Buhaje 2014 holenderskie i

Komentarze

Transkrypt

Buhaje 2014 holenderskie i
Buhaje
Wiarygodne źródło
Dobry wybór
2014
holenderskie HF i MRY
szwedzkie czerwone SRB
francuskie Montbeliarde
i rasy mięsne
Holenderska
Genetyka
Plus Sp. z o.o.
www.hgplus.pl
NASI DORADCY NA TERENIE POLSKI
2
u nich można zamówić nasienie!
Gdańsk
Olsztyn
tel. kom.
602 350 215
tel./fax dom.
61 665 85 54
Szczecin
Bydgoszcz
Białystok
[email protected]
Poznań
Aleksander Osten-Sacken
Konin
Warszawa
Zielona
Góra
Łódź
Kalisz
tel. kom.
600 395 215
tel. dom.
86 216 39 18
Lublin
Wrocław
Kielce
Opole
[email protected]
Janusz Fijołek
Zapraszamy na naszą
stronę internetową:
www.hgplus.pl
Katowice
Kraków
Rzeszów
Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.
ul. Szeroka 31, 18-400 Łomża
tel./fax 86 218 10 11
www.hgplus.pl; [email protected]
Adres do korespondencji (biuro):
Al. Piłsudskiego 58, 18-400 Łomża
Zamówienia realizowane są po przesłaniu na adres Holenderskiej Genetyki Plus Sp. z o.o. w Łomży
zamówienia pisemnego, załączonego do katalogu. W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowej informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami.
Zamówione nasienie zostanie dostarczone do właściwej dla Państwa Stacji Unasieniania w terminie
2-3 tygodni od daty przyjęcia zamówienia. Do czasu oczekiwania na nasienie należy doliczyć przekazanie go ze Stacji do użytku obsługującego Państwa inseminatora, dlatego prosimy o składanie zamówień
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Udzielamy również rabatów, zależnych od wielkości składanych zamówień do wysokości
10-12 % wartości zamówienia. Zamówienie objęte rabatem może być realizowane jednorazowo lub
w dwóch dostawach w okresie trzech kolejnych miesięcy i dotyczy nasienia dowolnej liczby buhajów.
Rabat nie dotyczy buhajów HF sprzedawanych w promocji, a także ras SRB, MRY i Montbeliarde.
Buhaje
2014
Wszystkie wartości hodowlane
buhajów podano według wyceny
w grudniu 2013 r.
Cennik buhajów HF zamieszczono
na odwrocie (str. 4).
Wyjaśnienia terminów
czarno-białe HF
Ranking buhajów cb HF 11
Buhaj
SPIS TREŚCI
5
Str.
AMBROSE
AMMO
ASTRO
ATLANTIC
BANKER
BENEDICT
BLITZ
BOSTON
BRILLIANT
EMANUEL
GOFAST
HOLLANDIA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Buhaj
IMPROVER
JEROEN
LASS
MALAGA
MICA
NANO
NAVARRO
ORMSBY
PARAMOUNT
SCARLET
UBROX
UPGRADE
Str.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
czerwono-białe HF
Ranking buhajów czb HF
Buhaj
Str.
AKRON
AMISTAR
ASTERIX P
CHEROKEE
CURTIS
FIDELITY
38
39
40
41
42
43
37
Buhaj
KLIMMER
KODAK
LAMBIEK
MANIAC
REDMAN
STANDARD
Str.
44
45
46
47
48
49
buhaje SRB
50-55
r a s a MONTBELIARDE
56-58
buhaje MRY
59-60
rasy mięsne
61
3
CENNIK NASIENIA buhajów HF
4
Wszystkie ceny netto – należy do nich doliczyć 8% podatku VAT
Ceny zawierają już opłatę na rzecz Stacji Unasieniania, dostarczającej zamówione nasienie do miejsca
wskazanego przez hodowcę (kontenera inseminatora obsługującego stado lub kontenera hodowcy
w gospodarstwie).
BUHAJE CZARNO – BIAŁE HF
Mica
Emanuel
Hollandia
Lass
Ormsby
Scarlet
Improver
Nano
45 zł
49 zł/jał.
pr. 49 zł
pr. 49 zl/jał.
55 zł
55 zł
59 zł/jał.
59 zł
Malaga
Navarro
Paramount
Benedict
Boston
Upgrade
Blitz
Ambrose
65 zł/jał.
65 zł/jał.
65 zł
69 zł
69 zł/jał.
pr. 69 zł
75 zł/jał.
79 zł
Ammo
Astro
Brilliant
Ubrox
Banker
Gofast
Jeroen
Atlantic
79 zł/jał.
79 zł
79 zł
79 zł/jał.
89 zł/jał.
89 zł/jał.
89 zł/jał.
pr. 99 zł/jał.
BUHAJE CZERWONO – BIAŁE HF
Amistar
Curtis
Klimmer
Lambiek
39 zł
45 zł
45 zł
45 zł/jał.
Maniac
Akron
Fidelity
Kodak
pr. 45 zł
65 zł
65 zł
pr. 65 zł/jał.
Standard
Asterix P
Cherokee
Redman
75 zł/jał.
79 zł/jał.
79 zł/jał.
79 zł/jał.
/jał. za nazwą buhaja – można używać do krycia jałówek (dokładna inf. na karcie buhaja)
pr. przed nazwą buhaja oznacza, że jest on sprzedawany w całorocznej ofercie promocyjnej
Zamówienia na dostawę nasienia proszę składać u naszych doradców terenowych zgodnie z mapką zamieszczoną na wewnętrznej stronie okładki. Zamówione nasienie zostanie
dostarczone do właściwej dla Państwa Stacji Unasieniania w terminie 2-3 tygodni od daty
przyjęcia zamówienia.
W ofercie posiadamy również nasienie seksowane kilku do kilkunastu
wybranych buhajów. Zainteresowanych hodowców prosimy o kontakt –
prześlemy wówczas pełną informację cenową, a także ulotkę – instrukcję
o warunkach użycia nasienia seksowanego. Aktualną ofertę można również
znaleźć na naszej stronie internetowej www.hgplus.pl
WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH TERMINÓW
5
NVI – kolejne zmiany w indeksie
W kwietniu 2013 r. wprowadzono zmiany w budowie indeksu hodowlanego NVI, obowiązującego w Holandii
od 2007 r. Po raz kolejny zmniejszeniu uległa część produkcyjna (tj. indeks INET), z dotychczasowych 33 do
26 procent. Tym samym swój udział w indeksie NVI zwiększyły cechy pokrojowe (wymię, nogi) i cechy związane ze zdrowiem i długowiecznością krów. Jest to stała już tendencja, nie tylko w Holandii, ale i w wielu innych
krajach na świecie, przodujących w hodowli bydła mlecznego. Świadczy ona o tym, że potencjał produkcyjny
krów holsztyńsko-fryzyjskich jest już olbrzymi – jego wykorzystanie ograniczone jest przez żywienie, warunki
utrzymania i błędy w zarządzaniu stadem. Coraz większego znaczenia dla ekonomiki produkcji mleka zaczynają natomiast nabierać zdrowie i długowieczność krów, co znalazło swoje odbicie w aktualnej budowie
indeksu NVI – został on przedstawiony graficznie na diagramie poniżej. Nową wartością wprowadzoną do
NVI jest indeks urodzeniowy – składają się na niego: łatwość wycieleń po buhaju, łatwość wycieleń córek
buhaja, żywotność cieląt urodzonych po buhaju i żywotność cieląt urodzonych przez córki buhaja.
Nowa formuła kalkulacyjna indeksu NVI przedstawia się następująco:
NVI = 0,35 x Inet + 0,09 x długowieczność + 5,2 x (zdrowotność wymienia – 100) + 5,2 x (płodność córek
– 100) + 5,2 x (wymię – 100) + 6 x (nogi i racice – 100) + 2 x (indeks urodzeniowy – 100)
Produkcja 26 %
Nogi
i racice
16 %
Wymię
14 %
Zdrowie i Pokrój 74 %
Zdrowotność Płodność Długość
Indeks
wymienia
córek użytkow. urodzeniowy
14 %
14 %
11 %
5%
Dla młodych buhajów długość użytkowania (longevity) określana jest
częściowo w oparciu o informacje
pośrednie (pochylenie zadu, położenie wymienia, położenie strzyków,
nogi i racice, ilość komórek somatycznych i odstęp czasu od wycielenia do 1 inseminacji), które wpływają
na długość użytkowania krów.
Im więcej córek danego buhaja rozpoczyna produkcję, tym bogatsze są
informacje bezpośrednie, np. dane
o eliminowaniu konkretnych sztuk.
INET – indeks produkcyjny
RF – (skrót z jęz. ang. Red Factor)
- oznacza, że buhaj czarno-biały
Lgv - w kwietniu 2008 r. dotychczasowy indeks długowieczności DU, którego war- jest ukrytym nosicielem genu czer-
tość była korygowana na podstawie poziomu produkcji, został zastąpiony przez nowy
wskaźnik. Nosi on nazwę „Longevity” i jest to faktyczna długość użytkowania krowy od pierwszego wycielenia do wybrakowania. Wartość hodowlana „Longevity”
(Lgv) przedstawiana jest w dniach ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 270 dni.
Oznacza to, że buhaj z wartością hodowlaną dla długowieczności ponad 270 dni będzie klasyfikowany jako bardzo dobry, a buhaj który osiągnie wynik wyższy niż 400 dni
- jako wybitny (wartość 400 oznacza, że córki takiego buhaja będą użytkowane średnio
o 200 dni dłużej, niż wynosi przeciętna wartość w populacji holenderskiej)
Cechy Funkcjonalne
Przedstawiamy w katalogu trzy cechy tzw. funkcjonalne (pozaprodukcyjne).
Łatwość wycieleń
Wartość średnia wynosi 100, z odchyleniem standardowym równym
4. Jeśli wskaźnik przekracza 100, to cielęta po takim buhaju rodzą się
z mniejszymi problemami okołoporodowymi niż to jest przeciętnie.
Buhaje posiadające wskaźnik 103 lub wyższy dają łatwe wycielenia można nimi kryć jałówki.
wonego umaszczenia. Jego potomstwo może więc być czarno-białe
lub czerwono-białe, w zależności od
genotypu matki (tzn. w zależności
od tego, czy krowa jest również nosicielem genu czerwonego umaszczenia).
Szybkość wydajania
Wartość średnia wynosi 100, z odchyleniem standardowym równym 4. Powyżej 100 szybkość wydajania córek buhaja jest wyższa niż przeciętna.
Zdrowotność wymienia
Wartość średnia wynosi 100, z odchyleniem standardowym 4. Jeśli wskaźnik przekracza 100, córki
buhaja wyróżniają się wymionami zdrowszymi niż
rówieśnice.
6
W 2012 r. wprowadzono w Holandii indeks określający przydatność
córek buhaja do doju z użyciem tzw. robota. Potrzeba ta wyniknęła z faktu,
ROBOT
że w tym kraju pracuje już kilka tysięcy takich urządzeń, a statystycznie
robot do doju znajduje się już w co 4 – 5 gospodarstwie. Idea robotyzacji
INDEX
doju pojawiła się oczywiście także w Holandii, ponad trzydzieści lat temu,
a prekursorem na tym rynku była holenderska firma Lely.
Na indeks przydatności do doju robotem (w Holandii i innych krajach zachodnich oznaczany skrótem AMS – Automatic Milking System)
składa się kilka cech. Są to: szybkość doju, zdrowotność wymienia, położenie (rozmieszczenie) strzyków,
długość strzyków (optymalna długość to 5-7 cm) i ocena ogólna nóg i racic. Ponieważ wartość tych cech
przy każdej kolejnej wycenie (a są one trzy razy w roku – w kwietniu, sierpniu i grudniu) może ulegać minimalnym zmianom, dlatego też indeks „robotyzacji” nie jest wartością niezmienną i również w niewielkim
zakresie może ulegać zmianom.
Ponieważ liczba robotów do doju w Polsce przekroczyła już magiczną „setkę”, dlatego my również –
obok innych wartości – podajemy także wartość opisanego wyżej indeksu. Sądzimy, że ta informacja może
być przydatna dla hodowców, którzy już zainstalowali w swoich oborach roboty do doju lub zamierzają to
zrobić w bliskiej przyszłości. Warto też zwrócić uwagę, że pracę hodowlaną przygotowującą stado do przyjścia na dój robotem, najlepiej rozpocząć z kilkuletnim wyprzedzeniem. Chodzi o to, by w momencie zmiany systemu doju nasze krowy były do tego przygotowane pod względem pokrojowym (ważna budowa
wymienia i dobra lokomocja!) i funkcjonalnym. Pozwoli to znacznie ograniczyć liczbę krów, które z różnych
względów brakowane są ze stada jako nieprzydatne do użytkowania w nowej technologii.
WARTOŚCI PRODUKCYJNE
7
Hodowcy holenderscy chcą posiadać takie krowy, które są zdolne przez długi czas
produkować duże ilości mleka o dobrym składzie, a zwłaszcza wysokim procencie białka.
Z tego powodu kładą oni duży nacisk nie tylko na potencjał produkcyjny, ale także na cechy
użytkowe, mające korzystny wpływ na długowieczność i sprawność produkcyjną krów.
W holenderskim systemie oceny podchodzi się do typu i budowy w sposób ekonomiczny.
Filozofią holenderskiej hodowli bydła mlecznego jest wyprodukowanie jak największej ilości suchej
masy, tj. białka i tłuszczu, w jak najmniejszej ilości wody. Oddaje to w pełni stosowany od wielu lat
indeks produkcyjny INET, którego aktualny wzór przedstawia się następująco:
INET = - 0,03 x kg mleka + 2,2 x kg tłuszczu + 5,0 x kg białka.
Widać wyraźnie, że najważniejszą cechą, preferowaną przez hodowców holenderskich, jest
produkcja białka - ta cecha ma najwyższą wagę ekonomiczną. Niepożądana jest natomiast
nadmierna produkcja mleka - wzrost wydajności łączy się najczęściej z problemami zdrowotnymi
krów (rozród, mastitis) i skracaniem długości ich użytkowania. Córki buhajów holenderskich czarnobiałych produkują zasadniczo 10 - 11 tysięcy kg mleka w laktacji 305-cio dniowej, o zawartości
białka 3,3 - 3,6% (krowy starsze, bez pierwiastek).
