zobacz

Komentarze

Transkrypt

zobacz
Nr 21, sierpieñ 2009
„S³u¿ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹”
ISSN 1731-9749
Miejski Szpital
Zespolony
w Olsztynie
ABC pacjenta
Historia torakochirurgii
Czujemy siê bezpiecznie
Spacer po zdrowie
1
Zdrowe ¿ycie
POTWIERDZONA JAKOή
Zdrowe ¿ycie
2
POTWIERDZONA JAKOή
VI Edycja rankingu „Bezpieczny szpital”
– ogólnopolska ocena szpitali
Funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej
budzi i zapewne budziæ bêdzie w najbli¿szym czasie
emocje spo³eczne. Jak wiele polskich szpitali nad¹¿a
za postêpem w obszarze nauk medycznych? W jaki
sposób reformy systemu opieki zdrowotnej wp³ywaj¹
na funkcjonowanie jednostek i zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli?
Obszar
Obszar
Obszar
Obszar
Obszar
Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania Presspublica sp. z
o.o., wydawca ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”, wraz z Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie
Zdrowia przygotowali kolejn¹ edycjê oceny szpitali polskich.
W tym roku g³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na zapewnienie
bezpieczeñstwa pacjenta i ocenê infrastruktury szpitala.
Przyjêta koncepcja nawi¹zuje do wdra¿anych obecnie na
œwiecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, systemów
opartych na po³¹czeniu sprawnego zarz¹dzania z bezpieczeñstwem i zapobieganiem zdarzeniom niepo¿¹danym.
Miejski Szpital Zespolony po raz kolejny bierze udzia³ w
edycji rankingu „Bezpieczny Szpital”. Wyniki szóstej edycji
rankingu bêd¹ publikowane na ³amach „Rzeczpospolitej”
w paŸdzierniku 2009 roku.
Bezpieczny szpital – ogólnopolska
ocena szpitali – zasada liczenia punktów
Obszar oceny i maksymalna liczba punktów
Obszar A: budynki
– max 70 pkt.
B: zarz¹dzanie maj¹tkiem
C: zasilanie w media i instalacje
G: systemy informatyczne
H: zarz¹dzanie
O: finanse
– max 60 pkt.
– max 80 pkt.
– max 40 pkt.
– max 60 pkt.
– max 60 pkt.
W zestawieniach przedstawiono punktacjê w po³¹czonych obszarach
ZARZ¥DZANIE
Obszar: A, B, C, G, H, O
– max 370 pkt.
Obszar J: jakoœæ us³ug
Obszar K: certyfikaty jakoœci
Obszar L: komfort pobytu pacjenta
Obszar M: analiza zdarzeñ i skarg
Obszar D: blok operacyjny
Obszar E: system sterylizacji
Obszar F: diagnostyka
Obszar I: polityka lekowa
Obszar N: personel i jego kwalifikacje
– max 80 pkt.
– max 100 pkt.
– max 40 pkt.
– max 30 pkt.
– max 80 pkt.
– max 80 pkt.
– max 130 pkt.
– max 50 pkt.
– max 40 pkt.
JAKOή OPIEKI
Obszar: J, K, L, M
– max 250 pkt.
OPIEKA MEDYCZNA
Obszar: D, E, F, I, N
– max 380 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia:
1000.
KALENDARZ WYNIKÓW PIÊCIU EDYCJI „BEZPIECZNY SZPITAL”
DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE
Rok
Miejsce
Ca³kowita
szpitala
liczba
w rankingu uzyskanych
punktów
Punktacja
za obszar
"Zarz¹dzanie"
Punktacja
za obszar
"JakoϾ opieki"
Punktacja
za obszar
"Opieka medyczna"
2004
2005
2006
2007
2008
33
15
22
15
28
252.47
269.14
275,14
295.85
270.69
142.64
196.62
206,97
208.96
212.68
294.26
304.43
310,22
316.89
310.67
689.37
770.19
792,33
821,71
794.04
Miejski Szpital Zespolony – Olsztyn, ul. Niepodleg³oœci 44
Obszar A:
84% – A. budynki
Obszar B:
29% – B. zarz¹dzanie maj¹tkiem
Obszar C:
100% – C. zasilanie w media i instalacje
Obszar D:
100% – D. blok operacyjny
Obszar E:
75% – E. system sterylizacji
Obszar F:
90% – F. diagnostyka
Obszar G:
87% – G. systemy informatyczne
Obszar H:
100% – H. zarz¹dzanie
Obszar I:
80% – I. polityka lekowa
Obszar J:
92% – J. jakoœæ us³ug
Obszar K:
89% – K. certyfikaty jakoœci
Obszar L:
55% – L. komfort pobytu pacjenta
Obszar M:
94% – M. analiza zdarzeñ i skarg
Obszar N:
35% – N. personel i jego kwalifikacje
Obszar O:
33% – O. finanse
Gra¿yna Marciñczyk-Piech,
Kierownik Dzia³u Marketingu,
Organizacji i Dokumentacji Chorych
Fot. Jacek Kowalski
3
Zdrowe ¿ycie
Szpital przyjazny
pacjentowi
US£UGI
Fot. Jacek Kowalski
US£UGI W ODDZIA£ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
Oddzia³ ginekologiczny
— tel. 089/532-62-09
Oddzia³ po³o¿niczy
— tel. 089/532-62-08
Oddzia³ noworodków i wczeœniaków
z pododdzia³em intensywnego nadzoru
— tel. 089/532-62-40
Ordynator — lek. med. Gra¿yna Siwiec-Saternus
Oddzia³ urologii
— tel. 089/532-63-74
Ordynator — lek. med. Marek ¯abiñski
Izba Przyjêæ Ogólna
— tel. 089/527-50-11
Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o¿nicza
— tel. 089/532-62-77
Oddzia³ wewnêtrzny I
— tel. 089/532-62-33
Ordynator — lek. med. El¿bieta Domos³awska
Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej
opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki
— tel. 089/532-62-01
Ordynator — dr n. med. Ryszard Targoñski
Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii
— tel. 089/532-63-59
Ordynator — lek. med. Janusz Stêpieñ
Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej
— tel. 089/532-63-66
Ordynator — dr n. med. Aleksander Stankiewicz
Oddzia³ chirurgii ogólnej
— tel. 089/532-62-17
Ordynator — dr n. med. Tomasz Szewczyk
Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej
— tel. 089/532-62-14
Ordynator — dr n. med. Krzysztof Bladowski
