Pobierz broszurę

Komentarze

Transkrypt

Pobierz broszurę
COMBILINER
COMBILINER
INTEGRA
INTEGRA 3003
3003--4003
4003
Siewniki mechaniczn
ne nabudo
owane
na maszyynie uprawo
owej
S ZTU KA
PRE CYZY J N EG O
S IEW U!
INTEGRA
SIEWNIKI MECHANICZNE
Siewniki
mechaniczne
INTEGRA
nabudowane
na maszynie
uprawowej
Nowa generacja siewników INTEGRA
jest odpowiedzią na wciąż rosnące
wymagania dzisiejszego rolnictwa
pod względem konkurencyjności i
opłacalności produkcji roślinnej.
• Redukcja kosztów dzięki precyzji
wysiewu i uniwersalności siewnika
• Optymalne dostosowanie parametrów
siewu do gatunków roślin i warunków
glebowych
• Wysoka wydajność dzięki wyjątkowej
konstrukcji i łatwym regulacjom
• Solidne wykonanie z zastosowaniem
materiałów najwyższej jakości
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, firma KUHN oferuje nowoczesne
rozwiązania w dziedzinie siewu:
Redukc
Red
ukcja
ja kos
kosztó
ztów
w
Dobra pra
Dobra
prakty
ktyka
ka
rolnic
rol
nicza
za
www.kuhn.com
www.kuhn.com
Komfo
Ko
mfort
rt i jako
jakość
ść
życia
życ
ia
Doradz
Dor
adztwo
two
w zzasi
asięgu
ęg rę
ęgu
ęki
Niezaw
Nie
zawodn
odność
ość
i serw
serwis
is
INTEGRA
SIEWNIKI MECHANICZNE
Duży zbiornik dla większej wydajności
Mocn
ny, duży zbio
zbiorrnik
k o zw
wartej budowie pozw
wala
a na o
ob
bsi
sian
nie
e wię
ększ
kszej
powierzchn
ni po
ola
a z je
edne
ego zasypu.
Sie
ewnikki IN
NTEGRA
RA
A 300
003
3 i 4003 są dostępne w sze
zero
okośc
cia
ach ro
oboczych 3 i 4 m ze zbior
orn
nika
ami do 1200 litrów.
5
za
z
asa
sad
d pr
prec
ecyz
ec
yzyj
y ne
yj
nego
go
o
siew
ewu
wu
Pra
awi
wid
idłow
owa
głębok
okość siewu
Zagosp
Zag
ospoda
odarow
r anie
resztekk pożniwnyych
reszte
Kontakt nasio
K
on
o
n
z glebą
3
Prawidłowa dawka
Pra
i obsada
Prawidłowyy rozwójj
korzen
enii
SEEDLINER
www.kuhn-seedliner.com
Wygodny załadunek
Otwór zasypowy zbiornika w siewniku INTEGRA ma szerokość
70 cm:
- Odsunięta pokrywa tworzy osłonę zapobiegającą rozsypywaniu
nasion
- Duże wymiary zbiornika
Załadunek zbiornika jest wyjątkowo wygodny, szczególnie z
big-bagów lub wiader.
Zbiorniki 600 l (model 3 m) i 800 l (model 4 m) mogą być
wyposażone w nadstawy, które zwiększają pojemność do 1200 l.
www.kuhn.com
4
Łatwe opróżnianie
zbiornika
Dno zbiornika wyposażone w przegródki
w kształcie „V” zapewnia płynne przemieszczanie się materiału siewnego
do aparatów wysiewających i całkowite
opróżnienie zbiornika.
INTEGRA
SIEWNIKI MECHANICZNE
Precyzyjne dozowanie nasion
Precyzzyj
yjn
ny wys
ysie
ew i prawidłowa dawkka są kl
klu
ucze
em do
o
uzyskania
a równomie
ernyych wschodów. Regulo
owany
y systtem
m wysie
ewu
IN
NTEGRA zapew
wnia
a perfekcyjny siew w każżdycch waru
unkac
ch.
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
N
I
IK
RZĘDOW
E
SI E
W
W zorganizowanej przez czasopismo TOP AGRAR ankiecie dotyczącej
opinii na temat siewników zbożowych, siewnik INTEGRA ponownie znalazł
się wśród najlepszych! Ankieta została przeprowadzona w 2006 roku w
Niemczech, a udział w niej wzięło ponad 600 rolników.
W
N
I
IK
R ZĘ D O
W
E
- Bardzo dokładne dozowanie nasion
niezależnie od warunków pracy,
- Precyzyjna regulacja dawki wysiewu od
1,5 do 450 kg/ha,
- Nieczuły na drgania umożliwia siew
wszystkich rodzajów nasion.
SIE
5
Rowkowy aparat
wysiewający
EST
ITCF T
OFICJALNE TESTY
W teście przeprowadzonym przez francuski instytut produkcji zbożowej
i paszowej ITCF najważniejszym badanym czynnikiem było zachowanie
