katalog MARLEY ALUTec

Komentarze

Transkrypt

katalog MARLEY ALUTec
Produkt
wyró˚niony na
III Ogólnopolskim
Salonie Dekarskim
System rynien Marley Alutec
zaprojektowany z myÊlà o otoczeniu
System rynien aluminiowych
Marley Alutec
Materiał
Materiałem u˝ytym do produkcji systemów rynnowych
Marley Alutec jest aluminium. Rynny i rury sà wykonane
z ciàgnionego aluminium o gruboÊci 1,5 mm, czyli ponad
dwukrotnie wi´kszej od innych metalowych rynien i rur
wykonanych z blachy, stosowanych powszechnie w Polsce.
Kształtki do rynien sà wykonywane poprzez odlewanie,
natomiast kształtki rur sà wykonywane z rur w procesach ich
zw´˝ania, kielichowania oraz spawania.
Aluminium jest metalem lekkim, wa˝y około 65 % mniej
ni˝ popularna w budownictwie stal. Dzi´ki temu praca
wykonawców jest szybsza i łatwiejsza. Materiał posiada
bardzo korzystny, wysoki współczynnik wytrzymałoÊci do
wagi oraz jest bardzo odporny na korozj´. Aluminium
w naturalny sposób utlenia si´ powierzchniowo tworzàc
warstw´ ochronnà zapobiegajàcà korozji. W przypadku
zarysowaƒ lub uszkodzenia tej warstwy, aluminium utlenia
si´ ponownie – odbudowuje barier´ i nie koroduje.
Jednym z nielicznych czynników powodujàcych korozj´
poprzez reakcj´ chemicznà jest trwały kontakt surowego,
niepomalowanego aluminium z niektórymi metalami,
na przykład miedzià i cynkiem. Korozji sprzyja równie˝
Êrodowisko silnego zasolenia.
Materiał oraz technologia podukcji sà przyjazne
Êrodowisku. Aluminium jest łatwe do ponownego
wykorzystania dzi´ki temu, ˝e w procesie recyklingu nie
traci jakoÊci, a iloÊç energii potrzebnej do przetopienia
jest niewielka (o 95 % ni˝sza ni˝ energia potrzebna do
pierwotnego wytworzenia aluminium z boksytów). Szacuje
si´, ˝e obecnie na Êwiecie jest u˝ywane 75 % całego
aluminium wyprodukowanego po 1888 roku. Jednym
z najstarszych przyk∏adów u˝ycia aluminium jest statua
Erosa w Londynie, wykonana w 1893 r.
2
Zaprezentowane na zdj´ciach produkty sà dost´pne w ofercie
firmy Marley Alutec w Anglii.
W ofercie Marley Polska dost´pne sà na zamówienie Klienta, przy
indywidualnej wycenie.
zaprojektowany z myÊlà o otoczeniu
Malowanie
i kolorystyka
Systemy rynnowe Marley Alutec sà malowane proszkowo
Oprócz standardowo dostarczanych kolorów producent
farbami poliestrowymi do zastosowaƒ architektonicznych,
systemów Marley Alutec mo˝e pomalowaç system w ka˝dym
dzi´ki czemu ich powierzchnia nabiera atrakcyjnego,
kolorze wskazanym przez klientów, pod warunkiem ˝e
stabilnego koloru i nie wymaga konserwacji przez wiele lat.
zamawiane iloÊci b´dà odpowiednie do ekonomicznej
Do malowania u˝ywane sa zawsze farby najwy˝szej jakoÊci
produkcji.
Alesta (produkowane przez firm´ Dupont), a malowanie
odbywa si´ wyłàcznie w automatycznych malarniach
posiadajàcych odpowiednià licencj´ producenta farb
oraz certyfikat jakoÊci Qualicoat. Wszystkie produkty
dostarczane przez Marley Alutec sà malowane proszkowo
zgodnie z normà EN 12206-1:2004.
