Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 5 sierpnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej; ZUW
Poz. 3224
SPRAWOZDANIE NR 42/2014
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 31 marca 2014 r.
z wykonania budżetu gminy BOBOLICE za 2013 rok.
Data: 2014-08-05 11:54:17
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–2–
Poz. 3224
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE za 2013 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dział rozdz.
1.
2.
§
nazwa działu, rozdziału
i paragrafu
plan wg
I wersji
plan po
zmianach
wykon. na
30.06.2013r.
%
(7:6)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
234100,00
758101,54
760741,21
100,3
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
167000,00
167747,00
167747,00
100,0
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
167000,00
167747,00
167747,00
100,0
Pozostała działalność
67100,00
590354,54
592994,21
100,4
0750
dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
65000,00
84700,00
87685,60
103,5
0920
pozostałe odsetki
2100,00
2100,00
1851,15
88,2
2010
dotacje cel. z budżetu państwa na realiz.
zadań bieżąc. zleconych gminie
0,00
503554,54
503457,46
100,0
LEŚNICTWO
27545,00
23453,41
27543,12
117,4
Gospodarka leśna
27545,00
23453,41
27543,12
117,4
dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
27545,00
23453,41
27543,12
117,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
382000,00
363224,00
321579,21
88,5
Drogi publiczne gminne
382000,00
363224,00
321579,21
88,5
0830
wpływy z usług
250000,00
250000,00
208355,21
83,3
0970
wpływy z różnych dochodów
0,00
113224,00
113224,00
100,0
6207
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
132000,00
0,00
TURYSTYKA
350380,00
31259,29
31259,29
100,0
350380,00
31259,29
31259,29
100,0
0,00
31259,29
31259,29
100,0
350380,00
0,00
01010
6207
01095
020
02001
0750
600
60016
630
63095
700
zł i gr
Pozostała działalność
2701
Środki na dofinansowanie włąsnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów(związków powiatów)samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
6207
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
1267422,00 1734525,68
0,00 ########
0,00 ########
921794,30
53,1
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
70001
–3–
Poz. 3224
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
607722,00
607722,00
558661,57
91,9
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznychoraz innych umów o podobnym
charakterze
459722,00
459722,00
435214,97
94,7
0830
wpływy z usług
112000,00
112000,00
94331,52
84,2
0920
pozostałe odsetki
17000,00
17000,00
16955,11
99,7
0970
wpływy z różnych dochodów
19000,00
19000,00
12159,97
64,0
659700,00 1126803,68
363132,73
32,2
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
wieczyste
0690
wpływy z różnych opłat
0470
0760
0770
24600,00
24600,00
20260,35
82,4
12000,00
4000,00
4245,32
106,1
3000,00
2000,00
1959,75
98,0
0,00
573735,01
336285,30
58,6
620000,00
0,00
100,00
100,00
382,01
0,00
522368,67
0,00
0,0
125500,00
125793,00
123105,63
97,9
Plany zagospodarowania
przestrzennego
0,00
293,00
293,00
100,0
wpływy z różnych dochodów
0,00
293,00
293,00
100,0
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
0,00
0,00
110,58 ########
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
0,00
0,00
110,58 ########
Cmentarze
125500,00
125500,00
122702,05
97,8
wpływy z usług
122000,00
122000,00
119200,53
97,7
pozostałe odsetki
0,00
0,00
3500,00
3500,00
3500,00
100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
138092,00
118582,98
114697,91
96,7
Urzędy Wojewódzkie
73620,00
75220,00
75223,36
100,0
73600,00
75200,00
75197,01
100,0
20,00
20,00
26,35
131,8
wpływy z tyt.przekszt. pr. użytk.
wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności
wpłaty z tytułuodpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
0870
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
0920
pozostałe odsetki
0970
wpływy z różnych dochodów
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004
0970
71014
0580
71035
0830
0920
0,00 ########
382,0
1,52 ########
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2020
zadania bieżące realizowane z organami
administracji rządowejrzez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
750
75011
2010
2360
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administarcji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
75023
–4–
Urzędy gmin
64472,00
25119,46
21231,03
84,5
8000,00
100,00
44,75
44,8
0,00
0,00
56472,00
25019,46
21179,03
84,7
Pozostała działalność
0,00
18243,52
18243,52
100,0
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
0,00
1100,00
1100,00
100,0
0,00
14571,99
14571,99
100,0
0,00
2571,53
2571,53
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
1640,00
1640,00
1640,00
100,0
Urzędy naczel. organów władzy
państw. kontroli i ochrony
1640,00
1640,00
1640,00
100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
1640,00
1640,00
1640,00
100,0
3422000,00 3808355,05 3929994,64
103,2
0690
wpływy z różnych opłat
0920
pozostałe odsetki
0970
wpływy z różnych dochodów
75095
0960
2007
2009
751
75101
2010
Poz. 3224
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- śr. krajowe
7,25 ########
100,0
BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I
754
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412
Ochotnicze straże pożarne
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
0970
wpływy z różnych dochodów
Straż Miejska
75416
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
0570
od osób fizycznych
0970
wpływy z różnych dochodów
2000,00
24470,00
24404,49
99,7
0,00
2000,00
2000,00
100,0
2000,00
22470,00
22404,49
99,7
3420000,00
3783885,05
3905590,15
103,2
3420000,00
3693351,25
3815056,35
103,3
0,00
90533,80
90533,80
100,0
10594431,00
11500437,24
10797428,52
93,9
800,00
800,00
1523,86
190,5
800,00
800,00
1440,57
180,1
0,00
0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
756
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
75601
0350
0910
podatek od działalności opłacany w
formie karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, leśnego od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
75615
83,29 ########
4010378,00 4597925,50 4068695,80
88,5
0310
podatek od nieruchomości
3120000,00
3663727,50
3145315,53
85,9
0320
podatek rolny
399000,00
399000,00
384079,99
96,3
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–5–
Poz. 3224
0330
podatek leśny
447935,00
447935,00
447169,00
99,8
0340
podatek od środków transportowych
37793,00
42793,00
42686,80
99,8
0500
podatek od czynności cywilnopraw
300,00
4800,00
9613,00
200,3
0,00
0,00
33,20
4050,00
38370,00
38425,28
100,1
1300,00
1300,00
1373,00
105,6
2240251,00 2558709,74 2554255,78
99,8
0690
wpływy z różnych opłat
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
rekompensata utraconych dochodów w
2680
podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
75616
0310
podatek od nieruchomości
1100000,00
1276739,51
1208191,52
94,6
0320
podatek rolny
756700,00
834700,00
834975,21
100,0
0330
podatek leśny
7500,00
7500,00
9566,00
127,5
0340
podatek od środków transportowych
158984,00
175984,00
175393,89
99,7
0360
podatek od spadków i darowizn
8000,00
16500,00
27884,50
169,0
0430
wpływy z opłaty targowej
13000,00
13000,00
13210,00
101,6
0440
wpływy z opłaty miejscowej
3500,00
3500,00
3542,00
101,2
100000,00
121022,00
169949,47
140,4
0,00
6297,23
6501,40
103,2
20300,00
33100,00
34643,79
104,7
72267,00
70367,00
70398,00
100,0
703000,00
703000,00
648782,33
92,3
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
0690
wpływy z różnych opłat
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
rekompensata utraconych doch w pod. i
2680 opł.lokalnych
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jst na
75618
0410
wpływy z opłaty skarbowej
24000,00
24000,00
25264,00
105,3
0460
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
4000,00
4000,00
4731,12
118,3
188000,00
188000,00
187477,09
99,7
487000,00
487000,00
431248,94
88,6
0490
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie
0690
wpływy z różnych opłat
0,00
0,00
60,00 ########
0920
pozostałe odsetki
0,00
0,00
1,18 ########
0480
75621
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 podatek dochodowy od os. fizycznych
0020 podatek dochodowy od os. prawnych
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
2920
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
75807
2920
75814
0,0
subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
3640002,00 3640002,00 3524170,75
96,8
3550002,00
90000,00
3550002,00
90000,00
3420507,00
103663,75
96,4
115,2
11883923,00
11727618,19
11794117,52
100,6
7655917,00 7517532,00 7517532,00
100,0
7655917,00
7517532,00
7517532,00
100,0
4180321,00 4172833,00 4172833,00
100,0
4180321,00
4172833,00
4172833,00
100,0
31700,00
21268,19
87767,52
412,7
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–6–
Poz. 3224
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
3000,00
3555,70
65509,11
1842,4
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
0,00
26,56
26,56
100,0
0690
0,00
219,62
219,62
100,0
0,00
0,00
100,00
366,31
563,27
0570
i innych jednostek organizacyjnych
wpływy z różnych opłat
dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia
0740
praw majątkowych
4445,00 ########
153,8
0920
pozostałe odsetki
0970
wpływy z różnych dochodów
28600,00
17100,00
17003,96
99,4
Część równoważąca subwen. ogólnej
15985,00
15985,00
15985,00
100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa
15985,00
15985,00
15985,00
100,0
283941,00
734073,63
743126,89
Szkoły Podstawowe
9519,00
27197,00
28999,36
wpływy z róznych opłat
0,00
0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznychoraz innych umów o podobnym
charakterze
7550,00
19160,00
20640,00
107,7
0830
wpływy z usług
1314,00
1314,00
667,90
50,8
0920
pozostałe odsetki
5,00
5,00
25,43
508,6
0970
wpływy z różnych dochodów
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
650,00
6718,00
7453,03
110,9
0,00
25254,00
25254,00
100,0
0,00
25254,00
25254,00
100,0
Przedszkola
92270,00
142538,00
149413,04
104,8
0830
0920
0970
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
92220,00
50,00
0,00
67220,00
50,00
1990,00
67016,26
104,53
9654,06
99,7
209,1
485,1
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin)
0,00
73278,00
72638,19
99,1
64000,00
94289,09
94692,56
100,4
75831
2920
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
0690
80103
2030
80104
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin)
Gimnazja
80110
0690
106,6
213,00 ########
0,00
62,00
62,00
100,0
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznychoraz innych umów o podobnym
charakterze
30000,00
36122,50
36370,50
100,7
0830
0920
0970
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
31000,00
0,00
3000,00
43697,43
6,26
5678,90
43587,70
206,46
5743,90
99,7
3298,1
101,1
2700
środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących pozyskane z innych źródeł
0,00
8722,00
8722,00
100,0
Stołówki szkolne
118052,00
129052,00
129124,39
100,1
wpływy z usług
118000,00
129000,00
128978,99
100,0
80148
0830
wpływy z róznych opłat
101,20
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
0920
–7–
52,00
52,00
145,40
279,6
Pozostała działalność
100,00
315743,54
315643,54
100,0
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych
100,00
100,00
0,00
6207
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
0,00
315643,54
315643,54
100,0
4773550,00 5147259,00 5046308,85
98,0
80195
852
pozostałe odsetki
Poz. 3224
POMOC SPOŁECZNA
85203
Ośrodki wsparcia
0960
2010
2360
85206
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administarcji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Wspieranie rodziny
0,0
342150,00
350167,00
350200,92
100,0
0,00
2317,00
2317,00
100,0
342000,00
347700,00
347700,00
100,0
150,00
150,00
183,92
122,6
0,00
16233,00
16233,00
100,0
0,00
16233,00
16233,00
100,0
3790400,00 3806282,00 3751862,95
98,6
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030
realizację własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212
0690
wpływy z różnych opłat
0,00
0,00
33,70 ########
0,00
0,00
1382,82 ########
0900
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
3764000,00
3771882,00
3704891,74
2010
2360
2910
85213
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administarcji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
98,2
26400,00
26400,00
37506,24
142,1
wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
0,00
8000,00
8048,45
100,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
35000,00
51168,00
46913,89
91,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
19000,00
31168,00
27846,00
89,3
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
2030
85214
20000,00
19067,89
95,3
207000,00
284951,00
263882,04
92,6
0,00
0,00
207000,00
281951,00
260056,22
92,2
0,00
3000,00
0,00
0,0
Zasiłki stałe
141000,00
245000,00
245101,86
100,0
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
141000,00
245000,00
243934,86
99,6
2910
wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
0,00
0,00
155000,00
174000,00
0,00
0,00
155000,00
174000,00
174000,00
100,0
25000,00
25000,00
9327,48
37,3
25000,00
25000,00
9327,48
37,3
78000,00
194458,00
188777,11
97,1
0,00
321,00
321,00
100,0
0,00
0,00
0,00
79268,00
73400,00
92,6
78000,00
114869,00
114869,00
100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
144028,00
139870,00
139879,18
100,0
Pozostała działalność
144028,00
139870,00
139879,18
100,0
0,00
0,00
136199,00
132107,00
132106,27
100,0
7829,00
7763,00
7762,73
100,0
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
35600,00
171799,00
164776,66
95,9
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
35600,00
18000,00
18000,00
100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
0970
wpływy z różnych dochodów
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
2910
wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
0920
pozostałe odsetki
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
85228
0830
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
wpływy z usług
Pozostała działalność
85295
0960
0970
2010
2030
853
85395
0920
2327
2329
85412
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
Poz. 3224
16000,00
85216
854
–8–
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
pozostałe odsetki
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące-UE
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące-UE
3825,82 ########
1167,00 ########
174009,60
100,0
9,60 ########
187,11 ########
10,18 ########
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
0970
–9–
Poz. 3224
wpływy z różnych dochodów
środki na dofin. własn. zad. bieżąc.
pozysk. z innych źródeł
18000,00
18000,00
17600,00
0,00
Pomoc materialna dla uczniów
0,00
153799,00
146776,66
95,4
2030
dotacje cel. z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżąc.
0,00
129424,00
123750,00
95,6
2040
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów
rządowych
0,00
24375,00
23026,66
94,5
3114060,00 1714348,58 1650125,16
96,3
2700
85415
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001
18000,00
100,0
0,00 ########
1841534,00
473246,05
475246,05
100,4
718648,00
473246,05
473246,05
100,0
0,00
0,00
2000,00 ########
1122886,00
0,00
0,00 ########
150000,00
43477,00
43506,16
100,1
0,00
981,00
1010,00
103,0
150000,00
42496,00
42496,16
100,0
Oczyszczanie miast i wsi
51500,00
51500,00
52138,63
101,2
0830
wpływy z usług
50000,00
50000,00
49228,32
98,5
0870
wpływy ze sprzedazy składników
majątkowych
0,00
0,00
0920
pozostałe odsetki
1000,00
1000,00
815,86
81,6
0970
wpływy z różnych dochodów
500,00
500,00
594,45
118,9
7000,00
7000,00
2389,30
34,1
0830
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
wpływy z usług
7000,00
7000,00
1670,42
23,9
0,00
0,00
700,00 ########
0,00
0,00
18,88 ########
40000,00
30000,00
21313,23
71,0
40000,00
30000,00
21313,23
71,0
1000,00
1000,00
0,00
0,0
1000,00
1000,00
0,00
0,0
Pozostała działalność
1023026,00
1108125,53
1055531,79
95,3
wpływy z usług
1022926,00
1022926,00
962421,91
94,1
0960
0970
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem
6207
śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..
5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich- UE
90002
Gospodarka odpadami
0970
wpływy z różnych dochodów
dotacje otrzymane z państwowych funduszy
2440 celowych na realizację zadań bieżących
JSFP
90003
90004
0870
0920
90019
wpływy ze sprzedazy składników
majątkowych
pozostałe odsetki
Wpływy i wydatki zwiazane z
gormadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
0690
wpływy z różnych opłat
0400
Wpływy i wydatki zwiazane z
gormadzeniem środków z opłaty
produktowej
wpływy z opłaty produktowej
90020
90095
0830
1500,00 ########
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 10 –
0920
pozostałe odsetki
0970
wpływy z róznych dochodów
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOW.
921
92109
100,00
100,00
4754,82
4754,8
0,00
85099,53
88355,06
103,8
194825,00
32046,07
36525,75
114,0
160744,00
0,00
0,00 ########
160744,00
0,00
0,00 ########
0,00
9550,00
9553,03
100,0
0,00
9550,00
9553,03
100,0
34081,00
22496,07
26972,72
119,9
34081,00
8500,00
8500,00
100,0
0,00
13996,07
13996,07
100,0
0,00
0,00
KULTURA FIZYCZNA
0,00
1728,73
1728,91
100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0,00
58,73
58,73
100,0
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
58,73
58,73
100,0
Pozostała działalność
0,00
1670,00
1670,18
100,0
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
1670,00
1670,18
100,0
36973037,00
38134115,39
36606372,75
96,0
Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby
6207
92116
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środkó europejskich,
o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3
pkt. 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Biblioteki
2910
92195
wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Pozostała dzialalność
2007
2708
2709
926
92605
2910
92695
2910
Poz. 3224
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art.. 5
ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków
Środki na dofinansowanie włąsnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów(związków powiatów)samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł - UE
Środki na dofinansowanie włąsnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów(związków powiatów)samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł - śr.
krajowe
DOCHODY OGÓŁEM
4476,65 ########
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 11 –
Poz. 3224
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE za 2013 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dział rozdz.
1.
2.
zł i gr
§
nazwa działu, rozdziału
i paragrafu
plan wg
I wersji
plan po
zmianach
wykon. na
30.06.2013
%
7:6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
35114,00
547077,14
5000,00
1000,00
5000,00
0,00
0,00
1000,00
23114,00
28564,00
23114,00
28564,00
7000,00
517513,14
517465,44 100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
481,35
481,34 100,0
4120 składki na Fundusz Pracy
0,00
68,61
68,61 100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe
0,00
2800,00
2800,00 100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia
0,00
12496,57
12495,67 100,0
4300 zakup usług pozostałych
5000,00
5984,77
5984,77 100,0
4390 zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4430 różne opłaty i składki
2000,00
2000,00
1999,88 100,0
0,00
493681,84
493635,17 100,0
547950,00
519950,00
515372,18 99,1
547950,00
519950,00
515372,18 99,1
4300 zakup usług pozostałych
308950,00
280950,00
277204,90
98,7
6010
wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
239000,00
239000,00
238167,28
99,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
879296,00
1146127,80
1135064,15
99,0
0,00
0,00
010
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
01010
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp
6050 wydatki inwestycyjne jb
01030
Izby Rolnicze
543278,76 99,3
0,00
0,0
0,00 ######
0,00
0,0
25813,32
90,4
25813,32
90,4
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
Pozostała działalność
01095
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
400
40002
600
60014
Dostarczanie wody
Drogi publiczne powiatowe
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 12 –
6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na
Poz. 3224
0,00
0,00
0,00 ######
879296,00
1146127,80
1135064,15
99,0
3020 wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń
5959,00
3911,00
3883,24
99,3
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
233042,00
230522,00
230521,61 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
17000,00
15728,00
15727,92 100,0
4110 Składki na ubezp. społeczne
43658,00
40649,00
40648,48 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy
6126,00
5563,00
5562,93 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
5000,00
463,00
462,50
99,9
110800,00
409271,80
403040,13
98,5
4220 zakup środków żywności
1500,00
1694,00
4270 zakup usług remontowych
12662,00
10621,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00
940,00
210729,00
49083,00
47969,35
97,7
276,00
416,00
415,74
99,9
1542,00
748,00
747,15
99,9
1542,00
1074,00
1073,05
99,9
1000,00
1016,00
1015,33
99,9
10000,00
8864,00
8863,12 100,0
8960,00
8960,00
8960,00 100,0
0,00
7031,00
7031,00 100,0
16000,00
16623,00
16623,00 100,0
0,00
500,00
500,00 100,0
1000,00
550,00
550,00 100,0
96000,00
242000,00
239319,10
98,9
96000,00
89900,00
89226,00
99,3
614032,30
667306,42
665538,32 99,7
44000,00
40000,00
40000,00 100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między JST
60016
Drogi publiczne gminne
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFSS
4480 Podatek od nieruchomości
4530 podatek od towarów i usług (VAT )
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
4700 Szkolenia pracowników
6050 wydatki inwestycyjne jb
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
630
630
63003
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
1693,45 100,0
10291,05
96,9
940,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 13 –
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Pozostała działalność
63095
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4270 zakup usług remontowych
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
6057 wydatki inwestycyjne jb - płatności w
zakresie budżetu środków europejskich
6050 wydatki inwestycyjne jb - własne
700
700
70001
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Poz. 3224
40000,00
40000,00
40000,00 100,0
4000,00
570032,30
0,00
627306,42
0,00 ######
625538,32 99,7
1600,00
4800,00
500,00
500,00
12000,00
12000,00
12000,00 100,0
0,00
94544,12
94543,52 100,0
350380,00
322976,53
322976,53 100,0
205552,30
192485,77
191218,27
4800,00 100,0
0,00
0,0
99,3
1507848,00 1392534,00 1367609,86 98,2
1296615,00
1230661,00
3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
13284,00
7825,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
643983,00
582733,00
50178,00
48543,00
121201,00
102922,00
102024,53
99,1
17007,00
13411,00
13032,08
97,2
4140 Wpłaty na PFRON
3333,00
0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe
7450,00
3978,00
3977,94 100,0
95000,00
131071,93
131070,99 100,0
1500,00
1694,00
1693,48 100,0
89613,00
73571,00
73570,77 100,0
4270 Zakup usług remontowych
2000,00
7430,00
7429,55 100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00
1270,00
1240,00
173564,00
168700,00
656,00
656,00
2054,00
2596,00
1369,00
1297,00
706,36
54,5
6000,00
6000,00
5298,74
88,3
4430 różne opłaty i składki
10371,00
11059,00
11058,10 100,0
4440 Odpisy na ZFSS
25080,00
24433,07
24433,07 100,0
9000,00
6585,00
6582,00 100,0
4530 Podatek VAT
Koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
10000,00
12358,00
12358,00 100,0
11172,00
20987,00
20986,42 100,0
4700 Szkolenia pracowników
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
4170 wynagrodzenia bezosobowe
2300,00
1541,00
134000,00
161873,00
157688,13 97,4
0,00
6000,00
6000,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezp. społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4480 Podatek od nieruchomości
1209921,73
98,3
7824,27 100,0
565111,56
97,0
48542,05 100,0
0,00 ######
97,6
168654,93 100,0
623,74
95,1
2595,20 100,0
1107,95
71,9
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 14 –
4300 zakup usług pozostałych
50000,00
78028,00
77429,93
4530 podatek od towarów i usług (VAT )
64000,00
53745,00
53745,00 100,0
6050 wydatki inwestycyjne jb
20000,00
20000,00
16482,00
82,4
0,00
4100,00
4031,20
98,3
77233,00
0,00
0,00 ######
2500,00
0,00
0,00 ######
74733,00
0,00
0,00 ######
266143,12
262657,12
257084,88 97,9
32363,12
35973,12
33927,28 94,3
155,28
89,97
89,97 100,0
107,84
0,00
2100,00
1920,03
1837,35
95,7
30000,00
33963,12
31999,96
94,2
49000,00
52370,00
4000,00
0,00
45000,00
52370,00
184780,00
174314,00
2422,00
749,00
748,09
99,9
88984,00
87935,00
87813,72
99,9
7377,00
6986,00
16825,00
16197,00
16132,68
99,6
2361,00
2316,00
2306,75
99,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia
22000,00
17115,21
4260 Zakup energii
10280,00
11807,00
8991,65
76,2
4270 zakup usług remontowych
0,00
117,00
116,85
99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych
160,00
100,00
100,00 100,0
22620,00
20242,00
20241,27 100,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
411,00
330,00
329,53
99,9
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
617,00
695,00
693,21
99,7
617,00
380,00
379,32
99,8
400,00
0,00
2262,00
740,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
70095
Pozostała działalność
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących
4610 koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
710
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 zakup usług pozostałych
71014
Poz. 3224
Opracowania geodezyj i kartograficzne
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
Cmentarze
71035
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezp. społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 zakup usług pozostałych
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
99,2
0,00 ######
51859,59 99,0
0,00 ######
51859,59
99,0
171298,01 98,3
6985,54 100,0
17114,61 100,0
0,00 ######
740,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
750 750
75011
– 15 –
Poz. 3224
4440 Odpisy na ZFSS
3360,00
3281,79
3281,79 100,0
4530 podatek od towarów i usług (VAT )
3084,00
5298,00
5298,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników
1000,00
25,00
25,00 100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
3713501,00 3833028,88 3749856,58 97,8
245465,00
242529,11
232801,68 96,0
1200,00
1200,00
1200,00 100,0
170563,00
173258,75
166842,34
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
13160,00
12857,25
12857,25
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
29795,00
29525,00
28999,43
4120 składki na fundusz pracy
4247,00
3124,00
2591,21
4170 wynagrodzenia bezosobowe
2000,00
500,00
234,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia
6500,00
8500,00
7188,30
4300 zakup usług pozostałych
6000,00
9100,00
9030,05
500,00
500,00
394,99
8000,00
3464,11
3464,11
3500,00
500,00
0,00
220300,00
199660,00
197093,37
190000,00
178700,00
178658,97
4210 zakup materiałów i wyposażenia
11000,00
8260,00
8252,27
4300 zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
4350
16000,00
10000,00
9054,16
600,00
0,00
0,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4410 podróże służbowe krajowe
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
4440 socjalnych
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Urzędy Gmin(Miast i miast na pra.
Powiatu)
75023
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
100,0
98,2
82,9
46,8
84,6
99,2
79,0
100,0
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
Rady Gmin (Miast i miast na prawach
Powiatu)
75022
96,3
0,0
98,7
100,0
99,9
90,5
######
41,8
2700,00
2700,00
1127,97
2917861,00 3009234,25 2940679,76 97,7
4900,00
4900,00
1781459,00
1718259,00
1717449,88 100,0
138769,00
134521,70
134521,70 100,0
24000,00
35547,30
35427,52
99,7
326826,00
297226,00
284783,45
95,8
4120 składki na fundusz pracy
46580,00
39580,00
37374,00
94,4
4140 Wpłaty na PFRON
10000,00
8200,00
8111,00
98,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe
14400,00
14400,00
13634,43
94,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup leków, wyrobów medycznych i
4230 produktów biobójczych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
65000,00
72000,00
71542,22
99,4
50,00
50,00
0,00
0,0
150,00
150,00
0,00
0,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4439,36
90,6
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 16 –
4260 zakup energii
Poz. 3224
74354,00
78854,00
78813,08
99,9
4270 zakup usług remontowych
4000,00
12000,00
9835,49
82,0
4280 zakup usług zdrowotnych
590,00
590,00
405,00
68,6
195000,00
356133,25
314240,69
88,2
5443,00
8443,00
5050,98
59,8
24600,00
24900,00
24838,24
99,8
21000,00
21400,00
21276,94
99,4
40000,00
49100,00
49018,32
99,8
600,00
2100,00
1995,29
95,0
4430 różne opłaty i składki
36000,00
50000,00
49909,91
99,8
4440 Odpisy na ZFSS
koszty postepowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
45100,00
39563,82
39563,82 100,0
43040,00
13040,00
12936,44
99,2
16000,00
28276,18
25512,00
90,2
82400,00
113000,00
111242,23
98,4
2500,00
0,00
10000,00
6796,00
6629,99
4178 wynagrodzenia bezosobowe -UE
0,00
2040,00
2040,00 100,0
4179 wynagrodzenia bezosobowe-śr.własne
0,00
360,00
360,00 100,0
10000,00
5752,00
4218 zakup materiałow i wyposażenia-UE
0,00
159,55
159,55 100,0
4219 zakup materiałow i wyposażenia-śr.wł.
0,00
28,15
28,15 100,0
57000,00
67567,38
66045,75
4308 zakup usług pozostałych-UE
0,00
24673,03
24673,03 100,0
4309 zakup usług pozostałych-śr.wł.
0,00
5623,89
5623,89 100,0
4420 podróże słuzbowe zagraniczne
2400,00
0,00
0,00 ######
500,00
0,00
0,00 ######
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4420 podróże służbowe zagraniczne
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4430 rózne opłaty i składki
Pozostała działalność
75095
0,00 ######
5681,87
97,6
98,8
97,7
247475,00
268605,52
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JSToraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
13577,00
0,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
72000,00
69000,00
68850,00
99,8
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
150,00
56,25
37,5
4117 składki na ubezpieczenia społeczne-UE
składki na ubezpieczenia społeczne4119 śr.własne i krajowe
0,00
366,85
366,85 100,0
0,00
64,74
64,74 100,0
4127 składki na FP-UE
0,00
52,30
52,30 100,0
4129 składki na FP-śr.własne i krajowe
0,00
9,22
9,22 100,0
2900
268039,54 99,8
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 17 –
4170 wynagrodzenia bezosobowe
0,00
2734,00
2711,30
4177 wynagrodzenia bezosobowe -UE
wynagrodzenia bezosobowe-śr.własne,
4179 krajowe
0,00
5534,06
5534,04 100,0
0,00
976,58
976,60 100,0
45000,00
54429,00
54409,13 100,0
4217 zakup materiałow i wyposażenia-UE
0,00
562,50
560,99
99,7
4219 zakup materiałow i wyposażenia-śr.wł.kr.
0,00
99,27
99,00
99,7
6500,00
6500,00
6292,84
96,8
100,00
0,00
16000,00
11800,00
4307 zakup usług pozostałych-UE
0,00
7735,00
7735,00 100,0
4309 zakup usług pozostałych-śr.wł.krajowe
0,00
1365,00
1365,00 100,0
4417 podróże słuzbowe krajowe - UE
0,00
321,30
321,30 100,0
4419 podróże służbowe krajowe-śr.wł.,krajowe
0,00
56,70
56,70 100,0
94298,00
106849,00
106848,10 100,0
1640,00
1640,00
1640,00 100,0
1640,00
1640,00
1640,00 100,0
155,57
189,09
189,09 100,0
22,17
26,95
26,95 100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe
905,00
1100,00
1100,00 100,0
4210 zakup materiałow i wyposażenia
557,26
323,96
323,96 100,0
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4300 zakup usług pozostałych
4430 różne opłaty i składki
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na fundusz pracy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
75404
75406
Komendy Wojewódzkie Policji
99,2
0,00 ######
11730,18
99,4
1545210,00 1766558,70 1720875,51 97,4
10000,00
10000,00
10000,00 100,0
10000,00
10000,00
10000,00 100,0
2500,00
0,00
0,00 #####
2500,00
0,00
0,00 ######
254609,00
307645,10
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
25000,00
32300,00
32220,59
99,8
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
44000,00
20200,00
19478,70
96,4
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
2803,00
2337,39
2337,39 100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
7109,00
5309,00
5279,30
99,4
4120 składki na fundusz pracy
1147,00
747,00
700,78
93,8
4170 wynagrodzenia bezosobowe
8500,00
7200,00
7110,02
98,8
80200,00
113785,70
500,00
0,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz
3000 celowy
Straż Graniczna
wpłaty jednostek na państwowy fundusz
3000 celowy
75412
Poz. 3224
Ochotnicze straże pożarne
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup leków, wyrobów medycznych i
4230 produktów biobójczych
305488,20 99,3
113762,93 100,0
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 18 –
4260 zakup energii
9500,00
11000,00
10934,61
99,4
4270 zakup usług remontowych
21000,00
32465,61
32422,22
99,9
4280 zakup usług zdrowotnych
3500,00
1700,00
1625,00
95,6
4300 zakup usług pozostałych
27000,00
38500,00
1500,00
1100,00
874,86
79,5
3000,00
3200,00
3079,04
96,2
650,00
650,00
589,68
90,7
200,00
600,00
512,80
85,5
1000,00
0,00
16000,00
21300,00
21209,96
99,6
2000,00
1400,00
1002,81
71,6
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
0,00
8640,00
8640,00 100,0
dotacje celowe z budżetu na finans. Lub
dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów
6230 inwest. jedn. nie zaliczanych do SFP
0,00
5210,40
5210,40 100,0
23350,00
15569,60
14938,61 95,9
4000,00
0,00
10600,00
7379,60
750,00
950,00
567,03
59,7
4270 zakup usług remontowych
2500,00
5100,00
5029,50
98,6
4300 zakup usług pozostałych
4500,00
1240,00
1238,79
99,9
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1000,00
700,00
600,00
85,7
0,00
200,00
124,53
62,3
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4420 podróże słuzbowe zagraniczne
4430 różne opłaty i składki
4440 odpis na ZFSS
75414
Obrona Cywilna
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4260 zakup energii
4410 podróże służbowe krajowe
75416
Poz. 3224
Straż Miejska
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
38497,11 100,0
0,00 ######
0,00 ######
7378,76 100,0
1254751,00 1433344,00 1390448,70 97,0
6000,00
7000,00
6927,85
99,0
475000,00
440000,00
439542,12
99,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
39159,00
35968,83
35968,83 100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
88831,00
78721,17
78687,48 100,0
4120 składki na Fundusz Pracy
12661,00
11661,00
10707,64
0,00
1600,00
34200,00
33500,00
33019,54
98,6
2400,00
2400,00
1695,26
70,6
10000,00
4400,00
3844,19
87,4
500,00
500,00
274,50
54,9
530000,00
651593,00
617217,72
94,7
7500,00
5700,00
4981,92
87,4
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
91,8
1600,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 19 –
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
6000,00
10300,00
10183,68
98,9
4410 podróże służbowe krajowe
3000,00
4500,00
2171,28
48,3
10000,00
3000,00
2868,00
95,6
25000,00
14000,00
12489,03
89,2
0,00
18400,00
18397,36 100,0
4500,00
3000,00
2850,00
95,0
0,00
107100,00
107022,30
99,9
812000,00
842000,00
841301,43 99,9
812000,00
842000,00
841301,43 99,9
12000,00
30800,00
30800,00 100,0
800000,00
811200,00
0,00
0,00
0,00 ######
0,00
0,00
0,00 ######
190305,00
91635,00
11093,00 12,1
0,00
11093,00
11093,00 100,0
zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.. 184 ustawy pobranych
2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
9392,00
9392,00 100,0
odsetki od dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych
4560 nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00
1701,00
1701,00 100,0
190305,00
80542,00
0,00
0,0
190305,00
80542,00
0,00
0,0
4430 różne opłaty i składki
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
4440 socjalnych
koszty postepowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
757
75702
OBSŁUDA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst
4300 zakup usług pozostałych
odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez
8110 kredytów i pożyczek
75704
Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji
udzielonych przez SP lub JST
8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
758
75807
75818
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
rezewy ogólne i celowe
4810 rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
80101
Poz. 3224
Szkoły Podstawowe
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
810501,43
99,9
11787539,37 11680037,62 11436383,79 97,9
6218093,00 6108725,82 5950363,46 97,4
285525,00
297667,00
276240,99
92,8
3902310,00
3746665,00
3677501,33
98,2
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
320803,00
304847,00
303314,87
99,5
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
750658,00
745494,00
705595,52
94,6
4120 składki na Fundusz Pracy
106988,00
106358,00
90777,16
85,4
10710,00
11383,00
9144,80
80,3
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 wynagrodzenia bezosobowe
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 20 –
Poz. 3224
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
261354,00
304907,71
8050,00
7683,00
7465,86
97,2
4260 zakup energii
163901,00
184926,00
180929,05
97,8
4270 zakup usług remontowych
17200,00
22245,00
21390,37
96,2
4280 zakup usług zdrowotnych
3600,00
5819,00
5635,00
96,8
4300 zakup usług pozostałych
68828,00
67165,00
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
3960,00
1999,00
1891,27
94,6
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
6340,00
6321,00
5285,41
83,6
4370
7860,00
8512,00
8312,08
97,7
4410 podróże służbowe krajowe
8200,00
8292,00
7640,71
92,1
13565,00
12292,00
11362,00
92,4
276171,00
264249,11
2070,00
1901,00
320864,00
329310,78
18769,00
20656,00
19728,00
95,5
212574,00
224114,00
223397,79
99,7
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
18915,00
14148,00
13797,54
97,5
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
43021,00
43107,00
42163,51
97,8
4120 składki na Fundusz Pracy
6130,00
6242,00
6069,02
97,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
3016,00
5292,22
5259,51
99,4
2800,00
1900,00
1756,85
92,5
500,00
500,00
0,00
0,0
4270 zakup usług remontowych
1000,00
0,00
4280 zakup usług zdrowotnych
120,00
120,00
70,00
58,3
4300 zakup usług pozostałych
100,00
95,00
33,00
34,7
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
200,00
0,00
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
200,00
200,00
0,00
0,0
4410 podróże służbowe krajowe
420,00
323,00
156,71
48,5
4440 odpis na ZFSS
13099,00
12613,56
12613,56 100,0
Przedszkola
862245,00
877189,00
841706,99 96,0
5200,00
0,00
36584,00
36584,00
36368,00
99,4
533902,00
520902,00
510519,73
98,0
41341,00
39041,00
38989,93
99,9
4430 różne opłaty i składki
4440 odpis na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
80103
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4260 zakup energii
80104
2900
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JSToraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
304865,61 100,0
67162,19 100,0
264249,11 100,0
1600,13
84,2
325045,49 98,7
0,00 ######
0,00 ######
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 21 –
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
105181,00
105181,00
14995,00
12230,00
600,00
6600,00
3298,46
50,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
28300,00
31392,33
26118,81
83,2
2500,00
2500,00
1979,20
79,2
4260 zakup energii
10275,00
10275,00
9158,98
89,1
0,00
11539,00
850,00
850,00
575,00
67,6
11122,00
10975,00
10804,54
98,4
0,00
4900,00
4839,39
98,8
1280,00
1280,00
1165,87
91,1
900,00
900,00
745,13
82,8
1320,00
1320,00
1108,21
84,0
600,00
600,00
434,61
72,4
1200,00
1200,00
932,00
77,7
38535,00
38105,67
360,00
360,00
240,00
66,7
27200,00
40454,00
36269,00
89,7
4120 składki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4330 zakup usług przez jst od innych jst
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpis na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
6050 wydatki inwestycyjne jb
80110
Poz. 3224
Gimnazja
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
96287,04
91,5
12229,17 100,0
11538,25 100,0
38105,67 100,0
3397260,35 3361614,34 3347811,14 99,6
141063,00
151025,00
144958,54
96,0
1979384,35
1959379,35
1957631,81
99,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
162995,00
163919,00
163917,37 100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
383801,00
380502,00
380500,65 100,0
4120 składki na Fundusz Pracy
55805,00
48415,00
47675,03
98,5
4170 wynagrodzenia bezosobowe
17640,00
11266,00
10343,96
91,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
57937,00
73599,00
73042,69
99,2
2000,00
1758,00
257,98
14,7
324370,00
333492,00
333490,62 100,0
4270 zakup usług remontowych
28900,00
16590,00
16589,31 100,0
4280 zakup usług zdrowotnych
2410,00
3080,00
3080,00 100,0
4300 zakup usług pozostałych
67300,00
52997,00
52633,14
99,3
700,00
551,00
350,88
63,7
4700,00
6029,00
5271,85
87,4
2650,00
2674,00
1823,53
68,2
3700,00
2301,00
2207,61
95,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4260 zakup energii
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 22 –
4420 podróże służbowe zagraniczne
1000,00
626,00
24693,00
21854,00
21854,00 100,0
135494,00
130586,99
130586,99 100,0
718,00
970,00
970,00 100,0
391320,00
355628,00
353397,95 99,4
381400,00
348308,00
347803,95
99,9
4430 różne opłaty i składki
7620,00
5020,00
4281,00
85,3
4500 pozostałe podatki na rzecz jst
2300,00
2300,00
1313,00
57,1
53886,02
53886,02
49037,42 91,0
0,00
1760,00
1760,00 100,0
2957,85
2726,85
2606,54
95,6
3510,00
1158,00
566,20
48,9
37655,20
41892,70
39682,07
94,7
9762,97
6348,47
4422,61
69,7
331446,00
358677,00
1103,00
693,00
692,20
99,9
153450,00
156680,00
145574,54
92,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
12444,00
11496,00
11377,94
99,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
28522,00
28952,00
26400,38
91,2
4066,00
4167,00
3710,50
89,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia
17830,00
15439,14
13586,17
88,0
4220 zakup środków żywności
69000,00
102927,00
102351,92
99,4
4260 zakup energii
