Armatura - Pamline

Komentarze

Transkrypt

Armatura - Pamline
Armatura odcinająca
Zawory regulacyjne
Zawory bezpieczeństwa
Łączniki
Sieć wodociągowa
Saint-Gobain PAM – dostawca kompletnego systemu
do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- Rury z żeliwa sferoidalnego
- Kształtki z żeliwa sferoidalnego
- Zawory odcinające
- Zawory regulacyjne
- Zawory zwrotne
- Zawory bezpieczeństwa
- Hydranty
- Elementy montażowe
- Armatura naprawcza
SPIS TREŚCI
Armatura odcinająca1
Zawory bezpieczeństwa2
Zawory regulacyjne3
Elementy połączeniowe4
Section0
Armatura
zaporowa
Jakość PAM
Balkenschrift links
Textüberschrift
• Fließtext
Balkenschrift links
W ramach zarządzania jakością, zakłady Saint-Gobain PAM posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz
ISO 14001, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące. Zgodność produkcji armatury
z wszelkimi wymogami technicznymi wynikającymi z zapisów norm PN-EN gwarantują posiadane
przez Nas certyfikaty zgodności. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych wyrobów stały
się uzyskane atesty i aprobaty od niezależnych jednostek certyfikujących.
Saint Gobain PAM, jako wiodący producent wyrobów z żeliwa sferoidalnego dedykowanych dla
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymuje najwyższe standardy techniczne i jako lider rynku
wprowadza innowacyjne produkty. Fabryki Saint-Gobain PAM posiadają najnowocześniejsze linie
produkcyjne oferowanych wyrobów. Zarówno na etapie odlewnictwa, jak i obróbki elementów
oraz testowania gotowych produktów, utrzymywane są najwyższe reżimy technologiczne. Dla
oferowanych wyrobów posiadamy szereg badań i certyfikatów wystawianych przez jednostki niezależne, potwierdzające zgodność z wymogami norm, dyrektyw, a niejednokrotnie przewyższające podstawowe wymogi.
Textüberschrift
• Fließtext
Section0.4
Jako jeden z nielicznych producentów armatury na rynku, przeprowadzamy dwa rodzaje testów
hydraulicznych gotowych urządzeń. Test statyczny wynikający z zapisów normy PN-EN 1074-1
i PN-EN 1074-2 oraz test dynamiczny zaworów przy przepływie 1 m/s. Armatura Saint-Gobain PAM
uzyskuje pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych polegających na przeprowadzeniu 2500
cykli zamknij/otwórz pod ciśnieniem 0,5 bar, używając minimalnej siły wynikającej z zapisu normy
i wytycznych NF.
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
• Fließtext
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
• Fließtext
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Armatura
zaporowa
Armatura
odcinająca
Balkenschrift links
Armatura odcinająca
Balkenschrift links
Zawory odcinające w ofercie Saint-Gobain PAM są opracowywane i produkowane przy użyciu najnowocześniejszych linii
produkcyjnych z wykorzystaniem najwyższego stanu wiedzy
technicznej naszych inżynierów. Wszystkie produkowane urządzenia testowane są pod względem szczelności oraz odporności na wysokie obciążenia robocze.
Textüberschrift
• Fließtext
Section0
Saint-Gobain PAM posiada ponad 100-letnie doświadczenie
w produkcji zaworów odcinających dedykowanych dla gospodarki pozyskiwania i transportu wody pitnej.
Konstrukcja zasuwy EURO 20 powstała ponad 30 lat temu i od
tego momentu podlega stałemu procesowi udoskonalania
i rozwoju technicznego.
Potwierdzenie jakości charakteryzujące naszą zasuwę:
Cechy konstrukcyjne:
• podwójna mimośrodowość
dysku wpływająca na
• Certyfikat DVGW, Atest PZH
wydłużenie żywotności
• zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z GSK
uszczelki obwodowej i na
• połączenie bezśrubowe pomiędzy korpusem a górnym
zmniejszenie wielkości
wiekiem
• tworzywowe prowadnice klina zmniejszające wielkości
momentów obrotowych
Saint-Gobain PAM od ponad 30 lat opracowuje i wdraża nowoczesne rozwiązania techniczne w konstrukcji przepustnicy EUROSTOP.
Przyjmuje się, że zarówno ze względów ekonomicznych jak
i wielkości konstrukcji, przepustnice jako zawory odcinające stosuje się od średnicy DN 500 mm. W zakresie średnic nominalnych DN 40 do DN 400 oferujemy zasuwy kołnierzowe.
Przepustnice kołnierzowe EUROSTOP oferowane są w zakresie
od DN 150 do DN 2000 mm.
Textüberschrift
• Fließtext
momentów obrotowych,
• SYSTEM AKTYWNEGO
DOSZCZELNIENIA,
• możliwość wymiany
uszczelki obwodowej
dysku bez konieczności
demontażu zaworu,
• siedzisko w korpusie ze
stali nierdzewnej, konstrukcja w pełni zabezpieczona antykorozyjnie,
• wałki ze stali nierdzewnej
łożyskowane w tulejach
z brązu, z podwójnym
uszczelnieniem statycz-
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
nym i dynamicznym,
Textüberschrift
umieszczone w zamknię• Fließtext
tych piastach dysku.
Taka konstrukcja gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczenia antykorozyjnego.
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
• Fließtext
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Section0.5
Section0
Armatura
zaporowa
Zawory regulacyjne
Balkenschrift links
Textüberschrift
• Fließtext
Balkenschrift links
Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne takie jak np. zawór pierścieniowo-tłokowy, są stosowane wszędzie tam, gdzie może dochodzić do
dużych różnic poziomów ciśnień i wysokich wzrostów prędkości przepływu.
Im wyższa jest prędkość przepływu tym większa część energii
jest pochłaniana bezpośrednio przez zawór.
Aby bezpiecznie uwolnić energię wynikającą z dużej różnicy
ciśnień lub wysokiego natężenia przepływu przy wymogu
dokładnej regulacji konieczne jest zastosowanie zaworów regulacyjnych wysokiej wydajności.
Textüberschrift
• Fließtext
Zastosowanie zaworów pierścieniowo-tłokowych:
Główne typy zaworów:
• regulacja natężenia przepływu,
• zawory redukujące
ciśnienie,
• regulacja ciśnienia,
• zawory odciążająco/
• regulacja poziomu w zbiorniku,
• rozpraszanie energii wody przy wolnym wypływie.
• Zawór bezpieczeństwa.
podtrzymujące
• zawory regulacji poziomu
wody w zbiorniku,
Dodatkowo posiadają funkcję zapobiegania kawitacji.
Zawory regulacyjne Saint-Gobain PAM traktowane są jako
armatura projektowa. Celem właściwego doboru urządzenia
i gwarancji niezawodności pracy zaworu konieczne jest wypełnienie przez klienta „Karty Doboru Zaworu Regulacyjnego”
z podaniem minimalnych i maksymalnych wartości ciśnień
i przepływów.
Automatyczne zawory membranowe są produkowane przez
Saint-Gobain PAM od kilkudziesięciu lat. Produkty te są odpowiedzią firmy na rosnące zapotrzebowanie rynku:
• w dziedzinie regulacji sieci dystrybucji wody,
• poszerzenia oferty armatury dla przemysłu.
• zawory zaporowe sterowane elektrycznie,
• zawory zwrotne,
• inne funkcje specjalne
(wszystkie powyższe
funkcje mogą być dowolnie łączone i wykonane
w jednym zaworze),
• zastosowanie do wody
pitnej,
• PFA 10/16/25 bar, DN 50
do DN 700
• max. temp. 70°C, wykona-
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
nie specjalne 100°C,
•
max. prędkość przepływu
Textüberschrift
(wlotowa) 4,3 m/s.
