instrukcja_pl_PDR-J1008

Komentarze

Transkrypt

instrukcja_pl_PDR-J1008
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
PDR-J1004, PDR-J1008
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
4/8 KANAŁÓW
wersja J1.2.1PL
• Dziękujemy za zakup rejestratora APER.
• Przed dokonaniem instalacji i rozpoczęciem użytkowania rejestratora należy dokładnie
zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać starannie w łatwo dostępnym miejscu w celu
umożliwienia skorzystania z niej w przyszłości.
• Przed podłączeniem urządzeń towarzyszących takich jak kamery, monitory, urządzenia
będące źródłem alarmów czy komputery, a dostarczanych przez innych producentów
należy zapoznać się z towarzyszącymi im instrukcjami w celu ich właściwej instalacji.
• Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian parametrów urządzenia oraz
towarzyszącego oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ OBUDOWY
UWAGA:
W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY.
WEWNĄTRZ UMIESZCZONE SĄ SPECJALIZOWANE OBWODY ELEKTRONICZNE.
NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Znak błyskawicy umieszczony w trójkącie ma na celu ostrzeżenie
użytkownika o obecności wewnątrz obudowy nieizolowanych źródeł
napięcia,
które
mogą
stanowić
zagrożenie
porażenia
prądem
elektrycznym dla człowieka.
Znak wykrzyknika umieszczony w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownika na konieczność zachowania właściwej ostrożności podczas
obsługi, konserwacji i serwisowania urządzenia zgodnie z towarzyszącą
mu instrukcją i dokumentacją.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii
Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego
produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla
zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu
utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz
lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
2
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
OSTRZEŻENIE:
W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZYPADKOM POWSTANIA POŻARU ORAZ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE
PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM DESZCZU I WILGOCI.
Spis treści
■ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ………………………………………………………………………………
2
■ Spis treści ………………………………………………………………………………………………
3
■ Uwagi …………………………………………………………………………………………………
6
■ Środki bezpieczeństwa …………………………………………………………………………………
6
■ Obsługa ………………………………………………………………………………………………… 8
1. Panel przedni ……………………………………………………………………………………… 8
2. Panel tylny
………………………………………………………………………………………
11
3. Pilot zdalnego sterowania ………………………………………………………………………
13
■ Instalacja i podłączenia ………………………………………………………………………………
14
4. Połączenia systemowe ……………………………………………………………………………
14
a) Podłączenie kamer ……………………………………………………………………………
14
b) Podłączenie monitora …………………………………………………………………………
15
c) Złącza alarmowe i sterujące …………………………………………………………………
17
5. Podłączenie i instalacja dysku twardego ………………………………………………………
18
■ Eksploatacja
6. Ustawienia czasu i daty …………………………………………………………………………… 20
7. Ustawienia pozycji ekranu
……………………………………………………………………… 21
8. Widok ekranu głównego …………………………………………………………………………
21
9. Podgląd bieżący …………………………………………………………………………………… 23
9-1) Przełączanie trybu wyświetlania ………………………………………………………… 23
9-2) Ustawienia PIP/SPOT ……………………………………………………………………… 23
9-3) Przykład zmiany trybów wyświetlania …………………………………………………… 25
9-4) Ustawienia wyświetlania na monitorze pomocniczym ………………………………… 25
9-5) Automatyczna sekwencja ………………………………………………………………… 25
9-6) Ustawienia nazw kamer …………………………………………………………………
26
9-7) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową ………………………………………
27
9-8) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw ……………………………………… 29
9-9) Tryb maskowania …………………………………………………………………………
3
30
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
10.
Zapis podstawowy …………………………………………………………………………… 31
10-1) Tryb zapisu ………………………………………………………………………………… 31
10-2) Powtarzanie zapisu na dysku HDD ……………………………………………………… 32
10-3) Definiowanie grup zapisu ………………………………………………………………… 32
10-4) Jakość obrazu ……………………………………………………………………………… 32
10-5) Zapis dźwięku ……………………………………………………………………………… 32
10-6) Sposób zapisu ……………………………………………………………………………… 32
10-7) Prędkość zapisu …………………………………………………………………………… 33
11.
Zapis alarmowy ……………………………………………………………………………
35
12.
Zapis wywoływany detekcją aktywności w obrazie ……………………………………
38
13.
Program zapisu
14.
Odtwarzanie …………………………………………………………………………………
43
14-1) Podstawowy tryb odtwarzania …………………………………………………………
43
……………………………………………………………………… 41
14-2) Odtwarzanie wstecz ……………………………………………………………………… 44
14-3) Odtwarzanie klatka po klatce …………………………………………………………… 44
14-4) Ustawianie szybkości odtwarzania ……………………………………………………
44
14-5) Odtwarzanie dźwięku …………………………………………………………………… 45
15.
Wyszukiwanie daty i czasu …………………………………………………………………… 45
16.
Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych ………………………………………………………
17.
Ustawienia systemowe ……………………………………………………………………… 48
18.
Ustawienia sieciowe ………………………………………………………………………… 51
19.
Informacje systemowe i lista logowania …………………………………………………… 56
20.
Powiększanie kadru
21.
Sterowanie ruchem kamer obrotowych
22.
Archiwizacja ………………………………………………………………………………… 61
47
……………………………………………………………………… 57
………………………………………………… 59
■ Dane techniczne ………………………………………………………………………………………… 62
■ Wyposażenie …………………………………………………………………………………………… 63
4
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Uwagi
z
Informacje zawarte w instrukcji są aktualne w dniu jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo
aktualizacji i dokonywania zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
z
Producent i dystrybutor tego urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku problemów
wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniekształcenia danych w związku z nieprawidłowym
działaniem
rejestratora,
oprogramowania,
dysków
twardych,
przyłączonych
urządzeń
komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz innych niezalecanych lub nieobsługiwanych
urządzeń.
Środki bezpieczeństwa
z
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Aby zabezpieczyć urządzenie
przed przegrzaniem należy usytuować je w taki sposób, aby pozostawić co najmniej 5
centymetrową przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych.
z
Nie dopuścić do dostania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza obudowy metalowych
przedmiotów. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia rejestratora. W takim przypadku
należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie urządzenia lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem wskazanym przez dystrybutora sprzętu.
z
Nie należy rozbierać urządzenia ani dokonywać w nim samodzielnie żadnych przeróbek jeśli nie
zostało to szczegółowo opisane w instrukcji. Może to doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym. Czynności takich powinien dokonywać zawsze wykwalifikowany serwis wskazany
przez dystrybutora sprzętu.
z
W przypadku, gdy podczas obsługi urządzenia pojawi się dym lub intensywny zapach należy
niezwłocznie przerwać pracę. Uszkodzenie tego typu może skutkować powstaniem pożaru lub
porażeniem prądem elektrycznym. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla
zasilającego z gniazda sieciowego. Po upewnieniu się, że źródłem zadymienia był rejestrator
należy skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
z
Przerwać pracę urządzenia w przypadku upuszczenia na urządzenie ciężkiego obiektu lub w
przypadku, gdy obudowa urządzenia wykazuje ślady uszkodzenia. Nie uderzać i nie potrząsać
urządzeniem. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda
sieciowego. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
z
Nie dopuścić do kontaktu lub zamoczenia urządzenia wodą lub innymi płynami. Zabezpieczyć
urządzenie przed dostaniem się cieczy do wewnątrz.
Urządzenie nie posiada obudowy
wodoodpornej. W przypadku, gdy obudowa wystawiona zostanie na kontakt z cieczą należy
ostrożnie wytrzeć ją suchą, chłonącą ciecz ścierką. W przypadku, gdy ciecz dostała się do wnętrza
obudowy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
5
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Dalsza eksploatacja urządzenia może grozić pożarem lub doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
z
Do czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy używać substancji zawierających alkohol,
benzen, rozpuszczalniki lub innych substancji łatwopalnych. Użycie takich substancji może
doprowadzić do ich zapalenia się. Czyszczenie urządzenia przeprowadzać w regularnych
odstępach czasu wycierając zgromadzony na obudowie kurz przy pomocy suchej ścierki. W
środowisku o podwyższonym stopniu zakurzenia, wilgotności lub zawartości substancji tłustych,
zabrudzenia gromadzące się wokół otworów wentylacyjnych i gniazd mogą w dłuższym okresie
czasu
doprowadzić
do
ich
zablokowania,
zwarć
lub
doprowadzić
do
zapalenia
się
nagromadzonych zanieczyszczeń.
z
Nie przecinać , chronić przed uszkodzeniami i przeróbkami oraz nie stawiać ciężkich przedmiotów
na kablu zasilającym. Może to doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
z
Nie dotykać urządzenia i kabla zasilającego wilgotnymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia
prądem. Wyłączać przewód z gniazda zasilającego trzymając za wtyk. Wyłączanie kabla trzymając
za elastyczną część kabla może doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolującej tworząc
potencjalne zagrożenie powstania pożaru lub porażenia prądem
z
Do zasilania urządzenia używać wyłącznie atestowanych akcesoriów i źródeł zasilania. Użycie
niewłaściwych akcesoriów lub źródeł zasilania może prowadzić do przegrzania urządzenia,
powstania zakłóceń w jego pracy, pożaru, spowodować porażenie prądem lub spowodować inne
zagrożenia.
z
Nie kłaść baterii blisko źródeł ciepła i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie płomieni lub
temperatury. Nie zamaczać. Może to prowadzić do uszkodzenia baterii oraz wycieków substancji
powodujących korozję. Może to doprowadzić do poparzeń.
z
Chronić baterie przed uszkodzeniami, przerabianiem i przegrzaniem. Może to grozić poparzeniem
lub eksplozją. W przypadku kontaktu z elektrolitu z ciałem należy spłukać go obficie wodą. W razie
konieczności należy zasięgnąć porady lekarskiej.
z
Chronić baterie przed upuszczeniem i narażaniem na uszkodzenia obudowy. Grozi wyciekiem i
poparzeniem.
z
Chronić baterie przed zwarciem elektrod. Może to doprowadzić do przegrzania i wycieku.
z
Dostarczony w zestawie kabel zasilający został specjalnie zaprojektowany do zastosowania z
rejestratorem. Nie należy stosować go do zasilania innych urządzeń, gdyż może to spowodować
ryzyko powstania pożaru lub inne zagrożenia.
z
Urządzenie nie powinno pracować w warunkach wykraczających poza wskazany zakres
temperatury i wilgotności. Nie powinno też być zasilane ze źródeł o niewłaściwej charakterystyce.
Nie stosować urządzenia w środowisku charakteryzującym się wysoką temperaturą i wilgotnością.
Do właściwej pracy urządzenia należy zapewnić mu środowisko charakteryzujące się
6
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
temperaturami w zakresie +5°C - +40°C i wilgotności nie przekraczającej 90%. Urządzenie
powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 110V-220V i częstotliwości 50/60Hz.
z
Bateria systemowa podtrzymująca pamięć powinna zostać w pełni naładowana. Po uruchomieniu
urządzenia w celu pełnego naładowania baterii powinno ono pozostać włączone przez 48 godzin.
