AUKCJA NR 12

Komentarze

Transkrypt

AUKCJA NR 12
Salon Antykwaryczny
NAUTILUS
AUKCJE
AUKCJA NR 12
malarstwo, grafika, plakat
Wystawa przedaukcyjna
16. 4. - 22. 04. 2005
Salon Antykwaryczny Nautilus
ul. Św. Tomasza 8, Kraków
Aukcja
Sobota, 23. 04. 2005, godz. 12 oo
Salon Antykwaryczny Nautilus
ul. Św. Tomasza 8, Kraków
Salon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Św. Tomasza 8
31-014 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 422 91 60
kom. : 0601 810 609; 0601 800 686
e-mail: [email protected]
http://www.antique.com.pl; www.artgal.com.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
OPRACOWANIE:
SKŁAD, ZDJĘCIA:
DRUK:
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
Maciej Żywolewski
Drukarnia Skleniarz
COPYRIGHT: ©
Salon Antykwaryczny „Nautilus” 2005
Regulamin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej i historycznej, oddane
w komis lub będące własnością Salonu Antykwarycznego NAUTILUS.
Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży, zmiany kolejności licytowanych przedmiotów
oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny.
Aukcjoner w imieniu Salonu Antykwarycznego NAUTILUS ma prawo zaproponować do sprzedaży
przedmioty, których nie ma w katalogu.
W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez
uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego
przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna
najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które
napłynęły po tym terminie.
W zamówieniach pisemnych prosimy podać: nr pozycji w katalogu, nazwisko autora, pierwsze
słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit).
Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą
korespondencyjną są informacjami poufnymi.
W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel
Salonu Antykwarycznego NAUTILUS.
W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje kolejność ich doręczenia.
Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta pocztowa, zakup przedmiotu następuje
za wylicytowaną cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej.
Jeżeli są conajmniej dwie oferty pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od
maksymalnego limitu przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno postąpienie (licytacja
dla zwycięskiej oferty pocztowej).
Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązały się
z przyjętych zobowiązań.
Do wylicytowanej kwoty Salon Antykwaryczny „NAUTILUS” dolicza 6 %.
Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą:
* dla instytucji - kredytowo
* dla osób prywatnych - za pobraniem bankowym (doliczając opłaty za wartość przesyłki wg taryfy
pocztowej).
Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP.
Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis
katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych
roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy
w tym terminie.
Organizator, z zastrzeżeniem punktu 17, nie ponosi odpowiedzialności za kryte wady fizyczne wady
prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
Działy:
I.
Malarstwo
poz. 1 - 62
II.
Rysunek
poz. 63 - 68
III.
Grafika
poz. 69 - 151
IV.
Plakat XIX/XX w.
poz. 152 - 175
V.
Plakat filmowy
poz. 176 - 212
I. Malarstwo:
1.
Adam Gorczyński, Jadam z Zatora (1801 - 1876)
„Ruiny zamku w Odrzykoniu”
olej na tekturze, w.: 46 x 56 cm, na odwrocie: Adam Gorczyński,
ruiny zamku w Odrzykoniu
Lit.: SAP, t. 2, ss. 402 - 403
16.000 zł.
2.
Tadeusz Ajdukiewicz (1852 - 1916)
„Zaprzęg konny”, XIX/ XX w.
olej na desce; w.: 20 x 20,5 cm; sygn. p.d.: T. Ajdukiewicz.
17 000 zł.
Malarstwo
5.
3.
Zefiryn Ćwikliński (1871 - 1930)
„Portret góralki”
olej na tekturze; 63 x 60 cm; sygn. l.d.: Z. Ćwikliński.
5 200 zł.
6.
4.
Witold Rzegociński (1883 - 1969)
„Pejzaż z dorożką”, 1910
olej na płótnie; 93 x 76 cm; sygn. i dat. p.d.: Rzegociński Witold 1910.
11 500 zł.
5.
Jacek Malczewski (1854 - 1929)
„Portret Marii Balowej”, 1916
olej na desce; 42 x 27,5 cm; sygn. p.g.: Jacek Malczewski oraz datowana (1916)
dedykacja artysty.
19 500 zł.
Malarstwo
7.
7.
Józef Elster (1887 - 1977)
„Akt kobiecy”
olej na płótnie; w.: 68 x 55 cm; sygn. p.d.: Elster.
6.
Jerzy Fedkowicz (1891 - 1959).
„Kobieta z kielnią”, przełom lat 40/50.
olej na płótnie, w.: 95 x 70 cm; sygn. l.d.: Fedkowicz.
10 000 zł.
8.
11 500 zł.
8.
Jerzy Fedkowicz (1891 - 1951)
„W sadzie”, lata 50. XX w.
olej na płótnie, w.: 85 x 100 cm; sygn. p.d.: Fedkowicz.
15 500 zł.
9.
Konstanty Brandel (1880 - 1970)
„Ogród Luksemburski”, 1946
olej na płótnie; w.: 46 x 61 cm; sygn. i dat. p.d.: K. Brandel/ 46.
5 200 zł.
Malarstwo
9.
10.
Abraham Neumann (1873 - 1942)
„Pejzaż”
olej na sklejce; w.: 46 x 55 cm, sygn. l.d.: A. Neumann.
6 200 zł.
11.
Józef Kowner (1895 - 1967)
„Miejski dom (Schtetl)”, 1935
olej na płótnie; w.: 70 x 80 cm; sygn. l.d.: J. Kowner 35.
Lit.: Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX w.,
W-wa 2000, s. 305 - 306
6 500 zł.
12.
Norbert Nadel (1896 - 1945)
„Wnętrze pokoju”, lata 30.
olej na płótnie, w.: 65 x 54 cm, sygn. p.d.: Norbert Nadel.
Lit.: jw., s. 365
3 000 zł.
10.
13.
Leopold Lewicki (1906 - 1973)
„Spacer więźniów”, 1938
olej na tekturze, w.: 35,8 x 35,5 cm; sygn. p.d.: Lewicki, na odwrocie napis ołówkiem: Leopold Lewicki przed 1938.
Wystawy:
- Grupa Krakowska 1932 - 37, Pałac Sztuki w Krakowie, maj/ czerwiec 1979, nr kat. 131;
- Ekspresjonizm w sztuce polskiej, M.N. Wrocław, oraz warszawska Zachęta (12. 80 - 03.81), poz. kat. nr 288;
- Wystawa malarstwa i grafiki Leopolda Lewickiego, Kraków 2001, Salon Antykwaryczny NAUTILUS, kat. poz. nr 3.
Lit.: A. Turowski, Budowniczowie Świata, Kraków 2000, il. 447, s. 317
36 000 zł.
Malarstwo
11.
14.
Jan Świderski (1913 - 2004)
„Grodziec”, 1933
olej na sklejce; sygn. p.d.: Jan Świderski; w.: 40,5 x 41,5 cm. Na odwrocie napis:
Jan Świderski/ „Grodziec”/ olej 1933.
6 500 zł.
15.
Zbigniew Gostwicki (1906 - 2003)
„Kazimierz Dolny”, 1938
olej na płótnie, w.: 47 x 45 cm, sygn. ś.d.: Z. Gostwicki.
Lit.: Katalog wystawy, Zbigniew Gostwicki, Galeria Krzysztofory, Kraków
2005, il. s. 147.
3 500 zł.
16.
Kazimierz Podsadecki (1904 - 1970)
„Kamieniołom w Mydlnikach”, 1962
tempera olejna na płycie pilśniowej; w.: 27 x 45 cm; sygn. l.d.: Podsadecki,
dat. p.d.: 24.7.1962; na odwrocie autorski opis obrazu.
3 000 zł.
12.
17.
Andrzej Wróblewski (1927 - 1957)
Obraz dwustronny:
„Pejzaż miejski”, 1948
akwarela i ołówek; w.: 23 x 30,7 cm; sygn. p.d.: A. Wróblewski.
Na odwrocie „Martwa natura z lampą naftową”, lata 40.
akwarela na papierze; w.: 13 x 18 cm; n/s.
8 500 zł.
Malarstwo
13.
18.
Zbigniew Gostwicki (1906 - 2003)
„Martwa natura”, przed 1950
olej na płótnie, w.: 47 x 45 cm, sygn. ś.d.: Jarosz Gostwicki, na odwrocie
naklejka Domu Plastyków w Krakowie
Lit.: Katalog wystawy, Zbigniew Gostwicki, Galeria Krzysztofory, Kraków
2005, il. 152
3 200 zł.
19.
Zbigniew Gostwicki (1906 - 2003)
„Martwa natura”, ok. 1950
olej na płótnie, w.: 47 x 45 cm, nie sygn.
Lit.: jw., s. 151
3 200 zł.
20.
Antoni Uniechowski (1903 - 1970)
„La Bourdele”
akwarela, tusz na papierze; w.: 30 x 21,5 cm; sygn. piórkiem p.d.: AU.
1 600 zł.
14.
21.
Marek Włodarski (Henryk Streng) (1903 - 1960)
„Kompozycja z kartami”, 1925
gwasz na tekturze; w. 28,5 x 21,5 cm; sygn. p.d.: Włodarski, dat. ś.d. 1925
3 500 zł.
22.
