Ekozefir / strona: 1

Komentarze

Transkrypt

Ekozefir / strona: 1
!"#$%&'(')*&"+,-'.
RadiCal'0'+"1,')$&2,'1$+*34,*"&51'%&63'$768,8)*
!"#$%&'(')*&"+,-'/
GreenTech
EC Technology
'
:&$$+;$<=' >$)*' "!&$?4$+2$6' %4"#"0
%2' @#2,A,4+"?<2B' 8&"@C!<>2' 2' 8&"@C!*51' %&0
63' $768,8)*B' !*5&,' +,' !,[email protected]' !&"!C' @#2,0
A,' #' 63?4E' "' "<=&"+2$' ?&"@"12)!,F' G24"#"%,''
:&$$+;$<=' 6"*31C>$' @"' C+"1"<#$?+2,+2,'
8&"@C!*51'+,'7,&@#2$>'8&#3>,#+$'?&"@"12)!CF'
H)2EI,63' *"' >CD' 1' J,#2$' 8&">$!*CF' K51+2$D'
+,' $*,82$' 8&"@C!<3>+36' )*,&,63' )2L' <=&"+2M'
?&"@"12)!"' 8"8&#$#' "I&,+2<#$+2$' $62)>2' NH/'
@"'62+26C6'<#$I"'8&#3!A,@$6'6"D$'73M'+,>0
+"1)#,'J,7&3!,'1'O"44$+7,<='PQ2$6<3RB'!*5&,'
@#2L!2'"@+,12,4+36'S&[email protected]"6'$+$&I22'>$)*'+2$0
6,4D$'),6"13)*,&<#,4+,'$+$&I$*3<#+2$F
'
Z24+2!2' N' P$4$!*&"+2<#+2$' !"6C*"0
1,+$R' )E' )24+2!,62' $+$&I"")#<#[email protected]+362' #$''
#2+*$I&"1,+E'$4$!*&"+2!EB'!*5&$'8&,<C>E'<2<="''
1' 8$A+36' #,!&$)2$' "7&"*51F' 4$!*&"+2<#0
+,' !"6C*,<>,' 8"#1,4,' 8&#[email protected]$' 1)#3)*!26'
+,' 8A3++E' &$IC4,<>L' "7&"*51' +2$' 8"1"@C0
>E<' 8&#3' *36' @"@,*!"13<=' =,A,)51' *38C'
[7C<#$+2$' )24+2!,\F' Z24+2!2' N' )E' +,>7,&@#2$>'
)8&,1+362' )24+2!,62' P+,1$*' 8"13D$>' ]^_'
)8&,1+"?<2R' @")*L8+362' "7$<+2$' +,' &3+!CF'
`#2L!2' #2+*$I&"1,+$>' $4$!*&"+2<$' 1362,&3'
*3<=')24+2!51B','*36'),636'1$+*34,*"&51')E'
[email protected]$+*3<#+$'>,!'1$+*34,*"&51'#')24+2!,62'YNF
Energooszczędność
Niezawodność
'
T++"1,<3>+3' !)#*,A*' 2' 4$8)#,''
,$&"@3+,62!,'8&#$8A31C'8"12$*&#,'#+,<#+2$'
8"8&,12A3')8&,1+"?M'12&+2!,F
'
U2$4"4$*+2$'@"?12,@<#$+2$'1'8&"@C!0
<>2'1$+*34,*"&51'1'8"AE<#$+2C'#'+,>+"1)#362'
&"#12E#,+2,62
Cicha praca
Idealne dopasowanie
'
[email protected]$<[email protected]"1,+2$' +2D)#3' 8"#2"6' =,A,)C'
+,1$*' "' 9' @X' PYR' 1' )*")C+!C' @"' 8"8&#[email protected]+2<='
6"@$42F
'
V"@CA3' I"*"1$' @"' 6"+*,DC' +21$4C>E'
&3#3!"'#12E#,+$'#'[email protected]"!A,@+36')8,)"1,+2$6'
12&+2!,'#'82$&?<2$+2$6'14"*"136F
RadiCal'0'+"1,')$&2,'1$+*34,*"&51'%&63'$768,8)*
!"#$%&'(')*&"+,-'9
Technologia lżejsza
niż wiatr
!"!426,b0c&">$!*')1">$'@"?12,@<#$+2$'1'#,!&$)2$'1$+*34,<>2'2'!426,*3#,<>2'I&"6,@#2'"@'.]]d'&"!CB'<"'#,"1"<"1,A"'138C)#<#$+2$6''
1'/^^^'&"!C'+,'&3+$!'82$&1)#3<=')$&3>+3<='<$+*&,4$!'1$+*34,<3>+3<='#'"@#3)!2$6'<2$8A,' !"#$%&F'[email protected]'*$I"'"!&$)C'@,*C>$')2L'@3+,62<#+3'&"#15>'
%&63B'[email protected]#2$'*&")!,'"'>,!"?M'2'8&,!*3<#+"?M'#,)*")"1,e'8&#$13D)#,',)8$!*3'$!"+"62<#+$F'
N2EIA$'C+"1"<#$?+2,+2$'+,)#3<='13&"751'"&,#'#12L!)#,+2$'#,!&$)C'2<=')*")"1,+2,'8"#1,4,'+,'@")*,&<#,+2$')8&,[email protected]#"+3<='C&#[email protected]#$eB'
<=,&,!*$&3#C>E<3<=')2L'13)"!E'>,!"?<2E'2'+2$#,1"@+"?<2EB'8"#1,4,>E<E'+,'#,)8"!">$+2$'8"*&#$7'136,I,>E<3<='!42$+*51F
N$+*&,4$' 1$+*34,<3>+$' !"#$%&' #+,>@C>E' #,)*")"1,+2$' 1' [email protected]"1+2<*12$' 62$)#!,+2"136B' !"6$&<3>+36B' 8&#$63)A"136' "&,#' 2++3<='
"72$!*,<=' )8$<>,4+$I"' 8&#$#+,<#$+2,' >,!' 7,)$+3B' )#82*,4$B' 4,7"&,*"&2,' 2*8F' `4,' )8&,1+$>' 2' J,<="1$>' "7)ACI2' 2+1$)*"&51' #,!&$)' @#2,A,+2,' %&6'
1)85A8&,<C>E<3<='f'+,)#3<='c,&*+$&51B'"7$>6C>$'<,A3'!&,>F'
technologia = ekologia
Rozwój i projekt
Produkcja
Eksploatacja
Odpady i recykling'
'
T++"1,<3>+$' &"#12E0
#,+2,' @,>E' 6"D421"?M' !&$"1,+2,'
<$+*&,4' $!"4"I2<#+3<=B' #CD31,>E0
<3<=' 6+2$>' $+$&I22B' #,<="1C>E0
<3<='8&#3'*36'13)"!2$'8,&,6$*&3'
JC+!<>"+,4+"?<2F
'
K"#15>'&3+!C'8"#1,4,'
+,'8"@+")#$+2$'>,!"?<2'8&"@C!0
<>2' +,)#3<=' <$+*&,4F' U38"),D,0
63' 8,&!' 6,)#3+"13' 1' <"&,#'
*"'+"1)#$'$4$6$+*3B'73')8$A+2M'
13)"!2')*,[email protected],&@'13!"+,+2,F
'
;C' !"#$%&' )*,12,' +,'
@"7&"';1">$>'!2$)#$+2F'`#2L!2'130
!"&#3)*,+2C' 8"@#$)8"A51' )8&,10
@#"+3<=' @")*,1<51' #,")#<#L0
@#263' ;"72$' *&")!' #12E#,+3<=' #'
[email protected]#2,A,>E<E''2+)*,4,<>EF
'
[email protected],@3' 2' &$<3!42+I'
8&#3<#3+2,>E' )2L' 7,&@#"' 6"<+"'
@"' "<=&"+3' ?&"@"12)!,F' Z#,+C>E<''
8&#3&"@L'2'+,)#$'+,)*L8+$'8"!"4$0
+2,B' !"!426,b'&$<3!42+IC>$'"@8,0
@3' 8"1)*,A$' 1' 13+2!C' 8&"@C!<>2'
<$+*&,4'1$+*34,<3>+3<=F
!"#$%&'(')*&"+,-'a
Jak działa wentylacja
z odzyskiem ciepła?
'
c"12$*&#$' ?12$D$' <#$&8,+$' >$)*''
#'#$1+E*&#'2'@")*,&<#,+$'@"'<$+*&,42'1$+*34,<3>+$>'
8&#$1"@,62'"#+,<#"+362'!"4"&$6'>,)+"'4C7'<2$60
+"+2$72$)!26F' c"@<#,)' 8&#$>?<2,' 8&#$#' 1362$++2!'
"@#3)!C'<2$8A,'8"12$*&#$'8"@I&#$1,')2L'"@'<2$84$>0
)#$I"' 8"12$*&#,' C)C1,+$I"' 2' @")*,&<#,+$' >$)*' @"'
8"62$)#<#$e' 8&#$1"@,62' "#+,<#"+362' !"4"&$6'
8"6,&,e<#"136F' U3<2EI,+$' <2$8A$' 8"12$*&#$''
#' 8"62$)#<#$e' @")*,&<#,+$' >$)*' @"' <$+*&,42' 1$+0
*34,<3>+$>' 8&#$1"@,62' "#+,<#"+362' !"4"&$6''
<#$&1"+36F' c"@<#,)' 8&#$>?<2,' 8&#$#' 1362$++2!'
*&#$' C)C1,+$' "@@,0
"@#3)!C' <2$8A,' 8"12$*&#$'
"12$*&#,' ?12$D$I"
>$' <2$8A"' @"' #26+$I"' 8"12$*&#,'
?12$D$I"'
[email protected]+!C' 8&#$1"0
2' 13&#C<,+$' >$)*' #' [email protected]+!C'
"&$6' #2$4"+36'
@,62' "#+,<#"+362' !"4"&$6'
[email protected]"' 13&#C*+2RF' ;&5>+2!'' 137"&C' <#$&8+2''
,A36' C62$)#0
"#+,<#"+3' !"4"&$6' 72,A36'
<#"+"' 8&#[email protected]' <$+*&,4E'' 1$+*34,<3>+E'
"@51' >,)+"''
P+,' 8"AE<#$+2C' 8&#$1"@51'
2' <2$6+"+2$72$)!2<=RF' h6"D4212,' "+''
3' <#$&8,0
8&#$AE<#,+2$' 8"[email protected]#3'
&8+2' ?<2$++$>'
+2$6' 8"12$*&#,' #' <#$&8+2'
2$)!2$R' 4C7''
P8&#$1"@3' <2$6+"+2$72$)!2$R'
#' <#$&8+2' I&C+*"1$>' i8"8&#$#'
I&C+*"13' 1362$++2!'' <2$8A,''
)+"+2$72$0
P:UN' 0' 8&#$1"@3' >,)+"+2$72$0
)!2$RjF
!"#$%&'(')*&"+,-'g
;,!2'system wentylacyjny'#,8$1+2,'
CD3*!"1+2!"12<#3)*$'2'?12$D$'8"12$*&#$'1'[email protected]+!CB
")#<#[email protected]+"?M'$+$&I22'+,'8"@I&#,+2$'8"12$*&#,'1$+*34,<3>+$I"'[email protected]#2L!2''
1362$++2!"12'"@#3)!C'<2$8A,'1'<$+*&,42RB
!"+*&"4"1,+E'1362,+L'8"12$*&#,'P8"8&#$#'1$+*34,*"&3'1'<$+*&,42RF
'
k")#*'<,A$>'2+)*,4,<>2'1&,#'#'<$+*&,4E'#'"@#3)!2$6'<2$8A,B'>$)*'8"&51+30
1,4+3'#'!")#*$6'2+)*,4,<>2'1$+*34,<>2'I&,12*,<3>+$>B'8"@'1,&C+!2$6'D$'#")*,+2$'
"+,'#,84,+"1,+,'>CD'+,'$*,82$'8&">$!*C'[email protected]+!C'P'$4262+,<>,'!"62+51'1$+0
*34,<>2' I&,12*,<3>+$>B' #,84,+"1,+2$' 8&#$)*&#$+2' @4,' !,+,A51' 1$+*34,<3>+3<=B'
8&#$>?<2,'8&#$#')*&"83B'C62$>)<"12$+2$'<#$&8+2'2'13&#C*+2'2*8FR
Po pierwsze - jakość
Po drugie - najlepsze komponenty
Ukrzyżuj marnowanie energii
'
U362$++2!2' !&#3D"1$' )*")"1,+$' 1' <$+*&,4,<=''
!"#$%&'<$<=C>$'+,>13D)#,')8&,1+"?M'"@#3)!C'<2$8A,'8&#3'+2$12$40
!2<=' "8"&,<=' 8&#$8A31C' 8"12$*&#,F' Z!&C8C4,*+3' @"75&' 1362$+0
+2!51' 8"#1,4,' ")2EI,M' "8*36,4+$' 8,&,6$*&3' @4,' 8")#<#$I54+3<=''
#,)*")"1,eF
Technologia jutra
'
N$+*&,4$'1$+*34,<3>+$' !"#$%&'<$<=C>$'>,!"?M'2'[email protected],0
+"?MF'h#3)!C>$63'*"'8"8&#$#'@7,A"?M'"'!,[email protected]')#<#$I5A')"[email protected]+$>''
2' *&1,A$>' !"+)*&C!<>2' "&,#' >$>' JC+!<>"+,4+"?M' CD3*!"1,+2,F''
k,[email protected]' 138&"@C!"1,+3' $I#$684,&#' 8&#$<="@#2' 8&573' )8&,10
@#,>E<$'8&,[email protected]"1"?M'@#2,A,+2,'1)#3)*!2<='JC+!<>2F''
- lecie
zobowiązuje
do perfekcji
Obróć stratę w zysk
Światowy standard
'
WI"@+2$'#'8&"*"!"A$6'#,1,&0
*36'1'k3"*"B'h+2,' C&"8$>)!,'#"742I"0
1,A,')2L'@"'&[email protected]!<>2'$62)>2'NH/'"'/^'_F'
`3&$!*31,' *,' @$%+2C>$' 62+26,4+$' )8&,1+"?<2' $+$&I$*3<#0
+$' C&#[email protected]#$e' *,!2<=' >,!B' +8F' 1$+*34,*"&3B' <#3' <,A$' C&#[email protected]#$+2,'
#'1$+*34,*"&,62F'`3&$!*31,' &c'")*,*$<#+2$'1<="@#2'1'D3<2$'
1'/^.g'&"!CF'Z24+2!2'1$+*34,*"&51'$768,8)*B'!*5&$'>,!"'>[email protected]+,'
#' 82$&1)#3<=' )*")C>$' %&6,' !"!426,bB' )8$A+2,>E' 136,I,0
+2,' )*,12,+$' 8&#$#' @3&$!*31L' &c' /^.gF' Q,>+"1)#$' 12&+2!2'
1$+*34,*"&51' 8&"62$+2"13<=' K,@2N,4' 2' ")2"13<=' O3X4,@$' 1'
8"AE<#$+2C' #' )24+2!,62' N' )8&,12,>EB' D$' <,A!"12*,' )8&,1+"?M'
1$+*34,*"&,'>$)*'+,'7,&@#"'13)"!26'8"#2"62$F
!"#$%&'(')*&"+,-'l
'
U)#3)*!2$' <$+*&,4$' !"#$%&' 8")2,@,>E' +,>13D)#$>' !4,)3'
1$+*34,*"&3'%&63'$768,8)*B','12L!)#"?M'#'+2<='138"),D"+,'>$)*'
1' ' )C8$&$+$&I"")#<#[email protected]+$' 1$+*34,*"&3' #' )24+2!,62' $4$!*&"+2<#+2$'
&,<"1,+362'@"'8$&J$!<>2'12&+2!,62F
!"6C*"1,+362'P NRB'#'@"8&,<"1,+362'@"'8$&J$!<>2'12&+2!,62F
Po trzecie - intuicyjne sterowanie
Kontroluj świat...
...sterownikiem Ekozefir Standard
'
Z*,[email protected],&@"1$'
)*$&"0
1,+2$' 62!&"8&"<$)"&"1$' 130
!"&#3)*C>E<$' #A"D"+$' ,4I"&3*63''
#' 13?12$*4,<#$6' mN`' CA,*12,>E0
<36'!"6C+2!,<>LF''
Po czwarte - rozwój
Innowacyjne technologie
e
'
!"!426,b' +,' 8&#$)*&#$+2' .g' 4,*' )1$>' @#2,A,4+"?<2''
+2$C)*,++2$'[email protected]")!"+,4,')1">$'13&"73B'18&"1,@#,>E<'+"1$'*$<=0
+"4"I2$'2'@"8&,<"1C>E<')#<#$I5A3'!"+)*&C!<>2F
'
;"' &$!C8$&,*"&3' !"#$%&' ()&"(*+#,-.' /*' 0"12!,' &./$!'