• wody
Fließtext
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
Zalety:
• Fließtext
• łatwość instalacji i ustawienia zaworu,
• dzięki zastosowaniu wielofukcyjnego pilota TUP-93 szybkość
otwierania i zamykania zaworu może być ustawiona niezależnie,
• zawór membranowy wykorzystuje do operacji tylko energię hydrauliczną,
• każdy zawór jest wyposażony w optyczny wskaźnik położenia.
Section0.6
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
zaporowa
Zawory napowietrzająco – Armatura
odpowietrzające
Balkenschrift links
Zawory napowietrzająco – odpowietrzające
Wszystkie zawory powietrzne Saint-Gobain PAM wykonane są
zgodnie z normą PN-EN 545, podlegają testom zgodnie
z wytycznymi normy PN-EN 1074-1 i 4 oraz posiadają Atest
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Balkenschrift links
Textüberschrift
• Fließtext
Section0
POJEDYNCZY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY jest przeznaczony
do usuwania powietrza gromadzącego się w najwyższych
punktach wodociągu i regularnego wypuszczania powietrza
gromadzącego się w trakcie jego eksploatacji.
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające VENTEX przeznaczone są do:
• sieci rurociągów dostarczających i rozprowadzających
wodę,
Textüberschrift
• Fließtext
• systemów irygacyjnych,
• systemów przeciwpożarowych.
Cechy
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające VENTEX:
• są wyposażone w luźny (obrotowy) kołnierz montażowy
do połączenia z rurociągiem (z wyjątkiem DN 50 wyposażonym w kołnierz standardowy),
• są całkowicie szczelne, nawet przy bardzo niskich ciśnieniach,
• są wyposażone w:
– zawór odcinający, który umożliwia konserwację zaworu odpowietrzającego bez konieczności przerwy przepływu w rurociągu,
– śrubę sterującą sprawdzającą prawidłową pracę zaworu,
• posiadają najwyższy poziom ochrony antykorozyjnej
(dostępne jest wykonanie specjalne dla mediów
agresywnych),
• mają mocną obudowę: obudowa wszystkich modeli jest
dostosowana do ciśnienia PN 25,
• nie wymagają żadnych czynności związanych z konserwacją, przy zastosowaniu na rurociągu wody czystej.
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
Tam,
gdzie rurociąg ma duże
nachylenie, zaleca się stosowanie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających,
które chronią go przed gwałtownymi spadkami ciśnienia
na wypadek nagłego wypływu spowodowanego awarią.
• Fließtext
• Fließtext
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
• Fließtext
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Section0.7
Section0
Armatura
Elementyzaporowa
połączeniowe
Balkenschrift links
Textüberschrift
• Fließtext
Balkenschrift links
Wstawki montażowe
Wstawka montażowa typ PO z zakresem regulacji (e = ±25, 30,
40, 50 mm)
DN 40 do DN 1200 – PFA 10/16/25 bar
Montaż wstawki typ PO:
• możliwość łączenia z kołnierzami zgodnymi z normami:
ISO 7005-2, ISO 2531, PN-EN 1092-2,
• kołnierz przesuwny dociska uszczelkę klinową stanowiącą uszczelnienie dwóch części korpusu wstawki,
Montaż wstawki typ PA:
Textüberschrift
• Fließtext
• możliwość łączenia z kołnierzami zgodnymi z normami:
ISO 7005-2, ISO 2531, PN-EN 1092-2,
• wartość „e” jest uzyskana poprzez wyciągnięcie wkładki
metalowej. W przypadku wymiany armatury wstawka może
być użyta ponownie jeśli nowa armatura ma taką samą długość zabudowy lub mieszczącą się w zakresie regulacji „e”.
Jeśli nowa armatura nie spełnia powyższego warunku należy użyć wstawki z większym zakresem regulacji.
Textüberschrift
• Fließtext
Textüberschrift
Łączniki
Textüberschrift
•Ultra
Fließtext
• Fließtext z dużą tolerancją
QUICK NG – łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur z PVC, żeliwa, azbestocementu i stali DN 50/DZ 49 do
DN 300/DZ 348 PFA 16 bar
• zożliwość łączenia z kołnierzami zgodnymi z normami:
ISO 7005-2, ISO 2531, PN-EN 1092-2
• zalecane stosowanie płaskiej uszczelki centrującej
• niski maksymalny moment dokręcania śrub: 60÷70 Nm
Section0.8
Textüberschrift
Textüberschrift
Textüberschrift
• Fließtext
• Fließtext
• Fließtext
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Armatura odcinająca
Balkenschrift links
Balkenschrift links
ProduktStrona
Armatura zaporowa
Zasuwy PAM EURO 20
TYP 21
TYP 23
TYP 23 NBR TYP BLUTOP
Przepustnice PAM EUROSTOP
Do zabudowy w komorze/obiekcie
Do zabudowy podziemnej
Przystosowana pod napęd elektryczny
Z napędem elektrycznym
Przepustnice międzykołnierzowe
TYP WAFER
TYP LUG
Armatura
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura zaporowa
1
1.1
Armatura odcinająca
Zasuwa PAM EURO 20 Typ 21
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
h
1
• zakres średnic nominalnych
od DN 40 do DN 300
• ciśnienie nominalne PN
10 lub 16 (PN-EN 1092-2:1999)
• gładki przelot, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem
• uszczelnienie wrzeciona potrójne (uszczelkami typu O-ring
i podkładką poliamidową)
• nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzanego
powierzchniowo
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• pokrywa bezśrubowa –
100% szczelności, brak
ognisk korozji
• długość zabudowy – TYP 21
Długa (F5)
• możliwość wymiany
uszczelnienia wrzeciona
pod ciśnieniem
s
DN
L
DN
L
[mm]
h
[mm]
s
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
227
222
275
275
323
373
410
515
595
705
14
14
17
17
19
19
19
24,3
24,3
24,3
12,5
12,5
17
17
23
28
32
33
41,5
50
10
12
16,1
16,6
20,8
28,9
36,3
75
121
174
MATERIAŁY:
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
NAPĘD:
• wolna końcówka wałka
• kółko ręczne
• elektronapęd
• obudowa teleskopowa
(zabudowa podziemna)
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• korpus, klin i pokrywa
wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-15
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem,
EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
• wrzeciono (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr1 (14021), wyposażone w podkładki ślizgowe
• gwint walcowany na zimno
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy
250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
RAL GSK
1.2
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Armatura odcinająca
Zasuwa PAM EURO 20 Typ 23
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
h
s
DN
L
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
NAPĘD
• wolna końcówka wałka
• kółko ręczne
• elektronapęd
• obudowa teleskopowa
(zabudowa podziemna)
DN
L
[mm]
h
[mm]
s
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310
227
222
275
275
323
373
410
515
595
705
705
914
14
14
17
17
19
19
19
24
24
24
24
32
12,5
12,5
17
17
23
28
32
33
41,5
50
50
70
9,5
10,5
15,0
15,6
19,7
26,6
33,3
66
108
155
175
290
• zakres średnic nominalnych
od DN 40 do DN 400
• ciśnienie nominalne PN 10 lub
16 (PN-EN 1092-2:1999)
• gładki przelot, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem
• uszczelnienie wrzeciona potrójne (uszczelkami typu O-ring
i podkładką poliamidową)
• nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzanego
powierzchniowo
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• pokrywa bezśrubowa –
100% szczelności, brak
ognisk korozji
• długość zabudowy – TYP 23
Krótka (F4)
• możliwość wymiany
uszczelnienia wrzeciona
pod ciśnieniem
MATERIAŁY:
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• korpus, klin i pokrywa
wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-15
