Umo wa pod pi sa na!

Komentarze

Transkrypt

Umo wa pod pi sa na!
Czasopismo samorządowe Sosnowca
wydanie bezpłatne
lipiec-sierpień 2010 Nr 7 (348)
Tomasz Bienek
lecz barierą jest dla nich niepełnosprawność. 40 lokali dostosowano do ich potrzeb.
– Uważam, że uczestnictwo
w wyborach to obywatelski
obowiązek, więc nawet nie zastanawiałem się, czy iść na wybory, czy nie – mówi Kamil
Malinowski z Zagórza. – Jako
Polak uczestniczę w ten sposób
w demokratycznym porządku
państwa i nie pozbawiam siebie
wpływu na to, kto będzie jego
głową.
Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów, która miała miejsca 20 czerwca zwyciężył Bronisław Komorowski osiągając w skali kraju
poparcie 41,54 proc. głosujących. Drugi był Jarosław Kaczyński – 36,46 proc.,
a na trzecim miejscu uplasował
się Grzegorz
Napieralski – 13,68 proc. Pozostałe
miejsca zajęli: Janusz Korwin-Mikke – 2,48 proc., Waldemar
Pawlak – 1,75 proc., Andrzej
Olechowski – 1,44 proc., Andrzej Lepper – 1,28 proc., Marek Jurek – 1,06 proc., Bogusław Ziętek – 0,18 proc., Kornel Morawiecki – 0,13 proc.
Frekwencja w pierwszej turze
wyborów wyniosła 54,94
proc.. TB, RED
NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395
Umowa podpisana!
Zakończone zostały działania
zmierzające do przejęcia przez
miasto Sosnowiec pakietu 49
procent akcji klubu piłkarskiego
„Zagłębia” Sosnowiec. Odpowiednią umowę podpisał w tej
sprawie 30 czerwca prezydent
Kazimierz Górski oraz właściciel klubu Krzysztof Szatan.
Na przejęcie klubowych akcji
gmina wyda 1.144 mln zł.
– Jest to decyzja roztropna,
bo trudno pozwalać na roztrwonienie przysłowiowych rodowych dóbr, bo tak można nazwać
godło i tradycje tego ponad stuletniego klubu związanego z Sosnowcem – mówi Zbigniew Jaskiernia, zastępca prezydenta Sosnowca
i przewodniczący
zespołu, który ze strony miasta
zajmował się sprawą przejęcia
akcji „Zagłębia”. – Negocjacje
były momentami trudne, bo stawiane przez nas warunki wyma-
gały od właściciela klubu odstąpienia od umów długoterminowych, jednak znaleźliśmy odpowiednie rozwiązania. – Zakup
akcji to nie kupno owoców
na targu, dlatego tak długie negocjacje. Ważne, że klub o ponad 100-letniej tradycji ma szansę na odniesienie sukcesu. To
klub Zagłębia Dąbrowskiego
i trzeba to podkreślać – mówił
prezydent Kazimierz Górski
po podpisaniu umowy. Z kolei
właściciel Krzysztof Szatan mówił, iż to początek tworzenia dobrej firmy w Sosnowcu.
Miasto będzie teraz mogło
desygnować swoich przedstawicieli do rady i zarządu klubu,
w związku z czym gmina będzie
miała wpływ na to co dzieje się
w klubie. Władze miasta przypominają też, że Sosnowiec nie
od dziś ponosi koszt utrzymania
drużyny.
ARC
Druga, rozstrzygająca tura wyborów prezydenckich za nami. 4 lipca przyszło Polakom
głosować na jednego z dwóch
kandydatów – Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że
wcześniejsze wybory zarządzono po tragicznej śmierci
Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Według informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą zwycięzcą jest
Bronisław Komorowski, który
w drugiej turze uzyskał 53,01
proc. głosów, jego kontrkandydat – Jarosław Kaczyński uzyskał 46,99 proc. głosów. Frekwencja, według danych
z PKW, wyniosła 55,31 procent.
W Sosnowcu frekwencja
wyniosła 53,77 procent.
Na kandydata Platformy Obywatelskiej zagłosowało 63,81
proc. sosnowiczan, na jego rywala 36,19 proc
Wielu sosnowiczan zabrało
na wybory swoje pociechy.
Najmłodsi mieszkańcy miasta,
choć sami nie dysponujący
jeszcze prawem głosu, wrzucali
za rodziców karty do urn. Nie
zapomniano i o tych, którzy
w wyborach chcą brać udział,
[email protected]
Zapadła decyzja w sprawie przejęcia akcji „Zagłębia” Sosnowiec
Bronisław Komorowski
nowym prezydentem Polski!
Bronisław Komorowski ledwie kilka dni temu odwiedził
w trakcie swojej kampanii wyborczej Sosnowiec
www.kuriermiejski.com.pl
– Te kosz ty to utrzy ma nie
obiektów, utrzymanie funkcjonowa nia aka demii piłkarskiej
– dodaje Zbigniew Jaskier nia.
– Z miej skie go bu dżetu szły
też pieniądze na promocję dru-
żyny i spor tu profesjonalnego.
W związku z powyższym teraz
gmina ma większą możliwość
patrzenia co klub robi z przeka zy wa ny mi „Za głę biu” pieniędzmi. TB
Gmina wdraża innowacyjny system komunikacji z mieszkańcami
SMS ostrzeże i poinformuje
Urząd Miejski w Sosnowcu
wprowadza system podnoszący
bezpieczeństwo i komfort
mieszkańców poprzez przekazywanie wiadomości SMS
o zagrożeniach i najważniejszych wydarzeniach. Podobne
systemy działają już na Dolnym
Śląsku, i sprawdziły się tam m.
in. podczas zagrożenia powodziowego. Do systemu komunikacji obok Wydziału Zarządzania Kryzysowego będą także
należeć: Policja, Straż Miejska,
Straż Pożarna i media.
Zasada działania systemu
jest prosta. Może do niego
przystąpić każdy mieszkaniec.
Wystarczy, że wyśle pod odpowiedni numer wiadomość aktywującą jego uczestnictwo.
Koszt wysłania takiej wiadomości jest równy zwyczajnemu
SMS, zależy jedynie od taryfy
operatora do którego należy posiadacz telefonu. Od tej chwili
osoba zarejestrowana będzie
dostawać informacje, np. o tym,
że w mieście zamknięty zostanie dopływ wody.
– System ma służyć przede
wszystkim poprawie stanu bezpieczeństwa mieszkańców – tłumaczy Grzegorz Dąbrowski,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – Sprzyja
też poprawie stanu wiedzy
mieszkańców o najważniejszych
elementach życia miasta, począwszy od zarządzania kryzysowego, a skończywszy na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, które
w mieście są planowane.
–
Będziemy
zachęcać
wszystkich mieszkańców, także
tych starszych, by skorzystali
z możliwości bliskiego i bezpośredniego kontaktu za pomocą
telefonu komórkowego ze
wszystkimi służbami, które
dbają o bezpieczeństwo w Sosnowcu – podkreśla prezydent
Kazimierz Górski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Choć systemy SMS-owej informacji posiada około stu gmin na terenie kraju, Sosnowiec jest pierwszy w regionie, gdzie takie innowacyjne
rozwiązanie
jest
wprowadzane. Jesteśmy też jednym
z niewielu miast tej wielkości
w kraju, gdzie zacznie działać.
Koszt zakupu systemu to 25 tys.
złotych. Wprowadza go w Sosnowcu firma Samorządowy Informator
SMS z Wrocławia. REJESTRACJA W SYSTEMIE ODBYWA
SIĘ POPRZEZ WYSŁANIE SMS
O TREŚCI TAK.SO NA NUMER 661 000 112.
Tomasz Bienek
2
lipiec-sierpień 2010 nr 7
na luzie
Bezpieczne dziecko na wakacjach
Dbając o najmłodszych
ARC
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu
„Bądź Bezpieczny”, adresowanego do uczniów sosnowieckich
szkół podstawowych i gimnazjów.
Do rywalizacji przystąpiło 29
uczniów z 10 szkół podstawowych i 16 uczniów reprezentujących 6 gimnazjów.
W GRUPIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZWYCIĘŻYLI:
29 maja w Milowicach, w ogrodach przy Parafii matki Boskiej
Szkaplerznej odbył się festyn
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem zabawy było Towarzystwo Przyjaciół Milowic oraz
ksiądz proboszcz Leonard Sob-
wandowska z Gim. nr 8, III miejsce – Martyna Poździoch z Gim.
nr 8.
Konkurs ma w zamyśle organizatorów propagować wiedzę z zakresu programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” oraz zagadnień
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski w Sosnowcu:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy sowego oraz
Wydział Edukacji; Komenda
Miejska Policji w Sosnowcu
oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy. U
Wszystko w naszych rękach
czyk. Bardzo udana impreza była możliwa dzięki sponsoringowi i wsparciu milowickich i sosnowieckich firm i sklepów oraz
ogromnemu zaangażowaniu
i pomocy ludzi o wielkim i czułym sercu. U
TPM
Z okazji Dnia Dziecka mieszkańcy ulic: Majowa, Wielka,
Chemiczna, Ciepła w dzielnicy
Pogoń, po raz drugi zorganizowali Festyn Spor towo-Rekreacyjny.
Dzieci w konkursach sportowo-artystycznych rywalizowały
o dyplomy, medale i nagrody.
Dla najmłodszych przygotowano malowanie twarzy i loterie
z nagrodami, wszystko to
przy dźwiękach muzyki grupy
Friędz.
Zaangażowanie wszystkich
dzieci, ogromny wysiłek i pasja
z jaką podchodziły do realizacji
zadań oraz pomysłowość, jaką
musiały się wykazać zasługuje
na słowa uznania.
Na koniec każdy uczestnik
został nagrodzony upominkami
ufundowanymi przez licznych
sponsorów.
Festyn nie mógłby się odbyć,
gdyby nie wsparcie licznych
sponsorów, pomocy udzielonej
ze strony dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Językowego
– Szkoła Otwartego Myślenia
w Sosnowcu, MOSiR-u w Sosnowcu, Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM. W imprezie
uczestniczyli też: zastępca prezydenta miasta Ryszard Łukawski,
poseł na sejm RP Jarosław Pięta,
Jan Bosak – przewodniczący Komisji Kultury i Sportu oraz Arkadiusz Chęciński – wiceprzewodniczący RM w Sosnowcu. U
ganizowany jest przez sosnowieckie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 1 od 2002 r. Ranga i jakość
konkursu znalazła potwierdzenie
w przyznanym w tym roku,
po raz kolejny, honorowym patronacie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.
„Inne Spojrzenie” ma już
swoją tradycję i spory dorobek.
Dotychczas wzięło w nim udział
ponad 14 tysięcy młodych ludzi,
w wieku od 6 do 19 lat z całej
Polski oraz łącznie z ponad 30
państw z czterech kontynentów.
W bieżącym roku prace plastyczne nadesłano łącznie z 13
państw Europy i Azji (po raz
pierwszy z Chin). Podczas uroczystości wręczono laureatom nagrody i wyróżnienia. Grand Prix
zdobył 9-letni Nikodem Buszko
z Młodzieżowego Domu Kultury
w Częstochowie. U
REPERTUAR PRASOWY KINA
HELIOS SOSNOWIEC
09.07. - 15.07.2010 r.
reklama
ARC
Laureaci oraz goście podczas finału 8. edycji konkursu
http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-mail: [email protected] lio snet.pl
PREMIERA: „SHREK
FOREVER” 3D 9.00, 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.30. (Shrek
Forever), dzieci, USA, b/o, 93 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY:
„DZIEWCZYNA Z
KSTRALKASY”
18.30,
20.45.(She's Out of My League),
komedia, USA, od 12 lat, 104 min.
„SAGA ZMIERZCH:
ZAĆMIENIE”
9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,
22.00. (The Twilight Saga: Eclipse),
horror/thriller, USA, od 12 lat, 124
Obrzędowo w Zamku Sieleckim
21 czerwca w sosnowieckim
Centrum Sztuki „Zamek Sielecki” odbył się obrzędowy spektakl „Integracyjna Świętojańska
Noc Kulturalna” stowarzyszenia
Campania Teatralna „Genesis”
– Europejskie Centrum Kultury
i Edukacji. Udział w projekcie
wzięli aktorzy z teatru „Mimesis” – teatr dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, rekrutujący się z uczniów Zespołu
Szkół nr 4 w Sosnowcu, młodzież z Zespołu Szkół nr 2
w Sosnowcu oraz aktorzy Młodzieżowej Akademii Teatralnej.
Choreografię ułożyła aktorka
i choreograf teatru „Genesis”
– Ewa Kliszewska. Pomimo
niepewnej pogody spektakl odbył się, a niesamowite wrażenie,
jakie wywarł, na długo jeszcze
pozostanie w sercach publiczności. U
cji, jak i w ciągu całego roku
szkolnego.
Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce,
zawodach sportowych, konkursach oraz zajęciach plastycznych.
Mogły też liczyć na cenne nagrody ufundowane ze środków UM
– Wydziału Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki. Wszyscy
uczestnicy otrzymali również dyplomy i podziękowania za udział
w turnieju. W czasie zmagań
dzieciom towarzyszył Sznupek
– maskotka śląskiej Policji. Turniej przygotowały i prowadziły
nauczycielki przedszkola Beata
Godoń, Anna Kalicka i Małgorzata Kotuła, które zadbały
o wszystkie atrakcje dla dzieci
w tym dniu. U
KINO HELIOS
ul. Modrzejowska 32b,
ARC
Pod patronatem UNICEF
28 maja w Muzeum w Sosnowcu
odbył się finał ósmej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”, połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na uroczystość
przybyli laureaci konkursu z: Poznania, Warszawy, Krakowa, Żar,
Łodzi, Częstochowy, Katowic,
Siemianowic Śląskich, Zabrza
i Rybnika. Gośćmi spotkania byli: Zbigniew Jaskiernia – zastępca prezydenta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jan
Bosak – przewodniczący Komisji
Kultury RM, Paweł Dusza – naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Piotr Wesołowski – naczelnik
Wydziału Edukacji UM oraz artysta plastyk Mariusz Wnukowski
– przewodniczący jury konkursu.Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Inne Spojrzenie” or-
10 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Sosnowcu odbył
się tur niej pod hasłem „Bezpieczne dziecko na wakacjach”.
Była to już dziewiąta edycja tego turnieju. W tym roku imprezę przygotowano wspólnie
z funkcjonariuszami Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Udział wzięły sosnowieckie
przedszkola nr: 7, 34, 40 oraz
klasy zerowe Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu wraz
z nauczycielami.
Tur niej organizowany jest
od dziewięciu lat. Jego celem
jest przekazanie najmłodszym
wiedzy gwarantującej bezpieczne spędzanie czasu wolnego, zarówno w czasie wakaPM 34
Milowice dzieciom
Chłopcy: I miejsce – Michał
Kwiecień z SP nr 10, II miejsce
– Damian Kaczmarczyk z SP
nr 9, III miejsce – Tobiasz Kula
z SP nr 9.
Dziewczęta: I – miejsce Weronika Zięba z SP nr 15, II miejsce
– Monika Trzewiczek z SP
nr 37, III miejsce – Klaudia Mitręga – z SP nr 25.
W GRUPIE GIMNAZJALISTÓW NAJLEPSI OKAZALI
SIĘ:
Chłopcy: I miejsce – Piotr Dyc
z Gim. nr 4, II miejsce – Dariusz
Grabowski z Gim. nr 6, III miejsce – Łukasz Malinowski
– z Gim. nr 27.
Dziewczęta: I miejsce – Anna
Krasińska
z
Gim.
nr 27, II miejsce – Justyna Le-
min.
„JUTRO BĘDZIE FUTRO”
10.45, 15.15, 19.45.
(Hot Tub Time Machine), komedia,
USA, od 12 lat, 99 min.
„ISTOTA” 13.00, 17.30, 22.00.
(Splice), horror/thriller,
USA/Francja/Kanada, od 15 lat, 104
min. „DISCO ROBACZKI”
11.30, 13.15, 15.00, 16.45.
(Disco Ormene), dzieci,
Dania/Niemcy, b/o, 78 min.
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM
JEST: „SHREK FOREVER” 3D.
UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania 14 pojedynczych
biletów do kina. Zapraszamy do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul.
3 Maja 22, pok. 9) z
najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” Nr 7.
lipiec-sierpień 2010 nr 7
wywiady Kuriera
3
Strażacy nie zawiedli
Rozmowa z radnym Krystianem Dziewiorem, zastępcą przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu
Ryzyko powodzi już za nami,
choć w połowie maja wielka
woda nie ominęła także Sosnowca. Jak Pan ocenia
działania służb zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe w mieście?
Wszystkie służby spisały się
na medal. Ogromne podziękowania należą się komendantowi sosnowieckiej Straży Pożarnej, brygadierowi Grzegorzowi Nowakowi oraz jego ludziom. Strażacy
działali z poświęceniem i pełnym
profesjonalizmem. We wszystkich zagrożonych miejscach pracowali bez wytchnienia, nieraz
przez 24 godziny na dobę. Dowożono paliwo do pomp, węże, sypano wały, pompowano wodę,
kontrolowano umocnienia przeciwpowodziowe. Życie w pełni
potwierdziło, że nasza straż pożarna należy do najlepszych
w kraju. Nie świadczy o tym jedynie nowoczesny sprzęt, ale
przede wszystkim umiejętności
ludzi, którzy nim fachowo dysponują. Podziękowania należą się
też Straży Miejskiej i policji.
Służby te robiły co mogły, by
wyznaczać objazdy zalanych
miejsc i informowały użytkowników dróg o niebezpieczeństwie.
Wielki wkład w ratowanie sytuacji w mieście ma Miejski Zakład
Ulic i Mostów. Ekipy MZUiM
mają własne pompy i nieustannie
wypompowywały wodę z zalanych torowisk i ulic, starając się
przez cały czas udrażniać ciągi
komunikacyjne. Na bieżąco łatały też wyrwy w nawierzchni, dokonane przez wezbrane wody.
Koordynacja wszystkich służb
miejskich była dobra.
Majowa powódź spustoszyła wiele polskich miast i wsi,
tymczasem Sosnowiec wyszedł w sumie obronną ręką
z powodzi. Mieliśmy szczęście?
Szczęście nie ma nic do tego.
Po wielkiej powodzi z 1997 roku
władze miejskie i odpowiednie
służby wyciągnęły właściwe
wnioski. Po tym, jak 13 lat temu
wylała rzeka Bobrek, topiąc okoliczne domy i zakłady pracy,
umocniono wały, uregulowano
rzeczkę Janki, wzmocniono wały
Przemszy. Na zabezpieczenia
przeciwpowodziowe poszły spore nakłady finansowe oraz dużo
pracy, i to dlatego w maju nie powtórzyła się katastrofalna sytuacja. Nie bez znaczenia pozostaje kolektor Bobrek, który podczas ulew w maju odbierał
bardzo dużo wody. Oczywiście
wiele miejsc i ulic w mieście zostało zalanych, ale nie czarujmy
się – nie ma miasta, które mogłoby oprzeć się takim opadom, żadna sieć kanalizacyjne nie nadąży
z odprowadzaniem wody po tak
nagłych i obfitych ulewach.
Gdy rozmawiałem ze strażakami w maju, niektórzy
z nich przyznawali, iż w ekstremalnych sytuacjach ludzie dawali się ponieść
emocjom, rzucali nawet
oskarżenia o złą koordynację działań, jak więc ocenia
Pan postawę sosnowiczan,
zwłaszcza z dzielnic dotkniętych powodzią?
Przy pompowaniu wody ze Stawu Kaletańskiego mieszkańcy
sami zaoferowali pomoc strażakom. Oczywiście akcja ratowni-
cza byłą w ich interesie, jednak
nie stali z założonymi rękami
i pytali jak mogą wspomóc straż
pożarną. Mieszkańcy Milowic,
a także ul. Grota Roweckiego 207, gdzie woda zalała piwnice domów mieszkalnych, byli
wdzięczni i doceniali sprawną
akcję straży pożarnej. Uznanie
mieszkańców zdobyła akcja właśnie przy Grota Roweckiego,
gdzie strażacy wykonali przekop
i oczyścili kanał ściekowy, który
wcześniej był niedrożny i nie
przyjmował wody. Niestety zdarzały się też negatywne przykłady, bo na strażaków, którzy przyjeżdżali z pomocą, mieszkańcy
wylewali całą złość i frustrację
wynikającą z zalania ich posesji.
Wiele złych emocji wynikało
z nieznajomości specyfiki działań strażaków; mieszkańcy usiłowali doradzać, gdzie pompować
wodę. Wynikało z tego wiele
sporów, zupełnie niepotrzebnych, bo strażacy wiedzą jak
mają prowadzić akcję ratunkową, a rady domorosłych ratowników tylko utrudniają fachowe
działania. W większości jednak
mieszkańcy współpracowali ze
służbami i akcja przebiegała
sprawnie.
Pan także był zaangażowany w akcję przeciwpowodziową. Gdzie było najciężej?
Wspólnie z wędkarzami, oraz
funkcjonariuszami sosnowieckiej straży pożarnej uczestniczyliśmy w akcji ratowania
przed powodzią działek oraz
osiedla Kalety, ponieważ w tym
rejonie wezbrały znacznie wody
Stawu Kaletańskiego. Kto zna
tamte tereny, może wyobrazić
sobie stopień zagrożenia, bo
dwa mostki przy stawie znalazły
się pod wodą, a ryby pływały już
na terenie ogródków działkowych. Inter weniowali u mnie
wędkarze i wspólnie poprosiliśmy Straż Pożar ną o pomoc.
Strażacy zaraz po kontroli uruchomili siły, które bez przerwy
przez pięć dni i nocy wypompowywały wodę, której poziom
podniósł się o 2 metry. Zalane
zostało też torowisko tramwajowe na ul. Baczyńskiego, ale zawiadomione służby szybko wypompowały wodę z kanału,
dzięki czemu ruch tramwajów
został przywrócony. W Kazimierzu wiele posesji było zagrożonych zalaniem przez wody
Rowu Mor timerowskiego. Ryzyko podtopienia panowało
w rejonie ulic Wopistów, Sztygarskiej i Szenwalda.
Czy po sytuacji z maja będą
wyciągane jakieś wnioski,
by w przyszłych latach
zmniejszyć jeszcze bardziej
ryzyko podtopień?
W trakcie rozmów podczas komisji zgłosiłem propozycję,
związaną ze stanem kanalizacji.
W niektórych miejscach sieć jest
stara, gdzie indziej niedrożna.
Należy podjąć inwentaryzację
sieci i w pierwszej kolejności
sprawdzić te miejsca, gdzie kanały nie przyjmowały wody.
Tam, gdzie tworzyły się rozlewiska wodne, trzeba zacząć remonty. Być może kanalizację
trzeba będzie w tych rejonach
poszerzyć, być może zbudować
po dwa, trzy kanały więcej, żeby deszczówka nie spływała
po jezdniach tylko od razu uciekała do kanałów. Do tej propozycji przychyla się naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Romuald
Śmigielski.
