instrukcja Xpeed kopia

Komentarze

Transkrypt

instrukcja Xpeed kopia
Informacje o bezpieczeństwie uŜytkowania
Prosimy o uwaŜne przeczytanie instrukcji przed podłączeniem
tunera i o zachowanie jej przez cały okres uŜytkowania Wszystkie
operacje powinny być dokonywane zgodnie z niniejszą instrukcją.
Zasady czyszczenia sprzętu – wyłączyć z sieci, nie uŜywać płynów
czyszczących bezpośrednio na odbiornik, uŜyć miękkiej ściereczki
nasyconej płynem czyszczącym.
Prosimy nie uŜywać tunera w pobliŜu miejsc wilgotnych, łazienek,
basenów
etc.
poniewaŜ
wilgoć
moŜe
spowodować
powaŜne
problemy z prawidłową pracą i prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
Tuner powinien być ustawiony na stabilnym podłoŜu, w sposób
zapewniający obieg powietrza nad otworami wentylacyjnymi w
obudowie.
Jakiekolwiek mocowanie na półkach, ścianach itp. powinno być
dokonane
zgodnie
z
zaleceniami
producentów
mocowań
z
zachowaniem warunków opisanych powyŜej.
Niezgodne z normami jest umieszczanie na pokrywie tunera
jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności doniczek, wazonów
itp.
W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek operacji z
tunerem (czyszczenie, przesuwanie itp. ) prosimy o bezwzględne
wyłączenie z prądu kabla zasilającego. Niezastosowanie się do
tego zalecenia moŜe spowodować poraŜenie prądem.
1
Spis treści
1.
Wprowadzenie................................................................................................................ 4
1.1 Podstawowe parametry ........................................................................................... 4
1.2 Akcesoria .................................................................................................................... 5
2. Obsługa i cechy produktu ......................................................................................... 6
2.1 Panel przedni.............................................................................................................. 6
2.2 Panel tylny................................................................................................................... 7
2.3 Nadajnik zdalnego sterowania (pilot).................................................................. 9
3. Schemat podłączenia tunera .................................................................................. 12
3.1 Podłączenie do telewizora..................................................................................... 12
3.2 Podłączenie do telewizora oraz magnetowidu................................................ 12
3.3 Podłączenie do sprzętu audio.............................................................................. 13
3.4 Podłączenie do telewizora, magnetowidu oraz obrotnicy (Diseqc 1.2 lub
USALS) ............................................................................................................................... 13
4. Obsługa tunera ........................................................................................................... 15
4.1 Informacje o odbieranym kanale ....................................................................... 15
4.2 Zmiana kanałów ...................................................................................................... 16
4.3 Poziom dźwięku ....................................................................................................... 16
4.4 Listy kanałów TV/Radio/Ulubione ................................................................... 17
4.5 Język Menu ............................................................................................................... 20
4.6 Zoom............................................................................................................................ 21
4.7 Teletekst ..................................................................................................................... 21
4.8 Napisy ekranowe ..................................................................................................... 22
5. Główne menu.................................................................................................................. 24
5.1 Instalacja ................................................................................................................... 24
5.1.1 Instalacja (konfiguracja anteny)................................................................. 24
5.1.2 Pozycja anteny (sterowanie obrotnicą) ..................................................... 29
5.2 Ustawienia Systemowe.......................................................................................... 32
5.2.1 Edycja kanałów................................................................................................ 32
5.2.2 Blokada rodzicielska ...................................................................................... 37
5.2.3 Ustawienia czasu............................................................................................. 39
5.2.4 Uaktualnienie odbiornika............................................................................. 41
5.2.5 Ustawienia fabryczne ..................................................................................... 42
5.2.6 Informacje o systemie .................................................................................... 42
5.2.7 Timer ................................................................................................................... 43
5.2.8 Klawisz Funkcyjny .......................................................................................... 45
5.2.9 Uaktualnienie oprogramowania przez USB............................................ 46
5.2.10 Lista USB – nieaktywne............................................................................. 46
5.3 Preferencje UŜytkownika ...................................................................................... 46
5.4 Gry ............................................................................................................................... 48
5.5 Interfejs modułów CI (tylko modele CI)............................................................ 48
5.6 Karta kodowa ........................................................................................................... 49
6. Nowe moŜliwości tunerów Xpeed.............................................................................. 51
6.1 PIP (obraz w obrazie) .............................................................................................. 51
6.2 Wybór A/V................................................................................................................. 52
6.3 Powtórzenie (Instant Replay) ............................................................................... 54
6.4 Uaktualnienie przez gniazdo USB ..................................................................... 54
6.5 Przeglądarka zdjęć JPEG...................................................................................... 55
2
6.6 Odtwarzanie muzyki mp3 .................................................................................... 56
7. Inne funkcje tunera ...................................................................................................... 57
7.1 Zmiana siły głosu................................................................................................... 57
7.2 Zoom............................................................................................................................ 57
7.3 Stop-klatka................................................................................................................ 57
7.4 Szybkie przewijanie stron..................................................................................... 57
7.5 Sleep Timer ............................................................................................................... 57
7.6 EPG -Elektroniczny Przewodnik po Programach. ........................................ 58
7.7 Ostatnio oglądane kanały .................................................................................... 59
7.8 Przełączanie list programów ................................................................................ 59
7.9 Lista ostatnio oglądanych programów ............................................................. 59
7.10 Wyświetlenie miernika sygnału ....................................................................... 59
7.11 Filtrowanie listy kanałów ................................................................................... 60
8. Specyfikacja techniczna .............................................................................................. 62
3
1. Wprowadzenie
1.1 Podstawowe parametry
120 programowalnych satelitów/6000 programów
Zakres odbioru: 950-2150 MHz
2 gniazda na moduły CI (tylko modele CI)
Czytnik kart kodowych (tylko modele CR oraz CICR)
Odbiór MCPC/SCPC, pasma KU/C
Pełna zgodność z MPEG2/DVB
1 wejście antenowe F, wyjście F (pętla) na drugi tuner
Zakres odbioru SR: 1~45Msps
Miernik sygnału w formie oscyloskopu i/lub analizatora widma
Automatyczne skanowanie satelity
Ręczne skanowanie satelity z wykorzystaniem PID-ów
Funkcja Obraz w Grafice
Multiobraz (4,9,10,13 lub 16 obrazów na ekranie)
Wielojęzykowe Menu
Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)
8 list kanałów Ulubionych/Blokada rodzicielska
Automatyczne przełączanie PAL/NTSC
Wbudowany Teletekst (OSD oraz VBI)
Port RS 232 do aktualizacji oprogramowania
Transfer danych tuner-tuner oraz komputer-tuner
Wsparcie dla sterowania Diseqc (wersje 1.2 oraz 1.3-USALS)
4
1.2 Akcesoria
Instrukcja obsługi: 1
Nadajnik zdalnego sterowania: 1
Baterie typ AAA: 2
Karta gwarancyjna: 1
5
2. Obsługa i cechy produktu
2.1 Panel przedni
Wyświetlacz
Pokazuje numer kanału, komunikaty o błędach, polecenia z
pilota (nadajnik zdalnego sterowania) oraz czas w trybie
czuwania (Stand By)
CH. - , +
Przełączenie kanału góra/dół
Zasilanie
SłuŜy do włączenia oraz wyłączenia tunera w stan czuwania
VOL. -,+
Zwiększanie/zmniejszenie siły głosu
OK
Pokazuje listy kanałów TV oraz radiowych, słuŜy do wyboru
programów, potwierdzenia wyboru podświetlonych funkcji oraz
parametrów.
6
Menu
Wyświetlenie menu ekranowego tunera
Port USB
SłuŜy do aktualizacji oprogramowania oraz list kanałów przy
uŜyciu pamięci USB (pendrive)
Gniazda na moduły CI (tylko modele CI)
SłuŜą do umieszczenia modułów warunkowego dostępu, w
modelach class 1szt., w pozostałych 2szt.
