Biuletyn informacyjny ELEKS nr 72 maj

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn informacyjny ELEKS nr 72 maj
b i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
ISSN 1428-3328
maj – czerwiec 2006
nr 72
Wydanie piknikowe
Od Redakcji,
Spotkanie integracyjne w Koninie było mo˝liwe dzi´ki doskonałej
organizacji wielu ludzi zaanga˝owanych w to trudne pod wzgl´dem
logistycznym przedsi´wzi´cie. Było nas ok. 1300 osób (w tym 1250
z pełnym ubezpieczeniem i 50 z ubezpieczeniem sportowym), rozdaliÊmy
1500 bransoletek, przyjechało 14 autokarów, zjedliÊmy ton´
mi´sa i 50 blach ciasta, wypiliÊmy 50 beczek piwa, pilnowało nas
20 ochraniarzy (+ cztery „charakterne” psy), tyle˝ samo było miejsc
potocznie zwanych „toitoikami”. Na placu zabawy postawiliÊmy
ambulans, był profesjonalny fotograf oraz kamerzysta rejestrujàcy
naszà zabaw´, ˝e nie wspomn´ o pucharach dla ka˝dej
z dru˝yn.
Zespół składajàcy si´ z Agnieszki
Pawłowskiej z RDE, Piotra Janczyka,
Tomka Chroboka, Joasi Pawtel,
Iwony Słowiƒskiej (koordynacja
dojazdu) oraz piszàcej te słowa
Oli Krzemieƒ z Biura Spółki, spisał
si´ na … premi´ :-).
Oczekujemy Paƒstwa opinii
na temat imprezy: czy
chcielibyÊcie uczestniczyç
w podobnych imprezach
co roku?
Licheƒ
REDAKTOR NACZELNA:
Aleksandra Krzemieƒ
tel.: 032/ 25 90 313
fax: 032/ 25 90 216
tel. kom.: 601 388 428
e-mail: [email protected]
ELEKTROBUDOWA SA
Katowice, ul. Porcelanowa 12
Sk∏ad i ∏amanie:
IDO
Chorzów, ul. Mazurska 12/1
tel./fax 32/ 249 85 10
Nak∏ad:
1000 egz.
b i u l e t y n
ISSN 1428-3328
marzec - kwiecieƒ 2006
i n f o r m a c y j n y
nr 71
Za zdj´cia oraz obsług´ fot. dzi´kuj´
Marcinowi Pawtel,
KrzyÊkowi Szarwackiemu,
Zbyszkowi Nieradzikowi
oraz Franciszkowi Kupczykowi
z Kazimierza Biskupiego.
Aleksandra Krzemieƒ
pokarm dla duszy
Historia obrazu
Jak g∏osi legenda w leÊnej kapliczce na
soÊnie, Tomasz Kłossowski, polski ˝ołnierz
walczàcy u boku Napoleona – zawiesił
obraz Matki Bo˝ej. Ci´˝ko ranny w bitwie
naro-dów pod Lipskiem (1813 r.) błagał
Maryj´ o ratunek nie chcàc umieraç na
obczyênie. Ukazała mu si´ wówczas koronowana Matka Bo˝a z orłem ratujàc
od niechybnej Êmierci, polecajàc jednoczeÊnie odszukanie swego wizerunku.
Po wielu latach ˝mudnych poszukiwaç
Kłossowski odnalazł niewielki obrazek
we wsi pod Cz´stochowà i wkrótce potem zmarł. Wtedy Maryja ukazała si´
wiernemu czcicielowi Mikołajowi Sikatce
wzywajàc do pokuty i proszàc o modlitw´
mówiàc: „Gdy nadejdà ci´˝kie dni, ci którzy
przyjdà do tego obrazu, b´dà si´ modliç
i pokutowaç, nie zginà. B´d´ uzdrawiaç
chore dusze i ciała (…). Obraz ten niech
b´dzie przeniesiony w godniejsze miejsce
i niech odbiera publicznà czeÊç. Przychodziç b´dà do niego pielgrzymi z całej
Polski i znajdà pocieszenie w swych
strapieniach. Na tym miejscu wybudowany zostanie wspaniały koÊciół ku mej
czci. JeÊli nie zbudujà go ludzie, przyÊl´
aniołów i oni go wybudujà”. OczywiÊcie
nikt nie wierzył Sikatce, dopóki podczas
wielkiej epidemii w 1852 r. obraz nie
zasłynàł wieloma cudami. I tak odtàd do
koÊcioła Êw. Doroty w Licheniu przeniesiono wizerunek i rozpocz´ły si´ pielgrzymki
z całej Polski.