Eugeniusz Waniek (ur. 1906)
„Dekoracja z Bratniaka”, 1930 r.
gwasz, tusz, papier; sygn. p.d.: e.w. 1930; w.: 21,5 x 24,5 cm. Praca po konserwacji
1 900 zł.
23.
Erna Rosenstein (1913 - 2004)
„Martwa natura”
gwasz na papierze; w.: 18 x 18 cm; sygn. p.d.: E. Rosenstein.
3 000 zł.
Malarstwo
15.
24.
Jan Szancenbach (1928 - 1998)
„Martwa natura z rybami”, 1986
olej na płótnie; w.: 80 x 90 cm; sygn. p.d.: Szancenbach,
oraz sygn., tyt. i dat. na odwrocie: Jan Szancenbach, Ryby,
1986.
25 000 zł.
25.
Marian Malina (1922 - 1985)
„Martwa natura z dzbanem”, lata 50. XX w.
olej na płótnie; w.: 53 x 70 cm; sygn. na odwrocie: M. Malina.
2 500 zł.
16.
26.
Hanna Rudzka Cybisowa (1897 - 1988)
„Pejzaż”, 1978
olej na płótnie; w.: 65 x 81 cm; sygn. i dat. p.d.:
H. Rudzka 78
21 000 zł.
27.
Edward Matuszczak (1906 - 1965)
„Wioska w górach”, lata 30. XX w.
olej na tekturze; w.: 23,5 x 29,5 cm; sygn. na odwrocie ołówkiem: Matuszczak
3 000 zł.
Malarstwo
17.
28.
Czesław Rzepiński (1905 - 1995)
„Pejzaż z drzewami i domami”, przełom lat 80. i 90.;
olej na płótnie; w.: 46 x 64 cm; sygn. l.d.: Rzepiński.
6 500 zł.
29.
Marian Malina (1922 - 1985)
„Martwa natura z kwiatami i owocami”, lata 50. XX w.;
olej na płótnie, w.: 50 x 69 cm; sygn. p.g.: M. Malina,
oraz na odwrocie: M. Malina.
3 500 zł.
18.
30.
Jan Tarasin (ur. 1926)
„Brzeg III”, 1969
kredka na papierze; w.: 51,5 x 37,5 cm; sygn. i dat. p.d.: Jan Tarasin 69.
6 900 zł.
31.
Lucjan Mianowski (u. 1933)
„Ptak”, 1965
tech. mieszana, akwarela, tusz, papier, w.: 64 x 51 cm, sygn. p.d.: Lucjan
Mianowski 65.
3 000 zł.
32.
Alfred Lenica (1899 - 1977)
„Kompozycja”, lata 40.
akwarela i gwasz na papierze; w.: 29 x 41 cm; sygn. ś.d.: Lenica.
4 000 zł.
Malarstwo
19.
33.
Jan Lebenstein (1930 - 1999)
„Figura osiowa”, 1961
tusz na papierze; w.: 33,5 x 24,5 cm; sygn. p.d.: Lebenstein 61.
Na odwrocie: Lebenstein, 1961, figure axiale
1 500 zł.
34.
Jan Lebenstein (1930 - 1999)
„Figura osiowa”, 1961
tusz na papierze; w.: 33,4 x 24,2 cm; sygn. p.d.: Lebenstein 61.
Na odwrocie: Lebenstein, 1961, figure axiale
1 500 zł.
35.
Jan Lebenstein (1930 - 1999)
„Figura”, 1961
tusz na papierze; w.: 23,5 x 23,5 cm; sygn. p.d.: Lebenstein 61; tytuł l.d.: Figure.
5 500 zł.
20.
36.
Edward Matuszczak (1906 - 1965)
„Kapliczka”, 1933
olej na tekturze; w.: 30,5 x 25 cm; sygn. ołówkiem l.d.: Matuszczak,
oraz sygn., tyt. i dat. na odwrocie: Matuszczak, Kapliczka, 1933.
3 000 zł.
37.
Czesław Rzepiński (1905 - 1995)
„Wiosna pod Krakowem”
olej na płótnie; w.: 65 x 55 cm; sygn. p.d.: Rzepiński.
8 000 zł.
38.
Czesław Rzepiński (1905 - 1995)
„Las”, lata 70. XX w.
akwarela i gwasz na papierze; w.: 39 x 50 cm; sygn. p.g.: Rzepiński.
1 700 zł.
Malarstwo
21.
39.
Włodzimierz Kunz (1926 - 2002)
„Małe lato 91” z cyklu: „Toscana”, 1991
technika własna, (olej na płótnie, collage); w.: 70 x 85 cm; sygn. p.d. oraz na
odwrocie: Wł. Kunz 91
4 000 zł.
40.
Eugeniusz Tukan-Wolski (ur. 1928)
„Drzewa”
tech. mieszana, tektura, w.: 37 x 31 cm, sygn. p.d.: Tukan.
1 600 zł.
41.
Erna Rosenstein (1913 - 2004)
„Nadlatuje wciąż nowe”, 1989
collage; w.: 51 x 50 cm; sygn. p.d.: E. Rosenstein oraz dat. l.d.: 1989, także na odwrocie.
10 500 zł.
22.
42.
Janina Kraupe Świderska (u. 1921)
„Modelka”, 1947
olej na płótnie, w.: 67 x 50 cm; sygn. l.d.: J. Kraupe, na odwrocie: Janina Kraupe/ Modelka/ olej 1947.
6 000 zł.
43.
Stanisław Wójtowicz (1920 - 1991)
„Portret mężczyzny”, 1976
tempera, olej na tekturze, w.: 30 x 50 cm, sygn. p.d.: S. Wójtowicz, dat. l.d.: 1976.
2 000 zł.
44.
Jerzy Panek (1918 - 2001)
„Autoportret”, 1993
kredka na papierze; w.: 29,5 x 21 cm; nie sygn. Praca pochodzi ze zbiorów rodziny J. Panka
(pieczęć własnościowa).
800 zł.
Malarstwo
23.
45.
Kazimierz Mikulski (1918 - 1998)
„Postać kobiety”
technika własna (piórko i akwarela) na papierze; w.: 23 x 35 cm;
sygn. p.d.: Mikulski
9 500 zł.
46.
Jerzy Skarżyński (1924 - 2004)
„Kompozycja”, 1969
collage i tusz na papierze; w.: 72 x 50 cm; sygn. p.d.: J. Skarżyński
69. Praca wystawiana w „Krzysztoforach”.
3 600 zł.
47.
Bogusław Szwacz (u. 1912)
„Kompozycja”, 1953
akwarela na papierze; w.: 30 x 42 cm; sygn. i dat. p.d.: Szwacz 1953
2 500 zł.
24.
48.
Jarosław Kawiorski (u. 1955)
„Siedząca postać”, 2000/01
olej na płótnie, w.: 80 x 100 cm; sygn. i dat. na odwrocie.
3 500 zł.
49.
Lucyna Patalita (u. 1955)
„Dziewczynka z kapeluszem”, 2004
olej na płótnie, w.: 90 x 45 cm, sygn. l.d.: L. Patalita, oraz sygn., tyt. i dat. na odwrocie
4 000 zł.
50.
Elżbieta Kapusta (u. 1976)
„Pejzaż”, 2003
akryl na płótnie, sygn. na odwrocie; w.: 81 x 101 cm.
2 200 zł.
Malarstwo
25.
51.
Jarosław Modzelewski (u. 1955)
„Ksiądz we wnętrzu”, 1993
olej na płótnie; w.: 81 x 116 cm; sygn., tyt. i dat. na odwrocie: Jarosław Modzelewski, ksiądz we wnętrzu, 1993.
14 000 zł.
52.
Michał Misiak (u. 1973)
„Deszczowe lato XV”, 2004
olej na płótnie; w.: 110 x 170 cm; sygn., tyt. i dat. na
odwrocie: Michał Misiak, Deszczowe lato XV, 2004.
2 900 zł.
26.
53.
Jerzy Kujawski (1922 - 1998)
„Kompozycja”, 1960
technika własna na papierze; w.: 50 x 74 cm; sygn.
p.d.: Kujawski 1960.
5 200 zł.
54.
Jerzy Kujawski (1922 - 1998)
„Kompozycja”, 1960
technika własna na papierze; w.: 45 x 55 cm; nie sygn.
3 700 zł.
Malarstwo
27.
55.
Leszek Oprządek (u. 1964)
„Mieszkanie nr 108”, 1992
tech. własna, olej, płótno; w.: 80 x 71 cm, sygn. p.d.: Oprządek;
na odwrocie: Leszek Oprządek, 1992, „Mieszkanie nr 108”.
Lit.: Kat. wyst., Abstrakt’ 95, Pałac Sztuki, Plac Szczepański, il.
1 800 zł.
56.
Edward Matuszczak (1906 - 1965)
„Kompozycja”, 1958, Paryż
technika mieszana, płótno; w.: 55,5 x 38 cm; sygn. l.d.:
Matu 1958. oraz na odwrocie: matu/ E. Matuszczak/
Paris, 1958.
5 200 zł.
28.
57.
Edyta Sobieraj (ur. 1966)
„Martwa natura”, 2005
olej na płótnie; w.: 60 x 70 cm, sygn. p.d.: Sobieraj i na
odwrocie: Edyta Sobieraj 2005.