Czytnik kart
SłuŜy do kart kodowych (modele CR oraz CRCI
2.2 Panel tylny
Wejście sygnału antenowego z satelity (IF Input)
Gniazdo do podłączenia sygnału na drugi tuner (Loop)
7
Port RS 232 do aktualizacji oprogramowania oraz list
kanałów
Wejście sygnału z anteny naziemnej (ANT IN)
Wyjście sygnału anteny naziemnej na telewizor (To TV)
Wyjścia (cinch/RCA) sygnałów audio (lewy i prawy kanał) do
wzmacniacza (Audio L/R)
Wyjście (cinch/RCA) sygnału video (composite) (Video)
Wyjście (cinch/RCA) napięcia 12V (0/12V)
Wyjście (cinch/RCA) sygnału komponent na telewizory
LCD lub plazma
Wyjście (optyczne) sygnału audio na wzmacniacz (SPDIF)
Eurozłącze do podłączenia magnetowidu (nie w modelach
class) (VCR scart)
Eurozłącze do podłączenia telewizora (TV SCART)
Kabel zasilający 100-250V~50/60Hz, max 25W (Mains lead)
8
2.3 Nadajnik zdalnego sterowania (pilot)
Włączenie/wyłączenie tunera w stan czuwania
Wyciszenie dźwięku
Włączenie Elektronicznego Przewodnika po programach
(EPG)
9
Przełączenie
na
ostatnio
uŜywana
listę
programów
Ulubionych lub wybór list Ulubionych
Przełączenie list kanałów TV/Radio
Klawisze numeryczne, słuŜą do bezpośredniego wyboru
numeru kanału, A-Z przeglądanie listy kanałów przy sortowaniu
alfabetycznym
Wyświetlenie Menu ekranowego
Powrót do wcześniejszego Menu lub trybu, wyświetlenie
historii oglądanych kanałów
Zmiana kanałów góra/dół oraz poruszanie kursorem w
Menu
Zmiana siły głosu, poruszanie kursorem w Menu
Wybór zaznaczonego programu, podświetlonej linii Menu
lub parametru. SłuŜy równieŜ do wyświetlenia listy kanałów.
Zmiana kanałów po 100 jednorazowo w górę lub
w dół, przewijanie całych stron ekranu w Menu
Powrót z Menu do oglądania kanałów
Włączenie Teletekstu
Włączenie napisów
Wyświetlenie informacji o programie
Zatrzymanie (stop-klatka) obrazu
Wyświetlenie kanału modulatora (przy podłączeniu tunera
do TV kablem antenowym)
Sortowanie kanałów Niekodowane (FTA)/Kodowane
(CAS)
10
Sortowanie kanałów satelitami
Przełączenie telewizora na sygnał z satelity i/lub telewizji
naziemnej (działa przy podłączeniu kablem euro)
Klawisz do wyświetlenia Menu konfiguracji obrazu i
dźwięku
W trybie oglądania włączenie funkcji zoom (powiększenie
fragmentu obrazu)
jak wyŜej
Włączenie PIP
Włączenie powtórki ostatnio oglądanej sceny (20 sekund)
Zielony, Czerwony, Niebieski, śółty – klawisze funkcyjne do np.
Edycji (kasowanie, zmiana nazwy etc.) oraz gier. Opisy na dole
ekranu w zaleŜności od poziomu Menu.
11
3. Schemat podłączenia tunera
Uwaga: najwyŜszą jakość obrazu
uŜywając podłączenia Component
uzyskuje
się
3.1 Podłączenie do telewizora
a) podłączyć kabel scart (eurozłącze) do gniazda TV Scart w
tunerze oraz do gniazda scart w telewizorze
b) podłączyć antenę naziemną do wejścia ANT.IN w tunerze
- podłączyć kabel RF do wyjścia To TV w tunerze oraz wejścia
antenowego
w
telewizorze.
W
przypadku
tego
rodzaju
podłączenia naleŜy ustawić kanał modulatora (UHF) w tunerze
(np. 48) i taki sam na jednym z kanałów telewizora.
3.2 Podłączenie do telewizora oraz magnetowidu
a) podłączyć kablami scart odpowiednie gniazda w tunerze i
magnetowidzie (TV SCART do telewizora, VCR SCART do
magnetowidu – nie dotyczy modeli class)
b) podłączyć kabel RF z wyjścia antenowego magnetowidu do
gniazda antenowego telewizora
- podłączyć kabel RF do gniazda To TV tunera oraz wejścia
antenowego magnetowidu
12
- podłączyć sygnał z anteny naziemnej do wejścia ANT.IN
tunera. Punkt b) dotyczy podłączenia sprzętu za pomocą kabli
RF i wymagają ustawienia kanałów UHF modulatorów w
tunerze, magnetowidzie oraz telewizorze. Np. w tunerze kanał
48, w magnetowidzie odbiór na kanale 48, UHF magnetowidu
na kanale 45, odbiór w telewizorze na kanale 45.
3.3 Podłączenie do sprzętu audio
- podłączyć kablami cinch/RCA odpowiednie wyjścia audio z
tunera z wejściami LINE, AUX, SPACE lub Extra wzmacniacza.
UŜywając kabla optycznego moŜna podłączyć tuner z wyjścia
SPDIF do wejścia wzmacniacza (najlepsza jakość dźwięku).
3.4 Podłączenie do telewizora, magnetowidu oraz
obrotnicy (Diseqc 1.2 lub USALS)
- podłączyć kablem euro (scart) tuner z wyjścia TV SCART do
telewizora
- podłączyć kablem euro (scart) wyjście VCR SCART tunera do
magnetowidu (nie dotyczy modeli class)
13
- podłączyć kabel z anteny satelitarnej do obrotnicy (LNB) oraz
wyjście z obrotnicy (REC) do wejścia antenowego w tunerze (IF
INPUT).
Uwaga: sposób programowania obrotnicy w dalszej części
instrukcji
14
4. Obsługa tunera
Uwaga generalna: jeśli w tekście pojawia się informacja o
klawiszach kursora, zawsze dotyczy to „strzałek” na pilocie
tunera (klawisze 9 oraz 10). Wszystkie operacje dotyczące
zmiany
jakiegokolwiek parametru zawsze
polegają
na
podświetleniu odpowiedniej linii w menu uŜywając właśnie
kursorów,
a
następnie
na
wprowadzeniu
Ŝądanego
parametru (albo wybierając je z listy – sekwencja: OK ->
wejście w parametr, lewo/prawo), albo wprowadzając z
klawiatury numerycznej) i zatwierdzeniu klawiszem OK.
Generalną zasadą obsługi Menu jest, Ŝe poruszanie po nim
odbywa
się
przy
uŜyciu
klawiszy
kursora
(zmiana
podświetlenia) a wejście w konkretny punkt przy uŜyciu
OK.
4.1 Informacje o odbieranym kanale
Za kaŜdym razem po zmianie kanału, tuner wyświetla przez
kilka sekund informacje o odbieranym programie na pasku
informacyjnym w dole ekranu.
15
Informacja zawiera:
a) aktualny czas
b) nazwę kanału
c) numer aktualnego kanału, nazwę, nazwę satelity oraz
informacje o parametrach transpondera, z którego kanał jest
odbierany
d) graficznie przedstawione (ikony) informacje o kodowaniu
kanału (CAS), odbieranym teletekście, innych moŜliwych do
wybrania ścieŜkach audio, odbieranym EPG, blokadzie
rodzicielskiej.
e) wskaźnik poziomu i jakości odbieranego sygnału
f) informacje
o
programie
–
naciśnięcie
INFO
powoduje
wyświetlenie aktualnej oraz kolejnej informacji EPG
4.2 Zmiana kanałów
Zmiana kanału jest moŜliwa za pomocą klawiszy góra/dół
bezpośrednio podając numer kanału z pilota lub klawiszami na
panelu przednim.
4.3 Poziom dźwięku
MoŜna go zmienić uŜywając klawiszy lewo/prawo
na pilocie
lub panelu przednim tunera. Wskaźnik siły głosu pojawi się na
kilka sekund w prawym górnym rogu ekranu.
16
4.4 Listy kanałów TV/Radio/Ulubione
Wciśnięcie OK. powoduje wyświetlenie aktualnej listy kanałów.
MoŜna wybrać dowolny kanał przesuwając podświetlenie na
liście klawiszami kursora na pilocie (
i naciskając OK.
Przełączenie między listami kanałów TV oraz Radio odbywa się
przez naciśnięcie klawisza
powoduje
przełączenie
na pilocie. UŜycie przycisku FAV
listy
kanałów
na
Ulubione,
pod
warunkiem wcześniejszego stworzenia takich list. KaŜdorazowe
naciśnięcie przycisku FAV powoduje przełączenie między
17
kolejnymi listami Ulubionych (Główna Lista->FAV1->FAV2->…>FAV8->Główna lista)
Przyciski „kolorowe” do sortowania kanałów:
a) Czerwony
(FTA/CAS)
–
wyświetlenie
moŜliwych
opcji
sortowania kanałów z domyślnie zaznaczona opcja wyboru
kanałów kodowanych lub niekodowanych,
b) Zielony (SAT) – jak wyŜej z domyślnie zaznaczona opcją
wyboru między wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej
satelitami.
c) śółty (TV/SAT) – sortowanie. Do wyboru są opcje Normalne
(tak jak zaprogramowane przez UŜytkownika), Satelitami lub
Alfabetyczne. Wybór sortowania Alfabetycznego powoduje, Ŝe
lista kanałów ułoŜy się w porządku od A do Z. MoŜna szybko
odnaleźć Ŝądany kanał, naciskając na pilocie klawisze
numeryczne i podglądając przyporządkowane im litery
alfabetu
(analogicznie
jak
pisanie
SMS-a
w
telefonie
komórkowym)
Oprócz opisanych istnieje równieŜ (wywoływana klawiszami
czerwonym i zielonym) moŜliwość sortowania kanałów wg
systemów
kodowania
(w
opcji
Kodowane/Niekodowane),
Nadawców oraz Ulubionych. Zmiany sposobu sortowania
dokonuje
się
przy
pomocy
strzałek
kursora
na
pilocie
(podświetlając Ŝądaną pozycję) i zatwierdzając zmiany OK.