1$!3&"/,4#/5'6"783*49:B'!*5&,'8"'&,#'82$&1)#3'+,')#$&"!E')!,4L'
#,)*")"1,+,'#")*,A,'1A,?+2$'1'*3<='C&#[email protected]#$+2,<=F
...sterownikiem Ekozefir Digital
'
Z*,[email protected],&@"1$' 1' <$+*&,0
4,<=' Kk0 k ' "&,#' "8<>"+,4+$' 1'
8"#")*,A3<=F' Z*$&"1,+2$' 62!&"0
8&"<$)"&"1$' #' 12L!)#36' I&,%<#0
+36'13?12$*4,<#$6'mN`F'
'
`#2L!2' 2+J"&6,<>"6' #' 12L!)#$>' 42<#73' <#C>+2!51' "J$0
&C>$' 12L<$>' JC+!<>2B' "' 7,&@#2$>' #A"D"+3<=' ,4I"&3*6,<=' @#2,A,+2,F''
U3?12$*4,<#' 2+J"&6C>$' +,' 72$DE<"' "' 12L!)#"?<2' 8,&,6$*&51''
>[email protected]+"<#$?+2$F' [email protected]"1,+3' #$I,&' C6"D4212,' <#,)"1$' 8&"I&,6"0
1,+2$'8&,<3'<$+*&,42F
... bez ograniczeń
sterownikiem Ekotouch
'
W,,1,+)"1,+3')*$&"1+2!'I&C8"13B'#'@CD36B'!"4"&"136B''
@"*3!"136' $!&,+$6' mN`' C6"D4212,' 8$A+E' !"+*&"4L' +,@' .' @"'
a' 4C7' n' <$+*&,4' #$' )*$&"1,+2$6' !"#$%&' Z*,[email protected],&@' 4C7' `2I2*,4F''
X,&@#"'8&")*3'2'2+*C2<3>+3'2+*$&J$>)'CD3*!"1+2!,'8"#1,4,'+,'A,*1E''
2')#37!E'"7)ACIL'12$4C'<$+*&,4F'`#2L!2'1A,)+$6C'#$I,&"12'1#7"I,0
<,' <$+*&,4$' #$' )*$&"1+2!2$6' !"#$%&' Z*,[email protected],&@' "' 8&"I&,6"1,+2$'
<#,)"1$F
!"#$%&'(')*&"+,-'d
'
G2&6,' !"!426,b' #,8&"8"+"1,A,' &51+2$D' <$+*&,4$
<$+*&,4$''
8"@12$)#,+$' ' #' 1362$++2!,62' 8&#$<218&[email protected]"1362' P)$&2,' KcRB''
!*5&$'6,)"1"'8&#3>LA3')2L'+,'&3+!CF
Badania techniczne
'
Y!*C,4+2$'*&1,>E'8&,<$'+,@'!"4$>+362'6"@$4,62'<$+*&,4''
#' >$)#<#$' 4$8)#362' 8,&,6$*&,62B' #' 13!"&#3)*,+2$6' +,>+"1"<#$0
?+2$>)#3<=' *$<=+2!' 8&">$!*"1,+2,' !"68C*$&"1$I"' NY`B' 1' 8$A+2'
#,)ACIC>E<362'+,'62,+"'#,,1,+)"1,+3<='C&#[email protected]#$e'ooT'12$!CF
Co i gdzie znajdziesz
c&$#$+*,<>,'<$+*&,4'1$+*34,<3>+3<=
H#+,<#$+2$'<$+*&,4
U3!&$)')#37!2$I"'@"7"&C
)*&"+,'.^'0'/n
)*&"+,'..
)*&"+,'./
;$/3&*1$' !"#$%&'+"'<==='73/h'
)*&"+,'.9'0'/n
Kk0hc
Kk0hc
)*&"+,'.9'0'.a
)*&"+,'.g'0'.l
Kk0Zc
Kk0Zc
)*&"+,'.d'0'.n
)*&"+,'.]'0'/^
Kk0kc
Kk0kc
Kk0 k
)*&"+,'/.'0'//
)*&"+,'/9'0'/a
)*&"+,'/g'0'/l
''''''''''''
''''''
''''''''''''VTQT0VYo-'kc
'('Zc '('Zcc
)*&"+,'/d'0'/n
Sterowniki oraz opcje do central wentylacyjnych
strona 29 - 42
>3$&"(/,!,'4$/3&*1' !"#$%&?
Ekoz$%&'Z*,[email protected],&@
'
)*&"+,'9^
V2+20V,b
'
)*&"+,'9.
`2I2*,40
'
)*&"+,'9/'0'99
'''''''''''''''
''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' !"*"C<=
)*&"+,'9a'0'9g
'''''''''''''''
''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' !"*"C<='p
)*&"+,'9l'0'9d
H8<>$'@"@,*!"1$
s*&"+,'9n'0'a.
!"#$%&'(')*&"+,-'n
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
Legenda zastosowanych ikon
U'!,*,4"IC'#+,>@E'c,e)*1"'2!"+3'1'@15<='1,&2,+*,<='!"4"&3)*3<#+3<='
'''''#2$4"+36'0'138"),D$+2$')*,[email protected],&@"1$
'
''''')#,&36'0'138"),D$+2$'"8<>"+,4+$'
Q,I&#$1+2<,'$4$!*&3<#+,
Z*$&"1,+2$'Z*,[email protected],&@
Q,I&#$1+2<,'1"@+,
Z*$&"1,+2$'`2I2*,40
Q,I&#$1+2<,'1)*L8+,
Z*$&"1,+2$' !"*"C<=
N=A"@+2<,
Z*$&"1,+2$'V2+20V,b
W$1+L*&#+,'#62,+,'8C+!*C'8&,<3
`[email protected]!"1,+$'@"'1)85A8&,<3'
#'I&C+*"136'1362$++2!2$6'<2$8A,
U375&'"7$>?<2,
`"@,*!"13'<#C>+2!
U375&'<#$&8+2
U3!"+,+2$'@,<="1$
K$<3&!C4,<>,
c&#$8C)*+2<,
Q2$#,4$D+$')*$&"1,+2$'+,12$1$6'
2'1312$1$6
U)85A8&,<,'#'!"62+!2$6
c&"I&,6,*"&'<#,)"13
G24*&3
U!A,@'4$*+2
c"#3<>,'8&,<3')*">E<,'('+,?<2$++,'
#'!&5M<,62'+,'I5&#$
+$&I"")#<#[email protected]+$'1$+*34,*"&3'
#'*$<=+"4"I2E' N
c"#3<>,'8&,<3'8A,)!,
H<=&"+,'!426,*CB'!*5&,')2L'"8A,<,F
c"#3<>,'8&,<3')*">E<,'('+,?<2$++,'
#'!&5M<,62'8"'7"!,<=
!"#$%&'(')*&"+,-']
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
Prezentacja central wentylacyjnych
"'[email protected],>+"?<2'@"'.^^^'69(=
Jakość i wygoda
'
W,8"#+,>')2L')#<#$I5A"1"'#'+,)#362'8&"@C!*,62F'c&#3I"*"1,42?63'!4,&"1+3'8"@)*,1"13'"82)'*,!B'73'CA,*12M';"72$'"8*36,4+3'1375&F''
`4,' @"!A,@+$I"' @"8,)"1,+2,' <$+*&,4' !"#$%&' @"' ;1">$>' 2+)*,4,<>2B' 1' <,A36' !&,>C' <#$!,>E' +,' N2$72$' +,)2' c,&*+$&#3B' I"*"12' )8&")*,M' 12L!)#"?<2'
;1"2<='136,I,eF'''
Kompaktowe rozmiary w parze z estetyką
'
N$+*&,4$' !"#$%&B'@#2L!2'+2$12$4!26'I,7,&3*"6'@")!"+,4$'+,@,>E')2L'@"'6"+*,DC'1'*&[email protected]+"'@")*L8+3<='62$>)<,<=B'
#,<="1C>E<')1E'JC+!<>"+,4+"?M'2'$)*$*3!LF
Komfort dla ucha
'
[email protected]+E' #' #,4$*' <$+*&,4' 1$+*34,<3>+3<=' !"#$%&' >$)*' 2<=' <2<=,' 8&,<,F' U3*AC62$+2$' 8"@#$)8"A51' 8"#1,4,' +,' !"6J"&*'
CD3*!"1,+2,'1'@CD3<='>,!'2'6+2$>)#3<='2+)*,4,<>,<='@"6"13<=F'`#2L!2'+"1"<#$)+36')24+2!"6'#$')*$&"1,+2$6' N'+,)#$'<$+*&,4$'
$62*C>E'>$)#<#$'6+2$>'@S12L!51'+2D'1')*,&)#3<='&"#12E#,+2,<='1$+*34,*"&51F
Elastyczny @"75&
'
N$+*&,4$' !"#$%&' 130
8"),D"+$' )E' @4,' 12L!)#"?<2' #,0
)*")"1,e' 1' 1362$++2!2' "@#3)!C'
<2$8A,' "' &"#)*,12$' 8A3*' /F/' 66F'
U')#<#$I54+3<=')3*C,<>,<='6"D+,'
#,)*")"1,M' 1362$++2$B' +8F' @4,'
+,>12L!)#$I"'"@#3)!C'<2$8A,'"&,#'
#,)*")"1,+2,' :UN' 0' 1362$++2!2'
.Fn'66'4C7B'+8F'73'C#3)!,M'12L!0
)#3')8&LD'"&,#'12L!)#E'"@8"&+"?M'
+,' #,4,@#,+2$' 0' 1362$++2!2' 9F^'
66F
!"#$%&'(')*&"+,-'.^
''''
N$&*3%!,* od natury
Jak )8"@'2IA3
'
N$+*&,4$' >[email protected]+"<#L?<2"0
1$'2'"!,74"1,+$F'Z$&2,'Kk0 k '130
8"),D"+,' 1' )*$&"1+2!' `2I2*,40 F''
Z$&2,' V2+20V,b' 138"),D"+,' 1'
)*$&"1+2!' V2+20V,bF' c"#")*,A$'
)$&2$' 138"),D"+$' 1' )*$&"1+2!'
Z*,[email protected],&@' "&,#' +,I&#$1+2<L' $4$!0
*&3<#+E'P"8<>"+,4+2$'+,I&#$1+2<,'
1"@+,B')$&2$'Kk0hc B'Kk0Zc '2'Kk0
0kc '"8<>"+,4+2$'`2I2*,40 RF'
Generator'<2$8A,
'
W,)*")"1,+$' !&#3D"1$'
1362$++2!2' "@#3)!C' <2$8A,' #' ,4C0
62+2"1362' 8A3*,62' "' )8$<>,4+36'
!)#*,A<2$'#'"8*36,42#,<>E'12$4!"?<2'
2'24"?<2'8A3*'1362$++2!,'I1,&,+*C0
>E<$'+,>4$8)#3'"@#3)!'<2$8A,F
'
N$+*&,4$' )$&22' Kk0Zc '
138"),D"+$' )E' 1' )C8$&$+$&I"0
")#<#[email protected]+$' 1$+*34,*"&3' #' $4$!0
*&"+2<#+E' !"6C*,<>E' P NR' %&63'
$768,8)*' 0' +,>7,&@#2$>' $+$&I"0
")#<#[email protected]+$'+,'?12$<2$F''W,8$1+2,>E'
+,>+2D)#3'8"#2"6'=,A,)C'2'127&,<>2B'
+,>12L!)#3' #,!&$)' 7$#)*&,*+$>' &$0
IC4,<>2'"&,#'+,>13D)#E'*&1,A"?MF
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
A.)"2*B$/,$
centrali
Oznaczenie central
Q"62+,4+,'(.+*9/"@M'<$+*&,42'1'69(=
Opcje
60'''''''0'8"#3<>,'8&,<3'!4,)3<#+,'P)*">E<,'4C7'+,?<2$++,B'!&5M<$'8"'7"!,<='<$+*&,42B'>[email protected]$+'
''''''''''''''+,@'@&CI26RB
SP'''''''0'8"#3<>,'8&,<3'8A,)!,'P8"@12$)#,+,'4C7'4$DE<,B'!&5M<$'8"'7"!,<='<$+*&,42B'>[email protected]$+'
''''''''''''''"7"!'@&CI2$I"RB
F0''''''0'8"#3<>,'8&,<3'C+21$&),4+,'P)*">E<,'4C7'+,?<2$++,B'1)#3)*!2$'!&5M<$'
''''''''''''''1'I5&+$>'!4,82$'<$+*&,42RB
6'''''''0'<$+*&,4$')C8$&$+$&I"")#<#[email protected]+$B'8"#3<>,'8&,<3'>,!'kcF
N>O
0'<$+*&,4,'1'13!"+,+2C')8$<>,4+36
''P+8F'#62$+2"+$'I,7,&3*3'<$+*&,42B'!&5M<$B
''1$+*34,*"&3B'+,I&#$1+2<,'1"@+,B'2*8FR
U3!&$)')8&LDC
U3!&$)')8&,1+"?<2
Z8&LD'@3)8"#3<3>+3'ic,j
Z8&,1+"?M''"@#3)!C'<2$8A,'i_j
&"#)*,1'8A3*'1362$++2!,
"@#3)!C'1'66
0'&$!C8$&,*"&'!&#3D"13
0'&$!C8$&,*"&'8&#$<218&[email protected]"13
0'&$I$+$&,*"&'"7&"*"13
0'<$+*&,4,'V2+20V,b'
''#'&$!C8$&,*"&$6'!&#3D"136
0'&$!C8$&,*"&'!&#3D"13'1'"[email protected]"12$
NHO
NGO
N O
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i69(=j'
N0O
0'<$+*&,4,'1'13!"+,+2C'4C)*&#,+36'
''P*#+F'$4$6$+*3'!"+)*&C!<>2'2'138"),D$+2,'
''<$+*&,42')E'8&#$+2$)2"+$'#'8&,1$>')*&"+3'
''<$+*&,42'+,'4$1E'2'"@1&"*+2$RB'@4,'8"#3<>2'8&,<3
''kc'2'hc'8,*&#E<'"@')*&"+3')$&12)"1$>B'@4,'8"#3<>2
''8&,<3'Zc'8,*&#E<'"@'I5&3'<$+*&,42
0'<$+*&,4,'1'13!"+,+2C'7,)$+"136
0'<$+*&,4,'8")2,@,'1$+*34,*"&3'
''#'$4$!*&"+2<#+E'!"6C*,<>E'P NR
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i69(=j'
0'@"@,*!"1$'!4,83'&$12#3>+$
C6DE==D 6
0' N$+*&,4,' #' &$!C8$&,*"&$6' !&#3D"136B' [email protected],>+"?M' +"62+,4+,' <$+*&,42' *"' /^^' 69(=B' 1$&)>,'
$+$&I"")#<#[email protected]+,B'8"#3<>,'8&,<3'!4,)3<#+,'P)*">E<,'4C7'+,?<2$++,B'!&5M<$'8"'7"!,<='<$+*&,42B'>[email protected]$+'+,@'
@&CI26RF
C6D<===DF0 GHDEIE'
0'N$+*&,4,'#'&$!C8$&,*"&$6'!&#3D"136B'[email protected],>+"?M'+"62+,4+,'<$+*&,42'*"'.^^^'69(=B'8"#3<>,'8&,<3'C+20
1$&),4+,'P)*">E<,'4C7'+,?<2$++,B'1)#3)*!2$'!&5M<$'1'I5&+$>'!4,82$'<$+*&,42RB'<$+*&,4,'8")2,@,'1$+*340
,*"&3' NB'<$+*&,4,'1'13!"+,+2C'7,)$+"136'2'4C)*&#,+36B'&"#)*,1'8A3*'1362$++2!,'"@#3)!C'/F/'66F
C0D<E==D>0 HDEIJ'
0' N$+*&,4,' #' &$!C8$&,*"&$6' 8&#$<218&[email protected]"136B' [email protected],>+"?M' +"62+,4+,' <$+*&,42' *"' ./^^' 69(=B' 8"#3<>,'
8&,<3'8A,)!,'P8"@12$)#,+,'4C7'4$DE<,B'!&5M<$'8"'7"!,<='<$+*&,42B'>[email protected]$+'"7"!'@&CI2$I"RB'<$+*&,4,'8")2,@,
1$+*34,*"&3' NB'<$+*&,4,'1'13!"+,+2C'4C)*&#,+36B'&"#)*,1'8A3*'1362$++2!,'/Fa'66F
KK6DL==D>00
0'N$+*&,4,'V2+20V,b'#'1362$++2!2$6'!&#3D"136B'[email protected],>+"?M'+"62+,4+,'<$+*&,42'*"'g^^'69(=B'8"#3<>,'
8&,<3'8A,)!,'P8"@12$)#,+,'4C7'4$DE<,B'!&5M<$'8"'7"!,<='<$+*&,42B'>[email protected]$+'"7"!'@&CI2$I"RB'<$+*&,4,'8")2,@,
@"@,*!"1$'!4,83'&$12#3>+$'"&,#'1$+*34,*"&3' NF
!"#$%&'(')*&"+,-'..