14524,00
5592,00
3827,91
68,5
0,00
2432,00
2431,70 100,0
320,00
700,00
620,00
88,6
4430 różne opłaty i składki
4440 odpis na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
80113
Dowożenie uczniów do szkół
4300 zakup usług pozostałych
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240 i książek
4300 zakup usług pozostałych
4410 podróże służbowe krajowe
80148
Stołówki szkolne
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 składki na Fundusz Pracy
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
625,18
99,9
336502,90 93,8
21985,00
21251,68
17643,01
83,0
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
800,00
800,00
739,65
92,5
4410 podróże służbowe krajowe
200,00
72,00
71,80
99,7
6902,00
7475,18
300,00
0,00
212425,00
235006,66
232518,44 98,9
0,00
950,00
700,00 73,7
600,00
600,00
600,00 100,0
144615,00
146198,00
146197,37 100,0
11283,00
8934,00
8933,87 100,0
4440 odpis na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
80195
Poz. 3224
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
7475,18 100,0
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 23 –
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
Poz. 3224
27220,00
24005,00
24004,72 100,0
3920,00
2311,00
2311,39 100,0
0,00
1680,00
1680,00 100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia
7733,00
12012,25
4260 zakup energii
1000,00
1000,00
4270 zakup usług remontowych
2142,00
679,00
0,00
50,00
5608,00
4066,00
617,00
617,00
616,74 100,0
740,00
740,00
660,54
827,00
827,00
826,62 100,0
200,00
200,00
81,15
40,6
0,00
200,00
0,00
0,0
3920,00
3828,75
3828,75 100,0
0,00
7449,27
7449,27 100,0
2000,00
1350,00
1065,22
0,00
17309,39
17309,39 100,0
193500,00
187167,47
170471,19 91,1
0,00
2500,00
589,00 23,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia
0,00
1000,00
220,00
22,0
4300 zakup usług pozostałych
0,00
1500,00
369,00
24,6
5500,00
5500,00
5000,00
5000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia
100,00
400,00
299,84
75,0
4300 zakup usług pozostałych
400,00
100,00
0,00
0,0
188000,00
171967,47
48000,00
48000,00
0,00
800,00
4120 składki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na ZFSS
4560
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
6660
851
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Ochrona Zdrowia
85149
Programy polityki zdrowotnej
85153
Zwalczanie narkomanii
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
2910
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
11459,75
95,4
1000,00 100,0
178,35
26,3
50,00 100,0
3565,31
87,7
89,3
78,9
5299,84 96,4
5000,00 100,0
162887,52 94,7
47965,19
99,9
800,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 24 –
4110 składki na ubezpiecznie społeczne
2936,00
3346,00
74,00
74,00
73,56
99,4
4170 wynagrodzenia bezosobowe
30000,00
28774,00
26260,00
91,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia
22600,00
16000,00
15079,90
94,2
0,00
500,00
0,00
0,0
42890,00
32306,00
31134,54
96,4
1000,00
1000,00
157,98
15,8
6500,00
6500,00
3577,34
55,0
0,00
667,47
34000,00
34000,00
33712,15
Pozostała działalność
0,00
7200,00
1694,83 23,5
4210 zakup materiałów i wyposażenia
0,00
6300,00
1694,83
26,9
4300 zakup usług pozostałych
0,00
900,00
0,00
0,0
4120 składki na Fundusz Pracy
4260 zakup energii
4300 zakup usług pozostałych
4410 podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
6050 wydatki inwestycyjne jb
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
85195
Pomoc społeczna
852
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
782,22 117,2
99,2
6241371,00 6622437,00 6336012,47 95,7
30908,00
30000,00
0,00
0,00
30908,00
342000,00
350017,00
350017,00 100,0
165521,00
136915,01
136915,01 100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
11983,00
7414,03
7414,03 100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
33976,00
28212,91
28212,91 100,0
2900,00
2745,86
2745,86 100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe
22880,00
23492,81
23492,81 100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia
54234,00
60214,73
60214,73 100,0
4260 zakup energii
16000,00
18033,76
18033,76 100,0
36,00
70,00
70,00 100,0
19042,00
55653,11
55653,11 100,0
4330 zakup usług przez jst od innych jst
Ośrodki wsparcia
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 składki na Fundusz Pracy
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
29758,36
96,3
0,00 ######
29758,36
96,3
673,00
593,44
593,44 100,0
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1655,00
1542,60
1542,60 100,0
4410 podróże służbowe krajowe
1000,00
41,43
41,43 100,0
4430 różne opłaty i składki
3500,00
4843,66
4843,66 100,0
4440 odpisy na ZFSS
5600,00
5469,65
5469,65 100,0
0,00
3654,00
3654,00 100,0
3000,00
1120,00
1120,00 100,0
20000,00
32261,00
20000,00
0,00
4480 podatek od nieruchomości
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
85204
3344,64 100,0
30000,00
3110 świadczenia społeczne
85203
Poz. 3224
Rodziny zastępcze
3110 świadczenia społeczne
32029,50
99,3
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 25 –
4330 zakup usług przez jst od innych jst
0,00
32261,00
32029,50
Wspieranie rodziny
0,00
16233,00
16233,00 100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe
0,00
16233,00
16233,00 100,0
3764000,00
3781332,00
3714323,01
98,2
0,00
9450,00
9431,27
99,8
3546369,00
3519251,00
3459058,94
98,3
85146,00
85146,00
7402,00
7402,00
7172,51
96,9
123937,00
158887,00
152318,30
95,9
1102,00
1102,00
1102,00 100,0
44,00
94,00
93,99 100,0
35000,00
51168,00
46913,89
91,7
35000,00
51168,00
46913,89
91,7
448272,00
501879,00
389413,72
77,6
0,00
350,00
0,00
0,0
448272,00
501529,00
389413,72
77,6
150000,00
151415,00
151414,23 100,0
150000,00
151415,00
151414,23 100,0
141000,00
246200,00
245101,86
99,6
0,00
1200,00
1167,00
97,3
3110 świadczenia społeczne
141000,00
245000,00
243934,86
99,6
ośrodki pomocy społecznej
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
929400,00
957607,00
912717,84
95,3
1000,00
2025,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
576539,00
594900,00
579233,46
97,4
52104,00
46886,00
46597,63
99,4
107034,00
113532,00
111864,11
98,5
13190,00
13212,00
200,00
120,00
85206
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212
2910
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
3110 świadczenia społeczne
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
4300 zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej
85213
4130 składki na ubezp. społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubieczenia emerytalne i rentowe
85214
2910
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
3110 świadczenia społeczne
85215
dodatki mieszkaniowe
3110 świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
85216
2910
85219
Poz. 3224
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
4140 wpłaty na PFRON
99,3
85146,00 100,0
2024,49 100,0
13211,87 100,0
0,00
0,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 26 –
4170 wynagrodzenia bezosobowe
35589,00
35924,00
25566,78
71,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia
26200,00
33678,00
25430,72
75,5
4260 zakup energii
23380,00
23380,00
19147,07
81,9
108,00
683,00
676,00
99,0
52165,00
49673,00
48504,56
97,6
671,00
851,00
772,15
90,7
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
100,00
100,00
0,00
0,0
7340,00
7340,00
6713,74
91,5
4410 podróże służbowe krajowe
5930,00
8706,00
8705,88 100,0
4430 różne opłaty i składki
4500,00
4500,00
4465,25
99,2
20350,00
19873,00
18779,13
94,5
3000,00
2224,00
1025,00
46,1
381699,00
503417,00
448090,06
89,0
8500,00
8500,00
186600,00
302181,08
0,00
8509,00
52853,00
51403,00
48278,94
93,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4108,00
4108,00
3941,10
95,9
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
9808,00
9898,00
8879,69
89,7
4120 składki na Fundusz Pracy
1396,00
1396,00
1226,92
87,9
4440 odpisy na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
85295
2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3110 świadczenia społeczne
3240 stypendia dla uczniów
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 wynagrodzenia bezosobowe
88,2
8508,50 100,0
14402,00
7522,04
52,2
7807,00
15804,00
8597,11
54,4
4260 zakup energii
5078,00
5209,00
5034,03
96,6
36,00
36,00
35,00
97,2
8260,00
10037,00
9068,22
90,3
4350 zakup usług dost. do sieci internet
718,00
718,00
709,08
98,8
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
743,00
733,00
723,37
98,7
4410 podróże służbowe krajowe
200,00
193,00
192,23
99,6
4430 różne opłaty i składki
400,00
215,00
214,65
99,8
2240,00
1915,00
1914,38 100,0
0,00
133,00
133,00 100,0
80000,00
68026,92
68026,92 100,0
191711,00
155411,00
155410,00 100,0
Dzienni opiekunowie
31680,00
0,00
0,00 ######
4170 wynagrodzenia bezosobowe
31680,00
0,00
0,00 ######
Pozostała działalność
160031,00
155411,00
4440 odpisy na ZFSS
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
266584,88
12952,00
4300 zakup usług pozostałych
85307
8500,00 100,0
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4280 zakup usług zdrowotnych
853
Poz. 3224
155410,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 27 –
3110 świadczenia społeczne
Poz. 3224
16003,00
0,00
0,00
9445,25
9445,25 100,0
56834,00
32452,10
32452,10 100,0
3343,00
1906,96
1906,96 100,0
0,00
5093,78
5093,78 100,0
8899,00
3660,96
3660,96 100,0
524,00
1092,25
1092,25 100,0
1404,00
498,51
498,51 100,0
83,00
154,12
154,12 100,0
340,00
494,67
494,67 100,0
20,00
29,04
29,04 100,0
6600,00
42921,89
42921,89 100,0
390,00
2522,11
2522,11 100,0
zakup materiałów i wyposażenia-płatności
4217 w zakresie budżzetu środkó europejskich
8499,00
13128,38
13128,38 100,0
zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
500,00
771,42
771,42 100,0
950,00
0,00
3119
świadczenia społeczne – współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
wynagrodzenia osobowe pracownikówpłatności w zakresie budżetu środków
4017 europejskich
4019
wynagrodzenia osobowe pracownikówwspółfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społecznepłatności w zakresie budżetu środkó
4117 europejskich
4119
składki na ubezpieczenie społecznewspółfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
składki na Fundusz Pracy- płatności w
4127 zakresie budżetu środków europejskich
4129
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
składki na ubezpieczenie zdrowotnepłatności w zakresie budżetu środków
4137 europejskich
4139
składki na ubezpieczenie zdrowotnewspółfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
wynagrodzenia bezosobowe-płatności w
4177 zakresie budżetu środkó europejskich
4179
4219
wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek - płatności w zakresie budżetu
4247 środków europejskich
0,00 ######
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
4249
– 28 –
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książekwspółfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
zakup usług pozostałych-płatności w
4307 zakresie budżetu środków europejskich
4309
zakup usług pozostałych- współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
zakup usług dostępu do sieci internet płatności w zakresie budżetu środków
4357 europejskich
4359
zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej płatności w zakresie budżetu środków
4367 europejskich
4369
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej - współfinansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną PR
podróże służbowe krajowe- płatności w
4417 zakresie budżetu środków europejskich
podróże służbowe krajowe -współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze
środków z funduszy strukturalnych, FS, EFR
oraz z funduszy unijnych finansujących
4419 Wspólną PR
EDYKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85412
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
4430 różne opłaty i składki
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 stypendia dla uczniów
3260 inne formy pomocy dla uczniów
900
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Poz. 3224
50,00
0,00
0,00 ######
51672,00
38318,19
38317,61 100,0
3042,00
2251,96
2251,54 100,0
544,00
379,70
379,70 100,0
33,00
22,27
22,27 100,0
284,00
0,00
0,00 ######
17,00
0,00
0,00 ######
0,00
252,60
252,60 100,0
0,00
14,84
14,84 100,0
102581,00
286368,00
283143,70 98,9
60000,00
76300,00
100,00
229,69
50,00
50,00
10500,00
11540,00
4000,00
4000,00
3977,19
99,4
43400,00
58530,31
58325,26
99,6
150,00
150,00
0,00
0,0
1800,00
1800,00
1645,00
91,4
42581,00
210068,00
207397,66
98,7
42581,00
185693,00
184371,00
99,3
0,00
24375,00
23026,66
94,5
75746,04
99,3
229,69 100,0
32,74
65,5
11536,16 100,0
6401553,00 5696282,08 5587216,12 98,1
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 29 –
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
90001
Poz. 3224
2736534,00 2027251,87 2014745,84 99,4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp
2830
0,00
890000,00
989090,87
987053,76
99,8
0,00
102769,00
92300,83
89,8
1122886,00
570361,00
570360,00 100,0
6059 wydatki inwestycyjne jb- śr.własne
718648,00
365031,00
365031,25 100,0
Gospodarka odpadami
697305,00
449185,80
31050,00
16600,00
500,00
0,00
4300 zakup usług pozostałych
665755,00
346965,80
4410 podróże służbowe krajowe
0,00
500,00
4700 członkami korpusu służby cywilnej
0,00
1620,00
1620,00 100,0
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
0,00
83500,00
83500,00 100,0
650984,00
681005,00
680062,42 99,9
8515,00
7137,00
7136,82 100,0
369521,00
379798,00
379797,25 100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
26687,00
24038,00
24037,29 100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
69178,00
61820,00
61819,47 100,0
4120 składki na Fundusz Pracy
9855,00
7043,00
7042,74 100,0
4140 wpłaty na PFRON
3600,00
0,00
0,00
720,00
720,00 100,0
80000,00
125808,00
125807,11 100,0
2000,00
2000,00
10323,00
12372,00
4270 zakup usług remontowych
3000,00
2393,00
4280 zakup usług zdrowotnych
500,00
980,00
980,00 100,0
25000,00
25336,77
25336,46 100,0
771,00
771,00
415,74
53,9
2320,00
1320,00
1093,67
82,9
1234,00
734,00
733,18
99,9
700,00
402,00
401,16
99,8
8960,00
8619,00
8618,93 100,0
4440 odpisy na ZFSS
12320,00
12033,23
12033,23 100,0
4530 Podatek VAT
koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
10000,00
4797,00
4797,00 100,0
3000,00
2000,00
1981,57
3500,00
883,00
4300 zakup usług pozostałych
6050 wydatki inwestycyjne jb
6057 wydatki inwestycyjne jb -UE
90002
0,00 #####
5000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4270 zakup usług remontowych
448714,70 99,9
16500,17
99,4
0,00 ######
346919,85 100,0
174,68
34,9
szkolenia pracowników niebędących
90003
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4220 zakup środków żywności
4260 zakup energii
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
0,00 ######
1693,48
84,7
12371,44 100,0
2362,88
98,7
99,1
883,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
90004
– 30 –
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
212299,00
204260,00
203876,18 99,8
2107,00
2523,00
2522,27 100,0
83046,00
83260,00
83259,88 100,0
8928,00
6385,00
6384,94 100,0
16059,00
14860,00
14859,11 100,0
2254,00
1913,00
80000,00
82533,21
82525,73 100,0
4260 zakup energii
2570,00
2184,00
2183,66 100,0
4270 zakup usłu remontowych
4000,00
1258,00
1257,88 100,0
4280 zakup usług zdrowotnych
400,00
220,00
220,00 100,0
4300 zakup usług pozostałych
1770,00
1680,00
1679,96 100,0
206,00
0,00
1349,00
729,00
721,73
99,0
597,00
597,00
563,88
94,5
398,00
32,00
31,50
98,4
4430 różne opłaty i składki
2150,00
2266,00
2265,85 100,0
4440 odpisy na ZFSS
3360,00
3281,79
3281,79 100,0
4530 Podatek VAT
koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
2105,00
313,00
313,00 100,0
200,00
0,00
800,00
225,00
225,00 100,0
481747,00
416947,00
416486,43 99,9
4260 zakup energii
232975,00
201275,00
200930,21
99,8
4300 zakup usług pozostałych
248772,00
215672,00
215556,22
99,9
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
90015
90095
Poz. 3224
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała dzialalność
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
1580,00
82,6
0,00 ######
0,00 ######
1622684,00 1917632,41 1823330,55 95,1
15020,00
15271,00
15036,72
98,5
524293,00
685233,25
625082,15
91,2
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
43940,00
50149,75
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
98134,00
137934,00
120218,07
87,2
4120 składki na Fundusz Pracy
13920,00
22020,00
20188,22
91,7
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 wynagrodzenia bezosobowe
50149,01 100,0
11000,00
2900,00
2304,35
79,5
4210 zakup materiałow i wyposażenia
334722,00
303621,00
298736,98
98,4
4260 zakup energii
339540,00
363343,00
363342,56 100,0
4270 zakup usług remontowych
8000,00
8000,00
7671,51
95,9
4280 zakup usług zdrowotnych
6200,00
6050,00
5160,00
85,3
124000,00
145379,40
143261,03
98,5
400,00
400,00
0,00
0,0
1500,00
1500,00
1378,07
91,9
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 31 –
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2000,00
2000,00
151,71
7,6
4410 podróże służbowe krajowe
1200,00
1200,00
768,01
64,0
4430 różne opłaty i składki
13000,00
4037,00
4037,00 100,0
4440 odpisy na ZFSS
48000,00
77932,66
77932,66 100,0
4480 podatek od nieruchomości
10815,00
10691,00
10691,00 100,0
4530 Podatek VAT
koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
25000,00
78275,35
76103,00
97,2
1000,00
1000,00
423,50
42,4
1000,00
695,00
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
921
Poz. 3224
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
92105
695,00 100,0
1368094,36 1455431,63 1403708,45 96,4
3000,00
3000,00
3000,00 100,0
3000,00
3000,00
3000,00 100,0
954400,00
968740,00
946031,60 97,7
679400,00
674172,00
654700,00
97,1
4210 zakup materiałow i wyposażenia
0,00
25000,00
24675,10
98,7
4260 zakup energii
0,00
1700,00
1697,06
99,8
5000,00
0,00
4300 zakup usług pozostałych
0,00
200,00
192,00
96,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
0,00
3700,00
3599,92
97,3
6050 wydatki inwestycyjne jb
0,00
21457,53
18657,05
86,9
6057 wydatki inwestycyjne jb -UE
160744,00
144805,15
144805,15 100,0
6059 wydatki inwestycyjne jb- śr.własne
109256,00
97705,32
97705,32 100,0
295000,00
295000,00
295000,00 100,0
295000,00
295000,00
295000,00 100,0
15800,00
35900,00
31991,87 89,1
10000,00
10000,00
10000,00 100,0
5800,00
5800,00
5645,70
97,3
0,00
20100,00
16346,17
81,3
99894,36
152791,63
127684,98 83,6
0,00
1150,00
1100,00 95,7
0,00
22331,00
15241,43 68,3
112,50
1200,00
1200,00 100,0
2820
92109
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury
4270 zakup usług remontowych
92116
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
92120
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
2720 sektora finnasów publicznych
4300 zakup usług pozostałych
6050 wydatki inwestycyjne jb
Pozostała dzialalność
92195
2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4170 wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe - płatności w
4177 zakresie budżetu środków europejskich
0,00 ######
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 32 –
wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie
programów i projektów ze śr. funduszy
strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną politykę rolną
4178 z wyłączeniem budżetu środków europejskich
współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków funduszy
strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę
4179 Rolną
0,00
3767,00
3767,00 100,0
37,50
933,00
933,00 100,0
19000,00
20635,08
zakup materiałów i wyposażenia- płatności
4217 w zakresie budżetu środków europejskich
5695,50
4515,05
4515,05 100,0
zakup materiałow i wyposażenia finansowanie programów i projektów ze śr.
funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną
politykę rolną z wyłączeniem budżetu środków
4218 europejskich
0,00
505,98
505,98 100,0
1898,50
1202,36
1202,36 100,0
0,00
5600,00
5195,66
92,8
19000,00
37031,59
25639,62
69,2
8273,62
15916,00
15916,00 100,0
0,00
23234,41
23234,41 100,0
zakup usług pozostałych-współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych, FS, EFR
oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną
4309 Politykę Rolną
5222,74
14770,16
14770,16 100,0
4430 różne opłaty i składki
4000,00
0,00
0,00 ######
wydatki inwestycyjne jb- płatności w
6057 zakresie budżetu środków europejskich
20000,00
0,00
0,00 ######
wydatki inwestycyjne jb-współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych, FS, EFR
oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną
6059 Politykę Rolną
16654,00
0,00
0,00 ######
KULTURA FIZYCZNA
378487,00
382633,53
377688,19 98,7
Obiekty sportowe
119324,00
122900,53
120445,63 98,0
4260 zakup energii
2000,00
2000,00
1598,75
79,9
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
4500,00
120900,53
118846,88
98,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałow i wyposażeniawspółfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków funduszy
strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę
4219 Rolną
zakup energii
4260
4300 zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych- płatności w
4307 zakresie budżetu środków europejskich
zakup usług pozostałych - finansowanie
programów i projektów ze śr. funduszy
strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną politykę rolną
4308 z wyłączeniem budżetu środków europejskich
926
92601
Poz. 3224
14464,31
70,1
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 33 –
6229
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych-współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną
2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
112824,00
0,00
0,00 ######
162000,00
162000,00
162000,00 100,0
162000,00
162000,00
162000,00 100,0
Pozostała działalność
97163,00
97733,00
95242,56 97,5
dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury
wydatki osobowe niezaliczane do
3020 wynagrodzeń
34000,00
27500,00
27500,00 100,0
843,00
523,00
522,17
0,00
600,00
600,00 100,0
22793,00
23069,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1808,00
1779,00
1778,23 100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4296,00
4220,00
4218,30 100,0
603,00
603,20
603,20 100,0
14000,00
17303,96
5000,00
5282,00
500,00
0,00
5500,00
5530,91
100,00
100,00
100,00 100,0
100,00
100,00
100,00 100,0
100,00
0,00
200,00
270,00
130,38
4430 różne opłaty i składki
6200,00
200,00
200,00 100,0
4440 odpisy na ZFSS
1120,00
1093,93
1093,93 100,0
4530 podatek VAT
0,00
59,00
59,00 100,0
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jb
0,00
9499,00
9499,00 100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605
92695
3250 stypendia różne
4010 wynagrodzenia pracowników
4120 składki na Fundusz Pracy
4210 zakup materiałow i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci internet
4360
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
R A Z E M:
Poz. 3224
36777876,15
22992,44
15690,66
99,8
99,7
90,7
5281,16 100,0
0,00 ######
4874,09
88,1
0,00 ######
37536283,39 36558748,58
48,3
97,4
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 34 –
Poz. 3224
WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2013 ROK
w zł i gr
Wyszczególnienie
wynagrodzenia i
pochodne ogółem
Wydatki związane z
realizacją ich zadań
statutowych
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5
1.
2.
3.
4.
5.
Wg uchwały
budżetowej
16 265 595,21
9 419 249,28
Plan po zmianach
wydatki inwestycyjne
Obsługa długu
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Programy finansowane
z udziałem środków, o
których mowa w art. 5
Zakupi objęcie
udziałów oraz
wniesienie wkładów
do spółek prawa
handlowego
Wydatki ogółem
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5 415 219,00
165 268,36
800 000,00
357 700,00
2 816 944,30
239 000,00
36 777 876,15
5 778 842,08
271 483,10
811 200,00
1 091 178,36
1 693 364,77
239 000,00
37 536 283,39
5 546 940,61
271 480,32
810 501,43
1 059 724,13
1 692 096,52
238 167,28
36 558 748,58
1 298 900,00
16 010 923,25
10 365 019,83
1 275 272,00
Wykonanie
15 657 701,85
10 026 671,25
1 255 465,19
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 35 –
Poz. 3224
PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK.
w zł i gr
l.p
wyszczególnienie
I.
D O C H O D Y
1
Dochody bieżące
2
Dochody majątkowe
II.
1.
2.
III.
W Y D A T K I (1+2)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
W Y N I K ( I - II )
FINANSOWANIE
( V – VI )
PRZYCHODY ( 1 + 2 + 3+ 4 )
IV.
V.
1.
2.
Nadwyżka z lat ubiegłych
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku
budżet, w tym:
2a
na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach
publicznych
3.
4.
5.
VI.
1.
1a
Obligacje jednostek samorządowych
oraz związków komunalnych
Spłata pożyczek udzielonych
Inne źródła
ROZCHODY
(1+2+3)
Spłata kredytów i pożyczek, w tym:
na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach
publicznych
2.
4.
5.
6.
Lokaty w bankach
Wykup obligacji samorządowych
Udzielone pożyczki
Inne cele
klasyfikacja
-
P L A N
po
zmianach
38 134 115,39
WYKONANIE
na
31.12.2013r.
36 606 372,75
37 074 989,84
35 782 537,16
1 059 125,55
823 835,59
37 536 283,39
36 558 748,58
34 512 740,26
33 568 760,65
3 023 543,13
2 989 987,93
597 832,00
47 624,17
- 597 832,00
219 887,91
16 220 106,27
16 192 634,27
0,00
0
597 832
570 360
597 832
570 360
15 400 000
15 400 000
0
222 274,27
0
222 274,27
16 817 938,27
15 972 746,36
2 104 746,36
1 972 746,36
132 000
0
0
14 000 000
713 191,91
0
14 000 000
0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 36 –
Poz. 3224
SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku
WYDATKI
Lp.
1
1.
2.
Wyszczególnienie
( nazwa zadania )
2
Przebudowa mostu w
miejscowości Bobolice
wraz z drogami
dojazdowymi – droga
powiatowa-Wartość
zadania 300 000 zł.
Rozdział 60014
Budowa tarasu
widokowego z elementami
małej architektury oraz
tworzącą infrastrukturą
turystyczno komunikacyjną
Dział Rozd
z
3
600
630
4
60014
PLAN
PO
ZMIANIE
5
0,00
WYKONANIE
NA
31.12.2013
6
7
0,00
63095
499.055,12
498.157,74
63095
93.235,30
92.900,00
Wartość zadania
499 055,12zł
Rozdział 63095
3.
Stworzenie bazy sportoworekreacyjnej Ścieżka
zdrowia z elementami
placu zabaw
Wartość zadania 93 235,30 zł
630
Rozdział 63095
4.
Remont Budynku
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w
Bobolicach
921
92109
263.968,00
zaawansowanie i zakres
rzeczowy wykonanych prac
261.167,52
Dotacja celowa dla Powiatu
Koszalińskiego jako pomoc finansowa
z przesuniętym terminem płatności na
2014 rok
Zadanie polegające na budowie w
Bobolicach przy ul. Pionierów tarasu
widokowego, ścieżki rowerowo –
sportowej z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych, dekoracyjnego
oświetlenia parkowego, małej
architektury (ławki, kosze, tablica
informacyjna ); wniosek złożony w
ramach działania ,,Odnowa i rozwój
wsi” – PROW 2007 -2013.
Dofinansowanie w kwocie –
295.568,00 zł
Środki własne -203 487,12 zł
Wydatki:
Roboty budowlane. – 471.242,06
Nadzór inwestorski 12.915,00
Ksero map – 60,00
F za ławkę – 13.052,74
Przebicie kabla – 799,50
Przyłącze energ. – 88,44
Urządzenia zamontowane na terenie :
bujak sprężynowy, piaskownica
sześciokątna, siłownia na dworze, rura
do balansowania, drążki do brzuszków,
drabinka pozioma, uchwyty
podtrzymujące.
Wniosek złożony w ramach działania
413 ,, Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju’’ ,,Odnowa i rozwój wsi’’
PROW 2007-2013
Dofinansowanie w kwocie – 54.812,00
zł Środki własne – 38. 423,30 zł.
Wydatki:
Roboty budowlane 92.900,00
Remont pomieszczeń MiejskoGminnego ośrodka Kultury w
Bobolicach : malowanie, wymiana
drzwi wewnętrznych, ułożenie glazury,
terakoty, remont sanitariatów i
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 37 –
Poz. 3224
wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Wniosek złożony w ramach działania
313.322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’
Program rozwoju obszarów wiejskich
2007-2013
Dofinansowanie 144 805,15 zł
Środki własne 106 264,85 zł.
Wydatki:
Roboty budowlane-237.510,46
okna-5.000,00
Instal.telef.i komput. 6.607,56
Drzwi Muzeum – 3.290,00
Materiały na gabloty w Muzeum
i inne - 8.759,49
Wartość zadania : 262 968
Rozdział 92109
Dostawa kontenerów do
Kłanina. Zaplecze socjalne
boiska
5.
Zakup 3 szt. kontenerów do Kłanina
926
Wartość zadania 86 735,53
zł.
Rozdział 92601
6.
Budowa sieci
kanalizacyjno sanitarnej i
tłoczonej w miejscowości
Cybulino z włączeniem do
istniejącej kanalizacji
grawitacyjnej w
miejscowości Gozd-gmina
Bobolice.
92601
90001
86.735,53
1.038.161,00
85.423,66
1.027.692,08
900
Wartość zad. 1 .038.161zł
Rozdział 90001
7.
Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z
przyłączami do granicy
działek przy ul. Traugutta
Wydatki:
1. zaplecze socjalne 85.423,66
(kontenery 75.645, przył.energ.
9.544,80, cement, pręty 233,86);
Stworzone zostaną warunki dla rozwoju
społeczno-gospodarczego. Powstanie
siec kanalizacyjno sanitarna
grawitacyjna tłoczona wraz z
pompowniami oraz zalicznikowymi
instalacjami elektrycznymi,
oświetleniem oraz zagospodarowaniem
terenu pompowni.
Wniosek złożony w ramach działania
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej’’ w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej.
Dofinansowanie 597.832 zł. wkład
własny 469.982 zł. pokryty zostanie
przez Spółkę RWiK w Białogardzie, w
tym 45 053 zł. za wydatki z 2011 roku
na projekt
Wydatki:
Roboty 1.010.990,90
+ 7.380,00
Mapy, zajęcie pasa 800,63
Wycena strat 1.520,55
Odszkodowanie 6.000,00
Śr. na r-k w BGK 1.000,00
700
Budowa sieci – dokumentacja
projektowa oraz materiały jej
opracowania
70005
20.000,00
16.482,00
Wydatki:
Projekt budowy sieci
Wartość zadania 20 000 zł
Rozdział 70005
Wiaty przystankowe
8.
9.
Wartość zadania 3 900 zł.
Rozdział 60016
Modernizacja
infrastruktury drogowej –
budowa parkingu ul.
Ratuszowa
600
60016
3.900,00
3.896,64
Wydatki:
Zakup 1 wiaty przystankowej w
miejscowości Ostrówek 3.896,64
Opracowanie dokumentacji
projektowej
600
60016
16.000,00
14.083,41
Wydatki:
Wyk. projekt 14.083,41
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 38 –
Poz. 3224
Wartość zadania 16000 zł
Rozdział 60016
10.
Modernizacja drogi na
odcinku
Gozd – Boboliczki
600
60016
226.000,00
225.235,69
Wartość zadania 226 000 zł.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rozdział 60016
Stadion Świelino i ścieżka
zdrowia ul. Dworcowa doposażenie
Wartość zadania
3 832,53zł
Rozdział 92601
Termomodernizacja
budynku Przedszkola
Samorządowego w
Bobolicach
Wartość zadania 40 454 zł
Rozdział 80104
Wydatki na zakup i objęcie
udziałów w 2013 roku w
Spółce - Regionalne
Wodociągi i Kanalizacja w
Białogardzie
Wartość zadania 239 000 zł.
Rozdział 40002
Zakup samochodu dla
MGOPS na dowóz
posiłków do szkół – w
ramach realizacji
rządowego programu
„Pomoc Państwa w
zakresie dożywiania”
Wartość zadania 80 000 zł.
Rozdział 85295
Budowa/doposażenie
placów zabaw na terenie
gminy Bobolice
Wartość zadania 34 000 zł.
Rozdział 85154
Rekreacja
międzypokoleniowa
na
terenie gminy Bobolice –
zagospodarowanie czasu
wolnego,
podniesienie
jakości życia mieszkańców
Doposażenie
Środki własne 3 832,53 zł
926
92601
80104
3.832,53
40.454,00
3.621,06
36.269,00
801
Objęcie udziałów w spółce - 478
udziałów o wartości 500 zł./1szt.
400
852
40002
239.000,00
238.167,28
85295
68.026,92
68.026,92
85154
33.712,15
33.712,15
851
Wydatki:
Wykupiono udziały za 238.000,00
Zapł.za akt notar. 167,28
Zakupiono volkswagen Cady 1,6
TDI 75KM Furgon 5-D . rok
produkcji 2013
Place zabaw: ul. Szkolna 5872,58 zł.;
Pl. Chrobrego 1 939,41 zł.; ul. Reja
6 780,07 z.; Janowiec 2648,25 zł.; Stare
Borne 3 852,64 zł.; Wojęcino
12 619,20 zł.
Projekt realizowany w 2014 roku.
Wydatki dotyczą dokumentacji
technicznej do projektu
851
85154
667,47
782,22
Rozdział 85154
17.
Wydatki:
Materiały na ogrodzenie stadionu
w Świelinie 3.621,06
Dokumentacja projektowa .
Ocieplenie budynku, wymiana
systemu grzewczego na bardziej
ekologiczny i ekonomiczny.
Środki własne 40 454 zł
Wydatki:
Mapy – 984,00
Dokum. projekt. 33.440,00
Audyt 1.845,00
Wartość zadania 667,47 zł.
Zakup ciągnika dla ZUKiO
Płatność rat w 2013 roku
wynosi 86 000 zł.
Rozdział 60016
Remont drogi
Wydatki:
Mapy – 255,68
Roboty 224.980,01
600
60016
86.000,00
85.329,36
Wydatki:
Um. zlec. zapł. r-ku + składki
782,22
Zakup z przeznaczeniem do
naprawy dróg gminnych w 2011
roku w formie leasingu
Wydatki:
Zapłata rat leasingowych
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 39 –
Poz. 3224
85.329,36
18.
Zakup masztu
fotoradarowego w
miejscowości Przydargiń i
naprawa uszkodzonego
przyrządu pomiarowego
Multanova 6F
754
75416
107.100,00
107.022,30
Wartość zadania 107 100 zł.
Rozdział 75416
90002
19.
Przygotowanie placu pod
potrzeby Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych ( PSZOK )
83.500,00
83.500,00
Wartość zadania 83 500 zł.
Rozdział 90002
20.
21.
Rewitalizacja
historycznego Parku
Dworskiego w
Dobrociechach
Wartość zadania
2013 rok 20 100 zł.
Rozdział 92120
22.
63095
Wartość zadania 18 700
zł.
Rozdział 63095
18.700,00
17.680,58
630
921
92120
20.100,00
16.346,17
na
Wydatki z tytułu
rozliczania końcowego
projektu na Doposażenie 801
Gimnazjum w
Bobolicach w ramach
Zadanie wykonywane z budżetu
ZUKiO w Bobolicach w związku z
wdrożeniem nowego systemu
gospodarki odpadami w gminie.
- wybudowanie PSZOKuporządkowanie terenu, wywóz gruzu,
niwelacja terenu
- korytowanie pod wykonanie utwierdzenia
nawierzchni placu z wywozem urobku,
- wykonanie warstwy odsysającej z
pospółki,
- wykonanie warstwy dolnej poboczy z
kruszywa łamanego
- ustawienie krawężników z wykonaniem
ławy betonowej
- ułożenie nawierzchni placu z kostki
betonowej na podsypce cementowo –
piaskowej,
- ogrodzenie terenu z siatki na słupkach
stalowych obsadzonych w gruncie n betonie
- zamontowanie słupa oświetleniowego z
lampą.
900
Zagospodarowanie
kąpieliska „Rajska
Plaża” w Poroście
Zakup masztu fotoradarowego – 1
szt na wymianę uszkodzonego w
wyniku wypadku drogowego oraz
naprawa przyrządu pomiarowego
Multanova 6F
W roku 2013 zakres rzeczowy
dotyczy dokumentacji projektowej
na kwotę 18 700 zł. Realizacja
zadania w ramach projektu ze
środków PROW-u Odnowa i
Rozwój Wsi 2007-2013
Realizacja zadania 2014 rok.
Wartość dofinansowania 178 210
zł.Wkład własny gminy 95 790zł.
Wydatki: Mapy 59,88 zł
Operat wodno-prawn.- 3.000,00
Projekt bud.- 14.620,70
W roku 2013 zakres rzeczowy
dotyczy dokumentacji projektowej
na kwotę 20 100 zł. Realizacja
zadania w ramach projektu ze
środków PROW-u Odnowa i
Rozwój Wsi 2007-2013.
Realizacja zadania 2014 rok.
Wydatki:
Dokumentacja projektowa
16.346,17
Etap ostatecznego rozliczania
dotacji ze środków RPO UE
80195
17.309,39
17.309,39
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 40 –
Poz. 3224
środków z RPO UE
Wartość wydatków
17 309,39 zł
Zakup toru przeszkód
dla MDP
23.
Wartość zadania
5210,40
Rozdział 75412
754
Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na
terenie Gminy Bobolice
24.
75412
01010
5.210,40
1.000,00
5.210,40
0,00
010
Wartość zadania
1 000 zł.
Rozdział 01010
25.
Nabycie gruntów po
nieczynnej linii kolei
wąskotorowej na trasie
Koszalin- Bobolice oraz
nieczynnej linii kolei
szerokotorowej BoboliceGrzmiąca
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia
OSP Bobolice
Realizacja zadania w ramach projektu
ze środków PROW-u, w latach 20142015. Zakres rzeczowy dotyczy:
wodociągu Gozd-Ubiedrze i Drzewiany
–Stare Borne oraz kanalizacji
Radwanki i ul. Świerczewskiego –
Traugutta w Bobolicach
Całkowita wartość projektu 2 670 200
Rok 2013
1 000 zł.
Rok 2014
1 676 900 zł.
Rok 2015
992 300 zł.
Wartość dofinansowania
1 541 462 zł.
Wkład własny (sfinansowany przez
spółkę RWiK 1 128 738 zł
Nieodpłatne nabycie gruntów od
PKP, koszty opłat notarialnych.
700
70005
4.100,00
4.031,20
Wydatki:
zapłata za akt notarialny 4.031,20
Wartość zadania 4 100 zł.
Rozdział 70005
Wyposażenie boiska
piłkarskiego w Kłaninie
26.
Wartość zadania 30 332,47
zł.
Rozdział 92601
27.
Zakup kosiarki samojezdnej
na
stadion
przy
ul.
Mickiewicza w Bobolicach
dla ZUKiO
Wartość zadania 9 499 zł.
Rozdział 92695
28.
Zakup 2 kpl aparatów
oddechowych dla jednostki
OSP Porost
RAZEM
92601
30.332,47
29.802,16
926
W ramach zadania zostały zakupione
wiaty dla zawodników –
2
szt., siedziska – 50 szt., 1 szt. lampy
oświetleniowej, sieć kanalizacyjnowodociągowa, energetyczna i chodnik
Wydatki:
2. wyposażenie boiska 29.802,16
(wiaty 9.800, siedziska 5227,50, kostka
14.774,66)
926
754
92695
9 499,00
9 499,00
75412
8.640,00
8.640,00
3.023.543,13
2.989.987,93
Sprzęt do utrzymania stadionu przy
ul. Mickiewicza
Zakup na wyposażenie jednostki
OSP Porost sprzętu do działań w
zakresie ratownictwa drogowego
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 41 –
Poz. 3224
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
i WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2013 roku
w zł i gr
DOTACJE
dział rozdz
1.
2.
§
wyszczególnienie
PLAN
po
zmianie
3.
4.
5.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
01095
4110
4120
4170
4210
4300
4430
710
71035
503 457,46
składki na ubezpiecz. społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
-
-
503 554,54 503 457,46
Działalność usługowa
3 500,00
Cmentarze
3 500,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2020 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75011
503 554,54 503 457,46
503 554,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
750
6.
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin)ustawami
Urzędy Wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
-
WYDATKI
WYKON. %
na
wyk
31.12.2013 6:5
7.
-
WYKON.
na
31.12.2013
%
wyk
9:8
8.
9.
10.
100
503 554,54
503 457,46
100
100
503 554,54
503 457,46
100
-
481,35
68,61
2 800,00
4 811,57
1711,17
493 681,84
481,34
68,61
2 800,00
4 761,17
1711,17
493 635,17
100
100
100
99
100
100
-
100
3500,00 100
3 500,00
PLAN
po
zmianie
-
-
3 500,00
-
3 500,00 100
100
3 500,00
3 500,00
100
-
3500,00
3 500,00
100
-
-
-
3 500,00
3 500,00
100
75 200,00
75 197,01
100
75 200,00
75 197,01
100
75 200,00 75 197,01
100
75 200,00
75 197,01
100
-
-
-
58 607,00
58 607,00
100
-
-
-
3 350,00
8 833,00
1410,00
3 350,00
8 833,00
1 410,00
100
100
100
-
75 200,00
-
75 197,01
-
100
3 000,00
-
2 997,01
-
100
-
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 42 –
Poz. 3224
DOTACJE
dział rozdz
1.
2.
§
3.
wyszczególnienie
PLAN
po
zmianie
4.
5.
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
75101
4110
4120
4170
4210
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony państwa
składki na ubezpiecz. społeczne
składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
POMOC SPOŁECZNA
852
85203
Ośrodki wsparcia
WYDATKI
WYKON. %
na
wyk
31.12.2013 6:5
6.
7.
PLAN
po
zmianie
WYKON.
na
31.12.2013
%
wyk
9:8
8.
9.
10.
1 640,00
1 640,00
100
1 640,00
1 640,00
100
1 640,00
1 640,00
100
1 640,00
1 640,00
100
189,09
26,95
1 100,00
323,96
189,09
26,95
1 100,00
323,96
100
100
100
100
-
-
1 640,00
-
1 640,00
4 230 018,00 4 153 837,74
-
100
98
4 230 018,00
-
–
4 153 837,74 98,2
347 700,00
347 700,00
100
347 700,00
347 700,00
100
-
-
-
136 915,01
136 915,01
100
-
-
-
7414,03
28 212,91
2 745,86
23 492,81
57 897,73
18 033,76
70,00
55 653,11
593,44
7 414,03
28 212,91
2 745,86
23 492,81
57 897,73
18 033,76
70,00
55 653,11
593,44
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
1 542,60
1 542,60
100
-
-
-
41,43
4 843,66
5 469,65
3 654,00
41,43
4 843,66
5 469,65
3 654,00
100
100
100
100
4700 członkami korpusu służby cywilnej
-
-
-
1 120,00
1 120,00
100
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
347 700,00
347 700,00
100
wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpiecz. społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4260 zakup energii
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci
opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
4370
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na ZFŚS
4480 Podatek od nieruchomości
szkolenia pracowników niebędących
-
-
-
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 43 –
Poz. 3224
DOTACJE
dział rozdz
1.
2.
85212
§
3.
PLAN
po
zmianie
WYKON.
na
31.12.2013
%
wyk
9:8
9.
10.
wyszczególnienie
4.
5.
6.
7.
8.
3 771 882,00
3 704 891,74
98,2
3 771 882,00
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3110 świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpiecz. społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4300 zakup pozostałych usług
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
85213
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji
społecznej
składki na ubezpieczenie
4130
zdrowotne
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
85295
WYDATKI
WYKON. %
na
wyk
31.12.2013 6:5
PLAN
po
zmianie
-
-
-
3 519 251,00
-
-
-
85 146,00
-
-
-
7 402,00
158 887,00
1 102,00
94,00
3 771 882,00
31 168,00
-
3 704 891,74
27 846,00 89,3
-
31 168,00
-
98,2
-
3 459 058,94
85 146,00
31 168,00
98,2
98,3
100
7 172,51 96,9
152 318,30 95,9
1 102,00 100
93,99 100
-
31 168,00
27 846,00 89,3
3 704 891,74
-
27 846,00 89,3
27 846,0
-
-
89,3
-
Pozostała działalność
79 268,00
73 400,00
93
79 268,00
73 400,00
92,6
3110 Świadczenia społeczne
-
-
-
79 268,00
73 400,00
92,6
79 268,00
73 400,00
93
-
-
4 813 912,54
4 737 632,21
98,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
2010 realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI
4 813 912,54
-
4 737 632,21 98,4
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
INFORMACJA O
WYMAGALNYCH
STANIE
– 44 –
NALEZNOŚCI
Poz. 3224
I
ZOBOWIĄZAŃ,
W
TYM
Należności wg sprawozdania Rb-N
Wyszczególnienie
Pożyczki
Gotówka i depozyty
Należności wymagalne
• z tytułu dostaw i usług
• pozostałe
Pozostałe należności
•
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
• z tytułu innych niż wymienione powyżej
Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Kwota należności ogółem
0
1 592 016,18
5 155 498,60
761 928,10
4 393 570,50
242 420,90
139 874,10
102 546,80
0
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z
Wyszczególnienie
Kredyty i pożyczki
• krótkoterminowe
• długoterminowe
Poręczenie i gwarancje
Kwota zobowiązań
17 720 529,94
702 360
17 018 169,94
4 349 144,67
Na dzień 31.12.2013 roku Gmina Bobolice nie posiada zobowiązań wymagalnych
Szczegółowe informacje znajdują się w części opisowej sprawozdania, w punkcie
Zobowiązania obciążające budżet oraz Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z – zadłużenie
gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Wyszczegól nienie
1
– 45 –
Stan
środków
obrotowych
na
01.01.2013r.
