nowiny-z-gminy-3_2015 - Gmina Węgierska Górka

Komentarze

Transkrypt

nowiny-z-gminy-3_2015 - Gmina Węgierska Górka
EGZ. BEZPŁATNY
Nasza Gazeta
Nowiny
ISSN 1232-4922
z Gminy
Cięcina
G
Cisiec
G
Węgierska Górka
G
Nr 70
2015
Żabnica
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy światła i ciepła,
rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, chwil wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
Przewodniczący Rady
Gminy Węgierska Górka
Wojciech Sobel
Wójt Gminy
Węgierska Górka
Piotr Tyrlik
Radni, Sołtysi
i Przewodniczący
Rad Sołeckich
Z PRACY URZĘDU
Raport Wójta Gminy
Czas biegnie szybko, jeszcze
pamiętamy śpiew kolęd i smak wigilijnych potraw, a przed nami przygotowania do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie już
Gmina Węgierska Górka w tym
okresie wydaje gazetkę „Nowiny z
Gminy”. Zamieszczane w niej artykuły są wspaniałą okazją do przekazania mieszkańcom informacji o wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni mijającego roku, jak również do tego, czego możemy się spodziewać w roku 2016. A trzeba z satysfakcją stwierdzić, że w naszej Gminie dzieje się sporo, że na naszych
oczach z dnia na dzień pięknieje. Zmienia się otoczenie – place, zabudowania, ulice, zmieniamy się również my – nasze wnętrza, nasze oczekiwania
i marzenia.
W tej gazetce w sposób zwięzły postaramy się przekazać Państwu szereg informacji o naszych pięknych miejscowościach: Żabnicy, Cięcinie, Węgierskiej Górce i Ciścu. Mamy różne ambitne plany i zamierzenia na nadchodzący rok, którymi pragniemy się z Państwem podzielić. Przedsięwzięcia
te były niejednokrotnie omawiane na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach, a ich realizacja jest wynikiem długich, rzeczowych dyskusji i wielomiesięcznych przygotowań. W związku z powyższym wierzymy, że plan
inwestycyjny na 2016 r., który wchodzi w fazę realizacji, znajdzie uznanie
wśród mieszkańców Gminy, gdyż jest on w gruncie rzeczy realizacją Państwa postulatów i oczekiwań.
Rozwój Gminy zawdzięczamy ogromnej pracy wielu osób i instytucji.
Z satysfakcją odnotowujemy fakt licznych głosów sympatii i poparcia płynących od naszych mieszkańców, jak również z dumą wsłuchujemy się w
głosy uznania przyjezdnych gości. Dziękuję za te słowa, gdyż są one bodźcem dla mnie i moich współpracowników do dalszego działania.
Święta Bożego Narodzenia to okres szczególny, czas wytchnienia, który powoduje, że następuje spowolnienie pędu naszego życia, co sprawia,
że znajdujemy czas dla rodziny, że zauważamy kogoś bliskiego – przyjaciela, znajomego, że dostrzegamy nasze wspólne troski i radości, które stają się dla nas ważne.
O wszystkich wydarzeniach, jakie mają miejsce w naszej Gminie, pragniemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszych stron internetowych: www.wegierska-gorka.pl, www.piotrtyrlik.pl, www.wegierska-gorka.opg.pl, bip.wegierska-gorka.pl. Jednak z doświadczenia
wiemy, że najbardziej poczytnym medium jest gazetka „Nowiny z Gminy”,
która dociera do Państwa domów i w której możecie prześledzić zbiór artykułów, raportów i innych informacji w niej zawartych. Również dzisiejszym raportem pragnę przekazać Państwu szereg informacji na temat najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych realizowanych w naszej Gminie w ostatnim roku. Ten zakres prac Wójta już tradycyjnie najbardziej interesuje mieszkańców naszej Gminy, gdyż jest efektem realizacji postulatów i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców do różnych gremiów Gminy. Ten nasz wspólny wysiłek cieszy najbardziej i przynosi największą satysfakcję, bo są to niewątpliwie wielkie osiągnięcia, które jak już wspominałem zawdzięczamy wytężonej pracy wszystkich jej mieszkańców.
Dla przypomnienia tych zdarzeń pozwalam sobie przekazać najważniejsze z nich:
Największą inwestycją realizowaną w 2015 r. była kompleksowa modernizacja ul. Grobla i zakończenie od dwóch lat realizowanego zadania pn.
„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka”
polegającego na budowie dwóch parkingów i drodze łączącej Urząd Gminy z Halą Sportową. Wspólnie z Parafią pw. Św. Katarzyny w Cięcinie, rozpoczęliśmy budowę parkingu przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Wcześniej przy parkingu tym wybudowano nową wiatę przystankową i ścieżkę pieszą, posadzono wiele roślin ozdobnych, które dodają
NOWINY Z GMINY
blasku temu miejscu. Kluczowymi inwestycjami mijającego roku były ścieżki pieszo – jezdne ciągnące się od Bulwarów w Węgierskiej Górce, a kończące się przy Szkole Podstawowej w Cięcinie wraz z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem. W zadanie to wpisuje się również zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cięcinie na ogólnodostępną bazę
sportową (siłownia zewnętrzna). W Żabnicy przy Przedszkolu ukończyliśmy
budowę miejsca zabaw i rekreacji. W Ciścu gruntownie wyremontowano
pomieszczenia Przedszkola, a w Cięcinie ogłoszono przetarg na rozbudowę oraz adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Cięcinie na Przedszkole. Równie duże prace zostały przeprowadzone na obiektach Policji i
Straży Pożarnych. Wykonano prace termomodernizację budynku Komisariatu
Policji w Węgierskiej Górce. Gruntownej modernizacji doczekały się remizy OSP w Ciścu i Żabnicy. Wciąż trwają prace modernizacyjne budynku OSP Cięcina, która to remiza dodatkowo wyposażona została w nowy
samochód bojowy: Scania P360 4x4 GBA 3/30/4. Ukończono modernizację stadionu sportowego na potrzeby lekkoatletyki. Ponadto przy współpracy
ze Starostwem Powiatowym realizujemy budowę chodnika dla pieszych w
ciągu drogi powiatowej nr 1433 Cięcina Dolna „Juraszki”. Przeprowadzono
remont mostu drogowego „Pod Wodospadem” w ciągu drogi powiatowej
nr 1434 w Żabnicy. Również w ciągu tej drogi prowadzone są prace związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a dotyczące odbudowy zniszczonego muru oporowego.
W bieżącym roku przeprowadzono 14 przetargów, z tego 7 to zadania
inwestycyjne, do których należą: remont pomieszczeń na cele społecznokulturalne w Ciścu (Przedszkole), wykonanie nawierzchni na ul. Wyspiańskiego w Węgierskiej Górce, rozbudowa przygranicznej infrastruktury
rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
Węgierska Górka – Cięcina (ciąg dalszy Bulwarów), zagospodarowanie terenów przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cięcinie na ogólnodostępną bazę sportową, przebudowa drogi gminnej ul. Grobla w Węgierskiej Górce, termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce, wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach indywidualnych na terenie Gminy Węgierska Górka. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę Przedszkola w Cięcinie.
W 2015 r. zmodernizowano i wyremontowano w poszczególnych sołectwach następujące drogi gminne:
– w sołectwie Węgierska Górka – ul. Wyspiańskiego, ul. Grobla („Schetynówka”), ul. Parkowa, ul. Za Torem, parking przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego; W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
wykonano remont ulicy Zielona Boczna;
– w sołectwie Żabnica – ul. Sadowa, ul. Zjazdowa, ul. Cisowa, ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa, ul. Spokojna; modernizacja drogi „Na
Boraczą” w leśnictwie Boracza – partycypacja w kosztach z Nadleśnictwem Węgierska Górka;
– w sołectwie Cięcina – ul. Świerkowa; wykonano oczyszczenie rowu i odwodnienia w ciągu ul. Zacisze (strona lewa); wykonano projekt remontu mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Różanej. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano remont ulic Zacisze oraz Spacerowej;
– w sołectwie Cisiec – ul. Wczasowa, ul. Łagodna; w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano remont ulicy Za Groniem. GDDKiA
wykonała remont ul. Trakt Cesarski.
Zadania z zakresu ochrony środowiska, a ściślej rzecz ujmując kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz porządku w gminie, wykonuje „Beskid – Ekosystem” Spółka z o.o. w Cięcinie. W ramach prac przyłączeniowych realizowanych przez Spółkę w roku 2015 wykonano 60 przyłączy kanalizacyjnych, a 37 budynków przyłączono do wodociągu.
Zakończono zbiórkę odpadów z terenu gminy w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich oraz falistych – w ramach której wywieziono 82,240 ton z 50 budynków. Całkowity koszt zbiórki wyniósł 38.902,81
zł przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości
13.615,85 zł, oraz dotacji w wysokości 19.451,21 zł. Dzięki wsparciu Urzę-
3
Z PRACY URZĘDU
du Gminy mieszkańcy zapłacili jedynie 15% kosztów usunięcia azbestu tj.
5.835,75 zł. Z terenu naszej gminy systematycznie znikają tony tego szkodliwego materiału. Pamiętajmy, że azbest ma ostatecznie zniknąć z terenu
naszego kraju do 31.12.2032 roku, ale im szybciej się go pozbędziemy, tym
lepiej dla środowiska i naszego zdrowia! W ramach programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) w roku 2015 wymieniono stolarkę okienną w 50 budynkach, zainstalowano układy solarne w 20 budynkach oraz
zmodernizowano przydomowe kotłownie na ekologiczne w 20 budynkach
z terenu naszej gminy. Gmina pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 704 000 zł. Całkowity koszt programu PONE to 1 234 717,30 zł. W
ramach programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w roku
2015 zainstalowano instalacje fotowoltaiczną w 28 budynkach na terenie
Gminy Węgierska Górka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 723 195,00
zł.
W roku 2015 Gmina Węgierska Górka w dalszym ciągu prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą, która obowiązuje od
dnia 1 lipca 2013 r. Proces wdrożenia nowych przepisów na terenie gminy odbył się bez problemów. Mieszkańcy w większości dostosowali się do
zasad segregacji odpadów. Zaledwie 74 gospodarstwa, nie wykazały chęci segregacji odpadów komunalnych, co stanowi niespełna 2% wszystkich
złożonych deklaracji z nieruchomości zamieszkałych. W ogólnych zasadach
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
Gminie Węgierska Górka nie doszło do żadnych znaczących zmian dotyczących nieruchomości zamieszkałych. Gmina natomiast zgodnie ze zmianami przepisów prawnych znowelizowała system naliczania opłat od nieruchomości wykorzystywanych rekreacyjnie. W związku z czym od dnia
01.07.2015 roku została wprowadzona stała ryczałtowa opłata. Łącznie do
dnia 01.11.2015 roku do Urzędu Gminy spłynęło 4256 deklaracji, w tym:
3756 z nieruchomości zamieszkałych i 500 z nieruchomości niezamieszkałych.
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacja obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. W roku szkolnym 2014/2015 działalność edukacyjną prowadziło niezmiennie 13 placówek publicznych (5
przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja 1 zespół szkół) oraz 1 placówka niepubliczna (przedszkole). Ogólna liczba uczniów w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła 988, które uczyły
się w 49 oddziałach szkolnych, średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 20, a w roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów ogółem 1066,
oddziałów 53, średnia liczba uczniów w oddziale utrzymuje się na poziomie
20. Ogólna liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła 488, oddziałów szkolnych było 21, średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła 23, a w roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów w
gimnazjach wynosi 455, oddziałów 20, średnia liczba uczniów w oddziałach
liczy niespełna 23. Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez
samorząd w roku 2014/2015 wynosiła 440, w roku szkolnym 2015/2016
wynosi 435, w tym liczba dzieci realizujących przygotowanie w klasach
„0” wynosi 241. Statystyka pokazuje, że liczba uczniów w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zwiększyła się w stosunku do roku
szkolnego 2014/2015. Zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych spowodowane jest obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich (cały
rocznik 2009 i druga połowa rocznika 2008). Liczba uczęszczających dzieci do Niepublicznego Przedszkola „AKUKU” wynosi 68 (w liczbie tej
znajduje się 12 dzieci z poza terenu gminy Węgierska Górka, a mianowicie z gmin Milówka, Rajcza, Lipowa).
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Liczba nauczycieli
zatrudnionych w gminie we wszystkich placówkach według stopni
awansu zawodowego stanowi do ogółu zatrudnionych następujący procent: nauczyciel dyplomowany 58,6% (82 etaty), mianowany 27,0 % (37
4
etatów), kontraktowy 12,6 % (18 etatów), stażysta 1,8 % (3 etaty). Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym.
Zdecydowana większość nauczycieli naszej gminy posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na różnego rodzaju studiach podyplomowych i kursach. Dane z roku 2015 wykazują, że 98% kadry pedagogicznej to nauczyciele z pełnym wyższym wykształceniem, a z przygotowaniem pedagogicznym 100%.
Organizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmuje również
działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Proces integracji, polegający na umożliwianiu uczniom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego
uczęszczania do jednej klasy trwa w naszej gminie już od wielu lat. Dwie
placówki przedszkolne (jedna publiczna, jedna niepubliczna) i niemal wszystkie placówki szkolne prowadzą opiekę i edukację dla uczniów niepełnosprawnych. Do tych placówek uczęszczają dzieci o różnym stopniu i rodzaju
niepełnosprawności: słabo słyszące, upośledzone w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną (przedszkola). Organ prowadzący przyznaje
dodatkowe godziny nauczycielskie na wspieranie uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do oddziałów
ogólnodostępnych. Dla ucznia klas I-III przyznaje się 6-8 godzin tygodniowo,
dla ucznia w gimnazjum 10-12 godzin tygodniowo. Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do
uczniów głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują
we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy. Wszystkie placówki organizują dożywianie, przede wszystkim w formie posiłku obiadowego. Ogółem z obiadów na stołówkach szkolnych korzysta 950 uczniów. Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym
na terenie gminy wynikają z ustawy o systemie oświaty. Pomoc materialna może być udzielona w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego (sytuacja losowa). Aktualnie na rok szkolny 2015/2016 rozpatrywanych jest 175 wniosków. Kolejny rok realizowany jest rządowy program
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Skorzystają z tej pomocy uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej i klas IV technikum spełniający odpowiednie kryteria oraz uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Gmina na ten cel otrzymała środki w formie dotacji w wysokości 15 255
zł. Kolejną pomocą dla uczniów jest dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Pomocą tą zostali objęci wszyscy uczniowie klas I, II i IV szkół
podstawowych oraz I klas gimnazjów.
Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz stanu higienicznego, a także poprawy estetyki i wyglądu pomieszczeń oraz budynków
szkolnych, w okresie wakacji wykonano prace remontowe prawie we
wszystkich placówkach oświatowych. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie wyremontowano szatnię, schody oraz pokój nauczycielski, wymalowano
3 sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce została utworzona nowoczesna 24-stanowiskowa pracownia językowa „Mentor”, wyremontowano salę gimnastyczną oraz szatnie dziewcząt i chłopców. W Szkole Podstawowej w Żabnicy wykonano odwodnienie frontowej części budynku,
zamontowano barierki przy schodach wejściowych szkoły, udrożniono odwodnienie i wymieniono rynny, odnowiono lamperie na korytarzach szkolnych. W Zespole Szkół Publicznych w Ciścu wykonano remont pokrycia dachowego na części budynku szkoły, wymieniono drzwi wewnętrzne w szatni, stołówce szkolnej i na korytarzu I piętra. W budynku Gimnazjum w Cięcinie naprawiono rynny na hali sportowej i mocowania instalacji odgromowej, wymalowano 4 sale lekcyjne, wymieniono drzwi w ubikacjach i kilku
salach lekcyjnych, wykonano prace związane z konserwacją boiska oraz naprawą ogrodzenia. W Gimnazjum w Węgierskiej Górce wyremontowano i
wymalowano 2 sale lekcyjne, wymieniono podłogę w pokoju nauczycielskim,
wymalowano ubikację dla chłopców i dziewcząt. W Gimnazjum w Żabnicy wymalowano 5 sal lekcyjnych wraz z lamperią. W Przedszkolu nr 1 w Ciścu wymalowano pomieszczenia budynku oraz zamontowano rolety okienne
w nowych pomieszczeniach. W Przedszkolu nr 2 w Ciścu wyremontowano
ściany oporowe, wymieniono zbiornik wyrównawczy CO, wymalowano zaplecze sanitarne i kuchenne, uszczelniono rynny dachowe. W Przedszkolu w
Cięcinie wymieniono regipsy w salach, wymalowano sale i zaplecze kuchenne.
NOWINY Z GMINY
Z PRACY URZĘDU
W Przedszkolu w Węgierskiej Górce wyremontowano kuchnię – wymieniono
piec kuchenny, płytki podłogowe, wymalowano ponadto pomieszczenia 2
sal. W Przedszkolu w Żabnicy zmodernizowano łazienki i ułożono kostkę brukową przed wejściem do budynku.
Gmina Węgierska Górka za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej niesie pomoc mieszkańcom gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. GOPS udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich. Do końca III kwartału 2015 r. koszt wypłaconych świadczeń w różnych formach to
kwota 674 960,83 zł. Formy pomocy dobierane są stosownie do potrzeb świadczeniobiorców i możliwości finansowych GOPS-u. W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej wypłacono: zasiłki celowe na leki i leczenie, na niezbędne prace remontowe, na zakup opału, odzieży, żywności oraz inne potrzeby bytowe dla 367 rodzin oraz 3 zasiłki dotyczące zdarzeń losowych i 1
zasiłek z tytułu klęski żywiołowej (6000 zł). Zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności otrzymało 31 rodzin, zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby otrzymało 56 rodzin, z usług opiekuńczych skorzystało 8
samotnych i niepełnosprawnych osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 1 rodzina. Z bezpłatnego
dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało 364 dzieci z 174 rodzin.
Ponadto GOPS poniósł koszty odpłatności za pobyt 4 osób w domach pomocy
społecznej oraz koszty utrzymania 8 dzieci w rodzinach zastępczych. Ogólnie za 3 kwartały 2015 r. pomocą finansową z ustawy o pomocy społecznej
objętych było 407 rodzin. Natomiast ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze) do końca III kwartału 2015 r. skorzystało 960 rodzin na niebagatelną kwotę 3 102 668,80 zł
a z funduszu alimentacyjnego – 54 rodziny na kwotę 360 345,48 zł. Poza
tym pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objętych było 31 rodzin
na kwotę 53 922,49 zł, a z dodatków energetycznych skorzystało 17 rodzin
na kwotę 1 714,92 zł. Z inicjatywy GOPS pozyskano środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego przeznaczone na podniesienie umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów Ośrodka w ramach projektu „Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka”. W 2015 r. w projekcie uczestniczyło 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objętych pomocą społeczną. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji zawodowej i społecznej, pozwalającej uczestnikom
i ich rodzinom na poprawę sytuacji materialno-bytowej i podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych.
W Gminie Węgierska Górka działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład
którego wchodzą przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pomocy społecznej. Nadrzędnym zadaniem Zespołu jest pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. Osoby, które podejmują działania, aby wyjść z tego problemu
wymagają szerokiego wachlarza pomocy m.in. psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia bliskich. W ramach działalności Zespołu
sporządzono 37 Niebieskich Kart, z których na skutek ustania przemocy w
rodzinie lub zrealizowania indywidualnego planu pomocy, większość z nich
udało się zakończyć. W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z usług punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce oraz grupy wsparcia dla kobiet.
Jak co roku odbyły się noworoczne spotkania władz gminnych z seniorami, podczas których przy uroczystym posiłku i muzyce odbywało się wspólne śpiewanie kolęd, a wspomnieniom nie było końca. W spotkaniach tych wzięło udział blisko 350 osób.
Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, czego możemy się spodziewać
w nadchodzącym 2016 roku, szczególnie w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planowany zakres prac jest uzależniony od sytuacji finansowej
Gminy, a ściślej – od zewnętrznych środków finansowych pozyskanych z UE.
Planowane dochody budżetowe Gminy na 2016 rok wynoszą 51 010 518
zł, z czego dochody własne to kwota 10 406 649 zł. Z Unii Europejskiej spodziewamy się pozyskać 6 841 313 zł, pozostałe kwoty to różnego rodzaju
subwencje, dotacje. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki w 2016 roku to łączna kwota kształtuje się na poziomie 51 912 451 zł, z czego: 44,7% tej kwo-
NOWINY Z GMINY
ty wydamy na oświatę, 14,5% na pomoc społeczną, 7,2% na transport, drogi, 11% na gospodarkę komunalną, 8,3% na kulturę, turystykę i sport, 8,9%
będzie nas kosztować administracja publiczna. Tak w największym skrócie
można przedstawić realizację budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków.
W 2016 r. pragniemy dokończyć projektowanie sieci wodociągowych w
Ciścu Małym i Węgierskiej Górce – ul. Zielona i rozpocząć prace związane
z budową wodociągu. Nadal będziemy kontynuować program modernizacji
i budowy wiat przystankowych na terenie Gminy. Wspólnie ze Starostwem
Powiatowym zamierzamy wspierać budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Żabnicy i Cięcinie. W dalszym ciągu chcemy dynamicznie modernizować drogi gminne w poszczególnych sołectwach. W ramach środków pozyskanych z UE pragniemy realizować projekty związane
z rewitalizacją przestrzeni publicznej w Ciścu i skomunikowaniu terenów rekreacyjnych szlakami pieszo-rowerowymi w Cięcinie, Węgierskiej Górce i Żabnicy. Największą inwestycję będziemy realizować w Cięcinie, adaptując i
rozbudowując budynek Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola.
Przedszkole w Węgierskiej Górce doczeka się termomodernizacji. W ramach
Związku Międzygminnego będziemy kontynuować budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: obszar ul. Łagodnej w Żabnicy. W ramach programów ekologicznych będziemy wdrażać efektywne, ekologiczne źródła
energii na obiektach publicznych Gminy Węgierska Górka. Będziemy kontynuować programy związane z ograniczeniem niskiej emisji i odbieraniem
odpadów zawierających azbest.
Zakończymy realizację projektów technicznych związanych z przebudową mostu w ciągu ulicy Granicznej i centrum rekreacyjno-sportowe w Węgierskiej Górce. Będziemy montować nowe lampy oświetleniowe w miejscach najbardziej zaciemnionych i niebezpiecznych. Ten zakres prac z pewnością nie wyczerpuje wszystkich oczekiwań naszych mieszkańców, ale z pewnością jest wynikiem możliwości finansowych Gminy i uważnym wsłuchiwaniem się w słuszne postulaty i wnioski naszych wyborców.
Pragnę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim mieszkańcom gminy, a w
szczególności tym najbardziej zaangażowanym, tj. radnym, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom instytucji, przewodniczącym i członkom organizacji społecznych oraz licznej grupie ludzi dobrej woli, architektów, budowniczych, ekspertów itp., którzy na co dzień żyją zagadnieniami wpływającymi na poprawę
życia w naszej małej ojczyźnie, którą jest Gmina Węgierska Górka.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim mieszkańcom satysfakcji z życia w tak urokliwej gminie i w
otoczeniu wspaniałych ludzi. Niech dobro i miłość, które wypływa z betlejemskiego żłóbka rozlewa się na nas wszystkich, czyniąc te święta pełne obfitości łask Bożych i życzliwości do drugiego człowieka.
Z poważaniem
Piotr Tyrlik
Wójt Gminy Węgierska Górka
Analiza finansowa budżetu
Gminy Węgierska Górka na dzień
31.10.2015 r.
Wydatki budżetu Gminy Węgierska Górka
Wyszczególnienie
plan
wykonanie
Wydatki bieżące
39 970 472,30 zł
30 768 651,94 zł
Wydatki majątkowe
7 910 113,00 zł
5 883 569,73 zł
Razem wydatki
47 880 585,30 zł
36 652 221,67 zł
Środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł
Wyszczególnienie
plan
Środki pozyskane z UE – na wydatki bieżące
113 738,08 zł
Środki pozyskane z UE – na wydatki majątkowe
2 253 576,00 zł
Razem środki z UE
2 367 314,08 zł
Środki pozyskane z innych źródeł
660 261,00 zł
Ogółem pozyskane środki
3 027 575,08 zł
5
Z PRACY URZĘDU
6
NOWINY Z GMINY
Z PRACY URZĘDU
NOWINY Z GMINY
7
Z PRACY URZĘDU
Diamentowy i Złoty Jubileusz Małżeński
w Gminie Węgierska Górka
Diamentowy i Złoty Jubileusz pożycia małżeńskiego rozpoczął się w
dniu 23 listopada 2015r. o godz.10.00 od uroczystej Mszy Św. w kościele
pw. Przemieniania Pańskiego w Węgierskiej Górce odprawionej w intencji Jubilatów przez ks. prałata Stanisława Bogacza proboszcza miejscowej
parafii, ks. prałata Władysława Nowobilskiego proboszcza parafii Świętego
Maksymiliana Kolbego w Ciścu oraz ks. kanonika Jacka Jaskiernię proboszcza parafii M.B. Częstochowskiej w Żabnicy.