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
Wykres szybkiego doboru
r'
Kk0/^^0 k
r'
Kk0/^^0kc(Zc(hc
r'
Kk0/^^0kc (Zc (hc
r'
VVk09^^0PFFFR
r'
Kk09g^0kc(Zc(hc
r'
Kk09g^0kc (Zc (hc
r'
Kk0a^^0 k
r'
VVk0g^^0PFFFR
r'
Kk0g^^0kc(Zc(hc
r'
Kk0g^^0kc (Zc (hc
r'
Kk0l^^0 k
r'
VVk0d^^0PFFFR
r'
Kk0d^^0kc(Zc(hc
r'
Kk0d^^0kc (Zc (hc
r'
Kk0n^^0 k
rr'
Kk0.^^^0 k
0&#.!-*+'+"P"&8?
'
[email protected],>+"?M' 1$+*34,<>2' 1' @"6!C' >[email protected]+"&"@#2++36' 6"D+,'
1' 8&#3742D$+2C' "742<#3M' 8"8&#$#' 8"6+"D$+2$' >$I"' 8"12$&#<=+2' CD3*0
!"1$>' 2' 13)"!"?<2' P"!F' 96RF' c&#3!A,@"1"' @4,' @"6!C' "' 8"12$&#<=+2''
.g^'6/'2'13)"!"?<2'9'6''[email protected],>+"?M'1$+*34,<>2'13+2$)2$'.g^'t'9'u'ag^'69(=F
W' 13!&$)C' 6"D+,' "@<#3*,M' "@8"[email protected]+2$' @4,' *$>' [email protected],>+"?<2' <$+*&,0
4$' VVk0g^^0PFFFRB' Kk0g^^0kc(Zc(hcB' Kk0g^^0kc (Zc (hc B' Kk0l^^0 k B''
VVk0d^^0PFFFRB'Kk0d^^0kc (Zc (hc B'"&,#'Kk0n^^0 k F'Z8"?&[email protected]'*3<='<$+*&,4'
1372$&,63'"8*36,4+E'@4,'@,+$>'2+)*,4,<>2'8"@'1#[email protected]$6'8"#3<>2'8&,<3B'C!A,0
@C'!&5M<51B'#CD3<2,'$+$&I22B'6"D4213<='1$&)>2')*$&"1,+2,B'2*8F
Czym
13!&$)')#37!2$I"'@"7"&Cs
C
zym jest
jest 1
3!&$)'))#37!2$I"'@
@"7"&Cs
Jak
Jak @"72$&,Ms
@"72$&,Ms
'
U3!&$)'
)#37!2$I"'
I&,%<#+3'
U3
)#3
#37!2$I"
I"' @"7"&C' 1' I&
I&,%<#+3
+3' )8")57'
)8"
8")57' 8&
8&#[email protected])*,12,'
6"D421$'#,!&$)3'8&,<3'<$+*&,4F'Q,'")2'8"#2"6$>'"#+,<#"+,'>$)*'[email protected],>0
6"
+"?M'1$+*34,<>2B'+,*"62,)*'+,'")2'82"+"1$>'1382),+$'1)#3)*!2$'6"@$4$'
<$+*&,4'#,1,&*$'1'*36'!,*,4"ICF'`#2L!2'*$6C'6"D4213'>$)*'1)*L8+3'@"75&'
C&#[email protected]#$+2,'@"')1"2<='8"*&#$7F'Z#<#$I5A"1$'@,+$'*$<=+2<#+$'#+,>@C>E')2L''
1'@,4)#$>'<#L?<2'!,*,4"ICF''
'
k,[email protected],'<$+*&,4,'8")2,@,'#,!&$)'8&,<3'"#+,<#"+3'@1"6,'"@<2$+2,62'
!"4"&C' #2$4"+$I"-' >,)+36' 2' <2$6+36F' k"4"&' >,)+3' #2$4"+3' "#+,<#,' "8*36,4+3'
#,!&$)'8&,<3'@4,'+"62+,4+$>'1$+*34,<>2'[email protected]+!CF'k"4"&'<2$6+3'#2$4"+3'"#+,<#,'
#,!&$)3'8&,<3'<$+*&,42'1')3*C,<>2B'[email protected]'136,I,+,'2+*$+)31+"?M'1$+*34,<>2'>$)*'
6+2$>)#,'P+8F'1'+"<3R'4C7'12L!)#,'P+8F'8&#3'12L!)#$>'24"?<2'I"?<2R'+2D'+"62+,4+,F'
'
c"'
[email protected],>+"?<2'
c" "!&$?4$+2C'
"!&
!&$?
$?4$
4$+2
+2C' 136,I,+$>'>' [email protected],
@,>+
>+"?
"?<2
<2' 1$+*34,<>2'
1$+*3
*34,
4,<>
<>2'2''
1'"72$!<2$'P+8F'#'!&"*+"?<2'1362,+'4C7'24"?<2'")57RB'"@)#C!C>$63'*E'
1'"72$!<2$'P+8F'#'!&"*+"?<2'1362,+'4C7'24"?<2'")57RB'"@)#C!C>$63
63'*
'*E'
E'
1,&*"?M'+,'")2'8"#2"6$>F'Q,)*L8+2$'@4,'*$>'[email protected],>+"?<2')8&,[email protected]#,63B'
@4,' >,!2<=' <$+*&,4B' 62$?<2' )2L' "+,' 1' "7)#,&#$' !"4"&C' #2$4"+$I"F''
U,&*"'137&,M'*$'6"@$4$B'@4,'!*5&3<='136,I,+,'[email protected],>+"?M'62$?<2'
)2L'1'#,!&$)2$'!"4"&C'>,)+$I"'#2$4"+$I"B',73'62$M'&$#$&1L'#,&51+"'
+,' #6+2$>)#$+2$B' >,!' 2' #12L!)#$+2$' 2+*$+)31+"?<2' 1$+*34,<>2B' [email protected]'
[email protected]#2$'*"'8"*&#$7+$F'
'
c,62L*,>B' D$' 8"13D)#3' 13!&$)' 8&#[email protected])*,12,' 1' )8")57' "I54+3'
#,!&$)3' 8&,<3' <$+*&,4F' Z#<#$I5A"1$' @,+$' *$<=+2<#+$B' !"+2$<#+$' @"'
@"!A,@+2$>)#$I"'@"7"&C'<$+*&,42B'#+,>@C>E')2L'1'@,4)#$>'<#L?<2'!,*,4"ICF
!"#$%&'(')*&"+,-'./
U'#12E#!C'#$')*,A36'&"#1">$6'8&"@C!*51B' !"!426,b0c&">$!*')8F>F'#,)*&#$I,')"72$'8&,1"'@"'18&"1,@#$+2,'#62,+3'8,&,6$*&51'2'1362,&51'7$#'C8&#[email protected]+2$I"'2+J"&6"1,+2,'"'*36F
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
Opcje
A.)"2*B$/,$
centrali
;$/3&*1$'#'"+#.2!,$7'4,$)-*
U3!&$)')8&LDC
U3!&$)')8&,1+"?<22
Z8&LD'@3)8"#3<3>+3'ic,j
Z8&,1+"?M''"@#3)!C'<2$8A,'i_j
1000
85
800
80
600
75
400
70
200
65
0
60
0
200
400
600
800
1000
0
200
400
600
9
Recyrkulacja
'
K$<3&!C4,<>,' )ACD3' @"'
#,1&,<,+2,' 8"12$*&#,' C)C1,0
+$I"' @"' 8"62$)#<#$eB' +8F' 8&#3'
&"#I&#$1,+2C' 8"62$)#<#$eB' 1'
!*5&3<=' >$)#<#$' +2$' 8&#$731,>E'
[email protected]#2$F' V"D$' *,!D$' )ACD3M' @"' "@0
)#&,+2,+2,' 1362$++2!,' "@#3)!CF'
Z*$&"1+2!' Z*,[email protected],&@' C6"D4212,'
8&#$AE<#,+2$' &$<3&!C4,<>2' #' 8"#2"0
6C' )*$&"1+2!,' +,?<2$++$I"B' ,' 1'
)*$&"1+2!C' `2I2*,40 ' @"@,*!"1"'
6"D+,' >E' 8&#$AE<#3M' #' 8"#2"6C'
8&"I&,6,*"&,' <#,)"1$I"' "&,#'
JC+!<>2'WWccF
!"#$%&'(')*&"+,-'.9
c&"I&,6,*"&
czasowy
'
N$+*&,4$' Kk0hc ' #$'
)*$&"1+2!2$6' `2I2*,40 ' 8")2,@,>E'
8&"I&,6,*"&'<#,)"13B'C6"D4212,0
>E<3' #62,+L' 8,&,6$*&51' 8&,<3'
<$+*&,42'1'<#*$&$<='8C+!*,<='<#,0
)"13<=' 1' <2EIC' @"73B' [email protected]@C0
,4+2$' @4,' !,[email protected]$I"' #' )[email protected]' @+2'
*3I"@+2,F' hD3*!"1+2!' 6"D$' #,0
8&"I&,6"1,M' #62,+L' [email protected],>+"?<2'
1$+*34,<>2B'*$68$&,*C&3'#,@,+$>'
#'&$IC4"1,+36'<#C>+2!2$6B'<#3'*$D'
8&#$AE<#3M' <#$&8+2LB' "7$>?<2$' 4C7'
&$<3&!C4,<>LF
1000
9
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i6 (=j'
Kk0/^^0hc 0/F/
800
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i6 (=j'
Kk09g^0hc 0/F/
''
Kk0g^^0hc 0/F/
''
Kk0d^^0hc 0/F/
'
Z*$&C>'#,'8"6"<E'
dotyku
GC+!<>,'ZZPP
'
`"' )*$&"1+2!,' !"#$%&'
Z*,[email protected],&@' "&,#' `2I2*,40 ' 1' <$+0
*&,4,<=' #' )$&22' Kk0hc ' 6"D421$'
>$)*' #,)*")"1,+2$' )*$&"1+2!,''
!";"C<=' #' !"4"&"136' 8,+$4$6'
@"*3!"136B' !*5&3' C6"D4212,'
7,&@#2$>' 2+*C2<3>+$' )*$&"1,+2$' "@'
>[email protected]+$>'@"'<#*$&$<='4C7'"?62C'<$+0
*&,4'>[email protected]+"<#$?+2$F'U)#3)*!2$'8,&,0
6$*&3'<$+*&,4'8&#[email protected])*,12"+$')E'1'
<#3*$4+$>'J"&62$'#'A,*136'@"'+2<='
@")*L8$6F
'
WWcc'PW$1+L*&#+,'W62,0
+,' cC+!*C' c&,<3R' *"' "#+,<#$+2$'
JC+!<>2'2+*$I&C>E<$>'8&,<L'<$+*&,42'
#' $4$6$+*,62' #$1+L*&#+362B' +8F'
#' "!,8$6' !C<=$++36' 4C7' <#C>+20
!2$6' NH/B' #62$+2,>E<' [email protected],>+"0
?<2' 1$+*34,*"&51' 2' >[email protected]+"<#$?+2$'
#')3)*$6$6',4,&6"136'[email protected]+!C'
0'"7+2D,>E<'[email protected],>+"?<2'1$+*34,*"0
&51'2'*$68$&,*C&L'#,@,+E'4C7'<,A0
!"12<2$'13AE<#,>E<$'<$+*&,4L'8&#3'
#,AE<#$+2C',4,&6CF
U'#12E#!C'#$')*,A36'&"#1">$6'8&"@C!*51B' !"!426,b0c&">$!*')8F>F'#,)*&#$I,')"72$'8&,1"'@"'18&"1,@#$+2,'#62,+3'8,&,6$*&51'2'1362,&51'7$#'C8&#[email protected]+2$I"'2+J"&6"1,+2,'"'*36F
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
***
0,6 / 4,6 / 15,0
/ 34,6 / 66
1,2 / 8,6 / 27,8
/ 64 / 123
2,0 / 14,0 / 45,4
105 / 199
2,4 / 17,6 / 57
/ 132 / 253
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
A
B
C
D
v'@4,'2+)*,4,<>2'"'"8"&,<='.g^'c,'8&#3'+"62+,4+$>'[email protected],>+"?<2'<$+*&,42B
vv''<$+*&,4,'#'[email protected]"1,+36'"7$>?<2$6'1362$++2!,'"@#3)!CB
vvv'@4,'1362$++2!,'/F/'66B'+"62+,4+$>'[email protected],>+"?<2B'<#3++2!'d^(g^'wN'I42!"4'9g_'('d^(g^'wN'1"@,F
c,&,6$*&3'"742<#$+2"1$-''
'
'
'
*z'u'0/^'wNB'*1'u'p/^'wNB'x1'u'g^'_F
c,&,6$*&3'I&,+2<#+$-''
'
'
'
*z'u'0/^'wNB'*1'u'pa^'wNB'x1'u'gg'_F
A
D
B
D
D
D
D
A
70
D
D
B
C
D
D
C
[email protected]"!'#'I5&3
[email protected]"!'#'8&#"@C
;&5>+2!'
137"&C'
<#$&8+2'
P"8<>,R
l
[email protected]"!'#'7"!C
>4Q$7*3'+#,*-*/,*
824"*
.
d
g
P"8<>,R
a
U.
Q.
U/
GQ
Z
Q/
Q/
U.
Q.
U/
GU
.
^
Q
W;
Uk
9
UU
/
;Z
UQ
[email protected]"!'#'8&#"@C'('13!"+,+2$'<$+*&,42'BB8&,1$\'PKk0hc R
!"#$%&'(')*&"+,-'.a
[email protected]"!'#'8&#"@C'('13!"+,+2$'<$+*&,42'BB4$1$\'PKk0hc mR
Q.'0'?12$D$'8"12$*&#$
Q/'0'+,12$1'@"'8"62$)#<#$e
U.'0'1312$1'#'8"62$)#<#$e
U/'0'1312$1'+,'#$1+E*&#
UQ'0'1$+*34,*"&'+,12$1+3
UU'0'1$+*34,*"&'1312$1+3
Uk'0'1362$++2!'!&#3D"13
Q '0'+,I&#$1+2<,'$4$!*&3<#+,
Z '0')*$&"1,+2$'$4$!*&3<#+$
GQ'0'%4*&'+,12$1C
GU'0'%4*&'1312$1C
W;'0'#,7$#82$<#$+2$'*$&62<#+$
;Z'0'*,<,')!&"842+'#'"@8A31$6
^0d'0'<#C>+2!2'*$68$&,*C&3'
''''''''P<#C>+2!2'^B'.B'9B'l'2'd'
'''''''''@")*L8+$'*34!"'1'`2I2*,4C0 R
U'#12E#!C'#$')*,A36'&"#1">$6'8&"@C!*51B' !"!426,b0c&">$!*')8F>F'#,)*&#$I,')"72$'8&,1"'@"'18&"1,@#$+2,'#62,+3'8,&,6$*&51'2'1362,&51'7$#'C8&#[email protected]+2$I"'2+J"&6"1,+2,'"'*36F
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
Opcje
B$/,$
A.)"2*B$/,$
centrali
rali
;$/3&*1$'#'"+#.2!,$7'4,$)-*
U3!&$)')8&LDC
U3!&$)')8&,1+"?<22
Z8&LD'@3)8"#3<3>+3'ic,j
Z8&,1+"?M''"@#3)!C'<2$8A,'i_j
600
85
500
80
400
75
300
70
200
65
100
60
0
0
200
400
600
0
800
200
400
9
'''''
1000
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i6 (=j'
Kk09g^0hc0/F/
Kk0g^^0hc0/F/
Kk0d^^0hc0/F/
''''
Z*$&C>'#,'8"6"<E
dotyku
'
`"' )*$&"1+2!,' !"#$%&'
Z*,[email protected],&@' 1' <$+*&,4,<=' #' )$&22''
Kk0hc' 6"D421$' >$)*' 8"@AE<#$0
+2$' )*$&"1+2!,' !";"C<=' #' !"0
4"&"136' 8,+$4$6' @"*3!"136B''
!*5&3' C6"D4212,' 7,&@#2$>' 2+*C2<3>0
+$' )*$&"1,+2$' "@' >[email protected]+$>' @"' <#*$0
&$<=' 4C7' "?62C' <$+*&,4' >[email protected]+"<#$0
?+2$F'U)#3)*!2$'8,&,6$*&3'<$+*&,4'
8&#[email protected])*,12"+$')E'1'<#3*$4+$>'J"&0
62$' #' A,*136' @"' +2<=' @")*L8$6F'
Z*$&"1+2!' !";"C<=' C6"D4212,'
CD3*!"1+2!"12' @"@,*!"1"' 8&"0
I&,6"1,+2$'<#,)"1$'<$+*&,42F
!"#$%&'(')*&"+,-'.g
800
9
[email protected],>+"?M'<$+*&,42'i6 (=j'
Kk0/^^0hc0/F/
600
GC+!<>,'ZZPP
'
WWcc' *"' )!&5*"1$' WWcc'
PW$1+L*&#+,'W62,+,'cC+!*C'c&,<3'
R' *"' "#+,<#$+2$' JC+!<>2' 2+*$I&C0
>E<$>' 8&,<L' <$+*&,42' #' $4$6$+*,0
62' #$1+L*&#+362B' +8F' #' "!,8$6'
!C<=$++36' 4C7' <#C>+2!2$6' NH/B'
#62$+2,>E<' [email protected],>+"?<2' 1$+*34,0
*"&51'2' >[email protected]+"<#$?+2$' #')3)*$6$6'
,4,&6"136' [email protected]+!C' 0' "7+2D,>E<'
[email protected],>+"?<2' 1$+*34,*"&51' 2' *$60
8$&,*C&L' #,@,+E' 4C7' <,A!"12<2$'
13AE<#,>E<$'<$+*&,4L'8&#3'#,AE<#$0
+2C',4,&6CF
Recyrkulacja
'
K$<3&!C4,<>,' )ACD3' @"'
#,1&,<,+2,'8"12$*&#,'C)C1,+$I"'
@"'8"62$)#<#$eB'+8F'8&#3'&"#I&#$0
1,+2C' 8"62$)#<#$eB' 1' !*5&3<='
>$)#<#$' +2$' 8&#$731,>E' [email protected]#2$F'
V"D$'*,!D$')ACD3'@"'"@)#&,+2,+2,'
1362$++2!,' "@#3)!CF' Z*$&"1+2!'
