Przetwornica napiêcia - produktinfo.conrad.com

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica napiêcia - produktinfo.conrad.com
Przetwornica napięcia
Nr zam. 511331
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem i nie przestrzeganiem instrukcji obsługi.
Środki ostrożności.
• Do przetwornicy nie można podłączać urządzeń ratujących i podtrzymujących życie.
• Płyta główna i przewody urządzenia mogą przewodzić napięcie o wartości zagrażającej
życiu. Przed otwarciem obudowy niezbędne jest wyjęcie baterii. Kondensatory wejściowe
mogą być ładowane również po wyjściu baterii.
• Wszelkie naprawy urządzenia mogą być przeprowadzone wyłączenie przez odpowiedniego
fachowca.
• Do wyjścia przetwornicy nie należy podłączać napięcia zmiennego generatora, napięcia
sieciowego lub dowolnego napięcia niezidentyfikowanego.
• Nie należy podłączać równolegle kilku wyjść przetwornicy.
• Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych, ponieważ może to prowadzić do przegrzania
urządzenia.
• Urządzenie wyłączone automatycznie z powodu przegrzania, włącza się samodzielnym po
ostygnięciu.
• Dotykanie części przewodzących napięcie może prowadzić do ciężkich i śmiertelnych
obrażeń.
Zastosowanie.
Przetwornica Berel wytwarza z napięcia stałego, napięcie zmienne odpowiednie do wszystkich
urządzeń wymagających tego typu zasilania. Dzięki temu przetworzeniu możesz zasilać
urządzenia 230 V dysponując napięciem bateryjnym 12 V (24 V). Wysoki stopień skuteczności
i niewielki pobór prądu spoczynku czyni przetwornicę idealną do urządzeń solarnych.
Urządzenie dysponuje ponad to ochroną przed zwarciami i przeciążeniem. Forma napięcia
wyjściowego umożliwia podłączenie większości urządzeń.
Instalacja, podłączenie baterii.
Urządzenie może pracować wyłącznie w suchym pomieszczeniu. Nie należy go umieszczać w
wąskim, zamkniętym zbiorniku, ponieważ tylko przy odpowiedniej cyrkulacji powietrza można
uzyskać wysoką moc wyjściową.
Przetwornicę należy umieścić w pobliżu baterii. Każdy dodatkowy metr przewodu wiąże się
większą utratą napięcia i mniejszym stopniem sprawności. Kabel podłączeniowy nie powinien
być dłuższy niż 2 m i przekraczać średnicy miedzianej:
200 VA 12 V przetwornica 4,0 mm/kw.
200 VA 24 V przetwornica 2,5 mm/kw.
Uwaga: podczas podłączenia należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie
biegunów. Zbyt mała średnica przewodu może spowodować pożar.
Podczas podłączania ustaw przełącznik na AUS- na środkowej pozycji. Zdejmij zabezpieczenie
przewodów (1). Zabezpieczenie wymagane jest między przetwornicą, a baterią w celu ochrony
przewodów i powinno znajdować się bezpośrednio na baterii.
Rozładowanie baterii przy różnych urządzeniach, czas działania.
Poniższa tabela umożliwia określenie rozładowania baterii. Wymagana jest przy tym znajomość
mocy nominalnej odbiornika.
Obciążenie/ Typ/
Watt
urządzenie
25
jarzeniówki
Czas w godzinach
0,5
1,2
1
2,5
2
5,0
5
10
10
20
50
Urządzenia 2,5
5,0
10
25
SO
SAT
100
Małe
5,0
10
20
50
100
telewizory
150
Małe pompy 7,5
15
30
75
150
200
Sprzęt
10
20
40
100
200
muzyczny
Wymagane amperogodziny baterii.
Przedstawione dane odnoszą się przetwornicy 12 V- przy 24 V czas ten należy podwoić.
Podłączenie 230 V.
Odbiornik zasilany jest poprzez gniazdo znajdujące się z prawej strony płyty frontowej obudowy.
Uwaga: wyjście wykonane jest bez uziemienia
Uruchomienie.
Przy pierwszym uruchomieniu mogą wystąpić problemy z włączeniem, spowodowane brakiem
prawidłowego resetowania mikroprocesora. W przypadku tym odłącz przetwornicę od baterii,
odczekaj ok. 5 sek., podłącz przetwornicę ponownie do baterii. Problem powinien zostać
rozwiązany.
Przed włączeniem przetwornicy należy sprawdzić wszystkie podłączenia. Po połączeniu
przetwornicy z baterią zielona dioda LED „Ubatt” zapali się.
„Ubatt”
Po podłączeniu napięcia z prawidłową biegunowością do urządzenia dioda ta świeci się.
Wysoka temperatura.
Przy dłuższym przeciążeniu urządzenie wyłącza się automatycznie. Po ostygnięciu urządzenie
samodzielnie powraca do pracy.
Przepięcie.