Oddzia³ chirurgii szczêkowej
— tel. 089/532-62-48
Ordynator — lek. med. Leszek Dudziñski
Oddzia³ okulistyczny
— tel. 089/532-62-26
Ordynator — dr n. med. S³awomir Zalewski
Oddzia³ laryngologiczny
— tel. 089/532-62-48
Ordynator — dr n. med. Lidia Zatorska
Oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy
Ordynator — lek. med. Stanis³aw Mariak
Zdrowe ¿ycie
4
US£UGI
Fot. Jacek Kowalski
US£UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO:
PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-17
PORADNIA UROLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-31
GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY)
— tel. 532-61-17
Oddzia³ reumatologii
Ordynator
— tel. 089/532-61-68
— lek. med. Jadwiga Œwikszcz-Gniadek
Oddzia³ dermatologiczny
— tel. 089/532-61-17
Ordynator
— lek. med. Maria Welenc
Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny)
— tel. 532-61-61
US£UGI DIAGNOSTYCZNE
US£UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4:
LABORATORIUM ANALITYCZNE
Czynne ca³¹ dobê
— tel. 532-62-50
PRACOWNIA RTG
Czynna ca³¹ dobê
— tel. 532-62-45
PRACOWNIE USG
Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu.
Badania ogólne
— tel. 532-62-45, ginekologiczno-po³o¿nicze
— tel. 532-63-43
PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter,
badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym
uzgodnieniu terminu
— tel. 532-63-45
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu
— tel. 532-63-10 lub 532-62-20
PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY
I LASEROTERAPII
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-63-21
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
PORADNIA NEUROLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
PORADNIA LECZENIA BÓLU
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62 98
PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30:
PUNKT POBRAÑ DO BADAÑ LABORATORYJNYCH
— tel. 532-61-57
TESTY SKÓRNE
— tel. 532-61-17
PRACOWNIA FIZJOTERAPII
— tel. 532-61-67
KAPILAROSKOPIA
— tel. 532-61-31
PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-48
PORADNIA PATOLOGII CI¥¯Y
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-63-43
PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW
I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne)
— tel. 532-62-40
PROMOCJA ZDROWIA
SZKO£A RODZENIA
Uzgodnienia telefoniczne
— tel. 532-62-77
PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI¥
Udzia³ ka¿dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê
uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹.
Uzgodnienia telefoniczne
— tel. 532-62-40
PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30:
PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-31
„S³u¿ymy pacjentom zawsze wtedy,
kiedy nas potrzebuj¹”
5
Zdrowe ¿ycie
OPIEKA ZDROWOTNA
ABC pacjenta
Œwiadczenia opieki zdrowotnej przys³uguj¹ wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okreœlonych w ustawie o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
W przypadku stanu nag³ego, dokument mo¿e byæ przedstawiony nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia udzielania œwiadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory
nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia
zakoñczenia udzielania œwiadczenia opieki zdrowotnej.
KTO P£ACI
NFZ pokrywa koszty w przypadku osób ubezpieczonych
(osoby, za które odprowadzane s¹ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, same op³acaj¹ce sk³adkê, osoby objête
ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywaj¹ce sta¿
adaptacyjny, kurs jêzyka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjêcia nauki w jêzyku polskim, o których mowa
w przepisach o szkolnictwie wy¿szym, cz³onkowie rodzin
osób objêtych ubezpieczeniem powszechnym).
Bud¿et pañstwa p³aci w przypadku osób innych ni¿ ubezpieczone.
Obywatel pokrywa koszty za orzeczenia potrzebne
do uzyskania prawa jazdy i inne zaœwiadczenia lekarskie wydawane na nasze ¿yczenie, za wyj¹tkiem zaœwiadczeñ potrzebnych do uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego albo
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej za œwiadczenia znajduj¹ce siê w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
JAKI DOKUMENT UBEZPIECZENIA
Docelowo ma to byæ Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
Dziœ jest to:
odcinek emerytury lub renty,
aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo
zg³oszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz
z wa¿n¹ legitymacj¹ studenck¹/szkoln¹,
w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelniê – wa¿na legitymacja studencka wraz z dokumentem
potwierdzaj¹cym zg³oszenie do ubezpieczenia,
potwierdzenie przelewu sk³adek (w przypadku osób
pracuj¹cych na w³asny rachunek i ubezpieczaj¹cych siê
dobrowolnie, emerytów i rencistów)
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
6
GDZIE SIÊ LECZYÆ
W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które maj¹
podpisan¹ umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno byæ na nich zamieszczone logo NFZ.