Zaczęły się wakacje. Jakie
działania pod kątem bezpieczeństwa zostaną podjęte
przez miasto?
Trwa Akcja Lato 2010. Osobiście, podczas przygotowań
do akcji, największy nacisk kładłem by obiekty sportowe, także
szkolne były przez całe wakacje
otwarte dla chętnych. Przedtem
jednak Straż Miejska oraz inspektorzy BHP skontrolowali
obiekty sportowe, by miejsca rekreacji były bezpieczne. Sprawdzano czy bramki i kosze na boiskach są stabilne, eliminowano
drobne uszkodzenia nawierzchni. Cieszy mnie, że mamy
w mieście coraz więcej boisk, to
bardzo ładne obiekty z dobrą nawierzchnią, niestety czasem brakuje opiekunów, bo nauczyciele
mają wakacje. Swego czasu proponowałem, by emerytowani nauczyciele WF przychodzili przez
dwie, trzy godziny zająć się
młodzieżą, mogliby dostać wynagrodzenie, bo dyrektorzy
szkół dysponują funduszem
na takie cele. Uważam, że wciągnięcie większej ilości instruktorów do Akcji Lato byłoby dobrą rzeczą.
Amatorów kąpieli z pewnością nie zabraknie.
Nasi ratownicy WOPR są świetnie wyszkoleni, czego dowodem
są medale, jakie zdobywają
w ogólnopolskich zawodach. Ratownicy zabezpieczają obiekt
Obawiam się, iż Bronisław Komorowski będzie jedynie marionetką
w rękach premiera Tuska. Kampania wyborcza obnażyła również jego słabą znajomość wielu podstawowych dla Polski zagadnień np.
z zakresu polityki zagranicznej.
Wygrana Komorowskiego może
również oddalić wyjaśnienie
wszystkich okoliczności katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Dotychczasowe działania
marszałka – pełniącego obowiązki
prezydenta i rządu w tej sprawie
oceniam delikatnie mówiąc jako
„nie wystarczające”.
Jak w tym wszystkim odnajduje Pan Zagłębie? Jego tożsamość, potencjał?
Zauważalne jest to, iż kwestia tożsamości Zagłębia jest coraz sku-
teczniej promowana. Pojęcie Zagłębia jako znaczącej i w pewnych
kwestiach odrębnej części województwa śląskiego jest już niepodważalne. To uważam za sukces
i wspieram te działania. Jeśli chodzi o zmiany, to marzę o lepszej
współpracy włodarzy poszczególnych miast i powiatów. Nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy pojedyncze decyzje blokują rozwój
całego lub znaczącej części regionu. Tak jest np. w przypadku komunikacji tramwajowej. Przez
brak porozumienia pasażerowie
zmuszeni są do zmiany środka lokomocji, ponieważ zlikwidowano
i ograniczono wiele połączeń.
Kto będzie kandydatem PIS
na prezydenta Będzina?
W tej kwestii Zarząd Powiatowy
na Stawikach, oczywiście strzeżone są baseny MOSiR-u.
Akwen na Stawikach jest dopuszczony przez Sanepid, jest
tam czysta woda i można się kąpać. Rodzi ce, których dzieci pójdą się kąpać w miejsca strzeżone
przez naszych WOPR-owców
mogą mieć pewność, że ich pociechy będą pod fachową opieką.
Akwen Balaton i zbiornik w Kazimierzu nie są dopuszczone
do kąpieli, ale z Balatonu korzysta wiele osób, pomimo zakazu,
więc tam też wysyłamy ratowników, żeby nie dopuścić do tragedii. Na Balatonie woda po ostatniej kontroli Sanepidu była czysta, ale zbiornik nie należy
do miasta i nie funkcjonuje oficjalnie jako kąpielisko, bo nie
przewidział takich możliwości
dzierżawca. Zakaz kąpieli obowiązuje też w Kazimierzu, tam
dawno nie było kontroli czystości
wody. Nie ma też ratowników,
jednak nie pojawia się tam tylu
plażowiczów, co na Balatonie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Bienek
Jesteśmy drugą siłą w powiecie
Naszym rozmówcą jest Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości
Jak wygląda obecna sytuację na scenie politycznej
Będzina?
Obecną sytuację polityczna w Będzinie należy postrzegać
przede wszystkim przez pryzmat
poszczególnych sił politycznych
liczących się na będzińskiej scenie politycznej. Dzięki decyzji
wyborców Prawo i Sprawiedliwość jest na chwilę obecną drugą siłą polityczną w gminie i powiecie. Sytuacja PiS jest stabilna. Brakuje wewnętrznych
sporów i powoli przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja dwóch pozostałych ugrupowań PO i SLD,
ale nie chcę wnikać tu w szczegóły.
reklama
A jak ocenia Pan działalność
obecnego prezydenta?
Moja ocena prezydenta Będzina Radosława Barana jest negatywna, na co wpływa szereg posunięć obecnego włodarza. Inwestycje, jeśli w ogóle są, to przeciągają
się w czasie – warto tu wspomnieć
słynny już na całą Polskę remont
dworca PKP, trwa on już kilka lat,
pochłonął olbrzymie środki, a jego końca nie widać.
Również stan infrastruktury
drogowej w mieście pozostawia
wiele do życzenia, niezbędne są
natychmiastowe inwestycje. Lata
zaniedbań uczyniły swoje.
Wkrótce druga tura wyborów
prezydenckich (rozmowa odbyła się na kilka dni przed II turą wyborów prezydenckich
– przyp. autor). Co oznaczałoby dla Polski zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego?
Zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego będzie zwycięstwem Polski
i Polaków. Jestem przekonany, iż
Jarosław Kaczyński jako głowa
państwa uczyni wszystko, by nasza Ojczyzna rozwijała się szybko
i by wyrównał się poziom życia
obywateli Polski, z tym występującym w krajach Europy Zachodniej. Wiem również, że będzie
chronił przed zakusami rządu – ludzi pracy. Nie dopuści do planowanego wydłużenia i zrównania
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Będzie również wspierał
rozwiązania prospołeczne.
A jeśli wygra Bronisław Komorowski?
PiS nie podjął jeszcze ostatecznej
decyzji. Jedno jest pewne, wystawimy silnego kandydata który,
mam taką nadzieję, podejmie równą walkę ze wszystkimi kontrkandydatami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Bienek
4
lipiec-sierpień 2010 nr 7
Dobiegły końca trwające od niemal roku prace modernizacyjne
na kąpielisku Niwka przy ul.
Wojska Polskiego. Na tę inwestycję gminny obiekt czekał kilkadziesiąt lat. Teraz do dyspozycji pływaków są nie tylko nowoczesne baseny z nowymi
nieckami, ale też zaplecze socjalne, szatnie i natryski.
Także otoczenie basenu uległo zasadniczym zmianom. Powstały nowe alejki z ławkami,
a dla najmłodszych plac zabaw.
– Korzystający z basenu mogą liczyć na znacznie większy
komfort – mówi Tomasz Soska,
zastępca ds. technicznych dyrektora MOSiR-u. – Dzięki wy-
Krzysztof Polaczkieiwcz
Wyremontowany basen czeka na mieszkańców
budowanemu pawilonowi socjalnemu w odpowiadającym
potrzebom i estetycznych pomieszczeniach ulokowano szat-
Piłkarze i hokeiści będą
promować miasto
W czerwcu doszło do podpisania umów pomiędzy gminą Sosnowiec, a piłkarskim i hokejowym „Zagłębiem” w zakresie promocji
miasta poprzez sport.
Piłkarskie „Zagłębie” podobnie jak hokeiści za promocję miasta Sosnowca otrzymają 350 tys. zł. Oba kluby zostały wybrane
w wyniku procedury przetargowej. Zgodnie
z opinią radnych Komisji Kultury, Spor tu
i Rekreacji środki na promocję miasta poprzez sport zostały rozdysponowane w ramach dwóch dyscyplin sportowych – hokeja
na lodzie i piłki nożnej.
Symbole miasta oraz adres serwisu miejskiego www.sosnowiec.pl będą umieszczane
na wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych obu klubów, strojach sportowców, biletach, programach meczowych, banerach wokół
płyty boiska. Działacze zapowiadają też dodatkowe działania w tym zakresie.
W obu przypadkach gminę reprezentowali: Ryszard Łukawski – zastępca prezydenta
i Grzegorz Dąbrowski – naczelnik Wydziału
Informacji i Promocji Miasta. Piłkarskie „Zagłębie” reprezentował Paweł Hytry, prezes
klubu, natomiast klub hokejowy prezes
Adam Bernat. KP
nie, natryski i kasy. Są tam też
pomieszczenia obsługi oraz ubikacje. Poprawiliśmy wygląd
bezpośredniego otoczenia base-
Umowa na emisję obligacji podpisana
Podpisanie umowy pomiędzy miastami
Casablanca miastem
partnerskim Sosnowca
4 czerwca w Pałacu Schoena doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego o współpracy
pomiędzy Casablancą i Sosnowcem. Na dokumencie swoje podpisy złożyli: Ahmed Brija, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Casablanca oraz Ryszard Łukawski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca. Podpisanie
umowy z Casablancą było najważniejszym punktem spotkania
miast partnerskich Sosnowca,
które odbyło się w dniach 3-7
czerwca. Oprócz gości z Maroka
gościliśmy także przedstawicieli
pozostałych miast partnerskich:
Komárom (Węgry), Roubaix
(Francja), Lex Mureaux (Francja), Idar-Oberstein (Niemcy). KP
Casablanca
11 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu podpisano umowę z ING Bankiem Śląskim SA na emisję obligacji komunalnych
Gminy Sosnowiec na kwotę 50 mln złotych.
Ze środków z wyemitowanych obligacji
Gmina może korzystać już z chwilą podpisania umowy, jednak planuje się uruchomić
środki dopiero w terminach, w jakich przypadnie termin płatności za realizowane inwestycje miejskie. Środki z tegorocznej emisji
obligacji będą przekazane na realizację inwestycji miejskich, w tym głównie inwestycji
drogowych, oświatowych, modernizacji szpitala miejskiego oraz obiektów sportowych.
Miasto emituje obligacje już po raz czwarty.
Pierwsza emisja miała miejsce w roku 1998.
Pozyskane w ten sposób środki w kwocie 95
mln zł zostały przeznaczone na sfinansowa-
Park pięknieje
Systematycznie zyskuje na wyglądzie
park obok pętli tramwajowej przy ul.
Baczyńskiego w Milowicach. Trwa
tam nasadzanie nowych drzew, w tym
rzadko spotykanych okazów, powstał
też plac zabaw dla dzieci.
Wydział Gospodarki Komunalnej
przygotował kompleksowy plan rewitalizacji parku przy ulicach Baczyńskiego i Stalowej. Od wiosny sadzone są
tam nowe drzewa, których docelowo
ma być kilkadziesiąt. Pojawi się też ok.
stu ozdobnych krzewów. Wśród sadzonek znajdują się rzadkie okazy, jak grujecznik japoński, tulipanowiec amerykański, hor tensja bukietowa i robina akacjowa. Przedtem wycięto
znajdujące się na terenie stare drzewa,
które były w złej kondycji i zagrażały
przechodniom.
Szczegóły rewitalizacji parku opracowały Urszula Kulińska i Anna Kania
z Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM. Wybrano takie gatunki drzew,
które będą mogły przetrwać ostre mrozy, a jednocześnie dzięki estetycznemu
wyglądowi poprawić wygląd okolicy.
nu. Powstało m. in. nowe oświetlenie.
O konieczności modernizacji
należącego do gminy basenu
mówiło się od lat. Obiekt zbudowany w końcu lat 60. nie odpowiadał już wymogom czasu. Remont zaczął się jesienią ubiegłego
roku. Gruntownej przebudowie
poddano niecki obu zbiorników
– większego basenu spor towego oraz mniejszego, rekreacyjnego. Dzięki inwestycji do dyspozycji sosnowiczan z początkiem wa ka cji od da ne zo stało
porządne kąpielisko, wyposażo ne w urzą dze nia ta kie jak
zjeżdżalnie i kolumny prysznicowe. TB
Krzysztof Polaczkieiwcz
prosto z miasta
W parku powstał też zalążek placu zabaw dla dzieci, jest spora szansa, że
wkrótce także i on sie rozrośnie. Obok
niego powstaje obiekt spor towy. Boisko w Milowicach zostało rozebrane,
bo w jego miejsce ma powstać wielofunkcyjne boisko z prawdziwego zdarzenia ze sztuczną nawierzchnią. Budowa jednak przedłuża się. Stąd pomysł,
by w parku zainstalować profesjonalnie
dwie bramki do gry w piłkę nożną.
Urządzeń sportowych można spodziewać się też w innych punktach Milowic.
– Zależy nam na tym jako mieszkańcom dzielnicy, bo młodzież z okolicy nie ma gdzie grać. Chociaż istnieje ogólnodostępne boisko przy szkole
ratownictwa medycznego, to chętnych
do korzystania z niego jest zbyt wielu
i przydałby się jeszcze jeden obiekt
sportowy – mówi radny Krystian Dziewior. – Dlatego uważam, że war to
w parku na osiedlu Kalety postawić
bramki i kosz. Trwa już procedura
zmierzająca do postawienia tych urządzeń. TB
nie przebudowy Centrum Sosnowca. Ze
środków z drugiej emisji obligacji (50 mln
zł), która miała miejsce w roku 2006, zostały pokryte wydatki związane z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej i infrastruktury komunikacyjnej (m.in. budowa kolektora wzdłuż rzeki Bobrek). Trzecia emisja
obligacji, na kwotę 90 mln zł z roku 2009,
pozwoliła na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy, takich jak: inwestycje drogowe, dofinansowanie zakupu autobusów
miejskich, budowa boisk treningowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportu wraz z zapleczem socjalnym, rozpoczęcie modernizacji
szpitala miejskiego oraz modernizacja obiektów sportowych, w tym zwłaszcza Stadionu
Ludowego wraz z zapleczem oraz pływalni
przy ul. Żeromskiego. KP
Największe miasto Maroka, położne w zachodniej części
kraju. Liczba mieszkańców wynosi ok. 250 tys. osób.
Bogata historia miasta rozpoczyna się w VII wieku, kiedy
na terenach obecnej Casablanci osiedliły się berberyjskie
plemiona. Swoją obecną nazwę zawdzięcza
Portugalczykom, którzy wybudowali tu fortece w XV wieku.
W czasach II wojny światowej w Casablance odbyła się
jedna z konferencji aliantów. Obecnie miasto jest
przemysłową stolicą Maroka oraz największym portem
tego kraju.
Miasta partnerskie Casablanci: Chicago /USA/, Szanghaj
/Chiny/, Bordeaux /Francja/, Dubaj /Zjednoczone Emiraty
Arabskie/, Rzym /Włochy/, Istambuł /Turcja/, Montreal
/Kanada/, Algier /Algieria/, Bruksela /Belgia/, ST Petersburg
/ Rosja/, Paryż /Francja/, Tokio /Japonia/, Sosnowiec
/Polska/.
Diabetycy uhonorowali
Prezydenta 18 czerwca w Pałacu Kultury
Zagłębia odbyła się uroczystość
„Zdrowo żyć – niepełnosprawny
pełnoprawny obywatel Unii Europejskiej”, podczas której Zbigniew Jaskiernia, zastępca prezydenta miasta odebrał statuetkę
Śląskiego Superł Orła i honorowy dyplom uznania nadany Prezydentowi Sosnowca Kazimierzo wi Górskiemu przez Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków
pod patronatem św. Łukasza
za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie
szczytnej idei pomocy ludziom
chorym na cukrzycę w Polsce.
Ponadto Urząd Miejski w Sosnowcu otrzymał wyróżnienie
oraz Specjalną Odznakę „Serce
na dłoni” przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Wyróżnienie przyznano za oka-
zywaną pomoc i wspaniałą atmosferę współpracy z organizacjami pozarządowymi. KP
Święto Klubu Kiepury
21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie
działalności artystycznej Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 2009/2010. Impreza odbyła się w starej siedzibie klubu przy ulicy Będzińskiej. W uroczy stości udział brały dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach odbywających się w placówce.
Odbyły się występy taneczne, teatralne i wokalne.
Wystąpiła grupa teatralna „Kwadryga” i „Bambino” pod kierunkiem artystycznym Ewy Bryk- Nowakowskiej, zespół „Animato” pod kierunkiem
Lidii Bień, a dzieci z „Klubowego Przedszkola”
Ilony Szyjkowskiej wykonały największe dziecięce hity. Poza tym zaprezentowali się tancerze
uczący się pod okiem Oli Węglarczyk, Adama
Szendzielorza oraz Krzysztofa Raczkiewicza i odbył się pokaz tańca disco-dance pod kierunkiem
artystycznym Macieja Skowrońskiego. Wystąpił
również zespół „Kiepurki”. Najwięcej entuzjazmu
wywołały jednak „sosnowieckie skandalistki”,
czyli cheerleaderki z zespołu „Skandal”, podopieczne Katrzyny Plich.
– Dziewczyny i praca z nimi to całe moje życie, bardzo im dziękuję za kolejny rok pełen sukcesów – mówiła wzruszona trenerka.
Imprezę zakończył występ zespołu tańca irlandzkiego „Lia Fail”.
Gabriela Kolano
lipiec-sierpień 2010 nr 7
5
rada miejska
61. sesja RM
Dwa tematy dominowały
wśród radnych podczas majowej sesji. Pierwszy to decyzja
wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka o zamknięciu
Stadionu Ludowego. Druga to
kwestia powodzi, która nie
ominęła także naszego miasta.
Prezydent Kazimierz Górski raz jeszcze podkreślał, że
mimo podjętych działań, nie
doszło do porozumienia z wojewodą tak, by otworzyć dla kibiców obiekt przed kolejnymi
spotkaniami rundy wiosennej.
Zanim jednak na dobre rozpoczeła się dyskusja na ten temat, doszło do kłótni w sprawie
zabrania głosu przez kilku radnych. Przewodniczący Daniel
Miklasinski uznał, iż nie są to
wystąpienia w sprawie formalnej, zatem nie dopuscił radnych
do głosu. Rajcy zakaz potraktowali poważnie, i wniesli
o wprowadzenie dodatkowego
punktu obrad, dotyczącego powodzi. Punkt został przyjety,
i można już było dyskutować.
Prezydent Górski podkreślał,
iż dzięki odpowiednim pracom, wykonanym po 1997 roku, i słynnej powodzi, sosnowieckie wały, mimo naporu
wody spisały się znakomicie.
Nie do końca zgadzali się
z takim zdaniem radni: Zbigniew Dziewanowski z PIRS
oraz Arkadiusz Chęciński
Jaroslaw Adamski
Uniknęliśmy powodzi
z PO. Ten pierwszy mówił
m.in., iż skutki opadów deszczu wciąż są widoczne. – Ulica Wileńska, stały jej fragment, jest pod wodą, samochody przejeżdżają cały czas przez
wodę. Na Szenwalda jest
zbior nik retencyjny, ale nie
spełnia swojej funkcji. Staw
Leśna zalewa park, nie ma odpowiedniego przepływu, przez
co ryby są zagrożone napływającą wodą. Dlatego apeluję by
służby miasta zajęły się tą
kwestią. Wystarczy odpowiedni przepływ – napominał
radny.
Z kolei wiceprzewodniczący
RM Arkadiusz Chęciński mówił o sytuacji przy ul. Powstańców. – Wydaliśmy ogromne
pieniądze na budowę ronda, by
tej drogi nie zalewało. Od kilku
dni nie pada, ale domy są wciąż
zalane. Ludzie kupili sobie swoją pompę, ale chyba nie o to
chodzi – mówił Arkadiusz Chęciński.
Daniel Miklasiński wspominał o permanentnych podtopieniach wałów nad Brynicą
w okolicy Stadionu Ludowego
i Stawików. W trakcie opadów
ucier piało także wiele sosnowieckich dróg. -Trudna sytuacja panuje zwłaszcza w dzielnicach wschodnich, gdzie woda przelewała się przez jezdnię
– podkreślał prezydent Kazimierz Górski.
Radni dyskutowali także
nad omówieniem działań in-
westycyjnych w sferze kultury
fizycznej, spor tu i rekreacji.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Spor tu i Rekreacji Zbigniew
Drążkiewicz infor mował, że
wśród najważniejszych zadań
jest m.in. budowa monitoringu
na Stadionie Ludowym. – Jesteśmy na etapie ofert przetargowych, to dla nas w tej chwili
najważniejsze zadanie. Inne to
kontynuacja remontu kąpieliska Niwka i budowa podłogi
sportowej w hali przy ulicy Że-
romskiego. Przetarg na te prace ma zostać ogłoszony w tym
roku – infor mował Drążkiewicz.
Swoje sprawozdanie przedstawił także Jan Bosak – przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji. Radny Bosak choć chwalił miasto
za niektóre działania to przypominał, że wciąż nie udało
się rozwiązać problemu ścieżek rowerowych. – Inwestycja
bardzo się przedłuża, wkładamy w nią co rok pieniądze, co
kończy się jakimiś pojedynczymi wyskokami, po których
znów zapada cisza. Kolejna sprawa to środulska górka.
Jeśli będziemy działać w takim tempie, kolejny rok pozostanie ona niezagospodarowana, należy to zmienić – mówił
radny Jan Bosak.
Apelował jednocześnie, by
znaleźć konieczne 50 tys. złotych, tak by przy basenie
w dzielnicy Niwka powstał
dla dzieci brodzik. – Skoro
wydaliśmy tyle pieniędzy
na kąpielisko, to znajdźmy
i te 50 tysięcy.
Radni zdecydowali także,
by dyskusje na temat drugiego
etapu budowy kanalizacji wodno-ściekowej przenieść na komisję RM.
Jarosław Adamski
62. sesja RM
Musimy ratować nasz klub
Temat przejęcia 49 procent akcji klubu „Zagłębie” S.A. był
tym, co przykuło największą
uwagę radnych podczas czerwcowej sesji. Choć tylko nieco
mniejsze emocje towarzyszyły
radnym podczas dyskusji o sosnowieckim szpitalu miejskim.
O wniesienie punktu dotyczącego przejęcia akcji klubu
wnioskował radny Karol Winiarski z PO. Podczas nieobecności prezydenta Kazimierza
Górskiego temat referował zastępca prezydenta Ryszard Łukawski.
– Zadłużenie klubu wynosi 3 mln 300 tys. zł. To zobowiązania długo i krótkoter minowe. Wspólnie z właścicielem
i jego radcą prawnym omawialiśmy ostatnio, co musi być
spełnione, by nastąpiło przejęcie udziałów przez gminę.
Omówiliśmy sprawę rady nadzorczej, na 7 osób 3 będą reprezentowały interesy gminy.
Wszelkie działania muszą być
podejmowane większością 2/3
głosów. Zarząd Spółki musi
być dwuosobowy. Nie omawia-
liśmy kwestii tego, kto będzie
przewodniczyć zarządowi – infor mował Ryszard Łukawski.