2 600 zł.
58.
Tomasz Daniec (ur. 1973)
„Terminal II”, 2005
olej na płótnie; w.: 40 x 80 cm, sygn. i dat. p.d.: T. Daniec
2005; oraz na odwrocie: Terminal, T.Daniec.
2 500 zł.
Malarstwo
29.
59.
Władysław Podrazik (1953)
„Epifania”, 1991
olej na płótnie; w.: 110 x 170 cm; sygn., tyt. i dat. na odwrocie.
Lit.: Kat. Wystawy Fainesthai, BWA Kraków, Kwiecień 1992, s. 36, il. 38
3 800 zł.
30.
60.
Tamara Berdowska (ur. 1962)
„Bez tytułu”, 2004
olej na płótnie; w.: 120 x 80 cm; sygn. i dat. na odwrocie: Tamara/
Berdowska/ olej/ 2004.
5 500 zł.
61.
Ryszard Winiarski (ur. 1936)
„Dziewiąta gra”, 1991
akryl na desce; w.: 80 x 80 cm; sygn. p.d.: Winiarski 9, oraz na odwrocie.
Lit.: Kat. wyst.: Polnische Avantgarde 1930 - 1990, Berlin1993, s. 94, il.
Praca eksponowana na Targach Sztuki w Kolonii.
9 600 zł.
62.
Ryszard Winiarski (ur. 1936)
„Dziesiąta gra”, 1991
akryl na desce; w.: 80 x 80 cm; sygn. p.d.: Winiarski 91, oraz na odwrocie.
Lit.: Kat. wyst.: Polnische Avantgarde 1930 - 1990, Berlin 1993, s. 96, il.
Praca eksponowana na Targach Sztuki w Kolonii.
9 600 zł.
Malarstwo
31.
II. Rysunek:
63.
Chlebowski, Stanisław (1835 - 1884). „Szkicownik z podróży”, lata
60. XIX w.; 15 x 23,5 cm; 104 strony, w tym 42 z rysunkami artysty.
1 600 zł.
64.
Mehoffer, Józef (1869 - 1946)
Projekt exlibrisu dla biblioteki łańcuckiej; ołówek, papier, w.: 220 x 170 mm.
Na odwrocie potwierdzenie autentyczności.
1 400 zł.
p. 67
65.
Podsadecki, Kazimierz
„Akt siedzącej kobiety”, 1964, rys. kredką, w.: 350 x 250 mm, sygn. p.d.: Podsadecki 9.4.964
500 zł.
66.
jw.
„Akt leżącej kobiety”, 1964, węgiel, w.: 250 x 320 mm, sygn. i dat. p.d.: Podsadecki 8.4.964
500 zł.
67.
jw.
„Akt kobiety”, 1964, węgiel, w.: 250 x 350 mm, sygn. p.d.: Podsadecki, dat. l.d.:
5.3.964
500 zł.
68.
Wyspiański, Stanisław (1869 - 1907)
„Akt męski”, 1897; rys. ołówkiem na bibule; w.: 330 x 165 mm; sygn. oł.: SW. 23
września 1897. Stan zach.: po konserwacji (uzupełnienie ubytków papieru).
7 900 zł.
p. 65
III. Grafika:
p. 68
69.
Berdyszak, Jan (u. 1934)
„Kreis Komposition IV”, 1966, drzeworyt barwny, w.: 1400 x 460 mm, sygn.
p.d.: Jan Berdyszak 1966; poniżej tytuł. Na odwrocie sygn., tyt. i data.
4 200 zł.
p. 64
32.
70.
Bielecki, Włodzimierz (1896 - 1943)
„Kraków. Fragment z Sukiennic”; 1923; drzeworyt barwny; w.: 320 x 280 mm;
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Wł. Bielecki. Stan zach.: dobry
240 zł.
71.
Cieślewski, Tadeusz syn (1895 - 1944)
„Madonna Rucellai”, 1927; drzeworyt; w.: 180 x 132 mm; sygn. oł. l.d.:
T. Cieślewski syn. Stan zach.: dobry. Lit.: M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn,
Ossolineum 1962, poz. 50, s. 112.
320 zł.
72.
jw.
„Lux in Tenebris”, 1932; drzeworyt; w.: 222 x 168 mm; sygn. na płycie: TCS.
Stan zach.: dobry. Lit.: M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn, Ossolineum 1962,
poz. 131, s. 122.
360 zł.
73.
Dawski-Kopciuch, Stanisław (1905 - 1990)
„Rybak”, sucha igła; w.: 195 x 165 mm; sygn. oł. p.d.: Dawski; odbitka autorska.
Stan zach.: b.dobry
650 zł.
p. 71
p. 73
74.
jw.
„Akt”, monotypia; w.: 430 x 310 mm; sygn. kredką p.d.: Dawski. Stan zach.:
b.dobry
1 000 zł.
75.
jw.
„Wielooka”; monotypia; w.: 430 x 310 mm; sygn. kredką l.d.: Dawski. Stan
zach.: b.dobry
1 000 zł.
76.
jw.
„Odpoczynek”, linoryt; w.: 250 x 395 mm; sygn. oł. p.d.: Dawski; odbitka
autorska. Stan zach.: b.dobry
1 000 zł.
77.
jw.
„Macierzyństwo II”, 1949; suchoryt; w.: 250 x 195 mm; sygn. oł. p.d.: Dawski.
Stan zach.: b.dobry
800 zł.
p. 79
p. 78
78.
jw.
„Picasso”, litografia; w.: 280 x 195 mm; sygn. zielonym tuszem p.d.: Dawski.
Stan zach.: b.dobry
1 000 zł.
79.
jw.
„Portret kobiety”, 1948; sucha igła; w.: 225 x 175 mm; sygn. i dat. oł. p.d.:
Dawski 48. Stan zach.: b.dobry
600 zł.
p. 84
p.77
80.
jw.
„Portret kobiety w kapeluszu”; sucha igła; w.: 240 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: D.
Stan zach.: b.dobry.
600 zł.
Grafika
33.
81.
jw.
„Siedząca”; linoryt; w.: 400 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: Dawski; odbitka autorska.
Stan zach.: dobry
600 zł.
82.
jw.
„Ślub”; linoryt; w.: 495 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: Dawski. Stan zach.: dobry
600 zł.
83.
Fangor, Wojciech (ur. 1922)
„Kompozycja”, 1968; akwatinta; w.: 25 x 25 cm; sygn. i dat. p.d.: Fangor 1968,
l.d.: nr odbitki: 22/50.
3 500 zł.
p. 91
84.
Filipkiewicz, Stefan (1879 - 1944)
„Wiejski kościółek”, przed 1914; drzeworyt barwny; w.: 135 x 180 mm; sygn. oł.
p.d.: S. Filipkiewicz. Stan zach.: b.dobry
800 zł.
p. 92
85.
Get-Stankiewicz, Eugeniusz (ur. 1942)
„Autoportret”, 1990; akwaforta; w.: 385 x 195 mm; sygn. oł. w obrębie odbicia
płyty: Odbitka próbna inna z okazji wizyty w pracowni. Get 7 maja Wrocław 1990.
Stan zach.: b.dobry
1 200 zł.
86.
jw.
„Portret męski z sierpo-nosem”, litografia barwna; w.: 110 x 70 mm; sygn. oł. p.d.: Get.
„Portret męski z długim językiem”, litografia; w.: 95 x 250 mm; sygn. oł. p.d.:
Get. Stan zach.: b.dobry. Dwie grafiki wspólnie oprawione.
600 zł.
p. 93
p. 94
p. 95
87.
jw.
„Portret męski z katarem i wymiotami”, akwaforta barwna; w.: 160 x 105 mm;
sygn. oł. p.d.: Get. Stan zach.: b.dobry.
600 zł.
88.
jw.
„Mężczyzna z długim, czerwonym nosem”, 1990; akwaforta; w.: 190 x 145 mm;
sygn. oł. p.d.: Get 90. Stan zach.: b.dobry
600 zł.
89.
jw.
„Nosorożec Dürera”; linoryt; w.: 100 x 148 mm; sygn. oł. p.d.: Get. Stan zach.:
b.dobry
600 zł.
p. 96
34.
p. 97
p. 98
90.
jw.
„Autoportret z tęczą”, 1986; litografia barwna; w.: 215 x 160 mm; sygn. oł. p.d.:
Get 86. Stan zach.: b.dobry
600 zł.
91.
jw.
„Łeb z rybą”, 1986; miedzioryt, akwatinta barwna; 145 x 95 mm; sygn. oł. p.d.:
Get 86; odbitka 5/33. Stan zach.: b.dobry
360 zł.
92.
jw.
„Dyrektor Wielkiego Czerwonego Cyrku”, 1987; akwaforta, akwatinta barwna;
w.: 310 x 240 mm; sygn. oł. p.d.: Get 87; odbitka 15/25. Stan zach.: b.dobry
600 zł.
93.
Gielniak, Józef (1932 - 1972)
„Exlibris Jerzego Nowosielskiego”, 1965; linoryt; w.: 65 x 47 mm; sygn. oł. p.d.:
Józef Gielniak. Stan zach.: b.dobry
400 zł.
p. 99
p. 83
94.
jw.
