ZAWORY ROZDZIELAJŃCE 3/2 G1/8 SERIA K9

Komentarze

Transkrypt

ZAWORY ROZDZIELAJŃCE 3/2 G1/8 SERIA K9
PNEUMATYKA
ZAWORY
ROZDZIELAJÑCE 3/2
G1/8
SERIA K9
Sterowanie
Symbol
Zabudowa
Ø (mm)
Typ
2
Dêwignia obrotowa
z zapadkà
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
Nr karty katologowej
K9 312-1/8
PA 10269
3.19.002
K9 312RF-1/8
PA 10270
3.19.002
K9 312S-1/8
PA 10349
3.19.002
K9 314RF-1/8
PA 10271
3.19.003
10
K9 321RF-1/8
PA 10272
3.19.005
10
K9 324RF-1/8
PA 10273
3.19.006
K9 323RF-1/8
PA 10235
3.19.004
10
K9 325RF-1/8
PA 10274
3.19.007
10
K9 326RF-1/8
PA 10275
3.19.007
K9 329RF-1/8
PA 10276
3.19.008
K9 331RF-1/8
PA 10277
3.19.009
K9 390RF-1/8
PA 10278
3.19.010
3.19.010
12
1 3
2
12
Dêwignia obrotowa
ze spr´˝ynà
10
1 3
12
Dêwignia obrotowa zabezpieczona w 2
po∏o˝eniach
2
1 3
2
12
10
Przycisk
1 3
2
Rolka le˝àca
12
Rolka stojàca
12
1 3
2
1 3
2
Popychacz
12
10
1 3
2
Rolka z przebigiem
ja∏owym w lewo
12
1 3
2
Rolka z przebigiem
ja∏owym w prawo
12
1 3
2
1 3
2
12
10
Peda∏
1 3
2
Zawór do zabudowy
w tablicy
10
1 3
Dêwignia obrotowa
22
12T-22
KX 9355
z zapadkà
30
12T-30
KX 9314
Dêwignia obrotowa
22
12T-RF-22
KX 9356
ze spr´˝ynà powrotnà
30
12T-RF-30
KX 9315
Przycisk
22
13T-RF-22
KX 9357
30
13T-RF-30
KX 9316
22
15T-RF-22
KX 9358
30
15T-RF-30
KX 9317
22
16T-22
KX 9359
30
16T-30
KX 9318
22
17T-22
KX 9360
30
17T-30
KX 9319
Grzybek
Wy∏àcznik z zamkiem
Pokr´t∏o
Wy∏àcznik
22
18T-22
KX 9361
bezpieczeƒstwa
30
18T-30
KX 9320
HOERBIGER-ORIGA GmbH · Industriestraße 8 · D-70794 Filderstadt · Tel. (07158) 1703-0 · Fax 648 70 ·
E-mail [email protected]
HOERBIGER-ORIGA PNEUMATIK GMBH · Johann Giefing-Straße 12 · A-2700 Wiener Neustadt · Tel. (02622) 26071 · Fax 26071-5 ·
E-mail [email protected]
HOERBIGER-ORIGA AG · Libernstraße 24 · CH-8112 Otelfingen (Zürich) · Tel. (01) 845 13 30 · Fax 845 13 33 ·
E-mail [email protected]
Internet http://www.hoerbiger-origa.com
Karta katalogowa 3.19.001-2
A3P035D71LW00X
10
Pr´t wahliwy
3.19.010
3.19.010
3.19.010
3.19.010
3.19.010
3.19.010
Zmiany techniczne
zastrze˝one
Technische
Änderungen
vorbehalten
12
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
Zawory
rozdzielajàce 3/2
G1/8
Sterowanie: dêwignià obrotowà
0,11
Pozycja pracy
dowolna
Seria K9
K9 312-1/8
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane
Smarowanie
2
12
1 3
2
12
12
1 3
2
K9 312S-1/8
Parametry pneumatyczne
1 3
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
Kierunek przp∏ywu
A1P199D00LW00X
10
K9 312RF-1/8
1→2 normalnie zamkni´ty
3→2 normalnie otwarty
Sterowanie
r´czne
bezpoÊrednie - dêwignià obrotowà
Kàt obrotu dêwigni
α
Si∏a uruchomienia
Fb
± 45° i 90°
N
4,5
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
55
*
3
ø13,5
36
21
1(3)
65
**
3(1)
40
˚
45
˚
4,3
G1/8
16
38
45
13
Zmiany techniczne zastrze˝one
K9 312RF-1/8
˚
90
14,5
K9 312-1/8
Fb
2
20
21
50
30
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania: K9 312-1/8
PA 10269
K9 312S-1/8 PA 10349 (zabezpieczany w 2 po∏o˝eniach)
K9 312RF-1/8 PA 10270 (ze spr´˝ynà)
Karta katalogowa 3.19.002
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie
zamkni´ty lub normalnie otwarty.
3
1
2
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
Sterowanie: przycisk
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
Seria K9
2
12
K9 314RF-1/8
10
1 3
kg
0,075
Pozycja pracy
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Medium
Smarowanie
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
r´czne
bezpoÊrednie - przyciskiem
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
1,5-3
N
25
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
A1P200D00LW00X
Parametry pneumatyczne
21
13
3
2
20
34
21
3
30
1
2
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd grup wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania:
K9 314RF-1/8
PA 10271
Karta katalogowa 3.19.003
Zmiany techniczne zastrze˝one
*
1(3)
droga zadzia∏ania 4,2
Betätigungsweg
**
3(1)
69,5
4,3
G1/8
16
38
36
27,5
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
ø25
Wymiary (mm)
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
Sterowanie: popychaczem
0,05
Pozycja pracy
dowolna
Seria K9
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
2
K9 323RF-1/8
12
10
1 3
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
A1P198D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
mechaniczne
bezpoÊrednie - popychaczem
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
1,5-3
N
32
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
24
ø14
ø5
Min.
1,5
Hubskok
min.1,5
Max
3,0
Hubskok
max.3,0
*
14
46
25
4,3
G1/8
16
38
***
3(1)
**
21
1(3)
13
2
3
Zmiany techniczne zastrze˝one
5
2,7
x 8 g∏´b.
2,7x8
tief
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
20
21
3
30
* u˝yç Êrub samogwintujàcych CM 3x.. DIN 7500
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
*** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania:
K9 323RF-1/8
Karta katalogowa 3.19.004
PA 10235
1
2
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
Sterowanie: rolkà le˝àcà
0,07
Pozycja pracy
dowolna
Seria K9
K9 321RF-1/8
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
2
12
10
1 3
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
A1P201D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
mechaniczne
bezpoÊrednie - rolkà le˝àcà
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
1,5-3
N
11
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie
zamkni´ty lub normalnie otwarty.
*
21
1(3)
3
64
43
4,3
G1/8
16
38
**
3(1)
13
droga zadzia∏ania 7,5
Zmiany techniczne zastrze˝one
37
2
20
3
21
30
1
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd grup wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania: K9 321RF-1/8
Karta katalogowa 3.19.005
PA 10272
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
Sterowanie: rolkà stojàcà
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
0,12
Pozycja pracy
Seria K9
2
12
K9 324RF-1/8
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
10
1 3
Medium
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
A1P202D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
Sterowanie
mechaniczne
bezpoÊrednie - rolkà stojàcà
Skok
Kàt ugi´cia rolki
α
Si∏a uruchomienia
Fb
1,5-3
±40°
N
5
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
40º
ø19
96
4,3
G1/8
**
3(1)
*
3
3
21
13
1(3)
2
20
21
37
30
1
2
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd grup wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania: K9 324RF-1/8
PA 10273
Karta katalogowa 3.19.006
Zmiany techniczne zastrze˝one
75
27,5
16
38
Betätigungsweg
droga
zadzia∏ania
4
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
mm
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
G1/8
Sterowanie: rolkà stojàcà
- z biegiem ja∏owym w lewo
- z biegiem ja∏owym w prawo
0,12
Pozycja pracy
Zawory
rozdzielajàce 3/2
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
Seria K9
2
K9 325RF-1/8
K9 326RF-1/8
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
12
10
1 3
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
A1P203D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
mechaniczne
bezpoÊrednie - rolkà stojàcà
- z biegiem ja∏owym w lewo
- z biegiem ja∏owym w prawo
Skok
mm
Kàt wychylenia rolki
α
Si∏a uruchomienia
Fb
1,5-3
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
±40°
N
5
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
40˚
ø19
75
4,3
**
3(1)
3
13
1(3)
*
21
G1/8
16
96
27,5
Betätigungsweg
droga
zadzia∏ania
38
Zmiany techniczne zastrze˝one
4
40˚
2
21
3
20
37
1
30
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania: K9 325RF-1/8 PA 10274 (bieg ja∏owy w lewo)
K9 326RF-1/8 PA 10275 (bieg ja∏owy w prawo)
Karta katalogowa 3.19.007
2
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
Sterowanie: pr´tem wahliwym
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M4
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
Seria K9
2
K9 329RF-1/8
12
10
1 3
kg
0,12
Pozycja pracy
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
mechaniczne
bezpoÊrednie -pr´tem wahliwym
Kàt wychylenia pr´ta
α
Si∏a uruchomienia
Fb
±40°
N
2 przy100 mm odleg∏oÊci od Êrodka obrotu
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
Wymiary (mm)
200
35
ø6
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
A1P206D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
3
78
21
13
2
20
21
30
1
2
* = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie zamkni´ty" (NC)
** = P (zasilanie) dla funkcji "normalnie otwarty" (NO)
Przeglàd grup wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Sposób zamawiania:
K9 329RF-1/8
PA 10276
Karta katalogowa 3.19.008
Zmiany techniczne zastrze˝one
*
1(3)
3
65,5
4,3
G1/8
16
38
65,5
44,5
40˚
**
3(1)
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
G1/8
Sterowanie: peda∏em
0,8
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+55
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5*
+60
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
Medium
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
Seria K9
2
12
10
K9 331RF-1/8
1 3
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
A1P204D00LW00X
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
no˝ne
bezpoÊrednie - peda∏em
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
1,5-3
N
12
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej pozycji pracy. Uruchamiany
niewielkà si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
22
3
Zmiany techniczne zastrze˝one
1
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Karta katalogowa 3.19.009-1
2
132
41
16
38
16
droga
zadzia∏ania
Betätigungsweg
Wymiary (mm)
G1/8
1(3)
2
3(1)
56
86
15
6,4
6
39
16
187
Sposób zamawiania:
K9 331RF-1/8
PA 10277
Karta katalogowa 3.19.009-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
Sposób mocowania
Przy∏àcze
zawór grzybkowy
do zabudowy w tablicy; wymiary
elementów uruchamiajàcych
odpowiadajà mi´dzynarodowym
normom (w tym DIN43696)
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
Dopuszczalne temp.
otoczenia
Dopuszczalne temp.
medium
Zawór
rozdzielajàcy 3/2
G1/8
do zabudowy w tablicy
Sterowanie: wymienne
(patrz rysunek wymiarowy)
0,06
dowolna
ϑmin
ϑmax
ϑmin
ϑmax
°C
°C
°C
°C
-10
+55
+5*
+60
Uwaga:
przy zastosowaniach w temp.
Seria K9
poni˝ej 0 (°C) prosimy o
konsultacj´ z naszym biurem
K9 390RF-1/8
Medium
filtrowane, naolejone lub
nienaolejone, spr´˝one powietrze
Smarowanie
nie wymagane (ew. mg∏à olejowà)
2
10
1 3
A1P368D00LW00X
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
350
Kierunek przep∏ywu
1→2 normalnie zamkni´ty (NC)
3→2 normalnie otwarty(NO)
Sterowanie
r´czne
bezpoÊrednie
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
1,5-3
N
35
Zawór grzybkowy, o konstrukcji
wykluczajàcej wystàpienie poÊredniej
pozycji pracy. Uruchamiany niewielkà
si∏à, na krótkim odcinku.
Stosowany jako normalnie zamkni´ty
lub normalnie otwarty.
Elementy uruchamiajàce sà wymienne i mogà byç obracane o co 90°.
Zmiany techniczne zastrze˝one
* -10°C przy zasilaniu osuszonym powietrzem
3
1
2
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.19.001
Karty katalogowe patrz str. 3.19.002-3.19.010
Karta katalogowa 3.19.010-1
Wymiary (mm) - zawór podstawowy
Wymiary zabudowy (mm)
Einbaudurchmesser
22,3mm
Êrednica
zabudowy: 22,3mm
+0,1
23,5 +0,2
2,6
40
3(1)
Einbaudurchmesser
30,3mm
Êrednica
zabudowy: 30,3mm
51
4,3
G1/8
22,3 +0,2
16
38
13
ø28
+0,1
3,1
13
21
1(3)
3
2
20
31,5+0,2
21
30
30,3 +0,2
Wymiary (mm) - dêwignia obrotowa z zapadkà
Typ: 12T-22, 12T-30
Wymiary (mm) - dêwignia obrotowa ze spr´˝ynà powr.
