krakowski biuletyn łowiecki - Polski Związek Łowiecki. Zarząd

Komentarze

Transkrypt

krakowski biuletyn łowiecki - Polski Związek Łowiecki. Zarząd
KRAKOWSKI
BIULETYN ŁOWIECKI
Rok I Nu mer 4
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Krakowie
Grudzień 2010
JUBILEUSZ 85 LAT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
1923-2008
znaczek okolicznościowy
wydany
z okazji jubileuszu PZŁ
W 2008 roku obchodziliś my 85-lat Polskiego Związku Łowieckiego.
Jubileusz ten - to święto wszystkich polskich myśliwych, czas niezwykle uroczysty.
Oto przed niespełna wiekiem nasi pradziadowie, dziadowie i ojcowie podjęli trud
zjednoczenia wszystkich organizacji łowieckich, działających na terenie niepodległej ojczyzny. Jest to niezwykle ważne i zarazem wspaniałe wydarzenie historyczne.
W okresie międzywojennym i następnych latach polscy myśliwi wspólnymi siłami
wypracowali materialny i duchowy dorobek łowiectwa, pielęgnowany i pomnażany przez
współczesnych myśliwych.
Kolejny jubileusz PZŁ przynosi refleksje i zarazem przypomina o ważnym ponadczasowym posłannictwie:
Współczesne łowiectwo posiada głębokie korzenie oparte na tradycjach narodowych, jest pomnażaniem dziedzictwa kultury i przyrody dla następnych pokoleń.
Dlatego też myśliwi obecnie, aby zachować łowieckie dary przyrody: dzikie zwierzęta i ich środowiska bytowania, powinni je bardziej wspomagać niż użytkować.
W 2008 roku myśliwi w całym kraju obchodzili bardzo uroczyście 85- lecie narodzin
Związku. Niezależnie od obchodów organizowanych na szczeblu centralnym, mszy hubertowskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Warszawie oraz Targów Łowieckich EXPO,
odbyło się wiele okręgowych imprez kulturalnych propagujących łowiectwo.
W Krakowskim Okręgu jubileusz PZŁ obchodzono szczególnie uroczyście organizując imprezy i spotkania na szczeblu okręgowym oraz w kołach łowieckich.
KULTURA ŁOWIECKA
Jubileusz 650-lecia Niepołomic i regionalne obchody 85-lecia PZŁ
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Obchody 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowskim Okręgu PZŁ zorganizowano w Niepołomicach w dniach 31 maja – 1 czerwca 2008 r. Połączone one zostały z jubileuszem 650-lecia Niepołomic.
Myśliwskim akcentem tych uroczystości były koncerty zespołów muzyki myśliwskiej oraz wystawa fotograficzna. Podczas mszy świętej, odprawionej w intencji miasta i mieszkańców na dziedzińcu królewskiego zamku
w Niepołomicach, fragmenty polskiej mszy hubertowskiej wykonał Zespół Reprezentacyjny PZŁ - Capella
Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka.
Koncert sygnałów leśnych i łowieckich, poprzedzony prelekcją o historii sygnalistyki w Polsce, zaprezentował Zespół Sygnalistów Łowieckich „Hagard” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a „Koncert muzyki
dworskiej i myśliwskiej - okresu renesansu, baroku i klasycyzmu oraz pieśni i piosenki myśliwskie” wykonał
Zespół Reprezentacyjny PZŁ, z udziałem artysty Sławomira Olgierda Kramma (baryton). W repertuarze znalazły się utwory znamienitych kompozytorów m.in.: Karola Kurpińskiego, Mikołaja z Krakowa, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Karola Marii Webera, Reinholda Stiefa, Rajmunda Pietrzaka. Uroczystą fanfarę dla uczczenia rocznicy 650-lecia Niepołomic na małym rogu myśliwskim (pless) wykonał jej kompozytor M. Leśniczak.
Muzyka myśliwska grana na rogach odnalazła historyczne miejsce w scenerii królewskiego Zamku stanowiąc wspaniałe nawiązanie do przeszłości. Wyrazem uznania dla piękna sztuki i perfekcjonizmu wykonawców
był aplauz i liczne słowa uznania.
W ramach bogatej oferty kulturalnej ważnym akcentem Dni Niepołomic’2008 była wystawa fotografii łowieckich z lat 1938-1981 pt. „Niegdysiejsze łowy” autorstwa Wacława Nowaka, Wojciecha Plewińskiego
i Włodzimierza Puchalskiego oraz wystawa trofeistyczna „Łowiectwo poprzez wieki”, które zorganizowane
zostały przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Komisję Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej ORŁ w Krakowie.
Otwarcia wystaw dokonał Janusz Szkatuła, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie wraz ze Stanisławem Kracikiem, wówczas burmistrzem Miasta i Gminy w Niepołomicach, a obecnie wojewodą małopolskim.
Fot. K. Szpetkowski
Str. 2
Fot. K. Szpetkowski
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
I KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ – PSZCZYNA’ 2008
Kongres Kultury Łowieckiej odbył się w dniach 1315 czerwca 2008 r. w Pszczynie. Należał on do ważnych
wydarzeń w dziejach polskiego łowiectwa. Uczestniczyli
w nim miłośnicy kultury łowieckiej. Z władz państwowych i łowieckich obecni byli m.in. sekretarz stanu w
M inisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister
Piotr Żuchowski sprawujący Honorowy Patronat nad Kongresem, dyrektor generalny Lasów Państwowych M arian
Pigan, marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Piotr
Śmigielski, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, starosta powiatu pszczyńskiego Józef Tetla, burmistrz Pszczyny Krystian Szostaka, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
Fot. K. Szpetkowski
Andrzej Gdula, wice prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Fot. K. Szpetkowski
i prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Jan
Suchorończak, łowczowie okręgowi i przedstawiciele okręgów PZŁ. W obradach, prelekcjach, organizacji Kongresu i przygotowaniu wystawy
uczestniczyli także krakowscy myśliwi. Tematyka Kongresu obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z kulturą łowiecką - od tradycji: języka łowieckiego, kultu św. Huberta, kolekcjonerstwa, filatelistyki, wystawiennictwa - po sztukę: literaturę, muzykę, sygnalistykę, malarstwo i fotografikę.
Podczas dwu dniowej sesji referaty wygłosili:
Marek P. Krzemień - „Kultura łowiecka źródłem tożsamości polskich myśliwych”;
Wojciech Cieplak – „Kultura łowiecka – diagnoza i przyszłość”;
Kazimierz Szabla – „Związki leśnictwa z łowiectwem od pradziejów po dzień dzisiejszy”;
Witold Sikorski – „Polskie wystawy łowieckie w XIX i XX wieku”;
Antoni Papież, Bartłomiej Papież – „Kolekcjonerstwo i jego znacząca rola dla kultury łowieckiej”;
Roman Badowski, Adam Madzia – „Tradycje i zwyczaje łowieckie”;
Edward Rusin – „Promocja łowiectwa i kultury łowieckiej poprzez Regionalne Centrum Kultu św.
