SPIS Żołnierzy Zgrupowania S-N AK

Komentarze

Transkrypt

SPIS Żołnierzy Zgrupowania S-N AK
WYDANIE II
2014
PORTAL IWIENIECKI www.iwieniec.eu
pod auspicjami
TOWARZYSTWA RODU PLEWAKO
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
w Puszczy Kampinoskiej i jej otoczeniu, w Powstaniu Warszawskim
oraz na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 17-01-1945 roku.
W Częściach I – IV
zawiera dane – 1955 żołnierzy,
w tym: poległych – 677 (817)
WYDANIE II
Opracowanie: Witold Grzybowski
Konsultacje:
Longin Kołosowski
ISBN: 978-83-940061-0-5
WARSZAWA
2014
Wydawca:Witold Grzybowski
Ul. Mołdawska 4 m.133
02-127 Warszawa
tel. +48505436080
SPIS TREŚCI
WSTĘP do wydania II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skrót Historii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Konstrukcja Spisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podziękowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Objaśnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Dowódcy Zgrupowania podstępnie aresztowani. . . . . .11
DOWÓDCY ZGRUPOWANIA... . . . . . . . . . . . . 12
Rozporządzenie bojowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPIS ŻOŁNIERZY – Część I. . . . . . . . . . . . . . . 15
Uwagi do „Części I” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SPIS ŻOŁNIERZY – Część II. . . . . . . . . . . . . . 23
Uwagi do „Części II” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SPIS ŻOŁNIERZY – Część III. . . . . . . . . . . . . . 32
Uwagi do „Części III” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ANEKSY do „Części III” . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Aneks 1 – polegli ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Aneks 2 – wykaz miejscowości i dat... . . . . . . . . .
76
Aneks 3 – mapa obozu warownego . . . . . .
77
Aneks 4 – chronologiczny wykaz walk... . . . . . . . . . 78
SPIS ŻOŁNIERZY – Część IV. . . . . . . . . . . . . . 79
ZAŁĄCZNIK nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Skorowidz nazwisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Podział na oddziały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Historia Zgrupowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Zgrupowania S-N AK w Powstaniu Warszawskim . . . . . 182
Wykaz walk Grupy Kampinos AK . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Opinia kpt. „Szymona”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Uroczysty pogrzeb A.Pilcha . . . . . . . . . . . . . . . 188
2014-02-27
Spis żołnierzy
3
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
WSTĘP do wydania II (elektronicznego).
Decyzję o edycji SPISU w formie elektronicznej zawdzięczamy synowi oficera Armii
Krajowej – panu Stanisławowi J Plewako, który nie tylko przekonał nas do tej formy edycji, ale
także zaoferował miejsce na dedykowanej Ziemi Iwienieckiej stronie internetowej
www.iwieniec.eu.. Jesteśmy przekonani, że SPIS stanie się bardziej dostępny niż wydanie
drukowane, którego wydanie I, z prozaicznych względów ekonomicznych, mogliśmy powielić w
około 80 egzemplarzach. Biblioteki i instytucje, które otrzymały egzemplarze wydania I
otrzymają SPIS na płycie CD.
Dziesięcioletni okres po ukazaniu się SPISU przeznaczono na dodatkowe weryfikowanie
zapisów na podstawie nowych źródeł, lektur, a przede wszystkim uwag i uzupełnień od kolegów
„Doliniaków”, byłych żołnierzy Zgrupowania. Ostatnie uwagi wpłynęły w sierpniu 2014 roku i
etap wprowadzania uzupełnień został ostatecznie zakończony.
Zmiany polegają głównie na uzupełnianiu informacji w zapisach o: imię ojca, pseudonim,
miejsce i datę urodzenia, udział w walkach na Kielecczyźnie. Na korekcie nazwisk lub imion, a
także na dodaniu nowych wpisów osób pominiętych, o których informacji nie mieliśmy oraz na
wyeliminowaniu zapisów dotyczących osób, które nie należały do Zgrupowania przed 26 lipca
1944 roku, to jest przed przekroczeniem Wisły (dojściem Zgrupowania do Dziekanowa
Polskiego), a także zapisów tej samej osoby pod nazwiskiem i osobno pod pseudonimem.
Dokonano korekty kilkunastu nazw miejscowości. Przy nazwach miejscowości, jakich nie
znaleziono w >Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej...< wydanego w latach 1931
– 1934 postawiono znak zapytania (?).
