Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
....................................................
(nr rejestru organu właściwego
do wydania pozwolenia)
..............................................................
(miejscowość i data)
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości
STAROSTA BOLESŁAWIECKI
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec
Imię i nazwisko ………………………………………………………………................................
Imiona rodziców……………………………………, adres ………………………………………..
Nr PESEL ………………………………, numer telefonu... ……………………………………...
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz.
1459 ze zm.) wnoszę o przekształcenie przysługującego mi prawa */udziału w
prawie/*użytkowania
wieczystego
w
prawo
własności
nieruchomości,
położonej
w ………………………………………………., gm……………………………………………….,
oznaczonej jako działka nr ………………………………., dla której prowadzona jest przez
Sąd
Rejonowy
w
Bolesławcu
księga
wieczysta
nr
JG1B/…………………………………………. .
Do wniosku dołączam:
1. Odpis księgi wieczystej
2. Akt notarialny
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwej
gminy wg stanu na dzien 13.10.2005 r. i aktualny
4. Inne …………………………………..
Uwaga:
1. W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych, do
pozytywnego rozpatrzenia konieczne jest złożenie wniosków przez wszystkich
współużytkowników wieczystych.
2. Odpis księgi wieczystej powinien być aktualny co do treści.
niepotrzebne skreślić
*
..........................................................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Podobne dokumenty