Typ: 12T-RF-22, 12T-RF-30
47
43,5
ø29
o 36
M22x1,5
M30x1,5
47
43,5
ø36
ø29
M30x1,5
46
29,5
max.7
max.7
45,5
45°
97
45°
°
90
90
°
96,5
96,5
97
max.7
max.7
45,5
46
29,5
24
24
M22x1,5
Karta katalogowa 3.19.010-2
Wymiary (mm) - wy∏àcznik z zamkiem
Typ: 16T-22, 16T-30
72,5
max.7
72
123
123,5
81,5
max.7
max.7
max.7
30,5
56
8,5
14
38,5
89,5
33
ø36
M30x1,5
ø36
M30x1,5
33
ø29
M22x1,5
ø29
M22x1,5
Wymiary (mm) - grzybek
Typ: 15T-RF-22, 15T-RF-30
50,5
Wymiary (mm) - przycisk
Typ: 13T-RF-22, 13T-RF-30
Wymiary (mm) - pokr´t∏o
Typ: 17T-22, 17T-30
ø36
ø29
M30x1,5
46
max.7
max.7
90
°
90
°
94,5
96,5
30
max.7
97
14
max.7
13,5
14
30
94,5
45,5
ø36,5
M22x1,5
13,5
ø36,5
M22x1,5
29,5
24
M22x1,5
Wymiary (mm) - wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
Typ: 18T-22, 18T-30
ø36,5
M30x1,5
97
96,5
Karta katalogowa 3.19.010-3
8,5
max.7
max.7
30
30,5
14
15,5
15,5
ø36,5
M22x1,5
Sposób zamawiania
Nazwa
Symbol
Zabudowa
Ø (mm)
Typ
Sposób
zamawiania
Bestellangabe
Nr katalogowy
2
Zawór podstawowy do
zabudowy w tablicy
(bez elementu urucham.)
10
K9 390RF-1/8
PA 10278
1 3
Dêwignia obrotowa
22
12T-22
KX 9355
z zapadkà
30
12T-30
KX 9314
Dêwignia obrotowa
22
12T-RF-22
KX 9356
ze spr´˝ynà powrotnà
30
12T-RF-30
KX 9315
Przycisk
22
13T-RF-22
KX 9357
30
13T-RF-30
KX 9316
22
15T-RF-22
KX 9358
30
15T-RF-30
KX 9317
22
16T-22
KX 9359
30
16T-30
KX 9318
22
17T-22
KX 9360
30
17T-30
KX 9319
22
18T-22
KX 9361
30
18T-30
KX 9320
Grzybek
Wy∏àcznik z zamkiem
Pokr´t∏o
Wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
Karta katalogowa 3.19.010-4
Dane techniczne
Parametry
Zawór
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
rozdzielajàcy
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Rodzaj mocowania
do zabudowy w tablicy; wymiary
elementów uruchamiajàcych
odpowiadajà mi´dzynarodowym
normom, w tym (DIN43696)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8; g∏´bokoÊç 7,4
Pozycja pracy
dowolna
G1/8
do zabudowy w tablicy
Sterowanie: wymienne
(patrz rysunek wymiarowy)
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5* poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Seria S9
2
10
S9 3..T
12
filtrowane sp´˝one powietrze
Medium
3/2
1 3
1)
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
2
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
450
mm
4,5
Zmiany techniczne zastrze˝one
A1P368D00LW00X
Sterowanie
r´czne
bezpoÊrednie
Skok
1)
Elementy uruchamiajàce zawór sà
wymienne i mogà byç montowane
na zaworze obrócone o 180°.
Elementy uruchamiajàce
dostarczane sà niezamontowane.
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
12
Si∏a uruchomienia i ci´˝ar
Typ
Si∏a uruchomienia
(N, Nm)
Ci´˝ar
(kg)
3
S9 312T-1/8
0,3
0,137
1
S9 312T-RF-1/8
0,3
0,137
S9 313T-RF-1/8
8,0
0,137
S9 315T-RF-1/8
8,0
0,137
S9 316T-1/8
9,0
0,202
S9 317T-1/8
0,3
0,127
S9 318T-1/8
10,0
0,137
Karta katalogowa 3.42.007-1
2
2
10
12
1 3
S9 390RF-1/8
Made in
10 Germany
Wymiary zabudowy (mm)
Wymiary (mm) -zawór podstawowy
Einbaudurchmesser
22,3mm
Êrednica
zabudowy: 22,3mm
2,6
23,5 +0,2
40
+0,1
47
28
38
28
22,3 +0,2
76,5
74
12
18
37
3
Einbaudurchmesser
30,3mm
Êrednica
zabudowy: 30,3mm
2
+0,1
3,1
G1/8
1
10
22
5,5
31,5+0,2
5
40
30,3 +0,2
Wymiary (mm) - dêwignia obrotowa z zapadkà
Typ: 12T-22, 12T-30,
Wymiary (mm) - dêwignia obrotowa ze spr´˝ynà powr.
Typ: 12T-RF-22, 12T-RF-30
47
43,5
43,5
o 36
o/ 29
47
o/ 29
o 36
M30x1,5
M22x1,5
M30x1,5
122,5
45°
°
90
90
°
45°
122
122
122,5
max. 7
max. 7
max.7
46
24
29,5
45,5
max.7
45,5
46
29,5
24
M22x1,5
Karta katalogowa 3.42.007-2
Wymiary (mm) - przycisk
Typ: 13T-RF-22, 13T-RF-30
Wymiary (mm) - wy∏àcznik z zamkiem
Typ: 16T-22, 16T-30
o/ 29
o/ 29
O 36
M22x1,5
M30x1,5
o 36
M22x1,5
33
50,5
72,5
56
max. 7
max.7
72
max.7
30,5
149
148,5
107
106,5
max. 7
38,5
14
8,5
33
M30x1,5
Wymiary (mm) - pokr´t∏o
Typ: 17T-22, 17T-30
Wymiary (mm) - grzybek
Typ: 15T-RF-22, 15T-RF-30
o/ 29
o 36
M22x1,5
max.7
46
24
29,5
max. 7
122,5
122
90
°
90
°
120,5
max. 7
max.7
8,5
13,5
30,5
14
30
120
45,5
o 36
M30x1,5
13,5
o/ 36,5
M22x1,5
M30x1,5
Wymiary (mm) - wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
Typ: 18T-22, 18T-30
o 36,5
o/ 36,5
M30x1,5
Karta katalogowa 3.42.007-3
122,5
140
max.7
max. 7
30
30,5
14
8,5
15,5
15,5
M22x1,5
Sposób zamawiania
Nazwa
Symbol
Zabudowa
Ø (mm)
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
Zawór do zabudowy w tablicy
(bez elementu uruch.)
10
12
S9 390RF-1/8
PA 10307
1 3
Dêwignia obrotowa
22
12T-22
KX 9355
z zapadkà
30
12T-30
KX 9314
Dêwignia obrotowa
22
12T-RF-22
KX 9356
ze spr´˝ynà powrotnà
30
12T-RF-30
KX 9315
Przycisk
22
13T-RF-22
KX 9357
30
13T-RF-30
KX 9316
22
15T-RF-22
KX 9358
30
15T-RF-30
KX 9317
22
16T-22
KX 9359
30
16T-30
KX 9318
22
17T-22
KX 9360
30
17T-30
KX 9319
22
18T-22
KX 9361
30
18T-30
KX 9320
Grzybek
Wy∏àcznik z zamkiem
Pokr´t∏o
Wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
Karta katalogowa 3.42.007-4
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Budowa
Zawór suwakowy
Sposób zamocowania
2 Êruby M5
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8; g∏´bokoÊç 7,4
kg
Pozycja pracy
G1/8
Sterowanie: r´czne - dêwignià
0,162
dowolna
Seria S9
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5* poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane) 1)
2
12
S9 311-1/8
1 3
2
12
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
450
1 3
A1P364D00LW00X
Sterowanie
bezpoÊrednie
Skok
Si∏a uruchomienia
1)
Fb
mm
4,5
N
Typ S9 311-1/8:
Typ S9 311RF-1/8:
7
10
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Wymiary (mm)
94
29
11,5
50
41
19°
31,5
7
20
77
18
3
37
2
1
G1/8
Zmiany techniczne zastrze˝one
12
10
12
22
5,5
5
3
40
2
1
2
10
12
1 3
S9 511RF-1/8
Made in
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Sposób zamawiania:
S9 311-1/8
PA 10293 (z zapadkà)
S9 311RF-1/8 PA 10294 (ze spr´˝ynà)
Karta katalogowa 3.42.002
10
S9 311RF-1/8
Parametry pneumatyczne
r´czne
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
Ci´˝ar
Zawory
10 Germany
Dane techniczne
Zawory
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/4; g∏´bokoÊç 11
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
G1/4
Sterowanie: r´czne - dêwignià
0,37
dowolna
Seria S9
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
2
12
S9 311-1/4
1 3
2
12
10
S9 311RF-1/4
filtrowane spr´˝one powietrze
Medium
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
1 3
1)
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)
Smarowanie
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
1300
Wersja S: z dêwignià
bezpieczeƒstwa
S9 311S-1/4
z dodatkowym
zabezpieczeniem
w 2 po∏o˝eniach
Sterowanie
A1P381D00LW00X
r´czne
bezpoÊrednie
Skok
Si∏a uruchomienia
1)
Fb
mm
6,5
N
Typ S9 311-1/4:
Typ S9 311RF-1/4:
10
15
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Wymiary (mm)
120
44
25
12
98
22
2
G1/4
3
47
Zmiany techniczne zastrze˝one
66
42,5
55
17
18°
12
1
12
10
32
6,5
3
6
2
2
52
10
12
1
1 3
S9 311RF-1/4
Made in
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Sposób zamawiania:
S9 311-1/4
PA 12708 (z zapadkà w 2 po∏o˝eniach)
S9 311RF-1/4 PA 12709 (ze spr´˝ynà powrotnà)
S9 311S-1/4
PA 12710 (z zapadkà i dodatkowym zabezpieczeniem w 2
po∏o˝eniach)
Karta katalogowa 3.52.002
10 Germany
Zawory
Dane techniczne
3/2
rozdzielajàce
G1/4
Sterowanie: r´czne - dêwignià
obrotowà
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/4; g∏´bokoÊç 11
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
Seria S9
dowolna
2
12
S9 312-1/4
1 3
2
12
10
S9 312RF-1/4
1 3
0,37
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
1300
mm
6,5
N
Typ S9 312-1/4:
Typ S9 312RF-1/4:
Sterowanie
A1P383D00LW00X
r´czne
bezpoÊrednie
Skok
Si∏a uruchomienia
1)
Fb
10
15
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Wymiary (mm)
79,5
33°
33°
44
25
66
42,5
55
17
12
65
98
22
2
G1/4
3
47
Zmiany techniczne zastrze˝one
12
1
12
10
3
32
6,5
2
2
10
12
1
6
52
1 3
S9 312RF-1/4
Made in
10 Germany
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Sposób zamawiania:
S9 312-1/4
PA 12711 (z zapadkà w 2 po∏o˝eniach)
S9 312RF-1/4 PA 12712 (ze spr´˝ynà powrotnà)
Karta katalogowa 3.52.004
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/2; g∏´bokoÊç 16
kg
Pozycja pracy
G1/2
Sterowanie: r´czne - dêwignià
0,9
dowolna
Seria S9
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane, spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
2
12
S9 311-1/2
1 3
2
12
S9 311RF-1/2
Parametry pneumatyczne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
3500
1 3
Sterowanie
A1P501D00LW00X
r´czne
bezpoÊrednie
Skok
Fb
mm
9,4
N
Typ S9 311(S)-1/2:
Typ S9 311RF-1/2:
15
40
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Wymiary (mm)
57
34
17
91
57
75
25
°
10
135
12
2
G1/2
68
1
32
Zmiany techniczne zastrze˝one
2
S9 311S-1/2
CiÊnienie nominalne
1)
10
1 3
12
Si∏a uruchomienia
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
Ci´˝ar
Zawory
3
12
10
40
7
3
151
6,5
70
1
2
2
12
10
1 3
S9 311-1/2
Made in
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.53.001
Sposób zamawiania:
S9 311-1/2
PA 16404 (z zapadkà w 2 po∏o˝eniach)
S9 311RF-1/2 PA 16405 (ze spr´˝ynà powrotnà)
S9 311S-1/2
PA 16406(z zapadkà i dodatkowym zabezpiecz. w 2 po∏o˝eniach)
Karta katalogowa 3.53.002
10 Germany
Zawory
rozdzielajàce 3/2
G1/2
Sterowanie: r´czne - dêwignià
obrotowà
Seria S9
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/2; g∏´bokoÊç 16
Ci´˝ar
kg
0,95
Pozycja pracy
dowolna
2
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
1 3
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
12
S9 312-1/2
2
12
S9 312RF-1/2
Dane techniczne
10
1 3
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
3500
mm
9,4
N
Typ S9 312-1/2:
Typ S9 312RF-1/2:
Sterowanie
bezpoÊrednie
Skok
Si∏a uruchomienia
1)
Fb
A1P502D00LW00X
r´czne
5
15
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Wymiary (mm)
ca.