Lekarza, pielêgniarkê i po³o¿n¹ POZ mo¿na zmieniæ dwa
razy w roku bezp³atnie.
SKIEROWANIE DO LEKARZA
Ambulatoryjne œwiadczenia specjalistyczne s¹ udzielane
na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybraæ specjalistê spoœród wszystkich,
maj¹cych podpisan¹ umowê z NFZ.
Do szpitala potrzebne jest skierowanie (od lekarza POZ
b¹dŸ lekarza specjalisty), wyj¹wszy wszystkie nag³e wypadki.
Skierowanie nie jest wymagane do:
ginekologa i po³o¿nika,
dentysty,
dermatologa,
wenerologa,
onkologa,
okulisty,
psychiatry.
Skierowanie nie jest równie¿ wymagane od osób:
chorych na gruŸlicê,
zaka¿onych wirusem HIV,
inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
uzale¿nionych od alkoholu, œrodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Na wniosek pacjenta, b¹dŸ na wniosek osoby upowa¿nionej przez niego lub jego przedstawiciela ustawowego,
OPIEKA ZDROWOTNA
Fot. Jacek Kowalski
dokumentacja powinna byæ przekazana w postaci wyci¹gu, odpisu lub kopii, sporz¹dzanych na koszt osoby wystêpuj¹cej o ni¹.
recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych u¿ytkowników – 60 dni.
LECZENIE UZDROWISKOWE
LISTA OCZEKUJ¥CYCH
Na leczenie uzdrowiskowe skierowanie wystawia lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie musi zostaæ potwierdzone w oddziale wojewódzkim Funduszu, w³aœciwym
dla pacjenta ze wzglêdu na jego miejsce zamieszkania.
Koszty przejazdu do i z uzdrowiska, oraz czêœciowe zakwaterowania i wy¿ywienia ponosi pacjent. Op³aty w uzdrowisku nie dotycz¹ dzieci do 18 roku ¿ycia, a je¿eli nadal siê
kszta³c¹, do 26 roku ¿ycia. Dzieci niepe³nosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.
Œwiadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane s¹ wed³ug kolejnoœci zg³oszenia z uwzglêdnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminuj¹cego i przejrzystego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi okreœlonymi
przez ministra zdrowia. Œwiadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia œwiadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia,
wskazuj¹cej na potrzebê wczeœniejszego ni¿ w ustalonym
terminie udzielenia œwiadczenia, pacjent informuje o tym
œwiadczeniodawcê, który – jeœli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia œwiadczenia. W celu otrzymania jednego œwiadczenia opieki
zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent mo¿e wpisaæ siê na jedn¹ listê oczekuj¹cych u jednego œwiadczeniodawcy.
WA¯NE TELEFONY
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia ul. D³uga 38/
40, 00-238 Warszawa tel./faks: (22) 635-75-78 Bezp³atna infolinia: 0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9-21) Rzecznik Praw
Pacjenta Warmiñsko-Mazurski OW NFZ, ul. ¯o³nierska 16, Olsztyn, tel. 089 539-97-93, Telefon informacyjny w warmiñskomazurskim oddziale NFZ (89) - 1-94-88, poniedzia³ek-pi¹tek,
w godz. 8-16
Ponadto pod nr 094 340 67 12 oraz pod nr bezp³atnej infolinii 0800 133 773 mo¿na uzyskaæ informacje dotycz¹ce:
1. zasad korzystania z ca³odobowej podstawowej opieki
zdrowotnej,
2. zasad korzystania i miejsc wykonywania œwiadczeñ w
ramach programów profilaktycznych finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
3. miejsc wykonywania œwiadczeñ zakontraktowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
4. zasad udzielania œwiadczeñ i funkcjonowania systemu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
5. liczby osób oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczenia
oraz œredniego czasu oczekiwania na œwiadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej,
6. dowodów ubezpieczenia, wysokoœci sk³adki, pozyskania EKUZ,
7. zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.
Serdecznie zachêcam do skorzystania z powy¿szych mo¿liwoœci.
LECZENIE ZA GRANIC¥
Opieka medyczna, która niespodziewanie okazuje siê konieczna podczas pobytu w innym pañstwie europejskim,
przys³uguje na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia
zdrowotnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego u³atwia obywatelom 27 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostêpu do us³ug zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia
w trakcie czasowego pobytu za granic¹.
Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, i¿ karta nie zapewni pokrycia kosztów ochrony zdrowotnej jej w³aœciciela podczas
pobytu za granic¹, jeœli celem jego podró¿y jest leczenie
choroby lub rany nabytej przed rozpoczêciem podró¿y.
Karta nie zapewnia równie¿ pokrycia kosztów leczenia
w oœrodkach prywatnych.
LEKI
Jak dotychczas pacjenci bêd¹ mogli otrzymaæ refundowane leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera. Recepta jest wa¿na
przez 30 dni.
Wyj¹tek stanowi¹ jedynie:
recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach
pomocy doraŸnej – 7 dni,
Zród³o: http://www.nfz-olsztyn.pl
Gra¿yna Marcinczyk-Piech
Rzecznik Praw Pacjenta przy Miejskim Szpitalu
Zespolonym w Olsztynie
7
Zdrowe ¿ycie
NASZE ODDZIA£Y
Historia TORAKOCHIRURGII
na ziemi warmiñsko-mazurskiej
W latach 1960 do 1976 roku zabiegi operacyjne
w województwie olsztyñskim wykonywano w sanatorium przeciwgruŸliczym w Prabutach. Oddzia³em chirurgii Klatki Piersiowej kierowa³ doc. Stanis³aw Mlekodaj. W zwi¹zku z nowym podzia³em administracyjnym kraju na 49 województw po roku 1976 województwo olsztyñskie zosta³o bez oddzia³u torakochirurgii.