Z*,[email protected],&@' C6"D4212,' 8&#$AE<#,+2$'
&$<3&!C4,<>2'#'8"#2"6C')*$&"1+2!,'
+,?<2$++$I"F''
U375& czerpni
'
U375&' <#$&8+2' )*"0
)"1,+3' 1' 8&#38,@!C' 2+)*,4,<>2''
#' I&C+*"136' 1362$++2!2$6'
<2$8A,' P:UNRF' U' )*$&"1+2!C''
Z*,[email protected],&@' CD3*!"1+2!' 6"D$' 8&#$0
AE<#3M'<#$&8+2L'#'8"#2"6C')*$&"10
+2!,'+,?<2$++$I"F
U'#12E#!C'#$')*,A36'&"#1">$6'8&"@C!*51B' !"!426,b0c&">$!*')8F>F'#,)*&#$I,')"72$'8&,1"'@"'18&"1,@#$+2,'#62,+3'8,&,6$*&51'2'1362,&51'7$#'C8&#[email protected]+2$I"'2+J"&6"1,+2,'"'*36F
c&#$>@S'@"'2),28'3&[email protected],
***
31,2 / 58 / 89
/ 124
55 / 101 / 155
/ 217
65 / 119 / 183
/ 256
79 / 145 / 223
/ 312
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
A
B
C
D
!"#$!%&'($#$)*%!+!+,+-$).!/01!2$!3/45!2$!"#$!6789118:2;!/5<!2$!"#$!678=118:2>!,[email protected]!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%!)B&(-$#%;
!!)B&(-$#$!?!CEF"+C$&@A!+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!+"[email protected]'GF;
!"#[email protected]%B&&%G$!9H9!AA;!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%;!)[email protected]&&%G!=1I01!JK!L#%G+#!50M!I!=1I01!JK!C+"$H
2$-$AB([email protected]!+E#%)?B&%+CBN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P91!JK;!QC!O!01!MH
2$-$AB([email protected]!L-$&%)?&BN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P41!JK;!QC!O!00!MH
A
D
B
D
D
D
D
A
70
D
D
B
C
D
D
C
[email protected]"!'#'I5&3
[email protected]"!'#'8&#"@C
\-^*&%G!
[email protected]+-F!
)?B-,&%!
3+,)*$>
[email protected]"!'#'7"!C
!"#$%&'()*%+%,*%
,%#+(
0
4
S9
S/
R/
YR
R9
R9
S/
R/
S9
YS
RW
XW
[\
S7
9
SS
\X
SR
[email protected]"!'#'8&#"@C'('13!"+,+2$'<$+*&,42'BB8&,1$\'PKk0hcR
!"#$%&'(')*&"+,-'.l
R/!8!DC%BTB!,+C%B(-?B
R9!8!&$C%BC!"+!,+A%B'?)?BU
S/[email protected]%BC!?!,+A%B'?)?BU
[email protected]%BC!&$!?BC&V(-?
SR!8!CB&(@#$(+-!&$C%BC&@
SS!8!CB&(@#$([email protected]%BC&@
[email protected]%B&&%[email protected][email protected]
RW!8!&$L-?BC&%)$!B#BG([email protected])?&$
XW!8!'(B-+C$&%B!B#BG([email protected])?&B
YR!8!Z#(-!&$C%BCF
YS!8!Z#([email protected]%BCF
[\!8!?$EB?,%B)?B&%B!(B-A%)?&B
\X!8!($)$!'G-+,#%&!?!+",]@CBA
9;!4;!0!8!)?F*&%G%!(BA,B-$([email protected]
[email protected]"!'#'8&#"@C'('13!"+,+2$'<$+*&,42'BB4$1$\'PKk0hcmR
S!?C%V?GF!?B!'($]@A!-+?C+*BA!,-+"FG(^C;!WG+G#%A$_82-+*BG(!',H*H!?$'(-?BL$!'+E%B!,-$C+!"+!C,-+C$"?B&%$!?A%$&@!,$-$AB(-^C!%[email protected]%$-^C!EB?!F,-?B"&%BL+!%&`+-A+C$&%$!+!(@AH
2-?B*"e!"+!1/*13'&4#5!*
Opcje
2#,*#
-./01%2#,*#
centrali
rali
:#,&4%7#')'0().1;*#$'!*#/+%
[email protected]'!',-aTF
[email protected]'!',-$C&+D)%%
X,-aT!"@',[email protected])@*&@!c2$d
X,-$C&+Db!!+"[email protected]'GF!)%B,]$!cMd
1000
85
800
80
600
75
400
70
200
65
60
0
0
200
400
600
800
1000
0
200
400
5
2-+L-$A$(+czasowy
!
KB&(-$#B! 678X2W! ?B! '(B8
-+C&%G%BA! f%L%($#8W! ,+'%$"$*V!
,-+L-$A$(+-! )?$'[email protected];! FA+T#%8
C%$*V)@! ?A%$&a! ,$-$AB(-^C! ,-$8
)@! )B&(-$#%! C! )?(B-B).! ,F&G($).!
)?$'[email protected]).! C! )%VLF! "[email protected];! %&"@C%8
"F$#&%B!"#$!G$T"BL+!?!'%B"A%F!"&%!
(@L+"&%$H! :[email protected](G+C&%G! A+TB! ?$8
,-+L-$A+C$b! ?A%$&a! [email protected]"$*&+D)%!
CB&(@#$)*%;!(BA,B-$([email protected]!?$"$&B*!
?!-BLF#+C$&@A!)?F*&%G%BA;!)[email protected]!(BT!
,-?B]V)[email protected]! )?B-,&%a;! +EB*D)%B! #FE!
-B)@-GF#$)*aH
WG+?BZ-!I!'(-+&$N!/=
800
1000
5
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
6789118X2W89H9
600
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
6785018X2W89H9
6780118X2W89H9
678=118X2W89H9
6*#)%7#2,%'-BLF#$)*$!
-.894'+EB*D)%$
&$C%BCF!%[email protected]%BCF !
S! )B&(-$#$).!
X(B-F*!?$!,+A+)V!
dotyku
!
S! )B&(-$#$).! 'B-%%!!
678X2W! ?B! '(B-+C&%G%BA! f%L%($#8W!
,+'%$"$*V)@).! &%B?$#BT&V! -BLF8
#$)*a! &$C%BCF! %! [email protected]%BCF! [email protected](8
G+C&%G! A+TB! F'($C%b! ,-+,+-)*B!
'(-FA%B&%! )B#BA;! &,H! F([email protected]$8
&%$! &$")%D&%B&%$! 3,+A%B'?)?B&%$!!
g)[email protected]'(Bh>! #FE! ,+")%D&%B&%$! 3,+8
A%B'?)?B&%$! gE-F"&Bh>H! X?)?BL^#8
&%B!*B'(!(+!C$T&B!,[email protected]!C',^],-$)@!
CB&(@#$)*%! ?! +G$,BA! GF).B&&@A!
#FE!G+A%&G%BAH
!
f+! '(B-+C&%G$! WG+?BZ-!
X($&"$-"! +-$?! f%L%($#8W! C! )B&8
(-$#$).! ?! 'B-%%! 678X2W! A+T#%CB!
*B'(! ?$'(+'+C$&%B! '(B-+C&%G$!
WG+\+F).! ?! G+#[email protected]! ,$&B#BA!
"+(@[email protected];! G(^[email protected]! FA+T#%C%$!
E$-"?%B*! %&(F%)@*&B! '(B-+C$&%B! +"!
*B"&B*!"+!)?(B-B).!#FE!+DA%F!)B&8
(-$#!*B"&+)?BD&%BH!S'[email protected]'(G%B!,$-$8
AB([email protected]!)B&(-$#!,-?B"'($C%+&B!'V!C!
)[email protected](B#&B*!`+-A%B!?!]$([email protected]!"+!&%).!
"+'(a,BAH
'B-%%!
678X2W;! "?%aG%! "+"$(G+CBAF!
G-^b)+C%! ,-?B"! CB&(@#$(+-BA!
[email protected]%BC&@A;! A+T#%CB! *B'(! '(B-+8
C$&%B! +"[email protected]'G%BA! ,+,-?B?! (-^*&%G!
+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!+A%*$*V)[email protected]
A%B&&%GH! S! '(B-+C&%GF! X($&"$-"!
[email protected](G+C&%G! '(B-F*B! +EB*D)%BA!
-a)?&%B!?!,+?%+AF!'(B-+C&%G$!&$8
D)%B&&BL+;!$!C!'(B-+C&%GF!f%L%($#8
8W! +"[email protected]$! '%a! (+! $F(+A$(@)?&%B!
C?L#a"BA! &$'($C%+&@).! ,-?B?!
[email protected](G+C&%G$!,$-$AB(-^CH
S!?C%V?GF!?B!'($]@A!-+?C+*BA!,-+"FG(^C;!WG+G#%A$_82-+*BG(!',H*H!?$'(-?BL$!'+E%B!,-$C+!"+!C,-+C$"?B&%$!?A%$&@!,$-$AB(-^C!%[email protected]%$-^C!EB?!F,-?B"&%BL+!%&`+-A+C$&%$!+!(@AH
2-?B*"e!"+!1/*13'&4#5!*
0,6 / 4,6 / 15,0
/ 34,6 / 66
1,2 / 8,6 / 27,8
/ 64 / 123
16 / 12,2 / 40
/ 92 / 176
2,4 / 17,2 / 56
/ 130 / 247
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
**
A
B
C
D
!"#$!%&'($#$)*%!+!+,+-$).!/01!2$!,[email protected]!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%!)B&(-$#%;
!"#[email protected]%B&&%G$!9H9!AA;!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%;!)[email protected]&&%G!=1I01!JK!L#%G+#!50M!I!=1I01!JK!C+"$H
2$-$AB([email protected]!+E#%)?B&%+CBN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P91!JK;!QC!O!01!MH
2$-$AB([email protected]!L-$&%)?&BN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P41!JK;!QC!O!00!MH
B
70
B
70
C
D
D
D
D
D
C
A
A
D
C%"+G!?!,-?+"F
D
D
D
!"#$%&'()*%+%,*%
D
C%"+G!?!E+GF
C%"+G!?!L^[email protected]
,%#+(
0
+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!)%B,]$!3+,)*$>
=
3+,)*$>
S9
(-^*&%[email protected]+-F!
)?B-,&%!3+,)*$>
SS
5
SR
[\
RW
R9
R9
4
S9
XW
\X
S7
S5
9
S5
/
R/
/
YR
YS
1
S/
S/
R/
1
j
C%"+G!?!L^[email protected][email protected]+&$&%B!)B&(-$#%!;;,-$CBh!3678X2W>
R/!8!DC%BTB!,+C%B(-?B
R9!8!&$C%BC!"+!,+A%B'?)?BU
S/[email protected]%BC!?!,+A%B'?)?BU
[email protected]%BC!&$!?BC&V(-?
S5!8!+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!3+,)*$>
WG+?BZ-!I!'(-+&$N!/i
SR!8!CB&(@#$(+-!&$C%BC&@
SS!8!CB&(@#$([email protected]%BC&@
[email protected]%B&&%[email protected][email protected]
RW!8!&$L-?BC&%)$!B#BG([email protected])?&$
XW!8!'(B-+C$&%B!B#BG([email protected])?&B
C%"+G!?!L^[email protected][email protected]+&$&%B!)B&(-$#%!;;#BCBh!3678X2Wk>
YR!8!Z#(-!&$C%BCF
YS!8!Z#([email protected]%BCF
[\!8!?$EB?,%B)?B&%B!(B-A%)?&B
\X!8!($)$!'G-+,#%&!?!+",]@CBA
18=!8!)?F*&%G%!(BA,B-$([email protected]!3)?F*&%G%!1;!/;!5;!!!!!
!!!!!!!!!j!%!=!"+'(a,&B!(@#G+!C!f%L%($#F8W>
S!?C%V?GF!?B!'($]@A!-+?C+*BA!,-+"FG(^C;!WG+G#%A$_82-+*BG(!',H*H!?$'(-?BL$!'+E%B!,-$C+!"+!C,-+C$"?B&%$!?A%$&@!,$-$AB(-^C!%[email protected]%$-^C!EB?!F,-?B"&%BL+!%&`+-A+C$&%$!+!(@AH
2-?B*"e!"+!1/*13'&4#5!*
Opcje
2#,*#
-./01%2#,*#
centrali
rali
:#,&4%7#')'0().1;*#$'!*#/+%
[email protected]'!',-aTF
[email protected]'!',-$C&+D)%%
X,-aT!"@',[email protected])@*&@!c2$d
X,-$C&+Db!!+"[email protected]'GF!)%B,]$!cMd
85
600
500
80
400
75
300
70
200
65
100
60
0
0
200
400
600
800
1000
0
200
400
5
X(B-F*!?$!,+A+)V!
dotyku
!
f+! '(B-+C&%G$! WG+?BZ-!
X($&"$-"!C!)B&(-$#$).!?!'B-%%!678X2!
A+T#%CB! *B'(! ,+"]V)?B&%B! '(B-+C8
&%G$!WG+\+F).!?!G+#[email protected]!,$&B8
#BA! "+(@[email protected];! G(^[email protected]! FA+T#%C%$!
E$-"?%B*! %&(F%)@*&B! '(B-+C$&%B! +"!
*B"&B*!"+!)?(B-B).!#FE!+DA%F!)B&8
(-$#!*B"&+)?BD&%BH!S'[email protected]'(G%B!,$-$8
AB([email protected]!)B&(-$#!,-?B"'($C%+&B!'V!C!
)[email protected](B#&B*!`+-A%B!?!]$([email protected]!"+!&%).!
"+'(a,BAH! X(B-+C&%G! WG+\+F).!
FA+T#%C%$! [email protected](G+C&%G+C%! "+"$(8
G+C+! ,-+L-$A+C$&%B! )?$'+CB!
)B&(-$#%H
WG+?BZ-!I!'(-+&$N!/<
-1/9+/4%!%'?!
).]+"&%)V
!
KB&(-$#B! WG+?BZ-! 'B-%%!
678X2! ?B! '(B-+C&%G%BA! X($&"$-"!
,[email protected]'(+'+C$&B!'V!"+!$F(+A$(@)?8
&B*! C',^],-$)@! &$L-?BC&%)@! +-$?!
).]+"&%)@!,+C%B(-?$;!)[email protected]#F)?$!
&%BEB?,%B)?BU'(C+! %).! *B"&+)?B8
'&B*;! ?&+'?V)B*! '%a! ,-$)@H! l+T&$!
?$'(+'+C$b! ).]+"&%)B! G$&$]+CB!
?$'%#$&B! C+"V! #+"+CV! 3C+"&B>!
#FE! ?! EB?,+D-B"&%A! +",$-+C$8
&%BA!)[email protected]&&%G$!3`-B+&+CB>H!
800
1000
5
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
6789118X289H9
600
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
6785018X289H9
6780118X289H9
678=118X289H9
YF&G)*$ ZZPP
!
[[22!3[BC&a(-?&$![A%$8
&$! 2F&G(F! 2-$)@! >! (+! +?&$)?B&%B!
`F&G)*%!%&(BL-F*V)B*!,-$)a!)B&(-$#%!
?! B#BAB&($A%! ?BC&a(-?&@A%;! &,H!
?! +G$,BA! GF).B&&@A! #FE! )?F*&%8
G%BA! Km9;! ?A%B&%$*V)! [email protected]"$*&+8
D)%! CB&(@#$(+-^C! %! *B"&+)?BD&%B!!
?!'@'(BABA!$#[email protected]!EF"@&GF!
8!+E&%T$*V)[email protected]"$*&+D)%!CB&(@#$(+8
-^C!%!(BA,B-$(F-a!?$"$&V!#FE!)$]8
G+C%)%[email protected]]V)?$*V)B!)B&(-$#a!,[email protected]!