Specjalną uwagę zwróciło kilku kolegów na wykazaną zbyt małą, ich zdaniem, liczbę 32
poległych w bitwach o Dworzec Gdański w dniach 21 i 22 sierpnia 1944 r., jaka została zawarta
w ANEKSACH 1 i 2 do części III SPISU. Rzeczywiście, w porównaniu z zapisami spotykanymi
w różnych wspomnieniach, określającymi liczbę poległych na 400 do 450 żołnierzy, jest to
nieprawdopodobnie mało. Z analiz przedstawionych przez kolegów: Longina Kołosowskiego
(170), Jana Pietraszkiewicza (150-200 do końca Powstania), Józefa Załuskiego (170), Mariana
Podgórecznego (600 łącznie z Żoliborzem) wynika, że najbardziej prawdopodobna liczba
poległych żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego bliska jest 170. Reszta (230 do 280)
to mogli być żołnierze oddziałów miejscowych, które dołączyły do "Grupy Kampinos" AK w
pierwszej połowie sierpnia 1944.
W jednym z pierwszych i najbliższym "Grupie Kampinos" AK opracowaniu, książce
Józefa Krzyczkowskiego „Szymona” – dowódcy VIII Rejonu „Konspiracja i Powstanie w
Kampinosie” wydanej w 1961 roku, autor w liście poległych (niepełnej) wymienia 41 poległych
na Dworcu Gdańskim, w tym tylko jedno nazwisko żołnierza Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK. W „Wykazie walk” (str. 519) podaje liczbę 450 poległych.
Tak duże różnice trudno wyjaśnić. Można przypuszczać, że nie wszystkie przypadki
śmierci na polu bitwy zostały zgłoszone, bo ci, którzy powrócili nie znali poległych lub nie
wiedzieli o ich śmierci. Pewna liczba żołnierzy „nalibockich”, którzy nie wrócili do Puszczy
może być zaliczona nie do poległych, a do pozostałych na Żoliborzu oraz do tych, którzy
przedostali się na Stare Miasto i na Czerniaków.
Dowódca oddziałów biorących udział w bitwie o Dworzec Gdański nie sporządził
zestawienia strat ani listy poległych, rannych i zaginionych. Zapisy poległych, jakie powstały
przed opracowaniem tego spisu i stały się jego podstawą, oparte były o przekazy kolegów.
Uwzględniając odstęp czasowy, rozproszenie i śmierć wielu uczestników, a także naturalne
zaniki pamięci zdających relacje, nie można dokonać bardziej szczegółowego zapisu.
2014-09-20
4
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
Wnioski kolegów dotyczące większych strat niż wykazane w bitwach o Dworzec Gdański
zostały uwzględnione w ogólnym zestawieniu przez podwyższenie o 140 (170-30) liczby
poległych żołnierzy Zgrupowania. Jednakże wskazanie imienne poległych już nie jest możliwe.
Te same uwarunkowania dotyczą bitwy pod Jaktorowem. Polegli wykazani w SPISIE,
których należy zaliczyć do bitwy to: Jaktorów – 73, nad rzeką Utrata – 3, Żyrardów 6,
Sochaczew – 1 i Błonie - 1. Razem – 84. A na cmentarzu tylko w Budach Zosinych są 133
groby. W tym aż 56 z napisem „NIEZNANY ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ”. Pochowani są
tam także żołnierze nie należący do ZS-N AK. Dowódca VIII Rejonu kpt. Józef Krzyczkowski
w książce „Konspiracja i Powstanie w Kampinosie” wymienia liczbę 150 poległych.
Ogólne zestawienie poległych żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK ma
postać:
 Polegli i zamordowani z części I
- 203
 Polegli i zamordowani z części II
- 225
 Polegli z części III
- 249
Razem
677
 Polegli na Dworcu Gdańskim - uzupełnienie
- 140
Razem
817
SPIS uzupełniono o Załącznik 1, w którym zapisano dane 78 żołnierzy włączonych do
oddziałów Zgrupowania po 26.07.1944 r. na terenie Puszczy Kampinoskiej, w tym 16
poległych.
Część żołnierzy ZS-N AK (256 osób) po wojnie nawiązała kontakt z kombatanckim
Środowiskiem "Grupa Kampinos" AK, które prowadziło ewidencję członków i gromadziło
dokumenty w postaci ankiet, zaświadczeń, wspomnień, wniosków awansowych i t.p. W 2008
roku dokumenty te, włożone do indywidualnych teczek, zostały przekazane do Archiwum Akt
Nowych (AAN) gdzie nadano im cyfrowe sygnatury w zbiorze "Grupa Kampinos". W części III
SPISU zamieszczono te sygnatury w kolumnie Sygn.AAN.
Uzupełnieniem, krótko przedstawionej w wydaniu I historii Zgrupowania, jest informacja
o jego składzie osobowym. Żołnierzami byli, w ponad 95 procentach, mieszkańcy terenów, na
których oddział powstał i działał. Byli to Polacy i Białorusini, katolicy i prawosławni. W okresie
początkowym było kilku Żydów, z których jeden, ceniony lekarz Antoni Banis „Kleszczyk”,
pozostał aż do stycznia 1945 r. Inni przeszli do partyzantki sowieckiej oficjalnie w okresie
współpracy.