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem,
EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
• wrzeciono (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr1 (14021), wyposażone w podkładki ślizgowe
• gwint walcowany na zimno
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy
250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
RAL GSK
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
1.3
1
Armatura odcinająca
Zasuwa PAM EURO 20 Typ 23 NBR
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
h
1
• zakres średnic nominalnych
od DN 40 do DN 400
• ciśnienie nominalne PN 10 lub
16 (PN-EN 1092-2:1999)
• gładki przelot, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem,
• uszczelnienie wrzeciona potrójne (uszczelkami typu O-ring
i podkładką poliamidową)
• nakrętka wrzeciona z brązu
utwardzanego powierzchniowo
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• pokrywa bezśrubowa –
100% szczelności, brak
ognisk korozji
• długość zabudowy – TYP 23
Krótka (F4)
• możliwość wymiany
uszczelnienia wrzeciona
pod ciśnieniem
s
DN
L
DN
L
[mm]
h
[mm]
s
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310
227
222
275
275
323
373
410
515
545
705
705
914
14
14
17
17
19
19
19
24
24
24
27
32
12,5
12,5
17
17
23
28
32
33
41,5
50
50
70
9,5
10,5
15,0
15,6
19,7
26,6
33,3
66
108
155
175
290
MATERIAŁY:
PRZEZNACZENIE:
• ścieki komunalne, wstępnie
oczyszczone
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
NAPĘD:
• wolna końcówka wałka
• kółko ręczne
• elektronapęd
• obudowa teleskopowa
(zabudowa podziemna)
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• korpus, klin i pokrywa
wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-15
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem NBR
• wrzeciono (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr1 (14021), wyposażone w podkładki ślizgowe
• gwint walcowany na zimno
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• dodatkowe oznaczenie:
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
RAL GSK
1.4
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Armatura odcinająca
Zasuwa PAM EURO 20 Typ 24 (BLUTOP)
PFA 16
H
h1
CECHY KONSTRUKCYJNE:
DN / OD
L1
L
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
DN
[mm]
Ø DE
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
Liczba
obrotów
s
[mm]
Ciężar
[kg]
65
80
100
125
125
150
75
90
110
125
140
160
333
333
335
374
374
387
159
135
138
144
158
159
363
361
419,5
487,5
487,5
535
283
275
322
382,5
373,5
410
15,2
15,2
18,5
18,5
18,5
20,6
17
17
19
19
19
19
12,1
12,4
15,6
22,3
24,9
29,8
NAPĘD:
• wolna końcówka wałka
• kółko ręczne
• elektronapęd
• obudowa teleskopowa
(zabudowa podziemna)
• zakres średnic nominalnych
od DN 75 do DN 160
• ciśnienie robocze PFA 16
• gładki przelot, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem
• uszczelnienie wrzeciona
potrójne (uszczelkami typu
O-ring i podkładką poliamidową)
• nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzanego
powierzchniowo
• przyłącza kielichowe dla rur
żeliwnych BLUTOP i rur PE
i PVC
• pokrywa bezśrubowa –
100% szczelności, brak
ognisk korozji
• możliwość wymiany
uszczelnienia wrzeciona
pod ciśnieniem
MATERIAŁY:
• korpus, klin i pokrywa
wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-15
• miękko uszczelniający klin
pokryty elastomerem,
EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
• wrzeciono (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr1 (14021), wyposażone w podkładki ślizgowe
• gwint walcowany na zimno
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
RAL GSK
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
1.5
1
Armatura odcinająca
Przepustnica PAM EUROSTOP z napędem ręcznym
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
1
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• cechy
techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1074-1, PN-EN
593
• zakres średnic
DN 150 do DN 2000
• typ przyłączy: kołnierzowe
PN: 10, 16 lub 25 (PN-EN
1092-2:1999)
• dysk podwójnie mimośrodowy łożyskowany
• system automatycznego
doszczelnienia
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• długość zabudowy wg ISO
5752 s 14, PN-EN 558-1 s 14
(DIN 3202), F4
• moment obrotowy konieczny dla zapewnienia szczelności jest zgodny z normą
PN-EN 1074
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• oznakowanie: zgodnie
z normą PN-EN 19
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• certyfikat materiałowy 3.1B
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
• spełnia wymogi norm
PN-EN 1074-1 i 2, PN-EN 593,
PN-EN 558, PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• uszczelka obwodowa dysku:
EPDM
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X30Cr13 (1.4028), w tulejach
mosiężnych
• siedzisko w korpusie ze stali
nierdzewnej: konstrukcja
w pełni zabezpieczona
antykorozyjnie
1.6
DN
L
[mm]
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
790
870
950
PN 10
PN 16
PN 25
h
Ø d Liczba Ciężar
[mm] [mm] obrotów [kg]
h
Ø d Liczba Ciężar
[mm] [mm] obrotów [kg]
h
Ø d Liczba Ciężar
[mm] [mm] obrotów [kg]
215
240
292
316
340
371
427
452
524
594
675
724
815
909
1051
1154
1331
1526
215
240
292
321
340
407
427
470
550
627
795
754
815
950
1125
1229
1431
1548
217
269
297
321
376
425
471
498
581
747
713
788
856
1024
1126
1328
-
200
200
200
200
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
500
500
500
800
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
13,25
13
52
52
52
110,5
216
212
212
424
432
35
46
67
86
111
139
183
215
302
453
640
839
1193
1831
2512
3470
4965
8353
200
200
200
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
500
500
500
800
800
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
13,25
13
52
52
110,5
110,5
216
212
424
424
432
432
35
46
67
88
132
170
207
265
414
543
986
1021
1432
2357
3590
4916
6974
8353
200
200
250
250
250
350
350
350
350
350
350
350
500
500
500
800
-
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
13
52
52
52
110,5
216
216
212
424
424
432
-
POWŁOKI:
PRZEZNACZENIE:
NAPĘD:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• przekładnia ślimakowa
i kółko ręczne
• elektronapęd
• napęd pneumatyczny
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
39
63
88
120
174
221
300
348
520
975
1243
1379
2091
3398
4607
6200
-
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
Armatura
Armatura odcinająca
Przepustnica PAM EUROSTOP do zabudowy w ziemi
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
PN 10
PN 16
PN 25
DN
L
[mm]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
790
870
950
217
242
294
321
340
371
427
452
524
594
675
724
815
909
1051
1154
1331
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
13,25
13
52
52
52
110,5
216
212
212
424
432
39
50
71
90
111
139
183
215
302
453
640
839
1193
1831
2512
3470
4965
8353
217
242
294
321
340
407
427
470
550
627
713
764
815
950
1125
1229
1431
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
13,25
13
52
52
110,5
110,5
216
212
424
424
432
432
39
50
71
90
132
170
207
265
414
543
830
1021
1432
2357
3590
4916
6974
8353
219
271
297
321
376
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1328
-
12,75
12,75
12,75
12,75
13,75
13
52
52
52
110,5
216
216
212
424
424
432
-
43
67
88
120
174
221
300
348
520
782
1130
1379
2091
3398
4607
6200
-
PRZEZNACZENIE:
NAPĘD:
POWŁOKI:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• przekładnia ślimakowa