?$]V)?B&%F!$#$-AFH
-.894'+EB*D)%$
!
S! )B&(-$#$).! 'B-%%!!
678X2;! "?%aG%! "+"$(G+CBAF!
G-^b)+C%! ,-?B"! CB&(@#$(+-BA!
[email protected]%BC&@A;! A+T#%CB! *B'(! '(B-+8
C$&%B! +"[email protected]'G%BA! ,+,-?B?! (-^*&%G!
+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!+A%*$*V)[email protected]
A%B&&%GH! S! '(B-+C&%GF! X($&"$-"!
[email protected](G+C&%G! '(B-F*B! +EB*D)%BA!
-a)?&%B!?!,+?%+AF!'(B-+C&%G$!&$8
D)%B&&BL+H
S!?C%V?GF!?B!'($]@A!-+?C+*BA!,-+"FG(^C;!WG+G#%A$_82-+*BG(!',H*H!?$'(-?BL$!'+E%B!,-$C+!"+!C,-+C$"?B&%$!?A%$&@!,$-$AB(-^C!%[email protected]%$-^C!EB?!F,-?B"&%BL+!%&`+-A+C$&%$!+!(@AH
2-?B*"e!"+!1/*13'&4#5!*
122
143 162
265
304 336 190
234 275
111
153 190
80
76
76
71
68
75
69
**
69
59
74
58
57
31,2 / 58 / 89
/ 124
55 / 101 / 155
/ 217
66 / 121 / 187
/ 261
79 / 145 / 223
/ 312
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
A
B
C
D
!"#$!%&'($#$)*%!+!+,+-$).!/01!2$!3/45!2$!"#$!6789118X2>!,[email protected]!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%!)B&(-$#%;
!"#[email protected]%B&&%G$!9H9!AA;!&+A%&$#&B*[email protected]"$*&+D)%;!)[email protected]&&%G!=1I01!JK!L#%G+#!50M!I!=1I01!JK!C+"$H
2$-$AB([email protected]!+E#%)?B&%+CBN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P91!JK;!QC!O!01!MH
2$-$AB([email protected]!L-$&%)?&BN!!
!
!
!
(z!O!891!JK;!(C!O!P41!JK;!QC!O!00!MH
B
70
B
70
C
D
D
D
D
D
C
A
D
C%"+G!?!,-?+"F
D
A
D
D
D
!"#$%&'()*%+%,*%
C%"+G!?!E+GF
,%#+(
C%"+G!?!L^[email protected]
+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!)%B,]$!3+,)*$>
0
[\
RW
S9
SS
(-^*&%[email protected]+-F!
)?B-,&%!3+,)*$>
4
S7
YR
9
S9
YS
S5
S/
C%"+G!?!L^[email protected][email protected]+&$&%B!)B&(-$#%!;;,-$CBh!3678X2>
R/!8!DC%BTB!,+C%B(-?B
R9!8!&$C%BC!"+!,+A%B'?)?BU
S/[email protected]%BC!?!,+A%B'?)?BU
[email protected]%BC!&$!?BC&V(-?
S5!8!+EB*D)%[email protected]%B&&%G$!3+,)*$>
WG+?BZ-!I!'(-+&$N!91
R9
XW
\X
S5
R/
R9
SR
SR!8!CB&(@#$(+-!&$C%BC&@
SS!8!CB&(@#$([email protected]%BC&@
[email protected]%B&&%[email protected][email protected]
RW!8!&$L-?BC&%)$!B#BG([email protected])?&$
XW!8!'(B-+C$&%B!B#BG([email protected])?&B
S/
R/
C%"+G!?!L^[email protected][email protected]+&$&%B!)B&(-$#%!;;#BCBh!3678X2k>
YR!8!Z#(-!&$C%BCF
YS!8!Z#([email protected]%BCF
[\!8!?$EB?,%B)?B&%B!(B-A%)?&B
\X!8!($)$!'G-+,#%&!?!+",]@CBA
9;!4;!0!8!)?F*&%G%!(BA,B-$([email protected]
S!?C%V?GF!?B!'($]@A!-+?C+*BA!,-+"FG(^C;!WG+G#%A$_82-+*BG(!',H*H!?$'(-?BL$!'+E%B!,-$C+!"+!C,-+C$"?B&%$!?A%$&@!,$-$AB(-^C!%[email protected]%$-^C!EB?!F,-?B"&%BL+!%&`+-A+C$&%$!+!(@AH
2-?B*"e!"+!1/*13'&4#5!*
Opcje
2#,*#
-./01%2#,*#
centrali
rali
!"#$%&!'(')*(+,-.!/'0.!12%
[email protected]'!',-aTF
[email protected]'!',-$C&+D)%%
X,-aT!"@',[email protected])@*&@!c2$d
X,-$C&+Db!!+"[email protected]'GF!)%B,]$!cMd
1000
85
800
80
600
75
400
70
200
65
60
0
0
200
400
600
800
1000
0
200
400
5
R$L-?BC&%)$
=1&>/,%'
!"#$%&'()
*)%+#,$
!"-'.-$. /0%12(&(- +-3"%3%&-'(#
'-4$+#&'(56 &3"78'#9 9-)% .%.-":
)%&#4% +-;#+8(#5+#'(- &60(#':
'()- %.+63)/ 8$+#. +-0-$+-'(#0<
4.6 &-1'# 9#3" /"$+60-'(# 3"-=65>
8$%8%$59( '-&(#&/ .% &6&(#&/
?&[email protected]+-'(# &#'"62-"%$- '-&(#&:
'#4% '(# 9#3" -)5#8"%&-2'#AB
!"#$%&'() C(4("-2:* 8%8$+#+ -/:
"%0-"65+'# 8%3+/)(&-'(# 8-$-:
0#"$D& 8%[email protected]")D& +-0-$+-'(&60(#''()- +-;#+8(#5+- 4% 8$+6
9#3+5+# '(13+60 +/165(/ #'#$4((B
WG+?BZ-!I!'(-+&$N!9/
S',^],-$)$!z
!"+0(,*!<
!
KB&(-$#B! WG+?BZ-! 'B-%%!
67872W!?B!'(B-+C&%G%BA!X($&"$-"!
%!f%L%($#8W!,[email protected]'(+'+C$&B!'V!"+!$F8
(+A$(@)?&B*!C',^],-$)@!&$L-?BC8
&%)@!+-$?!).]+"&%)@!,+C%B(-?$;!)+!
[email protected]#F)?$! &%BEB?,%B)?BU'(C+! %).!
*B"&+)?B'&B*;! ?&+'?V)B*! '%a! ,-$8
)@H! l+T&$! ?$'(+'+C$b! ).]+"&%)B!
G$&$]+CB! ?$'%#$&B! C+"V! #+"+CV!
3C+"&B>! #FE! ?! EB?,+D-B"&%A! +"8
,$-+C$&%BA!)[email protected]&&%G$!3`-B+&+CB>H!
800
1000
5
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
IJ:OPP:JK*:OBO
600
[email protected]"$*&+Db!)B&(-$#%!cA I.d!
IJ:QRP:JK*:OBO
IJ:RPP:JK*:OBO
E/')59- kominek
F#'"$-2# +# 3"#$%&:
'()(#0 C(4("-2:* 8$+63"%3%&-:
'# [email protected] .% &38D=8$-56 + )%0(':
)(#0< +-$D&'% + +-0)'(7"@< 9-)
( %"&-$"@ )%0%[email protected] 38-2-'(-B
G%12(&# 9#3" /3"-2#'(# '-.5(:
H'(#'(- ( 5+-3/ $%+8-2-'(- )%:
0(')- %$-+ & 8$+68-.)/ %"&-$:
"#9 )%0%$6 38-2-'(-< $D&'(#1
'-.5(H'(#'(- ( 5+-3/ 8-2#'(+-3-.'(5+#4%B E/')59- -)"6&%:
&-'(- 9#3" 8$+65(3)(#0 '- 3"#:
$%&'()/ '-H5(#''60 2/; &[email protected]+:
'()(#0 +#&'7"$+'60B
IJ:SPP:JK*:OBO
!"#$/9 +- 8%0%[email protected]
dotyku
C% 3"#$%&'()- *)%+#,$
!"-'.-$. %$-+ C(4("-2:* & 5#':
"$-2-5> + 3#$(( IJ:JK* 0%12(&#
9#3" +-3"%3%&-'(# 3"#$%&'()*)%L%/5> + )%2%$%&60 8-'#2#0
.%"6)%&60< )"D$6 /0%12(&(;-$.+(#9 ('"/(569'# 3"#$%&-'(# %.
9#.'#9 .% 5+"#$#5> 2/; %H0(/ 5#':
"$-2 9#.'%5+#H'(#B M3+63")(# 8-$-:
0#"$6 5#'"$-2 8$+#.3"-&(%'# [email protected]
& 5+6"#2'#9 N%$0(# + =-"&60 .%
'(5> .%3"78#0B
M +&(@+)/ +# 3"-=60 $%+&%9#0 8$%./)"D&< *)%)2(0-T:K$%9#)" 38B9B +-3"$+#4- 3%;(# 8$-&% .% &8$%&-.+#'(- +0(-'6 8-$-0#"$D& ( &60(-$D& ;#+ /8$+#.'(#4% ('N%$0%&-'(- % "60B
K$+#9.W .% ,1.,3'#$!40.
***
259 281 299
269 307 340
433 477 518
233 275 312
80
76
74
75
76
69
71
59
68
58
69
57
0,6 / 4,6 / 14,6
/ 33,6 / 64
1,2 / 9,0 / 29,4
/ 67 / 129
1,4 / 10,4 / 33,4
/ 77 / 147
2,4 / 18,2 / 59
/ 137 / 263
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
A
B
C
D
X .2- ('3"-2-59( % %8%$-5> YRP K- 8$+6 '%0('-2'#9 &6.-9'%H5( 5#'"$-2(<
XX 5#'"$-2- + &;/.%&-'60 %;#9H5(#0 &60(#''()- %.+63)/<
XXX .2- &60(#''()- OBO 00< '%0('-2'#9 &6.-9'%H5(< 5+6''() SPURP ZF 42()%2 QR[ U SPURP ZF &%.-B
K-$-0#"$6 %;2(5+#'(%&#V
"z \ :OP ZF< "& \ ]OP ZF< ^& \ RP [B
K-$-0#"$6 4$-'(5+'#V
"z \ :OP ZF< "& \ ]_P ZF< ^& \ RR [B
A
A
A
B D
D
D
D
D
C
&(.%) + 4D$6
C
70
70
D
D
D
&(.%) + 8$+%./
&(.%) + ;%)/
506!/%#'*(.%2%".%
!*
8(2%"
bL
R
EM
MY
P
M`
O
`O
_
`O
MY
MO
`Y
`*
S
MJ
?%859-A
Y
MM
`Y
Y E`
MO
L!
Q
c
"$D9'() &6;%$/
5+#$8'( ?%859-A
&(.%) + 8$+%./ U &6)%'-'(# 5#'"$-2( <<8$-&#d ?IJ:JK*A
`Y : H&(#1# 8%&(#"$+#
`O : '-&(#& .% 8%0(#3+5+#a
MY : &6&(#& + 8%0(#3+5+#a
MO : &6&(#& '- +#&'@"$+
M` : &#'"62-"%$ '-&(#&'6
*)%+#,$ U 3"$%'-V OO
MM : &#'"62-"%$ &6&(#&'6
MJ : &60(#''() )$+61%&6
`* : '-4$+#&'(5- #2#)"$65+'!* : 3"#$%&-'(# #2#)"$65+'#
E` : ,2"$ '-&(#&/
&(.%) + 8$+%./ U &6)%'-'(# 5#'"$-2( <<2#&#d ?IJ:JK*eA
EM : ,2"$ &6&(#&/
bL : +-;#+8(#5+#'(# "#$0(5+'#
L! : "-5- 3)$%82(' + %.8=6&#0
P:S : 5+/9'()( "#08#$-"/$6 ?5+/9'()( P< Y< Q<
c ( S .%3"78'# "62)% & C(4("-2/:*A
M +&(@+)/ +# 3"-=60 $%+&%9#0 8$%./)"D&< *)%)2(0-T:K$%9#)" 38B9B +-3"$+#4- 3%;(# 8$-&% .% &8$%&-.+#'(- +0(-'6 8-$-0#"$D& ( &60(-$D& ;#+ /8$+#.'(#4% ('N%$0%&-'(- % "60B
K$+#9.W .% ,1.,3'#$!40.
Opcje
8!".!
7+1),%8!".!
centrali
rali
!"#$%&!'(')*(+,-.!/'0.!12%
M6)$#3 38$71/
M6)$#3 38$-&'%H5((
!8$71 .638%+6569'6 gK-h
!8$-&'%Hf %.+63)/ 5(#8=- g[h
85
600
500
80
400
75
300
70
200
65
100
60
0
0
200
400
600
0
800
200
400
Q
!"#$/9 +- 8%0%[email protected]
dotyku
C% 3"#$%&'()- *)%+#:
,$ !"-'.-$. & 5#'"$-2-5> + 3#$((
IJ:JK 0%12(&# 9#3" 8%[email protected]+#'(#
3"#$%&'()- *)%L%/5> + )%2%$%:
&60 8-'#2#0 .%"6)%&60< )"D:
$6 /0%12(&(- ;-$.+(#9 ('"/(569'#
3"#$%&-'(# %. 9#.'#9 .% 5+"#$#5>
2/; %H0(/ 5#'"$-2 9#.'%5+#H'(#B
M3+63")(# 8-$-0#"$6 5#'"$-2
8$+#.3"-&(%'# [email protected] & 5+6"#2'#9 N%$:
0(# + =-"&60 .% '(5> .%3"78#0B
!"#$%&'() *)%L%/5> /0%12(&(/16")%&'()%&( .%.-")%&% 8$%:
4$-0%&-'(# 5+-3%&# 5#'"$-2(B
*)%+#,$ U 3"$%'-V OQ
M38D=8$-5- z
062)*".09'
F#'"$-2# *)%+#,$ 3#$((
IJ:JK +# 3"#$%&'()(#0 !"-'.-$.
8$+63"%3%&-'# [email protected] .% -/"%0-"65+:
'#9 &38D=8$-56 '-4$+#&'(56 %$-+
5>=%.'(56 8%&(#"$+-< 5% &6)2/5+'(#;#+8(#5+#a3"&% (5> 9#.'%5+#:
3'#9< +'%[email protected]#9 3(7 8$-56B G%1'+-3"%3%&-f 5>=%.'(5# )-'-=%&#
+-3(2-'# &%[email protected] 2%.%&@ ?&%.'#A
2/; + ;#+8%H$#.'(0 %.8-$%&-:
'(#0 5+6''()- ?N$#%'%&#AB
800
1000
Q
M6.-9'%Hf 5#'"$-2( g0 U>h
IJ:OPP:JK:OBO
600
M6.-9'%Hf 5#'"$-2( g0 U>h
IJ:QRP:JK:OBO
IJ:RPP:JK:OBO
IJ:SPP:JK:OBO
`-4$+#&'(5:,#;1"%'
!"#$%&'()
*)%+#,$
!"-'.-$. /0%12(&(- +-3"%3%&-'(#
'-4$+#&'(56 &3"78'#9 9-)% .%.-":
)%&#4% +-;#+8(#5+#'(# &60(#':
'()- %.+63)/ 8$+#. +-0-$+-'(#0<
4.6 &-1'# 9#3" /"$+60-'(# 3"-=65>
8$%8%$59( '-&(#&/ .% &6&(#&/
?&[email protected]+-'(# &#'"62-"%$- '-&(#&:
'#4% '(# 9#3" -)5#8"%&-2'#AB
M6;D$ czerpni
M6;D$ 5+#$8'( 3"%3%:
&-'6 & 8$+68-.)/ ('3"-2-59( +
4$/'"%&60 &60(#''()(#0 5(#8=?iMFA 9#3" 8$+#[email protected]+-'6 $75+'(# &
3"#$%&'()/ !"-'.-$.B
M +&(@+)/ +# 3"-=60 $%+&%9#0 8$%./)"D&< *)%)2(0-T:K$%9#)" 38B9B +-3"$+#4- 3%;(# 8$-&% .% &8$%&-.+#'(- +0(-'6 8-$-0#"$D& ( &60(-$D& ;#+ /8$+#.'(#4% ('N%$0%&-'(- % "60B
K$+#9.W .% ,1.,3'#$!40.