Huberta”;
Grzegorz Russak – „Kuchnia myśliwska jako istotny element polskiego dziedzictwa narodowego”;
Jadwiga Uchyła-Zroski – „Róg pszczyński i jego funkcje w tradycji i kulturze”;
Helena Synowiec – „Językowo-kulturowe wartości pieśni myśliwskich”;
Mieczysław Leśniczak – „Polska artystyczna muzyka myśliwska”;
Krzysztof Kadlec – „O staropolskich sygnałach myśliwskich czyli dawne trąbienie na bawolich rogach”;
Maciej Strawa – „Rola Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w kształtowaniu kultury łowieckiej
w Polsce”;
Jerzy Przybecki – „Język łowiecki – myśliwska codzienność”;
Stefan Pańtak – „O polskiej literaturze łowieckiej”;
Krzysztof J. Szpetkowski – „Rola malarstwa i grafiki w dokumentacji historii polskiego łowiectwa”;
Roman Dziedzic – „Obiektywizm i subiektywizm formuł wycen trofeów”;
Krzysztof Mielnikiewicz – „Filatelistyka źródłem poznania kultury łowieckiej, sposobem jej dokumentowania i wzbogacania”;
Andrzej Wierzbieniec – „Łowiectwo i fotografia”;
Paweł Gdula – „Znaczenie prasy myśliwskiej dla wzmocnienia tożsamości łowiectwa i propagowania
kultury myśliwskiej”;
Henryk Mąka – „Sokolnictwo jako element kultury łowieckiej”;
Andrzej Brabletz – „Ogar i gończy polski – żywe relikty kynologii polskiej”;
Piotr Świda – „Geneza powstania Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa”;
Antoni Dziatkowiak – „Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia – żywy pomnik kultury łowieckiej”.
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Podczas Kongresu czynna była wystawa łowiecka, na której zaprezentowano wiele eksponatów z zakresu literatury,
malarstwa, medalierstwa, t rofea, kordelasy i noże myśliwskie
oraz przed mioty związane z ku ltem św. Huberta.
W trzecim dn iu Kongresu przed Pszczyńskim Zamkiem
odprawiona została uroczysta msza hubertowska celebrowana przez abp Damiana Zimonia i księży kapelanów PZŁ,
z oprawą mu zyczną Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ.
Kongres był także o kazją do uhonorowania myśliwych
Fot. K. Szpetkowski
szczególnie zasłu żonych dla polskiej kultury łowieckiej odznaczen iami, w ty m: medalami św. Huberta, medalami zasługi łowieckiej oraz
„zło mami”, medalami Zasłu żony dla Ku ltury Polskiej przyznany mi przez M inistra Ku ltury i Dziedzictwa Narodowego; Kordelasami Leśnika Polskiego przyznany mi przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz medalami Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti, ustanowionymi i przyznany mi przez Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia.
Kongres Kultury Łowieckiej uwidocznił wagę ku lturotwórczej roli łowiectwa i jego wkład w kulturę narodową.
Str. 3
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
EDUKACJA PRZYRODNICZO - ŁOWIECKA
PRZYRODA - ŚRODOWISKIEM ŻYCIA ZWIERZĄT
Fot. J. Gorczyca
Fot. J. Gorczyca
W krajobrazie Polski zwierzęta stanowią naturalny element przyrodniczy.
Fot. J. Ptak
Fot. J. Gorczyca
Fot. J. Gorczyca
Fot. J. Gorczyca
Środowisko przyrodnicze pełni podstawową rolę dla życia i egzystencji zwierząt.
Przyroda zape wnia zwierzętom pokarm, osłonę
przed zagrożeniami, możliwość rozmnażania się oraz wychowu potomstwa.
Str. 4
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Fot. A.Wierzbieniec
ZWIERZYNA - DZIK
Dzik (Sus strofa) należy do ssaków z rzędu parzystokopytnych, jest przodkiem
świni do mowej i jedynym przedstawicielem dziko ży jących świniowatych
w Eu ropie. W Po lsce występuje powszechnie, z wyjątkiem wysokich partii górskich. Najchętniej zasiedla obszary leśne (głównie lasy liściaste i mieszane)
oraz przy ległe do lasów wielkoobszarowe tereny uprawne.
Dzik przez myśliwych zaliczany jest do zwierzyny grubej i czarnej.
Od kilku lat na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ wzrasta liczebność dzika. W obwodach krakowskich kół
łowieckich wiosną 2008 ro ku zin wentaryzowano ponad 1100 osobników.
Fot. A.Wierzbieniec
Fot. A.Wierzbieniec
Fot. A.Wierzbieniec
Dzik charaktery zuje się siln ie rozwiniętą przednią częścią ciała. Masa tuszy odyńca zazwyczaj nie przekracza 200 kg, a lochy
120 kg. Sukn ia d zika (okrywa włosowa) składa się ze szczeciny, zimą podbitej wełn istym włosem. Umaszczenie sukni jest
zwykle koloru ciemnobrunatnego. U d zików występują wszystkie rodzaje zębów (w łu ku górnym i dolnym). Odyńce posiadają fajki (kły górne) i szable (kły dolne) tworzące t zw. oręż.
Dziki osiągają dojrzałość płciową w 8-18 miesiącu życia. Okres godowy (huczka) odbywa się zwykle od
listopada do stycznia. Podczas huczki odyńce walczą po międ zy sobą o dostęp do loch. Cykl zapłodnienia
u lochy trwa 21 dni, a gotowość do zajścia w ciążę 1-3 dni, ciąża trwa od 100-120 dni. Liczba młodych
w miocie waha się od 3 do 8 warch lakó w (maks. 12) i jest wy ższa u loch starszych. Lochy mają po 6 par
sutków. W warunkach naturalnych dziki ży ją do kilkunastu lat.
Słowniczek myśliwski
suknia
świece
słuchy
gwizd
tabakiera
chyb
chwost
biegi
-
sierść
oczy
uszy
ryj
zakończenie ryja
szczecina, długie włosy
na grzbiecie
- ogon
- nogi
wataha
huczka, lochanie
przodownica
kwiczeć
szarża
buchtowanie
buchtowisko
barłóg
-
stado
okres godowy
locha prowadząca
jeden z rodzaju głosów
atak dzika
wzruszanie ściółki lub ziemi
poszukując pokarmu
- miejsce żerowania dzików
- legowisko
Dziki odznaczają się dobry mi zmysłami węchu, dotyku, smaku i słuchu; słabszy mają
wzrok, zwłaszcza gorzej wid zą na wprost ze względu na boczne usytuowanie świec.
Dziki są zwierzętami stadnymi, żyjących w rodzinnych watahach liczących od kilku do
kilkudziesięciu dorosłych i młodych osobników obu płci (główn ie lochy z warchlakami).
Watahę prowadzi starsza doświadczona locha. Na żerowiskach dziki mogą t worzyć zgrupowania liczące nawet kilkad ziesiąt osobników. Odyńce zwykle bytują samotnie. Dziki prowadzą zwykle nocny tryb życia, żerując zwykle pod osłoną nocy, a w dzień odpoczywają.
Dziki należą do zwierząt niebezp iecznych, szczególnie lochy z potomstwem.
Str. 5
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
Pasiaki - młode dziki w wiek u do
3-4 miesiąca, posiadające wz dłuż
tułowia jasne pasy;
Warchlaki - dziki w 1 roku życia,
w okresie od urodzenia do 31 marca
następnego roku kalendarzowego;
Przelatki - dziki w 2 roku życia,
w okresie od l kwietnia następnego
roku po urodzeniu do 31 marca
kolejnego roku;
Dziki pozostałe to dziki w 3 roku
życia i starsze.