ustawionej dawki wysiewu na hektar. Aparat wysiewający firmy KUHN
zapewnił siewnikowi INTEGRA czołowe miejsce w rankingu, niezależnie
od warunków glebowych, czy ukształtowania terenu.
Mocna i niezawodna przekładnia
Opracowana przez firmę KUHN przekładnia w kąpieli olejowej słynie ze swojej
niezawodności. Jest całkowicie bezobsługowa!
Szybka zmiana
obrotów aparatów
wysiewających
Pracująca w kąpieli olejowej przekładnia
w siewniku INTEGRA posiada 6 przełożeń, których zmiany dokonuje się za
pomocą korby.
Wyłączenie wysiewu w połowie siewnika
Lewa lub prawa strona siewnika może zostać wyłączona przy użyciu sprzęgła
kłowego.
Wyposażenie seryjne.
www.kuhn.com
Niezawodność w każdych warunkach
Dokładna regulacja
dawki wysiewu
Śruba mikrometryczna reguluje przepustowość aparatów wysiewających, a
tym samym dawkę wysiewu. Rezultat:
precyzyjna kontrola dozowania
materiału siewnego w każdych
warunkach.
- Wysiew rzepaku, odbywa się
za pomocą zintegrowanego
kółka z rowkami do wysiewu
drobnych nasion.
Kółko z rowkami do wysiewu
drobnych nasion
6
Śruba mikrometryczna dla precyzyjnych ustawień dawki
Próba kręcona i czyszczenie skrzyni nasiennej: najprostszy system na rynku!
Bezpośredni
dostęp do aparatów
wysiewających
Przesuwając do przodu belkę z
przewodami nasiennymi, tworzymy
pod aparatami wysiewającymi przestrzeń do umieszczenia korytek.
Łatwa próba kręcona
Podczas próby kręconej lub
opróżniania zbiornika materiał siewny
spada do korytek. Próba kręcona
może być wykonana zarówno dla
całej szerokości roboczej, jak i połowy
siewnika.
MDC: sterowanie
zmianą dawki
Skrzynka
sterująca
umożliwia
modulację dawki wysiewu w trakcie
pracy o +/- 60%. Zmiana odbywa
się skokowo co 5, 10 lub 15 %.
Dzięki możliwości podłączenia MDC
do komputera, możemy wprowadzać
uaktualnienia dotyczące mapy danego pola.
INTEGRA
SIEWNIKI MECHANICZNE
Redlice wysiewające: precyzyjne umieszczanie nasion w glebie
Utrzymywanie prawidłowej głębokości siewu gwarantuje mocne
i wyrównane wschody, a w efekcie równomierny rozwój roślin
i wysokie plony. Siewniki INTEGRA mogą być wyposażone w
redlice piersiowe lub talerzowe.
Redlice talerzowe: uniwersalność
Najnowsze tendencje w uprawie
gleby są w dużej mierze skierowane
w stronę systemów bezorkowych.
Siewnik INTEGRA może być
wyposażony w redlice talerzowe, które
umożliwiają siew zarówno na glebie z
dużą ilością resztek pożniwnych jak i
po orce!
Nacisk 35 kg zapewnia precyzyjne
umieszczanie nasion w glebie,
niezależnie od warunków pracy lub
prędkości jazdy.
Redlice piersiowe: skuteczne
i ekonomiczne rozwiązanie
- Nowy kształt redlic piersiowych
gwarantuje precyzyjne umieszczenie
nasion glebie: szczególnie polecane
na tereny zakamienione,
- Duży odstęp między przednim,
a tylnym rzędem redlic (34 cm)
eliminuje ryzyko blokowania sekcji
wysiewających,
- Specjalne przysłony zabezpieczają
redlice przed zapchaniem glebą.
Nacisk redlicy piersiowej może
wynieść 22 kg.
7
Przede wszystkim precyzja
Nowe siewniki INTEGRA posiadają
dwie regulacje redlic: regulację
maksymalnej głębokości pracy redlic
oraz nacisku redlic na podłoże
(napięcie sprężyn). Obie śruby
regulacyjne są umieszczone w
jednym miejscu z tyłu siewnika,
co ułatwia wykonanie nastaw przy
użyciu korby.
Wskaźnik ułatwia przeprowadzenie
regulacji.
www.kuhn.com
Regulowany ogranicznik: prawidłowa głębokość siewu przy każdej prędkości
Łatwa i precyzyjna regulacja
Ogranicznik głębokości pracy redlic (wyłącznie w siewnikach
