'ienlem'
konstrukcji
fundament6w gl~bokic~ ~:t~udn1ejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalbych,
.
..
2) w budownictwie osob fiz~cznych -,d~~~ierowania,nadzo~owan~
i kontrolowania budowy ,kierowania ikontrolowanta
wytwarzania konstrukcyjnych
element6wbudowlanych
oraz oceniania
.
...
.
.".
i badania stanu technicznego obiekt6w budowlanych - z wyl~cze~ni~m konstrukcji fundamentow g~~bokich i trudniejszych
konstrukcji-statycznie niewyznaczalnych.,-
..
,
i·:1.,t.·r~
'.
.
c.
"'.
.
''''
..
-, -'-
•

Podobne dokumenty