Loszki - potoczne określenie przelatków rodzaju żeńskiego prowadzących potomstwo;
Lochy - osobniki rodzaju żeńskie go
w 3 roku życia i starsze;
Wycinki - osobniki męskie w 3
roku życia o wyraźnie wycinających się kłach (fajkach i szablach);
Odyńce - osobniki męskie od 4
roku życia.
GOSPODARKA ŁOWIECKA
LIS - problemem dla zwierząt łownych
Lis jest drapieżnikiem, często uznawanym za szkodnika, gdyż jego pokarmem
są zające, bażanty, kuropatwy, młode sarny, a także zwierzęta chronione.
Fot. J. Chmiel
Spełnia on rolę sanitarną zjadając padlinę i chore zwierzęta. Jest pożyteczny gdy żywi się gryzoniami.
Do czasu wprowadzenia w latach 90. szczepień lisów przeciw wściekliźnie, która była główną przyczyną jego wysokiej śmiertelności lis
w niewielkim stopniu wpływał na liczebność
zwierząt łownych.
Obecnie sytuacja ta znacząco się zmieniła.
Duży wzrost liczebności lisa powoduje zwiększoną presję na zwierzęta łowne. Zagrożona jest egzystencja kuropatw, zajęcy i bażantów.
Fot. J. Chmiel
Słownictwo łowieckie dotyczące lisa
Fot. J. Chmiel
Lis dla myśliwych
stanowi atrakcyjną zwierzynę.
Lis należy do zwierząt bardzo ostrożnych, odznacza się dobrym wzrokiem, węchem i słuchem.
pies - samiec
suka, liszka, lisica - samica
lisię - szczen ię
niedolisek - młody niedorosły lis
morda - pysk
wietrznik - nos
ślepia - oczy
futro, skóra - sierść
stawki - nogi
kita - ogon
fiołek - gruczoł zapachowy u
nasady ogona
Ofiarami lisów są też często zwierzęta chronione
i gospodarskie. Mieszkańcy
wsi skarżą się na bardzo
duże straty w drobnym inwentarzu (drób, króliki)
spowodowane przez lisy.
Oczekują przy tym ratunku
ze strony myśliwych.
kwiat lub k wi atek - białe zakończenie ogona
cieczka - okres godowy
gonić się - o sukach być w
stanie podniecenia płciowego w okresie cieczki
szczenić się, pomiatać o samicy wydawać na świat
potomstwo
myszkować - łowić myszy
dyndować - biec t ruchtem
sznurować - poruszać się
w lin ii prostej
gniazdo - miejsce lęgowe
nora - kryjówka w ziemi
i miejsce rozmnażania się
okno - wejście do nory
Dla młodych myśliwych
upolowanie lisa jest pewnego rodzaju łowiecką nobilitacją, starszym myśliwym
przynosi satysfakcję z przechytrzenia zwierza wyposażonego przez naturę w wiele
zmysłów.
Fot. J. Chmiel
Obecnie rola lisa znacząco przekroczyła niegdysiejszą rolę sanitarną w łowisku.
Str. 6
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
EDUKACJA, NAUKA, PROMOCJA ŁOWIECTWA
Sygnaliści i sokolnicy na święcie Zatora
Z okazji jubileuszu PZŁ myśliwi uroczyście zaprezentowali się w dniu 6 lipca 2008 r.
w Zatorze podczas dorocznego „Święta Karp ia”.
Wobec licznej publiczności zgro mad zonej na zatorskim rynku sygnały łowieckie oraz
utwory inspirowane lasem i łowami, poprzedzane prelekcją o myśliwskich tradycjach
i historii sygnalistyki, wykonał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” z Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na dzied zińcu zabytkowego zamku oraz
na rynku ptaki ło wcze (o rła, sokoły i jastrzębie) zaprezentowali krako wscy i śląscy sokolnicy z Ko misji So kolniczej ORŁ w Krakowie.
Z rynku w Zatorze myśliwską „lin ijką” udano się na teren tutejszego Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ, gdzie p lenerowy występ zaimp rowizowali sygnaliści. Po poczęstunku
zorganizowano objazd o kolicznych stawów, połączony z obserwacją ptaków oraz p relekFot. K. Szpetkowski
cją o „tajnikach łowiectwa” i historii ośrodka. Do ło wieckich akcentów należały także
zawody strzeleckie dla dzieci i młod zieży, zorganizowane przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Kruk” w Zatorze. Łowieckie atrakcje i dobre przygotowanie imp rezy spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników zatorskiego święta.
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Sokoły na krakowskim niebie
Fot. J. Malawski
W dniu 25 lipca 2008 r. fauna Krakowa wzbogacona została o cztery młode sokoły wędrowne. Z gniazda adaptacyjnego umieszczonego na wieży zegarowej Galerii Krako wskiej, poło żonej w samy m centrum
miasta, młode sokoły przebywające w nim od kilkunastu dni, podniosły skrzydła do pierwszego lotu.
Jak zaznaczył prof. Zb igniew Bonczar z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - obecne wsied lanie sokołów to kontynuacja wieloletniej akcji introdukcji
ptaków drapieżnych w Krako wie, w ramach której w ostatnich latach uwolniono 12 sokołów na Wawelu. Jej celem jest przy wracanie przyrodzie rzadkich
ptaków drapieżnych.
Uwo lnienie sokołów realizowane jest przez Katedrę Zoologii i Eko logii
Uniwersytetu Rolniczego w Krako wie, we współpracy ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Dzikich Zwierząt „So kół” z Włocławka, w ramach Programu Restytucji
Populacji Soko ła Wędrownego w Polsce. Nad jej przebieg iem nadzór sprawu je
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krako wie. Przedsięwzięcie tym razem
wsparte zostało przez ECE Kraków – Galeria Krakowska.
Fot. K. Szpetkowski
Str. 7
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
Poświecenie obrazu Świętego Huberta w Jankowicach
W dniu 18 października 2008 r., w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Jankowicach (gm. Babice, okręg
PZŁ Kraków) na terenie koła łowieckiego „Diana” w Chrzanowie odbyła się uroczystość poświęcenia obrazu św. Huberta.
Mszy hubertowskiej przewodniczył proboszcz parafii rektor kościoła
ks. Tadeusz Bogdanik. W homilii, celebrujący mszę o. Leon Pokorski
(OFM), nawiązał do fragmentów Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II
wskazując, że Bóg od wieków do ludzi przemawia poprzez przyrodę.
Podkreślił także ważną rolę myśliwych w działaniach na rzecz ochrony
przyrody.
Fot. K. Szpetkowski
Obraz ukazujący postać św. Huberta odsłonili kol.
Wiesław Patyk i kol. Marek Zuski, a jego poświęcenia
dokonał o. Leon Pokorski. Podczas ceremonii myśliwi
odmówili modlitwę do świętego Huberta. Muzyczną
oprawę mszy z fanfarami i sygnałami myśliwskimi
zapewnił Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a z repertuarem pieśni religijnych wystąpiła artystka Dorota
Wawryszczuk z Krakowa.