127 148 166
252 291 323
206 251 292
85
127 164
80
76
74
75
69
76
69
71
59
68
58
57
31,2 / 58 / 89
/ 124
56 / 104 / 160
/ 223
65 / 119 / 183
/ 254
79 / 145 / 223
/ 312
1170 / 1750
1620 / 2580
2440 / 3750
2790 / 4780
)
***
A
B
C
D
X .2- ('3"-2-59( % %8%$-5> YRP K- ?Y_j K- .2- IJ:OPP:JK< YOS K- .2- IJ:SPP:JKA 8$+6 '%0('-2'#9 &6.-9'%H5( 5#'"$-2(<
XX 5#'"$-2- + &;/.%&-'60 %;#9H5(#0 &60(#''()- %.+63)/<
XXX .2- &60(#''()- OBO 00< '%0('-2'#9 &6.-9'%H5(< 5+6''() SPURP ZF 42()%2 QR[ U SPURP ZF &%.-B
K-$-0#"$6 %;2(5+#'(%&#V
"z \ :OP ZF< "& \ ]OP ZF< ^& \ RP [B
K-$-0#"$6 4$-'(5+'#V
"z \ :OP ZF< "& \ ]_P ZF< ^& \ RR [B
A
A
A
B D
D
D
D
D
C
&(.%) + 4D$6
C
70
70
D
D
D
&(.%) + 8$+%./
&(.%) + ;%)/
506!/%#'*(.%2%".%
!*
8(2%"
bL
R
EM
O
MY
M`
`*
`O
_
`O
MY
MO
`Y
MJ
E`
MM
`Y
MO
L!
"$D9'() &6;%$/
5+#$8'( ?%859-A
&(.%) + 8$+%./ U &6)%'-'(# 5#'"$-2( <<8$-&#d ?IJ:JKA
`Y : H&(#1# 8%&(#"$+#
`O : '-&(#& .% 8%0(#3+5+#a
MY : &6&(#& + 8%0(#3+5+#a
MO : &6&(#& '- +#&'@"$+
M` : &#'"62-"%$ '-&(#&'6
*)%+#,$ U 3"$%'-V O_
MM : &#'"62-"%$ &6&(#&'6
MJ : &60(#''() )$+61%&6
`* : '-4$+#&'(5- #2#)"$65+'!* : 3"#$%&-'(# #2#)"$65+'#
E` : ,2"$ '-&(#&/
&(.%) + 8$+%./ U &6)%'-'(# 5#'"$-2( <<2#&#d ?IJ:JKeA
EM : ,2"$ &6&(#&/
bL : +-;#+8(#5+#'(# "#$0(5+'#
L! : "-5- 3)$%82(' + %.8=6&#0
O< _< R : 5+/9'()( "#08#$-"/$6
M +&(@+)/ +# 3"-=60 $%+&%9#0 8$%./)"D&< *)%)2(0-T:K$%9#)" 38B9B +-3"$+#4- 3%;(# 8$-&% .% &8$%&-.+#'(- +0(-'6 8-$-0#"$D& ( &60(-$D& ;#+ /8$+#.'(#4% ('N%$0%&-'(- % "60B
Opcje
8!".!
7+1),%8!".!
centrali
rali
!"#$%&!'(')*(+,-.!/'0.!12%
M6)$#3 38$71/
M6)$#3 38$-&'%H5((
!8$71 .638%+6569'6 gK-h
!8$-&'%Hf %.+63)/ 5(#8=- g[h
84
1000
82
800
80
600
78
76
400
74
200
72
70
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
200
400
600
800
Q
1200
1400
1600
Q
M6.-9'%Hf 5#'"$-2( g0 U>h
IJ:OPP:*J*
1000
M6.-9'%Hf 5#'"$-2( g0 U>h
IJ:_PP:*J*
IJ:cPP:*J*
IJ:jPP:*J*
IJ:YPPP:*J*
`(#+-2#1'- $#4/2-59!"#$/9 +- 8%0%[email protected]
E/')59- kominek
nawiewu i wywiewu
dotyku
F#'"$-2# + 3#$(( IJ:*J*
M 5#'"$-2-5> 3#$((
IJ:*J* 8%3([email protected]> '(#+-2#1'@
$#4/2-597 '-&(#&/ ( &6&(#&/B
k16")%&'() 0%1# /3"-&(f 8$%8%$:
59# 3"$/0(#'( 5#2#0< '8B /"$+60-:
'(- '-.5(H'(#'(- ?8%0(#3+5+#'(l5+63"#dA 2/; 8%.5(H'(#'(- ?8%:
0(#3+5+#'(- l;$/.'#dAB !+5+#4D2:
'(# 9#3" "% &-1'# 8$+6 &38D=8$-56
&#'"62-59( + %)-8#0 )/5>#''60
2/; )%0(')(#0B
*)%+#,$ U 3"$%'-V OR
8$+63"%3%&-'# [email protected] .% &38D=8$-56
+ )%0(')(#0< +-$D&'% + +-0)'(7:
"@< 9-) ( %"&-$"@ )%0%[email protected] 38-2-'(-B
G%12(&# 9#3" /3"-2#'(# '-.5(H'(#:
'(- ( 5+-3/ $%+8-2-'(- )%0(')%$-+ & 8$+68-.)/ %"&-$"#9 )%0%:
$6 38-2-'(-< $D&'(#1 '-.5(H'(#'(( 5+-3/ 8-2#'(- +-3-.'(5+#4%B
E/')59- -)"6&%&-'(- 9#3" 8$+65(:
3)(#0 '- 3"#$%&'()/ '-H5(#''60
2/; &[email protected]+'()(#0 +#&'7"$+'60B
C% 3"#$%&'()- C(4("-2:*
& 5#'"$-2-5> + 3#$(( IJ:*J* 0%1:
2(&# 9#3" +-3"%3%&-'(# 3"#$%&'()*)%L%/5> + )%2%$%&60 8-'#2#0
.%"6)%&60< )"D$6 /0%12(&(;-$.+(#9 ('"/(569'# 3"#$%&-'(# %.
9#.'#9 .% 5+"#$#5> 2/; %H0(/ 5#':
"$-2 9#.'%5+#H'(#B M3+63")(# 8-$-:
0#"$6 5#'"$-2 8$+#.3"-&(%'# [email protected] &
5+6"#2'#9 N%$0(# + =-"&60 .% '(5>
.%3"78#0B
M6;D$ czerpni
M6;D$ 5+#$8'( 3"%3%&-:
'6 & 8$+68-.)/ ('3"-2-59( + 4$/'"%:
&60 &60(#''()(#0 5(#8=- ?iMFA
9#3" -/"%0-"65+'(# 8$+#[email protected]+-'6
& 3"#$%&'()/ C(4("-2:*B m/"%0-"6:
)- &6;(#$- '-9)%$+63"'(#93+6 &6:
;D$ 8%;%$/ 8%&(#"$+- &+427.#0
'-3"-&(%'65> 8-$-0#"$D& 8$+#+
/16")%&'()-B
M +&(@+)/ +# 3"-=60 $%+&%9#0 8$%./)"D&< *)%)2(0-T:K$%9#)" 38B9B +-3"$+#4- 3%;(# 8$-&% .% &8$%&-.+#'(- +0(-'6 8-$-0#"$D& ( &60(-$D& ;#+ /8$+#.'(#4% ('N%$0%&-'(- % "60B
K$+#9.W .% ,1.,3'#$!40.
276
264
254
202
566
79
0,6 / 4,6 / 15,0 1,4 / 10,2 / 33,4 2,6 / 19,4 / 62
/ 34,6 / 66
/ 77 / 149
/ 143 / 273
2,8 / 22,2 / 72
/ 165 / 314
3,4 / 25,4 / 83
/ 189 / 363
A
B
C
D
E
.%"/0%!1230/045!%#%#'#(046%789%:0%'(&-%1#;!10/1<5% -"051#=4!%4<13(0/!>
..%%4<13(0/0%&% *)"# 01-;%#*<5=4!<;% -;!<11!$0%#"&-2$)?
:0(0;<3(-%#*/!4&<1!# <@%%
%
%
%
3z%A%BC9%DE>%3 %A%FC9%DE>%G %A%89%H?
:0(0;<3(-%+(01!4&1<@%%
%
%
%
3z%A%BC9%DE>%3 %A%FI9%DE>%G %A%88%H?
E
A
A
B
E
D
D
D
D
C
C
C
B
D
D
D
D
!"#$%&%'(&#")
D
D
!"#$%&%*#$)
!"#$%&%+,(-
3(,51!$% -*#()%4&<('1!%P#'450Q
4&<('1!0%Z>%1'?%+()13# 0%
ZME
\
!"#$%&'()*%+%,*%
J7
7
8
UM
UJ
9
MR
TS
'!/#3
!"#$%&%'(&#")%[%
-$#101!<%4<13(0/!%
>>'(0 <_%P`RBSRSQ
9
M7
7
Y
P#'450Q
MC
O
MM
MO
WT
C
JS%[%JM
#*<5=4!<% -;!<11!$0%P#'450Q
M7
JC
*)%+#,$ U 3"$%'-V Oc
I
JC
MJ
J7
MC
J7%B%= !<K<%'# !<3(&<
JC%B%10 !< %"#%'#;!<2&4&<L
M7%B% - !< %&%'#;!<2&4&<L
MC%B% - !< %10%&< 1N3(&
MO%B%#*<5=4!<% -;!<11!$0%P#'450Q
MJ%B% <13-/03#(%10 !< 1MM%B% <13-/03#(% - !< 1MR%B% -;!<11!$%$(&-K# JS%B%10+(&< 1!40%</<$3(-4&10%P#'450Q
JM%B%10+(&< 1!40% #"10%P#'450Q
TS%B%23<(# 01!<%</<$3(-4&1<
UJ%B%V/3(%10 !< )
UM%B%V/3(% - !< )
WT%B%3040%2$(#'/!1%&%#"'X- <;
9BY%B%4&)51!$!%3<;'<(03)(-
!"#$%&%'(&#")%[%
-$#101!<%4<13(0/!%>>/< <_%P`RBSRSaQ
M%& !N&$)%&<%230X-;%(#& #5<;%'(#")$3, >%S$#$/!;0]B:(#5<$3%2'?5?%&023(&<+0%2#*!<%'(0 #%"#% '(# 0"&<1!0%&;!01-%'0(0;<3(, %!% -;!0(, %*<&%)'(&<"1!<+#%!1^#(;# 01!0%#%3-;?
!"#$%&'()*%+%,*%
4&<('1!0%T>%
1'?%=4!<110
:(&<5"f%"#%1/*13'&4#5!*
Opcje
2#,*#
-./01%2#,*#
centrali
rali
;#,&4%<#')'0().1=*#$'!*#/+%
M-$(<2%2'(bK)
M-$(<2%2'(0 1#=4!!
T'(bK%"-2'#&-4-51-%d:0e
T'(0 1#=c%%#"&-2$)%4!<'X0%dHe
1000
85
800
80
600
75
400
70
200
65
0
60
0
200
400
600
800
1000
0
200
400
O
600
800
1000
O
M-"051#=c%4<13(0/!%d; [6e%
M-"051#=c%4<13(0/!%d; [6e%
ggRBO99
ggRB899
ggRBY99
M<(250 SPE
%
T-;*#/% T:S% #&104&0% '#&!#;N% '#&-45b% '(04-% 4<13(0/!%%
#(0&%$(,c4<%(#&;!<2&4&#1<% %=4!01046%2&4&-3# -46>%5<"<1%#*#$%"()+!<+#?%%
k#% 1b3(&0%4<13(0/!%;#K10%"#3(&<c%3-/$#%'#%&"5b4!)%+,(1<5%$/0'-?
M<(250%89:
`<+)/0450%
6.(%7,05!*
%
T3<(# 1!$% g!1!Bg0]>%
*)"# 01-% %4<13(0/b>%);#K/!B
!0%'X-11N%(<+)/045b% -"051#=4!%
4<13(0/!% h'45#10/1-% &< 1b3(&1-%
&0"051!$% -"051#=4!% ;#K<% *-c%%
% '#2304!% '#3<145#;<3()% /)*%
"# #/1<+#% )(&N"&<1!0% &% 2-+10B
X<;% -5=4!# -;%9B79i?%j;#K/!B
!0%#1%30$K<%)230 !<1!<%'(#'#(B
45!%10 !< )%"#% - !< )?
S$#&<V(%[%23(#[email protected]%CY
Idea ;!1!B;0]
%
g!1!Bg0]% 3#% #+(01!B
4&<1!<%"#%;!1!;);%^)1$45!%23<B
(# 1!4&-46>% '(&-% &046# 01!)%
*0("&#%"#*(-46%'0(0;<3(, %#"B
&-2$)%4!<'X0%!%<1<(+##2&4&b"1#B
=4!?%g#K/! 0%(#&*)"# 0%#%#'45<%
0)3#1#;!4&1<%P1'?%10+(&< 1!40%
&% X021-;%3<(;#2303<;Q?
%
T-;*#/% R:S% #&104&0% '!#1# N% '#&-45b% '(04-% 4<13(0/!% #(0&%
$(,c4<% (#&;!<2&4&#1<% % =4!01046% 2&4&-3# -46>% 5<"<1% 10"% "()+!;?%%
E<13(0/0% 5<23% 40X$# !4!<% 2-;<3(-4&10>% 1!<% ;0% &104&<1!0>% $3,(-% *#$%%
4<13(0/!%*b"&!<% !"#4&1->%0%$3,(-%*b"&!<%2N2!0"# 0X%&<%=4!01N?
M<(250 SPPE
%
T-;*#/% T::S% (, 1!<K% #&104&0% '#&!#;N% '#&-45b% '(04-% 4<13(0/!%
#(0&%$(,c4<%(#&;!<2&4&#1<% %=4!01046%2&4&-3# -46>%5<"<1%#*#$%"()+!<B
+#?%J03#;!023%"#5=4!<%"#%4<13(0/!>%0%"#$X0"1!<5%"#%V/3(, >%5<23%(, 1!<K%'#%%
*#$046>%'#'(&<&%"#"03$# <%$/0'-%(< !&-51<?%T&4&<+,/1!<%5<23%3#%'(&-"03B
1<>%5<=/!%4<13(0/0%;0%*-c%);!<2&4&#10% %23(#'!<%'#" !<2&01-;?
M%& !N&$)%&<%230X-;%(#& #5<;%'(#")$3, >%S$#$/!;0]B:(#5<$3%2'?5?%&023(&<+0%2#*!<%'(0 #%"#% '(# 0"&<1!0%&;!01-%'0(0;<3(, %!% -;!0(, %*<&%)'(&<"1!<+#%!1^#(;# 01!0%#%3-;?
:(&<5"f%"#%1/*13'&4#5!*
83
373
294
73
68
69
1,0 / 7,6 / 24,4 / 57
/ 108
2,0 / 14,4 / 47,6 / 109
/ 207
2,4 / 17,4 / 57 / 131
/ 250
785
A
B
C
D
.%"/0%!1230/045!%#%#'#(046%789%:0%PlO%:0%"/0%ggRBO99BPmQQ%'(&-%1#;!10/1<5% -"051#=4!%4<13(0/!
:0(0;<3(-%#*/!4&<1!# <@%%
%
%
%
3z%A%BC9%DE>%3 %A%FC9%DE>%G %A%89%H?
:0(0;<3(-%+(01!4&1<@%%
%
%
%
3z%A%BC9%DE>%3 %A%FI9%DE>%G %A%88%H?
70
D
D
D
C
D
D
D
D
C
C
D
A
70
B
A
D
D
.%3-/$#% % <(25!%T::S
!"#$%&%'(&#")
70
!"#$%&%+,(-
!"#$%&%*#$)
A
70
B D
19
A
D
B
*
B D
!"#$%&%+,(-
!"#$%&%*#$)
70
M7
MR
MC
W:
WT
J7
UJ
!"#$%&%+,(-%[% -$#101!<%4<13(0/!%>>'(0 <_%PggRBT:P:QSQ
UM
JC
M7
!"#$%&%+,(-%[% -$#101!<%4<13(0/!%>>/< <_%PggRBT:P:QSaQ
MJ
M7
!"#$%&%*#$)
J7
TS
MM
JC
JC
M7
MC
MC
J7
MR
J7%B%= !<K<%'# !<3(&<
JC%B%10 !< %"#%'#;!<2&4&<L
M7%B% - !< %&%'#;!<2&4&<L
MC%B% - !< %10%&< 1N3(&
MJ%B% <13-/03#(%10 !< 1MM%B% <13-/03#(% - !< 1MR%B% -;!<11!$%$(&-K# TS%B%23<(# 01!<%</<$3(-4&1<
UJ%B%V/3(%10 !< )
UM%B%V/3(% - !< )
W:%B%3<(;#2303%'(&<4! &0;(#K<1!# WT%B%3040%2$(#'/!1%&%#"'X- <;
TS
MM
J7
UJ
WT
W:
!"#$%&%'(&#")%[% -$#101!<%4<13(0/!%>>'(0 <_%PggRBR:SQ
S$#&<V(%[%23(#[email protected]%Cl
D
!"#$%&'()*%+%,*%
UM
MC
D
A
MJ
JC
C
!"#$%&%'(&#")%[% -$#101!<%4<13(0/!%>>/< <_%PggRBR:SaQ
M%& !N&$)%&<%230X-;%(#& #5<;%'(#")$3, >%S$#$/!;0]B:(#5<$3%2'?5?%&023(&<+0%2#*!<%'(0 #%"#% '(# 0"&<1!0%&;!01-%'0(0;<3(, %!% -;!0(, %*<&%)'(&<"1!<+#%!1^#(;# 01!0%#%3-;?