Proszę pamiętać, Ŝe wybór np. sortowania wg satelitów Astra
spowoduje, Ŝe z listy „znikną” wszystkie kanały z innych
18
satelitów. Powrót jest zawsze moŜliwy po wybraniu opcji
Wszystkie.
Sortowanie kanałów moŜe być równieŜ uŜywane w Edycji
Kanału oraz po wyborze EPG.
d) Niebieski (multiobraz) – naciśniecie tego klawisza powoduje
pojawienie się na ekranie Menu z opcjami wyboru ilości
kanałów
wybraniu
wyświetlanych
ilości
jednocześnie
(podświetlenie
na
klawiszami
ekranie.
góra/dół)
Po
i
naciśnięciu OK. ekran zostanie podzielony na odpowiednia
ilość części, przy czym aktualny kanał zajmie lewy, górny róg.
W kolejnych oknach pojawią się nieruchome obrazy z
kolejnych kanałów listy, w ilości odpowiadającej wybranej
opcji (do 16). Po wyświetleniu wszystkich aktywny będzie
ostatnio oglądany program. MoŜna szybko zmienić aktywne
okno, przemieszczając kursorami
naciskając
OK.
Aktywne
okno
czerwona ramkę i
zostanie
zatrzymane,
natomiast ruchomy obraz pojawi się w wybranym. Wyjście z
tego menu następuje po dwukrotnym uŜyciu OK. lub
19
naciśnięciu EXIT. Klawisz BACK słuŜy do powrotu do listy
kanałów.
4.5 Język Menu
Wybierając
klawisze
Menu,
Preferencje
UŜytkownika
na
pierwszej pozycji od góry pojawia się Język Menu. MoŜna go
zmienić uŜywając klawiszy kursora lewo/prawo i zatwierdzając
OK. Do wybory jest kilkanaście języków, w tym polski. Klawisz
BACK
słuŜy
do
zapamiętywania
powrotu
zmian,
do
EXIT
programu.
20
wcześniejszego
do
powrotu
do
Menu
bez
oglądania
4.6 Zoom
Naciśniecie
F1
pojawieniem
w
się
trakcie
okna
oglądania
zoom.
Ta
programu
funkcja
skutkuje
umoŜliwia
powiększenie zaznaczonego fragmentu obrazu. Obsługa –
klawiszami kursora
ekranie,
przyciskiem
moŜna przesuwać okienko po
zwiększać
jego
wielkość,
uŜycie
zmniejsza wielkość okna zoom. Po zaznaczeniu Ŝądanego
fragmentu nacisnąć OK., fragment w ramce powiększy się na
cały ekran. Ponowne uŜycie OK. pozwoli na powrót. Funkcja
często uŜywana w połączeniu ze stop-klatką (klawisz
).
4.7 Teletekst
Tuner umoŜliwia wyświetlenie teletekstu nadawanego zgodnie
ze specyfikacja EBU oraz norma DVB (DVB bitmap). Jest to
moŜliwe pod warunkiem nadawania sygnału telegazety przez
aktualnie oglądany program. Tuner ma dwa tryby pracy z
teletekstem:
a) VBI (zawsze włączony) co umoŜliwia przeglądanie telegazety
na ekranie TV przy uŜyciu pilota TV
21
b) OSD – telegazeta jest dostępna nawet, gdy telewizor nie
posiada odpowiedniego modułu. Włączenie
odbywa się klawiszem
trybu OSD
. Przyciski do obsługi:
wybór numeru strony
zmiana strony w górę i dół
zmiana list stron
zmiana numerów stron o 100 jednorazowo
4.8 Napisy ekranowe
Jeśli oglądany aktualnie kanał nadaje napisy na dole ekranu
(np. tłumaczenie ścieŜki dźwiękowej) na pasku informacyjnym
kanału pojawią się symbole
lub
. Podgląd (włączenie)
napisów odbywa się po uŜyciu przycisku
na pilocie. Pojawi
się menu wybory języka i po wybraniu odpowiedniego naleŜy
nacisnąć OK. Wyłączenie napisów następuje po uŜyciu EXIT.
22
23
5. Główne menu
5.1 Instalacja
5.1.1 Instalacja (konfiguracja anteny)
Wciśnięcie sekwencji Menu, Instalacja powoduje wyświetlenie
następującego ekranu.
Ten tryb słuŜy do ustawienia parametrów satelity, z którego
jest
odbierany
sygnał
oraz
parametrów
konwertera.
Do
poruszanie się po menu słuŜą klawisze kursora, zatwierdzenie
operacji przyciskiem OK.
Lewa
strona
ekranu
zawiera
spis
wszystkich
satelitów
znajdujących się w pamięci tunera. Satelity na liście moŜna
sortować po naciśnięciu klawisza F1. Pojawi się dodatkowe
okno z moŜliwością wyboru rodzaju sortowania:
- Normal – sortowanie wg kolejności producenta
- Nazwa (Name) – w 2 trybach, od A-Z lub odwrotnie od Z-A
- Pozycją orbitalna (Degree) – równieŜ 2 rodzaje, ze wschodu na
zachód lub odwrotnie
UŜywając klawiszy góra/dół moŜna wybierać satelitę. W
momencie, gdy podświetlony zostanie Ŝądany satelita, proszę
24
nacisnąć strzałkę w prawo
, kursor przemieści się na prawą
stronę ekranu. W tym momencie moŜna zmieniać parametry
tunera oraz konwertera, dotyczące wybranego satelity. Lista
zawiera od góry:
- Ustawienia TP – transponder (TP) to jeden nadajnik na
satelicie, z którego moŜe być nadawanych nawet kilkanaście
kanałów. Wciśnięcie OK. na pozycji Ustawienia TP powoduje
wejście
w
parametry
transpondera,
czyli:
częstotliwość,
Szybkość transmisji, polaryzację oraz korekcję błędów. Dane te
moŜna
znaleźć
w
Internecie
(www.satcodx.com)
lub
czasopismach branŜowych. Wszystkie transpondery na liście
mają juŜ wpisane odpowiednie dane, więc po zaznaczeniu po
lewej stronie konkretnej częstotliwości, wystarczy przejść
strzałką w prawo na prawą stronę ekranu, strzałką w dół
podświetlić Przeszukiwanie i nacisnąć OK. W tym momencie
tuner poszuka kanałów z tego jednego transpondera.
Kolejność transponderów równieŜ moŜna sortować, naciskając
klawisz F1. Dostępne opcje sortowania:
- Normal – sortowanie wg ustawień producenta
- Rosnąco (Ascending) – od najmniejszej do największej
częstotliwości
- Malejąco (Descending) – od największej do najmniejszej
częstotliwości
25
Po zaprogramowaniu kanałów, w menu transponderów (Menu,
Instalacja, wybranie satelity, strzałka w prawo) przy kaŜdej
wartości
częstotliwości
transpondera
pojawia
się
liczba
oznaczająca ilość programów zapamiętanych z odpowiedniej
częstotliwości.
W menu transpondera moŜna równieŜ edytować (zmieniać) jego
parametry:
a) czerwony (kasowanie) – uŜycie tego klawisza powoduje
skasowanie zaznaczonego transpondera. UŜywać ostroŜnie,
tylko w przypadku wyłączenia jakiegoś TP z eksploatacji
b) zielony (dodawanie) – w przypadku pojawienia się na
satelicie nowych wartości TP, nie zaprogramowanych przez
producenta, moŜna je dodać do tunera. Wciśnięcie tego
przycisku powoduje pojawienie się okna z moŜliwością
wpisania nowych parametrów, wymienionych wyŜej. Po
zapisaniu zostaną one zapamiętane na liście transponderów
danego satelity.
c) Ŝółty
(edycja
PID-ów)
–
jeśli
kaŜdy
TP
nadaje
kilka
programów, to wyróŜnienie między nimi to właśnie PID-y. W
przypadku nie uŜywania tej opcji, przeszukanie TP powoduje
26
znalezienie wszystkich kanałów z danego transpondera. PID
mogą być potrzebne, jeśli szukamy serwisu specjalnego, np.
transmisji danych.