Obraz przedstawiający klasyczne wyobrażenie wizji św. Huberta wykonany został przez krakowskiego
artystę Krzysztofa Kubisza. Ufundowany został przez
myśliwych K.Ł. „Diana” w Chrzanowie, jako wyraz
wdzięczności patronowi za obfitość darów pól i lasów,
a także w podzięce za życzliwość proboszcza w rozwijaniu tradycji hubertowskich na terenie parafii.
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Str. 8
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
MSZA HUBERTOWSKA W BAZYLICE MARIACKIEJ
Uroczysta msza hubertowska zorganizowana w ramach okręgowych obchodów jubileuszu 85 - lecia PZŁ odbyła się 18
października 2008 r. po raz pierwszy w Bazylice Mariackiej w
Krakowie.
W świątyni zgromadzili się przedstawiciele władz PZŁ, myśliwi krakowskich kół łowieckich z pocztami sztandarowymi, na
czele z pocztem ORŁ w Krakowie oraz przedstawiciele leśników z RDLP w Krakowie i małopolskich nadleśnictw z pocztami sztandarowymi, a także delegacja krakowskiego Bractwa
Kurkowego. W uroczystości uczestniczyli sokolnicy z ptakami
łowczymi oraz kynolodzy z psami myśliwskimi.
Mszy świętej przewodniczył ks. infułat dr Bronisław Fidelus,
Fot. K. Szpetkowski
w koncelebrze 5 księży, w tym 3 księży myśliwych. Homilię
wygłosił o. Tadeusz Popiela (O.Carm.) duszpasterz myśliwych Krakowskiego Okręgu PZŁ. Nawiązał on do
jubileuszu 85-lecia PZŁ, wskazał m.in. na „trud pracy tysięcy myśliwych bez reszty oddanych sprawom łowiectwa”. Podkreślił znaczenie „kultury i więzi pomiędzy myśliwymi”, a także wskazał na znaczenie słów
papieża Jana Pawła II skierowanych do myśliwych by „dbali o polską przyrodę”.
Podczas uroczystości myśliwi i sokolnicy brali udział w czytaniach liturgicznych oraz składali na ołtarzu
dary pól i lasów. Uroczystość uświetnił Zespół Sygnalistów Łowieckich „Hagard” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego wykonujący fragmenty repertuaru łowieckiej muzyki poważnej. Zebrani usłyszeli także
wybitne dzieła dawnej muzyki kościelnej, w pięknym wykonaniu chóru Canticum Canticorum przy parafii Św. Barbary w
Libiążu pod dyrekcją Piotra Ciuły.
Po mszy wokół Rynku Krakowskiego odbyła się parada
myśliwska połączona z prezentacją pocztów sztandarowych,
sygnałów myśliwskich, ptaków łowczych oraz psów myśliwskich. Głównymi ulicami miasta pochód udał się do siedziby i
zarazem muzeum krakowskiego Bractwa Kurkowego usytuowanego w Parku Strzeleckim (Celestacie), gdzie odbył się
koncert sygnałów oraz poczęstunek myśliwski.
Msza hubertowska znamienicie wpisała się w obchody
jubileuszu naszego Związku.
Fot. J. Klimsza
Fot. J. Klimsza
Fot. J. Klimsza
Myśliwi, sokolnicy podczas mszy hubertowskiej w Bazylice NPM w Krakowie
Str. 9
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
Parada Myśliwska w Krakowie
Fot. K. Szpetkowski
Na Rynku Głównym w K rakowie
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Pod pomnikiem Jana Pawła II przy Celestacie
Str. 10
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
60 lat Wojskowego Koła Łowieckiego
„Batalion” w Krakowie (1948-2008)
Fot. K. Szpetkowski
Koło Łowieckie „Batalion” w Krako wie jubileusz obchodziło 6 września 2008 r. w Majko wicach. W polowej ms zy z ud ziałem
o. Tadeusza Popieli, Kapelana Krakowskich Myśliwych uczestniczyli myśliwi z rodzinami oraz liczn i goście: przedstawiciele
wład z Gminy i Starostwa z Proszowic, radni i sołtysi, przedstawiciele Policji, a także leśnicy i ro lnicy z terenów obwodów Koła.
Polski Związek Łowiecki reprezentowali: Henryk Gąsio r, prezes ORŁ w Tarnowie i członek NRŁ oraz Adam Matyjewicz członek NRŁ, łowczo wie okręgowi z Krakowa i Tarnowa, a także prezesi i łowczowie z ościennych kół łowieckich oraz myśliwi
zaprzyjaźnien i z Kołem.
W kazaniu o. T. Popiela podkreślił rolę koła łowieckiego, jako społeczności
myśliwych, wskazując na ważną ro lę i posłannictwo myśliwych we współczesnym świecie przy rody. Zwrócił uwagę, że „uroczystość poświęcenia sztandaru
koła to obok chluby także zobowiązanie, dla rzetelnej pracy i czystych rąk”.
Zaznaczy ł, że bycie myśliwy m, „powinno stanowić powód do dumy i u znania”,
wa także wskazał, że „myśliwi to lud zie ciężkiej pracy i ogromnej troski o dobro przyrody”. Podkreślił także, że myśliwi powinni być przede wszystkim
ludźmi wielkiej kultury, także kultury osobistej, która przejawia się w postępowaniu w łowisku i po za nim oraz uczestnictwie w życiu łowieckim. Zwrócił
także uwagę na potrzebę „przekazywan ia pięknych tradycji łowieckich nowy m
pokolenio m” podkreślając „odpowiedzialność wobec Boga i ludzi za dar jakim
Fot. K. Szpetkowski
jest przyroda”.
Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano aktu wręczenia sztandaru
Koła ufundowanego przez Władysława Kamusińskiego, znanego krakowskiego myśliwego. Ko ło odznaczone zostało Srebrnym
Medalem Zasługi Ło wieckiej o raz Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego. Członko m ko ła wręczono odznaczenia.
Z okazji jubileuszu Koło wydało piękną monografię pt. „Nasze miejsce w łowiectwie na początku XXI wieku - czy li historia
Wojskowego Koła Łowieckiego nr 171 „Batalion” w Krakowie (1948-2008)”.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” Un iwersytetu Rolniczego w Krakowie, który
zapewnił oprawę mu zyczną mszy hubertowskiej oraz wystąpił podczas zwied zania wystawy.
Fot. K. Szpetkowski
Str. 11
Fot. K. Szpetkowski
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
Wystawa łowiecka
w Kole „Batalion” w Krakowie
Ważnym punktem jubileuszu była wystawa zorganizo wana przez W ładysława Kamusińskiego, który
z wielkim zaangażo waniem zgro madził i prezentował eksponaty z łowieckich wypraw.
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Na wystawie zaprezentowano poroża zwierzyny płowej,
medaliony, skóry i okazy zwierząt ło wnych polskiej
fauny oraz eksponaty pochodzące z wypraw łowieckich
z Australii, Afryki i Syberii.
Fot. K. Szpetkowski
Wśród eksponatów szczególne zaciekawienie
wzbudzały nied źwied zie baribale.