Szpital w Prabutach zosta³ w nowotworzonym województwie elbl¹skim. Dotychczasowa wspó³praca zosta³a
utrzymana z nowym Ordynatorem w Prabutach dr Med.
£ukiañskim, który obj¹³ oddzia³ po doc. St. Mlekodaju.
Doc. St. Mlekodaj odszed³ na stanowisko Dyrektora
Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Gdañsku.
W roku 1970 od wrzeœnia w oddziale chirurgii ogólnej w
oddanym do u¿ytku nowym Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, podj¹³ pracê Dr n. med. Bogus³aw Bogucki, który pracowa³ z doc. Mlekodajem w Prabutach a poprzednio w
Poznaniu u Prof. Drewsa oraz by³ Ordynatorem Oddzia³u
Torakochirurgii w latach 1960-66 w Bystrej Œl¹skiej. W zwi¹zku z tym zawi¹zano wspó³pracê z oddzia³ami p³ucnymi Szpitala gruŸlicy i chorób p³uc w Olsztynie Dr n. med. Z. Bednarskim Ordynatorem I Oddzia³u, dr J. Koziñskim Ordynatorem
Zdrowe ¿ycie
8
II Oddzia³u i dr A. Borgosz Ordynatorem Oddzia³u kobiecego. Z tych trzech oddzia³ów po cotygodniowych konsultacjach zostali przyjmowani chorzy z chorobami chirurgicznymi klatki piersiowej i poddawani zabiegom operacyjnym
w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w
Olsztynie. By³a to inicjatywa Ordynatora i Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu chirurgii ogólnej Dr n. med. M. Szwa³kiewicza. Opiekê anestezjologiczn¹ prowadzi³a dr R. Ciesielska, która wspólnie z dr B. Boguckim przenios³a siê z Prabut. Cotygodniowo wykonywano pe³en zakres zabiegów
operacyjnych 1 raz w tygodniu we wtorki, a nastêpnie chorzy po rozdrenowaniu byli przenoszeni do Szpitala Chorób
P³uc w Olsztynie, a na ich miejsce zostali przyjmowani chorzy nastêpni. Dr. B Bogucki dysponowa³ do wykonywania
zabiegów 2-3 ³ó¿kami w Oddziale. W paŸdzierniku 1970 roku
dodatkowo pod opiek¹ Doc. Otto z Instytutu GruŸlicy z
Warszawy wykonano dwie komisurotomie, z po³owicznym
sukcesem. Od wrzeœnia 1971 roku zosta³ zatrudniony w oddziale chirurgii ogólnej w Olsztynie dr A. Stankiewicz, który
zacz¹³ pomagaæ i asystowaæ dr B. Boguckiemu w zabiegach torakochirurgicznych. Tak wykonywane zabiegi by³y
do 1986 roku, w którym to po ciê¿kiej chorobie nowotworowej zmar³ dr B. Bogucki. W latach 1986 do 1990 roku nie
NASZE ODDZIA£Y
wykonywano zabiegów planowych z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Wojewódzkim Szpitalu w Olsztynie. Chorzy
korzystali z klinik w Bia³ymstoku, Instytutu GruŸlicy w Warszawie i w Gdañsku.
Od marca 1990 roku po z³o¿eniu egzaminu specjalizacyjnego z zakresu chirurgii klatki piersiowej przez Dr n. med. A.
Stankiewicza, za zgod¹ Ordynatora chirurgii ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie powrócono do modelu wykonywania planowych zabiegów operacyjnych z zakresu
chirurgii klatki piersiowej.
W zwi¹zku z tym, ¿e stopniowo wzrasta³o zapotrzebowanie na ten typ zabiegów operacyjnych z inicjatywy ówczesnego dyrektora Szpitala, Dr n. med. A. Kaczmarka i nowego Ordynatora Oddzia³u Chirurgii Ogólnej Dr hab. med. A.
Dutkiewicza utworzono samodzielny Pododdzia³ chirurgii
Klatki Piersiowej licz¹cy 9 ³ó¿ek. Otrzyma³em salê operacyjn¹
dwa razy w tygodniu i dodatkowo pracowa³o dwóch lekarzy, dr E. Siwicka i dr M. Kociêcki, specjaliœci z zakresu
chirurgii ogólnej. Wykonywaliœmy oko³o 350 do 380 zabiegów rocznie z zakresu chirurgii klatki piersiowej.
W roku 2000 w zwi¹zku z powstaniem Kasy Chorych, która nie wyrazi³a zgody na wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii klatki piersiowej w ramach oddzia³u chirurgii ogólnej, podjêto rozmowy z Dyrekcj¹ szpitala Miejskiego w Olsztynie, która umo¿liwi³a utworzyæ samodzielny Oddzia³ Chirurgii klatki Piersiowej dla województwa
warmiñsko-mazurskiego w iloœci 15 ³ó¿ek na bazie zlikwidowanego Oddzia³u Chirurgicznego Szpitala Kolejowego w
Olsztynie. Do dyspozycji mieliœmy 4 ³ó¿kowy Oddzia³ Intensywnej Opieki Medycznej. Pracê w oddziale poza Dr n. med.