INTEGRA) ustawia maksymalną głębokość umieszczania nasion w
glebie we wszystkich rzędach.
Rozwiązanie to pozwala zwiększyć wydajność pracy, ponieważ
nacisk redlic na glebę pozostaje niezmienny niezależnie od
prędkości jazdy i warunków glebowych. Szczególnie przydatne przy
płytkim siewie na mozaice glebowej!
Ogranicznik ustawiony na pracę redlicy na głębokość 1 cm
Stabilna sekcja wysiewająca
Konstrukcja dostosowana do potrzeb intensywnego rolnictwa
- Nowa geometria sprężyn,
- Nowe mocowania redlic i wzmocnione ramiona redlic.
WYŁĄCZNIE W KUHN
8
Ogranicznik ustawiony na pracę redlicy na głębokość 8 cm
Wyposażenie dostosowane do wyjątkowych warunków pracy
Koła dogniatające: dla równomiernych
wschodów
Hydrauliczna regulacja docisku redlic
- Koła dogniatające redlic talerzowych
zagęszczają glebę wokół nasion,
zapewniając doskonałe warunki
kiełkowania,
- Pozwalają utrzymać stałą głębokość
siewu na mozaice glebowej.
- Umożliwia zmianę nacisku redlic na
podłoże w zależności od warunków
panujących na polu np. w przypadku
mozaiki glebowej,
- Operator kontroluje stopień docisku
na podstawie wskaźnika.
- W wilgotnych warunkach, koła mogą
zostać uniesione lub zdemontowane
bez potrzeby użycia narzędzi.
INTEGRA
SIEWNIKI MECHANICZNE
INTEGRA COMBILINER®: kombinacja uprawowo siewna na miarę Twoich potrzeb
Sie
ewnik IN
NTEGRA zagrrego
owany z bro
oną obrotową lub kultywatorem
m KU
KUH
HN, sta
ano
owi niezzaw
wodn
ne,,
ekonomiczne
e i trw
wałe ro
ozwiąz
ozw
ązzanie
e, jakim jest COMBILINER
R®.
Doskonałe połączenie z maszyną uprawową
9
Zestaw do nabudowy na wale łączy siewnik z broną
obrotową KUHN: stanowią stabilną całość i jednocześnie
pozostają niezależne.
ZALETY:
- Lepsza ochrona brony obrotowej: w przypadku natrafienia na przeszkodę, brona z łatwością unosi się (gleby
kamieniste)
- Większa trwałość siewnika: wibracje i wstrząsy nie są
przenoszone z brony na siewnik
- Utrzymanie prawidłowej głębokości siewu na całej
szerokości roboczej siewnika w każdych warunkach,
niezależnie od ustawienia wału lub zużycia zębów brony
- W transporcie: siewnik spoczywa na 4 punktach podporowych, które skutecznie chronią ramę podczas jazdy po
drogach (patent KUHN).
Bardzo doceniane rozwiązanie w gospodarstwach, w
których pola są od siebie oddalone i przy transportowaniu
siewnika z pełnym zbiornikiem.
- Siewnik i bronę można w ciągu kilku minut rozłączyć,
umożliwiając konserwację, magazynowanie lub pracę
samą maszyna uprawową.
Zestaw do nabudowy jest dostępny dla wszystkich maszyn
uprawowych KUHN przystosowanych do pracy z siewnikiem INTEGRA.
Kompaktowy w transporcie, praktyczny w pracy
Hydraulicznie regulowany łącznik górny ma
wiele zalet:
- W pozycji transportowej pozwala prze-nieść
środek ciężkości maszyny bliżej ciągnika,
poprawiając jego stabilność,
- Umożliwia chwilową pracę samą broną
uprawową poprzez uniesienie siewnika
(wysiew jest zatrzymany, sekcje wysiewające
i zagarniacz uniesione).
- Pozwala uzyskać duży prześwit pod maszyną
ułatwiający wykonywanie manewrów na
uwrociach.
Wyposażenie dodatkowe może być montowane zarówno w fabryce jak i na maszynach
już będących w użytkowaniu.
www.kuhn.com
Znaczniki boczne i przedwschodowe
1
3
Dokładne znaczenie przejazdów siewnika jest możliwe dzięki
znacznikom bocznym z dyskami o średnicy 41 cm.
Montowane na siewniku 1 lub na maszynie uprawowej
2. Znaczniki składają się do pionu, dzięki czemu nie
przeszkadzają podczas zawracania.
