WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG

Komentarze

Transkrypt

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG
WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
DIALOG
Specjalizuje siê w publikacji ksi¹¿ek dotycz¹cych jêzyków,
kultur, obyczajów, religii, historii i polityki krajów Azji i Afryki. Wydaje tak¿e liczne przek³ady niezwykle bogatej i ró¿norodnej twórczoœci literackiej tego regionu. Wiele publikacji
porusza tematykê spo³eczno-polityczn¹ i geograficzn¹ Polski,
Europy i œwiata. Naszymi autorami s¹ uznani specjaliœci z poszczególnych dziedzin z kraju i zagranicy.
NASZE SERIE WYDAWNICZE
Jêzyki Orientalne
Jêzyki Azji i Afryki
Skarby Orientu
Orientalia Polona
Literatury Orientalne
M¹droœæ Orientu
Œwiat Orientu
Dzieje Orientu
¯ycie Codzienne w...
Sztuka Orientu
Byæ Kobiet¹
Philologia Orientalis
Literatura Frankofoñska
Literatura Okresu Transformacji
Temat Dnia
Historia/Polityka
Studia i Debaty
Wspó³czesna Afryka i Azja
Podró¿e – Kraje – Ludzie
Vicus. Studia Agraria
Wieczory z Nauk¹
POZA SERIAMI – DZIA£Y TEMATYCZNE
Jêzykoznawstwo
Literatura Piêkna
Geografia
Gospodarka
Inne
5AHE=
Iwona Król, Adnan Hasan
Podstawy jezyka arabskiego
Podstawy jêzyka arabskiego to podrêcznik do
praktycznej nauki jêzyka arabskiego prezentuj¹cy podstawowy materia³ gramatyczny w postaci
zwiêz³ych regu³ ilustrowanych przyk³adami.
Autorzy, pracownicy Instytutu Orientalistyki
Uniwersytetu Jagielloñskiego o wieloletnim doœwiadczeniu dydaktycznym, zajmuj¹cy siê jednoczeœnie teori¹ nauczania jêzyka, uwzglêdnili
w nim problemy specyficzne dla polskiego studenta ucz¹cego siê arabskiego.
Do ksi¹¿ki do³¹czono nagrania tekstów i æwiczeñ
fonetycznych na p³ycie CD.
Iwona Król – doktor nauk humanistycznych; absolwentka arabistyki i polonistyki Uniwersytetu
Jagielloñskiego; pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Orientalistyki UJ; specjalizuje siê
w zagadnieniach morfologii i sk³adni jêzyka arabskiego oraz jego dydaktyki; autorka opracowañ
o tematyce jêzykoznawczej i glottodydaktycznej,
m.in. Nauczanie jêzyka arabskiego, Pismo i ortografia arabska, S³ownik tematyczny jêzyka
arabskiego (wraz z A. Hasanem), Rozmówki polsko-angielsko-arabskie (wraz z A. Hasanem
i M. Królem).
Adnan Hasan – starszy wyk³adowca literackiego jêzyka arabskiego i jego dialektów w Instytucie Orientalistyki UJ; wspó³autor podrêczników
oraz opracowañ teoretycznych s³u¿¹cych dydaktyce jêzyka arabskiego: Dydaktyka jêzyka arabskiego, S³ownik tematyczny jêzyka arabskiego,
Rozmówki polsko-angielsko-arabskie, Wspó³czesny jêzyk arabski. Teksty i æwiczenia dla zaawansowanych.
Warszawa, 2012
s. 168, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-14-9
Cena 31 z³
JÊZYKI ORIENTALNE
5
6
Kaweh Pur Rahnama
Jêzyk perski.
Czêœæ 1 dla pocz¹tkuj¹cych
Warszawa, 2011,
wyd. V poprawione + 2 CD,
s. 248, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-79-7
Cena 35 z³
Kaweh Pur Rahnama
Jêzyk perski. Czêœæ 3 jêzyk kolokwialny
Warszawa, 2010, wyd. III zmienione
i poprawione + 4 CD, s. 386,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-26-1
Cena 40 z³
Kaweh Pur Rahnama,
Ma³gorzata Wróblewska
Jêzyk perski. Czêœæ 4 jêzyk mediów
Warszawa, 2010, s. 295,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-59-9
Cena 29 z³
Ewa Zajdler, Qian Li-Piszczek,
Marcin Jacoby
Wspó³czesny jêzyk chiñski.
Mówiæ i pisaæ po chiñsku. Czêœæ 1
Warszawa, 2008, s. 320,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-02-5
Cena 40 z³
Ewa Zajdler, Marcin Jacoby,
Gao Zhiwu
Wspó³czesny jêzyk chiñski.
Mówiæ i pisaæ po chiñsku. Czêœæ 2
Warszawa, 2008, s. 340,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-20-9
Cena 40 z³
Masahiro Tanimori
Praktyczna gramatyka
jêzyka japoñskiego
przek³ad z angielskiego
Anna Œledziñska-Adamczak
Warszawa, 2008, s. 243, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-17-9
cena 24 z³
Bratis³aw Iwanow
S³ownik japoñsko-polski
1006 znaków
Warszawa, 2007, s. 184,
120 x 170 mm
ISBN 978-83-89899-63-7
Cena 14 z³
Patrick R. Bennett
Gramatyka porównawcza jêzyków
semickich
przek³ad z angielskiego
Ryszard Wid³aszewski
Warszawa, 2008, s. 310, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-22-3
Cena 35 z³
El¿bieta Walter
Gramatyka jêzyka bengalskiego
Warszawa, 2008, s. 436,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-06-3
Cena 23 z³
JÊZYKI ORIENTALNE
Andrzej Gawroñski
Podrêcznik sanskrytu
Gramatyka-wypisy-objaœnienia-s³ownik
Warszawa, 2009, wyd. II, s. 310,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-88938-95-9
Cena 27 z³
Jerzy Tulisow
Krótki kurs jêzyka mand¿urskiego
Warszawa, 2004, s. 224,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-00-0
Cena 18 z³
Janusz Danecki
Gramatyka jêzyka arabskiego. Tom I
Warszawa, 2012, wyd. IV, s. 504,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-88-9
Cena 39 z³
Janusz Danecki
Gramatyka jêzyka arabskiego. Tom II
Warszawa, 2008, s. 244,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-94-1
Cena 28 z³
Jolanta Koz³owska
Gramatyka jêzyka arabskiego.
Æwiczenia
Warszawa, 2009, wyd. IV, s. 176,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-88238-48-2
Cena 21 z³
El¿bieta Górska, Marek Skoczek,
wspó³pr. Adnan Hasan
Dydaktyka jêzyka arabskiego
Warszawa, 1999, s. 566,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-08-6
Cena 20 z³
Naoya Fujita
Mówimy po japoñsku
przek³ad z angielskiego Anna Œledziñska
Warszawa, 2012, wyd. III, s. 454, CD,
s³owniczek polsko-japoñski
i japoñsko-polski, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-87-2
Cena 44 z³
Danuta Stasik
Jêzyk hindi
Czêœæ 1. Kurs podstawowy
Warszawa, 2010, wyd. IV, s. 248,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-04-9
Cena 30 z³
Danuta Stasik
Jêzyk hindi
Czêœæ 2
Warszawa, 2012, wyd. III poprawione,
s. 245, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-86-5
Cena 22 z³
JÊZYKI ORIENTALNE
7
8
Jolanta Koz³owska, George Yacoub
Æwiczenia z arabskiej frazeologii.
Czêœæ 1
Warszawa, 2000, s. 96,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-56-6
cena 15 z³
Jolanta Koz³owska, George Yacoub
Æwiczenia z arabskiej frazeologii.
Czêœæ 2
Warszawa, 2001, s. 246,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-98-1
cena 19 z³
Halina Ogarek-Czoj,
Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi
Jêzyk koreañski
Czêœæ 1. Kurs podstawowy
Warszawa, 2014, wyd. V , s. 394,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-57-6
Cena 30 z³
Halina Ogarek-Czoj,
Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi
Jêzyk koreañski
Czêœæ 2. Kurs dla zaawansowanych
Warszawa, 2004, wyd. II, s. 384,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-90056-47-0
Cena 30 z³
Teresa Halik, Hoang Thu Oanh
Jêzyk wietnamski
Czêœæ 1
Warszawa, 2009, wyd. II, s. 172,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-99-6
Cena 15 z³
Teresa Halik, Hoang Thu Oanh
Jêzyk wietnamski
Czêœæ 2
Warszawa, 2009, wyd. II poprawione
i uzupe³nione, s. 216, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-00-1
Cena 18 z³
JÊZYKI ORIENTALNE
JÊZYKOZNAWSTWO
Violetta Koseska-Toszewa (red.),
Ma³gorzata Korytkowska,
Roman Roszko
Polsko-bu³garska gramatyka
konfrontatywna
Warszawa, 2007, s. 530, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-74-3
Cena 32 z³
Jacek Perlin
Metodologia jêzykoznawstwa
diachronicznego
Warszawa, 2004, s. 342,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-02-7
Cena 21 z³
Ferdinand de Saussure
Szkice z jêzykoznawstwa ogólnego
Z francuskiego prze³o¿y³a Magdalena
Danielewiczowa
Warszawa, 2004, s. 322, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-86-X (oprawa miêkka),
cena 26 z³
ISBN 83-88938-89-4 (oprawa twarda),
cena 32 z³
Agata S. Nalborczyk
Zachowania jêzykowe imigrantów
arabskich w Austrii
Warszawa, 2002, s. 312, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-28-2
Cena 20 z³
Jan Wawrzyñczyk
S³ownik bibliograficzny
jêzykoznawstwa ogólnego
i polonistycznego
Warszawa, 2005, wyd. II, s. 458,
145 x 205 mm
ISBN 83-89899-21-3
Cena 25 z³
Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic
A study of the lexico-semantic and
grammatical influence of English
on the Polish of the younger
generation of Poles. Vol. I
Warszawa, 2000, s. 218,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-41-8
Cena 16 z³
Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic
Korpus jêzyka mówionego
m³odego pokolenia Polaków. Tom II
Warszawa, 2000, s. 312,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-41-8
Cena 21 z³
JÊZYKOZNAWSTWO
9
5AHE=
Agata Bareja-Starzyñska, Marek Mejor
Klasyczny jêzyk tybetañski
Warszawa, 2011, wyd. II poprawione
s. 166, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-80-3
Cena 20 z³
Tadeusz Majda
Jêzyk turecki
Warszawa, 2011, wyd. III poprawione
i rozszerzone, s. 176, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-62-9
Cena 14 z³
Henryk Jankowski
Jêzyk krymskotatarski
Warszawa, 2009, s. 373,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-35-3
Cena 20 z³
Albertyna Dembska
Klasyczny jêzyk egipski
Warszawa, 2009, wyd. II, s. 376,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-88938-70-2
Cena 20 z³
Marek Mejor
Sanskryt
Warszawa, 2004, wyd. II, s. 208,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-96-7
Cena 16 z³
Zbigniew Igielski
Gurbani. Sakralny jêzyk sikhizmu
Warszawa, 2004, s. 88,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-91-6
Cena 11 z³
Anna Parzymies
Jêzyk czuwaski
Warszawa, 2000, s. 244,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-60-4
Cena 11 z³
Maciej Tomal
Jêzyk hebrajski biblijny
Warszawa, 2008, wyd. II, s. 208,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-97-2
Cena 15 z³
Janusz Danecki
Klasyczny jêzyk arabski
Warszawa, 2004, wyd. II, s. 196,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-83-0
Cena 13 z³
JÊZYKI AZJI I AFRYKI
11
Janusz Danecki
Wspó³czesny jêzyk arabski
i jego dialekty
Warszawa, 2009, wyd. II, s. 174,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-98-9
Cena 15 z³
Jerzy Tulisow
Jêzyk mand¿urski
Warszawa, 2000, s. 196,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-53-1
Cena 14 z³
Anna Sieklucka
Jêzyk pendŸabski
Warszawa, 1998, s. 170,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-88-1
Cena 11 z³
Danuta Stasik
Jêzyk hindi
Warszawa, 2008, wyd. II, s. 222,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-79-8
Cena 15 z³
Stanis³aw Godziñski
Wspó³czesny jêzyk mongolski
Warszawa, 1998, s. 188,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-82-2
Cena 11 z³
Nina Pawlak
Jêzyk hausa
Warszawa, 1998, s. 230,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-86-5
Cena 11 z³
Stanis³aw Pi³aszewicz
Jêzyki czadyjskie
Warszawa, 1998, s. 148,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-55-5
Cena 11 z³
12
JÊZYKI AZJI I AFRYKI
Ahmad Nazmi
The Muslim Geographical Image
of the World in the Middle Ages.
A Source Study
Warszawa, 2007, s. 427,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-75-0
Cena 32 z³
Nina Pawlak
Hausa outside the mother area
Plateau variety
Warszawa, 2002, s. 162,
165 x 235 mm
ISBN 83-88938-17-7
Cena 15 z³
Danuta Madeyska
Poetics of the Sirah
A Study of the Arabic Chivalrous
Romance
Warszawa, 2001, s. 216,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-73-6
Cena 25 z³
Zofia Podobiñska
Politesse dans les actes pragmatiques
en swahili
Warszawa, 2001, s. 250,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-71-X
Cena 25 z³
Ewa Machut-Mendecka
Studies in Arabic Theatre
and Literature
Warszawa, 2000, s. 206,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-30-2
Cena 18 z³
ORIENTALIA POLONA
Krystyna Skar¿yñska-Bocheñska
Al-Yaúi> and his theory
of social communication
Warszawa, 2010, s. 147,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-54-4
Cena z³ 35
Rajmund Ohly
Herero Ecology: the Literary Impact
Warszawa, 2000, s. 284, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-23-X
Cena 18 z³
ORIENTALIA POLONA
13
5AHE=
Sei Sh¯nagon
Zapiski spod wezg³owia
Zuihitsu, czyli „w œlad za pêdzelkiem”: notatki
gromadz¹ce to, co przyjdzie nam na myœ, co
sobie przypomnimy w wolnej chwili, co samo
sp³ynie na papier. Zapiski spod wezg³owia japoñskiej damy dworu znanej nam pod przydomkiem Sei Sh¯nagon (z prze³omu X i XI
wieku) uwa¿ane s¹ za pocz¹tek tego gatunku
w Japonii i jeden z jego najpiêkniejszych przyk³adów. £¹cz¹ w sobie wiersze i zabawne historie, które wydarzy³y siê na dworze cesarskim, wyliczenia rzeczy piêknych i rzeczy nudnych czy irytuj¹cych, krótkie listy nazw gór czy
równin i melancholijne szkice o tym, jak zachowuje siê kochanek doskona³y…
Dama Sei Sh¯nagon by³a niezwykle wnikliw¹
obserwatork¹ ¿ycia codziennego. Obdarzona
wielkim talentem poetyckim i nie mniejszym
temperamentem, na kartkach papieru, które
traktowa³a jak swój dziennik osobisty, nieprzeznaczony do pokazywania ludziom, œmia³o opisywa³a to, co zwróci³o jej uwagê, nie powstrzymuj¹c siê przy tym ani od z³oœliwoœci, ani od
wzruszenia.
Dziêki jej notatkom poznajemy ludzi zape³niaj¹cych japoñski dwór cesarski w³aœnie jako lu-
dzi: z ich mniejszymi czy wiêkszymi przywarami,
w codziennych sytuacjach. To sprawia, ¿e Zapiski
spod wezg³owia s¹ nie tylko ciekaw¹ lektur¹, ale
i fascynuj¹cym dokumentem z ¿ycia pewnej grupy
spo³ecznej, zaœ sam¹ Sei Sh¯nagon zaczynamy traktowaæ jak dobr¹ znajom¹.
Dr Anna Zalewska,
Uniwersytet Warszawski
Z japoñskiego prze³o¿y³a Agnieszka Heuchert
Warszawa 2013, s. 374, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-18-7
Cena 24 z³
SKARBY ORIENTU
15
Wêz³y duszy
Chrestomatia wspó³czesnych
opowiadañ chiñskich
Wybór, wstêp i opracowanie
Lidia Kasare³³o
Warszawa, 2005, s. 316, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-34-5
Cena 20 z³
Chrestomatia wspó³czesnych
opowiadañ japoñskich
Z japoñskiego prze³o¿y³a i opracowa³a
Monika Szychulska
Warszawa, 2005, s. 204, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-24-8
Cena 20 z³
Dazai Osamu
Zmierzch
Z japoñskiego prze³o¿y³
Miko³aj Melanowicz
Warszawa, 2001, s. 162, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-61-2
Cena 12 z³
Edward Al-Charrat
Wzgórze Apollina
Z arabskiego prze³o¿y³a
Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2000, s. 132, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-42-6
Cena 11 z³
Pak Wanso
Matczyna droga
Z koreañskiego prze³o¿y³a
Anna Wojakowska
Warszawa, 1999, s. 76, 120 x 170 mm
ISBN 83-86483-93-8
Cena 11 z³
Jahja at-Tahir Abd Allah
Naszyjnik i bransolety
Z arabskiego prze³o¿y³a
Jolanta Koz³owska
Warszawa, 1999, s. 88, 120 x 170 mm
ISBN 83-86483-90-3
Cena 11 z³
Raszid ad-Da’if
Kochany Panie Kawabato
Z arabskiego prze³o¿y³a
Ewa Machut-Mendecka
Warszawa, 1998, s. 152, 145 x 205 mm
ISBN 83-86483-80-6
Cena 11 z³
16
SKARBY ORIENTU
5AHE=
Ucieknie mnich, lecz nie umknie
œwiatynia
Przys³owia i m¹droœci chiñskie
Z chiñskiego prze³o¿y³
Marcin £ochowski
Warszawa, 2010, s. 80, 125 x 170 mm
ISBN 978-83-61203-55-1
Cena 16 z³
Mencjusz i Xunzi
O dobrym w³adcy, mêdrcach
i naturze ludzkiej
Z chiñskiego prze³o¿y³a
Ma³gorzata Religa
Warszawa, 1999, s. 98,
125 x 170 mm
ISBN 83-86483-74-1
Cena 12 z³
Perskie cnoty i niecnoty
Z perskiego prze³o¿y³a
Zofia Józefowicz-NiedŸwiecka
Warszawa, 1999, s. 118,
125 x 170 mm
ISBN 83-86483-97-0
Cena 12 z³
M¥DROŒÆ ORIENTU
17
5AHE=
Praca zbiorowa pod redakcj¹ naukow¹
José Ignacio Cabezóna
i Rogera R. Jacksona
Klasyczna literatura tybetañska
Klasyczna literatura tybetañska pod redakcj¹
J.I. Cabezóna i R.R. Jacksona – wybitnych tybetologów amerykañskich – od lat jest uznawana
za najbardziej kompletny i najlepszy podrêcznik
literatury tybetañskiej.
Obszernoœæ i zasiêg oddzia³ywania licz¹cej ponad 1300 lat historii literatury tybetañskiej sytuuj¹ j¹ wœród najwa¿niejszych tradycji Azji. Przemo¿ny wp³yw na jej rozwój mia³a kultura indyjska – sanskryt i przebogate dziedzictwo tradycji
buddyjskiej. Na przestrzeni wieków formy pisane znajdowa³y przewagê nad ustnymi, wp³ywy
indyjskie nad rodzimymi, a zagadnienia religijne nad œwieckimi, zawsze jednak rdzenne style
i tematyka zajmowa³y wa¿ne miejsce w tybetañskiej tradycji literackiej. W rezultacie powsta³a
spuœcizna, której ró¿norodnoœæ i obfitoœæ budz¹
najwy¿szy podziw. Ka¿dy z dzia³ów literatury tybetañskiej zosta³ w niniejszej ksi¹¿ce omówiony
przez najwybitniejszych specjalistów w sposób
nie tylko urzekaj¹cy erudycj¹ i wysokim poziomem naukowym, lecz tak¿e przejrzystoœci¹ uk³adu i piêknem jêzyka.
Z angielskiego prze³o¿y³ Filip Majkowski
Warszawa 2012, s. , 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-11-8
Cena 39 z³
LITERATURY ORIENTALNE
19
Józef Bielawski
Klasyczna literatura arabska
Warszawa, 2012, wyd. III, s. 354, 135 x
205 mm
ISBN 978-83-63778-01-9
Cena 22 z³
Jerzy Tulisow
Folklor ludów tunguskich
Warszawa, 2009, s. 356, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-33-9
Cena 28 z³
Oztürk Emiro"lu
Tradycja i nowoczesnoϾ
w literaturze tureckiej 1718-1895
Warszawa, 2010, s. 398, 165 x 238 mm
ISBN 978-83-61203-30-8
Cena 25 z³
Krystyna Skar¿yñska-Bocheñska
Pochwa³a sztuki s³owa. Al-Yaúi>
i jego teoria komunikacji
Warszawa, 2009, s. 231,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-16-2
Cena 21 z³
Marek Mejor (red.)