45˚
57
34
91
75
57
25
17
3
10
3
40
7
2
2
10
12
1
103,2
6,5
1 3
70
S9 312-1/2
Made in
10 Germany
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.53.001
Sposób zamawiania:
S9 312-1/2
PA 16407 (z zapadkà w 2 po∏o˝eniach)
S9 312RF-1/2 PA 16408 (ze spr´˝ynà powrotnà)
Karta katalogowa 3.53.003
Zmiany techniczne zastrze˝one
2
G1/2
68
32
1
135
12
65
12
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy
Sposób mocowania
po usuni´ciu gumowych podstawek
4 Êruby M8
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/4
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
Zawory
3/2
rozdzielajàce
G1/4
Sterowanie: peda∏em
1,5
dowolna
Seria F
F 331RF-08NG
B
a
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+55 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temperatury medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10
+60
poni˝ej 0°C prosimy
o konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane, spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà
przyjaznà dla NBR
b
a b
P S
A
a
F 331RF-08NO
b
a
b
P R
B
a,b
F 331-08NG
a b
Parametry pneumatyczne
P S
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
1400
Sterowanie
bezpoÊrednie
mechaniczne
Skok
Si∏a uruchomienia
Fb
mm
2
N
ok. 30 Typ: F 331RF-08NG
Typ: F 331RF-08NO
Typ: F 331-08NG
Typ: F 331-08NO
Zmiany techniczne zastrze˝one
A1P164D00LW00X
A
Karta katalogowa 3.52.800-1
a,b
F 331-08NO
a
b
P R
Wymiary (mm)
215
S
R
B
A
20
38
20
91
*
G1/4
droga sterowania
Betätigungsweg
13
133
152
24
3
8
ø8,2
10
P
165
31
61
190
90
115
Przy∏àcza:
wersja "normalnie zamkni´ta":
wersja "normalnie otwarta":
P, B, S
P, A, R
Wskazówka monta˝owa:
stosowaç Êruby o wymiarze ∏ba pod
klucz max 15mm
* W wersji "obydwa po∏o˝enia z zapadkà"
powrót po naciÊni´ciu przycisku
blokujàcego.
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
B
a
b
a b
Peda∏
F 331RF-08NG*
KZ 4410
F 331RF-08NO*
KZ 4411
F 331-08NG*
KZ 4408
F 331-08NO*
KZ 4409
P S
powrót spr´˝ynà
A
a
b
a
b
P R
B
a,b
a b
Peda∏;
obydwa po∏o˝enia z
zapadkà
P S
po odblokowaniu
A
a,b
a
b
P R
Karta katalogowa 3.52.800-2
* NG = normalnie zamkni´ty, NO = normalnie otwarty
Zawory
rozdzielajàce 3/2
G1/8
Sterowanie:
pneumatyczne - impulsem
pneumatyczne - sygna∏em ciàg∏ym
Dane techniczne
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Parametry
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M5 (M3)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8; g∏´bokoÊç 7,4
Ci´˝ar
kg
0,137 = wersja ze spr´˝ynà (1 cewkà)
0,147 = wersja z 2 cewkami
Pozycja pracy
Seria S9
2
12
10
S9 361-1/8
1 3
2
10
12
S9 361RF-1/8
1 3
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5* poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem.
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane) 1)
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
450
Sterowanie
CiÊnienie sterujàce
1)
pst min
pst max
bar
bar
2
10
sygna∏ ciàg∏y
pst min
pst max
bar
bar
1,5
10
impuls
A1P365D00LW00X
bezpoÊrednie
pneumatyczne
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
36
G1/8
8
1
Uwaga:
Przy monta˝u na
listwie P zaworu
S9 361RF-1/8 nie
mo˝na zastosowaç
jako NO (normalnie
otwartego).
•
8
10
16,6
5,5
22
5
nur bei
Typ
tylko
dla typu
12
3
4
S9 361-1/8
40
2
1
12
2
10
1 3
S9 361RF-1/8
Made in
10 Germany
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Sposób zamawiania:
S9 361-1/8
PA 10296 (impulsem)
S9 361RF-1/8
PA 10295 (ze spr´˝ynà powrotnà)
Karta katalogowa 3.42.004
Technische Änderungen vorbehalten
Zmiany techniczne zastrze˝one
17
35
26
2
18
62
37
5,6
12
3
5
3,2
16,5
Wymiary (mm)
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6 (M4)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G 1/4; g∏´bokoÊç 11
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
Zawory
3/2
G1/4
0,37 - wersja ze spr´˝ynà powrotnà
0,43 - wersja impulsowa
Sterowanie: pneumatyczne
- sygna∏em ciàg∏ym
- impulsem
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5* poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
Seria S9
2
10
12
S9 361RF-1/4
1 3
2
12
S9 361-1/4
Parametry pneumatyczne
10
1 3
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
1300
2
12
S9 362-1/4
10
1 3
Sterowanie
CiÊnienie sterujàce
1)
bezpoÊrednie
pst min
pst max
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2
10
pst min
pst max
bar
bar
impuls
1,5 (361)
10
2 (362)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Uwaga:
zaworu w wersii NO (normalnie
otwarty) nie mo˝na montowaç na
listwie przy∏àczeniowej P.
Zmiany techniczne zastrze˝one
A1P384D00LW00X
pneumatyczne
12
3
2
1
12
2
10
1 3
S9 361RF-1/4
Made in
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Karta katalogowa 3.52.005-1
10 Germany
Wymiary (mm)
22,5
G1/8
5,5
44,5
12,5
33,5
12
44
11
1
o 7,5
G1/4
2
o 4,2
22
3
47
76,5
21
25
12,5
10
tylkobei
dlaTyp
typów
nur
32
4,5
6,5
S9
S9 361-1/4
S9
S9 362-1/4
362-1/4
6
52
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
pneumatyczne sygna∏em ciàg∏ym
powrót spr´˝ynà
10
12
S9 361RF-1/4
PA 12713
S9 361-1/4
PA 12714
S9 362-1/4
PA 12715
1 3
2
pneumatyczne impulsem
pneumatycznie impulsem
pneumatyczne impulsem;
suwak ró˝nicowy
pneumatycznie impulsem
12
10
1 3
2
12
10
1 3
Karta katalogowa 3.52.005-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
Ci´˝ar
G 1/2; g∏´bokoÊç 16
0,70 - wersja ze spr´˝ynà powrotnà
0,65 - wersja impulsowa
kg
Pozycja pracy
Zawory
3/2
G1/2
Sterowanie: pneumatyczne
- sygna∏em ciàg∏ym
- impulsem
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Seria S9
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
S9 361RF-1/2
Medium
filtrowane, spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
3500
2
12
10
1 3
2
S9 361-1/2
12
S9 362-1/2
12
10
1 3
2
10
1 3
A1P503D00LW00X
Sterowanie
pneumatyczne
CiÊnienie sterujàce
1)
bezpoÊrednie
pst min
pst max
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2,2
10
pst min
pst max
bar
bar
impuls
1,5 (361)
10
2,5 (362)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Zmiany techniczne zastrze˝one
Uwaga:
zaworu w wersii NO (normalnie
otwarty) nie mo˝na montowaç na
listwie przy∏àczeniowej P.
12
3
2
2
10
1
12
1 3
S9 361RF-1/2
Made in
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.53.001
Karta katalogowa 3.53.004-1
10
Germany
Wymiary (mm)
70
6,5
9
G1/8
40
19
12
63
47
29
7
1
108
G1/2
32
2
68
107
126
3
19
10
tylkobei
dla typu
nur
Typ
S9 361-1/2
S9
361-1/2
S9 362-1/2
S9 362-1/2
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
pneumatyczne sygna∏em ciàg∏ym
powrót spr´˝ynà
2
12
10
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
S9 361RF-1/2
PA 16409
S9 361-1/2
PA 16410
S9 362-1/2
PA 16411
1 3
2
pneumatyczne - impulsem pneumatycznie impulsem
pneumatyczne - impulsem; pneumatycznie suwak ró˝nicowy
impulsem
12
10
1 3
2
12
10
1 3
Karta katalogowa 3.53.004-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M5 (M3)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8; g∏´bokoÊç 7,4
kg
Pozycja pracy
G1/8
0,247 - wersja ze spr´˝ynà (1 cewkà)
0,382 - wersja z 2 cewkami
dowolna
Sterowanie:
elektryczne ze wspomaganiem
(ze standardowymi cewkami)
- sygna∏em ciàg∏ym
- sygna∏em impulsowym
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
+5* poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Seria S9
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
S9 381RF-1/8-NG
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane) 1)
2
12
A1P366D00LW00X
CiÊnienie robocze
Przep∏yw nominalny
pn
2
6
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2
10
pmin
pmax
bar
bar
impuls
1,5
10
QN
l/min
450
10
12
1 3
2
12
(0-10
wersja S)
10
S9 381S-RF-1/8
pst
1 3
2
12
10
S9 381-1/8
1 3
Strowanie
2
12
elektryczne
CiÊnienie sterujàce
(wersja S)
ze wspomaganiem
ze wspom. i z zewn. ciÊnieniem ster.
pst min
pst max
bar
bar
2
10
sygna∏ ciàg∏y
pst min
pst max
bar
bar
1,5
10
impuls
Napi´cie
za∏à- NennMoc
pra- Moc
HalteEinschaltznamionowe
czania spannung*
cy
ciàg∏ej leistung
leistung
Rodzaj napiàcia
Zmiany techniczne zastrze˝one
S9 381RF-1/8-NO
bar
pmin
pmax
10
1 3
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
Ci´˝ar
Zawory
napi´cie
przemienne
napi´cie
sta∏e
Wersja standard Un
V
220
24
Ma∏ej mocy
Un
V
220
24
Wersja EX
Un
V
220
24
pst
VA (W) 8,5
2,5
Ma∏ej mocy
VA (W) 6,6
2,1
Wersja EX
VA (W) 5,0
5,1
Wersja standard
VA (W) 6,0
2,5
Ma∏ej mocy
VA (W) 3,9
2,1
VA (W) 5,0
5,1
Wersja EX
Wzgl´dny czas pracy tpw
%
100
12
Stopieƒ ochrony
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
Klasa izolacji
F (wersja EX E) wg VDE 0580
Przy∏àcze
wtyczka wg DIN 43650
forma B – norma przemys∏owa 2)
wersja EX: z kablem o d∏.1200 mm
* patrz sposób zamawiania
1)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg. ISO 3448
2)
w zaworach o ma∏ym poborze mocy wtyczka wg DIN 43650 forma A
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Karta katalogowa 3.42.005-1
1 3
Wersja:
S = z zewn´trznym ciÊnieniem
sterujàcym
Uwaga:
Przy monta˝u na listwie P zaworu
S9 381S-RF-1/8 nie mo˝na
zastosowaç jako NO (normalnie
otwartego).
inne napi´cia na zapytanie
Wersja standard
10
S9 381S-1/8
3
2
1
12
2
10
13
S9 381RF-1/8NG
Made in
10 Germany
pst
Wymiary (mm)
2
G1/8
8
1(3)
pst
10 (12)
**
15,5
16,6
*
ok. 190
ca.190
36
12 (10)
pst
3(1)
42,5
G1/8
**
24,5
M5
10,5
24
33,5
37
18
69,5
5,6
5
3,2
*
ca.122
ok. 122
***
110
22
56
5,5
5
15,5
tylko
nurdla
beitypów
Typ
40
S9 381 -1/8
S9 381S-1/8
* r´czne uruchomienie awaryjne
** ciÊnienie sterujàce pst tylko dla typu S9 381S
*** szerokoÊç cewki = 30 mm (dla wersji EX oraz wersji o ma∏ym poborze mocy)
63
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
Typ
2
12
elektryczne sygna∏em ciàg∏ym
10
S9 381RF-1/8-NG-..
PA 10297-..33
S9 381RF-1/8-NO-..
PA 10298-..33
S9 381S-RF-1/8-..
PA 10300-..33
S9 381-1/8-..
PA 10299-..33
S9 381S-1/8-..
PA 10301-..33
1 3
powrót spr´˝ynà
2
10
12
1 3
2
12
10
z zewn. ciÊnieniem ster. powrót spr´˝ynà
pst
1 3
2
12
10
elektryczne - impulsem elektrycznie - impulsem
1 3
2
12
10
z zewn. ciÊnieniem ster. zewn. ciÊnieniem ster.
pst
Wersje cewek
Napi´cie znam.
220 V/50 (60) Hz
Wersja standardowa
24 V=
Wersja o ma∏ym
poborze mocy
24 V=
220 V/50 (60) Hz
24 V=
Wersja EX
220 V/50 (60) Hz
1 3
pst
Nap. dopuszczalne
110 V=
60V/50 (60) Hz
Nr kodu
61
02
13
69
48
98
inne napi´cia na zapytanie
Karta katalogowa 3.42.005-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6 (M4)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/4;
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
Zawory
G1/4
g∏´bokoÊç 11
0,5 - wersja ze spr´˝ynà (1 cewkà)
0,6 - wersja impuls. (z 2 cewkami)
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Sterowanie:
elektryczne ze wspomaganiem
(ze standardowymi cewkami)
- sygna∏em ciàg∏ym
- sygna∏em impulsowym
Seria S9
2
12
10
S9 381RF-1/4-NG
1 3
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
2
10
S9 381RF-1/4-NO
12
1 3
Parametry pneumatyczne
2
CiÊnienie nominalne
CiÊnienie robocze
A1P385D00LW00X
Przep∏yw nominalny
pn
bar
6
pmin
pmax
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2
10
pmin
pmax
bar
bar
impuls
1,5 (381) 2 (382)
10
QN
l/min
1300
12
2
(0-10
wersja S)
CiÊnienie sterujàce
(wersja S)
1 3
12
pst
bar
bar
bar
bar
impuls
1,5 (381)
10
2,5 (382)
napi´cie
przemienne
napi´cie
sta∏e
Moc pra- Moc za∏à- Napi´cie
cy ciàg∏ej czenia znamionowe
Zmiany techniczne zastrze˝one
220
24
Ma∏ej mocy
Un
V
220
24
Wersja EX
Un
V
220
24
VA (W) 8,5
2,5
Ma∏ej mocy
VA (W) 6,6
2,1
Wersja EX
VA (W) 5,0
5,1
Wersja standard
VA (W) 6,0
2,5
Ma∏ej mocy.