„Exlibris Ignacego Witza”, 1965; linoryt; w.: 50 x 36 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak. Stan zach.: b.dobry
400 zł.
95.
jw.
„Exlibris dra med. Józefa Gardulskiego”, 1966; linoryt; w.: 75 x 45 mm; sygn.
oł. p.d.: J. Gielniak; dołączone życzenia od artysty z 30 XII 1967. Stan zach.:
b.dobry
500 zł.
96.
jw.
„Exlibris Zbigniewa Michniewicza”; 1965; linoryt; w.: 55 x 37 mm; sygn. oł.
p.d.: Józef Gielniak. Stan zach.: b.dobry
400 zł.
p. 103
p. 101
97.
jw.
„Exlibris Jerzego Panka”, 1964; linoryt; w.: 68 x 45 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak. Stan zach.: b.dobry. Lit.: I. Jakimowicz, Józef Gielniak, W-wa 1982, il. s. 7
400 zł.
98.
jw.
„Exlibris Tadeusza Brzozowskiego”, 1965; linoryt; w.: 52 x 40 mm; sygn. oł.
p.d.: Józef Gielniak. Stan zach.: b.dobry. Lit.: jw., il. s. 11
400 zł.
99.
Hiszpańska-Neumann, Maria (1917-1980)
„Wierzby”, 1947; akwaforta; w.: 245 x 155 mm; sygn. i tyt. oł. (wraz z określeniem techniki) l.d.: M. Hiszpańska, dat. p.d.; poniżej odbitki dedykacja autorki.
Stan zach.: dobry
360 zł.
p. 102
p. 105
100.
jw.
„Pieta”, 1960; drzeworyt na bibule; w.: 295 x 490 mm; sygn. oł. l.d.: M. Hiszpańska-Neumann; odbitka 3/25. Stan zach.: dobry
600 zł.
Grafika
35.
101.
jw.
„Pieta III”, 1961; drzeworyt na bibule; w.: 530 x 390 mm; sygn. oł. l.d.: M. Hiszpańska-Neumann; odbitka 23/50. Stan zach.: dobry
600 zł.
102.
jw.
„Nasza ziemia”, 1957; drzeworyt na bibule; w.: 450 x 245 mm; sygn. oł. l.d.:
M. Hiszpańska-Neumann; odbitka 15/25. Stan zach.: dobry
600 zł.
103.
jw.
„Pocieszenie”, 1958; drzeworyt na bibule; w.: 395 x 295 mm; sygn. oł. l.d.:
M. Hiszpańska-Neumann; odbitka 25/25. Stan zach.: dobry
600 zł.
p. 109
104.
jw.
„Staruszka”, 1939; drzeworyt; w.: 190 x 110 mm; sygn. oł. l.d.: M. Hiszpańska.
Stan zach.: dobry
360 zł.
p. 110
105.
Kopczyński, Bronisław (1882 - 1964)
„Warszawa. Dom pod Okrętem”, 1913; litografia; w.: 525 x 330 mm; sygn. piórkiem p.d.: Bron. Kopczyński, na płycie l.d.: BK, 1913. Stan zach.: dobry, grafika
podklejona na papierze.
300 zł.
106.
Kosmulski, Leon (1904 - 1952)
„Architektura”, 1941; miedzioryt; w.: 124 x 85 mm; sygn. na płycie l.d.: ryt. L.
Kosmulski, p.d.: Wilno 1941; poniżej odb. pł. dedykacja artysty. Stan zach.: dobry
240 zł.
107.
Kraupe-Świderska, Janina (u. 1921)
„Wnętrze lasu”, 1961, linoryt, w.: 250 x 630 mm, sygn. i dat. p.d.: J. Kraupe 1961,
tyt. l.d.: Wnętrze lasu. Lit.: Janina Kraupe, grafiki, monotypie, akwarele, lata 60.”,
katalog wystawy, Pod Rejentem, Nautilus 2001 r.
600 zł.
p. 115
p. 116
p. 107
108.
Langner, Wiktor (1906 - 1985)
„Chrystus Zmartwychwstały, ze świętymi niewiastami, na tle Wawelu”; drzeworyt; w.: 135 x 90 mm; sygn. oł. p.d.: W. Langner, oraz na płycie: WL. Stan zach.:
dobry
240 zł.
109.
jw.
„Święty Franciszek”, 1946; drzeworyt; w.: 110 x 100 mm; sygn. oł. p.d.: W. Langner 46. Stan zach.: dobry
240 zł.
110.
Laszenko, Aleksander (1883 - 1944)
„Małżeństwo”, 1936; drzeworyt barwny; w.: 395 x 245 mm; sygn. oł. l.d.:
A. Laszenko. Stan zach.: dobry. Lit.: K. Kotula, Aleksander Laszenko, Włocławek 1992, poz. 58, il. 23.
500 zł.
36.
111.
jw.
„Flamingi”, 1934; drzeworyt; w.: 420 x 245 mm; sygn. oł. l.d.: A. Laszenko. Stan
zach.: dobry. Lit.: K. Kotula, Aleksander Laszenko, Włocławek 1992, poz. 55.
500 zł.
112.
jw.
„Praczka”, 1936; linoryt barwny; w.: 424 x 245 mm; sygn. piórkiem l.d.: A. Laszenko. Stan zach.: dobry. Lit.: K. Kotula, Aleksander Laszenko, Włocławek
1992, poz. 56, il. 8.
500 zł.
113.
Lebenstein, Jan (1930 - 1999)
Teka: Carnet Incomplet, 1966. 13 litografii (6 jednobarwnych, 3 dwubarwne,
4 trójkolorowe) wym. pl.: 48 x 36 cm. Tekę oraz grafiki wydano w 80 egz. num.
i sygnowanych przez artystę. Oferowana teka nosi nr : 53
p. 114
p. 113
p. 118
p. 119
p. 120
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ł)
Petite Vertu
Corps Propre
Ballon - Baba
Scene Champetre
Mythe en Commun
Inassovvissement
Trophees
Petite Vice
Kompozycja
Kompozycja
Attente
Troika
Maitresse de Maison
Lit.: Sztuka Polska XX wieku. Katalog zbiorów MN we Wrocławiu, Wrocław
2000, s. 473
12 500 zł.
114.
Mondral, Karol (1880 - 1957)
„Głowa wieśniaka (Bretania)”, 1925; akwaforta; w.: 133 x 170 mm; sygn. oł. i na
płycie p.d.: K. Mondral 1925. Stan zach.: dobry
400 zł.
115.
Mehoffer, Józef (1869 - 1946)
„Urwany koń (Helcia Tatarówna)”, 1904, litografia, w. komp.: w.: 350 x 200 mm,
sygn. oł. p.d.: Józef Mehoffer. Stan zach.: po konserwacji. Lit.: Katalog wystawy: Józef Mehoffer, Kraków 1964, poz. 422
800 zł.
116.
jw.
„Portret O. Joachima Berthier, Dominikanina we Fryburgu w Szwajcarii”, 1918;
akwaforta, sucha igła; wym.: w.: 265 x 208 mm; sygn. oł. p.d.: Józef Mehoffer
800 zł.
Grafika
37.
117.
Menkes, Zygmunt (1896 - 1986)
„Akt”, lata 30. XX w., monotypia; w.: 185 x 130 mm; niesygnowana. Praca pochodzi ze zbiorów Lippert Gallery w Nowym Jorku. Stan zach.: dobry
800 zł.
118.
Panek, Jerzy (1918 - 2001)
„Jarmarczny konik III”, 1967; drzeworyt na bibule; w.: 330 x 500 mm; sygn. oł. p.d.:
Panek 67, l.d.: tytuł. Stan zach.: dobry. Lit.: D. Burkamp, Jerzy Panek, poz. 338
2 500 zł.
119.
jw.
„Don Kichot IV”, 1958; drzeworyt; w.: 400 x 360 mm; sygn. oł. p.d.: Panek. Stan
zach.: dobry. Lit.: D. Burkamp, Jerzy Panek, poz. 146
2 500 zł.
p. 121
120.
Pankiewicz, Józef (1866 - 1942)
„Autoportret”, 1900; akwaforta, sucha igła; w.: 198 x 137 mm; sygn. oł. p.d.:
Pankiewicz. Stan zach.: dobry. Lit.: M. Radojewski, Wystawa grafiki Józefa
Pankiewicza, Wrocław 1959, poz. 18; H. Blum, Pankiewicz - grafika, Warszawa
1958, poz. 12.
4 000 zł.
p. 129
121.
Procajłowicz, Antoni (1876 - 1949)
„Dziewczyna w chuście”, ok. 1905; litografia barwna; w.: 385 x 300 mm; sygn.
na płycie p.d.: A. Procajłowicz, l.d.: Zakład Art. Lit.: A. Pruszynski, Kraków. Stan
zach.: dobry
800 zł.
p. 127
122.
Raczyński, Stanisław (1903 - 1982)
„Budowa”, lata 50. XX w.; drzeworyt barwny; w.: 295 x 205 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Raczyński, tyt. l.d.: Budowa. Stan zach.: dobry
200 zł.
p. 128
123.
jw.
„Barbakan”, lata 50.; drzeworyt barwny; w.: 300 x 240 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Raczyński. Stan zach.: dobry
200 zł.
124.
jw.