Aleksandrem Stankiewiczem podjê³o dwóch chirurgów: dr
G. Kulesza i A. Jasiñski, specjaliœci z zakresu chirurgii. Opiekê anestezjologiczn¹ prowadzi³ dr j. Stêpieñ.
W latach 2000 do 2003 wykonywaliœmy w trzyosobowym
zespole oko³o 450 zabiegów operacyjnych rocznie. W 2003
roku do 15 czerwca oddzia³ zosta³ przeniesiony do nowo
wyremontowanego oddzia³u w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodleg³oœci 44. Od wrzeœnia do
zespo³u do³¹czy³ dr T. Szczêsny z Prabut, a od paŸdziernika
dr J. Go³ota. W 2006 roku opuœci³ oddzia³ dr T. Szczêsny, a z
dniem 1 wrzeœnia 2006 roku podj¹³ pracê dr M. Stangiewicz, który przeniós³ siê z Krakowa.
Obecnie oddzia³ liczy 18 ³ó¿ek. Wykonywanych jest oko³o 550 zabiegów operacyjnych rocznie. Zespó³ liczy 5 lekarzy, trzech ze specjalizacj¹ z zakresu chirurgii klatki piersiowej i dwóch w trakcie specjalizacji. W oddziale zatrudnionych jest 12 pielêgniarek. Oddzia³ jest jedynym w województwie warmiñsko-mazurskim. Wspó³pracuje ze szpitalem GruŸlicy i Chorób P³uc w Olsztynie licz¹cym 240 ³ó¿ek, w którym
cotygodniowo odbywaj¹ siê konsultacje torakochirurgiczne wraz zespo³em lekarzy pulmonologów, chemioterapii i
radioterapii z Warmiñsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w
Olsztynie. Kontynuuje wspó³pracê z Oddzia³em Chorób P³uc
Szpitala Powiatowego w Bartoszycach i Oddzia³em Chorób
P³uc Szpitala Powiatowego w E³ku, licz¹cym 60 ³ó¿ek.
W swojej dzia³alnoœci posiadamy Konsultacyjn¹ Poradniê Chirurgii Klatki Piersiowej czynn¹ dwa razy w tygodniu:
œroda i pi¹tek dla kontroli chorych operowanych w oddziale
i innych konsultacji skierowanych z Poradni Chorób P³uc
lub Poradni Specjalistycznych z województwa warmiñskomazurskiego. Dodatkowo w celu zamkniêcia problematyki
leczenia chorych z nowotworami uk³adu oddechowego i
chorych operowanych na schorzenia chirurgiczne klatki
piersiowej, powo³ano Oddzia³ Chemioterapii Raka P³uc i
Rehabilitacji Oddechowej w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu GruŸlicy i Chorób P³uc w Olsztynie.
Dr n. med. Aleksander Stankiewicz
9
Oddzia³owa Izabela Tañska
Fot. Jacek Kowalski
Dr n. med. Aleksander Stankiewicz
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
SZKOLENIA
Oœrodek Kszta³cenia
Lekarzy Rodzinnych
Oœrodek Kszta³cenia Lekarzy Rodzinnych Miejskiego Szpitala Zespolonego rozpocz¹³ pierwszy cykl szkoleñ w 2000
roku. Przygotowuje lekarzy rodzinnych pod k¹tem kompetencji, dba o jakoœæ prowadzonych szkoleñ w cyklicznym
procesie kszta³cenia.
Tak jak w ka¿dej innej specjalnoœci istotne jest, aby kszta³cenie prowadzili specjaliœci z danej dziedziny, czyli w naszej
sytuacji lekarze rodzinni, dlatego wspó³pracujemy z wieloma lekarzami, którzy oprócz zdobytej specjalizacji posiadaj¹
wiedzê i wieloletni¹ praktykê. Dla Oœrodka wa¿n¹ spraw¹ jest fakt przygotowania szkoleñ przez specjalistów z medycyny
rodzinnej we wspó³pracy ze specjalistami z innych dziedzin medycyny, co pozwala na ujêcie tematów interdyscyplinarnie tj w aspekcie medycznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, co w przysz³oœci warunkuje wdro¿enie pozyskanej wiedzy oraz umiejêtnoœci w praktyce lekarza rodzinnego.