Przy wzroście napięcia wejściowego powyżej 15,5 V, przetwornica wyłącza się w celu ochrony
podłączonych urządzeń. Jeżeli napięcie spadnie poniżej tej wartości, urządzenie powraca do
pracy. W przypadku spadku napięcia bateryjnego poniżej ok. 10 V przetwornica wyłącza się
również. Przy przekroczeniu zakresu napięcia, zapala się dioda LED „<U<”.
Przeciążenie.
Przetwornica napięcia EC 200 VA dysponuje mocą szczytową w krótkim czasie ok. 350 VA.
Przy urządzeniach z wysokim prądem załączania -np. żarówkach ( do 10-krotności prądu
nominalnego) może zaistnieć sytuacja, że będzie ona odpowiadała układowi ochrony
nadmiarowej. Sytuację tą można rozpoznać, jeżeli przy podłączaniu kolejnej żarówki wcześniej
podłączone świecą słabiej. Jeżeli przez dłuższy czas będzie pobierane więcej niż 250 W mocy
wyjściowej, wbudowany bezpiecznik ochronny zostanie wyłączony. Należy go zastąpić nowym
o tej samej wielkości i mocy.
Bezpiecznik
200 VA/12 V
6 x 32 mm 20 A bierny
Bezpiecznik
200 VA/ 24 V
6 x 32 mm 10 A bierny
Automatyczne włączenie.
Urządzenia serii EC......S wyposażone są w automatyczne rozpoznanie obciążenia tzn. jeżeli do
wyjścia przetwornicy zostanie podłączone obciążenie > 25 W, zostanie ona uruchomiona i w
gnieździe wyjściowym będzie dostępne napięcie zmienne 230 V.
Po odłączeniu obciążenia przetwornica wyłączy się automatycznie.
Przełącznik załączania/ wyłączania na przedniej stornie urządzenia umożliwia wybór różnych
stanów działania przetwornicy.
Widok z przodu:
ON
OFF
Stand-by
Widok z boku
Pozycja ON.
Przetwornica ustawiona na tryb ciągły. Na tej pozycji przełącznika w gnieździe dostępne jest
stale napięcie wyjściowe 230 V.
Pozycja OFF.
Urządzenie jest wyłączone. Brak dostępu do napięcia. Przy prawidłowo podłączonych bateriach
świeci dioda LED „Ubatt”.
Pozycja Stand-by.
Przetwornica pracuje w energooszczędnym trybie Stand-by. Urządzenie wytwarza co sekundę
impulsy testujące w celu rozpoznania, czy odbiornik podłączony jest do wyjścia. Po
zarejestrowaniu podłączenia urządzenia wymagającego minimum mocy 25 W przetwornica
włącza się automatycznie. Po odłączeniu urządzenia przetwornica powraca do trybu Standby.
W trybie Snadby i włączenia nie należy dotykać zacisków wyjściowych przetwornicy. Dostępne
napięcie 230 V może stanowić zagrożenie dla życia.
Problemy z automatycznym włączeniem.
Niektóre odbiorniki (szczególnie energooszczędne) wymagają do uruchomienia napięcia
zmiennego 230 V. Przetwornica wymaga stałego odbiornika aby włączyć się. Może zaistnieć
więc sytuacją, że obydwa urządzenia – dostawcza prądu i odbiornik0 będą w stanie
oczekiwania i żaden nie włączy się.
W przypadku tym należy:
1.) przetwornicę włączyć na krótko na pozycję ON lub
2.) przyłożyć obciążenie omowe- np. podłączyć na chwilę żarówkę.
Przetwornica uruchomi się, a właściwy odbiornik zacznie pobierać moc.
Napięcie wyjściowe.
Napięcie wyjściowe wytwarzane przez przetwornicę umożliwia bezproblemowe uruchamianie
jarzeniówek i lamp energooszczędnych. Seria EC.....S odpowiednia jest również do odbiorników
SAT, telewizorów, komputerów itp. Przy odpowiedniej mocy możliwe jest również zasilania
silników i pomp. Przy przetwornicach powyżej 1 KW można uruchamiać mikrofalówki, małe
lodówki itp.
Schemat podłączenia.
Dane techniczne:
Dopuszczalne napięcie
wejściowe
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość
Dopuszczalna temperatura
otoczenia
Moc wyjściowa
Moc (ciągła)
Stopień sprawności
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed głębokim
rozładowaniem
Ochrona przed zwarciem
Bezpiecznik wejściowy
Prąd ciągły 230 V, ciągły
Stand-by
Układ ochronny
Waga
Wymiary obudowy
12 V
10-15 V-
24 V
20-30 V
230 V, +/- 5 %
50 Hz, dokładność kwarcowa
0 – 70 st.C
200 VA/ 400 VA
100 %
do 94 % w zależności od wykonania
seryjna
seryjna
seryjna
20 A
10 A
ok. 170 mA
ok. 120 mA
ok. 30 mA
ok. 30 mA
poprzez bezpiecznik i ograniczenie prądu
ok. 3 kg
200 x 155 x 85 (szer. x wys. x gł.)