Plan
po zmianach
2
3
Poz. 3224
PRZYCHODY
WYKONANIE
OGÓŁEM
4
w tym
otrzymana
dotacja
5
%
4:3
6
862 993,07
Razem
Plan
po
zmianach
ROZCHODY
WYKONANIE
OGÓŁEM
%
8:7
Stan środków
obrotowych
na
31.12.2013
Wynik
finansowy
4-8
7
8
869 965,10
851 306,62
9
97,9
10
45 575,25
11
11 686,45
6 743,01
722 200,00
33 888,80
29 227,81
849 846,00
708 005,00
721 152,07
586 000,00
101,9
727 702,10
714 409,06
48,6
35 970,82
1 445,21
27 500,00
27 500,00
27 500,00
100
27 500,00
24 728,07
89,9
4 217,14
Turystyka
487,44
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100
40 345,00
40 331,63
100
155,81
-331,63
Świetlice
2 728,34
74 341,00
74 341,00
68 700,00
100
74 418,00
71 837,86
96,5
5 231,48
2 503,14
Razem
Biblioteka
6 547,79
302 529,08
302 529,08
295 000,00
100
302 988,03
302 988,03
100
6 088,84
-458,95
Biblioteka
6 547,79
302 529,08
302 529,08
295 000,00
100
302 988,03
302 988,03
100
6 088,84
-458,95
Ogółem
40 436,59
1 152 375,08
1 165 522,15
1 017 200
101,1
1 172 953,13
1 154 294,65
98,4
51 664,09
11 227,50
Ośrodek
Kultury
Sport
2 771,93
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 46 –
Poz. 3224
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2013 ROKU
WYDATKI
L.p
dział
OKRES
REALIZACJI
3.
4.
wyszczególnienie
( nazwa zadania )
1.
1.
2.
„Bobolice gminą
partycypacji”
DOTYCHC
ZASOWE
ŁĄCZNE
WYKONAN
NAKŁADY
WYKONANIE
IE wg WPF
na
ŁĄCZNIE
lub
31.12.2013
DO 2013
budżetu na
ROKU
2013 rok
5.
6.
7.
STOPIEŃ
ZAAWAN
SOWANI
A
W 2013
ROKU
(w %)
8.
750
2013-2014
50 629,52
17 141,74
17141,74
33,9%
853
2008-2013
1080227,00
155 410,00
1 128 362
104,5%
„Pomocna dłoń plus” poprawa dostępu do rynku
pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
– EFS PO KL
2.
Wartość projektu jest
ustalana rokrocznie i
przyznawana przez
Starostwo Koszalińskie
stąd nakłady są kwotą
szacunkową .
3
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Radwankach
z włączeniem do kolektora
Gozd-Bobolice
900
2014-2015
866 000
0
0
0%
4
Budowa sieci
wodociągowej Stare Borne
–Drzewiany
010
2014-2015
262 070
0
0
0%
5
Budowa tarasu
widokowego z elementami
małej architektury oraz
towarzyszącą infrastrukturą
turystyczno-komunikacyjną
–
SGD PROW
630
2011-2013
518 100
6
Kanalizacja ulic
Świerczewskiego-Traugutta
900
2014-2015
891597,18
0
7
Rekreacja
międzypokoleniowa na
terenie gminy Bobolice
851
2013-2014
167619,95
782,22
8
Remont budynku MGOK w
Bobolicach
921
2011-2013
270000,00
261 167,52
498157,74
517 113,13
0
99,8%
0%
782,22
0,5%
261 167,52
96,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 47 –
Poz. 3224
WYDATKI
L.p
dział
OKRES
REALIZACJI
wyszczególnienie
( nazwa zadania )
DOTYCHC
ZASOWE
ŁĄCZNE
WYKONAN
NAKŁADY
WYKONANIE
IE wg WPF
na
ŁĄCZNIE
lub
31.12.2013
DO 2013
budżetu na
ROKU
2013 rok
7.
STOPIEŃ
ZAAWAN
SOWANI
A
W 2013
ROKU
(w %)
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9
Rewitalizacja historycznego
parku dworskiego w
Dobrociechach
921
2013-2015
194 052,70
16 346,17
16 346,17
8,4%
10
Sieć kanalizacji sanitarnej i
tłocznej w miejscowości
Cybulino z włączeniem do
istniejącej kanalizacji
grawitacyjnej w
miejscowości Gozd- gmina
Bobolice
900
2011-2013
1 038 161
1027692,08
1028193,38
99%
11
Stworzenie bazy sportoworekreacyjnej – ścieżka
zdrowia z elementami placu
zabaw
Wartość projektu:
84 275,37 zł.
630
2011-2013
93 500
92 900
12
Wodociąg Gozd-Ubiedrze
010
2014-2015
815388,16
0
13
Zagospodarowanie
kąpieliska Rajska Plaża w
Poroście
630
2013-2014
400819,15
17 680,58
14
Wsparcie doradcze PPP na
etapie realizacji
przedsięwzięcia
700
2013-2014
30 000
0
0
0%
15
Budowa chodnika w m.
Drzewiany w ciągu drogi
wojewódzkiej DW 205
600
2014-2015
20 000
0
0
0%
16
Dostawa kontenerów do
Kłanina
926
2011-2013
86 735,53
85423,66
17
Dotacja celowa –
przebudowa mostu wraz z
drogami dojazdowymi w
Bobolicach
600
2013-2014
300 000
0
99,5%
93 021,12
0
17680,58
85 423,66
0
0%
4,4%
98,5%
0%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 48 –
Poz. 3224
WYDATKI
L.p
DOTYCHC
ZASOWE
ŁĄCZNE
WYKONAN
NAKŁADY
WYKONANIE
IE wg WPF
na
ŁĄCZNIE
lub
31.12.2013
DO 2013
budżetu na
ROKU
2013 rok
dział
OKRES
REALIZACJI
3.
4.
18
Remont części budynku z
dostosowaniem na lokale
socjalne w miejscowości
Łozice –Cegielnia
700
2012-2014
420 000
0
19
Wykonanie dokumentacji
projektowej sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej
ul. Traugutta
700
2013-2014
20 000
16 482
20
Wykonanie dokumentacji
projektowej parkingu ul.
Ratuszowa
600
2012-2013
16 000
14 083,41
14 083,41
88%
21
Wyposażenie boiska
piłkarskiego w Kłaninie
926
2011-2013
30 332,42
29 802,16
28 802,16
98,3%
wyszczególnienie
( nazwa zadania )
1.
2.
5.
6.
7.
STOPIEŃ
ZAAWAN
SOWANI
A
W 2013
ROKU
(w %)
8.
0%
0
16 482
82,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 49 –
Poz. 3224
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 , DOKONANE W TRAKCIE 2013 ROKU:
Lp.
1
NAZWA PROGRAMU,
PROJEKTU
EFS PO KL „Bobolice gmina
partycypacji”
WARTOŚĆ WG
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA
2013 ROK
0
Wartość projektu 50 629,52
2
EFS PO KL " Pomocna dłoń
Plus"
Wartość projektu/wniosku
ustalana rokrocznie i
przyznawana przez Starostwo
Koszalińskie
3
Fundusz Małych Projektów
INTERREG IV A
„Tydzień Europejski”
160 031
0
OPIS ZMIAN
W ROKU 2013
PLAN PO
ZMIANACH NA
31.12.2013
1)Uchwałą Nr
XXXII/289/13 z
dn.29.10.2013r.
wprowadzono projekt
do budżetu na kwotę
17 143,52 zł.;
1) Uchwałą Nr
XXVI/241/13 z
dn.15.03.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę
4158zł. tj.:dot. środków
unijnych o 3 932zł. i
krajowych o 226 zł.
2) Uchwałą Nr
XXVIII/263/13 z
dn.29.05.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę 462
zł. stanowiącą wkład
własny
1)zarządzeniem Nr
32/2013 z dnia
30.04.2013
wprowadzono projekt
poprzez przesunięcia
pomiędzy wydatkami
na kwotę 48 864 zł.
2)zarządzeniem nr
40A/2013 z dnia
29.05.2013
zmniejszono wartość
projektu o kwotę 8 160
zł., z tego 3160 zł.
wartość
dofinansowania i 5000
zł. wkład własny
3) zarządzeniem nr
46/2013 z dnia
28.06.2013
zmniejszono wartość
projektu o kwotę
5567,38 zł., z tego
2745,82 zł. wartość
dofinansowania i
17 143,52
155 411,00
32 884,62
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 50 –
Poz. 3224
2821,56 zł. wkład
własny
4) zarządzeniem nr
91/2013 z dnia
31.10.2013
zmniejszono wartość
projektu o kwotę
2252zł., z tego 1426,40
zł. wartość
dofinansowania i
825,60 zł. wkład własny
4
5
PROW- Odnowa i Rozwój
Wsi - SGD PROW
„Budowa tarasu
widokowego z
elementami małej
architektury oraz
towarzyszącą
infrastrukturą
turystycznokomunikacyjną”
Wartość projektu:
454 436,93 zł.
PROW – działanie 413
Wdrażanie lokalnych
strategii RozwojuOdnowa i Rozwój Wsi
„Stworzenie bazy
sportowo-rekreacyjnej
Ścieżka zdrowia z
elementami placu zabaw”
Wartość projektu
84 275,37 zł.
1)Uchwałą Nr
469 197
XXVI/241/13 z
dn.15.03.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę
68547zł. na wydatki
niekwalifikowane
2) Uchwałą Nr
XXVII/257/13 z
dn.26.04.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę
38688,88zł. wydatki
niekwalifikowane
499 055,12
1)Uchwałą Nr
86 735,30
6
XXIX/270/13 z
dn.27.06.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę 6 500
zł. na wydatki
niekwalifikowane
93 235,30
1)Uchwałą Nr
PROW działanie
313.322,323 Odnowa i
Rozwój Wsi
„Remont budynku
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w
Bobolicach”
Wartość projektu
267 103,68 zł.
270 000,00
XXV/232/13 z
dn.31.01.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę 10930
zł. wydatki
kwalifikowane
2)Uchwałą Nr
XXVI/241/13 z
dn.15.03.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę 10000
zł. wydatki
kwalifikowane
3) Uchwałą Nr
XXIX/270/13 z
dn.27.06.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę 3 000
zł. na wydatki
niekwalifikowane
4)Uchwałą Nr
263 968,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 51 –
7
PROW, działanie
Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej
„ Sieć kanalizacji
sanitarnej i tłocznej w
miejscowości Cybulino z
włączeniem do istniejącej
kanalizacji grawitacyjnej w
miejscowości Gozd”
1 841 534,00
Wartość projektu
1 841 533,79 zł.
8
I Bobolicki Rajd Nordic
Walking
21 240,36
9
Fundusz Małych Projektów
INTERREG IV A
0
„Barwy smaku i kultury”
10
Fundusz Małych Projektów
INTERREG IV A
0
„Piknik zdrowia”
11
12
PROW
„Śladami przeszłości do tu
i teraz – oznakowanie i
wytyczenie miejskiego
szlaku pieszego”
PROW – SGD
„Rozwój tożsamości
społeczno-kulturalnej
mieszkańców
Poz. 3224
XXX/275/13 z
dn.27.08.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę 11898
zł. na wydatki
niekwalifikowane
1)Uchwałą Nr
XXX/275/13 z
dn.27.08.2013r.
zmniejszono wartość
projektu o kwotę
906 142 zł. wydatki
kwalifikowane oraz
zwiększono o kwotę
5 169 zł. wydatki
niekwalifikowane
2) Uchwałą Nr
XXXII/289/13 z
dn.29.10.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę
82200 zł. wydatki
niekwalifikowane
3)Uchwałą Nr
XXXIV/309/13 z
dn.30.12.2013r.
zwiększono wartość
projektu o kwotę
15400 zł. wydatki
niekwalifikowane
1) Uchwałą Nr
XXIX/270/13 z
dn.27.06.2013r.
wycofano się z realizacji
projektu
1)Zarządzeniem Nr
70/2013 z dnia
30.09.2013
wprowadzono projekt
poprzez przeniesienia
wydatków na wartość
11445,77 zł.
1)Zarządzeniem Nr
55/2013 z dnia
31.07.2013
wprowadzono projekt
poprzez przeniesienia
wydatków na wartość
37 233 zł.
1 038 161,00
0
27 508,82
38 535,14
36 654,00
1) Uchwałą Nr
XXXIII/295/13 z
dn.20.11.2013r.
wycofano się z realizacji
projektu
0
112 824 –
wydatki
166 886 –
pożyczka –
1) Uchwałą Nr
XXXII/289/13 z
dn.29.10.2013r.
wycofano się z realizacji
projektu; zadanie
0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
miejscowości Kłanino
poprzez budowę
infrastruktury
rekreacyjno-sportowej”
– 52 –
rozchody
=279 710
Poz. 3224
zrealizowano ze
środków własnych w
pomniejszonym
zakresie rzeczowym
Projekt realizowany przez
MGOK. W budżecie ujęte
są wydatki na dotację
celową dla MGOK oraz
pożyczkę na wartość
dofinansowania w
wysokości 166 886 zł.
RAZEM
2 998 215,66
2 165 902,52
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 53 –
Poz. 3224
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013R.
I. STAN POSIADANIA
Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2013r. wynosi ogółem
678 ha, z czego:
• użytki rolne stanowią – 25,1%,
• grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione – 3,1%,
• grunty zabudowane i zurbanizowane – 69,2%,
• nieużytki – 2,6%.
Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Bobolice na dzień 31.12.2013 roku
stanowią 203 lokale w tym: mieszkalne – 188, socjalne - 12 położone w miejscowości
Opatówek (9 lokali) i Łozice-Cegielnia (3 lokale) oraz 1 pomieszczenie tymczasowe
w Bobolicach, przy ulicy 1Maja 14/6 jak również 2 lokale mieszkalne wykorzystywane
jako biuro w miejscowości Bobolice i Cybulino. Cały zasób mieszkaniowy stanowiący
własność Gminy Bobolice administrowany jest przez prowadzony w formie jednostki
budżetowej Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.
Część mieszkań w liczbie 48 pozostają pod zarządami wspólnot mieszkaniowych,
bądź jak w przypadku 18 mieszkań zarządza nimi zarządca – Administracja Gruntów,
Budynków i Lokali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, przy ulicy
Gnieźnieńskiej 7.
Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – jako Administrator
budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2005r. – Dz.U.Nr 31, poz.266
z późniejszymi zmianami). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają
w umowie najmu. Wpływy z opłat za lokale są pobierane przez Zakład Usług
Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.
Gmina jest również właścicielem budynków:
• 5 szkół położonych w miejscowościach: Bobolice ul. Szkolna 1, Dargiń, Kłanino,
Kurowo i Drzewiany,
• 1 przedszkola w Bobolicach przy ulicy Pionierów 7,
• 6 remiz strażackich położonych w miejscowościach: Bobolice przy ul. Warszawskiej 3,
Kłanino, Porost, Drzewiany, Gozd i Ubierze,
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, przy Placu Zwycięstwa 4,
• 8 świetlic wiejskich położonych w miejscowościach: Krępa, Gozd, Porost, Chmielno,
Kurowo, Głodowa, Dargiń i Kłanino,
• Urzędu Miejskiego w Bobolicach, przy ul. Ratuszowej 1,
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności
Narodowej 13,
• Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, przy ul. Reymonta 3,
• Domu Pogrzebowego w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 54 –
Poz. 3224
Gmina Bobolice posiada 7 cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej 8,4520 ha
położonych w miejscowościach: Bobolice, Porost, Kłanino, Drzewiany, Chmielno, Gozd
i Kurowo.
Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy
infrastruktury technicznej, takie jak :
• oczyszczalnie ścieków,
• stacje wodociągowe,
• sieci wodociągowe.
Gmina Bobolice jest właścicielem:
• 1 korzeniowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatówek,
• 5 stacji wodociągowych w miejscowości: Ubiedrze i Drzewiany, Opatówek, Boboliczki
oraz przy ulicy Jedności Narodowej w Bobolicach (obręb nr 3) nieczynnej hydroforni w której to od 2008 roku znajduje się magazyn żywności,
• 2 przepompowni ścieków w miejscowości Bobolice przy ul.Reymonta (obręb nr 4),
• 11 studni podziemnych w miejscowości: Bobolice (obręb nr 4) przy ulicy Mickiewicza
(2szt.) i Warszawskiej (1szt.) oraz nieczynnej studni przy ul. Jedności Narodowej
(obręb nr 3) także we wsiach: Opatówek, Boboliczki, nieczynnych 2 sztuk studni we
wsi Cybulino, Łozice Cegielnia, jak również we wsi Drzewiany 2 sztuk studni z czego
1 jest czynna i druga nie.
• 1 nieczynnego wysypiska śmieci o powierzchni ogólnej 10,65 ha położonego
w obrębie ewidencyjnym Boboliczki,
• Kotłowni w Bobolicach przy ulicy Fabrycznej,
• Stadionu Miejskiego w miejscowości Bobolice o powierzchni ogólnej 1,7351 ha,
• Boisk sportowych położonych w miejscowościach: Kłanino, Świelino, Krępa,
Dobrociechy oraz zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu
,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” położonego w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7,
składającego się m.in. z boiska wielofunkcyjnego o powierzchni ogólnej - 800m2,
boiska do piłki nożnej o powierzchni ogólnej - 1860m2 i budynku zaplecza boisk
(zaplecze sanitarno-szatniowe),
• Kortu tenisowego w Bobolicach, przy ul. Polanowskiej,
• 2 parków w Bobolicach ,,Na Skarpie” (ul. Szpitalna) o powierzchni 2,8669ha
i ul. Mickiewicza o powierzchni 1,7208ha,
• 29 placów zabaw położonych w miejscowościach Radwanki, Opatówek, Porost,
Głodowa, Bożniewice, Dobrociechy, Nowosiółki, Chmielno, Ujazd, Boboliczki, Gozd,
Cybulino, Kurowo, Dargiń, Krępa, Janowiec, Drzewiany, Świelino, Kłanino, Chociwle,
Stare Borne, Wojęcino oraz w miejscowości Bobolice, przy ul. Jedności Narodowej,
Placu Zwycięstwa, Placu Chrobrego, ul. Pocztowej, ul. Świerczewskiego, ul. Reja i ul.
Szkolnej 1 (teren szkoły podstawowej).
W dniu 8.06.2004r. i 20.07.2004r. przekazano umową użytkowania odpłatnie i na czas
nieoznaczony dla jednostki samorządowej kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Bobolicach, świetlice w miejscowości Krępa, Gozd, Porost i Chmielno.
W dniu 18.12.2006r. przekazano umową użytkowania na czas nieoznaczony
i nieodpłatnie na rzecz jednostki pomocniczej Gminy Bobolice Sołectwa Drzewiany,
niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 723 o powierzchni 0,0800 ha,
położoną w obrębie ewidencyjnym Drzewiany z przeznaczeniem na urządzenie placu
zabaw. W związku z przeprowadzeniem podziału geodezyjnego przedmiotowej działki
polegającym na wydzieleniu części działki wchodzącej w skład drogi dojazdowej do
posesji Drzewiany 61A - w dniu 12 marca 2010r. został sporządzony aneks do wyżej
wymienionej umowy użytkowania. Z treści którego wynika, że przedmiotem użytkowania
jest obecnie działka gruntu oznaczona nr 723/1 o powierzchni ogólnej 0,0706 ha.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 55 –
Poz. 3224
Dnia 4 stycznia 2006 r. aktem notarialnym repertorium ,,A” nr 80/2006 ,,Umową
przeniesienia prawa własności nieruchomości” Gmina Bobolice przeniosła prawo
własności działek gruntu wraz z budynkami i budowlami, których wartość ogółem
wynosiła 4.749.259,50zł. Nieruchomości zostały wniesione w formie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą ,,Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie”.
W wyniku tej umowy przeniesiono nieruchomości położone na terenie miasta i gminy
Bobolice tj.:
1. 35 działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2, 3 i 4 miasta Bobolice,
Boboliczki, Chlebowo(miejscowość Nowosiółki), Chmielno (miejscowość Ujazd),
Chociwle, Cybulino, Dargiń (miejscowość Bożniewice), Darżewo (miejscowość
Wilczogóra), Dobrociechy, Gozd, Janowiec, Kłanino, Krępa, Kurowo, Łozice
( miejscowość Łozice Cegielnia oraz Nowe Łozice i Łozice), Ostrówek
(miejscowość Opatówek), Pomorzany (miejscowość Radwanki), Porost, Świelino,
Trzebień i Wojęcino o ogólnej powierzchni 7,1189 ha, których wartość wynosiła
ogółem 431.293,50 zł,
2. 20 budynków hydroforni w miejscowości: Nowosiółki, Ujazd, Chociwle, Cybulino,
Bożniewice, Wilczogóra, Dobrociechy, Gozd, Janowiec, Krępa, Kurowo, Łozice
Cegielnia, Nowe Łozice, Łozice, Opatówek, Ostrówek, Porost, Świelino, Trzebień
i Wojęcino oraz 1 budynek przepompowni wody w miejscowości Bobolice przy
ulicy Spacerowej, 2 budynki Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Bobolice przy
ulicy Mickiewicza i Kochanowskiego, jak również budynek PIX wraz z kratą łukową
i barakami położonymi w miejscowości Bobolice przy ulicy Koszalińskiej, których
wartość wynosiła ogółem 1.118.891,53 zł,
3. budowle, których wartość wynosiła 3.199.074,47 zł.
W dniu 2 stycznia 2007r. przekazano dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Ustronie
Miejskie 1, na czas nieoznaczony i nieodpłatnie umową użytkowania niżej wymienione
nieruchomości położone na terenie gminy Bobolice:
1. obręb ewidencyjny nr 1 miasta Bobolice, niezabudowane działki oznaczone
numerem 31/1 i 31/3 o powierzchni ogólnej 1,7690ha przeznaczone pod
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bobolicach. W dniu 31 maja 2010r. wyżej
wymieniona spółka wypowiedziała umowę użytkowania z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i z dniem 31 sierpnia 2010r. nastąpiło
rozwiązanie umowy użytkowania na przedmiotowe działki gruntu.
2. obręb ewidencyjny Łozice (miejscowość Łozice Cegielnia) niezabudowaną działkę
oznaczoną numerem 145/6 o powierzchni ogólnej 0,0715ha na której położona
jest studnia głębinowa,
3. obręb ewidencyjny Ostrówek (miejscowość Opatówek) część niezabudowanej
działki oznaczonej numerem 11/3 o powierzchni ogólnej 2,7350ha, stanowiącej
oczyszczalnię korzeniową,
4. obręb ewidencyjny Drzewiany zabudowaną działkę oznaczoną numerem 4/2
o powierzchni ogólnej 0,2000ha na której położony jest budynek hydroforni,
5. obręb ewidencyjny Ubiedrze zabudowaną działkę oznaczoną numerem 121/4
o powierzchni ogólnej 0,1100ha na której położony jest budynek hydroforni oraz
studnia głębinowa.
Przekazano także w użytkowanie dla wyżej wymienionej Spółki sieci wodociągowe
z przyłączami w miejscowości:
1. Ubiedrze – Przydargiń o długości 2297mb,
2. Przydargiń - o długości 1186mb
3. Porost - Spokojne o długości 2155mb,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 56 –
Poz. 3224
Z dniem 26 stycznia 2010r. przekazano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobolicach nieodpłatnie umową użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości
gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Kłanino, składające się z działek
oznaczonych nr 239/1 i nr 239/21 o powierzchni ogólnej 1,8228ha z przeznaczeniem pod
usługi sportu i rekreacji.
W dniu 23 lipca 2010r. umową użyczenia nieodpłatnie na czas nieokreślony
przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Grom” Mechanik II w Świelinie
nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Świelino, oznaczoną jako
działka numer 49/8 o powierzchni ogólnej 2,5030ha z przeznaczeniem pod boisko
sportowe.
Decyzją Burmistrza Bobolic z dnia 29.07.2008r. oddano na czas nieoznaczony
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ulicy Jedności
Narodowej 13, w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka
nr 466/5 o powierzchni ogólnej 0,1400ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta
Bobolice z przeznaczeniem na magazyn żywności w którym przechowywana i wydawana
jest żywność osobom, będącym w trudnej sytuacji życiowej w tym m.in.
niepełnosprawnym i bezdomnym.
W dniu 28.11.2008r. dokonano odbioru robót polegających na budowie zespołu
ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ,,ORLIK 2012”
w Bobolicach. Wybudowano i oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
sportowej - poliuretan, którego powierzchnia ogólna wynosi 800m2, boisko do piłki nożnej
o nawierzchni sportowej – trawa syntetyczna o powierzchni ogólnej 1860 m2 oraz
budynek zaplecza boisk (zaplecze sanitarno-szatniowe) wraz z zagospodarowaniem
terenu (drogi, chodnik, zieleń),
Z dniem 22 kwietnia 2009r. ustanowiono na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Bobolicach prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony niżej
wymienionych nieruchomości:
1. działki gruntu nr 209 o powierzchni 0,1000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Kurowo, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej
Kurowo nr 7A,
2. działki gruntu nr 235/3 o powierzchni 0,0645 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłanino, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem
świetlicy wiejskiej Kłanino nr 39.
W 2010 r. mienie komunalne powiększyło się o:
1. nieruchomości przejęte w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji
Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie takie
jak:
• obręb ewidencyjny nr 3 miasta Bobolice – niezabudowana działka nr 466/36
o powierzchni 0,1506ha przeznaczona pod budowę placu zabaw na osiedlu
mieszkaniowym przy ulicy Jedności Narodowej w Bobolicach,
• obręb ewidencyjny Dobrociechy – niezabudowana działka nr 2/10 o powierzchni
0,1085ha przeznaczona pod budowę wiejskiego placu zabaw,
• obręb ewidencyjny Krępa – niezabudowana działka nr 44/15 o powierzchni
0,1918ha przeznaczona pod budowę wiejskiego placu zabaw rekreacyjnosportowego,
• obręb ewidencyjny Dargiń – niezabudowana działka nr 368/52 o powierzchni
0,0041ha przeznaczona pod budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej,
tłocznej wraz z przepompownią ścieków,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 57 –
Poz. 3224
2. nieruchomość niezabudowaną nabytą odpłatnie od osoby fizycznej w drodze cywilnoprawnej położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Bobolice oznaczoną nr 26/1
o powierzchni 0,0065ha (drogę)z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań
własnych gminy,
Ponadto w dniu 20 sierpnia 2010 roku umową darowizny Gmina Bobolice darowała
Województwu Zachodniopomorskiemu nieruchomość niezabudowaną oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem 43/5 o powierzchni ogólnej 0,0449 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym Głodowa, gmina Bobolice z przeznaczeniem na budowę, modernizację
oraz regulację pasa drogowego dróg wojewódzkich.
W 2011 roku mienie powiększyło się o działkę nr 242/1 o powierzchni ogólnej
0,0035ha zabudowaną częścią budynku byłego kina ,,Jutrzenka” przekazaną ,,Umową
darowizny” przez Województwo Zachodniopomorskie.
Z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego w ramach programu ,,Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Dorzeczu Parsęty Rejon Białogard” w 2011roku sprzedano ,,Umową sprzedaży” niżej
wymienione działki gruntu:
• nr 8/5 o powierzchni ogólnej 0,0043ha położona w obrębie ewidencyjnym
Drzewiany,
• nr 677/1 o powierzchni ogólnej 0,0025ha (droga) położona w obrębie
ewidencyjnym Drzewiany,
• nr 122/5 o powierzchni ogólnej 0,0043ha położona w obrębie ewidencyjnym
Kłanino,
• nr 57/1 o powierzchni ogólnej 0,0016ha położona w obrębie ewidencyjnym Dargiń,
• nr 27/7 o powierzchni ogólnej 0,0030ha położona w obrębie ewidencyjnym
Głodowa.
W 2012 r. mienie komunalne powiększyło się o:
a) nieruchomości przekazane w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 06 marca 2012 r., i z dnia 30 lipca 2012r. takie jak:
•
•
obręb ewidencyjny Kurowo – niezabudowana działka nr 195 o powierzchni 0,06ha,
obręb ewidencyjny Łozice – niezabudowana działka nr 145/5 o powierzchni
0,7796ha,
b) nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji
Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie
takie jak: obręb ewidencyjny Boboliczki – niezabudowana działka nr 67/38
o powierzchni 0,5086ha przeznaczoną na urządzenie placu zabaw rekreacyjnosportowego.
W dniu 20.04.2012 r. umową darowizny w drodze cywilno-prawnej Gmina Bobolice
darowała na własność Skarbu Państwa w zarząd Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Bobolice następujące działki o łącznej powierzchni 12,9284ha położone na terenie gminy
Bobolice z przeznaczeniem pod drogi leśne:
• Obręb ewidencyjny Przydargiń- działka nr 3/1 o ogólnej powierzchni
0,7600ha,
• Obręb ewidencyjny Boboliczki – działki nr 2, nr 24/1, nr 34 i 60 o łącznej
powierzchni 2,2982ha,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
– 58 –
Poz. 3224
Obręb ewidencyjny – Trzebień – działka nr 22 o ogólnej powierzchni
0,0837ha,
Obręb ewidencyjny Pomorzany - działki nr 60 i nr 65/1 o łącznej powierzchni
0,6959ha,
Obręb ewidencyjny Górawino - działki nr 37, nr 60 i nr 68 o łącznej
powierzchni 0,8800ha,
Obręb ewidencyjny Drzewiany - działki nr 30, nr 72/2, nr 676, nr 681 i nr 684
o łącznej powierzchni 1,9057ha,
Obręb ewidencyjny Chmielno - działki nr 14, nr 15/1, nr 19, nr 35/1 , nr 35/2,
nr 174/1, nr 203, nr 214/1, nr 331 i nr 335 o łącznej powierzchni 3,9400ha,
Obręb ewidencyjny Jatynia - działki nr 60, nr 85, nr 88 nr 89 i nr 91 o łącznej
powierzchni 1,9449ha,
Obręb ewidencyjny Chlebowo - działka nr 106 o powierzchni 0,2700ha,
Obręb ewidencyjny Porost - działki nr 308 o powierzchni 0,1500ha,
Decyzją Burmistrza Bobolic Nr NŚ.6844.1.2012.MP z dnia 27.04.2012r. ustanowiono na
czas nieoznaczony trwały zarząd na rzecz Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w
Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7d do części nieruchomości zabudowanej obiektami
Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7. Przedmiotem
trwałego zarządu jest udział wynoszący 97/100 części w nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 286 o ogólnej powierzchni
5,9366 ha, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta Bobolice wraz pomieszczeniami gimnazjum
(pawilon D i część pawilonu E), zapleczem sportowo – gastronomicznym (pawilon C),
halą widowiskowo – sportową z zapleczem (pawilon F) oraz boiskami sportowymi
„ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 9327,70 m2.
Również Decyzją Burmistrza Bobolic Nr NŚ.6844.2.2012.MP z dnia 07.05.2012r.
ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 do części
nieruchomości zabudowanej obiektami Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w
Bobolicach przy ul. Głowackiego 7. Przedmiotem trwałego zarządu jest udział wynoszący
3/100 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 286 o ogólnej powierzchni 5,9366 ha, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta
Bobolice wraz pomieszczeniami Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w
Bobolicach (część pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m2.
Z dniem 8 lipca 2013 r. ustanowiono na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Bobolicach prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony działki gruntu nr 27/8
o powierzchni 0,2700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Głodowa, stanowiącej
nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej Głodowa nr 9.
W 2013 r. mienie komunalne powiększyło się o:
1. nieruchomości przejęte w drodze cywilno-prawnej umową nieodpłatnego przekazania
własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego
w Szczecinie, Filii w Koszalinie takie jak:
• obręb ewidencyjny Janowiec – niezabudowaną działkę nr 8/22 o powierzchni
0,0462ha oznaczoną jako tereny sportu i rekreacji (plac zabaw),
• obręb ewidencyjny Chociwle – niezabudowana działka nr 77/17 o powierzchni
0,1995ha oznaczona jako droga,
2. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85
o powierzchni 0,12 ha (droga), położoną w obrębie ewidencyjnym Ubiedrze, przejętą
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 59 –
od Powiatu Koszalińskiego w drodze cywilno-prawnej ,,Umową
nieodpłatnie z przeznaczeniem pod drogę kategorii gminnej,
Poz. 3224
darowizny”
3. nieruchomość stanowiąca działki nr 54/2 o powierzchni ogólnej 0,10 ha i nr 54/5
o powierzchni ogólnej 0,26 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ubiedrze
z przeznaczeniem pod drogę kategorii gminnej, przekazaną przez Powiat Koszaliński
nieodpłatnie darowiźnie na rzecz Gminy Bobolice,
4. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 243/3 o
powierzchni 0,0216 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice,
nabytą w drodze zamiany od osoby fizycznej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa
drogowego ul. Ogrodowej w Bobolicach.
W dniu 25 lipca 2013r. Gmina Bobolice w drodze cywilno-prawnej ,,Umową
nieodpłatnego przekazania praw do nieruchomości” Spółka ,,Polskie Koleje Państwowe”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeniosła nieodpłatnie na rzecz Gminy
Bobolice prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości wraz
z własnością budowli i urządzeń posadowionych na gruncie, z przeznaczeniem na cele
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych
Gminy w dziedzinie transportu to jest z przeznaczeniem pod drogi lokalne z funkcją
ścieżki rowerowej:
• Obręb ewidencyjny Głodowa – niezabudowane działki nr 79, nr 80, nr 74/1, nr 35/5 i
nr 35/7 o ogólnej powierzchni 5,2500 ha, stanowiące część zlikwidowanej
wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania
wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Boboliczki – niezabudowane działki nr 64 i nr 52
o łącznej powierzchni 4,10 ha, stanowiące część zlikwidowanej wąskotorowej linii
kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05
grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Pomorzany – działka nr 25 o powierzchni 0,62 ha, na której
znajduje się budowla w postaci wiaduktu kolejowego nad drogą kołową, stanowi
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego działki jest do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Ostrówek – działki nr 80/1 i nr 81 o łącznej powierzchni 4,82ha,
stanowiące część zlikwidowanej linii kolejowej Grzmiąca-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Chlebowo – działki nr 315/1 i nr 315/3 o łącznej powierzchni
2,24ha, stanowiące część zlikwidowanej linii kolejowej Grzmiąca-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Krępa – działki nr 8/2 i nr 8/3 o łącznej powierzchni 5,37 ha, na
działkach znajduje się budowla w postaci drogi kolejowej naziemnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą, a ponadto na działce nr 8/3 znajduje się budowla
w postaci mostu kolejowego, stanowiące część zlikwidowanej wąskotorowej linii
kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05
grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Świelino – działka nr 54/3 o powierzchni 5,4343 ha, stanowi
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Białogard-Świelino, okres
użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 roku,
• Obręb ewidencyjny Dargiń – działka nr 372 o powierzchni 4,5900 ha, stanowi część
zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 60 –
Poz. 3224
zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Jatynia – działka nr 365/1 o powierzchni 2,4400 ha, stanowi
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Dobrociechy – działka nr 606 o powierzchni 3,6200 ha, stanowi
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz
część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres
użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
• Obręb ewidencyjny Różany – działki nr 14 i nr 14/2 o łącznej powierzchni
2,9800 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056
Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej
nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia
05 grudnia 2089 roku,
Umową darowizny w drodze cywilno-prawnej Gmina Bobolice darowała:
• W dniu 25.07.2013 r. Powiatowi Koszalińskiemu położoną w obrębie
ewidencyjnym Ubiedrze - działkę nr 122/1 o ogólnej powierzchni 0,42 ha,
z przeznaczeniem pod drogę kategorii powiatowej,
• W dniu 26.07.2013 r. Skarbowi Państwa Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczecinek położoną w obrębie ewidencyjnym
Łozice - działkę nr 244 o ogólnej powierzchni 0,7276 ha, z przeznaczeniem pod
drogę leśną
• W dniu 17.09.2013 r. Województwu Zachodniopomorskiemu położone w obrębie
ewidencyjnym Łozice - 3 działki o nr 73/2, nr 82/1 i nr 110/1 o ogólnej powierzchni
0,1969 ha, zajęte na cel publiczny, pod drogę wojewódzką Nr 171.
W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sprzedano następujące
nieruchomości:
• 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
• 1 działkę przeznaczoną pod stację transformatorową,
• 2 działki rolne,
• 1 działkę oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jako park,
• 4 działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych,
• 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu,
• 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców,
• 1 budynek mieszkalny w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego
najemcy.
Ponadto w dniu 29.10.2013 r. zbyto 1 działkę gruntu w drodze zamiany
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 61 –
Poz. 3224
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH:
Gmina Bobolice posiada udziały członkowskie w niżej wymienionej ilości i wysokości:
1. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 130 udziałów po 100,00 zł o ogólnej
wartości 13.000,00 zł;
2. Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie – 139 udziałów po 700,00zł
o ogólnej wartości 97.300,00zł;
3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białogardzie – 42.877 udziałów po 500,00zł o ogólnej wartości
21.438.500,00zł.
RAZEM udziały Gminy Bobolice wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą
21.548.800 zł.
Zbiorcze zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy
Bobolice stanowi załącznik nr 1.
II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2013 r.
W 2013 r. uzyskano następujące dochody z mienia:
1.
2.
3.
4.
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 607.454,19 zł
Z tytułu użytkowania wieczystego – 20.260,35 zł,
Z tytułu sprzedaży mienia - 336.285,30 zł.
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
1.959,75 zł.
OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA W 2013 R. wynosiły – 965.959,59 zł.*
*Stan na dzień 31.12.2013r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 62 –
Poz. 3224
Załącznik nr 1
ZBIORCZE
zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie BOBOLICE oraz w mieście Szczecin
Stan na 31.12.2013r.
Sposób użytkowania
Opis mienia
Według grup rodzajowych
Jednostka
miary
Ilość
Użytkowanie
Użytkowanie
wieczyste
Dzierżawa
najem
i inne
I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓŁEM
Użytki rolne RAZEM:
ha
ha
678,0
170,0
3,8
1,1
22,0
12,0
31,7
30,0
10,4
2,5
ha
ha
ha
ha
ha
ha
120,0
1,0
16,0
23,0
9,0
1,0
0,3
0,0
0,4
0,3
0,1
0,0
10,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
22,2
0,0
4,2
3,0
0,5
0,1
0,7
0,0
0,0
0,9
0,9
0,0
Grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzaczone RAZEM:
ha
21,0
0,0
0,0
0,2
0,0
1. lasy
2. grunty zadrzewione i zakrzaczone
ha
ha
2,0
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
Grunty zabudowane i
zurbanizowane RAZEM:
ha
469,0
0,7
10,0
1,5
7,9
1.tereny mieszkaniowe
2.tereny przemysłowe
3.inne tereny zabudowane
4.zurbanizowane tereny niezabudowane
5.tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
6.użytki kopalne
7 .drogi
8. tereny kolejowe
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
20,0
3,0
23,0
15,0
20,0
4,0
380,0
4,0
0,0
0,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
1,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,7
1,5
2,5
0,0
0,0
0,0
ha
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ha
18,0
2,0
0,0
0,0
0,0
1. grunty orne
2.sady
3.łąki trwałe
4. pastwiska trwałe
5.grunty rolne zabudowane
6. grunty pod rowami
Grunty pod wodami (powierzchniowymi
stojącymi) – gmina
Nieużytki
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 63 –
Poz. 3224
Sposób użytkowania
Opis mienia
Według grup rodzajowych
Jednostka
miary
Ilość
Użytkowanie
Użytkowanie
wieczyste
Dzierżawa
najem
i inne
II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem
szt.
220
-
-
-
206
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia
tymczasowe –OGÓŁEM w tym:
szt.
203
-
-
-
203
szt.
szt.
szt.
188
12
1
-
-
-
188
12
1
szt.
2
-
-
-
2
szt.
szt.
szt.
szt.
5
1
1
8
7
-
-
-
szt/m2
1/9327,70
-
-
-
1
m2
267,42
szt/m2
1/46,75
-
-
-
1
szt.
km
km
szt./ha
szt./ha
3
5,6
0
1/ 10,65ha
7/ 8,45ha
-
-
-
-
a)
b)
c)
d)
lokale mieszkalne
lokale socjalne
pomieszczenia tymczasowe
lokale mieszkalne wykorzystywane
jako biuro
2. szkoły
3. przedszkola
4. ośrodki kultury
5. świetlice wiejskie i środowiskowe
6. Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w
Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7
składający się z:
a) pomieszczenia gimnazjum (pawilon D i część
pawilonu
E),
zaplecze
sportowo
–
gastronomiczne (pawilon C), hala widowiskowo
– sportowa z zapleczem (pawilon F) oraz boiska
sportowe „ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym
2
o łącznej powierzchni 9327,70 m .
b) pomieszczenia
Środowiskowego
Domu
Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (część
2
pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m .
7. budynek magazynu żywności w Bobolicach przy
ul. Jedności Narodowej
III. BUDYNKI I BUDOWLE -razem
w tym:
1. budynki (hydrofornie)
2. sieci i przyłącza
3. sieci i urządzenia kanalizacyjne
WYSYPISKO ŚMIECI (nieczynne)
CMENTARZE KOMUNALNE
1
2
5,6
-
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 64 –
Poz. 3224
( CZĘŚĆ OPISOWA )
OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem:
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych dochodów
w 2013 roku:
Plan wg
I wersji
Plan po
zmianach
Wykonanie na
dzień
31.12.2013.
Wskaźnik
zmian
( poz. 2: 1)
1
36 973 037,00
2
38 134 115,39
3
36 606 372,75
4
103,1%
% wykonania
planu wg I
wersji
( poz. 3:1 )
5
99,0%
% wykonania
planu po
zmianach
( poz. 3:2 )
6
96,0 %
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem:
Plan i wykonanie wydatków budżetowych , wskaźnik zmian planu oraz procent wykonania planu
przedstawiono poniżej:
Plan wg
Plan po
zmianach
Wykonanie na
dzień
31.12.2013r.