z wolnym końcem wałka
• przystosowany pod montaż
obudowy teleskopowej
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy
250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
• dodatkowe zabezpieczenie
przekładni ślimakowej AUMA –
epoksydowy lakier proszkowy
• RAL 5005 (niebieski)
Armatura
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• cechy
techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1074-1,
PN-EN 593
• zakres średnic DN 150 do
DN 2000
• typ przyłączy: kołnierzowe
PN: 10, 16 lub 25 (PN-EN
1092-2:1999)
• dysk podwójnie mimośrodowy łożyskowany
• system automatycznego
doszczelnienia
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• długość zabudowy wg ISO
5752 s 14, PN-EN 558-1 s 14
(DIN 3202), F4
• moment obrotowy konieczny do zapewnienia szczelności jest zgodny z normą
PN-EN 1074
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• oznakowanie: zgodnie
z normą PN-EN 19
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• certyfikat materiałowy 3.1B
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
• spełnia wymogi norm PN-EN
1074-1 i 2, PN-EN 593, PN-EN
558, PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• uszczelka obwodowa dysku:
EPDM
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X30Cr13 (1.4028), w tulejach
mosiężnych
• siedzisko w korpusie ze stali
nierdzewnej: konstrukcja
w pełni zabezpieczona
antykorozyjnie
1.7
1
Armatura odcinająca
Przepustnica PAM EUROSTOP przystosowana pod napęd elektryczny
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
1
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• cechy
techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1074-1,
PN-EN 593
• zakres średnic DN 150 do
DN 2000
• typ przyłączy: kołnierzowe
PN: 10, 16 lub 25 (PN-EN
1092-2:1999)
• dysk podwójnie mimośrodowy łożyskowany
• system automatycznego
doszczelnienia
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• długość zabudowy wg ISO
5752 s 14, PN-EN 558-1 s 14
(DIN 3202), F4
• moment obrotowy konieczny do zapewnienia szczelności jest zgodny z normą
PN-EN 1074
• przekładnia wyposażona w kołnierz F14 do montażu napędu
elektrycznego
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• oznakowanie: zgodnie
z normą PN-EN 19
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• certyfikat materiałowy 3.1B
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
• spełnia wymogi norm PN-EN
1074-1 i 2, PN-EN 593, PN-EN
558, PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-500-7
• uszczelka obwodowa dysku:
EPDM
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X30Cr13 (1.4028), w tulejach
mosiężnych
• siedzisko w korpusie ze stali
nierdzewnej: konstrukcja
w pełni zabezpieczona
antykorozyjnie
1.8
PN 10
PN 16
PN 25
DN
L
[mm]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
790
870
950
215
240
294
321
340
373
445
470
524
594
675
724
815
909
1051
1154
1331
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
52
52
52
52
52
110,5
110,5
216
212
212
424
432
35
46
71
90
111
143
203
235
310
463
640
887
1193
1831
2512
3470
4965
6560
215
240
294
321
342
425
445
470
550
627
713
764
815
950
1125
1229
1431
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
52
52
52
52
110,5
110,5
216
216
212
424
424
432
432
35
46
71
90
136
190
227
273
424
591
830
1100
1432
2357
3590
4916
6974
8353
217
274
297
323
394
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1328
-
12,75
12,75
12,75
12,75
13,75
13
52
52
52
110,5
216
216
212
424
424
432
-
39
67
88
124
194
229
310
358
568
782
1130
1693
1379
3398
4607
6200
-
POWŁOKI:
PRZEZNACZENIE:
NAPĘD:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• przekładnia ślimakowa
z wolnym końcem wałka
lub kółkiem ręcznym
• kołnierz przystosowany do
montażu napędu elektrycznego
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu oraz
logo producenta umieszczone
na etykiecie przytwierdzonej
do korpusu, zgodnie z normą
PN-EN 1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
Armatura
Armatura odcinająca
Przepustnica PAM EUROSTOP z napędem elektrycznym
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
PN 10
PN 16
PN 25
DN
L
[mm]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
h
[mm]
Liczba
obrotów
Ciężar
[kg]
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
710
790
870
950
215
240
294
321
340
373
445
470
524
594
675
781
897
909
1051
1154
1331
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
52
52
52
52
52
110,5
110,5
216
212
212
424
432
59
69
90
109
130
165
204
253
328
479
666
663
1216
1854
2544
3502
4997
8418
215
240
294
321
342
425
445
470
550
627
795
764
815
950
1125
1229
1431
1526
12,75
12,75
12,75
12,75
13,25
52
52
52
52
110,5
110,5
216
216
212
424
424
432
432
59
69
90
109
160
208
245
330
447
564
849
1123
1455
2389
3622
4948
7039
8418
217
274
297
323
394
425
471
498
581
665
713
788
856
1024
1126
1328
-
12,75
12,75
12,75
13,25
52
52
52
52
110,5
110,5
216
216
212
424
424
432
-
59
86
107
148
212
243
328
381
591
998
1266
1725
2123
3398
4639
6265
-
PRZEZNACZENIE:
NAPĘD:
POWŁOKI:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• przekładnia ślimakowa
z napędem elektrycznym
• Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
Armatura
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• cechy
techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1074-1,
PN-EN 593
• zakres średnic DN 150 do
DN 2000
• typ przyłączy: kołnierzowe
PN: 10, 16 lub 25 (PN-EN
1092-2:1999)
• dysk podwójnie mimośrodowy łożyskowany
• system automatycznego
doszczelnienia
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• długość zabudowy wg ISO
5752 s 14, PN-EN 558-1 s 14
(DIN 3202), F4
• moment obrotowy konieczny do zapewnienia szczelności jest zgodny z normą
PN-EN 1074
• napęd elektryczny
• przekładnia wyposażona w kołnierz F14
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• oznakowanie: zgodnie
z normą PN-EN 19
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• certyfikat materiałowy 3.1B
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
• spełnia wymogi norm PN-EN
1074-1 i 2, PN-EN 593, PN-EN
558, PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• uszczelka obwodowa dysku:
EPDM
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X30Cr13 (1.4028), w tulejach
mosiężnych
• siedzisko w korpusie ze stali
nierdzewnej: konstrukcja
w pełni zabezpieczona
antykorozyjnie
1.9
1
Armatura odcinająca
Przepustnice „międzykołnierzowe” Typ WAFER
PFA 16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
1
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• ciecze przemysłowe
• cechy techniczne zgodne
z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 593
• zakres średnic DN 25
do DN 1200
• długość zabudowy zgodnie
z PN-EN 558-1 seria 20
• dysk łożyskowany centrycznie
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• zabudowa międzykołnierzowa: ISO PN 10, PN-EN 1092
PN 10
• znakowanie PN-EN ISO 5209
• Test Hydrauliczny PN-EN 12
266-1
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna
• manszeta: (elastomer) EPDM,
NBR, NITRYL, ITON
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr13 (1.4021)
DN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Ciężar
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
110
120
135
141
165
180
193
225
282,5
308
338,5
380
380,5
432,5
494
590
630
695
770
815
875
56
61,5
69
94
106
126,5
133
170
210
240
263
308
340
380
440
490
565
610
675
733