Jest to niezbędne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i wtedy, gdy przez dłuższy okres
czasu było odłączone od sieci zasilającej. Niepełne naładowanie baterii może prowadzić do utraty
ustawień po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej. W pełni naładowana bateria zapewnia
potrzymanie pamięci przez 48 godzin.
z
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zarówno w funkcjach rejestratora jak i w
zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
7
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Obsługa
(1) Panel przedni
1-1. Lokalizacja przycisków sterujących
1)
Kieszeń wymienna dysku twardego (tzw. HDD)
2)
Zespół przycisków sterowania funkcjami zapisu i odtwarzania obrazu.
Kolejno od lewej:
•
Przycisk włączenia funkcji odtwarzania obrazu. Ponowne użycie przycisku
zmienia kierunek odtwarzania (odtwarzanie wstecz).
•
Przycisk STOP. Użycie przycisku wyłącza funkcję odtwarzania.
•
Przycisk
funkcji
przyśpieszonego
odtwarzania/przeszukiwania
obrazu
wstecz oraz włączenia funkcji blokowania dostępu do urządzenia (LOCK).
Blokada dotyczy również obsługi zdalnej pilotem IR. Zablokowanie urządzenia
sygnalizowane jest zapaleniem się lampki LOCK. Aby odblokować dostęp do
obsługi należy ponownie nacisnąć przycisk i wpisać hasło dostępu. Zablokowanie
urządzenia w trybie odtwarzania nie jest możliwe.
•
Przycisk
funkcji
przyśpieszonego
odtwarzania/przeszukiwania
obrazu
wprzód/uruchamiania funkcji wymiany dysków (SWAP) oraz obsługi menu
sterowania kamerami obrotowymi. W trybie rzeczywistym przycisk umożliwia
wybór funkcji sterowania obrotem (PAN/TILT) i powiększeniem (ZOOM).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamia funkcję wymiany dysku
twardego. Wymiana realizowana może być w trakcie pracy urządzenia (tryb HOT
SWAP).
•
Przycisk włączenia funkcji zapisu REC.
•
Przycisk
włączenia
urządzenia
(POWER).
Użycie
przycisku
powoduje
uruchomienie urządzenia. Ponowne użycie przycisku spowoduje wyłączenie
urządzenia (wymaga to podania hasła dostępu do funkcji). Włączenie urządzenia
8
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki kontrolnej (zespół lampek
sygnalizacyjnych 3). Po włączeniu urządzenia lampka miga w trakcie inicjalizacji i
testowania HDD.
3)
Zespół lampek sygnalizacyjnych.
Kolejno od lewej:
Zasilanie
(POWER
[C]),
zapis
normalny
(REC
[C]),
zapis
programowany
(SCHEDULE [Z]), blokada dostępu (LOCK [Z]), sieć (LAN [Z]).
[C] – czerwona
[Z] – zielona
4)
Odbiornik sygnałów podczerwieni z pilota zdalnego sterowania
5)
Zespół przycisków obsługi MENU i wyszukiwania (SEARCH)
•
Przycisk ENTER/+10. Przycisk obsługujący funkcję zmiany konfiguracji w
ekranach menu i podmenu urządzenia. Przycisk pozwala również na wybór funkcji
numerycznych i ustawień pól detekcji powyżej 10.
•
Przycisk
/ ▲. Przycisk pozwala na zmianę trybu wyświetlania w podziale
(podział na 4 pola/PIP[wersja 4 kanałowa]/podział na 8 pól [wersja 8 kanałowa]).
W trakcie obsługi menu ekranowego przycisk wykorzystywany również do
przemieszczania kursora do góry.
•
CANCEL/OSD OFF. Przycisk kasowania wybranej opcji w obsłudze menu. W
trybie powiększenia przycisk umożliwia powrót do normalnego trybu wyświetlania.
W trybie wyświetlania i odtwarzania przycisk pozwala na ukrycie wyświetlanych
informacji tekstowych i systemowych (data, czas, numer kamery itp.). Przycisk
umożliwia zerowanie informacji/ikon systemowych wyświetlanych w prawym,
górnym rogu, takich jak: utrata sygnału wideo [VL], zanik zasilania [PL], alarm [AL].
Przycisk służy również do wyłączenia alarmu dźwiękowego.
•
Przycisk
/
. W trybie rzeczywistym i odtwarzania przycisk umożliwia
włączenie funkcji powiększenia cyfrowego wybranego obszaru obrazu. Użycie
przycisku wyświetla pole powiększenia. Po przemieszczeniu pola w żądane
miejsce kadru za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnięciu przycisku
ENTER wybrane pole jest powiększane do pełnego ekranu. W trakcie obsługi
menu ekranowego przycisk wykorzystywany jest również do przemieszczania
kursora w lewo.
•
Przycisk MENU. Służy do otwarcia menu ekranowego. W obsłudze menu służy
również do zatwierdzenia wybranego ustawienia.
•
Przycisk INFO/
. Przycisk uruchamia funkcję wyświetlania menu informacji
systemowych. Menu zawiera dane dotyczące: rodzaju urządzenia USB, wielkości
dysku wewnętrznego, wersji BOOT-Rom, wersji Aplikacji, nazwie hosta i adresie
9
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
IP urządzenia. Ponowne naciśnięcie przycisku wyświetla LISTĘ LOGOWANIA. W
trakcie obsługi menu ekranowego przycisk wykorzystywany jest również do
przemieszczania kursora w prawo.
•
Przycisk TIME (wyszukiwanie czasu). Przycisk otwiera menu wyszukiwania
czasowego. Po dokonaniu wyboru żądanego przedziału czasowego (za pomocą
przycisków kierunkowych) i ponownym wciśnięciu przycisku rozpoczęte zostanie
odtwarzanie od wybranego miejsca.
•
BACKUP/
. Przycisk pozwala na archiwizację krótkich sekwencji wideo na
nośniku USB typu pen drive pracującym w standardzie USB 1.1. W przypadku
braku podłączonego nośnika przycisk zostaje automatycznie zablokowany.
•
Przycisk ALARM. Przycisk otwiera menu wyszukiwania zdarzeń alarmowych. Po
dokonaniu wyboru żądanego zdarzenia (za pomocą przycisków kierunkowych) i
ponownym wciśnięciu przycisku rozpoczęte zostanie odtwarzanie od wybranego
zdarzenia.
6)
Port USB. Port pracujący w standardzie USB 1.1 przeznaczony do obsługi nośników
typu pen drive i kopiowania krótkich sekwencji wideo.
7)
Zespół przycisków numerycznych 1~9, 10/0. Przyciski używane do wprowadzania
wartości liczbowych i wyboru funkcji oznaczonych liczbowo. Służą do wprowadzania
haseł, wyboru numeru kamery, wyboru numeru dnia tygodnia w ustawieniach zapisu
programowanego, wprowadzania/zmiany ustawień czasu i wprowadzania nazw
kamer.
10
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(2) Panel tylny - podłączenia
2-1 . Wersja 4 kanałowa
2-2. Wersja 8 kanałowa
1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia
Kamer telewizji dozorowej.
2) Wyjścia przelotowe sygnału wizyjnego. Wersja 4 kanałowa wyposażona jest w
4 gniazda wyjściowe BNC. Wersję 8 kanałową wyposażono w wielostykowe
gniazdo wyjściowe i kabel przyłączeniowy dla podłączenia urządzeń
zewnętrznych.
3) Złącze wyjściowe BNC dla podłączenia monitora telewizyjnego
Wyjście główne sygnału w tzw. formacie composite.
4) Wyjście pomocnicze BNC dla podłączenia monitora dodatkowego (tzw.
SPOT). Monitor pomocniczy umożliwia wyświetlanie obrazów w trybie
11
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
pełnoekranowym lub sekwencji.
5) Przełączniki terminowania końca linii dla kanałów wizyjnych. Przełączniki
(75Ω) fabrycznie ustawione w pozycji „terminowanie włączone”. Podłączenie
odbiorników do gniazd wyjściowych sygnału wymaga przełączenia włączników w
pozycję .
6) Złącze wyjściowe S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego. Wyjście
główne sygnału wideo z osobną transmisją sygnału luminancji i chrominancji (Y/C).
Podłączenie odbiornika sygnału do złącza powoduje automatyczne rozłączenie wyjścia
głównego BNC.
7) Zespół gniazd wejścia/wyjścia sygnału AUDIO. Złącza w postaci konektorów
CINCH (RCA).
8) Zespół 4 wejść alarmowych.
9) Wyjście sterowane (tzw. RELAY OUT)
10) Port komunikacyjny RS-422. Port wykorzystywany do sterowania kamer
obrotowych.
11) Gniazdo zasilające.
12) Złącze wyjściowe DB15 dla podłączenia monitora komputerowego
(standard VGA i wyższe). W celu korzystania z monitora komputerowego
niezbędne jest zainstalowanie modułu obsługi monitora VGA (sprzedawany
osobno).
13) Port szeregowy RS-232C
14) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet/LAN).
12
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(3) Pilot zdalnego sterowania
STEROWANIE KAMERAMI
OBROTOWYMI
ZASILANIE
ARCHIWIZACJA
ID REJESTRATORA
POWIĘKSZENIE
ODCZYT
REZYGNUJ/WYŁĄCZ OSD
ZATWIERDŹ/WYBÓR
KANAŁU
MENU
WYSZUKIWANIE
ALARMÓW
WYSZUKIWANIE CZASU
ODTWARZANIE
KALTKA PO KLATCE
ZAPIS
STOP
SZYBKIE ODTWARZANIE
WSTECZ
SZYBKIE ODTWARZANIE
DO PRZODU
KLAWIATURA NUMERYCZNA
TRYB WYSWIETLANIA
PRZYCISK INFO
ODTWARZANIE AUDIO
PRZYCISK LOGOWANIA
TRYB PROGRAMOWANY
Przyciski kierunkowe na pilocie zdalnego sterowania umożliwiają również obsługę
funkcji ustawienia położenia obszaru wyświetlania na przyłączonym do urządzenia
monitorze głównym.
13
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Instalacja i podłączenia
(4) Połączenia systemowe
a) Podłączenie kamer - przykład rejestratora 4 kanałowego
<UWAGA>
Ilość kanałów
Ilość kamer
4 (PDR-J1004)
4
8(PDR-J1008)
8
14
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
b) Podłączenie monitora
Monitor główny analogowy, złącze BNC.
Monitor główny analogowy, złącze Y/C (S-Video)
15
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Monitor pomocniczy (SPOT) analogowy, złącze BNC.
Monitor główny cyfrowy VGA (opcja).