Druga część uroczystości odbyła się w Pensjonacie Melaxa w Węgierskiej
Górce, gdzie Złotych Jubilatów uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył
Wójt Gminy Pan Piotr Tyrlik oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Sobel.
Uroczystość jubileuszowa była okazją do złożenia życzeń, gratulacji,
wręczenia kwiatów i słodkiego upominku, oraz zrobienia pamiątkowych
zdjęć.
Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju.
Pary małżeńskie obchodzące 60. rocznicę ślubu:
1. Stefania i Jan Biegunowie (Cięcina)
2. Aniela i Władysław Chowańcowie (Żabnica)
3. Maria i Jan Dyrlagowie (Węgierska Górka)
4. Genowefa i Julian Górny (Węgierska Górka)
5. Stefania i Stefan Motykowie (Żabnica)
6. Joanna i Jan Skrzypkowie (Węgierska Górka)
7. Maria i Józef Skrzypkowie (Cięcina)
8. Helena i Sylwester Szczotkowie (Węgierska Górka)
9. Maria i Eugeniusz Tomiczkowie (Cięcina)
10. Maria i Michał Tomiczkowie (Cisiec)
Pary małżeńskie obchodzące 50. rocznicę ślubu:
1. Julia i Stanisław Chowańcowie (Żabnica)
2. Natalia i Kazimierz Dadokowie(Węgierska Górka)
3. Irena i Jan Drewniakowie (Węgierska Górka)
4. Anna i Norbert Egnerowie (Węgierska Górka)
5. Genowefa i Jan Elżbieciakowie (Cisiec)
6. Barbara i Marian Garncarczykowie (Cięcina)
7. Zofia i Józef Hazukowie (Żabnica)
8. Barbara i Józef Hylowie (Węgierska Górka)
9. Krystyna i Tadeusz Jamrozowiczowie (Węgierska Górka)
10. Stefania i Jan Juraszkowie ( Węgierska Górka)
11. Maria i Jan Juraszowie (Cięcina)
12. Kazimiera i Franciszek Kaniowie ( Węgierska Górka)
13. Władysława i Franciszek Kubieniowie (Cięcina)
14. Elżbieta i Franciszek Kupczakowie (Żabnica)
15. Anielai Józef Kupczakowie (Żabnica)
16. Waleria i Andrzej Motykowie (Węgierska Górka)
17. Elżbieta i Feliks Mrowcowie (Węgierska Górka)
18. Wiktoria i Jan Skrzypkowie (Cięcina)
19. Krystyna i Jan Suchankowie (Węgierska Górka)
20. Anna i Józef Żyrkowie (Żabnica)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka
29 listopada br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka w okręgu wyborczym nr 8. 223 wyborów na 728 uprawnionych wzięło udział w głosowaniu. Wyborcy mieli możliwość oddania swojego głosu na jednego z trzech kandydatów, którymi byli: pani
Halina Tirak, pani Maria Tetłak i pan Janusz Słowy. Mandat zdobył pan Janusz Słowy. Gratulujemy!
8
NOWINY Z GMINY
Z PRACY URZĘDU
NOWINY Z GMINY
9
Z PRACY URZĘDU
10
NOWINY Z GMINY
Z PRACY URZĘDU
INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZYSZŁYCH ZMIAN
KRYTERIÓW DOCHODOWYCH ORAZ ZASAD WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ
Kierownik GOPS informuje, że od 1 października
2015r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe
uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.:
O Dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o
92 zł);
O Dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł);
Zmianie uległa również maksymalna wysokość zasiłku stałego z 529 zł na 604 zł oraz wartość miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 250 na 288 zł.
Kierownik GOPS informuje również, że od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do
zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki.
Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo:
od 1 listopada 2015 r. oraz od 1 listopada 2017 r.
Od 1 listopada br. wzrosły o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie
określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, wynosi 674
zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
ta kwota wzrosła z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące
1 922 zł na osobę.
Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o
80 zł.
Wzrost zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków
do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpił od 1 listopada 2015 r.
Od 1 listopada 2015 r.:
O zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z
77 zł do 89 zł;
O zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrósł
ze 106 zł do 118 zł;
O zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrósł
ze 115 zł do 129 zł.
Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
O dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
wzrósł ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na
wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł
na wszystkie dzieci)
O dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia wzrósł z 60 zł do 80 zł;
– powyżej 5. roku życia – z 80 zł do 100 zł;
O dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrósł z 90 zł do 105 zł;
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła –
wzrósł z 50 zł do kwoty 63 zł,
O dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony z 80 zł do 90 zł.
NOWINY Z GMINY
Kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz
od 1 listopada 2017 r.
Z dniem 1 października 2015 roku weszła w życie
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506). Osoba po przyznaniu przez organ właściwy świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna i utracie dotychczasowego tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS w związku z
zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, może złożyć do KRUS wniosek o objęcie jej nowym tytułem ubezpieczenia emerytalno-rentowego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku objęcia jej tym nowym tytułem ubezpieczenia, składki na to ubezpieczenie, na podstawie decyzji KRUS, będzie opłacał do KRUS, ze środków budżetu państwa, organ właściwy, który przyznał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna
(osoba ta zachowa więc status ubezpieczonej w KRUS).
Jeśli osoba ta nie złoży do KRUS wniosku o objęcie jej
ww. nowym tytułem ubezpieczenia emerytalno-rentowego
w KRUS, i w wyniku rozstrzygnięcia KRUS, z powodu zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraci status osoby ubezpieczonej w KRUS, finalnie zostanie zgłoszona przez organ właściwy do ubezpieczenia emerytalno-rentowego
w ZUS i organ właściwy będzie opłacał składki na to ubezpieczenie do ZUS ze środków budżetu państwa.
Z dniem pierwszego stycznia 2016 roku wchodzi w
życie ustawa wprowadzająca świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc
między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub
nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie
rodzicielskie.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i
zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne
w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane
świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie)
po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie,
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie
mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzi-
cielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.
do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio
dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje
zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie,
na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.
Również z dniem pierwszego stycznia wchodzi w
życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015
r., poz. 995), która wprowadza mechanizm złotówka za
złotówkę – ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ta wprowadza mechanizm, który umożliwi rodzinom, które przekroczą próg dochodowy przyznanie świadczeń rodzinnych, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodowy (i nie korzystała ze świadczeń rodzinnych bez przekroczenia kryterium w poprzednim okresie) choćby o złotówkę, traci
wszystkie zasiłki rodzinne. Od początku przyszłego roku
wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina
przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by
jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł – pomniejszone o 25 zł, etc. Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: dodatku z tytułu urodzenia
dziecka, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku
szkolnego, dziecka poza miejscem zamieszkania. Gdy nowela wejdzie w życie, przy przekroczeniu kryterium
świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich
świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą
przekracza kryterium. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Dla przykładu – jeśli rodzina
przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20
zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, już by nie otrzymała
tego świadczenia. Osoby, które już straciły prawo do zasiłków, będą mogły ponownie wystąpić o świadczenia.
11
KULTURA
„Rozwiń skrzydła”
W naszej gminie i jej okolicach mieszka bardzo wiele utalentowanych
osób. Z myślą o nich Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zorganizował konkurs „Rozwiń skrzydła – pokaż nam swój talent…”. Uczestnicy zaprezentowali swoje zdolności: muzyczne, plastyczne i taneczne. Każdy z nich posiada unikalny talent, dlatego bardzo nas cieszy, że postanowili nam go zaprezentować. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Dominika
Kubień, Aleksandra Cieślawska, Iga Kurowska, Łucja Urbańska, Kinga Błachut, Olga Dziedzic, Kacper Jarco, Zuzanna Dziedzic, Anna i Adam Piecha, “Roztańczone Dzieciaki” ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce. Dodatkowo nagrodzono pana Lecha Ginko i panią Urszulę Sobel, którzy zaprezentowali swoją twórczość plastyczną. Wystawę ich prac przez tydzień można było obejrzeć w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Wyjazdy ze Związkiem
Emerytów
Związek Emerytów w Węgierskiej Górce początkiem czerwca zorganizował wyjazd na wczasy do Dźwirzyna – do Ośrodka “Bryza”. Z turnusu skorzystało czterdziestu emerytów oraz ich rodziny. Na przełomie czerwca i lipca emeryci z Węgierskiej Górki, Żywca, Cięciny, Ciśca oraz Rajczy
spędzili dwutygodniowe wczasy w miejscowości Primorsko w Bułgarii w
hotelu “Malina”. Jak zwykle dopisała piękna pogoda oraz ciepłe morze –
lub basen w hotelu. Opiekunami byli państwo Lucyna i Ilian Wasilew. W
dniach 21 i 22 sierpnia 2015 emeryci z Węgierskiej Górki i Rajczy zorganizowali wycieczkę autokarową w czasie, której zwiedzili Krynicę Zdrój,
Muszynę, Piwniczną oraz Kamienną. W wyjeździe wzięło udział 30 osób.
Serdecznie polecamy wyjazdy ze Związkiem Emerytów.
Z wizytą u naszych bratanków
W dniach od 10 do 12 lipca 2015 na zaproszenie burmistrza i władz miejscowości Lengyeltoti, delegacja gminy Węgierska Górka uczestniczyła w uroczystościach XXV Dni Lengyeltoti na Węgrzech. Nasza delegacja wzięła udział
w uroczystej gali otwarcia XXV Dni Lengyeltoti, podczas których Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Parafialna Orkiestra Dęta “Barka” z Żabnicy zaprezentowały swój
repertuar. Występy pań z Koła Gospodyń oraz orkiestry wzbudziły aplauz publiczności. Orkiestrę “Barka” można było usłyszeć w Lengyeltoti parokrotnie: już
w pierwszym dniu zaprezentowała się, witając gości uczestniczących w uroczystej
kolacji powitalnej, następnie podczas wspomnianych już sobotnich występów partnerskich miejscowości wspólnie z KGW z Żabnicy. Nasi wspaniali muzycy dali
też koncert przed i po niedzielnej mszy świętej, a panie z KGW w Żabnicy pięknie odśpiewały “Barkę”. Uroczysty marsz zagrany przez naszą orkiestrę oraz śpiew
naszych pań uświetnił też uroczystość składania wieńca i hołdu przed pomnikiem
poległych, przez miejscowe władze i naszą delegację. Organizatorzy zadbali o
naszą wygodę i dobre samopoczucie, pogoda też dopisała. Wykąpani w Balatonie, pełni wrażeń z wyjazdu powróciliśmy do domów.
Z przytupem...
4 lipca przy scenie widowiskowej w Węgierskiej Górce odbyła się impreza „Z przytupem”. Oprócz muzyki góralskiej mogliśmy posłuchać największych hitów muzyki polskiej i światowej. Bardzo dziękujemy kapelom Baraby i Grajency oraz zespołowi Perełki za umilenie sobotniego upalnego popołudnia i wieczoru...
Wystawa – współpraca transgraniczna
W lipcu w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka można było
obejrzeć wystawę dotyczącą współpracy transgranicznej, a obejmującej
zdjęcia i informacje o projektach realizowanych w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Rebublika Słowacka
w latach 2007 – 2013.
12
NOWINY Z GMINY
KULTURA
Uroczystość ku czci Matki Boskiej
Anielskiej i św. Andrzeja Boboli
Po raz jedenasty
zagrali heligoniści...
Pierwsze Święto Folkloru w Węgierskiej Górce – FOLK DAY przebiegło pod znakiem tradycji,
śpiewu, muzyki i zabawy. 26 lipca po raz jedenasty w Węgierskiej Górce zagrali najlepsi heligoniści z Polski i zagranicy. O godzinie 16.00 mieszkańcy
wraz z heligonistami przejechali kolorowymi wozami
pod scenę w Węgierskiej Górce, gdzie już trwał koncert Parafialnej Orkiestry Barka z Żabnicy. Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonał Wójt Gminy Węgierska Górka Pan Piotr Tyrlik. Na scenie zaprezentowało się 14 muzyków, wśród których najlepszymi okazali się: w kategorii dzieci do lat 14:1
miejsce – Karol Wiercigroch, 2 miejsce – Bartłomiej
Motyka, 3 miejsce – Filip Słowik; w kategorii młodzież 15-18 lat:1 miejsce – Jakub Tlałka, Damian
NOWINY Z GMINY
Ćmiel, 2 miejsce – Katka Kubacka, 3 miejsce – Maria Zając; w kategorii dorośli: 1 miejsce – Andrzej
Zeman, 2 miejsce – Stefan Kubacak, 3 miejsce – Piotr
Zeman. GRAND PRIX konkursu zdobyła Slavka
Ponistova ze Słowacji, natomiast publiczność zauroczył Filip Słowik z Milówki. Gratulujemy
wszystkim wykonawcom talentu i życzymy dalszych
sukcesów muzycznych.
Prócz muzyków grających na heligonkach na
scenie zaprezentowały się regionalne zespoły z naszej gminy i nie tylko. Pięknym śpiewem i tańcem
publiczność urzekł występ zespołu regionalnego
„Górecka” z Węgierskiej Górki. Dzieci pod kierownictwem pani Katarzyny Jopek oraz Anny Feil
wykonały tradycyjny program artystyczny. Mu-
Modlitwą przy symbolicznej mogile zamordowanych partyzantów rozpoczęły się
uroczystości ku czci Matki Boskiej Anielskiej
i św. Andrzeja Boboli w Ciścu. Następnie
mimo niesprzyjającej pogody zgromadzeni
uczestnicy udali się do Kaplicy w Baraniej Cisieckiej, gdzie odprawiona została uroczysta
Msza Św. W czasie uroczystości powiewały
sztandary wielu organizacji i instytucji, byli
przedstawiciele gminy na czele z Panem Wójtem Piotrem Tyrlikiem, radni, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i turyści. Oprawę muzyczną przygotował pan Czesław Węglarz
oraz schola Puls Boga z Ciśca. Wyjątkowości
obchodów podkreślał fakt, że po Mszy Św. nastąpiło pożegnanie odchodzącego z parafii wikariusza ks. Dariusza Byrskiego. Słów podziękowań, życzeń i gratulacji nie było końca. W imieniu zgromadzonych Wójt Gminy
złożył również życzenia urodzinowe księdzu
prałatowi Władysławowi Nowobliskiemu. Na
zakończenie uroczystości odpustowych odbył
się piknik góralski.
zycznej prezentacji dokonały również panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Żabnicy oraz Cięciny. Gościnnie wystąpił dziecięcy zespół regionalny „Małe Juhasy” z Ujsół, a festyn do późnych godzin wieczornych poprowadził zespół muzyczny
Samo Sedno.
Na mieszkańców oraz odwiedzających gminę
turystów czekało w tym dniu wiele atrakcji. Prócz
występów scenicznych organizatorzy przygotowali stoiska, na których można było spróbować regionalnych przysmaków, poznać regionalne rękodzieło, zobaczyć jak wykonuje się ludowe instrumenty
muzyczne oraz zakupić słoiczek prawdziwego,
pysznego miodu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy
wsparli organizację I Święta Folkloru w Gminie Węgierska Górka – FOLK DAY 2015, a w szczególności: Firmie Żywiec Zdrój, Galerii Muzyczno-Artystycznej Marcina Bieguna, paniom z KG Węgierska
Górka, KGW Żabnica, KGW Cięcina, KGW Cisiec
Duży i KGW Cisiec Mały, panu Stanisławowi Piwowarczykowi oraz Kołu Pszczelarzy z Węgierskiej
Górki.
13
KULTURA
Genialni muzycy i wspaniała publiczność...
jętności Marcina Biegun oraz jego uczniów. Nasza gmina obfituje w talenty muzyczne, dlatego
cieszy nas, że młodzi ludzie tak chętnie uczą się
gry na skrzypcach i szlifują swój warsztat. Podczas niedzielnego popołudnia na scenie swój
program zaprezentował Baczyński Band, działający przy Gimnazjum w Węgierskiej Górce. Na
wielbicieli piosenki retro czekała miła niespodzianka. Krzysztof Bigaj przedstawił program
Piękna pogoda, wspaniałe krajobrazy, genialni
muzycy i najlepsza publiczność pod słońcem to elementy tegorocznego święta Gminy Węgierska Górka. W sobotę 1 sierpnia uroczystego otwarcia dokonał gospodarz gminy pan Piotr Tyrlik, który serdecznie przywitał wszystkich mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości z miast partnerskich położonych w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Czechach, Litwie oraz w Serbii. Wystąpienie
pana wójta poprzedził koncert Parafialnej Orkiestry
“Barka” z Żabnicy. Orkiestra pod batutą pana Mariusza Płonki zagrała największe przeboje muzy-
Dziedzic oraz Dominika Kubień. W niedzielę talenty pokazali nam: Olga Dziedzic i Kacper Jarco, Aleksandra Cieślawska oraz Kinga Błachut.
Rozgrzania publiczności podjął się zespół
Black Bee i trzeba powiedzieć, że chłopaki wykonali swoje zadanie w 100%. Parę minut po godz.
21.00 na scenie pojawił się wyczekiwany przez tysiące Zespół ENEJ, a razem z nim energia, muzyka
i zabawa. Publiczność razem z muzykami wyśpiewała największe hity, królujące na listach przebojów. Dzień zakończyła dyskoteka z gwiazdą
Disco Polo – Bartoszem Abramskim. Jak podają
wszelkie źródła jest on obecnie najmłodszym wykonawcą muzyki nurtu disco polo w Polsce. Na
jego koncerty przybywa tłumnie publiczność, a
młody wokalista wzbudza niezwykle ogromne i
pozytywne wrażenie.
Niedzielną cześć święta zainaugurował wspaniały występ Zespołu „Mały Haśnik” z Żabnicy.
Ich programy artystyczne zawsze budzą zachwyt
zarówno wśród mieszkańców naszej gminy, jak i
turystów. Na scenie pojawiła się delegacja z Pakozd z Węgier, prezentując sztukę gry na cydrach,
bardzo charakterystyczną dla ich kultury. Już tradycyjnie od wielu lat mogliśmy podziwiać umie-
„Zimny drań”, będący zabawą z piosenką retro.
Tuż po nim na scenę wyszedł wyczekiwany Jerzy
Kryszak, który swoim dowcipem rozbawił publiczność. Wieczór kabaretowy obfitował w świetne żarty, salwy śmiechu niosły się echem po całej gminie. Jerzy Kryszak zadziwił niesamowitą
charyzmą. Jego kabaretowe zdolności na pewno
na długo pozostaną w naszej pamięci. Gwiazdą
wieczoru był Grzegorz Hyży, który dał wspaniały koncert. Po koncercie odbył się imponujący pokaz sztucznych ogni, a po nim przy dyskotekowych
rytmach zakończyliśmy tegoroczne Dni Gminy
Węgierska Górka.
Artystka jakich mało...
ki rozrywkowej. Na scenie zaprezentowały się
dwie delegację: z Lengyeltoti oraz polonia litewska
z Gminy Sużany. Zatańczyli oraz zaśpiewali
swoje regionalne, tradycyjne tańce i pieśni, co pozwoliło przybliżyć nam kulturę ich krajów. Krótki program kabaretowy przygotowały panie z Koła
Gospodyń z Węgierskiej Górki. Na scenie królowały piosenki opowiadające o związku dwóch ludzi w wydaniu „z przymrużeniem oka”. Nie zapomniano o najmłodszych artystach, którzy mimo
swojego młodego wieku posiadają ogromne talenty. Na scenie wystąpili laureaci konkursu organizowanego przez Ośrodek Promocji Gminy
Węgierska Górka „Rozwiń skrzydła – pokaż
nam swój talent”. W sobotę zaprezentowali się: Zuzanna Dziedzic, Iga Kurowska wraz z Gabrysią
14
1 sierpnia w ramach XXII Dni Gminy Węgierska Górka odbył się wernisaż wystawy Anny Ficoń „Artystka jakich mało”. Zaprezentowane zostały płaskorzeźby ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz rzeźby
z prywatnych zbiorów pani Anny. Wszyscy z nieukrywanym zachwytem
pochylali się nad kunsztem dzieł Pani Anny. [...] „dzieła Pani Ani przepełnia harmonia i piękno, ciepło matczynej miłości i tej boskiej opieki, jakiej
nie dane było artystce doświadczyć. Sztuka, która stała się dla niej ucieczką, ale nie chciała być ratunkiem. Samotna, przygnieciona przez nadmiar
obowiązków, zamknięta w kręgu śmierci najbliższych i nie rozumiana przez
otoczenie – gdyż rzeźba w drewnie była domeną mężczyzn – oddała się swojej pasji, wpisując ją w swoją codzienność, szukając w sztuce ucieczki od
rzeczywistości i nadziei na lepsze jutro. Motywy sakralne przeważające w
twórczości Anny Ficoń wyrzeźbione są z fantazją i pełnią kobiecego wdzięku. Eschatologia zamknięta w dziełach dawała jej być może nadzieję na
pokonanie bezdusznej doczesności i możliwość spotkania z tymi, których
kochała i patrząc na ich ogromne cierpienie, utraciła.”
NOWINY Z GMINY
KULTURA
Uroczyste rozpoczęcie
Dni Gminy
Węgierska Górka
Dni Gminy Węgierska Górka jak co roku zostały rozpoczęte uroczystą Mszą Świętą w Kościele Przemienienie Pańskiego. Po Mszy odbył się
wspaniały koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Parafialnego „Quattro Voci” z gościnnym udziałem Marleny Pryszcz. W tym roku chór obchodził
jubileusz 15-lecia, dlatego jeszcze raz pragniemy złożyć gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za pracę, wytrwałość i zaangażowanie na rzecz rozwoju życia kulturalnego w Gminie Węgierska Górka.
MAŁY HAŚNIK
NA FESTIWALU!
Dzieci z Małego Haśnika były uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu w Zielonej Górze, gdzie swoją prawdziwością ujęły zielonogórską
publiczność .Występy pełne góralskiego temperamentu bardzo się podobały i zespól otrzymał wyróżnienie. Jury nazwało nasz zespół perełką festiwalu i prosili, aby chronić tę autentyczność. Również specjalną nagrodę i ogromne uznanie zdobyli nasi heligoniści / w kategorii Mistrz i Uczeń
/ Pawlus Czesław i Szymon Legut. Wróciliśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Dzieci zdobyły kolejne doświadczenie i umiejętność bycia z obcą
kulturą. Uczestnikami festiwalu było wiele zespołów zagranicznych ale nie
było to barierą , aby się komunikować i wspólnie bawić. Wszystkim członkom zespołu gratuluję sukcesu.
Kierownik Zespołu Grażyna Feil
MAŁY HAŚNIK
W KOSZĘCINIE!!!
Na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny członkowie zespołu mieli okazję zaprezentować się w siedzibie zespołu z folklorem własnego regionu. Występ naszych młodych wykonawców
został nagrodzony gromkimi brawami. Podczas gdy zwiedzaliśmy dziedziniec
również podchodzili ludzie, którzy gratulowali takiego głosu i temperamentu
– było to bardzo miłe. Dzieci miały okazję zobaczyć miejsca, w których zespół Śląsk ćwiczy i pracuje. Spotkaliśmy się tam z ciepłym i miłym przyjęciem. Podczas poczęstunku dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca w profesjonalnym zespole i w jakiej formie są prowadzone zajęcia – SUPER !!!
Kierownik Zespołu Grażyna Feil
VIII Wierchowe
Granie
Hala Boracza to miejsce niezwykłe, które
przyciąga ludzi pysznymi jagodziankami oraz rodzinną atmosferą. Tak też w tym roku, goście
Wierchowego Grania dopisali. Na scenie zaprezentowali się: uczniowie Marcina Bieguna, kapela
Wierchy, Grajyncy, Kapela Zbójnicka, Warzonka, Urwisko, oraz Capki ze Słowacji. Można było
spróbować specjałów przygotowanych przez
KGW z Żabnicy oraz potańczyć w rytm muzyki
góralskiej. Tych, których z nami nie było zapraszamy za rok, bo warto.