818
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
114
127
154
165
190
203
216
216
254
76
100
108
124
147
180
206
257
324
376
430
485
536
593
690
830
902
1010
1116
1215
1334
196
211,5
234
265
301
339,5
359
428
515,5
571
632,5
719
758,5
850,5
1014
1186
1301
1415
1555
1658
1803
1,7
2,4
2,6
3,1
4
6,1
7,3
11
20,5
29,5
35,4
55,7
80,8
113,6
170,6
252
347
457
580
701
959
POWŁOKI:
• zawór odcinający dla cieczy
przemysłowych
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
NAPĘD:
• dźwignia ręczna
• przekładnia z kółkiem ręcznym
• przekładnia z napędem
elektrycznym
• napęd pneumatyczny
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy min. 150 μm
1.10
PRZEZNACZENIE:
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Armatura odcinająca
Przepustnica „międzykołnierzowa” Typ LUG
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
PRZEZNACZENIE:
• zawór odcinający dla cieczy
przemysłowych
• kierunek zamykania urządzenia – w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
NAPĘD:
• dźwignia ręczna
• przekładnia z kółkiem ręcznym
• przekładnia z napędem
elektrycznym
• napęd pneumatyczny
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
Armatura
[mm]
DN
[inch]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
Ciężar
[kg] 40
50
65
65
80
80
100
125
150
200
200
250
300
350
350
400
450
450
500
600
700
800
900
1000
1 ½”
2”
2 ½”
2 ½”
3”
3”
4”
5”
6”
8”
8”
10”
12”
14”
14”
16”
18”
18”
20”
24”
28"
32"
36"
40"
110
120
135
135
141
141
165
180
193
225
225
282,5
308
338,5
338,5
380
380,5
380,5
432,5
494
590
630
695
770
54
59,5
66,5
82
91
75
105
125
136,5
156
171
210
240
263
263
308
340
340
380
440
490
565
610
675
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
114
127
154
165
190
203
216
216
254
902
1010
1116
194
209,5
231,5
247
262
246
300
338
362,5
414
429
515,5
571
632,5
632,5
719
758,5
758,5
850,5
1014
1186
1020
1120
1246
140
156
175
175
194
185
224
267
292
334
352
409
480
522
522
595
633
633
717
833
904
2
2,9
3,3
4
4,8
3,5
6,3
9,8
10,5
13,9
17,5
26,6
39,5
56
55,5
73,6
103
96,3
149
215
287
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• ciecze przemysłowe
• cechy techniczne zgodne
z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 593
• zakres średnic DN 40 do
DN 1000
• długość zabudowy zgodnie
z PN-EN 558-1 seria 20
• dysk łożyskowany centrycznie
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• zabudowa międzykołnierzowa: ISO PN 10, PN-EN 1092
PN 10
• znakowanie PN-EN ISO 5209
• Test Hydrauliczny PN-EN 12
266-1
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna
• manszeta: (elastomer) EPDM,
NBR, NITRYL, ITON
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X20Cr13 (1.4021)
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy min. 150 μm
1.11
1
Armatura odcinająca
1
1.12
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
ProduktStrona
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
Odpowietrzniki Typ 110, 111, 112, 113
2.2
Zawór trzyfunkcyjny Typ X000D
2.3
Zawór trzyfunkcyjny VENTEX
2.4
Kołnierzowy zawór zwrotny
2.5
Zawór zwrotny z przeciwwagą
2.6
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Zawory bezpieczeństwa
2
2.1
Zawory odpowietrzająco-napowietrzające
Odpowietrznik Typ 110, 111, 112, 113
Identyfikacja
Farbliche
Kennzeichnung
rozmiaru
dyszy
CECHY KONSTRUKCYJNE:
MATERIAŁY:
A
h
2
• zawór z przyłączem gwintowym 1" lub 3/4" (Typ 110,
Typ 111)
• zawór wyposażony w przyłącze kołnierzowe DN 40,
DN 50 i/lub DN 65 (Typ 112)
• zawór z kurkiem kulowym
wyposażony w przyłącze
kołnierzowe DN 40, DN 50
i/lub DN 65 (Typ 113)
• pojedynczy zawór odpowietrzający
PN 10/16/25
DN
ØD
DN
PN
h
[mm]
A
[mm]
ØD
[mm]
Masa
[kg]
40/50/65
10/16/25
270
138
185
8,1
Wyposażony w dysze
• PN 10/16: 1,75 mm
• PN 25: 2,25 mm
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne EN-GJS-400-15
• pływak: ABS
• dysza sterująca: mosiądz
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• minimalne ciśnienie 0,3
bara
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
2.2
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Zawory odpowietrzająco-napowietrzające
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający trzyfunkcyjny X000D
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
A
h
Identyfikacja
Farbliche
Kennzeichnung
rozmiaru dyszy
ØD
e
Wyposażony w dysze
• PN 10/16: 1,75 mm
• PN 25: 2,25 mm
• średnica dyszy dużej komory odpowietrzającej: DN 50,
80, 100
DN
PN
h
[mm]
A
[mm]
e
[mm]
ØD
[mm]
Masa
[kg]
50
65
80
100
150
10/16/25
10/16/25
10/16/25
10/16/25
10/16/25
275
275
370
460
460
150
150
220
270
270
198
198
222
250
250
185
185
200
235
300
15
15
25
38
42
• zawór odpowietrzająconapowietrzający
• Typ 4000D DN 40, 50, 65 –
PN 16/25
• Typ 6000D DN 80 –
PN 16/25
• Typ 9000 DN 100, 150 –
PN 16/25
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• dostępne średnice DN 50
65, 80, 100, 150
• ciśnienia nominalne
PN 10/16/25
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne EN-GJS-400-15
• pływak dużej i małej komory: ABS
• dysza sterująca: mosiądz
• siatka osłonna i pokrywa
dużej komory: stal nierdzewna 1.4301
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• minimalne ciśnienie 0,5 bara
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
2.3
2
Zawory odpowietrzająco-napowietrzające
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający trzyfunkcyjny VENTEX
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
2
• dwukomorowy zawór
odpowietrzająco-napowietrzający dużych wydajności
• zintegrowany zawór odcinający
• możliwość wyposażenia
w kurek spustowy
• wyposażony w uchwyty
transportowe
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• dostępne średnice DN 50,
65, 80, 100, 150, 200
• ciśnienia nominalne PN
10/16/25
DN
PN
h
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
Øs
[mm]
Masa
[kg]
50
10/16/25
258
390
200
14
24
60/65
10/16/25
258
390
200
14
24
40
80
10/16/25
300
467
244
14
100
10/16/25
300
467
244
14
40
MATERIAŁY:
150
10/16/25
492
565
405
17
115
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne EN-GJS-400-15
• kule dużej i małej komory:
stal w całości nawulkanizowana EPDM
• dysza sterująca: mosiądz
• miatka osłonna, pokrywa
siatki: stal nierdzewna
1.4301
• wrzeciono zaworu odcinającego: stal nierdzewna
X20Cr13 1.4021
• uszczelnienie zaworu odcinającego: EPDM
200
10/16/25
580
737
448
19
170
Mała komora:
• PN 10: 3 mm
• PN 16: 2,4 mm
• PN 25: 1,9 mm
Dysze dużej komory:
• DN 80, 150, 200
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• minimalne ciśnienie 0,3
bara
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
2.4
Wyposażony w dysze
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Zawory zwrotne
Kołnierzowy zawór zwrotny PAM
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
• zawór zwrotny klapowy,
kołnierzowy
• DN 40 do DN 500 –
PN 10/16
- zabudowa zgodna z EN
558-1 seria 48
- owiercenie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2 – ISO7005-2
• zawór z kurkiem
spustowym
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• maksymalna rekomendowana prędkość przepływu
4 m/s
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 1074-3
• badania szczelności przy
minimalnym ciśnieniu
0,15 bara
Armatura
DN
[mm]
D PN10
[mm]
Lu
[mm]
L1
[mm]
Masa
[kg}
40
50
60
65
80
100
125
150
200
250
300
150
165
185
185
200
220
250
285
340
400
455
180
200
240
240
260
300
350
400
500
600
700
164
164
186
186
200
225
