wzór rocznego sprawozdania opisowego

Komentarze

Transkrypt

wzór rocznego sprawozdania opisowego
Nasz znak: 031-1/08
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU
W 2007 ROKU
1. ZASÓB ARCHIWALNY
1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem.
Zasób Archiwum składa się z: 2.729 zespołów, 715.778 j.a. o łącznym metrażu 5.768,58
mb., w tym:
a. Archiwum Państwowe w Toruniu – 1.647 zespołów, 544.590 j.a., 3.982,21 mb.
b. Oddział we Włocławku – 1.082 zespoły, 171.188 j.a., 1.786,37 mb.
W tym zasób zewidencjonowany:
a. Archiwum Państwowe w Toruniu – 1.507 zespołów, 378.782 j.a., 3.523,56 mb.
b. Oddział we Włocławku – 953 zespoły, 163.679 j.a., 1.712,50 mb.
Zasób Archiwum Państwowego w Toruniu w roku sprawozdawczym zwiększył się poprzez
przyjęcie nowych zespołów i dopływy do zespołów już posiadanych. Archiwum przejęło
łącznie 29 nowych zespołów i dopływy do zespołów już posiadanych, co stanowiło: 6.664
j.a. = 49,42 mb.
Dodatkowo dokonano następujących zmian w zasobie:
W centrali Archiwum:
1. Z zespołu 69/370/0 Akta osób i rodzin z lat 1701 – 1973 przeniesiono 4 j.a., 0,03 mb.
do zespołu Akta rodziny Witkowskich.
2. W wyniku opracowania z zespołu 69/1388/0 Sąd Grodzki w Grudziądzu z lat 1928 – 1939
przeniesiono do zespołów: 69/1387/0 Sąd Okręgowy w Grudziądzu z lat 1920 – 1939 68 j.a.,
0,42 mb.; 69/1702/0 Sąd Powiatowy w Grudziądzu z lat 1920 – 1928 5 j.a., 0,05 mb.;
69/1412/0 Akta adwokatów przy Sądzie Okręgowym w Grudziądzu 1 j.a., 0,01 mb.
3. W wyniku opracowania z zespołu 69/1387/0 Sąd Okręgowy w Grudziądzu z lat 1920 –
1939 przeniesiono do zespołów: 69/1412/0 Akta adwokatów przy Sądzie Okręgowym
w Grudziądzu 3 j.a., 0,02 mb.; 69/1389/0 Prokuratura przy Sądzie Okręgowym
w Grudziądzu z lat 8 j.a., 0,07 mb.; 69/1509/0 Sąd Krajowy w Grudziądzu z lat 1 j.a.,
0,01 mb.; 69/1388/0 Sąd Grodzki w Grudziądzu z lat 1928 – 1939 1 j.a., 0,01 mb.
W Oddziale we Włocławku:
1. W wyniku opracowania w zespole 71/66/0 Starostwo Powiatowe Włocławskie
we Włocławku z lat 1918 – 1939 zwiększyła się liczba j.a. o 63, metraż nie uległ zmianie.
2. W wyniku opracowania w zespole 71/84/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Toruniu
Oddział Zamiejscowy we Włocławku z lat [1932] 1934 – 1939 [1940] zwiększeniu uległa
liczba j.a. o 11 przy jednoczesnym zmniejszeniu metrażu o 0,01 mb. Wyłączono z zespołu
1 j.a. i przekazano ją do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy do zespołu Urząd
Wojewódzki Pomorski w Toruniu.
3. W wyniku opracowania wyłączono z zespołu 71/129/0 Gmina Rada Narodowa
Baruchowo powiat włocławski z lat 1945 – 1954 1 j.a. i włączono ją do zespołu Akta gminy
Baruchowo z lat 1870 – 1939.
4. W wyniku opracowania zespołu 71/138/0 Gminna Rada Narodowa Przedecz powiat
włocławski z lat 1945 – 1954, że zespół jest mniejszy o 1 j.a. i 0,01 mb.
5. W wyniku opracowania zespołu 71/142/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
i Urząd Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim z lat 1950 – 1975 zwiększył się metraż
o 0,70 mb. Jednocześnie z zespołu wydzielono 43 j.a., 0,50 mb. akt na makulaturę oraz
wydzielono 24 j.a., 0,16 mb. i włączono do 15 zespołów gromadzkich rad narodowych.
6. W wyniku opracowania zespołu 71/604/0 Akta miasta Rypina z lat 1919 – 1945 [1946]
uległ zwiększeniu rozmiar zespołu o 4 j.a., 0,06 mb.
7. W wyniku opracowania przesunięto z zespołu 71/1028/0 Powiatowa Biblioteka Publiczna
we Włocławku z lat 1947 – 1975 3 j.a., 0,09 mb. do zespołu 71/1027/0 Miejska Biblioteka
Publiczna we Włocławku z lat 1950 – 1975.
8. W wyniku opracowania połączono dwa zespoły: Gmina Ewangelicko – Augsburska
w Kowalu z lat 1840 – 1847 i Parafia Ewangelicko – Augsburska w Chodczu z lat 1842 –
1854, 1899 i utworzono jeden zespół nr 71/15/0 Gmina Ewangelicko – Augsburska
w Chodczu i Filiał w Kowalu z lat 1840 – 1885, 1899.
9. W wyniku opracowania zespołu 71/133/0 Gminna Rada Narodowa Kowal powiat
włocławski z lat 1945 - 1954 uległ zwiększeniu rozmiar zespołu o 4 j.a.
10. W wyniku opracowania zespołu 71/134/0 Gminna Rada Narodowa Kłóbka powiat
włocławski z lat 1945 - 1954 uległ zwiększeniu rozmiar zespołu o 1 j.a.
11. W wyniku opracowania zespołu 71/113/0 Gminna Rada Narodowa Ruszkowo powiat
aleksandrowski z lat 1945 - 1954 uległ zwiększeniu rozmiar zespołu o 1 j.a.
W wyniku opracowania zasób powiększył się o 84 j.a.,0,76 mb.
2
Tabela nr 1
1
określenie czynnika
liczba jednostek
inwentarzowych
liczba
metrów
2
nabytki
ubytki dokumentacji
6.664
-
4
niearchiwalnej
materiałów
archiwalnych
5
opracowanie zasobu
(bez uwzględnienia zniszczonej
dokumentacji niearchiwalnej)
liczba
plików
49,42
-
liczba
dokumentów
elektroniczn.
-
-
rozmiar w GB
dokumentów
elektroniczn.
-
2
0,02
-
-
-
84
0,76
-
-
-
6
inne (należy określić)
-
-
-
-
-
7
inne
(należy określić)
-
-
-
-
-
inne
(należy określić)
-
-
-
-
-
6.746
50,16
-
-
-
8
9
RAZEM:
1.2. Depozyty archiwalne.
Tabela nr 2. Rozmiar depozytów
Rozmiar depozytów ogółem
jednostki inw.
metry
Zmiany w rozmiarze depozytów
w ciągu roku
jednostki inw.
-
metry
-
Tabela nr 3. Ważniejsze depozyty
l.p.
1.
określenie depozytu
rozmiar depozytu
j.inw.
m.
określenie okresu
przechowywania
-
-
-
3
1.3. Zasób opracowany ogółem
Na zasób opracowany składa się 217.309 j.a. 2.265,04 mb., akt Archiwum Państwowego
w Toruniu i 89.472 j.a., 944,22 mb. akt Oddziału we Włocławku. Wykazane w tabeli
materiały nieaktowe opracowano w centrali Archiwum.
Tabela nr 4. Rozmiar zasobu opracowanego
zasób opracowany ogółem
rodzaj
materiału
archiwalnego
metry bieżące
jednostki
inwentarzowe
liczba
dokumentów
elektronicznych
liczba plików
rozmiar
w GB
3.209,26
296.516
-
-
-
-
3.958
-
-
-
-
4.162
-
-
-
-
1.349
-
-
-
5. fotografie
-
784
-
-
-
filmy
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
3.209,26
306.781
-
-
-
materiały
1. aktowe
2.
3.
4.
6.
7.
dokumenty
(tekstowe
pergaminowe
i
elektron.)
papierowe
dokumentacja
techniczna
materiały
kartograficzne
nagrania
dźwiękowe
8. pieczęcie
9. inne
(należy określić)
RAZEM:
1.4. Opracowanie zasobu archiwalnego w roku sprawozdawczym
W 2007 r. opracowano całkowicie 6 zespołów metodą tradycyjną, w tym 2 o rozmiarze
10.591 j.a., 153,06 mb. w Oddziale II Archiwum Państwowego w Toruniu i 4 o rozmiarze
61 j.a., 0,69 mb. w Oddziale Włocławskim oraz 8 zespołów metodą uproszczoną, w tym
3 w Oddziale II o rozmiarze 451 j.a., 1,61 mb. i 5 w Oddziale Włocławskim o rozmiarze
331 j.a., 5,0 mb. oraz dopływy do zespołów opracowanych.
Ponadto w Oddziale II mgr Lucyna Pomerenke wykonała kwerendę oraz analizę
systemu kancelaryjnego do wstępu dla Dokumentacji technicznej miasta Torunia oraz
usystematyzowała inwentarz kartkowy zespołu, co pozwoli na zakończenie prac nad
zespołem w 2008 r. Prace przy systematyzacji inwentarza kartkowego wykonano również dla
zespołu Akt miasta Grudziądza.
4
Tabela nr 5. Bieżące opracowanie całkowite oraz bieżąca inwentaryzacja
W 2007 roku opracowano całkowicie 169,16 mb. co stanowi: 11.939 j.a., w tym:
a. w Archiwum Państwowym w Toruniu: 160,41 mb, 11.297 j.a.
b. w Oddziale we Włocławku: 8,75 mb., 642 j.a.
Ponadto zinwentaryzowano 4,73 mb., 1110 j.a., w tym:
a. w Archiwum Państwowym w Toruniu: 800 j.a. (negatywy)
b. w Oddziale we Włocławku: 4,73 mb., 310 j.a.
1 rodzaj materiału
opracowano całkowicie
Zinwentaryzowano
archiwalnego
metry
jednostki inw.
metry
jednostki inw.
169,16
11.939
4,73
310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 fotografie
-
-
-
800
7 filmy
-
-
-
-
-
-
-
-
9 pieczęcie
-
-
-
-
10 inne
-
-
-
-
169,16
11.684
4,73
1.110
2 materiały aktowe
3
4
5
8
dokumenty pergaminowe i
papierowe
dokumentacja
techniczna
materiały
kartograficzne
nagrania
dźwiękowe
11
RAZEM:
1.5. Zasób w toku opracowania
Tabela nr 6a Centrala
nazwa zespołu
rok początkowy oraz
przewidywany rok końcowy
opracowania
1 Dokumentacja Techniczna miasta Torunia z lat 1793 – 1950
1992
2008
2 Akta miasta Grudziądza 1541 – 1945
1988
2009
3 P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Toruniu z lat
2003
2009
1952-1991
Tabela nr 6b Oddział Włocławek
nazwa zespołu
1 Wojewódzka Rada Narodowa we Włocławku z lat 1975 –
rok początkowy oraz
przewidywany rok końcowy
opracowania
2007
2008
1990
5
2. TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE ZASOBU
2.1. Konserwacja właściwa.
Tabela nr 7. Prace konserwatorskie
1.
2.
3.
4.
rodzaj prac konserwatorskich
rodzaje obiektów
Dezynfekcja. Demontaż bloku.
Oczyszczanie mechaniczne. Kąpiele
myjące. Miejscowe wybielanie.