Wskaźnik
zmian
( poz. 2: 1)
2
37 536 283,39
3
36 558 748,58
4
102,1%
I wersji
1
36 777 876,15
% wykonania
planu wg I
wersji
( poz. 3:1 )
5
99,4 %
% wykonania
planu po
zmianach
( poz. 3:2 )
6
97,4 %
3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:
Realizacja dochodów :
wyszczególnienie
1
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
RAZEM
Plan wg
I wersji
2
34 417 027,00
2 556 010,00
36 973 037,00
Plan po
zmianach
3
37 074 989,84
1 059 125,55
38 134 115,39
Wykonanie na
31.12.2013
4
35 782 537,16
823 835,59
36 606 372,75
%
(4:3)
5
96,5
77,8
96,0
Plan wg
I wersji
2
33 364 231,85
3 413 644,30
36 777 876,15
Plan po
zmianach
3
34 512 740,26
3 023 543,13
37 536 283,39
Wykonanie na
31.12.2013
4
33 568 760,65
2 989 987,93
36 558 748,58
%
(4:3)
5
97,3
98,9
97,4
Realizacja wydatków:
wyszczególnienie
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 65 –
Poz. 3224
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:
Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2013 rok, według I wersji uchwały budżetowej
stanowił nadwyżkę w kwocie 195 160,85 zł.. Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 1
i 2 – planowana nadwyżka uległa zmianie:
1.
uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/270/13 z dnia 27.06.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie
195 160,85 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 2 088 753,52 zł., która przeznaczona
zostanie na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu przez
instytucje kultury;
2. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/275/13 z dnia 27.08.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie
2 088 753,52 zł. zmniejszono na nadwyżkę w kwocie 131 855,45 zł., która przeznaczona
zostanie na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu przez
instytucje kultury;
3. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/289/13 z dnia 29.10.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie
131 855,45 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 136 855,45 zł., która przeznaczona zostanie
na spłatę rat kredytów;
4. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/309/13 z dnia 30.12.2013r. planowaną nadwyżkę w kwocie
136 855,45 zł. zwiększono na nadwyżkę w kwocie 597 832 zł., która przeznaczona zostanie na
spłatę rat kredytów w kolejnych latach budżetowych.
Na dzień 31.12.2013 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką w kwocie 47 624,17 zł.
Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec 2013 roku spełniona została
relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia
dochodów i wydatków bieżących.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1. DOCHODY WŁASNE - 14 804 938,47 zł. – 40,4 % wykonanych dochodów ogółem
W 2013 roku
z
dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości
14 804 938,47zł., co stanowi 91,9% wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
wpływów z podatków,
odsetek od podatków i
rekompensaty utraconych
dochodów z tytułu podatków
PLAN
po zmianach
WYKONANIE
na dzień 31.12.2013
%
3:2
2
3
4
7 134 638,01
6 601 188,84
92,5 %
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 66 –
Poz. 3224
wpływów z opłat
91,4%
785 778,85
575 735,01
718 459,72
340 445,05
59,1%
573 735,01
338 485,30
59,0%
7 616 937,56
7 144 844,86
93,8%
16 113 089,43
14 804 938,47
91,9%
Dochody majątkowe,
(bez dotacji)
w tym ze sprzedaży majątku
pozostałe dochody
( pkt.1.2; 1.4)
(w tym dochody jednostek i Urzędu mandaty z tyt. fotoradaru, grzywny i
inne kary pieniężne od ludności
RAZEM:
Szczegółowe wielkości planowanych i uzyskanych dochodów własnych z poszczególnych źródeł
przedstawiono poniżej;
1.1.
Dochody z podatków i opłat lokalnych - 7 319 648,56 zł.
Dochody planowane były na poziomie 7 920 416,86 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w
wysokości 7 319 648,56 zł. , tj. 92,4 % planu. ( pkt.1.1.1-1.1.3).
Dochody te stanowią 20 % wykonanych dochodów ogółem.
1.1.1. Podatki lokalne
Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 6 991 501,01 zł.
zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 92,3 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i
wyniosły kwotę ogółem 6 456 265,48 zł., z tego:
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospod. osób fiz.
opłacanych w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
RAZEM
PLAN
po zmianach
2
4 940 467,01
1 233 700
455 435
218 777
800,00
WYKONANIE
31.12.2013.
3
4 353 507,05
1 219 055,20
456 735
218 080,69
1 440,57
%
4
88,1
98,8
100,3
99,7
180,1
16 500
125 822
27 884,50
179 562,47
169
142,7
6 991 501,01
6 456 265,48
92,3%
3:2
Z uwagi, że stawki podatków w 2013 roku nie były określone w maksymalnych wysokościach
dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych powstały skutki budżetowe.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyliczone za okres sprawozdawczy do 31.12.2013 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 67 –
Poz. 3224
wynoszą kwotę 324 552,80 zł. ( podatek od nieruchomości 249 960,80 zł.; od środków
transportowych – 74 592 zł. )
W 2013 roku również udzielono ulg i zwolnień ( bez ustawowych) z tytułu podatku od
nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 178 784,76 zł. oraz z tytułu rozłożenia na
raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 30 774,86 zł. ( podatek rolny, leśny,
od spadków i darowizn oraz od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń
zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 15 097,32 zł. ( poniżej szerzej omówiono to
zagadnienie ).
Informacja dotycząca zaległości podatkowych ( łączne zobowiązanie pieniężne ) osób
fizycznych i ich egzekwowanie - w roku 2013r.
Ad.1. Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku
rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wynoszą 665.616,23 zł.
Powyższa kwota stanowi salda końcowe 689 podatników z kwotami zaległości
od 0,02 złotych do 53.772,00 złotych
Ad.2. W roku 2013 roku wysłano w czterech ratach 1740 szt. upomnień do osób
fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia
zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono 470 szt.
tytułów wykonawczych O/F na ogólną kwotę 173.639 ,03 złotych.
Informacja dotycząca zaległości podatkowych osób prawnych i ich egzekwowanie - w roku
2013r.
Ad.1. W 2013 roku wysłano 13 szt. upomnień do osób prawnych , które nie wpłaciły
należnego podatku w terminach ustawowych.
W roku 2013 dokonano również zabezpieczenia zaległości w postaci wpisów hipoteki przymusowej
na nieruchomościach dłużników. Skierowano do Sądu 7 wniosków o wpis hipoteki zabezpieczającej
zaległości w kwocie 125.044,00 złotych.
(opracowała Zając Karolina)
Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy
Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób
prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych . Trudności ściągnięcia wierzytelności wynikają z
niskich dochodów podatników, bądź ukrytych, na które Urząd Skarbowy nie ma wpływu. W
odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku
ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy
również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.
Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków osobom fizycznym i prawnym
w 2013 roku:
W roku 2013 wpłynęło 51 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na
raty podatków, z czego wydano:
- 33 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę należności głównej 13.153,32zł oraz odsetek 1.944,00zł
- 4 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zaległości w wysokości 16.285,28zł oraz odsetki 16.541,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 68 –
Poz. 3224
- 5 decyzji dotyczących odroczenia należności głównej na łączną kwotę 67.216,70 zł oraz odsetki
4.301,00 zł
- 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
Natomiast 6 wniosków rozpatrzono negatywnie,
Ponadto Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg nie podatkowych w następującej formie:
- umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 146,53 zł oraz odsetek
w kwocie 49,82 zł,
- umorzenia należności głównej z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 3.940,00 zł.
- 38 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty z tytułu płatności za mandaty w łącznej kwocie
7.630,00 zł.
Rok
2013
Rok
2012
Kwota
udzielonych
ulg w w
formie
umorzenia
(zł)
Rodzaj podatku
Ilość
podań
Osoby
prawne
Osoby
fizyczne
Kwota
udzielonych
ulg w w
formie
umorzenia
(zł)
razem
Ilość
podań
9.595,82
0,00
3.557,50
3.557,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.921,00
1.921,00
0,00
1.944,00
1.944,00
12.537,80
12.537,80
0,00
15.097,32
15.097,32
8.165,80
0,00
2.451,00
2.451,00
Podatek od
środków
transportowych
0,00
0,00
Odsetki
0,00
0,00
Ogółem
70
70
razem
9.595,82
8.165,80
Podatek rolny i
leśny
Osoby
fizyczne
0,00
0,00
Podatek od
nieruchomości
Osoby
prawne
51
51
( opracowała – Longina Reinert )
1.1.2. Wpływy z opłat
W 2013 roku z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 785778,85 zł. uzyskano
dochody w kwocie 718 459,72 zł., co stanowi 91,4% ostatniej wersji planu. Wykonanie na niskim
poziomie opłat ogółem wynika głównie z niskiego wykonania dochodów wpływów z innych lokalnych
opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 88,6%, w tym za zajęcie pasa
drogowego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. „opłaty śmieciowej”,
wdrożonej od 1 lipca 2013 roku, jako nowego systemu gospodarki odpadami
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
Opłata produktowa
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Opłata eksploatacyjna
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w
tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty
śmieciowej”
Wpływy z różnych opłat, w tym koszty
upomnień od podatków
RAZEM
– 69 –
Poz. 3224
PLAN
po zmianach
2
1 000,00
24 000,00
13 000,00
3 500,00
4 000,00
24 600,00
WYKONANIE
31.12.2013
3
0
25 264
13 210
3 542
4 731,12
20 260,35
%
4
0
105,3
101,6
101,2
118,3
82,4
188 000,00
487 000,00
187 477,09
431 248,94
99,7
88,6
40 678,85
32 726,22
80,5
785 778,85
718 459,72
91,4
3:2
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 187477,09zł.
Ilość zezwoleń w 2013 roku:
A- 59 szt. B-47 szt.
C-39 szt.
z tego:
w ciągu roku przedsiębiorcy zrezygnowali z zezwoleń:
A- 10 szt. B- 6 szt.
C-39 szt.
nowych zezwoleń wydano:
A- 6 szt. B-4 szt.
C-5 szt.
(opracowała: Barbara
Mirosławska)
1.1.3 Odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensata utraconych dochodów z
tytułu podatków i opłat - 144 923,36 zł.
Dochody z tytułu:
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie 71 470 zł, wykonano
na kwotę 73 152,36 zł.
– rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie
71 667 zł., wykonano w wysokości 71 771 zł.
1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 443 894,90 zł.
Dochody jednostek stanowią 6,7 % wykonanych dochodów ogółem.
Planowane wpływy w kwocie ogółem 2 598 223,62 zł. zostały wykonane w 94,1 %, , w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 70 –
Poz. 3224
1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: 145 769,42 plan 138 310 zł., z tego:
- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –
67 016,26 zł.
plan 67 220,00 zł
- inne, odsetki - przedszkole
9 758,59 zł.
plan 2 040,00 zł
- wpływy ze stołówki szkolnej
68 994,57 zł.
plan 69 050,00 zł
2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach:
– wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali
- wpływy z usług
– pozostałe dochody, odsetki
85 908,56 plan 85 505,09 , z tego:
– 36 370,50 zł.
plan 36 122,50 zł
43 587,70 zł.
plan 43 697,43 zł
5 950,36 zł.
plan 5 685,16 zł
Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 94 692,56 zł., plan 94 289,09 zł.
Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji
całego budżetu, tj. wpływów z różnych opłat w pkt. 1.1. o kwotę 62 zł. oraz w pkt. III środki
zewnętrzne o kwotę 8 722 zł.
3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach:
75 255,49 zł. plan 74 067,00 zł, z tego:
– wpływy ze stołówki szkolnej 60 129,82 zł. plan 60 002,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki
15 125,67 zł plan 14 065,00 zł.
Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 75 414,49 zł., plan 74 067,00 zł.
Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji
całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 159 zł.
4)Zespół Szkół w Dargini :
- wpływy z różnych dochodów i odsetki - wpływy z najmu pomieszczeń
-
2 539,28 zł.
-
5)Szkoła Podstawowa w Drzewianach
- wpływy z różnych dochodów i odsetki
140,61 zł.
6)Szkoła Podstawowa w Kurowie
- wpływy z różnych dochodów i odsetki
- dochody z najmu
10 221,60 zł.
7)Szkoła Podstawowa w Kłaninie
- wpływy z usług, różnych dochodów i odsetki
759,20 zł.
8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych -drogi publiczne gminne
- zakłady gospodarki mieszkaniowej
– działalność usługowa-cmentarze
- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni w miastach i gminie
- kotłownie
2 107 302,55 zł.
plan 1 550,00 zł., z tego:
339,28 zł. plan
0,00 zł.
2 200,00 zł. plan 1 550,00 zł.
plan
100,00 zł.
plan
10 168,00 zł
6 221,60 zł. plan 6 168,00 zł.
4 000,00 zł. plan 4 000,00 zł.
plan
-
1 314,00 zł.
plan 2 259 571,53 zł.:
321 579,21 zł. plan 363 224,00 zł
558 661,57 zł. plan 607 722,00 zł.
119 202,05 zł. plan 122 000,00 zł.
50 638,63 zł. plan 51 500,00 zł.
1 689,30 zł. plan
7 000,00 zł.
1 055 531,79 zł. plan 1108 125,53zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 71 –
Poz. 3224
Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 2 122 712,55 zł., plan
2 272 571,53 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z
opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 13 210 zł. ( plan 13 000,00 zł. )
9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 998,19 zł. plan 27 638,00 zł.
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- 9 327,48 zł. plan
- darowizny, zapisy w postaci pieniężnej z tytułu kiermaszy
- 2 638,00 zł. plan
– wpływy z różnych dochodów, odsetki
4 032,71 zł. plan
25 000,00 zł.
2 638,00 zł.
0,00 zł.
Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 26 630,16 zł. Wpływy pomniejszono ze
względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj.
wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernych wysokościach w wysokości 9 215,45 zł. ( plan 11 000 zł. ), odsetki od dotacji
1 382,82 zł. ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej oraz
wpływy z różnych opłat 33,70 zł.
1.3. Dochody majątkowe gminy ( bez dotacji ) –
340 445,05 zł.
W 2013 roku na planowane po zmianach dochody ze sprzedaży majątku w kwocie
575 735,01 zł. gminy w formie sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności zrealizowano dochody w kwocie 340 445,05 zł., tj. 59,1% planu z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności nieruchomości.
Dochody majątkowe stanowią 0,9 % zrealizowanych dochodów ogółem.
Wpływy ze sprzedaży majątku :
338 485,30 zł.
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności
1 959,75 zł.
W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano następujące nieruchomości:
Lp.
Rodzaj nieruchomości
Ilość
sprzedanych
nieruchomości
[szt.]
1.
działki pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne
4
201.843,00
2.
działka przeznaczona
pod stację transformatorową
1
9.348,00
3.
działki rolne
2
32.100,00
4.
działka oznaczona w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jako park
1
15.000,00
Cena sprzedaży
nieruchomości
brutto [zł]
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 72 –
Poz. 3224
5.
działki sprzedane z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych
4
13.263,00
6.
lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu
1
45.500,00
13
27.835,00
1
1.685,00
27
346.574,00
lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą
7.
na rzecz dotychczasowych najemców
budynek mieszkalny sprzedany z bonifikatą
8.
na rzecz dotychczasowego najemcy
RAZEM:
Sporządził: Kierownik NŚ -Marcin Pachołek
1.4. Pozostałe dochody - 4 700 949,96 zł.
Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie stanowiące 12,8 %
wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :
Lp.
Wyszczególnienie
1
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych z tytułu realizacji wyroków
sądowych, kary sądowe na rzecz gminy , za
nienależyte wykonanie umowy przez
wykonawcę robót 63 000 zł.,
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
inne 137,14 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych,
Pozostałe odsetki
2
3
4
5
6
7
Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie
pieniężnej ( dotyczy głównie darowizny RWiK
na wkład własny do sieci kanalizacyjnej w
miejscowości
Cybulino
473 246,05
zł.
i Sołectwa 1 100,00 zł. i jednostka OSP Porost
2 000 zł.)
wpływy z różnych dochodów,
w tym m.in.: zwroty wydatków w rozdziale 75023 z
tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii,
wody, itp. na kwotę 21 179,03 zł.; wpłaty dla
jednostek OSP z terenu gminy Bobolice 22 404,49 zł.
z tytułu dofinansowania do zakupu sprzętu oraz
Plan
3 693 351,25
Wykonanie
na 31.12.2013
3 815 056,35
3 655,70
65 509,11
26,56
137,14
108 153,41
115 228,72
2 566,31
2 804,86
476 346,05
476 346,05
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
8
9
10
– 73 –
Poz. 3224
wpłaty na obóz Młodzików; refundacja za prace
społecznie użyteczne za XII 2012 roku w kwocie
9 655,80 zł., wpłaty rodziców na wymianę młodzieży
18 000 zł., zł.; odszkodowanie za uszkodzony
fotoradar straży miejskiej 90 533,80 zł, planowany
zwrot podatku VAT z tytułu przeprowadzonych
inwestycji 0,00 zł., refundacja wydatków za
ubezpieczenie nimbusa i dzierżawę przewoźnika
dowozów szkolnych – 6 350,00 zł., refundacja
wydatków za dziecko w przedszkolu – 998,16 zł.;
wydruki książek opłaty śmieciowej 1 010 zł.;
refundacja wydatków rozgraniczenia nieruchomości
293 zł
696 765,93
172 424,28
Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w
nadmiernej wysokości lub niezgodnie z
przeznaczeniem przez stowarzyszenia wraz z
odsetkami 58,73 zł. oraz instytucje kultury11 223,21 zł. z działalności sportowej
dywidendy
26 570,00
37 716,51
11 278,73
11 281,94
0
4 445,00
5 018 713,94
4 700 949,96
RAZEM
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
3 524 170,75 zł. , tj. 9,6 % wykonanych dochodów ogółem.
Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów natomiast CIT -wg wykonania
udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 3 640 002 zł.,
z czego :
- udziały w PIT - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 3 550 002 zł.- wykonano w
wysokości 3 420 507,00 zł., tj. 96,4 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle
dochodów
- udział w CIT - podatku od osób prawnych : plan 90 000,00 zł.- wykonanie 103 663,75 zł., tj. 115,2%
planu.
Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od
gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany ustawowo przez
Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń
podatkowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 74 –
Poz. 3224
III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie
dotacji - 749 853,23 zł., stanowią 2,1 % wykonanych dochodów ogółem.
W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły
środki w kwocie 749 853,23 zł., na plan w wysokości 745 377,42 zł., tj. 100,6% planu, tytułem:
- projekt MGOPS Pomocna Dłoń Plus – POKL- projekt Urzędu Bobolice gminą partycypacji – PO KL
- projekt ze środków FMP POMERANII 2011 I festiwal Graffiti - projekt polsko-niemiecka wymiana młodzieży – Gimnazjum
- projekt FMP Dziś, jutro, zawsze .. – Urząd
- projekt FMP 2010 Polsko-niemieckie spotkania turniej pn.. Urząd
- projekt FMP 2011 polsko-niemieckie spotkania – ST… Urząd
- projekt RPO – rozliczenie „wyposażenie Gimnazjum ..” Urząd
- projekt PROW 2012 – Legendy Bobolickie
- projekt INTERREG IV A Dni Bobolic Polsko niemieckie spotkania rockowe
- projekt – wodociąg Bożniewice –Wojęciono- PROW UE
- program Usuwanie azbestu - WFOSiGW
139 869,00 zł.
17 143,52 zł.
24 402,65 zł.
8 722,00 zł.
2 695,33 zł.
1 445,25 zł.
2 716,06 zł.
315 643,54 zł.
8 500,00 zł.
18 472,72 zł.
167 747,00 zł.
42 496,16 zł.
w tym środki UE, tj.: 698 635,07 zł., w tym:
•
•
•
•
•
Program Operacyjny Kapitał Ludzki –
Regionalny Program Operacyjny –
FMP POMERANIA
INTERREG IV A
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
157 012,52 zł.
315 643,54 zł.
31 259,29 zł.
18 472,72 zł.
176 247,00 zł.
IV. DOTACJE - 5 821 060,30 zł. – 15,9% dochodów ogółem
- z budżetu państwa -
5 810 462,03 zł. - 15,9 % dochodów ogółem
- zwroty dotacji - 10 598,27 zł. – 0% dochodów ogółem
I. Dotacje z budżetu państwa:
Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje na realizację zadań własnych i
zleconych gminie w wysokości 5 810 462,03 zł. na plan w wysokości 5 918 296,54 zł.
Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy. Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące
własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, tj.:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 75 –
Poz. 3224
1) dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień z
administracją rządową gmina otrzymała w wysokości 4 734 132,21 zł., oraz 3 500 zł. na podstawie
porozumień z administracją rządową, tj. łącznie 4 737 632,21 zł., z tytułu:
- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
503 457,46 zł.
– prowadzenie spraw obywatelskich oraz USC
75 197,01 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców
1 640,00 zł.
– w zakresie pomocy społecznej:
4 153 837,74 zł.
*ośrodki wsparcia 347 700 zł..; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne
3 704 891,74 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej 27 846 zł., pozostała działalność 73 400 zł.;
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon
3 500,00 zł.
2) Na dofinansowanie zadań własnych bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na
kwotę 1 072 829,82 zł. , na plan w wysokości 1 104 384 zł., tj. 97,1 % planu z przeznaczeniem na:
- z zakresu pomocy społecznej
828 160,97 zł.
*wspieranie rodziny 16 233,00 zł. ; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 067,89 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 260 056,22 zł.,
zasiłki stałe 243 934,86 zł., ośrodki pomocy społecznej 174 000 zł., pozostała działalność 114 869 zł.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 123 750 zł
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 23 026,66 zł.
- z zakresu wychowania przedszkolnego
– 97 892,19 zł.
II. zwroty dotacji celowych z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości przez beneficjentów na plan w wysokości 11 000 zł.– 10 598,27 zł. , z tego
- z pomocy społecznej 9 215,45 zł i z odsetkami 1 382,82 zł. .,
Wszystkie wymienione dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień są
przeznaczane i wydatkowane na cele określone przez dysponentów tych środków.
V. SUBWENCJA OGÓLNA
- 11 706 350 zł. - 32,0 % wykonanych dochodów ogółem.
Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów wg I wersji planu wynosiła
11 852 223,00 zł., w tym
- część oświatowa
– część wyrównawcza
– część równoważąca
-
7 655 917 zł.
4 180 321 zł.
15 985 zł.
W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia
subwencji oświatowej o kwotę 141 701 zł. , następnie wg zawiadomienia MF dokonano zwiększenia
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 76 –
Poz. 3224
o kwotę 3 316 zł. uchwałą RM Nr XXX/275/13 z dnia 27.08.2013r.
Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosi: 11 706 350zł.
- część oświatowa
– część wyrównawcza
- część równoważąca
- plan 7 517 532 zł.
- plan 4 172 833 zł.
- plan
15 985 zł.
- wykonanie - wykonanie - wykonanie -
7 517 532 zł.
4 172 833 zł.
15 985 zł.
Zestawienie dochodów: 36 606 372,75
1)
2)
3)
4)
5)
Dochody własne
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE)
Dotacje
Subwencja ogólna
-
14 804 938,47 40,4%
3 524 170,75 9,6%
749 853,23 2,1%
5 821 060,30 15,9%
11 706 350,00 32,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 77 –
Poz. 3224
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:
1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1,5% wykonanych wydatków ogółem
Na wydatki związane z rolnictwem planowano przeznaczyć 547 077,14 zł., wydatkowano
543 278,76 zł., tj, 99,3% planu. Wydatki przeznaczono na:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla
osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody na kwotę
0 zł.
Wydatki inwestycyjne – planowano 1 000 zł., omówiono w załączniku inwestycyjnym
– 0 zł.
Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 25 813,32 zł .
Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w
Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok. Dokonuje się
również płatności za IV kwartał 2012 roku - po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych i za 3
kwartały 2013 roku, wynikające z rozliczeń. Wydatki wykonano w 90,4 % planu.
Pozostała działalność – rozdział 01095 – 517 465,44 zł.
Wydatki wykonano w 100 % planu , który stanowi kwotę 517 513,14 zł.
Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
- zwrot podatku akcyzowego
503 457,46 zł.
(z czego na obsługę zadania 9 822,29 zł., na wypłatę zwrotu podatku 493 635,17 zł. ).Wydatki
stanowią zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.
Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:
- prenumerata Gazety Sołeckiej
1 223,60 zł.
- pokazy rolnicze - transport
1 000,00 zł.
- doposażenie plac zabaw ul. Świerczewskiego w Bobolicach5 104,50 zł.
- doposażenie- garaż sołectwo Chociwle
2 630,00 zł.
- transport rolników na targi w Barzkowicach
1 350,00 zł.
- składka na forum sołtysów
700,00 zł.
- dofinansowanie do badania gleby dla rolników
1 999,88 zł.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,4%
wydatków wykonanych ogółem
Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 515 372,18 zł.
Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne
277 204,90 zł.,
Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie
zrealizowano w 98,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 280 950 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 78 –
Poz. 3224
W roku budżetowym 2013 wysokość dopłat gminy do 1 m3 wody stanowi kwotę brutto 1,53 zł.
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego
-
238 167,28 zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3,1 % ogółu wydatków
Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 1 135 064,15 zł. , tj. w 99,0% planu, który wynosi
1 146 127,80 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i
Oświatowych:
Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 135 064,15 zł.
W ramach posiadanych środków wykonano m.in. następujące zadania:
1) Urząd Miejski – 543 065,07 zł.
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Chlebowo/Głodowa- 15 260,87 zł.
- zajęcie pasa drogowego
45,80 zł.
- dostawa gruzu na drogi
183 781,70 zł
- zakup materiałów do naprawy drogi w Starym Bornem
159,60 zł.
- zakup ławek, kosza, donicy na ul. Wojska Polskiego w B-cach
4 489,50 zł.
- wydruk ulotek na budowę rond w Bobolicach
553,50 zł.
- podatek od nieruchomości
7 031,00 zł.
- rozbiórka budynku Sapporo na gruz na drogi
3 198,00 zł.
Wydatki inwestycyjne
–
328 545,10 zł.
2) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych - 591 999,08., z tego tytułem:
Plan – wynagrodzenia z pochodnymi
Wykonania – wynagrodzenia z pochodnymi
- 292.925,00
- 292.923,44
Plan
Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3 911,00
- zakup odzieży , środków czystości
- woda do picia w okresie lekkim
- pranie odzieży
- zupy dla pracowników zimą
§ 4220 zakup środków żywności
1 694,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
215.778,00
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – remonty dróg
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu – akcja zima
- zakup opon części, olejów, akcesoria do pojazdów, sprzętu
- zakup materiałów do naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej
- zakup kostki brukowej do naprawy chodników
3 883,24
1 693,45
215.777,83
96.288,69
23.949,14
49.304,94
14.977,39
13.311,62
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 79 –
Poz. 3224
-zakup materiałów, sprzętu do remontu dróg, chodników
- zakup kruszywa (podbudowy ) do remontu nawierzchni ulicy Działkowej
-zakup artykułów, sprzętu dla grupy osadzonych remonty dróg
- zakup odzieży roboczej, środków czystości
- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych
§ 4270 Zakup usług remontowych
- naprawa, remont skrzyni biegów koparki Komatsu
- remont żurawia Atlas w samochodzie Iveco
-pozostałe naprawy – ksero
13.750,99
1.276,25
1.241,56
1.293,86
383,39
10.292,00
§ 4280 Badania lekarski
- okresowe badania lekarskie pracowników
940,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
27.743,00
- dozór techniczny – badania okresowe, opłaty roczne
- lokalizatory abonament
- okresowe badania – legalizacja tachografu
- rejestracja pojazdu, wymiana dowodów rejestracyjnych
- pomiar hałasu i drgań
- wywóz nieczystości, czyszczenie instalacji odwadniającej (Głodowa, Dobrociechy)
-przegląd pogwarancyjny Orion
-wadium na przetargi GDDKiA oraz ZZDW
- załadunek żużlu MEC …
-transport piasku, kruszywa do remontu chodników, dróg, przepustów
- toczenie sworzni do łyżki koparki KOMATSU
- okresowy przegląd, wymiana gaśnic
-wycinanie plazmą elementów do naprawy pługa odśnieżnego Komatsu
-wymiana bocznej szyby kabiny kierowcy Iveco
-opinia rzeczoznawcy uszkodzenia opon Orion
- pozostałe usługi
§ 4350 zakup dostępu do Internet
§ 4360 zakup usług tel. komórkowej
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie pojazdów
- Ubezpieczenie ogólne
- Podatek drogowy
- Emisja pyłów
10.291,05
6.519,00
3.606,00
166,05
416,00
748,00
1 074,00
1 016,00
8.864,00
940,00
940,00
27.742,68
798,70
3.837,60
325,29
504,00
528,90
945,89
4.297,62
11.900,00
738,00
2.217,08
147,60
65,19
24,60
174,83
318,56
918,82
415,74
747,15
1073,05
1 015,33
8.863,12
3.850,34
839,00
3.704,00
469,78
§ 4440 odpis na ZFŚS
§ 4530 podatek VAT
§ 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
§ 4700 szkolenia pracowników
Ogółem :
1. Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu:
8 960,00
16 623,00
500,00
550,00
592 034,00
8 960,00
16 623,00
500,00
550,00
591 999,08
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
– 80 –
Poz. 3224
Iveco Cargo – naprawy bieżące, usterki, przeglądy – naprawa cięgła zmiany biegów,
regulacja, wymiana zaworu przełącznika zmiany biegów, wymiana pierścieni
uszczelniających, naprawa uszkodzonego stopnia kabiny, wymiana osłon błotnika, naprawa
drzwi, regulacja zawiasów, naprawa nadkola kabiny – wycinanie zużytych elementów,
wspawanie nowych blach, malowanie konserwacja, mocowanie siedziska pasażera.
Przygotowanie do rejestracji – wymiana przewodów olejowych kolumny kierownicy,
wymiana tulei, resorów, wymiana bębnów hamulcowych, regulacja hamulców, usuwanie
luzów zawieszenia kabiny, wymiana teleskopów, tulejowanie wybieraka skrzyni biegów –
naprawa, naporowa wału pędnego – wymiana łożyska nośnego. Wymiana tulei resorów
tylnych. Naprawy bieżące – usterki, przeglądy, wymiana filtrów i oleju.
Koparko - ładowarka MTZ – 82 – naprawa cięgła zmiany biegów, regulacja przekaźnika,
regulacja sprzęgła WOM, naprawa wału pędnego napędu, likwidacja przecieków układu
hydraulicznego, naprawa piasty koła przedniego, wymiana uszkodzonych półosi przedniego
napędu, naprawy bieżące – usuwanie usterek, przeglądy, wymiana filtrów olejów wymiana
pompy układu kierowniczego. Naprawa silniczka wycieraczek, naprawa świateł, dokręcenie
luźnych połączeń.
Koparko – ładowarka Komatsu – dorabianie uchwytów do mocowania lampy błyskowej,
wymiana przewodów olejowych tylnej łyżki koparki, układu kierowniczego – likwidacja
wycieków układu hydraulicznego. Zamontowanie tulei do tylnej łyżki – skarpówki, naprawa
sworznia. Skrobanie rdzy, czyszczenie, malowanie ramion podpory koparki, spawanie
przedniego błotnika. Demontaże skrzyni biegów do remontu w zakładzie specjalistycznym i
montaż po naprawie do pojazdu. Wymiana akumulatora olejowego przedniej łyżki –
dorabianie krućca redukcyjnego. Naprawa ogrzewania kabiny kierownicy, naprawy bieżące,
obsługi okresowe, wymiany filtrów i oleju.
Ciągnik Orion 25 – usuwanie usterek, przeglądy bieżące, naprawa spawanie pękniętego
przewodu olejowego, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pękniętego przewodu
paliwowego, naprawa siłownika łyżki przedniej, spawanie rury wydechowej.
Przyczepa Rosner – przygotowanie do rejestracji, wymiana opon, regulacja hamulców,
naprawa instalacji elektrycznej.
Przyczepa Autosan D – 50 – naprawa, przygotowanie do rejestracji przekazanej przez Urząd
Miejski przyczepy 6 tonowej z plandeką, która będzie wykorzystana przy remoncie dróg
gminnych, czyszczenie, spawanie, malowanie, regulacja hamulców, naprawa instalacji
elektrycznej, naprawa zaczepu.
Frezarka Gruntowa –FG-450 – naprawy bieżące , konserwacja – wymiana zużytych zębów i
gniazd bębna frezującego, przeglądy.
Równiarka dróg gruntowych – naprawy bieżące, przeglądy, konserwacja – wymiana
zużytego lemiesza, modernizacja regulacji pochylenia lemiesza zgarniającego z ręcznego na
hydrauliczny.
2. Akcja zima – drogi gminne:
a. W miesiącu styczniu, lutym, marcu, listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt przepracowały przy
zwalczaniu skutków zimy i przygotowaniu na terenie gminy – 366 godzin
b. Remonty naprawy sprzętu:
i.
Pług odśnieżny ALPS – 330 – Orion 25 – naprawa wygiętych i popękanych elementów i
spawanie pęknięć. Spawanie urwanego sworznia głównego, wymiana ponownie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
ii.
iii.
iv.
– 81 –
Poz. 3224
pękniętego sworznia na nowy i wzmocnienie mocowania sworznia do ramy pługa,
spawanie wygiętych i zużytych podpór ślizgowych pługa, wymiana gum lemiesza.
Pług odśnieżny czołowy – MTZ – 82 – spawanie pękniętych elementów, prostowanie,
wymiana zniszczonych lemieszy gumowych, naprawa świateł obrysowych pługa.
Konserwacja pługa przygotowanie do sezonu.
Pług wirnikowy odśnieżny – MTZ – 82 – przegląd, dokręcanie połączeń śrubowych,
konserwacja.
Pług odśnieżny – Komatsu – przegląd, konserwacja, wymiana pękniętych, zużytych gum
lemiesza. Wspawanie, dorobionych elementów wahaczy by pług był bardziej elastyczny
przy odśnieżaniu, przygotowanie do sezonu.
3. Naprawy cząstkowe ulic gruntowych:
a. Ul. Działkowa – długość remontowanego odcinka drogi 0,45 km, prace polegały na
nawożeniu grubego i drobnego gruzu, ubijanie wałem siewnym, profilowanie równiarką oraz
położenie wierzchniej warstwy podbudowy i wałowanie,
b. Ul. J. Narodowej – dojazd do magazynu żywności – długość remontowanego odcinka 0,12
km. Prace polegały na nawożeniu grubego gruzu w miejsca rozmięknięte zaniżone i
zawałowaniu, nawiezienie warstwy drobnego gruzu profilowanie ręczne oraz wałowanie,
następnie nawiezienie warstwy wierzchniej – podbudowa i po ręcznym profilowaniu
zawałowano.
c. Ul. Brzozowa – dojazd do bloków ul. J. Narodowej – długość remontowanego odcinka 0,13
km. Nawieziono grubego gruzu w newralgiczne miejsca, zawałowano, nawieziono warstwę
drobnego gruzu, ręczne profilowanie i zawałowanie, następnie nawieziono wierzchnią
warstwę z podbudowy, profilowano równiarką i wałowano.
d. Torowisko – od ul. Polnej do ul. Fabrycznej – profilowanie równiarką, wałowanie.
4. Naprawy cząstkowe dróg gminnych:
a.
b.
c.
d.
Więcemierz droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka drogi 0,45 km, prace
polegały na nawiezieniu grubego gruzu w celu utwardzenia podłoża, ręczne profilowanie i
rozbijanie gruzu oraz wałowanie wałem ciągnikowym, następnie nawiezieniu wierzchniej
warstwy piasku rozgarnięcie wyprofilowanie i zawałowanie.
Chociwle 146022Z – długość remontowanego odcinka 0,15 km, prace polegały na
nawożeniu grubego gruzu, profilowanie, nawożenie mieszanki na wierzchnia warstwę drogi
oraz wałowanie.
Chlebowo do P. Kostewicz - długość remontowanego odcinka 0,2 km, prace polegały na
odkrzaczeniu części drogi, nawiezieniu grubego gruzu w newralgiczne miejsca w celu
utwardzenia i wyprofilowaniu podłoża oraz nawiezieniu wierzchniej warstwy z piasku
i ponownym wałowaniu.
Chociwle 146023Z – długość remontowanego odcinka 2,6 km, prace polegały na
wyrównaniu równiarką oraz wałem siewnym nawierzchni oraz końcowe wałowanie walcem
nawierzchni drogi.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 82 –
Poz. 3224
Ujazd posesja 9 i 10 droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka drogi 0,40 km,
prace polegały na nawożeniu grubego i drobnego gruzu, frezowanie frezarką gruntową,
profilowanie równiarką oraz położenie wierzchniej warstwy podbudowy i wałowanie.
f. Kije – Lubino 146027Z – długość remontowanego odcinka drogi 1,5 km, prace polegały na
wyrównaniu równiarką nawiezieniu w newralgiczne miejsca gruzu w celu utwardzenia
podłoża oraz wałowaniu.
g. Darżewo – długość remontowanego odcinka 1 km, prace polegały na wyrównaniu równiarką
na całym odcinku drogi newralgiczne miejsca, oraz wałowanie.
h. Lubowo 146008Z - długość remontowanego odcinka 1,1 km, prace polegały na nawożeniu
grubego i drobnego gruzu, wałowaniu, profilowanie równiarką wierzchniej warstwy drogi
oraz wałowaniu wałem ciągnikowym, prowadzone były także prace polegające na
wykonaniu odwodnienia drogi gminnej, Wiosną planowane jest dokończenie prac
odwadniających oraz położenie wierzchniej warstwy z podbudowy.
i. Górawino droga dojazdowa – długość remontowanego odcinka 0,24 km, prace polegały na
nawożeniu grubego gruzu w celu podniesienia poziomu drogi i wałowaniu następnie
nawiezienie drobnego gruzu, wałowanie wałem ciągnikowym wierzchniej warstwy drogi.
j. Chlebowo 146014Z – długość remontowanego odcinka 3,7 km prace polegały nawożeniu
grubego gruzu na drogę, wykonanie odkrzaczenia i odwodnienia na drodze nawożeniu
piasku na gruby gruz i wałowaniu, zbieranie poboczy, profilowanie. W następnym etapie
nawożenie wierzchniej warstwy z drobnego gruzu profilowanie, równanie, wałowanie.
k. Chlebowo 146013Z – skrzyżowanie z drogą nr 146014Z do miejscowości Głodowa - długość
remontowanego odcinka 1,5 km prace polegały nawożeniu grubego gruzu w newralgiczne
miejsca, odkrzaczanie, profilowanie, równanie poboczy, wałowanie. Nawożenie wierzchniej
warstwy drobnego gruzu, równanie profilowanie wałowanie.
l. Chlebowo 146012Z – długość remontowanego odcinka drogi 3,7 km. Wykonano 3 szt.,
przepustów drogowych, naprawiono 1 szt., wykonano nowe odwodnienie rowy
melioracyjne w miejscach narażonych na zalewanie drogi w czasie roztopów wiosennych
i przy opadach deszczów. Dowieziono drobny gruz wyprofilowano równiarka i utwardzono
wałem. Wykonano częściowo rynnę odwadniającą z podkładów kolejowych.
m. Kurowo – dojazdowa Bloki – długość remontowanego odcinka drogi 0,2 km. Frezarka
gruntową przefrezowano nawierzchnie drogi i zawałowano.
n. Gozd – dojazdowa posesja P. Kulik – długość remontowanego odcinka drogi 0,43 km.
Naprawę drogi wykonano przy współpracy z RWIK Białogard który dostarczył materiał do
remontu drogi. Rozwieziono drobny gruz w newralgiczne miejsca i zawałowano, następnie
rozwieziono i rozciągnięto wierzchnia warstwę z podbudowy i zawałowano.
o. Chociwle – dojazdowa do posesji P. Pecolt. - długość remontowanego odcinka 0,14 km.
Wycinanie zakrzaczeń, korytowanie pasa drogi, nawożenie drobnego gruzu wałowanie,
nawiezienie wierzchniej warstwy podbudowy i ponowne wałowanie.
p. Jatynia - długość remontowanego odcinka 0,36 km prace polegają na poszerzeniu odcinka
drogi, nawożeniu gruzu oraz piasku, wałowanie wałem podczepianym do ciągnika,
wykonanie rowów odwodniających, naprawa i przedłużenie 3 przepustów oraz odkrzaczeniu
całego odcinka drogi nawożeniu drobnego gruzu oraz zawałowanie wałem ciągnikowym w
celu poprawienia stanu wierzchniej warstwy nawierzchni drogi gruntowej.
q. Radwanki nr 146021Z – długość remontowanego odcinka 0,20 km. Naprawa pobocza drogi
asfaltowej – zbiórka z poboczy ziemi, nawiezienie grubego gruzu, utwardzenie wałem ora
e.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 83 –
Poz. 3224
profilowanie. Utwardzenie zatoko autobusowej w miejscu zakręcania autobusu szkolnego,
nawiezienie gruzu wałowanie. Naprawa odcinka drogi gruntowej od końca drogi asfaltowej
do torowiska kolejowego w miejscach newralgicznych, nawiezienie grubego gruzu
wałowanie, profilowanie . Naprawa odcinka drogi koło posesji P. Nowaka i przy zjeździe z
drogi wojewódzkiej.
Malowanie betonowych krawężników drogowych miasto Bobolice
5.
6.
Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz
miejsc parkingowych miasto Bobolice,
Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Prace polegały na
uzupełnieniu nawierzchni masą typu destrukt
Kłanino
ul. Słowackiego
ul. Sienkiewicza
ul. Lipowa
ul. Łąkowa
ul. Ogrodowa
Buszynko
ul. Pocztowa
7.
Częściowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. Prace polegały na
uzupełnieniu nawierzchni masą typu destrukt
ul. Ogrodowa
ul. Ratuszowa 1
ul. Ratuszowa 3
8.
- 100 m2
- 107 mb
- 430 mb
- 237,5 mb
- 180 mb
- 130 mb
- 6 mb
- 33 mb
- 100 mb
- 4 mb
- 10 mb
Miejscowa naprawa dróg oraz chodników na terenie miasta Bobolice. Prace polegały
usunięciu zarwanej-zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i ponowne
odtworzenie nawierzchni z zagęszczeniem
ul. Szkolna
- 1m2 (1 mb)
- chodnik o nawierzchni z kostki
- 2,25m2 (1,5 mb)
- chodnik o nawierzchni z kostki
- 4 mb
- chodnik o nawierzchni z kostki
- 1 mb
- chodnik o nawierzchni z kostki
- 1 mb
- chodnik o nawierzchni z kostki
polbruk
ul. Koszalińska
polbruk
ul. Wojska Polskiego
polbruk
ul. Tylna
polbruk
ul. Spółdzielcza
polbruk
Plac Zwycięstwa
- 3 mb
- chodnik o nawierzchni z płytek
- 1 mb
- droga o nawierzchni z płyt
betonowych
ul. Traugutta
betonowych
typu trelinka
9.