16
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
c) Złącza alarmowe i sterujące
Układ przyłączy
Pin1 Alarm In (wejście alarmowe) nr 1
Pin2 Alarm In (wejście alarmowe) nr 2
Pin3 Alarm In (wejście alarmowe) nr 3
Pin4 Alarm In (wejście alarmowe) nr 4
Pin5 GND (masa)
Pin6,7 Wyjścia (Relay out)
Podłączenie kamer obrotowych (RS-422/RS-485)
1) Złącze TX +/- rejestratora: podłączyć do zacisków sterowania kamery obrotowej
2) Złącze RX +/- rejestratora: podłączyć do opcjonalnej klawiatury sterującej
17
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(5) Podłączenie/instalacja dysku twardego.
Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że dysk(i) został właściwie
zainstalowany. W urządzeniu przewidziano miejsce dla instalacji dwóch dysków HDD.
Dyski mocowane są w tym przypadku:
Dysk nr 1 (IDE0) wewnątrz urządzenia
Dysk nr 2 (IDE1) w kieszeni zewnętrznej
Uwaga: W przypadku obsługi dwóch dysków nie jest możliwa wymiana dysku zamocowanego
w kieszeni wymiennej.
W przypadku instalacji pojedynczego dysku może on zostać zainstalowany w dowolny
sposób (wewnątrz urządzenia lub kieszeni wymiennej). Zalecana jest w tym przypadku
instalacja w kieszeni (możliwe jest szybkie dokonywanie wymiany dysku).
W zależności od typu stosowanych
dysków i ich ilości (1 lub 2 dyski w
urządzeniu)
zalecane
jest
dokonanie następujących ustawień:
IDE O – MASTER/SINGLE
IDE 1 – SLAVE
Dokonanie prawidłowych ustawień
zwór dysków wymaga dokładnego
zapoznania się z załączoną do nich
instrukcją.
Zamontowane
dyski
powinny zostać trwale przykręcone
do
odpowiednich
uchwytów
w
obudowie i kieszeni urządzenia.
Należy zwrócić uwagę aby kabel IDE i kabel zasilający zostały prawidłowo i dokładnie
podłączone do instalowanych dysków twardych.
18
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Dysk
w
umieszczony
kieszeni
powinien
zostać
wymiennej
starannie zainstalowany i dokładnie
zamocowany
przy
użyciu
załączonych w zestawie wkrętów
mocujących.
Wkręty
powinny
zostać wkręcone z zewnątrz i
przytrzymywać dysk umieszczony
wewnątrz
obudowy.
Do
zamocowania dysku powinny być
użyte 4 śruby mocujące.
W przypadku instalacji dysku w kieszeni wymiennej po włożeniu kieszeni do
odpowiedniego otworu w obudowie urządzenia konieczne jest zablokowanie dysku
przez zamknięcie zamka blokującego wysuniecie dysku. Blokowania dokonuje się
przy pomocy załączonego w zestawie kieszeni klucza (obracając go w lewo).
W przypadku gdy dysk wymieniany jest podczas pracy urządzenia, w celu zatrzymania
pracy dysku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SWAP. Na ekranie pojawi się
komunikat: WYMIANA HDD.
Po włożeniu dysku do urządzenia procedura uruchamiania jest identyczna: należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk SWAP w celu jego aktywacji. Na ekranie monitora
ponownie pojawi się komunikat: WYMIANA HDD i dysk zostanie uruchomiony. Zaleca
się stosowanie sprawdzonych wcześniej dysków sformatowanych w urządzeniu.
Uwaga: Wymiany dysku nie należy dokonywać podczas zapisu lub odtwarzania.
19
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Eksploatacja
(6) Ustawienia daty i czasu
1) Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub włączeniu rejestratora po okresie
odłączenia od sieci zasilającej po wstępnej inicjalizacji rejestratora na ekranie
monitora pojawi się menu ustawień daty i czasu.
2) W celu uruchomienia rejestratora konieczne jest wprowadzenie aktualnej daty i
czasu przy użyciu klawiatury numerycznej (przyciski 0-9).
3) Wprowadzenie danych należy potwierdzić przyciskiem Menu. Dane zostaną
zatwierdzone a menu ustawień daty zamknięte.
<Uwaga>: W celu podtrzymania pamięci po zaniku lub odłączeniu napięcia zastosowano w
rejestratorze specjalny układ podtrzymania pamięci. Wstępnie wymaga on naładowania przez
co najmniej 6 godzin po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu urządzenia.
Po dokonaniu ustawień daty konieczne będzie podanie hasła dostępu
umożliwiającego zalogowanie się do obsługi urządzenia.
<Uwaga>: Fabryczne hasła administratora i operatora to “000000”. Po instalacji i uruchomieniu
rejestratora zalecana jest zmiana haseł na własne.
20
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(7)Ustawienia pozycji ekranu.
Podczas podglądu w trybie rzeczywistym lub odtwarzania nacisnąć dowolny
przycisk kursora (bcef) na pilocie zdalnego sterowania.
b : Ekran jest przesuwany do dołu.
c : Ekran jest przesuwany do góry.
e : Ekran jest przesuwany w lewo.
f : Ekran jest przesuwany w prawo.
(8) Widok ekranu głównego
1. Ikona statusu rejestratora (stan pracy)
Wyświetla informacje dotyczące odtwarzania i trybu zapisu.
2. Ikona sygnalizująca odtwarzanie ścieżki dźwiękowej.
3. Ikona sygnalizująca wyświetlanie w podziale (QUAD).
21
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
4. Ikona sygnalizująca trwającą archiwizację
5. Ikona sygnalizująca blokadę dostępu do urządzenia.
Wyświetlana jest po wciśnięciu przycisku LOCK.
6. Ikona sygnalizująca podłączone urządzenia sieciowe.
Wyświetlana przy ikonie liczba określa ilość przyłączonych do urządzenia zdalnych
(sieciowych) użytkowników.
7. Ikona sygnalizująca podłączenie nośnika USB.
Wyświetlana po podłączeniu nośnika pen drive USB 1.1 port.
8. Ikona sygnalizująca zanik zasilania.
Wyświetlana w przypadku zaistnienia przerwy w zasilaniu urządzenia. Informacja
pojawia się po przywróceniu zasilania. W przypadku, gdy w menu ekranowym
wprowadzony został adres e-mail a urządzenie ma dostęp do Internetu, po
przywróceniu zasilania wygenerowana zostanie wiadomość informująca o zaniku
zasilania.
9. Ikona sygnalizująca zanik sygnału wideo.
Wyświetlana w przypadku zaistnienia zaniku sygnału wideo. W przypadku, gdy w menu
ekranowym wprowadzony został adres e-mail a urządzenie ma dostęp do Internetu, w
przypadku każdorazowego zaniku sygnału wideo wygenerowana zostanie wiadomość.
Rejestrator testuje poprawność sygnału wideo każdorazowo po uruchomieniu funkcji
zapisu i w sposób ciągły podczas trwania zapisu.
10. Informacja o zaistniałym alarmie.
Wyświetlana każdorazowo po zaistnieniu alarmu. W przypadku, gdy w menu
ekranowym wprowadzony został adres e-mail a urządzenie ma dostęp do Internetu, w
przypadku każdorazowego pojawienia się alarmu wygenerowana zostanie wiadomość.
11. Informacja o włączonym trybie zapisu inicjowanym detekcją zmian w obrazie.
12. Informacja dotycząca numeru wyświetlanej kamery.
Informuje o bieżącym statusie każdej kamery:
•
•
Numer kamery koloru czerwonego informuje o trwającym zapisie.
Numer kamery miga w przypadku wykrycia alarmu na wejściu alarmowym lub w
przypadku wykrycia zmiany (ruchu) w obrazie
•
Numer kamery koloru czarnego wskazuje, że obraz z kamery nie jest w chwili
obecnej rejestrowany.
13. Informacja dotycząca daty.
Wyświetla datę w formacie mm/dd/rrrr lub dd/mm/rrrr.
14. Informacja dotycząca bieżącego dnia tygodnia.
Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy dnia tygodnia.
15. Informacja dotycząca bieżącego czasu
22
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Wyświetla bieżący czas systemowy w formacie gg/mm/ss (tryb 24 godz.).
16. Pozostały obszar niezapisanego dysku.
Wyświetla informację dotyczącą pozostałego, wolnego miejsca na zainstalowanych
dyskach twardych (w GB). W przypadku uruchomienia trybu nadpisywania dysku
(zapis powtarzany) licznik pokazuje wartość “0” a zapis odbywa się na zasadzie
nadpisywania najstarszych danych. Pełna pojemność dysku może w tym przypadku
zostać wyświetlona wyłącznie po sformatowaniu dysków.
(9) Podgląd bieżący
9-1) Przełączanie trybów wyświetlania
W celu przełączenia trybu wyświetlania nacisnąć przycisk oznaczony ( / ▲).
1-1) Przykład przełączenia podziału Quad Æ Sekwencja Æ PIP Æ Quad
*
1
2
3
4
GŁÓWNY
PIP
Podział PIP (obraz w obrazie) dostępny jest wyłącznie w 4 kanałowej wersji rejestratora.
9-2) Ustawienia PIP/SPOT (obraz w obrazie/monitor pomocniczy)
a. Aby wejść do MENU GŁÓWNEGO należy podczas wyświetlania w trybie
rzeczywistym nacisnąć przycisk “MENU”
b. Gdy napis “USTAWIENIA WYŚWIETLANIA” zostanie podświetlony (kursor
wyboru funkcji znajduje się w wybranej pozycji) nacisnąć przycisk kursora f.
Otwarte zostanie menu USTAWIENIA PIP (obraz w obrazie). Napis
„USTAWIENIA PIP/” zostanie podświetlony. Ponownie nacisnąć przycisk
kursora f.
Menu ustawień PIP zostanie otwarte i zacznie migać napis KAMERA1.
23
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Î
Î
Î
Uwaga: Funkcja PIP (obraz w obrazie) dostępna jest wyłącznie w czterokanałowej wersji urządzenia.
c. Ustawienie kamery wyświetlanej pełnoekranowo i wyświetlanej w oknie PIP:
W pozycji WYŚWIETLANIE (ustawienia wyświetlania obrazu głównego), podczas
migania napisu KAMERA1, naciskając przycisk kursora “f”, wybrać żądany do
wyświetlenia w obrazie głównym numer kamery (1-4). Za pomocą przycisków
“bc” zmienić linię ustawień menu na PODZIAŁ PIP. W tym położeniu
naciskając przycisk kursora “f”, wybrać żądany do wyświetlenia w oknie PIP
numer kamery (1-4). Uwaga: numer kamery wyświetlanej w oknie głównym nie
będzie możliwy do wyświetlenia w oknie PIP.
d. Ustawienia wielkości pola głównego PIP: MAŁY ‹Œ DUŻY: W pozycji kursora
ROZMIAR PIP przyciskiem kursora “f” wybrać ustawienie MAŁY dla małego
rozmiaru pola PIP lub DUŻY. Rozmiar okna PIP zostanie dostosowany do
ustawień.