Efektem elektrostatycznego malowania proszkowego jest
Antyczna
Czerƒ
Bràz
trwała powłoka farby o gruboÊci 60 μm, dwu lub trzykrotnie
CAST 98
RAL 8017
grubsza ni˝ powłoki stosowane przez producentów
systemów rynnowych i pokryç dachowych ze stalowych
blach powlekanych.
Kompozycja u˝ytego materiału (aluminium) oraz
przyj´tej technologii malowania zapewnia u˝ytkownikom
RAL 1013
RAL 5002
RAL 7015
RAL 8016
RAL 1017
RAL 5003
RAL 7021
RAL 9010
RAL 2002
RAL 5010
RAL 7035
RAL 9005
RAL 3002
RAL 6002
RAL 7037
i wykonawcom wiele korzyÊci. Pomalowane w taki sposób
aluminium charakteryzuje si´ najdłu˝szà, wieloletnià
trwałoÊcia barwy, a gruba warstwa farby dodatkowo
ochrania aluminium przed ewentualnym czynnikami
mogàcymi powodowac korozj´ w wyniku reakcji
chemicznych. Nawet po zarysowaniu farba nie łuszczy si´
ani nie odpada, a zarysowane aluminium utleniajàc si´
tworzy naturalnà barierà antykorozyjnà. Dlatego rynny i rury
systemu Marley Alutec mo˝na ciàç na ˝àdane odcinki bez
obaw o póêniejszà korozj´.
Systemy rynnowe Marley Alutec dost´pne sà w Polsce
w dwóch kolorach: antyczna czerƒ oraz bràz (oferta
producenta obejmuje 18 kolorów spoÊród standardowej
palety RAL).
3
RAL 3003
RAL 6005
RAL 8014
Reprodukcje
kolorów
wy∏àcznie
w celach
poglàdowych
www.marleyalutec.pl
System rynien aluminiowych
Marley Alutec
Monta˝,
czyszczenie rynien
Monta˝ systemów rynnowych Marley Alutec jest łatwy,
porównywalny do monta˝u produktów z PVC lub stali
SzczelnoÊç rynien
powlekanej. Rynny sà łàczone przy pomocy złàczek
z uszczelkami, nie ma koniecznoÊci klejenia ani
lutowania.
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów rynien,
Złàczki do rynien Marley Alutec sà wykonane z odlewanego
nale˝y przestrzegaç podstawowych zasad
aluminium, malowane proszkowo oraz uzbrojone
monta˝u wynikajàcych z wieloletnich doÊwiadczeƒ
w uszczelki wykonane z najwy˝szej jakoÊci EPDM. W celu
charakterystycznych dla danych regionów. Rynny
zwi´kszenia trwałoÊci szczelnego połàczenia stosowane jest
powinny byç zawieszone na odpowiedniej wysokoÊci,
szczeliwo pogodoodporne, które nakładane jest w rowek
najlepiej tak, aby nie wystawały powy˝ej płaszczyzny
uszczelki przed połàczeniem złàczki z rynnà. Opisany
b´dàcej przedłu˝eniem dachu. W czasie monta˝u nale˝y
sposób łàczenia jest nazwany przez producenta Jura Joint
zwróciç uwag´, aby składane cz´Êci systemu były
i został zgłoszony do opatentowania.
czyste, równo doci´te oraz pozbawione uszkodzeƒ
Kombinacja EPDM, szczeliwa oraz precyzyjnego
mechanicznych. Po zamocowaniu w hakach rynna
dopasowania rynien do złàczek powoduje, ˝e takie
połàczenie zapewnia minimum 20-letnià szczelnoÊç
systemu, co zostało zbadane w czasie odpowiednich
testów. W przypadku ewentualnego rozszczelnienia bardzo
łatwo jest wymieniç uszczelki lub uszczelniç połàczenie
przy u˝yciu szczeliwa. Szczeliwo pogodoodporne Marley
powinna mieç mo˝liwoÊç przesuwania si´. Rynny nale˝y
łàczyç z łukami, wylotami, łàcznikami i zaÊlepkami w taki
sposób, aby uszczelki pozostały na swoich miejscach.