Œwiat³o s³owem zwane.
Wypisy z literatury staroindyjskiej
Warszawa, 2007, s. 892, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-86-6
Cena 45 z³
Arvind K. Mehrotra (red.)
Historia anglojêzycznej literatury
indyjskiej
Warszawa, 2007, s. 565, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-72-9
Cena 26 z³
Klaus Mylius
Historia literatury staroindyjskiej
Z niemieckiego prze³o¿y³ Leon ¯ylicz
Warszawa, 2004, s. 424, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-68-1
Cena 21 z³
Halina Ogarek-Czoj
Klasyczna literatura koreañska
Warszawa, 2003, s. 203, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-62-2
Cena 16 z³
Halina Ogarek-Czoj
Literatura koreañska XX wieku
Warszawa, 2007, s. 275,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-49-1
Cena 19 z³
20
LITERATURY ORIENTALNE
Halina Ogarek-Czoj
Na Tohyang and Korean
Short Story Writing of the 1920s
Warszawa, 2002, s. 294,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-33-9
Cena 22 z³
Janusz Krzywicki
Wprowadzenie do imaginarium
literatury afrykañskiej
Czêœæ 1. W krêgu tradycji
Warszawa, 2002, s. 212, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-08-8
Cena 15 z³
Ewa Siwierska
Hausañska poezja homiletyczna
Wydanie rêkopisu Muhammadu Bako
(po³owa XIX wieku)
Warszawa, 2000, s. 286, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-18-3
Cena 11 z³
Literatura arabska. Dociekania
i prezentacje
Tom II. Prawo i teologia islamu
Wspó³czesna proza arabska
Praca zbiorowa pod red.
Marka M. Dziekana
Warszawa, 2000, s. 162, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-26-4
Cena 18 z³
Danuta Stasik
Opowieœæ o prawym królu
Warszawa, 2000, s. 354, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-51-5
Cena 21 z³
Lidia Kasare³³o
Totemy ¿ycia...
Chiñska literatura poszukiwania
korzeni
Warszawa, 1999, s. 298, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-15-9
Cena 15 z³
Anna Sieklucka, Juliusz Parnowski
Czterojêzyczna chrestomatia
pendŸabska
Warszawa, 1998, s. 400,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-11-6
Cena 20 z³
DŸajadewa
Pieϖ o Krysznie Pasterzu
Z sanskrytu prze³o¿yli
Barbara Grabowska i Andrzej £ugowski
Warszawa, 1996, s. 125, 145 x 205 mm
ISBN 83-86483-29-6
Cena 5 z³
Jerzy Tulisow
Legendy ludów Mand¿urii
Tom II
Warszawa, 1998, s. 182, 145 x 205 mm
ISBN 83-86483-84-9
Cena 15 z³
LITERATURY ORIENTALNE
21
5AHE=
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Danuty
Chmielowskiej, Barbary Grabowskiej
i Ewy Machut-Mendeckiej
Dziecko w Oriencie
Niniejszy tom, przygotowany przez specjalistów
z zakresu kultur i jêzyków Wschodu i Afryki
Wydzia³u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, by³ w zamierzeniu zbiorem artyku³ów dotycz¹cych dziecka, jego sytuacji i roli
w rodzinie w ró¿nych krajach Orientu i ró¿nych
czasach: staro¿ytnej Mezopotamii, dawnych Indiach, krajach arabskich, Afganistanie, Turcji,
Wietnamie, Chinach, Japonii i Nigerii. Teksty
przedstawiaj¹ zasadniczo sytuacjê wspó³czesn¹,
lecz przedmiotem analizy jest tak¿e wielka rola
tradycji.
Dziecko zgodnie z definicj¹ jest istot¹, której brak
wyraŸnie okreœlonych, jednoznacznych cech, jest
pozbawione seksualnoœci. Nie osi¹gnê³o jeszcze
dojrza³oœci, znajduje siê w stanie inicjalnym. Jest
symbolem pocz¹tku, nowej sekwencji dziejów. Gdy weŸmiemy pod uwagê powy¿sze sformu³owanie, to oka¿e siê, ¿e zebrany w tomie bogaty
i ró¿norodny materia³ nie zawsze odnosi siê do
dziecka nieokreœlonej p³ci, lecz w du¿ej mierze
omawia sytuacjê ma³ego ch³opca i ma³ej dziewczynki. W œwietle tego dziecko w krajach Orientu nie jest wartoœci¹ sam¹ w sobie, lecz jego znaczenie zale¿y od tego, czy jest synem, którego
siê oczekuje i po¿¹da w rodzinie, czy te¿ córk¹,
której przybycie nie budzi radoœci.
Warszawa 2013, s. 258, 150 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-19-4
Cena 27 z³
ŒWIAT ORIENTU
23
Przemys³aw Szczurek
Sati. Samopalenie wdów indyjskich
w najdawniejszych relacjach Wschodu
i Zachodu
Sanskrycki termin sati (sat´) oznacza wiern¹, praw¹, cnotliw¹ niewiastê. Staroindyjska tradycja
powi¹za³a go przede wszystkim z kobiet¹, która
po œmierci mê¿a ginê³a wraz z nim na stosie kremacyjnym, by wspólnie pod¹¿yæ do œwiata niebiañskiego i tam wieœæ dalsz¹, pe³n¹ szczêœcia
egzystencjê, a po powrocie na ziemiê w kolejnym wcieleniu znów zostaæ jego wiern¹ ma³¿onk¹. Z czasem termin sati – zw³aszcza w jego zachodniej recepcji – zacz¹³ byæ tak¿e u¿ywany na
okreœlenie samego zwyczaju i praktyki samopalenia wdów w Indiach oraz zwi¹zanego z ni¹ ceremonia³u.
Bulwersuj¹ce Europejczyków informacje o zwyczaju samopalenia wdów dociera³y z Indii do
œwiata zachodniego znacznie wczeœniej ni¿ bogactwo indyjskiej myœli filozoficzno-religijnej,
medytacja, joga, upaniszady, Bhagawadgita,
doktryna buddyzmu i zanim narodzi³a siê w europejskich uniwersytetach œwiadomoœæ indoeuropejskiej wspólnoty jêzykowej. Œredniowieczne i nowo¿ytne relacje o wdowach wstêpuj¹cych
na stos trafia³y do Europy najczêœciej w formie
pamiêtników z podró¿y, g³ównie z okresu XVI–
XVIII w. Œwiat zachodni mia³ jednak okazjê s³yszeæ o tym zdumiewaj¹cym zwyczaju znacznie
wczeœniej, bo ju¿ w czasach staro¿ytnych.
Ksi¹¿ka Przemys³awa Szczurka koncentruje siê
na przedstawieniu, klasyfikacji i analizie najstarszych œwiadectw odnosz¹cych siê do praktyk samopalenia wdów w Indiach. Autor analizuje
z jednej strony œwiadectwa staroindyjskie (przede
wszystkim sanskryckie), z drugiej strony staro¿ytne – a w niektórych przypadkach tak¿e póŸniejsze – relacje œwiata zachodniego. Przedstawia tak¿e zachowane w Indiach materialne do-
wody czci oddawanej sati (tzw. kamienie pamiêci sati z zawartymi na nich symbolami i inskrypcjami, kapliczki i œwi¹tynki sati). Przytoczone
przez autora œwiadectwa – zw³aszcza te literackie – pozwalaj¹ skonfrontowaæ najstarsze Ÿród³a
Wschodu i Zachodu na temat jednego z najbardziej os³awionych i kontrowersyjnych obyczajów
dawnych Indii.
Przemys³aw Szczurek – adiunkt w Zak³adzie Filologii Indyjskiej (Instytut Studiów Klasycznych,
Œródziemnomorskich i Orientalnych) Uniwersytetu Wroc³awskiego. Prowadzi badania nad literatur¹ staroindyjsk¹ oraz greckimi i rzymskimi
Ÿród³ami o Indiach staro¿ytnych. Jest autorem
prac na temat procesów redakcji Bhagawadgity,
filozoficzno-religijnych koncepcji zawartych
w literaturze sanskryckiej i tekstach kanonu palijskiego oraz greckich i rzymskich œwiadectw
o Indiach.
Warszawa 2012, s. 446, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-15-6
Cena 32 z³
24
ŒWIAT ORIENTU
Katarzyna Pachniak
Ezoteryczne od³amy islamu
w muzu³mañskiej literaturze
herezjograficznej
Warszawa, 2012, s. 318, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-67-4
Cena 30 z³
B³yskawiczne podboje i sukcesy kalifatu przyci¹ga³y do islamu nowych wyznawców, maj¹cych
ju¿ w³asne dziedzictwo religijne i kulturowe.
Dziedzictwo to by³o zdecydowanie odrzucane
przez sunnizm, ale akceptowane przez grupy szyickie, wœród których szczególne zainteresowanie
budzi³a ezoteryka, traktowana jako wiedza tajemna, przeznaczon¹ dla wybranych.
ród³ami do badania ezoteryki w szyickiej ideologii s¹ przede wszystkim muzu³mañskie traktaty herezjograficzne, a tak¿e kroniki, literatura
adabowa, czyli edukacyjno-rozrywkowa, i inne
dokumenty.
Katarzyna Pachniak, arabistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry
Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym UW. Zajmuje siê œredniowieczn¹ muzu³mañsk¹ teologi¹, teori¹ polityki, filozofi¹ i jest
autork¹ wielu prac poœwiêconych tym dziedzinom.
Georges Kass
Wino kobiety i œpiew
w pa³acach arabskich.
Mu"èn – nieprzyzwoitoœci w kulturze
arabskiej epoki Abbasydów
Warszawa, 2012, s. 300, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-95-7
Cena 25 z³
To nowe spojrzenie na klasyczn¹ literaturê arabsko-muzu³mañsk¹ w naszej literaturze orientalistycznej. W pewnym stopniu stanowi powrót do
dawnych opowieœci o haremowych tajemnicach
orientalnych dworów, ale opiera siê nie na niezweryfikowanych opowieœciach europejskich
podró¿ników, lecz na oryginalnych œredniowiecznych arabskich Ÿród³ach historycznych i literackich. Poznajemy tajemnice alkowy, mi³oœæ i zdradê, chwile szczêœcia i tragedii mi³osnych.
Wszystko to okraszone jest wspania³¹ poezj¹,
która towarzyszy Arabom we wszystkich chwilach ich ¿ycia. To Orient jak¿e odmienny od tego,
który znamy z ekranów telewizorów. Autor, arabista i pisarz, umiejêtnie wprowadza nas w ten
tajemniczy œwiat w sposób barwny i ciekawy, nie
sprzeniewierzaj¹c siê przy tym filologicznej i kulturoznawczej metodzie naukowej.
Prof. dr hab. Marek M. Dziekan
ŒWIAT ORIENTU
25
26
Praca zbiorowa pod redakcj¹
Xaviera Raufera
Atlas radykalnego islamu
Z francuskiego prze³o¿y³a
Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2011, s. 468, 170 x 240 mm
ISBN 978-83-61203-77-3
Cena 47 z³
Martin Meredith
Historia wspó³czesnej Afryki.
Pó³ wieku niepodleg³oœci
Z angielskiego prze³o¿y³
Stanis³aw Pi³aszewicz
Warszawa, 2011, s. 676, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-76-6
Cena 42 z³
Lidia Kasare³³o
Chiñska kultura symboliczna.
Jej wspó³czesne metamorfozy
w literaturze, teatrze i malarstwie
Warszawa, 2011, s. 282, 165 x 235 mm,
kolorowe reprodukcje
ISBN 978-83-61203-53-7
Cena 27 z³
Heinrich von Stietencron
Hinduizm
Z niemieckiego prze³o¿y³ Leon ¯ylicz
Warszawa, 2010, s. 134,
135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-58-2
Cena 19 z³
Dominique de La Maisonneuve
Judaizm
Z francuskiego prze³o¿y³a
Bogus³awa Filipowicz
Warszawa, 2010, s. 176,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-45-2
Cena 21 z³
Leksykon wiedzy o Chinach
wspó³czesnych
Praca zbiorowa pod red.
Thierry’ego Sanjuana
Z francuskiego prze³o¿y³a
Irena Ka³u¿yñska
Warszawa, 2009, s. 356, 160 x 230 mm
ISBN 978-83-61203-34-6
Cena 32 z³
Miko³aj Melanowicz
Japoñski dramat telewizyjny
Warszawa, 2009, s. 312, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-27-8
Cena 24 z³
Janusz Danecki
Podstawowe wiadomoœci o islamie
Warszawa, 2011, wyd. IV,
s. 668, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-81-0
Cena 42 z³
Abdellah Hammoudi
Pielgrzymka do Mekki
Z francuskiego prze³o¿y³a Katarzyna
Pachniak
Warszawa, 2007, s. 250, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-89-7
Cena 23 z³
ŒWIAT ORIENTU
Gilles Kepel
Fitna. Wojna w sercu islamu
Z francuskiego prze³o¿y³a
Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2006, s. 292, 165 x 235 mm
ISBN 83-89899-41-8
Cena 23 z³
Houchang Nahavandi
Upadek i œmieræ szacha Iranu.
Relacje i dokumenty
Z francuskiego prze³o¿y³a
Zofia Józefowicz-NiedŸwiecka
Warszawa, 2008, s. 280, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-92-7
Cena 23 z³
Giampaolo R. Capisani
Nowe pañstwa Azji Œrodkowej
Z angielskiego prze³o¿yli
Ludwika W³odek, Andrea i Maciej Falkowscy, Marek Czekañski
i Krzysztof Ptasiñski
Warszawa, 2004, s. 362, 165 x 235 mm
ISBN 83-89899-04-3
Cena 34 z³
Dieter Schlingloff
Buddyzm
Z niemieckiego prze³o¿y³ Leon ¯ylicz
Warszawa, 2004, s. 248,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-76-2
Cena 22 z³
Piotr Balcerowicz
Historia klasycznej filozofii indyjskiej
Czêœæ 1. Pocz¹tki, nurty analityczne
i filozofia przyrody
Warszawa, 2003, s. 488,
165 x 235 mm
ISBN 83-88938-55-X
Cena 37 z³
Piotr Balcerowicz
D¿inizm. Staro¿ytna religia Indii
Warszawa, 2003, s. 336,
165 x 235 mm
ISBN 83-88938-31-2
Cena 29 z³
Ahmed Rashid
D¿ihad
Narodziny wojuj¹cego islamu w Azji
Œrodkowej
Z angielskiego prze³o¿yli Andrea
i Maciej Falkowscy
Warszawa, 2003, s. 322, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-30-4
Cena 24 z³
Sylwester Milczarek
Kultura ³owiecka
w œwiecie islamu
Warszawa, 2002, s. 234,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-95-7
Cena 20 z³
Marika Pirveli
Miasto gruziñskie w œwietle
europejskiej i orientalnej koncepcji
urbanistycznej
Warszawa, 2002, s. 278,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-86-8
Cena 21 z³
ŒWIAT ORIENTU 27
28
Anna Byliñska-Naderi
Uczta dla ducha
Muzyka perska drugiego renesansu,
XVI–XVII wiek
Warszawa, 2002, s. 196,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-78-7
Cena 18 z³
Stanis³aw Pi³aszewicz
Religie i mitologia Czarnej Afryki
Przegl¹d encyklopedyczny
Warszawa, 2002, s. 272,
145 x 205 mm
ISBN 83-88939-04-5
Cena 16 z³
Fred Halliday
Islam i mit konfrontacji. Religia
i polityka na Bliskim Wschodzie
Z angielskiego prze³o¿y³
Robert Piotrowski
Warszawa, 2002, s. 260, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-02-9
Cena 26 z³
Eugeniusz S³uszkiewicz
Pradzieje i legendy Indii
Warszawa, 2001, s. 444,
165 x 235 mm,
ISBN 83-8238-65-5
Cena 34 z³
Praktyki religijne w Indiach
Praca zbiorowa pod red.
Donalda S. Lopeza, Jr
Warszawa, 2001, s. 780, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-68-X
Cena 37 z³
Jacques Pimpaneau
Chiny. Kultura i tradycje
Z francuskiego prze³o¿y³a Irena
Ka³u¿yñska
Warszawa, 2001, s. 340,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-77-9
Cena 32 z³
Robert Solé
Uczeni Bonapartego
Z francuskiego prze³o¿y³a
Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2001, s. 230, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-49-3
Cena 20 z³
Marian Ba³czewski
Znajomoœæ edukacji Turków
osmañskich w Polsce od schy³ku
Œredniowiecza do Odrodzenia
Warszawa, 2001, s. 288,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-88-4
Cena 20 z³
Julita Baœ
Obrzêdowoœæ Berberów Atlasu
Wysokiego
Warszawa, 2001, s. 172,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-82-5
Cena 21 z³
ŒWIAT ORIENTU
5AHE=
PHILOLOGIA
ORIENTALIS
Krystyna Szarzyñska
Sumerica
Prace sumeroznawcze
Warszawa, 1997, s. 224, 165 x 235 mm
ISBN 83-86483-43-1
Cena 11 z³
Stanis³aw Ka³u¿yñski
Iacutica
Prace jakutoznawcze
Warszawa, 1995, s. 408,
165 x 235 mm
ISBN 83-86483-19-9
Cena 11 z³
5AHE=
TEATR ORIENTU
Ewa Machut-Mendecka
The Art of Arabic Drama
A Study in Typology
Warszawa, 1997, s. 198,
165 x 235 mm
ISBN 83-86483-44-X
Cena 11 z³
5AHE=
Masahiko Shimada
Wyrok œmierci na ¿yczenie
Z japoñskiego prze³o¿y³a
Barbara S³omka
Warszawa, 2004, s. 360, 125 x 182 mm
ISBN 83-88938-63-0
Cena 21 z³
Kiyohiro Miura
Nasz syn zostaje mnichem
Z japoñskiego prze³o¿y³a
Barbara S³omka
Warszawa, 2003, s. 110, 125 x
182 mm
ISBN 83-88938-27-4
Cena 14 z³
5AHE=
Jane Hathaway, Karl K. Barbir
Arabowie pod panowaniem Osmanów
1516–1800
Z angielskiego prze³o¿y³a Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2012, s. 326, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-91-9
Cena 33 z³
Ksi¹¿ka Jane Hathaway to nowatorskie przedstawienie historii ziem arabskich w Imperium Osmañskim. Autorka nie skupia siê bowiem na elitach w³adzy centralnej i strategicznych dla imperium decyzjach, ale – siêgaj¹c po arabskie archiwa i inne lokalne Ÿród³a w pañstwach zale¿nych
od Turcji – dociera do poddanych imperium i œledzi wszystkie aspekty ¿ycia w osmañskich prowincjach. Barwnym i ¿ywym jêzykiem opowiada o miejscowych elitach i zwyk³ych ludziach,
roli kobiet i eunuchów, miastach i wsiach, handlu i uprawie ziemi, mniejszoœciach etnicznych
i religijnych, a tak¿e o ¿yciu intelektualnym i religijnym na osmañskich dworach.
Jane Hathaway jest profesorem historii na
Uniwersytecie Stanowym Ohio i autork¹ licznych
artyku³ów oraz ksi¹¿ek na temat historii Imperium Osmañskiego. Praca zbiorowa pod redakcj¹
Jonathana Sheparda
Bizancjum.