NOWINY Z GMINY
15
KULTURA
VII Rekonstrukcja Historyczna
„Wrzesień 1939”
22 sierpnia już po raz siódmy pod Schronem “Wędrowiec” miała miejsce niezwykła lekcja historii – Rekonstrukcja Historyczna “Wrzesień 1939”.
Kilkanaście Grup Rekonstrukcji Historycznych z całej Polski podjęło się trudu odtworzenia wydarzeń z września 1939 roku, jakie rozegrały się na terenie Węgierskiej Górki. Rekonstrukcja historyczna organizowana od kilku lat
w naszej gminie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Bardzo cieszy nas liczna obecność najmłodszego pokolenia. Pragniemy podziękować przedstawicielom Muzeum Czynu Zbrojnego na Żywiecczyźnie za przygotowanie tego niezwykłego widowiska oraz
wszystkim Grupom Rekonstrukcji Historycznych za zaangażowanie i trud pracy wkładany w krzewienie wiedzy historycznej.
Dożynki
w Żabnicy
W niedzielę 30 sierpnia w Żabnicy odbyły się
V Dożynki Parafialne. To wspaniałe ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi jak co roku
przyciągnęło wielu mieszkańców gminy oraz turystów. Pogoda nam dopisywała. Wielobarwny korowód dożynkowy z wieńcami oraz plonami przemaszerował od Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej na boisko sportowe, gdzie odbyła się dziękczynna
msza święta. Swoimi występami uroczystość uświetniły: Parafialna Orkiestra Dęta Barka, Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy, a także zespół regionalny
„Mały Haśnik”, kapele: „Urwisko”, „Corny Potok”
oraz „Wróble”. Na scenie zaprezentowali się również
Gabriela i Marcin Biegun wraz z uczniami. Do późnych godzin wieczornych trwała biesiada góralska.
Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę Bohaterskiej Obrony
Węgierskiej Górki oraz 72. rocznicę Stracenia Partyzantów
Uroczystości rozpoczęły 1 września się o godzinie 9:30 przemarszem spod Urzędu Gminy Węgierska Górka pod Schron Wędrowiec.
Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona Uroczysta Msza Św.
w intencji Obrońców Węgierskiej Górki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki zaprezentowali piękny program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą
upamiętniającą poległych Obrońców Węgierskiej Górki oraz ofiary okresu Stalinizmu. Obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Staży Granicznej z Nowego Sącza.
Warsztaty z firmą
Żywiec Zdrój
28 września w auli Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce odbyły się warsztaty o seksualności. Wykład poprowadziła prof. dr. hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta – kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Zakładu Profilaktyki
Chorób Kobiecych i Seksuologii KZK oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Głównym organizatorem warsztatów była firma
Żywiec Zdrój.
16
NOWINY Z GMINY
KULTURA
Pamiętaj! Nim pozostanie
po nas tylko milczenie...
Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł.
Pamiętaj, że na ciebie patrzyogromny i zdumiony świat...
Stanisław Marczak-Oborski
Harcerze z Hufca ZHP Węgierska Górka, Zespół Baczyński Band i Hamer Band pragnąc uczcić 76. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej,
zorganizowali 1 września wieczór pamięci, podczas którego można było posłuchać piosenek żołnierskich i harcerskich. Głównym przesłaniem koncertu
było uczczenie pamięci poległych. Młodzież zaapelowała o pokój, podkreślając jego wagę. Po koncercie nastąpiło otwarcie wystawy “Niech Polska ziemia utuli ich do spokojnego snu...”, którą można było zwiedzić w
Ośrodku Promocji Gminy do końca września.
XIII ŁOSSOD – redyk jesienny
w gminie Węgierska Górka
26 września już po raz trzynasty w naszej gminie odbył się uroczysty
Łossod. Gościliśmy u Pana Wojciecha Gawła na Bukowinie. Już tradycyjnie
uroczystość rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za szczęśliwe bacowanie. Pomimo niesprzyjającej aury Łossod przyciągnął wielu gości, znaleźli
się wśród nich smakosze baraniny oraz wyrobów owczarskich. Przybili goście mieli okazję zapoznać się z tradycjami związanymi ze spędem owiec
z hal i rozliczaniem z gospodarzami. Tegoroczne święto zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Hodowców
Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności za kultywowanie tradycji pasterskich i ogromne zaangażowanie w uchronieniu ich od zapomnienia.
Z wizytą w Pakozd
We wrześniowy weekend (25-27 września 2015r.) delegacja z naszej gminy odwiedziła zaprzyjaźnioną miejscowość na Węgrzech – Pakozd. Swój program przed węgierską publicznością zaprezentowali młodzi artyści z Grupy Teatralnej “MASKA”. Ponadto pokaz swoich zdolności wokalno-muzycznych dała
Schola Parafialna z Ciśca “PULS BOGA”. Uczestnicy oprócz udziału w uroczystościach, mieli okazję zwiedzić Budapeszt oraz Bazylikę w Esztergomie.
110 – lecie
OSP Cięcina
Strażacy – Ochotnicy z Cięciny wraz ze 110-leciem świętowali oddanie do użytkowania wyremontowanej strażnicy oraz nowego wozu bojowego. Podczas wspaniałych uroczystości, które rozpoczęło poświęcenie nowego, ufundowanego przez Alicję i Stanisława Pekalę, sztandaru OSP Cięcina w Kościele św. Katarzyny, strażacy otrzymali odznaczenia państwowe, wyróżnienia i odznaki za bezinteresowną pracę mającą na celu ratowanie ludzkiego życia i mienia. Złożonych zostało wiele gratulacji i wypowiedzianych słów uznania dla prężnej działalności Jednostki w Cięcinie,
która ostatnie dziesięć lat wykorzystała na szybki i efektowny rozwój. Uroczystości skupiły całe lokalne środowisko, które chętnie po części oficjalnej wzięło udział w degustacji strażackiej grochówki.
Wystawa prac bibułkarskich
W Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka na przełomie wrześnie i października gościła ekspozycja pięknych, tradycyjnych kwiatów
bibułkowych. Swoje prace prezentowali uczestnicy konkursu „Letnie
Kwiaty Bibułkowe” zorganizowanego przez Bibliotekę w Ciścu. Do
konkursu przystąpili twórcy – młodsi i starsi. Entuzjaści tej sztuki udowodnili, że tworzenie i komponowanie bibułkowych “cudeniek” nie
przemija. Podziwiając efekty tej wystawy, cieszyliśmy się, że tradycja żyje w świadomości. Popularyzowanie autentycznej sztuki ludowej jako dorobku lokalnego to zadanie bardzo ważne i konieczne.
NOWINY Z GMINY
17
KULTURA
Narodowe
Święto
Niepodległości
W Gminie Węgierska Górka uroczystości
Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęto
złożeniem wiązanek kwiatów w Miejscach Pamięci.
Następnie w Kościele Przemienienia Pańskiego w
Węgierskiej Górce odbyła się uroczysta Msza Św.
w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyły delegacje wszystkich instytucji oraz stowarzyszeń
działających na terenie naszej gminy. Oprawę muzyczną w czasie Mszy Św. przygotował Chór Parafialny QUATTRO VOCI pod kierownictwem
Pana Jerzego Sobla. Tradycyjnie na zakończenie
grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce przygotowało
piękne widowisko słowno – muzyczne.
MASKA gra spektakl
z grą logiczną
Grupa teatralna MASKA podczas spotkania z cyklu Herbaciarnia Literacka zaprezentowała przed publicznością spektakl o grze, w której najważniejsza jest przyjaźń, młodość i pragnienie przygody. Spektakl ten
swoją premierę miał podczas wyjazdu do Pakozd (Węgry). Bez znaczenia,
kto jest odbiorcą, talenty naszym młodych aktorów, zawsze zbudzają podziw.
Koncert
zespołu
„niemaGotu”
Niesamowity koncert, który poruszył wszystkich... Owacjami na stojąco podziękowano artystom. Jakub Blycharz autor Hymnu Światowych Dni
Młodzieży – Kraków 2016, wraz z zespołem niemaGotu, chórem oraz kwartetem smyczkowym zagrali nam wspaniały koncert, który był swoistą ucztą
dla duszy. Serdecznie dziękujemy muzykom oraz
wszystkim, którzy tego wieczoru byli z nami.
XXI Hołdymas
Gazdowski w Żabnicy
14 listopada w Żabnicy odbył się XXI Hołdymas Gazdowski,
w tym roku głównym organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich
z Żabnicy, które obchodziło 55-lecie istnienia. Impreza jak zawsze
miała bardzo bogaty program oraz menu, Panie z Kół rywalizowały w Konkursie Kulinarnym, wszystko okazało się przepyszne, dlatego jury zdecydowało o przyznaniu wszystkim Kołom oraz Stowarzyszeniu I miejsca.
18
NOWINY Z GMINY
KULTURA
POŚWIĘCENIE SZTANDARU
Wieczór z Black Bee
Sobota, 21 listopada. To był niezapomniany wieczór… Na scenie Zespół
Black Bee zaprezentował się w niecodziennej odsłonie, grając swoje utwory w
wersjach akustycznych. Elektryzujące rock’n’rollowe brzmienia, charyzmatyczny
głos wokalisty, wspaniała publiczność – to zdecydowanie był znakomity koncert. Koncert promował debiutancką płytę zespołu pt. „Blue Twist & Roll n’Rock”.
W dniu 25 listopada 2015 roku podczas uroczystości odpustowej w Kościele pod wezwaniem
Św. Katarzyny w Cięcinie, odbyło się poświęcenie nowego sztandaru „Związku Podhalan Górali
Żywieckich Gmina Węgierska Górka”. Całą uroczystość uświetnili Księża Naszej Parafii jak też
Ksiądz Kapelan ZPGŻ Władysław Zązel oraz
Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz. Patronką sztandaru jest Święta Katarzyna w asyście Matki Boskiej Częstochowskiej parafii Żabnica oraz Świętym Maksymilianem Kolbe z parafii Cisiec. W
uroczystości udział wzięły także inne sztandary,
Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan,
Koło PTTK im. Św. Jana Pawła II z Węgierskiej
Górki, Akcji Katolickiej z Cięciny, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Cięciny oraz Panie w strojach
regionalnych niosące obrazy.
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia
tej uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy także do fundatorów oraz wszystkich tych,
którzy dołożyli swoją cegiełkę na tak piękny sztandar.
RM
Luz blues...
W sobotnie popołudnie 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka. Spotkanie „Poczuj bluesa” obfitowało w wiele
atrakcji. Szkolna Grupa Teatralna Maska w krótkich etiudach jak zwykle
zaprezentowała się bezbłędnie. Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali
bardzo ciekawe widowisko będące interpretacją historii Kopciuszka. Na dzieci czekały warsztaty muzyczne „Wszystko gra”.
Gościem Herbaciarni Literackiej był kwartet bluesowy Garage Blues
Band – w składzie: ojcowie Piotr Jarco i Piotr Bryś oraz ich synowie Michał Bryś i Piotr Jarco. Bluesowe brzmienia niosły się echem po całej Węgierskiej Górce…
Niezwykła wyprawa w Himalaje
W czwartkowy wieczór 26 listopada każdy z uczestników spotkania
z cyklu “Zwykli ludzie w niezwykłych miejscach” mógł odbyć podróż w
Himalaje. Niezwykle barwna opowieść księdza Krzysztofa Cojdy, zdjęcia
z fantastycznymi krajobrazami górskimi sprawiły, że to spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci. Z niecierpliwością czekamy na kolejne prelekcje, na które już dziś serdecznie zapraszamy!
Zajęcia artystyczne
– wiklina papierowa
W listopadowe i grudniowe czwartki w
Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbywały się zajęcia artystyczne tworzenia ozdób
z wikliny papierowej. Zebrane osoby przy pomocy prowadzącej Joanny Kanik uczyły się wyplatania gwiazdek, serc, choinek i innych wiklinowych cudeniek. Warsztaty odbywały się w
przyjaznej atmosferze, pełnej radości z powoli
zbliżających sie świąt Bożego Narodzenia.
NOWINY Z GMINY
19
KULTURA
Co słychać w cięcińskim
Klubie Seniora „Przyjaźń”
Od dłuższego czasu w Cięcinie pojawiały się głosy seniorów o stworzeniu
możliwości spotkań w miłym towarzystwie w pobliżu miejsca zamieszkania.
Z inicjatywą powołania w Cięcinie Klubu Seniora wystąpił na zebraniu Rady
Sołeckiej w dniu 19 marca 2015r. członek Rady Sołeckiej – Franciszek Stopka. Członkowie Rady jednomyślnie poparli ten wniosek. Z kolei na Zebraniu
Wiejskim w dniu 26 marca 2015r. Przewodnicząca Rady Sołeckiej Krystyna Kuchejda w swoim sprawozdaniu poinformowała zebranych, że taki wniosek został przyjęty do realizacji. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Węgierska Górka –
Piotr Tyrlik poparł z zadowoleniem podjętą inicjatywę. W miesiącu kwietniu 2015
Z cisieckiego Klubu Seniora:
„75. ROCZNICA WYSIEDLEŃ
– Akcja Saybusch”
W tym roku mija 75. rocznica „Akcji Żywiec”, czyli wysiedleń ludności, które rozpoczęły się w nocy 21 na 22 września 1940 roku na Żywiecczyźnie
– w miejscowościach Jeleśnia i Sopotnia Mała. Do połowy grudnia 1940 roku
wysiedlono ponad 30 miejscowości a w transportach do Generalnej Guberni deportowano około 15 tysięcy ludzi. „Aktion Saybusch” (nazwa niem.) wiązała się z planami germanizacji terenów Żywiecczyzny, które miały stać się
bazą turystyczną dla górników i hutników ze Śląska. 31 października 1940
roku, nad ranem, wysiedlono 79 rodzin z Ciśca (392 osoby).
Na spotkanie październikowe w Klubie Seniora pt. „75. rocznica wysiedleń – Akcja Żywiec” przybyło kilka Pań – świadków tej historii, które jako dzieci z rodzicami zostały wypędzone ze swoich domów. Temat „Akcja Saybusch”
obszernie zrelacjonował zebranym zaproszony na spotkanie prelegent – historyk Piotr Rypień, który w swojej rozprawie doktorskiej pisze na temat okupacji niemieckiej na Żywiecczyźnie. Swój wykład opatrzył bogatą dokumentacją
zdjęciową z tamtego okresu, dzięki setkom zdjęć zrobionym przez Niemców.
W Ciścu wysiedlenia zostały upamiętnione symboliczną tablicą wmurowaną na
„...do krainy łagodności bramą...”
20
przystąpiono do realizacji tego zamierzenia. Opracowano ulotkę o klubach seniora, zwrócono się do ks. proboszcza o ogłoszenie parafialne w tej sprawie, opracowano i opublikowano afisze. Pomocy w rozpropagowaniu tematu udzieliła
nam Redakcja ciecina.eu, ogłaszając sondę w tej sprawie oraz publikując informację
o pierwszym spotkaniu zainteresowanych. Takie inauguracyjne spotkanie odbyło się w dniu 9.06.2015r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej przy Filii Biblioteki – w budynku OSP Cięcina. Redakcja ciecina.eu poinformowała internautów o powołaniu Klubu, przyjęciu nazwy Klubu „Przyjaźń” oraz wyborze Zarządu w składzie: Prezes Klubu – Franciszek Stopka, Zastępca Prezesa i
zarazem Skarbnik – Krystyna Kuchejda, Sekretarz – Władysława Waligóra, Członek Zarządu – Stefan Piela. Należy też podkreślić, że dużą pomocą w organizacji klubu służyli nam: Sołtys wsi – Antoni Figura, Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Krystyna Kuchejda oraz szefowa Filii Biblioteki Ewa Sikora. Nazwę
Klubu „Przyjaźń” przyjęliśmy, pragnąc nawiązać do działającego w Cięcinie od
1904 roku Katolickiego Stowarzyszenia „Przyjaźń”. W czasie drugiego spotkania w klubie powołaliśmy cztery sekcje zainteresowań: oświaty i kultury – kier.
Maria Sapeta, turystyczna – kier. Jerzy Czernek, komputerową – kier. Władysław Figura i fitness – kier. Józef Żur. Trzecie i czwarte spotkanie w Klubie w
dniach 11.08. i 8.09. poświęciliśmy omówieniu ważniejszych wydarzeń historycznych, a także dokonaliśmy zmiany dnia i godziny spotkań. Obecnie spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17:00. W dniu 8 października
odbyło się już piąte spotkanie Seniorów, które poświęcone było osobie Św. Jana
Pawła II. W dużym skupieniu wysłuchaliśmy wystąpienia Seniorki Marii Sapeta, która przedstawiła nam postać Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła
II. Niektórym słuchaczom ukazała się łezka w oku. Życiorys Świętego od narodzin aż po odejście do Domu Ojca, oprócz ciekawego tekstu był poparty materiałami poglądowymi.
Franciszek Stopka
ścianie budynku OSP w 60. rocznicę wysiedleń, gdzie w trakcie akcji wysiedleńczej zgromadzono ludność cisiecką. Należy wspomnieć, że 15 lat temu, inicjatorem jej powstania był nieżyjący już patriota lokalny i wizjoner Jan Żyrek.
Po prelekcji i dyskusji zgromadzeni w sali biblioteki przeszli pod tablicę upamiętniającą wypędzenia, gdzie wójt gminy Piotr Tyrlik złożył wieniec z białoczerwonymi kwiatami. Warto i należy mówić o wywłaszczeniach, wysiedleniach
i deportacjach jakimi byli poddani mieszkańcy naszego regionu, zwłaszcza w
kontekście pojawiających się sporów i walk o prawdę historyczną.
„...do krainy łagodności bramą...” to cytat z jednej z piosenek Wolnej Grupy Bukowina. Słowa te są doskonałym odzwierciedleniem koncertu
andrzejkowego, który odbył się w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka 28 listopada. Widzowie wraz ze wspaniałymi artystami odbyli niezwykłą,
liryczna podróż po krainie łagodności. Krainie, w której można było „złapać” oddech i choć na chwilę odpocząć od codziennego zgiełku i hałasu.
Wsłuchując się w teksty piosenek – napisanych głównie przez założyciela zespołu ś.p. Wojciecha Bellona – odkrywano niepowtarzalny klimat górskiego krajobrazu.
Na widowni zgromadzili sie zarówno Ci, którzy pamiętają zespół z czasów studenckich, jaki i Ci nieco młodsi – zasłuchani w piosenki w czasie
harcerskich ognisk czy biwaków gdzieś wysoko w górach. Nie brakowało
piosenek znanych i lubianych, takich jak: „Sielanka o domu”, „Pejzaże Harasymowiczowskie”, „Nuta z Ponidzia” czy „Chodzą ulicami ludzie”. Dziękujemy artystom oraz gościom za przepiękny wieczór.
NOWINY Z GMINY
BIBLIOTEKA
Zbliża się Wigilia.
Przyjmijcie od nas bibliotekarek życzenia, modlitwę i błogosławieństwo
na rozpoczynające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2016 Rok
Niech Dobry Bóg Was błogosławi i strzeże.
Niech pokój Dzieciątka Jezus spocznie na Was.
Niech Wasze drogi będą proste, a decyzje mądre.
Niech ominą Was choroby, lęk i smutek.
Niech zło nie ma do Was dostępu.
Niech Wasze twarze będą radością dla innych.
Niech Wasze serca będą otwarte na potrzebujących.
Niech wszystko co dobrego zrobicie, wróci do Was stokrotnie. Niech w Waszym życiu dzieją się dobre rzeczy!
życzą bibliotekarki z Bibliotek Publicznych
działających na terenie naszej gminy
WESOŁYCH ŚWIĄT
SCONTRUM
A CO TO TAKIEGO?
Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku 2015 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgierskiej Górce odbyło się scontrum zbiorów bibliotecznych, czyli kontrola zwana również inwentaryzacją. Dla wielu naszych
czytelników uczęszczających do biblioteki był to czas, kiedy musieli
uzbroić się w cierpliwość. Nie było bowiem możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Niektóre osoby pytały nas, dlaczego tak skrupulatnie
podchodzimy do tego zagadnienia. Postanowiłyśmy więc na łamach naszej
lokalnej gazety pośpieszyć z wyjaśnieniem. Rewizja zbiorów bibliotecznych
to obowiązek nałożony na bibliotekarzy, którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 listopada 1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem my bibliotekarze odpowiadamy za stan księgozbioru i musimy wykazać, czy wszystkie pozycje książkowe są fizycznie na stanie biblioteki. Należy do nas ukazanie braków względnych
(książki pożyczone czytelnikom i jeszcze nie zwrócone) oraz bezwzględnych
(książki, których nie ma w bibliotece i nie są odnotowane jako pożyczone).
Praca to mozolna i niestety nie należąca do naszych ulubionych a jednak konieczna. Zrozumie to każdy, kto odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Na początku grudnia scontrum powoli dobiegnie końca. Już
wkrótce nasi czytelnicy będą mogli na nowo odwiedzać swoją bibliotekę.
Korzystając z okazji, pragniemy ogłosić, iż do końca stycznia 2016 roku obo-
Świetlica izbą regionalną
wiązywać będzie u nas tzw. amnestia biblioteczna. Wszystkich czytelników,
którzy z różnych powodów zalegają z oddaniem książek serdecznie prosimy, by z niej skorzystali. W ramach amnestii nie będą musieli uiścić żadnej
karnej opłaty za przetrzymywanie książek. Zamiast tego zostaną obdarzeni serdecznym uśmiechem i podziękowaniem ze strony bibliotekarek :)
Niech powyższy rysunek wszystkim państwu poprawi humor. Parafrazując stare powiedzenie napiszę: „Nie taka bibliotekarka straszna jak ją
rysują!”
Agnieszka Dziedzic
kania opanowali bardzo szybko. Po zapracowanych przedszkolakach widać
było zadowolenie, gdyż tak niewiele brakuje do dobrej i ciekawej zabawy, a
wszystko w oparciu o historię tradycji.
Warto przekazywać dzieciom, że zachowały się przedmioty, którymi posługiwali się nasi ojcowie. O niektórych dowiedziały się przedszkolaki na kolejnych
pokazowych zajęciach w Bibliotece Tym razem zobaczyły, jak ludzie przędli na
kołowrotku. Zajęcia prowadziła pani Janina Bużko wraz z Panią Bibliotekarką
Heleną Śleziak. Co odważniejsi przędli wełnę, a chętnych, jak zwykle, nie brakowało. Podsumowaniem była plastyczna zabawa – dzieci wyklejając szablony owieczek oddawały im owcze runo, każdej owieczce nadając imię.
Tkactwo – tradycyjny zawód wykonywany ręcznie znany już od XIV w.
Tkactwu zostało poświęcone jedno ze spotkań z przedszkolakami w Bibliotece w Ciścu. Z przygotowanej przez lokalną twórczynię artystycznego tkactwa, Panią Janinę Bużko, prezentacji przedszkolaki najpierw dowiedziały się
jak zbudowane jest krosno. To była teoria, zaś praktyka zaciekawiła dzieci znacznie bardziej. Nie lada odkryciem stało się ręczne krosno. Tkanie spodobało się
zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Mali tkacze trud ręcznego przety-
NOWINY Z GMINY
21
BIBLIOTEKA
Z nami nuda się nie uda!
Po dniu wypełnionym obowiązkami zawodowymi, szkolnymi, czy też domowymi dobrze
znaleźć sobie miejsce, które będzie azylem,
miejscem odpoczynku, wewnętrznego rozwoju,
doskonalenia swoich umiejętności manualnych,
plastycznych. W Cięcinie miejscem takim z całą
pewnością jest biblioteka i działająca przy niej
świetlica. To właśnie tutaj specjalnie dla kobiet
pragnących zgłębić tajniki pielęgnacji swojej
urody zorganizowane zostały warsztaty kosmetyczne wzbogacone w darmowe zabiegi pielęgnacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną
osobę. Świetlica w Cięcinie stała się również
miejscem spotkań emerytów, którzy pragną spędzać aktywnie czas. W dniu 9 czerwca 2015 roku
powołany został do życia Klub Seniora Przyjaźń,
którego prezesem został pan Franciszek Stopka.