Poniewa˝ surowe, niepomalowane aluminium
w połàczeniu z roztworami soli lub w bezpoÊrednim
kontakcie z niektórymi metalami (np. cynkiem, miedzià)
Alutec jest przeznaczone do pracy w ekstremalnym zakresie
ma skłonnoÊci do korozji, nale˝y unikaç takich sytuacji.
temperatur od -50 do +150 ºC, natomiast monta˝
W trakcie u˝ytkowania rynny ulegajà rozmaitym
przy u˝yciu szczeliwa powinien byç wykonywany przy
zanieczyszczeniom przez osady spływajàce z dachu
temperaturze otoczenia w przedziale od -5 do +40 ºC.
i nanoszone przez wiatr. Rynny nale˝y okresowo
oczyszczaç, raz w roku lub cz´Êciej w razie potrzeby.
Gwarancja
i dopuszczenia
Przede wszystkim nale˝y zwróciç uwag´ na dokładne
Producent – firma Marley Alutec udziela 50-letniej
System rynien i rur Marley Alutec uzyskał
gwarancji na to, ˝e systemy rynnowe Marley Alutec nie
Aprobat´ Technicznà Instytutu Techniki Budowlanej
ulegnà w tym czasie korozji perforacyjnej w wyniku wad
nr ITB-15-8374/2010. Deklaracja ZgodnoÊci
materiałowych lub produkcyjnych.
z w/w aprobatà jest dost´pna w firmie Marley Polska
oczyszczenie łuków, łàczników oraz okolic wylotów
rynny.
(nr deklaracji MAL/RG/01/2010).
4
zaprojektowany z myÊlà o otoczeniu
Podstawowe wskazówki dotyczàce
monta˝u rynien Marley Alutec
Ci´cie
Haki doczołowe, wsporniki połaciowe
Rynny i rury najlepiej ciàç u˝ywajàc zwyklej piły do metalu,
Haki Marley Alutec sà odlewami aluminiowymi,
optymalnie o rozstawie 18 z´bów na 1 cal długoÊci.
spełniajàcymi wymogi normy EN 1462:2005 „Uchwyty
Do ci´cia mo˝na stosowaç spalinowe lub elektryczne
do rynien okapowych – Wymagania i badania”,
piły do metalu. Stosowanie wysokobrotowych szlifierek
kàtowych, które mogà wywołaç temperatur´ powodujàcà
topienie aluminium i spalanie farby nie jest zalecane.
Spadek
Rynny Marley Alutec zaleca si´ montowaç ze spadkiem
1:600 lub poziomo, bez spadku.
Rozstaw haków
W rejonach gdzie nie wyst´pujà opady Êniegu, producent
zaleca stosowaç rozstaw haków co 1 m. W Polskim
klimacie haki powinny byç bite g´Êciej, czyli co 0,6 m.
Dodatkowo ka˝dy element posiadajàcy uszczelki (wylot,
łuk, łàcznik, zaÊlepka) powinien byç wsparty hakami
po obu stronach w odległoÊci 10-15 cm ( z wyjàtkiem
zaÊlepki, którà nale˝y podeprzeç z jednej strony).
Âruby do mocowania złàczek
a w szczególnoÊci najwy˝szà, okreÊlonà przez t´ norm´
klas´ wytrzymałoÊci na obcià˝enia „H” oraz najwy˝szy
stopieƒ odpornoÊci na korozj´ „A”. W ofercie Marley
Alutec znajdujà si´ wsporniki umo˝liwiajàce monta˝
rynien Alutec do połaci dachowej lub krokwi w hakach
doczołowych. Wsporniki sà wykonane ze stali ocynkowanej
galwanicznie z powłokà pasywacyjnà. Hak doczołowy
nale˝y skr´ciç ze wspornikiem przy u˝yciu Êrub wykonanych
ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej z powłokà
pasywacyjnà. Nast´pnie nale˝y wygiàç wspornik pod
˝àdanym kàtem i przybiç do połaci lub krokwi.