Uzupełnianie ubytków masą
papierową w maszynie RAS2 L.
Planirowanie. Montaż.
Konserwacja oprawy w wypadku
pozycji 4.
Rękopiśmienny poszyt,
1407 r., Kat.II, V-1
Dezynfekcja. Demontaż.
Oczyszczanie kart.
Usuwanie zacieków w kąpielach
myjąco-odkwaszających.
Uzupełnianie ubytków.
Planirowanie. Prasowanie. Montaż.
Dezynfekcja. Oczyszczanie kart.
Odkwaszanie w wypadku 3 pozycji.
Dezynfekcja. Oczyszczanie kart.
Podklejanie pęknięć bibułką
japońską. Scalanie kolorystyczne
oprawy w wypadku pozycji 3,4,5 i 6
Rękopis w oprawie
miękkiej ze skóry,
1519 r., Kat.II, XIV-102
Rękopiśmienny poszyt,
1622 r., Kat. II, I-19b
liczba kart
konserwatorskich
1 arkusz złożony
na 4 części –
tworzył dutkę
24 karty
obiekty w
sztukach/metrach
0,26 m2
3,36m2
1 karta
0,06 m2
Książka drukowana
„De solatiis adversus..”
S.B.Lindego z 1792 r.
Rękopis wiersza
Skarbka z 1807 r.
Autograf listu Skarbka
z 1807 r.
Portret S.B.Lindego
z 1871 r. – litografia
16 kart
1,92 m2
2 karty
0,28m2
1 karta
0,14m2
1 karta
0,24m2
Uczniowski wiersz
na dzień Nowego Roku
1817 r.– druk
1 karta
0,04m2
Rękopiśmienny poszyt,
XVII w.
Kopia przywileju
chełmińskiego. Kat.II,
I-10b
8 kart
4,8m2
Książka drukowana
„Janociana” z XIX w.
236 kart
15,6m2
Książka drukowana
„Nowy Pamiętnik
Warszawski” z 1804 r.
192 karty
7,68m2
Intelligenzblatt der
Allgem. Literatur
Zeitung z 1797 r.
708 kart
70,8 m2
Rękopis na pergaminie
– List cechowy z
przywieszoną pieczęcią
woskową, 1730 r.,
Kat III, sygn.5302a
Karta drukowana –
Dyplom Uniwersytetu
Lipskiego, 1842 r.,
Kat.I, sygn.3106
Książka drukowana
„O Statucie Litewskim”
z 1816 r.
1 sztuka
0,48 m2
1 sztuka
0,5m2
125 kart
11,5m2
Poszyt dokumentów
drukowanych
z XVIII/XIX w.
260 kart
37,13m2
Rękopis „Księga
przyjęć do prawa
miejskiego”,
XVII/XVIII w.,
Kat II, I-55
224 karty
26,88m2
6
5.
Oczyszczanie powierzchni wosku,
zabezpieczanie powierzchni drewna
6.
Oczyszczanie kart, konserwacja
oprawy
7.
Oczyszczanie powierzchni
Rękopis ”Księga
metrykalna EGW
Nowego Miasta
Torunia”, XVIII w.,
sygn. 78
Księga rękopiśmienna
na papierze czerpanym
„Geschichte der Stadt
Thorn...”, XVIII w,
Kat. II, XIII-54a
2 książki drukowane
„Vom Enstehend
Untergange...”, 1791 r.
3 karty
0,18 m2
565 kart
45,2 m2
Tom I – 151 kart
Tom II – 168 kart
6,04 m2
6,72 m2
Książka drukowana
„Vincent Kadłubek“,
XIX w.
336 kart
16,13 m2
Rękopisy i druki
„Zaproszenia na popisy
publiczne uczniów
Liceum
Warszawskiego”,
1807-30.
Księga rękopiśmienna
„Metryki uczniów
Gimnazjum w
Toruniu”, 1600 – 1817.
Tabliczki woskowe
Starego Miasta Torunia
z lat 1414-1417.
Poliptyk C, Kat. II,
sygn. XVI-1,C
Rękopiśmienna księga
kiery, 1750 r., Kat. II, I128
383 karty
38,3 m2
227 kart
27,24 m2
9 tabliczek
dwustronnych
1,62 m2
372 karty
46,87 m2
Dokument
pergaminowy, 1677 r.
Kat. I, sygn. 3072
1 szt.
0,67 m2
Dokument
pergaminowy, 1693 r.,
Kat. I, sygn. 3073
1 szt.
0,32 m2
Dokument papierowy
(bifolium), 1699 r.,
Kat. I, sygn. 3080
2 karty
0,46 m2
Dokument
pergaminowy
Kat. I, sygn. 3027
1 szt.
0,58 m
Dokument
pergaminowy
Kat. I, sygn. 3009
1 szt.
0,56 m2
Dokument
pergaminowy
Cech kuśnierzy,
1652 r., sygn. 7
Dokument
pergaminowy
Cech balwierzy i
chirurgów, 1676 r.,
sygn. 3
Cech blacharzy,
1689 r., sygn. 1
1 szt.
0,7 m2
1 szt
0,56 m2
bifolium
0,8 m2
Dokument
pergaminowy
Cech tkaczy, 1701 r.,
sygn. 4
4 karty
0,4 m2
7
8.
Sklejanie przedarć
833
30 szt
Maszynopis na papierze
maszynowym
448
26szt
Rękopis na papierze
maszynowym
105
2 szt
Rękopis na papierze
maszynowym
9.
Laminowanie
2.2. Koszty materiałowe konserwacji właściwej w roku sprawozdawczym.
7.212,00
zł
2.3. Profilaktyka konserwatorska
Tabela nr 8. Przedsięwzięcia profilaktyczne
l.p.
rodzaj przedsięwzięć
odkurzanie akt
umieszczanie akt w pudłach lub teczkach
inne (określić jakie)
1.
2.
3.
ilość akt
w metrach
1501
54,4
-
2.4. Prace introligatorskie
Tabela nr 9. Prace introligatorskie
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
rodzaj prac
oprawy książkowe
pudła archiwalne
teczki tekturowe
Obwoluty
passe-partout
wszywanie kart
nowe poszyty
prasowanie kart
sztuki
99
41
38
200
20
798
275
64
2.5. Inne prace
 Wykonano 2.105 zdjęć cyfrowych (dokumentacje konserwatorskie i na zamówienie
Pracowni Naukowej);
 Przygotowano wystawę „Chroniąc słowo zapisane chronimy dziedzictwo narodowe”
o konserwacji archiwaliów na VII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki(19-22.04.2007);
 Wystąpienie z referatem „Tabliczki woskowe – konserwacja Poliptyku D z 1410 r.”
na Zjeździe SAP w Olsztynie.
8
2.6. Kopie zabezpieczające zasobu archiwum państwowego
Tabela nr 10
rodzaj kopii
mikrofilmy
zdjęcia cyfrowe
Wykonawca
Ilość
Pracownia Mikrofilmowa
Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu
14.000 klatek
Pracownia Konserwacji
AP Toruń
1.964 sztuk
2.7. Kwota nakładów na odpłatne zlecenia na wykonanie kopii zabezpieczających.
10.000 zł
9
3. NARASTAJĄCY ZASÓB ARCHIWALNY
3.1. Zaległości w przejmowaniu materiałów archiwalnych.
Tabela nr 11. Rozmiar nieprzejętych materiałów archiwalnych
rodzaj wytwórcy
rozmiar materiałów
przyczyny nieprzejęcia
materiałów
archiwalnych
j.
inw
mb.
archiwalnych
_
263,3
3.1.1. nieuporządkowanie materiałów archiwalnych.
Państwowe
3.1.3. przetrzymywanie materiałów archiwalnych
przez ich wytwórcę (dysponenta).
3.1.5. zawarte umowy użyczenia.
_
78,5
Samorządowe
3.1.1. nieuporządkowanie materiałów archiwalnych.
3.1.3. przetrzymywanie materiałów archiwalnych
przez ich wytwórcę (dysponenta).
_
341,8
Rozmiar łączny:
3.2. Skuteczność nadzoru archiwalnego
3.2.1. Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych.
W 2007 r. przeprowadzono: 77 kontroli ogólnych (36 w państwowych jednostkach
organizacyjnych i 41 w samorządowych jednostkach), 18 kontroli sprawdzających
(10 w państwowych i 8 w samorządowych jednostkach) oraz 17 ekspertyz archiwalnych
(11 w jednostkach państwowych i 6 w samorządowych). Wydane zalecenia dotyczyły
głównie: braku wymaganych przepisów kancelaryjno-archiwalnych bądź dezaktualizacji
zapisów w nich funkcjonujących, nieprzestrzegania przez pracowników obowiązujących
przepisów w zakresie regularnego przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych
ze szczególnym zwróceniem uwagi na przekazywanie materiałów archiwalnych,
przetrzymywanie akt kategorii A, których okres przechowywania w kontrolowanej
jednostce już minął, nieregularnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej, braku
wymaganych środków ewidencyjnych bądź popełniania błędów przy ich prowadzeniu,
braków w wyposażeniu lub właściwym zabezpieczeniu zasobów zgromadzonych
w archiwach zakładowych. Najtrudniej egzekwuje się zalecenia dotyczące regularnego
przekazywania akt do archiwum zakładowego. Pozostałe zalecenia, są wykonywane
sukcesywnie - w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości czasowych osób
zatrudnionych do opieki nad archiwami zakładowymi. Po każdej kontroli Archiwum
Państwowe przewiduje realizację zaleceń pokontrolnych w dłuższej perspektywie
czasowej określając odległe (kilkumiesięczne) okresy ich wykonania. Pomimo tego
jednostki przed upływem wskazanych terminów występują często o prolongatę okresu ich
realizacji. Każdy z tych przypadków jest dodatkowo rozpatrywany. W trudnych
przypadkach prowadzone są dalsze konsultacje na ogół bezpośrednio z jednostką
organizacyjną w celu rozwiązania pojawiających się problemów.
10
3.2.2. Szacunkowy zakres stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli, jak również kontaktów o innym charakterze
(np. konsultacji) stwierdza się nadal słabą znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Dotyczy to głównie pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych w instytucjach
objętych nadzorem państwowej służby archiwalnej. Przepisem kompletnie ignorowanym jest
regularne przekazywanie akt do archiwów zakładowych. Zauważalne są też zmiany
pozytywne, głównie w zakresie prawidłowego posługiwania się wykazami akt, o czym
świadczy prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie akt. Kontrole przeprowadzone
w sądach i prokuraturach wykazały dawno nie notowaną poprawę w podejściu do
gromadzonych akt – akta spraw sądowych są kwalifikowane procentowo do kategorii A,
prawidłowo prowadzona jest zaniedbana do niedawna ewidencja akt. Zauważono również,
jaki wpływ na możliwości magazynowania ma regularne brakowanie dokumentacji, której
okresy przechowywania już minęły. Stąd częste wnioski kierowane są z tych jednostek do
Archiwum Państwowego. Nadal jednak wymagania kierownictwa jednostek, co do
prawidłowego postępowania z dokumentacją, kierowane są głównie do osób sprawujących, na
ogół w ramach dodatkowych czynności służbowych, opiekę nad archiwami zakładowymi.
3.2.3. Prawidłowość brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
W roku sprawozdawczym zaopiniowano 344 wnioski na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej (100 dla jednostek państwowych i 244 dla jednostek samorządowych)
o łącznym metrażu 7405,8 mb. (5135,8 mb. z jednostek państwowych i 2270,0 mb.
z jednostek samorządowych). Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przeprowadzane było
bez większych zastrzeżeń, a drobne nieprawidłowości związane z brakowaniem wyjaśniane
były na bieżąco. Pracownicy nadzoru przeprowadzili również 17 ekspertyz
(11 w państwowych jednostkach oraz 6 w samorządowych jednostkach organizacyjnych).