Przewagi produkcyjne, podane na kartach katalogowych naszych buhajów w rubryce „Produkcja”
odniesione są do holenderskiej bazy genetycznej, za którą przyjęto średnią wartość hodowlaną
krów urodzonych w 2005 r. (osobne bazy dla HF odmiany czarno- i czerwono-białej). Zapis np.
+ 500 kg mleka, + 0,10 % tłuszczu i + 0,20 % białka oznacza, że szacowana wartość hodowlana
danego buhaja w stosunku do stanowiącej punkt odniesienia bazy (punkt zero) równa jest
podanym wyżej wartościom. Baza holenderska w zakresie składu mleka jest najwyższą bazą
na świecie, a w odniesieniu do średniej wydajności mleka od jednej krowy znajduje się w ścisłej
czołówce europejskiej. Poziom ten utrzymywany jest na przestrzeni wielu lat.
Trzeba pamiętać, że nie można bezpośrednio porównywać ze sobą szacowanych przewag
hodowlanych w zakresie produkcji mleka dla buhajów zamieszczonych w katalogach
pochodzących z różnych krajów. Przewagi te są zawsze odniesione do bazy danego kraju, a więc
im wyższa jest ta baza, tym wyższy potencjał genetyczny rozpłodników pochodzących z tego kraju
w zakresie poprawy poszczególnych cech. Dlatego podana w katalogu holenderskim przewaga
w białku np. 0,1% oznacza faktyczną zawartość białka w mleku córek buhaja na poziomie 3,4-3,5%,
a ta sama przewaga zamieszczona w katalogu pochodzącym z innego kraju może oznaczać procent
białka w mleku w granicach 3,0-3,2%.
Praktycznie, ze względu na trudność zdobycia danych o poszczególnych bazach krajowych, można
wspomóc się wynikami wydajności mlecznej z interesujących nas krajów. Jest to pewne uproszczenie, nie mniej daje wyobrażenie o potencjale genetycznym poszczególnych populacji krajowych. Średnia produkcja z pełnych laktacji uzyskana w Holandii w ostatnim ocenionym sezonie
2012/2013 wyniosła 9719 kg mleka o zawartości 4,32% tłuszczu i 3,51% białka (średnia z 358 dni)
w rasie Hf odmiany czarno-białej i 8901 kg mleka, 4,54% tłuszczu i 3,61% białka (średnia z 350 dni)
w rasie Hf odmiany czerwono-białej. Stawia to Holandię po raz kolejny na pierwszym miejscu wśród
europejskich populacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego.
BUDOWA I POKRÓJ
8
Zwierzęta oceniane są zgodnie z ustalonymi normami, zwanymi standardami wyceny. Standardy wyceny dla odmian czarno-białej i czerwono-białej różnią się między sobą.
Wynika to z faktu, że obie te odmiany barwne rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wywodzą się
z odrębnych populacji bydła utrzymywanego w Holandii, i dlatego różnią się od siebie
budową.
OCENA KOMPLEKSOWA
W zakresie oceny kompleksowej ocenia się typ i budowę krowy, a także wymię oraz nogi
i racice. Określa się też wartość oceny ogólnej, na którą składają się trzy powyższe zespoły cech.
Dokładniejsza informacja dotycząca tych ocen przedstawia się następująco:
Typ i budowa: poprawność budowy i proporcji zwierzęcia. Poprawność budowy wyraża się
zwłaszcza w takich cechach jak pochylenie zadu, głębokość tułowia, szerokość klatki piersiowej, wysokość i kątowość sylwetki. Krowa powinna wykazywać wyraźny charakter mleczny przy zachowaniu odpowiednio mocnej
budowy. Nogi i racice nie są brane pod uwagę.
Wymię: ocena całego wymienia, z naciskiem na położenie strzyków, więzadło środkowe i położenie wymienia. Największy wpływ na długość użytkowania
krowy ma więzadło środkowe, dlatego powinno ono być możliwie wysoko
wycenione.
Nogi i racice: ustawienie i kształt kości nóg, jakość racic oraz sposób, w jaki zwierzę korzysta z nóg i racic.
Ocena ogólna: całkowity wygląd krowy. Na ocenę ogólną składają się punkty za typ i budowę (30%), wymię (40%) oraz nogi i racice (30%). Ocena ogólna to ocena
określająca, w jakim stopniu opisywane zwierzę odpowiada przyjętemu
standardowi rasowemu. Średnia ocena ogólna ocenianych krów ustalona
jest na 80 punktów. Odpowiada to wartości średniej, tzn. 100 punktom
w diagramie liniowym, opisującym córki buhaja. Ze względu na stały postęp
genetyczny, jaki dokonuje się w zakresie doskonalenia typu i budowy, zwierzęta ocenione na np. 85 pkt. w roku 2010 są lepsze pod względem pokroju
od zwierząt wycenionych również na 85 pkt., ale rok wcześniej.
Uwaga. Nie jest możliwe bezpośrednie porównanie pod względem budowy i pokroju wycen buhajów, podanych w katalogach pochodzących z różnych krajów. Wynika to ze stosowania różnej skali
ocen, a także różnej średniej wartości opisywanych cech w poszczególnych populacjach krajowych.
Dlatego ocena np. 105 punktów, będąca w Holandii oceną wysoką, w przypadku buhajów pochodzących z innych krajów - i katalogów - może oznaczać zupełnie inną jakość.
OCENA BUDOWY I POKROJU
9
Ocena liniowa cech pokroju
W diagramach liniowych opisujących budowę i pokrój córek poszczególnych buhajów podano
16 cech w sposób zgodny z międzynarodowymi
wymaganiami w tym względzie. Przeprowadzając
ocenę konkretnego zwierzęcia nadaje mu się noty
wyrażone w punktach, w skali od 1 do 9, za wyjątkiem wysokości w krzyżu, która jest wyrażona
w centymetrach.
Wg standardu holenderskiego optymalny
wzrost pierwiastek holsztyńsko-fryzyjskich odmiany
czarno-białej mierzony w krzyżu powinien wynosić
146 - 148 cm. Za przekroczenie tej wysokości pierwiastka karana jest gorszą oceną - za każdy centymetr ponad 148 cm odejmuje się 1 punkt. Wynika
to z dwóch podstawowych faktów:
• mniejsze krowy potrzebują mniej paszy na produkcję 1 kg mleka, a zatem produkują taniej
• wysokie krowy sprawiają więcej kłopotów
z utrzymaniem, a przeciętna długość ich życia
i użytkowania są mniejsze.
3. Głębokość tułowia
wyraża się długością żeber - im dłuższe i niżej schodzące żebra, tym
wyższa ocena.
płytki (1)
a
najwyższym
punktem
uniesiony (1)
spadzisty (9)
(5)
szeroki (9)
6. Kątowość sylwetki - służy do oceny charakteru mlecznego krowy
kąt ustawienia i odstęp pomiędzy żebrami w połączeniu
z gładkością kości szkieletu
(5)
dobra (9)
7. Tylne nogi z tyłu
ocenia się odległość pomiędzy stawami skokowymi i ustawienie racic: do
przodu czy na zewnątrz
2. Szerokość klatki piersiowej
odległość pomiędzy przednimi nogami
(5)
(3)
5. Szerokość zadu
odległość pomiędzy wyrostkami kulszowymi
słaba (1)
wąska (1)
głęboki (9)
4. Pochylenie zadu
pochylenie linii przeprowadzonej pomiędzy guzami biodrowymi i wyrostkami kulszowymi. Zad poziomy otrzymuje ocenę 3
wąski (1)
1. Wysokość
mierzona jest pomiędzy podłożem
w krzyżu pomiędzy kośćmi biodrowymi
(5)
szeroka (9)
iksowate (1)
(5)
proste (9)
OCENA BUDOWY I POKROJU
10
8. Tylne nogi z boku
ocenia się kąt w stawie skokowym
proste (1)
(5)
14. Położenie przednich strzyków
umiejscowienie strzyków na przednich ćwiartkach wymienia. Ocenia się
też odległość dzielącą zakończenia strzyków
szablaste (9)
szerokie (1)
9. Długość i ustawienie racic
ustawienie racicy w stosunku do podłoża
płaskie (1)
(5)
(5)
wąskie (9)
15. Długość strzyków
ocenia się długość przednich strzyków
strome (9)
krótkie (1)
10. Zawieszenie przodu wymienia
umocowanie przodu wymienia do ściany brzucha
(5)
długie (9)
Komentarz do ustawienia nóg i racic.
luźne (1)
(5)
mocne (9)
11. Zawieszenie tyłu wymienia
odległość pomiędzy kością kulszową a końcem bruzdy wymienia
niskie (1)
(5)
wysokie (9)
12. Położenie wymienia
odległość od spodu wymienia do podłoża. Ocenia się położenie spodu
wymienia w stosunku do linii przeprowadzonej na wysokości stawów
skokowych.
niskie (2)
(5)
wysokie (9)
13. Więzadło środkowe
Ocenia się widoczność położenia więzadła środkowego na tylnej i dolnej ścianie wymienia
słabe (1)
(5)
mocne (9)
pkt 7 przy obserwacji z tyłu nogi powinny być ustawione pionowo, tzn. stawy skokowe oddalone
od siebie, a racice tylko nieznacznie skierowane
na zewnątrz
pkt 8 tylne nogi krów powinny być prawidłowo spionowane - pożądany kąt w stawie skokowym
(patrząc z boku) to 145-155 stopni. Dla olbrzymiej większości stad w Polsce korzystne jest
stosowanie buhajów pionujących nogi, co oznacza ocenę tej cechy w diagramie liniowym na
100 i mniej punktów (słupek wyceny wychylony
w lewo)
pkt 9 pożądana jest średnia długość racic, a kąt ustawienia przedniej ściany racicy w stosunku do
podłoża winien wynosić 45-60 stopni, a więc
z tendencją do racicy krótszej. Optymalna wysokość tylnej ściany racicy (piętki) to 4-5 cm.
Uwaga. Począwszy od 2006 roku w diagramie liniowym opisującym pokrój wprowadzono ocenę
córek buhaja w ruchu (ang. locomotion) cecha ta jest szczególnie ważna w oborach
bezuwięziowych.
Ranking buhajów czarno-białych HF
NVI
ATLANTIC
BANKER
JEROEN
GOFAST
ASTRO
BRILLIANT
AMMO
MICA
BLITZ
UPGRADE
% BIAŁKA
301
242
239
235
234
230
222
218
217
216
KG MLEKA
SCARLET
LASS
BLITZ
UPGRADE
MALAGA
PARAMOUNT
JEROEN
AMBROSE
AMMO
ORMSBY
2581
2182
2080
1794
1480
1423
1156
1112
1094
1025
778
736
667
594
572
556
548
489
467
423
WYMIĘ
GOFAST
AMBROSE
UPGRADE
HOLLANDIA
BANKER
BRILLIANT
EMANUEL
ASTRO
NANO
ORMSBY
+0,17
+0,17
+0,16
+0,16
+0,16
+0,15
+0,12
+0,10
+0,05
+0,04
KG BIAŁKA
DŁUGOWIECZNOŚĆ
ATLANTIC
MALAGA
MICA
EMANUEL
BOSTON
AMMO
ORMSBY
BANKER
BLITZ
PARAMOUNT
JEROEN
UBROX
BENEDICT
BOSTON
NANO
ATLANTIC
NAVARRO
ASTRO
IMPROVER
MICA
SCARLET
BLITZ
JEROEN
UPGRADE
LASS
AMBROSE
PARAMOUNT
MALAGA
BRILLIANT
ASTRO
64
59
56
51
48
41
41
39
34
33
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
BANKER
LASS
GOFAST
AMMO
MALAGA
NAVARRO
UBROX
JEROEN
ATLANTIC
BLITZ
NAVARRO
ATLANTIC
NANO
BANKER
BRILLIANT
GOFAST
MALAGA
PARAMOUNT
IMPROVER
UPGRADE
BENEDICT
UBROX
ASTRO
JEROEN
BOSTON
IMPROVER
BRILLIANT
BANKER
GOFAST
MICA
+0,45
+0,35
+0,22
+0,20
+0,10
+0,10
+0,03
+0,02
+0,01
+0,01
KG TŁUSZCZU
112
111
109
108
108
108
107
106
105
105
NOGI I RACICE
115
114
114
112
111
111
111
110
110
110
11
% TŁUSZCZU
JEROEN
SCARLET
BLITZ
BENEDICT
ASTRO
BRILLIANT
LASS
UBROX
AMBROSE
AMMO
69
62
56
51
50
44
44
42
40
33
ZDROWIE WYMIENIA
AMMO
ATLANTIC
BANKER
GOFAST
LASS
ORMSBY
UBROX
ASTRO
BANEDICT
BLITZ
105
105
105
105
105
105
105
104
104
104
OCENA OGÓLNA
113
110
109
108
108
108
108
108
107
107
GOFAST
ASTRO
AMBROSE
ATLANTIC
BANKER
BRILLIANT
NANO
UPGRADE
IMPROVER
ORMSBY
116
114
113
113
113
113
113
112
110
110
Ambrose
Rewelacyjnie piękne, zdrowe wymiona !!!
Poprawia wydajność i skład mleka
Krowy z doskonałą oceną ogólną !