24
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
e. Zmiana położenia pola PIP: strzałka wskazuje narożnik ekranu, w którym
wyświetlane będzie pole PIP. Zmiana kierunku strzałki dokonywana jest za
pomocą przycisku kursora “f”.
↘(DOLNY PRAWY) ‹Œ↖(GÓRNY LEWY) ‹Œ↗(GÓRNY PRAWY)‹Œ↙(DOLNY LEWY)
f. Nacisnąć przycisk MENU aby opuścić MENU ustawień
9-3) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 8 kanałowym:
podział na 4 Æ 4 Æ 9 Æ 8 pól.
Zmiana dokonywana jest przyciskiem
/ ▲.
9-4) Ustawienia wyświetlania na monitorze pomocniczym (SPOT)
Wybór trybu wyświetlania na monitorze
pomocniczym: wyświetlanie sekwencji
obrazów lub wyświetlanie pełnoekranowe
pojedynczej kamery.
9-5). Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji)
25
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
a. W celu ustawienia parametrów sekwencji nacisnąć przycisk “MENU” i
otworzyć “ MENU GŁÓWNE”
b. Gdy podświetlona zostanie zakładka “USTAW. WYŚWIETLANIA” nacisnąć
przycisk f w celu otwarcia podmenu.
c. Przyciskiem b przesunąć kursor w pozycję “SEKWENCJA” i włączyć funkcję
(ustawienie ZAŁ.)
d. Wybrać podmenu “SZYBKOŚĆ SEKWENCJI” i wykorzystując przycisk
kursora f ustawić żądany czas ekspozycji kamer.
01 SEK(domyślny) ‹Œ 02 SEK ‹Œ 03 SEK ‹Œ 04 SEK ‹Œ 05 SEK
e. POMINIĘCIE W SEKWENCJI (kamery) : ZAŁ lub WYŁ
Włączenie funkcji pominięcia dla wybranej kamery powoduje pominięcie jej
wyświetlania po włączeniu sekwencji.
9-6) Ustawienia nazw kamer
Î
I. Nacisnąć przycisk “MENU”. Wyświetlone zostanie “MENU GŁÓWNE”
II. Gdy podświetlone zostanie podmenu “USTAWIENIA WYŚWIETLANIA”
nacisnąć przycisk kursora „f”. Otwarte zostanie MENU USTAWIEŃ
WYŚWIETLANIA.
III. Naciskając przycisk kursora „b” przesunąć linię ustawień w pozycję “WYBÓR
KAMERY”.
IV. Za pomocą klawiatury numerycznej lub przycisku kursora „f” wybrać żądany
numer kamery. Następnie naciskając przycisk kursora „b” przesunąć linię
ustawień w pozycję “ NAZWA KAMERY”. W linii ustawień pojawi się migające
pole kursora.
V. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać nazwę kamery o długości do 8
znaków. Tabelę przedstawiającą odpowiadające cyfrom znaki przedstawiono
na następnej stronie.
26
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Przycisk nr
Liczba przyciśnięć
1
2
3
1
-
.
-
2
A
B
C
3
D
E
F
4
G
H
I
5
J
K
L
6
M
N
O
7
P
Q
R
8
S
T
U
9
V
W
X
0/10
Y
Z
@
9-7) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Wyboru ID KAMERY PTZ dokonujemy przyciskami
ID KAMERY PTZ
01
kursorów ef (zakres wyboru 1~99 ). Ustawienie
dotyczy adresu sterowanego urządzenia.
Wyboru protokołu sterowania kamery PTZ dokonujemy
Protokół PTZ
00
przyciskami kursorów ef. Lista obsługiwanych
protokołów znajduje się na stronie 28.
27
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
* Lista obsługiwanych przez rejestrator protokołów / typów kamer.
W celu obsługi funkcji sterowania kamerą obrotową konieczne jest wprowadzenia
dwucyfrowego symbolu odpowiadającego protokołowi podłączonej do rejestratora kamery.
Nr
Producent
Model urządzenia Prędkość Bit stopu
00
C&B Tech
CNB-PTZ102
01
Merit Lilin Ent
PIH-7000/7600
02
VCL
Orbiter
Parzystość
Opóźnienie
1
0
0
1
0
0
9600bps
2
0
0
9600bps
Microsphere
03
SAMSUNG
SCC641
9600bps
1
0
0
04
NEC
NC-21D
9600bps
1
0
0
05
SUNKWANG
SK2107
9600bps
1
0
0
07
D-MAX(Dong Yang)
PT-101/ DSC230
9600bps
1
0
0
08
LG
LPT-A100L P/T/Z
9600bps
1
0
0
09
HONEYWELL
GC-655N
9600bps
1
0
0
10
D-MAX(Dong Yang)
DOH240
9600bps
1
0
0
11
PELCO
D-PROTOCAL
2400 bps
1
0
0
12
PELCO
D-PROTOCAL
4800 bps
1
0
0
13
PELCO
D-PROTOCAL
9600 bps
1
0
0
15
CANON
VC-C4
9600bps
1
0
0
16
PELCO
P-PROTOCOL
2400 bps
1
0
0
17
PELCO
P-PROTOCOL
4800 bps
1
0
0
18
PELCO
P-PROTOCOL
9600 bps
1
0
0
19
Extended PELCO
2400 bps
1
0
0
20
Extended PELCO
4800 bps
1
0
0
21
Extended PELCO
9600 bps
1
0
0
WV-CS/W85x,
9600bps
1
0
0
22
Panasonic
VCS86x
23
HONEYWELL
HSDN-251N/P
9600bps
1
0
0
24
Kalatel
Cyber Dome
9600bps
1
0
0
SEries
* Możliwe jest zaimplementowanie innych protokołów zgodnie z potrzebami
kupującego: wymagane jest w tym przypadku dokonanie odrębnych ustaleń i
dostarczenie urządzenia testowego oraz pełnych informacji dotyczących protokołu.
28
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
9-8) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw.
a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk
“MENU”. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie “MENU GŁÓWNE”
b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji “USTAWIENIA
WYŚWIETLANIA” nacisnąć przycisk „f”. Otwarte zostanie menu ustawień
wyświetlania.
c. Za pomocą przycisku „d” zmienić linię ustawień na „WYBÓR KAMERY” .
Następnie przyciskiem kursora f wybrać żądany numer kamery.
KAM1 (ustawiona domyślnie) ‹Œ KAM2 ‹Œ KAM3 (‹Œ…‹ŒKAM16)
d. Po wybraniu numeru kamery przesunąć za pomocą przycisku kursora „b”
linię ustawień w pozycję ustawień funkcji: “JASNOŚĆ”, „BARWA” lub
„KONTRAST”.
e. Po naciśnięciu przycisku „f” otwarte zostanie menu ustawień.
FUNKCJA
JASNOŚĆ
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej). Poziom jasności
regulowany jest za pomocą przycisków kursorów W X.
29
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
KONTRAST
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej). Poziom kontrastu
regulowany jest za pomocą przycisków kursorów W X.
BARWA
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej). Poziom nasycenia barw
regulowany jest za pomocą przycisków kursorów W X.
Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić menu ustawień należy nacisnąć przycisk
MENU.
9-9) Tryb maskowania – funkcja kamer ukrytych: włączona/wyłączona
Gdy tryb maskowania zostanie włączony, wybrana kamera nie będzie wyświetlana w
trybie rzeczywistym oraz odtwarzana podczas trwania zapisu. Aby kamera ponownie
była widoczna podczas podglądu w trybie rzeczywistym i w trybie odtwarzania należy
30
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
wyłączyć funkcję maskowania. Tryb maskowania ustawiany jest indywidualnie dla
każdej z kamer przyłączonych do rejestratora.
Uwaga: Tryba maskowania nie wpływa na zapis obrazów z kamer w funkcji
Podziału (ustawienie zapisu w podziale na cztery pola).
(10) Zapis podstawowy.
Ze względu na fakt, iż nowe urządzenie ma domyślnie ustawione wartości
podstawowych funkcji, uruchomienie trybu zapisu w rejestratorze następuje po
wciśnięciu przycisku „REC” na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego
sterowania. Wyłączenie zapisu następuje po wciśnięciu przycisku „STOP”. Jednak w
ustawieniach domyślnych funkcje takie jak: zapis dźwięku, zapis alarmowy i
wzbudzany detekcją są wyłączone.
<Uwaga> W przypadku, gdy tryb zapisu zostanie uruchomiony bez wcześniejszego dokonania
ustawień parametrów, rejestracja odbywała zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.
<Uwaga> Jeśli w trakcie trwania zapisu uruchomiony zostanie tryb odtwarzania, jednokrotne
naciśnięcie przycisku stop spowoduje wyłączenie funkcji odtwarzania, ponowne naciśnięcie wyłączy
trwający zapis.
<Uwaga> Wyłączenie funkcji zapisu wymaga podania hasła administratora.
Î
10-1) Tryby zapisu
Urządzenie pozwala na wybór trzech różnych trybów zapisu:
•
•
NORMALNY: ciągły zapis ze wszystkich kamer
ZDARZEŃ: zapis zdarzeń alarmowych, wywoływanych aktywnością w obrazie lub
wykorzystujących oba typy inicjacji rejestracji
•
PROGRAMOWANY: zapis zgodny z zaprogramowanym kalendarzem
31
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
10-2) Powtarzanie zapisu na dysku HDD
Ustawienie to ustala sposób zarządzania danymi na dysku twardym po jego
zapełnieniu. Załączenie funkcji powtarzania zapisu uruchamia nadpisywanie
najstarszych zarejestrowanych danych.
10-3) Definiowanie grup zapisu
Możliwe jest zdefiniowanie do 4 grup zapisu uwzględniających odrębne parametry
rejestracji. Przełączanie grup umożliwia szybką zmianę parametrów. Przełączanie
grup może być wywoływane zdarzeniami alarmowymi lub zaprogramowane
czasowo.
10-4) Jakość obrazu
Możliwy jest wybór czterech poziomów jakości obrazu zapisywanego. Jakość
obrazu zależy od poziomu kompresji. Zmiana poziomu jakości realizowana jest za
pomocą kursorów W X: Super‹ŒHigh ‹Œ Middle ‹Œ Low
* Średnia wielkość klatki
Ustawienie
PAL
LOW
MID
HIGH
SUPER
Jednostka
10~13
14~19
12~17
18~28
KB
10-5) Zapis dźwięku
Ustawienie umożliwia włączenie zapisu jednego kanału audio. Domyślnie zapis
dźwięku jest wyłączony.
10-6) Sposób zapisu
Urządzenie umożliwia wybór dwóch trybów zapisu: zapis w jakości półobrazu lub
zapis w jakości ćwiartki obrazu.
(a) Zapis półobrazu: Rejestrator zapisuje obraz ze wszystkich kamer niezależnie i
multipleksuje go. Każdy kanał zapisywany jest w rozdzielczości 720x288.
(b) Zapis w podziale (tylko wersja 4 kanałowa, zapis 50 klatek). Obraz z 4 kamer jest
zapisywany jako jedna całość. Rozdzielczość całego obrazu zostaje podzielona
pomiędzy 4 kamery.