Łàcznik rynien
Do rowka utworzonego w gumowej uszczelce nale˝y
wprowadziç szczeliwo, po uprzednim dokładnym
odtłuszczeniu powierzchni. Zgodnie ze wskazówkami
na wewn´trznej stronie łàcznika umieÊciç koƒce rynien
w łàczniku tak, aby zachowaç mi´dzy nimi 3 mm przerw´,
Przy dokr´caniu Êrubami haków doczołowych, łuków,
umo˝liwiajàcà ekspansj´ termicznà materiału.
wylotów, obejm Omega istnieje mo˝liwoÊç miejscowego
Rynny mo˝na wkładaç do łàcznika wczeÊniej przykr´conego
zadrapania farby, dlatego zaleca si´ u˝ywania do
do deski czołowej lub przed jego przykr´ceniem.
monta˝u haków Êrub wykonanych ze stali nierdzewnej,
ewentualnie Êrub stalowych ocynkowanych galwanicznie
z warstwà pasywacyjnà. Przed wkr´ceniem właÊciwej Êruby
mocujàcej złàczk´ do deski lub Êciany nale˝y nawierciç
otwór pilota˝owy.
5
www.marleyalutec.pl
System rynien aluminiowych
Marley Alutec
Kielichy i zw´˝enia złàczek zaprojektowane zostały
Łuki, zaÊlepki
Podobnie jak w przypadku łàcznika,
do rowka utworzonego w gumowej
uszczelce nale˝y wprowadziç
szczeliwo, po uprzednim dokładnym
z niezb´dnym marginesem uwzgl´dniajàcym dopuszczalnà
tolerancj´ Êrednic rur powstajàcych w procesie ekstrudo­
wania aluminium. W zwiàzku z tym naturalne jest wyst´po­
wanie pewnego „luzu” pomi´dzy złàczkà a rurà, nieco
wi´kszego ni˝ w
odtłuszczeniu powierzchni.
przypadku np. rur
Nast´pnie nale˝y połàczyç złàczk´ z rynnami, wkładajàc
spustowych Marley
rynny na zaznaczonà w złàczce odległoÊç.
wykonanych z PVC.
Miejsca łàczenia
rur ze złàczkami
mo˝na stabilizowaç
u˝ywajàc szczeliwa
Wylot
pogodoodpornego.
Podobnie jak w przypadku łàcznika, do rowka utworzonego
w gumowej uszczelce nale˝y wprowadziç szczeliwo, po
uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni. Wylot
jest elementem łàczàcym dwa odcinki rynien, które nale˝y
wło˝yç do wylotu na zaznaczonà w nim odległoÊç. Wylot
mo˝na zakoƒczyç
zaÊlepkà wewn´trznà
Dolna cz´Êç wylotu
Obejmy i Êruby do obejm
Sà dost´pne dwa rodzaje obejm do rur:
A) o
bejma Omega do Êcian drewnianych, z muru lub
kamienia
B) obejmy z kostkà do Êrub dwugwintowych M8, stosowane
przy okazji dociepleƒ budynków.
Nietypowe elementy
jest tak uformowana,
˝e wchodzi do rury
spustowej bez koniecznoÊci u˝ycia dodatkowych
elementów.
Rury spustowe
Rury do rynien Marley
Alutec nie posiadajà
kielichów.
Dzi´ki łatwoÊci ci´cia i spawania istnieje mo˝liwoÊç
Kształtki do rur
o niestandardowych kàtach, wyloty, kolana, itp. Czas
Złàczki rur (mufy, kolana, trójniki, rewizje) posiadajà
realizacji takich zamówieƒ zazwyczaj jest doÊç długi,
z jednej strony kielichy (do których wchodzi rura spustowa),
zwa˝ywszy na koniecznoÊç spawania surowego aluminium,
a z drugiej strony ich koƒcówki sà tak zw´˝one, aby mog∏y
malowania i ewentualnego umieszczenia uszczelek. Takie
byç wsuni´te do Êrodka rury.
zapytania sà traktowane indywidualnie, a cena oraz termin
Kolana, trójniki oraz niektóre elementy nietypowe
wykonywane sà z rur spustowych. Poszczególne cz´Êci
łàczone sà poprzez spawanie.