Oprac. Maria Samociuk
HARMONOGRAM KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH Z MEDYCYNY RODZINNEJ
(cykl I – 2010 rok)
Nazwa
Kod
Temat
Wyk³adowca
A Wprowadzaj¹cy
A1
A2
Informacja medyczna
Podstawy farmakoekonomiki
B Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów
B1
B2
B3
B4
W
W
W
W
dzieciñstwie i wczesnej adolescencji
wieku m³odzieñczym
wieku podesz³ym
ci¹¿y
Zbigniew Gugnowski
Jerzy Matuszewski
Zbigniew Gugnowski
Zbigniew Gugnowski
Bo¿ena Jaros³awska
Marek Perliñski
C Wybrane problemy kliniczne
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
Nadciœnienie têtnicze i Niewydolnoœæ serca Krzysztof Charemski
Choroba niedokrwienna serca
Krzysztof Charemski
Astma oskrzelowa
Teresa Grzegorzewska
POCHP
Teresa Grzegorzewska
Choroby Tarczycy
Joanna Kuczyñska-Kos
Cukrzyca
Marek Zab³ocki
Choroba wrzodowa; GERD
El¿bieta Buczyñska
Bóle brzucha
Piotr Firkowski
Zaka¿enia dróg oddechowych; moczowych;
przewodu pokarmowego
Barbara Kiejzik-Wilczewska
Bóle pleców, Bóle g³owy
Jadwiga Œwikszcz-Gniadek, Jerzy Zwiernik
Schorzenia stawów, osteoporoza
Hormonalna terapia zastêpcza;
Owrzodzenia podudzi
Ostre zatrucia
HIV / AIDS
D Interpretacja badañ dodatkowych
D1
D2
D3
D4
D5
Elektrokardiografia
Spirometria
Badania laboratoryjne 1
Badania laboratoryjne 2
Badania rtg
Jadwiga Œwikszcz-Gniadek,
Marek Perliñski, Maria Welenc
Barbara Kiejzik-Wilczewska
Barbara Kiejzik-Wilczewska
Piotr Binek
Teresa Grzegorzewska
Marek Drozdowski
Marek Drozdowski
Krystyna Solnicka
E Podstawy medycyny ratunkowej
E1
E2
E3
E4
Zdrowe ¿ycie
Zasady organizacji systemu…
Zasady postêpowania w nag³ym zagro¿eniu
¿ycia pochodzenia zewnêtrznego
Jalali Rakesh
Zasady postêpowania w nag³ym zagro¿eniu
pochodzenia wewnêtrznego
Bogdan M³ynarczyk, Marek Perliñski
Postêpowanie w zagro¿eniach ¿ycia
u dzieci i niemowl¹t
Postêpowanie w zagro¿eniach
œrodowiskowych
10
Gra¿yna Siwiec-Saternus, Halina Kozak
Bo¿ena Jaros³awska
POTWIERDZONA JAKOή
Nagrody i wyró¿nienia
1994 — „Z³oty bocian”, nagroda w konkursie tygodnika „Twoje Dziecko”
1994 — 2. m. w konkursie „Rodziæ po ludzku”
1995 — 2. m. w konkursie „Rodziæ po ludzku”
1996 — tytu³ „Szpital przyjazny dziecku” – WHO i UNICEF
2001 — 2. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2002 — 3. m. w woj. oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu „Newsweeka”
2002 — 3. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2002 — 12. m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu
„Z³ota setka szpitali publicznych”
2002 — Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi
medyczne: „Akredytacja Szpitala” oraz Certyfikat ISO 9001-2000
2002 — 1. m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2002 — 23. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu „Newsweeka”
2002 — 28. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu „Newsweeka”
2003 — 1. m. w konkursie „Czy dobrze s³yszy” – WOŒP
2003 — „Grafika Or³a bia³ego” – wyró¿nienie od „Rzeczpospolitej”
2003 — 3. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2003 — 2. m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu „Wprost”
2003 — 14. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking „Wprost”
2003 — 13. m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu „Wprost”
2003 — 15. m. w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu „Wprost”
2003 — 17. m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu „Wprost”
2003 — Wyró¿nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci
2003 — Wyró¿nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2004 — 10. m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg „Newsweeka”
2004 — 7. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego” – „Wielkie Serce”
2004 — 3. m. w regionie w kategorii „Najlepszy szpital publiczny w regionie” oraz 33. m. w kat. „Najlepszy szpital publiczny w Polsce”
2004 — wyró¿nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2004 — 17. m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii
„Chirurgia” – tygodnik „Wprost”
2005 — 6. m. w rankingu „Gazety Olsztyñskiej” na najlepsz¹ placówkê
Warmii i Mazur
2005 — 15. m. w kraju w kat. „Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce” oraz 2.
m. w regionie w kat. „Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim” w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej”
2005 — nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie „Najlepszy produkt i
us³uga Warmii i Mazur” w kategorii us³ugi medyczne
2005 — Certyfikat „Akredytacja Szpitala” do 25.07.2008 r.
2005 — Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w
oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do 12.07.2008 r.
2005 — Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do 12.07.2008 r.
2005 — 2. m. w kat. „Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A”
2005 — 15. m. w kraju w kategorii „Z³ota Setka Szpitali Publicznych” w
Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A.
2005 — Wyró¿nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2005 — Wyró¿nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „Wprost”: 19. m. ortopedii
w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „Wprost”: 19. m. okulistyki w
leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian
macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczo-
11
wo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej
przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13.
m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „WPROST”: 8. m. urologii w
rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du¿ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego;
3. m. urologii
w zabiegach endoskopowych
2006 — 49. m. w rankingu „100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur”
2006 — Wyró¿nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej
2006 — 22. m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w
Ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej”
2006 — 3. m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej”
2006 — Wyró¿nienie Prezydenta Miasta Olsztyn – za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony
cywilnej
2006 — Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u¿ba zdrowia
2006 — Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków
2007 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „WPROST”: 10. m. oddzia³u
chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii „najlepsze Szpitale”;
5. m. w kategorii – wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii – wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii – artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w
kategorii „Najlepsze Szpitale Ginekologiczne”; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „usuwanie zmian w szyjce macicy”;
18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu”; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy”; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii „Najlepsze Szpitale”; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii „leczenie kamicy uk³adu moczowego”; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii „zabiegi endoskopowe”; 10. m. oddzia³u urologii
w kategorii „du¿e operacje urologiczne”
2007 — Nagroda marsza³ka – „Najlepsi z najlepszych"
2007 — Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
2007 — Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego
2007 — 15. m. w kraju w kategorii „Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz
2. m. w regionie w kategorii „Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej
2007 — 1. m. w ogólnopolskim konkursie „Per³y medycyny” listopad 2007
2007 — Kategoria „Najpopularniejsza po³o¿na” konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o¿ne naszego szpitala – 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska, 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m.