32
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Rzeczywista rozdzielczość zapisywanego obrazu z pojedynczej kamery wynosi
360x144.
(c) Zapis w rozdzielczości CIF (wersja 8 kanałowa, zapis 50 klatek). Rejestrator
Zapisuje obraz ze wszystkich kamer niezależnie w rozdzielczości 360x288. Wynika
to z podziału przestrzeni zapisu dla 4 kamer na 8 kanałów.
10-7) Prędkość zapisu
Rejestrator umożliwia ustawienie prędkości zapisu jedynie jako wartości dla
całego systemu (brak możliwości zróżnicowania prędkości zapisu poszczególnych
kamer). Urządzenie automatycznie rozdziela ilość rejestrowanych klatek pomiędzy
wszystkie przyłączone kamery. Mniejsza ilość przyłączonych kamer powoduje, że
prędkość zapisu dla każdej z nich jest większa niż w przypadku, gdy podłączone
są wszystkie kamery.
Poniższe tabele zawierają szczegóły dotyczące parametrów zapisu w przypadku
różnych ustawień:
(a) Dane dla zapisu półobrazu w przypadku rejestratora w wersji 4 kanałowej
(PDR-J1004). Każdy kanał zapisywany jest w rozdzielczości 720x288:
Prędkość na kam.
Pędkość zapisu
50 Klatek / sek.
25 Klatek / sek.
12 Klatek / sek.
10 Klatek / sek.
5 Klatek / sek.
3 Klatki/ sek.
2 Klatki / sek.
1 Klatka / sek.
30 Klatek / min.
20 Klatek / min.
12 Klatek / min.
Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 Kamera 4
12,5
6,25
3
2,5
1,25
0,75
0,5
0,25
7,5
5
3
33
12,5
6,25
3
2,5
1,25
0,75
0,5
0,25
7,5
5
3
12,5
6,25
3
2,5
1,25
0,75
0,5
0,25
7,5
5
3
12,5
6,25
3
2,5
1,25
0,75
0,5
0,25
7,5
5
3
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(b) Dane dla zapisu w podziale w przypadku rejestratora w wersji 4 kanałowej
(PDR-J1004). Każdy kanał zapisywany jest w rozdzielczości 360x144.
Prędkość na kam.
Prędkość zapisu
50 Klatek / sek.
25 Klatek / sek.
12 Klatek / sek.
8 Klatek / sek.
5 Klatek / sek.
3 Klatki / sek.
2 Klatki / sek.
1 Klatka / sek.
30 Klatek / min.
20 Klatek / min.
12 Klatek / min.
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4
50
25
12
8
5
3
2
1
30
20
12
50
25
12
8
5
3
2
1
30
20
12
50
25
12
8
5
3
2
1
30
20
12
50
25
12
8
5
3
2
1
30
20
12
Ustawienia:
1) Aby ustawić parametry zapisu nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte zostanie
“MENU GŁÓWNE” urządzenia.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW.
ZAPISU” (ustawienia zapisu). Przyciskiem kursora „f” zatwierdzić ustawienie.
3) W linii ustawień “ZAPIS GRUPY” (prawa część ekranu) wyświetlony zostanie
migający napis „GRUPA 1”.
4) Przyciskiem kursora „f” dokonać wyboru żądanej grupy zapisu (1 – 4).
<Uwaga> Grupa zapisu definiuje parametry ustawień akcji alarmowych poszczególnych kamer
w systemie. Ustawienia parametrów zapisu grupy dokonywane są w menu „ USTAW. GRUPY
ZAPISU”.
34
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(11) Zapis zdarzeń – zapis alarmowy
1) Aby ustawić parametry zapisu alarmowego nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte
zostanie “MENU GŁÓWNE” urządzenia.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW. ZAPISU
ALARMOWEGO” (ustawienia zapisu alarmowego). Przyciskiem kursora „f”
zatwierdzić ustawienie.
3) Otwarte zostanie menu ustawień zapisu alarmowego.
4) Ustawień funkcji w menu dokonujemy za pomocą przycisków kursorów zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Możliwe jest zaprogramowanie 4 różnych trybów zapisu
ZAPIS ZDARZEŃ
GRUPA1
(GRUP).
GRUPA1⇔GRUPA2⇔GRUPA3⇔GRUPA4
Ustawia długość czasu zapisu po aktywacji akcji alarmowej:
20SEK ‹Œ 40SEK ‹Œ 60SEK‹Œ 80SEK ‹Œ 100SEK
‹Œ120SEK ‹Œ 180SEK ‹Œ 240SEK ‹Œ 0SEK
<Uwaga> W przypadku gdy wartość czasu trwania akcji
alarmowej zostanie ustawiona w pozycji “0 SEK”:
CZAS TRWANIA
ALARMU
20SEK
1. Przy zapisie podstawowym – rejestracja będzie trwała do
czasu przerwania jej przez użytkownika.
2. Przy zapisie programowanym czasowo (ang. Schedule
Recording)
–
zapis
trwa
do
końca
zaprogramowanego
przedziału czasowego.
35
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
TAK: Pojawienie się alarmu uruchamia sygnalizację dźwiękową.
Sygnalizacja zostaje przerwana po zaniku sygnału
alarmowego.
ALARM
DŹWIĘKOWY
NIE
NIE: Sygnalizacja dźwiękiem jest wyłączona.
<Uwaga> Aby przerwać działanie sygnalizacji dźwiękowej
w trakcie alarmu należy nacisnąć przycisk CANCEL.
Wyjście umożliwia sposób sygnalizacji na wyjściu alarmowym.
Możliwe jest przekazywanie na wyjście informacji alarmowych
WYJŚCIE
ALARMOWE
dotyczących następujących zdarzeń:
WYŁ
•
ALARM (pojawienie się alarmu)
•
AL+MO (pojawienie się alarmu lub detekcja aktywności)
•
AL+VL (pojawienie się alarmu lub utrata sygnału wideo)
•
ALL (wszystkie sygnały)
OFF: Funkcja alarmowania jest wyłączona.
N.C. (Normalnie Zamknięte): Alarm wywoływany jest przez
RODZAJ WYJŚCIA
WYŁ
otwarcie kolektora.
N.O. (Normalnie Otwarte): Alarm wywoływany jest przez
zamknięcie (zwarcie) kolektora.
Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU.
5) W menu “USTAWIENIA ZAPISU” dokonać zmiany ustawienia trybu zapisu na
ZDARZ. (zapis zdarzeń alarmowych).
36
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
6) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie zapis z kamery, dla
której mają zostać dokonane ustawienia zapisu alarmowego.
7) Uaktywnienie wejścia alarmowego odpowiadającego wybranemu numerowi
kamery następuje po dwukrotnym naciśnięciu odpowiadającego jej przycisku.
Gdy funkcja jest aktywna w linii wyboru kamery pojawia się oznaczenie AL
(alarm). Przyciskiem numerycznym wyboru kamery uruchamiana jest również
funkcja detekcji aktywności w obrazie. Detekcja uruchamiana jest po pierwszym
wciśnięciu przycisku, a jej uruchomienie symbolizowane jest pojawieniem się w
linii ustawień kamery literki MO (ang. MOTION – ruch).
Ustawienia funkcji odbywają się według poniższego klucza:
<Uwaga> Pierwsze naciśnięcie przycisku: M – zapis wywoływany detekcją.
Drugie naciśnięcie przycisku: A – zapis wywoływany sygnałem alarmowym.
Trzecie naciśnięcie przycisku: M A – zapis wywoływany detekcją i alarmem.
Czwarte naciśnięcie przycisku: - - (brak akcji)
8) Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU.
9) Nacisnąć przycisk REC (zapis). Zapis alarmowy zostanie uruchomiony po
pojawieniu się sygnału alarmowego na wejściu alarmowym kamer, dla których
została uaktywniona funkcja zapisu alarmowego.
<Uwaga> Wskaźnik zapisu na panelu przednim miga, jeśli po wciśnięciu przycisku REC
na żadnym z uaktywnionych kanałów nie jest wzbudzony stan alarmowy.
37
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Zapis każdej z kamer uruchamiany jest w przypadku pojawienia się sygnału
alarmowego na odpowiadającym kamerze złączu.
10) Aby zatrzymać zapis należy nacisnąć przycisk “ STOP”.
(12) Zapis zdarzeń – zapis wywoływany wykryciem aktywności w
obrazie.
1)
2)
3)
4)
Aby ustawić parametry detekcji aktywności nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte
zostanie “MENU GŁÓWNE” urządzenia.
Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW.
ZAPISU ALARMOWEGO”.
Gdy linia ustawień “USTAW. ZAPISU ALARMOWEGO” zostanie podświetlona
zatwierdzić ustawienie przyciskiem kursora „f”.
Ustawienia:
38
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Możliwe jest zaprogramowanie 4 różnych trybów zapisu
ZAPIS ZDARZEŃ
GRUPA1
(GRUP).
GRUPA1⇔GRUPA2⇔GRUPA3⇔GRUPA4
CZAS TRWANIA
ALARMU
Określa
20SEK
czas
trwania
zapisu
wywołanego
wykryciem
aktywności w obrazie:
20SEK ‹Œ 40SEK ‹Œ 60SEK ‹Œ 80SEK ‹Œ 100SEK
‹Œ 120SEK ‹Œ 180SEK ‹Œ 240SEK ‹Œ 0SEK
WYBÓR KAMERY
KAMERA 1
Pozwala na skonfigurowanie ustawień detekcji dla wybranej
kamery
Określenie
aktywność
miejsca
kadru,
dokonywane
w
jest
którym
wykrywana
poprzez
będzie
uaktywnienie
poszczególnych pól (16 pól dla każdej z kamer) wyświetlanych w
kadrze obrazu. Uaktywnienie pól realizowane jest przy pomocy
odpowiadających ich numerom przycisków numerycznych.
USTAW. DETEKCJI
WSZYSTKIE
(ustawienia detekcji)
POLA
<Uwaga> Uaktywnienie pól o numerach wyższych od 10 realizowane
jest poprzez wciśnięcie kombinacji przycisków +10 i przycisku
numerycznego. Przykład: ustawienie detekcji pola numer 16. Kolejno
wcisnąć
przyciski +10 i 6. Przyciski mogą być użyte kolejno (jeden po
drugim) lub jednocześnie (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku +10 i
jednoczesne wciśnięcie przycisku numerycznego 6).
•
FF: zaznaczenie wszystkich pól
•
FR: dezaktywacja wszystkich pól
Poziom 1: odpowiada czułości niskiej ~ Poziom 15: odpowiada
CZUŁOŚĆ
DETEKCJI
czułości wysokiej.
POZIOM 7
<Uwaga> Czułość detekcji zależna jest również od ilości pól
detekcji ustawionych w kadrze obrazu.
Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU.
39
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
5) W menu “USTAWIENIA ZAPISU” dokonać zmiany ustawienia trybu zapisu na
ZDARZ. (zapis zdarzeń alarmowych).
Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie ZAPIS Z
KAMERY, dla której mają zostać dokonane ustawienia zapisu alarmowego.
6) Uaktywnienie ustawionej siatki detekcji dla wybranej kamery następuje po
naciśnięciu odpowiadającego jej numerowi przycisku. Gdy funkcja jest aktywna
w linii wyboru kamery pojawia się oznaczenie MO (ang. MOTION - ruch).
Ustawienia funkcji odbywają się według poniższego klucza:
<Uwaga> Pierwsze naciśnięcie przycisku: M – zapis wywoływany detekcją.
Drugie naciśnięcie przycisku: A – zapis wywoływany sygnałem alarmowym.
Trzecie naciśnięcie przycisku: M A – zapis wywoływany detekcją i alarmem.
Czwarte naciśnięcie przycisku: - - (brak akcji)
40
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
7) Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU.
8) Nacisnąć przycisk REC (zapis). Zapis alarmowy (ZDARZEŃ) zostanie
uruchomiony po pojawieniu się sygnału alarmowego na wejściu alarmowym
kamer, dla których została uaktywniona funkcja zapisu alarmowego.
<Uwaga> Wskaźnik zapisu na panelu przednim miga, jeśli po wciśnięciu przycisku REC
na żadnym z uaktywnionych kanałów nie zostanie wykryta zmiana w obrazie.
Zapis każdej z kamer uruchamiany jest w przypadku pojawienia się zmiany w
obrazie.
9) Aby zatrzymać zapis należy nacisnąć przycisk “STOP”.
(13) Program zapisu - zapis programowany czasowo.
<Uwaga> Przed dokonaniem ustawień zapisu czasowego konieczne jest wcześniejsze
ustawienie parametrów GRUP ZAPISU (ustawienia grup 1~4)
41
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
1) W celu otwarcia „MENU GŁÓWNEGO” nacisnąć przycisk „MENU”.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie „PROGRAM
ZAPISU”.
3) Zatwierdzić ustawienie przyciskiem kursora „f”.
4) Ustawienie daty, czasu i wybór grupy zapisu dokonywany jest za pomocą
klawiatury numerycznej.
5) Przesunięcie kursora w poziomie realizowane jest przyciskami kursorów „W X”.
6) Przesunięcie kursora w pionie realizowane jest przyciskami kursorów „S T” lub
za pomocą tarczy manipulatora obrotowego.
7) Ustawienia:
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
D/W - DZIEŃ
Niedziela: 1, Poniedziałek: 2, Wtorek: 3, Środa: 4, Czwartek: 5,
TYGODNIA (ang.
Piątek: 6, Sobota:7. WSZ (wszystkie): 8 (codziennie)
day of week)
POCZĄTEK
KONIEC
Czas rozpoczęcia zapisu.
Czas zakończenia zapisu. Zaprogramowany czas zakończenia zapisu
musi być późniejszy od wprowadzonego czasu rozpoczęcia.
Ustawienie -------- : Zapis nieaktywny.
GRUPA1 ~ GRUPA4: wybór jednej z grup ustawień.
<Uwaga>
GRUPA
Wybór
numeru
grupy
dokonywany
jest
za
pomocą
odpowiadającego numerowi przycisku numerycznego (1-4).
Usuwanie: Aby usunąć wprowadzony w linii wpis, ustawić w kolumnie
„GROUP” wartość ‘------‘ i zamknąć menu „PROGRAM ZAPISU”. Aby
wyzerować ustawienie kolumny „GROUP” nacisnąć przycisk numeryczny
6. Aby wprowadzić wartość „żaden” nacisnąć 5.
<Uwaga> Czas zapisu wprowadzany jest w trybie 24 godzinnym (00:00 - 23:59). Jeśli programowany
czas zapisu przekracza 24 godziny konieczne jest dokonanie ustawień zapisu dla 2 dni.
D/W
POCZĄTEK
KONIEC
GROUP
WSZ
18:01
23:59
GRUPA3
WSZ
00:00
08:59
GRUPA1
<Uwaga> Zapis nie zostanie zainicjowany gdy wprowadzony czas zakończenia zapisu jest
wcześniejszy niż czas rozpoczęcia zapisu.
Przykład:
WSZ
18:01
08:59
GRUPA1
Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić MENU ustawień nacisnąć przycisk MENU.
42
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
8) W celu uaktywnienia zapisu programowanego w menu USTAWIENIA ZAPISU
konieczne jest wybranie opcji PROGRAMOWANY.
9)
Gdy wprowadzony program pokryje się z ustawieniem czasu bieżącego
wskaźnik zapisu REC zapali się i urządzenie rozpocznie zapis.
10) Gdy wprowadzony czas zapisu dobiegnie końca wskaźnik REC zgaśnie zapis
zostanie wyłączony.
(14) Odtwarzanie
14-1) Podstawowy tryb odtwarzania.
a) W trybie podglądu bieżącego lub zapisu nacisnąć przycisk odtwarzania (PLAY).
Gdy odtwarzanie zostanie uruchomione po raz pierwszy po włączeniu zasilania
urządzenia po naciśnięciu przycisku odtworzony zostanie najstarszy zapisany
na dysku plik danych wizyjnych.
Jeśli odtwarzanie zostanie uruchomione po raz kolejny akcja uruchamiana jest
w miejscu, gdzie odtwarzanie zostało przerwane podczas ostatniej sesji.
b) Aby wywołać obraz odtwarzany z wybranej kamery po uruchomieniu trybu
odtwarzania nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający numerowi kamery.
c) Aby przełączyć tryb podziału ekranu należy podczas odtwarzania nacisnąć
przycisk podziału ( / ▲).
d) Osiągnięcie podczas odtwarzania końca danych na dysku powoduje
rozpoczęcie odtwarzania od początku.
e) W celu zatrzymania odtwarzania nacisnąć przycisk STOP. Gdy tryb odtwarzania
uruchomiony jest w trakcie trwającego zapisu, pierwsze naciśnięcie przycisku
43
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
STOP wyłączy odtwarzanie, kolejne naciśnięcie spowoduje wyłączenie zapisu.
Uwaga: Wyłączenie zapisu wymaga podania hasła administratora.
Proces odtwarzania sygnalizowany jest na ekranie.
14-2) Odtwarzanie wstecz
a) Aby uruchomić funkcję odtwarzania wstecz należy w trakcie odtwarzania ponownie
nacisnąć przycisk PLAY.
b) Ponowna zmiana kierunku nastąpi po kolejnym wciśnięciu przycisku PLAY.
14-3) Odtwarzanie klatka po klatce
a) Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk (
) (pauza) na pilocie zdalnego
sterowania. Kolejne naciśnięcia przycisku powodowały będą wyświetlanie
następnych klatek obrazu. Użycie przycisku (
) uruchamia odtwarzanie
poklatkowe wstecz.
14-4) Odtwarzanie przyśpieszone
Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk
lub
na panelu przednim lub pilocie
zdalnego sterowania. Kolejne naciśnięcia przycisku powodowały będą zmianę
44
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
prędkości odtwarzania.
przyśpieszone wstecz.
Użycie
przycisku
(
)
uruchamia
odtwarzanie
Prędkość odtwarzania uzależniona jest od ilości naciśnięć przycisku
przyśpieszonego odtwarzania w przód ( ) lub wstecz ( ).
: ▷ €▷▷€▷▷▷€▷▷▷▷€▷▷▷▷▷
1X
2X
4X
8X
16X
: ◁ €◁◁€◁◁◁€◁◁◁◁€◁◁◁◁◁
14-5) Odtwarzanie dźwięku
a) Parametry odtwarzania obrazu uzależnione są od ustawień prędkości zapisu.
Zapis dźwięku realizowany jest natomiast niezależnie od zapisu obrazu. Dźwięk
rejestrowany jest zawsze w trybie rzeczywistym. Mimo to niektóre ustawienia
prędkości zapisu mogą wywoływać problemy z odtwarzaniem dźwięku lub jego
niewielkie opóźnienie.
b) Do wyciszania/odtworzenia ścieżki dźwiękowej towarzyszącej zapisowi obrazu
służy przycisk AUDIO-PB na pilocie zdalnego sterowania.
<Uwaga> Możliwość poprawnego odtwarzania dźwięku może być ograniczona w przypadku
zapisu i odtwarzania w trybie rzeczywistym. Odtwarzanie dźwięku możliwe jest wyłącznie
podczas odtwarzania obrazu w trybie pełnoekranowym.
(15) Wyszukiwanie daty i czasu
1) Aby otworzyć menu wyszukiwania nacisnąć przycisk TIME SEARCH.
45
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
① 24 godzinny przedział czasowy wybranego dnia
② Dzień tygodnia i data odpowiadająca istniejącym na dysku zapisom.
③ Barwny pasek odzwierciedlający zapisane w danym przedziale czasowym
dane.
④ Bezbarwny pasek odzwierciedlający brak danych z tego przedziału
czasowego.
⑤ Wybór czasu, z którego mają być wyświetlane dane dokonywany jest
poprzez przemieszczenie za pomocą przycisków kursorów „W X”
wskaźnika wyboru czasu w żądane miejsce skali.
⑥ Wybór daty (dzień i miesiąc) z której zostanie wskazany przedział
czasowy do odtwarzania dokonywany jest poprzez przemieszczenie
wskaźnika na odpowiadającą żądanej dacie linię. Przesunięcie wskaźnika
realizowane jest za pomocą przycisków kursorów “S T”.
2) W czasie rejestracji długookresowej na każdej stronie menu „WYSZUKIWANIE
CZASU” pokazuje przedział 10 dni. Zmiana strony na poprzednią lub następną
realizowana jest za pomocą przycisków kursorów S T.
3) Po wybraniu żądanego przedziału czasowego należy ponownie nacisnąć
przycisk „TIME SEARCH” (T-SEARCH).
<Uwaga> Wyszukiwanie nie zostanie uruchomione jeśli kursor zostanie
ustawiony w miejscu skali nie oznaczonym żółtym paskiem (brak danych
4) Otwarte zostanie kolejne podmenu wyświetlające przedział godzinowy zapisu
(0~60min.) oraz lista numerów kamer, z których dane mogą być odtwarzane.
5) Za pomocą przycisków kursorów S T W X wybrać żądany przedział minutowy
ustawiając wskaźnik w wybranym miejscu skali dowolnej z kamer. Następnie
46
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
wcisnąć przycisk „PLAY” lub „TIME SEARCH” aby rozpocząć odtwarzanie od
wybranego miejsca.
(16) Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych
Funkcja wyszukiwania zdarzeń umożliwia wyszukanie zapisów towarzyszących
alarmom generowanym przez wejścia alarmowe urządzenia lub alarmom
wywoływanym przez wykrywanie aktywności w obrazie.