Wartości PID (Audio, Video oraz PCR) moŜna znaleźć w prasie
specjalistycznej.
d) niebieski (przeszukiwanie wszystkich) – uŜycie powoduje
przeszukanie
wszystkich
transponderów
zaznaczonego
satelity.
Skutek jest dokładnie taki sam, jak wskazanie na głównej
stronie
satelity
niebieskiego.
(Menu,
Tuner
Instalacja,
przeszuka
OK)
wszystkie
i
naciśnięcie
transpondery
i
znajdzie dostępne kanały.
Pozostałe parametry w menu Instalacja:
a) Pozycja anteny – słuŜy do ustawienia obrotnicy diseqc, opis
w dalszej części.
b) Częstotliwość LNB – parametry konwertera, w 99,9%
przypadków powinien być Uniwersal 1.
c) Diseqc
–
ustawienie
sygnału
diseqc
dla
przełącznika
zewnętrznego. Przykładowo uŜywanie przełącznika diseqc 2
pozycyjnego (Astra i Hot Bird). Kabel z Astry do wejścia 1 w
27
przełączniku, z Hot Birda do wejścia 2. Zaznaczyć po lewj
stronie ekranu satelitę Astra, przejść strzałką na prawą
stronę, podświetlić pozycje diseqc i strzałkami lewo/prawo
ustawić LNB1. Analogicznie w przypadku Hot Birda. Numer
wejścia przełącznika musi odpowiadać ustawieniu w tym
menu. Pomocne jest równieŜ wybranie w diseqc opcji AUTO,
wtedy tuner sam odnajdzie właściwe ustawienie.
d) Przeszukiwanie
sieci
–
opcja
słuŜąca
do
znajdowania
serwisów specjalnych, w normalnej pracy nie uŜywana (ON –
włączone, OFF – wyłączone).
e) Tylko FTA – włączenie tej opcji powoduje skanowanie satelity
i znajdowanie wyłącznie kanałów niekodowanych (FTA).
f) Filtr PID – kolejne przełączenia (TV, Radio, TV/RADIO,
Wszystkie – ALL) włącza filtr wg którego będzie skanowany
satelita. Np. zaznaczenie TV spowoduje, Ŝe zaprogramują się
wyłącznie kanały telewizyjne itd.
g) 0/12V – włączenie i wyłączenie napięcia 12V na gnieździe z
tyłu tunera.
h) Sygnał 22KHZ – włączenie/wyłączenie sygnału 22KHz do
przełączania pasma w konwerterze. Powinno być AUTO.
i) Zasilanie LNB – włączenie/wyłączenie zasilania konwertera.
W przypadku normalnej instalacji zawsze włączone (ON).
Proszę zwracać uwagę na opisy przesuwające się na dole ekranu
oraz opisy przy klawiszach „kolorowych” w poszczególnych
punktach Menu na ekranie. PomoŜe to odnaleźć właściwą funkcję.
28
Porada: MoŜna przeszukać wiele satelitów jednocześnie. W tym
celu wystarczy wejść w Menu, Instalacja, podświetlić Ŝądanego
satelitę klawiszami kursora góra/dół oraz nacisnąć OK.
Ponowić na kolejnym satelicie itd. Po zaznaczeniu paru
satelitów wystarczy nacisnąć Niebieski aby przeszukane zostały
zaznaczone satelity. Analogicznie odbywa się to w przypadku
Transponderów (sekwencja: Menu, Instalacja, OK., strzałka w
prawo, OK., zaznaczenie transpondera OK, strzałka w prawo,
Przeszukiwanie, OK.)
5.1.2 Pozycja anteny (sterowanie obrotnicą)
SłuŜy do sterowania obrotnicą diseqc 1.2/1.3. Sygnał sterujący
przesyłany jest tym samym kablem co sygnał z konwertera.
Sposób podłączenia znajdziecie Państwo w instrukcji obrotnicy.
Po ustawieniu wszystkich kątów obrotnicy na stojaku (azymut,
elewacja), spionowaniu jej oraz ustawieniu w pozycję „0”,
proszę włączyć menu obrotnicy (Menu, Instalacja, wybór
satelity, strzałka w prawo, strzałka w dół na „Pozycja Anteny”,
OK.).
29
Pojawi się Menu obrotnicy. Pozycje od góry oznaczają:
a) Wybór obrotnicy (Brak, Obrotnica diseqc, USALS). USALS to
opracowany przez firmę STAB system automatycznego
programowania pozycji satelity, czasem oznaczany jako
diseqc 1.3. MoŜe być uŜywany wyłącznie z obrotnicami, które
obsługują ten standard. W przypadku braku takiej obrotnicy
proszę wybrać „Obrotnica Diseqc” (strzałkami lewo/prawo)
b) Wybór satelity – analogicznie klawiszami kursora proszę
wybrać satelitę, którego pozycję naleŜy zaprogramować
c) Częstotliwość
–
wartość
częstotliwości
jednego
z
transponderów, która będzie uŜywana jako odniesienie przy
programowaniu pozycji. MoŜe być dowolna z danego satelity,
pomocne
w
precyzyjnym
ustawieniu
jest
wybranie
najsłabszego transpondera
d) Krok zmian – moŜna wybrać sposób przemieszczania się
obrotnicy. Ruch ciągły oznacza, Ŝe antena będzie się obracać
aŜ do naciśnięcia dowolnego klawisza na pilocie.
e) Ruch czaszy – naciśnięcie klawiszy lewo/prawo powoduje
przesuniecie czaszy w poziomie. Sygnalizacja kierunku
zmian pojawia się na ekranie.
f) Tryb
komend
–
do
wyboru
jest
Ustawienie
limitów
krańcowych, włączenie/wyłączenie limitów, ruch do pozycji
„0”, ruch do pozycji, zapamiętywanie oraz Reset.
Jak programować satelitę:
a) włączyć tryb „Obrotnica diseqc”
b) w Trybie komend ustawić „Ustawienie limitów”. Następnie
przejść na Ruch czaszy i strzałkami lewo prawo przekręcić
30
czaszę do skrajnych połoŜeń wschód/zachód. Po ustawieniu
limitów (zabezpieczają przez niepoŜądanym ruchem poza
zakres
moŜliwości
obrotu)
w
Trybie
komend
wybrać
„Zapamiętywanie” (kaŜdorazowo)
c) wybrać Satelitę
d) wybrać częstotliwość
e) wybrać krok zmian
f) w Ruchu czaszy przestawić kursorami antenę aŜ do
uzyskania maksymalnego sygnału na wskaźniku
g) w trybie komend wybrać „Zapamiętywanie”, potwierdzić OK.
Ta procedura powinna być powtórzona dla kaŜdego satelity,
który chcą Państwo zaprogramować i jest dokonywana tylko
raz.
Porada: wartość Idź do pozycji 0” w Trybie komend oznacza
przesuniecie obrotnicy w pozycje wyjściową (południe). RównieŜ
gdyby się okazało, Ŝe z jakiś względów wystąpiły błędy w
programowaniu proszę uŜyć w Trybie Komend wartości RESET
potwierdzając OK. i powtórzyć procedurę programowania.
Obrotnica USALS 1.3/2.3 – UŜywając obrotnicy USALS moŜna
zautomatyzować programowanie pozycji satelitów.
31
Programowanie polega na wyborze „Automatyka USALS” w
Wyborze obrotnicy, wejściu w pozycje Satelita, wybraniu Ŝądanego
satelity klawiszami lewo/prawo i naciśnięciu OK. Pojawi się menu
z długością geograficzną wybranego satelity, poniŜej naleŜy wpisać
długość
i
szerokość
geograficzną
miejsca,
w
którym
jest
zamontowana obrotnica. Następnie w pozycji Tryb Komend
wybrać „Idź do pozycji 0” , OK. aby obrotnica mogła ustalić
teoretyczną pozycję satelity względem miejsca montaŜu. Wybrać
„Idź do pozycji” , OK. aby ustalić referencyjna kalibrację ruchu
obrotnicy. W kaŜdej chwili moŜna sprawdzić prawidłowość
ustawienia, wprowadzając Krok zmian oraz uŜywając klawiszy
lewo/prawo w pozycji Ruch Czaszy.
5.2 Ustawienia Systemowe
5.2.1 Edycja kanałów
Hasło fabryczne to 0000. MoŜna je zmienić lub całkowicie
wyłączyć w punkcie Blokada Rodzicielska. To menu umoŜliwia
zarządzanie kanałami oraz układanie własnych list ulubionych
kanałów.