Żaden z wniosków nie był rozpatrywany na zebraniu Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji. Wszystkie wnioski na brakowanie były sprawdzane przez przewodniczącego
Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
3.3. Liczba etatów archiwum państwowego zaangażowanych w działalność nadzorczą
3
etatów/
etaty
3.4. Likwidacje nadzorowanych jednostek organizacyjnych
Tabela nr 12. Skutki likwidacji jednostek nadzorowanych
rodzaj jednostek 
liczba jednostek
państwowe
samorządowe
-
-
rozmiar dokumentacji do przejęcia
-
-
-
-
rozmiar dokumentacji przejętej
-
-
-
-
rozmiar dokumentacji użyczonej
-
-
-
-
liczba umów użyczenia
-
-
11
3.5. Przepisy kancelaryjno-archiwalne.
3.5.1. Nadzorowane jednostki organizacyjne.
Tabela nr 13. Liczba przepisów zatwierdzonych
rodzaj jednostek 
rodzaj przepisu 
państwowe
samorządowe
nowe
przepisy
zmiany w
przepisach
nowe
przepisy
zmiany w
przepisach
instrukcje kancelaryjne
1
1
3
-
instrukcje archiwalne
1
-
4
-
wykazy akt
2
8
2
7
3.5.2. Nienadzorowane jednostki organizacyjne.
Tabela nr 14. Liczba przepisów zaopiniowanych
nowe
przepisy
zmiany w
przepisach
instrukcje kancelaryjne
4
-
instrukcje archiwalne
4
-
wykazy akt
5
1
rodzaj przepisu 
3.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Tabela nr 15. Liczba wniosków zatwierdzonych lub zaopiniowanych
wnioski
wnioski
rodzaj jednostek 
zatwierdzone zaopiniowane
państwowe i samorządowe
niepaństwowe, niesamorządowe
344
26
3.7. Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu kształtowania narastającego zasobu.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 60 szkoleń oraz jeden kurs kancelaryjnoarchiwalny I stopnia. Przeszkolono na nich 195 osób, z czego 4 osoby uczęszczające na kurs
szkoliły się we własnym zakresie. Ponadto w Oddziale nadzoru w Toruniu praktyki odbyło
2 studentów oraz 1 osoba staż.
12
3.8. Szczególne obserwacje lub zagadnienia w dziedzinie kształtowania narastającego
zasobu.
1. Podczas kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym w jednostkach samorządu
terytorialnego stwierdzono, że następuje wydzielanie pewnych sfer działalności i tworzenie
jednostek samodzielnych obsługujących tę działalność – np. w urzędach miast i gmin – miejskie
i gminne ośrodki pomocy społecznej. Sfery te pozostają poza działalnością nadzorczą Archiwum
Państwowego.
2. Na podstawie kontroli stwierdza się w wielu jednostkach organizacyjnych zmniejszanie rezerwy
magazynowej wskutek szybkiego narastania akt. Dotyczy to szczególnie sądów, prokuratur oraz
jednostek samorządu terytorialnego.
3. Brak etatowych archiwistów zakładowych skutkuje, szczególnie w instytucjach wymiaru
sprawiedliwości, nieprawidłowym funkcjonowaniem tychże archiwów zakładowych.
3.9. Konsultacje.
Tabela nr 16. Liczba konsultacji rejestrowanych
Forma konsultacji
pisemne
liczba konsultacji
25
telefoniczne
1444
e-mail
138
udzielane osobiście
84
inne (określić formę)
-
13
4. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO
4.1. Tendencje wykorzystania zasobu archiwalnego.
1. Udostępnianie zasobu w pracowni naukowej:
W roku sprawozdawczym liczba użytkowników Archiwum nie uległa zmianie
w porównaniu z rokiem 2006. Nieco zmniejszyła się liczba użytkowników korzystających
z zasobu do celów naukowych, ale tendencja ta jest ściśle zależna od tematów prac
magisterskich i dyplomowych, wyznaczanych studentom przez promotorów. Ponownie
natomiast znacznemu wzrostowi uległa ilość użytkowników prowadzących samodzielne
badania genealogiczne. Zauważyć należy także wzrost liczby osób poszukujących
w archiwum dokumentów do celów własnościowych oraz socjalnych. Na podobnym poziomie
utrzymała się liczba odwiedzin użytkowników, ale znacząco wzrosła liczba wypożyczonych
jednostek archiwalnych, przekraczając wysoki poziom z 2005 roku. Utrzymała się tendencja
spadku ilości jednostek wypożyczanych do celów naukowych, natomiast niemal o 70 procent
wzrosła liczba wypożyczeń do celów genealogicznych. Jest to szczególnie widoczne
w Oddziale we Włocławku, gdzie liczba wypożyczonych do celów genealogicznych jednostek
w stosunku do roku 2006 wzrosła prawie o 100 procent. Wzrostowi uległa także ilość
jednostek archiwalnych wypożyczanych do celów własnościowych i socjalnych, co wiąże się
ze wzrostem liczby użytkowników w tej kategorii. Coraz częściej, szczególnie w Oddziale II
Archiwum, pojawiali się użytkownicy, którzy samodzielnie korzystali z zasobu do celów
urzędowych (często pracownicy urzędów).
2. Kwerendy wykonywane przez archiwum:
W roku sprawozdawczym w porównaniu do roku 2006 zmalała liczba kwerend, ale utrzymała
się na poziomie wyższym, niż w roku 2005. Ilość kwerend do celów naukowych nie uległa
specjalnej zmianie, natomiast znacząco wzrosła ilość kwerend wykonywanych dla celów
genealogicznych, a także własnościowych. Należy także podkreślić, że znacznie rzadziej
wykonywane były kwerendy do celów socjalnych, a także dla potrzeb urzędów.
14
4.2. Udostępnianie materiałów archiwalnych.
Tabela nr 17. Udostępnianie w pracowni naukowej w 2005 roku
Cel udostępnienia
użytkownicy
odwiedziny
jednostki inw.
naukowy
207
7.746
genealogiczny
170
13.937
własnościowy
37
139
-
-
publicystyczny
39
1.127
inny (m.in. dla urzędów)
65
540
RAZEM
518
23.489
socjalny
Udostępnianie w pracowni naukowej w 2006 roku
Cel udostępnienia
użytkownicy
odwiedziny
jednostki inw.
naukowy
282
5.940
genealogiczny
199
10.091
własnościowy
38
267
socjalny
1
1
publicystyczny
44
1.430
inny (m.in. dla urzędów)
56
715
RAZEM
620
18.444
Udostępnianie w pracowni naukowej w 2007 roku
Cel udostępnienia
użytkownicy
odwiedziny
jednostki inw.
naukowy
218
1.212
5.068
genealogiczny
266
1.736
17.461
własnościowy
73
143
603
socjalny
22
34
43
publicystyczny
25
250
919
inny (m.in. dla urzędów)
17
46
320
RAZEM
621
3.421
24.414
15
Tabela nr 18. Struktura udostępniania
Okres historyczny
Nazwy zespołów lub określenie rodzaju dokumentacji
do 1795 r.
 Akta miasta Torunia;
 Zbiory kartograficzne i dokumentacja techniczna miasta Torunia;
od 1795 do 1918 r.
 Akta
metrykalne
urzędów
stanu
cywilnego,
parafii
rzymskokatolickich,
ewangelickich
gmin
wyznaniowych
i wyznania mojżeszowego;
 Akta miasta Torunia (okres pruski, akta budowlane);
 Akta miasta Chełmna;
 Akta miasta Grudziądza;
 Akta miasta Podgórza;
 Archiwum Sczanieckich z Nawry;
 Akta notariuszy z terenu pow. włocławskiego, lipnowskiego
i rypińskiego;
 Księgi hipoteczne dóbr ziemskich oraz nieruchomości z terenu
pow. włocławskiego, lipnowskiego i rypińskiego;
 Akta gmin z terenu pow. włocławskiego, nieszawskiego;
 Naczelnik Powiatu Włocławskiego z lat 1808-1866;
1918-1939
 Akta miasta Torunia;
 Akta miasta Podgórza;
 Akta miasta Grudziądza;
 Starostwo Powiatowe w Toruniu 1920-1939;
 Akta miasta Chełmna;
 Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 1920-1939;
 Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku 1918-1939;
 Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie Kujawskim
1919-1939 [1943];
 Akta miasta Włocławka;
1939-1945
 Akta miasta Torunia;
 Sąd Specjalny we Włocławku 1940-1944;
 Sąd Obwodowy we Włocławku 1939-1944;
po 1945
 Zarząd Miejski w Toruniu 1945-1950;
 Zarząd Miejski w Grudziądzu 1945-1950;
 Starostwo Powiatowe w Toruniu 1945-1950;
 Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 1945-1950;
 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu 1950-1973;
 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski we Włocławku 19451950;
 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we Włocławku
[1945] 1962-1975;
 Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku 1945-1950.
16
4.3. Kwerendy wykonywane przez archiwum.
Tabela nr 19. Struktura kwerend.
rodzaje kwerend
liczba kwerend
Naukowe
19
genealogiczne
609
własnościowe
253
socjalne
609
inne (m.in. poszukiwanie zaginionych osób)
23
RAZEM
1.513
4.4. Reprodukcje.
Tabela nr 20. Struktura reprodukcji dla użytkowników.
rodzaje reprodukcji
kserokopie
mikrofilmy
fotografie analogowe
fotografie cyfrowe
Skany
liczba reprodukcji
25.177
1.964
55
4.6. Współpraca z innymi placówkami.
 Archiwum w roku 2007 kontynuowało wieloletnią współpracę z Instytutem Historii
i Archiwistyki UMK w Toruniu w zakresie organizacji praktyk archiwalnych, wycieczek
archiwalnych oraz zajęć z zakresu archiwistyki i konserwatorstwa. Ponadto pracownicy Instytutu,
a zwłaszcza Zakładu Archiwistyki IHiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jako goście
uczestniczyli w zebraniach naukowych w Archiwum, w tym również w zebraniu poświęconym
dyskusji nad nowym prawem archiwalnym.
 W dalszym ciągu prowadzono poprzez Pracownię Konserwacji współpracę z Zakładem
Konserwacji Papieru i Skóry UMK w zakresie praktyk studenckich oraz pokazów dla studentów.
 Dyrektor Archiwum mgr Beata Herdzin w ramach ścisłej współpracy Archiwum
z Muzeum Okręgowym w Toruniu uczestniczyła w pracach Rady Programowej tej instytucji.
 Zgodnie z wieloletnią tradycją współpracowano z Muzeum Okręgowym w Toruniu
w zakresie organizacji wystaw muzealnych z udziałem toruńskich archiwaliów, w tym przede
wszystkim przeprowadzając kwerendy do tematów wystaw. W roku sprawozdawczym zorganizowane
zostały następujące wystawy:
- „Toruń – inny portret miasta”. Pracownicy Archiwum: mgr Anna Bieniaszewska i mgr Lucyna
Pomerenke wykonały dla Muzeum Okręgowego w Toruniu bardzo obszerną kwerendę archiwalną,
dokonując wyboru obiektów na wystawę. Archiwum jako współorganizator wystawy wypożyczyło do
Muzeum archiwalia, obrazujące życie Torunia w XX wieku, przede wszystkim fotografie
i dokumentację techniczną miasta Torunia, które utworzyły główny zrąb całej ekspozycji. Wystawa,
otwarta we wrześniu 2007 r., wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
- „Zygmunt Działowski - TNT – Gotfryd Ossowski”.