2014-09-20
4
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
WSTĘP
Celem opracowania jest zachowanie pamięci o mieszkańcach przedwojennych
województw: nowogródzkiego i wileńskiego, którzy w trudnych, wojennych czasach
zdecydowali się na walkę z Niemcami, a następnie z drugim wrogiem, jakim była
partyzantka sowiecka, o zachowanie polskości swych ziem oraz życia i mienia
zamieszkałych tam Polaków.
Zgrupowani w oddziale partyzanckim przez blisko 20 miesięcy walczyli: na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, w Powstaniu Warszawskim i
Puszczy Kampinoskiej oraz w lasach Kielecczyzny. Było ich ponad 1950. Stoczyli
ponad 230 walk i potyczek. Poległo około 800. Wielu przeszło przez więzienia i obozy
sowieckie i niemieckie. Pozostali nie mogli wrócić w rodzinne strony. Rozproszeni w
Polsce i na wszystkich kontynentach, zapomniani odchodzą na Wieczną Wartę.
Ze względu na utrudnienia w dokumentowaniu działalności AK, w długim
okresie po zakończeniu wojny, ilość informacji miejscami ogranicza się tylko do
nazwiska, imienia lub pseudonimu. Szczególnie mało informacji mamy o poległych.
Uważamy jednak, że praca ta musi być wykonana, gdyż pozostawienie śladu jest
naszym obowiązkiem.
Zgrupowanie, którego żołnierzy dotyczy Spis, powstało jako Polski Oddział
Partyzancki (POP) im. T. Kościuszki. Na terenie działania, na Kresach, znany był jako
„Legiony”, batalion Stołpecki, batalion 331, Zgrupowanie Stołpeckie AK. Pod tą nazwą
osiągnął największą siłę bojową. W literaturze powojennej, ze względu na działanie na
terenie Puszczy Nalibockiej, przyjęto nazwę Zgrupowanie Stołpecko–Nalibockie AK.
Ta nazwa jest obecnie najczęściej używana i dlatego została w Spisie zastosowana, dla
wszystkich okresów od powstania do rozwiązania Zgrupowania.
SKRÓT HISTORII
Polski Oddział Partyzancki (POP) im. Tadeusza Kościuszki powstał na
początku czerwca 1943 roku w majątku Kul na terenie Ośrodka AK Stołpce „SŁUP”
w Okręgu Nowogródzkim AK „NÓW”. Zadaniem Oddziału była dywersja i walka z
Niemcami. Po zwiększeniu liczebności wiosną 1944 roku Oddział przemianowano na
Zgrupowanie Stołpeckie AK. Formacjom piechoty nadano numeracje 78 pp, a kawalerii
27 p.uł. oraz 23 p.uł.
Oddział w 1943 r. dwukrotnie był rozbity niemal całkowicie. Najpierw przez
Niemców w czasie trwającej od 13 lipca do 8 sierpnia 1943 r. operacji pacyfikacyjnej
„Herman” obejmującej Puszczę Nalibocką i jej otoczenie. Ponownie Oddział został
zniszczony przez partyzantkę sowiecką, z którą przez 5 miesięcy współdziałano w
walce z Niemcami. Oficerów Oddziału (wykaz w załączeniu – str.11), zaproszonych na
naradę do sztabu partyzantki sowieckiej, w dniu 1 grudnia 1943 r. podstępnie
aresztowano, a żołnierzy, którym nie udało się zbiec, rozbrojono i wcielono do
oddziałów partyzantki sowieckiej, a stawiających opór rozstrzelano.
2014-09-23
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
6
Władze sowieckie, uważały tereny II Rzeczypospolitej zajęte w 1939 r. za
własne, a działające na nich polskie oddziały partyzanckie traktowały jako wroga.
Sowieci konsekwentnie działali w celu zniszczenia śladów polskości na tych ziemiach,
a polskiej partyzantki w szczególności. Bezwzględność tych działań doskonale ilustruje
„Rozporządzenie bojowe” załączone do spisu (str. 14).
W dniu wymarszu na zachód 29 czerwca 1944 r. odbudowane i dobrze
uzbrojone Zgrupowanie liczyło ponad 900 żołnierzy. Dotarło do Dziekanowa Polskiego
26 lipca 1944 r. Po paru dniach zostało przez Komendę Główna AK skierowane na
tereny VII Obwodu „Obroża”, do 8 Rejonu w Puszczy Kampinoskiej. Tu, dobrze
uzbrojone i zorganizowane, zaprawione w walkach partyzanckich Zgrupowanie
Stołpecko-Nalibockie AK stało się trzonem sił bojowych Rejonu. Po połączeniu
Zgrupowania z oddziałami lokalnymi, sformowano pułk „Palmiry-Młociny”, a
następnie „Grupę Kampinos” AK.