32
Porada:
poruszanie
się
po
Menu
klawiszami
kursora,
zatwierdzanie – OK., zaznaczanie pozycji w Menu (np. kanałów
na liście) F1. pomocne SA równieŜ przesuwające się opisy
klawiszy na dole ekranu.
a)
Kasowanie kanałów
Po wyświetleniu Menu Edycja kanałów (Menu, Ustawienia
Systemowe,
Edycja
kanałów,
OK.)
istnieje
moŜliwość
skasowania niepoŜądanych kanałów na liście. W tym celu
naleŜy podświetlić kanał i zaznaczyć go klawiszem F1.
33
Następnie
naciśnięcie
klawisz
spowoduje
wyświetlenie
Wybranych
kanałów,
Czerwonego
dostępnych
Wszystkich
opcji
kanałów
(Kasowanie)
kasowania:
z
danego
transpondera, Wszystkich kanałów z aktualnego satelity,
Wszystkich
kanałów.
NaleŜy
podświetlić
Ŝądaną
opcje
i
nacisnąć OK.
Istnieje równieŜ moŜliwość skasowania kanałów bezpośrednio
po przeszukaniu satelity. Po zakończeniu skanowania pojawia
się lista kanałów. Zaznaczenie dowolnego kanału odbywa się
poprzez podświetlenie go (strzałki góra/dół) i naciśnięcie F1.
Następnie uŜycie klawisza czerwonego spowoduje pojawienie
się
okna
dialogowego
z dostępnymi opcjami kasowania:
zaznaczony kanał, wszystkie kanały z transpondera, na którym
znajduje się zaznaczony kanał, wszystkie kanały z satelity na
którym znajduje się zaznaczony kanał, wszystkie kanały tunera.
b)
Przesunięcie kanałów
Kanały moŜna przesuwać na liście głównej oraz Ulubionych, np.
z pozycji 100 na pozycję 2. W tym celu proszę podświetlić kanał
do przesunięcia, nacisnąć klawisz Zielony – pojawi się znaczek
przy nazwie kanału.
34
Sposoby przesuwania są dwa: sekwencyjnie (o jeden) uŜywając
klawiszy
góra/dół
lub
skokowo,
wybierając
z
pilota
bezpośrednio numer pozycji, na której ma się znaleźć Ŝądany
kanał. Po dokonaniu przesunięcia, w ciągu paru sekund,
znacznik przy nazwie zniknie. Oznacza to, Ŝe kanał został
zapamiętany na nowej pozycji.
c) Zmiana nazwy
UmoŜliwia zmianę nazwy kanału. W tym celu naleŜy podświetlić
kanał do zmiany klawiszami góra/dół
klawisz śółty.
35
, a następnie nacisnąć
Pojawi się ekran z wirtualna klawiaturą do wprowadzenia nowej
nazwy. Wystarczy podświetlić Ŝądany znak kursorem (klawisze
) i zatwierdzić OK. Przyciski Shift oraz Caps działają tak, jak
w klawiaturze komputerowej. Przyciski kolorowe:
• czerwony – kasowanie
• zielony – zapamiętywanie
• Ŝółty – kursor w lewo
• niebieski – kursor w prawo
d) Sortowanie
Opisane w punkcie 4.4 instrukcji
Inne funkcje Edycji:
a) Blokowanie kanału – kaŜdy kanał moŜna zablokować
podświetlając
go
kursorem
oraz
naciskając
INFO.
Po
włączeniu tak zablokowanego kanału będzie wymagane
podanie kodu PIN.
b) Ulubione – tuner umoŜliwia ułoŜenie 8 własnych list
kanałów zawierających kanały wybrane przez UŜytkownika.
36
Tworzenie list Ulubionych odbywa się poprzez wciśnięcie
klawisza FAV na pilocie w Edycji Kanału. Obok głównej listy
kanałów pojawi się dodatkowe okno z nagłówkiem FAV1
oznaczające 1-szą listę Ulubionych. KaŜdorazowe naciśnięcie
klawisz FAV spowoduje przełączenie do kolejnych list, aŜ do
ósmej, a następnie powrót do normalnej listy. Dodawanie
kanałów do listy Ulubionych odbywa się przez podświetlenie
Ŝądanego kanału klawiszami
i naciśnięcie OK. Kanał
zostanie dodany na listę Ulubionych włączona wcześniej w
Menu Edycja Kanałów. Usuwanie z listy analogicznie – przejść
strzałkami lewo/prawo na listę Ulubionych, podświetlić kanał i
nacisnąć OK. Po przejściu na listę Ulubionych moŜna na niej
zmieniać kolejność kanałów (klawisz zielony) lub zmienić nazwę
całej listy (klawisz Ŝółty). Odbywa się to analogicznie, jak
operacje na głównej liście kanałów.
5.2.2 Blokada rodzicielska
Menu słuŜy do ustawienia parametrów blokady rodzicielskiej.
Proszę wziąć pod uwagę, Ŝe działanie klasyfikacji Blokada wg
37
wieku zaleŜy od nadawania przez stacje TV odpowiedniego
znacznika w sygnale.
Fabryczne hasło blokady to 0000.
Zmiana ustawień polega na włączeniu (ON) lub wyłączeniu
(OFF) odpowiedniej opcji.
a) Blokada Menu – umoŜliwia zablokowanie Menu Instalacja
oraz Ustawienia Systemowe
b) Blokada kanału – umoŜliwia zablokowanie konkretnego
kanału. Włączenie tej opcji jest warunkiem uŜycia klawisza
INFO w Edycji kanałów (patrz Inne funkcje Edycji)
c) Blokada kodowanych – powoduje zablokowanie kanałów
kodowanych, oznaczonych na liście głównej symbolem $
d) Blokada wg wieku – w połączeniu z Limitem wieku pozwala
na
zablokowanie
kanałów,
których
nadawcy
znacznik ograniczający dostęp od pewnego wieku.
38
wysyłają
e) Zmiana hasła – umoŜliwia zmianę fabrycznego hasła (0000)
na
dowolne
inne
(czterocyfrowe).
Proszę
bezwzględnie
zapamiętać zmienione hasło.
Po wejściu w ten punkt Menu (OK.) pojawi się ekran z prośbą o
wpisanie nowego hasła i następnie potwierdzenia go. Hasło
słuŜy do odblokowania Menu lub kanału.
5.2.3 Ustawienia czasu
Ustawiony czas jest uŜywany prze takie funkcje tunera jak
Timer czy EPG. Po wejściu w ten punkt menu moŜna ustawić:
39
a) Automatyczne ustawienie – ON oznacza włączony, tuner
będzie odczytywał czas nadawany na odbieranym kanale.
MoŜe to prowadzić do przekłamań, jeśli uŜytkownik ogląda
np. kanał z innej strefy czasowej (np. Al. Jazzeera)
b) Ustawienie daty – aktywne tylko w przypadku wyłączenia
automatyki czasu. Wciśnięcie OK. powoduje wyświetlenie
kalendarza, z którego moŜna wybrać Ŝądaną datę (klawisze
oraz zatwierdzenie OK.). Jeśli automatyka czasu jest
włączona , funkcja nieaktywna.
c) Aktualny czas – słuŜy do podglądu prawidłowości ustawień
(automatyka włączone) lub ustawienia godziny i minuty
(automatyka wyłączona – OFF). W tym drugim przypadku,
podświetlić pozycje Aktualny czas i nacisnąć OK., zmieni
kolor godzina. Klawiszami
proszę wprowadzić godzinę,
przejść na minuty klawiszami
uŜywając
i ponowić ustawienie
. Ponowne naciśnięcie OK. powoduje wyjście z
ustawień czasu.
d) Przesuniecie czasu – bardzo waŜne dla poprawnych wskazań
EPG. Oznacza przesuniecie względem czasy GMT i dla Polski
powinno być ustawione na +1 godz (czas zimowy) lub +2
godz. (czas letni)
e) Czas letni – funkcja nieuŜywana
40
5.2.4 Uaktualnienie odbiornika
Tuner moŜe być aktualizowany (oprogramowanie, listy kanałów
itp.) przy pomocy innego, zaprogramowanego wcześniej, tunera
tego samego typu. W tym celu uŜywa się tego menu.
Procedura aktualizacji:
a) Podłączyć tunery kablem RS 232 null modem (Ŝeński-Ŝeński,
2-3, 3-2, 5-5) – tuner, na który będą transferowane dane ma
być wyłączony z zasilania !!!
b) Wejść w Menu Uaktualnienie odbiornika tunera, z którego
będzie dokonywana aktualizacja (Master).
c) Wybrać, uŜywając klawiszy
Ŝądany sposób aktualizacji
(Oprogramowanie i listy kanałów, tylko Oprogramowanie,
tylko Listy kanałów). Nacisnąć OK. w celu zatwierdzenia.
d) Włączyć do sieci tuner, na który będą przegrywane dane.
e) Po zakończeniu procedury pojawi się na ekranie komunikat
o powodzeniu. Jeśli wyskoczy błąd 9error) naleŜy powtórzyć
41
procedurę. W przypadku programowania większej ilości
tunerów, podłączyć do kolejnego kabel RS 232 i włączyć go
do sieci, itd.