Alger Meekma
Jacko Besn
Delta Paramount
Delta Heart
kapp
Delta Monalisa
a - kaz
eina
Breadale Goldwyn
AB
Triangel Marjo
Delta Ambrose
Ur. 2.06.2008
BE 119182068
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 260 €
319
+ 208 €
córki 128
Produkcja - wiarygodność wyceny 88 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1112
-0,08
+0,03
stada 110
Tłuszcz kg
Białko kg
+40
+41
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
98
101
Pokrój - wiar. wyceny 84 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
114
córki 53
Nogi i racice
Wymię
108
100
104
Szybkość doju
96
stada 47
Ocena ogólna
113
108
Typ i budowa
Retraitehoeve Gonda 460
108
Wymię
114
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
113
96
Alger Meekma
12
Weper Raalte
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10314
Tłuszcz %
4,13
Białko %
3,41
Tłuszcz kg
426
Białko kg
352
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
104
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
105
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
101
Szerokość zadu
wąski
szeroki
98
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
111
106
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
98
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
95
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
Ocena w ruchu
słaba
dobra
101
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
111
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
115
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
109
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
113
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Ammo
Piękne, bardzo zdrowe wymiona
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Zdrowe racice, płaska krzywa laktacji
Doskonały do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
ROBOT
104
Shoremar James
INDEX
Alger Meekma
Braedale Goldwyn
Braedale Baler Twine
kapp
a - kaz
eina
Art-Acres Win 395
Delta Romina
AB
Delta Resa
Delta Ammo
Ur. 22.05.2008
NL 496293313
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 190 €
556
+ 222 €
córki 386
Produkcja - wiarygodność wyceny 92 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1094
-0,15
-0,08
stada 315
Tłuszcz kg
Białko kg
+33
+30
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
108
105
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alger Meekma
109
96
córki 129
Nogi i racice
Wymię
105
100
105
Szybkość doju
98
stada 107
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Covik Witje 2
105
Wymię
109
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
109
Alger Meekma
96
Leida 1350
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10114
Tłuszcz %
4,19
Białko %
3,39
Tłuszcz kg
424
13
Białko kg
343
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
99
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
106
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
95
Szerokość zadu
wąski
szeroki
99
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
107
104
106
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
99
Ustawienie racic
płaskie
strome
99
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
105
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
111
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
106
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
103
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Astro
Piękne, bardzo zdrowe wymiona
Córki rosłe i piękne, mocne zdrowe nogi
Poprawia skład mleka u córek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
INDEX
Alex Arkink
Braedale Goldwyn
ROBOT
106
Shoremar James
Etazon Renate
Remarlinda
a - kaz
eina
O-Bee Manfred Justice
kapp
Braedale Baler Twine
BB
Delta Astro
Ur. 24.06.2008
NL 498338414
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 254 €
249
+ 234 €
córki 268
Produkcja - wiarygodność wyceny 93 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+709
+0,22
+0,10
stada 185
Tłuszcz kg
Białko kg
+50
+33
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
102
104
Pokrój - wiar. wyceny 93 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
110
córki 176
Nogi i racice
Wymię
115
100
106
Szybkość doju
102
stada 119
Ocena ogólna
114
108
Typ i budowa
Leida 291 grazing
115
Wymię
110
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
114
96
Alex Arkink
14
Virgenie
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10328
Tłuszcz %
4,37
Białko %
3,48
Tłuszcz kg
451
Białko kg
360
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
108
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
112
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
106
Szerokość zadu
wąski
szeroki
107
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
111
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
102
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
95
Ustawienie racic
płaskie
strome
101
115
Ocena w ruchu
słaba
dobra
102
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
105
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
112
Poł. wymienia
niskie
wysokie
104
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
105
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Nasza Super Gwiazda – jeden z najlepszych buhajów na świecie !!!
Atlantic
Rewelacyjny indeks długowieczności Lgv !!!
Córki piękne, super płodne i zdrowe
Przekazuje doskonały skład mleka
Bardzo dobry do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
Ramos
ROBOT
106
INDEX
Alger Meekma
Strartmore Rudolph
Remarlinda
a - kaz
eina
Etazon Renate
kapp
Headline 47
O-Bee Manfred Justice
AB
Delta Atlantic
Ur. 30.06.2008
NL 498938423
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 161 €
778
+ 301 €
córki 512
Produkcja - wiarygodność wyceny 93 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+523
-0,14
+0,15
stada 359
Tłuszcz kg
Białko kg
+10
+31
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
105
105
Pokrój - wiar. wyceny 94 %
Typ i budowa
Alger Meekma
109
96
córki 201
Nogi i racice
Wymię
111
100
110
Szybkość doju
97
stada 152
Ocena ogólna
113
108
Typ i budowa
Liesbeth 68
111
Wymię
109
Nogi i racice
110
Ocena ogólna
113
Alger Meekma
96
Roosje 178 grazing
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10044
Tłuszcz %
4,24
Białko %
3,53
Tłuszcz kg
426
Białko kg
355
15
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
108
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
107
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
102
Szerokość zadu
wąski
szeroki
104
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
108
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
111
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
98
Ustawienie racic
płaskie
strome
101
112
Ocena w ruchu
słaba
dobra
110
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
103
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
108
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
101
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
103
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Banker
Piękne, bardzo zdrowe wymiona
Córki piękne, bardzo płodne i zdrowe
Bardzo mocne nogi, zdrowe racice
Rewelacyjny wskaźnik łatwości wycieleń
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
INDEX
Han Hopman
Braedale Goldwyn
ROBOT
100
Shoremar James
Newhouse Sneeker 307
Newhouse Sneeker 247
a - kaz
eina
Mascol
kapp
Braedale Baler Twine
AB
Newhouse Banker
Ur. 7.09.2008
NL 523913904
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 126 €
489
+ 242 €
córki 168
Produkcja - wiarygodność wyceny 90 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+486
+0,02
+0,01
stada 141
Tłuszcz kg
Białko kg
+23
+18
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
112
105
Pokrój - wiar. wyceny 88 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
111
córki 89
Nogi i racice
Wymię
110
100
108
Szybkość doju
93
stada 73
Ocena ogólna
113
108
Typ i budowa
Marie 651 grazing
110
Wymię
111
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
113
96
Alex Arkink
16
Mien 106
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10056
Tłuszcz %
4,19
Białko %
3,43
Tłuszcz kg
422
Białko kg
345
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
102
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
105
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
99
Szerokość zadu
wąski
szeroki
100
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
106
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
102
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
100
Ustawienie racic
płaskie
strome
98
109
Ocena w ruchu
słaba
dobra
106
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
106
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
109
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
107
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
104
Długość strzyków
krótkie
długie
100
Benedict
Piękne, zdrowe wymiona
Mocne nogi, bardzo zdrowe racice
Doskonale poprawia skład mleka !!!
Alex Arkink
Looking Major
Newhouse Ricky
Remarlinda
a - kaz
eina
O-Bee Manfered Justice
kapp
Newhouse Sneeker 149
Etazon Renate
BB
Delta Benedict
Ur. 7.09.2008
NL 519399633
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 223 €
297
+ 202 €
córki 241
Produkcja - wiarygodność wyceny 91 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+301
+0,45
+0,16
stada 178
Tłuszcz kg
Białko kg
+51
+24
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
99
104
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alex Arkink
109
96
córki 123
Nogi i racice
Wymię
105
100
106
Szybkość doju
102
stada 90
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Delta Bowl 515
105
Wymię
109
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
109
Alger Meekma
96
Sandra 114
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9968
17
Tłuszcz %
4,43
Białko %
3,48
Tłuszcz kg
442
Białko kg
347
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
99
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
100
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
100
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
103
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
97
Ustawienie racic
płaskie
strome
95
104
Ocena w ruchu
słaba
dobra
105
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
105
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
112
Poł. wymienia
niskie
wysokie
106
Więzadło środk.
słabe
mocne
99
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
103
Długość strzyków
krótkie
długie
97
Blitz
Ogromny potencjał produkcyjny !
Dobre, zdrowe wymiona
Bardzo płaska krzywa laktacji
Bardzo dobry do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
INDEX
Alger Meekma
Delta Paramount
ROBOT
106
Jacko Besn
Delta Heart
O-Bee Manfred Justice
Skalsumer Pietje 736
Skalsumer Blitz
Ur. 8.11.2008
Skalsumer Pietje 614
NL 497081841
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 356 €
467
+ 217 €
córki 138
Produkcja - wiarygodność wyceny 88 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+2080
-0,33
-0,12
stada 113
Tłuszcz kg
Białko kg
+56
+59
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
105
104
Pokrój - wiar. wyceny 85 %
Typ i budowa
Alger Meekma
103
96
córki 54
Nogi i racice
Wymię
101
100
105
Szybkość doju
101
stada 46
Ocena ogólna
104
108
Typ i budowa
Wietske 9130
101
Wymię
103
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
104
96
Alger Meekma
18
Janke 367524
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
11013
Tłuszcz %
4,05
Białko %
3,35
Tłuszcz kg
446
Białko kg
369
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
106
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
99
Szerokość zadu
wąski
szeroki
100
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
103
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
103
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
98
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
100
Ocena w ruchu
słaba
dobra
103
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
102
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
103
Poł. wymienia
niskie
wysokie
101
Więzadło środk.
słabe
mocne
97
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
105
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Boston
Bardzo dobre, zdrowe wymiona i racice
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Bardzo poprawia skład mleka !
Można używać do krycia jałówek
19
Han Hopman
Steven Tcg
Stylist
Veneriete Shottle Ida 6
Butemare Ida O man
a - kaz
eina
Picston Shottle
kapp
Qg Evelyn
AB
Veneriete 260 Boston NL 495649111
Ur. 5.12.2008
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 138 €
572
+ 170 €
córki 152
Produkcja - wiarygodność wyceny 88 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+221
+0,10
+0,16
stada 114
Tłuszcz kg
Białko kg
+18
+21
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
103
102
Pokrój - wiar. wyceny 85 %
Typ i budowa
Els Korsten
Nogi i racice
Wymię
100
107
96
córki 57
100
105
Szybkość doju
105
stada 49
Ocena ogólna
106
108
Typ i budowa
Ganvo Anemoo 14
100
Wymię
107
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
106
Alex Arkink
96
Ria 359
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10257
Tłuszcz %
4,18
Białko %
3,47
Tłuszcz kg
428
Białko kg
356
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
98
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
99
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
102
Szerokość zadu
wąski
szeroki
104
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
101
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
99
Ustawienie racic
płaskie
strome
100
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
102
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
104
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
104
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
102
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
106
Długość strzyków
krótkie
długie
99
Brilliant
Bardzo piękne, zdrowe wymiona
Mocne nogi, bardzo zdrowe racice Super wydajność, poprawia skład mleka
ROBOT
105
Shoremar James
INDEX
Han Hopman
Braedale Goldwyn
Etazon Renate
Remarlinda
a - kaz
eina
O-Bee Manfred Justice
kapp
Braedale Baler Twine
AB
Delta Brilliant
Ur. 4.12.2008
BE 119784595
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 238 €
296
+ 230 €
córki 207
Produkcja - wiarygodność wyceny 90 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+948
+0,03
+0,02
stada 141
Tłuszcz kg
Białko kg
+44
+34
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
102
103
Pokrój - wiar. wyceny 90 %
Typ i budowa
Alger Meekma
96
111
córki 111
Nogi i racice
Wymię
109
100
108
Szybkość doju
104
stada 77
Ocena ogólna
113
108
Typ i budowa
Marilyn 340
109
Wymię
111
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
113
96
Alger Meekma
20
Marilyn 346
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10764
Tłuszcz %
4,21
Białko %
3,42
Tłuszcz kg
454
Białko kg
368
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
107
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
111
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
95
Szerokość zadu
wąski
szeroki
106
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
111
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
99
Ustawienie racic
płaskie
strome
98
109
Ocena w ruchu
słaba
dobra
105
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
106
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
114
Poł. wymienia
niskie
wysokie
103
Więzadło środk.
słabe
mocne
106
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
106
Długość strzyków
krótkie
długie
97
Emanuel
Doskonałe, zdrowe wymiona
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Córki spokojne, łatwo cielące się
Bardzo dobry do krycia jałówek
21
Alex Arkink
Jocko Besn
Jefferson
Heita
Downalane Cello
Heuvel Geertje 265
Heuvel Emanuelson
Ur. 30.09.2006
Geertje 264
NL 449849967
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 168 €
594
+ 199 €
córki 187
Produkcja - wiarygodność wyceny 97 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+905
-0,25
+0,01
stada 149
Tłuszcz kg
Białko kg
+16
+32
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
104
103
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alger Meekma
Nogi i racice
Wymię
106
96
111
córki 102
100
102
Szybkość doju
97
stada 80
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Betske 349
106
Wymię
111
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
109
Alger Meekma
96
Betske 350
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10410
Tłuszcz %
4,17
Białko %
3,42
Tłuszcz kg
434
Białko kg
356
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
102
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
102
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
101
Szerokość zadu
wąski
szeroki
103
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
98
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
92
Ustawienie racic
płaskie
strome
102
106
Ocena w ruchu
słaba
dobra
96
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
109
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
106
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
99
Długość strzyków
krótkie
długie
93
Gofast
Fantastyczne, bardzo zdrowe wymiona !!!
Córki piękne, z doskonałą oceną ogólną !!!
Bardzo zdrowe racice, płaska krzywa laktacji
Doskonały do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
INDEX
Alex Arking
Braedale Goldwyn
ROBOT
104
Shoremar James
Baler Twine
O-Bee Manfred Justice
Newhouse Sneeker 247
Newhouse Gofast
Ur. 31.07.2008
Newhouse Sneeker 171
NL 524213982
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 108 €
342
+ 235 €
córki 475
Produkcja - wiarygodność wyceny 91 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+391
+0,01
+0,03
stada 316
Tłuszcz kg
Białko kg
+18
+16
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
109
105
Pokrój - wiar. wyceny 93 %
Typ i budowa
Els Korsten
96
115
córki 188
Nogi i racice
Wymię
112
100
108
Szybkość doju
101
stada 135
Ocena ogólna
116
108
Typ i budowa
Apina Nadja 3
112
Wymię
115
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
116
96
Els Korsten
22
Diewertje 111
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10103
Tłuszcz %
4,21
Białko %
3,46
Tłuszcz kg
426
Białko kg
349
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
104
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
101
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
93
Ustawienie racic
płaskie
strome
103
110
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
111
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
112
Poł. wymienia
niskie
wysokie
113
Więzadło środk.
słabe
mocne
103
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
107
Długość strzyków
krótkie
długie
96
Hollandia
Doskonałe, zdrowe wymiona
Mocne nogi, zdrowe racice
Bardzo płaska krzywa laktacji
Alger Meekma
Jocko Besn
Delta Paramount
Delta Heart
Lucky Mike
Newhouse Sneeker 272
Newhouse Hollandia NL 487212479
Ur. 14.05.2007
Newhouse Sneeker 171
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 87 €
150
+ 142 €
córki 128
Produkcja - wiarygodność wyceny 95 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+791
-0,40
-0,05
stada 109
Tłuszcz kg
Białko kg
-2
+23
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
100
101
Pokrój - wiar. wyceny 88 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
112
córki 78
Nogi i racice
Wymię
103
100
106
Szybkość doju
100
stada 65
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
Jessica 63
103
Wymię
112
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
110
Alex Arkink
96
Erma
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9792
Tłuszcz %
4,02
Białko %
3,39
Tłuszcz kg
394
23
Białko kg
332
100
108
Wysokość
niski
wysoki
98
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
101
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
99
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
102
Szerokość zadu
wąski
szeroki
98
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
102
102
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
93
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
108
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
105
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
113
Długość strzyków
krótkie
długie
93
Improver
Bardzo dobre wymiona, mocne nogi
Poprawia skład mleka u swoich córek
Córki spokojne, płodne, łatwo cielące się
Bardzo dobry do krycia jałówek
Ha-Ho Cubby Manfred
O-Bee Manfred Justice
ROBOT
112
INDEX
Alger Meekma
Buhaj Improver był ojcem buhajów
w Holandii w 2010 r.