„Wiertacz”; lata 50. XX w.; drzeworyt barwny; w.: 295 x 190 mm; sygn. oł.
p.d.: St. Raczyński, tytuł l.d.: Wiertacz. Stan zach.: dobry
200 zł.
125.
jw.
„Sport w grafice”, teka (1. Koszykówka, 2. Motocross, 3. Rzut kulą, 4. Piłka
nożna, 5. Hokej, 6. Kolarstwo); lata 50. XX w.; drzeworyt; w. teki 35,5 x 27 cm;
grafiki sygn. ołówkiem. Stan zach.: grafiki w bardzo dobrym stanie; grzbiet
teki pęknięty w górnej części.
600 zł.
p. 131
38.
126.
Rapacki, Józef (1871 - 1929)
„Z dawnej i niedawnej Warszawy. Album typów ulicznych”, Warszawa 1926,
nakładem Biblioteki Domu Polskiego; 20 autolitografii o wymiarach planszy
w.: 485 x 345 mm. Stan zach.: teka oryginalna (brzegi podklejone taśmą), brzegi grafik podklejone od tyłu taśmą papierową (bez szkody dla kompozycji).
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 271 - 272.
1 200 zł.
127.
Rubczak, Jan (1884 - 1942)
„Wawel”, ok. 1909; akwaforta, miękki werniks; w.: 225 x 298 mm; słabo czytelna sygn. oł. p.d.; po lewej dedykacja autorska. Stan zach.: zakwaszenie papieru, ślady zalania. Lit.: I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej
1857 - 1910, Kraków 2000, s. 149.
1 600 zł.
p. 133
128.
jw.
„Stary kościółek”, akwaforta; w.: 140 x 97 mm; sygn. oł. p.d.: J.Rubczak. Stan
zach.: dobry
800 zł.
129.
jw.
„Stare domy w Rouen” ; akwaforta; w.: 250 x 195 mm; sygn. oł. p.d.: J.Rubczak.
Stan zach.: dobry, zakwaszenie papieru.
1 200 zł.
130.
Seifert, David (1896 - 1960)
„Kobieta z dzieckiem”, grafika z teki „Gravures sur Bois…”, Paris 1925; drzeworyt na bibule; w.: 142 x 90 mm; sygn. oł. p.d.: Seifert, dat. l.d.: Paris 925. Stan
zach.: dobry. Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 275.
400 zł.
p. 130
p. 134
131.
Skoczylas, Władysław (1883 - 1934)
„Mały Rynek w Krakowie”, 1911; akwaforta; w.: 245 x 340 mm; sygn. oł. p.d.:
W.Skoczylas 1911. Stan zach.: ślady zakwaszenia papieru.
1 200 zł.
p. 139
132.
Skulicz, Witold (u. 1926)
„Pojedynek”, 1949; litografia na tincie; w.: 330 x 230 mm; sygn. oł. p.d.: Skulicz
Witold 49. Stan zach.: dobry
240 zł.
133.
Stanisławski, Jan (1860 - 1907)
„Zmrok”, 1900; litografia barwna; w.: 110 x 211 mm; sygn. l.d.: J.S; na odwrocie
dołączone oświadczenie J. Chrobaka potwierdzające autentyczność grafiki.
Stan zach.: b.dobry. Lit.: Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu. Katalog wystawy, Warszawa 1996, ss. 363 i 365.
1 600 zł.
p. 140
134.
Steinlen, Theophile-Alexandre (1859 - 1923)
„Matka z dzieckiem”, pocz. XX w.; litografia; w.: 290 x 260 mm; sygn. kredką
p.d.: Steinlen, na płycie l.d.: Steinlen. Stan zach.: dobry, po konserwacji
600 zł.
Grafika
39.
135.
Tom, Józef (1886 - 1962)
„Warszawa. Rynek Starego Miasta”, 1917; litografia barwna; w.: 345 x 310 mm;
sygn. oł. p.d.: J. Tom 1917. Stan zach.: dobry
300 zł.
136.
jw.
„Kościół Bernardynów w Warszawie”, 1920; litografia barwna; w.: 380 x 275 mm;
sygn. oł. p.d.: Józef Tom 1920. Stan zach.: grafika podklejona na papierze.
300 zł.
137.
jw.
„Warszawa. Kościół św. Anny OO. Bernardynów”, 1923; litografia, w.: 245 x 335 mm,
sygn. oł. p.d.: J. Tom 1923. Stan zach.: dobry
300 zł.
p. 135
138.
Töpfer, Stanisław (u. 1917)
„Akt kobiecy”, 1949; drzeworyt; w.: 145 x 70 mm; sygn. i dat. oł. p.d.: S. Topfer
49. Stan zach.: dobry
240 zł.
p. 136
139.
„Typy ludowe. Łowiczanie”, pocz. XX w., dwie litografie barwne;
plansze o wymiarach: w.: 275 x 795 mm i 270 x 780 mm; sygn.: Druk i Lit.: p.f.
„Jan Cotty” w Warszawie; Stan zach.: dobry
600 zł.
140.
„Typy ludowe. Kurpie (puszczańskie)”, według rysunku G. Pillatiego, pocz. XX w.; litografia barwna; w.: 340 x 825 mm; sygn.: Druk i Lit.: p.f.
„Jan Cotty” w Warszawie; Stan zach.: dobry
300 zł.
p. 143
141.
Weiss, Wojciech (1875 - 1950)
„Głowa dziewczynki”, 1916; miedzioryt; w.: 158 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: WW, oraz
na płycie l.d.: WW. Stan zach.: dobry. Lit.: Grafika Wojciecha Weissa. Katalog
wystawy, Kraków 1975, poz. 57.
1 000 zł.
p. 142
142.
jw.
„Żniwiarka”, 1940; drzeworyt; w.: 330 x 230 mm; sygn. oł. p.d.: W.Weiss. Stan zach.:
dobry. Lit.: Grafika Wojciecha Weissa. Katalog wystawy, Kraków 1975, poz. 153.
800 zł.
143.
jw.
„Kopy - zachód słońca”, 1925; drzeworyt; w.: 195 x 275 mm; sygn. oł. p.d.:
W.Weiss. Stan zach.: dobry. Lit.: Grafika Wojciecha Weissa. Katalog wystawy,
Kraków 1975, poz. 97.
1 000 zł.
p. 148
40.
144.
Wejman, Mieczysław (1912 - 1992)
„Księżyc”, ok. 1948; drzeworyt; w.: 180 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: M. Wejman.
Stan zach.: pęknięcia papieru na marginesach (bez szkody dla kompozycji).
400 zł.
145.
jw.
„Kruki”, 1941; drzeworyt; w.: 138 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: M. Wejman. Stan
zach.: dobry
400 zł.
146.
Wojnarski, Jan (1879 - 1937)
„Słoneczniki”, pocz. XX w.; litografia barwna; w.: 390 x 550 mm; sygn. oł. l.d.:
Jan Wojnarski. Stan zach.: dobry, po konserwacji
1 000 zł.
p. 147
147.
jw.
„Akt leżącej kobiety”, 1912; akwaforta; w.: 78 x 48 mm; sygn. oł. l.d.: Jan
Wojnarski 1912, p.d.: odb. własnoręczna. Stan zach.: dobry, po konserwacji.
Lit.: I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej, Kraków 2000, il. 236.
800 zł.
148.
jw.
„Wybrzeże morskie”, 1909; drzeworyt barwny; w.: 280 x 435 mm; sygn. oł.
p.d.: Jan Wojnarski 909. Stan zach.: dobry
700 zł.
149.
jw.
„Adam i Ewa” według Marcantonia Raimondiego, lata 20-te XX w.; akwaforta;
w.: 230 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski. Stan zach.: dobry
400 zł.
150.
Wójtowicz, Stanisław (1920 - 1991)
„Orkiestra”, lata 50. XX w.; drzeworyt na bibule; w.: 245 x 345 mm; sygn. oł.
p.d.: S. Wójtowicz. Stan zach.: dobry
400 zł.
p. 150
151.
Wyczółkowski, Leon (1852 - 1936)
„Zagroda ze studnią na pierwszym planie”, 1912; litografia; w.: 320 x 490 mm;
sygn. oł. p.d.: L. Wyczół.; grafika z „Teki Ukraińskiej” (wydanej w 50 egz., do
której kamienie i płyty zostały zniszczone). Stan zach.: dobry
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 298
1 600 zł.
p. 151
Grafika
41.
IV. Plakat XIX/XX w.:
p. 152
p. 153
152.
Plakat reklamowy Wystawy Jubileuszowej zorganizowanej w 50-lecie panowania cesarza Franciszka Józefa I,
1898; litografia barwna; w.: 895 x 1200 mm; sygn. na płycie: Atl.
Schram, Kunstanstalt S. Czeiger, Wien. Stan zach.: po konserwacji.
1 600 zł.
153.
Czajkowski, Józef (1872 - 1947)
Plakat reklamowy: „I Wystawa Towarzystwa Polska Sztuka
Stosowana. Kraków 1902”; 1902; litografia barwna;
w.: 980 x 745 mm; nie sygn. Stan zach.: po konserwacji.
Lit.: M. Czubinska, Polski plakat secesyjny, Kraków 2003, poz. 18.