5.2.5 Ustawienia fabryczne
Funkcja powoduje powrót tunera do ustawień fabrycznych, tj.
skasowanie
wszystkich
ustawień
uŜytkownika
oraz
list
kanałów. Wymaga potwierdzenia (OK.) zgodnie z komunikatem
na ekranie. Po ponownym włączeniu tunera pojawi się Menu
Wstępne (Initial Setup) słuŜące do wybory języka Menu,. Proszę
klawiszami
wybrać Ŝądany język i nacisnąć OK.
5.2.6 Informacje o systemie
Zawiera informacje o wersji podstawowej oprogramowania,
wersji pliku boot (startowego) , wersji bazy danych (waŜne przy
korzystaniu z komputerowego programu do edycji parametrów
kanałów) oraz informacje o dacie ostatniego uaktualnienia.
42
5.2.7 Timer
Część menu słuŜąca do czasowego włączenia i wyłączenia
tunera. Przydatne np. w przypadku współpracy z nagrywarką
DVD lub magnetowidem w sytuacji nieobecności UŜytkownika
w domu.
Punkt pierwszy jest zarezerwowany dla funkcji Sleep Timer
(czasowe
wyłączenie)
uruchamianej
klawiszem
F2
pilota.
Kolejne naciśnięcia F2 w trybie oglądania programu skutkują
wyświetleniem na ekranie czasu, po upływie którego tuner się
wyłączy.
43
Dodawanie pozycji Timera:
Nacisnąć przycisk Zielony. Na ekranie pojawi się Menu
ustawień Timera. Zmiana wartości klawiszami
, wyświetlenie
dostępnych opcji po naciśnięciu OK., wejście w ustawienia
czasu równieŜ po naciśnięciu OK. (analogicznie do ustawień
czasu opisanych wcześniej. Pozycje od góry:
a) Typ Zdarzenia – moŜliwe są Włączenie, Zatrzymanie
oraz Wyłączenie
b) Kanał – na którym ma się odbyć operacja Timera.
Wciśnięcie OK. po podświetleniu tej pozycji powoduje
wyświetlenie listy kanałów. MoŜna uŜywając klawiszy
znaleźć szybko poszukiwany kanał i wybrać go OK.
c) Tryb- jednorazowo, codziennie oraz co tydzień
d) Data – wybór daty zdarzenia. Wciśnięcie OK. powoduje
wyświetlenie
kalendarza,
klawiszami
kursora
moŜna w szybki sposób znaleźć date i wybrać ją
OK.
e) Czas startu – określenie godziny i minuty rozpoczęcia
zdarzenia. Wciśnięcie OK. podświetla godzinę, uŜywając
moŜna zmienić godzinę, następnie przejść strzałką w
prawo
na
minuty
i
powtórzyć
operacje.
Kolejne
naciśnięcie OK. pozwala wrócić do lewej strony ekranu.
f) Czas trwania – klawiszami
trwania zdarzenia.
44
moŜna ustawić długość
g) Czas zatrzymania – ustawia się automatycznie w
zaleŜności od ustawień czasu startu oraz długości
trwania.
Kasowanie pozycji Timera – na głównej liście zdarzeń widocznej
po wejściu w Menu Timer proszę podświetlić pozycje do
skasowania uŜywając
i następnie nacisnąć klawisz czerwony.
Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, OK.
potwierdza, BACK powoduje anulację polecenia.
5.2.8 Klawisz Funkcyjny
Tuner posiada klawisze funkcyjne (tzw. kolorowe oraz od F1 do
F4) do których moŜna przyporządkować dowolne funkcje z listy.
Proszę jednak pamiętać, Ŝe zmiana przyporządkowanej funkcji
do klawisza spowoduje niezgodność opisów na pilocie oraz w
Menu.
W
przypadku
braku
moŜliwości
odtworzenia
wprowadzonych zmian, proszę uŜyć klawisza Czerwonego w
tym menu, co spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.
Po wejściu w Menu Klawisz Funkcyjny (OK.)pojawi się lista
dostępnych klawiszy do zmiany (lewa strona ekranu). UŜywając
proszę
podświetlić
klawisz,
któremu
naleŜy
przyporządkować inną funkcję. Naciskając OK. po prawej
stronie ekranu pojawi się lista moŜliwych funkcji dla tego
klawisza. NaleŜy uŜywając
wybrać poszukiwaną funkcję i
zatwierdzić ją OK.
45
5.2.9 Uaktualnienie oprogramowania przez USB
Po podłączeniu pamięci USB do gniazda w tunerze. Tuner
automatycznie rozpoznaje zawartość i pokazuje ją na ekranie.
Zawsze moŜna wyświetlić ją później i do tego słuŜy to Menu.
Operacje aktualizacji przez USB zostaną opisane w dalszej
części instrukcji
5.2.10 Lista USB – nieaktywne
5.3 Preferencje UŜytkownika
W
tym
Menu
UŜytkownik
ma
moŜliwość
ustawienia
parametrów wyświetlanego Menu, typu uŜywanego telewizora
itp. NaleŜy klawiszami góra/dół
podświetlić parametr do
zmiany, której dokonuje się przyciskami lewo/prawo
Dostępne ustawienia:
a) Język menu – wybór języka, w którym będzie wyświetlane
menu ekranowe
b) 1-szy język audio – ustawienie domyślnie wybieranej w
trakcie programowania kanałów ścieŜki audio
c) 2-gi język audio – jak wyŜej, alternatywne ustawienie
domyślnej fonii
d) Format ekranu – w zaleŜności od typu telewizora oraz
nadawanego sygnału dopasowanie obrazu do rozmiarów
ekranu telewizora
e) Typ telewizora – wybór systemu kodowania kolorów PAL
(Europa), NTSC (USA i Japonia) oraz Auto
46
f) Wyjście video – format sygnału z tunera na telewizor, w
przypadku
paneli
LCD
lub
Plazma
naleŜy
wybrać
Component, w przypadku telewizorów kineskopowych lepszą
jakość obrazu daje sygnał RGB
g) Kanał
modulatora
–
wybór
kanału
telewizyjnego
(częstotliwości), na którym będzie wysyłany sygnał z tunera
do telewizora. UWAGA: dotyczy wyłącznie przypadku, gdy
tuner jest podłączony do TV zwykłym kablem antenowym RF.
Po ustawieniu kanału w tunerze naleŜy ustawić TĄ SAMĄ
wartość na jednym z kanałów w telewizorze.
h) Typ wyjścia audio modulatora – sposób kodowania fonii w
przypadku podłączenia tunera do TV kablem RF. W Polsce
obowiązuje D/K 6.5MHz
i) Poziom dźwięku pilota – włączenie tego parametru powoduje,
Ŝe
kaŜde
naciśnięcie
klawisza
pilota
zostanie
zasygnalizowane przez tuner dźwiękiem
j) Częstotliwość
dźwięku
pilota
–
jak
wyŜej,
zmiana
częstotliwości dźwięku sygnalizującego uŜycie pilota
k) Poziom dźwięku miernika sygnału – umoŜliwia ustawienie
dźwiękowej sygnalizacji poziomu odbieranego sygnału
l) Przezroczysty – ustawienie róŜnych stopni przezroczystości
menu ekranowego na tle obrazu
m) Czas
wyświetlania
informacji
–
ustawienie
długości
wyświetlania paska informacyjnego po np. zmianie kanału
47
n) Opcje zmiany kanału – wybranie sposobu zmiany kanałów:
płynna zamiana, zamroŜenie, zniknięcie/pojawienie
o) Wygaszasz ekranu – w przypadku odbioru np. stacji
radiowych tuner wygasi ekran, aby uniknąć niepotrzebnego
zuŜycia pikseli
p) Czas oczekiwania – ustawienie czasu, po którym tuner
włączy wygaszasz ekranu (tylko w przypadku braku zmiany
treści obrazu)
q) Czas pokazu slajdów – ustawienie czasu do przełączenia
zdjęć w przypadku uŜywania funkcji pokazu slajdów (JPEG)
r) Język EPG – włączenie powoduje wyłączenie lokalnych
odmian EPG, uŜywane w nielicznych krajach
s) Lista kanałów – dostępne po naciśnięciu klawisza OK.
podczas oglądania programu. MoŜna wybrać wartości od 1
do 3 (Oznaczają ilość kolumn, w których będą wyświetlane
kanały)
Po dokonaniu zmian wyjście z menu następuje po naciśnięciu
klawisza BACK lub EXIT
5.4 Gry
Tuner posiada zaprogramowanych kilka gier. NaleŜy wybrać
jedną z nich i posługiwać się wskazówkami na ekranie.