Meier-Meadows El Jezebel
kapp
Genua
a - kaz
eina
Dixie-Lee Aaron
AB
Grietje 80
NL 399595244
Dt Improver
Ur. 15.03.2005
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 93 €
207
+ 143 €
córki 3250 stada 1943
Produkcja - wiarygodność wyceny 98 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+227
+0,10
+0,05
Tłuszcz kg
Białko kg
+18
+12
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
104
100
Pokrój - wiar. wyceny 99 %
Typ i budowa
Alex Arkink
107
96
córki 945
Nogi i racice
Wymię
107
100
107
Szybkość doju
106
stada 611
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
Elise 163
107
Wymię
107
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
110
96
Alex Arkink
24
Leike 20
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9922
Tłuszcz %
4,32
Białko %
3,49
Tłuszcz kg
428
Białko kg
347
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
103
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
102
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
97
Szerokość zadu
wąski
szeroki
103
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
100
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
106
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
87
Ustawienie racic
płaskie
strome
108
108
Ocena w ruchu
słaba
dobra
103
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
105
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
103
Poł. wymienia
niskie
wysokie
110
Więzadło środk.
słabe
mocne
98
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
101
Długość strzyków
krótkie
długie
98
Jeroen
Poprawia wydajność i skład mleka !!!
Mocne nogi, bardzo zdrowe racice
Córki średniego kalibru, płodne i zdrowe
Bardzo dobry do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
103
Veneriete Willis
Beekmanshoeve Bertil
ROBOT
INDEX
Beekmans Tinie 409
O-Bee Manfred Justice
Aurora Frisia 5
Aurora Jeroen
Ur. 20.04.2009
Aurora Frisia 2
NL 520287673
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 397 €
168
+ 239 €
córki 166
Produkcja - wiarygodność wyceny 85 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1156
+0,20
+0,17
stada 134
Tłuszcz kg
Białko kg
+69
+56
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
106
103
Pokrój - wiar. wyceny 82 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
106
106
96
córki 40
100
106
Szybkość doju
97
stada 33
Ocena ogólna
108
108
Typ i budowa
Hennie 44
106
Wymię
106
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
108
Alex Arkink
96
Southland Belle
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10288
Tłuszcz %
4,25
Białko %
3,50
Tłuszcz kg
438
Białko kg
360
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
106
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
96
Szerokość zadu
wąski
szeroki
100
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
105
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
95
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
106
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
101
Poł. wymienia
niskie
wysokie
103
Więzadło środk.
słabe
mocne
96
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
106
Długość strzyków
krótkie
długie
96
25
Lass
Ogromny potencjał produkcyjny !
Bardzo zdrowe wymiona i racice
Bardzo płaska krzywa laktacji
Rewelacyjny wskaźnik łatwości wycieleń
Ha-Ho Cubby Manfred
O-Bee Manfred Justice
Muranda Marshall Lippy
Beachlawn Blwood L Lily
Inet
Lgv
NVI
+ 271 €
374
+ 165 €
a - kaz
eina
Mara-Thon Bw Marshall-Et
kapp
Meier-Meadows El Jezebel
AB
Klassic Labron
Ur. 19.02.2005
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+2182
-0,48
-0,26
NL 970185316
US 61143517
córki 130
Produkcja - wiarygodność wyceny 96 %
stada 110
Tłuszcz kg
Białko kg
+44
+48
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
111
105
Pokrój - wiar. wyceny 88 %
Typ i budowa
Alger Meekma
102
96
córki 77
Nogi i racice
Wymię
104
100
101
Szybkość doju
96
stada 65
Ocena ogólna
103
108
Typ i budowa
Emma 46
104
Wymię
102
Nogi i racice
101
Ocena ogólna
103
96
Alger Meekma
26
Trui 65
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
11125
Tłuszcz %
3,97
Białko %
3,23
Tłuszcz kg
442
Białko kg
360
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
104
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
105
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
98
Szerokość zadu
wąski
szeroki
105
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
103
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
99
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
100
Ustawienie racic
płaskie
strome
99
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
100
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
102
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
100
Poł. wymienia
niskie
wysokie
101
Więzadło środk.
słabe
mocne
96
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
101
Długość strzyków
krótkie
długie
98
Malaga
Rewelacyjny indeks długowieczności Lgv !!!
Bardzo wysoki potencjał produkcyjny !
Poprawia znacząco ustawienie zadu !
Doskonały do krycia jałówek
Buhaj Malaga był ojcem buhajów
w Holandii w 2011 r.
106
Dellta Novalis
Swamo Delta Jordan
ROBOT
INDEX
Swamo Jans 2
Jacko Besn
Wiza 197
Delta Malaga
Ur. 15.01.2006
Wiza 192
NL 431822727
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 192 €
736
+ 204 €
córki 125
Produkcja - wiarygodność wyceny 96 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1480
-0,46
-0,12
stada 109
Tłuszcz kg
Białko kg
+19
+39
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
108
101
Pokrój - wiar. wyceny 84 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
102
107
96
córki 47
100
108
Szybkość doju
104
stada 40
Ocena ogólna
108
108
Typ i budowa
Anna 43
102
Wymię
107
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
108
Alex Arkink
96
Rieneke 38
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10570
Tłuszcz %
4,00
Białko %
3,36
Tłuszcz kg
423
Białko kg
355
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
96
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
95
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
114
Szerokość zadu
wąski
szeroki
98
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
97
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
92
Ustawienie racic
płaskie
strome
102
100
Ocena w ruchu
słaba
dobra
107
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
104
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
107
Poł. wymienia
niskie
wysokie
106
Więzadło środk.
słabe
mocne
102
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
102
Długość strzyków
krótkie
długie
103
27
Mica
Doskonały indeks długowieczności Lgv !!!
Doskonale płaska krzywa laktacji !!
Poprawia skład mleka u córek
Mocne nogi, bardzo zdrowe racice
Alger Meekma
Carol Prelude Mtoto
Picston Shottle ET
Condon Aero Sharon
Horst Harry
Delta Amice
Delta Mica
Ur. 30.03.2006
Delta Annick
NL 439385088
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 161 €
667
+ 218 €
córki 171
Produkcja - wiarygodność wyceny 97 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+603
+0,01
+0,04
stada 139
Tłuszcz kg
Białko kg
+27
+24
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
101
104
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alex Arkink
105
96
córki 101
Nogi i racice
Wymię
102
100
105
Szybkość doju
97
stada 85
Ocena ogólna
105
108
Typ i budowa
Cora 311 grazing
102
Wymię
105
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
105
96
Alex Arkink
28
Dora 311
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10385
Tłuszcz %
4,27
Białko %
3,44
Tłuszcz kg
443
Białko kg
357
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
97
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
97
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
100
Szerokość zadu
wąski
szeroki
101
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
99
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
98
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
103
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
101
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
100
Poł. wymienia
niskie
wysokie
103
Więzadło środk.
słabe
mocne
106
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
102
Długość strzyków
krótkie
długie
99
Nano
Bardzo piękne, wysokie wymiona
Poprawia mocno % białka w mleku
Rewelacyjna zdrowotność racic !!!
Córki wysokie, piękne i mocne
Alger Meekma
Etazon Addison
Delta Olympic
Etazon Music
kapp
Havep Marieke 1
BB
Marieke
Inet
Lgv
NVI
+ 79 €
180
+ 123 €
a - kaz
eina
Noorder Dustin
Havep Nano BY+
Ur. 22.05.2006
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+444
-0,50
+0,16
NL 439898618
córki 425
Produkcja - wiarygodność wyceny 98 %
stada 319
Tłuszcz kg
Białko kg
-24
+29
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
98
96
Pokrój - wiar. wyceny 94 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
110
córki 183
Nogi i racice
Wymię
110
100
109
Szybkość doju
100
stada 161
Ocena ogólna
113
108
Typ i budowa
Bunny 178
110
Wymię
110
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
113
Alger Meekma
96
Rian 69
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9986
Tłuszcz %
3,99
Białko %
3,52
Tłuszcz kg
398
Białko kg
352
29
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
101
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
103
Szerokość zadu
wąski
szeroki
101
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
105
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
98
Ustawienie racic
płaskie
strome
105
111
Ocena w ruchu
słaba
dobra
109
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
108
Poł. wymienia
niskie
wysokie
109
Więzadło środk.
słabe
mocne
103
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
107
Długość strzyków
krótkie
długie
102
Navarro
Super nogi, doskonała zdrowotność racic !!!
Poprawia skład mleka, zwłaszcza białko
Córki bardzo ładne, średniego kalibru
Doskonały do krycia jałówek
ROBOT
Mascol
102
INDEX
Han Hopman
Carol Prelude Mtoto
Qg Elaine Et
kapp
Dome’s Reca
AB
Dome’s Davine
Inet
Lgv
NVI
+ 73 €
306
+ 140 €
a - kaz
eina
Melchior
Dome’s Navarro
Ur. 26.05.2006
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+112
-0,02
+0,12
NL 465477157
córki 176
Produkcja - wiarygodność wyceny 97 %
stada 142
Tłuszcz kg
Białko kg
+3
+14
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
108
99
Pokrój - wiar. wyceny 90 %
Typ i budowa
Alex Arkink
107
96
córki 96
Nogi i racice
Wymię
101
100
113
Szybkość doju
102
stada 80
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Gerrie 29
101
Wymię
107
Nogi i racice
113
Ocena ogólna
109
96
Alex Arkink
30
Koba 163
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10119
Tłuszcz %
4,26
Białko %
3,50
Tłuszcz kg
431
Białko kg
355
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
97
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
95
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
96
Szerokość zadu
wąski
szeroki
104
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
100
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
110
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
96
Ustawienie racic
płaskie
strome
103
100
Ocena w ruchu
słaba
dobra
113
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
102
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
110
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
110
Długość strzyków
krótkie
długie
97
Ormsby
Piękne, wysokie, bardzo zdrowe wymiona
Córki mocne i kalibrowe, bardzo spokojne
Bardzo płaska krzywa laktacji
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
31
ROBOT
Picston Shottle
108
INDEX
Alex Arkink
Carol Prelude Mtoto
Frisia 5
Frisia 2
a - kaz
eina
O-Bee Manfred Justice
kapp
Condon Aero Sharon
AB
Aurora Ormsby
Ur. 10.09.2006
NL 466786085
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 150 €
548
+ 212 €
córki 160
Produkcja - wiarygodność wyceny 96 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1025
-0,23
-0,10
stada 125
Tłuszcz kg
Białko kg
+23
+26
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
97
105
Pokrój - wiar. wyceny 90%
Typ i budowa
Alger Meekma
Nogi i racice
Wymię
108
96
110
córki 98
100
105
Szybkość doju
105
stada 77
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
Shars 11
108
Wymię
110
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
110
Alger Meekma
96
Vrouwtje 434
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10087
Tłuszcz %
4,10
Białko %
3,34
Tłuszcz kg
414
Białko kg
337
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
107
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
110
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
97
Szerokość zadu
wąski
szeroki
107
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
109
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
102
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
100
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
107
Ocena w ruchu
słaba
dobra
101
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
106
Poł. wymienia
niskie
wysokie
110
Więzadło środk.
słabe
mocne
102
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
105
Długość strzyków
krótkie
długie
102
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2006-2007
Paramount
Bardzo wysoka wydajność córek
Doskonałe wymiona i nogi
Córki bardzo spokojne, długowieczne,
szybko oddające mleko
Buhaj Paramount był ojcem buhajów
w Holandii w latach 2006-2008
Alger Meekma
Besne Buck
Jocko Besn
Gaia
Fatal
Delta Heart TL
Delta Paramount
Ur. 14.07.2001
Delta Priscilla
Inet
Lgv
NVI
+ 191 €
423
+ 182 €
NL 339291027
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Jeden z najpopularniejszych buhajów ostatnich lat !!!
córki 39685 stada 8277
Produkcja - wiarygodność wyceny 99 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1423
-0,50
-0,08
Tłuszcz kg
Białko kg
+13
+41
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
97
100
Szybkość doju
103
Pokrój - wiar. wyceny 99 % córki 23655 stada 5003
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
102
109
96
100
108
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Bonnie 50
102
Wymię
109
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
109
96
Alger Meekma
32
Mirjam 51
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10710
Tłuszcz %
4,04
Białko %
3,39
Tłuszcz kg
432
Białko kg
363
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
99
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
100
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
100
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
95
Ustawienie racic
płaskie
strome
103
98
Ocena w ruchu
słaba
dobra
107
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
104
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
111
Poł. wymienia
niskie
wysokie
101
Więzadło środk.
słabe
mocne
109
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
109
Długość strzyków
krótkie
długie
92
Scarlet RF
Nieprawdopodobny potencjał produkcyjny !!!
Córki o najwyższej wydajności !!
Płaska krzywa laktacji
Polski indeks produkcyjny 157,3 !