W czasie trwania Powstania Warszawskiego żołnierze Zgrupowania brali
udział w ponad 40 bitwach z Niemcami. Z wyjątkiem bitwy o Lotnisko Bielańskie
(2-8-44) i dwóch natarć na Dworzec Gdański (20/21 i 22.8.44) walki Grupy Kampinos
były zwycięskie, a stosunek poległych Niemców do poległych Polaków przekraczał 8:1.
W tym okresie zaopatrywano Powstańców Warszawy w broń, amunicję, środki
opatrunkowe i żywność. Przyjmowano zrzuty alianckie. Blokowano Niemcom dostęp
do Warszawy od północy i północnego-zachodu. Obszar Puszczy Kampinoskiej i wielu
wsi niedostępny dla Niemców otrzymał nazwę „Niepodległej Rzeczypospolitej
Kampinoskiej”.
Pod koniec Powstania Warszawskiego, w ostatniej dekadzie września, Niemcy
zgromadzili znaczne siły, w tym: artylerię, ciężkie czołgi i lotnictwo, w celu zniszczenia
polskich oddziałów w Puszczy Kampinoskiej. Wobec braku możliwości obrony przed
jednoczesnymi atakami dużych sił z północy i południa dowódca mjr A. Kotowski
„Okoń” wydał rozkaz przemarszu Grupy Kampinos w lasy świętokrzyskie. W dniu
29.9.44 r., otoczona pod Jaktorowem przez przeważające siły niemieckie, „Grupa
Kampinos” została rozbita.
Po bitwie pod Jaktorowem część żołnierzy Zgrupowania przedarła się w lasy
kielecko-radomskie. Tam walczyli w składzie 25-go p.p. Ziemi PiotrkowskoOpoczyńskiej AK, jako jego 3 batalion, a od 12 listopada 1944 r. do 17 stycznia 1945 r.
jako Samodzielny Szwadron Ułanów „Doliny”.
W okresie 20 blisko miesięcy od powstania do rozwiązania, Zgrupowanie brało
udział w ponad 230 bitwach i potyczkach z wrogami. Straty osobowe ujęte w „SPISIE”
to ponad 800 zabitych. Liczby te świadczą o aktywności, żywotności i woli walki.
Uwzględniając działania na różnych terenach, odległych o kilkaset kilometrów, jest to
ewenement nie mający precedensu w wojnie partyzanckiej. Było to możliwe dzięki
patriotyzmowi i dyscyplinie żołnierzy oraz doskonałemu dowodzeniu oddziałem przez
jego ostatniego dowódcę cichociemnego por. Adolfa Pilcha „Górę-Dolinę”.
KONSTRUKCJA SPISU
SPIS powstał jako scalenie informacji zawartych w istniejących dotychczas
materiałach wymienionych w „Źródłach”. Opracowany w układzie alfabetycznym na
komputerze w programie Excel 2000 umożliwiającym przejrzyste uporządkowanie
danych oraz ich sortowanie dla celów analitycznych. Zainteresowani mogą otrzymać
SPIS nagrany na dysk CD.
SPIS podzielono na 4 części. Podstawą podziału były: okres i charakter walk.
2014-09-23
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
7
W części I przedstawiono poległych w walkach z Niemcami, lub
zamordowanych przez Niemców na terenach byłego województwa nowogródzkiego, w
okresie od uformowania się Oddziału do dotarcia do Puszczy Kampinoskiej.
W części II przedstawiono poległych w walkach obronnych z partyzantką
sowiecką, lub zamordowanych przez Sowietów, w okresie od 01.12.1943 r., gdy
partyzantka sowiecka podstępnie rozbiła Oddział, do czasu wymarszu Zgrupowania na
zachód w końcu czerwca 1944 r.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wielu członków AK poniosło śmierć nie na
polu walki, lecz w wyniku obław i pacyfikacji przeprowadzanych w miejscach
zamieszkania członków polskich oddziałów. Zachowania te dotyczą w równej mierze
obu wrogów: Niemców i sowieckie oddziały partyzanckie.
W części III przedstawiono stan osobowy Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK w dniu 26 lipca 1944 r., po osiągnięciu Dziekanowa Polskiego.
W kolumnach „Data śmierci” i „Gdzie zginął” podano informacje dotyczące
poległych w bitwach stoczonych z Niemcami w Puszczy Kampinoskiej i terenach
przyległych, w Warszawie w czasie trwania Powstania Warszawskiego, w bitwie pod
Jaktorowem w dniu 29.09.1944 r. podczas wycofywania się oddziału z Puszczy
Kampinoskiej w kierunku Gór Świętokrzyskich oraz poległych na terenie Kielecczyzny.
Tą część SPISU uzupełniono Aneksem ilustrującym wysiłek zbrojny
Zgrupowania.