:(&<5"f%"#%1/*13'&4#5!*
Sterowniki oraz opcje do central wentylacyjnych
w szczegółach tkwi piękno
'
Niezawodne komponenty
>,,06%!.7,#'40)6*?)%,*%
%
k&!0X%3<1%'(&<"230 !0%$#;'#1<13-%"#%4<13(0/% <13-/04-51-46>%$3,(<%);#K/! !05N%(#&*)"# b%
/)*%)/<'2&<1!<%4<13(0/!%S$#&<V(?%o46%&023#2# 01!<% %&104&1-;%23#'1!)% &*#+040%^)1$45#10/1#=c%4<1B
3(0/>%'#& 0/05N4%10%!46%105/<'2&<%"#'02# 01!<%"#%!1230/045!?
Skrupulatne dopracowanie
%
S/<;<13-% #'45#10/1<% "#% 4<13(0/% <13-/04-51-46% S$#&<V(% 4<46)5<% -2#$0% "*0X#=c% #% 2&4&<+,X-% 30$>% *-% );#K/! !c% !46%%
*<&0 0(-51N%'(04b?%T$X0"05N%2!b%#1<%&%"#$X0"1!<%"#'02# 01-46>%105 -K2&<5%50$#=4!%'#"&<2'#X, %"#23b'1-46%#*<41!<%10%(-1$)?%
Dotykowy, kolorowy, niezawodny
%
p105"&!<4!<%3)%:0L23 #%23<(# 1!$!%"#%4<13(0/% <13-/04-51-46>%0%'(&<"<% 2&-23$!;%1# #=c%10%(-1$)%$(05# -;%B%"#3-$# -%
23<(# 1!$%S$#3#)46>%$3,(<+#%1!< N3'/! N%&0/<3N%5<23%!13)!4-51#=c%#*2X)+!?%k#23#2# 01!<%"#3-$# <+#%$#/#(# <+#% -= !<3/04&0%"#%
#*2X)+!%10 <3%"#%l%4<13(0/%"05<%#+(#;1<%;#K/! #=4!%)X03 !<L%"/0%)K-3$# 1!$0?%T3<(# 01!<%5<23%3<(0&%'(#23<%!%4&-3</1<?
S$#&<V(%[%23(#[email protected]%Cn
:(&<5"f%"#%1/*13'&4#5!*
Sterowniki central Ekozefir
Sterownik Ekozefir Standard
'
&#406,*=' :=0)#@4' &%,(%4(% 5<23%
'#"230 # -;% 23<(# 1!$!<;% "#% 4<13(0/% &% 2<(!!%
RK-SP>% RK-SPE, RK-KP,% RK-KPE, RK-UP, RK-UPE?%
M-'#20K#1-% 5<23% % -= !<3/04&% 3<$23# ->%
#(0&% ;!$(#'(#4<2#(>% $3,(-% (0&% &% 4&)51!$0;!%
3<;'<(03)(-% );#K/! !0% "#$X0"1<% 23<(# 01!<%
^)1$450;!%4<13(0/$!?
Funkcje sterownika Standard
(<+)/0450% -"051#=4!%'# !<3(&0% !"!#$%$&$'()*+&,"&-&.(%/012>
reA3<%!7%'&#$/#4%&34.B%(b4&1!<& )3/"#45'&,674&,"&85#$4')*()&$),)*%9&5%'!%#)58#4&*)&:$89*(;8&*)1(%1*4'&
38.&1&!(3":(%2%/)*%0)3#;03-4&1!<& )3/"#45'&,674&,"&*)1(%1)*()&,"&!"'(%<$:$%*()&!"1(%5#$)&"&5);(%9&<)'%9&
5%'!%#)58#$%=&9);&1&!"'(%<$:$%*(82>
ws/C+/4%!%',%A4)#6,*!.'*'!"+0(,*!.B%)K-3$# 1!$%;#K<%)230 !c%0)3#;03-4&1N% 2',X'(04b%#*)%)(&N"&<L>%(b4&1!<%
-XN4&-c%5<"1#%&%1!46>& *!>&$('6&$).3";"1)?&:@A",*(:+2>%/)*%40X$# !4!<% -XN4&-c%#*0%)(&N"&<1!0& 15%,4&,$()A)&543;"&
",$4<;&:(%!A)2>%
&0*<&'!<4&<1!<%'(&<"%&0;0(&01!<;% -;!<11!$0%#"&-2$)>
&0*<&'!<4&<1!<%'(&<"%&0;0(&01!<;%10+(&< 1!4-% #"1<5% %4&02!<%'(04-%4<13(0/!%!%'#%5<5% -XN4&<1!)>
funkcja ZZPP !"#$%&'($)*!+,)$)*-.$/&.*-')[email protected]%;#K/! #=c% -& #/<1!0%&< 1b3(&1-;%2-+10X<;%
&0'(#+(0;# 01<+#%2301)>%1'?%'(&<&%&0XN4&<1!<%#$0')>%0/0(;)>%!3'?
'(&<XN4&01!<%#*<5=4!0% -;!<11!$0%#"&-2$)%/)*%4&<('1!%'# !<3(&0>%
'(&<XN4&01!<%(<4-($)/045!>
ste(# 01!<%10+(&< 1!4N% 23b'1N% !"!#$%$&!(3*"1)*(%&5%'!%#)58#4&$).%$!(%:$)96:%9&14'(%**(;&",$4<;8&!#$%,&
$)')#$)*(%'2>%
2',X'(040%&<%23<(# 1!$!<;%S$#W#)46?%
S$#&<V(%[%23(#[email protected]%O9
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
Sterownik Mini-Max
%
T3<(# 1!$% g!1!Bg0]% -23b')5<% % 4<13(0/$046% S$#&<V(%%
g!1!Bg0]?% :(#23<% !% 2$)3<4&1<% 23<(# 01!<% );#K/! !0% 'X-11N%
(<+)/045b% -"051#=4!% 4<13(0/!% '#'(&<&% &0"051!$% *)"# 01-% /)*%
&< 1b3(&1-%#'45#10/1-%);!<2&4&#1-%1'?% %20/#1!<?%
%
:#10"3#% ;#K/! <% 5<23% )230 !<1!<% '(#'#(45!% 10 !< )%
"#% - !< )?% T3<(# 01!<% )&)'<X1!#1<% 5<23% #% &0*<&'!<4&<1!<%
'(&<4! &0;(#K<1!# <% -;!<11!$0%#"&-2$)?
Zdalny zadajnik wydajności
do central z serii Mini-Max
! "#$%&'('") *+$+,*'- .'/'0$+1 23/'0$45"+ .$'0/60#
7+8 $' 9'$#(6 7%#&60:"3; 94;+8/.3 1&<="';+> ?4/'%1424 ;[email protected],
$' .'7%4742'= ./'($3 .'/'0$+1 7%#&60:"3 2A:".#$+#; "#$%&'(+
4&'. .;+'$: 23/'0$45"+B 6;+#7.".'0:" C4 2 /424($3; ;+#07"6
D6/3$16>
S$#&<V(%[%23(#[email protected]%O7
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
Sterownik Digital-E
M%#&42$+1 G14.#H& ?+C+%'(,G 0#7%
7%#&42$+1+#; 7%'$/'&/423; 2 "#$%&'('") NO,
GOG 4&'. 49"04$'($3; /4 "#$%&'( NO,OEGB NO,
PEG + NO,MEG 947+'/'0:"3") 2#$%3('%4&3 GQ>
!3947'@4$3 0#7% 2 2352+#%('". C&'H".$3B
2+817.3 ;+1&49&4"#74& 4&'. 2+817.: (+".D8
".60$+1<2B "4 94.2'(' &#'(+.42'= /[email protected]: +(45=
.''2'$742'$3") R6$1"0+>
Funkcje sterownika Digital-E
*"'+,-'.*,$&'/#-,)0,$*,1"'1#$"$121"'1#3 94 71'(+D&42'$+6 "#$%&'(+ . +$7%'('"0: 2#$%3('"30$:
!"#$!%&%'()*+#(,'-%'.B [email protected]%142$+1 ;[email protected]# $+#.'(#@$+# .;+#$+'= 23/'0$45"+ $'2+#26 + 232+#26B
2 "#(6 6%&.3;'$+' @:/'$#C4 $'/"+5$+#$+' (6D 94/"+5$+#$+'B
regu-,)0,$%'4!'&,%#&23 &8".$+# &/01#"+,)234")21)(+#5",&%'&)5&2&%-6)+-,7-#&+(#")%&)85(6%'9())%&!'-!%",:)!)7'/18'-)/(;)
71,'-*585-%'1!",. (6D '6%4;'%3".$+# &/01#"+,)234")21)%&!'-!&%'&)
21)71,'-*585-%'&)71!'-+#5&)1)+&9'-6)*&,-6)+-,7-#&+(#5-)6&9)!)71,'-*585-%'(.B
+,5'+!"')+'*"'$124"'**"6,$78+2 6#$!&+'8$+,4,&+,*"'43 .''2'$742'$3 '(C4&3%; &#'C60:"3
$' R'1%3".$# 7.&4$+#$+# 23;+#$$+1'B . ;+8/.37%49$+42: 14$%&4(: /.+'A'$+' R6$1"0+B 716%#".$+#
.'D#.9+#".' 23;+#$$+1 9&.#/ .';'&.'$+#; 9&.3 ;+$+;'($#0 +$C#&#$"0+ 2 9'&';#%&3 9&'"3 "#$%&'(+B
1 !9:!&,),$*,/&+'1*")2$"$);:78*")23 [email protected]%142$+1 ;[email protected]# 67%'2+= '6%4;'%3".$: 279<A9&'"8 4D6 6&.:/.#SB &8".$+# 23A:".3=
0#/$4 . $+")B %7<)5',3)5&;/191!&=)8>?12%'[email protected] (6D "'A142+"+# 23A:".3=
4D' 6&.:/.#$+') !+-2")25'&?&)+"/91)125"*9)8'-7?&.B
auto4,%2)+*2$1259&$)+'&!*"3$'(C4&3%; '6%4;'%3".$+# 23D+#&.# ".#&9$+8 14&.37%$+#07.: 2.C(8/#; 9'&';#%&<2 .'/'$3")
9&.#. [email protected]%142$+1' 5)!"91#5"*+&%'-,)/(;)71,'%'@8'-,)ABC.:
s%#&42'$+# &#"3&16('"0: . 94.+4;6 7%#&42$+1'B TTEE (6D 9&4C&';'%4&' ".'742#C4B
auto4,%2)+*2$1259&$75'0()",$124"'**"6,$78+2 6#3$'(C4&3%; '6%4;'%3".$+# 23D+#&.# 14&.37%$+#07.# 67%'2+#$+# 2.C(8/#;
9'&';#%&<2 .'/'$3") 9&.#. [email protected]%142$+1' *9'-#(6-)71!'-+#5-)%&)!",'-%%'9)125"*9()/(;)1;19.B
14$%3$6'"0' 49+76 7%#&42$+1' Digital-E $' $'7%89$#0 7%&4$+#
G14.#H& I 7%&4$'J KL
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
14$%3$6'"0' 49+76 7%#&42$+1' Digital-E
!&7/&,4,%7&$)+, 7123$;[email protected](+245= .'9&4C&';42'$+' .;+'$ 23/'0$45"+B %#;9#&'%6&3 .'/'$#0
".3 %#@ 9&.#A:".'$+' ".#&9$+I4D#05"+'I&#"3&16('"0+ 2 ;'173;'($+# ".%#&#") 96$1%'")B +$/32+/6'($+#
/(' 1'@/#C4 /$+' %3C4/$+'B
.'D#.9+#".#$+# 9&.#/ .';'&.'$+#; $'C&.#2$+"3 24/$#0 2 ".'7+# 9&'"3 "#$%&'(+ 4&'. 94 0#0 23A:".#$+6B
funkcja ZZPP !"#$%&'($)*!+,)$)*-.$/&.*-')012J ;[email protected](+245= 23.24(#$+' .#2$8%&.$3; 73C$'(#;
.'9&4C&';42'$#C4 7%'$6B $9> 9&.#. .'A:".#$+# 41'96B '('&;6B 7%#&42$+1 ?+C+%'(,G 947+'/'
K %'1+# 7%31+B
fu*6)0,$<74"*'63$67%'2+#$+# @:/'$#C4 $'/"+5$+#$+' 2 4D+#1"+# 94/".'7 &4.9'('$+' 14;+$1'
(6D 94/".'7 &4.9'('$+' + /'(7.#0 9&'"3 14;+$1'B 9&.3 4%2'&%#0 14;4&.# 79'('$+'B
ste&71,*"'$*,/&+'1*")=$1 %>!*=3 '(C4&3%; 6;[email protected](+2+' '6%4;'%3".$# 947.61+2'$+# %#;9#&'%6&3 716%#".$+# .'D#.9+#".'0:"#0
23;+#$$+1 9&.#/ .';'&.'$+#;B '(# 9&.3 ;+$+;'($3; [email protected]"+6 #$#&C++UB
279<A9&'"' .# 7%#&42$+1+#; G14V46")>
G14.#H& I 7%&4$'J KK
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
Sterownik Ekotouch
M%#&42$+1 G14%46") 0#7% .''2'$742'$3;
7%#&42$+1+#; C&69423;> E47+'/' 7.#&#C R6$1,
"0+B 1%<&# 6;[email protected](+2+'0: 9A3$$: + 9&.#0&.37%: 4D7A6C8>
E&47%3 +$%#&R'"# ;[email protected]#7. 14$%&4(42'= .' 94;4": #1&',
$6 /4%3142#C4> ?.+81+ 7%#&42$+142+ ;[email protected]#7. %24&.3=
C&693 /4 W "#$%&'( 2#$%3('"30$3") 0#/$4".#5$+#
XG14%46") Y /4 ZU>
[email protected]
DCA
[email protected]
[email protected]
49+7 R6$1"04$'($45"+ 7%#&42$+1' G14%46") $' $'7%89$#0 7%&4$+#
G14.#H& I 7%&4$'J KW
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
49+7 R6$1"04$'($45"+ 7%#&42$+1' G14%46")
M.3D1+# 29&42'/.#$+#
.;+'$ 949&.#. #1&'$
69&47.".4$3 /'0# 23C4/8
+ 9&47%4%8 4D7A6C+>
E&4C&';'%4& ".'7423
6;[email protected](+2+' '6%4;'%3".$:
9&'"8 27.37%1+") "#$%&'(
94/A:".4$3") /4 G14V46")'
G14V46") '6%4;'%3".$#
/49'74260# 7+8 /4
"#$%&'(B . 1%<&3;+
279<A9&'"60#>
M%#&42$+1 .'2+#&' ;4/6A
94;4"3B 1%<&3 +$%6+"30$+#
949&42'/.+ Q+8 9&.#.
27.37%1+# 67%'2+#$+'
737%#;6>
Funkcje sterownika Ekotouch
F5 :#/,$78$B$87$D$)'*%&,-
Panel dotykowy
Mte&42'$+# /4 W "#$%&'( 0#/$4".#5$+#*
9/:;:.0<=*7:*>*0"$&')528
Q+#1A41&37%'(+".$3 9'$#( /4%31423
2 2+#(145"+ [B\]>
<74!,%25"-*7(E
!79<A9&'"' .# 7%#&42$+1';+ 3,4,&)5*+*6&)$7)'78
G +'); %&7**,$67*H/#&,)0,
, V#;9#&'%6&3 .'/'$#0 2 23D&'$3; ".60$+16B
, !3/'0$45"+ 2#$%3('%4&<2B
, Q.#&9$+B 4D#05"+'B &#"3&16('"0+B
, `6$1"0+ 279<A9&'"3 $'C&.#2$+"3 + ")A4/$+"3B
, `6$1"0+ 14;+$#1B
, E&494&"0+ $'2+#26 /4 232+#26>
Przejrzysty odczyt
^/".3% 27.37%1+") 9'&';#%&<2 9&'"3
"#$%&'(+ X%#;9#&'%6&3B 23/'0$45= 2#$%3('"0+B
/.+'A'$+# $'C&.#2$+" + ")A4/$+"B /.+'A'$+# #(#;#$%<2
49"04$'($3")B 14;6$+1'%3 +$R4&;'"30$# + '2'&30$#U>
Ekran profesjonalny
E&4R#704$'($3 .# 7")#;'%#; 9&.#9A326 942+#%&.' 2
"#$%&'(+ + 69&47.".4$3
2352+#%('0:"3 %3(14 94/7%'242# 9'&';#%&3>
<,-'*8,&+
E&4C&';42'$+# %3C4/$+42# 1'@/#0 "#$%&'(+
94/A:".4$#0 /4 G14V46")' $+#.'(#@$+#B .'&<2$4
.# 7%#&42$+1+#; M%'$/'&/ 0'1 + ?+C+%'(> *[email protected](+245=
/4/'2'$+' _230:%1<2] $' 14$1&#%$# /'%3 2 &416
X$9> $' 52+8%'U>
G14.#H& I 7%&4$'J K[
Ekran pomocy
^9+7 9&.3"+71<2B 9&4"#/6&B +%9>
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
Jeden dla wszystkich,
wszyscy dla jednego...