Ok. 500–1024
Z angielskiego prze³o¿yli Katarzyna Pachniak,
Jan Stanis³aw Partyka, Robert Piotrowski
Warszawa, 2012, s. 632, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-04-0
Cena 50 z³
Ukazanie siê ksi¹¿ki Bizancjum ok. 500–1024
jest bez w¹tpienia wydarzeniem na polskim rynku wydawniczym. Jest to pierwsza z dwóch czêœci sk³adaj¹cych siê na monumentaln¹ pracê najwybitniejszych specjalistów, zaproszonych do
wspó³pracy przez wydawnictwo uniwersytetu
w Cambridge. Autorzy jasno i obszernie omawiaj¹ w niej poszczególne okresy dziejów imperium, wszystkie wa¿ne wydarzenia polityczne,
militarne, gospodarcze i spo³eczne oraz istotne
spory i kontrowersje religijne. Praca stanowi niezrównane Ÿród³o wiedzy nie
tylko dla bizantologów, lecz tak¿e badaczy historii Trzeciego Rzymu – Rosji, czy orbituj¹cych
wokó³ Bizancjum pañstw s³owiañskich. Jest niezbêdn¹ lektur¹ równie¿ dla historyków Kaukazu
– Gruzji, Armenii oraz orientalistów zajmuj¹cych
siê dziejami Egiptu, Turcji, Palestyny lub Syrii. DZIEJE ORIENTU
31
Stanford J. Shaw
Historia Imperium Osmañskiego
i Republiki Tureckiej
t.1. 1280–1808
Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw
Historia Imperium Osmañskiego
i Republiki Tureckiej
t. 2. 1808–1975
Z angielskiego prze³o¿y³ Bart³omiej Œwietlik
Warszawa, 2012, s. 496, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-78-0
Cena 37 z³
Z angielskiego prze³o¿y³ Bart³omiej Œwietlik
Warszawa, 2012, s. 696, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-93-3
Cena 45 z³
Ksi¹¿ka Stanforda Shawa jest jedn¹ z najbardziej znanych i cenionych prac poœwiêconych dziejom
Turcji od za³o¿enia pañstwa Osmanów w Anatolii w XIV wieku, przez czasy wielkiego imperium, na
którego gruzach powsta³a w 1923 roku Republika Turecka, po rok 1975. We wprowadzeniu Shaw kreœli
dzieje ludów tureckich w Azji Œrodkowej, sk¹d wywodzili siê protoplaœci dzisiejszych Turków, mieszkañców republiki. Autor omawia nie tylko wydarzenia historyczne, lecz tak¿e szeroko uwzglêdnia system administracyjny, gospodarczy i finansowy imperium, kreœli rozwój piœmiennictwa i literatury piêknej okresu klasycznego. Ksi¹¿ka daje niezwykle bogaty obraz dziejów Turcji przedstawiony w interesuj¹cej formie.
Prof. Tadeusz Majda
Praca Stanforda J. Shawa jest niezwykle szczegó³owym opracowaniem prawie siedmiuset lat historii
pañstwa tureckiego. Oprócz obszernych opisów i analiz wa¿nych wydarzeñ historycznych ksi¹¿ka ta
zawiera cenne i wartoœciowe dane bibliograficzne, indeksy oraz mapy. Jest doskona³ym uzupe³nieniem
polskich publikacji poœwiêconych zagadnieniom historii Turcji, z których ¿adna w tak obszerny i szczegó³owy sposób nie odnosi siê do omawianych tematów.
Prof. Ewa Siemieniec-Go³aœ
32
DZIEJE ORIENTU
Konrad Seitz
Chiny. Powrót olbrzyma
Chiny przez kilka tysi¹cleci swojej historii, potê¿ne i niewzruszone, przekonane o w³asnej wy¿szoœci i doskona³oœci sinizowa³y najeŸdŸców. Od
obcych, których uwa¿a³y za barbarzyñców, odgrodzi³y siê, buduj¹c Wielki Mur od strony l¹du
i pal¹c swoj¹ olbrzymi¹ flotê, która od wieków
panowa³a na oceanach. W poszukiwaniu harmonii stworzy³y idealny system pañstwa i spo³eczeñstwa, ale pacyfizm i niechêæ do ewolucji ostatecznie przyczyni³y siê do ich klêski w starciu
z Europ¹. Konrad Seitz przedstawia dzieje Chin
i ich „cywilizacjê doskona³¹”, za³amanie siê konfucjañskiego œwiata w XIX wieku, trudne narodziny nowego chiñskiego pañstwa po 1949 roku,
tragiczne skutki wprowadzenia komunizmu
i gwa³towne przemiany ostatniego dwudziestolecia. Po latach upokorzeñ doznanych od bliskich
i dalszych s¹siadów, okresie izolacji i dramatycznych eksperymentach na narodzie Komunistyczna Partia Chin postawi³a na rozwój ekonomiczny i gospodarczy, odnosz¹c spektakularne sukcesy, czym wzbudzi³a powszechny podziw, ale
i uzasadnone obawy. Niewykluczone, ¿e za dwadzieœcia lat Chiny uzyskaj¹ status supermocarstwa tak¿e pod wzglêdem politycznym i wojskowym. Czy powróc¹ do swoich imperialnych tradycji? Czy Chiny bêd¹ dla œwiata hegemonem,
czy partnerem? Jak bêd¹ chcia³y wp³ywaæ na losy
globu?
Karenina Kollmar-Paulenz
Tybet. Zarys historii
Z niemieckiego prze³o¿y³ Marek Mejor
Warszawa, 2009, s. 230,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-37-7
Cena 22 z³
Konrad Seitz (ur. 1934) studiowa³ filologiê klasyczn¹, historiê i filozofiê w Niemczech, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i politologiê
w Stanach Zjednoczonych. Pracowa³ w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. By³ ambasadorem w Indiach, we W³oszech oraz w latach 1995-1999 w Chinach
Z niemieckiego prze³o¿y³ Tomasz Mazur
Warszawa, 2013, wyd. II, s. 425, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-82-7
Cena 32 z³
Dietmar Rothermund
Indie. Nowa azjatycka potêga
Z angielskiego prze³o¿yli Anna Tarnowska,
Ewa Tarnowska, Mariusz Zwoliñski
Warszawa, 2010, s. 316, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-57-5
Cena z³ 26
Michel Boivin
Indie. Zarys historii
Z francuskiego prze³o¿y³a
Iwona Badowska
Warszawa, 2011, s. 148, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-84-1
Cena 20 z³
DZIEJE ORIENTU
33
34
Janusz ¯ebrowski
Dzieje Syrii. Od czasów
najdawniejszych do wspó³czesnoœci
wyd. II uzupe³nione,
Warszawa, 2011, s. 214,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-75-9
Cena 22 z³
Jean-Louis Margolin
Japonia 1937-1945.
Wojna Armii Cesarza
Z francuskiego prze³o¿y³y
Joanna P. Rurarz, Agnieszka Rurarz
Warszawa, 2013, wyd. II, s. 532,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-16-3
Cena 40 z³
Thierry Coville
Najnowsza historia Iranu.
Republika islamska
Z francuskiego prze³o¿y³a
Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2009, s. 253,
158 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-40-7
Cena 27 z³
Hassan Ali Jamsheer
Historia powstania islamu
jako doktryny spo³eczno-politycznej
Warszawa, 2009, s. 220,
158 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-41-4
Cena 21 z³
Farhad Daftary
Ismailici. Zarys historii
Z angielskiego prze³o¿y³a
Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2008, s. 255,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-91-0
Cena 25 z³
Hassan Ali Jamsheer
Wspó³czesna historia Iraku
Warszawa, 2007, s. 204,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-82-8
Cena 21 z³
Mieczys³aw Jerzy Künstler
Pierwsze wieki cesarstwa
chiñskiego
Warszawa, 2007, s. 180,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-93-4
Cena 22 z³
Hugh Kennedy
Dwór kalifów
Z angielskiego prze³o¿y³y
Jolanta Koz³owska i Joanna Pierzcha³a
Warszawa, 2010, wyd. II, s. 232,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-51-4
Cena 24 z³
Barbara Stêpniewska-Holzer,
Jerzy Holzer
Egipt. Stulecie przemian
Warszawa, 2008, wyd. II poprawione
i rozszerzone, s. 305, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-14-8
Cena 23 z³
DZIEJE ORIENTU
Krzysztof Dêbnicki
Wspó³czesna historia
Królestwa Nepalu
Warszawa, 2005, s. 276,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-29-9
Cena 20 z³
Baabar
Dzieje Mongolii
Z angielskiego prze³o¿y³
Stanis³aw Godziñski
Warszawa, 2009, wyd. II poprawione,
s. 546, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-26-2
Cena 28 z³
Joanna P. Rurarz
Historia Korei
Warszawa, 2009, wyd. II
poprawione, s. 454, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-28-6
Cena 26 z³
Bogdan Sk³adanek
Historia Persji
Tom I. Od czasów najdawniejszych
do najazdu Arabów
Warszawa, 2008, wyd. III rozszerzone,
s. 386, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-09-4
Cena 25 z³
Bogdan Sk³adanek
Historia Persji
Tom II. Od najazdu Arabów
do koñca XV wieku
Warszawa, 2008, wyd. II, s. 320,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-07-0
Cena 25 z³
Bogdan Sk³adanek
Historia Persji
Tom III. Od Safawidów do II wojny
œwiatowej
Warszawa, 2007, s. 186, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-78-1
Cena 23 z³
Curtis Andressen
Krótka historia Japonii
Od samurajów do Sony
Z angielskiego prze³o¿y³a
Anna Œledziñska
Warszawa, 2009, s. 208, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-88938-98-6
Cena 28 z³
Henry Corbin
Historia filozofii muzu³mañskiej
Z francuskiego prze³o¿y³a
Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2009, s. 358, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-31-6
Cena 24 z³
Henryk Zins
Historia Zimbabwe
Warszawa, 2003, s. 294,
165 x 235 mm
ISBN 83-88938-50-9
Cena 15 z³
DZIEJE ORIENTU
35
Historia nauki arabskiej
Tom I. Astronomia teoretyczna
i stosowana
Praca zbiorowa pod red.
Roshdiego Rasheda
Warszawa, 2000, s. 376, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-31-0
Cena 25 z³
Historia nauki arabskiej
Tom II. Nauki matematyczne
i fizyka
Praca zbiorowa pod red.
Roshdiego Rasheda
Warszawa, 2001, s. 398,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-91-4
Cena 25 z³
Historia nauki arabskiej
Tom III. Technika, alchemia,
nauki przyrodnicze i medycyna
Praca zbiorowa pod red.
Roshdiego Rasheda
Warszawa, 2005, s. 344, 165 x 235 mm
ISBN 83-89899-30-2
Cena 25 z³
Marek M. Dziekan
Historia Iraku
Warszawa, 2007, wyd. II uzupe³nione,
s. 244, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-77-4
Cena 21 z³
Robert Piêtek
Wojna w dziejach Dahomeju
od XVII do XIX wieku
Warszawa, 2001, s. 252, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-70-1
Cena 20 z³
Aleksander Bu³atowicz
Z wojskami Menelika II
Zapiski z podró¿y do Etiopii
Warszawa, 2000, s. 368,
165 x 235 mm
ISBN 82-88238-27-2
Cena 26 z³
Georges Roux
Mezopotamia
Z francuskiego prze³o¿y³y
Beata Kowalska i Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2006, s. 446, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-88938-42-9
Cena 29 z³
36
DZIEJE ORIENTU
Abul Fazl Bajhaki
Historia Su³tana Masuda
Wybór, komentarz i przek³ad
z perskiego Bogdan Sk³adanek
Warszawa, 1996, s. 300,
165 x 235 mm
ISBN 83-86483-26-1
Cena 15 z³
Marek Pawe³czak
Afrykañskie pañstwo Kilindich
w XVIII i XIX wieku
Warszawa, 2000, s. 212,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-34-5
Cena 16 z³
5AHE=
BYÆ KOBIET¥
Praca zbiorowa pod red.
Danuty Chmielowskiej,
Barbary Grabowskiej
i Ewy Machut-Mendeckiej
Byæ kobiet¹ w Oriencie
Monografiê Byæ kobiet¹ w Oriencie przygotowali
specjaliœci w zakresie kultur, jêzyków, stosunków
spo³ecznych i literatury ró¿nych obszarów
Wschodu i Afryki. Jej tematem s¹ zagadnienia
przedstawiaj¹ce sytuacjê kobiety (choæ nie da siê
jej oddzieliæ od relacji kobiety i mê¿czyzny,
a tak¿e kobiety i spo³eczeñstwa) w Azji i Afryce
w kontekœcie przemian kulturowych i spo³eczno-politycznych. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci; pierwsza zawiera rys historyczny obejmuj¹cy nastêpuj¹ce kraje: Wschód Staro¿ytny, kraje
arabskie, Turcjê, Izrael, Iran, Indie, Koreê, Japoniê, Wietnam, Chiny oraz Czarn¹ Afrykê. Druga
prezentuje wizerunek kobiety w literaturze wybranych krajów (Turcja, Izrael, Indie oraz Mongolia).
Warszawa, 2011, wyd. II,
s. 276, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-88238-99-4
Cena 28 z³
BYÆ KOBIET¥
37
5AHE=
Magdalena Nowaczek-Walczak
¯ycie codzienne w muzu³mañskim
Madrycie
Ksi¹¿ka ukazuje oblicze Madrytu, którego pró¿no szukaæ w przewodnikach turystycznych. Opowiada o ¿yciu codziennym muzu³manów, którzy
przybywaj¹c do Hiszpanii przywieŸli ze sob¹
baga¿ odmiennych doœwiadczeñ.
Proponujemy wyprawê do Madrytu, gdzie nocne ¿ycie, muzeum Prado, stylowe kawiarnie czy
stadion Santiago Bernabeu wspó³istniej¹ z meczetami, arabskimi sklepikami oraz biurami turystycznymi organizuj¹cymi pielgrzymki do
Mekki.
Magdalena Nowaczek-Walczak – arabistka,
doktorantka UW, spêdzi³a dwa lata w Madrycie,
gdzie mia³a okazjê poznaæ bli¿ej spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹. Oprócz islamu w kraju flamenco, corridy i wina interesuje siê arabskim przek³adem
Harry’ego Pottera, Mekka Col¹, lalk¹ Fulla i innymi przejawami globalizacji œwiata arabskiego.
Warszawa, 2012, s. 200, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-96-4
Cena 23 z³
¯YCIE CODZIENNE
39
Dobros³awa Wiktor-Mach
¯ycie codzienne w Baku
Warszawa 2011, s. 93, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-60-5
Cena 18 z³
Maria Skakuj-Puri
¯ycie codzienne w Delhi
Warszawa, 2011, s. 483, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-56-8
Cena 29 z³
Dobek Pater
¯ycie codzienne w Johannesburgu
Warszawa, 2009, s. 155, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-32-2
Cena 21 z³
Magda Zawadewicz
¯ycie codzienne
w muzu³mañskim Londynie
Warszawa, 2008, s. 220, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-85-9
Cena 21 z³
Marta Widy
¯ycie codzienne
w muzu³mañskim Pary¿u
Warszawa, 2005, s. 160, 130 x 205 mm
ISBN 83-89899-22-1
Cena 19 z³
Anna Grajewska
¯ycie codzienne w Kairze
Warszawa, 2004, s. 118, 130 x 205 mm
ISBN 83-88938-88-6
Cena 21 z³
Marcin £ochowski
¯ycie codzienne w Pekinie
Warszawa, 2002, s. 142, 130 x 205 mm
ISBN 83-88938-01-0
Cena 21 z³
40
¯YCIE CODZIENNE
WIECZORY Z NAUK¥
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 1/2010 (47)
red. El¿bieta Kaczyñska
Warszawa, 2010, s. 121, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-46-9
Cena 10 z³
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 2/2007 (46)
red. El¿bieta Kaczyñska
Warszawa, 2008, s. 109, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-01-8
Cena 10 z³
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 1/2007 (45)
red. El¿bieta Kaczyñska
Warszawa, 2007, s. 115, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-73-6
Cena 10 z³
WIECZORY Z NAUK¥
41
5AHE=
Sheila S. Blair, Jonathan M. Bloom
Sztuka i architektura islamu
1250–1800
Bogato ilustrowana i znakomicie udokumentowana ksi¹¿ka przedstawia architekturê, sztukê
ksi¹¿ki i rzemios³o artystyczne w poszczególnych
regionach œwiata islamu od Andaluzji i Maroka,
przez Afrykê Pó³nocn¹, Arabiê, Bliski Wschód,
Turcjê, Irak, Iran, kraje Azji Centralnej, po Indie
Pó³nocne, od po³owy XIII wieku do pocz¹tków
wieku XIX. S¹ to stulecia, w czasie których zanika³a dominacja muzu³mañskiej sztuki arabskiej,
rozkwita³a natomiast muzu³mañska sztuka perska i turecka. Uwidacznia³o siê to w odmiennoœciach stylowych i zró¿nicowaniach ikonograficznych, jednak z zachowaniem tradycyjnych kanonów estetycznych.
Prezentowana ksi¹¿ka jest drug¹ czêœci¹ historii
sztuki islamu wydanej ju¿ w Polsce (Sztuka i architektura islamu 650–1250, autorstwa Richarda Ettinghausena, Olega Grabara i Marylin Jenkins-Madiny, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2007). Autorzy drugiego tomu, Sheila S. Blair i Jonathan M. Bloom, opisali dzia³ania artystyczne w poszczególnych regionach œwiata islamu w kontekœcie uwarunkowañ historyczno-kulturowych. Analizowan¹ epokê podzielili na dwa okresy – pierwszy od 1250 do 1500 roku i drugi od 1500 do 1800 roku. Rok 1250
okreœla w przybli¿eniu pocz¹tek najazdów Mongo³ów, a rok 1500 – pocz¹tek rozwoju sztuki muzu³mañskiej powstaj¹cej z jednej strony pod patronatem pers-kich szachów safawidzkich na rozleg³ym obszarze
Iranu i Azji Centralnej, z drugiej zaœ pod patronatem tureckich su³tanów osmañskich w Anatolii, na
Bliskim Wschodzie i w czêœci krajów Afryki Pó³nocnej. Wydarzeniem zamykaj¹cym analizowan¹ epokê jest inwazja Napoleona na Egipt.
Autorami ksi¹¿ki jest ma³¿eñstwo amerykañskich badaczy, Sheila
S. Blair oraz Jonathan M. Bloom, zwi¹zani z Katedr¹ Sztuki Muzu³mañskiej i Azjatyckiej im. Normy Jean Calderwood w Boston
College, cenieni za fachowoϾ oraz liczne opracowania naukowe
i popularyzatorskie w dziedzinie architektury i sztuki islamu.
Specjalnoœci¹ Sheili S. Blair jest muzu³mañska sztuka Iranu i Azji
Centralnej, a zw³aszcza miniaturowe malarstwo perskie w manuskryptach Szahname ró¿nych szkó³ malarskich. Badaczka zajmuje
siê tak¿e epigrafik¹, sztuk¹ kaligrafii arabskiej oraz sztuk¹ ornamentu w islamie.
Jonathan M. Bloom wiele prac poœwiêci³ sztuce krajów Afryki
Pó³nocnej, m.in. Ifrikiji w czasach Aghlabidów oraz Egiptu za
panowania Fatymidów i Mameluków. Zajmowa³ siê równie¿ rêkopisami tzw. b³êkitnych Koranów oraz ksiêgami Szahname, kopiowanymi w Iranie za panowania Kad¿arów w XIX wieku.
Oleg Grabar, Richard Ettinghausen,
Marilyn Jenkins-Madina
Sztuka i architektura islamu 650–1250
Z angielskiego prze³o¿y³y Jolanta Koz³owska, Ivonna
Nowicka i Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2007, s. 347, 215 x 280 mm
ISBN 978-83-89899-87-3
Cena 70 z³
Z angielskiego prze³o¿y³y Jolanta Koz³owska,
Ivonna Nowicka i Katarzyna Pachniak
Warszawa, 2012, s. 363, 215 x 280 mm
ISBN 978-83-89899-87-3
Cena 70 z³
SZTUKA ORIENTU
43
Yoon Yul Soo
Tradycyjne malarstwo koreañskie.
Symbole i wierzenia
Z koreañskiego prze³o¿y³a Kinga Dygulska-Jamro
Warszawa, 2009, s. 76, 220 x 305 mm
ISBN 978-83-61203-36-0
Cena 32 z³
Studies in Oriental Art and
Culture in Honour of Professor
Tadeusz Majda
Praca zbiorowa pod red.
Anny Parzymies
Warszawa, 2006, s. 298,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-36-6
Cena 42 z³
Dorota Kamiñska
Indyjskie malarstwo miniaturowe
Warszawa, 2002, s. 164,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-11-8
Cena 19 z³
44
SZTUKA ORIENTU
5AHE=
Georgi Danai³ow
Dom na skraju œwiata
Z bu³garskiego prze³o¿y³a Magdalena
Lubañska
Warszawa, 2005, s. 252, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-23-X
Cena 15 z³
Aleksiej War³amow
Zatopiona arka
Z rosyjskiego prze³o¿y³a
Walentyna Miko³ajczyk-Trzciñska
Warszawa, 2005, s. 296,
135 x 205 mm
ISBN 83-89899-09-4
Cena 20 z³
Jurij Polakow
Niebo upad³ych
Z rosyjskiego prze³o¿y³a
Michaela Miszewa
Warszawa, 2004, s. 198, 115 x 170 mm
ISBN 83-88938-49-5
Cena 11 z³
LITERATURA OKRESU TRANSFORMACJI
45
5AHE=
Boualem Sansal
Nasz ojciec esesman i mêczennik.