 Archiwum wraz z Urzędem Miasta Torunia, Książnicą Kopernikańską w Toruniu oraz
Muzeum Okręgowym w Toruniu, wzięło udział w organizacji Obchodów Roku Samuela Bogumiła
17
Lindego, W dniu 23 listopada w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się konferencja
„Samuel Bogumił Linde i jego dzieło. Jubileusz 200 rocznicy wydania Słownika języka polskiego”,
której towarzyszyła okolicznościowa wystawa poświęcona uczonemu. Archiwum użyczyło na
wspomnianą wystawę archiwalia ze swojego zasobu oraz poddała renowacji w swojej Pracowni
Konserwacji kilkanaście eksponatów wystawowych z zasobu Książnicy Kopernikańskiej.
 Archiwum Toruńskie wzięło udział wspólnie z Urzędem Miasta Torunia oraz Muzeum
Okręgowym w Toruniu w inicjatywie uczczenia 10 rocznicy wpisania Torunia na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w dniu 4 grudnia 2007 roku na elewacji Ratusza Staromiejskiego
na specjalnym ekranie wyświetlona została półgodzinna prezentacja multimedialna obrazująca historię
Torunia od momentu jego powstania. W prezentacji, której towarzyszyła stosowna do epoki muzyka,
wykorzystane zostały między innymi zdjęcia archiwaliów z zasobu Archiwum Toruńskiego,
przedstawiające najważniejsze dla historii Torunia dokumenty, widoki i plany miasta, a także rysunki
i fotografie budynków.
 Archiwum w ramach współpracy z Domem Muz w Toruniu z okazji "Dni Szekspirowskich"
udostępniło w postaci kopii zdjęcia i plakaty z przedstawień "Sen nocy letniej" z 1923 roku i "Romeo
i Julia" z 1946 roku.
 Pracownicy Oddziału we Włocławku: mgr M. Gruszczyńska i dr Tomasz Dziki czynnie
uczestniczyli w pracach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział we Włocławku. Dr T. Dziki był współorganizatorem i przewodniczącym jury
konkursu historycznego zorganizowanego przez PTH z cyklu „Historia małych ojczyzn”, pt. „Lata 40,
50, 60 w dziejach mojej małej ojczyzny”. Dr T. Dziki był też członkiem Społecznej Rady
Programowej III Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki. Ponadto był odpowiedzialny za
zorganizowanie eliminacji rejonowych wojewódzkiego konkursu wiedzy o społeczeństwie dla
gimnazjalistów „Region -Europa- Świat”.
4.7. Popularyzacja.
Archiwum w roku sprawozdawczym zorganizowało samodzielnie 5 wystaw archiwalnych:
 W dniach 19-21 kwietnia Archiwum w ramach VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
zorganizowało wystawę konserwatorsko-archiwalną zatytułowaną „Chroniąc słowo zapisane
chronimy dziedzictwo narodowe”. Na wystawie zaprezentowano wybrane cymelia toruńskiego
archiwum po przeprowadzonej konserwacji. Ponadto na planszach pokazano metody ratowania
zniszczonych dokumentów, ksiąg, map i pieczęci oraz unikatowych tabliczek woskowych.
Zwiedzającym zaprezentowano warsztat konserwatora archiwaliów i introligatora (pokaz technik
oprawy dawnych ksiąg). Wystawę uzupełniały edukacyjne pokazy multimedialne: "Historia papieru
i pergaminu", "Historia atramentu", „Konserwacja tabliczek woskowych - poliptyk D z 1410 r." oraz
"Konserwacja księgi archiwalnej". Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, łącznie
w ciągu 3 dni zwiedziło ją ok. 450 osób, a wśród nich spora grupa uczestników konferencji
archiwalnej „Prawo archiwalne”. Autorkami wystawy były konserwatorki: mgr Joanna KonkolewskaBuchholz i mgr Marzena Kamińska. Po wystawie oprowadzali ponadto: Bernard Jagusz, mgr Janusz
Bonczkowski i mgr Łukasz Roszczynialski.
18
 W ramach wyżej wymienionego Festiwalu Archiwum Toruńskie dodatkowo zorganizowało
kilkugodzinną wystawę archiwalną „Krzyżacy w Toruniu – utrwalony stereotyp a prawda
w dokumentach ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu”. Wystawa towarzyszyła
głównemu panelowi Festiwalu poświęconemu Zakonowi Krzyżackiemu w Toruniu. Oprócz licznych
uczestników panelu w liczbie kilkuset osób, wystawę zwiedzili: Dr Bruno Plater, wielki mistrz
Zakonu Niemieckiego, Dr Bernhard Demel, Kierownik Centralnego Archiwum Zakonu Niemieckiego,
oraz profesorowie: Udo Arnold (Uniwersytet w Bonn), Roman Czaja (UMK), Tomasz Jasiński
(UAM), Andrzej Radzimiński (UMK), Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski, PAN), Janusz
Tandecki (UMK). Na wystawie zaprezentowano wybór dokumentów wytworzonych przez Zakon
Krzyżacki, a wśród nich przywilej wielkiego mistrz Konrada Wallenroda z 1393 roku na budowę
ratusza i sukiennic w Toruniu.
 W dniach 17-19 maja Oddział Archiwum we Włocławku brał udział w III Włocławskim Festiwalu
Kultury, Nauki i Techniki. W ramach tego festiwalu Archiwum przygotowało (wspólnie z Cechem
Rzemiosł Różnych) wystawę „Izba rzemieślnicza we Włocławku w latach 1929-1938” oraz
warsztaty pt. „Jak prowadzić badania genealogiczne”. Warsztaty prowadził mgr Rafał Więckowski.
Wystawę zwiedziło około 40 osób, natomiast w warsztatach udział wzięło ok. 14 osób.
 W dniach 17-18 września w związku z współuczestnictwem Archiwum w organizacji IV
Toruńskich Spotkań Dydaktycznych „Muzea i archiwa w edukacji historycznej”, mgr Beata Herdzin,
dyrektor Archiwum przygotowała okolicznościową wystawę cymeliów z zasobu Archiwum.
 W dniach 6-12 grudnia Archiwum zorganizowało we współpracy z drem Waldemarem
Chorążyczewskim z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu wystawę archiwalną
„Ikonografia dokumentów toruńskich. Funkcje i konteksty”. Na wystawie zaprezentowano
dokumenty zawierające znaki ikonograficzne w postaci ozdobnych inicjałów, znaków notarialnych lub
innych ozdobników oraz księgi z pełniącymi różne funkcje rysunkami.
Archiwum w roku sprawozdawczym zorganizowało łącznie 35 pokazów.
Uczestnikami wycieczek i pokazów byli przede wszystkim studenci dzienni Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną, Koła
Studenckiego Historyków IHiA, a także studenci Wydziału Sztuk Pięknych (konserwatorstwo).
Z innych grup wymienić należy: studentów historii z Uniwersytetu w Oldenburgu, studentów historii
Uniwersytetu w Kownie, studentów archiwistyki z UMCS w Lublinie, studentów z Filii Akademii
Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, studentów Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej we Włocławku oraz uczniów (m.in. z Gimnazjum ze Strzelna oraz z Technikum
Gastronomiczno-Hotelarskiego w Toruniu, Nieformalna Grupa Młodzieży „FOTORIA” z Morąga).
Specjalne pokazy przeprowadzono ponadto dla pracowników Archiwum PAN z Warszawy
archiwistów z Turcji oraz uczestników kursu sekretarzy i pracowników kancelarii sądowych. Pokazy
prowadzili: mgr Sławomir Pułkownik, dr Witold Szczuczko, mgr Adam Bieniaszewski i mgr
Zbigniew Woźniak.
19
Tabela 21. Przedsięwzięcia popularyzatorskie
rodzaj
audycje radiowe
Liczba
charakterystyka ważniejszych przedsięwzięć
5
 Wywiad dla Radia PiK na temat wystawy archiwalnomuzealnej towarzyszącej konferencji „Samuel Bogumił
Linde i jego dzieło. Jubileusz 200 rocznicy wydania
Słownika języka polskiego” (23.11.07.; mgr Beata
Herdzin).
Oddział we Włocławku:
 Łącznie na temat Archiwum i jego działalności
nagrano 4 audycje radiowe. Dwie dotyczyły udziału w III
Włocławskim Festiwalu Kultury Nauki i Techniki.
W dwóch kolejnych kierownik Oddziału dr T. Dziki
opowiedział słuchaczom o działalności Oddziału,
jego funkcjach i roli w życiu miasta i regionu.
audycje telewizyjne
2
1. Wywiad dla telewizji lokalnej TV Toruń na temat
wystawy archiwalno-muzealnej towarzyszącej konferencji
„Samuel Bogumił Linde i jego dzieło. Jubileusz 200
rocznicy wydania Słownika języka polskiego” (23.11.07.;
mgr Beata Herdzin).
2. Wywiad dla TVP na temat udziału w imprezie „Dni
Włocławka” Oddziału Archiwum we Włocławku oraz
prezentacja zbiorów archiwalnych Oddziału (15.06.07.;
dr Tomasz Dziki).
publikacje prasowe
14
1. „Płacz nad księgą rodu Coyenów”. Wywiad dla lokalnej
gazety „Nowości” na temat profilu użytkownika
Archiwum (13.02.07.; mgr Beata Herdzin);
2. „Z herbem większa ranga”. Artykuł w lokalnej gazecie
„Nowości” na temat wystawy „Ikonografia dokumentów
toruńskich” (13.12.07.).
3. W gazecie lokalnej „Nowości” ukazał się wywiad
z pracownikami Archiwum: Anną Bieniaszewską i Lucyną
Pomerenke na temat ich współuczestnictwa w wystawie
„Toruń. Inny portret miasta. Ostatnie stulecie” (wrzesień
2007 r.)
Oddział we Włocławku:
W roku sprawozdawczym ukazało się łącznie 11 notek
i publikacji prasowych, dotyczących Archiwum.
Większość dotyczyła udziału Oddziału w organizacji
III Włocławskiego Festiwalu Kultury Nauki i Techniki.
W kilku poruszano sprawy problemu dokumentacji
pracowniczej.
prezentacje
multimedialne
-
20
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
5.1. Centralne komisje i zespoły międzyarchiwalne
Tabela nr 22. Udział w pracach centralnych komisji i zespołów międzyarchiwalnych
nazwa komisji / zespołu
liczba uczestników
Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji
1
mgr Piotr Robaczewski
Zespół naukowy do spraw opracowania wskazówek
metodycznych dla dokumentacji wytworzonej przez sądy,
prokuraturę i notariat
1
mgr Lucyna Pomerenke
Zespół naukowy „Informatyka i Archiwa”
1
dr Krzysztof Kopiński
5.2. Zebrania naukowe
Tabela nr 23.
liczba referatów i
komunikatów
Posiedzenie
Tematyka
1.
Referat i prezentacja multimedialna „Co to jest kwaśny
papier?
Zniszczenia
zbiorów
archiwalnych
i bibliotecznych XIX i XX wieku”; mgr Joanna
Konkolewska-Buchholz i mgr Marzena Kamińska
1
2.
Zebranie naukowe poświęcone dyskusji nad projektem
nowego prawa archiwalnego.
1
5.3. Rada naukowo-programowa.
5.4. Komisja metodyczna.
Tabela nr 25.
Posiedzenie Tematyka
1. 09.02.07.