Gmina zaproponowała ter min 12 lipca na przejęcie i zapłacenie za akcje spółki. Tyle,
że jak się okazało, akcje które
gmina mogłaby przejąć, tracą
swoją ważność z końcem
czerwca. Okazało się także, że
podczas nieobecności prezydenta Górskiego, jego zastępca
nie miał odpowiednich upoważnień, by podpisać umowę.
– Jak nie wia do mo o co
chodzi, to wiadomo, że o pienią dze. Pan wy mie nił kwo tę 3,3 mln złotych zadłużenia.
Czy ono się zmieniło? Ile ono
wynosi na chwilę obecną? Jak
wygląda jego struktura? Jeden
mi lion to po życz ka sa me go
właściciela wobec Spółki. Kto
pokryje to zadłużenie? Wszyscy li czy li, że ten po nad mi lion od miasta wzmocni klub,
a pie nią dze pój dą na bie żą cą
działalność. Tymczasem może
się oka zać, że pój dą one
na spłatę zadłużenia, przynajmniej tych najpoważniejszych.
Po za tym ja ki jest po mysł,
na fi nan sowa nie „Za głę bia”
w naj bliż szym se zo nie? Ile
miasto będzie musiało dołożyć
w kolejnym sezonie? – dopytywał radny.
– Trudno w tej chwili
na niektóre tematy mówić.
Wiemy, mamy takie zapewnienie klubu, że dotychczasowi
sponsorzy przedłużają umowy
z klubem. Nasze działania mają pomóc klubowi. I choć na razie nie chcę te go mówić, to
można myśleć także o zwiększeniu udziałów w klubie.
Wszyscy jak tu jesteśmy chcieliśmy pomóc klubowi. Gdybyśmy powiedzieli „nie”, tym
złem najgorszym byłby prezydent Górski. Jak powiemy
„tak”, to też część powie, że
podjął złą decyzję. Uważamy,
że ta decyzja jest decyzją naszą
wspólną, by ratować klub – mówił prezydent Łukawski.
– Dla mnie ten interes jest
niezbyt pewny. Jeżeli chodzi
o moje pieniądze, i pańskie, to
podejrzewam, że nie zainwestowałby pan – mówił z kolei prze-
wodniczący RM Daniel Miklasiński. – Myli się pan, ripostował prezydent Łukawski.
– Były pomysły, by klub
mógł zarabiać na górce, tyle że
nic się tam nie dzieje, czas biegnie, a klub, jak nie mógł tak
naprawdę liczyć na pomoc miasta, tak dalej nie może – ganił
radny Maciej Adamiec z PIRS.
– Jest wielu kibiców naszego
klubu, którzy liczą na szybkie
decyzje prezydenta – dodał
Maciej Adamiec.
– Pan Szatan dostawał
wszystkie pieniądze, jakie płynęły z wynajmowania przez
krakowskie kluby stadionu
w Sosnowcu. Piłkarze w III de
facto lidze zarabiali nawet 10
tys. złotych. Gdybym był doradcą pana prezydenta, namawiałbym, by w ten niepewny interes
nie wchodzić. Klub zawodowy
ma się utrzymywać dzięki sponsorom. Miasto ma inwestować
w młodzież – podkreślał radny
Maciej Ornowski z SLD.
– Myślę, że to był tylko jeden cel. Z bólem serca, ale musimy ratować nasz klub – mó-
wił z kolei radny niezależny
Aleksander Kalański. Wtórował mu Arkadiusz Chęciński
z PO. – Od początku byłem
za tym, by miasto weszło do tej
spółki. Namawiałem do tego
moich kolegów, i dalej niezależnie od sytuacji będę to robił.
Radni ostatecznie zakończyli dyskusję dotyczącą przejęcia
akcji klubu i skoncentrowali się
na kwestii funkcjonowania
szpitala. Funkcjonowanie placówki zreferował zastępca prezydenta Zbigniew Jaskier nia
podkreślając, iż szpital mimo
restrukturyzacji radzi sobie bardzo dobrze, choć kontrakt
z NFZ został okrojony.
– Z końcem tego roku planuje się zakończyć prace
nad Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem, wdrożono system podziału czasu pracy, motywacyjny system wynagrodzenia, zorganizowano dział
żywienia, jego koszty roczne są
teraz mniejsze o 190 tys. zł
rocznie. Nastąpiła restrukturyzacja zatrudnienia – mówił prezydent Jaskiernia.
Zupełnie inne zdanie miał Karol Winiarski. Wymieniając zadania, które nie przebiegają zgodnie
z planem lub w ogóle się jeszcze
nie zaczęły. Choćby opóźnienie
z oddaniem do użytku Centrum
Opieki nad Matką i Dzieckiem.
– Wytłumaczenie jest proste.
Otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, na termomodernizację obiektu. Zatem lepiej prace wykonać teraz, niż
wpuszczać pacjentki, a potem zamykać oddział i ocieplać budynek
– tłumaczył dyrektor Szpitala
Miejskiego Zbigniew Swoboda.
– NFZ zapewniał nas, że kontrakty nie będą niższe niż w 2008
roku, tak się jednak nie stało.
Kontrakty są coraz niższe, a ceny
żywności, wody i leków rosną.
Strata w tym roku jaką chcemy
osiągnąć to 8,5 mln złotych. Rok
temu było to 12 mln, w kolejnym
roku zgodnie z planem chcemy,
by zadłużenie dodatkowo się
zmniejszyło – podkreślił na koniec dyskusji dyrektor Swoboda.
Jarosław Adamski
6
lipiec-sierpień 2010 nr 7
porady
Specjalna i wyjątkowa
Joanna Biniecka
Niejednokrotnie zdarza się, że
osoba, której ZUS odmówił
przyznania renty w zwykłym
trybie, występuje o rentę w drodze wyjątku, którą przyznaje
prezes ZUS. Jednak decyzji prezesa nie można traktować jako
instancji odwoławczej. Dlatego
warto przypomnieć o przepisach
związanych z tą rentą, a jednocześnie wyjaśnić, że nie należy
jej mylić (co też nie należy
do rzadkości) z rentą specjalną.
Rentami specjalnymi są
świadczenia, o których mowa
w art. 82 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ich przyznanie nie leży w gestii ZUS-u, tylko
Prezesa Rady Ministrów. Natomiast o świadczeniach przyznawanych w drodze wyjątku mówi
art. 83 ustawy: „Ubezpieczonym
oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek
szczególnych okoliczności nie
spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania
prawa do emerytury lub renty,
nie mogą – ze względu na całkowita niezdolność do pracy lub
wiek – podjąć pracy lub działal-
no ści obję tej ubez pie cze niem
spo łecz nym i nie ma ją nie zbęd nych środ ków utrzy ma nia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać w dro dze wy jąt ku
świadczenie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich
świad czeń przewi dzia nych
w ustawie”.
Mówiąc wprost, świadczenia
przyznawane w drodze wyjątku
nie mogą być przyznawane każdemu, kto o nie wystąpi. Prawo
do nich zależy bowiem od zaistnienia szczególnych okoliczności, bez których, nawet mimo
szczerych chęci, prezes ZUS takiego świadczenia przyznać nie
może. Żeby otrzymać rentę wyjątkową sama choroba i niedostatek nie wystarczą. Nie wystarczy też samo istnienie całkowitej
niezdolności do pracy lub zaawansowany wiek uniemożliwiający samodzielne zdobycie
środków do życia. Równie ważny jest bowiem warunek wystąpienia szczególnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie wymogów niezbędnych
do przyznania renty lub emerytury w normalnym trybie. Najczęściej chodzi tu o brak wystarczającego stażu ubezpieczeniowego, którego nie da się
uzupełnić.
Ale nie zawsze jeśli komuś
np. brakuje tylko kilka dni
do przyznania świadczenia
w nor malnym trybie, może liczyć na rentę wyjątkową.
Bowiem szczególne okoliczności nie mogą być wynikiem
życiowych decyzji wnioskodawcy. Może być za nie uznana tylko taka sytuacja życiowa, która
nie wynika z jego woli.
Za szczególny warunek uniemożliwiający uzyskanie odpowiedniego stażu, nie może być
więc uznany brak stażu ubezpieczeniowego będący skutkiem
wyborów ubezpieczonego – unikania pracy czy pracy „na czarno”. Taką szczególną okolicznością może być natomiast wypadek i długotrwała rehabilitacja
w szpitalu, gdyż w tym czasie
nie da się pracować i opłacać
składek.
Wnioski o rentę wyjątkową
należy składać w placówce ZUS
właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania i stąd ten wniosek
zostanie przekazany Prezesowi
ZUS.
Bar dzo istot ne jest, aby
zro zu mieć ideę świad czeń
przyznawanych w drodze wyjąt ku oraz pa mię tać, że ZUS
jest instytucją ubezpieczeniową i za sad ni czo wy pła ca
świad cze nia tyl ko oso bom,
któ re wcze śniej się ubez pie czy ły, a więc za dba ły o uzyska nie prawa do tych świad czeń i spełniają warunki określo ne w prze pi sach. Furt ka
w postaci świadczeń wyjątkowych prze zna czo na jest wy łącznie dla osób, które nie ze
swojej woli nie mogły zadbać
o to prawo dla siebie.
Zagórzanie powodzianom 2 czerwca spod Szkoły Podstawowej nr 9 w Sosnowcu wyruszył transport darów dla ofiar
powodzi w Bieruniu. Pomysł pomocy powodzianom narodził się
podczas festynu „Kolorowe
Święto”, który kilka dni wcześniej odbył się w sosnowieckiej
placówce.
– My mieliśmy swoje święto,
a w wielu zakątkach naszego
kraju ludzie walczyli z żywiołem. Postanowiliśmy połączyć
przyjemne z pożytecznym i tak
narodził się pomysł pomocy poszkodowanym. Rozdaliśmy wśród
dzieciaków ulotki, które szybko
trafiły do rąk mieszkańców naszej dzielnicy. Odzew był na-
tychmiastowy. Przez kilka dni
jedna z naszych sal zapełniła się
darami. Przynoszono środki de-
zynfekcyjne i czyszczące, środki
higieny, ubrania, sprzęt do sprzątania. Wszystko nowe, zapakowane. Z pomocą przyszły także
centra handlowe – powiedziała
Barbara Mularczyk, dyrektor
SP 9. – Dzięki radnemu Jackowi
Kazimierczakowi,
jednemu
z inicjatorów akcji udało się załatwić bezpłatny przewóz darów.
Dzięki korporacji taksówkarskiej
„Polonia” wszystkie rzeczy już
w środę w godzinach południowych znalazły się w Bieruniu.
Na tej jednej zbiórce się nie
skończy. W sierpniu będziemy
chcieli zawieźć powodzianom
przybory szkolne – dodała dyrektor SP 9. KP
reklama
„Miki“ Biuro Usług Turystycznych
41-200 Sosnowiec, ul. Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: [email protected]
rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu świadczonych usług turystycznych nr 1505/WA/190/2009
Oferujemy:
- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe
RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE
OD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW, 19-LETNI STAŻ PRACY W TURYSTYCE,
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.
reklama
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
Lp.
Adres lokalu
1.
3 – go Maja 35a
3
2.
3 – go Maja 15/I
3
ADM Pow. użytk.
w m2
Stawka
Wyposażenie lokalu
UWAGI
32,26
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza
10,00
239,43
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:
60,00
minimalna
1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział
i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja. Wszelkie prace
remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu
poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44
3.
3 – go Maja 15/I
3
289,24
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.
Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:
45,00
1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział
i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu
należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny
pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44
4.
Targowa 16
3
53,27
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty
8,00
5.
Komandosów 5
5
197,01
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.
8,00
6.
Saperów 5,5a
5
od 4,14 do 5,60
Instalacja elektryczna
3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych
5,00
7.
Dobrzańskiego 124 I p.
5
19,20; 15,60; 12,66
IInstalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia
8,00
budynku, c.o. – kotłownia lokalna
„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc
8.
Orląt Lwowskich 18
8
18,00
-
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
10,00
9.
Kalinowa - pawilon
8
54,40
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Lokal usytuowany na piętrze w pawilonie
12,00
10.
Królowej Jadwigi 2
9
8,41
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej
12,00
11.
Warneńczyka 10
9
25,37
Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
6,00
innymi użytkownikami
-
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44; tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej
www.mzzl.pl nasz e-mail: [email protected] ADM - 1 ul. Sportowa 2 , tel: /032/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /032/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a , tel: /032/ 266-33-59; ADM
- 4 ul. Dęblińska 7, tel: /032/ 266-32-73; ADM - 5 ul. Saperów 11/2, tel: /032/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /032/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a , tel: /032/ 263-22-23;
ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /032/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /032/ 266-80-26; Pasaż - ul. Modrzejowska 1a , tel: /032/ 368-17-75/76
lipiec-sierpień 2010 nr 7
prosto z miasta
7
Po raz kolejny nagrodzono wybitnych Zagłębiaków
Barbara Dolniak odebrała nagrodę pośmiertną dla swego
męża Grzegorza Dolniaka
W piątek, 18 czerwca odbyła
się V Gala Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”.
W jej trakcie rektor WSH prof. dr
Jerzy Kopel wręczył tegorocznym laureatom nagrody w kategorii honorowej i promocyjnej.
Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” w kategorii honorowej
przyznawana jest cyklicznie najwybitniejszym Zagłębiakom, którzy swoimi osiągnięciami w znaczący sposób przyczynili się
do promowania regionu oraz
umacniania jego wartości. Nagrodę w kategorii promocyjnej natomiast otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe realizujące
projekty promujące Zagłębie,
wspierające lokalne życie kulturalne, naukowe, czy też gospodarcze, tworzące fundamenty społeczeństwa w skali lokalnej i ponadlokalnej. Konkurs o Zagłębiowską
Nagrodę „Humanitas” ma na celu
umacnianie tożsamości Zagłębia
Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych
i naukowych oraz integrowanie
mieszkańców wokół lokalnych
wartości.
Tegoroczną nagrodę w kategorii promocyjnej otrzymał dąbrowski Pałac Kultury Zagłębia.
Laur odebrał Grzegorz Perz
– dyrektor placówki. Obchodzą-
cy 50. rocznicę swojego istnienia
instytucja skupia w sobie m.in.
kino studyjne i teatralną scenę,
galerię, pracownię plastyczną,
salę kameralną. Od lat jest centrum kulturalnym Dąbrowy Górniczej. Nagrodę w kategorii honorowej otrzymał ksiądz dr Paweł Sobierajski – tenor,
duszpasterz akademicki Diecezji
Sosnowieckiej, wykładowca Sosnowieckiego Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższej
Szkoły Pedagogiczno – Filozoficznej „Ignatianum” w Krakowie.
– Gdy odebrałem telefon
od rektora szkoły Humanitas,
wraz z wiadomością o przyznaniu nagrody, przyjąłem to spokojnie, gdyż jako ksiądz najlepiej
wiem, iż czasem są zapowiedzi,
a ślubu nie ma, więc nie obiecywałam sobie wiele – żartował
ksiądz Sobierajski odbierając wyróżnienie.
Specjalną nagrodę Humanitas
przyznano również pośmiertnie
posłowi Grzegorzowi Dolniakowi, tragicznie zmarłemu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Nagrodę odebrała wdowa.
– Dziękuję tym, którzy docenili pasję życia mojego męża, jaką była polityka – mówiła wzruszona Barbara Dolniak.
– Mimo iż od tragedii minęły
już ponad dwa miesiące nadal
trudno mi uwierzyć, że nigdy
więcej nie spotkam już Grzegorza Dolniaka, który często gościł
w progach naszej uczelni – dodał
rektor Wyższej Szkoły Humanitas, Jerzy Kopel.
Kwiaty oraz gratulacje składali zwycięzcom również: Paweł
Dusza – naczelnik Wydziału Kul-
tury, Daniel Miklasiński – przewodniczący Rady Miejskiej oraz
laureaci nagrody zeszłorocznej:
prof. Maria Pulinowa oraz dyrektor Teatru Zagłębia – Adam Kopciuszewski.
Po zakończeniu uroczystej
gali rozdania nagród z autorskim
recitalem wystąpił Mirosław
Czyżykiewicz, pieśniarz, gitarzysta, od lat zajmujący się poezją śpiewaną, kompozytor muzyki do wierszy Josifa Brodskiego.
Tekst i foto: Gabriela Kolano
reklama
Naukowcy o sporcie
20 maja w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
„Z dziejów kultury fizycznej
w Zagłębiu Dąbrowskim i w regionach ościennych”. Honorowy patronat nad konferencją
objął prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.
Konferencja poświęcona była
historii spor tu w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku od czasów
najdawniejszych po współczesność. Wzięli w niej udział naukowcy z kilkunastu polskich
ośrodków akademickich, m.in.
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii
Wychowa nia
Fi zycz ne go
w War szawie, Uni wer sy tetu
Przy rod ni cze go we Wro cławiu, Akademii Jana Długosza
w Czę sto chowie, Wyż szej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczo ści w Ostrowcu Świę to krzyskim. Se sję głów ną po prowadzili prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek (Akademia
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie) oraz dr Sławomir Witkowski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). Głos zabrali
między innymi: prof. Ponczek,
który zaprezentował wykład pt.
Sport w Sosnowcu i w Zagłębiu
Dąbrowskim – stan i perspektywy badań historycznych (19992009).
– Nasza uczelnia od wielu lat
realizuje rozmaite projekty naukowe, które mają na celu popu-
laryzację wiedzy o Zagłębiu i jego przeszłości. W październiku
w WSH ruszy nowy kierunek
studiów – historia, w ramach
którego można będzie studiować
specjalność zatytułowaną „historia Zagłębia Dąbrowskiego”.
Konferencja o dziejach spor tu
wpisuje się w regionalistyczny
nurt działalności Humanitas
– przekonuje dr Michał Kaczmarczyk, rzecznik WSH.
W programie sesji znalazły się
oryginalne wystąpienia dotyczące
tematów często nieodkrytych, niemal nieopisanych w literaturze
przedmiotu. Wśród nich m.in. referaty „Żydowski sport w Zagłębiu Dąbrowskim”, „Stosunek
władz stalinowskich do kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim
i na Górnym Śląsku do 1956 roku”, „Piłka nożna w działalności
stowarzyszeń lokalnych Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
(na przykładzie Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego)” czy
„Gry i zabawy piłkarskie chłopów
w Wolnym Państwie Bytomskim
w XVII wieku”.
Konferencja była kolejnym
spotkaniem naukowców i regionalistów, którzy w murach WSH
dyskutują o zagłębiowskiej historii i różnych atrybutach lokalnej tożsamości. Podobna konferencja odbyła się w październiku
2009
roku
i
była
poświęcona różnym wymiarom
zagłębiowskiej tożsamości.
Sesję „Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i w regionach ościennych”
zorganizowali wspólnie: Katedra
Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Instytut Historii Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu, Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz
Wydział Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Sosnowcu. KP
reklama
29523569
30062010
O4XKA
8
lipiec-sierpień 2010 nr 7
prosto z miasta
Dla dzieci i powodzian
29 maja, z okazji zbliżającego się
Dnia Dziecka w Milowicach odbył się
festyn charytatywny, podczas którego
zbierano datki na sfinansowanie letniego wyjazdu dla dzieci z ubogich
rodzin, kwestowano także na powodzian. Idea spotkała się z szerokim odzewem okolicznych mieszkańców,
którzy jako wolontariusze przygotowali wiele atrakcji dla uczestników.
Zabawa została zorganizowana na boisku obok kościoła św. Alberta Chmielowskiego. Impreza odbyła się
pod egidą Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, a pomysłodawcami i koordynatorami festynu byli sosnowiecki radny Krystian Dziewior oraz proboszcz
lokalnej parafii Janusz Bochenek.
– Wielkie podziękowania należą
się mieszkańcom, którzy z wielkim
sercem zaangażowali się w organizację pikniku – mówi radny Krystian
Dziewior. – Milowiczanki upiekły
pyszne ciasta i naszykowały bigos,
dwa zespoły szykowały żurek, wydawano kiełbasę z rusztu, kiszone ogórki. Wszystko dzięki wspaniałej postawie obywatelskiej mieszkańców.
Za porcję nie było ustalonej ceny
– każdy wrzucał tyle ile mógł.
Pod czas za bawy ze bra no po nad 4 tysią ce złotych. Ca ła su ma
pozwoli na sfinansowanie letniego
wyjazdu dla kilkunastu dzieci z najuboższych rodzin. Część funduszy
po zwo li na za kup naj potrzeb niej szych rzeczy dla dzieci, które dzięki fe sty nowi poja dą na wa ka cje.
W wie lu sy tu acjach ro dzi ców nie
stać na kup no ubrań, czy środ ków
higieny dla swoich pociech. Jednocze śnie impre za by ła oka zją dla
wspo mo że nia powo dzian. W tym
wy pad ku nie zbie ra no pie nię dzy,
lecz nie zbęd ne środ ki che micz ne,
tak potrzeb ne lu dziom z za la nych
domów. I tym razem milowiczanie
nie zawiedli. Do rąk organizatorów
trafiały zgrzewki proszków do prania, płynów do mycia naczyń, pudła
past do zębów itp.
– Odzew przekroczył nasze oczekiwania – mówi Dziewior. – Udało się
zebrać dwa pełne samochody ciężarowe darów. Poprzez parafię dary trafią
za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża lub Caritasu do poszkodowanych przez powódź, których potrzeby już po opadnięciu wody są
ogromne. TB
W lipcu pływalnia
przy Żeromskiego zamknięta
Amatorzy pływania muszą jeszcze poczekać na otwarcie basenu krytego przy ul.
Żeromskiego. Wiadomo już, że przez
pierwszą połowę wakacji basen będzie
nieczynny ze względu na prace konserwatorskie. Nie wiadomo na razie, czy zostanie udostępniony w sierpniu. Problem ten
poruszył w ostatnim czasie radny Krzysztof Haładus z PiS.
Basen przy Żeromskiego administruje
MOSiR. Przez ostanie dwa lata trwały
w nim szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Wymieniono nieckę basenu,
zmoder nizowano obiekt. Niestety, moment otwarcia pływalni ciągle się opóźnia.
– Złożyłem w tej sprawie interpelację
do prezydenta Kazimierza Górskiego
– mówi radny Krzysztof Haładus. – Sygnały w kwestii zamkniętego basenu
otrzymałem od mieszkańców. W wakacje
nie wszyscy wyjadą poza miasto, a nie
wiadomo czy ze względu na pogodę codziennie będzie można korzystać z odkrytego basenu na Sielcu. Uważam, że pływalnia, na remont której gmina wydała 12
mln złotych, powinna służyć sosnowiczanom przez cały sezon wakacyjny.
Niestety, kierownictwo sosnowieckiego MOSiR-u rozwiewa te nadzieje.
W ostatnim czasie wyszło na jaw, że
usterki, które zostały popełnione podczas
prac moder nizacyjnych wymagają zamknięcia basenu.
– W lipcu pływalnia z pewnością będzie nieczynna – mówi Zbigniew Drążkiewicz, dyrektor MOSiR-u w Sosnowcu.