Miejscowa naprawa stopni schodów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Prace
polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni i ponowne ułożenie kostki betonowej na
zaprawie cementowo - piaskowej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 84 –
Poz. 3224
ul. Ratuszowa
Plac Zwycięstwa
10. Miejscowa naprawa drogi o nawierzchni bitumicznej
Janowiec
- 0,25 m2
Głodowa
- 0,6 m2
Opatówek
- 3 mb
11. Rozebranie schodów z kamienia z uzupełnieniem nawierzchni ziemią i posianiem trawą
ul. Seligera (teren „Jutrzenki”)
12. Naprawa nawierzchni alejki. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z naturalnego
kruszywa na warstwie odsączającej z piasku
Park na Skarpie
- 130 mb
13. Uporządkowanie terenu po rozbiórce
ul. Świerczewskiego 1
14. Wycinka zakrzaczeń przy drodze
Chlebowo 1
nr drogi 146 Z014 Z
Chlebowo 3
nr drogi 146 Z013 Z
Porost - Pniewki
nr drogi 146 Z034 Z
Bolechowice
15. Uzupełnienie pobocza po naprawie drogi masą typu destrukt na odcinku 1400 m x 2
Boboliczki
nr drogi 1460 15Z
16. Naprawa dachu przystanku autobusowego
Łozice Cegielnia
17. Zabezpieczenie odstojnika – przykrycie płytą betonową
Nowe Łozice 13
18. Miejscowa naprawa zapadniętej instalacji burzowej. Zakres prac obejmował uszczelnienie
miejscowe odcinka instalacji przy użyciu blachy lub papy i uzupełnieniu nawierzchni.
Plac Chrobrego 2-3-4-5
ul. Magazynowa
19. Naprawa odcinka instalacji burzowej. Zakres prac obejmował wykonanie wykopu, wymianę
na długości 1 mb uszkodzonej rurki drenarskiej, zasypanie wykopu ziemią, plantowanie,
niwelację terenu.
Głodowa
20. Naprawa odcinka instalacji burzowej. Zakres prac obejmował wymianę uszkodzonej rury na
rurę PCV Ø160 na długości ok.3 mb i wzmocnienie betonem, uzupełnienie nawierzchni
mieszanką mineralno – asfaltową.
ul. Ratuszowa 1
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 85 –
Poz. 3224
21. Zamurowanie w studzience nieużywanych otworów (podłączeń) w celu odcięcia drogi dla
gryzoni.
ul. Kochanowskiego
22. Usunięcie powalonego drzewa z drogi gminnej.
Kije – Lubino
23. Naprawa przykrycia studzienki burzowej w drodze gminnej – obetonowanie żeliwnego włazu.
Opatówek (droga na dz.49/4 koło zabudowań na dz.5/1)
24. Regulacja wysokości posadowienia włazów kanalizacyjnych
ul. Szpitalna
Remonty wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Bobolice / ok. 1462 mb/
2. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 na kostkę
betonową typu polbruk rg. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz wykonanie
wjazdu na działkę nr 187/4 z kostki czerwonej typu polbruk gr. 8 cm. Ul. Seligera - 28 mb.
3. Rozbiórka kolumn bramy wjazdowej w miejscowości Stare Borne.
4. Przekazanie materiału na remont przystanku autobusowego w Radwankach
5. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 na kostkę
30x30xx5 typu polbruk z jednostronnym wbudowaniem krawężnika drogowego i z
jednostronnym wbudowaniem obrzeża chodnikowego. Na wjazdach zastosowano kostkę
betonową czerwoną o gr. 8 cm, nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej szarej
gr. 6 cm. Wjazdy wzmocniono podbudową z naturalnego kruszywa mineralnego. Prace
zostały wykonane przy współpracyPZD. Ul. Jed. Narodowej - ok. 173 mb.
6. Remont chodnika z utwardzeniem nawierzchni kostką betonową typu polbruk prostokąt z
jednostronnym wbudowaniem obrzeża chodnikowego i jednostronnym wbudowaniem
krawężnika drogowego. Na wjazdach zastosowano kostkę betonową czerwoną gr. 8 cm,
nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.
Głodowa – ok. 139 mb
7.
8.
9.
10.
11.
Naprawa dachu na przystanku w Dobrociechach
Utwardzenie nawierzchni placu pod miejsca parkingowe ul. Wyspiańskiego – ok. 26 mb
Utwardzenie terenu kostką betonową przed Szkołą Podstawową w Bobolicach
Odnowienie ogrodzenia i wykonanie schodów na Posterunku Policji w Bobolicach.
Przygotowanie terenu pod montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek
Remonty wykonane na zlecenie RWiK-U
1.
2.
3.
4.
Naprawa przyłącza instalacji sanitarnej ul. Kochanowskiego
Naprawa drogi brukowej po pracach instalatorskich – Różewo
Remont nawierzchni drogi gruntowej przy ul. Głowackiego w Bobolicach
Naprawa nawierzchni z kostki betonowej po usunięciu awarii instalacji wodociągowej –
Przydargiń
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 86 –
Poz. 3224
5. Naprawa nawierzchni z brukowca po usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej ul. 1-go
Maja 14 w Bobolicach.
Odwodnienie terenu
1.
Wykonanie odwodnienia. Zakres prac obejmował wykonanie wykopu liniowego ok. 15 mb i
16 mb, położenie kanałów z rur kanalizacyjnych o Ø160 mm z podłączeniem do studzienek
kanalizacyjnych, zasypanie wykopu liniowego.
ul. Matejki
2.
Ułożenie ścieku wodnego z podkładów kolejowych wzdłuż drogi na odcinku ok. 50 mb.
Głodowa - Chlebowo
Naprawa instalacji melioracyjnej
1.
Naprawa instalacji melioracyjnej w nawierzchni gruntowej (kontynuacja prac z grudnia 2012 r.)
Zakres prac obejmował podwyższenie studzienki i oczyszczenie z namułów instalacji
melioracyjnej, plantowanie i niwelację terenu
Dobrociechy
Naprawa przepustów drogowych
1.
2.
3.
4.
Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni brukowej. Zakres prac obejmował
rozbiórkę kamiennego wlotu i wylotu przepustu, wymurowanie ścianek wlotu i wylotu z
kamienia na zaprawie cementowej, montaż i umocnienie górnej kamiennej części
przesklepienia na zaprawie cementowej, przeczyszczenie studzienki regulującej płynność
przepływu wody, regulację rowu przy wlocie i wylocie, plantowanie i niwelację terenu.
Łozice Nowe
Remont przepustu (jednostronnie) w drodze gminnej o nawierzchni nieutwardzonej.
Zakres prac obejmował wymianę betonowych rur przepustowych Ø600x1000 – 3 szt. na
podsypce żwirowej, profilowanie drogi i poboczy rowu, plantowanie i niwelację terenu.
Jatynia
Naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Prace polegały na naprawie
ścianek oporowych na wlocie i wylocie przepustu oraz czyszczeniu z namułów przepustu
drogowego i uformowaniu pobocza. Zamontowano rurę PCV Ø160 która, ma na celu
odprowadzać wody opadowe ze ze studzienki do odpływu przepustu.
ul. Reja (mostek)
Remont przepustów w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej – Chlebowo
Wykonanie przepustu dz. 74 wjazd na pole (ok. 5,3 mb).
Posadowienie na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø 400x1000
-5 szt, wraz z budową nowych ścianek czołowych betonowych (przyczółków) oraz
pogłębieniem i wyprofilowaniem rowu ok. 25 mb.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 87 –
Poz. 3224
Wykonanie przepustu w drodze 146012z , dz.75 (ok. 7,6 mb).
Posadowienie na podsypce żwirowej nowych betonowych rur przepustowych Ø400x1000 7 szt i Ø400x600 -1 szt wraz z budową nowych ścianek czołowych betonowych
(przyczółków).Wzmocnienie płytami betonowymi poboczy przy wlocie i wylocie i
profilowanie poboczy na odcinku ok. 200 mb.
Remont przepustu w drodze, dz.29/1 i 7/2 (14 mb).
Rów odwadniający oczyszczona z zakrzaczeń, pogłębiono i wyprofilowano na odcinku ok.
150 mb.
Wymieniono betonowe rury przepustowe Ø400x1000 – 9 szt i 500x1000 – 1 szt oraz
wymurowano na wlocie przepustu studzienkę z bloczków betonowych i podłączono do niej
rury drenażowy. Wykonano nowe betonowe ścianki czołowe na wylocie przepustu.
5.
Remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Wykonanie ścian
czołowych przepustu z podkładów kolejowych z posadowieniem na podsypce żwirowej
nowych betonowych rur przepustowych Ø400x1000 – 2 szt., pogłębienie i oczyszczenie z
namułów istniejącego rowu, profilowanie i skarpowanie poboczy rowu, utwardzenie drogi po
pracach remontowych – Opatówek.
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO NA 31.12.2013)
DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1,8 % ogółu wydatków
Plan wydatków 667 306,42 zł. został wykonany w 99,7 %, tj. w wysokości 665 538,32 zł.
Od roku 2012 realizacja wydatków w zakresie promocji znajduje się w rozdziale 75075.
zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 –
40 000,00
zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje:
•
podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Bobolicach zrealizowano w wysokości 40 000,00 zł., wykonano ją w 100% planu z
przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
pozostała działalność – rozdział 63095 – 625 538,32 zł.
Plan – 627 306,42 zł., wykonano w 99,7% planu.
- remont pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej
- ratownicy w sezonie letnim
Wydatki – inwestycyjne – załącznik
12 000,00 zł.
4 800,00 zł.
608 738,32 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 88 –
Poz. 3224
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3,8 % ogółu wydatków
Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 1 392 534zł. ., wykonano w
98,2% planu na kwotę 1 367 609,86 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz
Urząd:
Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 –
1 209 921,73 zł.
Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 230 661 zł.,
wykonano je w 98,3% planu.
Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 558 661,57 zł.
Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 651 260,16 zł. w wyniku znacznych
wysokości zaległości czynszowym użytkowników lokali mieszkań komunalnych i socjalnych
oraz określonych stawek czynszowych.
Plan - wynagrodzenie z pochodnymi
Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan
- 751.587,00
- 732.688,16
Wykonanie
131 071,93
131 070,99
- przestawienie pieców kaflowych
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- remonty dachu
- materiały na remonty bieżące i odpłatne
- paliwo do sprzętu, części
- pozostałe materiały na administrację
2 977,19
9 218,78
2 299,87
2 545,94
52 635,00
50 086,93
11 307,28
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia7 825,00
- pranie odzieży,
- zakup wody dla pracowników
- zupy regeneracyjne
- dopłata do okularów
7 824,27
§ 4220 posiłki regeneracyjne dla pracowników
w okresie do II 2013r
§ 4260 zakup energii
w tym :
- klatki schodowe
- 15 570,97
- woda wspólnoty - 57 999,80
§ 4270 zakup usług remontowych
- naprawa młota udarowego
- naprawa ksero
- naprawa atego
1 694,00
1 693,48
73 571,00
73 570,77
7 430,00
7 429,55
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 89 –
Poz. 3224
- naprawa żurawia Iveko
§ 4280 badania lekarskie okresowe pracowników 1 270,00
1240,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
168 700,00
168 654,93
w tym :
- usługi kominiarskie
- 19 772,00
- obsługa prawna
- 10 455,00
- odszczurzanie
- 246,00
- pomiar hałasu
- 1 070,10
- dozór techniczny
- 524,50
- wymiana gaśnic
- 688,70
-utylizacja papy
- 1 485,57
– rozbiórka garaży ul. Łazienkowa
- wdrażanie systemu sarcz – 1 678,19
- prace elektryczne
- 993,41 – skuteczność zerowania
- przetarcie drewna
- 863,46
- abonament lokalizatory
- 2 638,35
- prowizje bankowe
- 1 446,50
- pozostałe usługi
- 2 728,34
- usługi informatyczne
- 5 896,56 – ZETO, informatyk
- zakup znaczków
- 2 803,20 + przesyłki
- czynsz Gruca, Kwaśny
- 1 749,42
- prenumerata zarząd nieruchomością
– 349,97
- koszty zarządu, fundusz remontowy
- 113 265,66 dla Wspólnot mieszkaniowych
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet
656,00
623,74
§ 4360 zakup dostępu do sieci tel. komórkowej
2 596,00
2 595,20
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej
1 297,00
706,36
§ 4410 podróże służbowe krajowe
6 000,00
5 298,74
§ 4430 różne opłaty i składki
11 059,00
11 058,10
- ubezpieczenia pojazdów OC NW
- emisja pyłów
- ubezpieczenia budynków
- ubezpieczenie osób / odpracuj swój dług/
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej -szkody osobowe i rzeczowe
§ 4440 ZFŚS
24 433,07
24 433,07
§ 4480 podatek od nieruchomości
lokale mieszkalne, garaże
6 585,00
6 582,00
§ 4530podatek VAT
12 358,00
12 358,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 90 –
Poz. 3224
20 987,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego
- opłaty za eksmisję z lokalów
- opłaty sądowe za składane pozwy
- opłaty na pełnomocnictwo procesowe
- opłaty dla radcy prawnego za wyegzekwowane kwoty
20 986,42
§ 4700 szkolenia pracowników
Ogółem :
1 107,95
1 209 921,73
1 541,00
1 230 661,00
Zakres rzeczowy:
ROBOTY ZDUŃSKIE
1. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych
i wentylacyjnych kominów
szt.1
2. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych,
kuchni węglowych
szt.7
3. Remonty, naprawy trzonów kuchennych, pieców kaflowych
szt.8
4. Postawienie kuchni kaflowej z materiału zakupionego przez najemcę
Plac Chrobrego 1/1
5. Przestawienie pieca kaflowego
ul. Koszalińska 17/3
ul. Fabryczna 15/3
ul. Polanowska 8/1
ul. Dworcowa 5/1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
RAZEM – szt. 4
6. Nadbudowa - podwyższenie nad kominem przewodu dymowego
ul. 1 Maja 8/3
ul. Ratuszowa 7
7. Montaż drzwiczek wewnętrznych w piecu kaflowym i blachy przypiecowej
Pl. Chrobrego 3/5
ROBOTY MURARSKIE
1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV wraz z montażem parapetów
oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży okiennych. Prace remontowe wykonane
zostały przez pracowników Zakładu
Wojęcino 3/1
Zakład
szt.1
- stolarka zakupiona przez
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 91 –
ul. Koszalińska 17/3
Poz. 3224
szt.1
- stolarka zakupiona przez
szt.2
- stolarka zakupiona przez
szt.1
- stolarka zakupiona przez
szt.1
- stolarka zakupiona przez
szt.1
- stolarka zakupiona przez
szt.1
- stolarka zakupiona przez
szt.1
- stolarka zakupiona przez
Zakład
ul. Dworcowa 5/1
Zakład
ul. Koszalińska 10/4
Zakład
ul. Wiejska 2/3
Zakład
ul. Polanowska 8/10
Zakład
ul. Polanowska 8/1
Zakład
ul. Polna 10/3
Zakład
RAZEM – szt. 9
2. Wymiana wyłazu dachowego okiennego wraz z obróbką zewnętrznych i wewnętrznych
ościeży
ul. Fabryczna 12/4
szt.1
- wyłaz zakupiony przez
Zakład
3. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, drewnianej wejściowej do lokali mieszkalnych wraz
z montażem ościeżnic oraz obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych. Prace
remontowe wykonane zostały przez pracowników Zakładu
ul. Polanowska 8/1
szt.1
- stolarka wykonana na
stolarni
przez
pracowników
Zakładu
ul. Koszalińska 17/3
szt.1
- stolarka wykonana na
stolarni
przez pracowników
Zakładu
Wojęcino 5/2
szt.1
- stolarka wykonana na
stolarni
przez pracowników
Zakładu
Chmielno 9/2
szt.1
- stolarka wykonana na
szt.1
przez pracowników Zakład
- stolarka wykonana na
stolarni
ul. Polanowska 8/6
stolarni
przez pracowników Zakład
RAZEM – szt. 5
4. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, międzypokojowej wraz z montażem ościeżnic oraz
obróbką zewnętrznych i wewnętrznych ościeży drzwiowych.
ul. Polanowska 2/6
szt. 1
- stolarka
drzwiowa używana
5. Naprawa uszkodzonej przez gryzoni podłogi – prace zabezpieczające nawierzchnię podłogi
Wojęcino 3/2
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 92 –
Poz. 3224
6. Zbijanie zawilgoconych tynków do wysokości ok. 1,3 m oraz wykonanie izolacji cieplnej rur
wodnych
Łozice Cegielnia 1
- świetlica, pomieszczenie socjalne z sanitariatem
7. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przed niszczeniem i dewastacją
Nowe Łozice 13
Wojęcino 6/2
8. Przemurowanie komina od stropu poddasza ponad dach
(prace zostały przeprowadzone wg Porozumienia 13/2013 )
Świelino 23
9. Przemurowanie korony komina z miejscowym uzupełnieniem tynków
Świelino 23
10. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
Świelino 23
- kuchnia
11. Montaż wkładu kominowego
ul. Wojska Polskiego 4/1
12. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd
ul. Polna 9/1
- po robotach elektrycznych
ul. 1 Maja 8/3
- po robotach elektrycznych
ul.Polanowska2/6
- po robotach elektrycznych
ul. Wojska Polskiego 4/3
- po robotach elektrycznych
ROBOTY DEKARSKIE
1. Wykonanie oraz montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy oc
ul. Koszalińska 17/3
ul. Koszalińska 10/4
ul. Wiejska 2/3
ul. Polanowska 8/10
ul. Polanowska 8/1
ul. Polna 10/3
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
RAZEM – szt. 6
2. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu polegająca na uzupełnieniu ubytków oraz
uszczelnieniu pęknięć papą zgrzewalną i przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno.
ul. 1 Maja 4
ul. Koszalińska 13
Świelino 23
ul. Robotnicza 10
– 45 m2
– 7,5 m2
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 93 –
Poz. 3224
3. Uzupełnienie, wymiana dachówki karpiówki, zakładkowej lub gąsiorów dachowych na
zaprawie wapienno-cementowej
Nowe Łozice 13
ul. H. Sawickiej 3
Świelino 23
4. Miejscowa naprawa pokrycia dachu z dachówki zakładkowej polegająca na uzupełnieniu
dachówką, zamontowaniem dodatkowych łat oraz wykonaniem i montażem wiatrownicy
Wojęcino 3/2
Pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej
ul. Wiejska 2
5.
2
- pomieszczenie gospodarcze
12 m
Częściowa wymiana rynny i rury spustowej
Świelino 23
- rynny oc Ø120 – 6 mb, rury oc Ø100 – 1 mb
6. Naprawa rury spustowej
ul. Koszalińska 13
7. Czyszczenie rynien
ul. Wojska Polskiego 2
8.
Wykonanie obróbek komina
Świelino 23
Nowosiółki 1/1
ul. Reja 8
- blacha oc.
- taśma dekarska
- taśma dekarska
9. Demontaż drabiny z komina
ul. Koszalińska 2B
ROBOTY STOLARSKIE
1. Wykonanie parapetów okiennych, wewnętrznych drewnianych
Wojęcino 3/1
ul. Koszalińska 17/3
ul. Koszalińska 10/4
ul. Wiejska 2/3
ul. Polanowska 8/10
ul. Polanowska 8/1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
RAZEM – szt. 6
Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej lub PCV bądź wymiana oprzyrządowania
Świelino 23/3
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 94 –
Poz. 3224
Bożniewice 7/2
Opatówek 1
Wojęcino 5/2
ul. Reymonta 13/1
Łozice Cegielnia 1
2. Wykonanie, impregnacja oraz okucie nowej zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej,
wejściowej do lokali mieszkalnych
ul. Polanowska 8/1
ul. Koszalińska 17/3
Wojęcino 3/2
Chmielno 9/2
ul. Polanowska 8/6
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1 (stolarka okienna z naświetlem)
szt. 1
RAZEM – szt. 5
3. Wykonanie nowych drewnianych ościeżnic oraz dopasowanie skrzydeł drzwiowych
ul. Polanowska 8/1
ul. Koszalińska 17/3
Wojęcino 3/2
Chmielno 9/2
ul. Polanowska 8/6
ul. Polanowska 2/6
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1 (stolarka okienna z naświetlem)
szt. 1
szt. 1 (skrzydła drzwiowe używane)
RAZEM – szt. 6
4. Wykonanie oraz montaż nowych drewnianych opasek, progów
ul. Polanowska 8/1
ul. Koszalińska 17/3
ul. Polanowska 8/6
- opaski
- próg
- opaski, próg
5. Wymiana skrzydła drzwiowego do piwnicy (skrzydło używane)
Opatówek 1
budynek socjalny
6. Wykonanie, impregnacja oraz montaż naświetla przystanku autobusowego
Nowe Łozice
7. Uzupełnienie oszklenia w stolarce okiennej klatki schodowej
ul. Koszalińska 10
8. Wykonanie nowych drewnianych drabin ułatwiających kominiarzom dostęp do przewodów
kominowych
ul. Polna 3
ul. Polna 5
ul. Zielona 2
Świelino 27
Plac Chrobrego 5
Wojęcino 3
Wilczogóra 6
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 95 –
Poz. 3224
9. Naprawa uszkodzonych elementów schodów
ul. Reymonta 13/1
ul. Reja 8
ul. 1 Maja 4
klatka schodowa
klatka schodowa (wykonanie poręczy)
10. Zabezpieczenie dachu na budynku mieszkalnym.
ul. Koszalińska 2b
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.
Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej
2.
ul. Reja 13/2
ul. Reja 8/1
Pl. Chrobrego 2/3
ul. Tylna 1
ul. Koszalińska 13
ul. Maja 8/3
ul. Polna 3/3
Wojęcino 3/2
ul. Wojska Polskiego 4/3
ul. Wojska Polskiego 2/3
Wojęcino 5/2
Opatówek 1
ul. Polanowska 4/1
ul. Polanowska 2/6
ul. Koszalińska 13
Pl. Chrobrego 1/5
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
3.
ul. Polna 9/1
- instalacja elektryczna została wymieniona w całym lokalu
mieszkalnym
ul. Koszalińska 13/4
- instalacja została wykonana w pomieszczeniach pokoju i
kuchni oraz wykonano instalację zasilającą pomieszczenie
łazienki
ul. Polanowska 2/6
- instalacja została wykonana w pomieszczeniu łazienki oraz
wykonano instalację zasilającą lokal mieszkalny
ul. 1 Maja 8/3
- doprowadzenie zasilania od licznika do łazienki w celu
wykonania gniazda wtykowego
Przegląd instalacji elektrycznych na klatkach schodowych i piwnicach administrowanych przez
ZUKiO
ul. Spichrzowa 1
ul. Polanowska 3
ul. Pocztowa 3
ul. Pl. Chrobrego 1
ul. Pl. Chrobrego 5
ul. Koszalińska 17
ul. Koszalińska 13
ul. Koszalińska 10
ul. Fabryczna 3
ul. Fabryczna 9
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 96 –
Poz. 3224
ul. Fabryczna 12
ul. Polna 10
ul. Polna 9
ul. Mickiewicza 7
ul. Reja 8
ul. Reja 11
ul. Robotnicza 10
ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE
1.
Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu
łuszczących farb, miejscowym przeszpachlowaniu powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem
na mokro gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym. Zagruntowanie podłoży
oraz pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi.
Opatówek 1
2.
mieszkanie socjalne
- pokój, kuchnia
Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Zakres prac obejmował:
usunięcie łuszczących farb, miejscowym przeszpachlowaniu powierzchni zaprawą gipsową,
uzupełnienie połączeń w płytach wiórowych klejem gipsowym, przeszpachlowanie
naprawionych powierzchni gładzią wapienną, zagruntowanie podłoża oraz pomalowanie
powierzchni farbami emulsyjnymi, wykonanie lamperii w pomieszczeniu łazienka.
Pomalowanie farbą olejną podłóg oraz stolarki drzwiowej do łazienki i pokoju.
ul. Polanowska 2/6
3.
Miejscowa naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych elewacji
budynku.
ul. Koszalińska 13
ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.
Dociepleniowych budynku mieszkalnego na ścianie szczytowej oraz od strony ulicy . (prace
zostały przeprowadzone wg Porozumienia 20/2013 )
Ściana szczytowa - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ławy i ściany przyziemia -zakres prac
obejmował:
- usuniecie betonowej opaski poziomej,
- wykonanie wykopu na głębokość ok.1 mb,
- wykonanie opaski oporowej ławy,
- ocieplenie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących z zatopieniem siatki
i położeniem izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej,
- zasypanie wykopu,
- wykonanie opaski poziomej (osadzenie obrzeża z wypełnieniem kamieniem)
- zabezpieczenie poziomego wypukłego narożnika blacharką,
Ściana od strony ulicy - ocieplenie ściany wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną przyziemia –zakres prac
obejmował:
- rozebranie chodnika z płytek betonowych 50x50x7,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 97 –
Poz. 3224
- wykonanie wykopu na głębokość ok.0,5 mb,
- ocieplenie płytami styropianowymi ściany i ściany przyziemia przy użyciu gotowych zapraw klejących
z zatopieniem siatki,
- położenie izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej na ścianie przyziemia,
- przygotowanie podłoża po wyprawę elewacyjną,
- zasypanie wykopu,
- ułożenie płytek betonowych 50x50x7,
- naprawa rury spustowej ok. 5 mb,
- montaż płytki parapetowej.
ul. Polna 3/3
2.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian przyziemia.
ściana szczytowa oraz od strony ulicy na długości lokalu mieszkalnego 1A - zakres prac obejmował:
- usunięcie betonowej opaski poziomej,
- wykonanie wykopu na głębokość ok.1 mb,
- ocieplenie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących z zatopieniem siatki
i położeniem izolacji z Dysperbitu i foli kubełkowej,
- zasypanie wykopu,
- zabezpieczenie poziomych wypukłych narożników blacharką,
- wykonanie i montaż parapetów – 2 szt.
ul. Hanki Sawickiej 3/1 A
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Remont stropu w pomieszczeniu pokoju:
- zbijanie tyków sufitowych,
- demontaż odeskowania i belek stropowych,
- montaż nowej konstrukcji drewnianej stropu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej (położenie foli paroizolacyjnej, wełny mineralnej oraz foli
paroprzepuszczalnej)
- zamontowanie płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie drewnianym z uzupełnieniem na połączeniach i
wykonanie tynków z gładzi gipsowej
Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian (pokój):
- miejscowe uzupełnienie tynków na ścianach,
- przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzią wapienną,
- zagruntowanie podłoża,
- pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi,
(gładź wapienną, emulsję gruntującą, farby emulsyjne, listwy aluminiowe zostały zakupione przez najemcę)
ul. Koszalińska 13/4
Remont lokalu mieszkalnego
Miejscowa naprawa pokrycia z płyt azbestowo-cementowych (eternit) dachu budynku mieszkalnego polegająca
na przełożeniu płyt, zamontowaniem dodatkowych łat oraz wykonaniem i montażem wiatrownic
Wykonanie nowych posadzek betonowych w przedpokoju, kuchni, łazience, w jednym pokoju:
- usunięcie pozostałości z posadzek (desek, ziemi, betonu),
- wykonanie nowych posadzek (suchy beton, folia budowlana, styropian twardy gr.5 , folia budowlana, wylewka
betonowa z zatopioną siatką)
Wykonanie podłogi w drugim pokoju przez uzupełnienie odeskowania
Wykonanie wykopu pod przyłącze kanalizacyjne
Uzupełnienie posadzki po robotach kanalizacyjnych
Wymiana instalacji elektryczna w całym lokalu mieszkalnym wraz z montażem nowych punktów elektrycznych i
przyłączem elektrycznym oraz oświetleniem
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 98 –
Poz. 3224
Naprawa tynków ścian i sufitu:
-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków,
-uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową, zagruntowanie,
- przeszpachlowanie powierzchni gładzią wapienną,
-zatopienie siatki na suficie,
- malowanie farba emulsyjną, wykonanie lamperii
Wykonanie postumentu pod piec szt.1
Przestawienie pieców kaflowych szt.2
Naprawa komina w lokalu mieszkalnym polegająca na miejscowym przemurowaniu ubytku w kominie z
położeniem tynku
Wykonanie, montaż oraz konserwacja:
- stolarki okiennej szt.2,
- parapetów szt.3,
- opasek do drzwi, listew przypodłogowych,
- ościeżnic drewnianych wewnętrznych szt.4 (drzwi używane),
-ościeżnicy drewnianej zewnętrznej szt.1 wraz z wykonaniem sklepienia (drzwi używane),
- drzwi ciesielskich na strych,
Napraw podłogi w drugim pokoju poprzez montaż płyt pilśniowych
Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach kuchni i łazienki
Zamontowanie kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych w pomieszczeniu kuchni i łazienki
Demontaż okna szt. 1 z lokalu Wojęcino 6/2 oraz montaż w łazience
Wykonanie schodów betonowych wejściowych
Wojęcino 5/2
Wykonanie łazienki wydzielonej z kuchni lokalu mieszkalnego
Wykonanie ościeżnicy do drzwi łazienkowych używanych,
Postawienie ścianek działowych na ruszcie drewnianym z łat o przekroju 40x60 mm z izolacją cieplną z wełny
mineralnej oraz obłożenie konstrukcji płytą kartonowo – gipsową wodoodporną z zatopieniem siatki na
połączeniach
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej pom. łazienki wraz z montażem nowego osprzętu
instalacyjnego
Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z montażem sanitariatów: miski ustępowej używanej,
oraz nowej wanny
Naprawa tynków ścian i sufitu:
-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków,
-uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową,
- przeszpachlowanie powierzchni gładzią wapienną, zagruntowanie,
-zatopienie siatki na suficie,
- malowanie nawierzchni ścian i sufitu
Wykonanie wentylacji (montaż przewodu wentylacyjnego w ścianie z odprowadzeniem na zewnątrz budynku)
Naprawa podłogi po demontażu pieca kaflowego,
Położenie glazury koło wanny i umywalki
Wykonanie i montaż listew przypodłogowych
Wykonanie instalacji CO– zakres prac obejmował:
Demontaż kuchni typu Westfalka oraz pieca kaflowego w pomieszczeniu pokoju,
Montaż wkładu CO z blatem kuchennym i ramą z obudowaniem cegłą pełną czerwoną i montażem płyty
żaroodpornej,
Rozprowadzenie instalacji grzewczej do wymienników ciepła (4 szt grzejników, bojler)
(prace wykonane przy udziale pracowników działu komunalnego)
Docieplenie stropu w pomieszczeniu pokoju
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 99 –
Poz. 3224
Ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 10 mm oraz obłożenie folią budowlaną i płytą kartonowo – gipsową
wodoodporną z zatopieniem narożników aluminiowych i położeniem tynku gipsowego.
ul. Pl. Chrobrego 3/5
AKCJA ZIMA
1.
Usuwanie sopli z rynien dachowych i rur spustowych
miasto Bobolice
2.
Przygotowanie odśnieżaczy
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 157 688,13 zł.
Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę
161 873 zł., wykonano je w 97,4% , w szczególności na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wykonanie wycen nieruchomości –
23 274,79 zł.
ogłoszenia o przetargach 36 364,95 zł.
promocja ofert inwestycyjnych do sprzedaży nieruchomości w internecie 1 989,00 zł.
czynsz za lokal w Koszalinie dla osoby niepełnosprawnej
4 517,27 zł.
z gminy Bobolice - ( wydatek refundowany przez lokatora )
opłata za reklamę działki w Szczecinie
861,00 zł.
wycena działki w Szczecinie
492,00 zł.
koszty sprostowania udziału w działce gruntu Łozice-Cegielnia
7 093,56 zł.
opłata za użytkowanie gruntów
4,89 zł.
podatek VAT od sprzedaży 53 745,00 zł.
opracowanie operatu wodno-prawnego
6 000,00 zł.
pozostałe
2 832,47 zł.
wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym
20 513,20 zł.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,7 % ogółu wydatków
Na wydatki w tym dziale planowało się przeznaczyć kwotę 262 657,12 zł. ., wykonano w 97,9% planu
na kwotę 257 084,88 zł. Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług
Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową w
wysokości 3 500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci
narodowej - Panteon w Bobolicach
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 100 –
Poz. 3224
Plan Urzędu:
Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 33 927,28 zł.
W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 35 973,12 zł., zrealizowano w 94,3%,
w zakresie:
- opracowań decyzji o warunkach zabudowy,
głównie na obsługę architektoniczną w kwocie
31 999,96
zł.
-wynagrodzenia na prace komisji w zakresie planów zagospodarowania
przestrzennego –
1 927,32
zł.
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 –
51 859,59 zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 52 370,00 zł. i wykonano w 99,0% z przeznaczeniem na :
- wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów
geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalini
Cmentarze – rozdział 71035 – 171 298,01 zł.
Plan ZUKiO:
Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone
gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej,
dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w
wysokości 3 500,00 zł. Dochody ZUkIO z tytułu niniejszej działalności 119 202,05 zł. Koszty
sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 48 595,96 zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 174 314,00 zł., wykonano na poziomie 98,3% planu tytułem:
- 113.434,00
- 113.238,69
Plan – wynagrodzenie z pochodnymi
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi
Plan
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup odzieży , środków czystości
- pranie odzieży, woda dla pracowników
- posiłki regeneracyjne o okresie zimowym
§ 4260 zakup energii
w tym :
- energia cmentarz, kaplica
- woda na cmentarzu
§ 4270 zakup usług remontowych
- konserwacja i naprawa ksero
749,00
Wykonanie
748,00
11 807,00
8 991,65
117,00
116,85
- 6 396,05
- 2 595,60
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 101 –
Poz. 3224
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
- badania okresowe pracowników
100,00
100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
w tym :
- wywóz nieczystości stałych
- pozostałe usługi
20 242,00
20 241,27
§ 4350 internet
330,00
329,53
§4360 zakup dostępu do sieci tel. komórkowej
695,00
693,21
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej
380,00
379,32
§ 4430 różne opłaty i składki
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- ubezpieczenie domu przedpogrzebowego
740,00
740,00
- 19 148,71
- 1 092,56
§ 4440 odpis na ZFŚS
3 281,79
3 281,79
§4530 podatek VAT
§ 4700 szkolenia pracowników
5 298,00
25,00
5 298,00
25,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
w tym :
- etylina do kosiarek
- 2 645,24
- olej napędowy do sprzętu
- 2 444,76
- Panteon
- 3 500,00
- pozostałe zakupy narzędzia
- 8 524,61
Ogółem :
174 314,00
17 115,21
17 114,61
171 298,01
Zakres rzeczowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przeprowadzono drobne prace naprawcze i konserwatorskie t.j.:
- czyszczenie i naprawa lamp oświetleniowych,
- montaż zegara czasowego oświetlenia, grzejnika elektrycznego
- naprawa ogrodzenia (Cmentarz w Poroście)
- czyszczenie rynien, rur spustowych, koszy
Wykonanie pomnika upamiętniającego strażaków.
Przygotowanie instalacji elektrycznej do obchodów „Wszystkich Świętych”.
Dozór , prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego
Nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na
terenie cmentarzy komunalnych, pielęgnacja terenów zielonych, drzewostanu,
wycinka drzew zgodnie z decyzjami, mechaniczne i ręczne odśnieżanie, utrzymanie
porządku terenu cmentarzy komunalnych i zabytkowych, transport nieczystości.
Naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy.
Obsługa TOY-TOY.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 102 –
Poz. 3224
8. Kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego – Panteon II Wojny światowej.
9. Zabezpieczenie porządku i organizacja ruchu w czasie Dnia Wszystkich Świętych.
10. Usunięcie warstwy śniegu z dachu domu przedpogrzebowego.
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,3 % ogółu wydatków
Na wydatki dotyczące administracji publicznej planowano przeznaczyć kwotę 3 833 028,88 zł.
Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 97,8 % na kwotę 3 749 856,58 zł. W ramach niniejszego
działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych oraz obronę cywilną
w wysokości 75 197,01 zł.
Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 232 801,68 zł.
W rozdziale tym planowane były w wysokości 242 529,11 zł. wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw obywatelskich,
wojskowych i obrony cywilnej.
Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości
75 197,01 zł. Wydatki ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 157 604,67 zł. Plan wydatków
wykonano w 96,0 %, z przeznaczeniem w szczególności na :
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia – zakup materiałów biurowych, druków, ewidencja ludności,
organizacja uroczystości jubileuszowych
- prenumeraty, serwisy oprogramowania USC, itp
-
216 349,33 zł.
7 473,35 zł.
8 979,00 zł.
Rady Gmin – rozdział – 75022 - 197 093,37 zł.
Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 199 660 zł., które
wykonano w 98,7% planu , z przeznaczeniem na :
- diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji, szkolenia
–
178 658,97 zł.
– obsługa sesji- materiały biurowe, kwiaty, itp., dzierżawa ksero, szkolenia
15 462,35 zł.
- prenumerata prasy „Wspólnota”,
1 040,00 zł.
- telefony,
1 127,97 zł.
- puchary, nagrody Przewodniczącego na turnieje sportowe, kulturalne 804,08 zł.
Urzędy Gmin – 75023 - 2 940 679,76 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 009 234,25 zł., wykonano w 97,7%.
Przeznaczono w szczególności na:
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 174 129,03 zł.
– zlecenia bezosobowe ( z tyt. stróżowanie przy stanicy w Poroście, prowizje inkasentów, pobór
opłaty skarbowej, archiwizacja dokumentów
49 061,95 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 103 –
Poz. 3224
121 671,79 zł.
- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia
– wpłaty na PFRON
8 111,00 zł.
- środki czystości
6 437,46 zł
- art. spożywcze, woda dla klientów :sekretariat, spotkania okolicznościowe
14 677,92 zł
- papier, tonery, tusze, art. biurowe, druki
30 667,18 zł.
- wyposażenie w urządz. komp. i meble w Urzędzie
13 879,19 zł
- dzierżawa urządzeń ksero
52 351,56 zł
- prasa, publikacje zawodowe, dostęp do portali, wdrożenia systemów obsługi, serwisy 64 492,88 zł
- woda
7 613,93 zł
- energia
19 464,29 zł
- C.O.
51 734,86 zł
- usługi pocztowe
88 793,22 zł
- ochrona elektroniczna UM, prawna
94 738,97 zł.
- obsługa bankowa, przegląd gaśnic, inne
15 516,80 zł
- Telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu, serwis centrali telef.
53 616,56 zł.
- inne
9 771,32 zł.
- bieżące naprawy, remonty Urzędu
1 103,50 zł.
- koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego, w tym spłata zobowiązań spadkowych po
mieszkańcu Bobolic wobec ZUS-u
12 936,44 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe
49 909,91 zł.
(opracowała Lucyna Jaświg)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 -
111 242,23 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 113 000 zł., wykonano w 98,4% planu.
Obejmują w szczególności:
a) art. spożywcze na imprezy promujące, okolicznościowe
(śniadania biznesowe)
b) gadżety, materiały promocyjne, upominki
c) II Gala Przedsiębiorczości
d) „Regiony”, „Wydanie kroniki Bobolic”
e) Bobolickie Wiadomości Samorządowe
f) Koszty zakwaterowania delegacji partnerskich roboczych
wizyt w Bobolicach
g) Opłata na nagranie promocyjne zespołów ludowych
h) Inne, przesyłki kurierskie, oprawy, wizytówki
i) Koncerty organowe
j) Opracowanie wydawnictwa „nasza Polska”
k) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym tłumacz
l) organizacja „Tygodnia Europejskiego w Bobolicach”
( w tym wydatki niekwalifikowane 1 691,45 zł. kwalifikowane 32 884,62 zł.)
– 392,01 zł.
- 9 764,60 zł.
- 1 400,00 zł.
10 874,65 zł
30 996,00 zł
2 107,00 zł.
1 845,00 zł
3 272,91 zł.
9 000,00 zł.
984,00 zł.
6 029,99 zł.
- 34 576,07 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 104 –
Poz. 3224
Pozostała działalność - rozdział 75095 - 268 039,54 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 268 605,52 zł., wykonano w 99,8 %.
Obejmują w szczególności:
– wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
-
68 850,00 zł.
- umowy zlecenia na sołectwach (wykoanie mebli, koncertów)
2 767,55 zł.
- upominki, puchary w konkursach, min. Zawody wędkarskie itp.
199,90 zł.
- ogłoszenia kondolencyjne
2 863,24 zł.
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich przeznaczane były
na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu
drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez sołeckich. 61 664,25 zł.
- baner informacyjny
689,42 zł.
- wynajmy Sali na zebrania wiejskie
722,50 zł.
- różne opłaty i składki
106 848,10 zł.
(składka na bieżącą działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie)
- realizacja projektu „Bobolice gminą partycypacji” ze środków PO KL
17 141,74 zł.
- energia na świetlicach
6 292,84 zł.
SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU POKL „BOBOLICE GMINĄ PARTYCYPACJI”
ZA ROK 2013
Projekt „Bobolice Gminą Partycypacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.
Projekt realizowany jest na lata 2013 – 2014, na kwotę 229 011,84 zł ogółem.
Beneficjent otrzymał dotację rozwojową w dniu 17.10.2013 r. na łączną kwotę 17 143,52 zł, z czego
14 571,99
zł
to
środki
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
2 571,53 zł - współfinansowanie krajowe.
Wydatki za rok 2013 projektu „Bobolice Gminą Partycypacji” dotyczą zadania 2: Rekrutacja,
promocja i informacja.
W ramach tego zadania wchodzą:
− Poz. 12 Przygotowanie merytoryczne i graficzne 3 pakietów materiałów informacyjnych na
tematy: konsultacji społecznych ogółem, strategii rozwiązywania problemów społecznych i
regulaminu utrzymania w czystości,
− Poz. 14 Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – umowa zlecenie,
− Poz. 15 Pracownik ds. rekrutacji, promocji i informacji – podróże po gminie,
− Poz. 16 Druk plakatów, ulotek, zaproszeń, dokumentów zgłoszeniowych,
− Poz. 17 Wynagrodzenie za dystrybucję plakatów, ulotek,
− Poz. 19 Ogłoszenie w lokalnych mediach o naborze do poszczególnych działań projektowych
Lp.
Nazwa paragrafu
1.
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.
Składki na fundusz pracy
Paragraf
Kwota
411 7
366,85
411 9
64,74
412 7
52,30
Uwagi
-
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
3.
Wynagrodzenia bezosobowe
4.