2. 23.04.07.
Podział zespołów nowoprzyjętych do grup wg zasad uproszczonego opracowania
oraz ustalenie planu opracowania i planu posiedzeń Komisji Metodycznych na rok
2007.
Przedstawienie informacji i wstępów do zespołów:
1. Akta notariusza Bronisława Łazickiego w Rypinie z lat 1948-1951; dr Tomasz
Dziki, rec. mgr Zbigniew Woźniak,
2. Akta notariusza Zdzisława Radzimierskiego w Radziejowie z lat 1945-1949;
dr Tomasz Dziki, rec. mgr Zbigniew Woźniak,
3. Akta miasta Rypina z lat 1919-1945; mgr Robert Górski, rec. mgr Sławomir
Pułkownik,
21
4. (do dopływu akt) Prezydium PRN i Urząd Powiatowy w Aleksandrowie
Kujawskim z lat 1950-1975; mgr Marianna Gruszczyńska,
5. Akta rodziny Witkowskich z lat 1928-1985; mgr Anna Bieniaszewska, rec.
dr Witold Szczuczko,
6. Teatr Baj Pomorski w Toruniu z lat 1950-1975; mgr Łukasz Roszczynialski, rec.
mgr Adam Bieniaszewski.
3. 04.07.07.
Przedstawienie wstępów i informacji do zespołów:
1. Wstęp do zespołu: Sąd Okręgowy w Grudziądzu z lat 1920-1939; mgr Zbigniew
Woźniak, rec. mgr Sławomir Pułkownik,
2. Informacja do zespołu: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat 19511975; mgr Robert Górski, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
3. Informacje do dopływów do zespołów:
- Akta notariusza Eugeniusza Kaczmarskiego w Aleksandrowie Kujawskim z lat
1928-1932; dr Tomasz Dziki,
- Akta notariusza Piotra Walickiego w Nieszawie z lat 1921-1929; dr Tomasz Dziki,
- Akta notariusza Edmunda Kaczkowskiego w Aleksandrowie Kujawskim z lat 19291939; dr Tomasz Dziki,
- Akta notariusza Wincentego Dąbrowskiego w Nieszawie z lat 1945-1947;
dr Tomasz Dziki,
- Akta gminnych rad narodowych powiatu włocławskiego z lat 1945-1954;
mgr Roksana Łukasik,
- Akta gminnych rad narodowych powiatu aleksandrowskiego z lat 1945-1954;
mgr Marianna Gruszczyńska.
4. 05.11.07.
Przedstawienie informacji do zespołów:
1. Informacja do zespołu: Powiatowa Biblioteka Publiczna we Włocławku
z lat 1947-1975, mgr Robert Górski; rec. mgr Adam Bieniaszewski,
2. Informacja do zespołu: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chodczu z lat 18421854, 1899, dr Tomasz Dziki; rec. dr Witold Szczuczko,
3. Informacja do zespołu: Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu z lat 18401847, dr Tomasz Dziki; rec. dr Witold Szczuczko,
4. Informacja do dopływu do zespołu: Starostwo Powiatowe we Włocławku
z lat 1918-1939, mgr Marianna Gruszczyńska,
Omówienie projektu wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania
zespołów archiwalnych sądów wytworzonych od XIX do XXI wieku
przechowywanych w archiwach państwowych, mgr Sławomir Pułkownik,
Omówienie problemu zespołowości akt komisji wyborczych (z udziałem gości
z Centralnej Komisji Metodycznej: mgr Anny Karpińskiej i dra Marka Romaniuka).
5. 11.12.07.
11.12.- Przedstawienie następujących wstępów i informacji do zespołów:
1. Wstęp do zespołu: Akta i księgi gruntowe sądów w Nowym Mieście Lubawskim
z lat [1732] 1826-1939 [1968]; mgr Anna Bieniaszewska, rec. mgr Sławomir
Pułkownik,
2. Informacja do zespołu: Sąd Powiatowy w Grudziądzu z lat 1920-1928;
mgr Zbigniew Woźniak, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
3. Informacja do zespołu: Sąd Grodzki w Grudziądzu z lat 1928-1939;
mgr Zbigniew Woźniak, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
22
4. Wstęp do zespołu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku z lat 19751998; mgr Robert Górski, rec. mgr Adam Bieniaszewski,
5. Informacja do zespołu: Bank Kujawski SA we Włocławku z lat 1954-1955;
dr Tomasz Dziki, rec. dr Witold Szczuczko,
6. Informacja do zespołów: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chodczu z lat 18421854, 1899, Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu z lat 1840-1847, dr Tomasz
Dziki; rec. dr Witold Szczuczko.
5.5. Komisja archiwalnej oceny dokumentacji.
Tabela nr 26.
Posiedzenie Tematyka
1. 04.07.07.
1. Usunięcie spod nadzoru Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz
Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w Przysieku (obecnie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, Oddział w Przysieku i Zarzeczewie).
2. Przejęcie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Toruniu po:
Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu (obecnie Boryszew
S.A., Oddział Elana w Toruniu), Fabryce Wodomierzy i Zegarów „Metron”
w Toruniu (obecnie METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. w Toruniu), Fabryce Pierników i Wyrobów
Cukierniczych „Kopernik” w Toruniu (obecnie Fabryka Cukiernicza
"KOPERNIK"S.A. w Toruniu).
3. Przejęcie materiałów archiwalnych po Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń
Społecznych w Toruniu.
4. Przejęcie materiałów archiwalnych z Sądów Rejonowych w Brodnicy i Nowym
Mieście Lubawskim.
5. Przejęcie materiałów archiwalnych z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty
Delegatura w Toruniu.
6. Usunięcie spod nadzoru Prokuratury Rejonowej w Toruniu, a powołanie w jej
miejsce Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Wschód w Toruniu
i Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód w Toruniu.
7. Rezerwa magazynowa w budynku Archiwum Państwowego w Toruniu przy ulicy
Idzikowskiego 6.
5.6. Komisja zakupu archiwaliów.
Tabela nr 27.
Posiedzenie Tematyka
1. 22.11.07.
Zakup dokumentu (listu cechowego z 1745 r.)
wystawionego na aukcji Allegro, który znajdował się
w zasobie Archiwum w tak zwanym Kat. III i zaginął
prawdopodobnie w I poł. XX w.
liczba obiektów
zakupionych
1
23
5.7. Konferencje naukowe.
Tabela nr 28. Konferencje z udziałem przedstawicieli archiwum.
rodzaj konferencji
krajowe
Tematyka
liczba
referatów
W dniach 13-15 czerwca w konferencji zorganizowanej
przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pod nazwą "Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita
między okcydentalizmem o orientalizacją" wzięła udział
dr Monika Wyszomirska, która wygłosiła referat
"Między Francją, Prusami a Rosją. Elity polityczne
czasów
Augusta
III
w
walce
o
władzę
i reformę Rzeczypospolitej”.
1
W dniach 6-7 września na V Powszechnym Zjeździe
Archiwistów Polskich SAP W Olsztynie mgr Joanna
Konkolewska-Buchholz i mgr Marzena Kamińska
wygłosiły referat „Tabliczki woskowe – konserwacja
poliptyku D z 1410 r.”.
W dniach 17-18 września w ramach konferencji
towarzyszącej IV Toruńskim Spotkaniom Dydaktycznych
„Muzea i archiwa w edukacji historycznej” mgr Beata
Herdzin wygłosiła referat ”Działalność edukacyjno-
1
popularyzatorska archiwów na przykładzie Archiwum
Państwowego w Toruniu”.
W dniach 6-7 grudnia w ramach I Toruńskich Konfrontacji
Archiwalnych
Konferencji
„Archiwistyka
na
uniwersytetach,
archiwistyka
w
archiwach”
mgr Beata Herdzin wygłosiła referat zatytułowany
„Działalność edukacyjno-popularyzatorska Archiwum
Państwowego w Toruniu”.
1
W dniu 25 sierpnia dr Tomasz Dziki wziął udział
w konferencji popularno-naukowej w Aleksandrowie
Kujawskim
w
ramach
I
Aleksandrowskiego
Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy, na której
wygłosił referat pt. „Z dziejów Kujaw Wschodnich
w II połowie XIX wieku (1850-11914).
1
24
międzynarodowe
W dniach 17-19 maja dr Krzysztof Kopiński był
sekretarzem międzynarodowej konferencji w Toruniu
"Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł
historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.).
Część VIII", na której wygłosił referat: „Eine Datenbank
zu den Stadtbüchern von Thorn und Danzig“.
W dniach 3-6 października dr Monika Wyszomirska
wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej w
1
1
300 rocznicę podpisania konwencji w Altranstädt we
Wrocławiu, gdzie wygłosiła referat: „Konflikt między
szlachtą
a
duchowieństwem
katolickim
Rzeczypospolitej w okresie rządów Augusta
w
III
Wettyna”.
W dniach 16-17 października dr Monika Wyszomirska
wygłosiła na międzynarodowej konferencji naukowej
"Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVII
wieku" w Zielonej Górze referat: „Sejmik województwa
bełskiego
wobec
polityki
wewnętrznej
i zagranicznej dworu za panowania Augusta III Sasa
(1734 - 1763)”.
1
5.8. Projekty badawcze.
Dr Krzysztof Kopiński brał udział w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji nr 1 H01G 037 29 "Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479) opracowanie
edytorskie
i
analiza
treści"
(zakończonym
28.02.2007
r.), realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego przy
udziale dr K. Kopińskiego oraz w projekcie badawczym finansowanym przez
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nr 1 H01G 003 29 "Księga rachunkowa
kamlarii
miasta
Torunia
(1453-1495)
opracowanie
edytorskie
i
analiza
treści" (zakończonym 28.02.2007 r.), realizowanym pod kierunkiem K. Kopińskiego
przy udziale J. Tandeckiego i prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego.
5.9. Współpraca w zakresie archiwoznawstwa.
1. z archiwami
 W dniu 6 lutego Archiwum odwiedziła grupa pracowników Archiwum PAN z Warszawy
z dr Hanną Krajewską na czele. W trakcie spotkania z dyrektorem Archiwum mgr Beatą Herdzin
wymieniono się uwagami na temat doświadczeń w zakresie przechowania i zabezpieczenia zasobu
25
oraz digitalizacji archiwaliów. Następnie goście zaproszeni zostali na zwiedzanie Archiwum oraz
specjalny pokaz archiwaliów przygotowany przez dra Witolda Szczuczko.
2. instytucjami naukowymi
 W dniu 23 maja Archiwum odwiedzili wykładowcy z Uniwersytetu w Ankarze Őzlem
Bayram, Ass.Prof. oraz Fahrettin Őzdemirci, Ass. Prof., którzy gościli w Toruniu na zaproszenie
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w ramach programu Socrates. Goście byli
szczególnie zainteresowani sprawami digitalizacji i reprografii zasobu archiwalnego.
Zorganizowano dla nich specjalny pokaz archiwaliów, a wśród nich zaprezentowano dokumenty,
księgi ławnicze, sztambuchy.
 W dniach 17-18 września Archiwum Toruńskie było współorganizatorem, obok m.in.
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
w Toruniu, IV Toruńskich Spotkań Dydaktycznych „Muzea i archiwa w edukacji historycznej”.
W ramach konferencji mgr Beata Herdzin, dyrektor Archiwum w dniu 17 września wygłosiła
referat ”Działalność edukacyjno-popularyzatorska archiwów na przykładzie Archiwum
Państwowego w Toruniu” oraz przygotowała okolicznościową wystawę cymeliów z zasobu
Archiwum.