1) W celu wyświetlenia listy zdarzeń alarmowych nacisnąć przycisk „ALARM
SEARCH (A-SEARCH)”. (Oznaczenie „AL” oznacza zapis wywołany stanem
alarmowym wejścia a „MO” stanem alarmowym wywołanym przez wykrytą
aktywność w obrazie).
2) Przyciskami kursorów ST ustawić kursor w położeniu wybranego zdarzenia.
3) Każda strona menu wyszukiwania alarmów zawiera listę 10 zdarzeń. Zmiana
strony ustawień na zasadzie poprzednia/następna realizowana jest za pomocą
przycisków kursorów ◀▶.
4) Aby wybrać przedział godzinowy i numer kanału, z którego wyszukiwane jest
zdarzenie alarmowe nacisnąć przycisk „ALARM SEARCH” (A-SEARCH).
5) Otwarte zostanie kolejne podmenu wyświetlające przedział godzinowy zapisu
(0~60min.) oraz lista numerów kamer, z których dane mogą być odtwarzane.
6)
Aby odtworzyć wybrane zdarzenia nacisnąć przycisk „PLAY” lub „ALARM
SEARCH” (A-SEARCH).
47
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(17) Ustawienia systemowe
(a) Przyciskiem MENU otworzyć „MENU GŁÓWNE” urządzenia. Przyciskami
kursorów ST wybrać linię ustawień „ USTAW. SYSTEMOWE”.
(b) Gdy podświetlone zostanie podmenu „USTAWIENIA SYSTEMOWE”
przyciskiem kursora X zatwierdzić ustawienie.
Otwarte zostanie podmenu USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH.
1) Ustawienia haseł dostępu
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USATWIEŃ
DOMYŚLNE
– Zmiana hasła
HSŁO
UŻYTKOWNIKA
lub
HASŁO
ADMINISTRATORA
000000
a) Po otwarciu menu USTAWIENIA SYSTEMOWE w linii
ustawień ADMIN. HASŁO lub UŻYTK. HASŁO nacisnąć przycisk
kursora X. Otwarte zostanie menu zmiany hasła. Wprowadzanie
hasła odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej.
b) Przyciskami numerycznymi 0~9 wprowadzić nowe hasło.
c) W celu potwierdzenia hasła wprowadzić je ponownie. Hasło
zostanie zmienione.
48
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
<Uwaga>
1) Hasło użytkownika: Patrz funkcja blokowania klawiatury
2)
Hasło
administratora
blokuje
dostęp
do:
MENU
ustawień,
wyłączenia
zapisu,
włączenia/wyłączenia programowanego czasowo trybu pracy, włączenia/wyłączenia blokady
klawiatury.
* Aby zrezygnować z dokonywania ustawień nacisnąć przycisk „CLEAR”.
2) Formatowanie dysku HDD
FUNKCJA
ZMIANA USATWIEŃ
– Formatowanie wewnętrznych dysków twardych
FORMATOWANIE
HDD
a) W menu „USTAWIENIA SYSTEMOWE” wybrać podmenu „FORMATOWANIE
DYSKU”
i
nacisnąć
przycisk
kursora
X.
Pojawi
się
ostrzeżenie
„KONTYNUOWAĆ ?”
b) Naciśnięcie przycisku „MENU” (TAK) uruchomi proces formatowania.
Naciśnięcie przycisku „CLEAR” (NIE) anuluje akcję.
**Ważne: Gdy funkcja formatowania ma zostać uruchomiona podczas trwającego zapisu lub
odtwarzania, konieczne jest wykonanie następujących czynności:
•
Zatrzymać pracę i wyłączyć rejestrator.
•
Uruchomić ponownie rejestrator.
•
Uruchomić funkcję formatowania w menu „USTAWIENIA SYSETMOWE”.
•
Po wykonaniu tych czynności uruchomić ponownie rejestrator.
•
Formatowanie dysków zostało wykonane.
3) Automatyczne blokowanie klawiatury
W przypadku, gdy funkcja jest aktywna, dostęp do urządzenia jest blokowany po 3
minutach od przerwania obsługi.
49
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
4) Dźwięk klawiszy
Ustawienie domyślne funkcji w pozycji ZAŁ (załączone). Każdorazowe naciśnięcie
dowolnego przycisku na panelu sterującym urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania
jest sygnalizowane dźwiękowo. Wyłączenie funkcji wymaga dokonania ustawienia
funkcji w pozycję WYŁ (wyłączona)
5) Wybór numeru identyfikacyjnego rejestratora (ID)
Numer identyfikacyjny urządzenia ma zastosowanie w przypadku sterowania
rejestratora z pilota zdalnego sterowania lub za pomocą kablowej klawiatury sterującej.
Numer ID umożliwia sterowanie z jednego nadajnika wieloma urządzeniami. W celu
sterowania zdalnego w menu urządzenia ustawić należy numer ID. W celu
zabezpieczenia urządzenia przed dokonaniem przypadkowej zmiany numeru ID,
dokonanie zmiany wymaga pełnego zatwierdzenia poprzez wyłączenie urządzenia i
uruchomienie go ponownie.
Wybór adresu na pilocie realizowany jest przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
DVR ID i naciśnięcie w tym czasie przycisków odpowiadających wprowadzonemu
wcześniej w urządzeniu numerowi ID.
Przykład: Wprowadzenie numeru 5 wymaga naciśnięcia kolejno przycisków numerycznych 0, 5,
wprowadzenie numeru 43 wymaga naciśnięcia 4, 3.
50
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(18) Ustawienia sieciowe
Urządzenie wyposażone jest w gniazdo sieciowe umożliwiające podłączenie go do sieci
komputerowej. Menu urządzenia pozwala na dokonanie ustawień dla współpracy
zarówno z sieciami o stałym jak i zmiennym IP.
18-1) Podłączenie.
Podłączyć kabel LAN do portu Ethernet (RJ-45) na panelu tylnym urządzenia.
18-2) Statyczny adres IP.
a) W celu otwarcia MENU GŁÓWNEGO nacisnąć przycisk MENU. Przyciskami
kursorów ST zmienić linię ustawień na USTAW. SIECI (ustawienia sieci).
b) Gdy linia ustawień „USTAWIENIA SIECI” zostanie podświetlona zatwierdzić
ustawienie przyciskając przycisk kursora X. Otwarte zostanie menu
„USTAWIENIA SIECI”.
c) Wybór linii ustawień dokonywany jest za pomocą przycisków kursorów S T.
Zmiana ustawień: ADRESU IP, MASKI PODSIECI i BRAMY DOMYŚLEJ
realizowana jest za pomocą przycisków numerycznych.
d) Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „CONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „STATIC/DSL”
e) Przyciskiem kursora T zmienić położenie linii ustawień na „USTAW. IP” i
zatwierdzić wybór przyciskiem kursora X. Otwarte zostanie podmenu „USTAW.
51
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
IP” zawierające linie ustawień: ADRES IP, MASKA PODSIECI i BRAMA
DOMYŚLNA.
f) Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną wartość ustawień
zgodnie z wymaganiami sieci do której podłączono urządzenie.
<Uwaga> W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień sieci należy skontaktować
się z administratorem sieci.
g) W celu zatwierdzenia dokonanych ustawień należy nacisnąć przycisk MENU.
18-3) Praca w sieci z wykorzystaniem dynamicznego adresu IP
<Uwaga> Działanie funkcji zdalnego dostępu do urządzenia z wykorzystaniem
dynamicznie przydzielanego adresu IP uzależnione jest od rodzaju łącza i protokołów
wykorzystywanych do komunikacji. W celu uzyskania szerszych informacji należy
skontaktować administratorem łącza dostępowego.
a) Podłączenie bezpośrednie ADSL:
<Uwaga> Podłączenie rejestratora do sieci ADSL możliwe jest wyłącznie za pomocą
portu RJ-45 (Ethernet). Nie jest możliwe wykorzystanie w tym celu portu USB.
52
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
a) Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „KONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „DYNAMICZNY”
b) W celu zatwierdzenia dokonanych ustawień i zamknięcia MENU nacisnąć
przycisk MENU.
c) Naciskając przycisk INFO na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego
sterowania otworzyć menu „INFORMACJE”.
d) Sprawdzić ustawienie nazwy w linii „NAZWA HOSTA”: przykład: J200B99
Nazwa ta stanowi unikalny identyfikator urządzenia
e) Aby uruchomić zdalne połączenie pomiędzy rejestratorem i komputerem należy:
•
•
Uruchomić w komputerze aplikację przeglądarki Internet Explorer
W oknie wyboru adresu wpisać: “http://NAZWAHOSTA.dvrhost.com”,
gdzie zamiast wpisu NAZWA HOSTA wprowadzić należy odczytaną z
menu „INFORMACJE” nazwę urządzenia: przykład: J200B99.
Przykład pełnego wpisu: http:// j200b99.dvrhost.com
Po uzyskaniu przełączenia obsługa zdalna możliwa jest przy użyciu opcjonalnego
53
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
oprogramowania APER CMS (Central Management Software).
<Uwaga>
W menu INFORMACJE można również sprawdzić bieżący adres IP
b) Podłączenie ADSL z wykorzystaniem Routera
a) Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „CONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „STATIC/DSL”
b) Przyciskiem kursora T wybrać linię ustawień „USTAW. IP” i zatwierdzić
ustawienie przyciskiem X. Otwarte zostanie menu „USTAW. IP”.
c) W menu „USTAW. IP” dokonać ustawień zgodnie z instrukcjami zawartymi w
punkcie „Statyczny adres IP”.
d) Ustawienia bramki skonfigurować zgodnie z adresem routera.
e) W ustawieniach routera dokonać przemianowania portu 80 na DSR (na
przykład VIRTUAL HOST).
f) W serwisie www.dyndns.org skonfigurować nowego użytkownika i nadać mu
nazwę: nazwaużytkownika.dyndns.org – przykład: dsr.dyndns.org.
g) Dokonać konfiguracji usługi DYN DNS na routerze (wpisać hasło użytkownika
i nazwę hosta).
h) Aby uzyskać połączenie z rejestratorem w przeglądarce Internet Explorer 6.0
wpisać nazwę urządzenia (przykład: http://dsr.dyndns.org).
18-4) Port serwisowy
W przypadku, gdy domyślnie używany port komunikacyjny 80 jest zajęty, ustawienie
portu
w rejestratorze może zostać zmienione. Jest to wymuszone faktem, że domyślny
port 80
54
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
jest bardzo często blokowany przez dostarczycieli usług sieciowych. W tym
przypadku zmiana ustawienia jest konieczna. Wyłącznie tą metodą można
uruchomić komunikację pomiędzy urządzeniem a sieciowym oprogramowaniem
klienckim. Zmiana ustawień portu realizowana jest po ustawieniu kursora w linii
SERVICE PORT i wprowadzeniu nowego ustawienia wolnego portu za pomocą
przycisków numerycznych.
18-5) Wysyłanie wiadomości alarmowych E-Mail.