Zakup materiałów i wyposażenia
5.
Zakup usług pozostałych
6.
Podróże krajowe i służbowe
– 105 –
Poz. 3224
412 9
9,22
417 7
5 534,04
417 9
976,60
421 7
560,99
421 9
99,00
430 7
7 735,00
430 9
1 365,00
441 7
321,30
441 9
56,70
-
17 141,74
RAZEM
„7” 14 570,48
-
-
-
-
„9” 2 571,26
Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzeń:
− z tytułu umowy zlecenie pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji (poz. 14),
− z tytułu umowy zlecenie za dystrybucję plakatów, ulotek w ramach przedmiotowego projektu
(poz. 17),
− z tytułu umowy zlecenie pracownika obsługi finansowej projektu w ramach kosztów
pośrednich.
Łączna koszt tego wydatku w roku 2013 wynosił 7.003,75 zł.
Wydatki dotyczące powyższego paragrafu to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w
ramach kosztów pośrednich. Łączny koszt przedmiotowych wydatków w roku 2013 wyniósł 659,99 zł.
Wydatki dotyczące usług związane z:
− drukiem plakatów, ulotek, zaproszeń, dokumentów zgłoszeniowych (poz. 16) – 1 500,00 zł,
− ogłoszenia w lokalnych mediach o naborze do poszczególnych działań projektowych (poz. 19)
– 1 600,00 zł,
− Autorskie opracowanie trzech pakietów materiałów informacyjnych (poz. 12) –
6 000,00 zł.
Łączny koszt powyższego wydatku w 2013 roku stanowił kwotę 9.100,00 zł.
Wydatki w ww. paragrafie dotyczyły wynagrodzenia pracownika ds. rekrutacji, promocji i informacji z
tytułu przejazdu własnym środkiem transportu po gminie w celu rekrutacji uczestników do projektu
„Bobolice gminą partycypacji” (poz. 15). Łącznie powyższe wydatki wyniosły 378,00 zł.
(opracowała: Katarzyna Pańczyszyn)
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0 % wydatków ogółem
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 106 –
Poz. 3224
W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 1 640 zł. Wydatki są sfinansowane
dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i
aktualizacji stałego spisu wyborców w 2013r .
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4,7 %
wydatków ogółem
Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 766 558,70 zł. zostały wykonane w 97,4 % planu w
wysokości 1 720 875,51 zł. z przeznaczeniem m.in., na:
Komendy wojewódzkie policji – rozdział 75404 - 10 000,00 zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 10 000 zł., wykonano je w wysokości 10 000 zł. poprzez wpłatę na
fundusz jednostki z przeznaczeniem na bieżące potrzeby posterunku policji w Bobolicach
Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 305 488,20 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 307 645,10 zł. , wykonano je w 99,3% planu. Obejmują wydatki
związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.
Na
terenie
miasta i gminy
Bobolice
funkcjonuje
5 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w następujących miejscowościach :
Bobolice i Kłanino jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 3 poza
systemem : Porost, Gozd i Drzewiany.
Na dzień 01.01.2013 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 248 osoby, w tym 129 członków
czynnych.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 237 osoby w tym 128 członków
czynnych.
Najważniejsze wydatki poniesione w 2013 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych:
Wynagrodzenia bezosobowe – koszty akcji dla strażaków
32 220,59 zł.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (kierowcy OSP)
27 796,17 zł.
Umowy zlecenia
7 110,02 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
● paliwa, oleje do 10 samochodów , sprzętu OSP / piły,
agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /
● części do samochodów
● umundurowanie i sprzęt dla OSP
● środki chemiczne
● materiały budowlane do remontu remiz
● nagrody , puchary ,
● gazety, czasopisma, druki szkoleniowe
● artykuły przemysłowe – różne
§ 4260 Energia elektryczna , woda
/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,
113.762,93 zł
26.176,07
20.249,84
36.608,39
2.209,99
16.353,53
6.713,43
3.361,15
2.090,53
10.934,61
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
syreny alarmowe , remizt ,
– 107 –
energia
woda
Poz. 3224
8.570,89
2.363,72
§ 4270 Zakup usług remontowych
- naprawa aparatów AP-3, urządzeń, sprzętu, samochodów z jednostek OSP,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
badania lekarskie strażaków , kierowców
32.422,22
1.625,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
♦ monitoring OSP Bobolice
4.132,80
♦ przeglądy techniczne samochodów
1.548,95
♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne 1 830,38
♦ prowadzenie księgowości OSP
6.000,00
♦ wyżywienie w (tym obóz MDP)
10.783,50
♦ wpisowe zawody
380,00
♦ wynajem pojazdów , transport
5.341,54
♦ wymiana gaśnic
551,04
♦ instalowanie świateł na samochodzie
830,00
♦ wywóz nieczystości
638,64
♦ seminarium
1.230,00
♦ opieka medyczna, szkolenie
835,00
♦ wykonanie instalacji elektrycznej
2.404,78
♦ prenumerata „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”
1.134,50
♦ zezwolenia dla kierowców
800,00
38.497,11
874,86
§ 4300 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
- Internet w OSP Bobolice
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
3.079,04
- doładowanie telefonów komórkowych w OSP, opłaty abonamentowe telefonów komórkowych SMS,
karty do telefonów służbowych
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
- opłata za telefon stacjonarny w OSP Bobolice
589,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
- delegacje, delegacje sędziowskie, odpis na ZFSS
1 515,61
§ 4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie strażaków
- ubezpieczenie samochodów
21.209,96
7.561,00
13.648,00
Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym
13 850,40 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
obrona cywilna – rozdział 75414 –
– 108 –
Poz. 3224
14 938,61 zł.
Na terenie
miasta i gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna w Ramach Formacji
Obrony Cywilnej : Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, Samodzielna Drużyna Ratownictwa
Ogólnego , Drużyna Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Drużyna Porządkowo – Ochronna
oraz około 100 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy miasta i gminy
Bobolice. W 2013 roku opracowano zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju – nowy Plan
Obrony Cywilnej Gminy Bobolice, który został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie,
opracowano 7 załączników do Planu OC oraz opracowano 66 zadań operacyjnych Obrony Cywilnej.
W 2014 roku zostaną powołane nowe formacje obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Bobolice
zgodnie z nowym Planem Obrony Cywilnej.
Najważniejsze
Kryzysowe:
wydatki
poniesione w 2013 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
♦ miesięcznik OC
♦ komputer dla pracownika
♦ łóżko polowe, pościel, spiwory dla zarządz. kryzysowego
♦ artykuły spożywczo- przemysłowe,
♦ nagrody, amunicja
♦ paliwa,oleje,
♦ latarki,baterie
,
§ 4260 Energia
- Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach,
Ubiedrzu, Dargini,
§ 4270 Zakup usług remontowych
- przegląd agregatu prądotwórczego
- przegląd syren OC
- naprawa niszczarki
- naprawa DSP-15
§ 4300 Zakup usług pozostałych
● serwis oprogramowania GZZ
● wykonanie teczki na dokumentację
● opłata za udział w ćwiczeniu powiatowym
● usługi fotograficzne
§ 4360 Opłaty z tyt. zakup usług telef. komórkowej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
- akcja kurierska przejazdy
7.378,76 zł
99,00
1.549,00
3.987,16
752,14
361,00
123,59
506,87
567,03 zł
5.029,50 zł.
2.460,00
1.050,00
61,50
1.050,00
1.238,79 zł
736,80
160,00
240,00
101,99
600,00 zł
124,53 zł
(Sporządził : Jan Wójcik)
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 109 –
Poz. 3224
Straż miejska - rozdział 75416 – 1 390 448,70 zł.
Plan wydatków 1 433 344 zł. , wykonano w 97,0 %. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna
w głównej mierze w zakresie obróbki kosztów mandatów, gdyż koszty zależą od ich ilości.
Wskaźnik kosztów ( 1 390 448,70 zł. ) do przychodów z wpływów za mandaty ( 3 815 056,35 zł. )
stanowi 36,4% przychodów.
Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 2 424 607,65 zł., tj. 63,6% przychodów.
Wydatki obejmują m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
564 906,07 zł.
- koszty zatrudnienia
24 953,31 zł.
- umowy-zlecenia – naprawa fotoradaru
1 600,00 zł.
- art. biurowe, papier, tonery, bloczki mandatowe, druk
18 031,62 zł
- paliwo
7 292,93 zł
- akumulatory do fotoradaru, moduł pamięci, legalizacja
4 110,26 zł.
- osprzęt strażnika, wyposażenie biura
1 460,00 zł.
- zakup energii do fotoradarów
1 695,26 zł
- usługi remontowe-przeglądy, naprawy samochodu służbowego Straży
5 219,41 zł.
- dzierżawa ksero
17 007,70 zł.
- serwis oprogramowania FET
13 530,00 zł.
- wynajem przenośnego fotoradaru
68 855,40 zł.
- usługi pocztowe
513 884,88 zł
- roczny dostęp do bazy danych firm
2 361,60 zł.
- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych
15 165,60 zł.
- koszty postępowania sądowego
18 397,36 zł.
- materiały promocyjne do lekcji edukacyjnych
2 087,00 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu
2 868,00 zł.
Wydatki inwestycyjne – załącznik
107 022,30 zł.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –– 2,3 % ogółu wydatków
obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702 – 841 301,43 zł
Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Wydatki stanowią
naliczone odsetki od zobowiązań oraz prowizje przygotowawcze. Odsetki są zmienne, płacone wg
zawiadomień banków. Wykonano plan w kwocie 842 000 zł. , tj. w 99,9% planu.
- odsetki od kredytu BBS, obligacji komun., pożyczek na wyprzedzające finansowanie 810 501,43zł.
- prowizja przygotowawcza konsolidacji istniejącego zadłużenia
30 800,00 zł.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA –
0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdział 75807 - 11 093,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 110 –
Poz. 3224
Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zwrot wraz z odsetkami części subwencji
wyrównawczej po korekcie wysokości skutków obniżenia górnych stawek podatków
w sprawozdaniach budżetowych za 2012 rok.
Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818 – 0,00 zł.
Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie
kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku
budżetowym w wysokości 190 305,00 zł. Na koniec roku została rozwiązana rezerwa ogólna
w wysokości 109 763 zł. W planie pozostała w wysokośi 80 542 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,3 % ogółem wydatków
Plan wydatków na ten dział wynosił 11 680 037,62 zł., z czego wykonano 11 436 383,79 zł.,
tj. 97,9 % planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 382 805,40 zł. , inwestycyjne - 53 578,39 zł.
Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 7 517 532 zł. Placówki
oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 329 537,16 zł.
Środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek stanowi
kwotę 3 535 736,24 zł. oraz 53 579,39 zł. na zadania inwestycyjne, tj. łącznie 3 589 315,63 zł.
Placówki oświatowe – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148 – 5 893 651,85 zł.
Lp
Nazwa jednostki
Wynagrodzenia wraz z
pochodnymi i innymi i
kosztami zatrudnienia
( wynagrodzenia i
pochodne od nich,
delegacje, szkolenia,
badania, odpis na ZFSS,
itp.) nauczycieli i
pracowników obsługi w
rozdziałach:
80101,80103,80104,80110,
80146, 80148
1
2
3
4
5
6
7
SP Bobolice
ZSP Dargiń
SP Drzewiany
SP Kłanino
SP Kurowo
Gimnazjum Bobolice
Przedszkole Bobolice
Pozostałe wydatki bieżące
2 166 352,12
9 216 453,28
w tym :
- stołówki szkolne- 336502,90 zł.
- doskonalenie zawodowe
nauczycieli
- 49 037,42 zł.
Wydatki na dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano zgodnie z art. 111yk. 70 a ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. )
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 111 –
Poz. 3224
uwzględniające kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie. Przeznaczenie środków
opisano poniżej w poszczególnych placówkach oświatowych.
Realizacja planów finansowych przez jednostki oświatowe wg ich sprawozdań:
SZKOŁA PODSTAWOWA W Kłaninie: plan 756 090,47zł.
Plan szkoły podstawowej:
§
Wyszczególnienie
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
wykonanie 750 110,16 zł., tj. 99,2% planu
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
w roku 2012
28 753,00 zł
26 895,00 zł
26 894,67 zł
389 744,00 zł
393 396,00 zł
393 395,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
33 128,00 zł
36 896,00 zł
35 366,46 zł
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
77 634,00 zł
75 564,00 zł
75 563,64 zł
4120
Składki na fundusz pracy
11 065,00 zł
10 795,00 zł
9 469,43 zł
4170
Wynagrodzenia bezosobowe,
umowy zlecenie, umowy o dzieło
1 500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
4210
zakup materiałów i wyposażenia
45 000,00 zł
49 040,64 zł
49 000,44 zł
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiazek
1 500,00 zł
1 634,00 zł
1 633,83 zł
4260
Zakup energii
9 748,00 zł
10 748,00 zł
10 238,24 zł
4270
Zakup usług remontowych
1 100,00 zł
1 100,00 zł
482,72 zł
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00 zł
1 180,00 zł
1 180,00 zł
4300
Zakup usług pozostałych
12 128,00 zł
11 986,00 zł
11 985,82 zł
4350
Zakup usług dostepu do sieci
internet
200,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4360
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
1 200,00 zł
1 091,00 zł
948,42 zł
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
1 200,00 zł
1 053,00 zł
1 052,59 zł
4410
Podróże krajowe służbowe
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 480,84 zł
4430
Różne opłaty i składki
2 000,00 zł
2 009,00 zł
2 009,00 zł
4440
Odpis na zakładowy fundusz
socjalny
27 535,00 zł
27 294,36 zł
27 294,36 zł
4700
Szkolenia pracowników
300,00 zł
300,00 zł
270,00 zł
4750
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
645 435,00 zł
652 982,00 zł
648 765,85 zł
Razem
Doskonalenie zawodowe
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
§
Wyszczególnienie
– 112 –
Plan
Poz. 3224
Plan po
zmianach
Wykonanie
w roku 2013
4210
zakup materiałów i wyposażenia
300,00 zł
350,00 zł
253,38 zł
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiazek
200,00 zł
200,00 zł
79,20 zł
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00 zł
2 300,00 zł
1 519,19 zł
4410
Podróże krajowe służbowe
1 223,47 zł
873,47 zł
366,04 zł
4430
Różne opłaty i składki
3 723,47 zł
3 723,47 zł
2 217,81 zł
Razem
§
Wyszczególnienie oddział
przedszkolny
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na fundusz pracy
4210
zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4300
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
w roku 2012
5 289,00 zł
5 493,00 zł
5 492,20 zł
62 315,00 zł
71 804,00 zł
71 803,72 zł
5 297,00 zł
1 529,00 zł
1 529,00 zł
12 532,00 zł
12 860,00 zł
12 859,43 zł
1 786,00 zł
1 786,00 zł
1 734,73 zł
500,00 zł
736,13 zł
735,49 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 356,85 zł
Zakup usług pozostałych
100,00 zł
93,00 zł
31,50 zł
4410
Podróże krajowe służbowe
150,00 zł
157,00 zł
156,71 zł
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpis na zakładowy fundusz
socjalny
3 663,00 zł
3 426,87 zł
3 426,87 zł
93 132,00 zł
Razem
Rozdział 80101 – szkoła podstawowa
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Składki na fundusz pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło
- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
99 385,00 zł
99 126,50 zł
26 894,67 zł
393 396,00 zł
35 366,46 zł
75 563,64 zł
9 469,43 zł
500,00 zł.
49 000,44 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 113 –
Poz. 3224
Opał – 24 361,16 zł
Środki czystości – 1 208,93 zł
Artykuły biurowe - 1 171,91 zł
Materiały do napraw – 5 956,31 zł
Nagrody książkowe – 454,10 zł
Hydrant wewnętrzny – 1 048,46 zł
Meble – 283,90 zł
Organizacja konkursów – 550,58 zł
Odnowienie łazienek – 12 228,60 zł
Tablice korkowe – 23,00 zł
Niszczarka – 140,00 zł
Paliwo do kosiarki – 143,26 zł
Wyposażenie osadzonych pracujących przy odnowieniu łazienek – 422,46 zł
Dzwonek elektryczny – 127,00 zł
Inne -670,33 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 633,83 zł
- Zakup energii–
10 238,24 zł
Energia elektryczna – 5 359,82 zł
Ścieki – 4 338,42 zł
Woda – 540,00 zł
- Zakup usług remontowych
482,72 zł
Naprawa zespołu tonera – 334,72 zł
Naprawa komputerów – 158,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych
1 180,00 zł
Wykonano zalecone przez lekarza medycyny pracy badania laryngologiczne nauczycieli.
- Zakup usług pozostałych
11 985,82 zł
Przeglądy okresowe przewodów kominowych – 550,00 zł
Wywóz śmieci – 597,62 zł
Usługi pocztowe – 148,00 zł
Abonament RTV – 160,00 zł
Koszt transportu dzieci na zawody i konkursy – 766,09 zł
Prenumerata „Dyrektora szkoły” – 258,15 zł
Roboty elektryczne (II rata) – 7 381,21 zł
Wymiana gaśnic – 252,15 zł
Cięcie żywopłotu – 150,00 zł
Inne (w tym prowizje bankowe) – 1 722,60 zł
- Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej
948,42 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 052,59 zł
- Podróże krajowe służbowe
1 480,84 zł
Delegacje za wyjazdy służbowe dyrektora i pracowników.
- Różne opłaty i składki
2 009,00 zł
Opłata na ubezpieczenie budynku i wyposażenia .
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny
27 294,36 zł
- Szkolenia pracowników
270,00 zł
Szkolenie pracownika administracji SIO.
Oddział Przedszkolny
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
5 492,20 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 114 –
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Składki na fundusz pracy
- Zakup materiałów i wyposażenia:
Środki czystości – 446,49 zł
Opał – 289,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zakup usług pozostałychProwizje bankowe.
- Podróże krajowe służbowe
Delegacje za wyjazdy służbowe pracowników oddziału przedszkolnego.
- Odpis na zakładowy fundusz pracy
Poz. 3224
71 803,72 zł
1 529,00 zł
12 859,43 zł
1 734,73 zł
735,49 zł
1 356,85 zł
31,50 zł
156,71 zł
3 426,87 zł
Doskonalenie zawodowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono artykuły papiernicze do szkoleń rady pedagogicznej.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zakup usług pozostałych–
Szkolenie nt „Ochrona danych osobowych” - 850,00 zł
Rady szkoleniowe – 669,19 zł
- Podróże krajowe służbowe
253,38 zł
79,20 zł
1 519,19 zł
366,04 zł
(Opracowała : Dyr. L. Posełkiewicz)
ZS DARGIŃ :
WYDATKI RZECZOWE – najistotniejsze
Szkoła podstawowa:
- olej opałowy
- artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność
- artykuły biurowe –
- środki czystości –
- wymiana gaśnic –
- dozór techniczny kotłowni i instalacji kominowej –
- wywóz nieczystości
- abonament TV –
- nadzór bhp –
- znaczki pocztowe –
- inne drobniejsze wydatki oraz prowizje i opłaty bankowe.
- awarię pieca oraz pompy i inne
- usługi telekomunikacyjne.
- głównie na ubezpieczenia Gimnazjum
- olej opałowy w wysokości
- usługi
- zakup energii
- podróże służbowe (delegacje) wydatkowano we wszystkich typach szkół 2 505,82 zł
120 571,52 zł.
2 242 zł.,
3 541 zł.,
3 955 zł.
722,01zł,
2 083,50 zł,
3 284,40 zł,
201,40 zł,
2 164,80 zł,
320 zł,
9483,79 zł
1 812,54 zł
2 505 zł
9 917zł.
799 zł.
25 889,62 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
plan
wyszczególnienie
§
– 115 –
wykonanie do
31.XII.2013
po
zmianach
Poz. 3224
plan
wykonanie
do
po zmianach
plan
wykonanie do
po zmianach
31.XII.2013
31.XII.2013
nagrody i wydat.
osob. nie zalicz. do
wynagrodzeń
3020
6.102,00
5 326,80
70.000,00
55 904,55
33.393,00
27 326,70
wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4010
65.224,00
65 223,35
744.000,00
712 977,60
265.76,00
264 039,40
dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
4040
5.301,00
4 952,03
60.151,00
60 150,78
21.922,00
54 235,31
4110
12.712,00
11 805,16
149.419,00
134 912,94
54.236,00
54 235,31
składki na fundusz
pracy
4120
1.812,00
1 691,32
21.300,00
18 492,53
8.086,00
7 795,06
wynagrodzenia
bezosobowe
4170
0,00
0,00
4.021,00
4 021,00
720,00
720,00
zakup materiałów i
wyposażenia
4210
2.002,00
2 001,90
133.780,61
133 780,05
10.937,00
10 937,00
zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i
książek
4240
0,00
0,00
99,00
99,00
1.500,00
0,00
zakup energii
4260
500,00
0,00
25.890,00
25 889,62
0,00
0,00
zakup usług
remontowych
4270
0,00
0,00
9.484,00
9 483,79
0,00
0,00
badania lekarskie
4280
70,00
70,00
710,00
710,00
750,00
750,00
zakup usług
pozostałych
4300
2,00
1,50
13.202,00
13 201,31
800,00
799,00
zakup usług do sieci
internet
4350
0,00
0,00
689,00
688,80
200,00
0,00
zakup
usług
telekomunikacyjnyc
h telefonii stacjon.
4370
200,00
0,00
1.970,00
1 812,54
850,00
0,00
podróże
krajowe
4410
96,00
0,00
2.800,00
2 348,68
200,00
157,14
4430
0,00
0,00
2.705,00
2 705,00
0,00
0,00
odpis na zakładowy
fundusz socjalny
4440
3.426,87
3 426,87
44.451,12
44 451,12
19.295,40
19 295,40
szkolenia
4700
0,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
składki
ubezpieczenia
społeczne
różne
składki
na
służbowe
opłaty
i
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
X
97.447,87
– 116 –
94 498,93
Poz. 3224
1.285.031,73
1221 989,31
418.675,40
407 256,14
GIMNAZJUM BOBOLICE
Budżet gimnazjum w roku 2013 wynosi odpowiednio:
Rozdział 80110 wydatki – 2 954 767,59 zł Rozdział 80146 doskonalenie 11 828,65 zł
Rozdział 85415 stypendia 9 240,00 zł
paragraf
plan
wydatki
wykonanie
3020
Razem
117 632 zł
117 631,84 zł
100 %
117 632 zł
117 631,84 zł
100 %
Wydatki płacowe Rozdział 80110
W paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły
1 178 556,54 zł, co stanowi 53,12 % planu.
paragraf
plan
wydatki
wykonanie
4010
1 693 593,35 zł
1 693 592,41 zł
100 %
4040
141 997,00 zł
141 996,24 zł
100 %
4110
326 266,00 zł
326 265,34 zł
100 %
4120
40 329,00 zł
39 879,97 zł
99 %
4170
10 546,00 zł
10 343,96 zł
98 %
2 212 731,35 zł
2 212 077,92 zł
99 %
Razem
Wydatki pozapłacowe Rozdział 80110 plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz
z wysokością poniesionych wydatków Koszty utrzymania poszczególnych obiektów poza wydatkami
płacowymi w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco:
4210
Gimnazjum
plan
wydatki
26 800,00 zł
wykonanie
26 607,84 zł
99 %
Hala sportowa
35 362,00 zł
35 068,51 zł
99 %
Orlik 2012
500,00 zł
429,34 zł
86 %
razem
62 662,00 zł
62 105,69 zł
99 %
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
RODZAJ WYDATKÓW
– 117 –
Poz. 3224
GIMNAZJUM
HALA
ORLIK
środki czystości ,
1843,00
9574,33
0,00
skazani – paczki
949,27
4648,76
0,00
materiały biurowe
1563,49
826,93
0,00
sprzęt różny (części do
kosiarki, części do pilarki,
wiertarka, obciążniki,
ławeczka, czajnik, art.
Ogrodnicze, żyłka do
kosiarki,rolety)
tusze tonery
440,00
11375,81
0,00
9804,53
859,62
0,00
paliwo do kosiarki
670,75
1064,70
0,00
nagrody dla uczniów
2585,65
0,00
0,00
Polsko – Niemiecka
Wymiana Młodzieży
1685,49
0,00
0,00
3394,27
5932,70
20,80
3671,39
785,66
408,54
materiały na drobne
naprawy
inne
Poniesione wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie, to:
• na nagrody Burmistrza zaplanowano niższą kwotę
• zakup rolet do hali sportowej (2280 zł)
• zakup baterii do zasilaczy awaryjnych (1150)
• stroje sportowe dla drużyny siatkarskiej dziewcząt (1740)
• Naprawa układu elektronicznego bieżni (762,60)
• tablice zmiany zawodników i tablice sędziowskie (1158,11 zł)
• defibrylator regeneracja baterii (675,00 zł)
• Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży – wydatki zrefundowane przez Pomeranię
4240
plan
258,00 zł
wydatki
257,98 zł
258,00 zł
257,98 zł
Gimnazjum
plan
159 323,45 zł
wydatki
159 322,82 zł
wykonanie
100%
Hala sportowa
159 323,44 zł
159 322,69 zł
100%
razem
4260
wykonanie
100%
100%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Orlik 2012
– 118 –
14 845,11 zł
razem
RODZAJ WYDATKÓW
ENERGIA ELEKTRYCZNA
333 492,00 zł
GIMNAZJUM
Poz. 3224
14 845,11 zł
100%
333 490,62 zł
HALA
100%
ORLIK
52611,97
52611,90
14345,11
GAZ
92001,45
92001,39
0,00
WODA I ŚCIEKI
14709,40
14709,40
500,00
4270
Gimnazjum
plan
9 465,00
wydatki
9 464,46
wykonanie
100 %
Hala sportowa
7 125,00
7 124,85
100 %
Orlik 2012
0,00
0,00
0%
razem
16 590,00
16 589,31
100 %
RODZAJ WYDATKÓW
KONSERWACJA URZĄDZEŃ
DŹWIGOWYCH
GIMNAZJUM
HALA
5705,28
PRZEGLĄD OKRESOWY
KOTŁOWNI
INNE
ORLIK
0,00
0,00
0,00
6888,00
0,00
3759,18
236,85
0,00
Wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie,
• naprawa rejestratora monitoringu – 1156 zł
• wymiana automatu palnikowego w kotłowni (1808,10 zł)
• naprawa odkurzacza (480,00 zł)
• naprawa oświetlenia (541,91)
4280
Gimnazjum
Hala sportowa
Orlik 2012
razem
plan
1 840,00
410,00
80,00
2 330,00
wydatki
wykonanie
100 %
1 840,00
410,00
100 %
80,00
100 %
2 330,00
100 %
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
RODZAJ WYDATKÓW
BADANIA LEKARSKIE
– 119 –
GIMNAZJUM
1840,00
Poz. 3224
HALA
410,00
ORLIK
80,00
Wydatki poniesiono na badania okresowe i wstępne nauczycieli i pracowników.
4300
Gimnazjum
Hala sportowa
Orlik 2012
razem
plan
32 100,00 zł
wydatki
wykonanie
32 056,00
100 %
18 097,00 zł
17 794,03
98 %
2 000,00 zł
1 984,11
99 %
52 197,00 zł
51 834,14 zł
99 %
RODZAJ WYDATKÓW
GIMNAZJUM
PROWIZJE BANKOWE
1828,50
551,50
13,50
USŁUGI POCZTOWE
1179,50
279,39
0,00
USŁUGI TRANSPOTROWE
1156,32
293,66
0,00
DOZÓR TECHNICZNY
524,50
1027,00
0,00
KONSERWACJA BOISK ORLIK
0,00
0,00
1500,00
SANITYZACJA
DYSTRYBUTORÓW WODY
58,40
112,23
0,00
PRZEGLĄD TECHNICZNY
BUDYNKU I URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH (naprawa
dachu, ostrzenie noży)
3364,05
2267,47
0,00
0,00
350,00
0,00
795,00
0,00
0,00
USŁUGI KOMINIARSKIE I
PRZEGLĄDY KLIMATYZACJI
0,00
8500,00
0,00
DZIENNIK ELEKTRONICZNY,
TWORZENIE STRONY
INTERNETOWEJ,
RATOWNICTWO
MEDYCZNE, PORADA
PRAWNA, VULCAN)
8177,72
0,00
0,00
SZKOLENIA bhp
KONCERTY
UMUZYKALNIAJĄCE
HALA
ORLIK
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 120 –
Poz. 3224
INNE(przegląd elektryczny
windy, przegląd gaśnic)
246,00
639,60
0,00
turniej
6300,00
525,32
0,00
PNWM
7 699,30
0,00
0,00
726,71
3247,86
470,61
WYWÓZ ŚMIECI
(POMPOWANIE WODY)
Wydatki zaplanowane w ciągu roku po zmianie w budżecie, to:
• naprawa dachu po pożarze w styczniu 2013 r. (2 706 zł). Środki te wróciły do budżetu gminy
po wypłaceniu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.
• zakupiono narzędzie do tworzenia strony internetowej Gimnazjum (1 103 zł).
• koszty związane z Turniejem Piłki Siatkowej pokryte z wpłat Poldanoru i Contemy.
• koszty związane z Polsko – Niemiecką Wymianą Młodzieży ( część kosztów zaplanowano w
budżecie – 2000 zł, resztę zrefundowała Pomerania
4350
plan
wydatki
wykonanie
Gimnazjum
0,00 zł
0,00zł
0,00%
Hala sportowa
351,00
350,88 zł
100 %
Orlik 2012
0,00 zł
0,00zł
0,00%
razem
351,00 zł
350,88 zł
100 %
Internet Neostrada
4360
Gimnazjum
plan
3 870,00 zł
Hala sportowa
wydatki
wykonanie
98 %
3 774,36 zł
1 659,00 zł
1 225,66 zł
74 %
500,00 zł
271,83 zł
54 %
razem
6 029,00 zł
Usługi telekomunikacyjne komórkowe
5 271,85 zł
87 %
Orlik 2012
4370
Gimnazjum
plan
wydatki
1 174,00 zł
Hala sportowa
650,00 zł
Orlik 2012
0,00 zł
razem
1 824,00 zł
Usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410
Gimnazjum
Hala sportowa
Orlik 2012
plan
1173,89 zł
649,64 zł
0,00zł
1823,53 zł
wykonanie
100 %
100 %
0%
100 %
wydatki
wykonanie
100 %
1 650,00 zł
1 649,31 zł
451,00 zł
401,16 zł
0,00 zł
0,00 zł
89 %
0%
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
razem
Podróże służbowe krajowe
4420
Gimnazjum
– 121 –
2 101,00 zł
plan
Hala sportowa
Poz. 3224
2050,47 zł
wydatki
wykonanie
625,18 zł
626,00 zł
100 %
0,00zł
0,00 zł
Orlik 2012
4430
Gimnazjum
626,00 zł
plan
Hala sportowa
Orlik 2012
0%
0,00 zł
0,00 zł
razem
Podróże służbowe zagraniczne
98 %
0%
625,18 zł
100 %
wydatki
wykonanie
100 %
11 002,00 zł
11 002,00 zł
9 872,00 zł
9 872,00 zł
100 %
980,00 zł
980,00 zł
100 %
razem
21854,00 zł
21 854,00 zł
100 %
Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego.
4440
plan
Odpis na ZFSS
wydatki
111 291,59
111 291,59
razem
111 291,59 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700
Gimnazjum
plan
Hala sportowa
100 %
111 291,59 zł
0,00 zł
0,00 zł
0%
0,00 zł
0%
razem
970,00 zł
970,00 zł
Szkolenia pracowników
• Szkolenie – VAT w jednostkach samorządowych.
• Szkolenie – Nowe SIO
Rozdział 80146
paragraf
plan
wydatki
4170
1760,00 zł
4210
442,65 zł
4300
7 826,00 zł
100 %
wydatki
wykonanie
100 %
970,00 zł
970,00 zł
0,00 zł
Orlik 2012
wykonanie
wykonanie
100 %
1 760,00 zł
428,73 zł
97 %
7 737,81 zł
99 %
100 %
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
4410
1 800,00 zł
– 122 –
1 058,93 zł
Poz. 3224
59 %
razem
11 828,65 zł
10 985,47 zł
93 %
• studia podyplomowe specjalność kształcenia: doradca zawodowy (1.500,00 zł)
• studia podyplomowe specjalność kształcenia: WOS (1.400,00 zł)
• inne formy doskonalenia: kurs przewodnikowski i drużynowych (123,00 zł), szkolenie
Budowanie zespołu i komunikacja interpersonalna ( 663,43 zł), szkolenie Planowanie kariery
(214,02 zł), rekolekcje dla katechetów (151,20 zł), szkolenie „Kiedy dzieci krzywdzą dzieci”
(180,00 zł)
• warsztaty szkoleniowe „Odkryj swój potencjał” (1.760,00 zł)
DOCHODY
SIŁOWNIA
HALA SPORTOWA
9 780,00
18 514,00
SALA FITNESS
8 035,00
SAUNA
1 229,50
TENIS
STOŁÓWKA
696,50
4 650,00
POKOJE GOŚCINNE
50,00
SALA
50,00
KONFERENCYJNA
SALA MUZYCZNA
KAWIARNIA
SALE LEKCYJNE
REFUNDACJA
100,00
3 825,00
450,00
32 578,20
WYDATKÓW
ODSETKI OD
NIETERMINOWYCH
WPŁAT
WPŁYWY Z
RÓŻNYCH
DOCHODÓW
DOFINANSOWANIE
BIEŻĄCYCH
WŁASNYCH ZADAŃ
206,46
5 743,90
8 722,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 123 –
Poz. 3224
Dochody Gimnazjum w 2013 roku wyniosły 94 692,56 zł , plan wynosił 94 289,09.
Paragraf
0690
Nazwa konta analitycznego
WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT
DOCHODY
WYKON
ANIE
62,00
62,00
100 %
36 122,50
36 370,50
101 %
43 697,43
43 587,70
99 %
6,26
206,46
3298 %
PLAN
WPLYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY
DOCHODY – KAWIARNIA
DOCHODY - HALA SPORTOWA
DOCHODY - SALA FITNES
DOCHODY - TENIS
0750
DOCHODY - WYNAJEM STOŁÓWKI
DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ
DOCHODY-WYNAJEM POKÓJ GOŚCINNY
DOCHODY - WYNAJEM SAL LEKCYJNYCH
DOCHODY-SALA MUZYCZNA
WPŁYWY Z USŁUG
DOCHODY - SAUNA
0830
SIŁOWNIA
DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW
0920
ODSETKI OD NIETRM. WPLAT
0970
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
5 678,90
5 743,90
101 %
DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH
ZADAŃ
8 722,00
8 722,00
100 %
Razem
94 289,09
94 692,56
100 %
2700
(opracował: Dyrektor- Dariusz Michalak )
SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH
Rozdział 80101
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Planowano - 140.310,00zł
po zmianach: Wydano 135.674,95
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 124 –
Poz. 3224
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (odzież,
obuwie robocze dla pracowników, nauczycieli wf-u)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Planowano - 1.870.000,00zł
po zmianach 1.721 873 zł
Wydano 1.698.585,85 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Planowano - 149.354,00zł
po zmianach 138.429,00 zł Wydano 138.428,11zł
Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z
niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Planowano - 347.127,00 zł
po zmianach 345.259,00 zł Wydano 327.491,58 zł
Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z
niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.
§ 4120 Składki na fundusz pracy
Planowano 49. 474,00zł
po zmianach 49.206,00 zł
Wydano 40.897,80 zł
Zmiany: w dn. 30.04.2013r w odpowiedzi na pismo p. Burmistrz z dn. 11.03.2013r w związku z
niższą subwencją na 2013r – nie zwiększono żadnego paragrafu.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Planowano - 3.800,00zł
po zmianach Wydano 2.592,00zł
przegląd budynku, pomiar oświetlenia, administrowanie, naprawa oraz okresowy przegląd
sprzętu komputerowego.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Planowano - 59.633,00zł
po zmianach 58.031,16zł
Wydano 58.030,40zł
Zmiany: zwiększenie o 3 316,00zł w dn. 27.08.2013r – środki z subwencji oświatowej na remont
toalety dla niepełnosprawnych, zwiększenie o 6 150 zł w dn. 20.11.2013r zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej na pisemny wniosek dyrektora (zakup krzesełek, ekranu ściennego, rolet okiennych, ekranu
stojącego), zwiększenie o 3 793,16zł w dn. 29.11.2013r z §4440 po przeliczeniu ZFŚS (środki
wykorzystano zgodnie z pismem SP.3000.5.RK.2013 na zakup kosiarki, niszczarki, materiałów
remontowych do remontu poddasza przy świetlicy szkolnej), zmniejszono o 16 321,00 zł i zwiększono
paragrafy 4260 o 4.448zł, 4270 o 915zł, 4300 916zł, 4370 o 32zł. Pozostało 10 010zł, które nie
zwiększyły żadnego innego paragrafu w budżecie SP.
Środki zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, materiałów na bieżące naprawy,
remonty, materiałów biurowych, papieru ksero, kredy szkolnej, programy antywirusowe, druki
świadectw szkolnych, legitymacji, dzienników szkolnych. Sfinansowanie nagród szkolnych konkursów,
nagrody Burmistrza Bobolic dla uczniów Nawóz do trawników, olej do kosiarki, środki opatrunkowe,
rolety okienne, materiały budowlane do remontu toalet dziewcząt.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
Planowano – 4 250,00zł
po zmianach Wydano 4.247,43zł
Zakupiono: dzwonki chromatyczne, lektury dla kas IV, piłki do kosza i plansze interaktywne.
Zakup sfinansowany w całości z dochodów z § 0750
§ 4260 Zakup energii
Planowano 112.430,00zł
po zmianach 135.005,00Zł. Wydano 135.004,24zł
Zmiany: 31.12.2013r zwiększono o 22 575 zł z paragrafów 4010 o 18 127zł i 4210 o 4 448zł
Opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 125 –
Poz. 3224
§ 4270 Zakup usług remontowych
Planowano 4.000,00zł
po zmianach 6.310,00zł
Wydano 6.309,47zł
Zmiany: 31.08.2013r zwiększenie o 695zł z §4300, w którym te środki były zaplanowane,
30.09.2013r zwiększenie o 154,00 z §4300, 31.10.2013r o 546zł z paragrafów 4700 i 4430,
31.12.2013r o 915zł z §4210
Konserwacja ksero, konserwacja systemów alarmowych i centrali telefonicznej, naprawa
kserokopiarki i drukarki, czyszczenie i naprawa videoprojektora, naprawa kosiarki,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Planowano 1.700,00 zł
po zmianach 2. 289,00 zł Wydano 2.289,00zł
Zmiany: 29.11.2013r o 589zł z §4440
Badania lekarskie, które nie planowano a wyniknęły z 30 dniowego zwolnienia lekarskiego,
zatrudnienie pracowników na czas określony po uzgodnieniu z p. Burmistrz, zatrudnienie nauczycieli
na zastępstwo, badania osadzonych którzy pracowali przy remoncie toalet.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowano 20.000,00zł
po zmianach 21.867,00zł
Wydano 21. 866,01zł
Zmiany: 31.08.2013r zmniejszenie o 695zł przeniesienie na §4270, 30.09.2013r zmniejszenie o
154zł przeniesienie na §4270, 31.10.2013r zwiększenie o 500zł przeniesienie z §4350, 29.112013r
zwiększenie o 1300zł z §4440,31.12.2013 zwiększenie o 916zł z §4210
Wywóz śmieci, przeglądy - kominiarskie, elektryczne, budynku, gaśnic i hydrantów usługi
transportowe, konserwacja sprzętu ksero, abonament rtv, usługi pocztowe, legitymacje służbowe
nauczycieli, prenumerata czasopisma „Kadry w oświacie”, prowizje bankowe wywóz odpadów i
nieczystości.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Planowano 1.440,00zł
po zmianach 940,00zł
Zmiany: 31.10.2013r zmniejszenie o 500zł z na §4300
Wydano 832,53 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Planowano 3.300,00zł
po zmianach Wydano 2.834,78zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Planowano 2.200,00zł
po zmianach 2.589,00 zł Wydano 2.588,82, 00zł
Zmiana: 31.10.2013r zwiększenie o 9zł z §4430, 29.11.2013r zwiększenie o 348zł z §4440,
31.12.2013r zwiększenie o 32zł z §4210
§ 4410 Podróże krajowe służbowe
Planowano 1.400,00zł
po zmianach -
Wydano 1.329,84 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki
Planowano 5.000,00zł
po zmianach 4.785,00zł
Wydano 4 075,00zł
Zmiany: 31.10. 2013r zmniejszenie o 215zł przesunięcie na § 4270
Ubezpieczenie budynku, pracowni komputerowych
§ 4430 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Planowano 134.442,00zł
po zmianach 128.203,84zł
Wydano 128.203,84zł
Zmiany: po przeliczeniu etatów oraz uaktualnieniu kwoty bazowej nauczycieli we wrześniu 2013r
§ 4700 Szkolenia pracowników
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 126 –
Poz. 3224
po zmianach 561,00 zł
Wydano 560, 02 zł
Planowano 800,00zł
Zmiany: 31.10.2013r zmniejszenie o 340zł przesunięcie na §4270, 29.11.2013r zwiększenie o
101zł
RAZEM :
2.711.841,67 zł
Planowano - 2.910 660,00 zł
po zmianie – 2.768.408,00 zł
Wydano
–
Rozdział 80148 Nazwa: STOŁÓWKA
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
Planowano 1.103,00zł
po zmianie 421,00zł
Wydano 421,00zł
Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 682zł na § 4220
Środki wykorzystano na świadczenia rzeczowe dla pracowników- fartuchy, obuwie oraz fundusz
emerytalno-rentowy i chorobowy.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Planowano 108 009,00 zł
po zmianie -
Wydano 96. 907,35 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Planowano 7.726,00 zł
po zmianie 6.778,00 zł
Wydano 6.777,54 zł
Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 948 zł i przesunięcie na §4220 168zł, §4280 – 160zł, §4440
620zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Planowano 19.900,00zł
po zmianie § 4120 Składki na fundusz pracy
Planowano 2,836,00zł
po zmianie -
Wydano 17. 352, 41 zł
Wydano 2.380,00zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Planowano 7.000,00 zł
po zmianie 4.749,00zl
Wydano 4.633,65 zł
Zmiana: 30.06 2013r zmniejszenie o 2810zł przesunięcie na §4220
Zakupiono środki czystości, gaz w butlach, woreczki foliowe do pakowania wydawanych
obiadów, materiały biurowe
§ 4220 Zakup żywności
Planowano 15.000,00zł
po zmianie 52.768,00zł
Wydano 52.767,8 2 zł
Zmiana: 30.06.2013r zwiększenie o 2 810zł z §4210 i o 9 000zł z §4260. 31.07.2013r zwiększenie
o 101zł z §4300. 27.08.2013r zwiększenie o 10.000zł środki z dochodów stołówki na pisemny wniosek
dyrektora zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 29.11.2013r zwiększenie o 850zł z §3020 o 682zł i z
§4210 o 168zł. 30.12. 2013r zwiększenie o 5.000zł i 31.12.2013r zwiększenie o 10.007zł razem
37 768zł
§ 4260 Zakup energii
Planowano 9.387,00zł
po zmianie 455,00
Wydano 454,40zł
Zmiana: wykorzystanie nie odzwierciedla faktycznie poniesionych kosztów, ponieważ nie było już
z czego korzystać, zmniejszenia środków dokonano 30.06.2013r o 9.000zł przekazano na §4220,
31.07.2013r zwiększono o 68,00zł z §4300.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Planowano 140,00zł
po zmianie 520,00
Wydano 520,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 127 –
Poz. 3224
Zmiana: 31.05.2013r zwiększenie o 120zł z §4300. 30.09.2013r zwiększenie o 50zł z §4300,
31.10.2013r o 50zł z §4300, 29.11.2013 o 160zł z §4040.
planowane środki dotyczyły stałych pracowników, w związku z dużą rotacją pracowników w roku
2013 doszły dodatkowe badania stąd wzrost wydatków.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowano 2.235,00 zł
po zmianie 1 501,68zł.