33
Poprawiona wersja Canvasa !!!
Alex Arkink
Delta Sparta
Delta Canvas
Delta Canberra
Ramos
Delta Hendrike
Delta Scarlet Rf
Ur. 06.02.2007
Delta Heika
NL 441801015
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 379 €
179
+ 119 €
córki 149
Produkcja - wiarygodność wyceny 95 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+2581
-0,46
-0,23
stada 128
Tłuszcz kg
Białko kg
+62
+64
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
100
99
Pokrój - wiar. wyceny 90 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
102
102
96
córki 96
100
103
Szybkość doju
103
stada 80
Ocena ogólna
103
108
Typ i budowa
Zwartje 85
102
Wymię
102
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
103
Alex Arkink
96
Zwartje 85
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
11520
Tłuszcz %
3,95
Białko %
3,27
Tłuszcz kg
455
Białko kg
377
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
98
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
101
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
98
Szerokość zadu
wąski
szeroki
101
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
105
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
96
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
102
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
101
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
103
Poł. wymienia
niskie
wysokie
99
Więzadło środk.
słabe
mocne
100
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
100
Długość strzyków
krótkie
długie
104
Ubrox
Doskonale poprawia skład mleka !!!
Bardzo dobre, bardzo zdrowe wymiona
Córki super płodne !!!
Doskonały do krycia jałówek
ROBOT
104
Veneriete Willis
Beekmanshoeve Bertil
INDEX
Beekmans Tinie 409
O-Bee Manfred Justice
Newhouse Sneeker 247
Newhouse Ubrox
Ur. 6.12.2008
Newhouse Sneeker 171
NL 520813625
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 204 €
161
+ 197 €
córki 197
Produkcja - wiarygodność wyceny 88 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+274
+0,35
+0,17
stada 172
Tłuszcz kg
Białko kg
+42
+24
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
107
105
Pokrój - wiar. wyceny 85 %
Typ i budowa
Alger Meekma
108
96
córki 54
Nogi i racice
Wymię
104
100
104
Szybkość doju
99
stada 48
Ocena ogólna
108
108
Typ i budowa
Ali 243
104
Wymię
108
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108
96
Alex Arkink
34
Lotje 33
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9471
Tłuszcz %
4,38
Białko %
3,55
Tłuszcz kg
415
Białko kg
336
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
106
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
101
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
100
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
100
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
93
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
103
Poł. wymienia
niskie
wysokie
109
Więzadło środk.
słabe
mocne
99
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
104
Długość strzyków
krótkie
długie
94
Upgrade
Rewelacyjnie piękne, zdrowe wymiona
Ogromny potencjał produkcyjny !
Córki piękne, spokojne, łatwo cielące się,
o idealnie płaskiej krzywej laktacji !!!
35
ROBOT
105
Jacko Besn
INDEX
Alex Arkink
Delta Paramount
Delta Heart
Noorder Dustin
Zwaantje 95
Lowlands Upgrade
Ur. 11.01.2008
Zwaantje 70
NL 484260514
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 261 €
344
+ 216 €
córki 100
Produkcja - wiarygodność wyceny 91 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1794
-0,50
-0,11
stada 89
Tłuszcz kg
Białko kg
+27
+51
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
97
100
Pokrój - wiar. wyceny 86 %
Typ i budowa
Els Korsten
96
114
100
107
107
stada 53
Ocena ogólna
112
108
Typ i budowa
Corrie 98
105
Wymię
114
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
112
Alex Arkink
96
Upgrade 9802
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
Nogi i racice
Wymię
105
córki 60
Szybkość doju
10575
Tłuszcz %
3,91
Białko %
3,33
Tłuszcz kg
414
Białko kg
352
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
99
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
99
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
100
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
101
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
96
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
107
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
108
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
114
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
107
Długość strzyków
krótkie
długie
95
Na następnych stronach buhaje czerwono-białe rasy
HF, SRB, MRY i Montbeliarde, a także ras mięsnych
36
Ranking buhajów czerwono-białych HF
NVI
FIDELITY
KODAK
CHEROKEE
ASTERIX P
AKRON
REDMAN
KLIMMER
LAMBIEK
MANIAC
CURTIS
% BIAŁKA
217
203
199
197
191
191
185
164
161
147
KG MLEKA
STANDARD
AMISTAR
REDMAN
FIDELITY
ASTERIX P
KODAK
LAMBIEK
AKRON
CURTIS
MANIAC
2046
1038
888
836
790
711
640
579
572
443
606
589
573
565
490
454
444
433
396
351
WYMIĘ
ASTERIX P
LAMBIEK
AKRON
CHEROKEE
CURTIS
MANIAC
KODAK
REDMAN
FIDELITY
STANDARD
% TŁUSZCZU
+0,21
+0,16
+0,15
+0,13
+0,07
+0,03
+0,02
+0,01
-0,01
-0,08
KG BIAŁKA
DŁUGOWIECZNOŚĆ
KLIMMER
KODAK
ASTERIX P
LAMBIEK
CHEROKEE
AKRON
STANDARD
REDMAN
MANIAC
FIDELITY
FIDELITY
KLIMMER
CHEROKEE
REDMAN
CURTIS
AKRON
KODAK
AMISTAR
ASTERIX P
LAMBIEK
STANDARD
FIDELITY
REDMAN
AMISTAR
ASTERIX P
KODAK
CURTIS
CHEROKEE
AKRON
KLIMMER
53
47
42
37
27
27
26
24
23
23
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
KODAK
ASTERIX P
REDMAN
CHEROKEE
LAMBIEK
STANDARD
CURTIS
MANIAC
FIDELITY
KLIMMER
FIDELITY
MANIAC
STANDARD
AMISTAR
LAMBIEK
AKRON
CHEROKEE
CURTIS
KLIMMER
ASTERIX P
KLIMMER
REDMAN
FIDELITY
KODAK
CURTIS
ASTERIX P
CHEROKEE
AKRON
MANIAC
AMISTAR
+0,36
+0,10
+0,04
+0,02
-0,02
-0,08
-0,08
-0,09
-0,11
-0,29
KG TŁUSZCZU
111
110
108
106
104
103
102
102
101
101
NOGI I RACICE
113
111
110
110
110
110
108
108
107
106
37
REDMAN
FIDELITY
KLIMMER
KODAK
ASTERIX P
STANDARD
CURTIS
AMISTAR
AKRON
MANIAC
49
41
41
34
29
29
24
22
19
11
ZDROWIE WYMIENIA
MANIAC
CHEROKEE
KODAK
LAMBIEK
KLIMMER
AKRON
ASTERIX P
CURTIS
REDMAN
FIDELITY
106
104
104
104
103
102
101
101
101
100
OCENA OGÓLNA
116
113
111
108
108
107
106
106
106
105
CURTIS
FIDELITY
LAMBIEK
AKRON
MANIAC
STANDARD
ASTERIX P
CHEROKEE
AMISTAR
REDMAN
111
111
111
110
110
110
109
109
106
106
Akron
Bardzo piękne, zdrowe wymiona
Córki spokojne, łatwo cielące się
4 generacje żeńskie ze średnią prod.
życiową powyżej 106 tys. kg mleka !
Idealny partner dla krów mających
w swoim rodowodzie buhaja Kian
INDEX
Alex Arkink
Southland Manitas
ROBOT
104
Picston Shottle
Stouwdamshof Jacoba 31
Stouwdamshof Jacoba 15 Rf
a - kaz
eina
Stadel
kapp
Southland Belle Red
AB
Stouwdamshof Akron NL 523310840
Ur. 17.05.2008
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 139 €
454
+ 191 €
córki 148
Produkcja - wiarygodność wyceny 90 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+579
-0,09
+0,03
stada 123
Tłuszcz kg
Białko kg
+19
+23
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
97
102
Pokrój - wiar. wyceny 87 %
Typ i budowa
Alex Arkink
96
110
córki 76
Nogi i racice
Wymię
106
100
107
Szybkość doju
98
stada 63
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
Agatha 152
106
Wymię
110
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
110
96
Alex Arkink
38
Sonder Mina 2884
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9686
Tłuszcz %
4,41
Białko %
3,54
Tłuszcz kg
427
Białko kg
343
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
100
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
105
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
95
Szerokość zadu
wąski
szeroki
108
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
109
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
105
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
100
Ustawienie racic
płaskie
strome
104
110
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
109
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
108
Poł. wymienia
niskie
wysokie
111
Więzadło środk.
słabe
mocne
103
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
100
Długość strzyków
krótkie
długie
99
Amistar
Bardzo wysoka wydajność córek
Mocne, dobrze spionowane nogi
Dobry indeks długowieczności Lgv
Alger Meekma
???????????????????????????????????????
Power
????????????????????????????
Kevin
????????????????????????????????????????
Griet
386
Stadel
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Bonhill Warsi 5
Bonhill Amistar
Ur. 15.03.2005
????????????????????????????????????????
Bonhill
Warsi 2
NL 420284358
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 202 €
269
+ 130 €
córki 150
Produkcja - wiarygodność wyceny 96 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+1038
-0,29
+0,01
stada 127
Tłuszcz kg
Białko kg
+22
+37
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
99
98
Pokrój - wiar. wyceny 87 %
Typ i budowa
Alex Arkink
104
96
córki 59
Nogi i racice
Wymię
103
100
108
Szybkość doju
98
stada 55
Ocena ogólna
106
108
Typ i budowa
Mieke 482
103
Wymię
104
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
106
Alger Meekma
96
Roosje 470
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9829
Tłuszcz %
4,29
Białko %
3,48
Tłuszcz kg
422
Białko kg
342
39
100
108
Wysokość
niski
wysoki
98
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
100
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
102
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
99
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
106
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
100
Ustawienie racic
płaskie
strome
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
105
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
100
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
106
Poł. wymienia
niskie
wysokie
99
Więzadło środk.
słabe
mocne
103
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
105
Długość strzyków
krótkie
długie
101
Asterix P
Fantastyczne, zdrowe wymiona !!!
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Mocne nogi, bardzo zdrowe racice
Doskonały do krycia jałówek
Nie ma Kiana, Stadela i Lightninga w rodowodzie
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
Alger Meekma
Dudoc Bacculum
Lawn Boy Red
Aggravation Brigitte P
kapp
Fasna Tinie 551
a - kaz
eina
Delta Canvas
AB
Fasna Tinie 300
Fasna Asterix P
Ur. 12.10.2008
NL 530106845
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 175 €
573
+ 197 €
córki 263
Produkcja - wiarygodność wyceny 90 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+790
-0,08
-0,01
stada 203
Tłuszcz kg
Białko kg
+29
+27
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
110
101
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
96
113
córki 124
Nogi i racice
Wymię
100
100
105
Szybkość doju
97
stada 96
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
100
Wymię
113
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
109
96
Els Korsten
40
Apina Massia 210
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9560
Tłuszcz %
4,38
Białko %
3,48
Tłuszcz kg
419
Białko kg
333
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
96
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
95
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
95
Szerokość zadu
wąski
szeroki
93
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
100
100
101
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
97
Ustawienie racic
płaskie
strome
100
Ocena w ruchu
słaba
dobra
102
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
110
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
114
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
113
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
113
Długość strzyków
krótkie
długie
105
Cherokee
Doskonałe, bardzo zdrowe wymiona
Bardzo wysoki % białka w mleku córek
Córki długowieczne i spokojne
Bardzo dobry do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
ROBOT
105
Topspeed Gogo
INDEX
Alex Arkink
Lowlands Fender
Fleur
Braedale Goldwyn
Van De Peul Massia 9397
Cherokee vd Peul
Ur. 25.04.2008
Van De Peul Massia 9215
NL 491395777
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 130 €
490
+ 199 €
córki 168
Produkcja - wiarygodność wyceny 90 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+335
-0,08
+0,15
stada 135
Tłuszcz kg
Białko kg
+9
+24
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
106
104
Pokrój - wiar. wyceny 88 %
Typ i budowa
Els Kosten
96
110
córki 91
Nogi i racice
Wymię
103
100
106
Szybkość doju
99
stada 74
Ocena ogólna
109
108
Typ i budowa
Joze 312
103
Wymię
110
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
109
Alex Arkink
96
Wieteke 17 side
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9591
Tłuszcz %
4,38
Białko %
3,57
Tłuszcz kg
420
41
Białko kg
343
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
98
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
103
Szerokość zadu
wąski
szeroki
105
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
104
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
103
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
99
Ustawienie racic
płaskie
strome
105
105
Ocena w ruchu
słaba
dobra
106
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
108
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
108
Poł. wymienia
niskie
wysokie
110
Więzadło środk.
słabe
mocne
105
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
103
Długość strzyków
krótkie
długie
102
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2010
Curtis
Doskonałe, zdrowe wymiona
Poprawia % białka w mleku
Dobrze spionowane, mocne nogi
Bardzo wysoka ocena ogólna córek !
Buhaj Curtis był ojcem buhajów
w Holandii w 2009 r.
ROBOT
101
???????????????????????????????????????
Andries
INDEX
Alex Arkink
????????????????????????????
Kian
????????????????????????????????????????
Kitty
24
Lentini
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Apina
Massia 21
Apina Curtis
Ur. 23.09.2003
????????????????????????????????????????
Apina
Massia 14
NL 368449693
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 166 €
331
+ 147 €
córki 3422 stada 1571
Produkcja - wiarygodność wyceny 99 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+572
-0,02
+0,07
Tłuszcz kg
Białko kg
+24
+26
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
102
101
Pokrój - wiar. wyceny 99 %
Typ i budowa
Alger Meekma
96
106
101
stada 1004
Ocena ogólna
111
108
107
Wymię
110
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
111
96
Irene 79
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
100
Szybkość doju
Typ i budowa
Patricia
9563
110
córki 2030
Nogi i racice
Wymię
107
Alger Meekma
42
Tłuszcz %
4,41
Białko %
3,53
Tłuszcz kg
422
Białko kg
337
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
102
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
104
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
107
Szerokość zadu
wąski
szeroki
106
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
111
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
104
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
95
Ustawienie racic
płaskie
strome
106
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
102
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
109
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
104
Poł. wymienia
niskie
wysokie
108
Więzadło środk.
słabe
mocne
105
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
108
Długość strzyków
krótkie
długie
94
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2009-2010
Fidelity
Bardzo wysoki potencjał produkcyjny
połączony z doskonałym składem mleka !