1 600 zł.
p. 154
42.
154.
Fabijański, Stanisław (1865 - 1947). Grafika
„Kobieta z gałązkami”, fragment plakatu I Wystawy Dzieł
Artystów Polskich; 1901; litografia barwna; w.: 600 x 890 mm;
płyta sygn. w prawym dolnym rogu: SF. Stan zach.: dobry.
Lit.: 100 lat polskiej sztuki plakatu, Kraków 1993, poz. 18.
800 zł.
155.
Weiss, Wojciech (1875 - 1950)
Plakat reklamowy: „Raut Artystyczny w Sali „Sokoła” w Krakowie”,
1898; litografia; w.: 630 x 1680 mm; sygn. pl. monog.: WW. Stan zach.:
po konserwacji.
Lit.: Grafika Wojciecha Weissa. Katalog wystawy, Kraków 1975, poz. 221 (il.).
2 000 zł.
Plakat
156.
Weiss, Wojciech (1875 - 1950)
Plakat reklamowy: „Raut Artystyczny w Sali „Sokoła” w Krakowie”, 1898;
litografia ręcznie kolorowana, kolor oryg. z epoki; w.: 625 x 1680 mm; sygn.
pl. monog.: WW. Stan zach.: po konserwacji. Praca kolorowana przez
artystę.
Lit.: Grafika Wojciecha Weissa. Katalog wystawy, Kraków 1975, poz. 221
(il.); 100 lat polskiej sztuki plakatu, Kraków 1993, poz. 4.
4 000 zł.
43.
157.
Plakat reklamowy Towarzystwa Fabryki Broni Steyer, prezentujący wojskowe
rowery sprzedawane armii chińskiej; wersja polskojęzyczna; ok. 1900 r.; litografia barwna;
w.: 1250 x 940 mm. Stan zach.: po konserwacji.
3 000 zł.
44.
158.
Plakat reklamowy widowiska „Tomcio Paluch” wystawianego w Teatrze Miejskim w Krakowie; ok. 1896; litografia
barwna; w.: 1118 x 790 mm (cz. litograficzna), do górnej części
dolepiony afisz Teatru Miejskiego (w.: 280 x 790 mm); płyta
sygn.: Lith. u. Druck. Von Oskar Consee, Munchen; w obrębie
komp. pieczęć Biura Rozlepiań Afiszów i Ogłoszeń C. Makoszewskiej i data 12 VI 1896. Stan zach.: po prawej stronie ślady
zalania, niewielkie pęknięcia papieru. Ślady złożenia.
1 600 zł.
p. 159
p. 160
p. 162
159.
Plakat reklamowy firmy rowerowej Hillman Herbert & Cooper Premier Cycle Co Limd ;
przed 1895; w dolnej części litografowany napis: Wyłączne zastępstwo F. Lord w Krakowie, ul. Grodzka
43, od 1 lipca 1895, ul. Floriańska 55; pieczęcie krakowskiego Biura Ogłoszeń przy ul. Wilnej 7 z datami: 20 IV i 30 IV 1895; litografia barwna; w.: 1000 x 745 mm. Stan zach.: po konserwacji. Bardzo
rzadkie cracovianum.
2 500 zł.
160.
Plakat reklamowy czeskiej firmy „Slavia” oferujący rowery; przed 1899; litografia
barwna; w.: 855 x 625 mm; poniżej kompozycji sygn. zakładu litograficznego: Lit.: Ustav Umel. V.
Neubert. Praha Smichov; w obrębie kompozycji piecz: Biuro Rozlepia Afiszów i Ogłoszeń C. Makoszewskiej, Kraków, Rynek Główny l. 7 oraz data 5 VI 1899. Stan zach.: po konserwacji. Twórcy
firmy byli założycielami „Skody”.
1 600 zł.
161.
Plakat reklamowy zakładów rowerowych Styria-Fahrrad Werze; ok. 1900; litografia barwna;
w.: 1070 x 765 mm; odbito w zakładzie J. Aberle & Co. Berlin. Stan zach.: dobry, ślady złożenia.
1 600 zł.
162.
Plakat reklamowy zakładów rowerowych Monarch Fahrrad - Werke Ig. Hauts Eidam
Robert Dinzl Wien, ok. 1900; litografia barwna; w.: 905 x 610 mm; odbito w zakładzie J. Berle
i Comp. Berlin. Stan zach.: pęknięcia papieru, podklejenie brzegów.
1 000 zł.
p. 161
Plakat
45.
p. 163
p. 164
p. 166
p. 165
163.
Plakat reklamowy drezdeńskiej firmy rowerowej Schladitz-Fahrrader; przed 1901; litografia
barwna; w.: 810 x 555 mm; sygnatura na płycie: B. Wennerberg; poniżej kompozycji: Kunstanstalt
Grimme & Hempel Act.-Ges. Lepizig-Schleussing; w obrębie kompozycji pieczęć krakowskiego Biura
Ogłoszeń z ul. Gołębiej 14 z datą 19 V 1901. Stan zach.: Po konserwacji.
1 000 zł.
164.
Plakat reklamowy firmy Excelsior Pneumatic z Hanoweru; przed 1899; litografia barwna;
w.: 885 x 585; poniżej kompozycji sygn. zakładu litograficznego: Hans Wasserkampf i Co, Hannover;
w obrębie kompozycji pieczęć Biura Rozdzielni Afiszy C. Makoszewskiej, Kraków, Rynek Główny l. 7
oraz data 15 IV 1899. Stan zach.: po konserwacji.
1 000 zł.
165.
Plakat reklamowy firmy rowerowej Styria Joh. [ann] Puch i Comp.; przed 1900 r.; litografia
barwna; w.: 1140 x 800 mm; w dolnej części nalepiona reklama krakowskiego sprzedawcy: Główny
zastępca w Galicji Antoni Larisch - skład rowerów i aparatów fotograficznych, Kraków, ul. Szewska l. 19;
piecz krakowskiego Biura Ogłoszeń z 1 IV 189… Stan zach.: dobry, ślady złożenia.
1 600 zł.
166.
Plakat reklamowy tutek papierosowych z krakowskiej fabryki „Polonia” Rudolfa Perliczki;
ok. 1895; litografia barwna; w.: 1000 x 710 mm; w obrębie kompozycji pieczątki krakowskiego Biura
Ogłoszeń z datami 5 IX 1895 i 11 IX 1895. Stan zach.: dobry.
2 000 zł.
46.
167.
Plakat reklamowy Fabryki Arcyksięcia Reinera polecający słynny jarzębiak z Izdebnika (w Galicji),
przed 1901; litografia barwna; w.: 925 x 605 mm; sygn. w lewym dolnym rogu płyty: Zakład Art. Lit.: A. Pruszynski,
Kraków; w obrębie kompozycji pieczęć Biura Ogłoszeń w Krakowie z data 23 IX 1901. Stan zach.: pękniecie
papieru, podklejone brzegi.
1 600 zł.
168.
Plakat reklamowy fabryki cykorii J. F. Kolba w Pradze; wersja polskojęzyczna, ok. 1900 r.; litografia
barwna; w.: 1090 x 835 mm; płyta sygnowana w prawym dolnym rogu: Vilem Pich a Synowe, Praha-Smichov.
Stan zach.: naddarte marginesy (bez szkody dla kompozycji).
2 000 zł.
169.
Plakat reklamowy fabryki mydła Karol Fiber i Spółka; wersja polskojęzyczna, ok. 1900; litografia
barwna; w.: 1142 x 650 mm; sygn. na płycie: Lith. J. i C. Handla. Stan zach.: wydarcie i podklejenie w lewej, dolnej
części plakatu.
1 200 zł.
46.
Plakat
47.
p. 170
p. 171
p. 172
170.
Plakat reklamowy pasty do zębów
Kalodent; wersja polskojęzyczna, ok. 1900; litografia
barwna; w.: 1190 x 890 mm; sygn. na płycie: Fritz
Schneller & Co, Nurnberg. Stan zach.: po konserwacji.
1 600 zł.
171.
Plakat reklamowy wiedeńskiej firmy kosmetyczno - dentystycznej Anton J. Czerny; wersja polskojęzyczna, przed 1901 r.; litografia barwna; w.: 915
x 615 mm; odbito w pracowni litograficznej: Martin
Bacher, Dresden; w obrębie kompozycji piecz: Biuro
Ogłoszeń w Krakowie z data 1 IX 1901. Stan zach.:
pęknięcie wzdłuż dolnej krawędzi papieru.
1 600 zł.
172.
Plakat reklamowy berlińskiej firmy Siebold’s
Nahrungsmittel-Gesellschaft, ok. 1900; litografia
barwna; w.: 940 x 760 mm; odbito w zakładzie J. Aberle & Co. Berlin. Stan zach.: pęknięcia, drobne rozdarcia
marginesów.
800 zł.
173.
Kossak Juliusz (1824 - 1899). „Wyścigi konne w Krakowie”, 1895 r.; litografia barwna; w.: 520 x 840 mm; sygn. p. d. rogu płyty: JK 1895; poniżej: Zakład
litogr. M. Salba w Krakowie; grafika służyła jako plakat reklamowy krakowskiej firmy Biuro Rozlepiania Afiszów C. Makoszewskiej. Stan zach.: pękniecie papieru
w górnej części plakatu. Bardzo rzadka grafika.