 W dniach 6-7 grudnia Archiwum było współorganizatorem I Toruńskich Konfrontacji
Archiwalnych Konferencji „Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”. Wraz
z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich
oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu Archiwum uczestniczyło w organizacji konferencji,
której motywem przewodnim była konfrontacja poglądów na archiwistykę reprezentowanych
przez archiwistów zatrudnionych w archiwach oraz archiwistów – teoretyków. Dyrektor
Archiwum, mgr Beata Herdzin wygłosiła podczas konferencji referat zatytułowany „Działalność
edukacyjno-popularyzatorska Archiwum Państwowego w Toruniu”. Konferencji towarzyszyła
wystawa archiwalna: „Ikonografia dokumentów toruńskich. Funkcje i konteksty”.
 W dniu 12 grudnia Archiwum odwiedziła delegacja historyków litewskich z Kowna, w tym
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu z Kowna, doc. dr Jonas Vaičenonis. Goście
byli głównie zainteresowani zbiorami kartograficznymi Archiwum oraz źródłami do dziejów
Kowna. Po spotkaniu z dyrektorem Archiwum zwiedzili wystawę: „Ikonografia dokumentów
toruńskich”.
 Pracownicy Archiwum w 2007 roku prowadzili zajęcia z zakresu archiwoznawstwa
i profilaktyki konserwatorskiej dla studentów Instytutu Historii i Archiwistyki w Toruniu:
- mgr Beata Herdzin – zajęcia z archiwistyki dla Podyplomowych Studiów Historii i Wiedzy
o Społeczeństwie, zajęcia z zakresu udostępniania dla Podyplomowego Studium Archiwistyki.
- mgr Joanna Konkolewska-Buchholz – zajęcia dla studentów archiwistyki z zakresu profilaktyki
konserwatorskiej.
- dr Krzysztof Kopiński – zajęcia dla Podyplomowego Studium Archiwistyki z zakresu
archiwalnych baz danych.
26
3. instytucjami polonijnymi
-
5.10. Publikacje
Tabela nr 29. Publikacje drukowane.
rodzaj publikacji
opis publikacji
Książki autorskie
Książki wydane pod
redakcją naukową
pracowników archiwum
edycje źródeł
T. Dziki, Opisy Krośniewic z 1820 i 1860 r., „Kutnowskie
Zeszyty Regionalne”, T. XI, Kutno 2007, s. 489-510.
M. Gruszczyńska, Sprawozdania Komisarza Rządu Polskiego na
obwód włocławski z 1918 roku, „Zapiski KujawskoDobrzyńskie”, t. 21, Włocławek 2006, s. 163-173.
katalogi wystaw
Artykuły
T. Dziki, Źródła do dziejów bankowości w zasobie Archiwum
Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, [w] Dzieje
pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan
i perspektywy badań, pod red. W. Garbaczewskiego i R.
Kabacińskiego, Bydgoszcz 2006, s. 123-133.
T. Dziki, Prasa zakładowa i międzyzakładowa we Włocławku w
latach 1945-2002, [w] Media lokalne i sublokalne na Kujawach
wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, pod. red. W. Końskiego,
Włocławek 2007, s. 75-95.
T. Dziki, Z dziejów Kowala w latach 1815-1869, [w] Kowal
poprzez wieku. Materiały do dziejów Kowala i okolic z
konferencji naukowej „Społeczeństwo Kowala i okolic w dawnych
czasach oraz dobie współczesnej” zorganizowanej 29 IV 2006r. w
Kowalu, pod. red. Z. J. Zasady, Włocławek –Kowal 2007, s. 6186.
T.
1. Dziki, Z dziejów Kujaw wschodnich w XIX wieku (18501914), [w:] Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie. Z dziejów
miasta i regionu w okresie zaborów. Materiały pokonferencyjne
pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski 2007, s. 11-36.
T. Dziki, Dzieje browaru Bojańczyków we Włocławku (około
1842-1937), „Ziemia Kujawska”, t. XIX, Inowrocław –
Włocławek 2006, s. 33-50.
27
T. Dziki, Zmiany we współpracy zagranicznej miast i gmin Kujaw
wschodnich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (do 1998 r.).
Zarys problematyki, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 21,
Włocławek 2006, s. 25-37.
T. Dziki, Bojańczyk Kazimierz (1796-1855); Bojańczyk Rafał
(1824-1885); Gładyszewski Mateusz (1758-1822)Wosch Hugo
Teodor (1870-1938), „Włocławski Słownik Biograficzny”, t. IV,
pod red. S. Kunikowskiego, Włocławek 2006, s. 9-13, 46-48, 189191 [biogramy].
M. Gruszczyńska, G. Budnik, Nadróż – zespół dworski, [w]
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Dobrzyńska,
t. II, cz. 4, Włocławek 2007.
M. Gruszczyńska, Chmura Józef (1896-1940); Żmijewski Henryk
(1905-1983), „Włocławski Słownik Biograficzny”, t. IV, pod red.
S. Kunikowskiego, Włocławek 2006, s. 16-17, 195-196
[biogramy].
M. Gruszczyńska, E. Celińska, Fabianki – zespół dworski;
Łochocin – zespół dworski; Nasiegniewo – zespół dworski, [w]
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Dobrzyńska,
t. II, cz. 4, Włocławek 2007.
B. Herdzin, ”Działalność edukacyjno-popularyzatorska archiwów
na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu. Materiały z
konferencji „Muzea i archiwa w edukacji historycznej”, IV
Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń 2007, s.
recenzje
-
sprawozdania, noty i
komunikaty
T. Dziki, Sekcja Nauk Historycznych, „Zapiski KujawskoDobrzyńskie”, t. 21, Włocławek 2006, s. 242-244. [sprawozdanie
z działalności Sekcji NH Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego].
Tabela nr 30. Publikacje multimedialne
5.11. Podnoszenie kwalifikacji kadry.
1. habilitacje 2. doktoraty 3. podyplomowe studia archiwistyki 4. staże -
5.12. Udział we władzach instytucji naukowych i kulturalnych.
28
5.12. Udział we władzach instytucji naukowych i kulturalnych
Tabela nr 31.
nazwa instytucji
przedstawiciel archiwum
funkcja
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Mgr Beata Herdzin
Członek Rady
Programowej
Muzeum
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Mgr Marianna Gruszczyńska
Członek Zarządu
Dr Tomasz Dziki
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
i Sekcji Nauk
Historycznych
Polskie Towarzystwo
Oddział we Włocławku
Prezes Oddziału
Historyczne Dr Tomasz Dziki
Stowarzyszenie Archiwistów
Polskich Oddział w Toruniu
Mgr Beata Herdzin
Wiceprezes
Oddziału
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dr Tomasz Dziki
5.13. Inne przedsięwzięcia, nieuwzględnione powyżej.
-
6. PUBLIKACJE
6.1. Ważniejsze publikacje własne
Tabela nr 32.
Autor
tytuł
1. Waldemar Chorążyczewski,
Ikonografia dokumentów
Beata Herdzin
toruńskich. Funkcje i konteksty.
miejsce i rok rodzaj
wydania
publikacji
Toruń, 2007
Katalog
wystawy
29
6.2. Ważniejsze prace wydawnicze w toku
6.3. Nakłady na działalność wydawniczą.
3.000 zł
7. PRZECHOWALNICTWO DOKUMENTACJI
7.1. Rozmiar zasobu dokumentacji niearchiwalnej
Tabela nr 34. Rozmiar dokumentacji ogółem i nabytków.
Rozmiar łączny na koniec roku
sprawozdawczego
odpłatnie
Nabytki w roku sprawozdawczym
nieodpłatnie
mb
odpłatnie
j.
mb
j.
nieodpłatnie
mb
j.
mb
j.
Osobowa
129,12
36.251
0
0
10,62
2.136
0
0
Płacowa
147,90
3.165
0
0
13,60
1.755
0
0
Inna
150,12
3.507
0
0
113,78
3.187
0
0
RAZEM
427,14
42.923
0
0
151,76
7.578
0
0
7.2. Wartość kontraktów na przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej.
40.292 zł
30
7.3. Depozyty
Tabela nr 35. Rozmiar depozytów i wartość kontraktów.
Podmiot deponujący
Wartość kontraktu
1. Dom Mody „Kreacja” w Grudziądzu
540 zł
2. Komornik Rewiru III w Bydgoszczy (2007 rok)
2.064 zł
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Warszewicach
3.199 zł
4. Apteka „Na Skarpie” w Toruniu
2.815 zł
5. Stowarzyszenie Osób i Rodzin Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych w Rypinie
876 zł
6. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górsku
7.976 zł
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Cerhat” sp. z o.o.
w Gniewkowie
3.232 zł
8. „Ceramika” S. C. w likwidacji w Aleksandrowie Kuj.
1.991 zł
9. „Lebud” w Aleksandrowie Kujawskim
300 zł
10. „ThyssenKrupp Aplex Plastics” Sp. z o. o. w Pruszkowie
5.000 zł
11. PPHU „Rened” w Grudziądzu
999 zł
12. PPUH „Masarnia z Ubojnią” w Toruniu
10.485 zł
13. „Team-Service” Sp. z o.o. w Toruniu
815 zł
8. KADRY
8.1. Stan zatrudnienia
Tabela nr 36.
AP – centrala
rodzaj działalności 
Archiwalna
etaty
13
Oddział we
Włocławku
zatrudnienie
osoby
etaty
osoby
13
6,5
7
0
0
0
0
2,5
3
1
1
Administracja
4
4
0
0
Obsługa
4
4
1
1
23,5
24
8,5
9
32
33
Naukowa
Konserwacja
Razem:
OGÓŁEM:
AP centrala + Oddziały
31
8.3. Stan wykształcenia pracowników.
Tabela nr 37.
Studia wyższe
archiwistyczne
studia podyplomowe
historyczne
10
inne
6
archiwistyczne
1
historyczne
5
inne
0
4
8.4. Stażyści, praktykanci, wolontariusze.
Tabela nr 38.
liczba osób
czas pracy
Stażyści
3
27
Praktykanci
10
30
Wolontariusze
6
23
RAZEM
19
80
9. SYTUACJA LOKALOWA, PRACE BUDOWLANE, FUNDUSZE POZABUDŻETOWE
9.1. Rezerwa magazynowa.
Tabela nr 39.
Centrala AP
Oddział I
Oddział II
Oddział
we Włocławku
Powierzchnia magazynowa
niezajęta przez akta
Metraż wolnych półek
brak
brak
43,6 m2
brak
500
ok. 1550
Metraż półek potrzebnych
do zagospodarowania
wolnej powierzchni
-
-
ok. 22
9.2. Obiekty użytkowane.
Tabela nr 40.
Centrala AP
1.
2.
Budynek centrali:
Toruń, Pl. Rapackiego 4
Budynek Oddziału II i III:
Oddział we Włocławku
Budynek Oddziału:
Włocławek, ul. Skorupki 4
-
Toruń, ul. Idzikowskiego 6
32
9.3. Prace budowlano-remontowe.
Tabela nr 41.
skala prac
1.
2.
3.
drobne (do 50 tys. zł)
średnie (50-200 tys. zł)
opis prac
obiekt
1. Wymiana stolarki okiennej
1. Budynek Oddziału II
2. Modernizacja centrali alarmowej
2. Budynki Oddziału I i II
Remont pomieszczeń biurowych
i pracowni naukowej: wzmocnienie Budynek Oddziału I
pękających stropów i ścian tapetą (centrala)
z włókniny oraz ich pomalowanie,
wymiana podłogi w pomieszczeniu
po starej bibliotece i dostosowanie
pomieszczenia
do
celów
biurowych. Wymiana wewnętrznej
stolarki drzwiowej. Inwentaryzacja
kabli wewnętrznych.
duże (powyżej 200 tys. zł)
-
-
9.4. Środki pozabudżetowe.