2 lipca 2006 r., a wi´c 2 dni po naszej Mszy
Êw. w koÊciele Êw. Doroty obraz został
przeniesiony do najwi´kszego Sanktuarium
w Polsce.
Tekst powsta∏ na podstawie tygodnika GoÊç Niedzielny
- wydanie piknikowe
wydanie piknikowe
-
czyli Âwi´to ELEKTROBUDOWY - Wielki Piknik w Koninie
Ogłoszenie informacji o pikniku organizowanym w Koninie dla wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY i ich rodzin
zrodziło wi´cej głosów przeciw (daleko,
krótko, ciepło…), ni˝ za. Jednak pojawienie si´ 30 czerwca 2006 r. prawie
1300 osób w Mikorzynie na Wielkim
Pikniku ELEKTROBUDOWY SA, potwierdziło doskonałoÊç tego pomysłu.
Do Lichenia, gdzie odprawiona została
Msza Êw. w intencji pracowników i ich
rodzin, autokary docierały z Gdaƒska,
Ostroł´ki, Warszawy, Płocka, Katowic,
Turoszowa, Jaworzna, Mikołowa, Opola,
no i z samego Konina. W koÊciele
Êw. Doroty Msz´ Êw. odprawił ks. Piotr
Kowalski syn Franciszka Kowalskiego,
a w roli ministrantów wystàpili pracownicy z RDE.
W swych modlitwach nie zapomnieliÊmy równie˝ o wszystkich zmarłych
pracownikach naszej firmy.
Zdj´cie na schodach bazyliki uÊwiadomiło nam ogrom i pot´g´ ELEKTROBUDOWY… Zwiedzanie licheƒskich
atrakcji koƒczyło nasz pobyt w cudownym miejscu, skàd udaliÊmy si´ ju˝ na
miejsce piknikowe, gdzie smakowitych
posiłków, napojów i wszelkiej rozrywki by∏o pod dostatkiem. Na poczàtek
jednak podczas oficjalnego otwarcia
wr´czone zostały jubilatom statuetki
oraz odznaczenia. W swym wystàpieniu
Jacek Faltynowicz, Prezes firmy,
podzi´kował pracownikom i ich rodzinom za przybycie. Prezes Faltynowicz
w krótkich s∏owach wyrazi∏ wdzi´cznoÊç
za zaanga˝owanie w prac´, mówiàc
ELEKTROBUDOWA jest z was dumna,
a my jesteÊmy dumni z ELEKTROBUDOWY. Zwracajàc si´ do jubilatów i ich rodzin doda∏ obowiàzki zawodowe swoich współmał˝onków, cz´sto powodujà
ich nieobecnoÊç w domu – obiecuj´,
˝e to na pewno si´ NIE zmieni !.
Wyst´p kapeli rokowej Przeciàg z pó∏nocnego Mazowsza był na pewno
mocnym akcentem, co nie znaczy, ˝e
przeszkodzi∏o to najbardziej zagorza∏ym
kibicom futbolowym skupiç si´ wokół
telewizora. Po kabarecie „Pod wydrwigroszem” były ju˝ tylko taƒce, którym
na pewno sprzyjała pi´kna pogoda
i doskonała atmosfera. Pokaz fajerwerków na wodzie okazał si´ gwoêdziem
programu koƒczàc naszà doskonałà zabaw´. Choç przed wi´kszoÊcià z nas była
daleka droga do domu, wyje˝d˝aliÊmy
uÊmiechni´ci i zadowoleni. Wedle
˝yczeƒ ks. Piotra, nie dopuÊciliÊmy, aby
zabrakło… piwa.
Aleksandra Krzemieƒ
organizatorka
- wydanie piknikowe
wydanie piknikowe - Uroczysty jubileusz
... a w tabeli bez zmian
„Grali jak nigdy, skoƒczyli jak zawsze” takie
słowa cisnà si´ na usta po przeÊledzeniu
wyników i koƒcowej tabeli rozgrywek
w V Turnieju Siatkarskim o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA.
Tym razem rozgrywki turnieju siatkarskiego przeprowadzono jednego
dnia, było to mo˝liwe dzi´ki du˝ej hali,
na której rozgrywano dwa spotkania
jednoczeÊnie. Niestety, piàta ju˝ edycja
nie wprowadziła zmian w dotychczasowej tabeli, zwyci´zcami zostali niepokonani zawodnicy z Konina.