– Być może otworzymy ją w sierpniu, ale
jest za wcześnie, by mówić czy na pewno
tak się stanie. Zobaczymy jak będziemy
stali z budżetem na półroczu, i czy będzie
nas stać na media oraz na wynagrodzenie
dla ratowników. W lipcu w pływalni nie
będą prowadzone bardziej zaawansowane
remonty, jedynie zadaszenie nad niecką
zostanie poprawione w ramach korekcji
usterek. Okazało się bowiem, że skrapla
się na nim woda. Firma, która przeprowadzała prace usunie tę niedogodność w ramach bieżącej konserwacji obiektu. Naprawa zajmie ok. dwóch tygodni.
Pływalnia przy ul. Żeromskiego nie
ma ostatnio szczęścia. W maju woda została skażona gronkowcem, co skomplikowało prace i odsunęło w czasie ter min
otwarcia pływalni.
– Niezbędne czynności konserwacyjne wymagają spuszczenia wody z basenu
– dodaje Tomasz Soska, zastępca ds. technicznych dyrektora MOSiR-u. – Słyszałem o pomyśle by otworzyć pływalnię, ale
to wymaga jeszcze skalkulowania wydatków.
– Co z tego, że standard wyremontowanego basenu jest bardzo wysoki. Jeśli
obiekt jest zamknięty dla pływaków, to jaki z tego pożytek. Jeśli MOSIR-owi brak
środków na otwarcie basenu w sierpniu,
to może należałoby się zastanowić
nad skuteczniejszym zarządzaniem placówką. Jest przecież wiele osób z uprawnieniami ratowników, np. studentów, którzy na wakacje szukają dorywczej pracy.
Tych ludzi nie trzebaby zatrudniać na etat,
tylko na umowę na określone godziny.
Uważam też, że dla dorosłych bilet mógłby być droższy o złotówkę czy dwa złote,
jestem pewien, że entuzjaści pływania pogodziliby się z tym, mając w zamian
do dyspozycji czynny basen. TB
reklama
\9E]WWSSMS[ndW9KOllMW[nl?U7nH-WCb-OO9MchSC3AN-[n9Qh
\9E]WSMS[ndW9KOlMW[nl?U7nH-WCb-O9MchSC3AN-[n9QhlW[-h-7SI-]d
\
hlW[-h-7SI-]d
:I=UhChC9I9hC9I9COOl3A-b[-G3EC3n9G-hK-`OC9O-4C91C9h^-ICo-1-h7I-8nC93C
:I==UhChC9I9hC9I9COOll3A-b[-G3EC3n9G-hKK-`OC9O-4C91C9h^-I
-ICo-1-h7I-8nC93C
PC1lI-O7C-n-W9hOC-h]nl]bGCM8nC93CSM
PC1l
lI-O7C-n-W9hOC-h]
h]nl]bGCM8nC93CSM
M
n-1-h;hGS[lb-[n-3AI-1C[lObdW[nl?U7C1-EGSh9E]39O9[CCn-E;3C-Mdnl3nO9WI-]bl3nO9=-Ob-nE9
n-1-h
h;hGS[lb-[n-3AI-1C[lO
lObdW[nl?U7C1-EGSh9E]]39O9[CCn-E;3C-Mdnl33nO9WI-]bl3nO9=-Ob-nnE9
97dG-3E;W[n9nn-1-h;M-K9C7dr9nE9r7r-IOC91-]9OlW9KO9WCK93n9G
97dG-3E;W[n9n
9nn-1-h;M-K9C7dr9nE9r7r-IOC91-]9OlW99KO9WCK93n9G
]W93E-IO9-b[-G3E97I-O-EMKS7]nl3AGSOGd[]lCn-1-hl
]W93E-IO
IO9-b[-G3E97I-O-EMKS7]
b G 7
77]nl3AGSOGd[]lCn-1-h
A G G
1 hl
^-I-o-1-h4n9G-O-4C91C9
^-I-o-1-h4n99G-O-4C91C9
H[-CO-7nC93C;339E[Sn[lhGCWWSS[hC9chSEE97nC93GShhC[W[nl?S77l7-E/34C
H[-CO-7nC93C;39E[Sn[lhGCWS[hC9chSE97nC93GShhC[W[nl?S7l7-E/34C
3AhCI;hlb3AOC9OC-W[nl-[SM-bl3nO9EG-hC9CWl]nOl3A]KS7GS`3C-3A
3AhCI;hlb3AO
OC9OC-W[nl-[SM-bl3nO99EG-hC9CWl]nOl3A]KS7G
7GS`3C-3A
o-W[-]n-MlS]S1lCO7lhC7d-IO9C?[dWlnS[?-OCnSh-O977OChbl?S7OCdS7$###7S%###
o-W[-]n-MlS]S1lCO7lh
lhC7d-IO9C?[dWlnS[?-OOCnSh-O977OChbl?S7OCCdS7$####7S%###
8S]GSO-K-ISG-ICn-3E-bdrW[nlb[-]C9H-bShC39cl3Al
8S]GSO
SO-K-ISG-ICn-3E-bdrW[nllb[-]C9H-bShC39cl3AAl
H-bShC39Nd[3GCdIX-hK-HSKS7nC9E-''b9I&%%#,**''
H-bShC39Nd[
[3GCdIX-hK-HSKSS7nC9E-''b9I&%
%%#,**''
8ShC97n]C;hC;39EO-
8ShC97n]C
C;hC;39EO- hhh]hhh]-I-n-1-hG-bShC39WI
-I-n-1-hG-bShC3
C39WI
lipiec-sierpień 2010 nr 7
9
Prosto z miasta
Ziemia odsłania sekrety sprzed wieków
DARIUSZ ROZMUS
z Muzeum Miejskiego
„Sztygarka”, kierownik prac
Lato archeologów
Niepozor na łąka w rejonie ul.
Popiełuszki w Zagórzu nie różni się z pozoru niczym od setek
takich nieużytków na obrzeżach Sosnowca. Ale to właśnie
tu archeolodzy odkryli pozostałości wczesnośredniowiecznej
osady przemysłowej z przełomu XI i XII wieku. Prowadzone w maju i czerwcu wykopaliska odsłoniły kolejne relikty
z zamierzchłej przeszłości, znaleziono m.in. kilka pieców
do wytopu ołowiu. Prace archeologiczne w Sosnowcu zbiegają się też z rozbudową powstałego w marcu działu archeologii w Muzeum.
Trudno dokładnie wyobrazić
sobie jak ok. 900 lat temu wyglądały okolice obecnego kościoła pw. św. Joachima w Zagórzu, z pewnością stało tu kilka
pieców o średnicy od półtora
do trzech metrów. Trwała produkcja ołowiu, a przy okazji, jako produktu ubocznego, także
srebra.
– Ołowia ne wy ro by z ba danej przez nas osady produkcyj nej tra fia ły do od bior ców
z ca łego ówczesnego państwa
polskiego – mówi Dariusz Rozmus z Muzeum Miejskiego
„Sztygarka” w Dąbrowie Gór niczej, kierownik badań. – Metal miał w tam tych cza sach
szerokie zastosowanie. Wykonywano z niego np. dachówki
ko ścio łów, łą cza do drew nia nych rur i sze reg in nych
przedmiotów. Proces produkcji po le gał na prze rób ce
– w drodze redukcji – galeny,
czy li siarcz ku ołowiu w tle nek ołowiu, z którego następnie wytapiano ołów, odciągając z niego przy okazji zanieczysz cze nia.
W
nich
znaj dowa ło się sre bro, któ re
słu ży ło do wy ro bu ozdób.
Znaleziska z Zagórza są
analogiczne z innymi
przebadanymi stanowiskami
archeologicznymi
z XI i XII wieku w naszym
rejonie. O przemysłowym charakterze tutejszych osad
świadczą m. in. wykopaliska z Łośnia i Strzemieszyc
Wielkich, Przeczyc i Siewierza. Do ciekawych znalezisk
z Zagórza należy np. tzw. lunulka, czyli kobieca ozdoba
w kształcie półksiężyca. Ta znaleziona w czerwcu
wykonana jest z brązu, w Strzemieszycach trafiliśmy
podobną, ale srebrną. To jedyne tego typu ozdoby
znalezione w okolicach.
Badania wczesnośredniowiecznej osady w Zagórzu rozpoczęły się 13 maja i trwały
do końca czerwca
Z Za gó rza mo gło tra fiać
na cały kontynent.
Prace w Zagórzu rozpoczęto
już w ubiegłym roku. Dzięki tegorocznej kontynuacji badań
wiadomo już więcej o wczesnośredniowiecznej osadzie. Oprócz
kilku pieców odkryto też pomieszczenie gospodarcze z paleniskiem oraz kawałek wybrukowanego podłoża. Być może jest
to fragment drogi lub pomieszczenia produkcyjnego. W rozwalisku jednego z pieców odkopano wsad, czyli ołów i topniki.
– Wśród pozostałości osady
odkopaliśmy ołowiane odważniki, związane z tutejszą produkcją oraz wiele fragmentów naczyń ceramicznych – mówi Ka-
tarzyna Sobota, archeolog z Muzeum w Sosnowcu. – Niektóre
z naczyń noszą proste wzory
i ornamenty, wykonywano je paznokciem tworząc ozdobę z wielu kresek. Podczas prac znaleźliśmy też sporą ilość narzędzi
z krzemienia, co oznacza, że
osadnictwo istniało tu już w epoce kamienia.
Ubiegłoroczny początek badań archeologicznych w Zagórzu przyczy nił się też do powstania w Muzeum w Sosnowcu dzia łu arche olo gii. Za czął
on swoją dzia łal ność na po czątku marca tego roku, a jego
zadaniem będzie gromadzenie
reliktów wykopywanych podczas pla nowa nych na przy-
szłość prac archeologicznych,
a tak że gro ma dze nie tych
przed miotów, któ re w prze szło ści na te re nie So snowca
znaleziono, lecz z braku odpowied niej jed nost ki mu ze al nej
trafiły one do placówek w innych mia stach. Za byt kowe
przedmioty znalezione w Sosnowcu znaj dują się obec nie
w zbiorach muzealnych m. in.
w Warszawie, Krakowie i Bytomiu.
– Prowadzimy rozmowy, by
te zabytki trafiły z powrotem
do Sosnowca – podkreśla Katarzyna Sobota. – Zagłębie, i sam
Sosnowiec wielu osobom kojarzy się z zabytkami techniki, datowanymi na XIX wiek, tymcza-
Makabryczne odkrycie na placu budowy
ne go la bo ra to rium, w ce lu
prze prowa dze nia szcze gó łowych badań kośćca.
Pierwszy szkie let zo stał
wy ko pa ny przez ro bot ni ków
ro bią cych wy ko py pod ru ry
z ga zem, pod ko niec ma ja.
Wkrótce prace musiały zostać
wstrzymane, bo ziemia zaczęła od sła niać ko lej ne ta jem ni ce. Ko par ka wycią gnę ła na stęp nych pięć zmie sza nych
z ziemią szkieletów. Teren zabezpieczyła policja.
– Obec nie po stę powa nie
w tej sprawie prowadzi prokura tu ra – wy ja śnia Han na Michta, oficer prasowy sosnowieckiej policji. – My jako
policja oczywiście przeprowadziliśmy na wniosek prokuratu ry od powied nie czyn no ści,
ale obecnie sprawa jest jakby
po za na mi, bo wia do mo, że
ma pod ło że hi sto rycz ne, nie
kryminalne.
Najprawdopodobniej szczątki żołnierzy niemieckiej ar mii
spoczęły w sosnowickiej ziemi
w 1945 roku. Nie wiadomo,
czy pochowano tu poległych
bezpośrednio w walce, czy
możne jeńców zabitych przez
Rosjan. Nie wiemy też, czy
szczątki należą do Niemców,
czy może żołnierzy którejś
z obcych for macji niemieckiej
armii. A walczyli w niej nie tylko Włosi, ale i np. Ukraińcy.
– Przy szczątkach nie znaleźliśmy wojskowych znaków
tożsamości, tzw. nieśmiertelników, które w takich wypadkach
pozwalają ustalić tożsamość
poległych – dodaje Jarosław
Święcicki. – Nie udało nam się
też dowiedzieć, co mogło stać
się w miejscu odkrycia zwłok
w 1945 roku, podczas walk nie
było w okolicy cywilnej ludności, została ona ewakuowana lub uciekła przed nadejściem
frontu, nie zachowały się więc
jakiekolwiek ustne relacje.
Wiadomo, że w Sosnowcu
w wielu miejscach radzieccy
żołnierze rozstrzeliwali niemieckich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli podczas
ucieczki z Sosnowca w styczniu 1945 roku. Jednym
z miejsc, gdzie według wspomnień mieszkańców zaraz
po wyzwoleniu leżały ciała zastrzelonych Niemców jest most
na Brynicy, przy granicy z Katowicami w okolicach Stawików. Zbiorowy grób Niemców
znajduje się też według wielu
przekazów w Klimontowie.
Tomasz Bienek
sem tutejsza ziemia kryje pozostałości o wiele starsze.
Pod względem prac archeologicznych, miasto to niemal dziewicza ziemia, wiemy jednak, że
kryje się tu wiele rzeczy. Dowodzą
tego
poszukiwania
z XIX wieku. Wtedy w rejonie
obecnej estakady nad ul. 3 Maja
odkryto cmentarzysko kultury
łużyckiej. Drugie z kolei znajdu-
je się pod cmentarzem na Pogoni, z oczywistych względów nie
można tam prowadzić prac, ale
część tego pierwszego znajduje
się zapewne na terenie obecnego Parku Sieleckiego, więc jeśli
znajdą się fundusze bez problemu będzie można tam rozpocząć
badania.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Bienek
W dniu beatyfikacji
6 czerwca br. wyniesiony został
na ołtarze ks. Jerzy Popiełuszko
bestialsko zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
PRL. Od tego dnia trwały starania polskich władz kościelnych
o jego beatyfikację. Podczas
warszawskiej ceremonii męczeńska śmierć księdza Jerzego wyniosła Go na ołtarze i dołączył
do grona świętych.
Przy parafii św. Joachima
w Zagórzu i bezpośrednim staraniem jej proboszcza, księdza kanonika Stanisława Kocota powstało Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Księdza Jerzego Popiełuszki
w Sosnowcu.
Właśnie w dniu beatyfikacji
został poświęcony obelisk ku Jego czci na wzgórzu, na przeciwko kościoła. Proboszcz St. Kocot
w krótkim wystąpieniu przybliżył
ARC
Trwają wciąż czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zwłok, na któ re na tknę li
się ro bot ni cy pod czas prac
ziem nych przy ul. Trau gut ta.
Na miej scu za bez pie czo no
sześć ludz kich szkie le tów.
Wiadomo już, że z pewnością
są to ofia ry ostat niej woj ny,
i nie mal na pew no szcząt ki
należą do niemieckich żołnierzy.
– Wiemy to stąd, że wśród
ko ści zna le zio no cha rak te rystycz ne gu zi ki – powie dział
Ja ro sław Świę cic ki, ar che olog, który prowadził badania
w miej scu od krycia szkie le tów. – Po kry te ma ły mi wy pustkami, tzw. groszkami. Takich używała tylko ar mia niemiec ka. Obec nie ludz kie
szczątki zostały przewiezione
do Krakowa, do specjalistycz-
Katarzyna Sobota, archeolog z Muzeum Miejskiego
pokazuje odkopany fragment paleniska
postać księdza Jerzego. Zakończył je wspaniałą maksymą zamordowanego: „Tylko pod krzyżem – Tylko pod tym znakiem
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem”.
Uroczystości w Zagórzu
zgromadziły wielu wier nych,
którzy także oddali hołd błogosławionemu już księdzu. Koc
10 lipiec-sierpień 2010 nr 7
lato w mieście
URZÑD MIEJSKI W SOSNOWCU
12 – 13 czerwca, 18 – 19 wrzeÊnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju,
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa: 15 z∏ od osoby z lic. ATP - licencja roczna 20 z∏
Grand Prix Sosnowca 2010 w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 3
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN,
gra pojedyncza kobiet w kat. OPEN i MIXTY
26 – 27 czerwca; 28 – 29 sierpnia; 11 – 12 wrzeÊnia; 25 – 26 wrzeÊnia
Zapisy do godz. 13.00 na dzieƒ przed rozpocz´ciem turnieju pod nr
tel. 032 266 34 26 wew.46. Rozpocz´cie gier o godz. 9.00
Op∏ata startowa w wysokoÊci 50 z∏ od osoby z lic. ATP, m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 30 z∏ od osoby z lic. ATP – licencja jednorazowa 30 z∏ ,
klubowa 50 z∏, licencja roczna do 18 lat – 20 z∏.
„Puchar Lata 2010” w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 5
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN
3 – 4 lipca; 24 – 25 lipca; 21 – 22 sierpnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju,
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa w wysokoÊci 30 z∏ od osoby / 25 z∏ z lic. ATP
m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 20 z∏ / 15 z∏ z lic. ATP
gra podwójna – 20 z∏ od osoby / 15 z∏ z lic. ATP
icencja jednorazowa 30 z∏ , klubowa 50 z∏,
licencja roczna do 18 lat – 20 z∏.
KÑPIELISKO „SIELEC”
ul. 3 Maja 41; 41 – 200 Sosnowiec ; tel. (32) 266 34 26; (32) 266 28 43;
mail: [email protected]
czynne codziennie od dn. 26 czerwca do 31 sierpnia 2010
w godz. 10.00 – 18.00
Fotogaleria na stronie www.mosir.sosnowiec.pl
CENNIK:
Bilet normalny /osoby doros∏e/
- 4,50 z∏
Bilet ulgowy / m∏odzie˝ szkolna,
- 3,50 z∏
renciÊci, emeryci - za okazaniem legitymacji/
Bilet - wypo˝yczalnia sprz´tu / le˝aki /
- 10,00 z∏
Zje˝d˝alnia wodna w cenie biletu wst´pu
Dzieci do lat 7 pod opiekà osoby pe∏noletniej - wst´p bezp∏atny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca / pó∏kolonie,
domy dziecka, MOPS itp. od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 10.00 – 15.00 - wst´p bezp∏atny - na podstawie pisemnego zg∏oszenia zawierajàcego nazw´ instytucji,
list´ imiennà podopiecznych oraz nazwisko opiekuna grupy /
TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE – przeznaczone sà wy∏àcznie dla osób
przebywajàcych na kàpielisku z wa˝nym biletem wst´pu lub karnetem.
Amatorski Turniej Tenisa Sto∏owego
10 lipca
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju
o godz. 11.00.
Turniej Koszykówki 3 - osobowej
3 lipca
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju
o godz. 11.00.
Amatorski Turniej Pi∏ki Siatkowej 6 – osobowej od 15 lat
15 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju
o godz. 11.00.
Amatorski Turniej Tenisa Sto∏owego
21 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju
o godz. 11.00.
(w przypadku niesprzyjajàcej aury turniej odb´dzie si´ w pierwszym
pogodnym dniu po w/w terminie).
Turniej Kometki
28 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju
o godz. 11.00.
Zawody P∏ywackie dla Dzieci i Doros∏ych – Grand Prix Sielca
I edycja: 10, 17, 24, 31 lipca
II edycja: 7, 14, 21, 28 sierpnia
Zapisy w dniu zawodów u ratownika WOPR – prowadzàcego konkurs.
Rozpocz´cie zawodów o godz.17.00. Ze wzgl´dów pogodowych
terminy turniejów mogà ulec zmianie lub zostanà odwo∏ane.
KÑPIELISKO „NIWKA”
ul. Wojska Polskiego 181; 41 – 208 Sosnowiec ; tel. (32) 299 36 30
czynne codziennie w godz. 10.00 – 18.00 od 03.07.2010 do 31.08.2010
CENNIK
Bilet normalny /osoba doros∏a/
- 3 z∏
Bilet ulgowy /m∏odzie˝ szkolna,
renciÊci, emeryci – za okazaniem legitymacji/
- 2 z∏
Dzieci – do lat 7 pod opiekà osoby pe∏noletniej - wst´p bezp∏atny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca /pó∏kolonie, domy
dziecka, MOPS itp. od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 10.00 – 15.00
wst´p bezp∏atny na podstawie pisemnego zg∏oszenia wskazanego imiennie opiekuna grupy zawierajàcego nazw´ i list´ podopiecznych.
Konkursy Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci
Informacja o terminach na Kàpielisku
przeciàganie liny, p∏ywanie na dystansach, rzuty pi∏kà do kosza, rzuty
lotkami do celu, ringo.Zapisy od godz. 10.00, rozpocz´cie konkursów od
godz. 11.00
Zawody P∏ywackie dla Dzieci i Doros∏ych – Grand Prix Niwki
Informacja o terminach na Kàpielisku.Zapisy w dniu zawodów u
ratownika WOPR – prowadzàcego konkurs.
Rozpocz´cie zawodów o godz.12.0
KRYTA P¸YWALNIA – NIECZYNNA
SI¸OWNIA ul. ˚eromskiego 5, tel. (32) 266 38 78
lipiec – sierpieƒ 2010
Si∏ownia czynna:
Poniedzia∏ek, Âroda, Piàtek 9.00 – 21.00
Wtorek, Czwartek 9.00 – 19.00
Sobota 10.00 – 14.00
NIECZYNNA
Niedziela
KONKURSY i ZAWODY
3 lipca
Konkursy si∏owe - I Grand Prix Lata 2010
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
- Podciàganie na drà˝ku
- Uginanie ramion na por´czach
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów.
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00
SKATE PARK – PARK „SIELECKI”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 – wst´p wolny
SKATE PARK – „ZAGÓRZE”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 – wst´p wolny
KORTY TENISOWE im. Henryka Skoneckiego ul. Szkolna 7 Sosnowiec ;
tel. (32) 266 62 42 w 25, tel kom. 0 665 457 705
czynne codziennie od 7.00 - 21.00
CENNIK:
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 7.00 - 15.00 - 6 z∏ / godz.
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
sobota - niedziela , Êwi´ta w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
korzystanie ze Êciany tenisowej - bezp∏atnie
TURNIEJE
Grand Prix Sosnowca 2010 Dzieci i M∏odzie˝y w Tenisie Ziemnym
w kat. do 14, 16 i 18 lat Dziewczàt i Ch∏opców - ranga 4
12 – 13 czerwca , 18 – 19 wrzeÊnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju,
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa: 15 z∏ od osoby z lic. ATP - licencja roczna 20 z∏
Grand Prix Sosnowca 2010 w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 3
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN,
gra pojedyncza kobiet w kat. OPEN i mixt
26 – 27 czerwca; 28 – 29 sierpnia; 11 – 12 wrzeÊnia; 25 – 26 wrzeÊnia
Zapisy do godz. 13.00 na dzieƒ przed rozpocz´ciem turnieju pod nr
tel. 032 266 34 26 wew.46. Rozpocz´cie gier o godz. 9.00
Op∏ata startowa w wysokoÊci 50 z∏ od osoby z lic. ATP, m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 30 z∏ od osoby z lic. ATP – licencja jednorazowa 30 z∏ ,
klubowa 50 z∏,
licencja roczna do 18 lat – 20 z∏
„Puchar Lata 2010” w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 5
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN
3 – 4 lipca; 24 – 25 lipca; 21 – 22 sierpnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju,
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa w wysokoÊci 30 z∏ od osoby / 25 z∏ z lic. ATP
m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 20 z∏ / 15 z∏ z lic. ATP
gra podwójna – 20 z∏ od osoby / 15 z∏ z lic. ATP
licencja jednorazowa 30z∏, klubowa 50 z∏,
licencja roczna do18 lat –20 z∏.