304
340
400
464
504
11
14
17
17
21
29
42
60
92
145
175
DN
[mm]
D PN10
[mm]
Lu
[mm]
L1
[mm]
Masa
[kg}
350
400
500
505
565
670
800
900
1100
585
660
770
300
395
613
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa, dysk:
żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
• dysk nawulkanizowany
gumą EPDM
• śruby: stal nierdzewna A2
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
2.5
2
Zawory zwrotne
Zawór zwrotny z przeciwwagą
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
2
• przeznaczenie: systemy
wodociągowe wody uzdatnionej zimnej
• cechy
techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1074-1.2, PN-EN
12266
• zakres średnic DN 150 do
DN 2000
• typ przyłączy: kołnierzowe
PN 10, 16 lub 25 (PN-EN
1092-2:1999)
• dysk podwójnie mimośrodowy łożyskowany
• system automatycznego
doszczelnienia
• dowolna pozycja zabudowy
i kierunek przepływu
• długość zabudowy wg ISO
5752 s 14, PN-EN 558-1 s 14
(DIN 3202), F4
• zawór wyposażony w przeciwwagę z hamulcem hydraulicznym. Gwarantowana pewność działania przy zaniku
zasilania
• oznakowanie: zgodnie
z normą PN-EN 19
• Atest Higieniczny PZH
• certyfikat ISO
• certyfikat materiałowy 3.1B
• deklaracja zgodności
z PN-EN wystawiana przez
producenta
• spełnia wymogi norm
PN-EN 1074-1 i 2, PN-EN
12266, PN-EN 5752, PN-EN
1092-2, ISO 7005-2
DN
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Masa
[kg}
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
653
653
653
653
757
757
991
991
1272
1272
1520
1520
1768
1768
1982
1982
1982
2196
2196
352
382
441
465
544
595
657
682
722
813
926
975
1151
1162
1359
1410
1462
1796
1891
152
181
216
240
259
330
354
379
433
504
596
642
712
850
962
1013
1065
1250
1345
285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1015
1115
1230
1455
1675
1785
1915
2115
2325
190
203
226
246
382
416
604
632
899
1054
1672
1868
2987
3428
5042
5403
6000
9318
10723
MATERIAŁY:
• materiał konstrukcyjny korpusu i dysku: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• uszczelka obwodowa dysku:
EPDM
• wałki/łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej
X30Cr13 (1.4028), w tulejach
mosiężnych
• siedzisko w korpusie ze stali
nierdzewnej: konstrukcja
w pełni zabezpieczona
antykorozyjnie
• przeciwwaga, ramię przeciwwagi – stal konstrukcyjna Fe 360 B
2.6
• zastosowanie zaworu zwrotnego zintegrowanego z przepływomierzem jako systemu bezpieczeństwa zapobiegającego
niekontrolowanemu wypływowi w przypadku awarii rurociągu magistralnego
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• zawór zwrotny z przeciwwagą używany jest jako
zawór bezpieczeństwa gwarantujący bezawaryjną
prace urządzenia bez
konieczności posiadania
źródła energii elektrycznej
• napęd przeciwwagi wyposażony w hamulec hydrauliczny
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266 1-2
• spełnia wymogi DVGW 363
Armatura
Zawory regulacyjne
ProduktStrona
Zawory regulacyjne
Zawór suwakowy z napędem ręcznym
Zawór suwakowy z napędem elektrycznym
Automatyczny zawór regulacyjny Zawór regulacyjny sprężynowy
Armatura
3.2
3.3
3.4
3.5
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Zawory regulacyjne
3
3.1
Zawory regulacyjne
Zawór pierścieniowo – tłokowy „Needle Valve” z napędem ręcznym
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
3
• regulacyjny iglicowy zawór
suwakowy
• zakres średnic nominalnych
DN 100 do DN 1000
• zakres ciśnień PN 10/16/25
• napęd: przekładnia ślimakowa i kółko ręczne
• konstrukcja zaworu
gwarantująca:
– niskie straty przepływu
– długą żywotność
urządzenia
– precyzyjną regulację
wysokiej różnicy ciśnień
– możliwość wyposażenia
w cylindry zapobiegające
kawitacji
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne
EN-GJS-400-15 lub 500-7
• pierścień suwaka: stal nierdzewna AISI 304
• wałek: stal nierdzewna AISI
420
• tuleja: brąz
• uszczelki o-ring: NBR/EPDM
• korpus wewnętrzny suwaka:
EN-GJL 250
• siedzisko suwaka: mosiądz
• siedziska w korpusie: stal
nierdzewna AISI 304
PN 10
PN 16
PN 25
PRZEZNACZENIE:
DN
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Masa
[kg]
Masa
[kg]
Masa
[kg]
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
135
160
185
213
243
288
310
335
365
423
480
543
593
628
315
356
384
480
549
579
614
658
658
748
866
926
1031
1091
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
59
89
146
212
360
430
570
782
860
1455
2050
2675
3590
4100
59
89
146
212
360
430
570
782
860
1455
2050
2675
3590
4100
59
89
146
212
360
430
583
782
860
1514
2050
2675
3590
-
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
REGULACJA:
• natężenia przepływu
• ciśnienia
• poziomu wody w zbiorniku
• rozproszenia energii przy
wolnym wypływie
• zapobieganie kawitacji
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
POWŁOKI:
DOBÓR:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
Aby poprawnie dobrać właściwy zawór regulacyjny,
konieczne jest wypełnienie
„Karty doboru” w której należy podać:
• poziom
maksymalnego i minimalnego ciśnienia przed zaworem
• wielkości
maksymalnych i minimalnych prędkości przepływów
• przeznaczenie zaworu
• średnicę rurociągu, na którym
będzie instalowany zawór
WYPOSAŻENIE:
• cylinder rozpraszający
strugę
• cylinder antykawitacyjny
3.2
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Zawory regulacyjne
Zawór pierścieniowo – tłokowy „Needle Valve” z napędem elektrycznym
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
PN 10
PN 16
PN 25
DN
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Masa
[kg]
Masa
[kg]
Masa
[kg]
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
135
160
185
213
243
288
310
335
365
423
480
543
593
628
427
468
496
542
611
641
676
720
720
810
853
913
1018
1078
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
84
115
166
232
380
465
598
829
898
1503
2087
2712
3636
4121
84
115
166
232
380
465
598
829
898
1503
2087
2712
3636
4121
84
115
166
232
380
465
611
829
898
1562
2087
2712
3636
-
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
REGULACJA:
• natężenia przepływu
• ciśnienia
• poziomu w zbiorniku
• rozproszenia energii przy
wolnym wypływie
• zapobieganie kawitacji
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
• regulacyjny iglicowy zawór
suwakowy
• zakres średnic nominalnych
DN 100 do DN 1000
• zakres ciśnień PN 10/16/25
• napęd: przekładnia i napęd
elektryczny
• konstrukcja zaworu
gwarantująca:
– niskie straty przepływu
– długą żywotność
urządzenia
– precycyjną regulację
wysokiej różnicy ciśnień
– możliwość wyposażenia
w cylindry zapobiegające
kawitacji
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne EN-GJS-400-15
lub 500-7
• pierścień suwaka: stal nierdzewna AISI 304
• wałek: stal nierdzewna
AISI 420
• tuleja: brąz
• uszczelki o-ring: NBR/EPDM
• korpus wewnętrzny suwaka:
EN-GJL 250
• siedzisko suwaka: mosiądz
• siedziska w korpusie: stal
nierdzewna AISI 304
POWŁOKI:
DOBÓR:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
Aby poprawnie dobrać właściwy zawór regulacyjny,
konieczne jest wypełnienie
„Karty doboru” w której należy podać:
• poziom maksymalnego
i minimalnego ciśnienia
przed zaworem
• wielkości maksymalnych
i minimalnych prędkości
przepływów
• przeznaczenie zaworu
• średnicę rurociągu, na którym będzie instalowany
zawór
• system sterowania napędu
WYPOSAŻENIE:
• cylinder rozpraszający
strugę
• cylinder antykawitacyjny
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
3.3
3
Zawory regulacyjne