VA (W) 3,9
2,1
*
1)
2)
VA (W) 5,0
5,1
%
100
Stopieƒ ochrony
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
Klasa izolacji
F (wersja EX E) wg VDE 0580
Przy∏àcze
wtyczka wg DIN 43650
forma B – norma przemys∏owa 2)
wersja EX: z kablem o d∏.1200 mm
patrz sposób zamawiania
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
w zaworach o ma∏ym poborze mocy wtyczka wg DIN 43650 forma A
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Karta katalogowa 3.52.006-1
10
12
1 3
Wariant S:
S = z zewn´trznym ciÊnieniem
sterujàcym
Uwaga:
Przy monta˝u na listwie P zaworu
S9 381S-RF-1/4 nie mo˝na
zastosowaç jako NO (normalnie
otwartego).
inne napi´cia na zapytanie
Wersja standard
100
10
1 3
pst
V
Wersja EX
pst
2
S9 382-1/4
S9 382S-1/4
Wersja standard Un
Wzgl´dny czas pracy tpw
1 3
2
sygna∏ ciàg∏y
2
10
Rodzaj napi´cia
10
S9 381S-1/4
12
pst min
pst max
10
S9 381-1/4
2
ze wspomaganiem
ze wspom. i zewn ciÊniniem ster.
pst min
pst max
1 3
pst
12
Sterowanie
elektryczne
10
S9 381S-RF-1/4
12
3
2
1
12
2
10
1 3
S9 381RF-1/4NG
Made in
10 Germany
pst
Wymiary (mm)
32
***
22
10
30
G 1/8
25
52
28,5
41
126
12 (10)
pst
44
**
11
o 7,5
o 4,2
G 1/4
22
47
2
1(3)
5,5
3(1)
84
ca. 209
ok. 209
ca.137
ok.
137
M5
*
pst
10 (12)
62
20
4,5
**
tylko dla typów
*
6,5
nur bei Typ
S9 381-1/4
S9
381-1/4
S9 381S-1/4
S9 382-1/4
S9
381S-1/4
S9 382S-1/4
S9 382-1/4
S9 382S-1/4
6
15,5
52
63
* sterowanie r´czne (w razie potrzeby)
** ciÊnienie sterujàce pst tylko dla typu S9 381S, S9382S
*** szerokoÊç cewki = 30 mm (dla wersji EX oraz wersji o ma∏ym poborze mocy)
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
12
ektryczne sygna∏em ciàg∏ym
10
S9 381RF-1/4-NG-..
PA 12716-..33
S9 381RF-1/4-NO-..
PA 12717-..33
S9 381S-RF-1/4-..
PA 12719-..33
S9 381-1/4-..
PA 12718-..33
S9 381S-1/4-..
PA 12720-..33
10
S9 382-1/4-..
PA 12721-..33
10
S9 382S-1/4-..
PA 12722-..33
1 3
powrót spr´˝ynà
2
10
12
1 3
2
12
z zewn. ciÊnieniem ster.
10
powrót spr´˝ynà
pst
1 3
2
12
elektryczne - impulsem elektrycznie impulsem
10
1 3
2
12
z zewn. ciÊnieniem ster.
z zewn. ciÊnieniem
sterujàcym
12
elektryczne - impulsem; elektrycznie suwak ró˝nicowy
impulsem
Wersja standardowa
Cewka o niewielkim
poborze mocy
Wersja EX
1 3
2
12
pst
1 3
Napi´cie znam.
Nap. dopuszczalne
220 V/50 (60) Hz
24V=
24 V=
220 V/50 (60) Hz
24 V=
110 V=
48 V/50 (60) Hz
220 V/50 (60) Hz
pst
1 3
2
z zewn. ciÊnieniem ster.; z zewn. ciÊnieniem
suwak ró˝nicowy
sterujàcym
Wersje cewek
pst
10
pst
Nr kodu
61
02
13
69
48
98
inne napi´cia na zapytanie
Karta katalogowa 3.52.006-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/2;
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
G1/2
g∏´bokoÊç 16
0,77 - wersja ze spr´˝ynà powrotnà
0,60 - wersja impulsowa
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
CiÊnienie robocze
A1P504D00W00X
Przep∏yw nominalny
Seria S9
2
S9 381RF-1/2-NG
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2,2
10
pmin
pmax
bar
bar
impuls
1,5 (381) 2,5 (382)
10
QN
l/min
S9 381RF-1/2-NO
Moc pra- Moc za∏à- Napi´cie
cy ciàg∏ej czenia znamionowe
Zmiany techniczne zastrze˝one
10
12
(0-10
wersja S)
1 3
2
12
S9 381-1/2
10
12
14
S9 381S-1/2
pst
1 3
2
1 3
2
12
14
3500
S9 382-1/2
ze wspomaganiem
ze wspom. i zewn. ciÊnieniem ster.
S9 382S-1/2
bar
bar
wersja ze spr´˝ynà powrotnà
2,2
10
pst min
pst max
bar
bar
wersja impulsowa
1,5 (381)
2,5 (382)
10
napi´cie
przemienne
napi´cie
sta∏e
Wersja standard Un
V
220
24
Ma∏ej mocy
Un
V
220
24
Wersja EX
Un
V
220
24
12
14
pst
Wersja standard
VA (W) 11
4,8
Ma∏ej mocy
VA (W) 7,8
2,7
Wersja EX
VA (W) 5,0
5,1
Wersja standard
VA (W) 8,5
4,8
Ma∏ej mocy
VA (W) 4,9
2,7
Wersja EX
VA (W) 5,0
5,1
Stopieƒ ochrony
%
Uwaga:
Przy monta˝u na listwie P zaworu
S9 381S-RF-1/2 nie mo˝na
zastosowaç jako NO (normalnie
otwartego).
Klasa izolacji
F (wersja EX- E) wg VDE 0580
Przy∏àcze
wtyczka wg DIN 43650
forma B – norma przemys∏owa 2)
wersja EX: z kablem o d∏.1200 mm
patrz sposób zamawiania
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wgISO 3448
w zaworach o ma∏ym poborze mocy wtyczka wg DIN 43650 Form A
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.53.001
Karta katalogowa 3.53.005-1
12
3
100
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
1 3
Wariant S:
S = z zewn´trznym ciÊnieniem
sterujàcym
inne napi´cia na zapytanie
Wzgl´dny czas pracy tpw
2)
12
1 3
2
pst
pst min
pst max
Rodzaj napi´cia
1)
10
1 3
2
elektryczne
*
10
1 3
2
Sterowanie
CiÊnienie sterujàce
(wersja S)
12
S9 381S-RF-1/2
6
pmin
pmax
Sterowanie:
elektryczne ze wspomaganiem
(ze standardowymi cewkami)
- sygna∏em ciàg∏ym
- impulsem
14
12
bar
pn
3/2
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
Zawory
2
2
10
1
12
1 3
S9 381RF-1/2
Made in
10
Germany
10
12
pst
10
12
1012
pst
Wymiary (mm)
70
40
68
***
22
29
G1/8
*
73
p st
57
39
12,5
21
12
G1/2
3
32
2
1
7
68
117
167
158
246
**
*
29
10
70
pst
**6,5
tylko
nur dla
beitypów
Typ
S9 381-1/2
S9 382-1/2
S9 381S-1/2
* r´czne sterowanie (w razie potrzeby)
** ciÊnienie sterujàce pst tylko dla typu S9 381S
*** szerokoÊç cewki = 30 mm (dla wersji EX oraz wersji o ma∏ym poborze mocy)
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
12
ektryczne sygna∏em ciàg∏ym
10
powrót spr´˝ynà
S9 381RF-1/2-NG
PA 16412-..33
S9 381RF-1/2-NO
PA 16413-..33
S9 381S-RF-1/2-..
PA 16415-..33
S9 381-1/2-..
PA 16414-..33
S9 381S-1/2-..
PA 16417-..33
10
12
S9 382-1/2-..
PA 16418-..33
1012
S9 382S-1/2-..
PA 16419-..33
1 3
2
10
12
1 3
2
10
12
14
12
z zewn. ciÊnieniem ster.
powrót spr´˝ynà
pst
1 3
2
12
10
elektryczne - impulsem elektrycznie - impulsem
1 3
z zewn. ciÊnieniem ster.
z zewn. ciÊnieniem
sterujàcym
elektryczne - impulsem; elektrycznie - impulsem
suwak ró˝nicowy
12
14
pst
2
1 3
2
12
14
10
12
pst
1 3
z zewn. ciÊnieniem ster.; z zewn. ciÊnieniem
suwak ró˝nicowy
sterujàcym
2
12
14
pst
Wersje cewek
Standard
Cewka o niewielkim
poborze mocy
Wersja EX
Napi´cie znam.
220 V/50 (60) Hz
24 V=
24 V=
220 V/50 (60) Hz
24 V=
220 V/50 (60) Hz
1 3
pst
Nap. dopuszczalne
Nr kodu
110 V=
61
48 V/50 (60) Hz
02
13
69
48
98
inne napi´cia na zapytanie
Karta katalogowa 3.53.005-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
bezpoÊrednio sterowany zawór
grzybkowy, normalnie zamkni´ty
3/2 - wkr´cany
Sposób mocowania
wkr´cany - gwint G1/8
Przy∏àcze
gwint
G1/8 - M5
WielkoÊç przy∏àcza
przy∏àcze 1: M5
przy∏àcze 2: G1/8
Ci´˝ar
kg
0,1
Ârednica nominalna
mm
1
Pozycja pracy
Sterowanie:
elektryczne, bezpoÊrednio sygna∏em ciàg∏ym
dowolna
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0 (°C) prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
filtrowane, spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane) 1)
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przyp∏yw nominalny
QN
l/min
30
Sterowanie
elektryczne
bezpoÊrednie
Rodzaj napi´cia
napi´cie
przemienne
napi´cie
ste∏e
Moc pra- Moc za∏à- Napi´cie
znamioniowe*
cy ciàg∏ej czenia
A1P518D00LW00X
CiÊnienie nominalne
Standardausf.
Un
V
220
24
Niederwattausf. Un
V
220
24
EX-Schutzausf. Un
V
220
24
inne napi´cia na zapytanie
Standardausf.
VA (W) 11
4,8
Niederwattausf.
VA (W) 7,8
2,7
EX-Schutzausf.
VA (W) 5
5,1
Standardausf.
VA (W) 8,5
4,8
Niederwattausf.
VA (W) 4,9
2,7
EX-Schutzausf.
VA (W) 5
5,1
Wzgl´dny czas pracy tpw
%
100
Stopieƒ ochrony
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
Klasa izolacji
F (EX- wykonanie E) wg VDE 0580
Przy∏àcze
Wtytczka wg DIN 43650
forma B – norma przemys∏owa2)
wersja EX: kabel o d∏. 1.200 mm
* patrz sposób zamawiania
1)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
2)
w wesji o ma∏ym poborze mocy wtyczka wg DIN 43650 forma A
Karta katalogowa 3.10.002-1
Seria EV
2
10
12
EV 381RF-M5
1 3
Medium
Parametry pneumatyczne
Zmiany techniczne zastrze˝one
Zawór
rozdzielajàcy
Wymiary (mm)
58
22
10,6
ca.75
ok.
SW
19 19
pod
klucz
M5
65,5
3
8
5
23
1
G1/8
2
ø22
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
12
elektryczne - sygna∏em spr´˝ynà
ciàg∏ym
Wersja cewki
Standardowa
Cewka o niewielkim
poborze mocy
Wersja Ex
10
EV 381RF-M5
PD 25076-..33
1 3
Napi´cie znamion. Napi´cie dopuszczalne Nr kodu
220 V/50 (60) Hz
24 V=
24 V=
220 V/50 (60) Hz
24 V=
220 V/50 (60) Hz
110 V=
60 V/50 (60) Hz
61
02
13
69
48
98
Inne napi´cia na zapytanie
Karta katalogowa 3.10.002-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy, sterowany
bezpoÊrednio, NC
Sposób mocowania
zawór pojedynczy: 2 Êruby M3 x 30
mocowanie na listwie P:
2 Êruby M3 x 40
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G 1/8; g∏´bokoÊç 8
Ci´˝ar
kg
0,140
Ârednica nominalna
mm
1,3
Pozycja pracy
Zawory
G1/8 DN 1,3mm
Sterowanie:
elektryczne, bezpoÊrednie
- sygna∏em ciàg∏ym
Seria V9
2
V9 381RF-1/8-NG
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0 (°C) prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane)1)
1 3
2
pn
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
37
V9 381H-RF-1/8-NG
1 3
elektryczne
bezpoÊrednie
Rodzaj napi´cia
Wersja standard. Un
V
napi´cie
przemienne
220
napi´cie
sta∏e
24
Wers. ma∏ej mocy Un
V
220
24
Wersja EX
V
220
24
Sterowanie
Moc pra- Moc za∏à- Napi´cie
cy ciàg∏ej czenia znamionowe
A1P455D00LW00X
Zmiany techniczne zastrze˝one
CiÊnienie nominalne
inne napi´cia na zapytanie
Wersja standard.
VA (W) 11
4,8
Wers. ma∏ej mocy
VA (W) 7,8
2,7
Wersja EX
VA (W) 5
5,1
Wersja standard.