Aktywni seniorzy spotykają się w każdy drugi
czwartek miesiąca właśnie w świetlicy w Cięcinie na tematycznych spotkaniach, by w miłym towarzystwie wspólnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania i życiowe pasje. Dzięki uprzejmości państwa Władysława i Bogusławy Wolnych
właścicieli Zakładu Przetwórstwa Mięsnego
możliwe było zorganizowanie kosztownych
warsztatów dla dzieci i młodzieży „Malowanie na
szkle”. Prowadziła je pani Agnieszka Tyrlik,
która z wielką cierpliwością uczyła uczestników
warsztatów trudnej techniki malowania specjalnymi, witrażowymi farbami rysunków na szkle.
Lato to szczególnie aktywny czas w działalności
świetlicy w Cięcinie. „Wakacje z biblioteką” to
hasło tegorocznych wakacji, w czasie których odbywały się warsztaty plastyczne (Słoneczna Pracownia), warsztaty kulinarne (Kuchnia na Wesoło), artystyczne zajęcia pt. Papierowe Rzeźby
oraz Filcomania. W prowadzenie kulinarnych zajęć aktywnie włączyło się Koło Gospodyń Wiej-
skich z Cięciny. W czasie wakacji ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Zabierz książkę na wakacje”. Oto jego laureaci: 1
miejsce Zofia Sobel, 2 miejsce Paulina Madejczyk i Weronika Ożóg, 3 miejsce Julia Madejczyk. Na zakończenie lata w świetlicy w Cięcinie zorganizowana została impreza pt. Rock Party. W zabawie wzięło udział ponad 100 harcerzy
z Hufca ZHP Węgierska Górka czyli z terenu
gmin Węgierska Górka, Milówka oraz Ujsół. Na
parkiecie przy szalonej muzyce lat 80. królowały
panie i panowie w prawdziwie rockowych strojach. Nie brakowało zabawy, uśmiechów i konkursów, wśród których największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na Królową i Króla balu. To zaszczytne miano uzyskała druhna
Gabrysia Dziedzic z DH Szwadron z Węgierskiej
Górki oraz druh Tomasz Radachoński z DH Zośka z Ujsół. Stałym punktem w pracy świetlicy i
biblioteki w Cięcinie są odwiedziny przedszkolaków, które połączone są zawsze z czytaniem książek oraz plastycznymi zajęciami. Również do tradycji działalności świetlicy wpisała
się Plastyczna Pracownia, czyli cykl spotkań dla
dzieci mający na celu rozwój zdolności plastycznych i artystycznych u dzieci. We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Cięciny
zorganizowane zostały ‘Warsztaty papierowej wikliny”, które odbywały się w listopadowe wtorki. W czasie ich trwania uczestnicy wykonywali piękne serduszka, świąteczne wianki, dzwoneczki oraz choinki.
Zakorzenienie
12 listopada w Świetlicy Bibliotecznej w Ciścu odbyła się prelekcja
poświęcona „Tożsamości Górala”. Wykład przygotowała i poprowadziła Pani Barbara Rosiek. Dotykał on aspektów góralszczyzny na wielu płaszczyznach. Tożsamość to wartość wieloznaczna: bo – lokalna, regionalna, narodowa a także globalna. Ale nade wszystko prawdziwy góral to
ten, który kultywuje i pielęgnuje tradycję góralską. Zatem pamiętajmy
– kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie – zaczynając od wartości lokalnej.
22
NOWINY Z GMINY
BIBLIOTEKA
Narodowe Czytanie
w bibliotece w Żabnicy
też okazją do otrzymania pamiątkowej kartki z
okolicznościową pieczęcią. Prezydent RP w liście
zapowiadającym akcję podkreślił, że “...lektura
książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając
wyobraźnię sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat...”.
Tego typu akcje są doskonałą okazją do tego, aby
zainteresować lekturą szerokie grono osób, które na co dzień nie sięgają po książki. Dlatego też
mamy nadzieję, że w kolejnych latach Narodowe Czytanie stanie się nie tylko narodową tradycją,
ale i tradycją kultywowaną w Gminie Węgierska Górka.
mgr Joanna Kanik
Biblioteka i świetlica
w Żabnicy zaprasza
nane różnymi technikami. W bibliotece nie zabrakło też zajęć kulinarnych, na których dzieci
mogły zjeść własnoręcznie zrobione i udekorowane ciasteczka. Oferta świetlicy dla starszych
osób to zajęcia fitness senior, które cieszą się
wśród pań dużą popularnością. Zapraszamy do korzystania z oferty książkowej biblioteki oraz zajęć organizowanych w świetlicy, z pewnością każdy wybierze coś interesującego dla siebie.
mgr Joanna Kanik
Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu, które 5 września odbyło się
tym razem w filii bibliotecznej w Żabnicy. W tym
roku czytaliśmy “Lalkę”, Bolesława Prusa. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej, która ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz polskich pisarzy.
Specjalnie na tę okazję została przygotowana przez
panie Cecylię Bochenek i Joannę Kanik scenka
teatralna zaczerpnięta z “Lalki” Bolesława Prusa. Scenkę tę przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej w Żabnicy: Dawid Kozieł i Karol
Wolny oraz uczennica klasy I gimnazjum publicznego w Żabnicy – Karolina Kubień. Spektakl
ten odbył się w plenerze – na skwerze przed biblioteką i został nagrodzony przez licznie zgromadzoną publiczność gromkimi brawami. Następnie akcja przeniosła się do biblioteki, gdzie
uczestnicy Narodowego Czytania odczytali wybrane fragmenty “Lalki”. W wydarzeniu tym
uczestniczyli m.in. radna Węgierskiej Górki pani
Anna Kalinowska, radny wsi Żabnica pan Janusz
Kanik, nauczycielka języka polskiego SP w Żabnicy pani Cecylia Bochenek, nauczycielka Pani
Gabriela Biegun, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żabnicy, czytelnicy biblioteki, dzieci ze
SP i GP w Żabnicy, panie bibliotekarki z GBP w
Świetlica w Żabnicy działająca przy bibliotece jest miejscem, gdzie można twórczo i aktywnie spędzić swój wolny czas. Zajęcia, które organizowane są w świetlicy przeznaczone są dla
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym dla młodzieży oraz osób starszych. Z myślą o najmłodszych zostały zorganizowane cykliczne zajęcia literacko-plastyczne, na których dzieci poznają literaturę dziecięcą a także różne techniki plastyczne. Podczas zajęć ich uczestnicy nie tylko słuchają bajek i opowiadań, ale także uczą się
współpracy w grupie, samodzielności oraz rozwijają takie umiejętności jak: pamięć, koncentrację, spostrzegawczość oraz zdolności manualne i ruchowe. Dla dzieci starszych i młodzieży
organizowane są zajęcia i warsztaty wymagające już większych umiejętności manualnych. Są to
zajęcia z techniki origami, papieroplastyka, bibułkarstwo, papierowa wiklina, malarstwo, rzeźba. Olbrzymią popularnością cieszyły się warsztaty pt. “Jesienne inspiracje”, na których powstało
wiele ciekawych i twórczych prac. W grudniu natomiast prowadzone były “Świąteczne warsztaty”, w których uczestniczyć mogły zarówno
NOWINY Z GMINY
WG i filii w Ciścu i Cięcinie z panią dyr. Danutą Pawlus. W przerwie między czytaniem wyświetlona została prezentacja multimedialna,
która przybliżyła uczestnikom akcji Narodowego Czytania epokę ,w której rozgrywa się powieści, jej nurty artystyczne oraz obraz społeczeństwa tego okresu. Narodowe Czytanie było
dzieci jak i osoby dorosłe. Na zajęciach powstały piękne dekoracje świąteczne takie jak: stroiki,
wianki, dzwonki, choinki i inne ozdóbki wyko-
23
OŚWIATA
AKTYWNY WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W WĘGIERSKIEJ GÓRCE…
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016, pełne werwy, sił i pomysłów do pracy przedszkolaki z Węgierskiej Górki, wraz z wychowawcami, wzięły udział w kilku, bardzo ciekawych wydarzeniach o których chcemy Wam opowiedzieć.
Pierwszym z nich było: WIELKIE SPRZĄTANIE ŚWIATA. W weekend 18-20 września odbył się wielki finał sprzątania świata – Polska 2015.
Nasze przedszkole postanowiło się zaangażować w akcję Fundacji Nasza
Ziemia i zrobić coś dla środowiska. W piątek 18 września każda grupa rozmawiała nt. czym jest ekologia, co to znaczy być ekologiem, jak możemy
dbać o Ziemię itp. Po krótkiej prelekcji, razem z wychowawcami grup, wyszliśmy na spacer po najbliższej okolicy, aby posprzątać porozrzucane i przywiane przez wiatr śmieci. Dzięki tej akcji uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest dbanie o środowisko. Wszyscy postanowiliśmy być prawdziwymi
ekologami, obiecaliśmy, że nie będziemy śmiecić oraz, że będziemy segregować odpady. Bo w końcu, czysta Ziemia to Piękna Ziemia! Kolejnym wydarzeniem był: OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 21 września nie zabrakło w naszym przedszkolu śpiewu, tańca i zabawy. Zaraz po śniadanku, dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych wraz
z wychowawcami zebrały się w jednej sali, by wspólnie świętować tak ważny dzień. Śpiew i radość niosła się po całym przedszkolu, a na twarzach naszych milusińskich malowały się cudne rumiane uśmiechy. Dzieci integrowały
się ze sobą, wspólnie uczestnicząc w zabawach ruchowych i konkursach.
Na koniec naszego świętowania, ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia, z
napisem: Ogólnopolski dzień przedszkolaka. Następnie przedszkolaki rozeszły się do swoich sal, gdzie odbyły się gry i zabawy w mniejszych grupach. Ten dzień na pewno zapadnie nam na długo w pamięci... Oj się dzieje! Następne ważne wydarzenie w naszym przedszkolu, to: SPOTKANIE
Z POLICJANTKĄ. Wraz z początkiem roku, jednym z poruszanych zagadnień, był temat: „Bezpieczna droga do przedszkola”. W związku z tym,
końcem września, zaprosiliśmy do naszego przedszkola bardzo ważnego
gościa – Panią asp.Mirosławę Gruszkę z żywieckiej Komendy Policji. Przypomniała nam ona 5 zasad przechodzenia przez jezdnię, uwrażliwiła nas
na to, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i chodnikach. Pani policjantka nauczyła nas w bardzo prosty sposób numeru alarmowego 112 (1-buzia,1-nasek,2-oczka) dzięki czemu utkwił on bardzo szybko w pamięci dzieci. Pani aspirant powiedziała nam także, jak mamy postępować gdy spotkamy bezdomnego, agresywnego psa. Dzięki tym profilaktycznym zajęciom,
nauczyliśmy się bardzo dużo i na pewno będziemy bardziej ostrożni i odpowiedzialni w sytuacjach niebezpiecznych. Październik w naszym przedszkolu, przyniósł ze sobą kolejne wydarzenie w którym wzięliśmy udział,
a mianowicie: ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA. W tym dniu każda grupa przedszkolna, przeprowadziła zajęcia pod kątem drzewa. Poznawaliśmy różne rodzaje drzew, ich budowę i podział na liściaste i iglaste. Rozmawialiśmy o tym, co dają nam drzewa i o tym, co mogłoby się stać gdy-
by drzew nie było. Każda grupa wykonała prace plastyczne o tematyce „drzewa”. Prace były wyjątkowe, nie zabrakło przestrzennych choinek, dużych
drzew na arkuszach szarego papieru oraz mniejszych równie efektownych
prac. Ten dzień uświadomił przedszkolakom, jak ważne dla naszego zdrowia i życia są drzewa. Miejmy nadzieje, że te postawy proekologiczne będą
się u dzieci coraz mocniej kształtować i wyrosną z nich prawdziwi strażnicy przyrody.
Oprócz wymienionych, ważniejszych wydarzeń, wraz z początkiem roku
Przedszkole zgłosiło swój udział w kilku programach edukacyjnych, takich
jak: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato, wolę wodę!” oraz „Zęby
małego dziecka”. O efektach udziału w wymienionych programach, opowiemy Wam w kolejnym artykule…
Oprócz udziału w programach, przedszkole nawiązało współpracę z Biblioteką Publiczną, gdzie co dwa tygodnie chodzimy na ciekawe lekcje biblioteczne. Ponadto zaangażowaliśmy się w kolejną edycję akcji charytatywnej
„Nakrętki dla Krystianka”, które zbieramy, a później przekazujemy jego rodzicom. Nawiązaliśmy także współpracę z Organizacją Odzysku Reba, zbierając zużyte baterie i akumulatory do specjalnie przygotowanego pojemnika. Dodatkowo w ramach recyklingu, zbieramy puste pojemniki po kleju Amos. Co ważne – po napełnieniu całego pojemnika placówka otrzyma
karton z pełnymi tubkami kleju.
I tak minęły pierwsze dwa miesiące w Przedszkolu w Węgierskiej Górce. Jednak już powstaje wiele inicjatyw i planów, które będziemy realizować w czasie całego roku i o których będziemy Was informować w kolejnych artykułach. UWAGA! Ważna wiadomość! Zapraszamy wszystkich na
naszą nowopowstałą stronę internetową, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji z życia Przedszkola Publicznego w Węgierskiej Górce. Nasz adres to: .http://przedszkole_wg.przedszkolowo.pl/ ZAPRASZAMY!
Kinga Żółta /wychowawca/
Co się dzieje w Przedszkolu Nr 2 w Ciścu
Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 2 października 2015 r. w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ciścu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci ubrane w odświętne stroje powitane zostały przez dyrektora przedszkola i nauczycieli. Następnie przystąpiły do wykonywania zadań: ćwiczenia sprawnościowe,
rozwiązywanie zagadek, udzielanie odpowiedzi na pytania regulujące życie w grupie rówieśników. Przedszkolaki były bardzo dzielne, poradziły sobie nawet z najtrudniejszym zadaniem – wypiciem soku z cytryny. Większość z nich miała wówczas uśmiech na twarzy z niewielkim grymasem. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, zostały pasowane przez dyrektora dużym pędzlem
na dzielnego przedszkolaka. Otrzymały piękne dyplomy i kolorowe plakietki . Poszczególnym
grupom zostały przypisane nazwy: grupie młodszej – Krasnoludki, grupie starszej – Muchomorki.
Cała uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem. Na Sali panowała miła i serdeczna atmosfera, która na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Mgr Janina Śleziak, Mgr Anna Dziedzic – Majdak
24
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
Atrakcje październikowo-listopadowe w przedszkolu
*Październik obfitował w liczne atrakcje związane z realizacją zadań przedszkola. Dzieci wzięły
udział w wycieczce do gospodarstwa przetwarzającego owoce na soki, do Państwa Dziedziców. Zobaczyły proces tworzenia soku jabłkowego oraz dokonały degustacji. Sok bardzo im smakował a maluchy
zadawały niesamowicie dużo pytań, co świadczy o ich
zainteresowaniu tematem. Nauka poprzez przeżywanie
jest ważnym elementem pracy przedszkola.
*Dnia 19.10.2015r. w Przedszkolu był dzień eksperymentalny. Dzieci wzięły udział w warsztatach
,,Tajemnice dźwięku”. Podczas zajęć poznały w jaki
sposób rozchodzi się dźwięk, gdzie go słychać i dlaczego. Spróbowały wcielić się w badacza i wykonywały proste ćwiczenia z materiałem i sprzętem
dźwiękowym. Warsztaty były niezwykle uczące i ciekawe, absorbowały wszystkie dzieci. W miesiącu
grudniu zaplanowano jeszcze dwa dni ekspery-
mentów, a mianowicie ,,Dlaczego mydło myje?”–
grudnia, oraz ,,Pieczemy pierniki” – 18 grudnia. Zabawa będzie przednia, a dzieci uszczęśliwione i radosne. Pozyskiwanie wiedzy w praktyce to świetny sposób na zaspokajanie wiedzy poznawczej
przedszkolaka.
*W dniach 5-9 listopad w przedszkolu odbywały
się dni bajkoterapii. W zaplanowanych zajęciach na
podstawie przedstawień teatralnych ,,Syrenka” i
,,Przypowieść o talentach” oraz bajek czytanych przez
nauczycieli, dzieci wzbogacały swoja wiedzę na temat sposobu zachowania się w grupie, zasad i
norm panujących w społeczeństwie oraz sposobami
reagowania na zło i sytuacje wymagające pomocy
dorosłych. Zajęcia podobały się przedszkolakom, jak
również wyzwalały pożądane emocje.
*W dniu 5 listopada, za zgodą rodziców odbyła
się sesja zdjęciowa dla dzieci. W jesiennym klima-
Przedszkolaki z Żabnicy
,,Sprintem do Maratonu”
W słoneczne środowe przedpołudnie dnia 28
października 2015 roku wszystkie przedszkolaki razem ze swoimi wychowawczyniami oraz panią dyrektor Marią Figura- Motyka wzięły udział
w I Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków
i tym samym dołączyły do grona małych maratończyków.
Impreza sportowa zorganizowana została na
miejscowym stadionie sportowym klubu ,,SkałkaŻabnica”, nad jej przebiegiem czuwały panie nauczycielki pracujące w Przedszkolu. Przedszkolaki
ubrane w sportowe stroje wyruszyły z przedszkola na stadion , gdzie przed rozpoczęciem maratonu
wzięły udział w rozgrzewce przeprowadzonej przez
cie wydano kalendarz na 2016r. z portretami dzieci uczęszczających do przedszkola oraz grupowe zdjęcia ,,Krasnoludków” i ,,Muchomorków” – grup
przedszkolnych. Pamiątka będzie na cały 2016 rok.
*W dniu 25 listopada zaplanowano otwarte zajęcia dla rodziców dzieci 3,4 –letnich ,,O księżniczce
Zuzance i rycerzu Witaminku’’– promujące zdrowy
styl życia oraz wpływ witamin na zdrowie dzieci,
zwłaszcza podczas jesienno-zimowej aury. Dla
grupy starszej (5,6 –latki) otwarte zajęcia dla rodziców odbyły się z kolei dnia 27 listopada. Tematem
były,,Andrzejkowe wróżby’’, przybliżające dzieciom
tradycje naszego regionu i kraju.
*Cały zaplanowany okres przedświąteczny zakończy się Mikołajkami 4 grudnia, wspomnianymi już warsztatami naukowymi oraz wspólną ,,Wigilijką Przedszkolną”.
Mgr Danuta Kalfas
p. Basię. Następnie wszystkie dzieci oraz panie ustawiły się na linii startu i pobiegli… Z ogromną radością oraz zapałem wszyscy uczestnicy maratonu
dobiegli do mety. Jednak apetyt dzieci na sportowe
wyczyny nie miał końca i jeszcze kilkakrotnie przebyły one wyznaczony dystans.
Na zakończenie Przedszkolnego Maratonu
wszystkie dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami oraz nagrodami. Każdemu przedszkolakowi
został wręczony przez panią dyrektor medal oraz dyplom małego maratończyka.
Wydarzenie to na pewno pozostanie na długo w
naszej pamięci w postaci radosnych wspomnień.
Mamy nadzieję, iż dzięki takim imprezom jak ,, Maraton Przedszkolaków” zachęcimy dzieci oraz ich rodziców do częstszego podejmowania różnych aktywności fizycznych, co na pewno odbije się pozytywnie na ich zdrowiu oraz samopoczuciu.Akto wie,
może w przyszłości usłyszymy o wielkiej karierze sportowej, któregoś z naszych małych przedszkolaków.
,, I Maraton Przedszkolaków” spodobał się bardzo wszystkim uczestnikom, tak że na pewno
weźmiemy udział w kolejnej jego edycji.
mgr Ewa Suchanek
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce
JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ
Na początku roku szkolnego 2015/16 nasza szkoła otrzymała tytuł i Certyfikat „Szkoły z Klasą 2.0”,
na który czekaliśmy z niecierpliwością. To efekt dziesięciomiesięcznej wspólnej, wytężonej pracy. Jest to
dla nas ogromne wyróżnienie, satysfakcja i motywacja
do dalszych działań. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w Programie pani Dyrektor wręczyła
Dyplomy na uroczystości rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
„Szkoła z Klasą” to ogólnopolski program, w który zaangażowana była cała szkoła – dyrektor (I. Lach),
koordynator (J. Figat), 4 nauczycieli (U. Kuta, T. Gawlińska,A. Skrzypek, D. Waligóra). Działaliśmy razem,
ale każdy w swoim wymiarze. Sumą tych działań była
NOWINY Z GMINY
zmiana całej szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów. Program skupiał
się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwijał u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczył odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać
ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Uczył pracy zespołowej,
współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwijał
umiejętność wystąpień publicznych.
Program trwał cały rok szkolny (od września do
sierpnia), w trakcie którego uczniowie, wspólnie z
nauczycielami realizowali różnorodne zadania
zgodnie z opracowanym całorocznym harmonogramem działań. Swoje zadania nauczyciele przedstawiali na bieżąco na platformie programu Szkoła
z klasą 2.0 oraz na stronie internetowej naszej
szkoły. Tegoroczna edycja programu Szkoła z
Klasą 2.0 prowadzona była pod hasłem ,,CZYTAMY I ODKRYWAMY”. Uzyskaliśmy też tytuł
Szkoły eksperckiej.
My nauczyciele, mimo ogromu pracy jesteśmy
bogatsi o nowe doświadczenia, zdobyliśmy nowe
umiejętności związane z TIK, pracowaliśmy innowacyjnymi metodami pracy: projektu, odwróconej
lekcji. To była wspaniała i bardzo ciekawa forma wykorzystania potencjału, umiejętności i zdolności naszych uczniów.
Jolanta Figat
25
OŚWIATA
Sukcesy sportowe
Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce jest
dumna ze swoich uczennic i uczniów, którzy w roku
szkolnym 2014/2015 odnieśli olbrzymi sukces, wygrywając rywalizację wśród szkół podstawowych.
Zdobyli największą ilość punktów we wszystkich dyscyplinach sportowych łącznie w całym roku szkolnym. Na to pierwsze miejsce złożyły się 1 lub 2 i 3
miejsca zdobyte w zawodach powiatowych. Uczniowie 8 razy zajęli od 1 do 5 miejsca w zawodach rejonowych oraz 1 i 7 miejsce w zawodach wojewódzkich. Uczniowie zajęli także 6 miejsce w Mistrzostwach Polski, zawodach z rangą międzynarodową. 1 października w Hali Widowiskowo– Sportowej w Węgierskiej Górce odbyło się uroczyste pod-
sumowanie rywalizacji szkół za rok 2014/2015 zorganizowana przez Powiatowy Związek Sportowy.
Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy p. P. Tyrlik,
oprawę artystyczną przygotowała SP w Węgierskiej
Górce. Zaproszono władze powiatu, starostwa i
przedstawicieli gmin z całego powiatu. SP w Węgierskiej Górce była dumna odbierając puchar i nagrody. Można osiągnięcia przedstawiać w liczbach,
ale najważniejszy w tym jest uczeń, jego rozwój, codzienna ciężka praca przez wiele lat. Wiele szkół w
powiecie i województwie ma klasy sportowe, kładąc
nacisk na jedną dyscyplinę sportową. Uczniowie równocześnie trenują w szkole i w klubie. Rywalizacja
z takimi szkołami jest bardzo trudna. SP w Węgierskiej Górce od wielu lat stawia nacisk na wszechstronny rozwój uczniów w wielu dyscyplinach.
Nauczyciele wf są zdania, że należy dać dziecku możliwość poznania i polubienia różnych dyscyplin
(lekkiej atletyki, biegów przełajowych, piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, pływania, jazdy na nartach).
Uczeń po nabyciu odpowiednich umiejętności
jest w stanie sam odnaleźć dla siebie dyscyplinę sportową , którą będzie uprawiał w dorosłym życiu z przyjemnością nie rezygnując tym samym z szeroko pojętej aktywności fizycznej, która jest tak ważna dla
naszego zdrowia. Uczniom i uczennicom, którzy
osiągnęli sukces, a obecnie są gimnazjalistami życzymy wielu satysfakcji z uprawianych dyscyplin,
w których osiągnęli sukcesy.