Dziennik braci Schillerów
Rok 1994 – w Algierii toczy siê wojna domowa miêdzy islamskimi fundamentalistami a si³ami rz¹dowymi. Mieszkañcy ma³ej, zagubionej na pustyni wioski
padaj¹ ofiar¹ Zbrojnej Grupy Islamskiej. W masakrze gin¹ rodzice mieszkaj¹cych od lat we Francji
braci Schillerów. Ich ¿a³oba okazuje siê jednak tylko
preludium do innego, wiêkszego cierpienia spowodowanego odkryciem, ¿e powszechnie szanowany
ojciec, by³y bojownik o wolnoœæ Algierii, nosz¹cy
tytu³ szejka, by³ cz³onkiem SS i zbrodniarzem.
Poznawanie rodzinnych tajemnic doprowadza jednego z braci do samobójczej œmierci, zaœ drugiemu
otwiera oczy na straszliwe podobieñstwo starych
i nowych zbrodni, filozofii nazizmu i wspó³czesnego fundamentalizmu. Przera¿aj¹co szczera, oparta na autentycznej historii
ksi¹¿ka, w której splataj¹ siê Holocaust, „brudna
wojna” tocz¹ca siê w Algierii w latach 90. oraz sytuacja na wymykaj¹cych siê spod kontroli paryskich
przedmieœciach, sk³ania do bolesnej refleksji. Budowane przez autora analogie nie pozostawiaj¹ z³udzeñ
- nad wspó³czesnym œwiatem wisi groŸba powtarzaj¹cej siê historii, a w na pozór spokojnych miasteczkach wci¹¿ ¿yj¹ duchy dawnych zbrodniarzy. Z francuskiego prze³o¿y³ Mariusz Mazurek
Warszawa, 2012, s. 276, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-97-1
Cena 22 z³
LITERATURA FRANKOFOÑSKA
47
Tahar Ben Jelloun
O mojej matce
Z francuskiego prze³o¿y³a Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2010, s. 184, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-47-6
Cena 16 z³
Niezwyk³a, poruszaj¹ca opowieœæ o mi³oœci macierzyñskiej
i synowskiej, a tak¿e o godnym umieraniu. Pisarz zbudowa³ j¹
z fragmentów wspomnieñ matki, przy której ³ó¿ku czuwa³
w ostatnich miesi¹cach jej ¿ycia. Matka nie jest ju¿ t¹ piêkn¹,
eleganck¹, pachn¹c¹ dam¹, jak¹ pamiêta z dzieciñstwa. Myli
osoby, pl¹cze fakty, rozmawia z dawno zmar³ymi cz³onkami
rodziny. W momentach œwiadomoœci, coraz krótszych, snuje
fascynuj¹ce opowieœci, z których wy³ania siê obraz ¿ycia
i obyczajów tradycyjnej, muzu³mañskiej rodziny.
48
Pascal Béjannin
Mammo
Z francuskiego prze³o¿y³a
Magdalena Pluta
Warszawa, 2008, s. 202, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-10-0
Cena 16 z³
Assia Djebar
Oran, martwy jêzyk
Z francuskiego prze³o¿y³a
Iwona Badowska
Warszawa, 2007, s. 300, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-65-1
Cena 17 z³
Yasmina Khadra
Owieczki Pana
Z francuskiego prze³o¿y³y
Beata Kowalska i Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2004, s. 172, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-82-7
Cena 11 z³
Mahi Binebine
Ludo¿ercy
Z francuskiego prze³o¿y³a
Gra¿yna Majcher
Warszawa, 2002, s. 140,
135 x 205 mm
ISBN 83-88938-15-0
Cena 16 z³
LITERATURA FRANKOFOÑSKA
Robert Solé
Tarbusz
Z francuskiego prze³o¿y³a
Jolanta Koz³owska
Warszawa, 2005, s. 381, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-19-1
Cena 15 z³
U LITERATURA PIĘKNA
Kunwar Narajan
Wiersze
(…) Historia, nadzieja i rozpacz, radoœæ i smutek
– nie uobecniaj¹ siê w poezji Kunwara Narajana
niczym jakaœ Prawda absolutna, tylko jako prawdy powszednie i to w³aœnie z nimi przychodzi siê
zmagaæ cz³owiekowi. W jego wierszach, w sposobie odczuwania i myœlenia, kondycji i refleksji
nie ma pêkniêæ i dystansu. Kunwar Narajan najwyraŸniej zdaje sobie sprawê, ¿e nic nie mo¿e
siê równaæ z ma³oœci¹ cz³owieka. W poecie nie
ocala³a ¿adna wiara w tradycyjne wartoœci, a kryzys i napiêcie, jakie napotyka, nie jest w stanie
z ¿adn¹ wiar¹ go zwi¹zaæ.
Dziœ, kiedy wiêkszoœæ wierszy powstaje na podobn¹ mod³ê, na podobnym pod³o¿u emocjonalnym, o podobnej metaforyce, w twórczoœci Kunwara Narajana widaæ nie tylko ró¿norodnoœæ
w tych wszystkich kwestiach, lecz tak¿e w³aœciw¹ mu b³yskotliwoœæ, pojawia siê te¿ swoista,
nowa metryka.
Kunwar Narajan prze³o¿y³ na jêzyk hindi wiersze kilku zagranicznych poetów, tak¿e i jego wiersze oraz opowiadania ukaza³y siê w t³umaczeniu
na inne jêzyki indyjskie i obce. Prezentowany tu
polski przek³ad jego wierszy dokonany przez
prof. Danutê Stasik przyda szerszej przestrzeni
jego dokonaniom twórczym i wra¿liwoœci – tak¹
¿ywiê nadziejê. (ze S³owa wstêpnego Ambasador Indii,
Pani Moniki Kapil Mohty)
Kunwar Narajan (ur. 1927) – poeta tworz¹cy
w jêzyku hindi, postrzegany jako jeden z najwybitniejszych g³osów wspó³czesnej poezji indyjskiej; autor siedmiu zbiorów poezji, dwóch poematów, zbioru opowiadañ i zbiorów esejów krytycznoliterackich. Jest laureatem wielu presti¿o-
wych – krajowych i zagranicznych – nagród i wyró¿nieñ, m.in. indyjskiej Akademii Umiejêtnoœci i Akademii Literatury; w 2005 r. otrzyma³
Medal Uniwersytetu Warszawskiego i list gratulacyjny Ministra Kultury RP. T³umaczy³ tak¿e na
jêzyk hindi poezjê, m.in. Konstandinosa Kawafisa, Jorge Luisa Borgesa, Tadeusza Ró¿ewicza,
Wis³awy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta.
Oprócz tekstów przek³adu wszystkie wybrane
z myœl¹ o tym zbiorze wiersze zaprezentowano
tak¿e w oryginalnej wersji hindi.
Z hindi prze³o¿y³a Danuta Stasik
Warszawa 2013, s. 190, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-25-5
Cena 22 z³
50
LITERATURA PIÊKNA
Duo Duo
Wiersze wybrane
Czes³aw Mi³osz przypomina³, ¿e poezja
mo¿e dziœ byæ czytelnikowi „z pewnych
powodów bardzo potrzebna. A te powody
maj¹ zwi¹zek z naszymi duchowymi k³opotami w obecnej fazie cywilizacji”.
Poezja Duo Duo jest lekiem na to „zasadnicze pozbawienie”. Niespieszna, kontemplacyjna, aluzyjna zachwyca i sprawia, ¿e chcemy zatrzymaæ siê, wyciszyæ cywilizacyjny
zgie³k i smakowaæ obrazy, z których ka¿dy
jest jak dotkniêcie, otwarcie intymnego œwiata artysty, afirmacja istnienia.
Pijê wodê przed milcz¹cym
Pijê to, co najl¿ejsze
Jedno ¿ycie, to coœ innego
To nie wo³anie, ale i nie szept
Jestem w miejscu najni¿szym
Pow³óczê s³owami i pow³ócz¹c
Zbieram wieloœæ doœwiadczeñ
Plusk deszczu w miskach, du¿ych i ma³ych,
Co krzycz¹ moim milczeniem
Klêkam w miejscu bez serca
Bez ludzi i bez wstydu
Bezludnoœæ jest ju¿ ochron¹
Z chiñskiego prze³o¿y³a Ma³gorzata Religa
Warszawa, 2013, s. 52, 165 x 165 mm
ISBN 978-83-63778-20-0
Cena 25 z³
LITERATURA PIÊKNA
51
András Petõcz Obcy
Z wêgierskiego prze³o¿y³a
El¿bieta Sobolewska
Warszawa, 2011, s. 194,
130 x 205mm
ISBN 978-83-61203-72-8
Cena 30 z³
52
W³adimir Kantor
Krokodyl
Z rosyjskiego prze³o¿y³a
Walentyna Miko³ajczyk-Trzciñska
Warszawa, 2009, s. 264,
165 x 165 mm
ISBN 978-83-89899-66-8
Cena (oprawa miêkka) 17 z³,
(oprawa twarda) 21 z³
Rohinton Mistry
Sprawy rodzinne
Z angielskiego prze³o¿y³a
Monika Nowakowska
Warszawa, 2006, s. 556, 140 x 205 mm
ISBN 83-89899-38-8
Cena 23 z³
Daniel Katz
Gdy dziadek do Finlandii na
nartach szed³
Z fiñskiego prze³o¿y³ Sebastian
Musielak
Warszawa, 2005, s. 278,
165 x 165 mm
ISBN 83-89899-25-6
Cena 19 z³
Mg³a jedwabna. Wybór poezji
koreañskiej XX wieku
Z koreañskiego prze³o¿y³y Choi Sung
Eun i Beata Bogusz
Warszawa, 2005, s. 224, 120 x 170 mm
ISBN 83-89899-11-6
Cena 16 z³
Anita Desai
Czas postu, czas uczty
Z angielskiego prze³o¿y³a
Magdalena Paœnikowska
Warszawa, 2004, s. 236,
130 x 205 mm
ISBN 83-88938-45-2
Cena 16 z³
Ranya Paasonen
Pozycja s³oñca
Z fiñskiego prze³o¿y³a
Joanna Trzciñska-Mejor
Warszawa, 2005, s. 140, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-10-8
Cena 14 z³
Anita Rau Badami
Prawdziwy bohater
Z angielskiego prze³o¿y³a Danuta Stasik
Warszawa, 2004, s. 378, 130 x 205 mm
ISBN 83-88938-59-2
Cena 20 z³
Nowele i opowiadania
po³udniowos³owiañskie
Chrestomatia
Przygotowali: Branko Cirliæ
i El¿bieta Cirliæ
Warszawa, 2003, s. 526, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-51-7
Cena 30 z³
LITERATURA PIÊKNA
Dzwoneczki nefrytowe
w ksiê¿ycowej poœwiacie
Wybór wierszy chiñskich
Z chiñskiego prze³o¿y³ Aleksy
Dêbnicki
Warszawa, 2003, s. 130, 115 x 170 mm
ISBN 83-88938-54-1
Cena 13 z³
Leonid So³owiow
Przygody Hod¿y Nasreddina
Z rosyjskiego prze³o¿y³a
Izabella Zab³udowska
Warszawa, 2003, s. 290, 115 x 165 mm
ISBN 83-88938-48-7
Cena 16 z³
Andrzej Darski
Pora usi¹œæ na ganku
Warszawa, 2009, s. 53, 105 x 190 mm
ISBN 978-83-61203-23-0
Cena 7 z³
Andrzej Darski
Pochwalmy dzieñ miniony
Warszawa, 2011, s. 57, 105 x 190 mm
ISBN 978-83-61203-71-1
Cena 8 z³
Momo Kapor
Blokada Belgradu
Z serbskiego prze³o¿y³a El¿bieta Æirliæ
Warszawa, 2001, s. 292, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-63-9
Cena 16 z³
LITERATURA PIÊKNA
53
5AHE=
Pierre Picquart
Imperium chiñskie
Historia i teraŸniejszoœæ chiñskiej
diaspory
Z francuskiego prze³o¿y³a
Irena Ka³u¿yñska
Warszawa, 2006, s. 256, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-46-9
Cena 18 z³
Sylvain Besson
Islamizacja Zachodu?
Historia pewnego spisku
Z francuskiego prze³o¿y³a Marta Widy
Warszawa, 2006, s. 250, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-89899-61-3
Cena 18 z³
Francesco Alberoni
Sztuka rz¹dzenia
Z w³oskiego prze³o¿y³
Grzegorz J. Kaczyñski
Warszawa, 2006, s. 169,
135 x 205 mm
ISBN 83-89899-27-2
Cena 16 z³
Zuzanna Jakubowska
Madryt, 11 marca
Warszawa, 2004, s. 224, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-99-1
Cena 20 z³
Jean-Louis Schlegel
Prawo boskie a wolnoœæ cz³owieka
O integryzmach i fundamentalizmach
Z francuskiego prze³o¿y³a
Magdalena Pluta
Warszawa, 2004, s. 168, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-97-5
Cena 16 z³
Christian Saint-Étienne
Potêga albo œmieræ
Z francuskiego prze³o¿yli
Alexandra Nica-Zdaniuk
i Bart³omiej Zdaniuk
Warszawa, 2004, s. 252, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-83-5
Cena 20 z³
Tzvetan Todorov
Nowy nie³ad œwiatowy
Refleksje Europejczyka
Z francuskiego prze³o¿y³a Ewa Cylwik
Warszawa, 2004, s. 142, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-56-8
Cena 21 z³
Przemys³aw Wielgosz
Opium globalizacji
Warszawa, 2004, s. 260, 135 x 205 mm
ISBN 83-88938-72-X
Cena 20 z³
TEMAT DNIA
55
Seria
Jean-Pierre Cabestan
Polityka zagraniczna Chin.
Miêdzy integracj¹ a d¹¿eniem
do mocarstwowoœci
Z francuskiego prze³o¿y³a El¿bieta Brzozowska
Warszawa, 2013, s. 422, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-10-1
Cena 32 z³
Wzrost mocarstwowego apetytu Chiñskiej Republiki Ludowej budzi wiele pytañ. Czy posun¹ siê
do konfliktu zbrojnego z s¹siadami? Czy faktycznie s¹ zak³adnikami rosn¹cego chiñskiego nacjonalizmu, czy raczej wykorzystuj¹ go do osi¹gniêcia w³asnych celów dyplomatyczno-strategicznych? W koñcu – czy chiñska polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa nie s³u¿y przede wszystkim
utrzymaniu systemu monopolu partyjnego, którego rz¹dz¹cy nie chc¹ siê wyrzec?
Jean-Pierre Cabestan – wybitny francuski politolog – odpowiada na te pytania, badaj¹c skrupulatnie chiñskie realia – analizuje posuniêcia
w³adz, jêzyk rz¹dz¹cych i ich doradców oraz mechanizmy podejmowania decyzji (uwzglêdniaj¹c
ostatnie przetasowania na najwy¿szych szczeblach w³adz). Jego refleksja, o wyj¹tkowej precyzji i g³êbi, jest nieocenionym wk³adem w dyskusjê na temat przysz³oœci chiñskiej polityki zagranicznej i jej znaczenia dla reszty spo³ecznoœci
miêdzynarodowej. £ukasz Bonczol
Zrozumieæ Indonezjê.
Nowy £ad genera³a Suharto
Warszawa, 2012, s. 312, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-06-4
Cena 27 z³
Ze wzglêdu na strategiczne po³o¿enie, rozmiary,
ogromn¹ liczbê ludnoœci oraz najliczniejsz¹ spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹, Indonezja nale¿y do najwa¿niejszych cz³onków wspólnoty miêdzynarodowej.
Autor skupia siê na ponad 30-letnim okresie rz¹dów genera³a Suharto. Opis ten poprzedza bardzo obszerne omówienie wczeœniejszych losów
Indonezji. Ca³oœæ sk³ada siê na szczegó³owe
i wszechstronne opracowanie historii tego kraju,
osadzone w kontekœcie przemian politycznych,
spo³ecznych i ekonomicznych oraz strategii mocarstw. W ksi¹¿ce znajdziemy tak¿e obraz Indonezji jako
„jawajskiego imperium”, kolonizuj¹cego peryferie archipelagu i bezwzglêdnie t³umi¹cego opór
rdzennej ludnoœci.
£ukasz Bonczol (ur. 1981), doktor nauk humanistycznych, stypendysta Fundacji z Brzezia
Lanckoroñskich, poprzednio wyda³ Timor
Wschodni. Od reliktu kolonializmu do problemu
miêdzynarodowego (2008).
HISTORIA/POLITYKA
57
Katarzyna Czajkowska,
Anna Diawo³-Sitko
Systemy polityczne wybranych pañstw
Bliskiego Wschodu
Warszawa, 2012, s. 420, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-08-8
Cena 33 z³
Ambicj¹ autorek niniejszej publikacji by³o stworzyæ podrêcznik, który w kompleksowy i przystêpny sposób przybli¿a tematykê ustrojów politycznych pañstw regionu Bliskiego Wschodu.
Chocia¿ Bliski Wschód coraz czêœciej staje siê
tematem debaty naukowej i publicystycznej, jego
problemy s¹ na tyle z³o¿one, ¿e pozostaje jeszcze wiele miejsca na pog³êbion¹ analizê.
W ksi¹¿ce omówiono systemy polityczne wybranych pañstw regionu, z uwzglêdnieniem nurtuj¹cych je problemów gospodarczych i spo³ecznych.
Katarzyna Czajkowska (ur. 1983) – absolwentka politologii oraz studiów blisko- i dalekowschodnich UJ. Ukoñczy³a Europejsk¹ Akademiê Dyplomacji oraz Instytut Jêzyka Arabskiego na uniwersytecie w Damaszku.
Anna Diawo³-Sitko (ur. 1983) – absolwentka
politologii oraz studiów blisko- i dalekowschodnich UJ. Ukoñczy³a Europejsk¹ Akademiê Dyplomacji oraz Instytut Jêzyka Arabskiego na
uniwersytecie w Damaszku.
58
HISTORIA/POLITYKA
Szymon Niedziela
Konflikty i napiêcia w œwiecie arabskim
Warszawa, 2012, s. 302, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-02-6
Cena 31 z³
Ksi¹¿ka Szymona Niedzieli w uporz¹dkowany
sposób opisuje najwa¿niejsze konflikty i napiêcia w wybranych krajach arabskich: Algierii,
Autonomii Palestyñskiej, Libanie, Iraku, Tunezji, Egipcie, Libii, Sudanie, Syrii i Somalii. Autor analizuje ró¿norodne, nie tylko polityczne,
lecz tak¿e œwiatopogl¹dowe i spo³eczne, przyczyny tych konfliktów.
Prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer
Du¿¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest odwa¿ne przedstawienie
przez autora w³asnych, czêsto kontrowersyjnych
i oryginalnych pogl¹dów, które nierzadko stoj¹
w kontradykcji do obiegowych i obowi¹zuj¹cych
opinii i ocen, prezentowanych w czasopismach
naukowych i œrodkach masowego przekazu.
Prof. dr hab. Marek J. Malinowski
Szymon Niedziela (ur. 1976), politolog, absolwent Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych
UW i Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy w Toruniu;
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce; kieruje Dzia³em Ekspozycji Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Bruno Callies de Salies
Kraje Maghrebu.
Historia, polityka, spo³eczeñstwo
Przemys³aw Adamczewski
Górski Karabach w polityce
niepodleg³ego Azerbejd¿anu
Z francuskiego prze³o¿y³a Krystyna D¹browska
Warszawa, 2012, s. 250, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-98-8
Cena 29 z³
Warszawa, 2012, s. 490, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-09-5
Cena 33 z³
Ksi¹¿ka Brunona Callies de Salies koncentruje
siê na wydarzeniach od pocz¹tku XXI wieku
w piêciu krajach Maghrebu: Algierii, Libii, Maroku, Mauretanii i Tunezji. Aktualna, wrêcz „gor¹ca” tematyka jest wiêc jej istotnym atutem. Autor wyjaœnia g³ówne problemy polityczne, spo³eczne i kulturowe Maghrebu. Porusza w¹tki
wa¿ne i aktualne tak¿e w innych krajach arabskich, np. próby osi¹gniêcia zgody narodowej
wœród napiêæ miêdzy autorytarnym stylem rz¹dów, rewindykacjami spo³ecznymi, ambicjami
armii, postulatami zwolenników demokracji, walcz¹cych islamistów czy obroñców praw cz³owieka. Mo¿na w niej zatem szukaæ równie¿ odpowiedzi na pytania o przyczynê najnowszych
wydarzeñ rozprzestrzeniaj¹cych siê na Bliskim
Wschodzie.