W części IV umieszczono spis żołnierzy Zgrupowania, którzy nie dotarli do
Puszczy Kampinoskiej i nie posiadamy informacji, że polegli w walce z Niemcami lub
partyzantką sowiecką lub zostali zamordowani.
PODZIĘKOWANIA
Wyrażamy podziękowanie Wszystkim, którzy kiedykolwiek i w dowolnej
formie dokumentowali działalność Zgrupowania i jego Żołnierzy.
Szczególne podziękowania kierujemy do zamieszkałego w USA kolegi
Franciszka Kosowicza, który był inicjatorem i twórcą pierwszego spisu oraz do pani
Marii Wierszyłłowskiej za olbrzymi nakład pracy włożony w zestawienie wykazu
ponad 1700 nazwisk, zawierającego wiele informacji szczegółowych. Równie cenny i
wnikliwie opracowany spis udostępnił nam kolega Jerzy Mejsner. Panu Kazimierzowi
Krajewskiemu dziękujemy za udostępnienie materiałów archiwalnych. Historyk dr
Henryk Piskunowicz pozwolił na wykorzystanie wykazu ponad 640 poległych. Pan
Bernard Gwiaździński wzbogacił informacje o nazwiska i numery obozowe żołnierzy
wziętych do niewoli i przetrzymywanych w obozach jenieckich. W wielu przypadkach
weryfikację danych ułatwiły opisy zawarte w książce kolegi Mariana Podgórecznego
„DOLINIACY”.
2014-09-23
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
8
ŹRÓDŁA
Wszystkich Wykonawców niżej wymienionych „Źródeł” uważamy za autorów
SPISU. To Oni stworzyli dokumenty, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy.
Dziękujemy.
Przy opracowaniu spisu korzystano z niżej wymienionych materiałów.
1.
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego Armii Krajowej.
opracowany przez kolegów: Longina Kołosowskiego i Jerzego Mejsnera. (masz.).
2.
Wykaz pani Marii Wierszyłowskiej (rękopis ) opracowany bardzo wnikliwie.
3.
Książka Adolfa Pilcha „PARTYZANCI TRZECH PUSZCZ”.
4.
Wykaz poległych udostępniony przez historyka pana dr. Henryka
Piskunowicza (masz.)
5.
Książka Mariana Podgórecznego „DOLINIACY”.
6.
Książka Józefa Krzyczkowskiego „KONSPIRACJA I POWSTANIE
W KAMPINOSIE”.
7.
Spis żołnierzy „Grupy Kampinos” AK opracowany przez kolegę Mieczysława
Groblewskiego. (masz.)
8.
Praca magisterska pana Tomasza Karwata p.t. ”Zgrupowanie Stołpeckie AK
w okresie czerwiec 1943 r. – lipiec 1944 r.” (masz.).
9.
Informacja Bernarda Gwiaździńskiego, dotycząca żołnierzy Zgrupowania, którzy
wzięci przez Niemców do niewoli byli więzieni w obozach jenieckich.
10.
Fragmentaryczny wykaz Józefa Kuźmińskiego (rękopis).
11.
Książka Zygmunta Boradyna „NIEMEN – RZEKA NIEZGODY”.
12.
Książka Kazimierza Krajewskiego „NA ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ”.
13.
Materiały archiwalne o symbolach AWIH III/39/2 i AWIH III/39/6
zawierające część oryginalnej dokumentacji Zgrupowania.
14.
Książka Jerzego Koszady „GRUPA KAMPINOS" AK.
15.
Ewidencja Środowiska „Grupa Kampinos” AK.
16.
Opracowanie Edwarda Bonarowskiego ps. „Ostromir” W BÓJ – BEZ BRONI
Wspomnienia powstańcze.
17.
Książka Kazimierza Krajewskiego „Nowogródzki Okręg AK w dokumentach” wydana w
serii „DOPALANIE KRESÓW” .
SPIS opracowywano z największą starannością. Prosimy jednak o wybaczenie
jeśli pominięto, dodano lub zniekształcono jakieś nazwisko, zapisano inną datę, nazwę
miejscowości lub stopień.
Weryfikacja i uzupełnienie danych po 60-ciu latach, jakie minęły, są bardzo
trudne, a czasami już niemożliwe. Puste miejsca w SPISIE są tego dowodem.
Szczególnie dużo pustych miejsc jest w zapisach poległych. Najczęściej rozbieżności
mogą dotyczyć stopnia wojskowego. Awanse w czasie wojny były liczne, lecz stopień
nie jest najważniejszym elementem identyfikacji uczestnika. W kolumnie „Miejsce
urodzenia” (szczególnie przy braku daty urodzenia) może zamiennie występować
nazwa miejscowości zamieszkania lub dołączenia do Oddziału. W większości
posiadanych „Źródeł” informacje te z reguły nie były różnicowane.