KORTY TENISOWE MOSiR
Al. Mireckiego 31 Sosnowiec ; tel. (32) 785 37 36
czynne codziennie od 7.00 - 21.00
CENNIK:
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 7.00 - 15.00 - 6 z∏ / godz.
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
sobota - niedziela , Êwi´ta w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
TURNIEJE
Grand Prix Sosnowca 2010 Dzieci i M∏odzie˝y w Tenisie Ziemnym
w kat. do 8, 10, 12 lat Dziewczàt i Ch∏opców - ranga 4
HALA SPORTOWA „˚EROMSKIEGO”
ul. ˚eromskiego 9 41 – 200 Sosnowiec ; tel. (32) 266 38 66
TURNIEJE
Boisko do koszykówki ulicznej przy Hali Sportowej
Amatorski Turniej Koszykówki 3 – osobowej
17 lipca, 28 sierpnia;
Zapisy w dniu turnieju od 9.30, rozpocz´cie godz. 10.00.
W przypadku niesprzyjajàcej pogody turniej zostanie przeniesiony
do hali Sportowej
„˚eromskiego” - konieczne obuwie zmienne! - konkurs rzutów za 3 pkt
2 - 6 sierpnia i 9 – 13 sierpnia
Kurs nauki wspinaczki sportowej na Êcianie wspinaczkowej od strony
parku codziennie w godz. od 15.00 – 20.00
Wyjazd szkoleniowy – Okiennik Wielki/Skar˝yce
7 sierpnia
Zapisy u licencjonowanego instruktora wspinaczki ska∏kowej Mateusza
Kilarskiego czo∏owego wspinacza sportowego tel. kom. 0 602 573 862.
Wyjazd spod Hali „˚eromskiego” godz. 8.15, powrót ok. godz. 20.00
Op∏ata za przejazd – 10 z∏ od uczestnika
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w zaj´ciach
i uzyskania certyfikatu ukoƒczenia kursu sportowego wst´pnie
przygotowujàcego do samodzielnej wspinaczki.
14 sierpnia
Zawody wspinaczkowe – Podzamcze.
Wszelkie informacj´ dotyczàce wyjazdu j.w.
BOISKA DO PI¸KI SIATKOWEJ PLA˚OWEJ
MKS MOS „P∏omieƒ” Sosnowiec
Al. Mireckiego 4; 41 – 200 Sosnowiec.
Turnieje Grand Prix Sosnowca w PI¸CE SIATKOWEJ PLA˚OWEJ lato 2010
26 czerwca – I GP Turniej otwarcia
3 lipca
– II GP
10 lipca
– III GP
24 lipca
– V GP
7 sierpnia
– VII GP
14 sierpnia
– VIII GP
28 sierpnia – X GP – Fina∏
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30.
UWAGA! W w/w turniejach mogà braç udzia∏ zawodnicy,
którzy ukoƒczyli 15 lat. Nie pobieramy op∏aty startowej.
BOISKA DO PI¸KI SIATKOWEJ PLA˚OWEJ
przy V LO im. R. Schumana ul. Gwiezdna 2; 41 – 200 Sosnowiec.
Wspó∏organizatorzy: V LO im. R. Schumana w Sosnowcu,
UKS „Kazimierz - P∏omieƒ”
Turnieje Grand Prix Sosnowca w PI¸CE SIATKOWEJ PLA˚OWEJ lato 2010
17 lipca
– IV GP
31 lipca
– VI GP
21 sierpnia – IX GP
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30.
UWAGA! W w/w turniejach mogà braç udzia∏ zawodnicy,
którzy ukoƒczyli 15 lat. Nie pobieramy op∏aty startowej.
HALA SPORTOWA BOISKA PI¸KARSKIE „NIWKA”
ul. Orlàt Lwowskich 70; 41 – 208 Sosnowiec; (32) 764 38 30
2 – 31 sierpnia godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zaj´cia sportowo - szkoleniowe w pi∏ce no˝nej dla dzieci
i m∏odzie˝y: od godz. 10.00 -12.00 rocznik 1993 i m∏odsi, od godz.
10.00 - 11.30 rocznik 1996 i m∏odsi oraz od godz. 10.00- 11.30 rocznik
1998 i m∏odsi. Organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” Sosnowiec
24 lipca, 14 sierpnia godz. 10.00 – 17.00
Piknik rodzinny dla dzieci: gry i zabawy ruchowe dla dzieci rzuty
lotkami do celu, ringo, przeciàganie liny.
Organizator: Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
BOISKA PI¸KARSKIE O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI przy Stadionie
Ludowym ul. Kresowa 1; 41-200 Sosnowiec (32) 299 64 37
7, 9, 14, 16 lipca
Mundial Pi∏ki No˝nej 7 – osobowej w kat. 9 -14 lat, 15-18 lat
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.00 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30,
zakoƒczenie 15.00. Regulamin oraz karty zg∏oszeniowe dost´pne na
stronie www.mosir.sosnwiec.pl/mundial7html
KONKURSY i ZAWODY
- ˚onglerka pi∏ki nogà
- ˚onglerka pi∏ki g∏owà
- Konkurs rzutów karnych
STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4; 41–200 Sosnowiec; (32) 266 62 42
Turniej UNIHOKA
26 czerwiec, 28 sierpnia – tafla B
Zapisy od godz. 11.30, rozpocz´cie turnieju godz. 12.00.
KONKURSY i ZAWODY
29 sierpnia
Konkursy si∏owe - II Grand Prix Lata 2010
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
- Podciàganie na drà˝ku
- Uginanie ramion na por´czach
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów.
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00
LATO W SOSNOWCU
lipiec-sierpień 2010 nr 7
lato w mieście
URZÑD MIEJSKI W SOSNOWCU
STADION PI¸KARSKI KS „GÓRNIK” SOSNOWIEC,
ul. Br. Mieroszewskich 91 przy Hali Widowiskowo–Sportowej „Zagórze”
Turnieje Pi∏ki No˝nej 7 – osobowej w kat. 10-14 lat, 15-18 lat
12, 26 lipca, 9, 23 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju w godz. 9.00 - 9.45, rozpocz´cie o godz. 10.00.
AKWEN "STAWIKI"
Pla˝a czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00 – wst´p wolny
RESTAURACJA SIEDLISKO „STAWIKI’’
Boisko do siatkówki pla˝owej – czynne codziennie 12.00 – 20.00
Rezerwacja boiska pod numerem tel. 508 192 778
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE O IMPREZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH
NA STRONIE:
www.mosir.sosnowiec.pl/imprezy.html
KLUB SPORTOWY „BUDOWLANI” ul. 1 Maja 23, tel. (32) 266 45 86
Si∏ownia czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
Poniedzia∏ek - piàtek w godz. 18.30 – 20.00 – zaj´cia judo i ju-jitsu.
Filia Klubu przy ul. Starzyƒskiego 50
Si∏ownia czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 – 20.00,
sobota w godz. 9.00-15.00.
KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” ul. Braci Mieroszewskich 91,
tel. (32) 263 05 30
Stadion Sportowy w Zagórzu (boiska ogólnodost´pne) zaprasza na:
Boczne boisko do pi∏ki no˝nej, asfaltowe boisko do pi∏ki r´cznej,
asfaltowe boisko do pi∏ki siatkowej, asfaltowe boisko do koszykówki.
AKADEMIA PI∏KI NO˚NEJ
Stadion ul. Kresowa, boisko ZSO nr 14 ul. Kisielewskiego 4b
Od 1-31 sierpnia – zaj´cia w zakresie pi∏ki no˝nej dla roczników
2000 – 2004. Szczegó∏owe informacje pod numerem tel. 665 665 423
STADION MKS - MOS „ P∏OMIE¡” SOSNOWIEC im. S. P¸ATKA
Al. Mireckiego 4, tel. (32) 724 76 91
26 czerwca – 28 sierpnia
Cykl turniejów w siatkówce pla˝owej kobiet i m´˝czyzn
( informacje w Klubie)
17 lipca - Wakacyjny miting lekkoatletyczny ( informacje w Klubie).
31 sierpnia - Miting lekkoatletyczny „ Witaj szko∏o”
( informacje w Klubie).
SOSNOWIECKI KLUB KARATE ul. Andersa 1, tel. (32) 266 30 00
25 czerwca – 31 sierpnia
Letnia Akademia Karate – od 25 czerwca do 31 sierpnia
Treningi karate kyokushin:
dzieci – wtorek i czwartek o godz.17.00
m∏odzie˝ i doroÊli – wtorek i czwartek o godz. 18.00
Zaj´cia fitness: Tea-bo – poniedzia∏ek i Êroda o godz. 20.30
Si∏ownia czynna codziennie od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 8.00 - 22.00 , w soboty od 10.00 -18.00.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ HIPOTERAPII
I JEèDZIECTWA OSTROWY ul. LeÊna tel. (32) 266 63 17
1 lipca – Otwarcie sezonu jeêdzieckiego
Proponuje: szkolenie dzieci i m∏odzie˝y w jeêdzie konnej, wakacyjny
kurs nauki jazdy, weekendy z koniem, rodzinne spotkania na terenie
oÊrodka, wspólne
grillowanie i zabawy, jednodniowe wycieczki konne na teren Jury,
hipoterapia dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej,
treningi w skokach i uje˝d˝aniu, pokazy.
16 lipca – Fina∏ rozgrywek klubowych o tytu∏ „Najlepszego zawodnika”
oraz „Najfajniejszego instruktora”.
26 lipca – Konkurs plastyczny „Koƒ”
21- 22 sierpnia – IX Mistrzostwa Zag∏´bia Amatorów
w Skokach i Uje˝d˝eniu.
29 sierpnia – Egzamin na jeêdêca, konkursy i zabawy.
30 sierpnia – Festyn „ Po˝egnanie lata”.
PTTK Oddzia∏ Sosnowiec ul. D´bliƒska 3, tel. (32) 266 23 61
W okresie lipiec – sierpieƒ proponuje wycieczki po Jurze
Krakowsko - Cz´stochowskiej i Beskidach.
Informacje oraz zapisy w Oddziale.
KLUB „BAKCYL” S.M HUTNIK
ul. Koszaliƒska 15, tel. (32) 263 50 78
9 – 27 sierpnia godz. 9.00 – 14.00
Klub zorganizuje zaj´cia opiekuƒcze dla dzieci w wieku 7-14 lat.
W programie : zaj´cia Êwietlicowe, warsztaty plastyczne, gry i zabawy
ruchowe, turnieje tenisa sto∏owego, zaj´cia wokalne i umuzykalniajàce
oraz turniej pi∏karski.
KLUB OSIEDLOWY „BIOS” ul. Lenartowicza 108
1 – 30 lipca godz. 9.00 – 17.00
W programie przewidziano:
zaj´cia Êwietlicowe, dyskoteki, turnieje, wycieczki za miasto.
MIEJSKI KLUB „MACZKI” ul. Krakowska 26, tel. (32) 294-61-28
5,12,19,26 lipca - Poranki filmowe
16 lipca - Letnie Spotkania Fotograficzne
22 lipca - Turniej siatkówki dwójkami
22 lipca - Letnie Warsztaty Plastyczne
7,14, 21, 28 lipca - Warsztaty wikliniarskie
28 lipca - Turniej Darta
30 lipca - Letnie Spotkania Fotograficzne
2,9,16,23 sierpnia - Poranki filmowe
11 sierpnia - Turniej badmintona
13 sierpnia - Letnie Spotkania Fotograficzne
4,11,18,25 sierpnia - Warsztaty wikliniarskie
18 sierpnia - Turniej boules
19 sierpnia - Letnie Warsztaty Plastyczne
27 sierpnia - Letnie Spotkania Fotograficzne
W miesiàcu lipcu i sierpniu zaplanowano organizacj´ wycieczek
turystyczno - krajoznawczych wspólnie z Miejskim Klubem im. Jana
Kiepury oraz Klubem „Rudna” w Sosnowcu. Organizowane b´dà tak˝e
rajdy, wycieczki rowerowe, podchody –
terminy ustalane b´dà na bie˝àco, w zale˝noÊci od warunków
pogodowych.
MIEJSKI DOM KULTURY „ KAZIMIERZ”
ul. G∏ówna 19, tel. (32) 269 41 19
7 lipca godz. 9.00 Wycieczka do Jury Krakowsko- Cz´stochowskiej,
17 lipca godz. 14.00 Koncert w Muszelce,
4 sierpnia godz. 9.00 Wycieczka w Beskidy,
6 sierpnia godz. 10.00 Turniej szóstek pi∏karskich,
14 sierpnia godz. 14.00 Koncert w Muszelce,
28 sierpnia IV Festiwal Muzyki Reggae, Art. Dzia∏aƒ Ró˝nych
i Sportu Niecodziennego.
1 lipca do 31 sierpnia -we wspó∏pracy z filià nr 10 MBP
Góralskie Lato z Janosikiem.
MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY ul. B´dziƒska 6 tel.(32) 29139 48
Klub proponuje otwarte warsztaty taƒca wspó∏czesnego,
taƒca towarzyskiego dla dzieci, stacjonarny obóz taneczny,
Szachowe Ferie Letnie, „Etno Wakacje” –
spotkania z kulturà, tradycjà i obrz´dami ludowymi, wycieczki etnograficzne
i rekreacyjne, warsztaty plastyczne , d∏ugofalowy turniej tenisa
sto∏owego. Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne. Na wycieczki obowiàzujà
wczeÊniejsze zapisy.
Koszt wyjazdu 5 z∏ od dziecka. Szczegó∏owy program wycieczek, zaj´ç
i warsztatów podczas wakacji w Klubie lub na www.kiepura.pl.
SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI – ZAMEK SIELECKI
ul. Zamkowa 2, tel. (32) 297-36-27, (32) 297-90-76
e-mail: [email protected]
29 czerwca - godz. 12.00 - 14.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Krajobraz z liÊci kapusty”.
6, 20 lipca - godz. 12.00 - 14.00 Zaj´cia plastyczne dla m∏odzie˝y
i doros∏ych. Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
8 lipca - godz. 17.00 Wyk∏ad 600 lat tradycji –
Bitwa pod Grunwaldem, prowadzàcy Monika Kempara.
11 lipca - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
„TWOIM JEST SERCE ME”
Koncert solistów operetki. Maciej Komandera – tenor, Sandra Stok∏osa
– sopran,
Gra˝yna Griner – pianistka - prowadzàcy Jacek Nowosielski.
13 lipca - godz. 12.00 - 14.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci
„Wycinanki i sk∏adanki”.
25 lipca - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
„OLEÂ DUO”
Marcin OleÊ – kontrabasista, kompozytor, jazzman, autor muzyki
teatralnej
i filmowej, wirtuoz jazzowej improwizacji technikà arco oraz pizzicato.
Bart∏omiej Brat OleÊ – jeden z najbardziej kreatywnych,
oryginalnych Polskich perkusistów jazzowych, kompozytor, autor
muzyki teatralnej i filmowej, producent muzyczny.
27 lipca - godz. 12.00 - 14.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Kartonowe akwarium”.
3, 17 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00 Zaj´cia plastyczne dla m∏odzie˝y
i doros∏ych. Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
30 lipca - godz. 20.30
Wyk∏ad pod gwiazdami z ilustracjà muzycznà na ˝ywo.
Malarstwo Edwarda Hoppera. Poza marginesem rzeczywistoÊci prowadzenie Adriana Zimnowoda.
5 sierpnia - godz. 17.00 Maciej Granat – recital fortepianowy.
8 sierpnia - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
Barbara Broda Malon z zespo∏em. ”G kontra G czyli piosenki Marka
Grechuty kontra piosenki Anny German”.
10 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Weso∏e zwierzàtka”.
11 sierpnia - godz. 17.00 Wyk∏ad Zamki, warownie i ich tajemnice prowadzenie Rafa∏ Bry∏a.
13 sierpnia - godz. 20.30
Wyk∏ad pod gwiazdami z ilustracjà muzycznà na ˝ywo.
„Mi∏oÊç w malarstwie i poezji Êredniowiecznej” prowadzenie Ma∏gorzata Malinowska-Klimek.
22 sierpnia - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
WORLD TRIO
World Trio to najnowszy projekt duetu Jorgosa Skoliasa i Bronis∏awa
Du˝ego. Poszerzony o instrumenty perkusyjne, na których gra uznany
instrumentalista Przemek Borowiecki, duet zyska∏ nowe brzmienie
i nowà energi´. Muzyka World Trio to nowoczesnoÊç, Êwie˝oÊç,
dynamika. Jazz, blues, soul, ethno, muzyka wspó∏czesna to elementy
pobrzmiewajàce w ka˝dym utworze. World Trio tworzy muzyk´.
24 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00.
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Obrazek 3D”.
do 28 sierpnia - Wystawa: „Zamki polskie wed∏ug rekonstrukcji
Jana Gumowskiego”
Przewodnik czeka – oprowadzanie po wystawie:
5,19 lipca, 9, 23 sierpnia
godz. 13.00.
do 22 sierpnia - Wystawa: „Idea. Materia. Przestrzeƒ”
W wystawie udzia∏ biorà: dr hab. Adam Pociecha, prof. Józef Murzyn,
dr hab. Ewa Janus, prof. Kazimierz Pawlak, Robert Dudek, Pawe∏
Warcho∏, Leszek Lewandowski.
MUZEUM W SOSNOWCU ul. Chemiczna 12, tel. (32) 363 45 10
"WAKACJE Z SCHÖNAMI"
Od 7 lipca do 11 sierpnia - w ka˝dà Êrod´ w godz. 11.00 - 13.00
Cykl zaj´ç artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y
sp´dzajàcych wakacje w mieÊcie
(zaj´cia odbywaç si´ b´dà w parku i Pa∏acu Schöena).
7 lipca
Plener artystyczny. Rysunek
Plener artystyczny. Malarstwo
14 lipca
21 lipca
Park moich marzeƒ. Projektujemy otoczenie Pa∏acu.
28 lipca
Pamiàtki rodziny Schönów.
Poszukujemy zaginionego skarbu.
4 sierpnia Tajemnice Pa∏acu. Odkrywamy przesz∏oÊç rezydencji.
11 sierpnia Drzewo genealogiczne Schönów.
Poznajemy histori´ rodziny.
Ponadto wystawy czasowe:
do 15 sierpnia "Zdzis∏aw Beksiƒski. Malarstwo"
do 31 lipca "Dzielnice Sosnowca - Modrzejów, Niwka, J´zor, Bór,
Bobrek, Daƒdówka" - Wst´p wolny.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANI¸OWSKIEGO
ul. Warszawska 6 tel. (32) 266-33-96 ; (32) 266-43-76
tel/fax. 32 266-46-59
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.sosnowiec.pl
Wakacje dla dzieci i m∏odzie˝y pod has∏em :
„GÓRALSKIE LATO Z ROZBÓJNIKIEM JANOSIKIEM”
Filia nr 1 Ârodula: wtorki i czwartki w godz. 13.00 – 15.00
Filia nr 2 Rudna IV: czwartki w godz. 11.00 - 13.00
Filia nr 3 Klimontów: wtorki, piàtki, w godz. 14.00 –16.00
Filia nr 4 Sielec: poniedzia∏ki, piàtki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 5 Walcownia: w poniedzia∏ki, czwartki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 6 Niwka: czwartki w godz. 11.00 -13.00
Filia nr 7 Daƒdówka: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 9 Ostrogórska: poniedzia∏ki, Êrody, piàtki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 10 Kazimierz: wtorki, czwartki w godz. 10.30- 12.30
Filia nr 11 Ostrowy: (sierpieƒ) wtorki, Êrody w godz. 10.00 – 11.30
Filia nr 12 Poràbka: Êrody, piàtki w godz. 15.00 – 17.00
Filia nr 13 Maczki: (lipiec) poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godz. 12.0015.00
Filia nr 14 Zagórze: wtorki, czwartki w godz. 10.00-13.00
Filia nr 15 Mec: wtorki, czwartki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 16 Naftowa: poniedzia∏ki, Êrody w godz. 11.00- 13.00
Filia nr 17 Pogoƒ: wtorki, piàtki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 18 Juliusz: codziennie w godz. 11.00-13.00
(z wy∏àczeniem 12.07 – 6.08)
Filia nr 19 Milowice: wtorki i Êrody w godz. 12.00 – 15.00
Filia nr 20 St. Sosnowiec: wtorki czwartki w godz. 11.00-13.00
Biblioteka Dzieci´ca: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00
Oddz. dla Dzieci Wawel: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00
CENTRUM EDUKACJI I WYCHOWANIA M¸ODZIE˚Y KANA
ul. Legionów 10, tel. (32) 363 10 30
Letnie Ambitne Kino Studyjne – lipcowe i sierpniowe bezp∏atne projekcje nietuzinkowych filmów z doborowà obsadà, które mi∏oÊników
kina wprawià
w dobry, letni, wakacyjny nastrój.
Projekcja w ka˝dy czwartek o godz. 18.00. Szczegó∏y w sekretariacie
KANY
i na www.kana.sosnowiec.pl
Fitness – çwiczenia aerobowe w ró˝nych modu∏ach, m.in. pilates,
smuk∏a sylwetka, BUP. Zapraszamy w sierpniu, od poniedzia∏ku do
piàtku. Szczegó∏y w sekretariacie KANY i na www.kana.sosnowiec.pl
Si∏ownia – wyposa˝ona w profesjonalny sprz´t aerobowy.
Na sali przebywa przez ca∏y czas do dyspozycji instruktor.
Wjazd za 1 ”zeta”!!! w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ od lipca do sierpnia
(dla m∏odzie˝y uczàcej si´ w wieku 15 – 26 lat za okazaniem legitymacji
szkolnej lub studenckiej). Si∏ownia jest czynna w godz. od 9.30 do 20.30
w robocze dni tygodnia i od godz. 10.00 do 18.00 w soboty.
KANApa Literaka - na mi∏oÊników literatury czeka bogaty ksi´gozbiór
nowoÊci literackich do wypo˝yczenia,
zgromadzony w klubie AfreeKANA.
W ka˝dy poniedzia∏ek do∏àcza nowy tytu∏!
Bàdê pierwszym, który go przeczyta!
AfreeKANA club zaprasza – przez ca∏e wakacje uczniowie i studenci
losujà rabat na ch∏odzàce napoje, drinki, koktajle i desery lodowe.
Z A P R A S Z A M Y !