6
wykonania nietypowych elementów, takich jak: łuki
dostawy sà okreÊlane osobno dla ka˝dego zamówienia.
zaprojektowany z myÊlà o otoczeniu
Produkt Rynna Kod GE513 Cena PLN
Produkt Kod Cena PLN
100,00
Rura
RE113
115,00
RE120
60,00
RE132
85,00
RE142
190,00
RE150
85,00
RE180
16,00
RE185
16,00
RE160
220,00
Alutec 125
Alutec ø90
d∏ugoÊç: 3 m, gruboÊç: 1,5 mm, szerokoÊç 125
d∏ugoÊç: 3 m, gruboÊç: 1,5 mm, Êrednica 90 mm
Hak doczołowy GE580 11,00
Alutec 125
Łàcznik rynny Alutec ø90
GE520
35,00
Alutec 125
Wylot Mufa
Kolanko 67,5º
Alutec ø90
GE523
100,00
Alutec 125/90
Trójnik 67,5º
Alutec ø90
Łuk 90º
GE532
75,00
Alutec 125
Wylewka
Alutec ø90
Łuk 135º GE537
75,00
Alutec 125
Obejma Omega
Nietypowy łuk spawany
XGE539
120,00
Alutec ø90
o dowolnym kàcie
Obejma do Êrub M8
ZaÊlepka wewn´trzna
GE550
25,00
Alutec ø90
Alutec 125
Rewizja
ZaÊlepka zewn´trzna
GE555
35,00
SC101
30,00
WSPA 7,50
Alutec ø90
Alutec 125
Szczeliwo pogodoodporne
310 ml
Wspornik połaciowydo haków
doczołowych
Nietypowe rynny Alutec 125
w kszta∏cie ∏uku:
d∏ugoÊç: 300 mm
Podane ceny nie zawierajà podatku VAT. Ceny dotyczà standardowych
kolorów, bràzowego oraz antycznej czerni. Ceny oraz terminy realizacji
produktów w innych kolorach sà ustalane indywidualnie.
1 metrowa, o promieniu < 2 m, 6-cz´Êciowa
1598201000
600,00
1 metrowa, o promieniu 2-3 m, 5-cz´Êciowa
1598202000
500,00
Do kodu produktu nale˝y dodaç cz´Êç okreÊlajàcà kolor:
B – antyczna czerƒ, BR – bràzowy, itp.
1 metrowa, o promieniu < 3 m, 4-cz´Êciowa
1598203000
400,00
System rynnowy Marley Alutec składa si´ z rynien o szerokoÊci 125 mm
oraz rur spustowych o Êrednicy 90 mm. WydajnoÊç takiego systemu
przedstawia tabela:
7
Wylot na koƒcu
Wylot na Êrodku
powierzchnia dachu wydajnoÊç
120 m2
232 m2
2.5 l/s
4.9 l/s
www.marleyalutec.pl
Firma Marley Alutec produkuje równie˝ aluminiowe wpusty do grawitacyjnego
odprowadzania wody z dachów płaskich.
Firma Alutec została zało˝ona w Bedford w Anglii w 1988 roku.
Specjalizuje si´ w produkcji aluminiowych rozwiàzaƒ do odwadniania
dachów. Dzi´ki nowoczesnym, innowacyjnym rozwiàzaniom Alutec
cieszy si´ pozycjà lidera na rynku aluminiowych systemów rynnowych.
Obecnie w ofercie firmy znajduje si´ 20 ró˝nych profili rynnowych
z rozmaitymi systemami rur oraz bogaty wybór wpustów dachowych,
podwórzowych, podłogowych i prysznicowych wraz z akcesoriami do
tych produktów. Po okresie Êcisłej współpracy firma Alutec od 2000
roku jest cz´Êcià firmy Marley Plumbing and Drainage
i grupy Aliaxis.
zaprojektowany z myÊlà o otoczeniu
Marley Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel.: (+22) 329 79 00
Fax: (+22) 329 79 01
www.marley.pl
www.marleyalutec.pl
DRUK: STYCZE¡ 2011

Podobne dokumenty