VA (W) 8,5
4,8
Wers. ma∏ej mocy
VA (W) 4,9
2,7
VA (W) 5
5,1
Wersja EX
%
100
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
Klasa izolacji
F (E dla EX) wg VDE 0580
Przy∏àcze
Wtyczka wg DIN 43650
Forma B – norma przemys∏owa 2)
dla wersji EX: kabel o d∏. 1200 mm
* patrz sposób zamawiania
1)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
2)
w wersji o ma∏ym poborze mocy wtyczka wg DIN 43650 forma A
Listwy P G1/8 patrz str. 3.42.450
Osprz´t do monta˝u na listwie P
O-Ring 10x2, 88-37H643-75; Êruba M3x40, ZP 3986
Karta katalogowa 3.42.310-1
10
12
Parametry pneumatyczne
Wzgl´dny czas pracy tpw
Stopieƒ ochrony
10
12
dowolna
Un
3/2
Made in Germany
V9 381RF-1/8
pmax =10bar
145psi
Wymiary (mm)
7,5
25
16,6
3,2
ok. ca.67
67
22
*
ok.
75
ca.75
3,2
4
8
12
17
ø5,6
2
1
8
4
55
ø5,6
25
ok.
65
ca.65
3
G1/8
**
16,6
40
22
* szerokoÊç cewki = 30 mm (dla wersji EX i wersji o ma∏ym poborze mocy),
monta˝ zaworów z tymi cewkami na listwie P jest ograniczony.
** sterowanie r´czne (w razie potrzeby)
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
elektryczne - sygna∏em
ciàg∏ym
spr´˝ynà
12
10
V9 381RF-1/8-NG-..
PA 10362-..33
V9 381H-RF-1/8-NG-..
PA 10363-..33
1 3
elektryczne - sygna∏em
ciàg∏ym, ze sterowan.
spr´˝ynà
r´cznym (w razie
potrzeby)
Wersje cewek
Wersja standardowa
Cewka o ma∏ym
poborze mocy
Wersja EX
Napi´cie znam.
220 V/50 (60) Hz
24 V=
24 V=
220 V/50 (60) Hz
24 V=
220 V/50 (60) Hz
2
10
12
1 3
Nap. dopuszczalne
110 V=
60 V/50 (60) Hz
Nr kodu
61
02
13
69
48
Inne napi´cia na zapytanie
98
Osprz´t do monta˝u na listwie P
Nr katalogowy
O-Ring 10x2
88-37H643-75
Âruba M3x40
ZP 3986
Karta katalogowa 3.42.310-2
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
rozdzielajàce
Ogólne
Budowa
zawór grzybkowy, sterowany
bezpoÊrednio, NC
Sposób mocowania
zawór pojedynczy: 2 Êruby M4 x 30
mocowanie na listwie P: G1/4
2 Êruby M4 x 55
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G1/8
Ci´˝ar
kg
0,320
Ârednica nominalna
mm
2,5
Pozycja pracy
Zawory
G1/8 DN 2,5mm
Sterowanie:
elektryczne, bezpoÊrednie
- sygna∏em ciàg∏ym
Seria V9
2
V9 381RF-1/8-NG
Dopuszczalne temp.
otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne temp.
medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0 (°C) prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
Medium
filtrowane spr´˝one powietrze
Smarowanie
mg∏à olejowà (jednak nie wymagane) 1)
1 3
2
A1P498D00LW00X
bar
6
CiÊnienie robocze
pmin
pmax
bar
bar
0
10
Przep∏yw nominalny
QN
l/min
150
V9 381H-RF-1/8-NG
1 3
Sterowanie
elektryczne
bezpoÊrednie
Rodzaj napi´cia
napi´cie
przemienne
napi´cie
sta∏e
220
24
Wersja standardowa
Un
V
inne napi´cia na zapytanie
Moc za∏àczenia
VA (W) 11,5
Moc pracy ciàg∏ej
VA (W) 7,5
Wzgl´dny czas pracy tpw
%
Zmiany techniczne zastrze˝one
Stopieƒ ochrony
10
100
IP65 wg DIN 40050
(z wtyczkà)
Klasa izolacji
F wg VDE 0580
Przy∏àcze
Wtyczka wg DIN 43650
forma A
* patrz sposób zamawiania
1)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
Made in Germany
V9 381RF-1/8
Listwy P G1/4 patrz str. 3.52.450
Osprz´t do monta˝u na listwie P
O-Ring 13x2, 88-52H643-75; Êruba M4x55, ZP 3988
Karta katalogowa 3.42.311-1
10
12
Parametry pneumatyczne
pn
10
12
dowolna
CiÊnienie nominalne
3/2
pmax =10bar
145psi
Wymiary (mm)
36
25
8
4,2
ok. 73
ca.73
29,5
11
11
4,2
ok. 92ca.92
16,5
1
17,5
4,5
2
ø7,5
ca.74
ok.
74
28
ca.82
ok.
82
3
G1/8
4,5
25
52
32
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
2
elektryczne - sygna∏em
ciàg∏ym
spr´˝ynà
12
10
V9 381RF-1/8-NG-..
PA 10369-0233
1 3
elektryczne - sygna∏em
ciàg∏ym, ze sterowan.
spr´˝ynà
r´cznym (w razie
potrzeby)
Wersje cewek
Wersja standardowa
Napi´cie znam.
220 V/50 (60) Hz
24 V=
2
10
12
V9 381H-RF-1/8-NG-.. PA 10370-0233
1 3
Nap. dopuszczalne
110 V=
60 V/50 (60) Hz
Nr kodu
61
Inne napi´cia na zapytanie
02
Osprz´t do monta˝u na listwie P
Nr katalogowy
Listwa PL-1/4-..
PD 32765-000
Listwa PLK-1/4-..
PD 37175-000
O-Ring 13x2
88-52H643-75
Âruba M4x55
ZP 3988
Karta katalogowa 3.42.311-2
Directional Valves with NAMUR Connections
Overview
Intrinsically safe 3/2, 4/2 and 5/2 Way Valves with IP 65 and NAMUR Connection – Series S29
Actuation
Electrical,
by permanent signal
Symbol
2
12
10
Order Instructions
Type
Order No.
Page
S29 385RF-1/4-.-NAMUR
PS 13623-..6A
18
S29 485RF-1/4-.-NAMUR
PS 13621-..6A
18
S29 585RF-1/4-.-NAMUR
PS 13619-..6A
18
S29 585-1/4-.-NAMUR
PS 13620-..6A
21
P29 381 RF-NG-C.
PS 10041-..1A
–
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
14
10
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
12
14
513
Electrical,
by impulse
4 2
14
12
513
Pilot valve as spare part
(electrical,
by permanent signal)
2
12
10
1 3
Version
Nominal voltage Type key
Key code
Intrinsically safe
II 2G EEx ia IIC T4/T5/T6
6 – 9 V DC
7 – 16 V DC
12 – 24 V DC
24 – 30 V DC
54
51
55
21
M
N
L
E
3/2, 4/2 and 5/2 Way Valves with EEx m-Solenoids and NAMUR Connection – Series S9
Actuation
Electrical,
by permanent signal
Symbol
2
12
10
Order Instructions
Type
Order No.
Page
S9 381RF-1/4-NG-SO-..
PD 33854-..33
20
S9 481RF-1/4-SO-..
PD 40996-..33
20
S9 581RF-1/8-SO-..
S9 581RF-1/4-SO-..
PD 34143-..33
PD 34985-..33
19
20
S9 581-1/8-SO-..
S9 581-1/4-SO-..
PD 34984-..33
PD 34986-..33
19
20
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
14
10
1 3
Electrical,
by permanent signal
4
2
12
14
5 13
Electrical,
by impulse
4 2
12
14
513
Solenoid version
Nominal voltage
Key code
Casting cover
EEx m II T5
24V =
220V/50(60) Hz
48
98
other voltages on request
16
Directional Valves with NAMUR Connections
Series S9 – with EEx m-Solenoids
3/2 Way valve
Type: S9 381RF-1/4-SO-..
3/2, 4/2 and
5/2 Way Valve
Series S9
G1/4
32
30
with NAMUR connections
22
~ 216
1
19,5
*
83,5
3
2
~ 140
121,5
3
5,2
G1/4
29,5
5.5 x 3 deep
14
12
24
The delivery includes:
1 Valve
2 Mounting screws
1 Coding pin
2 O-rings
40,5
*
Actuation:
EEx m-Solenoids
– Electrical pilot operation
19,5
12
57,5
32
impulse
valves only
52
~ 71
* Manual override
Weight (mass) kg
Description
Electrical, by perm. signal
Electrical, by perm. signal
Electrical, by perm. signal
Electrical, by impulse
4/2 and 5/2 Way valve
Type: S9 4(5)81RF-1/4-SO-..,S9 581-1/4-SO-..
Type
S9 381RF-1/4-..
S9 481RF-1/4-..
S9 581RF-1/4-..
S9 581-1/4-..
Weight (mass)
0.500
0.600
0.600
0.700
32
30
3
19,5
20
32
21
12
62
*
15,5
52
~ 71
* Manual override
Order Instructions see page 16, Characteristics see page 17
P-supply and RPS manifolds see page 43,44,47
20
impulse
valves only
~ 231
148
22
2
20,7
1
G1/4
22
4
106
5
32,7
3
5,2
~ 159
41
14
9
12
24
30,5
5.5 x 3 deep
*
Characteristics
Series S29 – G1/4 and S9 – G1/8 -1/4
Characteristics
Symbol
Unit
Actuation
General Features
Type
Mounting
Tube connection
Thread
Weight
Installation
Ambient temperature range
Medium temperature range
Medium
Lubrication
Pneumatic Characteristics
Nominal pressure
Operating pressure range
– Permanent signal range
– Impulse range
Nominal flow
Actuation
Actuation pressure range
– Permanent signal range
– Impulse range
Electrical piloted
kg
ϑmin. / max. °C
ϑmin. / max. °C
G1/4
Electrical
piloted
Spool valve
Spool valve
2 screws M5
2 screws M6
Thread and NAMUR connection
Thread and NAMUR connection
G1/8 – 7.4 deep
G1/4 – 11 deep
See page 18
see page 19, 20
In any position
in any position
-10 to +60
Note:
When using below freezing point
-10 to +60
please contact our technical department
Filtered compressed air (30µ)
With or without oil mist lubrication (1
(we recommend the use of mineral oil type VG 32 to ISO 3448)
pmin. / max. bar
6
6
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
QN
l/min
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9)
500 (450 at 3/2-way valve)
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9) (2
1300 (3
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9)
●
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9) (2
●
Piezo Electrical Actuation (4
Conformity
Category
HOERBIGER-Code
Voltage
Switching voltage
U
V/DC
Initial current
I
mA
Permanent currant
I
mA
Electrical protection
Connection
Safety data according to EU type test certificate
V
Voltage
Ui
Current
Ii
mA
Outer capacity
Ci
nF
Outer inductivity
Li
nH
Electrical, EEx m-solenoids
Class of protection
Voltage
Nominal voltage
Initial power consumption
Continuous consumption
Electrical protection
Insulating material
Connection
Series S29, S9
G1/8
Electrical
piloted
Un
EU type test certificate DMT 01 ATEX E 025 X, DMT 01 ATEX E 026 X
II 2G EEx ia IIC T4/T5/T6
M
N
L
E
DC
6–9
7 – 16
12 – 24
24-30
–
–
–
1,6
1–2
2 – 5.5
1.5 – 3.5
0.24 – 0.3
IP65 / IP54
Plug to DIN 43650A
9
–
12
120
16
–
12
120
EEx m
AC
V
220
VA (W) 5.0
VA (W) 5.0
IP 65 to DIN 40050 (with plug)
E to VDE 0580
Cable 1200 mm long
24
–
12
120
DC
24
5.1
5.1
30
150
12
120
other voltages on request
(1 at piezo electrical actuated valve: dried or filtered air (30µ), nor or minimal oil mist lubrication (max.30mg/m3)
(2 at differential piston version 2.5 – 8 bar (Series S29), 2.5–10 (Series S9)
(3 at version middle position exhausted 1000 l/min
(4 not suited as safety valve with 100% ED
17
Directional Valves – with EEx m-Solenoids, Series S9 (V9) – G1/8 to G1/2
Overview and Order Instructions
3/2 Way Valves – Standard Versions with EX-Proof-Solenoids
Actuation
Symbol
Electrical,
by permanent signal
Order Instructions
Type
Order No.
S9 381RF-1/8-NG-..
S9 381RF-1/4-NG-..
S9 381RF-1/2-NG-..
PA 10297-..33
PA 12716-..33
PA 16412-..33
37
S9 381RF-1/8-NO-..
S9 381RF-1/4-NO-..
S9 381RF-1/2-NO-..
PA 10298-..33
PA 12717-..33
PA 16413-..33
37
S9 381S-RF-1/8-..
S9 381S-RF-1/4-..
S9 381S-RF-1/2-..
PA 10300-..33
PA 12719-..33
PA 16415-..33
37
S9 381-1/8-..
S9 381-1/4-..
S9 381-1/2-..
PA 10299-..33
PA 12718-..33
PA 16414-..33
37
S9 381S-1/8-..
S9 381S-1/4-..
S9 381S-1/2-..
PA 10301-..33
PA 12720-..33
PA 16417-..33
37
S9 382-1/4-..
S9 382-1/2-..
PA 12721-..33
PA 16418-..33
37
S9 382S-1/4-..
S9 382S-1/2-..
PA 12722-..33
PA 16419-..33
37
V9 381RF-1/8-NG-..
PA 10362-..33
36
10
V9 381H-RF-1/8-NG-.. PA 10363-..33
36
10
V9 381H-RF-1/8-NO-.. PA 10367-..33
36
Order Instructions
Type
Page
Order No.
S9 581RF-1/8-..
S9 581RF-1/4-..
S9 581RF-1/2-..
PA 10312-..33
PA 12679-..33
PA 16171-..33
38
S9 581S-RF-1/8-..