LATO W SOSNOWCU
11
12 lipiec-sierpień 2010 nr 7
fotoplastikon
Gabriela Kolano
Czarek Zybała-Strzelecki – wokalista Oddziału Zamkniętego przed sosnowiecką publicznością zaśpiewał największe przeboje grupy
Jaroslaw Adamski
W pierwszy weekend czerwca
(4-6) odbyły się Dni Sosnowca,
cykliczna impreza skupiająca
w sobie dobrą muzykę i świetną
zabawę, ale również spor tową
rywalizację. Podczas trzydniowych obchodów dni miasta dopisała nie tylko pogoda, ale także gwiazdy estrady oraz publiczność. W imprezie uczestniczyli
nie tylko mieszkańcy naszego
Sosnowca, ale również miast
ościennych: Katowic, Czeladzi
czy Mysłowic.
– Do Sosnowca przyjechałam
specjalnie na koncert Renaty
Przemyk – mówiła Iwona Golak
z Dąbrowy Górniczej, którą spotkaliśmy pod sceną w Parku Sieleckim.
Na sosnowieckiej scenie zagrały takie gwiazdy, jak: Cała
Góra Bar winków, Lao Che,
Sztywny Pal Azji, Róże Europy
i Kobranocka. W Sosnowcu
również koncert z okazji jubileuszu 25-lecia zagrał zespół Voo
Voo. Tradycyjnie już sobotnie
występy zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
– W imprezie udział biorę
od wielu lat. To świetna okazja
do spotkań ze znajomymi,
przy dobrej muzyce i jedzeniu,
w świetnej atmosferze. Nie
ukrywam jednak, że co roku
do Parku Sieleckiego przyciągają mnie głównie gwiazdy estrady, podczas tegorocznej edycji
ze zniecierpliwieniem czekałem
na występ Oddziału Zamkniętego – mówi mieszkaniec Sosnowca, Mirosław Heban.
Poza koncer tami w Parku
Sieleckim, również w ścisłym
centrum miasta odbyły się liczne
występny, m.in. na schodach
Gabriela Kolano
Tak się bawił Sosnowiec
Renata Przemyk fantastycznie zaprezentowała się
w Sosnowcu
Wojciech Waglewski z zespołem od lat trzyma świetną formę
przy placu Stulecia zaśpiewał
chór, przy placu Ćwierka odbyło się Winyl Street Party z muzyką klubową, a Podwórkowa
Kapela zagrała przy ulicy Warszawskiej.
Niedziela upłynęła natomiast
pod znakiem sportowych zmagań. Odbył się Otwarty Turniej
Plażowej Piłki Siatkowej, Mistrzowskie pokazy w trialu rowe-
rowym, pokazy trików piłkarskich Freestyle Football oraz
liczne konkursy, m.in. w podnoszeniu odważnika, wyciskaniu
sztangi i podnoszeniach na drążku. Dla najmłodszych przewidziano lalkowe przedstawienie
teatralne „Jaś i Małgosia” oraz
pokaz klownów.
storii polskiej muzyki ska, obrał
sobie za cel propagowanie radosnej, pełnej ciepłych, karaibskich rytmów muzyki. Grupa to
niezwykle żywiołowy i energetyzujący „big band”, uznawany
w kręgach znawców tematu
za legendę. Skankan w swej bogatej historii może pochwalić się
niezliczoną ilością koncer tów
zagranych nie tylko w kraju.
– Związek „Energetyka”
z kulturą trwa de facto od maja
ubiegłego roku, kiedy to Klub
Kiepury roztoczył nad nim
opiekę, ale oficjalną datą mariażu obiektu z kulturą i sztuką
ustalić należy na 29 maja 2010
czyli Piknik Energetyczny. Podczas całodniowej imprezy plenerowej zaprezentowały się zespoły i inni artyści, którzy znaleźli swoje miejsce w obiekcie
przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu. Chcemy, aby impreza odbywała się cyklicznie
i w swoich kolejnych edycjach
gościła ciekawych wykonawców, także z zagranicy – mówi
Rafał Miciński, pomysłodawca
imprezy, jej współorganizator
i muzyk.
Piknik Energetyczny to także
pierwsza impreza w Klubie Kiepury pod nowym kierownictwem. W kwietniu tego roku,
po odejściu poprzedniej dyrektorki, Jolanty Szczurek na emeryturę, przeprowadzono konkurs
na nowego szefa placówki. Zwyciężył Michał Góral, absolwent
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W latach 1999 – 2004 był pracownikiem i kierownikiem Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej,
a od sześciu lat jest pracownikiem artystycznym Filharmonii
Śląskiej. Od 9 lat Michał Góral
jest dyrektorem ar tystycznym
Festiwalu – Sosnowieckie Dni
Muzyki Znanej i Nieznanej.
– Nie trudno sobie wyobrazić,
że na nowym dyrektorze spoczywa ogromny ciężar utrzymania w ruchu instytucji tak prężnie działającej, ale obserwując
energiczne działania Michała
Górala oraz jego kreatywność,
można być spokojnym o przyszłość tej zacnej placówki kultury – mówi Piotr Krawczyk, prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego-Sosnowiec. TB
Gabriela Kolano
Pierwsza impreza w nowej siedzibie Klubu Kiepury
Piknik pełen energii
Hucznie odbyły się uroczystości
związane z oficjalnym rozpoczęciem działalności nowej siedziby Miejskiego Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. 29 maja ciesząca się zasłużonym
uznaniem placówka zainaugurowała obecność w nowym budynku przy ul. Będzińskiej 65.
Pierwszą imprezą zorganizowaną przez klub i jego nowego dyrektora, Michała Górala, był
Piknik Energetyczny.
Organizacją imprezy zajęły
się Miejski Klubu im. Jana Kiepury, Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Fala Inicjatyw i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego-Sosnowiec. Podczas
kilkugodzinnej imprezy plenerowej zaprezentowały się zespoły
działające przy Klubie Kiepury,
a wśród nich m.in.: Skankan,
Natural Mystic, Searching For
Calm, Blindless, TV Joga, Teleport Magic, zespoły taneczne:
Lia Fail, Animato, Skandal, pary tańca towarzyskiego, grupy
teatralne oraz zespół wokalny
Kiepurki. Ciekawe warsztaty
zorganizowali bębniarze, prezentując publice swoje umiejęt-
Wielkie owacje wzbudził występ sosnowieckiego Skankana
ności. Odbyły się również
warsztaty wokalne – śpiew gardłowy, a swoje osiągnięcia zaprezentowali również speleolodzy. Tajniki artystycznego rzemiosła prezentowali plastycy
i fotograficy, którzy specjalnie
dla publiczności otworzyli swoje pracownie. Uczestnicy pikni-
ku mogli wziąć udział w turnieju szachowym.
Największe zainteresowanie
budziły jednak zespoły dobrze
znane mieszkańcom Zagłębia.
Podczas koncertu na scenie zaprezentował się zespół Natural
Mistic. Muzyka, którą można usłyszeć podczas koncertów
formacji krąży wokół reggae’owej pulsacji, która jest bazą
do przechodzenia w inne, mniej
lub bardziej hałaśliwe style.
Z wielkim aplauzem spotkał
się wywodzący się z Sosnowca
Skankan. Zespół, którego powstanie uznano za jeden z najważniejszych momentów w hi-
lipiec-sierpień 2010 nr 7
13
fotoplastikon
Od 17 do 20 czerwca młodzi
tancerze mieli niepowtarzalną
okazję uczestnictwa w zajęciach
Akademii Tańca Beltane, które
poprowadził światowej sławy
choreograf Thierry Verger. Znany z programu stacji TVN – You
Can Dance tancerz prowadził
lekcje z Technique Modal Underground. Jego choreografie
będące połączeniem tańca Bliskiego Wschodu, elementów
sztuki walki i stylu tańca modern, przykuwają uwagę widzów nietypowymi rozwiązaniami, precyzją ruchów i dynamiką. Choreograf od lat prowadzi
zajęcia w najsłynniejszych szkołach w Paryżu: Studio Harmonic
i Le Centre International Danse
Jazz, a także w wielu krajach
na całym świecie.
Zajęcia z Thier rym Vergerem były również częścią Gali
Tanecznej zorganizowanej przez
Akademię Tańca Beltane w Tetrze Zagłębia w Sosnowcu 20
czerwca. Gala stanowiła podsumowanie sezonu tanecznego 2009/2010 Akademii Bełtane. Występ składał się z dwóch
części, podczas których wystąpiły grupy początkujące oraz średniozaawansowane. Zaprezentowano m.in. choreografie w stylu hip-hop, dance i dancehall.
Tekst i zdjęcia: Gabriela Kolano
Thierry Verger od lat przykuwa uwagę świata tańca oryginalnością swoich pomysłów
ARC ZSPiSU
Zatańczyli z Vergerem
Jerzy Antkowiak (drugi od lewej) podczas uroczystości
w sosnowieckiej szkole
Jubileusz Jerzego Antkowiaka
Młodzi adepci trudnej sztuki tańca zaprezentowali się podczas gali w Teatrze Zagłębia
11 czerwca w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru
w Sosnowcu odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy urodzin
legendy polskiej mody – Jerzego
Antkowiaka. Twórca znany m.in.
ze współpracy z Modą Polską,
od pięciu lat współpracuje z sosnowiecką placówką.
Jerzy Antkowiak inspiruje
młodzież ZSPiSU do rozwijania
skrzydeł w dziedzinie projektowania i stylizacji ubioru, będąc
nie tylko wzorem kompetencji
w tej materii, wielką osobowością ar tystyczną, ale przede
wszystkim wyrozumiałym, ciepłym i zdystansowanym mentorem, którego for mat pozwala
żartobliwie określać samego siebie słowami ,,dziadek od mody”.
Podczas imprezy zaprezentowano pięć dekad rozwoju polskiej mody – od czasu zakończenia wojny, aż po lata 90. na tle
muzycznych fascynacji z tamtych lat. Nie zabrakło również
zabawnych anegdotek oraz
wspomnień związanych z poszczególnymi kolekcjami ze
strony Jubilata. Szczególną
atrakcją był pokaz autorskiej kolekcji Jerzego Antkowiaka, której modele zdobią szkolną galerię prac Mistrza. Imprezę poprowadził aktor Dariusz Niebudek.
na Mandla z Sosnowca, Ines Loubry z Francji oraz Alicja Gajda
z Czeladzi. Wyróżnienie przyznano Natalii Skwarek z Bielawy.
W starszej kategorii konkursu bezkonkurencyjni okazali się: Martyna Kowalczyk z Jastrzębia Zdroju,
Jacek Uchański z Ćmielowa oraz
Kamil Hofman z Będzina. Wyróżnieni zostali: Dominik Światkowski z Nowego Miasta Lubelskiego,
Paweł Nikody z Krosna oraz Michał Terlecki z Lwowa na Ukrainie. Ponadto przyznano Grand
Prix, nagrodę otrzymał Borys Bylicki z Łask-Kolumna.
Nagrody przyznało jury w składzie: Anna Mikoś, Jacenty Jędrusik oraz Tadeusz Piszek, przewodniczącym był Jacek Cygan.
Uroczystość wręczenia nagród oraz gala konkursowa połączona została z imprezą urodzinową Jacka Cygana, w ramach,
której to na zagórskiej scenie zagrał zespół Kombi.
Gabriela Kolano
Młode gwiazdy estrady
30 ma ja po zna li śmy naj lep szych mło dych pio sen ka rzy
i piosenkarki – w Hali Spor towej Zagórze odbył się koncert
galowy VII Europejskiego Inte gra cyj ne go Fe sti wa lu Pio sen ki Dzie cię cej In ter mu za.
Kon kurs od lat przycią ga
do Sosnowca śpiewające dzieci i młodzież nie tylko z kraju,
ale rów nież z za gra ni cy.
W wie lo eta powych eli mi na cjach bierze udział wielu chętnych, wygrywają najlepsi.
– Pamiętajmy, że jedną
z pierwszych edycji konkursu
wygrała Ewa Farna. Piosenkarka często podkreśla, że to tutaj
właśnie rozpoczęła się jej muzyczna kariera – mówił podczas
uroczystości Jacek Cygan, tekściarz i poeta, dyrektor ar tystyczny imprezy.
Konkurs rozstrzygnięto w dwóch
kategoriach wiekowych: od 7 do10
lat oraz od 11 do 13. W pierwszej
z nich zwyciężyli, począwszy
od miejsca pierwszego: Katarzy-
Jacek Cygan w towarzystwie zastępcy prezydenta Zbigniewa
Jaskierni oraz Jana Bosaka – przewodniczącego Komisji
Kultury i Sportu wręczał młodym talentom wokalnym nagrody
Tekst i foto: Gabriela Kolano
Motoryzacyjna gratka
Auto Moto Show, cykliczna impreza targowa prezentowana w Expo Silesia co roku cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców regionu. Nie inaczej było podczas tegorocznej
edycji, od 25 do 27 czerwca sosnowieckie targi odwiedziło kilkuset fanów motoryzacji.
Po raz pierwszy w Polsce,
właśnie na sosnowieckich targach motoryzacyjnych, zobaczyć można było samochodowe
nowości: Volvo S60, Alfa Giulietta, nowa KIA Spor tage, Toyota Aulis Hybryd, czy VW Sirocco R Cup. Zaprezentowano
również jedyny w swoim rodzaju samochód spor towy
– Marotti – polski wyczynowy
trójkołowiec. Jednak premiery
samochodowe to oczywiście
nie jedyne atrakcje targów.
Równie przyciągające wzrok
zwiedzających były, bowiem,
hostessy prezentujące różnorodne modele aut.
Poza tym specjalnie na targi
przygotowany został mobilny tor
off-roadowy. Widzowie mogli
wziąć udział w przejażdżce
po torze, jednak tylko na fotelu
pasażera, razem z odpowiednio
przeszkolonym instruktorem.
Nowym wydarzeniem w ramach imprezy był I Festiwal Filmów i Reklam MOTO. Gościem
specjalnym imprezy był Mariusz
Pudzianowski, najsilniejszy człowiek świata spotkał się z fanami
i rozdawał autografy na stanowisku firmy Bosma Electric. Wiel-
ką atrakcją salonu były auta ekologiczne: elektryczne i hybrydowe. Dużą sensację wzbudził pokaz seryjnie produkowanego
elektrycznego samochodu, który
dzięki firmie Vattenfall przechodzi testy w Polsce. Nie obyło się
również bez najmocniejszej hybrydy na świecie – BMW X6
oraz Lexusa LS 600h. Mistrzem
ekologicznej jazdy był jednak
wyprodukowany przez studentów Politechniki Śląskiej bolid
Greenpower, nagrodzony prestiżową nagrodą Best Engineered
Car podczas wyścigu The Greenpower Cor porate Challenge 2010, który odbył się 25
kwietnia 2010 na torze Goodwood Motor Circuit w brytyjskim Chichester. Konstruktorzy
Na targach zaprezentowano trzy
egzemplarze modelu SR3 RS, przywiezione Oprócz najnowszych modeli aut wzrok
przyciągały liczne hostessy, tu prezentujące
wprost z Radical Racing Academy
Audi A8
na poznańskim torze
Greenpower’a zdobyli wówczas 6. miejsce, na 34 zgłoszone pojazdy.
Targom towarzyszyły liczne
imprezy m.in. Eko Rajd, Zawody PDM Challenge oraz Mistrz
Kierownicy Instruktorów.
Tekst i zdjęcia: Gabriela Kolano
Samochody
hybrydowe
stanowiły nie
lada atrakcję
targów Moto
Show – na zdj.
Toyota Prius
14 lipiec-sierpień 2010 nr 7
reklama
lipiec-sierpień 2010 nr 7
15
historia
130 lat Fabryki
Kotłów w Sosnowcu
W 1877 roku wybuchła wojna celna pomiędzy Niemcami
a Rosją. Efektem takiej sytuacji
politycznej było powstanie na terenie obecnego Sosnowca wielu
zakładów przemysło wych z obcym kapitałem. Jeden z nich został założony w 1880 roku
na Konstantynowie przez Niemca – Wilhelma Fitznera i Szwajcara – Konrada Gampera pn. „W.
Fitzer CO.”, który zajął się produkcją kotłów przemysłowych.
Sześć lat później firma przekształciła się w spółkę jawną „W.
Fitzner i K. Gamper”. Rozbudowano i zmodernizowano fabrykę, a jednocześnie rozszerzono
produkcję o różnego rodzaju
zbiorniki, konstrukcje stalowe,
aparaturę dla przemysłu chemicznego, cukrowni, gorzelni in.
W 1893 roku przyłączono do zakładu odlewnię i fabrykę maszyn
w Dąbrowie, gdzie w późniejszym okresie podjęto produkcję
obrabiarek. Cztery lata później
przedsiębiorstwo przekształcono
w spółkę akcyjną pn. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych „W. Fitner i K. Gamper”, która posiadała liczne przedstawicielstwa m.
in. w Petersburgu, Moskwie, Kijowie, Charkowie, Rydze. W tym
czasie oprócz kotłów parowych
produkowano urządzenia do budowy wielkich pieców, elementy
mostów, konstrukcje żelazne,
dźwigi, żurawie, urządzenia górnicze, aparatury dla browarów,
cukrowni, papierni i in. Za swo-
je wyroby zakład otrzymał najwyższe odznaczenie na wystawie Wszechrosyjskiej w Niżnym
Nowogrodzie, a w 1900 roku
Grand Prix na Światowej Wystawie w Paryżu. Po wybuchu I wojny światowej firma
do minimum ograniczyła swoją
produkcję. Jednak jej odbudowę
po zakończeniu działań wojennych umożliwiły zamówienia
rządowe. Ze względu na duże zapotrzebowanie na kotły parowozowe podjęto ich produkcję
na dużą skalę, a głównym odbiorcą stała się Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie. Na początku dwudziestolecia międzywojennego właścicielem
fabryki była Spółka Akcyjna Budowy Kotłów Parowych
i Maszyn „W. Fitner i K. Gamper” w Sosnowcu. W 1928 roku doprowadzono do jej fuzji ze
Spółką Polskie Fabryki Maszyn
i Wagonów L. Zieleniewski SA
w Krakowie i Spółką z o.o.
„Fitzner – Laura – Hütte”
w Siemianowicach. Powstał
wówczas duży koncern z siedzibą w Krakowie, do którego należało 7 fabryk, w tym sosnowiecka i dąbrowska. W Sosnowcu
produkowano przede wszystkim
kotły wodnorurkowe i parowozowe oraz związane z nimi urządzenia energetyczne. W połowie 1929 roku fabrykę wydzierżawiono nowopowstałej spółce
pn. Polskie Zakłady Babcock
i Wilcox Ltd w Londynie oraz L.
Zieleniewski i Fitner & Gamper
w Krakowie. Firma angielska
posiadała 51 % akcji, a w celu
jej prowadzenia powstała spółka
dzierżawna pn. Polskie Zakłady
Babcock-Zieleniewski SA (dawniej W. Fitzner i K. Gamper)
w Sosnowcu. Nazwa ta używana była przez 10 lat do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej fabrykę przejął niemiecki koncern
Aktiongesellschaft Ferrum z siedzibą w Katowicach. Obok niewielkiej produkcji kotłów parowozowych prowadziła działalność wytwórczą dla celów
zbrojeniowych III Rzeszy.
Po
wyzwoleniu
fabryka
pod zmienioną nazwą rozpoczęła działalność od naprawy kotłów parowozowych i produkcji
nowych dla taboru kolejowego.
Od 1 lipca 1949 roku zakład występował pn. Zakłady Budowy
Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych zakład nr 1 w Sosnowcu.
Następnie, od 25 paździer nika 1950 roku jako Sosnowieckie
Przedsiębiorstwo Budowy Kotłów, a od 1971 roku jako Fabryka Kotłów Przemysłowych „Fakop”. W 1955 roku zakładowi
nadano imię Rewolucji 1905 roku. W tym właśnie czasie wprowadzono do produkcji kotły
energetyczne, które przeznaczone były m. in. dla elektrowni
w Sierszy, Łagiszy i Stalowej
Woli. Z kolei kotły parowozowe
i urządzenia cukrownicze eksportowane były m. in. do Związku Radzieckiego, Chin, Cejlonu,
Grecji. Uruchomione w 1977 roku urządzenie do wytłaczania
płomienic falistych typu FOX
uniezależniło przemysł krajowy
od importu rur płomienicowych.
Oprócz wspomnianych już kotłów m. in. odzysknicowych,
które zastosowanie miały w hutnictwie, przemyśle szklarskim
i in. dziedzinach przemysłu istotną częścią wyrobów „Fakopu”
stały się wysokoprężne wymienniki regeneracyjne bloków energetycznych. Rozpoczętą w 1979
roku produkcję dla energetyki
jądrowej zakończono w połowie
lat 80. XX wieku. Po przemianach ustrojowych jakie miały
miejsce w Polsce po 1989 roku
zakład również przeszedł przeobrażenia. W październiku 1991
roku firma została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Dwa lata później
podjęto działania prywatyzacyjne. Większość udziałów wykupiła Spółka Ahlstrom Pyropower
Europe B. U. z siedzibą w Amsterdamie. W wyniku przeprowadzenia kolejnych transakcji głównym akcjonariuszem zakładu został Foster Wheeler Europe B. U.
W ten sposób zakład znalazł się
w amerykańskiej korporacji Foster Wheeler i działa pn. Foster
Wheeler Energy Fakop Sp. z o. o.
Kładzie on szczególny nacisk
na rozwój technologii fluidalnej
oraz kotłów odzysknicowych. Jego produkty są eksportowane m.
in. do Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Hiszpanii i Irlandii.
Andrzej Frycz Modrzewski
(1503-1572), pisarz polityczny,
sekretarz królewski
Uro dził się 20
września 1503 roku
w Wol bo rzu ja ko
syn Ja ku ba herbu
Ja strzę biec, dzie dzicz ne go wój ta
wol bor skie go uży wającego przydomka Frycz. Mając 11
lat
wyje chał
do Krakowa, gdzie
zo stał
uczniem
tam tej szej szko ły
parafialnej. Na studia w Aka de mii
Kra kowskiej za pi sał się w 1517 ro ku. Ukoń czył je
dwa la ta póź niej
poprzestając
na stop niu ba ka ła rza. Następnie podjął studia w Wittenberdze, gdzie wpływ
na niego wywarły niewątpliwie idee refor macyjne. Prawdopodobnie około 1522 roku przyjął niższe święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w kancelarii prymasa Jana Łaskiego.
Od 1547 ro ku był se kreta rzem kró la Zyg mun ta I Sta re go,
a w sześć lat później został wójtem w rodzinnym Wolborzu.
Był wysoko oceniany przez panujących z dynastii Jagiellonów
ponieważ jak podają źródła historyczne w 1555 roku Zygmunt II August podniósł znacznie jego uposażenie, a w rok
później podczas sejmu warszawskiego wydał mu list żelazny.