Bruno Callies de Salies jest profesorem w École
Militaire de Spécialisation de l’Outre-mer et de
l’Étranger (EMSOME). Wyk³ada równie¿ w Institut d’Économie Scientifique et de Gestion
(IESEG).
Ksi¹¿ka Górski Karabach w polityce niepodleg³ego Azerbejd¿anu jest rezultatem kilkuletnich
badañ na temat konfliktu karabachskiego. Autor
wyjaœnia w niej wp³yw secesji Górskiego Karabachu na politykê w³adz Azerbejd¿anu oraz
przedstawia stanowisko w³adz tego kraju w sprawie zawarcia porozumienia z Ormianami, zamieszkuj¹cymi zarówno by³y Górsko-Karabachski Obwód Autonomiczny, jak i Armeniê, a tak¿e wykorzystania si³ zbrojnych do przywrócenia
jurysdykcji rz¹du w Baku nad ca³ym krajem. Zamiarem autora by³o ponadto przeanalizowanie kontekstu prawnego azerbejd¿añsko-ormiañskiego konfliktu o Górski Karabach.
Przemys³aw Adamczewski (ur. 1981) – absolwent stosunków miêdzynarodowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od
2011 roku pracownik naukowy Wy¿szej Szko³y
Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.
HISTORIA/POLITYKA
59
Serge Sur
Stosunki miêdzynarodowe
Z francuskiego prze³o¿y³a Gra¿yna Majcher
Warszawa, 2012, s. 640, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-00-2
Cena 37 z³
Ksi¹¿ka Serge’a Sura to klasyczny podrêcznik
stosunków miêdzynarodowych. Przejrzysta struktura, liczne przyk³ady – zarówno historyczne, jak
i wspó³czesne, staranne opracowanie bibliograficzne oraz klarowny wywód czyni¹ z niej nieodzown¹ pomoc naukow¹ dla adeptów politologii oraz wszystkich zainteresowanych stosunkami miêdzynarodowymi. £¹cz¹c umiejêtnie wyk³ad teoretyczny, historyczny oraz opis i analizê wspó³czesnych zjawisk,
autor wyczerpuj¹co omawia m.in.:
• rozwój badañ nad stosunkami miêdzynarodowymi, ró¿norodnoœæ doktryn, stanowisk i metodologii
• powstanie i ewolucjê spo³ecznoœci miêdzynarodowej
• stosunki miêdzynarodowe po 1945 roku
Serge Sur (ur. 1944) wyk³ada na Université
Panthéon-Assas, jest kierownikiem tamtejszego
Centre Thucydide, oœrodka analizy i badañ stosunków miêdzynarodowych, oraz redaktorem naczelnym „Annuaire Français de Relations Internationales”.
60
HISTORIA/POLITYKA
Stanis³aw Parzymies
Unia Europejska od Maastricht
do Lizbony.
Polityczne aspekty aktywnoœci
Warszawa, 2012, s. 480, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-03-3
Cena 34 z³
Ksi¹¿ka Unia Europejska od Maastricht do Lizbony jest zbiorem artyku³ów, jakie Stanis³aw Parzymies opublikowa³ w latach 1991–2010 g³ównie w „Roczniku Strategicznym”, wydawanym
przez Instytut Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor analizuje
zmiany, jakie dokona³y siê w Unii Europejskiej
od Traktatu z Maastricht do wejœcia w ¿ycie Traktatu z Lizbony. Analiza ta dotyczy pog³êbiaj¹cej
siê integracji europejskiej, reform instytucjonalnych i procesu przyjmowania nowych cz³onków
oraz charakteru stosunków zagranicznych Unii
Europejskiej.
Stanis³aw Parzymies (ur. 1938) jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.
Jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne
dotycz¹ zagadnieñ instytucjonalnego, politycznego i obronnego aspektu integracji europejskiej,
dzia³alnoœci Unii Europejskiej, stosunków translatlantyckich, historii dyplomacji oraz prawa dyplomatycznego.
Lorenz M. Lüthi
Chiny-ZSRR. Zimna wojna
w œwiecie komunistycznym
Z angielskiego prze³o¿yli
Katarzyna Urban-Paw³owska
i Józef Paw³owski
Warszawa, 2011, s. 368, 160 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-48-3
Cena 32 z³
Barthélémy Courmont
Korea Pó³nocna. Paradoksy
polityki Kimów
Z francuskiego prze³o¿y³a
El¿bieta Brzozowska
Warszawa, 2011, s. 174 , 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-73-5
Cena 24 z³
Shlomo Sand
Kiedy i jak wynaleziono naród
¿ydowski
Z hebrajskiego prze³o¿y³a
Hanna Zbonikowska-Bernatowicz
Warszawa, 2014, s. 434, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-58-3
Cena 32 z³
Enrique Krauze
W³adza i ob³êd. Najnowsza
historia Wenezueli
Z hiszpañskiego prze³o¿y³a Ewa Jasiñska
Warszawa, 2011, s. 282, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-70-4
Cena 26 z³
Thierry de Montbrial
Dzia³anie i system œwiata
Z francuskiego prze³o¿y³
Andrzej Szeptycki
Warszawa, 2011, s 550, 160 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-50-6
Cena 32 z³
Jacques-Pierre Gougeon
Niemcy XXI wieku
Z francuskiego prze³o¿y³a
Ewa Cylwik
Warszawa, 2011, s. 182, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-68-1
Cena 21 z³
Jacques Bidet, Gérard Duménil
Altermarksizm
Z francuskiego prze³o¿y³a
Maria Wiêckowska
Warszawa, 2011, s. 238, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-42-1
Cena 22 z³
Yves Lacoste
Geopolityka Œródziemnomorza
Z francuskiego prze³o¿y³
Rados³aw Stryjewski
Warszawa, 2010, s. 455,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-49-0
Cena 30 z³
Régis Debray
Sceptyk w Ziemi Œwiêtej
Z francuskiego prze³o¿y³y
Janina Pa³êcka
i Barbara Walicka
Warszawa, 2010, s. 355, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-39-1, cena 23 z³
HISTORIA/POLITYKA
61
62
Jacques Sapir
Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki”
do powrotu narodów
Z francuskiego prze³o¿y³ Mateusz Wilk
Warszawa, 2009, s. 254,
130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-29-2
Cena 18 z³
Germinal Civikov
Proces Miloszewicia.
Relacja obserwatora
Z niemieckiego prze³o¿y³ Stanis³aw
Micha³owski
Warszawa, 2009, s. 239, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-28-5
Cena 21 z³
Alfred Wahl
Druga historia nazizmu
w federalnych Niemczech
po 1945 roku
Z francuskiego prze³o¿y³
Bart³omiej Zdaniuk
Warszawa, 2009, s. 250, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-24-7
Cena 26 z³
Edouard Husson
Inne Niemcy
Z francuskiego prze³o¿yli £ada Jurasz-Dudzik i Bart³omiej Zdaniuk
Warszawa, 2008, s. 436, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-88-0
Cena 25 z³
Sébastien Fath
Religia w Bia³ym Domu
Z francuskiego prze³o¿y³a Ewa Cylwik
Warszawa, 2007, s. 234,
150 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-90-3
Cena 22 z³
Yakov M. Rabkin
W imiê Tory. ¯ydzi przeciwko
syjonizmowi
Z francuskiego prze³o¿y³
£ukasz Brzeziñski
Warszawa, 2007, s. 313,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-83-5
Cena 26 z³
Viatcheslav Avioutskii
Aksamitne rewolucje
Z francuskiego prze³o¿y³a
Agata Czarnacka
Warszawa, 2007, s. 227, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-84-2
Cena 25 z³
Georges Corm
Religia i polityka w XXI wieku
Z francuskiego prze³o¿y³a
Ewa Cylwik
Warszawa, 2007, s. 210,
150 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-68-2
Cena 22 z³
Ma³gorzata Willaume, Adam Koseski
Nowe kraje Unii Europejskiej.
Rumunia, Bu³garia
Warszawa, 2007, s. 142, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-76-7
Cena 19 z³
HISTORIA/POLITYKA
Immanuel Wallerstein
Analiza systemów-œwiatów
Z angielskiego prze³o¿yli Katarzyna
Gawlicz i Marcin Starnawski
Warszawa, 2007, s. 160, 150 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-71-2
Cena 22 z³
Uniwersalnoœæ polskoœci. Tom I.
Tragizm i sens Powstania
Warszawskiego
Praca zbiorowa pod red. Janusza
Kuczyñskiego i Józefa Krakowiaka
Warszawa, 2006, s. 340, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-64-4
Cena 21 z³
Étienne Balibar
Trwoga mas
Z francuskiego prze³o¿y³
Andrzej Staroñ
Warszawa, 2006, s. 400,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-60-6
Cena 30 z³
Jack Goody
Kapitalizm i nowoczesnoϾ
Z angielskiego prze³o¿y³
Mariusz Turowski
Warszawa, 2010, wyd. II,
s. 256, 150 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-54-5
Cena 21 z³
Nowa Dziesi¹tka Unii
Europejskiej
Praca zbiorowa pod red.
Dobies³awa Jêdrzejczyka
Warszawa, 2006, s. 593,
165 x 235 mm
ISBN 83-89899-35-3
Cena 33 z³
Danuta Chmielowska
Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne
w okresie miêdzywojennym
Warszawa, 2006, s. 420, 165 x 235 mm
ISBN 83-89899-36-1
Cena 28 z³
W³adys³aw Dowbor
Rozbita mozaika.
Ekonomia poza równaniami
Warszawa, 2005, s. 202, 135 x 205 mm
ISBN 83-89899-05-1
Cena 18 z³
Stanis³aw Parzymies
Stosunki miêdzynarodowe
w Europie 1945–2009
Warszawa, 2009, wyd. III
uzupe³nione, s. 436, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-06-4,
Cena 32 z³
Samir Amin
Zmursza³y kapitalizm
Z francuskiego prze³o¿yli Ryszard Wojna
i Zbigniew M. Kowalewski
Warszawa, 2004, s. 212, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-73-8
Cena 20 z³
HISTORIA/POLITYKA
63
64
Alexandre Jevakhoff
Kemal Atatürk.
Droga do nowoczesnoœci
Z francuskiego prze³o¿y³a Katarzyna
Pachniak
Warszawa, 2004, s. 422, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-85-1 (oprawa twarda),
cena 37 z³
Emmanuel Todd
Schy³ek imperium
Z francuskiego prze³o¿yli
Katarzyna M¹czyñska
i Andrzej Szeptycki
Warszawa, 2003, s. 238,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-34-7
Cena 23 z³
Jan Kieniewicz
Wprowadzenie do historii cywilizacji
Wschodu i Zachodu
Warszawa, 2003, s. 400, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-40-1
Cena 32 z³
£ukasz Niesio³owski-Spanò
Mityczne pocz¹tki miejsc œwiêtych
w Starym Testamencie
Warszawa, 2003, s. 306, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-38-X
Cena 32 z³
11 wrzeœnia
Przyczyny i konsekwencje w opiniach
intelektualistów
Praca zbiorowa pod red. Phila Scratona
Z angielskiego prze³o¿yli:
A. Ewertyñska, B. Kula, R. Piotrowski
Warszawa, 2003, s. 320, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-36-3
Cena 16 z³
Gminy ¿ydowskie w dawnej Rzeczypospolitej
Wybór tekstów Ÿród³owych
Opracowanie i t³umaczenie Anna Micha³owska
Warszawa, 2003, s. 188, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-57-6
Cena 26 z³
Jean de Joinville
Czyny Ludwika Œwiêtego króla Francji
Przek³ad i komentarz Marzena G³odek
Warszawa, 2002, s. 220, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-10-X
Cena 21 z³
Anna Micha³owska
Miêdzy demokracj¹ a oligarchi¹
W³adze gmin ¿ydowskich
w Poznaniu i Swarzêdzu
Warszawa, 2000, s. 342,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-32-9
Cena 20 z³
HISTORIA/POLITYKA
Oser
Niewidoczny Tybet
Zawsze wierna, lojalna, pe³na czystej, bezinteresownej odwagi.
Jego Œwi¹tobliwoœæ Dalajlama
Konfrontacja miêdzy tybetañsk¹ pisark¹ Oser
a starym chiñskim re¿imem to przede wszystkim
zderzenie wolnoœci sumienia z nak³adanym jej
kagañcem, godnoœci z upokorzeniem, otwartoœci
wiary z bezmyœlnoœci¹ przemocy.
Liu Xiaobo, wiêzieñ polityczny, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla w 2010 roku.
Tybet, którego œwiat nie widzi i nie zna, poniewa¿ nie ¿yczy sobie tego chiñskie pañstwo – które staæ na egzekwowanie narzuconych przez siebie regu³ bezwzglêdnie i z ca³¹ surowoœci¹ –
widziany oczami Oser, tybetañskiej intelektualistki, pisarki, dziennikarki spo³ecznej i jednoosobowej agencji informacyjnej: „poetki, która zapomnia³a siê baæ”.
Sto jedenaœcie tekstów Oser z ostatnich siedmiu
lat oraz esej Wang Lixionga – chiñskiego intelektualisty, pisarza, historyka i ekologa.
Z angielskiego prze³o¿y³ Adam Kozie³
Warszawa 2013, s. 392, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-31-6
Cena 30 z³
66
INNE
Yu Hua
Chiny w dziesiêciu s³owach
Czy mo¿na opowiedzieæ Chiny za pomoc¹ zaledwie dziesiêciu s³ów?
Yu Hua udowadania, ¿e nie potrzeba wiêcej.
Dziesiêæ pojêæ, na pozór niemaj¹cych ze sob¹ nic
wspólnego. Mao Zedong i podróbki, rewolucja
i bujanie. Zabieraj¹ w fascynuj¹c¹ podró¿ po przesz³oœci i teraŸniejszoœci, niby odleg³ych, a jednak nierozerwalnie zwi¹zanych. Yu Hua patrzy
na rewolucjê kulturaln¹ oczami dziecka ochlapanego krwi¹ rozstrzeliwanych skazañców, opowiada o ja³owej egzystencji wyrwizêba, pisze
o przemocy i nudzie, o szaleñstwie rewolucji
i euforii bogacenia. Pokazuje absurdy dawnych
i nowych Chin. Bawi, choæ czêsto przez ³zy.
Dziesiêæ s³ów-kluczy otwiera przed nami œwiat
paradoksów. Pokazuje Chiny, w których ludzie
handluj¹ krwi¹, gdzie moralnoœæ nie istnieje,
a umiejêtnoœæ bujania jest cnot¹. To Chiny widziane oczami znakomitego chiñskiego pisarza.
To opowieœæ gawêdziarza, pe³na pasji, humoru,
farsy i z³oœci. Napisana bez dystansu.
Z chiñskiego prze³o¿y³a Katarzyna Sarek
Warszawa 2013, s. 302, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-22-4
Cena 28 z³
INNE
67
Aleksandra Pluta
D³uga podró¿ w bardzo krótkim czasie.
Biografia Andrzeja Bukowiñskiego
Negatyw ³apie atmosferê, jest wra¿liwy na klimat, jaki towarzyszy pracy” – mówi w tej ksi¹¿ce Andrzej Bukowiñski, zdobywca 25 nagród na
Festiwalu Filmu Reklamowego w Wenecji i Cannes. Szybko zrozumia³, ¿e bez zwyk³ego ludzkiego ciep³a i humoru nawet najwymyœlniejsze
pomys³y nie bêd¹ przemawiaæ do widza. To dlatego wielkie agencje z ogromnymi bud¿etami
przegrywa³y na festiwalach z filmami Andrzeja,
w których najwa¿niejszy by³ niebanalny pomys³
i uwa¿na obserwacja ludzkich zachowañ. „Jego
znakiem firmowym sta³a siê prostota” – pisze
Aleksandra Pluta. Ale ta prostota nie przemówi³aby w pe³ni do widzów, gdyby nie inteligencja i
wra¿liwoœæ twórcy tych filmów.
To ksi¹¿ka o niezwyk³ym cz³owieku, niezwyk³ym
¿yciorysie i szczêœciu w ¿yciu; szczêœciu, które
jest uœmiechem Boga. Andrzej tych uœmiechów
widzia³ w swojej karierze wiele. Ale nie odkrywa do koñca wszystkich kart w pokerze ¿ycia.
Aleksandra Pluta robi pewn¹ celn¹ obserwacjê:
„Mo¿na Andrzeja ugryŸæ z tej lub tamtej strony,
choæ on sam do koñca nie pozwoli siê rozgryŸæ”.
Przeczytajcie tê ksi¹¿kê i sami sprawdŸcie, czy
to prawda.
(fragment przedmowy Piotra Semki)
Aleksandra Pluta (ur. 1984 w £odzi), absolwentka dziennikarstwa na wydziale literatury i filozofii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie oraz
studiów podyplomowych z zakresu protoko³u
dyplomatycznego na Pontificia Universidad Católica de Chile. T³umaczka, autorka ksi¹¿ek Na
fali historii. Wspomnienia Polaków w Chile
(2009) oraz Raul Na³êcz-Ma³achowski. Wspomnienia z dwóch kontynentów (2012).
Warszawa 2013, s. 312, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-28-6
Cena 30 z³
68
INNE
Koran z interpretacj¹ i przypisami
w jêzyku polskim
Koran z interpretacj¹ i przypisami w jêzyku polskim”, wydany po raz pierwszy w 2011 roku
(uwzglêdnia tak¿e orygina³ arabski), to nowa propozycja zapoznania siê polskiego czytelnika ze
œwiêt¹ ksiêg¹ islamu. Edycja ta nie jest przek³adem bezpoœrednio z jêzyka arabskiego. T³umaczenia z jêzyka arabskiego na jêzyk angielski dokona³ wspó³czesny turecki teolog i egzegeta Koranu, Ali Ünal, przek³adu zaœ z angielskiego na
polski – Jaros³aw Surdel. Przek³ad poprzedzony
jest Przedmow¹ oraz interesuj¹cym tekstem
M. Fethullaha Gülena O Szlachetnym Koranie
i jego interpretacji. M.F. Gülen nale¿y do najbardziej znanych tureckich teologów i dzia³aczy na
rzecz dialogu religii. Z kolei Ali Ünal, autor przek³adu na jêzyk angielski i jednoczeœnie autor przypisów, które stanowi¹ w efekcie obszerny komentarz do tekstu koranicznego jest, jak wspomniano, œciœle zwi¹zany z ruchem Gülenowskim. Jego
przek³ad ukaza³ siê po raz pierwszy w 2006 r.
Poniewa¿ jest to trzeci pe³ny (po t³umaczeniu
J. Murzy Tarak-Buczackiego z 1858 r. i J. Bielawskiego z 1986 r.) przek³ad Koranu na jêzyk
polski, mo¿e byæ interesuj¹cy do porównania sposobu interpretacji œwiêtej ksiêgi islamu w jêzyku
polskim. Dwa pierwsze t³umaczenia odnosz¹ siê
w pierwszym rzêdzie do interpretacji klasycznych, zaœ wersja, któr¹ teraz otrzymujemy, to interpretacja „modernistyczna”, w wielu miejscach
mniej lub bardziej odbiegaj¹ca od zaproponowanych wczeœniej. Niezwykle wa¿ne s¹ w tym kon-
tekœcie wspomniane przypisy – w wielu przypadkach bardzo obszerne, a w ogólnym rozliczeniu
du¿o obszerniejsze, ni¿ w przek³adach TarakBuczackiego i Bielawskiego. Stanowi¹ one pouczaj¹c¹ lekturê, ukazuj¹c¹ najnowsze tendencje
w dialogicznej interpretacji tekstu Koranu.
Prof. dr hab. Marek M. Dziekan
Z angielskiego prze³o¿y³ Jaros³aw Surdel
Warszawa 2013, s. 1446, 170 x 240 mm
ISBN 978-83-63778-23-1
Cena 90 z³
INNE
69
Praca zbiorowa
Studia z dziejów i kultury ludów
tureckich
Warszawa 2013, s. 335, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-05-7
Cena 32 z³
Publikowane w niniejszym tomie referaty by³y
prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku
i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku.