S9 581S-RF-1/4-..
S9 581S-RF-1/2-..
PA 10314-..33
PA 12681-..33
PA 16174-..33
38
S9 581-1/8-..
S9 581-1/4-..
S9 581-1/2-..
PA 10313-..33
PA 12680-..33
PA 16172-..33
38
S9 581S-1/8-..
S9 581S-1/4-..
S9 581S-1/2-..
PA 10315-..33
PA 12682-..33
PA 16175-..33
38
12
S9 582-1/4-..
S9 582-1/2-..
PA 12683-..33
PA 16173-..33
38
12
S9 582S-1/4-..
PA 12684-..33
38
2
12
10
1 3
2
10
12
1 3
2
with external pilot air
14
12
1 3
pst
2
Electrical,
by impulse
12
10
1 3
2
Electrical,
by impulse
with external pilot air
14
12
pst
12
14
1 3
2
with external pilot air
12
14
pst
Electrical,
by permanent signal
pst
1 3
2
Electrical,
by impulse,
differential piston
Page
NW 1.3
12
pst
1 3
2
10
13
2
NW 1.3
12
1 3
2
NW 1.3
12
1 3
5/2 Way Valves – Standard Versions with EX-Proof-Solenoids
Actuation
Symbol
4
Electrical,
by permanent signal
2
12
14
5 13
4 2
with external pilot air
14
12
pst
513
4 2
Electrical,
by impulse
12
14
513
4 2
with external pilot air
12
14
pst
Electrical,
by impulse,
differential piston
5 13
pst
4 2
14
513
4 2
with external pilot air
14
pst
513
pst
Solenoid version
Nominal voltage
Key code
EX-proof version
24V =
220V/50(60) Hz
48
98
Further voltages available on request
24
3/2 Way Valve
Series V9 – with EEx m-Solenoids
Type: V9 381RF-1/8NG (NO)– NW 1.3
Type: V9 381H-RF-1/8NG (NO)– NW 1.3
3/2 Way Valve
Series V9
NW 1.3
EEx m Solenoids
– Electrical, direct piloted
7,5
25
16,6
3,2
~ 71
30
~ 75
3
8
8
G1/8
16,6
22
Order No.
88-37H643-75
ZP3986
PD32763-....*
PD37174-....*
* Add number of valve positions to order no.
Order Instructions see page 24, Characteristics see page 28
36
12
ø5,6
40
17
2
1
4
Accessories for P-Supply Manifolds
Description
for NW
O-ring 10x2
1.3
Screw M3x40
1.3
P-supply manifolds PL-1/8-..
1.3
P-supply manifolds PLK-1/8-.. 1.3
3,2
4
55
25
~ 65
ø5,6
3/2 Way Valve
Series S9 – with EEx m-Solenoids
Electrical pilot operation
Type: S9 381(S)-1/8, S9 381(S)RF-1/8
3/2 Way Valve
Series S9
G1/8, G1/4, G1/2
Versions
– Normally closed
– Normally open
– With external pilot air
**
15,5
*
24,5
36
G1/8
8
pst
10 (12)
5,5
56
Note:
If mounted to a P-supply
manifold, the option of specifying valve S9 381S-RF-1/8
as “normally open” is not
available
~ 190
G1/8
2
1(3)
16,6
42,5
33,5
24
37
**
12 (10)
pst
3(1)
18
110
69,5
5,6
5
3,2
~ 122
*
Actuation:
EEx m Solenoids
– Electrical pilot operation
– Electrical pilot operation
with external pilot air
M5
10,5
30
5
15,5
only at impulse valves
40
Weight (mass) kg
Description
Electrical, by permanent signal
Electrical, by impulse
Electrical, by permanent signal
Electrical, by impulse
– with differential piston
Electrical, by permanent signal
Electrical, by impulse
– with differential piston
~ 71
* Manual override
** Only at versions with external pilot air
Electrical pilot operation
Type: S9 381(S)-1/4, S9 382(S)-1/4, S9 381(S)RF-1/4
32
30
Type
S9 381(S)RF-1/8
S9 381(S)-1/8
S9 381(S)RF-1/4
S9 381(S)-1/4
S9 382(S)-1/4
S9 381(S)RF-1/2
S9 381(S)-1/2
S9 382(S)-1/2
Weight (mass)
0.247
0.382
0.500
0.600
0.600
0.815
1.100
1.100
Electrical pilot operation
Type: S9 381(S)-1/2, S9 382(S)-1/2, S9 381(S)RF-1/2
10
70
25
29
52
73
16
G1/2
2
1
6
70
29
7
only at
impulse valves
15,5
10
5,3
57
39
68
3
32
117
158
~ 246
12
*
9,5
12,5
G1/8
5,5
*
167
20
**
p st
**
4,5
6,5
*
11
**
44
o 4,2
G 1/4
1(3)
o 7,5
2
22
47
84
3(1)
pst
10 (12)
62
40
30
21
52
12 (10)
pst
~ 75
30
G 1/8
41
126
~ 137
~ 209
28,5
M5
*
p st
** 6,5
52
only at
impulse valves
~ 71
* Manual override
** Only at versions with external pilot air
* Manual override
** Only at versions with external pilot air
Order Instructions see page 24, Characteristics see page 28
P-Supply and RPS Manifolds see pages 41-47
Dimensions in mm
37
Directional Valves – intrinsically safe, piezo electrical and electrical actuated, Series V9, S9
Characteristics
Series S9 – G1/8 to G1/2, Series V9-G1/8
Characteristics
Symbol Unit
Actuation
General Features
Type
Mounting
Tube connection
Thread
Weight
Installation
Ambient temperature range (1
Medium temperature range (1
Medium
Lubrication
Pneumatic Characteristics
Nominal pressure
Operating pressure range
– Permanent signal range
Impulse range
– with external pilot air
Nominal flow
Actuation
Actuation pressure range
– Permanent signal range
Impulse range
– with external pilot air
– electrical
piloted
piloted, with external
pilot air
kg
ϑmin. / max. °C
ϑmin. / max. °C
pmin. / max.
pmin. / max.
pmin. / max.
pmin. / max.
pmin. / max.
QN
bar
bar
bar
bar
bar
l/min
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
Piezo Electrical Actuation (6
Approval
Category, type of protection
HOERBIGER Code
Voltage
Switching voltage
U
V/DC
Initial current
I
mA
Holding current
I
mA
Electrical protection
Connection
Safety data according to EU type test certificate
Voltage
Ui
V
Current
Ii
mA
External capacitance
Ci
nF
External inductance
Li
nH
Electrical, by EX solenoids
Voltage
Nominal voltage
Switching energy
Holding energy
Electrical protection
Insulation material
Connection
Un
Series V9
G1/8
Electrical
direct
G1/2
electrical
piloted
Poppet valve Spool valve
Spool valve
2 screws M3 2 screws M5
2 screws M6
Thread
Thread
Thread
G1/8–8 deep G1/8 – 7.4 deep
G1/4 – 11 deep
0.140
see page 33, 37-39
see page 32, 34, 37-39
in any position in any position
in any position
-10 to +60 -10 to +60
-10 to +60
-10 to +60 -10 to +60
-10 to +60
Filtered compressed air (30µ)
With or without oil mist lubrication (2
(we recommend the use of mineral oil type VG 32 to ISO 3448)
Spool valve
2 screws M6
Thread
G1/2 – 16 deep
see page 37-39
in any position
-10 to +60
-10 to +60
6
6
6
6
0–10
–
–
37 (150 NW2.5)
2–10
1.5–10
0–10
500 (450 at 3/2 way valve)
2–10
1.5–10 (3
0–10
1300(4
2.2–10
1.5–10 (3
0–10
3500(5
–
–
–
direct
–
–
2–10
1.5–10
0–10
2–10
1.5–10 (3
0–10
2.2–10
1.5–10 (3
0–10
●
●
●
●
●
●
EU type test certificate DMT 01 ATEX E 026 X
II 2G EEX ia IIC T4/T5/T6
M
N
L
DC
6–9
7 – 16
12 – 24
–
–
–
1–2
2 – 5.5
1.5 – 3.5
IP54
Plug to DIN 43650A
9
–
12
120
16
–
12
120
AC
V
220
VA (W) 5.0
VA (W) 5.0
IP 65 to DIN 40050 (with plug)
E to VDE 0580
Cable 1200 mm long
(1 Note: when using below freezing point please contact our technical
department.
(2 at piezo electrical piloted valve: filtered air (30µ),
nor or minimal oil mist lubrication (max. 30mg/m3)
(3 at differential piston version 2.5 – 10 bar
28
Series S9
G1/4
electrical piloted or
piezo electrical piloted
G1/8
electrical piloted or
piezo electrical piloted
24
–
12
120
DC
24
5.1
5.1
E
24 – 30
1.6
0.24 – 0.3
30
150
12
120
other voltages on request
(4 at version middle position exhausted 1000 l/min
(5 at version middle position exhausted 3300 l/min
at version middle position pressurized 3600 l/min
(6 Not suitable as safety valve with 100% ED
28
Dane techniczne
Parametry
CiÊnienie rozumiane jako nadciÊnienie
technologia
Symbole Jednostki WartoÊci / opisy
Ogólne
Budowa
zawór suwakowy
Sposób mocowania
2 Êruby M6 (M4)
Przy∏àcze
gwint
WielkoÊç przy∏àcza
G 1/4; g∏´bokoÊç 11
rozdzielajàce
0,5 - wersja ze spr´˝ynà powrotnà
0,6 - wersja impulsowa
G1/4
Ci´˝ar
kg
Pozycja pracy
Zawory
dowolna
Dopuszczalne
temp. otoczenia
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 Uwaga:
+60 przy zastosowaniach w temp.
Dopuszczalne
temp. medium
Medium
ϑmin
ϑmax
°C
°C
-10 poni˝ej 0°C prosimy o
+70 konsultacj´ z naszym biurem
suche, filtrowane powietrze (5µm),
nienaolejone lub minimalnie
naolejone (max 30 mg/m3) 1)
bar
6
bar
bar
sygna∏ ciàg∏y
2,5
10
Parametry pneumatyczne
CiÊnienie nominalne
A1PxxxD00AY10X
CiÊnienie robocze
Przep∏yw nominalny
pn
pmin
pmax
Sterowanie:
elektryczne ze wspomaganiem
zaworem PIEZO
- sygna∏em ciàg∏ym
- impulsem
Seria S9
2
pmin
pmax
bar
bar
impuls
2
10
QN
l/min
1300
10
S9 385RF-1/4
1 3
(0-10
wersja S)
2
12
10
S9 385S-RF-1/4
pst
1 3
2
12
10
S9 385-1/4
1 3
Sterowanie
2
elektrycznie
CiÊnienie sterujàce
(wersja S)
pst min
pst max
bar
bar
Rodzaj napi´cia
Zmiany techniczne zastrze˝one
3/2
ze wspomaganiem
ze wspom. i zewn.ciÊn. sterujàcym
2,5
10
wszystkie
rodzaje
V
24-250 =
20-230
24 DC
7,5 =
Moc znamionowa
W
0,003 (24 V =)
0,77 (220 V )
0,006
0,015
Pràd za∏àczenia
mA
10-14
1,6
–
Pràd znamionowy
mA
0,1 (24 V =)
3,5 (220 V )
0,24
2
Napi´cie prze∏àczenia Uza∏
V
> 21,5
> 21,5
>6
Umax
V
30
15,5
Uwy∏
V
250 =
230
< 12
Wzgl´dny czas pracy
tpw
%
100
2)
<5
100
<2
2)
100 2)
Stopieƒ ochrony
IP 54
T6
Przy∏àcze
Wtyczka wg DIN 43650B
– norma przemys∏owa
EEx ib II C EEx ia II C
T6/T5
* patrz sposób zamawiania
1)
zalecamy olej mineralny o klasie lepkoÊci VG32 wg ISO 3448
2)
nie nadaje si´ jako zawór bezpieczeƒstwa przy tpw= 100%
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str.3.52.001
Karta katalogowa 3.52.007-1
10
S9 385S-1/4
pst
1 3 pst
Ex - iskro- Ex - iskrob.
bezpieczne niskonap.
Napi´cie znamionowe* UN
PN
12
Wariant S:
S = z zewn´trznym ciÊnieniem
sterujàcym
Wymiary (mm)
32
72
1,6
22
ca.50
40
30
G1/8
12 (10)
52
41
28,5
*
25
5,5
84
3(1)
10 (12)
11
o 7,5
o 4,2
G 1/4
1(3)
44
2 **
22
47
ca.
ok.204
204
pst
pst
4,5
6,5
6
*
ca.50
ok.
50
tylko dla typów
S9 385-1/4
S9 385S-1/4
1,6
40
* r´czne sterowanie (w razie potrzeby)
** ciÊnienie ster. pst tylko dla typu S9 385S
72
Sposób zamawiania
Sterowanie
Powrót
Symbol
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
Typ
2
elektryczne sygna∏em ciàg∏ym
powrót spr´˝ynà
10
S9 385RF-1/4-.
PS 13204-..6A
S9 385S-RF-1/4-.
PS 13205-..6A
S9 385-1/4-.
PS 13200-..6A
S9 385S-1/4-.