Pomimo faktu, ze był du chownym w 1560 ro ku wziął ślub
z Jadwigą Kamieńską z którą miał trójkę dzieci: Andrzeja,
Elżbietę i Łucję. To wykroczenie oraz działalność reformatorska spowodowały utratę wójtostwa wolborskiego. Modrzewski pod ko niec swoje go życia zbli żył się do ra dy kal ne go
skrzydła polskich protestantów (arianie). Najbardziej znane
jego dzieło to napisane po łacinie w 1551 roku „De Republica emendanda” (O naprawie Rzeczpospolitej). Rozprawa została przetłumaczona na język niemiecki i wydana w Krakowie i Bazylei. Dzieło to składa się z 5 ksiąg: O obyczajach,
O prawach, O wojnie, O Kościele i O szkole. Księga poświęcona Kościołowi została uznana za heretycką i dlatego praca
znalazła się na indeksie ksiąg zakazanych. W dziedzinie polityki był człowiekiem nadzwyczaj postępowym. To właśnie on
ja ko pierwszy rzu cił po mysł rów no ści wo bec prawa, czym
przerósł wszystkich współczesnych mu w całej Europie, w tym
słyn ne go praw ni ka Je ana Bo di na. Po stu lował zrów na nie
wszystkich grup społecznych (szlachty, mieszczaństwa, chłopów) w prawach. Opowiadał się za protekcjonalizmem państwa w dzie dzi nie go spo darki, je go opie ką nad ubo gi mi
i szkol nic twem publicz nym. Doma gał się ostrzejszych kar
za zabójstwo oraz karania śmiercią nawet za kradzież. Był zagorzałym przeciwnikiem tzw. wojen zaborczych. Pod koniec
życia był wła ści cie lem za ku pio nych ma jąt ków Ma łecz
i Skrzynki. Zmarł w 1572 roku w Wolborzu na jedną z wielu
chorób zakaźnych jakie występowały w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Pochowany został prawdopodobnie w Małczu w potajemnym pochówku z uwagi na fakt, że uznawany
był za heretyka. Jego grób nie został odnaleziony. W Sosnowcu ten wy bitny pi sarz epoki re nesansu jest pa tronem uli cy
w Niwce.
Jan Gacek
(1902 – 1938) górnik, działacz komunistyczny
Urodził się w 1902 r. w Klimontowie. Był członkiem PPS
– Lewicy, a od 1925 r. Komunistycznej Par tii Polski (KPP).
Pełnił funkcję sekretarza Komitetu Dzielnicowego KPP w Klimontowie oraz członka Komitetu Okręgowego KPP w Zagłębiu Dąbrowskim. Uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii, zginął w niezna nych okolicznościach na froncie nad rzeką Ebro w 1938 r. ja ko dowód ca kompa nii im. T.
Szewczenki XIII Brygady Międzynarodowej. W Sosnowcu
jest patronem ulicy w Klimontowie, z którego pochodził (tzw.
Rabka).
Kolumnę redaguje Michał Węcel
16 lipiec-sierpień 2010 nr 7
ekologia
Najlepsi w eko jeździe
wyścigu można było na bieżąco
śledzić w ser wisie Hoga.pl.
W ten sposób rywalizację kierowców obserwowało ponad 280
tys. internautów.
Trasa była bardzo różnorodna, prowadziła: drogą ekspresową, drogami krajowymi oraz
wojewódzkimi i autostradą,
przez tereny zarówno zabudowane, jak i niezabudowane.
Kierowcy musieli zmagać się
zarówno z sygnalizacją świetlną, ciężarówkami, traktorami
i korkami, jak i remontowanymi
drogami. Pierwsze kilkadziesiąt
kilometrów samochody przejechały w grupie, następnie peleton został rozdzielony przez
ruch uliczny i sygnalizację
świetlną. Na mecie różnica między pierwszym i ostatnim samochodem wyniosła niemal
godzinę.
Zwycięzcą rajdu została załoga Fiata 500: Robert Bielecki
i Marcin Łączek, mimo iż
na metę przyjechali jako ostatni.
Mieli za to najniższe spalanie
i najmniej kar nych punktów
ARC
Pod czas trwa nia targów mo to ry za cyj nych Au to Mo to
Show 2010 w ha li wystawien ni czo-targowej Expo Si le sia w So snowcu od by ła się
dru ga edycja Eko Raj du Kon tro lowa ne go, na cze le któ re go sta nę ło 7 ze spo łów. Kie rowcy mie li do po ko na nia 280-ki lo metrową tra sę
prze bie ga ją cą przez województwo śląskie. Expo Silesia
poprzez wyścig propaguje bezpie czeń stwo w ru chu dro gowym oraz promuje tzw. ekologiczną jazdę.
W eko rajdzie najważniejszy
był nie tylko czas przejazdu, ale
również spalanie oraz przestrzeganie limitów prędkości obowiązujących na wytyczonej trasie
wyścigu. Nad przestrzeganiem
przepisów czuwał oparty o GPS
system firmy Keratronik, który
co minutę sprawdzał prędkość
samochodów, porównywał ją
z danymi nawigacji satelitarnej
i zaznaczał przekroczenia prędkości. Ponadto dzięki satelitarnemu namierzaniu uczestników
za przekroczenie prędkości.
Na drugim miejscu została sklasyfikowana załoga Toyoty Prius:
Maciej Kaczmarek oraz Robert
Mularczyk, a na miejscu trzecim
załoga Volvo: Adam Herbut i Jacek Piotrowski. Tylko dwóm
pierw szym załogom udało się
osiągnąć spalanie poniżej 3 litrów na 100 km.
Składowania Odpadów Spółka
z o.o., bowiem Gmina zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, w zakresie zasad dofinansowania
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek
świadczenia usług publicznych,
w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego, musiała stworzyć właściwą strukturę
instytucjonalną Projektu tj. powołać Spółkę, która przejęłaby
Projekt do realizacji, a zarazem
obowiązki Gminy w zakresie
koordynacji zadań własnych
w zakresie zagospodarowania
odpadów.
W lutym br. w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu podpisano umowę o dofinansowaniu
Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, pomiędzy
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na paliwo. Przeliczając jednak
wyniki poszczególnych załóg
na złotówki, Panda natomiast
okazała się najbardziej ekonomicznym samochodem.
Będą nowe kosze
Umowa podpisana
23 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, została podpisana umowa na świadczenie
usługi „Inżyniera Kontraktu”,
przez okres 55 miesięcy dla Projektu „Budo wa kompleksowego
sys temu gospodarki odpadami
w Sosnowcu”. Sygnatariuszami
umowy są Miejski Zakład Składowania Odpadów sp. z o.o.
w Sosnowcu – reprezentowany
przez prezesa Henryka Maturę
oraz zwycięzca przetargu tj.
konsorcjum firm: ECM Group
Polska Sp. z o.o. z Warszawy,
AECOM Sp. z o.o. z Warszawy
oraz AECOM Ltd. z Wielkiej
Brytanii.
Głównym zadaniem „Inżyniera Kontraktu” jest nadzór inwestycyjny nad realizacją kontraktów na roboty tj. „Budowy
składowiska odpadów, kwatera II, etap II” oraz „Budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.
W celu uporządkowania gospodar ki odpadami w Sosnowcu, a także wypełnienia zobowiązań krajów członkowskich
Unii Europej skiej (zgodnie
z Dyrektywą 1999/31/WE),
pod jęto działania zmierzające
do ograniczenia ilości odpadów
deponowanych na składowiskach, a także wprowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” jak
i zapobiegania degradacji środowiska w miejscu składowania
odpadów, poprzez przystąpienie
do Projektu „Budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.
Gmina jest wnioskodawcą
Projektu, natomiast samą jego
realizację przejął Miejski Zakład
Poza klasyfikacją wylądował
Fiat Panda napędzany gazem
ziemnym, gdyż nie udało się
znaleźć odpowiedniego przelicznika średniego spalania gazu
a Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu.
Planowany całkowity koszt
Pro jek tu to 83.398.361 zł.
Do fi nan sowa nie ze środ ków
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In frastruktura i Środowisko wyno si 44.185.852,42zł, co sta nowi 66,6% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Projekt zakłada wykonanie
kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, kwater do składowania odpadów azbestowych, których pojemność zapewni możliwość utylizacji tychże odpadów
w ilościach zinwentaryzowanych
w Gminie. Przedsięwzięcie prze-
widuje również budowę zakładu
obejmującego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów,
który będzie wyposażony w stację segregacji odpadów surowcowych, kompostownię odpadów
zielonych oraz ulegających biodegradacji, magazyn odpadów
niebezpiecznych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych, linię przetwarzania odpadów budowlanych oraz linię demontażu odpadów wielkogabarytowych.
W ramach porządkowania gospodarki odpadami w mieście zakupiony zostanie także sprzęt ruchomy tj. kompaktory, spycharki
czy ładowarki, tj. sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżącej eksploatacji składowiska oraz zakładu przetwarzania odpadów.
Ponadto niezwykle istotnym
elementem inwestycji jest opracowanie i wdrożenie „Projektu
selektywnej zbiórki odpadów”
na terenie Sosnowca, który
obejmie wszystkich mieszkańców miasta, w tym edukację
ekologiczną, na którą przewidziano kwotę ok. 2mln zł.
Aktualnie trwa procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawcy dla zadania „Budowa składowiska odpadów kwatera II, etap
II”. W połowie lipca br. zostanie
uruchomiony przetarg na „Budowę Zakładu Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Sosnowcu”.
Jak informuje na stronie internetowej Urząd Miejski w Sosnowcu, Gmina zainteresowana jest
zakupem nowej partii ulicznych
koszy. Planuje się zakup ok. 5080 sztuk. Obecnie trwa konkurs
na wykonawców. Zainteresowani
powinni zgłaszać swoje propozycje pod numerem telefonu:
tel. 32 296 06 78, bądź na adres
e-mail: [email protected]
Miasto zainteresowane jest koszami standardowymi, odporny-
mi na atmosferyczne warunki,
z twardych tworzyw sztucznych
lub metalowymi. Ich konstrukcja powinna umożliwiać wykorzystywanie wymiennych worków na odpady. Powinny one
rów nież być wy po sa żo ne
w wstaw kę na nie do pał ki
po papierosach oraz być oznaczone herbem lub innym uzgodnionym oznaczeniem miasta
Sosnowiec. Głównymi kryteriami wyboru oferty ma być estetyka oraz cena.
Aktywni ekolodzy wyróżnieni
7 czerwca w Katowicach odbyła
się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Eko
Aktywni 2010” przyznawanych
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od dwóch lat Fundusz organizuje konkurs skierowany do prowadzących działalność proekologiczną na terenie
województwa śląskiego organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz grup nieformalnych (np. szkolnych grup
ekologicznych, kół itp.), realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej
dzieci z obszarów, na których
występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Jego
głównym celem jest zachęcenie
organizacji do zwiększonej aktywności.
W roku obecnym spośród 72
kandydatur przyznano 38 nagród w wysokości od 5 do 10
tys. zł. Podczas tegorocznej edycji zarząd WFOŚiGW zwrócił
wyjątkową uwagę na mniejsze
podmioty. Wśród zwycięzców
są więc liczne szkoły i stowarzyszenia, również z Zagłębia
Dąbrowskiego m.in. „Szkolne
Koło Ekologiczne” przy Zespole Szkół nr 2 w Czeladzi,
„Klub 4H” z Zespołu Szkół
Sportowych w Dąbrowie Górniczej oraz Szkolny Klub Ekologiczny „Błękitny kciuk” ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Ogrodzieńcu.
Laureatami z terenu Sosnowca zostali: Szkolny Klub Przygody ze Szkoły Podstawowej nr 18
(opiekun Edyta Uchnast) oraz Koło Ekologiczne „Zielona 16”
z Gimnazjum nr 16 (opiekun Iwona Mistrzyk). Nagrodzeni otrzymali certyfikaty oraz nagrody pieniężne o wysokości 5 tys. zł.
Ocenie jury podlegały projekty i programy realizowane przez
organizacje pozarządowe i nieformalne grupy oraz uzyskane
dzięki nim efekty. Ich zgłoszeń
dokonali wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast województwa.
Kolumnę redaguje
Gabriela Kolano
lipiec 2010 nr 7
17
prosto z miasta
01. 06. – w Muzeum odbył się Finał Konkursu Plastycznego „Mój Grunwald”
w 600. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
Wysłuchano wykładu „Jan Matejko – prace nad obrazem „Bitwa pod Grunwaldem” dokumentacja, ikonografia, badania
terenowe oraz pokaz z udziałem publiczności „Rycerze średniowiecznej Europy”,
Poczet Ottona z Pilczy. 07. 06. – sosnowiecki Urząd Miejski
otrzymał wyróżnienie oraz Specjalną Odznakę „Serce na dłoni” przyznaną przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wyróżnienie
przyznano za okazywaną pomoc i wspaniałą atmosferę współpracy z organizacjami pozarządowymi.
07. 06. – 100. rocznicę urodzin obchodziła Zofia Mara. Z tej okazji w domu Jubilatki odbyła się uroczystość wręczenia
nagrody Jubileuszowej wraz z dyplomem.
Nagrodę wraz z życzeniami na ręce Jubilatki złożył zastępca prezydenta Ryszard
Łukawski.
07. 06. – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury odbył się wyjątkowy Wieczór
ze Sztuką grupy plastycznej „Relacje”.
Kierownictwo artystyczne oraz prowadzenie objął artysta plastyk Czesław Gałużny.
Fortepianowe improwizacje jazzowe wykonał Adam Snopek.
10. 06. – w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu odbyła się konferencja dotycząca realizowanych projektów
tematycznych: programu Leonardo da
Vinci – „Lepszy start w przyszłość”, „Zainwestuj w swoją przyszłość”, „Praca bez
barier” oraz programu Comenius: „Filmy
ilustrują naszą kulturę”.
10. 06. – Urząd Miejski oraz Fundacja im.
J. Kiepury byli organizatorami w Zespole
Szkół Muzycznych „Wieczoru przy świecach” pt. Wernisaż prac fotograficznych
i dorobek artystyczny Leszka Wolskiego.
Spotkanie poprowadził Zbigniew Zdzieniecki. Część artystyczną „Wokalno-muzyczną” wykonało Sosnowieckie Ognisko
Muzyczne i Klub Bakcyl.
10. 06. – uroczyście wręczono nagrody
w konkursie plastycznym „Niezwykłe
zwierzęta” zorganizowanym przez Instytut Francuski w Krakowie i Biuro Współpracy Językowej. Spośród 350 osób z naszego województwa, które wzięły udział
w konkursie, jury wyłoniło 41 laureatów.
W tym zaszczytnym gronie znaleźli się
uczniowie Gimnazjum Nr 14 w Zespole
Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru
w Sosnowcu: Tomasz Błajszczak i Martyna Zielonka, którzy zajęli II miejsce.
11. 06. – dyrekcja sosnowieckiego schroniska dla zwierząt podpisała porozumienie w sprawie wprowadzenia do schroniska wolontariatu pomagającego w jego
działalności. Zajmować się nim będzie
Fundacja S. O. S dla Zwierząt z siedzibą
Chorzowie, ul. Antoniów 1.
Fundacja będzie organizatorem wolontariatu w schronisku w zakresie określonym
w porozumieniu. O wyborze Fundacji zadecydował: deklarowany zakres działania
i doświadczenie wykazane w innych
schroniskach.
12. 06. – to wielkie święto zabytkowej
techniki. W tym dniu odbyła się pierwsza
INDUSTRIADA, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
pełne specjalnie przygotowanych atrakcji.
W budynku Dworca PKP w Sosnowcu
otwar to wystawę „Sosnowiecka kolej”.
Zaprezentowano ekspozycję pt. „Kolej
na dawnej pocztówce” ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu przedstawiającą zabytkowe obiekty związane z rozwojem kolei
żelaznej i jej wpływ na powstanie miasta
Sosnowca. Pokazane zostały również eksponaty kolejowe wypożyczone z Zespołu
Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu, m. in. plansze informacyjne dotyczące kolejnictwa, makiety poglądowe,
modele kolekcjonerskie oraz elementy infrastruktury kolejowej. Otwarcie wystawy
poprzedziła krótka prelekcja omawiająca
poszczególne elementy ekspozycji.
12-13. 06. – na Placu Papieskim odbyły
się uroczystości XI rocznicy wizyty Ojca
Świętego Jana Pawła II. Głównym ich
elementem była msza św. sprawowana przez kardynała Macharskiego. Członkowie ruchów i stowarzyszeń opowiedzielią, co daje im wspólnota, pielgrzymowały drużyny Ochotniczych Straży
Pożarnych. Odbyło się także multimedialne widowisko.
13. 06. – w Muszli Koncertowej – Park
Leśna Kazimierz Gór niczy odbyły się
Młodzieżowe Dni Sosnowca. Można było zobaczyć: przedstawienie Zemsta Pudernic i Dresiarzy, zespół
Alkoholika, pokazy tańca break dance
– Szkoła Tańca „ON THE FLOOR”, zespoły L4,
KFM i Jamal.
15. 06. – przy ul. Okulickiego znaleziono
niewybuch, który znajdował się w komórce obok budynków mieszkalnych. Błyskawicznie podjęto akcję zabezpieczenia niewybuchu. Ewakuowano mieszkańcówe
pobliskich budynków, w sumie ponad 50
osób, którzy po zakończeniu akcji wrócili
do swoich mieszkań.
18. 06. – w Teatrze Zagłębia odbyło się
oficjalne otwarcie Konsulatu Republiki
Bangladeszu. Po zamknięciu ambasady
Bengalskiej w Warszawie jest to jedyne
przedstawicielstwo tego kraju w Polsce.
Konsulem honorowym został mieszkający od 19 lat w Polsce Bengalczyk Omar
Faruque.
18. 06. – okazji 103. urodzin Jadwi gi Balewicz. odbyła się uroczy stość wręczenia
nagrody Jubileuszowej wraz z dyplomem.
Nagrodę i życzenia złożył w domu Jubilatki zastępca prezydenta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia.
19. 06. na trasie Sosnowiec – Katowice
odbył się X Jubileuszowy Bieg Uliczny
„POLONIA” Inicjatywa Biegu „POLONIA” zrodziła się w 2001 roku dla upamiętnienia pomocy społeczeństwa Zagłębia Dąbrowskiego Powstańcom Śląskim.
Trasa biegu wyniosła ok. 8,7 km nawierzchnią asfaltową od Ośrodka Sportowego „Szopienice” w Katowicach – Szopienicach, zaś metę wyznaczono na stadionie MKS MOS „Płomień” Sosnowiec
przy Al. Mireckiego 4.
23. 06. – w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” otwarto Wystawę Batiku, która
obejmuje prace dzieci wykonane
na warsztatach batiku w MDK „Kazimierz”. Zajęcia prowadzone są przez Grażynę Wieczorkiewicz-Pellę.
24. 06. – poznaliśmy laureatów konkursu
plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Chrońmy sosnowieckie kasztanowce”: l miejsce – Magdalena Stanek – Szkoła Podstawowa Nr 3
w ZSONr 8; l wyróżnienie – Aleksandra
Janas – Szkoła Podstawowa Nr 27;
II wyróżnienie – Natalia Pietrzak – Szkoła Podstawowa Nr 36 przy ZSO Nr 10
oraz
wyróżnienia: Jakub Knapik – Szkoła Podstawowa Nr 27 i – Kacper Wójcik – Szkoła Podstawowa Nr 33 przy ZSO Nr 6.
25 – 27. 06. – w ramach wielkiego Pikniku Artystycznego, w kompleksie pałacowo-parkowym w Koszęcinie, w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” otwarta
została wystawa „Trójkąt Trzech Cesarzy
na dawnej widokówce”. U
Wypadek czy umyślne podpalenie?
Spłonął zabytkowy pałac
Jedna z pereł sosnowieckiej architektury, wpisany na listę zabytków, tzw.
mały Pałac Schoena, został w środę 23 czerwca strawiony przez pożar.
Dogaszanie pogorzeliska trwało
do późnej nocy. Choć przyczyny zajścia ustali prowadzone śledztwo, już
teraz nieoficjalnie mówi się, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie.
– Na miejscu zajścia pojawiałem
się niemal równocześnie ze strażakami o godz. 13 – relacjonuje Michał Węcel, historyk z Muzeum w
Sosnowcu – Byłem zaniepokojony.
Chwilę wcześniej, gdy wyszedłem
z budynku Muzeum poczułem intensywny zapach dymu, więc pobiegłem zobaczyć co się dzieje. Palił
się Pałac Wilhelma, strażaków najprawdopodobniej zawiadomili ludzie mieszkający w budynku obok
Pałacu. Ogień buchał przez okna
na parterze, ale niestety szybko klatką schodową przedostał się na górne
kondygnacje. Na nieszczęście konstrukcja dachu nie ułatwiała akcji
gaśniczej. Dach Pałacu wykonany
był z drewna, ocieplany trzciną,
a więc zbudowany z bardzo łatwopalnych materiałów. Gdy płomienie
objęły górne kondygnacje strażacy
nie wchodzili już do obiektu bo było to niemożliwe, gasi li tylko ogień
z zewnątrz. W murach Pałacu szalał
pożar, trawiący stopniowo piętro
i dach.
Michał Węcel
Z „Kurierem” po mieście
W wyniku pożaru dach małego Pałacu Schoena zawalił się
Pałac Wilhelma, czyli mały Pałac
Schoena jest jedną z trzech siedzib
wybudowanych przez ród sosnowieckich fabrykantów. Powstał na początku XX wieku zaraz obok pałacu,
w którym mieści się dziś Muzeum
przy ul. Chemicznej. W pierwotnym
zamyśle miał służyć gościom rodziny
przemysłowców. W ostatnich latach
stał pusty, choć prywatny inwestor,
który odkupił obiekt, zamierzał wyremontować pałac i otworzyć w nim
hotel. Obecnie przyczyny pożaru badają eksperci, teren budynku jest zabezpieczony. Wiadomo z pewnością,
że przyczyną zaprószenia ognia nie
mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej, bo do pustego od lat budynku nie był w ostatnim czasie doprowadzony prąd.
– Budynek był wpisany do rejestru zabytków – mówi Paweł Dusza,
były miejski konserwator zabytków
w Sosnowcu. – Już sam ten fakt potwierdza wartość Pałacu. Ubolewam
nad tym, że uległ zniszczeniu. Choć
w jego wnętrzu zachowało się niewiele pierwotnych elementów wystroju, przy tak niewielkiej ilości zabytków tej klasy w Sosnowcu, jego
strata to tragedia. To był unikatowy
obiekt. TB
Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego nagrodzono laureatów
i finalistów olimpiad i konkursów
przedmiotowych. Zdolni uczniowie
otrzymali od władz samorządowych
pamiątkowe dyplomy i książki. Podziękowania złożono także nauczycielom.
W imieniu władz samorządowych
nagrody i dyplomy wręczyli
uczniom: zastępca prezydenta miasta
Zbigniew Jaskiernia, przewodniczący
Rady Miejskiej Daniel Miklasiński
oraz przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej Andrzej Madej. – W sumie możemy się pochwalić 55 laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 42 ze szkół
ponadgimnazjalnych – powiedziała
Barbara Maroszek z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. – Konkursy
i olimpiady przedmiotowe są waż-
nym elementem działalności dydaktycznej i wychowawczej szkół. Przyczyniają się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach
wyższego stopnia. Zdolności i talenty ludzi młodych są radością i nadzieją rodziców, nauczycieli – wychowawców. W domu, w szkole najdogodniej można obserwować
predyspozycje fizyczne, duchowe
i intelektualne dziecka. Zdolni
uczniowie przynoszą określone korzyści szkole, nauczycielom i regionowi. Promują swoje szkoły i swoje
miejscowości. Oni zdobywają nagrody, wyróżnienia i laury w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.