Automatyczny zawór regulacyjny „ACV” Typ E2001
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
3
• automatyczny zawór regulacyjny
• zakres średnic nominalnych
DN 50 do DN 700
• zakres ciśnień PN 10/16/25
• długość zabudowy: zgodnie
z PN-EN 558-1 szereg 48
• zawór wykorzystuje do operacji tylko energię hydrauliczną
• wyposażony w optyczny
wskaźnik położenia
• szybkość otwierania i zamykania może być ustalona
niezależnie
• max. prędkość przepływu
wody: 4,3 m/s
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
Model E2115-00
Model E2115-00
DN
PN
L
[mm]
C1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
Masa
[kg]
50
65/60
80
100
100
125
125
150
150
200
200
250
250
300
300
350
350
350
10/16/25
10/16/25
10/16/25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10
16
25
230
290
310
350
350
400
400
480
480
600
600
730
730
850
850
980
980
980
225
225
225
260
260
310
310
310
310
365
365
475
475
570
570
570
570
570
160
170
175
190
190
20
200
210
210
235
235
280
280
305
305
330
330
330
130
130
130
140
140
145
145
155
155
180
180
220
220
245
245
270
270
280
20
23
25
36
37
51
53
62
65
118
123
191
198
320
330
382
388
401
400
10
1100
680
355
295
603
400
16
1100
680
355
295
605
400
25
1100
690
355
310
620
500
10
1250
720
405
360
935
POWŁOKI:
500
16
1250
720
405
360
935
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
500
25
1250
720
405
365
980
600
10
1450
820
455
420
1280
600
16
1450
820
455
420
1295
600
25
1450
820
455
425
1330
700
10
1650
1080
555
555
2148
700
16
1650
1080
555
555
2160
700
25
1650
1080
555
555
2210
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne
EN-GJS-400-15 lub 500-7
• siedzisko, dysk: stal nierdzewna AISI 316
• wrzeciono: stal nierdzewna
AlSl 303
• uszczelnienie: NBR
• o-ring: VITON
• śruby, nakrętki: stal nierdzewna AlSl 303
• wskaźnik: stal nierdzewna/
szkło
3.4
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
(70°C)
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
• próby ciśnieniowe, badania,
kryteria odbioru zgodnie
z PN-EN 12266
MODELE:
• E2110 Regulacja poziomu
• E2113 Zawór zamknij/
otwórz (bezpieczeństwa,
upustowy)
• E2114 Regulacja przepływu
• E2115 Regulacja spadku
ciśnienia
• E2116 Regulacja utrzymania
ciśnienia
Armatura
Zawory regulacyjne
Sprężynowy zawór redukcyjny typ DRVD
PN 10/16/25
A
CECHY KONSTRUKCYJNE:
H
DN
L
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
(70°C)
• Atest Higieniczny PZH
• klasa żeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu
oraz logo producenta
umieszczone na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normą PN-EN
1074 i PN-EN 19
DN
L
[mm]
A max
[mm]
H
[mm]
Masa
[kg]
50
230
300
83
18
65
290
350
90
27
80
310
390
100
33
100
350
440
121
46
125
400
560
152
78
150
450
670
169
99
200
550
1050
234
191
MATERIAŁY:
• korpus, pokrywa: żeliwo
sferoidalne EN-GJS-400-15
• siedzisko, tłok: mosiądz
• tuleja: brąz
• uszczelnienie: NBR
• sprężyna, śruba: stal
• prowadnice: teflon
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
• celem prawidłowego doboru zaworu, prosimy o kontakt z działem technicznym
SG PAM
Armatura
• automatyczny zawór redukcyjny – sprężynowy
• zakres średnic nominalnych
DN 50 do DN 200
• zakres ciśnień PN 10/16/25,
(PN 40 na zapytanie)
• możliwość wyposażenia
w manometry
• regulacja ciśnienia wtórnego (za zaworem)
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
3.5
3
Zawory regulacyjne
3
3.6
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Elementy połączeniowe
ProduktStrona
Elementy połączeniowe
Elementy montażowe
Wstawka typ PO (F3)
Wstawka typ PAF (F4)
Łączniki rurowe i rurowo – kołnierzowe
Quick BLUTOP / BLUTOP Vi
Łącznik Ultra Quick
Łącznik Ultra Link
Quick PE
Link PE
Armatura
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Elementy połączeniowe
4
4.1
Elementy połączeniowe
Wstawka montażowa Typ PO (F-3)
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
4
• zakres średnic nominalnych
DN 40 do DN 1200
• ciśnienie nominalne
PN 10/16/25
• gładki przelot
• śruby przechodzące
obustronnie
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• zakres regulacji e ± 25, 30,
40, 50 mm
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15 lub stal
• uszczelnienie: EPDM
dopuszczony do kontaktu
z wodą pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal ocynkowana lub stal
nierdzewna
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
4.2
e
e
DN
L
PN 10
e=25 mm
PN 16
PN 25
DN
L
[mm]
Masa
[kg]
L
[mm]
Masa
[kg]
L
[mm]
Masa
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
230
230
250
260
260
260
290
290
290
320
11
10
12
16
20
25
34
48
65
72
94
122
140
162
205
256
352
405
484
744
180
180
180
200
200
200
200
220
230
250
260
270
270
280
300
300
320
320
340
360
11
10
12
16
20
25
34
48
74
92
126
162
190
240
330
366
482
546
715
1112
190
200
200
210
220
220
230
230
250
250
270
280
280
300
320
340
360
380
400
450
9,5
12
19
23
33
46
54
78
105
140
200
250
280
330
440
571
800
920
1280
1871
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako
element
montażowy i demontażowy
armatury
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
Elementy połączeniowe
Wstawka montażowa Typ PAF (F-4)
PN 10/16/25
CECHY KONSTRUKCYJNE:
e
e
DN
L
PRZEZNACZENIE:
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element montażowy
i demontażowy armatury
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
e=25 mm
PN 10
PN 16
PN 25
DN
L
[mm]
Masa
[kg]
L
[mm]
Masa
[kg]
L
[mm]
Masa
[kg]
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
375
375
375
400
400
450
450
475
525
11
13
16
21
27
34
51
62
88
100
124
160
176
202
268
330
454
522
632
982
300
300
300
300
300
300
350
350
375
375
425
425
425
450
475
475
525
525
550
600
11
13
16
21
27
34
51
64
102
116
162
204
232
312
416
444
610
692
890
1392
325
325
325
325
350
375
375
375
425
425
450
500
525
525
550
600
625
625
675
-
15
17
22
26
43
58
70
98
140
173
249
320
380
435
572
751
1020
1161
1562
-
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• zakres średnic nominalnych
DN 40 do DN 1200
• ciśnienie nominalne
PN 10/16/25
• gładki przelot
• śruby przechodzące jednostronnie
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• zakres regulacji e ± 25 mm
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15 lub stal
• uszczelnienie: EPDM
dopuszczony do kontaktu
z wodą pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal ocynkowana lub stal
nierdzewna
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
4.3
4
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo – kołnierzowy Quick BLUTOP/BLUTOP Vi
CECHY KONSTRUKCYJNE:
4
• BLUTOP – połączenie nieblokowane
• BLUTOP Vi – połączenie blokowane
• zakres średnic OD 75, 90,
110, 125, 160
• ciśnienie nominalne
PN 10/16
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
• uszczelka: EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną
PN 10/16
BLUTOP
BLUTOP Vi
DN
DN/OD
L
DN
[mm]
Ø DE
[mm]
A
[mm]
Masa
[kg]
60/65
80
100
125
125
150
75
90
110
125
140
160
58
62
68
73
76
82
2,5
2,8
3,4
4,3
5
5,7
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
4.4
Quick
BLUTOP
L
Quick
BLUTOP Vi
PRZEZNACZENIE:
• łączniki Quick Blutop służą
do łączenia rur BLUTOP lub
rurociągów z PVC
• łączniki Quick Blutop Vi
służą do łączenia rur
BLUTOP
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element połączeniowy
rurociągu z armaturą
• Atest Higieniczny PZH
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo – kołnierzowy Ultra Quick (dużej tolerancji)