5.5 Interfejs modułów CI (tylko modele CI)
Po włoŜeniu modułu dostępu CAM do jednego z gniazd,
zostanie on rozpoznany i jego nazwa pojawi się w tym menu
48
oraz na pasku informacyjnym. Poprawna praca modułu jest
moŜliwa z reguły po włoŜeniu do niego karty kodowej. Istnieją
moduły
posiadające
wewnętrzne
oprogramowanie
umoŜliwiające odbiór niektórych kanałów bez karty, aby
uzyskać
bliŜsze
informacje,
proszę
skontaktować
się
z
dostawcą modułu.
Informacje o module, zastosowanej karcie itp. są moŜliwe do
uzyskania po podświetleniu nazwy modułu i naciśnięciu OK.
ZaleŜą one od producenta modułu.
5.6 Karta kodowa
Modele
Xpeed
z
oznaczeniem
CR
(Card
Reader)
mają
zamontowany fabrycznie czytnik karty (np. 770, 780, 870).
Oznacza
to,
Ŝe
istnieje
moŜliwość
współpracy
karty
bezpośrednio z tunerem, bez potrzeby zakupu i montowania
modułu CI. PoniewaŜ istnieje wiele systemów kodowania
sygnału z satelity, proszę przy zakupie zapytać o moŜliwość
współpracy tunera z konkretnym typem karty (np. Cyfra+ system Mediaguard/Seca), TVN – Conax, Cyfrowy Polsat –
49
Nagravision). Istniej wiele ograniczeń dotyczących moŜliwości
stosowania bezpośrednio kart w tunerach, np. Cyfrowy Polsat
posiada w ofercie wyłącznie moduły CI wraz z kartą, ze względu
na konieczność przypisania karty do konkretnego modułu
(komplet). Dla uŜytkownika Xpeed oznacza to wymóg zakupu
modelu
CI,
poniewaŜ
taka
karta
nie
będzie
pracowała
bezpośrednio w czytniku. O szczegóły proszę pytać sprzedawcę
lub producenta.
50
6. Nowe moŜliwości tunerów Xpeed
6.1 PIP (obraz w obrazie)
Podczas oglądania programu telewizyjnego moŜna włączyć
funkcję PIP naciskając klawisz F3. Spowoduje to pojawienie się
dodatkowego „okna” na ekranie, zawierającego obraz z innego
kanału, nadawanego NA TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Nie
ma moŜliwości odbierania jednoczesnego kanałów z róŜnych
Transponderów.
- Wybór kanału oglądanego w oknie podglądu – F2, pojawi się
lista kanałów, proszę podświetlić Ŝądany kanał i nacisnąć OK.
51
- Dodatkowe funkcje PIP (kolejne naciśnięcia F1 po włączeniu
PIP):
a) zmiana pozycji okna podglądu – klawiszami kursora
moŜna przesuwać okno podglądu po ekranie w dowolne miejsce
b) zmiana wielkości – kolejne naciśnięcie F1 powoduje wejście
w tryb zmiany wielkości okna podglądu, dokonuje się tego
klawiszami kursora
c) podział ekranu na 2 części – po kolejnym naciśnięciu F1
d) zmiana proporcji podziału na 2 części – kolejne naciśnięcie
F1 powoduje pojawienie się kursora podziału na ekranie.
Naciskając klawisze lewo/prawo
moŜna zmieniać proporcje
podziału
Następne wciśnięcie F1 powoduje powrót do normalnego
ustawienia PIP. Wyłączenie funkcji po ponownym uŜyciu F3.
6.2 Wybór A/V
Naciśnięcie
klawisza
niebieskiego
na
pilocie
powoduje
wyświetlenie menu AV. Jest to szybki dostęp do podstawowych
ustawień tunera jeśli chodzi o parametry dźwięku i obrazu.
52
Pierwszy ekran po uŜyciu klawisza niebieskiego zawiera menu
Audio. UŜycie przycisków kursora lewo/prawo
skutkuje
przejściem na menu Video. Przejście do parametrów odbywa się
klawiszami góra/dół
, ich zmiana przyciskami lewo/prawo
Menu Audio:
a) Tryb wyjścia – ustawienie sygnału fonii na wyjściu (mono,
stereo)
b) Inne audio – zmiana tego parametru powoduje przełączenie
tunera na inne ścieŜki audio (np. oryginalną w trakcie
oglądania filmu). MoŜliwe tylko jeśli kanał telewizyjny nadaje
więcej
niŜ jedną
fonię. Jeśli jest ich więcej jest to
sygnalizowane w postaci np. ½
c) Wyjście SPDiF – uaktywnienie wyjścia optycznego fonii AC-3.
UWAGA: moŜliwe tylko w przypadku, gdy nadawca wysyła
dźwięk Dolby (np. Sourrand lub Digital), w innym przypadku
nastapi brak reakcji
Menu Video:
a) Inne Video – analogicznie do fonii, uŜywane w przypadku
przesyłania przez nadawcę więcej niŜ jednego strumienia
video
b) Format ekranu – szybki dostęp do funkcji opisanej w 5.3. d)
c) Jaskrawość – regulacja jaskrawości obrazu w zakresie -128
do +127
d) Kontrast – regulacja kontrastu obrazu 0-63
53
6.3 Powtórzenie (Instant Replay)
W trakcie oglądania programu, jeśli jakiś fragment wymaga
powtórzenia (np. padła bramka w trakcie meczu) moŜna uŜyć
klawisza F4. Zostanie automatycznie odtworzone ostatnie 2030 sekund oglądanego programu w pętli. Wyłączenie tej funkcji
odbywa się po ponownym naciśnięciu F4
6.4 Uaktualnienie przez gniazdo USB
Tuner umoŜliwia aktualizacje danych (oprogramowanie i listy
kanałów) bezpośrednio z pamięci USB.
UWAGA: pliki, które mają być uŜyte do aktualizacji muszą się
znajdować bezpośrednio na USB, nie mogą być umieszczone w
folderach.
Po
włoŜeniu
pamięci
USB
do
gniazda,
tuner
rozpozna
znajdujące się tam pliki o rozszerzeniu .bin (oprogramowanie)
oraz .dat (listy kanałów) i wyświetli je na ekranie
Klawiszami kursora
naleŜy podświetlić odpowiedni plik i aby
zacząć transfer, nacisnąć OK. UŜycie klawisza BACK spowoduje
zaniechanie aktualizacji. Po rozpoczęciu transferu (OK.) cała
operacja odbywa się automatycznie, proszę wtedy nie uŜywać
54
Ŝadnych przycisków na pilocie lub panelu przednim tunera. Po
zakończeniu
tuner
automatycznie
wykona
restart.
Po
ponownym włączeniu moŜna usunąć pamięć USB z gniazda.
6.5 Przeglądarka zdjęć JPEG
NaleŜy
umieścić
pamięć
USB
ze
zdjęciami
wgranymi
bezpośrednio na dysk (nie w folderze) w gnieździe USB.
Nacisnąć OK., pojawi się lista kanałów. Jeśli tuner rozpozna
prawidłowo
wgrane
zdjęcia
(koniecznie
format
JPEG),
naciśnięcie F1 spowoduje wyświetlenie listy zdjęć z pamięci na
ekranie.
NaleŜy klawiszami kursora góra/dół
podświetlić jeden z
plików i nacisnąć OK. – zdjęcie pokaŜe się na ekranie.
Zaznaczenie liku zdjęć (klawisz czerwony) lub wszystkich
(klawisz niebieski) oraz uŜycie OK. spowoduje rozpoczęcie
wyświetlania
zaznaczone
pokazu
zdjęcia.
slajdów,
Przerwanie
zawierającego
pokazu
po
wszystkie
ponownym
naciśnięciu OK., wyjście klawiszem EXIT.
Czas trwania pokazu slajdów ustawia się w menu Preferencje
UŜytkownika.
55
6.6 Odtwarzanie muzyki mp3
Tuner
umoŜliwia
odtwarzanie
muzyki
w
formacie
mp3
zapisanej na pamięci przenośnej (pendrive). W tym celu proszę
umieścić
pamięć
mp3
w
gnieździe
USB.
Następnie,
po
rozpoznaniu obecności nośnika USB przez tuner, proszę
wcisnąć w trybie oglądania kanałów klawisz OK., a następnie
F1. Na ekranie pojawi się lista zapisanych w pamięci USB
nagrań. NaleŜy strzałkami kursora góra/dół zaznaczyć Ŝądany
utwór, następnie nacisnąć OK. Rozpocznie się odtwarzanie.