PS 13202-..6A
1 3
2
12
10
z zewn.ciÊn.sterujàcym powrót spr´˝ynà
pst
1 3
2
elektryczne impulsem
12
elektrycznie impulsem
10
1 3
2
12
z zewn.ciÊn.sterujàcym z zewn. ciÊnieniem
sterujàcym
Wersja
Standardowa
Specjalna
10
pst
Napi´cie znamion. Klucz
1 3 pst
Nr kodu
24-250V =
20-230V
A*
13
24V = Ex
E
21
7,5V = Ex
N
51
24V =
D
30
* Uwaga:
ze wzgl´du na niewielkà moc obcià˝enia,
pràdy resztkowe i up∏ywu, które sà
wi´ksze od pràdu obcià˝enia, mogà
doprowadziç do niezamierzonego
zadzia∏ania zaworu.
wykonanie zaworu pilotujàcego w wersji NO na zapytanie
Karta katalogowa 3.52.007-2
Directional Valves with NAMUR Connections
Overview
Intrinsically safe 3/2, 4/2 and 5/2 Way Valves with IP 65 and NAMUR Connection – Series S29
Actuation
Electrical,
by permanent signal
Symbol
2
12
10
Order Instructions
Type
Order No.
Page
S29 385RF-1/4-.-NAMUR
PS 13623-..6A
18
S29 485RF-1/4-.-NAMUR
PS 13621-..6A
18
S29 585RF-1/4-.-NAMUR
PS 13619-..6A
18
S29 585-1/4-.-NAMUR
PS 13620-..6A
21
P29 381 RF-NG-C.
PS 10041-..1A
–
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
14
10
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
12
14
513
Electrical,
by impulse
4 2
14
12
513
Pilot valve as spare part
(electrical,
by permanent signal)
2
12
10
1 3
Version
Nominal voltage Type key
Key code
Intrinsically safe
II 2G EEx ia IIC T4/T5/T6
6 – 9 V DC
7 – 16 V DC
12 – 24 V DC
24 – 30 V DC
54
51
55
21
M
N
L
E
3/2, 4/2 and 5/2 Way Valves with EEx m-Solenoids and NAMUR Connection – Series S9
Actuation
Electrical,
by permanent signal
Symbol
2
12
10
Order Instructions
Type
Order No.
Page
S9 381RF-1/4-NG-SO-..
PD 33854-..33
20
S9 481RF-1/4-SO-..
PD 40996-..33
20
S9 581RF-1/8-SO-..
S9 581RF-1/4-SO-..
PD 34143-..33
PD 34985-..33
19
20
S9 581-1/8-SO-..
S9 581-1/4-SO-..
PD 34984-..33
PD 34986-..33
19
20
1 3
Electrical,
by permanent signal
4 2
14
10
1 3
Electrical,
by permanent signal
4
2
12
14
5 13
Electrical,
by impulse
4 2
12
14
513
Solenoid version
Nominal voltage
Key code
Casting cover
EEx m II T5
24V =
220V/50(60) Hz
48
98
other voltages on request
16
Characteristics
Series S29 – G1/4 and S9 – G1/8 -1/4
Characteristics
Symbol
Unit
Actuation
General Features
Type
Mounting
Tube connection
Thread
Weight
Installation
Ambient temperature range
Medium temperature range
Medium
Lubrication
Pneumatic Characteristics
Nominal pressure
Operating pressure range
– Permanent signal range
– Impulse range
Nominal flow
Actuation
Actuation pressure range
– Permanent signal range
– Impulse range
Electrical piloted
kg
ϑmin. / max. °C
ϑmin. / max. °C
G1/4
Electrical
piloted
Spool valve
Spool valve
2 screws M5
2 screws M6
Thread and NAMUR connection
Thread and NAMUR connection
G1/8 – 7.4 deep
G1/4 – 11 deep
See page 18
see page 19, 20
In any position
in any position
-10 to +60
Note:
When using below freezing point
-10 to +60
please contact our technical department
Filtered compressed air (30µ)
With or without oil mist lubrication (1
(we recommend the use of mineral oil type VG 32 to ISO 3448)
pmin. / max. bar
6
6
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
QN
l/min
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9)
500 (450 at 3/2-way valve)
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9) (2
1300 (3
pmin. / max. bar
pmin. / max. bar
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9)
●
2–8 (Series S29), 2–10 (Series S9)
1.5–8 (Series S29), 1.5–10 (Series S9) (2
●
Piezo Electrical Actuation (4
Conformity
Category
HOERBIGER-Code
Voltage
Switching voltage
U
V/DC
Initial current
I
mA
Permanent currant
I
mA
Electrical protection
Connection
Safety data according to EU type test certificate
V
Voltage
Ui
Current
Ii
mA
Outer capacity
Ci
nF
Outer inductivity
Li
nH
Electrical, EEx m-solenoids
Class of protection
Voltage
Nominal voltage
Initial power consumption
Continuous consumption
Electrical protection
Insulating material
Connection
Series S29, S9
G1/8
Electrical
piloted
Un
EU type test certificate DMT 01 ATEX E 025 X, DMT 01 ATEX E 026 X
II 2G EEx ia IIC T4/T5/T6
M
N
L
E
DC
6–9
7 – 16
12 – 24
24-30
–
–
–
1,6
1–2
2 – 5.5
1.5 – 3.5
0.24 – 0.3
IP65 / IP54
Plug to DIN 43650A
9
–
12
120
16
–
12
120
EEx m
AC
V
220
VA (W) 5.0
VA (W) 5.0
IP 65 to DIN 40050 (with plug)
E to VDE 0580
Cable 1200 mm long
24
–
12
120
DC
24
5.1
5.1
30
150
12
120
other voltages on request
(1 at piezo electrical actuated valve: dried or filtered air (30µ), nor or minimal oil mist lubrication (max.30mg/m3)
(2 at differential piston version 2.5 – 8 bar (Series S29), 2.5–10 (Series S9)
(3 at version middle position exhausted 1000 l/min
(4 not suited as safety valve with 100% ED
17
Directional Valves with NAMUR Connections
Series S29 – intrinsically safe, piezo electrical actuated
3/2 Way valve
Type: S29 385RF-1/4-.- Namur
3/2, 4/2 and
5/2 Way Valve
Series S29
G1/4
32
22
83,5
3
2
~ 216
1
19,5
~ 140
121,5
3
5,2
G1/4
24
The delivery includes:
1 Valve
2 Mounting screws
1 Coding pin
2 O-rings
14
12
29,5
5.5 x 3 deep
Actuation:
– Piezo electric actuated
40,5
6
with NAMUR connections
19,5
12
57,5
32
only at
impulse valves
52
80
Type
S29 385RF-1/4-.-NAMUR
S29 485RF-1/4-.-NAMUR
S29 585RF-1/4-.-NAMUR
S29 585-1/4-.-NAMUR
Weight (mass)
0.460
0.550
0.550
0.650
4/2 and 5/2 Way Valve
Type: S29 4(5)85RF-1/4-.- Namur, S29 585-1/4-.- Namur
32
143,5
3
5,2
5
22
~ 237
22
1
G1/4
12
24
4
2
3
19,5
57,5
19,5
32
12
only at
impulse valves
52
80
Order Instructions see page 16, Characteristics see page 17
18
~ 162
40,5
14
105,5
30,5
5,5 x 3 deep
6
Weight (mass) kg
Description
Electrical, by perm. signal
Electrical, by perm. signal
Electrical, by perm. signal
Electrical, by impulse
Osprzęt do zaworów rozdzielających
Cewki do zaworów serii S9 (1/8”, 1/4”) i S8 (1/8”) - standardowo z wtyczką GSD-22
napięcie
znamionowe
kody
zamówieniowe
Standardowa
12V DC; 24V AC/50-60Hz
24V DC; 60V AC/50-60Hz
48V DC; 110V AC/50-60Hz
110V DC;220V AC/50-60Hz
KZ3518
KZ3673
KZ3669
KZ3672
O obniżonej mocy
24V DC
KY3081
220V AC/50-60Hz
KY3077
24V DC
KL3039
220V AC/50-60Hz
KL3040
Wersja Ex
Cewki do zaworów serii S9(1/2”), ISO(1,2,3) S8(1/4”), V9-DN1,3 - z wtyczką
wersja
napięcie
znamionowe
kody
zamówieniowe
Standardowa
24V DC; 60V AC/50-60Hz
48V DC; 110V AC/50-60Hz
110V DC;220V AC/50-60Hz
KZ3519
KZ3520
KZ3522
O obniżonej mocy
24V=
KZ3547
220V AC/50-60Hz
KZ3566
24V=
KL3039
220V AC/50-60Hz
KL3040
Wersja Ex
Cewki do zaworów
serii: S9, V9, S8, S20
3
Zawory rozdzielające
wersja
Cewki do zaworów serii V9-DN2,5
wersja
napięcie
znamionowe
kody
zamówieniowe
Standardowa
24V DC
KC3158
220V AC/50-60Hz
KC3267
Wtyczki
opis
napięcie
Do zaworów serii: S9,V9,EV
wg. DIN 43650A. Nie stosować maks. 250V AC/DC
do cewek o obniżonej mocy
Do zaworów serii VB, oraz
cewek o obniżonej mocy
maks. 250V AC/DC
zawrów serii: S9, V9
3 polowa wg. DIN 43650C
do zaworów serii S20, VDMA maks. 250V AC/DC
rozmiar 01, standard PG7(IP65)
kody
zamówieniowe
GSD - 22
GSD - 30
GSD - 15
Wtyczki przeźroczyste z diodą LED
opis
napięcie
znamionowe
kody
zamówieniowe*
Do zaworów serii: S9,V9,EV
Nie stosować do cewek
o obniżonej mocy
Do zaworów serii VB oraz
cewek o obniżonej mocy
zaworów serii: S9, V9
3 polowa wg. DIN 43650C,
do zaworów serii S20, VDMA
rozmiar 01
24V DC
220V AC/50Hz
GSD - 22L
GSD - 22L
24V DC
220V AC/50Hz
GSD - 30L
GSD - 30L
24V
GSD - 15LS
Wtyczki do zaworów
serii: S9, V9, S20
*do kodu zamówieniowego podać napięcie
3-11
Osprzęt do zaworów rozdzielających
Wtyczki z zabezpieczeniem przepięciowym
opis
napięcie
kod
zamówieniowy*
Do zaworów serii: S9,V9,EV,
wg. DIN 43650A. Nie stosować 24V DC
z cewkami o obniżonej mocy. 220V AC-50Hz
3 polowa wg. DIN 43650C
do zaworów serii S20 rozmiar 220V
01, z diodą LED, przezroczysta
GSD - 22LS
GSD - 22LS
GSD - 15LS
*do kodu zamówieniowego podać napięcie
Świecące uszczelnienia pod wtyczki
Wtyczki do zaworów
serii S9, V9, S20
3
opis
napięcie
znamionowe
Uszczelnienie
24V DC
220V AC/50Hz
kod
zamówieniowy*
LDI - 22GB
LDI - 22GB
Zawory rozdzielające
*do kodu zamówieniowego podać napięcie
Listwy przyłączeniowe do zaworów S9, seria PL
Płyty przyłączeniowe do zaworów S9, seria RPSL
Listwy i płyty
przyłączeniowe
Serii: PL / RPSL
Wersja PL
» Na listwie można montować zawory 3/2 serii
S9.
» Listwy wykonane są z aluminium
anodowanego.
Wersja RPSL
» Płyta posiada wspólne przyłącze sprężonego
powietrza oraz wspólne odpowietrzenie.
» Na listwie można montować zawory 5/2 serii
S9.
» Listwy wykonane są z aluminium
anodowanego.
3-12
wersja
liczba
przyłączy
kod
zamówieniowy
Listwa przyłączeniowa
2÷10
PL -
... - ...
Listwa przyłączeniowa
2÷10
PLK -
...-...
Płyta przyłączeniowa
2÷10
RPSL - S9 - . . . - . . .
Zaślepka niewykorzystanych
przyłączy do lsitwy PL
PL - VLF -
...
Zaślepka niewykorzystanych
przyłączy do lsitwy PLK
PLK - VLF -
...
Zaślepka niewykorzystanych
przyłączy do lsitwy RPSL
RPSL - VLF - . . .
podać wielkośc przyłącza 1/8” ,1/4” lub 1/2”*
podać liczbę zaworów
* listyw z przyłączem 1/2” występują tylko w wersji PL z 2 ,3 i 4 przyłączami
Przykładowy kod zamówieniowy:
PLK - 1/8 - 10 - płyta przyłączeniowa dla 10 zaworów S9, G1/8
Listwy
przy∏àczeniowe
typu P
Wymiary (mm)
dla zaworów rozdzielajàcych
serii S9-1/8
A
21
23
23
Seria PL.-1/8-..
4
32
G1/4
25
86
109
11
18
30
ø6,5
10
13
B
20
40
A1P144D00LW00X
oznaczenie: PLK-1/8-3
Opis
Materia∏
Listwa P
Al anodowane
Typ
IloÊç
A
zaworów
B
PLK-1/8-2
2
65
79
PLK-1/8-3
3
88
102
PLK-1/8-4
4
111
125
PLK-1/8-5
5
134
148
PLK-1/8-6
6
157
171
PLK-1/8-7
7
180
194
PLK-1/8-8
8
203
217
PLK-1/8-9
9
226
240
P∏yta zaÊlepiajàca PD 34694
komplet
249
263
Przegroda
PLK-1/8-10 10
Zmiany techniczne zastrze˝one
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Kàtownik mocuj. stal chrom.
Âruby
stal ocynk.
O-Ring
guma odp. na olej
Na listwie mo˝na montowaç zawory
3/2, 5/2 lub 5/3 (od 2 do 10 sztuk)
z ró˝nymi wersjami sterowania.
Nr katalogowy
Zawory elektromagnetyczne
impulsowe mo˝na montowaç tylko
na listwie typu PL-..