Konkursy bazują na wiedzy określonej w programach nauczania szkoły
– podkreśla Barbara Maroszek.
Liczba laureatów i finalistów
w kategorii gimnazjów przedstawia
się następująco: język polski 6, ję-
zyk angielski 7, język rosyjski 1,
biologia 8, historia 3, chemia 4, geografia 15, matematyka 5, fizyka 3.
Podział na szkoły:
– Gimnazjum Nr 13 – 5 laureatów
– Gimnazjum Nr 6 – 3 laureatów
– Gimnazjum Nr 11, Gimnazjum
Nr 12, Gimnazjum Nr8, II Niepubliczne Gimnazjum – po 2 laureatów
– Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2,
Gimnazjum Nr 3, Niepubliczne Gimnazjum Nr 1, Niepubliczne Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 9 – po 1
laureacie
Szkoły Podstawowe, które mają laureatów finalistów konkursu interdyscyplinarnego”:
– SP Nr 6 – 1 finalista
– SP Nr 38 – 1 finalista
– SP Nr 39 – 2 finalistów
Liczba laureatów i finalistów olimpiad, konkursów przedmiotowych
Szkół Ponadgimnazjalnych – szczebla
centralnego:
– II LO im. E. Plater – 8 laureatów
i finalistów
– IV LO im. St. Staszica – 5 laureatów i finalistów
– Zespół Szkół Muzycznych – 25 laureatów i finalistów
– VI LO im. K. C. Norwida – 1 finalista
– VI LO im. J. Korczaka – 1 laureat
– Zespół Szkół Technicznych – 1 finalista
– Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – 1 finalista.
Pełny wykaz nazwisk laureatów
i finalistów znajduje się na stronie
inter netowej UM www.sosnowiec.pl. KP
18 lipiec-sierpień 2010 nr 7
rozrywka
horoskop
Krzyżówka nr 7
BARAN (21.03. – 19.04.) – Twój
tegoroczny urlop stoi pod znakiem
zapytania. A to za sprawą
zaległości. Jeżeli się sprężysz, to
możliwe, że na początku września
będziesz miał parę dni wolnego.
Poza miasto raczej nie wyruszysz.
BYK (20.04. – 20.05.) – Nareszcie
laba. Dokąd wyruszysz w tym roku?
Czy masz już rezerwację na tanie
linie lotnicze? Im później, tym będą
droższe. Tam gdzie wyruszysz
pogodę masz zapewnioną. Zadbaj
o dobre środki do opalania.
B LIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.)
– Uwielbiasz śnieg i sporty zimowe.
W związku z tym co będziesz robił
przez wakacyjne miesiące? Może
zamienisz narty śnieżne na wodne?
Akwenów wodny nie brakuje. Zbierz
fajne towarzystwo i w drogę.
RAK (22.06. – 22.07.) – Początek
wakacji będzie raczej pracowity. Ale
za to jaki wspaniały urlop
przed Tobą. Pogoda zaklepana,
pieniążki odłożone. Jeszcze tylko
niezbędne, drobne zakupy powoli
możesz się pakować.
LEW (23.07. – 22.08.) – Przed Tobą
wyjątkowo długie wakacje. Zaległe
urlopy pozwolą Ci na wspaniały
wypoczynek. Znajdziesz nawet czas
na od dawna odkładany remont
mieszkania. Rodzinie sprawisz tym
nie lada niespodziankę.
PANNA (23.08. – 22.09.)
– Z tegorocznych wakacji chyba nic
nie wyjdzie. Raczej krucho będzie
z finansami. Chyba że Twój szef
pomyśli o dodatkowych funduszach.
Na niewiele to co prawda starczy,
lecz zawsze na coś wystarczy.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Cały rok
czekania, a tylko dwa tygodnie
urlopu. To niesprawiedliwe. Ten miły
okres wykorzystaj najlepiej jak tylko
potrafisz. Odwiedź od dawna nie
widzianą dalszą rodzinę. Wczasy
pod gruszą mogą być też udane.
SKORPION (23.10. – 21.11.)
– Masz dylemat: wczasy
pod żaglami, autokarem po Europie
czy rodzina na wsi? Wszystko kusi.
Wypoczynek czynny, coś dla ducha
czy błogie lenistwo? Wszystko kusi,
lecz wybór należy do Ciebie.
STRZELEC (22.11. – 20.12.)
– Jeżeli urlop – to tylko
nad jeziorami. Łódka, kajak, rower
wodny, wędka. Wieczorami tawerna
i szanty. Takiego wypoczynku będą
Ci zazdrościć. Jedynym
mankamentem będą komary.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.)
– Byle do urlopu. To już lada dzień,
więc uzbrój się w cierpliwość.
Po wypoczynku wszyscy w pracy
spojrzycie na różne problemy
bardziej obiektywnie. Relaks to
wspaniała sprawa.
WODNIK (21.01. – 20.02.)
– Przed Tobą wakacje inne niż
dotychczas. W domowym zaciszu:
albo na łonie rodziny, albo
z ukochaną osobą. Dobry film,
dobra książka i miłość, miłość,
miłość. Taki bezruch najlepiej
ozdabiać długimi spacerami.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Nie ma to
jak urlop nad morzem! Plaża, fale,
wiatr. Ostrożnie tylko ze smażonymi
rybami. Jeżeli jesteś samotny, to
szykuje się wakacyjna, interesująca
znajomość, która może przerodzić
się w coś poważniejszego. VENA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesłać pod adresem redakcji do
26 lipca. Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście w Redakcji.
Poziomo: 1 – przyjaciel Sherlocka
Holmesa, 5 – zwierzątko do komputera, 8 – niemnąca tkanina, 9
– tam szkoła dla pilotów, 10 – tytoń do niuchania, 11 – odzienie, 12 – postać z westernów, 14
– najważniejsza część noża, 16
– pierwiastek chemiczny o symbolu As, 17 – osłania lampę, 19
– święty od rzeczy zagubionych, 21 – odmiana chalcedonu, 22 – łuk nad okiem, 25 – Tadeusz, założył zespół Breakout, 28
– niejeden w sklepie, 29 – największa rzeka Francji, 30 – z mia-
nownikiem i licznikiem, 32 – nasze morze, 34 – budynek dla
krów, 35 – część fajki, 36 – potrzebne krawcowej, 37 – leci
w pończosze, 38 – fenowy wiatr,
wieje w Rumunii, 39 – kojarzy
małżeństwa.
Pionowo: 1 – np. Niagara, 2 – coś
z warzyw, 3 – wodny kwiat, 4
– rodzaj śledzi, 5 – sędziwa dama, 6 – grupa baletowa Małgorzaty Potockiej, 7 – rodzaj uczelni, 13
– czytana podczas mszy św., 15
– Franklin Delano – 26. prezydent
USA, 18 – ubikacja, 20 – fundator
słynnej nagrody lub pierwiastek
chemiczny, 23 – przeczucie, 24
– nalepka lub… kurtuazja, 26
– mocny trunek, 27 – obuwie
na deszczowe dni, 28 – rodzaj wędliny, 31 – Renata – zdobyła medal na olimpiadzie w Atlancie, 33
– coś ze sztućców.
Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w
Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
Rozwiązanie krzyżówki numer 6/2010: Tomek Tryzna „Blady Niko”.
Nagrody otrzymują: Zofia Dym, Krystyna Kwiecień i Anna Pająk
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
Johannes Sachslehner
Marlena de Blasi
Kat z „Listy Schindlera". Zbrodnie
Amona Leopolda Götha
Tamtego lata na Sycylii
Przeł. Magdalena Tulli
Świat Książki, 2010
tłum. Dariusz Salamon
Wyd. ZNAK
Wstrząsająca opowieść o Kacie z „Listy
Schindlera”, oprawcy, który własnoręcznie
zabił ponad 500 ludzi.
„Kto najpierw strzela, ma więcej z życia”. Takie zdanie zdobiło ścianę willi
Amona Leopolda Götha i stało się mottem
jego rządów w podkrakowskim obozie koncentracyjnym w Płaszowie. Podczas dyktowania stenografowi listów i rozkazów,
strzelał przez okno z myśliwskiego karabinu do pracujących przed barakami więźniów…
Pochodzący z Wiednia Göth rozpoczął
karierę w SS na początku 1940 roku. Trzy
lata później za zasługi i postawę otrzymał
komendanturę nowo powstającego obozu
w Płaszowie. O jego metodach głośno było w Generalnym Gubernatorstwie już podczas akcji likwidacyjnej krakowskiego getta. Göth przyczynił się do śmierci blisko 10 000 osób, z których własnoręcznie
zamordował ponad 500. Za te czyny wymierzono mu po wojnie najwyższy wymiar
kary.
Johannes Sachslehner opisał życie jednego z największych zbrodniarzy drugiej
wojny światowej. Pałający sadystycznymi
obsesjami, dokonujący bestialskich mordów Göth był uważany przez więźniów
za ucieleśnienie zła. Kto raz spotkał Kata,
ten już nigdy nie był w stanie wymazać go
ze swojej pamięci.
Długo nie zapomnicie Toski
– wyjątkowej kobiety, która wśród
wspaniałej, sycylijskiej przyrody
prowadzi niezwykły dom, zwany
Villa Donnafugata. Skąd wzięły
się w nim w nim trzydzieści cztery wdowy, pomagające wszystkim w okolicy? Kim jest sama
Toska: bogata, choć kiedyś była
biedna, wykształcona, choć pochodząca z nizin, i mówiąca o sobie, że miała dwa dzieciństwa?
Chou, amerykańska dziennikarka,
która przypadkiem trafi do rajskiej Villi, stanie się świadkiem
zdumiewającej spowiedzi starszej
pani. Usłyszy historię, rozgrywającą się przez kilkadziesiąt lat,
która przywodzi na myśl baśń
o Kopciuszku, słynną powieść
Lampedusy Lampart i głośny film
„Cinema Paradiso”...
Jestem tu podwójnie obca,
po pierwsze Amerykanka, po drugie żona Włocha z Północy. To
miejsce nie przypomina niczego
co kiedykolwiek znałam – stwierdza narratorka. De Blasi daje nam
szansę wniknięcia w świat, którego inaczej byśmy nie poznali.
Konkurs Wydawnictwa Świat Książki KM 7:
Ile wdów mieszka w sycylijskiej Villi?
Gabriel Weston
Cięcie. Opowieść o chirurgii
tłum. Magdalena Czech
Wyd. ZNAK
Cięcie to napisana z zaskakującą szczero ścią książ ka, któ ra po zwa la spoj rzeć
„od środ ka” na pra cę chi rurga i życie
szpitala. Opowieść dedykowana wszystkim fanom seriali medycznych, a szczególnie Chirurgów.
Podobnie jak Atul Gawande w Kompli ka cjach, bry tyj ska chi rurg Ga briel
Weston dzieli się z czytelnikami opowieściami o dramatycznych operacjach, które odbyły się z jej udziałem. Opowiada
też o swoich studiach i karierze: pierwszych wizytach w prosektorium, zdobywa niu po zycji w me dycz nej hie rarchii
i wreszcie o tym, jak trudno kobiecie odnieść sukces w śro dowi sku chi rurgów,
których zachowanie najłatwiej określić
jako styl macho.
Cięcie to książka utrzymana w identycz nym kli ma cie jak se rial Chi rurdzy
– opowiada o codziennym życiu lekarza
oraz za pew nia so lid ną daw kę emo cji
i mrożących krew w żyłach relacje z sali
operacyjnej.
Gabriel Weston ur. w 1970 roku. Córka brytyjskiego dyplomaty sir Johna Westo na, któ ra zde cy dowa ła się na wy bór
zawo du chi rurga. Od 2003 jest człon kiem Royal College of Surgeons. Wspomnie niowe Cię cie to jej książ kowy de biut. Miesz ka w Lon dy nie z mężem
i dwójką dzieci.
Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7
i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
Konkurs Wydawnictwa ZNAK KM 7:
Czym zajmuje się Gabriel Weston, autorka jednej z nowości
wydawnictwa ZNAK?
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7
i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22.
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek;
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59;
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam
Reklama: Beata Dudek tel. 660 515 999 - [email protected]
lipiec-sierpień 2010 nr 7
19
sport
Artur Pióro mistrzem
i wicemistrzem
Europy
Lekkoatleci znów na medal(e)
Pięć medali zdobyli reprezentanci MKS MOS Płomień Sosnowiec podczas Mistrzostw
Polski Juniorów w Białymstoku.
Konkurs rzutu młotem został
zdominowany przez nasze zawodniczki. Agata Jelonkiewicz
z rezultatem 55.13 m stanęła
na najwyższym stopniu podium
wyprzedzając zaledwie o centymetr Dagmarę Stalę, która
w maju uzyskała minimum
na MŚ juniorów w Kanadzie.
W doskonałych nastrojach
z Podlasia wrócił także Dawid
Żebrowski, który w biegu
na 3 km z przeszkodami nie
miał sobie równych wygrywając
z wynikiem 9: 06,82 s. W ostatnim dniu zawodów dorzucił
do swojej bogatej kolekcji medali srebro na 5000 m (15: 14,73
s). Piąty medal wywalczyła
Mar ta Pachota, która do ostatnich metrów walczyła o brąz
w biegu na 5000m uzyskując
czas 17:37,72 s. Czwarta na mecie zawodniczka miała czas tylko o dziewięć setnych gorszy
od zawodniczki Płomienia. Medaliści zasłużyli na wielkie brawa, które należą się także ich
opiekunom i trenerom. W tym
gronie znajdują się: Wiesław
Paszta, Andrzej Kurdziel oraz
Sławomir Muskała. Drużynowo
MKS-MOS Płomień Sosnowiec
zajął 5 miejsce w stawce 172
sklasyfikowanych klubów.
To nie jedyny sukces, który
na przestrzeni ostatnich dni stał
się udziałem sosnowieckich lekkoatletów. Bardzo dobrze zaprezentowała się Agnieszka Bronisz, która podczas Drużynowych
Mistrzostw
Europy
w norweskim Bergen w konkursie pchnięcia kulą sosnowiczanka zajęła 5. miejsce z najlepszym tegorocznym rezultatem 17,00 m.
Na pochwały zasłużyli także młodzicy i dzie ci, którzy
w Chorzowie podczas mistrzostwa Śląska zdobyli aż 18 medali (9 złotych, 5 srebr nych, 4 brązowe). Obok lista
medalistów:
Z ł o t o : Ma rek Brze ziń ski
– 100m /11.63s/ i skok w dal
/6.05m/; Joanna Kijanka– rzut
dyskiem /30.34m/; Szymon Faba – skok wzwyż /180cm/; Łukasz Ko sek – 110m ppł
/16.66s/; Aleksander Sobieraj
– pchnięcie kulą 5kg /12.41m/;
Da mian Ka lin kiewicz – skok
w dal /5.32m/; Adam Kar nicki
– 2000m /6.03.12s/; 4x100m
– Krzysz tof Ptak, Szy mon
Marczuk, Ja cek Ka ba ciń ski,
Ma rek Brze ziń ski /47.25s/.
Srebro:
Jo an na
Kijan ka
– pchnięcie kulą /10.99m/; Radosław Zrobek – rzut dyskiem
/42.85m/; Szymon Faba – 110m
ppł /16.80s/; Małgorzata Kowalska – 100m /13.67s/; Patrycja Kapała – 300m /46.64s/.
Brąz: Szymon Marczuk – 300m
ppł /42.20s/; Jowita Błaszczak– 600m /1.41.53s/; Tomasz
Wroza – skok wzwyż /165cm/;
Seweryn Stępień – 100m
/12.88s/.
Agnieszka Bronisz znakomicie radziła sobie w DME
Krzysztof Polaczkiewicz
Tour de Pologne w Sosnowcu
3 sierpnia do stolicy Zagłębia
Dąbrowskiego zawita Tour de
Pologne. To już 67. edycja tego
prestiżowego wyścigu. W Sosnowcu kolarze wyruszą na trasę 3 etapu, który liczył będzie 122,1 km.
Kolarze ruszą na trasę w Parku Sieleckim. Ulicami 3 Maja,
Narutowicza, 1 Maja, Sienkiewicza i ponownie 3 Maja przejadą rundę honorową po mieście, a następnie udadzą się ulicami 3 Maja, Blachnickiego,
Braci Mieroszewskich, 11 Listopada, Andersa, 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, 3 Maja,
Parkową, Grota Roweckiego
w kierunku Czeladzi. 3. etap tegorocznego Tour de Pologne
UCI Pro Tour z Sosnowca
do Katowic będzie poświęcony
pamięci Franco Balleriniego,
znakomitego włoskiego kolarza,
który zginął 7 lutego 2010
w wieku 45 w wypadku, który
miał miejsce podczas rajdu samochodowego koło Florencji.
Franco był bliskim przyjacielem
dyrektora Tour de Pologne
– Czesława Langa.
W celu upowszechniania kolarstwa wśród mieszkańców Sosnowca, w dniu 3 sierpnia 2010
r. na części trasy przebiegu 3.
etapu 67. Tour de Pologne UCI
Pro Tour w Sosnowcu zostanie
przeprowadzony amatorski wyścig kolarski dzieci i młodzieży.
Będzie to jeden z elementów
kontynuowania tradycji kolarskich w naszym mieście. KP
Premierowy turniej Zagłębie
CUP za nami W Sosnowcu odbył się pierwszy turniej piłkarski Zagłębie CUP 2010.
Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn z rocznika 1993 i młodsi. Dwudniowe zmagania zakończyły się wygraną Rozwoju Katowice. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna gospodarzy prowadzona przez Miłosza
Miśkiewicza.
Sosnowiczanie rozpoczęli udział
w tur nieju od wygranej 3:2
nad Gwardią Warszawa, następnie
ulegli Rozwojowi Katowice 0:2, pokonali 4:3 GKS Katowice oraz
MOSM Tychy 5:2. – To drugie miejsce dedykujemy Arturowi Robakowi,
który nie mógł z nami grać, gdyż
umarła mu mama i podczas trwania
tur nieju odbył się pogrzeb. Jestem
zadowolony z postawy zespołu
w tym tur nieju. Mam tylko uwagi
dotyczące pierwszych minut, gdyż
w każdym meczu początek nie był
najlepszy w naszym wykonaniu.
Szkoda porażki z Rozwojem, jakieś
fatum ciąży nad nami w pojedynkach z tą drużyną. Obiektywnie trzeba jednak przyznać, że rywal był lepszy – powiedział po turnieju trener
sosnowiczan. Oprócz wyróżnień
za drugie miejsce Piotr Bochenek
zgarnął tytuł najlepszego zawodnika
turnieju.
„Zagłębie” wystąpiło w składzie:
Kamil Rabenda, Piotr Cichy – Marcin Gurbiel, Radosław Piętka, Jakub
Jamróz, Łukasz Walczak, Piotr
Ochmański, Piotr Bochenek, Sebastian Domański, Jakub Wites, Bartek Pruś, Kamil Ziętek, Mateusz Baran, Patryk Klich, Jakub Zawartka,
Sebastian Radosz, Michał Grunt. KP
Trzy medale przywiózł Ar tur
Pióro z Mistrzostw Europy
w Pływaniu Niesłyszących, które odbyły się w Dortmundzie.
Sosnowiczanin wywalczył złoto
na dystansie 1500 m oraz srebrne krążki na 200 i 400 m.
Nasz kraj reprezentowało 9
zawodników, ale tylko Artur sięgnął po medale. Wszystkie wywalczył w konkurencjach stylu
dowolnego. – 1500 metrów to
koronny dystans Ar tura i tutaj
nie ukrywam spodziewaliśmy się
medalu. Jednak krążki na 200
i 400 metrów to spora niespodzianka. Myśleliśmy o piątej,
szóstej lokacie, a tutaj taki wynik. Po raz kolejny Artur pokazał, że drzemią w nim ogromne
możliwości – podkreśla Zbigniew Fesper, opiekun i menedżer, a prywatnie dziadek naszego znakomitego pływaka. KP
Sosnowiec na podium
w Sportowym Turnieju
Miast i Gmin
28 czerwca w Sali Marmurowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się
uroczyste podsumowanie XVI
edycji „Spor towego Turnieju
Miast i Gmin”. Miło nam poinformować, że Gmina Sosnowiec
zajęła 3 miejsce w grupie 6
w kat. miast powyżej 100 000
mieszkańców. Podczas tygodnia
spor tu na terenie gminnych
obiektów sportowych, placówek
edukacyjnych i przedszkoli zorganizowano 181 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których
uczestniczyło 23.104 osoby.
Oprócz okazałego pucharu i dyplomu Sosnowiec „zgarnął” nagrodę w wysokości 5 000 tys.
z przeznaczeniem na zakup
sprzętu sportowego. Turniej odbywał się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dniach od 26 maja do 1
czerwca. W turnieju wzięło
udział 221 140 osób z 26 gmin
woj. śląskiego. KP
Trzy razy Gienia
Mistrzostwa Sosnowca Karate Kyokushin
Eugenia Bujak sięgnęła po kolejne laury.
Zawodniczka Grupy Kolarskiej „Zagłębie”
zdobyła złoty medal w jeździe indywidualnej na czas podczas rozgrywanych
w Kielcach Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w kategorii U-23 oraz
sięgnęła po brąz w kategorii elita i srebro
ze startu wspólnego w kategorii orliczek.
– Gienia potwierdziła tym samym bardzo dobre starty w Pucharze Polski zasłużenie stając na podium elity za utytułowanymi zawodniczkami z grup zawodowych.
Pokonała takie zawodniczki jak: Aleksandrę Dawidowicz, Magdalenę Sadłecką
z CCC Polsat i wielokrotną mistrzynię Polski Bogumiłę Matusiak – powiedział Ryszard Bujak, trener GK Zagłębie.
Sosnowiczanka po doskonałych star tach w dotychczasowych wyścigach, zawodniczka Grupy Kolarskiej „Zagłębie”
Sosnowiec, Eugenia Bujak została powołana do kadry Polski w kolarstwie torowym, prowadzonej przez trenera Grzegorz
Ratajczyka. KP
W hali sportowej „Niwka” odbyły się cyklicznie organizowane w naszym mieście
Mistrzostwa Sosnowca Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta Miasta 2010.
W imprezie udział wzięło około 100
zawodników i zawodniczek w różnych
grupach wiekowych. Uczestnicy zawodów rywalizowali w konkurencji kumi-
te light contact dla dzieci i młodzieży,
full contact dla seniorów kategorii
otwartych, kata dla dzieci, młodzieży
i seniorów. Organizatorem zawodów był
Sosnowiecki Klub Karate, a współorganizatorem Urząd Miejski Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz
MOSiR Sosnowiec. KP
20 lipiec-sierpień 2010 nr 7
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Podobne dokumenty