Wydano 1 501,38 zł
Wywóz odpadów i nieczystości, prowizje bankowe
Zmiany: wszystkie dotyczyły zmniejszenia – 31.05.2013r o 120zł na §4280, 31.07.2013r o 169zł
na §4260 (68zł) i 4220 (101zł). 30.09.2013r o 50zł na §4280, 31.10.2013r o 50zł na §4280,
29.11.2013r o 347,32 na 4270.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Planowano 800,00zł
po zmianie Wydano 739,65 zł
§ 4410 Podróże służbowe
Planowano 200,00zł
po zmianie 72,00zł
Zmiana:29.11.2013r zmniejszenie o 128 zł na §4270
Wydano 72,00zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Planowano 4.662,00zł
po zmianie 5.287,32zł
Wydano 5.287,32zł
Zmiana: po dokonaniu przeliczeń etatów – wrzesień 2014r. zwiększenie o 625,32zł z §4040
§ 4700 szkolenia pracowników
Planowano 300zł
po zmianie 0,00zł
Zmiana: 29.11.2013r zmniejszenie o 300zł na §4270
RAZEM:
192.245,22zł
Planowano – 179.298,00zł
po zmianie – 206 52900zł
Wydano 0,00zł
Wydano
–
Rozdział 80146 Nazwa: Doskonalenie zawodowe nauczycieli
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Planowano 657 zł
po zmianie -
Wydano 647,43 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
Planowano 1.000,00 zł
po zmianie – 400,00zł
Wydano 120,00 zł
Zmiana: 30.11.2013r zmniejszenie o 600zł na §4300 na pisemny wniosek dyrektora
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowano 11.600,00 zł
po zmianie 13.855,16zł
Wydano 13.664,52 zł
Zmiana: 19.04.2013r zwiększenie o 1 655,16zł z § 4410, 30.11.2013r zwiększenie o 600zł na
pisemny wniosek dyrektora
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Planowano 3.312,16 zł
po zmianie 1 657,00zł
Wydano 1. 371,01zł
Zmiana: 19.04.2013r zmniejszenie o 1 655,16zł na §4300 na pisemny wniosek dyrektora
§ 4270 zakup usług remontowych
Planowano po zmianie 2 432zł
Wydano 2 431,70zł
Zmiana 20.11.2013r o 2 114zł z § 3240 Stypendia dla uczniów o 2 114zł na pisemny wniosek
dyrektora, 29.11.2013r o 318zł z §4210. Zmiany związane były z naprawą patelni elektrycznejwymiana wszystkich grzałek
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 128 –
Poz. 3224
RAZEM: Planowano – 16.569,16 zł
15.802,96 zł
Wydano
-
(Opracowała: Dyrektor- Renata Kowalska)
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH:
Rozdział 80101
Plan 665 895,09 złotych
Pozostało złotych 8.312,30 złotych
Wykonanie 657 582,79 złotych
Paragraf 3020 plan 29 813,00 zł, wykonanie 27 689,18 zł.
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
Paragraf 4010 – plan – 426 757,00zł., wykonanie 426 756,50zł
Paragraf 4040 – plan – 34 435,00zł, wykonanie 34 434,29zł
Paragraf 4110 – plan – 84 447,00zł wykonanie 81 287,89zł
Paragraf 4120 – plan – 12 036,00zł, wykonanie 9 781,08zł
Paragraf 4170 – plan – 1 532,00zł wykonanie 1 531,80zł
…………………………………………….
Razem złotych 581 480,74
Plan w powyższych paragrafach 589 020 zł,
Wykonano – 581 480,74zł
Stopień realizacji poszczególnych zadań:
4210 – plan 27 485,11zł, wykonanie 27 484,86zł , w tym:
- zakup węgla, rozpałka- 11.589,29 zł
- kosiarka spalinowa – 798,00zł
- zakupienie materiałów np. budowlanych, hydraulicznych (w tym gres, cement, farby, wąż
hydrauliczny, na remont dachu) – 11.064,98zł
- materiały elektryczne – 183,43zł
- środki czystości – 1.144,71 zł
- konkurs gminny „Ortomistrz”, nagrody dla uczniów – 753,24 zł.
- artykuły biurowe, papiernicze – 1.123,11 zł
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki – 236,93 zł
- pozostałe wydatki –591,17 zl
4240 – plan 200zł, wykonanie 0
4260 – plan 4 860,00zł, wykonanie 4 697,05 zł
4270 – plan 1 151,00zł, wykonanie 1 150,05zł
4280 – plan 930,00zł, wydano 930,00zł
4300 – plan 7 951,00zł, wykonanie 7 950,91 zł.
- wywóz nieczystości - 1.002,69zł
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy – 3.096,72 zł
- abonament za stronę internetową szkoły - 430,50zł
- opłata roczna RTV –201,40 zł
- energia elektryczna -546,24 zł
- przegląd kominiarski, czyszczenie – 920,00zł
- zakup znaczków – 70,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 129 –
Poz. 3224
- przegląd gaśnic – 121,77 zł
- egzamin kwalifikacyjny palacza – 160,00 zł
- opracowanie dokumentu p.poż – 492,00zł
- pozostałe wydatki – 909,59zł
4360 – plan 1000,00zł, wykonanie 834,84zł
4370 – plan 1 940,00zł, wykonanie 1939,24zł
4410 – 1 400,00zł, wykonanie 1 307,04 zł
4430 – 1 128,00zł, wykonanie 1 128,00 zł
4440 – 28 329,98zł, wykonanie 28 329,98zł
4700 – 500,00zł, wykonanie 350,08 zł
Rozdział 80103 - Oddział Przedszkolny
Plan – 55 425,91
Pozostało - 717,61
Wykonanie- 54 708,30
Paragraf 3020 – plan 4 183,00 zł, wykonanie 4 182,20 zł
Paragraf 4010 – plan 36 721,00zł, wykonanie 36 005,84zł
Paragraf 4040 –plan 3 144,00zł, wykonanie 3 143,35 zł
Paragraf 4110 – plan 7 363,00zł, wykonanie 7 362,85zł
Paragraf 4120 – plan 1 135,00zł, wykonanie 1 134,15zł
Paragraf 4440 – 2 879,91zł, wykonanie 2 879,91zł
……………………………………………..
Razem wykonanie 54 708,30 zł.
Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe
Plan 3 711,52 złotych
Pozostało 1 045,89
Wykonanie 2 665,63zł
4210 – plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł
4300 - plan 3 111,52, wykonanie 2.318,54 zł
4410 – plan 400, wykonanie 147,09 zł
Rozdział 85415
Plan 7 437,00 złotych
Paragraf 3240 – 4 312,00 zł, wykonanie 4 312,00zł
Paragraf 3260 – 3 125,00zł, wykonanie 3 125,00zł
Wykonanie 7 437,00złotych
Plan budżetu SZKOŁY OGÓŁEM na 2013r. – 732 469,52 zł - 100%
Wykonanie 722 393,72 zł –
98,62 %
Pozostało 10 075,80 zł - 1,38%
(opracowała: Dyrektor – Iwona Golas)
PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH:
Rozdział 80104 Plan – 831 835 zł; Wykonanie – 800 598,60 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 36 584 zł
Wydane 36 368 zł
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenie na pomoc zdrowotną
dla nauczycielki - emerytki.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 130 –
Poz. 3224
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan – 510 902zł
Wydano – 510 519,73 zł na wynagrodzenia pracowników, 1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy
nauczyciela dyplomowanego i nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku – 15,09
Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 – 15,00 osoby
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan – 39 041 zł
Wydano – 38 989,93 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan – 105 181 zł
Wydano – 96 287,04 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych
§ 4120 Składki na fundusz pracy
Plan – 12 230 zł
Wydano – 12 229,17 zł
Wypłacono należne składki.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło
Plan – 6 600zł
Wykonanie – 3 298,46 zł
Umowy zlecenia: przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie dla nauczyciela rytmiki – zajęcia
dodatkowe.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
Plan – 31 392,33 zł
Wydano – 26 118,81 zł
• Opał (węgiel i koks) – 13 320,48 zł
• Artykuły biurowe – ( planowane 2500 zł) Wydane: 813,77 zł
• Środki czystości – (plan 3600 zł) Wydane: 1 709,57 zł
• Żarówki, drobne zakupy do napraw hydraulicznych i innych, farby do odnawiania sprzętu
ogrodowego i odnowienie tynków przy ganku, malowania sal Planowane
- 1000 zł.
Wydane 2342 zł
• nagrody na gminny konkurs o bezpieczeństwie. Plan – 500 zł. Zrealizowano za – 98,45 zł.
Pozostałe wydatki zrealizowane ze środków Rady Rodziców – pozyskani sponsorzy.
• wyposażenie BHP pracowników . Plan 630 zł – wypłacono ekwiwalent za odzież
• zakup piasku do piaskownicy, materiałów do pielęgnacji terenu przed budynkiem ( kwiaty,
ziemia, nawóz, paliwo do kosiarki, nasiona, narzędzia do sprzątania i uprawy ogródków przez
dzieci). Plan 600 zł. Zrealizowano za: 1174,81 zł ( zakupiono kosiarkę, która nie była
planowana)
• Wymiana lamp oświetleniowych na ul Szkolnej. Plan – 2400 zł. Zrealizowano za 1532,08 zł.
• Materiały do osłon na grzejniki – (zalecenia Sanepidu). Wydatek nie był planowany. Wydano
1 208,78 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 131 –
Poz. 3224
• Pozostałe wydatki nie zaplanowane: szafa metalowa -1018,99zł; drukarka – 439 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Planowano 2 500 zł.
Zakupiono zabawki i pomoce za 1 979,20 zł
§ 4260 Zakup energii
Plan – 10 275 zł
Wydano – 9 158,98 zł
Wydatki na wodę – 5 156,77 zł Reszta – energia elektryczna
§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan – 11 539 zł
Zrealizowane – 11 538,25 zł
Na etapie planowania budżetu nie planowano wydatków remontowych. Przeprowadzono remont
jadalni na parterze – 11 200 zł (zalecenie Sanepidu). 338,25 zł – naprawa kserokopiarki.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan – 850 zł
Zrealizowano wydatki na badania profilaktyczne – wstępne i okresowe w wysokości 575 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan – 10 975 zł
Wydano – 10 804,54 zł
Plan ulegał zwiększeniom w ciągu roku:
• przegląd kominiarza. Plan - 400 zł. Zrealizowano – 353 zł
• wywóz śmieci. Plan - 800 zł. Zrealizowano – 783,48 zł
• usługi pocztowe – zakup znaczków (prowadzenie kancelarii i wysyłka prac na konkursy) Plan 250 zł. Zrealizowano za 216,60 zł
• Koszt transportu dzieci na zawody. Plan - 600 zł. Zrealizowano za 435,54 zł, jeden przejazd do
Szczecinka. Pozostałe wyjazdy dzieci na zawody i konkursy sfinansowane ze środków Rady
Rodziców.
• Transport opału i piasku do piaskownicy. Plan - 260 zł. Zrealizowano za zł
• Dostęp do portalu kadrowego. Plan – 200 zł. Zrealizowano za 196,32 zł
• Przegląd gaśnic. Plan - 200 zł. Zrealizowano za 109,47 zł
• Abonament RTV. Plan – 80 zł. Zrealizowano za 61 zł
• Planowana prenumerata ,,bliżej Przedszkola” została zakupiona ze środków na doskonalenie
zawodowe n-li.
• Usługa służby BHP – zrealizowano – 1 476 zł
• Wymiana bramki i bramy do ogrodu – 1 500 zł
• Abonament za domenę internetową – 196,70
• Z wydatków które nie były planowane: aktualizacja instrukcji ppoż ze szkoleniem 738 zł i
zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci -630 zł
• Pozostałe wydatki to prowizje bankowe.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan – 1 280 zł. Wydano – 1 165,87 zł
Opłata za dostęp do Internetu – usługa DSL
§ 4360 Opłaty usług z tytułu telefonii komórkowej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 132 –
Poz. 3224
Plan – 900 zł; Wydano – 745,13 zł – utrzymanie dwóch telefonów komórkowych (1 dyrektor i 1
nauczyciele na ul. Szkolnej)
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan – 1 320 zł; Wydano - 1 108,21 zł na opłacenie faktur za służbowe rozmowy telefoniczne – telefon
stacjonarny na ul. pionierów
§ 4410 Podróże krajowe służbowe
Plan – 600 zł; Wydano – 434,61 zł – delegacje dyrektora (konferencje, szkolenia, zakupy)
§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan – 1200 zł; Wydano – 932 zł na ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i zdarzeń
losowych
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny
Plan – 38 105,67 zł; Wykonano – 38 105,67 zł. (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą
– dla pracowników i emerytów – byłych pracowników Przedszkola)
§ 4700 Szkolenia pracowników
Plan – 360 zł; Wykonano – 240 zł – opłata za szkolenie dyrektora (ustawa rekrutacyjna)
Na dzień 31,12.2013r do przedszkola uczęszczało 168 dzieci ( średnia liczba dzieci w ciągu roku – 174
dzieci – koszt przypadający na 1 dziecko – 4 601,14 zł
Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 75 dzieci + średnio 4 osóby z personelu.
,,Kuchnia Przedszkolna” – wydatki w 2013r
DZIAŁ 801
Rozdział 80104 Plan – 152 148 zł Wydatki wykonane – 144 257,68 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan – 272zł
Zrealizowane – 272 zł – odzież do kuchni
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan – 48 671 zł
Wydano – 48 667,19 zł
Wynagrodzenie obsługi stołówki (intendentka i kucharka)
Przeciętna zatrudnionych w ciągu roku – 2 osoby
Zatrudnienie na dzień 31.12.2013r – 2 osoby
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan – 4 718 zł
Wydano – 4 600,40 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób uprawnionych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan – 9 052 zł
Wydano – 9 047,97 zł
Wypłacono składki od wynagrodzeń pracowników
§ 4120 Składki na fundusz pracy
Plan – 1331 złWydano – 1 330,50 zł Wypłacono należne składki
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
Plan – 10 690,14 zł; Wykonano – 8 952,52 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 133 –
Poz. 3224
•
1/3 kosztu zużycia opału wyliczonego w rozdziale 80104. Plan – 5 200 zł. Zrealizowano za
3032zł
• Gaz ; Plan - 3660 zł. Zrealizowano – 2 174 zł
• artykuły biurowe do prowadzenia żywienia: karty magazynowe, dzienniki żywieniowe, papier
ksero itp. Plan - 150 zł; zrealizowano za 37,52 zł
• środki czystości i do dezynfekcji. Plan - 1200 zł; zrealizowano za 277,48 zł
• siatki ochronne w okna, farba do odnowienia sufitów i ścian - 36,96 zł
• szatkownica do warzyw – 2800 zł
• bateria do kuchni – 188,01 zł
§ 4220 Zakup środków żywności
Plan – 50 159 zł; Wykonano – 49 584,10 zł
– zakup artykułów do prowadzenia żywienia dzieci
§ 4260 Zakup energii
Plan – 5 137 zł; Wydano – 3373,51zł
Wydatki na energię elektryczną i wodę
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 180 zł – zrealizowane 100.
Wydatki na badania profilaktyczne – pracowników pionu żywienia.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan – 19 750 zł Wydano – 16 141,63 zł – opłacenie rachunków za usługę – żywienie dzieci z gr IV na
ul. Szkolnej – stołówka Szkoły Podstawowej i wywóz śmieci i prowizje bankowe. Z paragrafu opłacony
był również remont sufitu w kuchni po zalaniu w efekcie pęknięcia rury. Koszt ten został jednak
zrefundowany z wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny z
Plan – 2 187,86 zł; Wykonano – 2 187,86zł. ( świadczenia socjalne dla pracowników stołówki)
Ze stołówki przedszkolnej na koniec roku korzystało – 75 dzieci + średnio 4 osóby z personelu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli – sprawozdanie z realizacji wydatków w roku 2013
Rozdział 80146 Plan – 4 077,20 zł Wydatki zrealizowane – 3 634,09 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 0,20 zł Wykonano – 0 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan – 439 zł Wykonano – 268 zł. Zakupiono czasopismo dla n-li ,,Bliżej Przedszkola”
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Planowano – 2 766 zł
Wykonano – 2 495 zł
Dofinansowanie do studiów magisterskich dwóch nauczycielek – 2000 zł
Opłata za szkolenia (Pańczyszyn, Żwirbla – Krukowska, Staszczak),
§ 4410 Podróże krajowe służbowe
Planowano – 872 zł
Wydano – 871,09zł – zwrot kosztów wyjazdów nauczycielek na szkolenia
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 134 –
Poz. 3224
Przedszkola – rozdział 80104
Plan Urzędu:
W rozdziale tym są zrealizowane wydatki przez Urząd w wysokości 41 108,39 zł.w zakresie:
- dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Manowie oraz Koszalinie
4
839,39 zł.
Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w załączniku inwestycyjnym
36 269,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 353 397,95 zł.
Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano
przeznaczyć kwotę 355 628 zł., wykonano je w 99,4 % , w tym:
- Zwrot kosztów dowozów dziecka do szkoły –
4
002,74 zł
- Zwrot kosztów dowozu dzieci do Przedszkola Mały Książę :
7 900,00 zł
- Zwrot kosztów dowozu do OREW w Bobolicach :
5 794,20 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek Koszalinie :
62 571,00 zł
- Bilety miesięczne
267 536,01 zł.
- opłaty, ubezpieczenia
4 281,00 zł.
- podatek od środków transportowych
1 313,00 zł.
Pozostała działalność - rozdział 80195 - 232 518,44 zł.
Planowane wydatki na poziomie 235 006,66 zł. zostały zrealizowane w 98,9%
Wydatki bieżące obejmują obsługę księgową i administracyjną placówek oświatowych znajdującą się
w planie finansowym ZUKiO na kwotę 204 632,28 zł., w tym w szczególności :
Plan – wynagrodzenia z pochodnymi
Wykonanie – wynagrodzenia z pochodnymi
- 181.448,00
- 181.447,35
Plan
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia
w tym :
- zakup lampek biurowych
600,00
Wykonanie
600,00
10 712,25
10 712,25
- 427,92
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
- krzesło
- UPS
- zasilacz
- program antywirusowy
- myszka do klawiatury
- książki, rachunkowość budżet
- środki czystości
- komputer
- drabinka
- materiały biurowe
papier ksero, tonery
§ 4260 zakup energii
energia do sprzętu komputerowego
§ 4270 zakup usług remontowych
naprawa sprzętu ksero, maszynka do liczenia
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
badania okresowe pracownika
§ 4300 zakup usług pozostałych
w tym :
- prowizje bankowe
- usługi informatyczne
- serwis oprogramowania
- znaczki pocztowe
- dysk montaż licencji płace
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet
§ 4360 zakup dostępu tel. komórkowej
§ 4370 zakup dostępu tel. stacjonarnej
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4440 odpis na ZFŚS
§ 4700 szkolenia pracowników
Ogółem :
– 135 –
Poz. 3224
-
- 92,00
- 210,00
- 389,00
- 175,43
- 45,02
- 2 611,56
- 106,04
- 2 495,67
- 111,60
4 048,01
1 000,00
1 000,00
179,00
178,35
50,00
50,00
3 566,00
3 565,31
- 55,00
- 340,71
- 1 492,60
- 453,80
- 1223,20
616,74
660,54
826,62
81,15
3 828,75
1 065,22
204 632,28
617,00
740,00
827,00
200,00
3 828,75
1 350,00
205 118,00
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
Plan finansowy Urzędu 27 886,16 zł. Obejmuje wydatki z przeznaczeniem na :
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych
700,00 zł.
- umowy zlecenia – komisja egzaminacyjna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli 1 680,00 zł.
- nagrody Burmistrza w konkursach: Mój zawód moja przyszłość, turniej bezpieczeństwa ruchu
drogowego
i inne
747,50 zł.
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – UE RPO
7 449,27 zł.
Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym
17 309,39 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 136 –
Poz. 3224
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,5 % ogółu wydatków
Plan wydatków na ten dział wynosił 187 167,47zł., z czego wykonano 170 471,19 zł., tj. 91,1%
planu.
Programy polityki zdrowotnej – rozdział 85149 – 589,00 zł.
Zaplanowano wydatki na poziomie 2 500 zł., zrealizowano w wysokości 589 zł. z przeznaczeniem na
Program Przeciwdziałania Chorobom Układu Krążenia.
Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 5 000,00 zł.
Plan 5 500 zł. Wydatki realizowane przez opiekę społeczną w wysokości 500 zł. oraz Urząd – 5000 zł.
Plan Urzędu – 5 000 zł. – dotacja celowa dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Plan MGOPS: 299,84 zł. – wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w
gminie Bobolice na 2013 rok
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 - 162 887,52 zł.
Zaplanowano wydatki na poziomie 171 967,47 zł. w związku z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 94,7% planu, w tym na:
Plan finansowy MGOPS :
113 340,11 zł.
Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano
łącznie 29 678,20 zł., zakupu materiałów 15 079,90 zł. i usług 31 134,54 zł. , podróże służbowe
krajowe 157,98 zł. oraz szkolenia 3 577,34 zł.
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 33 712,15 zł.
49 547,41 zł.,
Plan finansowy Urzędu:
tytułem:
- dotacji celowych dla stowarzyszeń
- 47 965,19 zł.
- zwrot dotacji dla stowarzyszenia SWIS po korekcie rozliczenia sprawozdania
800,00 zł.
Wydatki inwestycyjne omówione w załączniku inwestycyjnym
782,22 zł.
Pozostała działalność – rozdział 85195 - 1 694,83 zł.
- akcja w Bobolicach – Dzień Dawcy Szpiku – słodycze dla dawców- poczęstunek
- nagrody w konkursie – następstwo palenia tytoniu
198,79 zł.
1 496,04 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 137 –
Poz. 3224
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 17,3 % ogółu wydatków
Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 622 437,00zł., z czego wykonano na
poziomie 6 336 012,47 zł. , tj. 95,7 % planu.
Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 4 986 998,71 zł.
MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 26 619,98 zł. oraz 10 598,27 zł. tytułem
zwrotu świadczeń i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 37 716,51 zł. Wydatki
sfinansowane z własnych środków gminy na pomoc społeczną, po potrąceniu dotacji oraz
dochodów stanowią kwotę 1 274 079 zł., z przeznaczeniem na:
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 29 758,36 zł.
Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 29 758,36 zł. z
przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczowychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.
Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 350 017,00 zł.
Plan 350 017zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu
państwa, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach
działającego w strukturach MGOPS, tj:
§
wyszczególnienie
Plan po zmianach
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały do terapii 1300 x 12m-cy
− - środki czystości 270x 12 m-cy
− - tonery do drukarki
− - paliwo do samochodu
− - zakup drobnych materiałów
54 234,00
zm.pl.
15 600,00
3 241,00
4 930,00
28 463,00
2 000,00
4260
Zakup energii
16 000,00 + 2033,76
18 033,76
+
Wykonanie
31.12.2013
5980,73 60.214,73
19.919,82
3.011,57
4.475,05
25.178,85
7.629,44
- energia, woda, ścieki , gaz
4280
Zakup usług zdrowotnych
36,00 + 34 zm.pl.
70,00
4300
Zakup usług pozostałych
− abonament
− ochrona mienia i konserwacja
− wywóz odpadów
− usługi psychologa
− prowizje bankowe
− przeglądy;
za windę roczny;
budowlany i instalacji elektrycznej ,
kominowy, gaśnice,, 5 letni pomiar
oświetlenia
19 042,00 + 36.611,11 zm.
200,00
2 122,00
1 473,00
3 697,00
500,00
2 000,00
55.653,11
201,40
1.894,20
1.035,84
3.600,00
233,90
1 491,34
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
−
−
−
−
– 138 –
naprawa samochodu
5 000,00
usługi transportowe / wyjazdy - 1 000,00
wycieczki/
usługi w zakresie BHP
1 232,00
usługi prawne
1818,00
zagospodarowanie terenu
wokół ŚDS zm. pl.
wyjazd rehabilitacyjny zm.
Inne drobne usługi zm. pl
9.243,40
3.567,10
1.200,00
2.147,64
18.905,46
11.258,56
874,27
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
4370
Opłaty z tyt. zakupu usług tel.tel. 1 655,00 – 112,40 zm.
stacjonarnej
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00 – 958,57
41,43
4430
Różne opłaty i składki
3 500,00 + 1343,66 zm.pl.
1 000,00
2 000,00
500,00
4.843,66
1.778,46
2.863,00
202,20
−
−
−
ubezpieczenie mienia
ubezpieczenie samochodu
ubezpieczenie
wyjazdów
domowników
4440
Odpis
na
Zakładowy
Świadczeń Socjalnych
4700
Szkolenia pracowników
673,00 - 79,56 zm.
Poz. 3224
Fundusz 5 600 – 130,35
zmiana planu
3 000,00 – 1.880 zm.
593,44
1.542,60
5.469,65
1.120,00
Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 32 029,50 zł.
W 2013 roku poniesiono wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki
realizowane przez MGOPS. Plan 32 261 zł. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z
budżetu gminy.
Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 16 233 zł.
Plan 16 233 zł. Zrealizowano planowane wydatki.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212–
3 714 323,01 zł.
Plan 3 781 332,00zł., wykonanie w 98,2 % . Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji jako zadanie
zlecone na wypłatę świadczeń społecznych oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych
wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń
245 738,81 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 139 –
- wypłata świadczeń społecznych
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS
- usługi
Poz. 3224
3 459 058,94 zł.
9 431,27 zł.
93,99 zł.
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej - rozdział 85213 –
46 913,89 zł.
Plan 51 168 zł., wykonanie 91,7 %. Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące i zlecone
dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad
dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- rozdział 85214 – 389 413,72 zł.
Plan 501 879 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 260 056,22 zł. i dochodów MGOPS w
wysokości 3 825,82 zł. Zatem ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 125 531,68 zł.,
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na pomoc społeczną tj. zasiłki celowe i zasiłki
okresowe.
W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz odpłatność za osoby
umieszczone w DPS.
Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 –
151 414,23zł.
Plan 151 415 zł. wykonanie 100% - w całości środki własne gminy przeznaczone na wypłatę
dodatków mieszkaniowych.
Zasiłki stałe – rozdział 85216 –
245 101,86 zł.
Plan 246 200 zł. wykonano w 99,6 %.
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości
243 934,86 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa i zwrotów dotacji przez
klientów opieki w kwocie 1 167,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 912 717,84 zł.
Plan 957 607 zł, wykonano w 95,3 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ( finansowane dotacją w wysokości 174 000 zł., z
dochodów własnych w wysokości 9,60 zł., usług opiekuńczych w kwocie 9 327,48 zł., środki z
budżetu gminy 729 380,76 zł., w tym na :
- place wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia
717 710,69 zł.
- umowy zlecenia
25 566,78 zł.
- pozostałe wydatki:
115 440,37 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 140 –
wyszczególnienie
Poz. 3224
Plan po zmianach
§
Wykonanie na
31.12.2013
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
− Środki czystości
− Materiały biurowe
− Paliwo do samochodu
− zakup drobnego sprzętu
-zakup sprzętu komputerowego
26200 + 7.478/zm.planu/
1 500,00
8 000,00 + 1821 zm.pl.
10 000,00 - 703 zm.pl.
700,00 + 1000 zm.pl.
6 000,00 + 5360,00
25.430,72
1.093,11
8.389,13
5.893,94
1.694,54
8.360,00
4260
Zakup energii
− Woda i ścieki
− Energia
− CO
23 380
3 826,00
7 922,00
11 632,00
19.147,07
3.003,92
6.708,55
9.434,60
4280
Zakup usług zdrowotnych
− Badanie pracowników 3osóby
108,00
planu
4300
Zakup usług pozostałych
− Prowizje bankowe
- Opłata za home banking
- Opłata za przekazy
- Opłaty za prowadzenie rachunków
- Opłaty pocztowe
- Przegląd roczny budowlany, kominowy,
gaśnice
52 165 + 753 – 3245
zm.pl.
12 000,00 + 1245 zm.pl.
240, 00
500,00
960,00
12 000,00 + 2000 zm.pl.
650,00
- naprawa samochodu
- Obsługa prawna
- Abonament radiowy
- Ochrona mienia i konserwacja
Wywóz nieczystości
- Serwis oprogramowania
FK-2, dodatki mieszkaniowe, płace
- Usługa w zakresie bhp i ppoż
- Prenumerata czasopism
- Drobne naprawy i usługi
+
575/zmiana 676,00
48.504,56
13.238,75
140,00
334,49
330,00
14.061,71
104,00
311,30
4 600,00 – 3.245 /zm.pl.
6 519,00
61,00
2 425
656,00 + 65 zm.pl
6.084,00
61,00
2.373,90
678,57
5.503,02
5289,00 + 228 zmiana pl.
2 465,00 -65 zm.pl.
300,00
3 500,00
2.400,00
292,11
2.591,71
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 141 –
Poz. 3224
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
- Internet
4360
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług 100,00
telek.tel.komórkowej
100,00
- Karty do telefonu komórkowego
0
4370
Opłaty
z tytułu
telekom.tel.stacj.
- Telefon stacjonarny
6.713,74
4410
Podróże służbowe krajowe
5 930,00 + 2776 zm.
8.705,88
4430
Różne opłaty i składki
− Ubezpieczenie samochodu
− Ubezpieczenie majątkowe
− Inne ubezpieczenia
4 500,00
2 000,00
2 000,00
500,00
4.465,25
3.187,50
800,00
477,75
4700
Szkolenia pracowników
− 6 szkoleń
− Szkolenia - rodziny wspierające
3 000,00 – 776 zm.pl.
2 500,00
500,00
1.025,00
zakupu
671,00 + 180 zmiana
usług 7 340,00
772,15
0
pozostała działalność – rozdział 85295 – 448 090,06 zł.
Plan 503 417,00zł., wykonanie 89,0 %
Plan finansowy MGOPS: Wydatki stanowią kwotę 375 750,22 zł. - finansowane dotacją w wysokości
188 269 zł., oraz z tytułu dochodów własnych w kwocie 508,11 zł. Środki z budżetu gminy –
186 973,11zł., dotyczą w szczególności wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy
środowiskowej „Tafla” oraz Banku Żywności. W ramach tego rozdziału realizowany jest również
wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
§
Wyszczególnienie - zakres rzeczowy
PLAN – przyznane środki
WYKONANIE
– 31.12.2013 r.
Rozdział 85295 Pozostała działalności – Świetlica Tafla
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
−
materiały do terapii
−
w tym prezent od Zajączka i Mikołaja
− środki czystości
− zakup drobnych materiałów
6 000,00 + 1284 /zmiana 7.248,93
planu
4260
Zakup energii
- woda
− c.o.
−
energia
3 878,00
1 278,00 -419 zm.
900,00
1 700,00 + 550 zm.
4.008,80
858,90
900,00
2.249,90
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
− przeglądy i regeneracja gaśnic
− transport – wycieczki
- wywóz nieczystości
– 142 –
Poz. 3224
36,00
−
ochrona mienia
−
drobne naprawy i usługi
−
prowizje bankowe
4 023,00 zm-216 +283
1 000,00
1 000,00
656,00 + 200 zm.
i konserwacja 2 067,00
35,00
4.087,80
527,50
600,00
705,18
1.894,20
200,00 + 83 zm.
278,17
100,00
82,75
718,00
709,08
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
4370
Opłaty
z
tyt.
telekom.tel.stacj,
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00 zm-90 + 83
192,23
4430
Różne opłaty i składki
400,00 – 185 zm.
214,65
zakupu
usług 743,00 -10 zm.
723,37
Rozdział 85295 Pozostała działalność - Magazyn żywności
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości, drobne materiały
- farby do malowania pomieszczeń
1 307,00 -807 +1000zm.
1.348,18
4260
Zakup energii
energia , gaz do ogrzewania
1200,00
1200,00
1.025,23
1.025,23
4300
Zakup usług pozostałych
− przegląd roczny i gaśnic, kominiarski,
budowlany
− transport żywności
− drobne naprawy i remonty
4 237,00 + 807 – 1000 zm.
200,00
3.943,02
200,00
4 037,00
zmiana 1210 -1000
3.633,30
109,72
Wydatki inwestycyjne – omówione w załączniku inwestycyjnym – 68 026,92 zł.
( opracowanie rzeczowe wydatków działu 852 – Alicja Sobczak- Główna księgowa MGOPS-u)
Urząd wykonanie ogółem 72 339,84 zł.
W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 143 –
Poz. 3224
-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości
62 802,44 zł.
– dotacji celowej dla stowarzyszeń– 8 500,00 zł.
- transport dzieci – uczestników projektu gminne spotkania integracyjne organizowane przez
świetlicę Tafla– 1 037,40 zł.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,4 %
wydatków ogółem
Dzienni opiekunowie - rozdział 85307 – 0 zł.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.
Pozostała działalność – rozdział 85395 – 155 410,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 155 411,00 zł.. Wykonano w 100 % planu.
W ramach tego rozdziału realizowany jest przez MGOPS projekt systemowy „Pomocna dłoń plus”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –– 0,8 % wydatków
ogółem
Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 286 368 zł. , zrealizowano na poziomie
98,9 %, tj w wysokości 283 143,70 zł., z przeznaczeniem na :
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 75 746,04 zł.
wydatki wykonano w 99,3% planu. Przeznaczone na organizację wypoczynku młodzieży w ramach
projektu realizowanego w związku z organizacją w Bobolicach „ Tygodnia Europejskiego”- 18 441,62
zł. oraz na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej letniej
wymiany młodzieży -54 189,42 zł. Wydatki dofinansowane wpłatami uczestników oraz
dofinansowaniem ze środków Pomeranii, ferie zimowe 3 115 zł.
Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 207 397,66 zł.
wydatki sfinansowane dotacją celową na
- pomoc socjalną w wysokości 123 750 zł., środki gminy: 30 937,50 zł. w tym w rozdziale 85295
opieki społecznej 8 508,50 zł. jako 20% wkładu własnego gminy do dotacji na stypendia socjalne;
Suma wypłaconych stypendiów stanowi kwotę 154 687,50 zł.
- stypendia szkolne ( naukowe) - 29 921 zł.;
- wyprawka szkolna 23 026,66 zł. w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu
państwa.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 144 –
Poz. 3224
Stypendia dla uczniów:
SP KŁANINO
616,00 zł
GIMNAZJUM BOBOLICE
5
236,00zł
W bieżącym roku wypłacono stypendia Burmistrza uczniom wg regulaminu Rady Miejskiej na kwotę
9 240,00 zł. W pierwszym półroczu stypendium otrzymało 13 osób (13 x 308,00 zł =
4 004,00zł), a w drugim półroczu 17 osób (17 x 308,00zł = 5 236,00zł).
SP BOBOLICE
16 632,00 zł
SP DRZEWIANY
7 437,00 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 15,3 %
wydatków ogółem
Plan 5 696 282,08 zł, wykonano w wysokości 5 587 216,12 zł., tj. 98,1%. Wydatki realizowane przez
ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 2 014 745,84 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 2 027 251,87zł., wykonano w 99,4% planu. Przeznaczono na :
- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 6,66 zł. brutto do1 m dla Spółki Regionalne Wodociągi i
Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 987 053,76 zł.
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 1 027 692,08 zł.
Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 448 714,70 zł.
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażanym od 1 lipca 2013 roku
systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej. Stawki opłaty śmieciowej stanowiły dla
odpadów segregowanych 10 zł., nie segregowanych 15 zł. od osoby. Plan 449 185,80 zł., wykonano
w 99,9 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:
Plan Urzędu: 361 947,23 zł.
- akcje Dzień Ziemi
- akcje sprzątanie świata
- szkolenia, delegacje pracowników – opłaty śmieciowej
- worki na sołectwa do odpadów
- nasadzenia zastępcze
- materiały dotyczące opłaty śmieciowej
- program – usuwanie azbestu
- prelekcja bezpiecznie nad wodą
- odbiór odpadów i inne usługi w zakresie opłaty śmieciowej
- 2 109,01 zł.
- 3 271,07 zł.
- 1 794,68 zł.
7 190,00 zł.
591,00 zł.
2 430,48 zł.
42 496,16 zł.
123,00 zł.
301 941,83 zł.
Plan ZUKiO : 86 767,47 zł.
Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach oraz
budowę Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK )
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 145 –
Wydatki przeznaczono w szczególności na:
Plan
Wykonanie
Poz. 3224
- 86.777,00
- 86.767,47
Plan
Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych
2 076,86
- badania laboratoryjne składowisk, prowizje bankowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
1 190,61
W tym :
- etylina do kosiarek
- żyłka tnąca
- olej do mieszanki
- świece zapłonowe
- rękawice, sznurek, trzonki
2 077,00
1 200,00
- 854,58
- 119,19
- 86,44
- 65,00
- 64,40
Inwestycje – omówione w załączniku inwestycyjnym
Ogółem :
83 500,00 zł.
86 777,00
86 767,47
Zakupione materiały eksploatacyjne i części zamienne zostały przeznaczone do sprzętu do realizacji
zadań związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w
Boboliczkach, przewidzianych w roku 2013 wg harmonogramu projektu koncepcyjnego rekultywacji.
Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 680 062,42 zł.
Plan w wysokości 681 005ł., wykonano w 99,9%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .
Dochody z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 52 138,63zł., Wydatki ze
środków budżetu gminy stanowią kwotę 627 923,79 zł.
Plan – wynagrodzenia z pochodnymi
Wykonania – wynagrodzenie z pochodnymi
- 473.419,00
- 473.416,75
Plan
Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
7 136,82
- zakup odzieży, środków czystości, woda dla
pracowników, posiłki regeneracyjne
§ 4220 zakup towarów na posiłki regeneracyjne
1 693,48
§ 4210 Zakup materiałów, wyposażenia
125.807,11
7 137,00
2000,00
125.808,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 146 –
Poz. 3224
-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu
46.869,05
-zakup materiałów, części, olejów, akcesoriów, opon do pojazdów
-zakup materiałów, wyposażenia sprzętu – warsztat
- zakup gazów technicznych, ściernic - warsztat
-zakup lamp - naprawa oświetlenia hali warsztatowej
-zakup środków czystości, chemii gospodarczej – sprzątanie pomieszczeń
-zakup odzieży ochronnej
- zakup materiałów, wyposażenia, narzędzi
39.674,79
5.752,66
1.991,19
2.654,21
4.255,52
5.488,99
5.820,52
-zakup materiałów budowlanych – remont biura, pomieszczeń socjalnych
-zakup materiałów biurowych
-zakup torebek i karmy dla psów
§ 4260 Zakup energii, warsztat
12.372,00
12.371,44
-zakup energii
-zakup wody odprowadzenie ścieków
§ 4270 zakup usług remontowych pojazdów, sprzętu
2.393,00
2.362,88
-naprawa regeneracja pompy wtryskowej – Renault
- naprawa głowicy silnika – Renault
-szlif wału korbowego silnika w ciągniku C-360
-naprawa – regeneracja alternatora – autobus Jelcz L090M
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
980,00
980,00
-badania okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych
25.336,77
25.336,46
-rejestracja pojazdów
-wymiana opon wyważanie
8.868,30
2.591,34
1.840,54
-wywóz nieczystości z terenu miasta
-wywóz nieczystości z terenu gminy – przystanki PKS
- wymiana gaśnic
-pomiar hałasu na stanowisku pracy
-wykonanie kół zębatych przedniego napędu Iseki
-naprawa alternatora Renault
-docinanie blach wg wymiarów – Jelcz, przyczepa D-45
-monitoring wysypiska
-lokalizatory abonament
-naprawa legalizacja tachografu
- pozostałe usługi w tym prowizje bankowe
§ 4350 internet
415,74
§ 4360 zakup usług tel. komórkowej
1 093,67
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej
733,18
§ 4410 podróże służbowe krajowe
401,16
7.518,73
4.852,71
804,00
500,93
504,45
553,50
840,00
329,10
10.709,12
2.622,62
575,64
1.057,8
1.230,00
150,01
725,70
159,90
2.878,20
1.888,94
2.169,43
771,00
1 320,00
734,00
402,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
§ 4430 Różne opłaty i składki
8.618,93
-ubezpieczenia pojazdów, sprzętu
-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
-podatek drogowy
-emisja pyłów
§ 4440 odpis na ZFŚS
12 033,23
§ 4530 podatek VAT
4 797,00
§ 4610 koszty sądowe
1 981,57
§ 4700 szkolenia
883,00
Ogółem :
680 062,42
– 147 –
Poz. 3224
8.619,00
5.275,33
839,00
2.286,00
218,60
12 033,23
4 797,00
2 000,00
883,00
681 005,00
1. Remont, naprawa pojazdów sprzętu:
1.1. URSUS C – 3512 – naprawa kolumny kierowniczej – wymiana drążka kierownicy, wymiana
tylnych błotników, regeneracja przedniej osi, wymiana uszczelki pod głowicą, regeneracja
zaworów, wymiana końcówek wtryskiwaczy, naprawa wybieraka biegów, wymiana kranika
zbiornika paliwa, naprawa podstawy napinacza alternatora, wymiana łożysk, naprawa
zaworu regulacji ciśnienia powietrza, wymiana opon przednich i tylnych, naprawa instalacji
elektrycznej, wymiana pasków klinowych, uszczelnienie układu chłodzenia, wymiana
przewodów wysokiego ciśnienia paliwa, likwidacja przecieków paliwa przy wtryskiwaczu,
malowanie, przygotowanie do rejestracji.