Gra¿yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka” 2007
2008 — Certyfikat „Dobry Szpital”
2008 — 28 m. w kraju w kategorii „Z³ota Setka Szpitali Publicznych" w rankingu „Rzeczypospolitej"
2008 — 4 m. w województwie w rankingu „Rzeczypospolitej"
2008 — konkurs „Wielkie Serce": 1. m. – Danuta Gamdzyk, 2. m. – Danuta
Piskorz – w kat. najpopularniejsze po³o¿ne
2008 — Wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie „Per³y Medycyny" – listopad 2008
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
ZDROWIE W KUCHNI
Czujemy siê bezpiecznie
ISO 22000:2005
System zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci w kuchni szpitalnej
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
12
ZDROWIE W KUCHNI
Posi³ki produkowane s¹ w Kuchni G³ównej przy Al.
Wojska Polskiego, sk¹d pakowane w termoporty s¹
transportowane do oddzia³ów szpitalnych w dwóch
lokalizacjach. Transport oraz dystrybucja w oddzia³ach szpitalnych i do bufetu szpitalnego prowadzona
jest przez pracowników kuchni i obs³ugi oraz firmê
outsourcingow¹.
Kuchnia pracuje na trzy zmiany i zapewnia ca³odziennie
¿ywienie pacjentów oraz posi³ki pracownicze w bufecie.
Dodatkowo kreatywnoœæ oraz umiejêtnoœci pracownicy wykorzystuj¹ podczas przygotowywania menu na spotkania
wigilijne, przygotowywania posi³ków dla goœci oraz zimnych
bufetów na specjalne uroczystoœci.
Dobrze funkcjonuj¹cy System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci tworz¹ w pe³ni œwiadomi znaczenia i odpowiedzialnoœci swojej pracy ludzie o odpowiednich kwalifikacjach – pracownicy Dzia³u ¯ywienia.
17 osobowa za³oga Dzia³u ¯ywienia to wykwalifikowany
personel z wieloletnim doœwiadczeniem. Kierownik pe³ni¹cy
jednoczeœnie rolê Pe³nomocnika ds. Systemu Zarz¹dzania
Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci nadzoruje pracê dzia³u i zarz¹dza systemem. Dietetyczka steruje systemem diet, szczególnym ¿ywieniem w Oddziale Leczenia Oty³oœci oraz nadzoruje dystrybucjê posi³ków w oddzia³ach szpitalnych. W magazynie ¿ywnoœciowym pracuj¹ dwie magazynierki w pe³ni kompetentne do zarz¹dzania zamówieniami i magazynowaniem
surowców do produkcji. Trudnym obszarem produkcyjnym
kieruje doœwiadczony Szef kuchni wspomagany przez dwóch
wykwalifikowanych kucharzy pe³ni¹cych rolê koordynatorów. Te osoby zarz¹dzaj¹ prac¹ grupy wyszkolonych Kucharzy i Pomocy kuchennych. Personel Dzia³u ¯ywienia to grupa ludzi o ró¿nych osobowoœciach, która uczestnicz¹c w
funkcjonowaniu Szpitala i Systemu dostarczaj¹c swojego
doœwiadczenia, umiejêtnoœci, talentów i energii ma bezpoœredni wp³yw na jego losy, trwanie i rozwój. Ka¿dy pracownik ma swój udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów, mo¿e
partycypowaæ w ustalaniu zadañ i celów, w podejmowaniu decyzji w zakresie swoich kompetencji oraz w dzia³aniach innowacyjnych. Ka¿dy wie, ¿e dzia³aj¹c w systemie
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci jego praca jest tak samo wa¿na
i ma satysfakcjê, gdy przynosi ona widoczne efekty.
Pracownicy oprócz nadrzêdnego celu jakim jest bezpieczeñstwo wyprodukowanej ¿ywnoœci staraj¹ siê w miarê
mo¿liwoœci zaspokajaæ indywidualne potrzeby oddzia³ów
oraz personelu w np. zakresie urozmaicenia potraw, preferencji smakowych. ¯adna uwaga czy proœba na pewno
nie pozostanie bez odzewu.
Sprawny System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci zapewnia, ¿e ka¿dy pracownik wie dok³adnie, za co odpowiada – co, kiedy, jak, dlaczego i gdzie powinien robiæ.
Nie obawia siê kontroli zewnêtrznych, sam czuje siê bezpiecznie i pewnie w tym co wykonuje, poniewa¿ zna zasady postêpowania i ma dowody na to, ¿e zrobi³ to prawid³owo. Czynniki ekonomiczne przemawiaj¹ce za systemem to
unikniêcie strat powsta³ych w wyniku zatruæ pokarmowych.
Koszty takich zatruæ obejmuj¹ koszty wynikaj¹ce m.in. z leczenia ludzi, koniecznoœci wycofania i/lub zniszczenia produktów, nieobecnoœci w pracy, dodatkowych badañ wykonywanych przez s³u¿by nadzoru nad ¿ywnoœci¹, w skrajnych przypadkach zamkniêcia zak³adu produkcyjnego.
System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci funkcjonuj¹cy w Dziale ¯ywienia pomóg³ wprowadziæ niezbêdne
praktyki, chroni zarówno interes konsumenta jak i nasz jako
producenta ¿ywnoœci. Dziêki prowadzeniu w odpowiedni i
udokumentowany sposób procesu produkcyjnego mo¿emy udowodniæ, ¿e robimy wszystko, aby wytworzona ¿ywnoœæ by³a bezpieczna dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego. Mamy
pewnoœæ ¿e konsumenci s¹ bezpieczni kiedy jedz¹ lub pij¹
posi³ki wyprodukowane w Kuchni Szpitala.