Fantastyczne nogi i ocena w ruchu !
Bardzo wysoki indeks NVI
Buhaj Fidelity był ojcem buhajów
w Holandii w 2009-2010 r.
ROBOT
103
104
Andries
INDEX
Alger Meekma
Kian
Kitty 24
kapp
a - kaz
eina
Lightning
Bles
BB
Holland Jalta
Delta Fidelity
Ur. 11.09.2004
NL 396647605
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 300 €
351
+ 217 €
córki 18404 stada 5929
Produkcja - wiarygodność wyceny 99 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+836
+0,04
+0,21
Tłuszcz kg
Białko kg
+41
+47
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
101
100
Pokrój - wiar. wyceny 99 %
Typ i budowa
Alger Meekma
107
96
100
116
Szybkość doju
103
stada 3473
Ocena ogólna
111
108
Typ i budowa
Jessica 20
102
Wymię
107
Nogi i racice
116
Ocena ogólna
111
Alex Arkink
96
Nellie 32
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
córki 9498
Nogi i racice
Wymię
102
10173
Tłuszcz %
4,34
Białko %
3,52
Tłuszcz kg
442
43
Białko kg
359
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
102
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
101
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
96
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
101
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
113
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
93
Ustawienie racic
płaskie
strome
108
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
113
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
106
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
105
Poł. wymienia
niskie
wysokie
103
Więzadło środk.
słabe
mocne
103
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
107
Długość strzyków
krótkie
długie
95
Klimmer
Rewelacyjnie poprawia suchą masę w mleku !
Fantastycznie mocne, zdrowe racice !
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
ROBOT
100
Koerier 114
INDEX
Han Hopman
Taco
Sabina 15
kapp
Giny 3
a - kaz
eina
Almere Pablo
AB
Topspeed Giny
Lowlands Klimmer
Ur. 28.08.2005
NL 425152733
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 197 €
606
+ 185 €
córki 195
Produkcja - wiarygodność wyceny 97 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+287
+0,36
+0,16
stada 166
Tłuszcz kg
Białko kg
+41
+23
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
101
103
Pokrój - wiar. wyceny 89 %
Typ i budowa
Alger Meekma
104
96
córki 77
Nogi i racice
Wymię
101
100
106
Szybkość doju
96
stada 68
Ocena ogólna
105
108
Typ i budowa
Meeuwen 64
101
Wymię
104
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
105
96
Alger Meekma
44
Tillie 16
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9286
Tłuszcz %
4,53
Białko %
3,56
Tłuszcz kg
420
Białko kg
330
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
99
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
101
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
93
Szerokość zadu
wąski
szeroki
102
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
102
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
101
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
99
Ustawienie racic
płaskie
strome
102
103
Ocena w ruchu
słaba
dobra
103
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
103
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
102
Poł. wymienia
niskie
wysokie
102
Więzadło środk.
słabe
mocne
105
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
104
Długość strzyków
krótkie
długie
104
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2012 r.
Kodak
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Bardzo dobre, bardzo zdrowe wymiona
Doskonały skład mleka córek
Rewelacyjny wskaźnik łatwości wycieleń
Buhaj Kodak był ojcem buhajów
w Holandii w 2010 r.
104
Power
INDEX
Alex Arkink
Kevin
ROBOT
Griet 386
Stadel-Red
Topspeed Jantje 135 RF
Topspeed Kodak
Ur. 08.02.2005
Jantje 119
NL 399745212
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 188 €
589
+ 203 €
córki 1193
Produkcja - wiarygodność wyceny 98 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+711
+0,02
+0,02
stada 749
Tłuszcz kg
Białko kg
+34
+27
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
111
104
Pokrój - wiar. wyceny 95 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
97
108
96
córki 308
100
104
Szybkość doju
102
stada 226
Ocena ogólna
105
108
Typ i budowa
Carla 49
97
Wymię
108
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
105
Alger Meekma
96
Marietje 104
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9540
Tłuszcz %
4,52
Białko %
3,53
Tłuszcz kg
431
Białko kg
337
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
97
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
100
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
98
Szerokość zadu
wąski
szeroki
98
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
101
98
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
100
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
104
Ustawienie racic
płaskie
strome
95
Ocena w ruchu
słaba
dobra
104
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
107
Poł. wymienia
niskie
wysokie
103
Więzadło środk.
słabe
mocne
102
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
102
Długość strzyków
krótkie
długie
110
45
Lambiek
Doskonałe, zdrowe wymiona !
Bardzo wysoka ocena ogólna córek !
Doskonały indeks długowieczności Lgv !
Można używać do krycia jałówek
ROBOT
101
Maughlin Storm
INDEX
Alex Arkink
Ladino Park Talent-Imp-Et
Markwell Leader Rose
Broeklander Kibo-Red
Massia 15
Lowlands Lambiek
Ur. 25.11.2004
Massia 10
NL 371236868
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+1€
565
+ 164 €
córki 220
Produkcja - wiarygodność wyceny 98 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+640
-0,68
-0,08
stada 181
Tłuszcz kg
Białko kg
-27
+16
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
104
104
Pokrój - wiar. wyceny 92 %
Typ i budowa
Alger Meekma
96
111
córki 134
Nogi i racice
Wymię
105
100
108
Szybkość doju
101
stada 111
Ocena ogólna
111
108
Typ i budowa
Bertha 108
105
Wymię
111
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111
96
Alex Arkink
46
Strijdje 170
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9489
Tłuszcz %
4,15
Białko %
3,48
Tłuszcz kg
393
Białko kg
330
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
96
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
101
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
103
Szerokość zadu
wąski
szeroki
109
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
103
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
106
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
97
Ustawienie racic
płaskie
strome
103
102
Ocena w ruchu
słaba
dobra
105
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
104
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
111
Poł. wymienia
niskie
wysokie
106
Więzadło środk.
słabe
mocne
110
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
106
Długość strzyków
krótkie
długie
93
Maniac
Doskonałe, super zdrowe wymiona
Fantastyczne nogi i ocena w ruchu
Doskonała zdrowotność racic u córek
Wysoki indeks długowieczności Lgv
47
ROBOT
Posal Corky Royalist
102
INDEX
Han Hopman
Wells Mascot Corky
P Factor Queen
Kian
Massia 9215
Maniac vd Peul
Ur. 11.02.2006
Massia 9032
NL 416094053
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 51 €
396
+ 161 €
córki 150
Produkcja - wiarygodność wyceny 97 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+443
-0,11
-0,10
stada 124
Tłuszcz kg
Białko kg
+11
+8
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
102
106
Pokrój - wiar. wyceny 89 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Sophie 73
96
Alex Arkink
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9246
Tłuszcz %
4,44
Białko %
3,47
Tłuszcz kg
411
Białko kg
321
110
100
113
94
stada 72
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
99
Wymię
110
Nogi i racice
113
Ocena ogólna
110
96
Aafke 261
Nogi i racice
Wymię
99
córki 85
Szybkość doju
100
108
Wysokość
niski
wysoki
97
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
104
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
103
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
99
Szerokość zadu
wąski
szeroki
99
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
101
106
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
90
Ustawienie racic
płaskie
strome
106
Ocena w ruchu
słaba
dobra
113
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
112
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
107
Poł. wymienia
niskie
wysokie
107
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
107
Długość strzyków
krótkie
długie
92
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2013 r.
Redman
Piękne, zdrowe wymiona
Fantastyczny skład mleka córek !
Wysoki indeks długowieczności Lgv
Doskonały do krycia jałówek
Ojciec buhajów w Holandii
jako „genomowy” w wieku 1-2 lat
Fiction RF
ROBOT
100
INDEX
Alex Arkink
O-Bee Manfred Justice
Kathy
Breevier Kathy 742 RF
a - kaz
eina
Topspeed Gogo
kapp
Jaantje 14 RF
AB
Lowlands Redman
Ur. 22.04.2008
NL 480110291
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 291 €
433
+ 191 €
córki 235
Produkcja - wiarygodność wyceny 92 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+888
+0,10
+0,13
stada 183
Tłuszcz kg
Białko kg
+49
+42
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
108
101
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alex Arkink
108
96
córki 121
Nogi i racice
Wymię
101
100
102
Szybkość doju
95
stada 99
Ocena ogólna
106
108
Typ i budowa
Paulien 41
101
Wymię
108
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
106
96
Alex Arkink
48
Grietje 41
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
9555
Tłuszcz %
4,54
Białko %
3,57
Tłuszcz kg
434
Białko kg
341
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
97
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
97
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
98
Szerokość zadu
wąski
szeroki
98
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
100
100
103
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
98
Ustawienie racic
płaskie
strome
101
Ocena w ruchu
słaba
dobra
100
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
107
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
107
Poł. wymienia
niskie
wysokie
105
Więzadło środk.
słabe
mocne
106
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
100
Długość strzyków
krótkie
długie
100
OJCIEC BUHAJÓW W POLSCE 2012 r.
Standard
Ogromny potencjał produkcyjny !!!
Doskonałe nogi, zdrowe racice
Córki piękne i kalibrowe
Można używać do krycia jałowic
ROBOT
102
Lightning
Jasper
INDEX
Ijsselvliedt Roza 161
Ts Gogo
Hanny 46
Lowlands Standard
Ur. 21.07.2007
Hanny 36 Rf
NL 469498866
W wycenie buhaja uwzględniono
wyniki oceny genomowej
Inet
Lgv
NVI
+ 267 €
444
+ 145 €
córki 203
Produkcja - wiarygodność wyceny 95 %
Mleko kg
Tłuszcz %
Białko %
+2046
-0,66
-0,20
stada 168
Tłuszcz kg
Białko kg
+29
+53
Indeksy funkcjonalne
Zdrowotność wymienia
Łatwość wycieleń
103
96
Pokrój - wiar. wyceny 91 %
Typ i budowa
Alex Arkink
Nogi i racice
Wymię
106
106
96
córki 121
100
111
Szybkość doju
99
stada 100
Ocena ogólna
110
108
Typ i budowa
Agnes 413
106
Wymię
106
Nogi i racice
111
Ocena ogólna
110
Alex Arkink
96
Agnes 413
Produkcja córek (305 dni) - krowy dorosłe (bez pierw.)
Mleko kg
10538
Tłuszcz %
4,01
Białko %
3,38
Tłuszcz kg
423
Białko kg
356
100
108
Wysokość
niski
wysoki
Szer. klatki piers.
wąska
szeroka
100
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
106
Pochylenie zadu
uniesiony
spadzisty
96
Szerokość zadu
wąski
szeroki
103
Kątowość sylwetki
słaba
dobra
110
Tylne nogi z tyłu
iksowate
proste
108
Tylne nogi z boku
spionow
szablaste
97
Ustawienie racic
płaskie
strome
105
107
Ocena w ruchu
słaba
dobra
110
Zaw. przed. wym.
luźne
mocne
102
Zaw. tyłu wym.
niskie
wysokie
107
Poł. wymienia
niskie
wysokie
100
Więzadło środk.
słabe
mocne
104
Poł. strzyków
szerokie
wąskie
105
Długość strzyków
krótkie
długie
95
49
KRZYŻOWANIE MIĘDZYRASOWE
Krowy Hf
x buhaj SRB
x buhaj Montbeliarde
50
Krzyżowanie międzyrasowe jest sprawdzonym
sposobem poprawy zdrowia i długości użytkowania
krów holsztyńsko-fryzyjskich i dlatego stosowane jest
szeroko w stadach bydła mlecznego na całym świecie.
Rasy polecane do krzyżowania to szwedzka czerwona
SRB i Montbeliarde, nie mające między sobą żadnego
spokrewnienia. Każda z tych ras wnosi do programu
swoje najlepsze cechy, dzięki czemu w praktyce
uzyskuje się doskonałe efekty produkcyjne.
KORZYŚCI Z KRZYŻOWANIA
Łatwe porody
Poprawa płodności krów
Obniżenie poziomu komórek somatycznych
Zdrowe krowy = długowieczne krowy
Bezkonfliktowe kojarzenia = zero inbredu
Heterozja - bonus od natury
Heterozja jest zjawiskiem tzw. wybujałości mieszańców,
występującym przy krzyżowaniu niespokrewnionych ze
sobą ras. Oznacza to, że wartość uzyskanego potomstwa
przekracza, niekiedy dość znacznie, średnią wartość
rodziców. Dotyczy to szczególnie taki cech jak płodność i
szeroko pojęte zdrowie, żywotność cieląt oraz długość
użytkowania krów. Należy jednak pamiętać, że pozytywne
efekty krzyżowania uzyskamy tylko wtedy, gdy używać
będziemy dobrych i sprawdzonych buhajów.
Jak to funkcjonuje ?
Ze względu na znaczący efekt poprawy łatwości wycieleń
jako pierwszą rasę w programie krzyżowania zaleca się
użycie buhajów czerwonych szwedzkich SRB. Uzyskane
zwierzęta krzyżówkowe pokolenia F1 kryjemy nasieniem
rasy Montbeliarde, kolejne pokolenie F2 nasieniem
buhajów HF, kolejne nasieniem SRB i tak dalej, używając
każdej z trzech ras w kolejności według zamieszczonego
niżej schematu.
HF x SRB F1 (HFxSRB) x MB F2(HFxSRBxMB) x HF
F3 x SRB F4 x MB ... itd.
HF
Schemat
krzyżowania
rotacyjnego
3-rasowego
Montbeliarde
SRB
Krowa krzyżówkowa, USA (SRB x MB x HF), laktacja 305 dni - 11.499 kg
Krowa krzyżówkowa, USA (MB xSRB x HF), laktacja 305 dni - 13.059 kg
Kluczem do uzyskania maksymalnego efektu
heterozji jest kojarzenie zwierząt o możliwie jak
najmniejszym stopniu spokrewnienia. Dlatego
zaleca się krzyżowanie rotacyjne trójrasowe, gdyż
przy użyciu 2 ras efekt heterozji może być dużo
niższy. Idealne byłoby użycie do krzyżowania 4 ras,
ale nie jest to możliwe - nie ma na świecie czwartej
rasy, która posiadałaby tak doskonałe cechy jak
rasy HF, SRB i Montbeliarde i nie byłaby
jednocześnie spokrewniona z którąś z tych ras.