2014-09-23
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
9
OBJAŚNIENIA
A.
Dla ułatwienia wyszukiwania informacji spis sporządzono w formie tabeli.
B.
Wszelkie dane uzupełniające, nie mieszczące się w tabeli, zapisano w uwagach
dołączonych bezpośrednio za tabelą. W tabeli w kolumnie „Uwagi” podano tylko
numery uwag..
C.
W„UWAGACH” do części I, II i III spisu, przy każdej uwadze podano pozycje
spisu, których dotyczy uwaga, z wyjątkiem uwag dotyczących wielu pozycji..
WAŻNE ! - Przy posługiwaniu się wykazem i cytowaniu wybranych informacji
prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.
D.
Zastosowane skróty:
P = Puszcza
np. P-Nalibocka = Puszcza Nalibocka
Dw = dworzec
np. Dw-Gdański = dworzec Gdański
GK = Grupa Kampinos AK
PW = Powstanie Warszawskie
Lotn. = lotnisko
np. Lotn.Bielańskie = lotnisko Bielańskie
leśn. = leśniczówka
np. leśn. Huta = leśniczówka Huta
k.1/78 = 1 kompania 78 pp (podobnie 2/ i 3/ kompania) Pułku Piechoty
Strzelców Słuckich z Baranowicz,
s.1/27 = 1 szwadron 27 p.uł. (podobnie 2/, 3/ i 4/ szwadron) Pułku Ułanów
im. Króla Stefana Batorego z Nieświeża,
s.CKM = szwadron CKM 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich z Postaw,
D = Dow. = dowództwo
kwat. = kwatermistrzostwo,
szp. = szp.pol. = szpital polowy.
ZS-N AK = Zgrupowanie Stołpecko –Nalibockie AK
Żand. = żandarmeria.
UB = powojenny Urząd Bezpieczeństwa.
2014-09-23
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
10
Dowódcy Zgrupowania podstępnie aresztowani przez partyzantkę sowiecką w dniu 01.12.1943.
Lp 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwisko
Pełka
Bobrownicki
Łoś
Miłaszewski
Rydzewski
Parchimowicz
Szaniawski
Borkowski
Kryński
Wierszyłowski
Mejsner
Howorko
Migacz
Skrodzki
Lewin
Imię
Wacław
Julian
Ezechiel
Kasper
Lech
Walenty
Klemens
Józef
Witold
Ludwik
Michał
Sergiusz
Tadeusz
Władysław
Ryszard
Imię ojca Pseudonim
Antoni
Aleksander
Gracjan
Adolf
Bolesław
Michał
Stanisław
Franciszek
Michał
Konstanty
Michał
Jan
Jakub
Wacław
Klin
Ikwa
Lewald
Grom
Waldan
Zator
Junosza
Sibisz
Ludek
Mazur
Jaszczołd
Mita
Luźny
Stopień Funkcja w oddziale
mjr
por.
por
por
ppor.
por.
pchor.
por.
ppor.
por.inż..
ppor.inż.
st.wachm.
pchor.
plut.
uł.
d-ca Zgrupowania
ofic. Łączności
d-ca k.1/78
adiutant
d-ca k.2/78
ofic. Informac.
k.1/78
k.2/78
lekarz weter.
kwatermistrz
kwat.
Data ur
15.10.1894
1905
23.04.192x
12.08.1909
1910
1919
15.03.1907
13.10.1901
1911
1911
1914
24.07.1926
Miejsce
urodz.
Warszawa
Warszawa
Zaśmieszków
Bryniczewo
Lwów
Żołnierkowicze
Warszawa
Niemiercze
Szewno
Żerdż
Nowy Sącz
Skrodczyzna
Iwieniec
UWAGI
Przetransportowani do Moskwy.
Więzieni na Łubiance, a następnie w
łagrach. Do Polski wrócili w 1948 r.
Zamordowany w puszczy
Nie odnaleźli się nigdy
Uciekł i dołączył do Zgrupowania
Zaproszonych na naradę do sztabu partyzantki sowieckiej kilkunastu oficerów i żołnierzy POP rankiem 1 grudnia 1943 r. zatrzymali partyzanci sowieccy w
drodze. Rozbrojonych przewieziono do obozu sowieckiego i tam więziono. Specjalna grupa śledcza w sztabie partyzantki sowieckiej sporządziła akt oskarżenia,
w którym zapisano: "... wszystkich ich, jako organizatorów i bezpośrednich uczestników kontrrewolucyjno-nacjonalistycznej organizacji podziemnej,
którzy sankcjonowali szereg akcji dywersyjno-terrorystycznych, mających na celu zniszczenie partyzantki sowieckiej, oraz kierowali
przygotowaniami do powstania zbrojnego przeciwko Armii Czerwonej w chwili jej dojścia do byłych granic polsko-sowieckich, w celu restauracji
obszarniczej Polski - należy rozstrzelać, ..."