Fot. K. Szpetkowski
Str. 12
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KULTURA ŁOWIECKA
NA ŁOWY ZE ŚW. HUBERTEM
- wystawa łowiecka w Chrzanowie
W dniu patrona myśliwych - 3 listopada 2008 r. w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie
otwarto wystawę „Na Łowy ze św. Hubertem”. Zaprezentowano na niej niemal wszystkie elementy wystawiennictwa łowieckiego. Do ważnych eksponatów należały dokumenty, fotografie i trofea związane z historią i teraźniejszymi dziejami myśliwych i kół łowieckich ziemi chrzanowskiej. Interesujący element wystroju wnętrza stanowiły meble wykonane z poroży pochodzących z gabinetu
gen. Zygmunta Berlinga. Bibliofilstwo reprezentowane
było przez dzieła historycznej literatury oraz czasopisma
łowieckie, wraz z „Łowcem Polskim” oraz „Kulturą Łowiecką”. Wyjątkowo cennym eksponatem historycznym
była Księga Towarzystwa Łowieckiego „Diana”
Fot. K. Szpetkowski
w Chrzanowie oraz niezwykle rzadka publikacja „O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów” Augusta Dehnela z 1939 roku.
Ciekawą ekspozycję stanowiły zbiory myśliwskiej broni palnej, zabytkowe strzelby oraz broń biała, a także przyrządy do przygotowywania ładunków strzelniczych. Wśród eksponatów atrakcyjna była kolekcja akcesoriów sokolniczych. Na wystawie zaprezentowano wizerunki patronów myśliwych wraz z opisami ich żywotów. W gablotach
prezentowano medalierstwo łowieckie. Ciekawym uzupełnieniem wystawy były kolekcje zastaw stołowych, szklanek, kielichów oraz fajek w stylu myśliwskim.
Na wystawie znalazły się eksponaty pochodzące z Muzeum w Chrzanowie, Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Nadleśnictwa Chrzanów, zbiory kół
łowieckich działających w regionie („Bażant” w Myślachowicach, „Daniel” w Chełmku, „Diana” w Chrzanowie,
„Górniczego Koła Łowieckiego” w Jaworznie, „Leśnik” w Alwerni oraz „Żuraw” w Chrzanowie) oraz eksponaty
sokolnicze członków Komisji Sokolniczej ORŁ w Krakowie, zbiór odznaczeń i medali PZŁ, obrazów i eksponatów
trofeistycznych członków Krakowskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a także eksponaty trofealne z zagranicznych wypraw łowieckich znanych myśliwych Władysława Kamusińskiego i Henryka Macieja
Dwornika.
W wernisażu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich był syn Mieczysława Mazarakiego z małżonką,
myśliwi, przedstawiciele kół łowieckich regionu chrzanowskiego oraz leśnicy z nadleśnictwa w Chrzanowie. Podczas wernisażu podkreślono związki patrona chrzanowskiego muzeum Mieczysława Mazarakiego z łowiectwem,
który był autorem dwóch pomnikowych dzieł historycznych o łowiectwie (Łowiectwo w Polsce; Z sokołami na łowy). Podczas wernisażu Adam Szostak, przedstawiciel Komisji Sokolniczej ORŁ w Krakowie, zaprezentował ptaki
łowcze oraz wygłosił prelekcję na temat sokolnictwa. Towarzyszące mu ptaki łowcze cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych, o czym świadczyły liczne zapytania do prelegenta. Z zaciekawieniem wysłuchano także
prelekcji o łowieckich podróżach, jaką wygłosił Władysław
Kamusiński, zaś całość piękną oprawą muzyczną uświetnił
Zespół Sygnalistów Łowieckich „Hagard” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po zwiedzaniu
wystawy zaserwowano poczęstunek kuchni myśliwskiej.
Wystawa udostępniona była do 20 stycznia 2009 roku.
Posiadała ona walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
stanowiąc formę lekcji historyczno-przyrodniczej, połączonej z prezentacją wybranych elementów łowiectwa, w tym
rozpoznawania głosów i tropów zwierząt. Cieszyła się ona
Fot. K. Szpetkowski
dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Str. 13
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
EDUKACJA, NAUKA, PROMOCJA ŁOWIECTWA
Fot. K. Szpetkowski
II EDYCJ A STUDIUM „ GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY”
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie należy do prestiżowych
wydziałów o profilu leśnym. Na wydziale tym w 2007 r. powołano nowatorskie studium podyplomowe „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”, przeznaczone
głównie dla pracowników lasów państwowych, służb ochrony przyrody, administracji państwowej lub samorządowej, pracowników Polskiego Związku Łowieckiego
zajmujących się gospodarką łowiecką oraz ochroną zwierząt. Program kształcenia
oparto o najbardziej aktualną wiedzę obejmującą całokształt zagadnień z zakresu
gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny. Inicjatywa powołania studium spotkała
się z uznaniem Ministerstwa Środowiska, PP „Lasy Państwowe”, Polskiego Związku
Łowieckiego oraz władz Uczelni.
Fot. K. Szpetkowski
W uroczystej inauguracji II edycji studium 19 listopada 2008 r. w auli Wydziału Leśnego krakowskiej
uczelni uczestniczyli goście, wykładowcy oraz słuchacze. W referacie wprowadzającym dr hab. Andrzej Tomek (prof. UR) podkreślił, że działalność studium ma na celu prezentację aktualnej wiedzy na tle europejskich
osiągnięć naukowych oraz wskazał na konieczność aktualizacji wiedzy w obliczu postępu nauki i zmian prawa. Wskazał on także, że dzięki integracji i wymianie doświadczeń uczestnicy studium stają się elitą polskiego łowiectwa.
Otwarcia II edycji studium dokonał prodziekan ds. studenckich Wydziału Leśnego UR dr hab. Waldemar
Gil, który wskazał m.in. na zmiany w zakresie sytuacji zwierząt na świecie, podkreślił wkład naukowców
i myśliwych w odbudowę populacji niektórych gatunków zwierząt oraz wyraził przekonanie o sprostaniu
oczekiwaniom uczestników studiów i realizacji celów dydaktycznych wykładowców. Kierownik Zakładu
Zoologii Leśnej i Łowiectwa prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy wyraził uznanie dla podejmowanego trudu przez
uczestników studium z nadzieją na dobrą współpracę uczelni i słuchaczy.
Ministerstwo Środowiska (Departamentu Leśnictwa) oraz przewodniczącego ZG PZŁ reprezentował Jerzy
Lęcznar, radca ministra, a Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie zastępca dyrektora RDLP
w Krakowie Leon Jagoda. Wrażeniami z pierwszej edycji studium, zwracając uwagę na wysoki poziom, konstruktywną atmosferę dla zdobywania wiedzy podzieliła się Hanna Karczmarska, starszy specjalista ds. łowiectwa RDLP w Krakowie. W imieniu słuchaczy Aneta Helak-Świechowska z Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie zwróciła uwagę na motywacje i oczekiwania uczestników studium wzbogacenia wiedzy, zwłaszcza w zakresie roli współczesnego łowiectwa i podniesienia świadomości ekologicznej.
W wystąpieniach gości oraz w listach gratulacyjnych podkreślono duże znaczenie powołania studium oraz
wskazywano na potrzebę jego kontynuacji. Zwrócono uwagę na możliwość upowszechnienia współczesnej
wiedzy z zakresu gospodarki łowieckiej i jej praktycznego wykorzystywania w pracy zawodowej, a także jej
przydatność w obronie racji łowiectwa oraz
ochrony zwierzyny.