Mgr Beata Biegun
Nasi uczniowie w Szkole Tańca
SWING ŻYWIEC
W sobotę – 31 października – wszyscy miłośnicy tańca z naszej szkoły, mieli okazję pogłębiać swoje umiejętności taneczne w SWINGU. Warsztaty poprowadził p. Michał Stasica, trener i sędzia tańca towarzyskiego. Podczas specjalnie dla nas zorganizowanych zajęć, uczyliśmy się nowych układów choreograficznych, doskonaliliśmy technikę tańca i ... oczywiście świetnie się bawiliśmy! Miło i przyjemnie spędziliśmy czas w szkole, a przy tym
dużo się nauczyliśmy. Teraz utrwalamy zdobyte doświadczenia taneczne
i myślimy o kolejnym wyjeździe na spotkanie z tańcami latynoamerykańskimi.
Lucyna Kurtyka
Święto Szkoły
Klasy czwarte, piąte i szóste wyruszyły pod opieką swoich wychowawców na rajd szlakiem fortów obronnych Węgierskiej Górki. Celem rajdu było poznanie szlaku, najważniejszych fortów z ich usytuowaniem, zwiedzenie muzeum w Forcie “Wędrowiec” i wysłuchanie historii obrony naszej miejscowości we wrześniu 1939 roku, a przede wszystkim oddanie czci naszym Bohaterom – Patronom szkoły. Na
trasie rajdu uczniowie brali udział w konkurencjach sprawnościowych,
wykazywali się umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy i rozwiązywali test wiedzy o bohaterskiej obronie Węgierskiej
Górki. Wszystkie konkurencje były odpowiednio punktowane. Na zakończenie rajdu wszyscy wzięli udział w ognisku, przy którym harcerze
śpiewali piosenki, a uczniowie i nauczyciele posilili się pieczoną kiełbaską i gorącą herbatką. Ogłoszono również zwycięzców rajdu. Najwyższą punktację zdobyła klasa Va pod opieką pani mgr Anity Skrzypek, drugie miejsce zdobyła klasa 6a pod opieką pani mgr Jolanty Lubos, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 5b pod opieką pana mgra
26
Wojciecha Sobla, która z kolei najlepiej napisała test z wiedzy historycznej. Zwycięzcom pogratulowała Pani Dyrektor i wręczyła nagrody. Kiełbaski i słodycze na ognisko zafundowała uczniom Rada Rodziców.
mgr Jacek Biłko
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
Książki naszych marzeń
W roku szkolnym 2015/16 Ministerstwo
Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
rozpoczęło realizację programu “Książki naszych marzeń”. Jego celem jest rozwijanie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program
dotyczy wyłącznie szkół podstawowych, które wystąpią o dofinansowanie zakupów książek.
Placówki te otrzymają środki na zakup nowości książkowych. Wielkość kwoty dofinanso-
wania uzależniona jest od ilości uczniów w
szkole i waha się od 1000 do 2170 zł. Stanowi
to 80% całkowitej wartości. Brakujące 20% należy uzupełnić ze środków własnych. Szkoły,
które przystąpiły do programu “Książki naszych
marzeń” zostały zobowiązane do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu propagowanie czytelnictwa. Intencją twórców
programu było również nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi bibliotekami (szkolnymi,
Święto Niepodległości
9 listopada uczciliśmy w naszej szkole rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy Vb. Swój
program poświęcili przede wszystkim temu, jak dzisiaj rozumiemy słowo
patriotyzm oraz jak każdy z nas może na co dzień wypełniać obowiązki wobec Ojczyzny. Po programie piątoklasistów wystąpili laureaci szkolnego etapu Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
brali także udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości, czyli w
uroczystej mszy świętej odprawionej 11 listopada w kościele Przemienienia Pańskiego. Po jej zakończeniu przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty pod fortem Wędrowiec, aby w ten sposób upamiętnić obrońców naszej
Ojczyzny.
Ewa Mikusek
NOWINY Z GMINY
publicznymi i pedagogicznymi) działającymi lokalnie.
Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce złożyła wniosek o dofinansowanie w czerwcu 2015
r. i cierpliwie czekała na obiecane pieniądze. I
wreszcie nadszedł ten dzień! Zakupy nie stanowiły żadnego problemu – wykaz książek od
dawna był gotowy. Jego trzon stanowiły pozycje
zaproponowane przez uczniów w trakcie Ogólnopolskich Wyborów Książek (więcej na ten temat – Nowiny z Gminy nr 69/2015). Pozostało
tylko sprawdzić, gdzie są dostępne wymarzone
książki i czekać na dostawę.
W październiku dotarły pierwsze egzemplarze. Zbiory biblioteczne zostały wzbogacone o ponad dwieście nowych książek. Znalazły się wśród
nich pozycje zamówione przez uczniów, a także
sporo książek dla maluchów – pisanych dużą
czcionką. Liczną grupę zainteresowanych zwierzątkami hodowanymi w domu powinna zadowolić seria “Hobby”. Są jeszcze książki o samochodach, jeździe konnej i oczywiście “czytadełka”. Pełna lista nowości zostanie opublikowana
na stronie biblioteki szkolnej po opracowaniu
wszystkich książek. Pierwsza partia jest już gotowa i poszła w świat, czyli do domów. Przebojem okazały się książki poświęcone piłce nożnej i grze komputerowej Minecraft, które błyskawicznie zniknęły. W następnych dniach pojawiały się i znikały kolejne pozycje.
Na ostateczne wnioski jeszcze za wcześnie,
ale już teraz widać, że po udostępnieniu pierwszej partii nowości książkowych wyraźnie wzrosła dzienna ilość wypożyczeń. Oby tak dalej!
Urszula Kuta
ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH
Dnia 21 września 2015r. w dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiały swoje role, popisywały się recytacją, śpiewem, tańcem i inscenizacją. Należy pochwalić pierwszoklasistów, bo w
tak krótkim czasie przygotowali swój bogaty w treści program oraz
pięknie go zaprezentowali. Podkreślić należy również ich duże zainteresowanie, skupienie oraz wzorowe zachowanie w trakcie całej uroczystości.
Tę postawę uczniów zauważyli goście, a Wójt Gminy p. Piotr Tyrlik, który z wielką uwagą śledził przebieg uroczystości, nie krył podziwu i uznania dla małych aktorów, nagradzając ich wieloma ciepłymi słowami i gromkimi brawami.
Niemniej od pierwszoklasistów wzruszeni i przejęci byli ich rodzice. Wielu z nich po raz pierwszy było świadkiem takiej uroczystości. Mocno przeżywali występy oraz przyzwyczajali się do kolejnego etapu w życiu swego dziecka, które teraz zostało uczniem.
Po ślubowaniu i pasowaniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Następnie rodzice założyli swoim dzieciom mundurek szkolny, a
pani dyrektor wraz z gośćmi wręczyli tarcze. Od Rady Rodziców dzieci zostały obdarowane „Rogami obfitości”, wypełnionymi po brzegi słodyczami, a od radnych otrzymali światełka odblaskowe. Na koniec goście życzyli pierwszakom uśmiechów, wesołych przyjaciół, wzajemnej
życzliwości i samych dobrych ocen.
Wychowawcy klas pierwszych: B.Duc, U.Kusa
27
OŚWIATA
Zespół Szkół Publicznych w Ciścu
ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW
14 X to dzień, w którym wszyscy pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. Dzień ten w Zespole Szkół Publicznych w Ciścu jest także świętem pierwszoklasistów. Jak co roku najmłodsi uczniowie złożyli swoje ślubowanie. Najpierw zapoznali się z symboliką naszego sztandaru, aby później w obecności rodziców i nauczycieli wypowiedzieć słowa przysięgi. Całość uroczystości dopełniło przedstawienie, w którym nowopasowani wychowankowie udowodnili , że są godnymi uczniami Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ciścu. Po przedstawieniu najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki a uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wychowawczynie klas pierwszych mgr C. Motyka , mgr L. Fijak
Nocowanki
„Nocowanki” w szkole w Ciścu cieszą się wśród uczniów klasy trzeciej wielkim zainteresowaniem. To supersposób na integrację zespołu
klasowego, wspólne zabawy, konkursy, aktywne spędzanie czasu wolnego i doskonalenie czynności samoobsługowych. Wspólne rozgrywki uczą rywalizacji, współdziałania w zespole, umiejętności wygrywania a przede wszystkim radzenia sobie z porażką. Propagowane jest także zdrowe odżywianie. Uczniowie samodzielnie przygotowują posiłki
m.in. kanapki, sałatki owocowe. Wychowawca ma możliwość lepszego poznania swoich wychowanków w innych okolicznościach niż zajęcia lekcyjne.
mgr Małgorzata Sobel
WŁADYSŁAWOWO 2015
To już kolejny raz trzecioklasiści z Ciśca przebywali na „Zielonej Szkole” w „Baltic Sport” w Chłapowie. Atrakcyjne położenie ośrodka, piękna
pogoda, przyjazna atmosfera sprzyjały wypoczynkowi i nauce oraz pozwoliły
dzieciom przeżyć wspaniałą nadmorską przygodę. Uczniowie uczestniczyli
w wielu zajęciach, poznali ciekawe miejsca m.in. Władysławowo, Rozewie, Trójmiasto, Półwysep Helski a także zdobyli wiele informacji o nadmorskim terenie. Wielkim przeżyciem dla nich były: pobyt w „Ocean Parku”, rejs statkiem oraz wyjście po 400-stu schodach na wieżę Kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Pobyt na „Zielonej Szkole” to również fantastyczny wyjazd integracyjny.
Uczniowie mogli lepiej się poznać i spędzić ze sobą więcej czasu, ale przede wszystkim uwierzyć w siebie, że z dala od domu rodzinnego świetnie
potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach. Trudno wyrazić w słowach jak
wiele zalet miał wyjazd. Najlepszym tego dowodem były uśmiechy dzieci i wspomnienia, jakie ze sobą przywiozły.
ŚWIATOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej
okazji uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu wzięli udział w konkursie na „najbardziej misiową klasę”. Udekorowali
swoje klasy w kolorowe pluszaki oraz sami przebrali się za misie. Również
panie wychowawczynie włączyły się do udziału w konkursie. Wyniki zostały ogłoszone 7 grudnia 2015r. na specjalnym Mikołajkowym apelu. Zwycięzcami okazały się…wszystkie klasy! IA, IB, IIA, IIB i III! W nagrodę
każda z nich otrzymała swojego klasowego misia. Wychowawczyniom misiowych klas gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok.
mgr Magdalena Śliwa
28
Swoją wiedzę i umiejętności trzecioklasiści zaprezentowali na zajęciach
otwartych dla rodziców. Wdzięczność i podziękowanie wyrażam rodzicom
i sponsorom, dzięki którym dzieci mogły przeżyć wspaniałą przygodę. Podsumowaniem niech będzie cytat: „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.
mgr Małgorzata Sobel
Odwiedziny św. Mikołaja w
Zespole Szkół Publicznych w Ciścu
W dniu 7 grudnia 2015 r. naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Był to
dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty.Z tej okazji, dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną przygotowały występ artystyczny pt. „W krainie świętego Mikołaja”, a uczniowie klas
I-III piosenki i układy taneczne. Ponadto dzieci, młodzież oraz nauczyciele,
aby godnie przyjąć gościa założyli mikołajkowe czapki. W podziękowaniu za zaproszenie, Mikołaj obdarował wszystkich uczniów słodkimi upominkami.Wśród śpiewów i dobrej zabawy czas upłynął bardzo szybko. Wizyta Mikołaja wprowadziła wszystkich w radosny nastrój oczekiwania na
Święta Bożego Narodzenia.
Nauczyciele ZSP Cisiec
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
Szkoła Pod s t a w o w a i m. Pa rt y z a n t ó w Po l s k i c h w Ż a bn icy
Nowy rok szkolny
– nowe wyzwania
Rok szkolny 2015 -2016 Szkoła Podstawowa w Żabnicy rozpoczęła z
nową panią dyrektor – Bożeną Ciesielską. Pani Dyrektor z werwą, głową
pełną pomysłów i wielkim zaangażowaniem przystąpiła do pracy.
Życie w szkole
nabrało tempa
Już od września rozpoczęły się wycieczki, wyjazdy, konkursy, zawody i
inne atrakcje. Szkoła z dnia na dzień staje się miejscem, które uczniowie kojarzą nie tylko z nauką ale i zabawą, przyjemnościami i atrakcjami. Minęły dwa
miesiące nauki, a klasy VI były już w planetarium w Chorzowie. Wszyscy uczniowie mieli okazję uczestniczyć w jednym z dwóch planowanych koncertów Łódzkiego Duetu Akordeonowego, podczas którego artyści -Zbigniew Sobieraj i
Kazimierz Barasiński prezentowali utwory od klasycznych po muzykę rozrywkową, bawiąc się jednocześnie z dziećmi. Wszystkie klasy uczestniczyły w
warsztatach naukowych pod hasłem ,,Wybuchowa chemia – uwalniamy moc
drzemiącą w wulkanach”. Warsztaty prowadzili pracownicy z uniwersytetu
dziecięcego Unikids w Bielsku– Białej, a cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. Już czekamy na następne – tym razem z dziedziny robotyki.
Dla zainteresowanych powstała w szkole Muzyczna Grupa Artystyczna
czyli zespół gitarowy. Uczniowie pod opieką pani Gabrieli Biegun uczą się gry
na gitarach, a efekty pracy mogliśmy zobaczyć i usłyszeć na szkolnym apelu poświęconym tym których nie ma już wśród nas.
Nawiązując do Wszystkich Świętych po raz pierwszy w historii tej szkoły przeżywaliśmy tę uroczystość inaczej. Na apelu wspominaliśmy nauczycieli,
którzy kiedyś pracowali w naszej szkole, a byli to: kierownik Stanisław Faber,
nauczyciel Roman Figat, kierownik Edward Michalski oraz pani dyrektor mgr
inż. Anna Figura.
Wcześniej za sprawą pani dyrektor Bożeny Ciesielskiej uczniowie świetlicy z panią Kazimierą Berek odwiedzili groby wspomnianych nauczycieli, zapalając symboliczne znicze. Jak co roku przed 1 listopada dzieci ze świetlicy oraz
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wspólnie z paniami: Cecylią Bochenek, Kazimierą Berek oraz Magdą Śleziak udały się pod Pomnik Partyzantów Polskich, aby uporządkować to miejsce, zapalić znicze i odmówić modlitwę. Ostatnie dni października w szkole były dniami pełnymi zadumy i powagi. Taka forma uczczenia pamięci zmarłych na stałe wejdzie w kalendarz naszych
szkolnych uroczystości.
NOWINY Z GMINY
Już we wrześniu całkowicie przeorganizowano pracę stołówki szkolnej.
Dzięki pomysłowości pani Dyrektor zniknęły kolejki pod jadalnią, a dzieci
mogą spożywać smaczne posiłki w miłej i spokojnej atmosferze, czasami nawet przy muzyce, czy też słuchając fragmentów książek czytanych przez panią Katarzynę Palę. W sprawnym korzystaniu ze stołówki pomógł projekt
,,Kindersztuba uczy i bawi” polegający na zbieraniu informacji o poprawnych
zasadach zachowania przy stole i podawaniu do stołu realizowany przez cały
tydzień.
Również w październiku cała społeczność uczniowska miała okazję przeżyć piękną i doniosłą uroczystość ślubowania klas pierwszych. Pierwszaki w obecności starszych kolegów ze szkoły, swoich rodziców i zaproszonych
młodszych kolegów z Przedszkola Publicznego w Żabnicy przyrzekały zawsze godnie reprezentować swoją szkołę, po czym zostały pasowane przez
panią Dyrektor na pełnoprawnych członków naszej społeczności. Z tej okazji ale i również w prezencie dla nauczycieli z okazji ich święta Samorząd
Uczniowski z klasą Va pod kierunkiem pań: Marii Figury i Cecylii Bochenek
oraz pierwszaki wraz ze swoimi paniami: Ewą Gałuszką i Elżbietą Kozieł
przygotowały program artystyczny i piękną inscenizację baśni ,,Brzydkie
kaczątko”. W ramach współpracy naszej szkoły z przedszkolem pod hasłem
,,Starsi – młodszym” baśń została przedstawiona pozostałym grupom przedszkolnym. Taniec małych łabędzi wzbudził ogromny zachwyt widowni i został nagrodzony gromkimi brawami.
W naszej szkole zwraca się baczną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo ,,w sieci”. Na zaproszenie pani Dyrektor odbyła się na ten właśnie temat prelekcja profilaktyczna, którą poprowadził mł. asp. pan Marcin Golec z Komendy Policji w Węgierskiej Górce.
W szkole gościliśmy również uczniów klasy wojskowej ZSAIO w Żywcu z instruktorem strzelectwa panem Andrzejem Toczkiem. Uczniowie klas VI
mieli sposobność ćwiczyć strzelanie do tarczy żelowymi kulkami w grze zwanej Painball.
29
OŚWIATA
Sięgamy po laury
Uczniowie naszej szkoły chętnie i licznie angażują się w różnorodne
zmagania konkursowe. W szkole odbył się konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowany przez nauczycielkę języka angielskiego
Martę
Adamczyk pod hasłem English is fun. Konkurs był dwuetapowy, uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas, a laureatami zostali: Wojtek
Strzałka z klasy VIb, Julia Marszałek z klasy Vb, Maja Goliszewska
z klasy IV. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W październiku wzięliśmy udział w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach. W konkursie literackim ,,Chcecie bajki – oto bajka” laureatkami zostały: Zosia Motyka z klasy II a za pracę literacką ,,Bajka o misiu” i Amalia Kreczkowska z klasy VI a za pracę,, Bajka o marzeniach”. Julia Świątek z klasy Ia została laureatką w konkursie plastycznym za ilustrację do baśni ,,Trzy świnki”. Do konkursu przygoto-
Dbamy też o kondycję fizyczną!
Pani Dyrektor bardzo duży nacisk kładzie w szkole na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, stąd wiele działań podejmowanych w kierunku rozwijania sportowych zainteresowań uczniów. Wielkim powodzeniem cieszą się
wyjazdy do Aquaparku w Leśnej organizowane pod hasłem ,,W zdrowym
ciele – zdrowy duch”. Uczniowie pod opieką nauczycieli nie tylko korzystają z kąpieli, ale uczą się również pływać. Chętnych na wyjazdy nie brakuje i
już szykuje się kolejny. We wrześniu pan Sławomir Kuś organizował wycieczki
rowerowe po miejscowościach gminy Węgierska Górka oraz Milówce.
Również cieszyły się wielkim powodzeniem. W szkole rozpoczęła działalność
sekcja karate. Uczniowie pod okiem głównego instruktora Pawła Handzlika poznają sztuki walki. Działa również sekcja wspinaczkowa prowadzo-
wały uczniów nauczycielki: Cecylia Bochenek, Maria Jędrkiewicz oraz Ewa
Gałuszka. Konkurs plastyczny zaplanowany jest również w bibliotece szkolnej. Dzieci wykonują prace plastyczne do bajek czytanych przez panią Katarzynę Palę w ramach akcji ,,Szkolne czytanie”. W akcji uczestniczą wszystkie klasy kształcenia zintegrowanego.
na przez nauczyciela wf Dariusza Gluzę, a jedynym warunkiem korzystania z tych zajęć jest wzrost powyżej 100 cm oraz podstawowa sprawność fizyczna. Wszystkie te działania sprawiają, że uczniowie nasi są wysportowani i bardzo chętnie uczestniczą w zawodach odnosząc liczne sukcesy .Mamy
się już czym chwalić.
W Mistrzostwach Gminy w mini piłce nożnej chłopcy zajęli I miejsce
awansując do półfinału powiatowego w Radziechowach. W październiku
uczniowie brali udział w XVII Crossie Beskidzkim, gdzie również odnieśli sukcesy. Pod opieką Dariusza Gluzy i Sławomira Kusia startowali zgodnie z kategoriami wiekowymi. I tak w kategorii klas IV-VI I miejsce zajęła Martyna Błachut z kl VI a,a V miejsce zajęła Oliwia Bednarz z klasy Va. Chłopcy w kategorii klas IV-VI zajęli IV miejsce i był to Hubert Jędrzejek z klasy Va. W kategorii klas I –III I miejsce zajął Pawlus Kacper z IIIa, II miejsce Pielichowski Filip z IIIa, a III miejsce Wolny Wiktor z IIIa.
W Mistrzostwach Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół
Podstawowych dziewczynki zajęły II miejsce a chłopcy – III miejsce.
Jak widać w szkole dzieje się dużo i dzieje się dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
Zapału i pomysłów nie brakuje. To sprawia, że uczniowie chętnie tu przychodzą, są świadomi, że każdy znajdzie coś dla siebie, że mogą spełnić swoje marzenia i pragnienia. Doceniają to również rodzice, którzy chętnie współpracują
ze szkołą, interesują się podejmowanymi działaniami, o czym świadczy ilość wejść
na stronę internetową szkoły.Ajeśli i ty jesteś ciekawy, to zaglądnij ,,do nas”. Nasz
adres to www.spzabnica.pl. Zapraszamy.
Maria Jędrkiewicz,
Ewa Gałuszka, Cecylia Bochenek
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu nr 2 w Cięcinie
Nowy rok szkolny 2015/2016
1 września 2015r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Nareszcie lub niestety – powiedzą jedni lub drudzy uczniowie. Niezaprzeczalnie jednak każdy jest
świadomy tego, że do szkoły trzeba wrócić. Szkoła może być przyjemna i pożyteczna i o to na pewno postarają się nauczyciele naszej szkoły. Od września,
30
jak co roku, mamy zaplanowane zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów dla klas I – III i IV – VI. Doskonalimy nasze umiejętności z zakresu
matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, historii i przyrody. Uczymy się posługiwania komputerem, gry na instrumencie oraz logicznego myślenia poprzez
gry w szachy. Pracujemy nad kondycją fizyczną. W klasach młodszych podobnie.
Nie zapominamy również o świetnie wyposażonej świetlicy, do której uczniowie chętnie przychodzą, czy też o szkolnej zerówce z najmłodszymi, którzy wdrażają się jako uczniowie.
Nowości – w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano spotkania z ciekawymi ludźmi (w ramach godzin wychowawczych). W klasach IV – V odbyło
się spotkanie z PaniąAnną Maślanką – mistrzynią bibułkarstwa i członkinią Koła
Gospodyń Wiejskich w Żabnicy, która uczyła nas wykonywać z bibuły przeróżnych kwiatów, elementów dekoracyjnych. Na pewno na takie zajęcia zaprosimy
również strażaka, policjanta lub wybitnego artystę. Kto wie?Amoże jakiś uczeń
w tym roku szkolnym stanie się tak sławny, że inni chętnie zaproszą go na swoje lekcje.
Wszystkim uczniom życzymy zapału do nauki, szóstek i piątek oraz uśmiechu. Będzie dobrze!
Agnieszka Maślanka
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
Przeżyjmy to jeszcze raz!
Jak co roku w SP2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie obchodzimy Święto Szkoły –
imieniny Świętego. Tym razem uroczysta Msza
Św. na Butorzonce odbyła się 5 października 2015
roku. I w tym roku Święty był łaskawy dla nas.
Nie padało, nie było zimno, a w otoczeniu pięknej przyrody i przebłysków słońca można było
przeżyć uroczystą Mszę, pośpiewać pieśni religijne wspólnie z naszym nowym rozśpiewanym
księdzem Pawłem Dankiem oraz zjednoczyć się
ze społecznością szkolną i miejscowymi mieszkańcami. Na zakończenie Eucharystii każdy
uczestnik otrzymał obrazek z wizerunkiem Świętego Franciszka. Tradycyjnie po mszy odbyło się
okolicznościowe przedstawienie w wykonaniu
uczniów klasy piątej. Przedstawiono fakty z życia Świętego, a nasi uczniowie wcielili się w role
Piotra Bernardone (ojca), Franciszka, Klary i zbójców, którzy pod wpływem Świętego postanowili zmienić swoje dotychczasowe życie. Na uroczystości gościliśmy znakomitych gości: p. Wój-
ta Piotra Tyrlika, p. Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Sobla, p. Przewodniczącego Komisji Oświaty Leona Figurę, p. Sołtysa Antoniego
Figurę, p. Dyrektora SP1 Marka Duraja, p. Dyrektora Gimnazjum Tomasza Juraszka, p. Rad-
nego Powiatowego Józefa Stopkę. Każdy z zaproszonych wygłosił kilka słów do zebranych.
Podkreślał rolę tego, iż szkoła ma sztandar swojego Patrona, który jednoczy całą społeczność
uczniowską.
Po uroczystości w podniosłym nastroju opuściliśmy mury szkoły. W przyszłym roku kolejne święto, na które już teraz nie możemy się doczekać!