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
e
DN
DE
L
PRZEZNACZENIE:
• łącznik Ultra Quick dużej
tolerancji służy do łączenia
rurociągów wykonanych
z różnego materiału:
– żeliwo
– stal
– azbestocement
– PVC
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element połączeniowy
rurociągu z armaturą
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
DN
Typ
DE [mm]
min max
L [mm]
min
max
e [mm]
min max
Masa
[kg]
50, 60
50/60/65/80
65/80
100
125 – 150
150
200
200
200
250
250
300
300
300
A
B
C
D
E
F
FP
G
H
I
J
JR
K
L
49
62
80
97
123
151
170
196
211
235
260
285
306
318
82
82
83
84
87
87
88
95
105
97
113
101
106
117
4
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
18
3,3
4,1
4,3
6,0
7,9
8,5
10,7
10,7
11,0
15,2
14,4
20,2
19,4
18,9
71
84
102
127
153
181
200
226
241
265
290
315
336
348
106
106
107
115
118
119
120
127
138
130
147
135
141
152
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
32
32
31
30
29
27
26
35
34
33
36
35
40
48
• zakres średnic nominalnych
DN 50 do DN 300
• ciśnienie nominalne
PN 10/16
• szeroki zakres średnic zgodnie z PN-EN 14525
• kołnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2
• dopuszczalna odchyłka
kątowa od osi 6°
• łącznik nieblokowany
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
• uszczelka: EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal chromowana
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
4.5
4
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo-rurowy Ultra Link (dużej tolerancji)
CECHY KONSTRUKCYJNE:
4
PFA 16
L
• zakres średnic nominalnych
DE 49 do DE 348
• ciśnienie robocze PFA 16
• szeroki zakres średnic zgodnie z PN-EN 14525
• dopuszczalna odchyłka
kątowa od osi 6°
• łącznik nieblokowany
e
DE
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
• uszczelka: EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal chromowana
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 μm, przyczepność
12 N/mm², odporność na
przebicie metodą iskrową
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL
• RAL 5005 (niebieski)
4.6
Typ
DE [mm]
min
max
L [mm]
min
max
e [mm]
min
max
Masa
[kg]
A
B
C
D
E
F
FP
G
H
I
J
JR
K
L
49
62
80
97
123
151
170
196
211
235
260
285
306
318
104
104
107
127
135
144
150
159
163
171
179
187
194
198
4
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
18
3,6
4,1
4,9
7,7
8,9
10,4
11,5
13,9
14,8
16,2
18,1
21,3
22,9
23,7
71
84
102
127
153
181
200
226
241
265
290
315
336
348
152
152
155
188
197
207
214
224
228
237
246
255
263
267
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
20
20
20
25
25
29
32
35
38
45
48
55
58
62
PRZEZNACZENIE:
• łącznik Ultra Link dużej tolerancji służy do łączenia
rurociągów wykonanych
z różnego materiału:
– żeliwo
– stal
– azbestocement
– PVC
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element połączeniowy
rurociągu
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo–kołnierzowy Quick MA (do rur PE z blokowaniem)
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
• zakres średnic nominalnych
DN 63 do DN 400
• ciśnienie nominalne
PN 10/16
• system kotwiący na rurze PE
• przylga ograniczająca wsunięcie rury w łącznik
• dopuszczalna odchyłka
kątowa od osi 0°
• łącznik blokowany
PRZEZNACZENIE:
• łącznik Quick MA dla rur PE
służy do łączenia rurociągów wykonanych
z Polietylenu
• PE 80 PN 16 i PN 12,5
• PE 100 PN 16 i PN 10
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element połączeniowy
rurociągu z armaturą
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
DN
[mm]
DN/OD
[mm]
øD
[mm]
L1
[mm]
Masa
[kg]
50/60/65
50/60/65
80
100
100
125
125
150
150
200
200
250
250
300
400
60
75
90
110
125
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400
175
175
200
224
254
254
254
285
285
340
340
405
405
472
580
109
109
114
119
119
119
124
139
139
162
172
184
177
207
317
3,3
3,7
4,78
5,68
7
7
7,5
9
10,1
15,92
17,5
21,4
21,7
27,5
67,5
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-500-7
• uszczelka: EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal chromowana
• pierścień blokujący: stal 355
JR chromowana
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy min. 150 μm
• RAL 5005 (niebieski)
4.7
4
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo-rurowy Link MA (do rur PE z blokowaniem)
PFA 16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
4
• zakres średnic nominalnych
OD 63 do OD 315
• ciśnienie robocze PFA 16
• system kotwiący na rurze PE
• przylga ograniczająca wsunięcie rury w łącznik
• dopuszczalna odchyłka
kątowa od osi 0°
• łącznik blokowany
MATERIAŁY:
• korpus: żeliwo sferoidalne
EN-GJS-500-7
• uszczelka: EPDM dopuszczony do kontaktu z wodą
pitną
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal chromowana
• pierścień blokujący: stal 355
JR chromowana
POWŁOKI:
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie lakierem na bazie żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy min. 150 μm
• RAL 5005 (niebieski)
4.8
DN/OD
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Masa
[kg]
63
75
90
110
125
140
160
180
200
250
315
191
191
201
205
211
211
232
232
290
320
360
133
146
161
181
196
212
235
255
284
335
400
3,54
4,64
5,86
6,7
7,92
8,88
10,72
12,7
19,94
25,54
33
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
PRZEZNACZENIE:
• łącznik Link MA dla rur PE
służy do łączenia rurociągów wykonanych z polietylenu
• PE 80 PN 16 i PN 12,5
• PE 100 PN 16 i PN 10
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
• jako element połączeniowy
rurociągu z armaturą
• Atest Higieniczny PZH
Armatura
Elementy połączeniowe
Łącznik rurowo-rurowy Fix Link dla rur żeliwnych (blokowany)
PN 10/16
CECHY KONSTRUKCYJNE:
PRZEZNACZENIE:
• łącznik Fix Link służy do
łączenia dwóch bosych końców rur z żeliwa sferoidalnego
• stosując łącznik z elementami kotwiącymi nie stosujemy bloków oporowych
• systemy wodociągowe
wody uzdatnionej zimnej
• temperatura cieczy do 50°C
DN
[mm]
DE Min - Max
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C (max)
[mm]
C (max)
[kg]
60
80
100
125
150
200
250
300
76-78
95-100
115-120
141-146
167-171
219-224
270-276
322-329
94
94
95
95
95
141
141
141
45
45
45
45
45
60
60
60
15
15
15
15
15
35
35
35
0,95
1,15
1,25
1,89
2,14
7,1
8,74
9,9
• Atest higieniczny PZH
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
• łącznik rurowo-rurowy dla
rur żeliwnych
• połączenie blokowane
• stosując łącznik z elementami kotwiącymi nie stosujemy bloków oporowych
• zakres średnic od DN 60 do
DN 300
• ciśnienie robocze PFA 10/16
bar
• możliwość uzyskania
odchyłek kątowych +- 2°
MATERIAŁY:
• korpus: stal nierdzewna
X5CrNi18-10
• śruby, nakrętki, podkładki:
stal nierdzewna X5CrNi18-9
• taśma: stal nierdzewna
X5CrNi18-9
• pierścień blokujący: stal nierdzewna X5CrNi18-8
• uszczelka: EPDM
4.9
4
Notatki
Armatura zaporowa
Balkenschrift links
Balkenschrift links
4
4.10
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
Armatura
Notatki
4
Armatura
BIURO PAM • ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa
4.11
Biuro PAM
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 567 15 12
faks: +48 22 751 62 25
e-mail: [email protected]
Rysunki, zdjęcia oraz waga podane w niniejszym katalogu nie są wiążące. Saint-Gobain PAM
zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji bez uprzedniego powiadomienia.
Edycja 2016
www.pamline.pl

Podobne dokumenty