Wykład inauguracyjny pt. „Ochrona wilka - sukces czy niepowodzenie?” wygłosił
prof. dr hab. Henryk Okarma, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN przedstawiając najnowsze informacje naukowe na
temat sytuacji tego gatunku w Polsce. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Łowieckich „Hagard” z krakowskiej
uczelni, który obok hymnu Wydziału Leśnego zaprezentował fanfary i sygnały myśliwskie.
W pierwszej edycji studium w roku akademickim 2007/2008 uczestniczyło 35 słuchaczy z całej Polski, a zajęcia obejmowały
ponad 150 godzin, w tym wykładów, ćwiczeń i spotkań terenowych.
Str. 14
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
EDUKACJA PRZYRODNICZO - ŁOWIECKA
TARGI LEŚ NE W KRAKOWIE 2008
- XXVIII Jesienna Wystawa
Ogrodnictwa, Leśnictwa i Zoologii
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Targi leśne połączone z XXVIII Jesienną Wystawą Ogrodnictwa, Leśnictwa i Zoologii odbyły
się w dniach 26-28 września 2008 r. na terenie
Centru m Targowego Chemobudowa w Krakowie. Tradycyjnie, ju ż po raz jedenasty, uczestniczyli w n ich leśnicy z terenu Małopolski.
Otwarcia wystawy dokonał prod ziekan Wydziału Ogrodniczego dr hab. Ed ward Kunicki. Zastępca dyrektora RDLP w Krako wie mgr in ż.
Leon Jagoda - zaprosił do „korzystania z małoFot. K. Szpetkowski
polskich lasów”, podkreślając ich walo ry, takie
jak: „cisza, czyste powietrze i wspaniałe krajobrazy”. Ceremon ię otwarcia uświetnił Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Techniku m Leśnego w Stary m Sączu. W targach wzięło ud ział blisko 100 ró żnych
firm i wystawców. Obok wielu działó w ekspozycyjnych - jak ogrodnictwo, zagospodarowanie terenów zielonych, sadownictwo, weterynaria, wędkarstwo,
akwarystyka, rekreacja, bran że spożywcze i kosmetyki - na targach do minowało
leśnictwo wraz z łowiectwem. Bogatą ofertę ekspozycyjną przygotowała Reg ionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krako wie oraz nadleśnictwa: Brzesko,
Krościenko i Niepoło mice. Z bran ży leśnej wystawiono m.in. elementy szkółkarstwa, nasiennictwo, techniki i środki ochrony lasu przed szkodnikami, sprzęt
leśny, w ty m maszyny i urządzen ia stosowane w obróbce drewna, a z łowiectwa
urząd zenia i sprzęt do hodowli zwierząt. Du ży m zainteresowaniem cies zyły się wydawnictwa specjalistyczne, a także oferty edukacyjna i turystyczna - dotycząca małopolskich lasów. Imprezie towarzyszyły IX Targ i Medycyny Naturalnej, Zdrowia
i Urody. Targ i zwiedziło oko ło 4 tys. osób. Honorowy patronat targów sprawo wali: d ziekan Wydziału Ogrodniczego oraz d ziekan Wydziału Leśnego z Uniwersytetu Rolniczego w Krako wie, prezes Towarzystwa Ogrodniczego oraz Łowczy Okręgowy
w Krakowie PZŁ Janusz Malawski .
DZIEŃ OTWARTY W TEL EWIZJ I POLSKIEJ
Fot. K. Szpetkowski
14 września 2008 r. leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krako wie o raz
z małopolskich nadleśnictw uczestniczyli w dniu otwarty m Ośrodka Reg ionalnego Telewizji
Polskiej na Krzemionkach. Bogatą ofertę edukacyjno-pro mocyjną Lasów Państwowych skierowaną do dzieci i dorosłych zaprezentowały nadleśnictwa: Dąbrowa Tarnowska, Krościenko,
Krzeszowice, Myślenice, Nawo jowa, Niepoło mice oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, a także Techniku m Leśne w Stary m Sączu. Na teren ie TVP Krakó w zaprezentowano „leśne uroczysko” wraz ze ścieżką edukacyjną, tablice i plansze ukazujące m.in.
poszczególne etapy rozwoju lasu oraz liczne okazy zwierząt łownych i chronionych fauny
Polski południowej. W ofercie n ie zabrakło sadzonek drzew leśnych (których rozdano ponad
3 tys.), a także ku linarnych darów lasu.
Niezwy kle piękną rzeźbę ołtarzową
przedstawiającą św. Huberta zaprezentowało
Nadleśnictwo Nawojowa, przy który m twórca dzieła leśniczy Zbigniew Szarek opowiadał o swojej pasji rzeźbiarskiej.
Podczas spotkania leśnicy dzielili się informacjami o gospodarce w małopolskich lasach, przybliżali sekrety pracy leśnikó w oraz udzielali porad dotyczących zagospodarowania ogrodów i obszarów leśnych. Dzieci uczestniczy ły
w konku rsie „Las w mgnieniu oka” o raz w zabawach związanych z odkrywaniem tajemnic lasu. Każde d ziecko otrzy mało upominek edukacyjny
(kalendarz, zakładki, gadżety) przestrzegających przed u żywan iem ognia
w lesie.
Fot. K. Szpetkowski
Przed budynkiem TVP Krakó w odbyła się także uroczystość jubileuszowa
z okazji zbliżających się setnych urodzin najstarszego leśnika w Małopolsce
pana Adama Zębali, długoletniego pracownika ad ministracji Zarządu Lasów Państwowych w Krako wie.
Spotkanie uświetniły sygnały myśliwskie wy konane przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich Techniku m Leśnego w Starym Sączu oraz sygnalistów z Nadleśnictwa Nawojowa, zaś o godzinie 12, uczeń techniku m Jerzy Pustułka zagrał Hejnał Mariacki.
Str. 15
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
STRZELECTWO MYŚLIWSKIE
Zawody w strzelani ach myśli wskich w 2008 r.