W celu uruchomienia funkcji wysyłania wiadomości elektronicznych w linii
ustawień „E-MAIL” w podmenu „USTAWIENIA SIECI” wprowadzić należy adres
konta poczty elektronicznej, na które w przypadku stanów alarmowych urządzenia
wiadomości te mają być wysyłane. Adres konta wprowadzany jest za pomocą
przycisków numerycznych według następującego klucza:
Przycisk
nr
Liczba przyciśnięć
1
2
3
1
-
.
-
2
A
B
C
3
D
E
F
4
G
H
I
5
J
K
L
6
M
N
O
7
P
Q
R
8
S
T
U
9
V
W
X
0/10
Y
Z
@
Po ustawieniu adresu rejestrator będzie wysyłał na tan adres informacje w przypadku:
•
•
•
Pojawienia się zdarzenia alarmowego
Utraty sygnału wideo
Problemów z zasilaniem
55
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Do komunikacji nie jest konieczne wprowadzanie ustawień serwera SMTP.
(19) Informacje systemowe i lista logowania
19-1) Informacje systemowe
Lista informacji systemowych zawiera informacje o wersji oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniu, wielkości dysków twardych oraz rodzaju urządzeń
współpracujących. Zawiera także dane umożliwiające identyfikację urządzenia. W
celu wywołania listy „INFORMACJE SYSTEMOWE” nacisnąć przycisk INFO na
panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Aby zamknąć okno
informacyjne nacisnąć przycisk „MENU”.
19-2) Lista logowania
Lista logowania jest kalendarzem zdarzeń zawierającym informacje dotyczące
pracy urządzenia, uruchamianych funkcji, zaników zasilania, podłączenia zdalnych
użytkowników itp.
56
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
a) W celu wyświetlenia listy logowania nacisnąć dwukrotnie przycisk
„INFO” na panelu przednim urządzenia lub pilocie (albo jednokrotnie
przycisk „LOG” na pilocie.
b) Lista może zawierać do 2046 rejestrów. Każda strona zawiera do 12
rejestrów.
Zmiany stron następna/poprzednia dokonuje się przyciskami kursorów
S, T.
c) Aby zamknąć listę logowania nacisnąć przycisk „MENU”.
(20) Powiększanie kadru (ZOOM)
Powiększenie kadru wykorzystywane jest do powiększania wybranego fragmentu
kadru podczas odtwarzania obrazu zarejestrowanego.
1) W celu powiększenia wybranego fragmentu kadru nacisnąć przycisk „ZOOM” na
panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlona
zostanie ramka wyboru fragment kadru, który ma być powiększany.
57
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
2) Za pomocą przycisków kursorów S, T, W, X zmienić położenie ramki ustawiając
ją w żądanym miejscu kadru.
3) Nacisnąć przycisk „ZOOM” w celu powiększenia wybranego fragmentu.
4) W trakcie powiększenia możliwa jest zmiana położenia powiększonego miejsca.
Zmiany dokonuje się za pomocą przycisków kursorów S, T, W, X.
5) Aby wyłączyć tryb powiększenia nacisnąć przycisk „CLEAR”.
<Uwaga> Przycisk ZOOM nie jest aktywny w trakcie wyświetlania menu ekranowego i
w trybie podziału ekranu.
58
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
(21) Sterowanie ruchem kamer obrotowych
** Przed podłączeniem i uruchomieniem kamer obrotowych sprawdzić poniższe ustawienia.
1. Wybór protokołu sterowania (RS 232/485), ustawienia terminowania i adresu kamery
2. Dokonać ustawień adresu kamery i wybrać właściwy protokół sterujący
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
Strona
Po podłączeniu i dokonaniu ustawień kamer obrotowych nacisnąć przycisk P/T/Z
ustawień
/Focus na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie
obrotu
monitora pojawi się menu sterowania ruchem kamer pokazane poniżej.
poziomego/
pionowego
(Pan/ Tilt)
a. Sterowanie obrotem poziomym: Naciskając przyciski kursorów W , X na panelu
przednim rejestratora lub przyciski kursorów W , X ↖,↗,↙,↘ na pilocie zdalnego
sterowania dokonać zmiany położenia kamery.
b. Sterowanie obrotem pionowym: Naciskając przyciski kursorów ▲, ▼ na panelu
przednim rejestratora lub przyciski kursorów ▲, ▼ ↖,↗,↙,↘ na pilocie zdalnego
sterowania dokonać zmiany położenia kamery.
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
Strona
ustawień
ostrości
Przyciski:
(Focus)
a. ◄|, |► : sterowanie ostrością blisko/daleko (ang. near/far)
b. T-search: włącza funkcję automatycznego ustawiania ostrości (ang. auto focus)
c. CANCEL: wyłącza funkcję automatycznego ustawiania ostrości (ang. auto focus)
Strona
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
ustawień
powiększenia
kadru (Zoom)
Przyciski:
◄|, |► : zmiana powiększenia kadru powiększenie/zmniejszenie (ang. zoom in/out)
Strona
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
sterowania
poziomem
otwarcia
Przyciski:
przysłony
a. ◄|, |► : zmiana poziomu otwarcia przysłony zamknięcie/otwarcie (ang. iris
(IRIS)
close/open).
b. T-search: włączenie automatycznego sterowania przysłoną
c. CANCEL: wyłączenie automatycznego sterowania przysłoną
59
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Tabela ustawień c.d.
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
Sterowanie
automatycznymi
funkcjami ruchu
(Auto P/T/Z)
a. Umieścić kursor w żądanym położeniu: Auto Pan/Tilt/PanTilt lub Tour i używając
przycisku PTZ lub Cancel włączyć/wyłączyć funkcję.
b. Ustawienia programowanych położeń kamery (tzw. Presets):
ⓐ Używając przycisków kursorów skierować kamerę w żądane miejsce.
ⓑ Umieścić kursor w położeniu Preset.
ⓒ Nacisnąć przycisk PTZ -> pojawi się migający numer pozycji.
ⓓ Przyciskami kursorów ▲, ▼, ◄, ► wybrać numer dla położenia.
ⓔ Nacisnąć przycisk PTZ.
c. Wywoływanie zaprogramowanych położeń kamery (tzw. Presets):
ⓐ Umieścić kursor ustawień w położeniu GOTO.
ⓑ Nacisnąć przycisk PTZ -> pojawi się migający numer pozycji.
ⓒ Przyciskami kursorów ▲, ▼, ◄, ► wybrać numer położenia.
ⓓ Nacisnąć przycisk PTZ.
d. Zalecane jest zachowanie kolejności numerów położeń w celu zachowania
prawidłowego funkcjonowania funkcji TOUR.
ETC
Ustawienia ograniczeń w położeniu kamery: przyciski SET▲, SET▼, SET◄, SET►.
60
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Sterowanie kamer obrotowych realizowane może być za pomocą przycisków na panelu
przednim, pilota IR lub opcjonalnej kablowej klawiatury wynośnej.
(22) Archiwizacja
Archiwizacja obrazu zapisywanego na dyskach twardych rejestratora może odbywać się
na zewnętrznym nośniku USB 1.1 typu pen drive.
Zainstalowanie nośnika w gnieździe USB na panelu przednim urządzenia sygnalizowane
jest pojawieniem się symbolu nośnika USB na ekranie monitora głównego.
W celu przeprowadzenia archiwizacji na nośnik USB należy:
1) Nacisnąć przycisk BACKUP. Na ekranie pojawi się menu wyboru przedziału
czasowego, który ma być zarchiwizowany.
2) Określić przedział czasowy wpisując czas początku i końca zapisu w formacie 24
godzinnym i nacisnąć ENTER w celu uruchomienia archiwizacji. Należy upewnić że
czas początkowy przedziału nie jest późniejszy od końcowego.
3) Na ekranie monitora, po lewej stronie symbolu nośnika USB pojawi się ikona
archiwizacji. Ikona ma kolor żółty sygnalizując trwającą sesję archiwizacji. Gdy
archiwizacja zostanie zakończona ikona zniknie informując o możliwości odłączenia
nośnika USB.
61
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Dane techniczne
Model
PDR-J1004
PDR-J1008
PAL
Standard telewizyjny
Wejścia wizyjne
4 (BNC)
8 BNC
Wyjścia przelotowe
4 (BNC)
8 (złącze kablowe)
Wyjście monitorowe główne
1 (BNC / S-Video lub opcjonalne VGA)
Wyjście pomocnicze (SPOT)
1 (BNC)
Kompresja
M-JPEG
Rozdzielczość wyświetlania
720x576
720x288 lub 360x144
Rozdzielczość zapisu i odtwarzania
4/1
Wejścia/wyjścia alarmowe
EMBEDDED LINUX
System operacyjny
Szybkość wyświetlania w trybie
100 klatek na sek.
200 klatek na sek.
rzeczywistym
50 klatek na sek.
Maksymalna szybkość zapisu
1 (wejście CINCH)
Wejście audio
Funkcja Back Up
Tak (Ethernet lub zewnętrzne nośniki USB)
USB 1.1 PEN DRIVE
Zewnętrzne nośniki dla zapisu
Złącza komunikacyjne
USB 1.1, RS-232, Ethernet, RS-422/485
2 (400GB każdy)
Maksymalna ilość dysków twardych
LAN, WAN, Internet
Współpraca z siecią
Tak , oprogramowanie CMS
Oprogramowanie Client
Pilot IR
Zdalne sterowanie
220 V AC
Zasilanie
40 W
Pobór mocy
0
Wymiary
0
-10 C do +50 C wilgotność 90%
Temperatura pracy
335(szer.) X 70(wys.)
X 370(gł.) mm
Ok. 4 kg (bez dysków)
Waga
62
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Funkcje
Ustawienia parametrów obrazu
Jasność / kontrast / nasycenie dla każdego z kanałów
Ręczny, programowany czasowo, alarmowy, wywoływany
Tryby zapisu
aktywnością w obrazie
Detekcja aktywności (każdy kanał)
16 pól w kadrze / 15 poziomów czułości
Kryterium daty i czasu/ numeru kamery, kryterium zdarzenia
Tryby wyszukiwania
alarmowego / aktywności w obrazie
Do przodu i wstecz: Pauza, odtwarzanie poklatkowe, prędkość
Tryby odtwarzania
rzeczywista, prędkość 2X, 4X, 8X i 16X
Działanie wielopłaszczyznowe
Jednoczesny podgląd bieżący, zapis, odtwarzanie, transmisja
/ Full Triplex
zdalna
Funkcja Watchdog
Automatyczny restart z dotychczasowymi ustawieniami
Blokada hasłem /funkcja Auto Lock /Formatowanie Dysku
Funkcje systemowe
/Testowanie Dysku
Wyposażenie
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
ILOŚĆ
REJESTRATOR CYFROWY
1 urządzenie
OPROGRAMOWANIE CLIENT (CD)
1 szt.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1 szt.
KABEL ZASILAJĄCY
1 szt.
KABEL WYJŚĆ KAMEROWYCH (tylko wersja 8 kanałowa)
1 szt.
63
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY

Podobne dokumenty