Osprz´t
Opis
PD 42483
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
listwa
Sk∏ad:
kàtown. Êruby
Ci´˝ar
O-Ringi (kg)
PLK-1/8-2
PD 37174-0002
1
2
4
2
0,28
PLK-1/8-3
PD 37174-0003
1
2
6
3
0,31
PLK-1/8-4
PD 37174-0004
1
2
8
4
0,34
PLK-1/8-5
PD 37174-0005
1
2
10
5
0,37
PLK-1/8-6
PD 37174-0006
1
2
12
6
0,40
PLK-1/8-7
PD 37174-0007
1
2
14
7
0,43
PLK-1/8-8
PD 37174-0008
1
2
16
8
0,47
PLK-1/8-9
PD 37174-0009
1
2
18
9
0,50
PLK-1/8-10 PD 37174-0010
1
2
20
10
0,53
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Karta katalogowa 3.42.450-1
Zakres dostawy obejmuje:
- listw´ P
- kàtowniki mocujàce
- Êruby mocujàce
- O-Ringi
Wymiary (mm)
95,5
A
21
23
23
11
25
ok.160
ca. 160
18
G1/4
M3
59,5
16,6
4
ø6,5
13
30
10
B
20
40
oznaczenie: PL-1/8-3
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Typ
IloÊç
zaworów
A
B
PL-1/8-2
2
65
79
PL-1/8-3
3
88
102
PL-1/8-4
4
111
125
PL-1/8-5
5
134
148
PL-1/8-6
6
157
171
PL-1/8-7
7
180
194
PL-1/8-8
8
203
217
PL-1/8-9
9
226
240
249
263
PL-1/8-10 10
Osprz´t
Opis
Materia∏
Opis
Listwa P
Al anodowane
P∏yta zaÊlepiajàca PD 34694
komplet
Kàtownik mocuj. stal chrom.
Âruby
stal ocynk.
O-Ring
Guma odp. na olej
Przegroda
Nr kat.
PD 42483
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr kat.
listwa
Sk∏ad:
kàtown. Êruby
Ci´˝ar
O-Ringi (kg)
PL-1/8-2
PD 32763-0002
1
2
4
2
0,28
PL-1/8-3
PD 32763-0003
1
2
6
3
0,31
PL-1/8-4
PD 32763-0004
1
2
8
4
0,34
PL-1/8-5
PD 32763-0005
1
2
10
5
0,37
PL-1/8-6
PD 32763-0006
1
2
12
6
0,40
PL-1/8-7
PD 32763-0007
1
2
14
7
0,43
PL-1/8-8
PD 32763-0008
1
2
16
8
0,47
PL-1/8-9
PD 32763-0009
1
2
18
9
0,50
PL-1/8-10 PD 32763-0010
1
2
20
10
0,53
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Karta katalogowa 3.42.450-2
P∏yty
przy∏àczeniowe
typu RPS
Wymiary (mm)
Wymiary A i B patrz tabela
65
23
49,5
dla zaworów rozdzielajàcych
serii S9-1/8
25
23
12
11
9
43
99
G1/4
Seria RPSL-S9-1/8-..
20,5
5,5
1919x0,2
x 0,2 tief
g∏.
5
1
3
B
29,5
A
A1P146D00LW00X
oznaczenie: RPSL-S9-1/8-3
IloÊç
Typ
A
B
zaworów
Opis
Materia∏
Listwa RPS
Al anodowane
RPSL-S9-1/8-2
2
122 63
RPSL-S9-1/8-3
3
145 86
RPSL-S9-1/8-4
4
168 109
RPSL-S9-1/8-5
5
191 132
RPSL-S9-1/8-6
6
214 155
RPSL-S9-1/8-7
7
237 178
RPSL-S9-1/8-8
8
260 201
RPSL-S9-1/8-9
9
283 224
P∏yta zaÊlepiajàca PD 32956
komplet
306 247
Przegroda
RPSL-S9-1/8-10 10
Zmiany techniczne zastrze˝one
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Âruby
Stal ocynk.
O-Ring
Guma odp. na olej
P∏yta RPS posiada wspólne
przy∏àcze spr´˝onego powietrza
(P) oraz wspólne odpowietrzenia
(R,S).
Mo˝na montowaç baterie z∏o˝one
z 2 do 10 zaworów.
Osprz´t
Opis
Nr kat.
PD 42483
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr kat.
p∏yta
Sk∏ad:
Êruby
O-Ringi
Ci´˝ar
(kg)
RPSL-S9-1/8-2
PD 32764-0002 1
4
6
0,47
RPSL-S9-1/8-3
PD 32764-0003 1
6
9
0,57
RPSL-S9-1/8-4
PD 32764-0004 1
8
12
0,67
RPSL-S9-1/8-5
PD 32764-0005 1
10
15
0,77
RPSL-S9-1/8-6
PD 32764-0006 1
12
18
0,87
RPSL-S9-1/8-7
PD 32764-0007 1
14
21
0,97
RPSL-S9-1/8-8
PD 32764-0008 1
16
24
1,07
RPSL-S9-1/8-9
PD 32764-0009 1
18
27
1,17
RPSL-S9-1/8-10 PD 32764-0010 1
20
30
1,27
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.42.001
Karta katalogowa 3.42.455
Zakres dostawy obejmuje:
- p∏yt´ RPS
- Êruby mocujàce
- O-Ringi
Listwy
przy∏àczeniowe
typu P
Wymiary (mm)
dla zaworów rozdzielajàcych
serii S9-1/4
A
28
33
33
Seria PL.-1/4-..
4
38
G3/8
30
109
120
12
ø6,5
30
10
13
20
40
B
A1P145D00LW00X
oznaczenie: PLK-1/4-3
Opis
Materia∏
Listwa P
Al anodowane
Typ
IloÊç
A
zaworów
B
PLK-1/4-2
2
89
99
PLK-1/4-3
3
122
132
PLK-1/4-4
4
155
165
PLK-1/4-5
5
188
198
PLK-1/4-6
6
221
231
PLK-1/4-7
7
254
264
PLK-1/4-8
8
287
297
PLK-1/4-9
9
320
330
P∏yta zaÊlepiajàca PD 34695
komplet
353
363
Przegroda
PLK-1/4-10 10
Zmiany techniczne zastrze˝one
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Kàtownik mocuj. stal chrom.
Âruby
stal ocynk.
O-Ring
guma odp. na olej
Na listwie mo˝na montowaç
zawory 3/2, 5/2 lub 5/3 (od 2 do 10
sztuk) z ró˝nymi wersjami
sterowania.
Nr katalogowy
Zawory elektromagnetyczne
impulsowe mo˝na montowaç tylko
na listwie typu PL-..
Osprz´t
Opis
PD42516
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
listwa
Sk∏ad:
kàtown. Êruby
Ci´˝ar
O-Ringi (kg)
PLK-1/4-2
PD 37175-0002
1
2
4
2
0,31
PLK-1/4-3
PD 37175-0003
1
2
6
3
0,35
PLK-1/4-4
PD 37175-0004
1
2
8
4
0,39
PLK-1/4-5
PD 37175-0005
1
2
10
5
0,43
PLK-1/4-6
PD 37175-0006
1
2
12
6
0,47
PLK-1/4-7
PD 37175-0007
1
2
14
7
0,51
PLK-1/4-8
PD 37175-0008
1
2
16
8
0,55
PLK-1/4-9
PD 37175-0009
1
2
18
9
0,59
PLK-1/4-10 PD 37175-0010
1
2
20
10
0,63
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Karta katalogowa 3.52.450-1
Zakres dostawy obejmuje:
- listw´ P
- kàtowniki mocujàce
- Êruby mocujàce
- O-Ringi
Wymiary (mm)
98
A
28
33
33
12
30
ca. 176
20
G3/8
M4
60
25
4
ø6,5
13
30
10
B
20
40
oznaczenie: PL-1/4-3
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Typ
loÊç
zaworów
A
B
PL-1/4-2
2
89
99
PL-1/4-3
3
122
132
PL-1/4-4
4
155
165
PL-1/4-5
5
188
198
PL-1/4-6
6
221
231
PL-1/4-7
7
254
264
PL-1/4-8
8
287
297
PL-1/4-9
9
320
330
353
363
PL-1/4-10 10
Osprz´t
Opis
Materia∏
Opis
Listwa P
Al anodowane
P∏yta zaÊlepiajàca PD 34695
komplet
Kàtownik mocuj. stal chrom.
Âruby
stal ocynk.
O-Ring
guma odp. na olej
Przegroda
Nr kat.
PD 42516
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr kat.
listwa
Sk∏ad:
kàtown. Êruby
Ci´˝ar
O-Ringi (kg)
PL-1/4-2
PD 32765-0002
1
2
4
2
0,31
PL-1/4-3
PD 32765-0003
1
2
6
3
0,35
PL-1/4-4
PD 32765-0004
1
2
8
4
0,39
PL-1/4-5
PD 32765-0005
1
2
10
5
0,43
PL-1/4-6
PD 32765-0006
1
2
12
6
0,47
PL-1/4-7
PD 32765-0007
1
2
14
7
0,51
PL-1/4-8
PD 32765-0008
1
2
16
8
0,55
PL-1/4-9
PD 32765-0009
1
2
18
9
0,59
PL-1/4-10 PD 32765-0010
1
2
20
10
0,63
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Karta katalogowa 3.52.450-2
P∏yty
przy∏àczeniowe
typu RPS
Wymiary (mm)
Wymiary A i B patrz tabela
83
54,5
33
dla zaworów rozdzielajàcych
serii S9-1/4
31
33
18,5
12,5
12
Seria RPSL-S9-1/4-..
50
123
G3/8
24
6,5
23
x 0,5tief
g∏.
23x0,5
5
1
3
B
29,5
A
A1P147D00LW00X
oznaczenie: RPS-S9-1/4-3
IloÊç
Typ
A
B
zaworów
Opis
Materia∏
Listwa RPS
Al anodowane
RPSL-S9-1/4-2
2
142 83
RPSL-S9-1/4-3
3
175 116
RPSL-S9-1/4-4
4
208 149
RPSL-S9-1/4-5
5
241 182
RPSL-S9-1/4-6
6
274 215
RPSL-S9-1/4-7
7
307 248
RPSL-S9-1/4-8
8
340 281
RPSL-S9-1/4-9
9
373 314
P∏yta zaÊlepiajàca PD 32957
komplet
406 347
Przegroda
RPSL-S9-1/4-10 10
Zmiany techniczne zastrze˝one
Materia∏
Tabela wymiarów (mm)
Âruby
Stal ocynk.
O-Ring
guma odp. na olej
Osprz´t
Opis
Nr kat.
PD 42516
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr kat.
listwy
Sk∏ad:
Êruby
O-Ringi
Ci´˝ar
(kg)
RPSL-S9-1/4-2
PD 32766-0002 1
4
6
0,845
RPSL-S9-1/4-3
PD 32766-0003 1
6
9
1,045
RPSL-S9-1/4-4
PD 32766-0004 1
8
12
1,245
RPSL-S9-1/4-5
PD 32766-0005 1
10
15
1,445
RPSL-S9-1/4-6
PD 32766-0006 1
12
18
1,645
RPSL-S9-1/4-7
PD 32766-0007 1
14
21
1,845
RPSL-S9-1/4-8
PD 32766-0008 1
16
24
2,045
RPSL-S9-1/4-9
PD 32766-0009 1
18
27
2,245
RPSL-S9-1/4-10 PD 32766-0010 1
20
30
2,445
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.52.001
Karta katalogowa 3.52.455
P∏yta RPS posiada wspólne
przy∏àcze spr´˝onego powietrza
(P) oraz wspólne odpowietrzenia
(R,S).
Mo˝na montowaç baterie z∏o˝one
z 2 do 10 zaworów.
Zakres dostawy obejmuje:
- p∏yt´ RPS
- Êruby mocujàce
- O-Ringi
Listwy
przy∏àczeniowe
typu P
Wymiary (mm)
dla zaworów rozdzielajàcych
serii S9-1/2
A
30,5
41
41
Seria PL.-1/2-..
3
35
G3/4
50
135
132
20
40
35
ø11
10
15,5
60
A1P505D00LW00X
B
80
Tabela wymiarów (mm)
Typ
IloÊç
A
zaworów
B
PL-1/2-2
2
102
122
PL-1/2-3
3
143
163
PL-1/2-4
4
184
204
Osprz´t
Materia∏
Opis
Materia∏
Zmiany techniczne zastrze˝one
Kàtownik mocuj. stal chrom.
Âruby
stal ocynk.
O-Ring
guma odp. na olej
Opis
Nr kat.
P∏yta
zaÊlepiajàca
PD 39138
Przegroda
PD 40012
Na listwie mo˝na montowaç
zawory 3/2, 5/2 lub 5/3 (od 2 do 10
sztuk) z ró˝nymi wersjami
sterowania.
Zakres dostawy obejmuje:
- listw´ P
- kàtowniki mocujàce
- Êruby mocujàce
- O-Ringi
Sposób zamawiania i ci´˝ar
Typ
Sposób zamawiania
Nr katalogowy
listwa
S∏ada:
kàtown. Êruby
Ci´˝ar
O-Ringi (kg)
PL-1/2-2
PD 39016-0002
1
2
4
2
0,45
PL-1/2-3
PD 39016-0003
1
2
6
3
0,60
PL-1/2-4
PD 39016-0004
1
2
8
4
0,80
Przeglàd tej grupy wyrobów patrz str. 3.53.001
Karta katalogowa 3.53.450

Podobne dokumenty