13
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
NORDIC WALKING
Spacer po zdrowie
Coraz czêœciej spotykamy spacerowiczów z kijkami.
To moda na nordic walking, który rozwija siê w Polsce w du¿ym tempie.
To ma ogromne znaczenie w przypadku osób, które cierpi¹ na schorzenia uk³adu kostno-stawowego.
Na pomys³ chodzenia ze specjalnymi kijkami wpadli Finowie. Wkrótce moda na takie spacery opanowa³a ca³¹ Skandynawiê. Obecnie co trzecia osoba w Niemczech, Austrii,
Holandii, Anglii i innych krajach wybiera siê na spacery z
kijkami. Zwyczajny spacer nabiera innego wymiaru, gdy u¿ywa siê do niego specjalnych kijków. Ten rodzaj aktywnoœci
pozwala na æwiczenie dos³ownie ca³ego cia³a. Dziêki spacerom z kijkami aktywizujemy zarówno górne jego partie:
kark, klatkê piersiow¹, barki, ramiona, przedramiona, miêœnie grzbietu, jak i dolne – biodra, uda, ³ydki.
Dla ka¿dego
Ogromn¹ zalet¹ tej formy ruchu jest brak przeciwwskazañ do treningu. Bez obaw mog¹ go uprawiaæ osoby starsze. Adam Górczyñski – redaktor naczelny „Mody na Zdrowie“ i entuzjasta nordic walking – zdradzi³ autorkom artyku³u o tym: – Na spacery z kijkami uda³o mi siê namówiæ najpierw mojego jedenastoletniego syna Jasia, potem moj¹
siedemdziesiêcioletni¹ mamê, która mieszka w Gdyni i zawsze lubi³a chodziæ na d³ugie spacery nad morzem. Teraz
spacer sta³ siê dla niej przyjemniejszy i jeszcze zdrowszy. Dziwi
mnie to, ¿e nordic walking, popularny w innych krajach europejskich wœród ludzi w ka¿dym wieku, nie dotar³ jeszcze
do Polski. Pomyœla³em wiêc, ¿e tê zdrow¹ modê musimy
zacz¹æ propagowaæ w „Modzie na Zdrowie“, bo przecie¿
nordic walking to nic innego jak moda na zdrowie!
Same korzyœci
Podczas treningu nordic walking têtno wzrasta œrednio o
15–17 uderzeñ na minutê. Miêsieñ sercowy pompuje wiêcej krwi, dziêki czemu nasz organizm jest lepiej dotleniony.
W efekcie przybywa nam energii, poprawia siê amopoczucie, a dodatkowo – w d³u¿szej perspektywie – wzmacnia
siê uk³ad kr¹¿enia i zmniejsza ryzyko zawa³u. Siêgaj¹c po
specjalnie skonstruowane kijki, nie nara¿amy siê tak¿e na
kontuzje, unikamy obci¹¿enia stawów czy te¿ krêgos³upa.
Fot. Moda na zdrowie
Zdrowe ¿ycie
14
Co to daje?
Podczas godzinnego treningu nordic walking spalimy ok.
400 kcal. Dla porównania, tradycyjny marsz pozwala spaliæ tylko 280 kalorii.
W spacer z kijami zaanga¿owanych jest a¿ 90 proc. miêœni!
Podczas godzinnego spaceru z kijkami mamy szansê
przejœæ 7–8 kilometrów, bez nich tylko 3–4. Choæ faktyczny
wysi³ek bêdzie znaczny, ten odczuwany przez nas – o wiele
mniejszy.
Nordic walking pozwala na efektywniejszy spacer – powoduje mniejsze zmêczenie ni¿ zwyk³y marsz w takim tempie, za to spalamy dwukrotnie wiêcej kalorii ni¿ podczas
zwyczajnego spaceru.
Aby dobraæ odpowiedni¹ wysokoœæ kija, nale¿y pomno¿yæ wzrost (w centymetrach) przez 0,66. Dla przyk³adu osoba o wzroœcie 170 cm powinna zaopatrzyæ siê w kijki o d³ugoœci 122 centymetrów.
Kijki wykonane s¹ z tworzywa wêglowego, co sprawia,
¿e s¹ niezwykle wytrzyma³e, stabilne, a jednoczeœnie amortyzuj¹ uderzenia o twarde pod³o¿e.
Komu i dlaczego
Nordic Walking to rodzaj aktywnoœci, który w szczególnoœci polecamy:
osobom pragn¹cym poprawiæ swoj¹ sylwetkê oraz pozbyæ siê nadwagi – redukuje zbêdne kilogramy i tkankê t³uszczow¹.
osobom z problemami zdrowotnymi – jest pomocny w
³agodzeniu m.in. dolegliwoœci stawowych;
osobom nara¿onym na stres – likwiduje napiêcie w obrêbie ramion i karku;
przysz³ym matkom – zapewnia sprawnoœæ poprzez
wzmocnienie muskulatury cia³a;
osobom starszym – jest bezpieczn¹ form¹ aktywnoœci, po³¹czonej ze spêdzaniem czasu na œwie¿ym powietrzu.
(Oprac. na podstawie: Moda na zdrowie – Internet)
REKLAMA
Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci
XII edycji 2006
Wyró¿nienie w IX i XI edycji PNJ
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
PN-N-18001
:
:
:
:
15
2000
2005
2004
2004
Zdrowe ¿ycie
Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Redakcja: El¿bieta Mierzyñska
Projekt graficzny, DTP: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala
Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo
SZPITAL AKREDYTOWANY
Zdrowe ¿ycie
16

Podobne dokumenty