Jolanta Żur
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W CIĘCINIE GRAJĄ W SZACHY
„Królowa gier”, „gra mędrców”, „gimnastyka umysłu” – tymi terminami zwykło się nazywać grę w szachy. Nic dziwnego, ponieważ gra ta będąca także dyscypliną sportową ma duży wpływ na kształtowanie wielu umiejętności potrzebnych każdemu człowiekowi w ciągu całego życia. Szachy uczą
koncentracji, logicznego myślenia, cierpliwości i odwagi. Gra w szachy rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka i ma wpływ na jego kompetencje matematyczne. To przeświadczenie zadecydowało o przystąpieniu Szkoły
Podstawowej nr 2 w Cięcinie do ogólnopolskiego projektu Polskiego
Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Projekt zdobył akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o 15 kompletów szachowych, szachownicę demonstracyjną oraz
komplet podręczników metodycznych dla nauczyciela. Zajęcia szachowe
obejmują 1 godzinę tygodniowo i przeznaczone są dla całego oddziału pierwszoklasistów. Dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw gry w szachy w przyjaznym dla nich szkolnym otoczeniu.
Agnieszka Ryczkiewicz
Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce
Wszyscy murem
za Baczyńskim!
Mnie nie przeraża, ani nie dziwi, ale śmieszy… tak śmieszy mnie, kiedy ktoś mówi o tym, że gimnazja zostaną rozwiązane. Pomyślicie pewnie
Państwo, że coś ze mną nie tak. I trudno. Ja uwielbiam pracę w gimnazjum. Uwielbiam.
Ciągły ruch, zmieniające się sytuacje, poglądy, zdarzenia, przyjaźnie,
nienawiści, zadania, aplikacje, nurty muzyczne, ulubieni wokaliści, seriale, przystojni chłopcy i podziwiane dziewczyny. Tu się nie pracuje, tu
się czerpie energię z młodości. Adrenalina… adrenalina… i dopamina.
NOWINY Z GMINY
Tu się popełnia błędy i próbuje znaleźć rozwiązanie. Tu się nie jest ani
dzieckiem, ani dorosłym, to tu się wiele rzeczy rozstrzyga. Tu się dorasta,
wzrasta, rozwija, tu się zaczyna budować siebie. Pomału, po omacku, zbaczając z wydeptanych dróg albo odnajdując te zagubione przez poprzedników. To nie czas, by kogoś pielęgnować, opiekować jak niemowlę, ale
też nie czas, by odpiąć z powrozu i puścić samopas. Tu się ucznia nie prowadzi za rączkę, tu się stąpa po niepewnym gruncie, próbując różnych sposobów. Raz się uda, dwa razy nie uda. A człowiek zawsze pół kroku za młodymi. Można złapać zadyszkę, ale za to jaka kondycja się buduje! To trudny czas dla młodzieży, ale nie „zły”. Nie „zły”.
Wszyscy nasi znajomi, wszyscy miłośnicy Szkolnej Grupy Teatralnej
Maska, Zespołu Baczyński Band, wszyscy, którzy widzieli choć jeden występ na Wywiadówce dla rodziców, wiedzą, że gimnazjaliści to czysty potencjał. Czasami udaje się go w porę odkryć i zapalić, a wtedy rodzi się ogień,
który rozpala serca, wyciska łzy wzruszenia i powoduje uśmiech.
31
OŚWIATA
Dlaczego telewizja i gazety o tym nie mówią? Dlaczego pokazują młodych ludzi tylko przez pryzmat marginalnych patologii, za które zazwyczaj
i tak odpowiedzialni są nieodpowiedzialni rodzice.
Wiecie ile u nas jest fajnych gimnazjalistów? W tym roku jakieś 123
na 125. (tych dwóch rzadko widuję). Ci do których mi najbliżej to fascynaci muzyki i teatru. Razem spędziliśmy całkiem udaną jesień.
Co robiliśmy? Takie fajne rzeczy jak:
1. Tournee po Węgrzech
Fenomenalne, fantastyczna i fajna była wycieczka, która odbyliśmy się
w dniach 25-27.09.2015. Szkolna Grupa Teatralna Maska i Zespół Baczyński
Band wystąpił na scenie Domu Kultury w Pakozd. Pojechaliśmy tam po raz
drugi, w ramach współpracy miast partnerskich na ich lokalne święto.Mieliśmy okazję zwiedzić trzy piękne miasta Budapeszt, Szegeshverewar i Esztegrom. Oglądaliśmy rekonstrukcję bitwy z 1848 roku, lataliśmy symulatorem samolotu MIG – 29, tańczyliśmy na wiejskiej potańcówce i rozegraliśmy niezliczoną liczbę setów w siatkówkę. Bardzo, bardzo, bardzo
dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy spędzić miło weekend.
Pozdrowienia dla Pana Wójta!
2. Herbaciarnia Literacka Kosta Rubika 8.10.2015
Tuż po powrocie od naszych węgierskich przyjaciół zorganizowaliśmy pierwszą w tym roku szkolnym Herbaciarnię Literacką. Było muzycznie
i kolorowo, bo przed publicznością zaprezentowaliśmy nasz montaż piosenek anglojęzycznych okraszonych nieco teatralnymi etiudami. Nasi goście uczyli jak trenować swój mózg. Benedykt Biegun udowadniał wyższość
szachów nad grami komputerowymi, Magdalena Burger uczyła Sudoku, a
Adam Kania I Mateusz Bartosiński pokazywali jak ułożyć kostkę Rubika
w kilka sekund. A na koniec Bingo! Spotkanie było strzałem w dziesiątkę.
3. Warsztaty Teatralne w Koszarawie czyli 19 godzin wyciętych z
życia
Zdecydowana większość naszych gimnazjalistów 2 listopada 2015 roku
miała dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Są jednak tacy, którzy dobrowolnie, bez żadnego przymusu czyli z własnej woli to znaczy bez nakazu… zdecydowali się na udział w dwudniowych warsztatach teatralnych, które panie: Ola, Kama, Ala i Ula zorganizowały w Gminnym Ośrodku Kultury w
Koszarawie.A tam od rana do wieczora, przez 19 godzin zajęcia, zajęcia,
zajęcia, i jeszcze raz teatr. Bolały nas mięśnie, kości i stawy od ćwiczeń oraz
głowy od wymyślania etiud scenicznych. Mimo to wszyscy wracaliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Rozwinęliśmy swoje zdolności, poznaliśmy
świetnych kumpli, pochichraliśmy się w nocy i jak to powiedziała Weronika: Miód – malina, mucha nie siada!
Dziękujemy Ośrodkowi Promocji Gminy, który pomógł nam w organizacji warsztatów i wspierał je finansowo. Pozdrawiamy też świetne panie kucharki z Koszarawy oraz absolwentki, które wspierały nas
w prowadzeniu zajęć Całuski dla Jelenia, Rogówki, Patty i Lusi.
4. Wszystko gra!
Nie od dziś wiadomo, że pasja (i czekolada) jest lekiem na wszelkie zło.
W poszukiwaniu niebanalnej pasji udaliśmy się 9 listopada 2015 roku w podróż „W 80 bębnów dookoła świata”. Naszym przewodnikiem był pan Andrzej Żydek, nauczyciel, polonista, muzyk i miłośnik wszelkiego rodzaju
bębnów. Przywiózł ze sobą ponad trzydzieści sztuk różnego rodzaju instrumentów. Najpierw omówił część z nich, a potem dla członków Szkol-
32
nej Grupy Teatralnej Maska i Zespołu Baczyński Band przeprowadził trzygodzinne zajęcia.
Na początku, to co pokazywał wydawało nam się jakąś czarną magią,
ale z czasem łapaliśmy rytm i szybko się okazało, że prawie każdy na bębnie może grać. I to z sukcesem.Razem stworzyliśmy całkiem ambitny utwór.
A niektórzy już zaczęli zbierać pieniądze na swoje własne djembe.
Za pomoc w organizacji zajęć dziękujemy gorąco Radzie Rodziców
działającej przy naszym gimnazjum.
5.Ojczyzna, wolność, życie, Polska...
Co to znaczy być patriotą? Czym jest dla Ciebie wolność? Jak to jest
żyć na emigracji? Czy jesteśmy dobrymi Polakami?
Na te i kilka innych pytań odpowiedzieli uczniowie klasy IIB i harcerze z z Hufca ZHP Węgierska Górka, którzy przygotowali przedstawienie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Następujące po sobie sceny wzbudzały refleksje o współczesnym patriotyzmie. Dziękujemy
przede wszystkim Karolinie “Rogówce” Motyce, naszej absolwentce, która stworzyła scenariusz i wyreżyserowała to wyjątkowe widowisko.
6. Wyższy Level Herbaciarni Literackiej Poczuj Bluesa 21.11.2015
3 stopy ponad ziemią, lekko i bez wysiłku…
Poziom, a raczej piętro, na które zabrali nas chłopcy z Garaże Blues
Band jest na co dzień nie do osiągnięcia …
…luz, luz, wolność świadomości i przepływające elektryczne prądy…
Ciężko to opisać. Z resztą kto był ten wie o czym piszę, a kto nie był… no
cóż jego strata.
Dziękujemy za ten cudowny sobotni wieczór chłopaki. Jesteście zawsze mile widziani w naszej Herbaciarni Literackiej. Myślcie o własnej płycie. Ja kupię! A wieczorami…? Też się działo. Bywaliśmy na próbach, na koncertach w Bielsku Białej,
w kinie, w teatrze, a nawet w lesie na wywoływaniu wilków.
W czasie gdy powstaje ten artykuł walczymy już z piosenkami świątecznymi na koncert charytatywny, planujemy próby przedstawienia na Przegląd Małych Form Teatralnych w Mysłowicach, robimy dekoracje na Zabawę Andrzejkową, zbieramy karmę dla psów ze schroniska i wolontariuszy na WOŚP, szyjemy dekoracje na kiermasz charytatywny, odsypiamy po
nocnym czuwaniu w Kościele Przemienienia przy Obrazie Jezusa Miłosiernego, zbieramy nakrętki dla niepełnosprawnych, klikamy na stronę Pajacyka, który od lat dożywia dzieci w Polsce, a przy tym staramy się uczyć.
I niech mi który powie, że gimnazja są złe. Może i są złe, ale nie wszystkie. Tak samo, jak wszystko inne na świecie: dobre i złe programy w telewizji,
dobre i złe jedzenie, dobrzy i źli lekarze, dobre i złe żarty, dobre i złe pomysły polityków…
A o naszych sukcesach sportowych, osiągnięciach naukowych, konkursach
przedmiotowych i wszystkich innych przedsięwzięciach, których przecież nie
brakuje poczytajcie na stronie gimweg.pl
Ula… Pani Ula
Od września 2015 r. na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum
im. K. K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce www.gimweg.pl ruszyła
nowa zakładka „Nasz Baczyński”. Ukazują się tam nasze, tj. uczniowskie teksty o życiu szkoły i najważniejszych dla nas wydarzeniach. Jeśli chcecie być na bieżąco – zapraszamy.
Gimnazjaliści z Bacza
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
P u b li c z ne G i mn a zj u m
im . Ad a m a C h m i e l o w s k i eg o w Ż a b ni c y
CO W TRAWIE PISZCZY,
CZYLI WIEŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
SZKOLNY KLUB BEZPIECZEŃSTWA
Członkowie naszej szkolnej społeczności doskonale wiedzą, że bezpieczeństwo odgrywa fundamentalną rolę w życiu człowieka, determinując
jego myśli oraz dążenia. O tym, jak ważne jest
ono dla ludzkiej egzystencji świadczy prosta, aczkolwiek wymowna myśl K. Neymana: Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. Abyśmy wszyscy, jako gimnazjalna rodzina, czuli się bezpiecznie panie Anna Grygny i Barbara Grajcar
opracowały program Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa i podjęły szereg działań, mających na celu budowanie przyjaznego, wspierającego i bezpiecznego środowiska.
W związku z coraz częściej spotykanymi aktami cyberprzemocy, panie przeprowadziły zajęcia warsztatowe oraz zachęciły młodzież do
udziału w konkursie plastycznym „Stop cyberprzemocy”. Celem wyrabiania postaw radzenia sobie z własną i cudzą agresją pani Anna
Grygny przeprowadziła cykl zajęć: „Lekcje z pedagogiem”, podczas których nasi wychowankowie doskonalili umiejętność radzenia sobie z
trudnymi emocjami, budowania zaufania oraz
otwartości w grupie. Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Milówce uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w
zajęciach prowadzonych przez panią psycholog,
poruszających zagadnienia związane ze sztuką
odmawiania i postawą asertywną. Nie pozostajemy obojętne także na problemy poruszane w
NOWINY Z GMINY
mediach. W ramach realizacji programu profilaktycznego „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości o substancjach psychoaktywnych, tzw.
„dopalaczach” oraz konsekwencjach związanych
z ich używaniem. Efekty naszej pracy, w postaci
antyreklam dopalaczy, można obejrzeć na szkolnym korytarzu. Zwieńczeniem zajęć był udział
w konkursie, ogłoszonym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”, w ramach którego poprzez komiks gimnazjaliści pokazali, jak dopalacze kradną życie.
Ofertę zajęć kierujemy również w stronę rodziców. Podczas spotkań pani pedagog poruszyła
zagadnienia związane z zachowaniami autoagresywnymi wśród młodzieży oraz zjawiskiem
cyberprzemocy. Nasze działania, służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, zarówno
fizycznego, jak i psychicznego, będące kontynuowane w kolejnych miesiącach.
LEKARSTWO DLA UMYSŁU
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła, stwierdziła niegdyś Wisława Szymborska, zatem dlaczego we
współczesnym świecie tak często świadomie rezygnujemy z tej przyjemności? Dlaczego nie
chcemy stawać się mądrzejszymi, podróżować,
marzyć, przeżywać losy innych i mnożyć swoje życie razy tysiąc?
Współczesne nastolatki dorastają w ubogim
językowo środowisku. Kontakt z żywym słowem
wyparła telewizja, której narzędziem nie jest ję-
zyk, lecz obraz. W efekcie młodzi ludzie mają
problemy ze zrozumieniem tekstów i poleceń.
Coraz mniej także sami czytają, ponieważ czytanie niezrozumiałych słów i zdań jest trudne, i
nudne. Aby przeciwstawić się temu trendowi zainicjowałam akcję głośnego czytania, które pomaga realizować misję edukacyjną i wychowawczą, i jest najskuteczniejszym sposobem wychowania człowieka samodzielnie myślącego.
Spotykamy się przed lekcjami i czytamy dla
przyjemności pozycje wybrane z listy „książkowych przebojów”, stworzonej przez samych
gimnazjalistów. Zdajemy sobie sprawę, iż głośne czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ lawinowo
rośnie ilość informacji i wiedzy, a zatem kto nie
czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym
świecie. W związku z tym promuję czytelnictwo
i książki w różnorodny, niejednokrotnie nietypowy sposób. Gimnazjaliści uczestniczą w całorocznym konkursie „Z czego ten cytat?”. Raz
w miesiącu na tablicy ogłoszeniowej zostaje wywieszony fragment utworu, a zadanie uczestników polega na podaniu tytułu i autora. „Czytam
i rozumiem”, to konkurs adresowany do uczniów
klasy pierwszej, którego celem jest doskonalenie umiejętności czytania i odbioru tekstu oraz
kształcenie poprawności językowej. Moi podopieczni biorą udział w grze „Między nami czytelnikami” i, aby pobawić się słowem, i rymem,
jak za dobrych, dziecięcych lat, piszą limeryki
poświęcone czytaniu. W naszej szkole działa
również Dyskusyjny Klub Edukacyjny, który jest
miejscem spotkań miłośników czytania, cenną
formą spędzania wolnego czasu, a także sposobem rozwijania umiejętności słuchania, mówienia oraz wyrażania myśli i uczuć. Klubowicze jednakże nie tylko spędzają czas w doborowym towarzystwie... książki, ale również zarażają swoją pasją i miłością do czytania przedszkolaków, prowadząc dla nich zajęcia, których
tematem były marzenia. Współczesnej młodzieży niejednokrotnie brakuje bliskich, rodzinnych spotkań, dlatego zachęcamy do wspólnego czytania książek w domu oraz rozmów o
ważnych sprawach, całe rodziny. Pamiętajmy zatem, że czas spędzony z książką może być dla
uczniów równie atrakcyjny, jak podróż w nieznane i ciekawe miejsce.
NIETYPOWE LEKCJE
Nasi wychowankowie przekonują się, że
szkoła i nauka, to nie tylko zadania, ćwiczenia,
czy wypracowania. W bieżącym roku mieliśmy
zaszczyt gościć w naszych progach aktorów scen
krakowskich, którzy w ciekawy i oryginalny sposób przybliżyli uczniom zagadnienia dotyczące
odmiennych i nieodmiennych części mowy.
Artyści zadbali, aby zebrani nie nudzili się – części teoretyczne przeplatane były etiudami poetyckimi oraz scenkami dramatycznymi. W
33
OŚWIATA
trakcie przedstawienia trzykrotnie zaplanowano
także udział uczniów we fragmentach powtórzeniowych. Losowo wybrani gimnazjaliści poproszeni zostali o wykonanie prostych ćwiczeń
gramatycznych. Na zakończenie aktorzy zebrali omawiane zagadnienia w formie dramy na temat rodzajów zdań w języku polskim. Zawitali również do nas panowie Zbigniew Sobieraj i
Kazimierz Barasiński, czyli Łódzki Duet Akordeonowy. Artyści koncertowali na terenie całego kraju, a także kilkakrotnie za granicą. Uczniowie mogli pochwalić się swoją muzyczną wiedzą, ale też wiele nauczyć się z tej niecodziennej lekcji muzyki. Utwory, które można było
usłyszeć to m. in. Marsz turecki W. A. Mozarta, Taniec z szablami A. Chaczaturiana, Pociąg
B. Volmera. Pokoncertowe, pozytywne wrażenia uczniów są najlepszym podsumowaniem tego
artystycznego wydarzenia w naszej szkole. Jako
nauczycielka języka polskiego doskonale wiem,
jak ważny jest kontakt z teatrem, który kształci i wychowuje, pomaga zrozumieć siebie, i innych. Aby dać uczniom szansę przeżycia czegoś
innego, nowego, uczestniczenia w wielu wydarzeniach, zwielokrotnienia samego siebie i doświadczenia szczęścia organizuje wyjazdy na
spektakle. W sobotnie wrześniowe popołudnie
spotkaliśmy się z molierowskim Arganem, bohaterem komedii „Chory z urojenia”. Przedstawienie, wychodzące odrobinę poza granice
swojej epoki, dostarczyło nam nie tylko rozrywki,
ale zmusiło do refleksji o współczesnych wersjach hipochondrii i chorobliwego zapatrzenia w
siebie.
SCHODAMI DO SUKCESU
Z ogromną radością informuję, że w
szkolnych eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego
uczennica klasy trzeciej – Angelika Moc
uzyskała wynik, który kwalifikuje ją do kolejnego etapu. Angelice serdecznie gratuluję
i jednocześnie przypominam, że nauka to pokarm dla rozumu.
mgr Barbara Grajcar
DORADZTWO ZAWODOWE
Gimnazjum to ważny etap w wychowaniu i
wykształceniu młodego człowieka. Czas, w
którym kończy się dzieciństwo, a nastolatek powoli wkracza w świat ludzi dorosłych. Czas, gdy
podejmuje pierwsze ważne decyzje, dotyczące
jego przyszłości, ścieżki zawodowej. Często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, która ciąży na tych decyzjach, lekkomyślnie wybierają szkoły ponadgimnazjalne,
ze względu na upodobania koleżanek, bądź kolegów. Warto tutaj przytoczyć słowa J. Rohn’a:
„Jeśli nie stworzysz własnego planu na życie,
prawdopodobnie znajdziesz się w planie kogoś
innego. Zgadnij, co w nim dla Ciebie przygotowano? Nic specjalnego.” Aby zapobiec takim sytuacjom, w naszej szkole organizowany jest cykl
zajęć w ramach doradztwa zawodowego, z pedagogiem szkolnym, w których uczestniczą
uczniowie klas trzecich. Na zajęciach nasi wychowankowie rozpoznają swoje umiejętności,
zdolności i predyspozycje zawodowe. Ponadto
systematyzują i poszerzają wiedzę na temat różnych zawodów, a także szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W ramach współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Milówce, organizujemy również dla uczniów zajęcia z doradcą zawodowym. Nasi uczniowie uczestniczą
w dniach otwartych szkół oraz spotkaniach z
przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
które odbywają się na terenie naszego gimnazjum.
ZESPÓŁ PRETTY DANCERS
Święty Augustyn powiedział „Człowieku
naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z Tobą zrobić”. Podążając za tą myślą, od kilku lat prowadzę w
naszym gimnazjum zajęcia taneczne. W tańcu
człowiek zrzuca swoją codzienną maskę i zachowuje się naturalnie, wyraża swoje prawdziwe emocje. Spotkania i nauka układów choreograficznych, to doskonały lek na nudę i alternatywny sposób spędzania czasu wolnego
oraz możliwość zaprezentowania talentów
przed publicznością, podczas różnorodnych
uroczystości. Listopad… kolejny szary poranek, za oknem pada. Jak tu wstać i iść do szkoły? Co zrobić, by nie ziewać przed pierwszą
lekcją? Nasz samorząd szkolny znalazł innowacyjne rozwiązanie tego problemu. Uczniowie zaproponowali, by zorganizować taneczne czwartki. Pomysł wszystkim bardzo się spodobał i teraz budzimy się tańcząc na szkolnym
korytarzu. Dzięki temu na pierwszą lekcję
uczennice wchodzą uśmiechnięte i z radością
przyjmują nową dawkę wiedzy.
mgr Anna Grygny
SPORTOWE SUKCESY
W naszym gimnazjum nie brakuje sportowych talentów. Na przełomie września i października uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych i osiągali bardzo dobre wyniki. 23 września reprezentantki żeńskiej drużyny zajęły I miejsce w Gminnych Biegach
Przełajowych. Chłopcy zajęli wówczas III
miejsce. Kolejny sukces uczniów to zdobycie
I miejsca w turnieju piłki nożnej o Puchar Towarzystwa Sportowego ,,Metal” Węgierska
Górka.
mgr Sławomir Kuś
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce
„Wychowanie jest tym, co pozostanie, kiedy zapomnimy prawie wszystkiego, czego nas nauczono.”
Różne formy aktywności młodzieży
Technikum w Węgierskiej Górce
Działalność artystyczna, sportowa, turystyczna wśród młodzieży Technikum zyskuje coraz większe zainteresowanie. Koło recytatorskie i szkolny zespół muzyczny HamerBand kolejny raz przedstawili program artystyczny uświetniający gminne uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się w kościele Przemienienia
Pańskiego w Węgierskiej Górce. Słowa „Polska to taka kraina, która się w sercach zaczyna” zapadły wszystkim głęboko w pamięć, stanowiły główną myśl programu skłaniającego do refleksji na temat wolności i jej znaczenia w życiu polskiego narodu. Wokalno-instrumentalne wykonanie znanych utworów w ciekawej aranżacji stworzonej przez członków zespołu było dopełnieniem tej patriotycznej
uroczystości.
34
NOWINY Z GMINY
OŚWIATA
Zespół HamerBand ma bogaty repertuar, obejmuje on nie tylko pieśni patriotyczne, są w nim również kolędy i pastorałki. W zeszłym roku przedstawił ich wykonanie w Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce,
w tym roku postanowił nagrać płytę, by zaprezentować go szerszej publiczności. W „szkolnym studiu nagrań”, czyli w sali, w której odbywają
się próby zespołu, nagrali kilka kolęd, licząc na to, że dochód z tej płyty
zasili budżet szkoły.
Pasje związane z turystyką i sportem stanowią również krąg zainteresowań uczniów Technikum. W tym roku szkolnym udało się zorganizować
wiele ciekawych zajęć zarówno na terenie szkoły, jak i w plenerze. Klasa
II o profilu technik obsługi turystycznej odbyła programowe wycieczki do
obiektów turystycznych i uczestniczyła w szkoleniu w zakresie Carvingu
– sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach wywodzącej się z Dalekiego
Wschodu, przeprowadzonym przez zaproszoną do szkoły panią Monikę Kołodziej, Mistrza Carvingu, która zajmuje się tą dyscypliną od lat.