Ró¿norodnoœæ tematów przedstawionych w czasie obu konferencji œwiadczy o bardzo szerokich
zainteresowaniach naukowych polskich turkologów, zajmuj¹cych siê nie tylko problematyk¹
Republiki Tureckiej czy Imperium Osmañskiego, ale równie¿ ró¿nymi zagadnieniami jêzyka,
literatury i kultury ludów tureckich zamieszkuj¹cych obszary Wschodniej Europy, Ba³kanów,
Kaukazu, Azji Œrodkowej i Wschodniej.
Jednym z celów publikowania materia³ów konferencyjnych jest udostêpnienie wiedzy i materia³ów Ÿród³owych badaczom innych specjalnoœci, historykom, etnografom, polonistom, które
bêd¹ pomocne w ich pracach badawczych. 70
INNE
Praca zbiorowa pod redakcj¹
Katarzyny Pachniak
i Ewy Machut-Mendeckiej
Œwiat arabski. Kultura i polityka
Warszawa, 2012, s. 430, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-64-3
Cena 32 z³
VIII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna,
która odby³a siê w Warszawie w dniach 8-9 maja
2009 roku dowiod³a, ¿e w Polsce nie brakuje
wa¿nych i interesuj¹cych badañ nad problematyk¹ œwiata arabskiego oraz islamu. Badania te nios¹ ogromny potencja³ naukowy, wzbogacaj¹cy
ró¿ne dziedziny wiedzy: od humanistyki poprzez
politologiê i nauki spo³eczne do gospodarki. Konferencja, gromadz¹c specjalistów z tej dziedziny z ró¿nych stron Polski, dowiod³a ¿ywotnoœci tych nauk. St¹d narodzi³ siê pomys³ przekrojowego ujêcia szczególnie wa¿nych zagadnieñ
z zakresu arabistyki i islamistyki na wybranych
przyk³adach – ju¿ nie w charakterze zapisu wyg³oszonych referatów, ale inspirowanych nimi
prac z zakresu badañ prowadzonych przez poszczególnych autorów. W zwi¹zku z tym powsta³
niniejszy zbiór artyku³ów, ilustruj¹cy wa¿ne, interesuj¹ce i nowatorskie problemy badawcze. Jerzy Koch
Historia literatury
po³udniowoafrykañskiej.
Literatura afrikaans
(Okres usamodzielnienia 1900–1930)
Praca prof. Jerzego Kocha jest pionierska nie tylko na gruncie polskim. Napisana piêkn¹ polszczyzn¹ ksi¹¿ka daje rzeteln¹ wiedzê o fascynuj¹cej literaturze po³udniowoafrykañskiej, rozwiewa wiele uprzedzeñ i stereotypów, a przy tym
widaæ, ¿e tworzona by³a z pasj¹. Nale¿y dobitnie podkreœliæ, ksi¹¿ka prezentuje przede wszystkim rezultaty wieloletnich studiów i badañ w³asnych Autora. Za najwiêksz¹ wartoœæ stylistyczn¹ pracy uwa¿am rzadkie w naszym piœmiennictwie po³¹czenie ogromnej erudycji z komunikatywnoœci¹ i jasnym jêzykiem przekazu. Nowoczesny aparat pojêciowy zastosowany w ksi¹¿ce, sposób myœlenia o naturze procesów kulturotwórczych zachodz¹cych w po³udniowoafrykañskim melting pot to kolejne atuty tej pracy.
Dr hab., prof. U£ El¿bieta Dzikowska Autorowi uda³o siê stworzyæ nowoczesny podrêcznik akademicki, w którym uwidacznia siê
charakterystyczny, niezwykle efektywny w przypadku ksi¹¿ki tego typu, sposób narracji. Prof.
Jerzy Koch konstruuje swoj¹ syntezê dziejów literatury, ukazuj¹c, jak rozwija³ siê ca³y proces
historycznoliteracki, a jednoczeœnie zrêcznie porusza siê miedzy poszczególnymi tekstami artystycznymi, schodz¹c tak¿e na poziom analizy
konkretnych utworów. Zamiast wy³¹czaæ poza
nawias informacje kontekstualizuj¹ce, Autor znalaz³ sposób na niezwykle funkcjonalne w³¹czenie ich do samej prezentacji utworów.
Jerzy Koch jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Anglistyki
kieruje Zak³adem Studiów Niderlandzkich i Po³udniowoafrykañskich. Jest tak¿e badaczem stowarzyszonym (research
fellow) na University of the Free State / Universiteit van die
Vrystaat w Bloemfontein (RPA). Doktorat obroni³ w Belgii na Katholieke Universiteit Leuven,
a wyhabilitowa³ siê na Uniwersytecie Wroc³awskim. Dwukrotnie by³ stypendyst¹ Holenderskiej Królewskiej Akademii
Nauk w Netherlands Institute for Advanced Study (1993/94
oraz 2007/08). Wspó³pracowa³ nad histori¹ literatury Perspektief & Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (Pretoria 2006; Perspektywa i profil. Historia literatury afrikaans).
Jest za³o¿ycielem i redaktorem czasopisma „Werkwinkel.
Journal of Low Countries and South African Studies” wydawanego przez Wydzia³ Anglistyki UAM. Warszawa, 2012, s. 708, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-63778-12-5
Cena 33 z³
Dr hab., prof. US Marta Skwara
Jerzy Koch
Historia literatury
po³udniowoafrykañskiej
Literatura afrikaans (XVII–XIX wiek)
Warszawa, 2004, s. 452, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-78-9
Cena 25 z³
Jerzy Koch
Wenus Hotentocka i inne
rozprawy o literaturze
po³udniowoafrykañskiej
Warszawa, 2007, s. 438,
205 x 145 mm
ISBN 978-83-61203-03-2
Cena 28 z³
INNE
71
Praca zbiorowa pod redakcj¹
Marty Widy-Behiesse
Islam w Europie. Bogactwo
ró¿norodnoœci czy Ÿród³o konfliktów?
Warszawa, 2012, s. 302, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-94-0
Cena 27 z³
Wydarzenia 11 wrzeœnia 2001 roku w Stanach
Zjednoczonych, zamachy we Francji, Madrycie,
Londynie i dramatyczne wydarzenia wojen domowych zwi¹zane z rozpadem Jugos³awii wstrz¹snê³y œwiatow¹ opini¹ publiczn¹. Zak³ad Islamu
Europejskiego Wydzia³u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2010
roku zorganizowa³ ogólnopolsk¹ konferencjê
naukow¹ zatytu³owan¹ „Muzu³manie w Europie.
Bogactwo ró¿norodnoœci czy Ÿród³o konfliktów ?”. W konferencji wziêli udzia³ naukowcy
z ró¿nych dziedzin: orientalistyki, historii, socjologii, antropologii, stosunków miêdzynarodowych i literaturoznawstwa. Ich referaty, zebrane
w niniejszej ksi¹¿ce, opisuj¹ zró¿nicowan¹ pod
wzglêdem kulturowym, spo³ecznym, politycznym i artystycznym europejsk¹ mniejszoœæ muzu³mañsk¹, której obecnoœæ wp³ywa na kszta³t
spo³eczeñstw starego kontynentu. Ksi¹¿ka ukaza³a siê pod honorowym patronatem
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
72
INNE
Marta Widy-Behiesse
To¿samoœæ europejskich muzu³manów
w myœli Tariqa Ramadana
Warszawa, 2012, s. 204, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-99-5
Cena 20 z³
Muzu³manie od dawna ¿yj¹ w krajach Europy
Zachodniej. Przynale¿noœæ do mniejszoœci religijnej, a najczêœciej i etnicznej, stawia przed nimi
dodatkowe wyzwanie w trudnym procesie ³¹czenia wielu elementów w jedn¹ spójn¹ to¿samoœæ.
Jednoczeœnie specyfika islamu sprawia, ¿e jawi
siê on jako bardzo istotny element porz¹dkuj¹cy
i wartoœciuj¹cy, zatem kluczowy dla samookreœlenia wiernych. Czy wartoœci islamu i wartoœci zachodnie da siê
pogodziæ? Czy muzu³manie s¹ gorszymi obywatelami? Czy przynale¿noœæ do ummy – œwiatowej wspólnoty wiernych – sprawia, ¿e muzu³manie nie s¹ lojalni wobec spo³eczeñstw, w których ¿yj¹ w Europie?
Marta Widy-Behiesse – arabistka i islamolog,
kierownik Zak³adu Islamu Europejskiego na
Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje siê problematyk¹ islamu
w Europie Zachodniej oraz w kontekœcie globalizacji.
Maciej Popko
Ludy i jêzyki staro¿ytnej Anatolii
Warszawa, 2011,
wydanie II poprawione i uzupe³nione,
s. 289, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-61-2
Cena 23 z³
Praca zbiorowa pod redakcj¹ naukow¹
Ewy Zajdler
Zrozumieæ Chiñczyków.
Kulturowe kody spo³ecznoœci chiñskich.
Warszawa, 2011, s. 314, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-85-8
Cena 32 z³
Robert Piotrowski
Demon Maxwella.
Dzieje i filozofia pewnego
eksperymentu
Warszawa, wyd. II, 2013,
s. 304, 145 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-17-0
Cena 28 z³
Katarzyna Górak-Sosnowska
Muzu³mañska kultura konsumpcyjna
Warszawa, 2011, s. 510,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-66-7
Cena 24 z³
Zhou Chuncai
Ksiêga przemian
Warszawa, 2011, s. 316,
165 x 235 mm
ISBN 978-83-89899-53-8
cena 20 z³
Albertyna Dembska
Chrestomatia
monastycznych tekstów koptyjskich
Warszawa, 2010, s. 184, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-51-3
Cena 20 z³
Daithy Ó hÓgáin
Celtowie. Dzieje
Z angielskiego prze³o¿y³
Mariusz Zwoliñski
Warszawa, 2009, s. 338, 160 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-44-5
Cena 26 z³
Pascal de Sutter
Szaleñcy u w³adzy
Z francuskiego prze³o¿y³a
Hanna Zbonikowska-Bernatowicz
Warszawa, 2009, s. 274, 130 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-38-4
Cena 22 z³
Krzysztof Korzeniewski
Wspó³czesne operacje wojskowe.
Zagro¿enia zdrowotne w odmiennych
warunkach klimatycznych
i sanitarnych
Warszawa, 2009, s. 202, 173 x 243 mm
ISBN 978-83-61203-25-4
Cena 26 z³
INNE
73
74
INNE
Wilhelm Halbfass
Frédéric Martel
Indie i Europa. Próba porozumienia
Polityka kulturalna Stanów
na gruncie filozoficznym
Zjednoczonych
Z angielskiego prze³o¿yli
Z francuskiego prze³o¿y³y
Monika Nowakowska i Robert Piotrowski Agata Czarnacka i Gra¿yna Majcher
Warszawa, 2008, s. 689, 235 x 165 mm Warszawa, 2008, s. 572, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-18-6
ISBN 978-83-61203-21-6
Cena 38 z³
Cena 36 z³
Asen Marczewski
Rzymski œlad. Zapiski t³umacza
Z bu³garskiego prze³o¿y³a
Hanna Karpiñska
Warszawa, 2009, s. 253,
145 x 205 mm
ISBN 978-83-61203-13-1,
cena 22 z³
Peter Hopkirk
Obce diab³y na Jedwabnym Szlaku.
Z angielskiego prze³o¿y³a
Anna Bezpiañska-Oglêcka
Warszawa, 2008, s. 279, 205 x 145 mm
ISBN 978-83-61203-09-4
Cena 22 z³
Tanya Valko
Sahara. Ocean ciszy
Warszawa, 2007, s. 66, 205 x 145 mm
ISBN 978-83-89899-81-1
Cena 9 z³
Robert Piotrowski
Logika elementarna
Warszawa, 2006, s. 260, 165 x 235 mm
ISBN 83-89899-32-9
Cena 18 z³
Spas Hristov
Pod map¹
Warszawa, 2004, s. 84, 120 x 185 mm
ISBN 83-88938-73-8
Cena 10 z³
Alicja Wrzesiñska
Mwana znaczy dziecko.
Z afrykañskich tradycji
edukacyjnych
Warszawa, 2005, s. 374,
145 x 205 mm
ISBN 83-89899-18-3
Cena 20 z³
Sven Andressen
Wprowadzenie do etyki
Z niemieckiego prze³o¿yli Leon ¯ylicz
i Robert Piotrowski
Warszawa, 2003, s. 304, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-64-9
Cena 32 z³
Dobies³aw Jêdrzejczyk
Geografia humanistyczna miasta
Warszawa, 2004, s. 324, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-77-0
Cena 21 z³
Krzysztof Wojciechowski
Mes chers Allemands
Warszawa, 2004, s. 330,
140 x 200 mm
ISBN 83-88938-94-0
Cena 20 z³
Henryk Domiñczak
Wir lernen Deutsch
Warszawa, 2003, CD, s. 413,
165 x 235 mm
ISBN 83-88938-43-6
Cena 24 z³
Aboulgasem Ahmed Gsuda
Libia w piœmiennictwie polskim
po II wojnie œwiatowej
Warszawa, 2003, s. 190,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-26-2
Cena 19 z³
Miko³aj Madurowicz
Sfera sacrum w przestrzeni
miejskiej Warszawy
Warszawa, 2002, s. 174,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-20-7
Cena 11 z³
Shoshana Ronen
Nietzsche and Wittgenstein in Search
of Secular Salvation
Warszawa, 2002, s. 176, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-03-7
Cena 11 z³
Wybór artyku³ów z polskiej prasy
miêdzywojennej na temat Turcji
Öztürk Emiro#lu,
Agnieszka Zastawna (oprac.)
Warszawa, 2001, s. 315,
145 x 250 mm ,
ISBN 83-88238-74-4
Cena 17 z³
Justyna Szymañska
Polscy wydawcy przek³adów
z literatur orientalnych
w XX wieku
Warszawa, 2000, s. 236,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-28-0
Cena 11 z³
Encyklopedia religii œwiata
Tom II. Zagadnienia
problemowe
Przek³ad z jêzyka francuskiego
Warszawa, 2002, s. 1137,
250 x 180 mm
ISBN 83-88938-14-2
Cena 80 z³
INNE
75
5AHE=
PODRÓŻE ▲ KRAJE ▲ LUDZIE
Alexandra David-Néel
Podró¿ do Lhasy
Jest rok 1924. Po oœmiu miesi¹cach wyczerpuj¹cej
wêdrówki, pokonuj¹c g³ód, mróz, w³asne s³aboœci
i czyhaj¹ce na drodze pu³apki, ukrywaj¹c siê pod
przebraniem tybetañskiej p¹tniczki, Alexandra David-Néel jako pierwsza Europejka dociera do Lhasy
– niedostêpnej wówczas dla obcokrajowców stolicy
Tybetu.
Jej jedynym towarzyszem jest Jongden – m³ody tybetañski mnich, ca³y ekwipunek mieœci siê w dŸwiganym na plecak tobo³ku, a za orê¿ s³u¿y pomys³owoœæ i niez³omny hart ducha. Wkraczaj¹c do Lhasy,
ta na pozór krucha francuska orientalistka odnosi
zwyciêstwo nad granicami ustanowionymi przez ludzi i realizuje marzenie, podyktowane nie pró¿noœci¹, ale mi³oœci¹ do tego kraju, ludzi, obyczajów,
filozofii i religii.
W dzienniku z tej niezwyk³ej podró¿y Alexandra
David-Néel utrwali³a Tybet, którego ju¿ nie ma. Bez
uprzedzeñ, ale i bez upiêkszeñ opisa³a œwiat, który
fascynowa³ j¹ jako badaczkê i porusza³ serce. Wiele
z obserwacji, jakie poczyni³a w Lhasie okaza³o siê
ponurym proroctwem, tym cenniejszym staje siê wiêc
to œwiadectwo przesz³oœci, kiedy Tybet nale¿a³ do
Tybetañczyków.
Z francuskiego prze³o¿y³a Iwona Badowska
Warszawa 2013, s. 374, 135 x 205 mm
ISBN 978-83-63778-26-2
Cena 30 z³
PODRÓ¯E – KRAJE – LUDZIE
77
78
Jerzy Gierowski
Afryka dzisiaj. Piêkna, biedna,
ró¿norodna
Warszawa 2012, s. 242, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-90-2
Cena 24 z³
Jian Niu-£ochowska,
Marcin £ochowski
Pekin. Informator turystyczny
Warszawa, 2006, s. 144, 145 x 205 mm
ISBN 83-89899-52-3
Cena 19 z³
Krzysztof Korzeniewski
Liban
Warszawa, 2004, s. 164,
145 x 205 mm
ISBN 83-88938-84-3
Cena 23 z³
Katarzyna Wêglicka
Opowieœci kresowe. Litwa
Warszawa, 2004, s. 180, 145 x 205 mm
ISBN 83-88938-47-9
Cena 20 z³
Monika Warneñska
Zaginione królestwo
Warszawa, 1998, s. 188,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-85-7
Cena 12 z³
Janusz Gudowski
Ukraiñskie Beskidy Wschodnie
Tom I. Monografia krajoznawcza
Warszawa, 1997, s. 200,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-36-9
Cena 19 z³
PODRÓ¯E – KRAJE – LUDZIE
5AHE=
WSPÓ£CZESNA AFRYKA I AZJA
Izabella £êcka
Woda a choroby tropikalne.
Wp³yw inwestycji wodnych
na rozwój chorób paso¿ytniczych
cz³owieka
Warszawa, 1999, s. 200, 145 x 205 mm
ISBN 83-88238-07-8
Cena 11 z³
Marcin W. Solarz
Republika Po³udniowej Afryki
Trwa³oœæ czy zmierzch potêgi
w regionie?
Warszawa, 1999, s. 264, 145 x 205 mm
ISBN 83-86483-98-9
Cena 12 z³
Maciej Z¹bek
Arabowie z Dar Hamid
Spo³ecznoœæ w sytuacji zagro¿enia
ekologicznego
Warszawa, 1998, s. 290,
145 x 205 mm
ISBN 83-86483-77-6
Cena 15 z³
GOSPODARKA
Gospodarka Polski
wobec globalnych wyzwañ
rozwoju
Praca zbiorowa
pod red. naukow¹
Wies³awa Kowalczewskiego
Warszawa, 2000, s. 190,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-54-X
Cena 15 z³
Andrzej Bolesta
Chiny w okresie transformacji
Warszawa, 2006, s. 168,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-50-7
Cena 19 z³
Zdzis³aw Sirojæ
Podstawowe terminy historii
gospodarczej
Warszawa, 2001, s. 262,
125 x 205 mm
ISBN 83-88238-62-0
Cena 12 z³
Gospodarka i spo³eczeñstwo
w dobie globalizacji
Praca zbiorowa
pod red. naukow¹
Anny B¹kiewicz
Warszawa, 2000, s. 280,
145 x 205 mm
ISBN 83-88238-52-3
Cena 15 z³
79
GEOGRAFIA
80
Fedir Zastawnyj, Witold Kusiñski
Ukraina
Przyroda РLudnoϾ РGospodarka
Warszawa, 2003, s. 288, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-60-6
Cena 15 z³
Jerzy Gilarowski
La déforestation en Afrique centrale
Warszawa, 2002, s. 84, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-18-5
Cena 15 z³
Struktura i funkcjonowanie
Wigierskiego Parku Narodowego
Praca zbiorowa pod red. Andrzeja
Richlinga i Jerzego Solona
Warszawa, 2001, s. 306,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-89-2
Cena 20 z³
Miros³aw Bogacki, Iwan Kowalczuk
Geomorfologia ekologiczna
systemów fluwialnych
Warszawa, 2000, s. 126,
165 x 235 mm
ISBN 83-88238-21-3
Cena 10 z³
Góry Sto³owe
Praca zbiorowa pod red.
Marka Zgorzelskiego
Warszawa, 1999, s. 256, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-05-1
Cena 11 z³
Ewelina Kantowicz
Strefa sucha
Zasoby i zagro¿enia rolnictwa
Warszawa, 1999, s. 184, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-20-05
Cena 15 z³
GEOGRAFIA
5AHE=
VICUS. STUDIA AGRARIA
Transforming Rural Sector to the
Requirements of Market Economy.
Examples from Turkey, Poland,
Ukraine
Praca zbiorowa pod red.
Janusza Gudowskiego i Gülkan Eraktan
Warszawa, 1997, s. 162, 165 x 235 mm
ISBN 83-86483-38-5,
cena 11 z³
Rural Space under Modernisation
Process
Praca zbiorowa pod red.
Janusza Gudowskiego i Gülkan Eraktan
Warszawa, 1999, s. 226, 165 x 235 mm
ISBN 83-88238-12-4
Cena 15 z³
Transforming Rural Sector to the
Requirements of Market Economy
Praca zbiorowa pod red.