Mistrz ostwa Okręgu Krakowskiego PZŁ 17. 05. 2008 - pełny sześciobój
Klasa Mistrzows ka
Rogacz
Dzik
KULA
Zając
Krąg
Przeloty
Oś
ŚRUT
WYNIK
LOKATA
Furczoń Marian
Nazwis ko i imię
97
90
187
40
100
50
100
290
477
1
Maciejczy k Marek
94
87
181
45
95
50
90
280
461
2
Ożóg Jarosław
97
84
181
50
80
50
100
280
461
3
Klasa Powszechna
Rogacz
Dzik
KULA
Zając
Krąg
Przeloty
Oś
ŚRUT
Kapcia Marek
Nazwis ko i imię
91
80
171
40
90
40
95
265
436
1
Sadowski Grzegorz
100
72
172
45
90
45
80
260
432
2
Mączka Maciej
95
74
169
45
80
40
90
255
424
3
Drużyna
Żubr Kraków
Fot. K. Szpetkowski
WYNIK
1183
LOKATA
1
Szarak Jerzmanowice
1181
2
Ponowa Kraków
820
3
Sarenka Wawrzeńczyce
680
4
Nazwa zawodów
Termin
Strzelania
Liga Kół Łowieckich I RUNDA
27-04-2008
śrutowo-kulowe
Liga Kół Łowieckich II RUNDA
05-07-2008
śrutowo-kulowe
Liga Kół Łowieckich III RUNDA
21-09-2008
śrutowo-kulowe
Liga Kół Łowieckich FINAŁ
21-09-2008
śrutowo-kulowe
Nazwa zawodów
Strzelania
16-02-2008
śrutowe
Parcours II RUNDA
15-03-2008
śrutowe
Parcours III RUNDA
20-04-2008
śrutowe
Parcours - Grand Prix Małopolski Compak Sporting
07-09-2008
śrutowe
Fot. K. Szpetkowski
Nazwa zawodów
Termin
Strzelania
Puchar Łowczego Okręgowego
31-08-2008
pełny sześciobój
Puchar Prezesa ORŁ Kraków
04-10-2008
pełny sześciobój
Fot. K. Szpetkowski
Termin
Parcours I RUNDA
WYNIK LOKATA
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Str. 16
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 3
KYNOLOGIA ŁOWIECKA
XVI Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich
Małych Ras
im. Tadeusza Sanickiego,
Przylasek Rusiecki, 26.04.2008
dypl. I st. lok.1/22 pkt.100 JOSZKO-JAWOR Duma Kazana wnk
ur.02.07.2007 pies wł.D.i J.Adamczak;
dypl. I st. lok.2/22 pkt.100 CZARNA TOGA z Czarnego Dworu wnk
ur.28.06.2007 suka wł.I.Kowalik;
dypl. I st. lok.3/22 pkt.100 DOR Jasenky wnk ur.23.03.2007 pies
wł.W.Cichoń;
Fot. A. Kozłowska
dypl. I st. lok.4/22 pkt.100 ZUZIA ze Snu Nemroda wnk ur.02.03.2007
suka wł. A.Jędrocha;
dypl. I st. lok.5/22 pkt.100 NEGRO A-Awa w.weimarski.krótk. ur.26.04.2006 pies wł.A.Korczyńska;
dypl. I st. lok.6/22 pkt.96 ALARO z Ojcowskiej Doliny gordon ur.22.01.2007 pies wł.J.Golik;
dypl. I st. lok.7/22 pkt.95 ASSAI z Tałchejów w.węgierski krótk. ur.28.01.2007 suka wł.A.Spisak;
dypl. I st. lok.8/22 pkt.87 TIM Myśliwski Tabor wnk ur.22.07.2007 pies wł.B.Oleksik;
dypl. I st. lok.9/22 pkt.87 ARAGON Z Ojcowskiej Doliny gordon ur.22.01.2007 pies wł.M .Kornecka;
dypl. I st. lok.10/22 pkt.84 M ADZIAR z Tałchejów w.węgierski krótk. ur.04.06.2006 pies wł.T.M elska;
dypl. I st. lok.11/22 pkt.82 Argenteus INDIGO DREAM PACKER w.weimarski krótk. ur.23.07.2006 pies wł.B.Gazecka;
dypl. II st. lok.12/22 pkt.88 CONSTANT DELIGHT Zambi seter irlandz. ur.23.03.2007 pies wł.J.Liszka;
dypl. II st. lok.13/22 pkt.78 COSM OPOLITAN GIRL Zambi seter irlandz. ur.23.03.2007 suka wł.J.Lonc;
dypl. II st. lok.14/22 pkt.78 COLD MOUNTAIN Zambi seter irlandz. ur. 23.03.2007 pies wł.M .Glonek;
dypl. II st. lok.15/22 pkt.77 Blever`s ALLEGREZZA seter irlandz. ur.31.03.2007 suka wł.H.M ałkowski;
dypl. III st. lok.16/22 pkt.73 BEZI Niewierskie Łąki w.weimarski krótk. ur.09.05.2006 suka wł.K.Sołoducha;
dypl. III st. lok.17/22 pkt.66 SURIM I z Wyspy M gieł seter irlandz. ur.02.05.2007 suka wł.K.Stefaniec;
dypl. III st. lok.18/22 pkt.66 Irish M elody Lucky Luke seter irlandz. ur.26.03.2007 pies wł.E.Wójcik;
dypl. III st. lok.19/22 pkt.64 ASTI z Ojcowskiej Doliny gordon ur.22.01.2007 pies wł.K.Wolak;
dypl. III st. lok.20/22 pkt.61 CALIFORNIA SUNRISE Zambi seter irlandz. ur.23.03.2007 suka wł.J.Lonc;
Płochacze:
dypl. I st. lok.1/1 pkt.110 AQUILA M Y STAR Kotyledon springer spaniel ang. ur.06.02.2007 suka wł.E.Dobrzyńska-Lankosz.
Fot. A. Kozłowska
Str. 17
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
KYNOLOGIA ŁOWIECKA
I Krajowe Konkursy Pracy Retrieverów
(klasa B i C),
Zator-S pytkowice, 04.10.2008
Klasa B
Dypl. I st, lok. 1/11, CPC, DUM A Cotoneaster, suka, Labrador Retriever, ur.16.02.07, wł. Arkadiusz Pohl;
Dypl.I st, lok.2/11, LA GUARDIA Herbu Zadora, suka,
Labrador Retriever, ur.12.01.05, wł. Patrycja SmulskaKrawczyk;
Dypl.I st, lok.3/11, LOIRE Leminiscatus, suka, Labrador
Retriever, ur.30.08.05, wł. Wanda Brandys;
Dypl.II st, lok.4/11, JENNIFER PERŁA Xandrina, suka,
Labrador Retriever, ur.21.03.03, wł.Ewelina M arczak;
Dypl.II st, lok.5/11, CAŁKA Black & White, suka, Flat
Coated Retr., ur.31.03.05, wł. M arek Rogoż;
Dypl.II st, lok.6/11, NAGOYA SHI M acquajeet, suka,
Labrador Retriever, ur.13.09.06, wł. Paulina Tracz;
Dypl.III st, lok.7/11, VANILLA ICE Herbu Zadora, suka,
Labrador Retriever, ur.29.05.06, wł. Andrzej Kiljański;
Dypl. III st, lok.8/11, BŁYSZCZĄCA W SŁÓŃCU Niesforne, suka, Flat Coated Retr., ur.09.07.05, wł. Wiesław Kawala.
Klasa C
Dypl.I st, lok.1/2, CPC, AHUK z Puszczy Lubuskiej, pies,
Labrador Retriever, ur.02.04.03, wł.Wojciech Sroka;
Dypl.I st, lok.2/2, CYPRYS Cotoneaster, pies, Labrador
Retriever, ur.08.08.06, wł. Arkadiusz Pohl.