W szkole zrealizowano wiele inicjatyw sportowych. Powstały sekcje rowerowa, wspinaczkowa, krajoznawczo-turystyczna i piłki nożnej. Team rowerowy
składa się głównie z uczniów klasy I , co sobotę dołączają do nich ci ze starszych
klas. Ta forma zainicjowana przez nauczyciela wychowania fizycznego cieszy się
coraz większym powodzeniem. W ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego uczniowie trenują piłkę nożną, głównie na boisku „ Orlik” w Węgierskiej
Górce, a w okresie zimowym na hali sportowej. Młodzież uczestnicząca w tych
zajęciach przygotowuje się do zawodów, takich jak: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej szkół średnich, międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Szkoły czy
międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.
W ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego uczniowie raz
w miesiącu wyruszają na szlaki górskie. Podczas wrześniowej wycieczki
wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa w górach przeprowadzonym przez Ratownika Grupy Beskidzkiej GOPR.
Ciekawym uzupełnieniem sportowych zajęć był paintball w Barani Cisieckiej. Ponieważ ta dyscyplina staje się coraz bardzie popularna, swoich
sił spróbowali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Zaopatrzeni
w odpowiedni sprzęt i ubiór oraz zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przystąpili do gry plenerowej, która wymagała umiejętności szybkiego działania, refleksu i sprawności fizycznej.
NOWINY Z GMINY
35
ZHP
W szarym mundurze
W nocy z 3 na 4 października zastęp wędrowniczy „El Nino” wywodzący się z XI MDH
Wichry zorganizował dla wędrowników z terenów Węgierskiej Górki, Żabnicy, Cięciny oraz
Ciśca grę nocną pt. „Tropem Żołnierzy Wyklętych”. Podczas gry sprawdzano m.in. umiejętności z zakresu terenoznawstwa, historii
oraz pierwszej pomocy. Była to niesamowita
noc, tylko dla odważnych, ponieważ uczestnicy musieli pływać pontonem, sprawdzić się w
roli strażaka czy zjechać na linie nad przepaścią. Wszyscy wędrownicy wrócili do domów
z nowymi wrażeniami, uśmiechem na twarzy
oraz satysfakcją, bo niektórym udało się pokonać swoje lęki. Za pomoc w organizacji gry
chcielibyśmy bardzo podziękować druhom z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej
Górce.
Natomiast w dniach 9-11 października odbył się coroczny Zlot Hufca ZHP Węgierska
Górka. Tym razem uroczystość była wyjątkowa,
ponieważ hufiec obchodził 40-lecie swej działalności. W ciągu tych kilku dni wzięliśmy udział
m.in. w grze terenowej czy zajęciach z historii
drużyn i gromad. Celem zlotu było przybliżenie zuchom i harcerzom czterdziestoletniej
historii oraz działalności hufca. W sobotę wieczorem odbyło się przedstawienie pt. „Polska
3 lipca ekipa z naszego hufca licząca około 200
harcerzy, zuchów, wędrowników, instruktorów i przyjaciół harcerstwa wyruszyła kilkoma autobusami na
coroczny obóz do Pogorzelicy. Po pożegnaniu naszych rodziców zadowoleni wyruszyliśmy na nową
przygodę! Przenieśliśmy się w starożytne czasy jako
wspaniali greccy bogowie olimpijscy. Każda drużyna
prezentowała swoje boskie umiejętności i stroje. Na
terenie obozu znajdowały się siedziby takich greckich bogów jak: Ares, Artemida, Demeter czy Hermes. Nie zabrakło też reprezentacji Posejdona iAmfitryty na podobozie wędrowniczym zwanym ‘’ZaginionąAtlantydą’’i tych najmłodszych, równie walecznych zwanych ‘’Małymi Herosami’’.
Przez trzy tygodnie wspólnie żyliśmy w
sosnowym, pogorzelickim lesie, tworząc „LIGĘ
SPRAWIEDLIWYCH”. Dniami braliśmy udział
w licznych zajęciach, gdzie nabywaliśmy nowe
umiejętności, śpiewaliśmy, tańczyliśmy... czyli
przeżywaliśmy niezapomniane chwilę w gronie
przyjaciół. A wieczorami przy świetle ogniska
wsłuchiwaliśmy się w historie sprzed lat, tworząc
przy okazji kolejne. Jeździliśmy też na liczne wycieczki i wygrzewaliśmy się na plaży. Niestety,
“Sprawiedliwi” w końcu musieli opuścić to
wspaniałe miejsce 22 lipca, by działać i pomagać
też gdzieś indziej. Ale bez obaw, za rok znowu
spotkają się w tym samym miejscu, w tym samym
czasie i z tą samą chęcią do wspólnego tworzenia wspomnień.
Od 3 do 28 sierpnia w naszej harcówce odbywały się zajęcia dla najmłodszych pod tytułem: “W
Wakacje z harcerzami
36
Jutra” z udziałem zaproszonych gości, m.in.
władz gmin Węgierska Górka, instruktorów oraz
osób zaprzyjaźnionych i współpracujących z naszym hufcem.
Oba te wydarzenia zrealizowano w ramach
projektu grantowego Banku Zachodniego WBK
„Wczoraj, dziś i jutro – Polska w Twoich rękach”.
dh. Ania Babicka
20 dni dookoła świata”. Udział wzięły dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia. Wspomniane “20 dni” było
przepełnione atrakcjami: nasi mali podróżnicy budowali łodzie wikingów, zapoznali tajniki kung-fu,
dołożyli własne cegiełki do Muru Chińskiego,
zwiedzili Londyn piętrowym autobusem, przemierzyli syberyjskie lasy i zrobili dużo więcej! Wszystkie poznane umiejętności zostały poddane sprawdzeniu w quizie, w którym uczestnicy wygrali
wspaniałe nagrody. Chodzą słuchy, że były to najlepiej spędzone wakacje wszechczasów!
dh.Patrycja Kajor,
dh.pwd. Karolina Nowak
Betlejemskie
Światło Pokoju
„Zauważ człowieka”
to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Już niedługo po raz dwudziesty piąty harcerze i harcerki będą strażnikami
światła, które jest symbolem nadziei i pokoju
między narodami. My, harcerze ZHP, przekazując Światełko, pragniemy uwrażliwić na
wszystkie potrzeby współczesnego człowieka,
byśmy proszącym radośnie spieszyli z pomocą,
milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im pomoc.
Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze
potrzeby.
NOWINY Z GMINY
ZHP
HARCERSKA STREFA
Hufiec ZHP
Węgierska Górka
Nasz hufiec liczy ponad 300 osób. Są to zuchy, harcerze, instruktorzy oraz seniorzy, którzy
idą przez życie w mundurach. Jesteśmy obecni w
czasie uroczystości patriotycznych, religijnych czy
gminnych. Prężnie działamy na rzecz lokalnego
środowiska, promujemy wartości takie jak współpraca, wiara, przyjaźń, braterstwo oraz bezinteresowna pomoc. Jesteśmy otwarci na wszelką
współpracę.
DOŁĄCZ DO NAS: Zbiórki odbywają się raz
w tygodniu w harcówkach na terenie naszej
gminy. Do gromad zuchowych mogą należeć dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, do drużyn harcerskich młodzież od klasy
czwartej do drugiej gimnazjum. Troszkę starsi
zrzeszeni są w drużynach oraz zastępach wędrowniczych.
Gromady zuchowe:
To Tu To Tam – sobota 11.30 DZIUPLA ul. Zielona 42
Cieniuszki – sobota 11.00 DZIUPLA ul. Zielona
42
Plemię Wschodzącego Słońca – wtorek 16.10
DZIUPLA ul. Zielona 42
Smoczki – sobota 10.00 Harcówka w Szkole Podstawowej w Cięcinie
Obrońcy Ostatniego Smoka – środa 16.00 DZIUPLA ul. Zielona 42
Drużyny harcerskie:
Cienie – sobota 9.30 DZIUPLA ul. Zielona 42
Szwadron – sobota 14.00 DZIUPLA ul. Zielona 42
Wichry – sobota 11.00 DZIUPLA ul. Zielona 42
Koniczynki – sobota 13.00 Harcówka w Szkole
Podstawowej w Cięcinie (co 2 tyg.)
Strumień – sobota 11.00 Harcówka w Szkole Podstawowej w Cięcinie Górnej
„Wczoraj, dziś i jutro – Polska w Twoich rękach”
W listopadzie Hufiec ZHP Węgierska Górka
zakończył realizację projektu grantowego Fundacji
Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”. Zgłoszony przez nas projekt nosił nazwę „Wczoraj, dziś i jutro – Polska w Twoich rękach”. Głównym celem, który
mu przyświecał, było propagowanie patriotyzmu wśród młodzieży
z terenów Żywiecczyzny.
Kwota, którą otrzymaliśmy
na realizację projektu wynosiła
3000 zł. Zgodnie z założeniami,
pieniądze wykorzystaliśmy na zakup sprzętu oraz materiałów programowych niezbędnych do realizacji zadań.
Zadania projektowe realizowaliśmy od
wiosny, a obejmowały one takie działania jak
m.in. cykle spotkań o tematyce patriotycznej prowadzone w drużynach harcerskich oraz węd-
rowniczych, wędrówka beskidzkimi szlakami
Żołnierzy Wyklętych, konkurs plastyczny promujący Bohaterską Obronę Węgierskiej Górki,
Żołnierzy Wyklętych oraz zachęcający młodych ludzi do wiary w Polskę i działań patriotycznych, spotkanie dla mieszkańców gminy z
piosenką patriotyczną oraz historią w Ośrodku
Promocji Gminy w Węgierskiej Górce, nocna
gra sprawnościowa z cyklu Waligóra –
„Żołnierze Wyklęci” oraz Jubileuszowy Zlot Hufca.
Jesteśmy dumni, że po raz
kolejny udało nam się z sukcesem zakończyć projekt grantowy. Mamy nadzieję, że dzięki
naszym staraniom duch patriotyzmu na długo pozostanie obecny wśród miejscowej młodzieży.
Dziękujemy Fundacji Banku Zachodniego WBK, a także wszystkim, którzy wsparli projekt, za współpracę i docenienie działań
przez które realizujemy misję Związku Harcerstwa Polskiego.
dh. pwd. Aleksandra Zyzak
rozwój
wyzwania
harcerstwo
przygoda
braterstwo
PRZEKAŻ 1% PODATKU
Podatek, który przekażą Państwo na nasze konto pomoże nam w
realizacji całorocznego planu pracy, umożliwi wyjazdy oraz biwaki.
Jest to ogromna pomoc dla naszej organizacji.
CEL SZCZEGÓŁOWY
HUFIEC ZHP WĘGIERSKA GÓRKA
NUMER KRS: 0000273051
Wartości
Braterstwo, patriotyzm, służba, wiara, praca, sprawiedliwość,
wolność i pokój – wartości te są fundamentem tworzonej od lat
kultury i tradycji naszej organizacji.
Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja
wychowawcza w Polsce.
NOWINY Z GMINY
Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mld godzin w
ciągu roku.
Wciągu roku organizujemy ponad 18 tys. form kształceniowych.
Gdyby jedna osoba chciała wziąć udział we wszystkich, musiałaby
przeznaczyć na to 2 lata.
Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 70 000 osób.
PRZEKAŻ 1% DLA PRZYSZŁOŚCI
37
TURYSTYKA
ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO KOŁA PTTK
IM. JANA PAWŁA II W WĘGIERSKIEJ GÓRCE.
(KRÓTKI KALENDARZ DZIAŁALNOŚCI KOŁA W 2015)
W dniu 11.11. br. na zaproszenie Pana Andrzeja Pielichowskiego właściciela Ośrodka
Wczasowego „Azalia” w Węgierskiej Górce
członkowie Koła PTTK z Węgierskiej Górki spotkali się, aby podsumować sezon turystyczny
2015. Dzięki gościnności Pana Andrzeja notabene
– Przyjaciela naszego Koła – w atmosferze przyjaźni i refleksji wspominaliśmy wydarzenia tego
roku: nie tylko, te z górskich wędrówek, ale także i te gdzie w różnorakich uroczystościach patriotyczno-religijnych braliśmy czynny udział –
a było ich sporo.
I, tak Nowy Rok rozpoczęliśmy od Spotkania Opłatkowego u ks. Kapelana w Parafii Cisieckiej, gdzie gościem specjalnym był ks. Bp. Ordynariusz Roman Pindel. Ks. Biskup powołał Ks.
W. Nowobilskiego na naszego kapelana. Z tego
spotkania wyniosłem jedno zdanie, a właściwie
życzenie którym obdarował mnie Ks. Biskup. „Życzę, abyś na swojej drodze spotykał tylko dobrych
ludzi.” Po styczniowych mrozach przyszedł piękny 7 luty tego dnia tradycyjnie wyszliśmy „Drogą Światła” ze Złatnej Huta do kaplicy na Hali Lipowskiej. W drodze towarzyszyli nam, a przede
wszystkim sprawowali „Nabożeństwo Drogi
Światła” ks. Kapelan Jan Goryl i nasz Kapelan Ks.
Władysław, który całą trasę przebył na nartach.
Piękna atmosfera oraz ponad 100-osobowa grupa turystów z Oddziału „niejako zainaugurowała obchody” 110-lecia Oddziału Babiogórskiego
PTTK w Żywcu, którego częścią jesteśmy My z
47 letnim stażem. Piękna zima prowokowała do
wędrówek w tych dniach na Pilsko, Babią Górę
i inne szczyty beskidzkie.
Niestety, dobre chęci i projekty górskie, które chciałem zrealizować pokrzyżowały względy
zdrowotne, które ciągną się za mną do tych ostatnich dni bieżącego roku. To jest jedna z przyczyn,
dlaczego nie mogłem uczestniczyć w wielu wycieczkach i wydarzeniach, które zaplanowaliśmy
sobie na bieżący rok.
2 kwietnia zorganizowaliśmy przy współudziale Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej
Zarządu Głównego PTTK X Ognisko Papieskie.
Był to Wielki Czwartek więc liturgia była dostosowana do tej okoliczności – dlatego ks. Władysław – Kapelan nasz odniósł się do wydarzenia z 2 kwietnia 2005r. i przed godziną 21:38 odprawił krótką modlitwę intencyjną i podzielił się
wspomnieniem ze spotkań z ks. Kardynałem Karolem Wojtyłą dotyczących budowy „Cudu jednej doby” czyli kościoła pw. M.M.Kolbe w Ciścu. Na tym spotkaniu pieczęcie poprzednich
ognisk zostały zdeponowane na moje ręce i tym
samym nasze Koło stało się „strażnikiem ognia
papieskiego”, który to już od 2016r. o godzinie
21:38 będzie rozpalany w dniu 2 kwietnia bez
względu na pogodę na Hali Boraczej. Zobowiązujące jest to dla nas – członków koła PTTK imieniem Świętego Papieża. Wiele dzieje się w
38
ugruntowaniu pamięci o Naszym Patronie – Aktyw koła wraz z Pocztem Sztandarowym zapraszany jest na wiele uroczystości patriotycznych
i religijnych. Nie sposób ich wszystkich wspomnieć, ale zamyka się nasz udział liczbą 23 asyst.
W marcu br. na Zarządzie Oddziału postanowiono, aby z okazji 110-lecia Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu ufundować nowy
sztandar dla Oddziału oraz Medal Jubileuszowy
– oba projekty zostały wykonane przeze mnie. Medal się realizuje, natomiast Sztandar miał swoje
poświęcenie w dniu 14 listopada br. w Konkatedrze Żywieckiej w obecności ks. Infułata Władysława Fidelusa i naszych kapelanów. Także w
tym dniu odbyła promocja nowej publikacji Oddziałowej pt. „110 lat Oddziału Babiogórskiego
TT PTT PTTK w Żywcu”. „Czyny przeszłości
dla przyszłości” jeden z rozdziałów publikowany w tym periodyku napisany został przeze
mnie, aby podkreślić nasz wkład w działalność
Oddziału Babiogórskiego PTTK. Pożyteczna
publikacja, którą winien posiadać każdy, któremu leży na sercu dobro turystyki lokalnej – bo poznając historię ludzi tworzących Oddział PTTK,
odczytujemy piękno wartości, którymi się kierowali w ponad 110-letnim mariażu człowieka z
przyrodą – górami. Kwiecień to oczywiście
wspomniane wcześniej „Ognisko Papieskie” na
Hali Boraczej, w którym uczestniczyli także
członkowie Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Górskiego PTTK z szefem Markiem Rosą oraz Honorowym Członkiem PTTK
Markiem Krzemieniem – inicjatorem Ogólnopolskich Ognisk Papieskich. W kwietniu odbyły
się także dwie uroczystości. 19 kwietnia nasza delegacja wraz z sztandarem reprezentowała Oddział
Babiogórski PTTK w Konkatedrze w Jubileuszu
50-lecia kapłaństwa księdza Infułata Władysława
Fidelusa. Przyjmując naszą laudację, wyraził
się słowami: „W górach nie tylko można spotkać
drugiego człowieka, ale przede wszystkim można spotkać Boga w drugim człowieku – wy turyści
jesteście tego dobrym przykładem.” Także w tym
dniu odbył się Zlot Oddziałów PTTK woj. Śląskiego w Mysłowicach – pod wodzą V-ce Prezesa Koła Jasia Pawlusa członkowie koła uczestniczyli we wszystkich ceremoniach. W kwietniu
braliśmy udział także w rozpoczęciu sezonu turystycznego woj. Małopolskiego na Wierchomli w Beskidzie Sądeckim. Nasza liczna grupa (cały
autobus) przeszła trasę przez Wierchomlę – Jaworzynę Krynicką do Krynicy. W maju także działo się wiele. 1 maja tradycyjnie wyszliśmy na trasę XVI Rajdu „1 tysięcznik w 1 rok”. Tym razem
naszym celem była Hruba Buczyna, na którą to
przez Krawców Wierch wspinało się około 150
turystów, by po trudach wędrówki przybyć do Nickuliny, gdzie nastąpiło podsumowanie rajdu. W
ośrodku młodzieżowym, gdzie gospodarzem jest
Pan Krzysztof Jamrozowicz, wśród nas była po-
słanka na Sejm RP Małgorzata Pępek, która na
wniosek Ministra Sportu i Turystyki odznaczyła
koło PTTK im. Jana Pawła II „Medalem za zasługi dla turystyki”, które to odznaczenie jest kolejnym po „Srebrnej i Złotej Honorowej Odznace PTTK”, odznace „Za zasługi dla Oddziału Babiogórskiego w Żywcu.” Także w czasie spotkania Rodzin Papieskich PTTK Stefan Jakubowski
kustosz kaplicy na Groniu Jana Pawła II koło Leskowca odznaczył nasze Koło PTTK „Jubileuszowym Medalem Świętego Jana Pawła II”.
Nasz 1-majowy rajd, który stał się już stałą pozycją Oddziału Babiogórskiego, zgromadził 214
uczestników nie tylko pieszych, ale także 19 jeźdźców konnych oraz rowerzystów. Dobra współpraca pomiędzy Kołami PTTK procentuje – bo oni
goszczą u nas a inne koła PTTK zapraszają nas,
czego dowodem jest udział w obchodach 60-lecia Koła Miejskiego w Żywcu w czasie rajdu na
Skrzyczne oraz udział w rajdzie „Deptaków” w
Porąbce. W ostatnią sobotę i niedzielę maja Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła brała udział w
inauguracji obchodów „110 rocznicy” Oddziału Babiogórskiego. W sobotni wieczór w Schronisku na Pilsku przy udziale władz Zarządu
Głównego PTTK, Starostwa Powiatowego w
Żywcu i innych oficjalnych delegacji odbyła się
uroczysta kolacja. Wielu naszych członków zostało udekorowanych Odznaczeniami Zarządu
Głównego, Rady Prezesów PTTK woj. Śląskiego oraz Zarządu Oddziału PTTK W Żywcu. Gratuluję – niech to odznaczenie będzie impulsem do
dalszej owocnej pracy na rzecz turystyki. Od
czerwca do sierpnia grono naszych członków brało udział w „Spotkaniach na szczytach”, którego
koordynatorem jest kustosz Bazyliki rychwałdzkiej o. Bogusław Kocięba. W tej jakże „pożytecznej” akcji ewangelizacyjnej na 8 szczytach beskidzkich można „poczuć” Tchnienie Ducha który porywa i unosi się nad wierchami. Wakacje
to okres, w którym każdy z nas ma swoje plany.
Wielu z nas bywało w Tatrach, na kajakach czy
turach autobusowych, ale byli i tacy którzy odwiedzili Karpaty Wschodnie – rejon Howerli i
Piku Iwana. Pogratulować inicjatyw i ich realizacji. Nasz aktyw był także w Tatrach Słowackich.
Celem był Polski Grzebień (2300 npm.) i Dolina Białej Wody. Piękno tej doliny jest nie do określenia, prawie można dotknąć skał Gerlacha, Wysokiej, Ganku czy Młynarza. Wielu z nas było zauroczonymi, a najmocniejsi na czele z Romkiem,
Janem, Andrzejem i Martą stanęło na pięknym
Siodle Polskiego Grzebienia, który rozdziela
Małą Wysoką od Zachodniego Gerlacha. Oj, żeby
było trochę więcej zdrowia!!! W sierpniu bus wyjechał z naszymi ludźmi do Radomia na „Air
Show” – po drodze zwiedzali Zamość, Zwierzynie i wiele innych atrakcji. Wrażenia, którymi się
dzielili były bardzo intrygujące. Jaśkowi „Bacy”
– dziękuję za zaangażowanie i przygotowanie tej
NOWINY Z GMINY
TURYSTYKA
wyprawy, a i naszym członkom Koła Pawłowi,
Kasi i Wieśkowi, którzy w Puławach i Radomiu
ich gościli wielkie dzięki. Wrzesień to nie tylko
wspomnienie 76. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, uroczystości z udziałem pocztu Sztandarowego Koła pod Fortem Wędrowiec, ale także wytężona praca Jana Talika, Michała Nogi i
Jana Pietrasiny w rekonstrukcji (po dewastacji satanistów) Szlaku Papieskiego. Przebyli 50 kilometrów Szlaków, odnowili 100 znaków i założyli
40 nowych. Uczynili to własnym kosztem, dając
świadectwo pamięci i czci dla naszego Patrona –
Św. Jana Pawła II. Chwała wam przyjaciele za ten
dar z serca. Wrzesień to także Jesienny Zlot Żywczaków na „Babiej Górze” – nasz autobus dowiózł
uczestników na Przełęcz Krowiarki skąd przez
Diablak przeszli do Schroniska na Markowych
Szczawinach. Nasz udział był także formą uczczenia 110-lecia Oddziału Babiogórskiego w Żywcu. W październiku wracając z „Rajdu Karczm”
11 listopada o godzinie 10.00 rano uczestniczyliśmy w Mszy za Ojczyznę,wystawiając Sztandar
natomiast po południu spotkaliśmy się w O.W.