2014-09-20
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK
11
DOWÓDCY
ZGRUPOWANIA STOŁPECKPO–NALIBOCKIEGO AK
Zgrupowaniem dowodzili kolejno:
3.6.43 do 15.6.43 – ppor. inż. Walenty Parchimowicz „Waldan”,
16.6.43 do 9.9.43 – ppor. Kasper Miłaszewski,
10.9.43 do 10.11.43 – p.o. ppor. Adolf Pilch „Góra”,
10.11.43 do 1.12.43 – mjr Wacław Pełka „Wacław”,
1.12.43 do 17.1.45 – por. Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”.
(Od 8.8.44 do 29.9.44 d-ca pułku „Palmiry-Młociny”).
I baon piechoty 78 p.p. Strzelców Słuckich z Baranowicz.
Dowódca:
1.2.44 do 16.8.44 – por.pil. Witold Pełczyński „Dźwig”, „Witold”.
II baon piechoty 78 p.p. Strzelców Słuckich z Baranowicz.
(nowo utworzony)
Dowódca:
16.8.44. do 29.9.44 – por. Witold Lenczewski „Strzała”.
1 kompania.
Kolejni dowódcy:
19.6.43 do
8.43 – ppor. Olgierd Woyno „Lech”,
20.8.43 do 10.9.43 – ppor. Lech Rydzewski „Grom”,
11.9.43 do 1.12.43 – ppor. Ezechiel Łoś „Ikwa”,
15.1.44 do 16.3.44 – por.pil. Witold Pełczyński „Dźwig”,
16.3.44 do 14.5.44 – plut. z cenz. Józef Zujewski ”Mak”,
15.5.44 do 16.8.44 – por Franciszek NN „Dan”,
17.8.44 do 29.9.44 – ppor. Zygmunt Sokołowski „Zetes”,
24.10.44 do 10.11.44 – st.sierż.. Walerian Żuchowicz „Opończa”
(w 7. komp.III. bat. 25 p.p. AK).
2 kompania.
Kolejni dowódcy:
19.6.43 do 15.8.43 – por. Jarosław Gąsiewski „Jar”,
10.9.43 do 1.12.43 – ppor. Lech Rydzewski „Grom”,
15.3.44 do 15.5.44 – ppor. Stanisław Pilarski „Zew”,
16.5.44 do 16.8.44 – por. Witold Lenczewski „Strzała”,
17.8.44 do 29.9.44 – por. Henryk Czerwiec „Jaskólski”.
3 kompania.
Kolejni dowódcy:
19.6.43 do 8.43 – st.sierż. Stefan Poznański „Szary”,
1.5.44 do 2.8.44 – ppor. Jerzy Piestrzyński „Helski”,
3.8.44 do 29.9.44 – sierż. Walerian Żuchowicz „Opończa”.
2014-09-20
12
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
27 pułk ułanów im Króla Stefana Batorego z Nieświeża.
Kolejni dowódcy:
19.6.43 do 2.44 – Zwiad konny – chor. Zdzisław Nurkiewicz „Noc”, „Nieczaj”,
2.44 do 29.9.44 – Dywizjon kawalerii – chor. Zdzisław Nurkiewicz „Noc”, „Nieczaj”,
30.9.44 do 17.1.45 – Samodzielny szwadron – por. Zygmunt Koc „Dąbrowa”.
Dowódcy szwadronów kawalerii:
I szwadron:
1.2.44 do 29.9.44 – wachm. Jan Jakubowski „Wołodyjowski”, „Dąb”.
II szwadron:
1.2.44 do 29.9.44 – wachm. Józef Niedźwiedzki „Szary”, „Lawina”.
III szwadron:
1.2.44 do 29.9.44 – wachm. pchor. Narcyz Kulikowski „Sum”, „Narcyz”.
IV szwadron:
1.2.44 do 29.9.44 – por. Aleksander Pietrucki „Jawor”.
23 pułk ułanów grodzieńskich z Postaw.
19.6.43 do 2.44 – jako Zwiad konny 2 kompanii.
Od marca 1944 do 29.9.44 – jako Szwadron CKM.
Dowódca:
19.6.43 do 29.9.44 – por. Jarosław Gąsiewski „Jar”, „Grot”.
Po bitwie pod Jaktorowem z żołnierzy Zgrupowania, którzy wyszli z okrążenia,
zostały odbudowane: kompania piechoty 78 p.p. dowodzona przez st.sierż.
Waleriana Żuchowicza „Opończę” i samodzielny szwadron kawalerii pod
dowództwem ppor. Zygmunta Koca „Dąbrowy”.