Przewijanie do przodu (FF) po naciśnięciu F3, do tyłu F2,
powrót do początku nagrania – F4. Wyjście z odtwarzania
muzyki i powrót do oglądania programów – klawisz Exit.
56
7. Inne funkcje tunera
7.1 Zmiana siły głosu
MoŜliwa przy uŜyciu klawiszy kursora
lub przyciskami +/-
na pilocie
7.2 Zoom
Powiększenie fragmentu ekranu – włączane w trakcie oglądania
programu przyciskiem F1. Pojawi się okno z opisem zoom,
moŜna je przesuwać przyciskami kursora
i zmieniać jego
wielkość przy uŜyciu przycisków
spowoduje
powiększenie
zaznaczonego
. Naciśniecie OK.
fragmentu
Często uŜywane w połączeniu ze stop-klatką
obrazu.
. Powrót do
normalnego obrazu po ponownym naciśnięciu OK.
7.3 Stop-klatka
Zatrzymanie obrazu
7.4 Szybkie przewijanie stron
Klawisze
pilota słuŜą do szybkiego przewijania
stron. Pomocne np. w trakcie przeglądania list kanałów (OK.)
7.5 Sleep Timer
Po uŜyciu F2 szybki dostęp do funkcji wyłączenia tunera po z
góry zadanym czasie. KaŜde kolejne naciśnięcie F2 powoduje
wyświetlenie na ekranie czasu do wyłączenia
57
7.6 EPG -Elektroniczny Przewodnik po Programach.
Naciśniecie klawisza
powoduje wyświetlenie dostępnych
informacji o nadawanym programie. Listę moŜna przesuwać w
czasie uŜywając klawiszy zielonego (-24godz.) oraz Ŝółtego
(+24godz.). w lewym górnym rogu pojawi się opis programu, po
prawej stronie okno podglądu. Na górze są informacje o
długości trwania aktualnie wybranej pozycji programu. Jeśli
nadawca przesyła informacje o programie na kilka dni naprzód,
moŜna je podejrzeć, przewijając klawiszami
obok nazwy programu. Przyciski
opisy na linii
słuŜą do zmiany kanału, z
którego ma być odczytywana informacja EPG (podświetlenie
oraz zatwierdzenie OK.). Po włączeniu EPG istnieje moŜliwość
szybkiego zaprogramowania Timera. W tym celu naleŜy wybrać
w opisie Ŝądany program oraz nacisnąć klawisz czerwony.
Program zostanie podświetlony na czerwono i automatycznie
dodany do listy rezerwacji Timera. Po wyjściu z EPG tuner
zaŜąda potwierdzenia rezerwacji. UWAGA: tuner odbiera EPG
zgodnie z normą DVB. Niektórzy nadawcy stosują własne
systemy przesyłania EPG, co moŜe prowadzić do braku pełnej
informacji. Z tego powodu, np. stacje niemieckie (ARD) moŜna
przeglądać na kilka dni naprzód, natomiast niektóre tylko
program aktualny i następny. ZaleŜy to równieŜ (oprócz
wybranego standardu nadawania) od ilości realnie wysyłanych
informacji przez nadawcę. Szczegółowych wyjaśnień udzieli
sprzedawca lub serwis techniczny.
58
7.7 Ostatnio oglądane kanały
W trakcie oglądania programu, naciśnięcie klawisza BACK
powoduje wyświetlenie listy ostatnio oglądanych kanałów.
Wystarczy
podświetlić
Ŝądany
przyciskami
kursora
i
nacisnąć OK., aby przejść do wybranego kanału.
7.8 Przełączanie list programów
Wybór miedzy kanałami TV a radiowymi po naciśnięciu
7.9 Lista ostatnio oglądanych programów
Naciśnięcie BACK w trakcie oglądania programu powoduje
wyświetlenie listy ostatnio oglądanych kanałów. Wystarczy
klawiszami kursora góra/dół podświetlić jedną z pozycji listy
oraz nacisnąć OK. aby szybko przełączyć się na Ŝądany kanał.
7.10 Wyświetlenie miernika sygnału
Tuner umoŜliwia podgląd siły i jakości sygnału. W tym celu
proszę w trybie oglądania kanałów nacisnąć klawisz „0”. Na
całym ekranie pojawi się miernik sygnału, jego wygląd moŜna
zmienić naciskając OK. Oznaczenia :
- Power – siła sygnału
- Quality – jakość sygnału
59
7.11 Filtrowanie listy kanałów
Istniej moŜliwość filtrowania całej listy kanałów wg wielu
kryteriów.
Uruchomienie
sortowania
następuje
m.i.
po
naciśnięciu klawisza FAV na pilocie. Dostępne opcje:
- Normalne – kanały w kolejności programowania
- Ulubione – wg list ulubionych, przy czym listy wyświetlają się
po prawej stronie ekranu
- Lista nadawców – sortowanie wg identyfikatorów nadawców
programu (np. Cyfrowy Polsat). Proszę przy tym pamiętać, Ŝe
nadawcy czasami uŜywają wielu identyfikatorów, jeśli np.
sygnał nadają z paru transponderów.
- FTA/CAS – kodowane/niekodowane. W tym punkcie, oprócz
moŜliwości wyboru Wszystko, Niekodowane, Kodowane jest
teŜ opcja wyboru listy kanałów kodowanych w określonym
systemie (lista po prawej stronie okna dialogowego)
- Satelitami
60
61
8. Specyfikacja techniczna
Tuner
• Wejście sygnału: typ F, IEC 169-24, Ŝeński
• Zakres częstotliwości: 950-2150MHz
• Impedancja wejścia: 75ohm
• Poziom sygnału: -25 do -65dBm
• Zasilanie
LNB/polaryzacja:
=13V/pozioma,
+18V/pionowa
• Pobór
prądu:
max
500mA,
zabezpieczenie
przed
przeciąŜeniem
• Sygnał 22KHz: +/-4KHz
• Amplituda: 0.6V +/-0,2V
• Sygnały diseqc: 1.0/1.2/1.3
• Demodulacja: QPSK
• Zakres prędkości transmisji (SR): 1~45Ms/s
• Korekcja FEC: ½; 2/3; ¾; 5/6; 7/8 z ograniczeniem
długości K=7
MPEG dekodowanie A/V
• Strumień danych: MPEG-2 ISO/IEC 13818
• Poziom: MPEG-2 [email protected]
• Szybkość wejściowa: 100Mbit/max
• Format: 4:3; 16:9
• Rozdzielczość: 720x576 (PAL)/ 720x480 (NTSC)
• Dekodowanie Audio: MPEG/MusiCam Layer I & II
• Tryb Audio: pojedynczy kanał/ dwa kanały/ stereo
• Próbkowanie: 32, 44.1, 48KHz
62
Procesor i pamięć
• Procesor: NEC UPD61217 ([email protected])
• Pamięć flash: 2MB
• Pamięć DRAM: 32MB
Interfejs modułów CI (tylko modele CI)
• 2 niezaleŜne gniazda CI kompatybilne ze standardem
DVB_CI (CENELEC EN-50221)
• Transfer interfejsu” do 20Mbit/s
• Transfer strumienia: do 100Mbit/s
• Kompatybilność ze standardem MPEG II
• 3.3V lub 5V I/O bufor
A/V wejście/wyjście
• TV SCART: wyjście (composite, RGB, Audio R/L)
• VCR SCART: wejście/wyjście (composite, Audio R/L)
• Wyjście Video: 1 x cinch
• Wyjście Audio: 2 x cinch
• Wyjście SPDiF: optyczne wyjście Audio
• Gniazdo RS 232: transfer do 115,200 bps/ 9 pin D
• Wyjście Component: (YPbPr) 3 x cinch
• Gniazdo USB
Zasilanie
• Napięcie zasilania: 100-250V zmienny 50/60Hz
• Typ zasilacza: przetwornica
• Pobór mocy: max 25W
63
• Pobór mocy (czuwanie): 8W
• Zabezpieczenia: wewnętrzny bezpiecznik
Wejście
sygnału
powinno
być
z separacją.
zabezpieczone
przed
wyładowaniami
Parametry fizyczne
• Wymiary:
340x240x60mm
(modele
260x215x44mm (modele Xpeed class)
• Waga: około 2kg
• Temperatura pracy: 0~45stC
• Temperatura przechowywania: -10~70stC
• Wilgotność: 5%~95% (nie skondensowana)
Modulator RF
• Gniazda: 75Ohm IEC 169-2, męski/Ŝeński
• Częstotliwość: 470~860MHz
• Kanał wyjściowy: 21~69
• Standard TV: PAL G/I/K, NTSC M
• Kanał fabrycznie ustawiony: 38
Copyright: Golden Interstar Polska Sp.z o.o.
64
Xpeed),

Podobne dokumenty