Janusza Gudowskiego
Warszawa, 2002, s. 240, 165 x 235 mm
ISBN 83-88938-29-0
Cena 11 z³
STUDIA I DEBATY
Janusz Gudowski, Jura Nesteruk
Historia badañ Ÿróde³ Dniestru
Warszawa, 2008, s. 34, 165 x 235 mm
ISBN 978-83-61203-08-7
Cena 10 z³
81
Starsze pozycje Wydawnictwa Akademickiego Dialog s¹ dostêpne w serwisie
www.wyczerpane.pl.
Mo¿na tam znaleŸæ m.in. takie tytu³y jak:
Adonis. Obrazy, myœli i uczucia, Krystyna Skar¿yñska-Bocheñska
Afrykañski wygnaniec, Joanna Mantel-Nieæko
Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem, Marek M. Dziekan
Arabskie teksty liturgiczne w przek³adzie na jêzyk polski, Andrzej Drozd
Babiloñska literatura m¹droœci, Krystyna £yczkowska
Babiloñskie zaklêcia magiczne, Krystyna £yczkowska
Bajki arabskie nie tylko dla doros³ych, George Kass
Caraimica. Prace karaimoznawcze, Aleksander Dubiñski
Commercial Relations Between Arabs and Slavs (9th-11th centuries), Ahmad Nazmi
Có¿ wam pozosta³o? Losy Palestyñczyków na podstawie prozy Gassana Kanafaniego, Ma³gorzata Al.-Khatib
Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podró¿ników, praca zbiorowa
Egzotyczny œwiat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Stanis³aw Pi³aszewicz
Euscaro-Caucasica Historical and Comparative Studies on Kartvelian and Basque, Jan Braun
Ezoteryka na sprzeda¿, Agnieszka Kowalczewska
Filozofia polityki muzu³mañskiej na podstawie dzie³ Abu Hamida al-Gazalego, Katarzyna Pachniak
Gramatyka jêzyka amharskiego, Laura £ykowska
Homo mysticus hinduizmu i islamu, Piotr K³odkowski
Iran. Pañstwo i religia, Ma³gorzata Stolarczyk
Islam a terroryzm, praca zbiorowa
Jêzyk kazachski, Micha³ £abenda
Jêzyk perski, Monika Chwilczyñska-Wawrzyniak
Jêzyk suahili, Iwona Kraska-Szlenk, Rajmund Ohly, Zofia Podobiñska
Kathakali – sztuka indyjskiego teatru, Krzysztof Renik
Klasyczny jêzyk mongolski, Stanis³aw Ka³u¿yñski
Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodleg³ych Indii, Krzysztod Dêbnicki
Konflikt polityczny: myœlenie i emocje. Raport z badania polskich polityków, Agnieszka Golec
Kultura ¿ywienia dawnych i wspó³czesnych Asyryjczyków, Michael Abdalla
Legendy ludów Mand¿urii. Tom 1, Jerzy Tulisow
Leksykon wiedzy o Turcji, praca zbiorowa
Literatura arabska. Dociekania i prezentacje. 1. Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski, praca
zbiorowa
Ludzie wygas³ego wejrzenia. Szkice poœwiêcone wybranym kulturom pierwotnym dawnego i wspó³czesnego
œwiata, Jacek Olêdzki
Ma³y s³ownik sztuki chiñskiej, Mieczys³aw Jerzy Künstler
Mitologia ludów tureckich, Ma³gorzata £abêcka-Koecherowa
Muzu³manie w Europie, praca zbiorowa
82
WYCZERPANE
Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodz¹cych proces liberalizacji gospodarczej, Janusz Gudowski,
Urszula ¯u³awska
O ma³¿eñstwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów
Pasterstwo na HuculszczyŸnie. Gospodarka-Kultura-Obyczaj, praca zbiorowa
Podrêczny s³ownik jêzyka koptyjskiego, Albertyna Dembska, Wincenty Myszor
Polacy w Nigerii tomy I-IV, prace zbiorowe
Polska droga do wolnoœci, Pierre Buhler
Polska w oczach francuskich kó³ rz¹dowych w latach 1924-1939, Maria Pasztor
Przygody Sindbada ¯eglarza. S³owniczek arabsko-polsko-angielski, Janusz Danecki
Religie Korei. Rys historyczny, Halina Ogarek-Czoj
Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Janusz Gudowski
Safi Ibn Ali’s Biography of the Sultan Qalawun, Paulina B. Lewicka
Samurajskie chrzeœcijañstwo, Agnieszka Kozyra
S³ownik mitologii hinduskiej, praca zbiorowa
Studia nad prozodi¹ arabsk¹, Adnan Abbas
Œladem Bharaty, Krzysztof Renik
Œwiat wê¿owej bogini, Barbara Grabowska
Teatr arabski. ród³a, historia, poszukiwania, Hatif Janabi
Teatr japoñski. Powrót do przesz³oœci, Estera ¯eromska
Tian Han. U Ÿróde³ nowego teatru chiñskiego, Lidia Kasare³³o
Tradycje i sztuka kulinarna Chin, Ksawery Burski
Traktat o sufizmie, Abu al-Qasim al-Qusayri
Tuaregowie z Sahary, Adam Rybiñski
Ukraiñskie Beskidy Wschodnie Tom II, Janusz Gudowski
W krêgu shintoizmu. Tom 1, Wies³aw Kotañski
Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002), Krzysztof Trzciñski
Wprowadzenie do gramatyki jêzyka perskiego, Bogdan Sk³adanek
Zarys geografii ekonomicznej, Ireneusz Micha³ków
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w regionie, praca zbiorowa
Zmiany klimatu Ziemi, Jerzy Boryczka
Zrozumieæ Iran, Maria Sk³adankowa
¯ycie codzienne w Tbilisi, Dorota Parzymies
¯ycie szaleñca i inne opowiadania, Akutagawa Ryunosuke
WYCZERPANE
83
E-booki
Wybrane pozycje Wydawnictwa Akademickiego Dialog s¹ te¿ dostêpne w formie
e-booków, w formatach e-pub oraz mobi
Aleksandra Pluta
D³uga podró¿ w bardzo krótkim czasie. Biografia Andrzeja Bukowiñskiego
ISBN epub 978-83-63778-61-3
ISBN mobi 978-83-63778-62-0
cena 19 z³
Marta Widy-Behiesse (red.)
Islam w Europie. Bogactwo ró¿norodnoœci czy Ÿród³o konfliktów?
ISBN epub 978-83-63778-73-6
ISBN mobi 978-83-63778-72-9
cena 19 z³
George Kass
Wino, kobiety i œpiew w pa³acach arabskich
ISBN epub 978-83-63778-42-2
ISBN mobi 978-83-63778-43-9
cena 16 z³
Stanis³aw Parzymies
Unia Europejska od Maastricht do Lizbony
ISBN epub 978-83-63778-54-5
ISBN mobi 978-83-63778-55-2
cena 19 z³
Katarzyna Czajkowska, Anna Diawo³-Sitko
Systemy polityczne wybranych pañstw Bliskiego Wschodu
ISBN epub 978-83-63778-41-5
ISBN mobi 978-83-63778-44-6
cena 19 z³
84
E-BOOKI
Przemys³aw Adamczewski
Górski Karabach w polityce niepodleg³ego Azerbejd¿anu
ISBN epub 978-83-63778-39-2
ISBN mobi 978-83-63778-40-8
cena 10 z³
Danuta Chmielowska
Dziecko w Oriencie
ISBN epub 978-83-63778-36-1
ISBN mobi 978-83-63778-37-8
cena 17 z³
Sei Shonagon
Zapiski spod wezg³owia, czyli notatnik osobisty
ISBN epub 978-83-63778-47-7
ISBN mobi 978-83-63778-50-7
cena 15 z³
£ukasz Bonczol
Zrozumieæ Indonezjê. Nowy £ad genera³a Suharto
ISBN epub 978-83-63778-45-3
ISBN mobi 978-83-63778-44-6
cena 17 z³
Oser
Niewidoczny Tybet
ISBN epub 978-83-63778-71-2
ISBN mobi 978-83-63778-74-3
cena 28 z³
Duo Duo
Wiersze wybrane
ISBN epub 978-83-63778-60-6
ISBN mobi 978-83-63778-59-0
cena 15 z³
E-BOOKI
85
Shlomo Sand
Kiedy i jak wynalezionio naród ¿ydowski
ISBN epub 978-83-63778-29-3
ISBN mobi 978-83-63778-30-9
cena 17 z³
Yu Hua
Chiny w dziesiêciu s³owach
ISBN epub 978-83-63778-51-4
ISBN mobi 978-83-63778-52-1
cena 18 z³
Zapraszamy te¿ na stronê www.ibuk.pl, za poœrednictwem której mo¿na wypo¿yczyæ nastêpuj¹ce tytu³y:
86
Marek M. Dziekan
Arabia Magica
Warszawa, 1993, s. 152,
ISBN: 83-900-564-6-1
Ma³gorzata Stolarczyk
Iran. Pañstwo i religia
Warszawa, 2001, s. 230,
ISBN 83-86483-49-0
Estera ¯eromska
Teatr japoñski
Warszawa, 1996, s. 150, 83-86483-27-X
Janusz Gudowski, Henryk Konarski, Anna Kosiek,
Micha³ Kropiwnicki, Jura Nesteruk, Andrzej Ruszczak,
W³odzimierz Witkowski, Maciej Z¹bek, W³adys³aw ¯akowski
Pasterstwo na HuculszczyŸnie.
Gospodarka – kultura – obyczaj
Warszawa, 2001, s. 274,
ISBN 83-88238-85-X
E-BOOKI
Agnieszka Kozyra
Samurajskie chrzeœcijañstwo
Warszawa, 1995, s. 180,
ISBN 83-86483-04-0
W przygotowaniu
Mi³oœæ i ma³¿eñstwo w Indiach. Z dziejów literatury indyjskiej – Barbara Grabowska
Kiedy i jak wynaleziono ziemiê Izraela – Shlomo Sand
Dlaczego przesta³em byæ ¯ydem? – Shlomo Sand
Bizancjum. Czêœæ 2 - praca zbiorowa pod red. Jonathana Sheparda
Afganistan 2001–2013. Kronika przepowiedzianego braku zwyciêstwa
– Jean-Charles Jauffret
O potêdze w XXI wieku – Pierre Buhler
Bawe³na, samowary i Sartowie. Muzu³mañskie pogranicza carskiej Rosji 1795–1916
– Jerzy Rohoziñski
The Horse that Leaps Through Clouds: A Tale of Espionage, The Silk Road and the
Rise of Modern China – Eric Enno Tamm
Turcja. Geografia wschodz¹cej potêgi – Marcel Bazin, Stéphane de Tapia
Jêzyk tamilski – Joanna Kusio, Tadeusz Herrmann
Passion arabe – Gilles Kepel
Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag – praca zbiorowa
Chiny od A do Z. Pañstwo na ka¿d¹ kieszeñ – £ukasz Szoszkiewicz i Jakub
Staniszewski
Kto rz¹dzi w Korei Pó³nocnej? – Nicolas Levi
Que veut la Chine? De Mao au capitalisme – François Godement
¯ycie codzienne w Stambule – Magdalena Yõldõrõm
Nowo¿ytna literatura turecka – Danuta Chmielowska
W PRZYGOTOWANIU
87
INDEKS AUTORÓW
Adamczyk A. 77
ad-Da’if R. 16
Alberoni F. 55
Al-Charrat E. 16
Amin S. 63
Andressen C. 35
Andressen S. 74
at-Tahir Abd Allah J. 16
Avioutskii V. 62
Baabar 35
Bajhaki A.F. 36
Balcerowicz P. 27
Balibar É. 63
Ba³czewski M. 28
Barbir K.K. 31
Bareja-Starzyñska A. 11
Baœ J. 28
Béjannin P. 48
Ben Jelloun T. 48
Bennett P.R. 6
Besson S. 55
Bidet J. 61
Bielawski J. 20
Binebine M. 48
Blair S.S. 43
Bloom J.S. 43
Bogacki M. 80
Boivin M. 33
Bolesta A. 79
Bonczol £. 57, 85
Bu³atowicz A. 36
Byliñska-Naderi A. 28
Cabestan J.-P. 57
Cabezon I. 19
Callies de Salies B. 59
Capisani G.R. 27
Chmielowska D. 23, 37, 63, 85
Chuncai Z. 73
Cirliæ B. 52
Cirliæ E. 52
Civikov G. 62
Corbin H. 35
Corm G. 62
Courmont B. 61
Coville T. 34
88
INDEKS AUTORÓW
Czajkowska K. 58, 84
Daftary F. 34
Danai³ow G. 45
Danecki J. 7, 11, 12, 26
David-Néel A. 77
Darski A. 53
Debray R. 61
Dembska A. 11, 73
Desai A. 52
Dêbnicki K. 35
Diawo³-Sitko J. 58, 84
Djebar A. 48
Domiñczak H. 75
Dowbor W. 63
Dumenil G. 61
Duo Duo 51, 85
Dziekan M.M. 21, 36, 82, 86
DŸajadewa 21
Emiro"lu Ö. 20, 75
Eraktan G. 81
Ettinghausen R. 43
Fath S. 62
Fujita N. 7
Gawroñski A. 7
Gierowski J. 78
Gilarowski J. 80
Godziñski S. 12
Goody J. 63
Gougeon J.-P. 61
Górak-Sosnowska K. 73
Górska E. 7
Grabar O. 43
Grabowska B. 23, 37
Grajewska A. 40
Gsuda A.A. 75
Gudowski J. 81, 82, 86
Gunn-Young Choi 8
Halbfass W. 74
Halik T. 8
Halliday F. 28
Hammoudi A. 26
Hasan A. 5, 7
Hathaway J. 31
Hopkirk P. 74
Hristov S. 74
Husson E. 62
Huszcza R. 8
Igielski Z. 11
Iwanow B. 6
Jackson R.R. 19
Jacoby M. 6
Jakubowska Z. 55
Jamsheer H.A. 34
Jankowski H. 11
Jenkins-Madina M. 43
Jevakhoff A. 64
Jêdrzejczyk D. 75
Joinville J. de 64
Kaczyñska E. 41
Ka³u¿yñski S. 29
Kamiñska D. 44
Kantor W. 52
Kantowicz E. 80
Kapor M. 53
Kasare³³o L. 16, 21, 26
Kass G. 25, 84
Katz D. 52
Kennedy H. 34
Kepel G. 27
Khadra Y. 48
Kieniewicz J. 64
Koch J. 71
Kollmar-Paulenz K. 33
Konarski H. 82, 86
Korytkowska M. 9
Koseska-Toszewa V. 9
Koseski A. 62
Kosiek A. 82, 86
Korzeniewski K. 73, 78
Kowalczewski W. 79
Kowalczuk I. 80
Koz³owska J. 7, 8
Kozyra A. 83, 86
Krakowiak J. 63
Krauze E. 61
Kropiwnicki M. 82, 86
Król J. 5
Krzywicki J. 21
Kuczyñski J. 63
Kusiñski W. 80
Künstler M.J. 34
Lacoste Y. 61
Li-Piszczek Q. 6
Lopez D.S., Jr 28
Lüthi L.M. 61
£êcka I. 79
£ochowski M. 17, 40, 78
Machut-Mendecka E. 13, 23, 29, 37, 70
Madeyska D. 13
Madurowicz M. 75
Maisonneuve D., de La 26
Majda T. 11
Marczewski A. 74
Margolin J.-L. 34
Martel F. 74
Mehrotra A.K. 20
Melanowicz M. 26
Mejor M. 11, 20
Mencjusz 17
Meredith M. 26
Micha³owska A. 64
Micha³owski J. 77
Milczarek S. 27
Mistry R. 52
Miura K. 29
Montbrial T., de 61
Mylius K. 20
Nahavandi H. 27
Nalborczyk A.S. 9
Narajan K. 50
Nazmi A. 13
Nesteruk J. 81, 82, 86
Niedziela S. 58
Niesio³owski-Spanò £. 64
Niu-£ochowska J. 78
Nowaczek-Walczak M. 39
Ogarek-Czoj H. 8, 20, 21
Ohly R. 13
œ hœg‡in D. 73
Osamu D. 16
Oser 66, 85
Otwinowska-Kasztelanic A. 9
Paasonen R. 52
Pachniak 25, 70
INDEKS AUTORÓW
89
Parnowski J. 21
Parzymies A. 11, 44
Parzymies S. 60, 63, 84
Pater D. 40
Pawe³czak M. 36
Pawlak N. 12, 13
Perlin J. 9
Petõcz A. 52
Picquart P. 55
Piêtek R. 36
Pi³aszewicz S. 12, 28
Pimpaneau J. 28
Piotrowski R. 73, 74
Pirveli M. 27
Pluta A. 68, 84
Podobiñska Z. 13
Polakow J. 45
Popko M. 73
Pur Rahnama K. 6
90
Rabkin Y.M. 74
Rashed R. 36
Rashid A. 27
Rau Badami A. 52
Raufer X. 26
Richling A. 80
Ronen S. 75
Roszko R. 9
Rothermund D. 33
Roux G. 36
Rurarz J.P. 35
Ruszczak A. 82, 86
Saussure F. de 9
Schlegel J.L. 55
Schlingloff D. 27
Scraton P. 64
Seitz K. 33
Shaw E.K. 32
Shaw S.J. 32
Shepard J. 31
Shimada M. 29
Shonagon S. 15, 85
Sieklucka A. 12, 21
Sirojæ Z. 79
Siwierska E. 21
Skakuj-Puri M. 40
Skar¿yñska-Bocheñska K. 13, 20
Sk³adanek B. 35
Skoczek M. 7
S³uszkiewicz E. 28
Solarz M.W. 79
Solé R. 28, 48
Solon J. 80
So³owiow L. 53
Stasik D. 7, 12, 21
Stietencron H., von 26
Stêpniewska-Holzer B. 34
Stolarczyk M. 82, 86
Sur S. 60
Sutter P., de 73
Szarzyñska K. 29
Szczurek P. 24
Szychulska M. 16
Szymañska J. 75
Saint-Étienne Ch. 55
Sand S. 61, 86
Sansal B. 47
Sapir J. 62
Sanjuan T. 26
Tanimori M. 6
Todd E. 64
Todorov T. 55
Tomal M. 11
Tulisow J. 7, 12, 20, 21
INDEKS AUTORÓW
Wahl A. 62
Wallerstein I. 63
Walter E. 6
Wanso P. 16
War³amow A. 45
Warneñska M. 78
Wawrzyñczyk J. 9
Wêglicka K. 78
Widy M. 40, 72, 84
Wielgosz P. 55
Wiktor-Mach D. 40
Willaume M. 62
Witkowski W. 82, 86
Wojciechowski K. 75
Wróblewska M. 6
Wrzesiñska A. 74
Valko T. 74
Xunzi 17
Yacoub G. 8
Yoon Yul Soo 44
Yu Hua 67, 86
Zajdler E. 6, 73
Zastawna A. 87
Zastawnyj F. 80
Zawadewicz M. 40
Z¹bek M. 82, 86
Zgorzelski M. 80
Zhiwu G. 6
Zins H. 35
¯akowski W. 82, 86
¯ebrowski J. 34
¯eromska E. 83, 86
INDEKS TYTU£ÓW
11 wrzeœnia. Przyczyny i konsekwencje
w opiniach intelektualistów 64
A study of the lexico-semantic and
grammatical influence of English on the
Polish of the younger generation of Poles.
Vol. I 9
Afryka dzisiaj. Piêkna, biedna, ró¿norodna 78
Afrykañskie pañstwo Kilindich w XVIII i XIX
wieku 36
Aksamitne rewolucje 62
Al-Yaúi> and his theory of social
communication 13
Altermarksizm 61
Analiza systemów-œwiatów 63
Arabia Saudyjska. Zagro¿enie 32
Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516–
–1800 31
Atlas radykalnego islamu 26
Bizancjum ok. 500–1024 31
Blokada Belgradu 53
Buddyzm 27
Byæ kobiet¹ w Oriencie 37
Celtowie. Dzieje 73
Chiny. Kultura i tradycje 28
Chiny. Powrót olbrzyma 33
Chiny w dziesiêciu s³owach 67, 86
Chiny w okresie transformacji 79
Chiny-ZSRR. Zimna wojna w œwiecie
komunistycznym 61
Chiñska kultura symboliczna 26
Chrestomatia monastycznych tekstów
koptyjskich 73
Chrestomatia wspó³czesnych opowiadañ
japoñskich 16
Czas postu, czas uczty 52
Czterojêzyczna chrestomatia pendŸabska 21
Czyny Ludwika Œwiêtego króla
Francji 64
Æwiczenia z arabskiej frazeologii, czêœæ 1 i 2 8
Demon Maxwella. Dzieje i filozofia
pewnego eksperymentu 73
D³uga podró¿ w bardzo krótkim czasie.