Tabela nr 42.
kwota w tys. zł
stan na początek roku
72 530,71
stan na koniec roku
73 265,80
przychody w ciągu roku
Źródła przychodów:
48 648,42 Kwerendy - dochody własne
40 292,00 Umowy - przechowalnictwo
3 330,00 Kwerendy osobowo-płacowe
577,10 Odsetki z sum na zlecenie
wydatki w ciągu roku
Cele wydatków:
Dochody własne: Dochody własne:
32 406,47 Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00 Zakup usług remontowych
3 213,20 Zakup usług pozostałych
3 845,33 Zakup akcesoriów komputerowych
33
Sumy na zlecenie: Sumy na zlecenie:
1 300,00 Szkolenie BHP
5 544,06 Zakup materiałów i wyposażenia
40 268,37 Zakup usług remontowych
10. Ogólna ocena warunków i wyników pracy archiwum.
W roku sprawozdawczym do najważniejszych działań w zakresie bazy lokalowej zaliczyć
należy remont II piętra budynku centrali przy Pl. Rapackiego 4. W celu poprawy zabezpieczenia
zasobu w budynkach Archiwum w Toruniu dokonano wymiany instalacji antywłamaniowej, która
była przestarzała i często wywoływała awarie. W budynku Oddziału II dokonano wymiany stolarki
okiennej, co wpłynęło na ocieplenie wnętrza. Cała siedziba Oddziału wymaga jednak remontu,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W Oddziale we Włocławku warunki pracy są najlepsze,
chociaż wnętrze budynku wkrótce wymagać będzie odświeżenia.
W zakresie opracowania niemal w całości wykonano zaplanowane prace. Szczególnie
podkreślić należy opracowanie przez mgr Annę Bieniaszewską i mgra Adama Bieniaszewskiego
liczącego niemal 10 tysięcy j.a. zespołu: Księgi i akta gruntowe sądów w Nowym Mieście
Lubawskim z lat /1728/ 1821-1939 /1979.
Archiwum zorganizowało samodzielnie 4 wystawy, co w związku z brakiem warunków do
ekspozycji, było sporym wysiłkiem dla pracowników. W zakresie popularyzacji rok 2007 należy
uznać za udany. Archiwum przyjęło wiele grup wycieczkowych oraz wzięło udział w kilku
inicjatywach dotyczących miasta. Wymienić tu należy pomoc w przygotowaniu wystawy „Toruń –
inny portret miasta” oraz uczestnictwo w imprezach miejskich takich, jak VII Toruński Festiwal
Nauki i Sztuki, obchody Roku Lindego czy rocznica wpisania Torunia na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, a we Włocławku udział w III Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki i
Techniki.
Mimo faktu, że w roku sprawozdawczym zanotowano dużą absencję chorobową
pracowników (prawie 1,5 etatu), zaplanowane działania udało się przeprowadzić niemal w całości.
Należy pokreślić, że w roku 2007 doszło do dwóch znaczących zmian w składzie
osobowym Archiwum. Na emeryturę odeszła mgr Marianna Gruszczyńska, wieloletni kierownik
Oddziału we Włocławku, która jednak pozostała zatrudniona na pół etatu. Ponadto do pracy
Instytucie Historii i Archiwistyki UMK odszedł dr Krzysztof Kopiński, zatrudniony w Pracowni
Ewidencji Informacji Archiwalnej. Zmiany te spowodowały konieczność przejęcia obowiązków
w/w pracowników przez nowe osoby i zatrudnienie nowych pracowników.
34
11. Przewidywane kierunki działań i zakres prac archiwum w następnym roku.
W roku 2008 planowany jest kolejny etap remontu w budynku przy Pl. Rapackiego 4.
Przebudowie poddane zostaną magazyny z najcenniejszym i najstarszym zasobem. Ponadto remont
obejmie całe I piętro oraz parter budynku. W następnych latach do pełnego zakończenia remontu
pozostaje jeszcze wykonanie izolacji zewnętrznych murów budynku oraz założenie nowej dachówki.
Odświeżenia wymaga także fasada budynku.
W związku z coraz bardziej zmniejszającą się rezerwą magazynową, a także w związku
z koniecznością przejęcia w najbliższym czasie do zasobu toruńskiego dużych ilości akt, coraz
bardziej palącym problemem staje się kwestia zagospodarowania posiadanych powierzchni
magazynowych. Dotyczy to Oddziału II Archiwum, które znajduje się w budynku po byłym kinie. W
największym magazynie (dawnej sali kinowej), obecnie zupełnie nieekonomicznie
zagospodarowanym, istnieje możliwość montażu regałów wysokiego składowania, co jednak wiąże
się z koniecznością wzmocnienia stropów.
W zakresie opracowania w roku sprawozdawczym podjęte będą kolejne działania w celu
objęcia ewidencją całego zasobu Archiwum.
Archiwum włącznie z Oddziałem we Włocławku nadal będzie brać czynny udział w
inicjatywach popularyzujących zasób zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z instytucjami
miejskimi i kulturalnymi.
12. Załączniki do sprawozdania opisowego:
12.1. wykaz publikacji archiwum państwowego:
a. pomoce archiwalne: b. publikacje dokumentów, monografii oraz katalogów wystaw
Waldemar Chorążyczewski, Beata Herdzin, Ikonografia dokumentów toruńskich.
Funkcje i konteksty. Katalog wystawy w Archiwum Państwowym w Toruniu w dniach
6-8 grudnia 2007 roku, Toruń 2007. Archiwum Państwowe w Toruniu, Instytut Historii
i Archiwistyki UMK w Toruniu.
c. inne publikacje: -
12.2. wykaz wykonanych prac dokumentacyjnych, w tym – kwerend tematycznych,
z podaniem ich tematu, liczby kart dokumentacyjnych lub rekordów: -
35
12.3. wykaz komputerowych baz danych, z podziałem na własne i opracowane
w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
BAZY WŁASNE
1. AUGUST – baza danych dla korespondencji z XVIII w., 517 rekordów, baza
zamknięta.
2. PONPON – baza danych dla kwerend wykonanych dla Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”, 1.634 rekordy, baza zamknięta.
3. INSTRUMENTY KANCELARYJNE – baza danych dla akt m. Torunia z okresu
staropolskiego, 42 rekordy, bez zmian, baza zamknięta, baza zamknięta a dane
przeniesione do bazy KATALOG II.
4. PROTOKOŁY RADY M. TORUNIA – baza danych dla akt m. Torunia z okresu
staropolskiego, 159 rekordów, bez zmian, baza zamknięta a dane przeniesione do bazy
KATALOG II.
BAZY NDAP
1. SEZAM – prowadzony na bieżąco,
2. PRADZIAD – nowe rekordy: 8.676 (łącznie 47.673 rekordów),
3. FILMIK – bez zmian,
4. SUMA – na bieżąco,
5. ELA – nowe rekordy: 400 (łącznie 46.708 rekordów). W latach ubiegłych błędnie
podawano liczbę rekordów,
6. MIKROFILM – nowe rekordy 343 (łącznie 7.224 rekordów),
7. EWIDENCJA – prowadzona na bieżąco (na stronie www NDAP),
8. SCRINIUM – bez zmian,
9. NADZÓR – na bieżąco,
10. RAP – nowe rekordy 287 (łącznie 287 rekordów)
11. IZA – wprowadzono łącznie 13.273 rekordy
36
Wykaz zespołów uzupełnionych o nowe rekordy oraz zespołów wpisanych
do bazy danych IZA w Archiwum Państwowym w Toruniu (centrala)
w roku sprawozdawczym 2007
Lp.
Nr
zespołu
Nazwa zespołu
Ilość
rekordów
1
1101 Akta rodziny Witkowskich z lat 1905-1992
238
2
1153 Księgi i akta gruntowe sądów w Nowym Mieście Lubawskim
3
z lat /1728/ 1821-1939 /1979
1230 Sąd Okręgowy w Grudziądzu /1908/ 1920-1939
4
1236 Sąd Powiatowy w Grudziądzu /1885/ 1920-1928 /1935/
5
1509 Sąd Grodzki w Grudziądzu [1877] 1929-1939 /1958/
142
6
828 Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji
800
9840
751
71
Zabytków, Oddział w Toruniu 1952-1991
7
1104 Urząd Stanu Cywilnego Bielczyny
3
8
1581 Urząd Stanu Cywilnego Bobrowo
2
9
1719 Urząd Stanu Cywilnego Bogdanki
2
10
197 Urząd Stanu Cywilnego Białochowo
2
11
377 Urząd Stanu Cywilnego Bratian
1
12
1437 Urząd Stanu Cywilnego Brodnica Miasto
3
13
383 Urząd Stanu Cywilnego Brodnica Wieś
3
14
1442 Urząd Stanu Cywilnego Bruki
3
396 Urząd Stanu Cywilnego Brzezinko
1
16
399 Urząd Stanu Cywilnego Brzozowo
3
17
1049 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec
4
18
1724 Urząd Stanu Cywilnego Chełmno
3
19
1647 Urząd Stanu Cywilnego Dębowa Łąka
2
15
20
591 Urząd Stanu Cywilnego Falęcin
2
21
373 Urząd Stanu Cywilnego Gajewo
5
22
373 Urząd Stanu Cywilnego Goczałki
1
23
1133 Urząd Stanu Cywilnego Golub
3
24
1135 Urząd Stanu Cywilnego Gorczenica
3
25
1136 Urząd Stanu Cywilnego Górsk
3
26
1138 Urząd Stanu Cywilnego Grodziczno
1
27
1139 Urząd Stanu Cywilnego Gronowo
1
28
1134 Urząd Stanu Cywilnego Golub Zamek
29
1140 Urząd Stanu Cywilnego Grudziądz
5
30
1142 Urząd Stanu Cywilnego Grzybno
2
31
1143 Urząd Stanu Cywilnego Grzywna
3
32
1144 Urząd Stanu Cywilnego Gutowo
4
33
1148 Urząd Stanu Cywilnego Jabłonowo Pomorskie
4
10
37
34
1152 Urząd Stanu Cywilnego Karbowo
2
35
1155 Urząd Stanu Cywilnego Kokocko
4
36
1156 Urząd Stanu Cywilnego Konojady
4
37
1157 Urząd Stanu Cywilnego Konstancjewo
3
38
1158 Urząd Stanu Cywilnego Kończewice
3
39
1159 Urząd Stanu Cywilnego Kowalewo
3
40
1160 Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyny
2
41
1164 Urząd Stanu Cywilnego Lembark
3
42
1165 Urząd Stanu Cywilnego Linowiec
2
43
1167 Urząd Stanu Cywilnego Lipinki
2
44
1168 Urząd Stanu Cywilnego Lipnica
4
45
1169 Urząd Stanu Cywilnego Lipniczki
1
46
1170 Urząd Stanu Cywilnego Lisewo
4
47
1172 Urząd Stanu Cywilnego Lubicz
3
48
1173 Urząd Stanu Cywilnego Lulkowo
3
49
1176 Urząd Stanu Cywilnego Łopatki
2
50
1178 Urząd Stanu Cywilnego Małki
1
51
1177 Urząd Stanu Cywilnego Małe Czyste
1
52
1179 Urząd Stanu Cywilnego Mały Kuntersztyn
3
53
1181 Urząd Stanu Cywilnego Mełno
1
54
1184 Urząd Stanu Cywilnego Mokre /pow. Grudziądz/
1
55
1185 Urząd Stanu Cywilnego Mokte /pow. Toruń/
8
56
1187 Urząd Stanu Cywilnego Myśliwiec
3
57
1186 Urząd Stanu Cywilnego Mroczno
1
58
1188 Urząd Stanu Cywilnego Niedźwiedź
5
59
1189 Urząd Stanu Cywilnego Nielub
3
60
1192 Urząd Stanu Cywilnego Nowa Wieś
4
61
1193 Urząd Stanu Cywilnego Nowa Wieś Królewska
3
62
1194 Urząd Stanu Cywilnego Nowe Jankowice
2
63
1196 Urząd Stanu Cywilnego Nowe Miasto Lubawskie
2
64
1197 Urząd Stanu Cywilnego Okonin
3
65
1199 Urząd Stanu Cywilnego Ostrowite
1
66
1202 Urząd Stanu Cywilnego Papowo
2
67
1206 Urząd Stanu Cywilnego Pniewite
5
68
1207 Urząd Stanu Cywilnego Podgórz
2
69
1212 Urząd Stanu Cywilnego Przydwórz
1
70
1210 Urząd Stanu Cywilnego Pruska Łąka
3
71
1214 Urząd Stanu Cywilnego Radowiska
3
72
1215 Urząd Stanu Cywilnego Radzyń Chełmiński
1
38
73
1216 Urząd Stanu Cywilnego Różankowo
3
74
1218 Urząd Stanu Cywilnego Rychnowo
3
75
1219 Urząd Stanu Cywilnego Ryńsk
6
76
1221 Urząd Stanu Cywilnego Rządz
1
77
1223 Urząd Stanu Cywilnego Salno
1
78
1225 Urząd Stanu Cywilnego Skurgwy
2
79
1226 Urząd Stanu Cywilnego Sławkowo
3
80
1227 Urząd Stanu Cywilnego Stanisławki
3
81
1229 Urząd Stanu Cywilnego Stary Zieleń
3
82
1230 Urząd Stanu Cywilnego Stolno
3
83
1232 Urząd Stanu Cywilnego Szembruczek
1
84
1233 Urząd Stanu Cywilnego Szembruk
1
85
1234 Urząd Stanu Cywilnego Szonowo
1
86
1236 Urząd Stanu Cywilnego Szynych
2
87
1238 Urząd Stanu Cywilnego Święte
1
88
1240 Urząd Stanu Cywilnego Toruń
10
89
1242 Urząd Stanu Cywilnego Turznice
1
90
1243 Urząd Stanu Cywilnego Tylice
1
91
1244 Urząd Stanu Cywilnego Unisław
3
92
1245 Urząd Stanu Cywilnego Wąbrzeźno
6
93
1247 Urząd Stanu Cywilnego Wełcz
1
94
1251 Urząd Stanu Cywilnego Wrocki
3
95
1253 Urząd Stanu Cywilnego Wydrzno
1
96
1255 Urząd Stanu Cywilnego Zelgno
2
97
1257 Urząd Stanu Cywilnego Złotoria
3
98
1265 Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciechocin
3
99
1267 Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dobrzyń
3
100
nad Drwęcą
1279 Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowogród
1
101
1286 Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radomin
2
102
1282 Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Płonne
1
103
592 Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział
7066
rek.indeks.