A spokrewnienie obniża efekt heterozji i pogarsza
wartość potomstwa uzyskanego z krzyżowania.
Szwedzkie bydło mleczne SRB
51
- propozycja krzyżowania z krowami Hf !
Rasa SRB od kilku dziesięcioleci doskonalona jest w kierunku poprawy zdrowotności. Wynika to ze słusznego założenia, że zdrowie zwierząt, obok ich wydajności, jest najważniejszym elementem decydującym
o opłacalności produkcji mleka. Efektem tak prowadzonej pracy hodowlanej jest uzyskanie populacji krów, w której wszystkie wskaźniki zdrowotności są znacznie lepsze niż w przypadku rasy holsztyńskofryzyjskiej. Krowy
rasy SRB są bardziej płodne, bardzo łatwo się cielą (liczba trudnych porodów i martwych urodzeń jest prawie dwukrotnie niższa w porównaniu
z krowami rasy Hf), odporne na stany zapalne wymion (średnia liczba
komórek somatycznych w mleku w populacji blisko 150 tys. krów
ocenianych rasy SRB w Szwecji wynosi tylko 80.000 !). Niższe są także wskaźniki występowania w populacji SRB wielu innych chorób.
Wysoka produkcja
Doskonała płodność
Odporność na mastitis
Łatwość wycieleń
Długowieczność
Bezkonfliktowe kojarzenie
Duże zainteresowanie hodowców na całym świecie wykorzystaniem buhajów rasy SRB do krzyżowania z krowami Hf wynika z faktu, że jest to jedyna rasa łącząca wysoką wydajność krów
z ich doskonałą zdrowotnością. Średnia wydajność krów SRB
w Szwecji jest niższa o około 10% od średniej krów holsztyńsko-fryzyjskich i w 2012 r. wyniosła 8753 kg mleka o zawartości 4,36%
tłuszczu i 3,56% białka. A przy tym potencjał krów tej rasy jest naprawdę wysoki - w 2012 r. ponad 20 stad przekroczyło średnią
wydajność 11.000 kg mleka, a kilkadziesiąt kolejnych 10.000 kg
(wszystkie laktacje przeliczone na 365 dni - tak podaje się wyniki oceny mleczności w całej Skandynawii). Dodatkowym plusem
krzyżowania międzyrasowego (krowa Hf x buhaj SRB) jest efekt
heterozji, objawiający się znaczącą poprawą wartości cech związanych ze zdrowiem i produkcją mleka.
NTM - lista rankingowa buhajów SRB w Szwecji uszeregowana
jest według indeksu hodowlanego NTM. Jego skład przedstawia się
następująco: indeks produkcyjny to 35 % wartości całego indeksu
NTM, 21 % to cechy pokrojowe (wymię i nogi), a pozostałe 44 % stanowią cechy funkcjonalne, związane ze zdrowiem krów (płodność, odporność na stany zapalne wymion i inne choroby, łatwość wycieleń,
długowieczność). Widać więc, że w Szwecji, podobnie jak w Holandii olbrzymie znaczenie przywiązuje się do zdrowia, funkcjonalności
i długowieczności krów. Szczegółową ilustracją przedstawiającą skład
indeksu NTM pokazano na zamieszczonym obok diagramie kołowym.
70
88
80
92
90
96
100
100
110
104
120
108
130 SZWECJA
112 HOLANDIA
Porównanie wartości hodowlanej buhajów, przedstawionej według skali szwedzkiej i holenderskiej
14%
35%
7%
5%
2%
15%
4% 3%
15%
Skala oceny stosowana w Szwecji sięga od
70 - 130, a jedno odchylenie standardowe (1 podziałka na skali) ma wartość 10. W takiej skali
przedstawia się wartość buhaja zarówno w stosunku do cech produkcyjnych, jak i pokrojowych.
Trzeba zwrócić na to uwagę, gdyż skala ta jest inna
niż holenderska - w tej ostatniej jedno odchylenie
standardowe wynosi 4. Dlatego nie można w żadnym wypadku porównywać bezpośrednio wartości
podanych w diagramach liniowych dla buhajów
szwedzkich i holenderskich. Odnosząc do siebie
obie skale można w uproszczeniu powiedzieć, że
wartościom holenderskim np. 104 i 108 odpowiadają wartości 110 i 120 w skali szwedzkiej.
52
Buhaje rasy czerwonej szwedzkiej SRB stosowane są do krzyżowania z krowami rasy holsztyńskofryzyjskiej na całym świecie. Krowy uzyskane z tej krzyżówki międzyrasowej uzyskują nawet wyższą wydajność
niż ich matki, jednak najważniejszym efektem występującym już w pierwszym pokoleniu jest istotna poprawa
zdrowotności zwierząt. Obniżeniu ulega liczba komórek somatycznych w mleku (nawet o blisko 50%), poprawiają się wskaźniki rozrodu (skrócenie okresu międzyciążowego, mniejsze zużycie nasienia o 0,5 i więcej
słomki), dużo lepsze są też wyniki porodów i żywotności cieląt.
Krowy rasy czerwonej szwedzkiej SRB
Krowy krzyżówkowe HF x SRB
Na następnych stronach przedstawiamy 9 buhajów rasy czerwonej szwedzkiej SRB, które znajdują się
w naszej aktualnej ofercie. A poniżej w tabelkach - cechy funkcjonalne, nie pokazane przy poszczególnych
buhajach. Umieściliśmy w nich wszystkie dziewięć buhajów, uszeregowane pod względem płodności córek,
zdrowotności wymion, długowieczności, zdrowotności racic, szybkości doju i temperamentu (wyższa ocena
oznacza spokojniejsze krowy). Aktualną wycenę wszystkich cech eksterierowych i funkcjonalnych można zawsze znaleźć na stronie internetowej www.vikinggenetics.com.
PŁODNOŚĆ CÓREK
ZDROWOTNOŚĆ WYMION
DŁUGOWIECZNOŚĆ
GOBEL
129
LEROY
116
GIBSON
131
LINNE
115
PELL-PERS
110
BROLIN
118
PELL-PERS
114
ARN
109
PELL-PERS
115
LEROY
113
GOBEL
105
GOBEL
112
BROLIN
110
PRASTGARD
104
ARN
111
ARN
109
BROLIN
103
PRASTGARD
110
GIBSON
108
GIBSON
100
LEROY
108
UNYRKKI
104
UNYRKKI
99
LINNE
106
PRASTGARD
101
LINNE
91
UNYRKKI
103
ZDROWOTNOŚĆ RACIC
SZYBKOŚĆ DOJU
TEMPERAMENT
PELL-PERS
123
BROLIN
116
LINNE
117
LEROY
113
GIBSON
113
BROLIN
111
PRASTGARD
112
PRASTGARD
111
GIBSON
109
GOBEL
109
LEROY
106
PELL-PERS
107
GIBSON
109
UNYRKKI
103
LEROY
99
BROLIN
108
LINNE
101
PRASTGARD
95
UNYRKKI
104
GOBEL
93
GOBEL
94
ARN
103
PELL-PERS
93
UNYRKKI
94
ARN
89
ARN
92
LINNE
94
Cechy funkcjonalne w tabelach na stronie 52
Najwyższy indeks zdrowotności wymion!
Bardzo dobre wymiona i nogi
Córki płodne, bardzo zdrowe racice
Leroy
NTM
+24
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8599
Tłuszcz % 4,34
Białko % 3,58
Córki bardzo płodne i długowieczne
Wysoki % białka i tłuszczu w mleku
Doskonała szybkość doju
Brolin
NTM
+17
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8573
Tłuszcz % 4,43
Białko % 3,58
Fantastyczna długowieczność córek!!!
Mocne nogi, zdrowe racice
107
100
107
111
101
100
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
91
111
113
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
98
99
90
97
117
92
118
87
110
106
Cena 1p.
90
SE 92979
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8805
Tłuszcz % 4,22
Białko % 3,48
powt. 97% córki 519
100
110
120
130
powt. 97% córki 195
100
110
120
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Buhaj do krycia jałówek
59 zł
Cechy produkcyjne
90
107
99
105
111
105
107
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
92
108
101
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
106
96
94
101
106
104
109
65
89
104
Cena 1p.
90
powt. 99% córki 15759
100
110
120
130
powt. 99% córki 5914
100
110
120
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Buhaj do krycia jałówek
59 zł
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
NTM
+15
Gunnarstorp (oo Kelli) x Brolin
ur. 15.07.2008
90
Cechy produkcyjne
Wysoka produkcja mleka
Gibson
53
Cechy produkcyjne
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
SE 91804
Ipollo (oo Uisti) x Oju Mabru
ur. 25.10.2000
69 zł
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
SE 92912
Långbo (oo Ipollo) x Peterslund
ur. 19.10.2007
Cena 1p.
90
106
108
108
98
100
90
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
86
114
101
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
90
106
103
93
101
108
113
107
104
82
90
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
powt. 94% córki 161
100
110
120
130
powt. 93% córki 93
100
110
120
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Cechy funkcjonalne w tabelach na stronie 52
54
Cena 1p.
Rewelacyjna płodność córek!!!
Mocne nogi, zdrowe racice
Wysoka produkcja tłuszczu i białka
Gobel
SE 92983
NTM
+22
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8779
Tłuszcz % 4,38
Białko % 3,51
Gunnarstorp (oo Kelli) x Major
ur. 05.08.2008
Córki bardzo płodne i długowieczne
SE 92488
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8753
Tłuszcz % 4,33
Białko % 3,50
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
89
116
100
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
90
120
102
91
86
112
102
122
115
85
90
90
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
83
118
108
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
84
108
93
94
109
112
104
105
122
91
90
SE 92518
NTM
+17
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8830
Tłuszcz % 4,29
Białko % 3,53
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
110
120
130
powt. 90% córki 63
100
110
120
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
powt. 96% córki 177
100
110
120
130
powt. 84% córki 79
100
110
120
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Buhaj do krycia jałówek
Cechy produkcyjne
Wysoki potencjał produkcyjny
100
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
107
106
107
100
105
99
59 zł
Mocne nogi, zdrowe racice
powt. 93% córki 151
Buhaj do krycia jałówek
59 zł
Cena 1p.
Córki długowieczne i zdrowe
Lien (oo Nylökken) x Botans
ur. 17.08.2005
109
107
109
101
110
103
Cechy pokrojowe
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
NTM
+23
Prästgård
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
90
Cechy produkcyjne
o bardzo zdrowych wymionach
Flarkbäcken (oo Stensjö) x Botans
ur. 19.06.2005
Cechy produkcyjne
Cena 1p.
Mocne nogi, super zdrowe racice
Pell-Pers
Buhaj do krycia jałówek
59 zł
90
112
109
113
104
106
96
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
94
107
96
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
96
105
95
104
97
99
101
114
105
94
90
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
powt. 97% córki 337
100
110
120
130
powt. 95% córki 124
100
110
120
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Cechy funkcjonalne w tabelach na stronie 52
Cena 1p.
Doskonale zbudowane wymiona!
49 zł
Córki piękne, wysokie, bardzo
Cechy produkcyjne
płodne i super spokojne
Linne
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
SE 92385
NTM
+15
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8573
Tłuszcz % 4,32
Białko % 3,58
Orraryd (oo Backgård) x Abru
ur. 28.08.2004
Przekazuje doskonały skład mleka
Córki długowieczne i płodne
NTM
+13
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8496
Tłuszcz % 4,50
Białko % 3,62
Poprawia u córek długowieczność
113
107
134
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
114
107
92
110
117
114
132
107
125
106
Cena 1p.
90
FAY 44157
NTM
+14
90
106
96
104
115
105
113
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
93
102
98
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
97
100
111
89
99
95
107
102
101
89
Prod. córek
(305 dni)
Mleko kg 8789
Tłuszcz % 4,40
Białko % 3,60
110
120
130
powt. 99% córki 3034
100
110
120
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
90
powt. 94% córki 125
100
110
120
130
powt. 91% córki 62
100
110
120
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Finnish Ayrshire
45 zł
Buhaj do krycia jałówek
90
110
104
110
110
104
100
Cechy pokrojowe
K oda-ocena ogólna 96
Nogi-ocena ogólna 100
Wymi -ocena ogólna 102
Wysoko
Tylne nogi z ty u
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przed. wym.
Zaw. ty u wymienia
Po o enie wymienia
Wi zad o rodkowe
Po o enie strzyków
D ugo strzyków
100
Buhaj do krycia jałówek
45 zł
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
powt. 99% córki 8600
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
Cechy produkcyjne
i cechy związane ze zdrowiem
Orkko (oo Eskil) x Peterslund
ur. 27.10.2005
Cechy pokrojowe
Cena 1p.
Wysoki potencjał produkcyjny
Unyrkki
102
95
102
112
96
101
K oda-ocena ogólna
Nogi-ocena ogólna
Wymi -ocena ogólna
Indeks produkcyjny
Mleko, kg
Bia ko, kg
Bia ko %
T uszcz, kg
T uszcz %
SE 92874
Andersta (oo Vättergård) x Peterslund
ur. 05.07.2007
90
Cechy produkcyjne
o bardzo zdrowych wymionach
Arn
55
97
91
97
107
101
107
104
99
91
95
90
niski
iksowate
spionow.
p askie
lu ne
niskie
niskie
s abe
szerokie
krótkie
powt. 96% córki 271
100
110
120
130
powt. 95% córki 131
100
110
120
130
wysoki
proste
szablaste
strome
mocne
wysokie
wysokie
mocne
w skie
d ugie
Rasa Montbeliarde
- propozycja krzyżowania z krowami Hf !
Rasa Montbeliarde wywodzi się ze wschodniej Francji, a obecnie rozprzestrzeniła się w wielu
innych regionach tego kraju. Jest to bydło mleczne, charakteryzujące się dobrym umięśnieniem.