Komputer HECTOR 3000 steruje pracą znaczników przedwschodowych 3 . Podczas przejazdów bez znaczenia
ścieżek technologicznych, znaczniki są unoszone.
2
Komputer HECTOR 3000
Niewielkie, łatwe w obsłudze urządzenie zarządza szeregiem
funkcji i ułatwia pracą operatora siewnika:
- Posiada licznik hektarów dzienny i ogólny,
- Monitoruje i informuje o błędach w napędzie aparatów wysiewających, zbyt niskim
poziomie nasion w zbiorniku (1
lub 2 czujniki), pozycji znaczników bocznych,
- Steruje tworzeniem symetrycznych i asymetrycznych ścieżek
technologicznych,
Zakres regulacji ścieżek technologicznych: funkcję wyłączania
wysiewu posiada 10 aparatów
wysiewających (po 5 na każdej
stronie siewnika).
10
DANE TECHNICZNE
INTEGRA 3003
INTEGRA 4003
3
4
Szerokość robocza (m)
Liczba / rozstaw redlic (cm)
20/15
Pojemność zbiornika (l)
24/12,5
28/14,3
600 - (900 lub 1200 z nadstawą)
Dawka wysiewu (kg/ha)
32/12,5
800 - (1200 z nadstawą)
1.5 do 450 kg
Wyłączenie wysiewu w lewej połowie
siewnika
Seryjnie
Liczba wyłączanych aparatów
wysiewających
10
Redlice
Piersiowe lub dwutalerzowe w 2 rzędach
Centralna regulacja głębokości siewu
i docisku redlic
Zagarniacz
Uniwersalne zęby z regulacją nacisku i kąta pracy
Ścieżki technologiczne
Licznik hektarów: dzienny i ogólny
Seryjnie: komputer Hector 3000
Monitorowanie poziomu ziarna w zbiorniku i
obrotów aparatów wysiewających
Oświetlenie i tablice ostrzegawcze
Seryjnie
Wyposażenie dodatkowe:
Nadstawa zbiornika – Specjalne mieszadło do traw – Hydraulicznie sterowany łącznik górny – Koła dogniatające dla redlic
talerzowych – Płozy ograniczające głębokość siewu - MDC urządzenie sterujące dawką wysiewu, kompatybilne z systemem
GPS – Zestaw do wysiewu pszenicy orkiszowej.
Siewniki pneumatyczne
Siewniki punktowe
Pełna linia siewników pneumatycznych
do nabudowy na maszynę uprawową o
szerokościach roboczych od 3 do 6 m i
pojemności zbiorników od 800 do 2000 l.
Siewniki od 4 do 18 rzędów z możliwością
wysiewu nawozu lub bez. Rama sztywna,
teleskopowa lub składana.
Siewniki do siewu
uproszczonego
Dostępne w wersjach zawieszanych lub
zaczepianych o szerokościach roboczych
od 3 do 6 m. Pojemność zbiorników do
3400 l
W krajach UE nasze urządzenia odpowiadają normom zawartym w europejskiej dyrektywie maszynowej. W pozostałych krajach są one dostosowane do tamtejszych standardów bezpieczeństwa. W prospektach, w celu prezentacji szczegółów, niektóre urządzenia przedstawiono ze zdemontowanymi osłonami. Przed rozpoczęciem pracy należy je zamontować (zgodnie z instrukcjami montażu i instrukcją
obsługi). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Modele i znaki handlowe są objęte patentem w więcej niż jednym
kraju. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Znaki towarowe zastrzeżone.
DEALER KUHN:
KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com
KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235
Fax 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl
W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze nie zawierającym chloru. / Wydrukowano we Francji - 920 519 PL - 03.11 - Copyright KUHN 2011
Seryjnie

Podobne dokumenty

premia - Maszyny rolnicze KUHN

premia - Maszyny rolnicze KUHN spulchniaczy śladów kół siewnika - Sterownik HECTOR 3000 lub KLC 10 - Platforma załadunkowa dla serii PREMIA 100 (wymagana, jeśli maszyna jest wyposażona w nadstawę lub kółka dogniatające redlic ta...

Bardziej szczegółowo