5
104
w Chełmnie 1945-1948
16 Cech cieśli z terenu miasta Torunia
105
24 Cech kapeluszników z terenu miasta Torunia
1
106
27 Cech kowali (podkuwaczy i płatnerzy) z terenu miasta
1
107
Torunia
36 Cech młynarzy z terenu miasta Torunia
25
108
37 Cech murarzy z terenu miasta Torunia
1
109
38 Cech mydlarzy, woskarzy i świecarzy z terenu miasta Torunia
1
110
41 Cech pasamoników z terenu miasta Torunia
2
39
111
42 Cech paśników z terenu miasta Torunia
1
112
43 Cech perukarzy z terenu miasta Torunia
1
113
44 Cech piekarzy i piernikarzy z terenu miasta Torunia
19
114
45 Cech piwowarów z terenu miasta Torunia
24
115
46 Cech płócienników z terenu miasta Torunia
3
116
48 Cech puszkarzy z terenu miasta Torunia
1
117
49 Cech rymarzy z terenu miasta Torunia
6
118
50 Cech rzeźników z terenu miasta Torunia
8
119
51 Cech siodlarzy z terenu miasta Torunia
21
120
53 Cech stolarzy z terenu miasta Torunia
3
121
57 Cech szyprów z terenu miasta Torunia.
25
122
58 Cech ślusarzy z terenu miasta Torunia
5
123
62 Bractwo czeladnicze szmuklerzy z terenu miasta Torunia
5
124
63 Cech złotników z terenu miasta Torunia
1
125
64 Cech zegarmistrzów, złotników, rytowników i optyków
4
126
z terenu miasta Torunia
67 Cech mechaników z terenu miasta Torunia
2
127
75 Kasa Pośmiertelna Cechu Krawieckiego z terenu miasta
1
128
Torunia
97 Akta miasta Kowalewa
15
129
873 Bractwo czeladnicze kowali (podkuwaczy i płatnerzy)
3
130
z terenu miasta Torunia
874 Cech kowali z miasta Torunia
3
131
876 Kasa Chorych Czeladników Krawieckich z terenu miasta
2
132
Torunia
880 Cech murarsko-ciesielski z terenu miasta Torunia
9
133
882 Bractwo czeladnicze pantoflarzy z terenu miasta Torunia
3
134
884 Bractwo czeladnicze piekarzy z terenu miasta Torunia
3
135
885 Bractwo czeladnicze piwowarów z terenu miasta Torunia
1
136
888 Bractwo czeladnicze rymarzy z terenu miasta Torunia
5
137
889 Bractwo czeladnicze rzeźników z terenu miasta Torunia
5
138
892 Bractwo czeladnicze szewców z terenu miasta Torunia
4
Razem rekordów podstawowych
Razem rekordów indeksowych
12.316
7.066
40
Wykaz zespołów wpisanych do bazy danych IZA 6.01
w Oddziale we Włocławku w 2007 roku
Lp.
Nr zespołu
1
15
2
142
3
444
4
445
5
446
6
7
604
773
8
774
9
775
10
1027
11
1028
12
1065
Nazwa zespołu
Gmina Ewangelicko-Augsburska w Chodczu i Filiał
w Kowalu 1840-1885; 1899
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd
Powiatowy w Aleksadrowie Kujawskim 1950-1975
(dopływ)
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Radziejowie
Kujawskim 1960-1975
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Rypinie
1968-1975
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włocławku
1960-1975
Akta miasta Rypina 1919-1945; 1946
Akta Notariusza Piotra Walickiego w Nieszawie powiat
nieszawski 1921-1929 (dopływ)
Akta Notariusza Edmunda Kaczkowskiego
w Nieszawie powiat nieszawski 1929-1939
Akta Notariusza Wincentego Dąbrowskiego
w Nieszawie powiat nieszawski 1945-1947
Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku 19501975
Powiatowa Biblioteka Publiczna we Włocławku 19471975
Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku
1975-1998
RAZEM REKORDÓW
Ilość rekordów
3
465
33
37
38
38
8
22
4
52
86
171
957
12.4. Stan komputeryzacji informacji archiwalnej i ewentualne problemy z tym związane:
12.4.1. Liczba komputerów i rok ich zakupu oraz obecnie zainstalowany system
operacyjny
rok zakupu
Liczba
komputerów
system operacyjny
1997
4
Win 98, Win 2000
1998
1
Win 98, Win 2000,
1999
3
Win 98, Win 2000, Win XP Pro
2000
2
Win 98, Win 2000, Win XP Pro
uwagi
41
2001
2
Win 98, Win 2000, Win XP Pro
2002
3
Win 2000, Win XP Pro
2003
4
Win 2000, Win XP Pro
2004
3
Win 2000, Win XP Pro
2005
4
Win 2000, Win XP Pro
2006
4
Win 2000, Win XP Pro, Win 2003
2007
7
Win XP Pro
RAZEM 31
12.4.2. rodzaje i liczba urządzeń peryferyjnych,
rok zakupu
urządzenie
producent/model
uwagi
2000
Skaner
Plustek Optic Pro A3I
Oddział I
2002
Skaner
Plustek OpticPro PT12
Oddział III
2004
Skaner
Plustek A3U OpticPro
Oddział III
2004
Skaner
Plustek A3U Optic Pro
Oddział II
2005
Skaner
Plustek optic pro 1248u
Odział II
1997
Drukarka
HP Laser Jet 6L
Oddział I
1997
Drukarka
HP Desk Jet 690c
Oddział I
1998
Drukarka
HP Laser Jet 6L
Oddział I
1998
Drukarka
HP Desk Jet 690c
Oddział III
1999
Drukarka
OKI 3321
Oddział I
1999
Drukarka
Kyocera FS-680
Oddział II
42
1999
Drukarka
Kyocera FS-680
Oddział III
1999
Drukarka
Kyocera FS-680
Oddział I
2001
Drukarka
Kyocera FS-1000
Oddział I
2005
Drukarka
HP Laser Jet 2300n
Oddział I
2005
Drukarka
HP Laser Jet 2300
Oddział II
2005
Drukarka
HP Laser Jet 2300
Oddział III
2005
Drukarka
HP Photosmart 8450
Oddział I
2007
Router
DrayTek 2910
Oddział I
2007
Router
DrayTek 2910
Oddział II
2007
Router
DrayTek 2910
Oddział III
2007
Modem
SpeedStearm 4100
Oddział I
2007
Modem
SpeedStearm 4100
Oddział II
2007
Modem
SpeedStearm 4100
Oddział III
2003
Router
DrayTek 2600+
Oddział I
2003
Router
DrayTek 2600+
Oddział II
2003
Router
DrayTek 2500
Oddział III
Sformatowano: Do lewej
12.4.3.12.4.4.
fizyczna i
logiczna
charakterystyka
sieci:
Uwagi dodatkowe:
PrintSerwer – 2
43
Aparat fotograficzny – Canon D400 + obiektyw Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
12.4.3. sieci komputerowe
12.4.4. fizyczna i logiczna charakterystyka sieci:
lokalizacja
struktura logiczna
kat.
liczba stacji
roboczych
(serwerowa, peer2peer)
Oddział I
Serwerowa
R6/R5 13
Oddział II
Serwerowa
R5
10
Oddział III
Serwerowa
R5
5
uwagi
12.4.5. serwery:
Rok
zakupu
2006
Urządzenie
producent/model
Komputer PC
MAXDATA
Platinum 500 I
procesor
XENON
Irwindale DP
3,0 GHz
pamięć
system operacyjny
DDR2 400 1
GB ECC reg
Windows Serwer
2003 for SBS
2003
Komputer PC
niededykowany Pentium 2,8
GHz
1 GB DDR
Windows 2000
Pro
2003
Komputer PC
niededykowany Pentium 2,8
GHz
1 GB DDR
Windows 2000
Pro
12.4.6. Dostęp archiwum do Internetu:
lokalizacja
rodzaj
prędkość
liczba
komputerów
z dostępem
do WWW
liczba
komputerów
z dostępem
do poczty
elektronicznej
Oddział I
Stały
2048 kbit/s / 256 kbit/s
14
10
Oddział II
Stały
1024 kbit/s / 256 kbit/s
11
9
44
Oddział III
Stały
1024 kbit/s / 256 kbit/s
7
5
45

Podobne dokumenty