2 500 zł.
48.
174.
Lilien, Mozes Efraim (1874 - 1925)
Plakat reklamowy „Tygodnika Ilustrowanego”, 1900 r.; litografia barwna;
w.: 930 x 600 mm; sygnatura na płycie: Lilien. Odbito w Drukarni i Litografii Jana Cotty w Warszawie; poniżej kompozycji stemple krakowskiego Biura Ogłoszeń z 1900 r. Stan zach.: po konserwacji. Bardzo rzadki
plakat światowej klasy artysty - ilustratora.
Lit.: 100 lat polskiej sztuki plakatu, Kraków 1993, poz. 16.
2 000 zł.
175.
Gelbard, Jerzy (1894 - 1944)
Plakat propagandowy: Nie damy Śląska !, lata 20. XX w.; litografia barwna;
w.: 990 x 715 mm; sygn. na płycie: Jerzy Gelbard. Odbito w Litografii Offset
W. Główczewski, Warszawa. Stan zach.: dobry
1 200 zł.
Plakat
49.
V. Plakat filmowy:
176.
Butenko, Bohdan (ur. 1931)
„Przygody misia Yogi” („Hey there it’s Yogi Bear!”); amerykański film animowany; reż. W. Hanna i J. Barbera; plakat
barwny; w.: 830 x 570 mm; sygn.: Butenko pinxit; wyd. CWF
Warszawa 1972, nakład 8 000 egz.
200 zł.
50.
177.
Bobrowski, Zygmunt (ur. 1932)
„Żółta łódź podwodna” („Yellow Submarine”); angielski film animowany; reż.
G. Dunning; plakat barwny; w.: 820 x 580 mm; sygn.: ZBOBR; wyd. CWF Warszawa
1970, nakład 4 200 egz.
600 zł.
p. 178
p. 179
p. 180
178.
Erol, Jakub (ur. 1941). „Niewygodny kochanek”;
film włoski; reż. U. Liberatore; plakat barwny; w.: 835 x 580 mm;
sygn.: Erol 73; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 12 500 egz.
200 zł.
179.
jw. „Podróż za jeden uśmiech”; film polski; reż.
S. Jedryka; plakat barwny; w.: 840 x 580 mm; sygn.: Erol; wyd.
CWF Warszawa 1972, nakład 18 000 egz. Lit.: „Magazyn Filmowy”, nr 32 (1972), s. 16
200 zł.
180.
jw. „Rzym” („Roma”); film włoski; reż. F. Fellini; plakat barwny; w.: 830 x 575 mm; sygn.: Erol; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 6 000 egz.
200 zł.
181.
Flisak, Jerzy (ur. 1930). „Dwoje na drodze” („Two
for the road”); film amerykański; reż. S. Doney; wyst.
A. Hepburn, A. Finney; plakat barwny; w.: 830 x 580 mm;
sygn.: Flisak; wyd. CWF Warszawa 1969, nakład 4 200 egz.
200 zł.
182.
jw. „Pali się moja panno” („Hori, ma panenko”);
film czeski; reż. M. Forman; plakat barwny; w.: 820 x 575 mm;
sygn.: Flisak; wyd. CWF Warszawa 1968, nakład 11 500 egz.
200 zł.
p. 181
p. 182
Plakat
51.
p. 183
p. 184
p. 185
183.
jw. „El Dorado”; film amerykański; reż. H. Hawks;
wyst. J. Wayne, R. Mitchum; plakat barwny; w.: 830 x 585 mm;
sygn.: Flisak; druk: Rzeszów 1973, nakład 12 500 egz.
200 zł.
184.
jw. „Droga do Saliny”; film francuski; reż. G. Lautner;
plakat barwny; w.: 805 x 570 mm; sygn.: Flisak; wyd. CWF
Warszawa 1973, nakład 11 500 egz.
200 zł.
185.
jw. „Gracz” („Igrok”); film radziecki; reż. A. Batalow;
plakat barwny; w.: 820 x 580 mm; sygn.: Flisak; wyd. CWF
Warszawa 1969, nakład 11 500 egz.
Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 558
200 zł.
186.
Górka, Wiktor (ur. 1922). „Królowe Dzikiego
Zachodu” („Les Petroleuses); film francuski; reż. Ch. Jaque;
wyst.: B. Bardot, C. Cardinale; pl. barwny; w.: 815 x 570 mm;
sygn.: W. Górka 73; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 12 500 egz.
200 zł.
p. 186
52.
p. 187
187.
jw. „Kabaret” („Cabaret”); film amerykański; reż.
B. Fosse; wyst. L. Minelli, M. York, J. Grey; plakat barwny;
w.: 835 x 575 mm; sygn.: W. Górka 1973; druk: Rzeszów 1973,
nakład 9 050.
Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 548
1 200 zł.
p. 188
p. 189
p. 190
188.
jw. „2001: Odyseja kosmiczna” („2001” a Space Odyssey”); film amerykański; reż. S. Kubrick; plakat barwny; w.: 840 x 575
mm; sygn.: W. Górka 73; druk: Rzeszów 1973, nakład 8 000.
Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 549
400 zł.
189.
jw. „Miłosne przygody Moll Flanders” („The Amorous
Adventures of Moll Flanders”); film angielski; reż. T. Young; plakat
barwny; w.: 825 x 575 mm; sygn.: W. Górka 69; wyd. CWF Warszawa
1969, nakład 5 200 egz. Lit.: „Magazyn Filmowy”, nr 44 (1972), s. 16
200 zł.
190.
jw. „Zawodowcy” („The Professionals”); film amerykański;
reż. P. Brooks; wyst. C. Cardinale, B. Lancaster, J. Palance; plakat
barwny; w.: 830 x 575 mm; sygn.: W. Górka 68; wyd. CWF Warszawa
1970, nakład 5 200 egz.
200 zł.
191.
jw. „Szpieg szoguna” („Shohin Kasegi”); film japoński;
reż. S. Ozawa; plakat barwny; w.: 825 x 580 mm; sygn.: W. Górka 73;
druk: Rzeszów 1973, nakład 9 000 egz. Lit.: K. Dydo, Polski plakat
filmowy, Kraków 2000, poz. 550
600 zł.
p. 191
192.
Ihnatowicz, Maria (ur. 1937). „Ned Kelly”; film angielski; reż.
T. Richardson; wyst. M. Jagger, G. Gilmour; barwny; w.: 825 x 580 mm;
sygn.: Mucha Ihnatowicz; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 11 500 egz.
200 zł.
p. 192
Plakat
53.
p. 193
p. 194
p. 195
193.
Kiwerski, Ryszard . „Władca much” („Lord of the
Flis”); film angielski; reż. P. Brook; barwny; w.: 840 x 570 mm;
sygn.: Ryszard Kiwerski; wyd. CWF Warszawa 1969, nakład 4
200 egz.
200 zł.
194.
Krajewski, Andrzej (ur. 1933). „Dzień oczyszczenia”; film polski; reż. J. Passendorfer; plakat barwny;
w.: 820 x 585 mm; sygn.: Andrzej Krajewski 69; wyd. CWF
Warszawa 1970, nakład 12 000 egz.
200 zł.
195.
jw., „Francuski łącznik” („The French Connection”);
film amerykański; reż. W. Friedkin; wyst.: G. Hackman, R.
Schneider; plakat czarno-biały; w.: 800 x 575 mm; sygn.:
Andrzej Krajewski 73; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 12
500 egz.
400 zł.
196.
jw., „Liliowa akacja”; film węgierski; reż. I. Szekely;
plakat barwny; w.: 810 x 575 mm; sygn.: Andrzej Krajewski
73; druk: Rzeszów 1973, nakł. 11 500 egz.
200 zł.
p. 196
54.
p. 197
197.
jw., „Na niebie i na Ziemi”; film polski; reż. J. Dziedzina; plakat barwny; w.: 810 x 580 mm; sygn.: Andrzej Krajewski 73; druk: Rzeszów 1973, nakł. 12 950 egz.
200 zł.
p. 198
p. 199
p. 200
198.
jw., „Odstrzał” („Shootout”); film amerykański; reż.
H. Hathway; wyst.: G. Peck; plakat barwny; w.: 805 x 575 mm;
wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 11 500 egz.
200 zł.
199.
Młodożeniec, Jan (ur. 1929). „Konformista”
(„Il Conformiste”); film włoski; reż. B. Bertolucci; plakat
barwny; w.: 815 x 575 mm; sygn.: Jan Młodożeniec; druk:
Rzeszów 1974, nakład 9 000 egz.
Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 563
400 zł.
200.
jw., „Klute”; film amerykański; reż. A. J. Pakula;
wyst. J. Fonda, D. Sutherland; plakat barwny; w.: 820 x 575 mm;
sygn.: Jan Młodożeniec; druk: Rzeszów 1973, nakład 12 500 egz.
400 zł.
201.
jw., „Pan Hulot wśród samochodów”; film francuski;
reż. J. Tati; plakat barwny; w.: 835 x 580 mm; sygn.: Jan Młodożeniec; druk: Rzeszów 1973, nakład 6 000 egz.
400 zł.
p. 201
202.
