Przedmiotowy system oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowy system oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie
Przedmiotowy system oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw
przedsiębiorczości oraz historii i społeczeństwa.
I. Elementy oceny śródrocznej/rocznej.
A. sprawdziany
B. kartkówki, pisemne podsumowanie bieżącej lekcji,
analiza źródeł, wypracowania
C. udział w konkursach, krótkie prace domowe,
aktywność na lekcji
D.
przejście
do
kolejnego
etapu
konkursu
organizowanego przez podmiot pozaszkolny /ocena
celujący jako ocena cząstkowa/
waga 6
waga 3
waga 1
waga 6
II. W celu ustalenia ocen cząstkowych punktowy wynik każdego sprawdzianu lub kartkówki jest
przeliczany na stopień szkolny według poniższej skali procentowej.
ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
Skala procentowa (%) na poszczególne oceny
sprawdzian
kartkówka
100%
100%
co najmniej 90%
co najmniej 90%
co najmniej 76%
co najmniej 75%
co najmniej 56%
co najmniej 60%
co najmniej 45%
co najmniej 50%
poniżej 45%
poniżej 50%
Lektury i pisemne podsumowania bieżącej lekcji (można korzystać z notatek w zeszycie) są
zaliczane na odrębnych, podanych przez nauczyciela, zasadach. Prace te oceniane są na zasadzie:
błąd – ocena niżej, czyli: bezbłędnie – bardzo dobry, 1 błąd – dobry, 2 błędy – dostateczny, 3 błędy
– dopuszczający, 4 błędy – niedostateczny.
III. Zasady szczegółowe:
1. Uczeń musi mieć zaliczone 75% sprawdzianów w ciągu całego roku. Jeżeli wychodzi ułamek, to
zaokrąglenie do całości obowiązuje według zasad ogólnych /od połowy w górę/.
2. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do poprawienia sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę
niedostateczny w ciągu miesiąca od dnia poinformowania przez nauczyciela o ocenach ze
sprawdzianu w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.
3. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek przystąpienia do niego na pierwszej
lekcji danego przedmiotu, na której jest obecny.
4. Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu zgodnie z zasadami
dotyczącymi popraw (pkt 2).
5. Ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana i liczona jako kolejna ocena z wagą 6.
6. Niesamodzielne pisanie sprawdzianu skutkuje otrzymaniem z niego oceny niedostateczny.
7. Poprawiać można tylko sprawdziany.
8. Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu, jeżeli opuścił powyżej 50% godzin
dydaktycznych. Liczenie frekwencji ucznia należy do obowiązków nauczyciela uczącego danego
przedmiotu.
9. Ocena śródroczna/roczna jest średnią ważoną przy stosowaniu następującej skali:
celujący
co najmniej 5,65
bardzo dobry
co najmniej 4,65
dobry
co najmniej 3,65
dostateczny
co najmniej 2,65
dopuszczający
co najmniej 1,65
niedostateczny
< 1,65
10. Uczeń, aby uzyskać pozytywną ocenę roczną ma mieć zaliczone oba półrocza i uzyskać średnią
ważoną co najmniej 1,65.
11. Jeśli na pierwsze półrocze uczeń otrzymał ocenę niedostateczny, to ma obowiązek przystąpienia
do poprawienia tego półrocza w terminie do 15 marca. Poprawa półrocza polega na poprawieniu
sprawdzianów, z których uczeń otrzymał oceny niedostateczne.
12. Jeżeli uczeń chciałby uzyskać ocenę roczną wyższą od przewidywanej, to na dwa tygodnie
przed wystawieniem oceny uzgadnia z nauczycielem termin i zakres materiału, który musi
poprawić w formie sprawdzianu/sprawdzianów. Ocena/oceny, którą/które otrzyma, zostają dopisane
jako kolejne oceny cząstkowe.
13. Przy jednej godzinie tygodniowo uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze,
przy większej ilości godzin do dwóch nieprzygotowań w semestrze.
14. W klasach z jedną godziną tygodniowo ocena śródroczna/roczna może być wystawiona ze
średniej ważonej elementów oceny bez sprawdzianów.
Wymagania na poszczególne oceny
ocena dopuszczający:
Uczeń:
prowadzi zeszyt przedmiotowy;
odrabia prace domowe;
wykonuje samodzielne lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
wykazuje się podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami pozwalającymi przynajmniej
częściowo zrozumieć zjawiska historyczne, społeczne i ekonomiczne;
umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni;
odpowiada na proste pytania dotyczące materiału źródłowego;
stosuje poprawnie podstawowe terminy;
ocena dostateczny:
Uczeń spełnia wymagania na poprzednią ocenę, a ponadto:
dokonuje przynajmniej częściowej selekcji i porównania poznanych zjawisk;
przedstawia główne przyczyny i etapy rozwoju wydarzeń historycznych, społęcznych i
ekonomicznych;
potrafi logicznie połączyć podstawowe wiadomości;
charakteryzuje materiały źródłowe i analizuje informacje w nich zawarte;
umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce;
stosuje poprawnie terminologię;
ocena dobry:
Uczeń spełnia wymagania na poprzednią ocenę, a ponadto:
analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach;
wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń historycznych, społecznych i ekonomicznych;
rozumie omawiane treści i umie wyjaśnić je innym;
uogólnia i formułuje wnioski;
ocena bardzo dobry:
Uczeń spełnia wymagania na poprzednią ocenę, a ponadto:
umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela;
właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska;
samodzielnie interpretuje dane z różnych źródeł;
łączy wiedzę z różnych przedmiotów nauczania;
ocena celujący:
Uczeń spełnia wymagania na poprzednią ocenę, a ponadto:
ma wiedzę i umiejętności, których zakres jest szerszy niż wymagania programowe;
bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy;

Podobne dokumenty