1.2. URSUS C – 360 – przygotowanie do rejestracji, remont silnika – regeneracja wałka
korbowego w zakładzie specjalistycznym, naprawa regeneracja pompy wtryskowej w
zakładzie specjalistycznym, likwidacja przecieków paliwa, regulacja zaworów, naprawa
instalacji pneumatycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozrusznika, wymiana
przerywaczy kierunkowskazów, wymiana opon przednich i tylnych, naprawa siedziska
kierowcy, przeglądy okresowe, wymiana filtrów, oleju, malowanie, usuwanie bieżących
usterek.
1.3. Renault Master – naprawy hamulców tylnych kół – wymiana tarcz hamulcowych, klocków
hamulcowych, linek hamulca ręcznego, zacisków, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana
linek wybieraka biegów, demontaż głowicy uszkodzonej po awarii paska rozrządu i naprawa
w zakładzie specjalistycznym, naprawa i regulacja pompy wtryskowej w zakładzie
specjalistycznym, zamontowanie pompy po naprawie, regulacja, likwidacja przecieków
płynu chłodzącego, wymiana uszkodzonych osłon paska rozrządu, wymiana uszczelki
termostatu, naprawa silnika dmuchawy – wymiana na nowy, wymiana uszkodzonego
przewodu świecy żarowej, wymontowanie i naprawa alternatora w zakładzie
specjalistycznym, wymiana drążka stabilizatora, przeglądy okresowe wymiana filtrów, oleju,
usuwanie bieżących usterek.
1.4. Autosan H – 6 – przystosowanie samochodu specjalnego – więźniarki przekazanego przez
Urząd Miejski do przewozu materiałów i pracowników. Demontaż siedzeń, toalety,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 148 –
Poz. 3224
przegrody, wycinanie tylnej ściany i wykonanie ramy do zamocowania drzwi, naprawa
układu wydechowego, dopasowanie tylnej części podłogi, spawanie, naprawa skrzyni
akumulatorów, montaż tylnych drzwi, naprawa tapicerki, montaż płyt, docinanie, nitowanie,
malowanie siedzeń w części kabiny kierowcy, przygotowanie do malowania, oklejanie
czyszczenie, szpachlowanie, malowanie, naprawa zamknięcia tylnych drzwi. Wymiana
przednich opon. Naprawa regulacja zamkniętych tylnych drzwi, wymiana linki gazu,
wykonanie opaski zabezpieczającej akumulator w skrzynce, naprawa instalacji elektrycznej,
naprawa świec żarowych ogrzewania pojazdów, naprawa hamulca tylnego, wymiana
przewodu płynu chłodniczego, regulacja sprzęgła, wymiana uszkodzonych smarowniczek,
przygotowanie do rejestracji pojazdu, przeglądy okresowe, wymiana filtrów, oleju, usuwanie
bieżących usterek.
1.5. Beczka asenizacyjna ciągnikowa – naprawa – wymiana kompresora na nowy, wymiana węża
ssawnego na nowy, naprawa zaworu przelewowego, wymiana manometru, czyszczenie
beczki, odrdzewianie malowanie, naprawa napinacza pasków klinowych napędu pompy –
prostowanie, wzmacnianie, spawanie, napraw obudowy pasków klinowych.
1.6. Przyczepa D-45 – przygotowanie do rejestracji, demontaż burt, wycinanie zniszczonej
podłogi, spawanie naprawa burt, spawanie wzmacnianie konstrukcji kratownicy podłogi,
czyszczenie, spawanie, wzmacnianie, malowanie ramy podwozia, naprawa hamulców,
wymiana instalacji elektrycznej, naprawa mocowanie lamp tylnych, malowanie przyczepy.
1.7. Przyczepa jednoosiowa KOT 6979 – naprawa instalacji elektrycznej – izolowanie, lutowanie
końcówek, naprawa połączeń, naprawa koła. Remont skrzyni ładunkowej – wymiana blach
podłogi, naprawa spawanie zawiasów burt, zamknięć, malowanie skrzyni ładunkowej.
Czyszczenie ramy podwozia, spawanie, usuwanie luzów, malowanie. Malowanie skrzyni
ładunkowej. Bieżące usuwanie usterek.
1.8. Przyczepa jednoosiowa KOT 7484 – naprawa instalacji elektrycznej, uzupełnienie kloszy
lamp, naprawa koła – wulkanizacja dętki. Spawanie uszkodzonych elementów burt,
podwozia, zamknięć, zawiasów, bieżące usuwanie usterek .
1.9. Jelcz L090M – remont nadwozia – wymiana blach zewnętrznego poszycia nadwozia,
spawanie – naprawa luków bagażowych, spawanie – naprawa nadkoli. Naprawa układu
wydechowego – spawanie, wymiana tłumika. Naprawa hamulca, naprawa pedału gazu,
naprawa wybieraka skrzyni biegów – tulejowanie, wymiana głowiczek, wymiana pasków
klinowych, wymiana rur nadmuchu przedniej szyby, demontaż alternatora do naprawy w
zakładzie specjalistycznym, konserwacja instalacji pneumatycznej, naprawa instalacji
elektrycznej oświetlenia. Wymiana zderzaka przedniego i tylnego, przygotowanie do
malowania – szpachlowanie, szlifowanie, matowanie, oklejanie. Malowanie i uszczelnianie
luków bagażowych – montaż uszczelek konserwacja podwozia, montaż lamp, listew
ozdobnych po malowaniu. Przygotowanie do rejestracji.
1.10.
Naprawa sprzętu narzędzi ręcznych – prostowanie , spawanie , mocowanie,
ostrzenie – haczek, łopat, szpadli, grabi, skuwaczy do lodu, odśnieżaczy, naprawa
chwytaków do śniegu – prostowanie wymiana zużytych elementów.
1.11. Naprawa koszy do zmiotek ulicznych – montowanie dodatkowych kółek poprawiających
przesuwanie pojemnika na ulicy i zapobieganie zdzieraniu się podstawy kosza.
2. Akcja zima – miasto:
2.1. W miesiącu styczniu, lutym i marcu listopadzie, grudniu pojazdy i sprzęt pracował przy
zwalczaniu skutków zimy oraz przygotowaniu do zimy na terenie miasta – 700,5 godzin.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 149 –
Poz. 3224
2.2. Odśnieżanie oraz sypnie piaskiem ulic i chodników oraz schodów ul. Pionierów miasto
Bobolice
2.3. Udrażnianie studzienek deszczowych.
2.4. Naprawy sprzętu:
2.4.1. Odśnieżarka wirnikowa spalinowa ręczna TORO – demontaż zużytej płozy, dorabianie
zużytych elementów i zmontowanie.
2.4.2. Posypywarka do piasku 300L – ISEKI – naprawa , mocowanie łopatek koła wirnika,
wzmacnianie ramy, smarowanie.
2.4.3. Posypywarka do piasku 500L – C3512 -naprawa mieszadła, spawanie, wzmocnienie
mieszadła, naprawa i smarowanie koła wirnika, prostowanie łopatek, spawanie
pęknięć, naprawa mieszadła.
2.4.4. Pług odśnieżny – C360 – spawanie, naprawa odbojnika wymiana pękniętych gum
lemiesza, prostowanie blachy.
2.4.5. Naprawa sprzętu ręcznego – prostowanie, spawanie, szlifowanie łopat, ostrzenie
skuwaczy do lodu, naprawy - spawanie bieżące wymiany zużytych łańcuchów na koła
ciągników.
3. Akcje sprzątanie na terenie gminy:
3.1. Sprzątanie wokół jezior i rzek – przeprowadzono w dniach 10 – 13.05.2012 r. W sprzątaniu
uczestniczyły dwa pojazdy , które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc zbiórki
i transportowały do kontenerów w Bobolicach baza ZUKiO oraz Poroście – Rajska Plaża.
Pojazdy przepracowały 5,5 godzin i zużyły 16 L paliwa na kwotę 86,72 zł.
3.2. Sprzątanie Świata – akcje przeprowadzono w dniach 20 – 22.09.2013 r. W sprzątaniu
uczestniczyły dwa pojazdy które zbierały śmieci ze wskazanych miejsc zbiórki
i transportowane do kontenera w Bobolicach baza ZUKiO. Pojazdy przepracowały 7,5 godz.
i zużyły 18,58 L paliwa na kwotę 107,21 zł.
( wyciąg ze sprawozdania ZUKiO )
Utrzymanie zieleni – rozdział 90004
– 203 876,18 zł.
Plan w wysokości 204 260,00zł wykonano w 99,8% planu.
Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano
w wysokości 2 389,30 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 201 486,88 zł.
Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:
Plan - wynagrodzenie z pochodnymi
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
w tym :
- etylina
- olej napędowy
- oleje, smary
- sadzonki drzew
- zakup kwiatów wiosennych
Plan
82 533,21
- 106.418,00
- 106.083,93
Wykonanie
82 525,73
- 18 475,97
- 15 469,52
- 1 818,55
- 1 216,00
- 6 263,40
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 150 –
- zakup kwiatów pozostałych
- kosiarka + przystawka
- place zabaw
-pozostałe zakupy
żyłka,nawozy,części,narzędzia
- zakup części do pojazdów, sprzętu
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 523,00
- pranie odzieży, zakup odzieży, posiłki regeneracyjne
w okresie zimy, woda do picia w okresie letnim
§ 4260 zakup energii
2 184,00
- opłata za wodę podlewanie kwiatów
§ 4270 zakup usług remontowych
1 258,00
- naprawa sprzętu ksero, kosiarka trawnikowa
- piła spalinowa, pompa wtryskowa
§ 4280 badania lekarskie
220,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
1 680,00
W tym :
- wymiana gaśnic
- kontrola SANEPID
- transport piasku place zabaw
- transport kruszywa
Skarpie
- nadzór informatyczny
- badania techniczne samochodów
- pozostałe
§ 4530 podatek VAT
313,00
§ 4360 zakup usług tel. komórkowej
729,00
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej
597,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe
32,00
§ 4430 różne opłaty i składki
2 266,00
W tym :
- ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
- emisja płynów
- ubezpieczenie pojazdów
§ odpis na ZFŚS
3 281,79
§ 4700 szkolenia
225,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poz. 3224
- 8 897,60
- 5 386,19
- 2 253,78
- 19 253,62
– 3 491,10
2 522,27
2 183,66
1 257,88
220,00
1 679,96
- 108,24
- 33,00
- 254,00
- 253,99 – park na
- 265,07 - kontenery
- 341,00
- 424,66
313,00
721,73
563,88
31,50
2 265,85
- 660,00
- 8,85
- 1 597,00
3 281,79
225,00
Ogółem :
204 260,00
203 876,18
Pielęgnacja drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka zakrzaczeń i drzew zgodnie z
decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych; usuwanie wiatrołomów i wykrotów, sprzątanie
terenu miasta po wichurach w ciągu roku i po orkanie Ksawery.
Pielęgnacja rabat i kwietników, trzykrotne zasadzenia kwiatów, pielęgnacja roślin
Pielęgnacja trawników : koszenie, grabienie trawy, sprzątanie , wykonanie dosiewek
Obsługa terenów zieleni w sołectwach – zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne używane
do pielęgnacji terenów zielonych
Obsługa i konserwacja fontanny oraz stawów przy ul. Koszalińskiej
Obsługa placów zabaw na terenie gminy – konserwacja urządzeń zabawowych, nowe
nasadzenia i pielęgnacja roślin, sprzątanie ternu
Naprawa pojazdów i sprzętu do obsługi terenów zielonych.
Obsługa impraz okolicznościowych :
- IX Powitanie wiosny z morsami
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 151 –
- Jarmark wielkanocny
- Dzień Dziecka
- Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
- Parafiada
- Dni Bobolic
- Jarmark Odpustowy
- Rajd Kładów
- Dożynki Gminne
- Jarmark Bożonarodzeniowy
PLACE ZABAW:
▪ Naprawa oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw
ul. Świerczewskiego
Plac Zwycięstwa
Nowosiółki
Bożniewice
Gozd
Świelino
Krępa
1.
▪ Montaż nowego urządzenia rekreacyjnego (siłownia) na placu zabaw
ul. Świerczewskiego
▪ Wykonanie drzwi ciesielskich
Janowiec
▪ Wykonanie blatów do stołów
Janowiec
▪ Naprawa ogrodzenia z siatki
Plac Zwycięstwa
▪ Naprawa instalacji zasilającej plac zabaw
Porost
▪ Uzupełnienie nawierzchni ziemią, niwelacja terenu, plantowanie i posianie trawy
ul. Szkolna
▪ Przygotowanie terenu pod plac zabaw
Wojęcino
Wykonanie i montaż koszy na śmieci, wymiana piasku w piaskownicy
ul. Pocztowa
Nowosiółki
Wykonanie ogrodzenia oraz montaż kosza na śmieci
ul. Dworcowa (siłownia zewnętrzna)
Naprawa tablicy informacyjnej
Cybulino
2.
Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej fontanny miejskiej
ul. Wojska Polskiego
3.
Wykonanie drewnianych palików podpór drzew
miasto Bobolice
4.
Odnowienie Krzyża Pamięci
5.
Odnowienie pomnika
Poz. 3224
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 152 –
ul. Koszalińska
6.
Konserwacja obiektu kultu religijnego z utwardzeniem nawierzchni koło figurki
Chlebowo
7.
Montaż ławki
ul. Seligera
8.
Naprawa ławki
ul. Matejki 2
ul. Pionierów
9.
Wykonanie domku dla kotów
ul. Ogrodowa
10. Wymiana drewnianego poszycia mostku
ul. Zdrojowa
11. Naprawa stołu straganowego
ul. Tylna
12. Naprawa sprzętu do prac porządkowych
miasto Bobolice
13. Miejscowa naprawa schodów
ul. 1 Maja „Małpi Gaj”
14. Uzupełnienie żarówek w lampach ulicznych
ul. Dworcowa plac rekreacyjny
15. Obsadzenie podstawy pod choinkę
Plac Zwycięstwa
16. Naprawa i montaż oświetlenia świątecznego
miasto Bobolice
Remonty wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach
1. Remont instalacji odprowadzającej wody opadowe – przygotowanie materiału żerdzi /
kontynuacja prac 2012r / Ubiedrze – Grotniki
2. Remont świetlicy wiejskiej w Głodowej
3. Prace remontowe w budynku OSP w Bobolicach
- naprawa dachu,
- wykonanie stropu w pomieszczeniu socjalnym,
- przebudowa wjazdu do remizy,
- wykonanie klombu na kwiaty,
- zamontowanie figurki w OSP
4. Rozbiórka budynku gospodarczego / porozumienie ze SM „ Jutrzenka „ ul. Łazienkowa
5. Wykonanie betonowych stóp pod montaż kontenerów socjalnych w Kłaninie
Poz. 3224
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 153 –
Poz. 3224
6. Rozbiórka budynku mieszkalnego w Kłaninie na działce nr 120/1
Prace wykonane na zlecenie szkół
1. Wykonanie szafy – przedszkole w Bobolicach
2. Remont części blacharki na budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie
3. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie
4. Uzupełnienie oszklenia w naświetlu nad drzwiami wejściowymi w Szkole Podstawowej w
Drzewianach
5. Prace wykonane dla Szkoły Podstawowej w Bobolicach:
- naprawa zasilania wentylatora
- montaż gniazd, włączników oraz podłączenie lamp
- wykonanie masy betonowej
- montaż barier przeciw śnieżnych na dachu
(Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90015 – 416 486,43 zł.
Plan w wysokości 416 947 zł., zrealizowany w 99,9% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z
konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w
gminie, w tym:
- energia zużyta
200 930,21 zł.
– konserwacja i utrzymanie sieci
215 556,22 zł.
Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 823 330,55 zł. .
Plan 1 917 632,41 zł. zrealizowano w 95,1 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO,
jak i Urzędu:
Urząd : wykonano wydatki na poziomie 773 355,81 zł., tj. 90,6 % planu, z przeznaczeniem na:
- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia
organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano
720 356,39 zł. ogółem , z tego :
*Wynagrodzenia z pochodnymi
622 038,40 zł.,
*badania lekarskie,
5 010,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież
13 965,82 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM
4 000,00 zł.
* delegacje
574,81 zł.
* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,
72 463,01 zł.
* umowy zlecenia dla osób bezrobotnych
2 304,35 zł.
- wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt, ochrona kotów itp.
- utylizacja przeterminowanych leków
52 593,99 zł.
405,43 zł.
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
i prac społecznie użytecznych w 2013 r. (umowy zawarte w roku 2012 i 2013)
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 154 –
Poz. 3224
Prace
interwencyjne
Roboty
publiczne
Staż
(dla osób do 25
roku życia)
Styczeń
0
2
0
Staż
(dla osób
po 25 roku
życia)
3
Luty
10
19
0
3
49
Marzec
11
22
0
3
57
Kwiecień
21
41
3
3
60
Maj
21
63
3
3
60
Czerwiec
21
63
3
3
59
Lipiec
21
63
3
3
61
Sierpień
21
62
3
6
56
Wrzesień
21
47
3
6
60
Październik
21
45
3
6
59
Listopad
10
26
3
6
59
Grudzień
0
4
0
0
57
Miesiąc
Prace społecznie
użyteczne
0
Plan ZUKiO: 1 049 974,74 zł. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego
tytułu stanowią kwotę 1 055 531,79 zł. Wpływy z bieżącego roku i zaległości lat ubiegłych
wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących.
Plan – wynagrodzenie pochodnymi
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi
Plan
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 071,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
301 621,00
W tym :
- zakup miału węgla kamiennego
- zakup węgla groszek
- pozostałe materiały
Kotłownie : baza ZUKiO, Opatówek,
Jed. Narodowej, Magazynowa 3,
Fabryczna 1- zakup części zamiennych
do napraw i usuwania awarii
§ 4260 zakup energii
363 343,00
§ 4270 zakup usług remontowych
8 000,00
- naprawa silnika kotła
- serwis i regulacja palników
- 197.165,00
193.599,0
Wykonanie
1 070,90
296 937,73
- 274 646,77
- 15 374,02
- 6 916,94
363 342,56
7 671,51
- 599,01
- 369,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 155 –
- remont kotłowni Fabryczna
- wymiana naczynia , konserwacja
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4300 zakup usług pozostałych
- obsługa kotłowni
- legalizacja ciepłomierzy
- ekspertyza komina
- pozostałe
§ 4350 internet
§ 4360 opłaty tel. komórkowej
§ 4370 opłaty tel. stacjonarnej
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4430 różne opłaty i składki
- emisja pyłów
- ubezpieczenie bud. kotłowni
Poz. 3224
- 3 690,00
- 3 013,50
150,00
88 060,86
- 59 125,80
- 6 986,40
- 5 781,00
-16 167,66
0,00
1 378,07
151,71
193,20
4 037,00
- 3 797,00
- 240,00
150,00
88 300,00
400,00
1 500,00
2 000,00
500,00
4 037,00
§ 444 odpis na ZFŚS
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 4530 podatek VAT
§ 4610 koszty postępowania sądowego
§ 4700 szkolenia pracowników
5 469,65
10 691,00
78 275,35
1 000,00
695,00
Ogółem :
1 064 218,00
5 469,65
10 691,00
76 103,00
1 000,00
695,00
1 049 974,74
1. Naprawy bieżące, usuwanie awarii, transport opału, wywóz szlaki, podgarnianie i załadunek
węgla.
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3,8 % wydatków ogółem
Na działalność kulturalną bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości
1 455 431,63zł, wykonane na poziomie 1 403 708,45zł., tj. w 96,4 % planu, w tym:
Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 3 000,00 zł.
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej „ Po drodze”
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 –
-
3 000,00 zł.
946 031,60 zł.
– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 97,1% , w wysokości
654 700,00 zł.
–remont świetlicy w Głodowej
18 871,81 zł.
- remont świetlicy Dargiń
5 995,29 zł.
– energia na świetlicach
1 697,06 zł.
– opłata za Internet na świetlicach
3 599,92 zł.
Wydatki inwestycyjne – załącznik inwestycyjny –
261 167,52 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
biblioteki – rozdział 92116 –
– 156 –
Poz. 3224
295 000,00 zł.
– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w
100%.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 31 991,87 zł.
Plan 35 900,00 zł., wykonano w 89,1 %. Dotyczą :
– dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta
– konkurs - dotacje dla kościołów
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika –
-
5 645,70zł.
10 000,00 zł.
16 346,17 zł.
pozostała działalność – rozdział 92195 – 127 684,98 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych
- energia,
-umowy zlecenia wykonawców imprez, spotkań kulturalnych
- naprawy na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej
- koszty obchodów Tygodnia Europejskiego
- koszty powstania Muzeum
- realizacji projektu piknik zdrowia
-realizacja projektu Barwy smaku
- organizacja imprez kulturalnych (Dni Bobolic, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy,
Gala Przedsiębiorczości poza projektami )
1 100,00 zł.
5 195,66 zł.
15 241,43 zł.
696,50 zł.
624,54 zł.
4 265,68 zł.
38 535,14 zł.
27 508,82 zł.
34 517,21 zł.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1 % ogółem wydatków
Na działalność sportową bieżącą i inwestycyjną gminy planowano środki w wysokości
382 633,53 zł, wykonane na poziomie 377 688,19 zł., tj. w 98,7% planu, w tym:
obiekty sportowe – rozdział 92601 – 120 445,63 zł.
Plan 122 900,53 zł. , wykonanie na poziomie 98,0% planu
- zakup energii ORLIK 2012
1 598,75 zł.
Nadzór merytoryczny oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Gimnazjum
Publiczne w Bobolicach
Wydatki inwestycyjne –
118 846,88 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 162 000 zł.
przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków
przewidziano na poziomie 162 000 zł., zrealizowano w 100 % planu :
Wyszczególnienie
MGLKS MECHANIK Bobolice
UKS OLIMPIA Bobolice
LKS GROM Świelino
Plan
60 000
23 200
31 900
Wykonanie na
31.12.2013.
60 000
23 200
31 900
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 157 –
Poz. 3224
ISKRA Kłanino
UKS ISKRA Kłanino
UKS GULKI Bobolice
OTKKF BICYKL Bobolice
LKS RADEW Kurowo
RAZEM
24 900
3 000
10 000
5 000
4 000
162 000
24 900
3 000
10 000
5 000
4 000
162 000
Pozostała działalność – rozdział 92695 – 95 242,56zł.
Plan 97 733,00 zł. , wykonano na poziomie 97,5% planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz
ZUKiO, tytułem:
Plan finansowy Urzędu: 35 004,25zł.
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy
27 500,00 zł.
- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne
- 5 659,25 zł.
- wpisowe na Galę sportu w Koszalinie
- 1 845,00 zł.
Plan finansowy ZUKiO: 60 238,31 zł.
Wydatki dotyczą nadzoru i utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Bobolicach., tj.:
Plan – wynagrodzenie z pochodnymi
29.671,20
Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi
29.592,17
-
Plan
Wykonanie
§ 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
523,00
11.303,96
522,17
11.131,41
-zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pracującego na stadionie
329,40
-zakup etyliny do kosiarek, wykaszarek
-zakup wyposażenia sprzętu
-zakup skaryfikatora do napowietrzania murawy
-zakup materiałów na bieżące potrzeby
-zakup materiałów do naprawy, konserwacji obiektów strzelnicy
-zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń i elewacji szatni
-zakup środków agrotechnicznych do nawożenia murawy
§ 4260 Zakup energii i wody
5.282,00
1.036,44
2.125,46
1.239,00
3.587,33
816,13
1.107,45
890,20
5.281,16
-zakup wody, wywóz ścieków - budynek socjalny
1.213,94
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 158 –
Poz. 3224
-zakup energii zużytej przez hydrofor do podlewania boiska,
oświetlenia pomieszczeń socjalnych, podgrzewania wody.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
2.530,91
-usługa odmulania i oczyszczania stawu przy
stadionie do podlewania murawy boiska.
-usługi pozostałe
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet
§ 4360 zakup usług tel. komórkowej
§ 4410 podróże krajowe służbowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
-ubezpieczenie komunikacyjne OC kosiarki
§ 4440 odpis na ZFŚS
§ 4530 Podatek VAT
§ 6060 Zakupy inwestycyjne
4.067,22
2.529,09
2.164,80
364,29
100,00
100,00
270,00
200,00
1.093,93
59,00
9.499,00
100,00
100,00
130,38
200,00
1.093,93
59,00
9.499,00
Ogółem :
60.633,00
60.238,31
1. Naprawy, remonty sprzętu, obiektów:
a. Kosiarka trawnikowa samojezdna MTD –J130 – naprawa zawieszenia mechanizmu koszenia,
likwidacja luzów, poziomowanie noża tnącego, wymiana połamanego wentylatora wyrzutu
trawy oraz kanału wylotu, naprawa napędu kosiarki. Luzowanie się mechanizmu napędu
kosiarki oraz elementów mechanizmu koszącego w czasie koszenia powodowały przestoje
na naprawy. Trudności z koszeniem murawy oraz jakością koszenia spowodowały
zaprzestanie eksploatacji kosiarki oraz zakup nowej kosiarki.
b. Zakup skaryfikatora do robienia otworów w murawie aby powietrze, woda, nawóz mogły
łatwiej wnikać w glebę.
c. Zakup wykaszarki do wykaszania skarp i trudnodostępnych terenów.
d. Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej MC Culloch do koszenia murawy boiska.
e. Naprawa ogrodzenia – zgodnie z zaleceniami policji przebudowano ogrodzenie i wejście na
stadion. Przesunięto bramę główną wjazdową na stadion, ogrodzono teren dla zawodników,
organizatorów i służb porządkowych. Wykonano bramę i furtkę – wejście dla kibiców na
trybuny, powiększono miejsce parkingowe przed bramą stadionu.
f. Odmulono i oczyszczono staw przy stadionie by zmagazynować więcej wody do podlewania
murawy boiska.
g. Odnowiono elewacje budynku szatni oraz pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku.
h. Naprawa obiektów strzelnicy, wykonanie dodatkowej wiaty dla sędziego.
i. Bieżące utrzymanie obiektu – sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pranie odzieży sportowej,
koszenie, podlewanie, napowietrzanie, wałowanie płyty boiska.
2. Wyznaczenie drogi do sektorów na trybuny – montaż ogrodzenia.
3.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich instalacji nawadniającej murawę boiska sportowego
polegających na oczyszczaniu rowu melioracyjnego oraz wykonaniu dodatkowej zapory i
przeglądzie pompy nawadniającej.
4.
Wykonanie nowego zadaszenia strzelnicy.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 159 –
5.
Przestawienie ławostołu z zadaszeniem.
6.
Prace ogólnobudowlane budynku socjalnego:
Poz. 3224
Naprawa tynków ścian i sufitów – zakres prac obejmował:
-usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków, przemycie powierzchni środkiem przeciwgrzybicznym,
2
-uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną (2m ),
-przeszpachlowanie naprawionych powierzchni gładzą wapienną,
-malowanie farbą emulsyjną z wykonaniem lamperii w pomieszczeniu szatni (lakier akrylowy)
-malowanie farbą emulsyjną powyżej glazury –pozostałe pomieszczenia
Naprawa elewacji budynku – zakres prac obejmował:
-miejscowe uzupełnienie styropianem i tynkiem mineralnym
-malowanie elewacji
Wykonanie izolacji cieplnej przyziemia od strony stadionu (styropian gr.5 zatopioną siatką)
Wykonanie ławy poziomej pod pomieszczeniem szatni
Przygotowanie nawierzchni pod utwardzenie wraz z odwodnieniem
Czyszczenie rynien i rur spustowych oraz malowanie
Uzupełnienie blacharki kosza dachu
Montaż nowej rury spustowej 90x400 -1 szt
Regulacja drzwi
Zamontowanie lamp oświetleniowych- 3 szt
Konserwacja stolarki okiennej
Prace wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bobolicach
1. Wykonanie ogrodzenia zaplecza socjalnego stadionu w Świelinie
(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)
2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą plan ogółem
3 023 543,13 zł., z tego wykonano na poziomie 2 989 987,93 zł.
Zrealizowane inwestycje były sfinansowane ze środków gminy w wysokości 1 946 381,88 zł., których
wydatki przy projektach z udziałem środków UE zostaną zrefundowane w roku 2014 oraz pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w wysokości 570 360 zł. i darowizny RWiK Białogard w kwocie
473 246,05 zł.
Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku z uwzględnieniem planu
i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku
inwestycyjnym , w części tabelarycznej.
3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na dofinansowanie działalności,
następującym jednostkom:
instytucje kultury - ogółem dotacje podmiotowe 1 017 200,00 zł.
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 722 200 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 160 –
Poz. 3224
– zadania w zakresie upowszechniania turystyki
– świetlice i domy kultury
– kultura fizyczna- pozostała działalność
•
40 000 zł.
654 700 zł.
27 500 zł.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – 295 000,00 zł.
- biblioteki
2) jednostki nie powiązane z budżetem
-
Wyszczególnienie
Dział 926
MGLKS MECHANIK Bobolice
UKS OLIMPIA Bobolice
LKS GROM Świelino
ISKRA Kłanino
UKS ISKRA Kłanino
UKS GULKI Bobolice
OTKKF BICYKL Bobolice
LKS RADEW Kurowo
RAZEM dział 926
DZIAŁ 801
Grupa działaczy lokalnych „Godzisław”
DZIAŁ 851
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH
OŚRODEK REHABILITACYJNOPOSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni
plus”
243 475,59 zł., w tym:
Wykonanie na
31.12.2013r.
60 000
23 200
31 900
24 900
3 000
10 000
5 000
4 000
162 000
Wykonanie na
31.12.2013r.
700,00
700
52 965,19
23 979,69
23 985,50
5 000,00
DZIAŁ 852
BANK ŻYWNOSCI
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób
starszych
8 500,00
3 500,00
DZIAŁ 921
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”
KOŚCIOŁY
Parafia w Kłaninie
DZIAŁ 01010
Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska
14 100
3 000
1 100
5 000,00
10 000
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 161 –
DZIAŁ 90001
Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska
DZIAŁ 754 § 6230
OSP Bobolice
Poz. 3224
0
0
5 210,40
5 210,40
Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :
Wyszczególnienie
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
Wykonanie na
31.12.2013.
10 000
4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET
Budżet Gminy po analizie dochodów i wydatków zamknął się następującym planowanym długiem
publicznym :
- planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu
48,4%
na 60% max
Celem dostosowania się do nowych wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy o finansach
publicznych wynikających z art. 243, obowiązujących od stycznia 2014 roku, dokonano konsolidacji
istniejącego zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych na lata 2014-2028 zł. Konsolidacja
dotyczyła:
- kredytu w BBS Darłowo z 2012 roku
1 400 000 zł.
- DNB NORD z 2009 r.
3 600 000 zł.
- BISE/ DNB NORD z 2005 r.
1 400 000 zł.
- PKO Warszawa z 2010 i 2011r.
9 000 000 zł.
Zgodnie z umowami zawartymi z bankami w okresie sprawozdawczym zobowiązania
obciążające budżet wynikające z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły
400 000 zł. od kredytu zaciągniętego w BBS Bobolice na finansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Bobolice w 2007 roku długoterminowego oraz 5 000 zł. celem rozliczenia ostatecznego
kredytu z 2012 roku.
Przypadające spłaty rat kredytów zostały zapłacone w obowiązujących terminach i wysokościach.
Znajdowały pokrycie w środkach finansowych.
Przypadająca spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie – została spłacona jedna w
wysokości 167 746,36 zł. Planowana do spłaty na kwotę 132 000 zł. na dzień 31.12.2013 nie została
spłacona ze względu na brak rozliczenia wniosku o płatność.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.
Poręczenia i gwarancje: udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty, RWiK-u w Białogardzie oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym w
2013 roku nie wystąpiły płatności z tego tytułu.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 162 –
Poz. 3224
Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynoszą:
1)RwiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia 2017 r.
2) RwiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.
3) ZMiGDP w Karlinie – 48 969,64 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.
4)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł.
tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z
terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.
III.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z
POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z
porozumień z zakresu administracji rządowej w 2013 roku przedstawiono w załączniku części
tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011,
71035, 75101, działu 852
IV.WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
- załącznik nr 8
Szczegółowe dane z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania rzeczowo-finansowe tych jednostek przedkładane w
określonym terminie Radzie do rozpatrzenia.
V. ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY
na 31.12.2013
1 618 169,94 zł.
1) Kredyty:
- kredyty długoterminowe
a) BBS Darłowo (2007r)
b) leasing operacyjny
2) Pożyczki
1 500 000,00 zł.
118 169,94 zł.
702 360,00 zł.
a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE
Budowa infrastruktury komunikacyjnej prze CESiR
b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów UE
Budowa sieci kanalizacji Cybulino-Gozd
-132 000,00 zł.
-570 360,00 zł.
3) Obligacje komunalne : 15 400 000,00zł.
- PKO BP Warszawa
2013 r.
RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 17 720 529,94 zł.
15 400 000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 163 –
Poz. 3224
2) Poręczenia i gwarancje: 4 349 144,67 zł., z tego:
- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie
4 218 175,03 zł.
– Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
48 969,64 zł.
( podmiot sektora finansów publicznych )
– poręczenia dla jednostek budżetowych : Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych
w Bobolicach
82 000,00
zł.
VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINNASOWEJ- Załącznik nr 9 i 10
VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA – załącznik nr 11
Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013
Opis zrealizowanych projektów
1. Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Małych Projektów Interreg IVA
Tydzień Europejski w Bobolicach pt. „Europa zjednoczona w swojej różnorodności” - Organizatorem
przedsięwzięcia było Międzynarodowe Stowarzyszenie "Młodzi Europejczycy" z Demmina. W 2013 r.
spotkała się młodzież z Niemiec, Polski i Litwy. Kulminacyjnym dniem był 9 maja, kiedy to został
odsłonięty plakat „Jesteśmy Europą”, wspólnie odśpiewano hymn UE, wypuszczone gołębi do nieba
oraz zorganizowano konferencję - forum młodych. Odbył się również blok imprez sportowych i
kulturalnych. W obchodach wzięła udział młodzież z Bobolic, Szczecina i Demmina.
Koszt całkowity: 32.794,62 zł
Kwota dofinansowania: 19.800 zł
"I Piknik Zdrowia i Tolerancji w Bobolicach"- był nowym działaniem w zakresie współpracy
transgranicznej partnerskich miast. Od lat co roku dochodzi do spotkań partnerów, ale za każdym
razem w innym zakresie. Po raz pierwszy swoje działania skierowaliśmy w stronę promocji zdrowego
stylu życia oraz tolerancji i integracji społecznej.
Zaproponowane w ramach Pikniku działania, w tym konsultacje, występy, pokazy, przyczyniły się do
zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego podejścia do życia oraz niesienia
bezwarunkowej pomocy osobom tego potrzebującym. Po raz pierwszy w historii współpracy między
partnerskimi miastami gościliśmy osoby niepełnosprawne w Demmina.
Koszt całkowity: 38 358,77 zł
Planowana kwota dofinansowania: 24 290,49 zł
2. Projekty dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w ramach Leader – małe projekty
"Barwy smaku i kultury" - promocja lokalnych walorów poprzez organizację Dożynek Gminnych i
wydanie książki kucharskiej. Realizacja projektu obejmowała organizację Dożynek Gminnych 2013 i
wydanie książki kucharskiej.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 164 –
Poz. 3224
Dożynki Gminne 2013 pod hasłem „Barwy smaku i kultury” odbyły się 7 września 2013 roku. Zgodnie
z założeniem w Dożynkach wzięło udział 75% sołectw łącznie (15). Impreza odbyła się na placu
rekreacyjnym przy ul. Dworcowej w Bobolicach.
Nowatorskim przedsięwzięciem było ogłoszenie konkursu pt. Bobolicki Specjał Kulinarny, który stał
się podstawą do propagowania kultury i tradycji kulinarnych ziemi bobolickiej. Konkurs rozstrzygany
był w pięciu kategoriach:
1. chleb,
2. danie mięsne,
3. ciasta i desery,
4. napoje i nalewki regionalne,
5. przetwory domowe.
W każdej kategorii zostały przyznane nagrody główne i wyróżnienia.
Efektem tego było powstanie książki kucharskiej z przepisami laureatów i innymi pt. "Bobolicki
Specjał Kulinarny". Książka zawiera minimum 28 stron z kolorowymi zdjęciami potraw,
w podziale na kategorie, format B5 lub zbliżony, ilość wydrukowanych egzemplarzy - 1000 szt.
Książka została podzielona tematycznie. Zaprezentowano w niej ogólnie Gminę Bobolice, kolejną
część stanowił zbiór przepisów w podziale na poszczególne kategorie. Dożynki Gminne uświetniła
zabawa "pod chmurką". Połączenie obrzędów dożynkowych ze wspólnym biesiadowaniem wpłynęło
na ożywienie lokalnej społeczności. Do biesiadowanie przygrywał lokalny zespół ludowy, znający
przyśpiewki ludowe.
Koszty całkowite: 32.062,86 zł
Kwota dofinansowania: 19.999,36 zł
3. Projekty dofinansowane prze Stowarzyszeni Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach
Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Tydzień Europejski w Bobolicach pt. „Europa zjednoczona w swojej różnorodności” - Celem
projektu było nawiązanie trójstronnej wymiany młodzieży oraz pogłębienie wiedzy na temat Unii
Europejskiej. Nowatorskie działania służyły poprawieniu wzajemnego zrozumienia, przezwyciężeniu
uprzedzeń i nawiązaniu przyjaźni z młodzieżą z Litwy i Niemiec. Podczas spotkań młodzi Polacy,
Litwini i Niemcy mogli wspólnie świadomie przeżywać sytuacje dnia codziennego. Spotkania takie
dały możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole,
jednoczesnej nauki języka, badania historii i teraźniejszości kraju partnera.
Całkowita wartość projektu: 41.750,14 zł
wota dofinansowania: 16.470,00 zł
Polsko - niemieckie spotkanie młodzieży z partnerskich miast Bobolice i Demmin w 2013 r. pt.
"Przyjaźń bez granic" – coroczne spotkanie dzieci i młodzieży z partnerskich miast Bobolice i Demmin
w okresie wakacji:
Całkowita wartość projektu: 48.985,99 zł
Kwota dofinansowania: 19.880 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 165 –
Poz. 3224
ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU,
W ZAKRESIE:
I.
ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20d USTAWY O DROGACH
za okres 2013 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE
(w zł.)
WG STANU NA
31.12.2013
PLAN/MANDATY
WYSTAWIONE NA
WARTOŚĆ
Wpływy z mandatów w sprawach o
niestosowanie się do limitów prędkości za
pomocą urządzeń rejestrujących *
2 677 000,00
Wysokość wydatków wynikających z
dostosowaniem się do wymogów art. 20d
ustawy o drogach **
3 429 765,82
*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej
** źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB
Klasyfikacja
Lp. Dział Rozdział Paragrafy Wyszczególnienie
2
3
600
60016 4170-4700 Bieżące utrzymanie dróg - ZUKiO
600
60016
630
63095
4
754
75404
5
754
75416
7
8
Budowa, modernizacja dróg
gminnych, chodników, parkingów,
zakup sprzętu do remontu dróg, wiat
6050-6059 przystankowych- Urząd
budowa infrastruktury turystycznokomunikacyjnej w Bobolicach
współpraca z terenową jednostką
policji w zakresie bezpieczeństwa3020-4700 wpłaty na Fundusz Policji
koszty funkcjonowania Straży
Miejskiej realizującej zadania w
zakresie poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz prowadzących
działania edukacyjne popularyzujące
4260-4300 przepisy ruchu drogowego
prace interwencyjne do remontów,
oczyszczania dróg gminnych,
chodników- 50 wypłat wynagrodzeń
900
90015
RAZEM WYDATKI
Oświetlenie ulic, placów i dróg
WG STANU NA
31.12.2013
WYKONANIE
2 702 356,05
3 372 119,56
PLAN
WYDATKÓW
po zmianach WYKONANIE
na 31.12.2013 NA 31.12.2013
592 034,00
591 999,08
456 527,50
446 169,41
499 055,12
498 157,74
10 000,00
10 000,00
1 342 810,20
1 299 914,90
109 392,00
419 947,00
109 392,00
416 486,43
3 429 765,82 3 372 119,56
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
– 166 –
Poz. 3224
II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
NA 31.12.2013
WYKONANIE WG
STANU NA
31.12.2013
1
WPŁYWY
30 000,00
21 313,23
2
WYDATKI, w tym:
- akcje Dzień Ziemi, Sprzątanie świata
- worki na sołectwa do sprzątania terenów
- nasadzenia zastępcze, inne
- wydatki ZUKiO
30 000,00
7 000,00
7 190,00
4 605,00
11 205,00
24 489,08
5 380,08
7 190,00
714,00
11 205,00
ŹRÓDŁO: wg sprawozdania OŚ-4g za 2013 rok
III.ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU
Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ W 2013 ROKU
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
1
WPŁYWY
2
WYDATKI, w tym:
- oprogramowania, licencje systemu, aktualiz.
- druki blankietów
- wydruk ulotek
- odbiór odpadów
- budowa PSZOK-u
- wynagrodzenia pracowników obsługi
PLAN
NA 31.12.2013
WYKONANIE
WG STANU NA
31.12.2013*
487 000,00
412 423,55
421 163,65*
2 284,13
553,50
1 033,20
300 501,48*
83 500,00
33 291,34*
*Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków ( zapłaconych faktur), natomiast w ujęciu kosztów
wykonanie z tytułu realizacji systemu gospodarki odpadami stanowi o kwotę 157 204,91 zł. więcej za wywóz
odpadów i utrzymanie PSZOK-u za m-ce XI i XII 2013r. (zapłacono wg terminów płatności określonych w
umowie w I i II 2014r.) oraz 2 117,58 zł. z tytułu wynagrodzeń ( pochodne +potrącenia zapłacono w I 2014
roku) . Po uwzględnieniu faktur dotyczących 2013 roku, a zapłaconych w 2014 roku – faktyczna wysokość
poniesionych kosztów przez Gminę w 2013 roku w tym zakresie stanowi kwotę
580 486,14 zł.
Burmistrz Bobolic
Mieczysława Brzoza

Podobne dokumenty