F5 :#/,$78$B$87$J$)'*%&,TC4/$+# . .'[email protected]#$+';+ &4.2406 7%#&42$+1 /'0# ;[email protected](+245= 4D7A6C+
/4 Z "#$%&'( 0#/$4".#5$+#> O'@/: "#$%&'(8 ;[email protected]#7. +$/32+/6'($+#
14$HC6&42'= 2#/A6C 94%&.#D>
Panel dotykowy
Intuicyjny i prosty interface
Q+#1A41&37%'(+".$3 9'$#( /4%31423 .'9#2$+' 23C4/$: 4D7A6C8>
b'145= + 7%&'%#C+' &4.2+:.'S 9&.3".3$+' 7+8 /4 1('73H142'$+'
G14V46") 0'14 9&4R#704$'($#C4 &4.2+:.'$+' /(' Q+#D+#>
Q'A45"+423 737%#; G14V46") .47%'A 1&#42'$3 94/ 1:%#; 9&47%#0 +
+$%6+"30$#0 4D7A6C+> T'9#2$+' %4 7.3D145= 2 94/#0;42'$+6 /.+'A'S
.2+:.'$3") . 67%'2+#$+';+ "#$%&'(>
Wygaszacz i uproszczone menu
I#*6)0,$1 !9:!&,)2$+$674"*6"'4
! 9&47%3 7947<D ;[email protected]#7. 41&#5(+= 9&'"8 2#$%3('%4&<2 4&'.
4/942+#/$+: %#;9#&'%6&8 $'2+#26> ! ".'7+# D&'16 4D7A6C+
G14V46") 9&.#")4/.+ 2 %&3D 23C'7.'".' #1&'$6 (6D "'A142+"+#
23A:".' #1&'$>
T' 94;4": 0#/$#C4 /4%1$+8"+' 9&.3"+716 R6$1"0+ 14;+$#1B "#$%&'('
7%24&.3 2'&6$1+ .'9#2$+'0:"# 49%3;'($# &4.9'(#$+# V240#C4
14;+$1'>
7")#;'% R6$1"04$'($45"+ 7%#&42$+1' G14%46")Y $' $'7%89$#0 7%&4$+#
G14.#H& I 7%&4$'J Ka
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Sterowniki central Ekozefir
7")#;'% R6$1"04$'($45"+ 7%#&42$+1' G14%46")Y
G14.#H& I 7%&4$'J K\
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Opcje dodatkowe
Nagrzewnice powietrza
^9"04$'($#
$'C&.#2,
$+"# 942+#%&.' 2 2#&70+ #(#1,
%&3".$#0B 24/$#0 (6D C(+14(42#0
2D6/42'$# X$'C&.#2$+"# 27%89,
$# (6D 2%<&$#U (6D 1'$'A42#
X$'C&.#2$+"# 27%89$#B 2%<&$#
(6D 2794;'C'0:"#U> c'C&.#2$+"#
24/$# 23947'@4$# 7: 2 .'2<&
/26/&4C423 . 7+A42$+1+#; %#&,
;+".$3; X^cI^``U (6D 49"04$'(,
$+# 2 .'2<& /26 (6D %&<0/&4C423
. 7+A42$+1+#; %&<096$1%423;>
T''2'$742'$# '(C4&3%;3 7%#&4,
2'$+' C2'&'$%60: #$#&C447.".8/,
$# .'&.:/.'$+# ;4": $'C&.#2$+"
942+#%&.'>
Chłodnice powietrza
Chłodnice powietrza
wodne lub glikolowe
z bezpośrednim odparowaniem
czynnika (freonowe)
^9"04$'($# ")A4/$+"#
942+#%&.' . ".3$$+1+#; ")A4/.:,
"3; 2 947%'"+ 24/3 (6D C(+14(6
7%'$/'&/424 23947'@4$# 2 .',
2<& /26/&4C423 . 7+A42$+1+#;
%&<096$1%423;B
49"04$'($+#
. .'24&#; %&<0/&4C423; . 7+A42,
$+1+#; %&<096$1%423;> M%#&42',
$+' M%'$/'&/ + ?+C+%'(,G .'9#2$+'0:
'6%4;'%3".$:B D#..'1A<"#$+42:
279<A9&'"8 $'C&.#2$+"3 + ")A4/,
$+"3 942+#%&.'>
^9"04$'($# ")A4/$+"#
. D#.945&#/$+; 4/9'&42'$+#;
".3$$+1' ")A4/$+".#C4 X%.2>
")A4/$+"# R&#4$42#U /4D+#&'$#
7: /4 1'@/#0 . "#$%&'( +$/32+/6,
'($+#> M%#&42'$+# M%'$/'&/ 4&'.
?+C+%'(,G 94.2'(' $' 7%#&42'$+#
.'A:".'$+#; 'C&#C'%6 79&[email protected]'&14,
2#C4 61A'/6 ")A4/$+".#C4 4&'.
'6%4;'%3".$# /49'742'$+# 7%&6,
;+#$+' 942+#%&.' 9&.#9A32'0:"#,
C4 9&.#. ")A4/$+"8>
Wentylatory
wspomagające
! +$7%'('"0'") 2#$%3('"30$3") 4
/4/'%1423") 494&'") ;'0: .'7%4742'$+#
/4/'%142# 2#$%3('%4&3 2794;'C'0:"#
G14.#H& I 7%&4$'J KZ
6$+2#&7'($# , !PGQ X.'7%4742'$+#
+#
C&6$%42#C4 23;+#$$+1' "+#9A' Xd!QUB
QUB
/4/'%1423 H(%& /41A'/$3 +%9>U
! .2+:.16 .# 7%'A3; &4.240#; 9&4/61%<2B G141(+;'-,E&40#1% 79>0> .'7%&.#C' 74D+# 9&'24 /4 29&42'/.#$+' .;+'$3 9'&';#%&<2 + 23;+'&<2 D#. 69&.#/$+#C4 +$R4&;42'$+' 4 %3;>
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Opcje dodatkowe
Obejście odzysku ciepła
Trójniki z przepustnicami
wbudowane w centralę
do wyboru czerpni lub obejścia.
Q#$%&'(#
.
7#&++
NO,OEIOEGB NO,PEIPEG + NO,GOG
947+'/'0: ;[email protected](+245= .'7%4742',
$+' 2D6/42'$#C4 4D#05"+' 23,
;+#$$+1' 4/.3716> ?.+81+ %#;6
"'A45= 0#7% .+$%#C&42'$' 2 14$,
7%&61"0+ "#$%&'(+B .';+'7% 7%4742',
$+' /4/'%142#C4 1&<="' + %&<0$+,
1' 9&.#A:".'0:"#C4> M%#&42'$+#
M%'$/'&/ 6;[email protected](+2+' 9&.#A:".'$+#
4D#05"+' . 94.+4;6 7%#&42$+1'B
$'%4;+'7% 7%#&42'$+# ?+C+%'(,G
94.2'(' $' '6%4;'%3".$# 71+#,
&42'$+# 942+#%&.' $' 23;+#$$+1
4/.3716 (6D 4D41>
G14.#H& I 7%&4$'J Ke
V&<0$+1 23D4&6 ".#&9$+
[email protected] /4 9&.#A:".'$+' 94;+8/.3
".#&9$+: 5"+#$$: ' fC&6$%42:]
Xd!QU V&<0$+1 4D#05"+' 6;[email protected](+,
2+' $'; 71+#&42'$+# 942+#%&.'
2#$%3('"30$#C4 $' 23;+#$$+1
4/.3716 (6D 4D41 949&.#. 4D#0,
5"+# 23;+#$$+1'B C/3 $+# ")"#,
;3 4/.371+2'= "+#9A'> Q#$%&'(#
NO,MEIMEG 947+'/'0: 1&<"+#" 94/,
A:".#$+' 4D#05"+' 2 7%'$/'&/.+#B
' 2 "#$%&'('") NO,OEIOEG 4&'.
NO,GOG ;[email protected]# D3= 4$ 2314$',
$3 $' .';<2+#$+#> M%#&42'$+#
M%'$/'&/ 6;[email protected](+2+' 9&.#A:".',
$+# 94.3"0+ 0#/$#C4 %&<0$+1'
. 94.+4;6 7%#&42$+1'B $'%4;+'7%
?+C+%'(,G 9&.37%4742'$3 0#7% /4
4D7A6C+ '6%4;'%3".$#0 4D6 %&<0$+,
1<2 0#/$4".#5$+#>
Moduły recyrkulacyjne
*4/6A3 &#"3&16('"30$#
6;[email protected](+2+'0: 942&<% 942+#%&.'
6762'$#C4 /4 94;+#7.".#S>
[email protected]'$# 7: 2 9&.39'/16 &4.,
C&.#2'$+'
(6D
7")A'/.'$+'
94;+#7.".#SB 2 1%<&3") $+# ;'
14$+#".$45"+ 23;+'$3 942+#%&.'>
N#"3&16('"0' ;[email protected]# %'[email protected]# 49"04,
$'($+# .'D#.9+#".'= 23;+#$$+1
4/.3716 9&.#/ .';'&.'$+#;>
M%#&42'$+# M%'$/'&/ 6;[email protected](+2+'
.'A:".'$+# + 23A:".'$+# &#"3&,
16('"0+ . 94.+4;6 7%#&42$+1'
$'5"+#$$#C4B $'%4;+'7% 7%#&42',
$+# ?+C+%'(,G 6;[email protected](+2+' .'A:".',
$+# &#"3&16('"0+ 9&4C&';'%4&#;
".'7423; (6D 7%31+#; TTEE>
! .2+:.16 .# 7%'A3; &4.240#; 9&4/61%<2B G141(+;'-,E&40#1% 79>0> .'7%&.#C' 74D+# 9&'24 /4 29&42'/.#$+' .;+'$3 9'&';#%&<2 + 23;+'&<2 D#. 69&.#/$+#C4 +$R4&;42'$+' 4 %3;>
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Opcje dodatkowe
Regulator stałego ciśnienia
N#C6('%4&
7%'A#C4
"+5$+#$+' 279<A9&'"60# D#.94,
5&#/$+4 . 2#$%3('%4&#; 6%&.3;6,
0:"3; 949&.#. .;+'$8 4D&4%<2
2+&$+1' 7%'A# "+5$+#$+# 2 +$7%'(',
"0+ 2#$%3('"30$#0> N4.2+:.'$+# %4
0#7% /#/3142'$# /4 $+#.'(#@$#0
&#C6('"0+ 2#$%3('"0+ /(' &<@$3")
7%&#R . %#0 7';#0 "#$%&'(+ 2#$%3(',
"30$#0> N#C6('%4& /47%89$3 %3(14
/4 "#$%&'(B 1%<&# 947+'/'0: 2#$,
%3('%4&3 2 %#")$4(4C++ GQ>
Moduły BMS
*4/6A3 h*M . 9&4%414,
A';+ 14;6$+1'"30$3;+ i4$!4&17
4&'. hjQ$#% 6;[email protected](+2+'0: 7%#&4,
2'$+# 9&.#. $'/&.8/$3 737%#;
+$%#(+C#$%$#C4 /4;6 "#$%&'(';+
.#
7%#&42$+1';+
M%'$/'&/
+ ?+C+%'(,G> *4/6A3 6;[email protected](+2+'0:
.;+'$8 9'&';#%&<2 "#$%&'(+ 4/
94/7%'2423")B %'1+") 0'1 23/'0,
$45= ".3B %#;9#&'%6&'B /4 D'&,
/.+#0 .''2'$742'$3")B 0'1 .;+',
$' R6$1"0+ 23;+#$$+1' 24/$#C4
2 "#$%&'(+ $'C&.#2$+"' I ")A4/,
$+"'B ".3 %#@ 67%'2+#$+# 9&494&"0+
$'2+#2 I 232+#2>
Moduł komunikacji
sieciowej
*4/6A %#$ [email protected] /4
14;6$+1'"0+ 94;+8/.3 "#$%&'(',
;+B ' 7%#&42$+1+#; $'/&.8/$3;
949&.#. 7+#= ijc> M%#&42$+1+#;
$'/&.8/$3; ;[email protected]# D3= '9(+1'"0'
$' 7;'&%9)4$#k'B %'D(#%B D:/F
9&4C&'; 14;96%#&423> *4/6A
0#7% 9&.37%4742'$3 /4 279<A9&',
"3 .# 7%#&42$+1+#; G14V46")B
%.$> 237%'&".3 0#/#$ ;4/6A 7+#,
"+423 /4 14;6$+1'"0+ .# 27.37%,
1+;+ "#$%&'(';+ 94/A:".4$3;+
/4 G14V46")'> `6$1"04$'($45=
;4/6A6 X9'&';#%&3 4/".3%32'$#
+ ;[email protected](+245"+ .'/'2'$+' $423")U
0#7% %'1' 7';' 0'1 7%#&42$+1'
G14V46")>
Dodatkowe elementy
instalacyjne
G14.#H& I 7%&4$'J Wg
! .2+:.16 .# 7%'A3; &4.240#; 9&4/61%<2B G141(+;'-,E&40#1% 79>0> .'7%&.#C' 74D+# 9&'24 /4 29&42'/.#$+' .;+'$3 9'&';#%&<2 + 23;+'&<2 D#. 69&.#/$+#C4 +$R4&;42'$+' 4 %3;>
E&.#0/F /4 !" #$%&'()"
Opcje dodatkowe
Higrostaty, czujniki CO, CO2,
jakości powietrza
Kanałowe filtry powietrza
j6%4;'%31' M%'$/'&/
4&'. ?+C+%'(,G 6;[email protected](+2+' 94/A:,
".#$+# /4/'%1423") ".60$+1<2
9424/60:"3") .;+'$8 9'&';#,
%&<2 9&'"3 "#$%&'(+> ?424($3
".60$+1 X)+C&47%'%B ".60$+1 Q^B
Q^LU 947+'/'0:"3 $' 2305"+6
73C$'A .2'&%3 I &4.2'&%3 94 9&.#,
1&4".#$+6 67%'2+4$#0 2'&%45"+
79424/60# .'/.+'A'$+# 67%'2+4,
$#0 9&.#. [email protected]%142$+1' .;+'$3
9'&';#%&<2 "#$%&'(+ 949&.#. 7%3,
1+ TTEE Xj6%4;'%31' M%'$/'&/ L
7%31+B ?+C+%'(,G K 7%31+U>
E&.3 "#$%&'('") 4D7A6,
C60:"3") 94;+#7.".#$+' 4 94/,
[email protected]$3") 23;4C'") ".37%45"+
942+#%&.'B 94/7%'242# H(%&3
6.69#A$+'$# 7: H(%&';+ 1'$'A4,
23;+ 4 23D&'$#0 1('7+# H(%&'"0+
X4/ `[ /4 mlKU> E&.3 [email protected]")
1('7'") ".37%45"+ H(%&<2 7%476,
0# 7+8 0#/$4".#5$+# 2#$%3('%4&
2794;'C'0:"3 !PGQ>
Tłumiki akustyczne
VA6;+1+ 7.6;6 7%474,
2'$# 7: 2 2+817.45"+ +$7%'(',
"0+ /(' 23%A6;+#$+' /F2+81<2
. "#$%&'(+ .'&<2$4 $' $'2+#2+#B
0'1 + 232+#2+#> VA6;+1 /47%474,
2'$3 0#7% /4 2+#(145"+ .';<2+4,
$#0 "#$%&'(+ 4&'. 23;4C<2 '16,
7%3".$3") +$7%'('"0+>
^R#&60#;3 &<2$+#@ dodatkowe
#(#;#$%3 +$7%'('"30$#B %'1+# 0'1J
9&.#967%$+"# 942+#%&.' X1'(+D'"30$#B
/3R6.4&3
&#C6('"30$#B 4/"+$'0:"#B .2&4%$#U
17.%'A%1+ 79#"0'($#
1&<="# #('7%3".$#
.+$%#C&42'$# ".#&9$+# + 23&.6%$+# 942+#%&.'
G14.#H& I 7%&4$'J Wl
! .2+:.16 .# 7%'A3; &4.240#; 9&4/61%<2B G141(+;'-,E&40#1% 79>0> .'7%&.#C' 74D+# 9&'24 /4 29&42'/.#$+' .;+'$3 9'&';#%&<2 + 23;+'&<2 D#. 69&.#/$+#C4 +$R4&;42'$+' 4 %3;>

Podobne dokumenty

specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót

specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót - );1#01 (0>!+;&(1 #60;&$'&'&()*+ !"  %!5=+0"4#&)1!4#0;+(: ( +.B)9 F F & 83%&)#0 &;8 1(3("41#41(;V)%"418)3#B($7(4+#=01 !)1!4#6(")#;&=+!%&("...

Bardziej szczegółowo