Bigrafia Andrzeja Bukowiñskiego 68
Dom na skraju œwiata 45
Druga historia nazizmu w federalnych
Niemczech po 1945 roku 62
Dwór kalifów 34
Dydaktyka jêzyka arabskiego 7
Dzia³anie i system œwiata 61
Dziecko w oriencie 23, 85
Dzieje Mongolii 35
Dzieje Syrii 34
Dzwoneczki nefrytowe w ksiê¿ycowej
poœwiacie. Wybór wierszy chiñskich 53
D¿ihad. Narodziny wojuj¹cego islamu
w Azji Œrodkowej 27
D¿inizm. Staro¿ytna religia Indii 27
Egipt. Stulecie przemian 34
Encyklopedia religii œwiata
Tom II. Zagadnienia problemowe 75
Ezoteryczne odmiany islamu w muzu³mañskiej
literaturze herezjograficznej 25
Fitna. Wojna w sercu islamu 27
Folklor ludów tunguskich 20
Gdy dziadek do Finlandii na nartach szed³ 52
Geografia humanistyczna miasta 75
Geomorfologia ekologiczna systemów
fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne
i metodyczne 80
Geopolityka Œródziemnomorza 61
Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwañ
rozwoju 79
Górski Karabach w polityce niepodleg³ego
Azerbejd¿anu 59, 85
Góry Sto³owe 80
Gramatyka jêzyka arabskiego. Æwiczenia 7
Gramatyka jêzyka arabskiego. Tom I i II 7
Gramatyka jêzyka bengalskiego 6
Gramatyka porównawcza jêzyków semickich 6
Gurbani. Sakralny jêzyk sikhizmu 11
Hausa outside the mother area. Plateau
variety 13
Hausañska poezja homiletyczna. Wydanie
rêkopisu Muhammadu Bako
(po³owa XIX wieku) 21
Herero Ecology: The Literary Impact 13
Hinduizm 26
Historia anglojêzycznej literatury indyjskiej 20
INDEKS TYTU£ÓW
91
Historia badañ Ÿróde³ Dniestru 81
Historia filozofii muzu³mañskiej 35
Historia Imperium Osmañskiego i Republiki
Tureckiej t. 1 1280–1808, t. 2 1808–1975
32
Historia Iraku 36
Historia klasycznej filozofii indyjskiej.
Czêœæ 1. Pocz¹tki, nurty analityczne
i filozofia przyrody 27
Historia Korei 35
Historia literatury po³udniowoafrykañskiej.
Tom I. Literatura afrikaans (XVII–XIX
wiek) 71
Tom II. Literatura afrikaans (Okres usamodzielnienia 1900–1930) 71
Historia literatury staroindyjskiej 20
Historia nauki arabskiej.
Tom I. Astronomia teoretyczna i stosowana
36
Tom II. Nauki matematyczne i fizyka 36
Tom III. Technika, alchemia, nauki
przyrodnicze i medycyna 36
Historia Persji.
Tom I. Od czasów najdawniejszych do
najazdu Arabów 35
Tom II. Od najazdu Arabów do koñca
XV wieku 35
Tom III. Od Safawidów do II wojny
œwiatowej 35
Historia powstania islamu jako doktryny
spo³eczno-politycznej 34
Historia Su³tana Masuda 36
Historia wspó³czesnej Afryki 26
Historia Zimbabwe 35
Iacutica. Prace jakutoznawcze 29
Imperium chiñskie 55
Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie
filozoficznym 74
Indie. Nowa azjatycka potêga 33
Indie. Zarys historii 33
Indyjskie malarstwo miniaturowe 44
Inne Niemcy 62
Islam i mit konfrontacji 28
Islam w Europie. Bogactwo ró¿norodnoœci czy
Ÿród³o konfliktów? 72, 84
Islamizacja Zachodu? Historia pewnego spisku
55
Ismailici. Zarys historii 34
92
INDEKS TYTU£ÓW
Japonia 1937–1945. Wojna armii cesarza 34
Japoñski dramat telewizyjny 26
Jêzyk czuwaski 11
Jêzyk hausa 12
Jêzyk hebrajski biblijny 11
Jêzyk hindi (podrêcznik, cz. 1 i 2) 7
Jêzyk hindi (opis) 12
Jêzyk koreañski. Czêœæ 1. Kurs podstawowy 8
Jêzyk koreañski. Czêœæ 2. Kurs dla
zaawansowanych 8
Jêzyk krymskotatarski 11
Jêzyk mand¿urski 12
Jêzyk pendŸabski 12
Jêzyk perski. Czêœæ 1 dla pocz¹tkuj¹cych 6
Jêzyk perski. Czêœæ 3 jêzyk kolokwialny 6
Jêzyk perski. Czêœæ 4 jêzyk mediów 6
Jêzyk turecki 11
Jêzyk wietnamski, Czêœæ 1 i 2 8
Jêzyki czadyjskie 12
Judaizm 26
Kapitalizm i nowoczesnoϾ 63
Kemal Atatürk. Droga do nowoczesnoœci 64
Kiedy i jak wynaleziono naród ¿ydowski 61, 86
Klasyczna literatura arabska 20
Klasyczna literatura koreañska 20
Klasyczna literatura tybetañska 19
Klasyczny jêzyk arabski 11
Klasyczny jêzyk egipski 11
Klasyczny jêzyk tybetañski 11
Kochany Panie Kawabato 16
Konflikty i napiêcia w œwiecie arabskim 58
Koran z interpretacj¹ i przypisami w jezyku
polskim 69
Korea Pó³nocna. Paradoksy polityki Kimów 61
Korpus jêzyka mówionego m³odego pokolenia
Polaków. Tom II 9
Kraje Maghrebu. Historia, polityka, spo³eczeñstwo 59
Krokodyl 52
Krótka historia Japonii. Od samurajów do Sony
35
Krótki kurs jêzyka mand¿urskiego 7
Ksiêga przemian 73
Kultura ³owiecka w œwiecie islamu 27
Kultura ¿ywienia dawnych i wspó³czesnych
Asyryjczyków 34
La déforestation en Afrique centrale 80
Legendy ludów Mand¿urii. Tom II 21
Leksykon wiedzy o Chinach wspó³czesnych 26
Liban 78
Libia w piœmiennictwie polskim po II wojnie
œwiatowej 75
Literatura arabska. Dociekania i prezentacje.
Tom II. Prawo i teologia islamu,
Wspó³czesna proza arabska 21
Literatura koreañska XX wieku 20
Logika elementarna 74
Ludo¿ercy 48
Ludy i jêzyki staro¿ytnej Anatolii 73
Madryt, 11 marca 55
Mammo 48
Matczyna droga 16
Mes chers Allemands 75
Metodologia jêzykoznawstwa diachronicznego
9
Mezopotamia 36
Mg³a jedwabna. Wybór poezji koreañskiej
XX wieku 52
Miasto gruziñskie w œwietle europejskiej
i orientalnej koncepcji urbanistycznej 27
Miêdzy demokracj¹ a oligarchi¹. W³adze gmin
¿ydowskich w Poznaniu i Swarzêdzu 64
Mityczne pocz¹tki miejsc œwiêtych w Starym
Testamencie 64
Mówimy po japoñsku 7
Muzu³mañska kultura konsumpcyjna 73
Mwana znaczy dziecko. Z afrykañskich
tradycji edukacyjnych 74
Na Tohyang and Korean Short Story
Writing of the 1920s 21
Najnowsza historia Iranu. Republika
islamska 34
Nasz ojciec esesman i mêczennik 47
Nasz syn zostaje mnichem 29
Naszyjnik i bransolety 16
Niebo upad³ych 45
Niemcy XXI wieku 61
Nietzsche and Wittgenstein in Search
of Secular Salvation 75
Niewidoczny Tybet 66, 85
Nowa dziesi¹tka Unii Europejskiej 63
Nowe kraje Unii Europejskiej.
Rumunia, Bu³garia 62
Nowe pañstwa Azji Œrodkowej 27
Nowele i opowiadania po³udniowos³owiañskie.
Chrestomatia. Tom I 52
Nowy nie³ad œwiatowy. Refleksje Europejczyka
55
Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do
powrotu narodów 62
O dobrym w³adcy, mêdrcach i naturze ludzkiej
17
O mojej matce 48
Obce diab³y na Jedwabnym Szlaku 74
Obcy 52
Obrzêdowoœæ Berberów Atlasu Wysokiego 28
Opium globalizacji 55
Opowieœæ o prawym królu 21
Opowieœci kresowe. Litwa 78
Oran, martwy jêzyk 48
Owieczki Pana 48
Pekin. Informator turystyczny 78
Perskie cnoty i niecnoty 17
Pielgrzymka do Mekki 26
Pierwsze wieki cesarstwa chiñskiego 34
Pieϖ o Krysznie Pasterzu 21
Pochwalmy dzieñ miniony 53
Pochwa³a sztuki s³owa. Al-Yaúi> i jego teoria
komunikacji 20
Pod map¹ 74
Podrêcznik jêzyka hindi. Czêœæ 1.
Kurs podstawowy 8
Podrêcznik jêzyka hindi. Czêœæ 2 8
Podrêcznik sanskrytu 7
Podró¿ do Lhasy 77
Podstawowe terminy historii gospodarczej 79
Podstawowe wiadomoœci o islamie 26
Podstawy jêzyka arabskiego 5
Poetics of the S´rah. The Study of the Arabic
Chivalrous Romance 13
Politesse dans les actes pragmatiques en swahili
13
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych 74
Polityka zagraniczna Chin 57
Polscy wydawcy przek³adów z literatur
orientalnych w XX wieku 75
Polsko-bu³garska gramatyka konfrontatywna 9
Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne
w okresie miêdzywojennym 63
Pora usi¹œæ na ganku 53
Potêga albo œmieræ. Europa wobec
imperium amerykañskiego 55
Pozycja s³oñca 52
Pradzieje i legendy Indii 28
Praktyczna gramatyka jêzyka japoñskiego 6
Praktyki religijne w Indiach 28
Prawdziwy bohater 52
INDEKS TYTU£ÓW
93
Prawo boskie a wolnoœæ cz³owieka.
O integryzmach i fundamentalizmach 55
Proces Miloszewicia. Relacja obserwatora 62
Przygody Hod¿y Nasreddina 53
Religia i polityka w XXI wieku 62
Religia w Bia³ym Domu 62
Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegl¹d
encyklopedyczny 28
Republika Po³udniowej Afryki. Trwa³oœæ czy
zmierzch potêgi w regionie? 79
Rozbita mozaika 63
Rural Space under Modernisation Process.
Turkish-Polish field studies in Southern
Anatolia 60 years after prof. Stanis³aw
Leszczycki’s research 81
Rzymski œlad. Zapiski t³umacza 74
Sahara. Ocean ciszy 74
Sanskryt 11
Sati. Samopalenie wdów indyjskich w najdawniejszych relacjach Wschodu i Zachodu 24
Sceptyk w Ziemi Œwiêtej 61
Schy³ek imperium. Rozwa¿ania o rozk³adzie
systemu amerykañskiego 64
Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy
75
S³ownik bibliograficzny jêzykoznawstwa
ogólnego i polonistycznego 9
S³ownik japoñsko-polski. 1006 znaków 6
Sprawy rodzinne 52
Stosunki miêdzynarodowe 68
Stosunki miêdzynarodowe w Europie
1945–2009 63
Strefa sucha. Zasoby i zagro¿enia rolnictwa 80
Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku
Narodowego 80
Studia z dziejów i kulturyludów tureckich 70
Studies in Arabic Theatre and Literature 13
Studies in Oriental Art and Culture in Honour
of Professor Tadeusz Majda 44
Sumerica. Prace sumeroznawcze 29
Systemy polityczne wybranych pañstw Bliskiego Wschodu 58, 84
Szaleñcy u w³adzy 73
Szkice z jêzykoznawstwa ogólnego 9
Sztuka i architektura islamu
t. 1. 650–1250, t. 2. 1250–1800 43
Sztuka rz¹dzenia 55
94
INDEKS TYTU£ÓW
Œwiat arabski. Kultura i polityka 70
Œwiat³o s³owem zwane. Wypisy z literatury
staroindyjskiej 20
Tarbusz 48
The Art of Arabic Drama. A Study in Typology
29
The Muslim Geographical Image of the World
in the Middle Ages. A Source Study 13
Totemy ¿ycia... Chiñska literatura
poszukiwania korzeni 21
To¿samoœæ europejskich muzu³manów w myœli
Tariqa Ramadana 72
Tradycja i nowoczesnoϾ w literaturze tureckiej
1718–1895 20
Tradycyjne malarstwo koreañskie. Symbole
i wierzenia 44
Tragizm i sens Powstania Warszawskiego 63
Transforming Rural Sector to the Requirements
of Market Economy.Examples from Turkey,
Poland and Ukraine 81
Transforming Rural Sector to the Requirements
of Market Economy. Part III. Microstudies
in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen 81
Trwoga mas 63
Tybet. Zarys historii 33
Ucieknie mnich, lecz nie umknie œwi¹tynia 17
Uczeni Bonapartego 28
Uczta dla ducha. Muzyka perska drugiego
renesansu, XVI–XVII wiek 28
Ukraina. Przyroda РLudnoϾ РGospodarka 80
Ukraiñskie Beskidy Wschodnie
Tom I. Monografia krajoznawcza 78
Unia Europejska od Maastricht do Lizbony.
Polityczne aspekty aktywnoœci 60, 84
Upadek i œmieræ szacha Iranu. Relacje
i dokumenty 27
W imiê Tory 62
Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze
po³udniowoafrykañskiej 71
Wêz³y duszy. Chrestomatia wspó³czesnych
opowiadañ chiñskich 16
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 1/2007 41
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 2/2007 41
Wieczory z nauk¹. Zeszyt 1/2010 41
Wiersze 50
Wino, kobiety i œpiew w pa³acach arabskich.
Mu"èn – nieprzyzwoitoœci w kulturze
arabskiej epoki Abbasydów 25, 84
Wir lernen Deutsch 75
W³adza i ob³êd. Najnowsza historia Wenezueli 61
Woda a choroby tropikalne. Wp³yw inwestycji
wodnych na rozwój chorób paso¿ytniczych
cz³owieka 79
Wojna w dziejach Dahomeju od XVII
do XIX wieku 36
Wprowadzenie do etyki 74
Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu
i Zachodu 64
Wprowadzenie do imaginarium literatury
afrykañskiej. Czêœæ 1. W krêgu tradycji 21
Wspó³czesna historia Iraku 34
Wspó³czesna historia Królestwa Nepalu 35
Wspó³czesne operacje wojskowe. Zagro¿enia
zdrowotne w odmiennych warunkach
klimatycznych i sanitarnych 73
Wspó³czesny jêzyk arabski i jego dialekty 12
Wspó³czesny jêzyk chiñski. Mówiæ i pisaæ po
chiñsku. Czêœæ 1 i 2 6
Wspó³czesny jêzyk mongolski 12
Wybór artyku³ów z polskiej prasy
miêdzywojennej na temat Turcji 75
Wybrane wiersze 51, 85
Wyrok œmierci na ¿yczenie 29
Wzgórze Apollina 16
Zachowania jêzykowe imigrantów arabskich
w Austrii 9
Zaginione królestwo 78
Zapiski spod wezg³owia 15, 85
Zatopiona arka 45
Zmierzch 16
Zmursza³y kapitalizm 63
Znajomoœæ edukacji Turków osmañskich
w Polsce od schy³ku Œredniowiecza do
Odrodzenia 28
Zrozumieæ Chiñczyków. Kulturowe kody spo³ecznoœci chiñskich 73
Zrozumieæ Indonezjê. Nowy ³ad genera³a Suharto 57, 85
Z wojskami Menelika II. Zapiski z podró¿y do
Etiopii 36
¯ycie codzienne w Baku 40
¯ycie codzienne w Delhi 40
¯ycie codzienne w Johannesburgu 40
¯ycie codzienne w Kairze 40
¯ycie codzienne w muzu³mañskim Londynie 40
¯ycie codzienne w muzu³mañskim Madrycie 39
¯ycie codzienne w muzu³mañskim Pary¿u 40
¯ycie codzienne w Pekinie 40
INDEKS TYTU£ÓW
95
Informacja handlowa
Ksi¹¿ki Wydawnictwa Akademickiego DIALOG mo¿na zamawiaæ:
w naszej ksiêgarni internetowej pod adresem:
www.wydawnictwodialog.pl
_
za poœrednictwem internetu pod adresem:
[email protected]
_
telefonicznie pod numerem telefonu:
0-22 620 87 03; pon. – pt. w godz. 8.30 – 16.30
_
faksem (ca³¹ dobê) pod numerem telefonu: 0-22 620 87 03
_
poczt¹ pod adresem:
ul. Bagno 3 m. 218, 00-112 Warszawa
(ksi¹¿ki wysy³amy za zaliczeniem pocztowym;
przesy³ka na koszt zamawiaj¹cego)
_
Nasze ksi¹¿ki znajduj¹ siê równie¿ w ofercie
hurtowni i ksiêgarni: AZYMUT S.A., MATRAS S.A.,
FIRMA KSIÊGARSKA Jacek Olesiejuk,
FIRMA KSIÊGARSKA Wies³awa Juszczaka, NOWELA,
MERLIN, G³ówna Ksiêgarnia Naukowa B. Prusa,
G³ówna Ksiêgarnia Naukowa w Krakowie
oraz w Empikach i ksiêgarniach na terenie ca³ego kraju.
Wydawnictwo Akademickie DIALOG
BIURO HANDLOWE
00-112 Warszawa, ul. Bagno 3 m. 218, XIV p.
tel./faks 0-22 620 87 03
e-mail: [email protected]
czynne pon. – pt. 8.30–16.30
KIEROWNIK DZIA£U HANDLOWEGO
Marzena Tu³patowicz
tel. 0-22 620 87 03
REDAKCJA
00-112 Warszawa, ul. Bagno 3 m. 219, XIV p.
e-mail: [email protected]
tel. 0-22 620 32 11, 0-22 654 01 49
DYREKTOR WYDAWNICTWA
Anna Parzymies
tel. 0-22 620 32 11
WICEDYREKTOR WYDAWNICTWA
El¿bieta Brzozowska
tel. 0-22 654 01 49
[email protected]
DYREKTOR DZIA£U
PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH
Andrzej Parzymies
tel. 602 211 133
[email protected]
REDAKTOR NACZELNA
Aldona Mikusiñska
tel. 0-22 654 01 49
[email protected]
DYREKTOR ds. PRODUKCJI
W³adys³aw ¯akowski
tel. 0-22 620 32 11
www.wydawnictwodialog.pl
SPIS TREŒCI
Jêzyki Orientalne ....................................................................................... 4
Jêzykoznawstwo ........................................................................................ 9
Jêzyki Azji i Afryki ................................................................................. 10
Orientalia Polona ..................................................................................... 13
Skarby Orientu ........................................................................................ 14
M¹droœæ Orientu ...................................................................................... 17
Literatury Orientalne ............................................................................... 18
Œwiat Orientu ........................................................................................... 22
Philologia Orientalis ................................................................................ 29
Teatr Orientu ............................................................................................ 29
¯ycie po Japoñsku ................................................................................... 29
Dzieje Orientu ......................................................................................... 30
Byæ Kobiet¹ ............................................................................................. 37
¯ycie Codzienne w... ............................................................................... 38
Wieczory z Nauk¹ ................................................................................... 41
Sztuka Orientu ......................................................................................... 42
Literatura Okresu Transformacji ............................................................. 45
Literatura Frankofoñska .......................................................................... 46
Literatura Piêkna ..................................................................................... 49
Temat Dnia .............................................................................................. 54
Historia/Polityka ...................................................................................... 56
Inne .......................................................................................................... 65
Podró¿e – Kraje – Ludzie ........................................................................ 76
Wspó³czesna Afryka i Azja ..................................................................... 79
Gospodarka .............................................................................................. 79
Geografia ................................................................................................. 80
Vicus. Studia Agraria ............................................................................... 81
Studia i Debaty ........................................................................................ 81
Wyczerpane ............................................................................................. 82
E-booki .................................................................................................... 84
W przygotowaniu .................................................................................... 87
Indeks autorów ........................................................................................ 88
Indeks tytu³ów ......................................................................................... 91

Podobne dokumenty