Średnia wydajność około 420.000 krów tej rasy, objętych oceną mleczności we Francji w 2012 r.
wynosi 8379 kg mleka (331 dni laktacji) o zawartości 3,9% tłuszczu i 3,46% białka. Ciężar ciała
dorosłych krów mieści się pomiędzy 600-700 kg, a ich przeciętna wysokość to 145 cm. Pod
względem liczebności jest to druga rasa we Francji, używana na całym świecie także do
krzyżówek międzyrasowych.
Zalety rasy Montbeliarde to :
bardzo dobra płodność krów
łatwość wycieleń
odporność na mastitis - niski poziom komórek somatycznych w mleku wartościowe białko mleka, o dużej zawartości
frakcji B kappa kazeiny dobre umięśnienie mocne nogi,
odporność na kulawiznę
dobra tolerancja na wysokie
temperatury długowieczność
Oferowane buhaje poprawiają łatwość wycieleń u córek
Układ wyceny pokroju poszczególnych cech w diagramie liniowym przedstawiony został
analogicznie jak w przypadku buhajów Hf i SRB, ale 1. odchylenie standardowe wynosi 12.
BOUNYX
PERNAN / OO MICMAC / OM GARDIAN
FR 2527921833
WYCIELENIA NORMALNE
indeks długowieczności +0,3
zdrowotność wymienia +0,5
szybkość doju 102
temperament 109
Prod. córek (305 dni)
8709 kg / 3,77% tł. / 3,42% białka
WYCENA PRODUKCJI
Wiarygodność wyceny 89 %
92 córki / 86 stad
+ 696
Mleko (kg)
- 0,07
Białko (%)
+ 17
Białko (kg)
+ 0,39
Tłuszcz (%)
+2
Tłuszcz (kg)
ISU 132
Cena 1p.
39 zł
WYCENA POKROJU
Wiarygodność wyceny 89%
75 córek / 69 stad
Typ - ocena ogólna
Wymię - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna
Wysokość
Umięśnienie
Głębokość tułowia
Pochylenie zadu
Szerokość zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. tyłu wymienia
Położenie wymienia
Więzadło środkowe
Położenie strzyków
Długość strzyków
114
108
108
104
120
105
107
112
98
102
102
112
108
88
100
117
106
114
112
ISU - indeks łącznej wartości hodowlanej
124
CALCIO
REDON / OO IBIDEM / OM FAUCON
FR 7034608094
WYCIELENIA NORMALNE
indeks długowieczności +1,1
zdrowotność wymienia +0,7
szybkość doju 107
temperament 98
Prod. córek (305 dni)
8658 kg / 3,86% tł. / 3,46% białka
WYCENA PRODUKCJI
Wiarygodność wyceny 83 %
50 córek / 50 stad
+ 487
Mleko (kg)
+ 0,01
Białko (%)
+ 18
Białko (kg)
0,14
Tłuszcz (%)
+ 12
Tłuszcz (kg)
COOL
ISU 136
Cena 1p.
39 zł
WYCENA POKROJU
Wiarygodność wyceny 85%
42 córki / 42 stada
Typ - ocena ogólna
Wymię - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna
Wysokość
Umięśnienie
Głębokość tułowia
Pochylenie zadu
Szerokość zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. tyłu wymienia
Położenie wymienia
Więzadło środkowe
Położenie strzyków
Długość strzyków
122
99
104
96
102
121
108
112
111
120
113
122
99
88
100
116
124
101
112
124
ISU - indeks łącznej wartości hodowlanej
PERNAN / OO MICMAC / OM GARDIAN
FR 7039298438
WYCIELENIA ŁATWIEJSZE
indeks długowieczności +0,4
zdrowotność wymienia +0,2
szybkość doju 118
temperament 106
Prod. córek (305 dni)
8484 kg / 3,95% tł. / 3,48% białka
WYCENA PRODUKCJI
Wiarygodność wyceny 88%
88 córek / 85 stad
+ 714
Mleko (kg)
- 0,09
Białko (%)
+ 18
Białko (kg)
+ 0,05
Tłuszcz (%)
+ 34
Tłuszcz (kg)
ISU 134
Cena 1p.
39 zł
WYCENA POKROJU
Wiarygodność wyceny 88%
65 córek / 63 stada
Typ - ocena ogólna
Wymię - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna
Wysokość
Umięśnienie
Głębokość tułowia
Pochylenie zadu
Szerokość zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. tyłu wymienia
Położenie wymienia
Więzadło środkowe
Położenie strzyków
Długość strzyków
108
103
103
83
121
89
111
105
101
108
103
104
92
88
100
109
106
101
112
ISU - indeks łącznej wartości hodowlanej
124
58
ULCOTO
MICMAC / OO FAUCON / OM BOIS LEVIN
FR 0103015562
WYCIELENIA ŁATWIEJSZE
indeks długowieczności +0,2
zdrowotność wymienia -0,5
szybkość doju 112
temperament 105
Prod. córek (305 dni)
8716 kg / 3,87% tł. / 3,41% białka
WYCENA PRODUKCJI
Wiarygodność wyceny 91%
84 córek / 74 stada
+ 638
Mleko (kg)
- 0,06
Białko (%)
+ 15
Białko (kg)
0,03
Tłuszcz (%)
+ 19
Tłuszcz (kg)
CHOPPY
ISU 125
Cena 1p.
39 zł
WYCENA POKROJU
Wiarygodność wyceny 90%
81 córek / 71 stad
Typ - ocena ogólna
Wymię - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna
Wysokość
Umięśnienie
Głębokość tułowia
Pochylenie zadu
Szerokość zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. tyłu wymienia
Położenie wymienia
Więzadło środkowe
Położenie strzyków
Długość strzyków
122
88
114
97
88
100
117
113
103
112
124
111
104
98
120
107
108
97
110
103
ISU - indeks łącznej wartości hodowlanej
RAPALLO / OO MASOLINO / OM GARDIAN
FR 2126477040
WYCIELENIA BARDZO ŁATWE
indeks długowieczności 0,0
zdrowotność wymienia -0,2
szybkość doju 97
temperament 103
Prod. córek (305 dni)
8442 kg / 3,98% tł. / 3,43% białka
WYCENA PRODUKCJI
Wiarygodność wyceny 91%
160 córek / 151 stad
+ 89
Mleko (kg)
+ 0,08
Białko (%)
+9
Białko (kg)
+ 0,19
Tłuszcz (%)
+ 19
Tłuszcz (kg)
ISU 115
Cena 1p.
39 zł
WYCENA POKROJU
Wiarygodność wyceny 90%
92 córek / 88 stad
Typ - ocena ogólna
Wymię - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna
Wysokość
Umięśnienie
Głębokość tułowia
Pochylenie zadu
Szerokość zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. tyłu wymienia
Położenie wymienia
Więzadło środkowe
Położenie strzyków
Długość strzyków
99
113
91
104
87
126
114
113
116
96
122
113
112
88
100
103
111
105
112
ISU - indeks łącznej wartości hodowlanej
124
MRY
Mleczno-mięsne bydło z Holandii
Doskonała rasa do krzyżówek !
Wysoki procent białka w mleku
Średni kaliber, dobre umięśnienie
Mocne nogi, zdrowe wymiona
Bardzo łatwe wycielenia
Doskonała płodność
Krowy długowieczne i zdrowe
60
Dlaczego MRY ?
Bydło czerwono-białe MRY jest rodzimą rasą holenderską, nadal popularną w swoim kraju w Holandii zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy zwierząt, mających min. 50% krwi MRY. Krowy
tej rasy bardzo dobrze sprawdzają się w mniej intensywnych warunkach utrzymania, dają wprawdzie mniej mleka niż krowy holsztyńsko-fryzyjskie, ale za to doskonałej jakości.
MRY to bydło o dwukierunkowej mleczno-mięsnej użytkowości. Dlatego byczki tej rasy doskonale nadają się do opasu, a ich mięso ma wysoką wartość kulinarną. Zalety krów MRY predysponują je
zarówno do chowu w czystości rasy, jak i do krzyżówek np. z rasą Hf. Ich atuty to:
Bardzo wysoki poziom białka w mleku z przewagą frakcji AB i BB kazeiny. Średnia wydajność krów MRY
w Holandii w sezonie oceny 2012/2013 r. to 6787 kg mleka o zaw. 4,48% tłuszczu i 3,70% białka.
Zdolność do szybkiej adaptacji w nowych, nawet trudnych
warunkach
Lekkie wycielenia, też krów innych ras pokrytych buhajami
MRY (małe cielęta)
Wysoka długowieczność i doskonałe zdrowie
Mocna rama, bardzo silne nogi i racice
Małe koszty weterynaryjne
Doskonała płodność
MRY jest rasą późno dojrzewającą, a mleczność krów tej
rasy wydatnie wzrasta z wiekiem.
Buhaje MRY - nasza oferta
Nazwa buhaja
NVI
Janco
Boca *
Goran *
Meldon *
72
96
107
95
Mleko
kg
+485
+554
+261
+334
Tłuszcz
%
-0,20
+0,13
+0,31
+0,16
Białko
%
-0,03
+0,08
+0,09
-0,02
Wymię
103
101
105
103
Nogi i
racice
103
103
101
106
Ocena
ogólna
102
102
102
104
Umięś­­­­­­nienie
96
104
99
99
Wysokość
98
96
102
100
Łatwość
wycieleń
95
105
110
107
CENA
1p.
35 zł
45 zł
45 zł
45 zł
* buhaje Boca, Goran i Meldon nadają się do krycia jałówek
Średnia wydajność córek (305 dni) buhajów z tabeli to:
Janco
Boca
Goran
Meldon
7544
7725
7348
7542
Dzięki swoim zaletom buhaje MRY używane
są do krzyżowania z innymi rasami bydła
m. in. w Wielkiej Brytani, Irlandii, Niemczech,
Belgii, Luxemburgu i Francji, a także
w Australii, Nowej Zelandii, Południowej
Afryce i krajach Ameryki Południowej
kg
kg
kg
kg
mleka
mleka
mleka
mleka
z
z
z
z
4,37%
4,51%
4,58%
4,51%
tłuszczu
tłuszczu
tłuszczu
tłuszczu
i
i
i
i
3,62%
3,64%
3,63%
3,55%
białka
białka
białka
białka
BUHAJE RAS MIĘSNYCH
Nasienie buhajów ras mięsnych stosuje się najczęściej na powtórki, gdy mamy kłopoty
z zacieleniem krowy lub jałówki. Uzyskane z tego kojarzenia byczki kierowane są na
rzeź, natomiast jałóweczki mogą nam posłużyć do utworzenia stada krów w typie
mięsnym. W tym drugim przypadku ważny jest wybór odpowiedniej rasy buhaja
- największą popularnością w tym względzie cieszą się rasy simentalska i limousine.
Stada krów w typie mięsnym, utworzone poprzez krzyżowanie wypierające buhajami
tych ras, bardzo dobrze sprawdzają się w polskich warunkach i spełniają oczekiwania
hodowców. Poniżej przedstawiamy trzy rasy mięsne, które oferujemy Państwu w
postaci nasienia buhajów.
RASA SIMENTALSKA
Cena 1p.
23 zł
Bydło simentalskie wywodzi się ze Szwajcarii i południowych
Niemiec. Zwierzęta tej rasy są dużego kalibru,
późnodojrzewające, charakteryzują się dobrą wartością
rzeźną i wysoką mlecznością mamek. Mocna budowa ciała
predysponuje bydło simentalskie do chowu w trudnych
warunkach utrzymania, lecz zimą powinno ono przebywać
w budynkach inwentarskich.
W krzyżowaniu towarowym z innymi rasami można korzystać
z buhajów rasy simentalskiej odmiany mięsnej lub mleczno
-mięsnej. Tę drugą odmianę rolnicy coraz częściej stosują
w celu otrzymywania krzyżówkowych krów mlecznych, charakteryzujących się lepszym zdrowiem i wyższą odpornością.
RASA LIMOUSINE
Cena 1p.
23 zł
Rasa ta, wywodząca się z Francji, dobrze adoptuje się w mniej
intensywnych warunkach utrzymania. Jest ona bardzo ceniona
w wielu krajach na świecie ze względu na wysokie walory
kulinarne mięsa. Krowy limousine łatwo się cielą, są płodne,
mleczne i długowieczne, mają też bardzo rozwinięty instynkt
stadny.
Cielęta rodzące się w wyniku użycia nasienia buhajów rasy
limousine są z reguły drobniejsze, niż w przypadku krów
holsztyńsko-fryzyjskich. Wszytkie te zalety sprawiają, że rasa
ta jest bardzo popularna wśród rolników, którzy bardzo chętnie
i często wykorzystują nasienie buhajów limousine do krycia
krów w swoich stadach.
RASA BELGIJSKA BŁĘKITNO-BIAŁA (BBB)
Rasa BBB jest aktualnie najlepsza na świecie pod względem
cech mięsnych. Z tego względu w wielu krajach zdobywa coraz
więcej zwolenników - np. w Holandii użycie buhajów tej rasy do
krzyżowania towarowego z krowami mlecznymi wynosi około
95 % (w stosunku do wszystkich pokryć nasieniem ras
mięsnych). Świadczy to o bardzo wysokiej wartości rzeźnej
mieszańców uzyskiwanych z użyciem buhajów BBB.
Wbrew obawom rolników wycielenia krów pokrytych nasieniem
buhajów BBB nie stwarzają problemów - osiągnięto to dzięki
wieloletniej pracy hodowlanej nad zmniejszeniem wagi
urodzeniowej cieląt. Należy jednak przestrzegać zasady, by
buhajów tej rasy używać tylko do krycia krów - wieloródek.
Cena 1p.
23 zł
Notatki:
62
63
Holandia
Niemcy
B elgia
Luxemburg
His zpania
Czechy
B razylia
Dystrybutorzy:
Australia
Argentyna
Belgia - Flandria
Belgia - Wallonia
Brazylia
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Francja
Niemcy
Węgry
Irlandia
Włochy
Kenia
Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia
Pakistan
Peru
Polska
Hiszpania
Turcja
UK
Nowa Zelandia
ODWIEDŹ
WWW.GLOBAL.CRV4ALL.COM
PO WIĘCEJ INFORMACJI

Podobne dokumenty