Azalia. Gdzie gościł nas Pan Andrzej Pielichowski, który ufundował „wikt” – my odwdzięczyliśmy mu „Zaległym” medalem za pomoc i współpracę nadanym na wniosek koła
PTTK przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK. Notabene, Medale za pomoc i
współpracę na nasz wniosek otrzymało w tym
roku kilka instytucji i osoby prywatne – medal
może otrzymać instytucja bądź osoba, która nie
należy do PTTK. Mamy jeszcze kilka „Medali”
które w najbliższym czasie będą rozdysponowane m.in. dla leśników z Nadleśnictwa Węgierska Górka, państwu Bogusławie i Władysławie
Wolnym którzy wiele razy „fundowali” swoje wyroby wędliniarskie oraz Krystynie Sikorze „PSS
„Społem” za „chęć” dawania bez specjalnych próśb. Wszystkim tym którzy w tym roku pomogli
pada, gdzie przy licznie przybyłych turystach nasza 15-osobowa delegacja została zauważona i
określona przez ks. Władysława Zązla mianem
„Kwiotki z Górki”. Centralnym punktem uroczystości w Konkatedrze było poświęcenie nowego sztandaru oddziału, którego dokonał „przez
pokropienie” ks. Kapelan Jan Goryl. Nie zabrakło
naszego kapelana w tym dostojnym gronie, gdzie
głównym koncelebrantem był ks. Infułat Władysław Fidelus. Czas Jubileuszu dobiegł końca –
czas przeszły się dokonał, ale nie sposób nie
wspomnieć o wyczynie „ na Jubileuszu Oddziału”, którego dokonali członkowie naszego Koła
– siedmiu jeźdźców pod „wodzą” Edwarda Pawlusa
pokonało 600 km Transbeskidzkiego Szlaku Konnego w 12 dni na trasie Wołosate (Bieszczady) –
Ustroń (Beskid Śląski). Ich trud i samozaparcie doceniono w czasie Festiwalu Filmów Górskich „Adrenalinum” w kinie „Janosik” w Żywcu, gdzie byli
jednymi z aktorów sobotniego wieczoru (24 paź-
w okolicy Nowego Mesta nad Kisuczą, odwiedziliśmy Milona Tomana, z którym połączony jestem więzami przyjaźni, która trwa od czasu kiedy on był hotarem pod Małą Raczą, a ja uwielbiałem bywać na Wielkiej Raczy. Na jego posesji
pod Cadcą byliśmy goszczeni niezwykle serdecznie, ale także byłem upomniany –„ kiedy nasze Koło będzie u niego”? Wiele eksponatów w
jego chacie to moje dary dla niego i Meriki jego
żony. Listopad to III Zaduszki Oddziałowe. Tym
razem to my gościliśmy 80 osób w kaplicy w Baraniej Cisieckiej. Nasze Msze Wspominkowe odprawili nasi kapelani ks. Jan Goryl, ks. Władysław
Nowobilski i ks. Jerzy z Konkatedry Żywieckiej.
nam w działalności serdecznie dziękuję i pewnie
w przyszłym „przestępnym” 2016 będę znów prosił, wiem, że mogę liczyć na dobrodziejów takich
jak Prezes BS. – Tadeusz Juraszek, Prezes Wojciech Gaweł, Pan Adam Marszałek, Prezes GS
Cięcina Antoni Gołuch, Pan Wojciech Sobel
przewodniczący R.G. w Węgierskiej Górce, Prezes Spółki „Karpaty” – Jerzy Kolarus i innym niewymienionym, ale którzy są w naszych myślach
i podziękowaniach. Dziękuję również OPG w Węgierskiej Górce oraz Władzom Gminy za przychylność i dobre słowo.
Podsumowanie „110-lecia Oddziału” nastąpiło w Konkatedrze Żywieckiej w dniu 14 listo-
dziernika). Notabene Oddziałowa Komisja Górskiej
Turystyki Jeździeckiej to członkowie Naszego
Koła PTTK. Nie sposób nie podziękować Firmie Żywiec Zdrój za pomoc w organizacji przejścia szlaku konnego oraz za wspieranie naszego Koła. Na
zakończenie tego sprawozdania chylę czoło przed
każdym z was, którzy wykazali się aktywnością, zaangażowaniem, wsparciem, dobrym słowem a i darami materialnymi. Dziękuję. Na Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim członkom Koła PTTK,
Przyjaciołom, Dobrodziejom – Błogosławieństwa
Bożej Dzieciny i Szczęśliwego 2016 roku.
Prezes Koła
Tadeusz Gołuch
NOWINY Z GMINY
39
SPORT
Bieg na Jedną Milę
13 czerwca w sobotnie przedpołudnie odbył się kolejny – już jedenasty – Bieg na Jedną Milę. Zawodom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda i doskonałe nastroje. Uroczystego otwarcia XI Biegu na Jedną Milę
dokonał gospodarz Gminy – Pan Piotr Tyrlik wraz z Sołtysem Wsi Cięcina Panem Antonim Figurą. Na starcie biegu stanęło 65 zawodników, którzy w przepięknym stylu dobiegli do mety. Najmłodsi zawodnicy mieli do
pokonania dystans ok. 200m. Bieg główny (1,6 km) wiódł trudną technicznie
drogą z Cięciny z pola biwakowego do przysiółka Ficońka. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na przyszłoroczną edycję.
Gorące podziękowania kierujemy do Sołtysa Wsi Cięcina, Firmy Żywiec
Zdrój oraz Nadleśnictwa Węgierska Górka za wsparcie w organizacji tej
imprezy sportowej.
Amatorski Turniej
Siatkówki Plażowej
Słońce, piasek... 18 lipca w Węgierskiej Górce mogliśmy się poczuć
jak na plaży. Wszystko za sprawą Amatorskiego Turnieju Siatkówki Plażowej. Dziękujemy zawodnikom, którzy mimo upału, zdecydowali się stanąć do sportowej rywalizacji.
I Święto Małego Piłkarza
Z inicjatywy KS Futsal 1 sierpnia 2015 na Stadionie Sportowym w
Węgierskiej Górce odbyło się I Święto Małego Piłkarza. Honorowy patronat na imprezą objął Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Sportowa rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: 2007 i młodsi oraz
2005 i młodsi.
40
Puchar Wójta w Piłkę Nożną
18 lipca 2015 na stadionach w Węgierskiej Górce oraz w Żabnicy odbyło się wielkie piłkarskie święto. W ramach już XXIII Pucharu Wójta Gminy
Węgierska Górka w Piłkę Nożną zostały rozegrane mecze piłkarskie. Do turnieju przystąpili zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy.
Na zakończenie rozgrywek sportowych odbył się festyn na stadionie w Żabnicy. Dziękujemy wszystkim miłośnikom piłki nożnej za wspólne kibicowanie.
XV Ogólnopolski Turniej Tenisa
Stołowego Osób
Niepełnosprawnych
Organizacja Pożytku Publicznego już po raz piętnasty była organizatorem. Sześćdziesięciu niepełnosprawnych sportowców rywalizowało o atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Zawody rozgrywane były na Hali
Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce. Turniej był rozgrywany w
dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej. Po zakończeniu rozgrywek indywidualnych odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród.
NOWINY Z GMINY
SPORT
Mecz Polska – Turcja
12 i 13 września Węgierska Górka była rozgrzana sportowymi emocjami za sprawą meczów towarzyskich rozgrywanych przez reprezentacje
siatkarskie kobiet Polski i Turcji. Sobotni mecz piłki siatkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce przyniósł zwycięstwo repre-
zentacji Turcji. Szkoleniowcy umówili sie na rozegranie 5 setów bez względu na wynik. W niedzielę polskie siatkarki zrewanżowały się i pokonały reprezentację Turcji. Obie reprezentację grały w najlepszym składzie, gdyż
spotkanie w Węgierskiej Górce to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Kibice mogli poczuć wspaniałą grę zawodniczek obu drużyn.
Dziękujemy za emocje i piękną, sportową atmosferę panującą w Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.
XV Bieg na Szczyt Rysianki KS Futsal na Derbach Bielska
6 września już po raz piętnasty zawodnicy zmierzyli się z biegiem na szczyt
Rysianki, w zawodach wzięło udział 122 biegaczy, którzy pomimo ciężkich
warunków atmosferycznych pokonali ten dystans. Najlepszym zawodnikiem
okazał się Pan Maciej Maciejowski z czasem 35 minut 36 sekund.
W sobotę 19 września 2015 w Bielsku-Białej młodzi sportowcy z Klubu Sportowego Futsal z Węgierskiej Górki zmierzyli się w meczu towarzyskim z drużyną Rekord Bielsko-Biała rocznik 2005-2006. Na Hali w Bielsku nasi chłopcy zaprezentowali piękną grę, w której pokonali rywali 11:6.
Zawodnicy KS Futsal wzięli udział w inauguracji Ekstra Klasy Futsalu Rekord Bielsko-Biała kontra Pogoń Szczecin, gdzie wprowadzili na murawę
zawodników drużyny ze Szczecina. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Pokazy kaskaderskie
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn
W środę 23 września na Bulwarach w Węgierskiej Górce obok Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się pokazy kaskaderskie, które niewątpliwie dostarczyły wielu emocji i były źródłem frajdy – zwłaszcza dla najmłodszych widzów. Pokaz cyrkowo – samochodowy zaprezentowała słowacka grupa kaskaderska W programie znalazło się wiele atrakcji: jazda na dwóch kółkach, człowiek pochodnia, sceny kaskaderskie ze świata filmu oraz możliwość przejażdżki
monster truckiem.
NOWINY Z GMINY
Przez trzy dni od 28 do 30 września na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce odbywał się I Międzynarodowy Charytatywny Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka i Nagrodę Dyrektora TVP Katowice. W sportowych spotkaniach wzięły udział drużyny: Młoda Liga BBTS Bielsko-Biała, Młoda Liga Jastrzębska Węgiel, SG Union Raiffeisen Waldviertel (AUSTRIA) oraz TKKF Czarni Katowice. Panowie rozegrali
towarzyskie mecze, z których całkowity dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację Jasia Krzusa z Węgierskiej Górki. Najlepszą drużyną turnieju został
TKKF Czarni Katowice. Drugie miejsce zajęła reprezentacja zAustrii – SG Union
Raiffeisen Waldviertel, natomiast trzecie – Młoda Liga Jastrzębska Węgiel.
41
SPORT
Aktualności z tenisa
w Węgierskiej Górce
Jeszcze w lipcu zorganizowaliśmy kolejny obóz
sportowy dla dzieci i młodzieży naszego klubu sportowego.
Niebywałą atrakcją było spotkanie z Andrzejem Jakubowiczem, który odwiedził nas w Rytrze.
Na co dzień mieszka on we Francji. Jest medalistą drużynowych mistrzostw świata i Europy w tenisie stołowym. W latach 80. w reprezentacji AZS
AWF Gdańsk występował z Andrzejem Grubbą i
Leszkiem Kucharskim, zdobywając klubowe Mistrzostwo Europy w 1985 roku, pokonując w finale
mistrza Szwecji Jana -Ove Waldnera. Oprócz rozmowy była także możliwość zagrania z tak utytułowanym zawodnikiem.
Po krótkiej przerwie, jak co roku w październiku zorganizowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego
ku pamięci Mieczysława Madeja – założyciela tej
dyscypliny sportu w naszej gminie. Bardzo dobre
wyniki osiągnęli zawodnicy naszego klubu, co
przedstawiam poniżej.
Kat. I: szkoły podstawowe i gimnazja (chłopcy): I miejsce Jakub Tomiczek – LUKS Węgierska Górka; II miejsce Jan Zyzak– LUKS Węgierska Górka; III miejsce Arkadiusz Mugowski; IV
miejsce Michał Stopka LUKS Węgierska Górka.
Kat. II: szkoły średnie (chłopcy): I miejsce Dawid Burger; II miejsce Krystian Motyka – LUKS
Węgierska Górka; III miejsce Szymon Juraszek–
LUKS Węgierska Górka.
Kat. III: kobiety: I miejsce Sandra Hetnał; II
miejsce Łucja Dudek– LUKS Węgierska Górka.
Kat. IV: amatorzy i weterani: I miejsce Bogusław Madej – LUKS Węgierska Górka; II miejsce Waldemar Glanowski; III miejsce Jacek Balawajder
Kat. V: turniej open (wszyscy chętni): I miejsce Bogusław Madej – LUKS Węgierska Górka; II
miejsce Maciej Łodziana– LUKS Węgierska Górka; III miejsce Jacek Balawajder.
Trwają rozgrywki Śląskiej Ligii Tenisa Stołowego, do których zostały zgłoszone trzy drużyny
LUKS Węgierska Górka. Drużyna II ligi pokona-
ła Żywiec 7:3, na wyjeździe wygrała z Nysą II 8:2,
IV ligowcy w Brennej pokonali rywali 7:3, a u siebie Drużyna III ligi pokonała drużynę z Orzesza
również 7:3.
Doskonale spisywał się podczas meczu II ligi
z Dąbrową Górniczą Adrian Eliasz, podobnie jak
pozostali zawodnicy tj. Adrian Myszewski, Sebastian Baran i Maciej Łodziana. Ten mecz u siebie również wygraliśmy w stosunku 6:4. W kolejnym meczu II ligowcy pokonali Rybnik 7:3, Nysę
6:4 i w efekcie po 5 kolejkach zajmujemy wysokie 3– 4 miejsce. Spektakularne sukcesy nadal osiąga kapitan naszej II ligowej drużyny Bogusław Madej. Pozostaje w gronie pretendentów starających
się o Mistrzostwo Polski w kategorii weteranów. W
Międzyzdrojach wygrał Międzynarodowy Turniej o Mistrzostwo Polski, w I GP Polski Weteranów w Lidzbarku był pierwszy, a w Wieliczce 3.
Drugie miejsce w tym turnieju zdobył Adrian
Myszewski. Z koleji Adrian Eliasz z naszej drugoligowej drużyny wystąpił w odbywających się w
Sandomierzu Mistrzostwach Polski, wygrał je,
zdobywajac tytuł Mistrza Polski Nauczycieli.
Gratulujemy i zapraszamy na kolejne spotkania z tenisem stołowym do naszej Hali Sportowej.
Poniżej podaję terminy następnych meczów.
II Liga: 04.12.2015 godz.18.00 z LKS Żory;
15.01.2016 godz.18.00 z AKS Mikołów; 29.01.2016
godz.18.00 z AKS Tarnowskie Góry.
III Liga: 02.12.2015 godz.18.00 z LKS Kozy;
16.12.2015 godz.18.00 z LKS Mikołów; 20.01.2016
godz. 18.00 z AKS Mikołów; 03.02.2016 godz.
18.00 z KS Żory.
ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Matuszewski
Inauguracja Powiatowego
Roku Sportowego
1 października na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się inauguracja Powiatowego Roku Sportowego. W czasie spotkania zostały wręczone puchary dla najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego za rok 2014/2015. Pierwsze
miejsce w kategorii szkół podstawowych otrzymała Szkoła Podstawowa w
Węgierskiej Górce. Natomiast we współzawodnictwie sportowym Szkół Powiatu Żywieckiego w klasyfikacji Gmin Powiatu Żywieckiego Gmina Węgierska Górka zajęła piąte miejsce. W czasie uroczystości podziękowanie
za szczególne osiągnięcia w propagowaniu i rozwijaniu sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej otrzymali Pan Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr
Tyrlik, Pani Irena Lach Dyrektor SP Węgierska Górka, Pani Beata Biegun,
Pan Krzysztof Jamrozowicz oraz Pan Łukasz Maślanka. Wyróżniono także uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w sporcie.
42
NOWINY Z GMINY
SPORT
Reprezentacja Kataru
w Węgierskiej Górce!!!
Siatkarskich emocji mieszkańcom gminy Węgierska Górka dostarczyli
sportowcy z drużyny Reprezentacji Kataru oraz SG Union Raiffeisen Waldviertel. Goście z Kataru, którzy 30 września rozegrali towarzyski mecz w
Węgierskiej Górce, pokonali rywali z Austrii 3:0.
XVII Cross Beskidzki oraz
VIII Rajd Nordic Walking
X Święto Konia Turystycznego
Za nami kolejne wydarzenie sportowe w Gminie Węgierska Górka. Sobota 17 października upłynęła pod znakiem XVII Crossu Beskidzkiego oraz VIII
Rajdu Nordic Walking. Na starcie stanęło 87 zawodników. Bardzo cieszy nas
liczna obecność najmłodszych. Młodsi zawodnicy startowali zgodnie z kategoriami
wiekowymi na 100, 200 i 800 m. Ci nieco starsi mieli do pokonania w zależności od kategorii 4,5 km, 7,5 km, 18,5 km. Gratulujemy wytrwałości!
15 sierpnia na Hali Boraczej odbyło się
10-te Jubileuszowe Święto Konia Turystycznego. W konkursie wzięło udział 27 zawodników, którzy zmagali się w dwóch kategoriach:Amatorów do 18 lat oraz Open. Najlepszymi zawodnikami w kategorii Amatorów są: I miejsce Zuzanna Kuźma na koniu
Lady, II miejsce Kamil Czaniecki na koniu Benio, III miejsce Wiktoria Góra na koniu
Aral. W kategorii Open I miejsce zajęła
Małgorzata Fenger na koniu Wigor, II miejsce Paulina Ciemała na koniu Oregon, III miejsce Bernadetta Kupczak na koniu Ftorek.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy za rok.
Marcin „Banan” Matuszny
– ekstremalny rowerzysta
podsumowuje sezon
Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich
Zgodnie z wieloletnią tradycją seniorki z KG Węgierska Górka wystartowały w sportowych zmaganiach Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne zawody miały miejsce na hali sportowej w Wiśle. Panie w kolorowych strojach i doskonałych humorach wzięły udział we wspólnej zabawie, która rozgrywała się
o złote, srebrne i brązowe majtki. Konkurencje w biegu z jajkiem na łyżce, czołganiem się w worku czy jeździe na rowerze bez kół, wywoływały niezwykle
radosne emocje i gorący doping. Panie z Węgierskiej Górki po raz kolejny udowodniły, że są pełne werwy, sił witalnych i zdrowego poczucia humoru.
NOWINY Z GMINY
Sezon 2015 zdecydowanie zaliczam do udanych – podczas jego trwania wystartowałem na swoim NS Bikes Surge EVO w większości zawodów
downhillowych w Polsce, zajmując między innymi 3. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Diverse Beskidia Downhill, 3. miejsce w ostatniej
edycji Pucharu Polski na Czarnej Górze, gdzie warto nadmienić, że tamtejsza trasa jest uznawana za jedną z najtrudniejszych w kraju. W ostatnich
zawodach sezonu – Local Series of Downhill, rozgrywanych w naszej pięknej miejscowości – Węgierskiej Górce, których byłem współorganizatorem
zająłem 2. miejsce.
Dodatkowo razem z
chłopakami z HIGH
FIVE Racing Team
zajęliśmy 2. miejsce
w klasyfikacji Polskiego Pucharu Drużynowego. Aktualnie
staram się jak najlepiej przygotować do
nadchodzącego sezonu i mam nadzieje, że będzie on jeszcze lepszy i przyniesie równie duży,
a może nawet i większy progres niż sezon 2015. Poza przygotowaniami do
sezonu 2016 walczymy z przyjaciółmi o realizacje marzeń – jakim jest wyprawa do Kanady, mekki ekstremalnego kolarstwa górskiego – Whistler,
więcej o tym można poczytać i wspierać pod adresem: https://polakpotrafi.pl/projekt/ekstremalny-podboj-kanady
MM
43
RELIGIA / INNE
Szukając Jedynego Światła
„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. J 1,1-5
Każdy z nas wie, czym jest ciemność. Zna grozę towarzyszącą samotnej wędrówce w mrokach nocy, kiedy najmniejszy szelest zdaje się zwiastować niebezpieczeństwo. Doświadczył niepokoju stąpania w ciemnościach
w nieznane, przechadzając się nawet po własnym domu. Rozumie, co znaczy błądzić i stracić nadzieję na odnalezienie właściwej drogi w leśnej gęstwinie. O ileż większy to lęk, jeżeli otaczający nas mrok to mrok naszego
serca, a zagubiona droga to droga naszego życia…
Kończy się nasze tegoroczne, adwentowe oczekiwanie. Czas przechodzenia z ciemności do światła. Przez ostatnie cztery tygodnie, każdego dnia stawaliśmy z lampionami w mrokach kościelnych murów. Zapalaliśmy kolejne świece w naszym adwentowym wieńcu i przygotowywaliśmy serca na blask Zbawiciela.
Mało kto wie, że Boże Narodzenie nie jest tak stare, jak mogłoby się
wydawać, a jego data nie ma nic wspólnego z misternymi badaniami starożytnych kronik, które miałyby dokładnie wskazać dzień Narodzenia. Noc
z 24 na 25 grudnia to dla starożytnych czas wyjątkowy. Najdłuższa noc w
roku symbolizująca przemijanie, upadek, śmierć, ale to również noc, z której końcem rodzi się nowa nadzieja. Światło zwycięża, a dzień stając się
coraz dłuższym, budzi przyrodę ponownie do życia, aby i człowiekowi dała
Informacje z Powiatu
Żywieckiego
Najważniejszą informacją dla mieszkańców
Żywiecczyzny jest rozpoczęcie budowy nowej
siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu.
Ogromna determinacja i zaangażowanie władz
powiatu, na czele z Panem Starostą Andrzejem
Kalatą, sprawiły, że budowa nowego szpitala w
Żywcu stała się faktem. Wszystko po to, aby każdy mieszkaniec powiatu żywieckiego mógł
korzystać z wysokiej jakości usług medycznych.
Obecny etap prac to tzw. palowanie terenu pod
fundamenty placówki. Jest to około 600 słupów,
na których osiądzie szpital.
Z inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy, należy wskazać
zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1435S
w miejscowości Cięcina – Juraszki”. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu, Gminą Węgierska
Górka a firmą Żywiec Zdrój S.A. Zakres robót przewiduje budowę 414 met-
44
życie. To właśnie wtedy, ze wschodem słońca, całe Cesarstwo Rzymskie
rozpoczyna świętowanie Narodzin Słońca Niezwyciężonego (rzymskie bóstwo).
Wydaję się być naturalnym, że, gdy w 313 r. Konstantyn udziela wolności wyznawcom Jezusa, dla chrześcijan tego poranka zabłysnąć może już
tylko Jedno, Niezwyciężone Słońce – Jezus Chrystus. Już trzy wieki wcześniej święty Jan Ewangelista w Prologu do swojej Ewangelii, który usłyszymy
w dzień Bożego Narodzenia, pisał: „W Nim [Synu Bożym] było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemności nie
ogarnęła”. Piękne, ale jednocześnie zawiłe są słowa Ewangelisty. W pełni
zrozumieć je może tylko ten, kto powróci do źródła, do rajskiego ogrodu
Eden na Wschodzie. To tam, u początków czasu człowiek poprzez swoje
nieposłuszeństwo stracił możliwość przebywania w blasku Bożej obecności, stracił światło prowadzące go po ścieżkach życia, pogrążył się w mrokach grzechu. Już wtedy jednak Bóg nie pozostawia człowieka samego i
zapala w sercach nową nadzieję (Rdz 3, 15). Daje iskrę, którą skrzętnie roznieca powiewami Swojego Ducha na przestrzeni całej historii zbawienia.
Wszystko zmierza do tego jedynego punktu: „Gdy jednak nadeszła pełnia
czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo”. Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek na powrót
mógł w pełni stać się dzieckiem Bożym.
Czas Bożego Narodzenia to więc czas wielkie radości, ale radości konkretnej. Nie płynące jedynie z rodzinnej atmosfery, szczególnego, świątecznego nastroju czy prezentów. Nade wszystko to czas początku końca
niewoli, zapowiadany i oczekiwany przez wieki. Każdy z nas wezwany jest,
aby przeżywając kolejne Święta w swoim życiu, na nowo odkryć to światło wskazujące drogę do Boga i rozradować się nim. Blask Nowonarodzonego rozprasza bowiem wszelkie ciemności naszego codziennego życia. Żaden mrok serca, żaden grzech, żadna słabość, żadne cierpienie osobiste, rodzinne czy wspólnotowe nie są nam straszne, bo Bóg stał się człowiekiem,
a to zmienia wszystko.
Niech świętowanie Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas odkryciem tego, jedynego światła, które przychodzi do naszych dusz, aby wskazać nam drogę i rozpalić miłość.
ks. Tomasz Drabek
rów bieżących chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie w postaci kanału deszczowego oraz korytek ściekowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2015r., a jej wartość
wynosi 234 801,72 zł.
Ponadto, za kwotę 324 824,22 zł. odbudowano uszkodzony odcinek drogi powiatowej w Żabnicy. Zakres prac obejmował między innymi roboty
przygotowawcze oraz roboty budowlane, w tym: mur oporowy, przepust
o średnicy 600 mm, progi poprzeczne, zabezpieczenie dna i odtworzenie
nawierzchni drogi.
W Żabnicy, poniżej wodospadu wykonano remont uszkodzonego
mostu. Wartość inwestycji – 340 980,00 zł.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wykonano przejścia dla
pieszych w Ciścu na wysokości ul. Doliny oraz w Węgierskiej Górce na ul.
Kościuszki. Kolejne przejście wkrótce powstanie na ul. Jana Pawła II naprzeciwko przedszkola w Cięcinie.
W Cięcinie zamontowano lustra drogowe przy ul. Turystycznej i Rzecznej oraz wykonano oznakowanie na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz
Niepodległości Polski.
Więcej bieżących informacji można przeczytać na stronie Starostwa
Powiatowego w Żywcu pod adresem: www.zywiec.powiat.pl.
Radny Powiatu Żywieckiego – Członek Zarządu
Józef Stopka
NOWINY Z GMINY
INNE
NOWINY Z GMINY
45
REKLAMA
„NASZA GAZETA – NOWINY Z GMINY”. Magazyn Informacyjny Gminy Węgierska Górka.
Wydawca: Gmina Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
Redaktor naczelny: Agnieszka Mocek. Opracowanie edytorskie: Agnieszka Tyrlik, Dominika Matuszewska.
adres mailowy [email protected]
46
NOWINY Z GMINY

Podobne dokumenty