Pałka, Julian (ur. 1923). „Perła w koronie”; film
polski; reż. K. Kutz; plakat barwny; w.: 830 x 580 mm, sygn.:
J. Pałka; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 6 000 egz.
Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 538
400 zł.
p. 202
Plakat
55.
p. 203
p. 204
p. 205
203.
Starowieyski, Franciszek (ur. 1930). „Iluminacja”;
film polski; reż. K. Zanussi; plakat barwny; w.: 810 x 575 mm;
sygn.: F. Starowieyski 73; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład
14 700 egz. Lit.: K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000,
poz. 554
400 zł.
204.
jw., „Lokis”; film polski; reż. J. Majewski; plakat
barwny; w.: 800 x 580 mm; sygn.: F. Starowieyski; wyd. CWF
Warszawa 1970, nakład 9 000 egz.
400 zł.
205.
jw., „Sanatorium Pod Klepsydrą”; film polski; reż.
W. J. Has; plakat barwny; w.: 795 x 580 mm; sygn.: F. Starowieyski 73; wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 15 000 egz. Lit.:
K. Dydo, Polski plakat filmowy, Kraków 2000, poz. 553
400 zł.
206.
Świerzy Waldemar (ur. 1931). „Trzeba zabić te
miłość”; film polski; reż. J. Morgenstern; plakat barwny;
w.: 840 x 585 mm; sygn.: Świerzy; wyd. CWF Warszawa 1972,
nakład 6 300 egz.
200 zł.
p. 206
56.
p. 207
207.
jw., „Pan Wołodyjowski”; film polski; reż. J. Hoffman; plakat barwny; w.: 830 x 575 mm; sygn.: Świerzy; wyd.
CWF Warszawa 1969, nakład 9 500 egz.
200 zł.
p. 208
p. 209
p. 210
208.
jw., „Zaraza”; film polski; reż. R. Załuski; plakat
barwny; w.: 835 x 585 mm; sygn.: Świerzy; wyd. CWF Warszawa 1972, nakład 11 500 egz. Lit.: „Magazyn Filmowy”,
nr 24 (1972), s. 13
200 zł.
209.
jw., „Sól ziemi czarnej”; film polski; reż. K. Kutz;
plakat barwny; w.: 835 x 570 mm; wyd. CWF Warszawa
1970, nakład 9 000 egz.
200 zł.
210.
jw., „Poślizg”; film polski; reż. J. Łomnicki; plakat
barwny; w.: 835 x 580 mm; sygn. Świerzy; wyd. CWF Warszawa 1972, nakład 13 100 egz.
200 zł.
211.
Treutler Jerzy (ur. 1931). „Pięć łatwych utworów” („Five Easy Pieces”); film amerykański; reż. B. Rafelson;
wyst.: J. Nicholson, K. Black; plakat barwny; w.: 840 x 575
mm; sygn.: J.Treutler 73; wyd. CWF Warszawa 1974, nakład
11 500 egz.
200 zł.
p. 211
212.
Żbikowski, Maciej (u. 1933), „Szkoła kowbojów”
(„Bless the Beasts and Children”); film amerykański; reż. S.
Kramer; plakat barwny; w.: 835 x 580 mm; sygn.: Żbikowski;
wyd. CWF Warszawa 1973, nakład 6 000 egz.
200 zł.
p. 212
Plakat
57.
Indeks:
Ajdukiewicz, Tadeusz poz. 2
Balowa, Maria
poz. 5
Berdowska, Tamara
poz. 60
Berdyszak, Jan
poz. 69
Bielecki, Włodzimierz
poz. 70
Bobrowski, Zygmunt poz. 177
Brandel, Konstanty
poz. 9
Brzozowski, Tadeusz
poz. 98
Butenko, Bogdan
poz. 176
Chlebowski, Stanisław
poz. 63
Cieślewski, Tadeusz syn
poz. 71; 72
Czajkowski, Józef
poz. 153
Ćwikliński, Zefiryn
poz. 3
Daniec, Tomasz
poz. 58
Dawski-Kopciuch Stanisław
poz. 73 - 82
Elster, Józef
poz. 7
Erol, Jakub
poz. 178 - 180
Fabijański, Stanisław poz. 154
Fangor, Wojciech
poz. 83
Fedkowicz, Jerzy
poz. 6; 8
Filipkiewicz, Stefan
poz. 84
Flisak, Jerzy
poz. 181 - 185
Gelbard, Jerzy
poz. 175
Get-Stankiewicz, Eugeniusz
poz. 85 - 92
Gielniak, Józef
poz. 93 - 98
Gorczyński, Adam
poz. 1
Gostwicki, Zbigniew
poz. 15; 18; 19
Górka, Wiktor
poz. 186 - 191
Hiszpańska-Neumann, Maria
poz. 99 - 104
Ihnatowicz, Maria
poz. 192
Kapusta, Elżbieta
poz. 50
Kawiorski, Jarosław
poz. 48
Kiwerski, Ryszard
poz. 193
Kopczyński, Bronisław
poz. 105
Kosmulski, Leon
poz. 106
Kossak, Juliusz
poz. 173
Kowner, Józef
poz. 11
Krajewski, Andrzej
poz. 194 - 198
Kraupe-Świderska, Janina
poz. 42; 107
Kujawski, Jerzy
poz. 53; 54
Kunz, Włodzimierz
poz. 39
Langner, Wiktor
poz. 108; 109
Laszenko, Aleksander poz. 110 - 112
Lebenstein, Jan
poz. 33 - 35; 113
58.
Lenica, Alfred
poz. 32
Lewicki, Leopold
poz. 13
Lilien, Mozes, Efraim poz. 174
Malczewski, Jacek
poz. 5
Malina, Marian
poz. 25; 29
Matuszczak, Edward
poz. 27; 37; 56
Mehoffer, Józef
poz. 64; 115; 116
Menkes, Zygmunt
poz. 117
Mianowski, Lucjan
poz. 31
Mikulski, Kazimierz
poz. 45
Misiak, Michał
poz. 52
Młodożeniec, Jan
poz. 199 - 201
Modzelewski, Jarosław
poz. 51
Mondral, Karol
poz. 114
Nadel, Norbert
poz. 12
Neumann, Abraham
poz. 10
Nowosielski, Jerzy
poz. 93
Oprządek, Leszek
poz. 55
Pałka, Julian
poz. 202
Panek, Jerzy
poz. 44; 97; 118; 119
Pankiewicz, Józef
poz. 120
Patalita, Lucyna
poz. 49
Podrazik, Władysław
poz. 59
Podsadecki, Kazimierz
poz. 16; 65 - 67
Procajłowicz, Antoni
poz. 121
Raczyński, Stanisław poz. 122 - 125
Rapacki, Józef
poz. 126
Rosenstein, Erna
poz. 23; 41
Rubczak, Jan
poz. 127 - 129
Rudzka-Cybisowa, Maria
poz. 26
Rzegociński, Witold
poz. 4
Rzepiński, Czesław
poz. 28; 36; 38
Seifert, David
poz. 130
Skarżyński, Jerzy
poz. 46
Skoczylas, Władysław
poz. 131
Skulicz, Witold
poz. 132
Sobieraj, Edyta
poz. 57
Stanisławski, Jan
poz. 133
Starowieyski, Franciszek
poz. 203 - 205
Steinlen, Theophile-Alexandre poz. 134
Szancenbach, Jan
poz. 24
Szwacz, Bogusław
poz. 47
Świerzy, Waldemar
poz. 206 - 210
Świderski, Jan
poz. 14
Tarasin, Jan
poz. 30
Tom, Józef
poz. 135 - 137
Topfer, Stanisław
poz. 138
Treutler, Jerzy
poz. 211
Tukan-Wolski, Eugeniusz
poz. 40
Uniechowski, Antoni
poz. 20
Waniek, Eugeniusz
poz. 22
Weiss, Wojciech
poz. 141 - 143; 155; 156
Wejman, Mieczysław poz. 144; 145
Winiarski, Ryszard
poz. 61; 62
Witz, Ignacy
poz. 94
Włodarski, Marek
poz. 21
Wojnarski, Jan
poz. 146 - 149
Wójtowicz, Stanisław poz. 43; 150
Wróblewski, Andrzej
poz. 17
Wyczółkowski, Leon
poz. 151
Wyspiański, Stanisław
poz. 68
Żbikowski, Maciej
poz. 206
Słowniczek:
akwaf.
akwat.
brw.
dat.
ed.
graf.
il.
komp.
l.d.
l.g.
Lit.:
litogr.
marg.
mdz.
n/s.
odb. pł.
oł.
p.d.
p.g.
pl.
pł.
poch.
prow.
r.
s.
ra.
repr.
rys.
stan zach.
sygn.
śr.d.
śr.g.
tabl.
tech.
tyt.
w.:
wyd.
wym.:
akwaforta
akwatinta
bez roku wyd.
data
edycja
grafika
ilustracja
kompozycja
lewy dół
lewa góra
literatura
litografia
marginesy
miedzioryt
nie sygnowana
odbicie płyty
ołówek
prawy dół
prawa góra
plansza
płyta
pochodzenie
proweniencja
róg
strona
rama
reprodukcja
rysunek
stan zachowania
sygnowany
środek dół
środek góra
tablice
technika
tytuł
wymiary
wydawca
wymiary
Notatki:

Podobne dokumenty