Fot. A. Kozłowska
Regionalne Konkursy Pracy Wyżłów
w klasie wielostronnej
Zator-S pytkowice, 05.10.2008
Fot. A. Kozłowska
Str. 18
Dypl.I st, lok.1/7 , BIRKA z Tałchejów, suka, Wyżeł
węg.krótk.,ur.15.07.03., wł. Agnieszka Spisak;
Dypl.I st, lok.2/7, ASSAI z Tałchejów, suka, Wyżeł
węg.krótk.,ur.28.01.07.,wł. Agnieszka Spisak;
Dypl.II st, lok3/7, GRAPPA ze Snu Nemroda, suka,
Wyżeł niem.krótk., ur.26.04.05, wł.I.W.Cichoń;
Dypl.II st., lok.4/7, JOSZKO-JAWOR Duma Kazana,
pies, Wyżeł niem.krótk., ur.02.07.07, wł.Danuta
Adamczak;
Dypl.III st, lok.5/7,TIM Myśliwski Tabor, pies, Wyżeł niem.krótk., ur.22.07.07, wł.Bogdan Oleksik;
Dypl.III st, lok.6/7, ZUZIA ze Snu Nemroda, suka,Wyżeł niem.krótk., ur.02.03.07, wł.Adam Jędrocha;
Dypl. III st., lok.7/7, CSIKOS z Tałchejów, pies,
Wyżeł węg. krótk., ur.15.05.04, wł.Andrzej Dąbrowski.
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
Z KART HISTORII
ŁOWIECKIE ZAP ISKI 2008 ROKU








W 2008 r. w Krakowskim Okręgu PZŁ zarejestrowanych było 1797 członków kół łowieckich oraz
373 członków niestowarzyszonych.
W Okręgu było 70 kół łowieckich, które dzierżawiły 59 obwodów łowieckich na terenie Okręgu
oraz 31 obwodów w innych okręgach PZŁ. Na terenie Okręgu jeden obwód łowieckich dzierżawi
koło łowieckie z Nowosądeckiego Okręgu PZŁ.
Na podstawie danych dostarczonych przez koła łowieckie w 2008 r. (dane na marzec) wynika, że
na terenie okręgu bytowało 430 jeleni, 7524 saren, 1100 dzików, 2613 lisów, 13624 zajęcy, 21110
bażantów, 7116 kuropatw.
W sezonie 2007/2008 upolowano 49 (12 ubytków) jeleni, 1147 (241 ubytków) saren, 463 (19
ubytki) dzików, 2613 lisów, 1588 zajęcy, 7700 bażantów, 112 kuropatw oraz 1398 dzikich kaczek. W związku z niskim stanem liczebnym zwierzyny drobnej wiele kół łowieckich kolejny sezon zaniechało lub ograniczyło polowania na kuropatwy i zające.
W sezonie 2007/2008 wsiedlono 95 zajęcy, 1886 bażantów, 134 kuropatw. W 2008 r.
z „Funduszu rozwoju hodowli zwierzyny drobnej” Zarząd zrefundował zakup kuropatw dla kół
łowieckich: „Knieja” w Krakowie, Batalion w Krakowie oraz „Sarenka" w Wawrzeńczycach.
W sezonie 2007/2008 myśliwi zebrali 3696 urządzeń kłusowniczych, w tym 3642 wnyków oraz
stwierdzono 34 przypadki kłusownictwa z bronią. Znaleziono 124 osobników skłusowanej zwierzyny grubej (w tym ponad 100 saren) oraz 653 zwierzyny drobnej (w tym najwięcej zajęcy i bażantów). Do organów ścigania zgłoszono 18 przypadków kłusownictwa.
W 2008 r. Zarząd Okręgowy PZŁ prowadził działalność szkoleniową kandydatów do PZŁ i myśliwych. Na uprawnienia podstawowe przeprowadzono dwa kursy, w których uczestniczyło 99
osób oraz jeden kurs na uprawnienia selekcjonerskie, w którym wzięło udział 48 myśliwych. Odbył się także egzamin na uprawnienia sokolnicze, w którym udział wzięło 6 myśliwych.
W 2008 r. po raz pierwszy zorganizował wraz z Komisją Kynologii Myśliwskiej ORŁ w Krakowie kurs na uprawnienia instruktorów kynologii myśliwskiej, w którym wzięło udział 76 uczestników , zorganizował dwa kursy weterynaryjne w zakresie oględzin tusz, zgodnie z wymogami UE
(116 uczestników), wraz z Zarządem Głównym PZŁ kurs z zakresu prawodawstwa łowieckiego
i zasad ubezpieczania kół z tytułu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę (36 uczestników), a także kurs na strażników łowieckich (6 uczestników).
Fot. J. Malawski
Str. 19
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
EDUKACJA, NAUKA, PROMOCJA ŁOWIECTWA
KĄCIK STAŻYSTY
Czy wiesz, że?
Na polowaniu zbiorowym myśliwy:

po zajęciu stanowiska jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą;

broń może załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem, a między pędzeniami myśliwy musi usunąć
naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu;

oddać strzał może jedynie z pozycji stojącej (z wyjątkiem strzałów oddawanych z ambon);
Nie wolno celować lub strzelać:

do zwierzyny, jeżeli: na linii strzału znajdują się myśliwi, inne osoby, zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość
od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału;

do zwierzyny znajdującej się na szczytach wzniesień,;

do zwierzyny znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych.
Nie wolno także oddawać strzału do celów nierozpoznanych.
Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym
rozpoznaniu zwierzyny, w warunkach gwarantujących skuteczność strzału
i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.
Myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż: 40 m – w razie strzału śrutem lub kulą z
broni o lufach gładkich; niż 100 m – w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych; niż 200 m – w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych.
Każdy myśliwy na polowaniu zbiorowym jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające
jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.
KĄCIK SELEKCJONERA
Wieniec jelenia byk a
10-taka
nieregularnego
o masie 4,97 kg
w 7 roku życi a
odstrzał
prawi dł owy
Wieniec jelenia byk a
18-taka
o masie 7,81 kg
w 7 roku życi a
odstrzał
nieprawi dłowy
Fot. J. Malawski
Fot. J. Malawski
Od Redakcji
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI, ROK I NR 4
IV numer Biuletynu obejmuje wydarzenia łowieckie, które miały miejsce na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ w 2008 roku.
Redagujmy Biuletyn razem wzbogacając go
o interesujące informacje!
Prosimy o przekazywanie do Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie materiałów tekstowych i fotografii z wydarzeń łowieckich, uroczystości w kołach, przykładów współpracy
z młodzieżą, prac gospodarczych, kłusownictwa, a także fotografii przyrodniczo-łowieckich
oraz ciekawych trofeów krakowskich myśliwych.
Str. 20
Redakcja: Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Jan Gorczyca, Janusz M alawski, Krzysztof
Szpetkowski, Ryszard Zieliński.
Komisja Promocji Łowiectwa i Współpracy
z M ediami Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie oraz Jan
(Wojciech) Ptak.
Skład i opracowanie graficzne: K. Szpetkowski
Grafiki: Andrzej Łepkowski
Wykorzystano materiały i fotografie: ze zbiorów archiwalnych
ZO PZŁ w Krakowie, kronikarza ORŁ.
Autorzy fotografii nr IV: Jerzy Chmiel, Jan Gorczyca, Janusz
Klimsza, Anna Kozłowska, Janusz M alawski, Jan (Wojciech)
Ptak, Krzysztof Szpetkowski, Andrzej Wierzbieniec.
Kontakt: email: [email protected]
Współ praca:
KRAKOWS KI B IUL ETYN ŁOWIECKI NR 4
©Wszelkie prawa zastrzeżone

Podobne dokumenty