Na koƒcowy układ tabeli najwi´kszy
wpływ miała druga kolejka spotkaƒ,
w której zwyci´zcy turnieju z Konina
doÊç mocno m´czyli si´ z ekipà z Katowic (po dwóch setach było 1-1), dopiero
trzeci set i gładkie zwyci´stwo koninian
dało im kluczowe dla koƒcowej rywalizacji punkty. W tym samym czasie, kiedy rozentuzjazmowani kibice z Katowic
i Konina szaleli na trybunach po jednej
stronie sali, po drugiej odmłodzona i niezwykle ambitna dru˝yna RWE walczyła
z rutyniarzami z RP, niestety ogromny zapał naszych przyjaciół z RWE nie
wystarczył, aby odnieÊç upragnione
zwyci´stwo. Jak si´ póêniej okazało nie
był to jeszcze koniec emocji bowiem
w trzeciej – rozgrywanej na raty – serii
spotkaƒ wirtuozi z RDE musieli si´ mocno napociç, aby rozstrzygnàç pojedynek z RWE na własnà korzyÊç w dwóch
setach.
Z siatkarskim pozdrowieniem
Tomek Chrobok
organizator
25 lat dla ELEKTROBUDOWY SA
Dariusz Baranowski, Tadeusz Bàczek, Ryszard Bilicki, Dariusz Buchalik, Jarosław Elsner, Dariusz Galas, Jacek Goêdzikiewicz,
Stanisław Grabowski, Krzysztof Idzik, Jerzy Karbowiak, Ewa Kokosiƒska, Henryk Kozłowski, Ró˝a Krupa, Sławomir Krysztofik,
Wojciech Krzywdziƒski, Dariusz Kunikowski, Janusz Lewandowicz, Zbigniew Lis, Eugeniusz LeÊniewski, Marek Lorencki, Jerzy Maluch,
Zenon Marzec, Mirosław Matuszewski, Piotr Mi´tkiewicz, Jan Mory, Marian Naspiƒski, Zbigniew Ogórek, Zbigniew Olfans, Karol Pabisiak,
Marek Pacholec, Marek Pradelski, Zofia StaÊkiewicz, Leszek Szczepaniak, Krzysztof Szostak, Krystyna Weber, Marek Wróbel, Marek Zakrzewski,
Bolesław Zi´ba, Zdzisław Zimny.
RównoczeÊnie w uznaniu za operatywnà, wzorowà i rzetelnà prac´ dla ELEKTROBUDOWY SA zostały nadane odznaczenia „Zasłu˝ony dla
rozwoju przedsi´biorstwa”, które otrzymali: Krzysztof Idzik, Jerzy Maluch, Marian Naspiƒski, Marek Wróbel, Dariusz Galas, Jacek Goêdzikiewicz,
Marek Pradelski, Wojciech Krzywdziƒski, Marek Zakrzewski, Karol Pabisiak, Henryk Kozłowski, Bolesław Zi´ba, Dariusz Kunikowski.
Pamiàtkowe dyplomy, statuetki oraz odznaczenia Jubilatom wr´czyli
Jacek Faltynowicz – Prezes Zarzàdu, Stanisław Rak – Dyrektor Rynku Wytwarzania Energii
i Piotr Janczyk – Dyrektor Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi.
Gratulujemy wszystkim jubilatom i odznaczonym
oraz ˝yczymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Pełne wyniki rozgrywek turniejowych
z 29 czerwca 2006 r.:
RDE
–
RP
2
: 0
(25:12, 25:18)
Biuro Spółki – RWE
2
:
1 (24:26, 25:13, 15:3)
Biuro Spółki –
RDE
1
:
2 (15:25, 25:18, 5:15)
RWE
–
RP
0
:
2
(13:25, 15:25)
RWE
–
RDE
0
:
2
(21:25, 27:29)
RP
–Biuro Spółki
1
:
2 (25:22, 16:25, 6:15)
Joanna Pawtel
organizatorka
Tabela koƒcowa
1. RDE pkt. 6 sety 6-1
2. Biuro Spółki pkt. 5 sety 5-4
3. RP pkt. 4 sety 3-4
4. RWE pkt. 3 sety 1-6
- wydanie piknikowe
wydanie piknikowe
-

Podobne dokumenty