Z obu jednostek utworzono
dowodzony przez por. Adolfa Pilcha „Dolinę” batalion Kampinoski. Został on
23.10.1944 włączony do 25. p.p. AK Ziemi Piotrkowsko–Opoczyńskiej jako III
batalion Kampinoski w składzie: 7. kompania i szwadron kawalerii. Po rozwiązaniu
25 p.p. AK, którym dowodził mjr Rudolf Majewski „Leśniak”, zdemobilizowano
kompanię piechoty. Samodzielny szwadron 27 pułku ułanów, pod dowództwem
por. Adolfa Pilcha „Doliny” nadal walczył z Niemcami w powiecie Opoczno i na
lewym brzegu Pilicy od 11.11.1944 do 17.1.1945, to jest do wkroczenia na te tereny
Armii Czerwonej.
Pewna liczba żołnierzy Zgrupowania na terenie Kielecczyzny dołączyła do oddziału
AK, którym dowodził por. Antoni Heda „Szary”. Kilku, nie znalazłszy wcześniej
kontaktu, dotarło aż na Podhale i dołączyło do oddziału „Ognia”.
2014-09-20
13
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
Podany niżej tekst jest tłumaczeniem oryginalnego 9-go egzemplarza rozkazu
skierowanego do sowieckiego oddziału partyzanckiego im. Ryżaka brygady im.
Stalina.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------„Ściśle tajne”
Egzemplarz nr 9
Ujawnienie w czasie trwania operacji będzie karane.
R0ZPORZĄDZENIE BOJOWE
Do dowódcy i komisarza oddziału partyzanckiego im. Ryżaka brygady im.
Stalina, 30 listopada 1943 roku, godzina 1500.
W celu wykonania rozkazu szefa Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego przy
Kwaterze Głównej Dowództwa Armii Czerwonej generala-lejtnanta Ponomarienko i
pełnomocnika Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego przy Kwaterze Głównego
Dowództwa i KC KP(b)B na obwód baranowicki generała-majora Płatona, 1 grudnia
1943 roku, punktualnie o godzinie 7 rano we wszystkich miejscowościach rejonów
przystąpić do rozbrajania polskich legionistów „partyzantów”. Odebraną broń i
dokumenty zarejestrować, a wszystkich legionistów razem z odebraną bronią dostarczyć
do polskiego obozu Miłaszewskiego w rejonie wsi Niestorowicze w rejonie Iwienieckim.
Jeżeli podczas rozbrajania legioniści będą stawiać opór, należy użyć siły aż do
rozstrzelania.
W przypadku użycia broni przez polskich legionistów „partyzantów” –
rozstrzeliwać na miejscu.
Z chwilą otrzymania niniejszego rozkazu natychmiast roześlijcie go ściśle
poufnymi listami do dyspozycji w rejony operacyjne wszystkich grup, plutonów,
kompanii z poleceniem wykonania.
Rozkaz należy trzymać w ścisłej tajemnicy.
Za ujawnienie rozkazu przez jakąkolwiek grupę będą osobiście odpowiadać
dowódcy oddziałów.
Dowódca Brygady im. Stalina
Komisarz Brygady im. Stalina
( - ) płk Gulewicz
( - ) ppłk Muraszow
Szef Sztabu Brygady
( - ) ppłk Karpow
Odbito 10 egz.
egz. nr 1 do akt, egz nr 2-3 do oddziału „Bolszewik”, egz. nr 4-5 do oddziału im.
Suworowa, egz. nr 6-7 do oddziału im. Czapajewa, egz. nr 8 do oddziału im.
Budionnego, egz. nr 9 do oddziału im. Ryżaka, egz. nr 10 do oddziału...(brak wpisu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 listopada 1943 r. Sztab Zgrupowania Iwienieckiego (sowieckiej partyzantki)
zaprosił wszystkich polskich oficerów na naradę 1 grudnia rano. Jadących na naradę
aresztowano i rozbrojono. Brygady im Stalina i Frunzego otoczyły i rozbroiły,
pozbawiony dowódców, oddział partyzancki AK w miejscu zakwaterowania.
2003-12-20
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
14
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
oraz w Warszawie, w Puszczy Kampinoskiej i na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 17-01-1945 roku.
Część I
obejmująca walki z Niemcami na terenie
Puszczy Nalibockiej i województwa nowogródzkiego
w okresie od 27-05-1943 do 26-07-1944 roku.
Zawiera dane 206 żołnierzy.
Z tego: – poległo w walkach
– zostało zamordowanych
– zaginął
– więzieni
– 167 (81%),
– 36 (17,5%),
–
1,
–
2.
W tej części spisu zamieszczone są nazwiska żołnierzy, którzy polegli
w walkach z Niemcami i formacjami będącymi na służbie niemieckiej (policja
białoruska, Białoruska Narodowa Samopomoc i oddziały RONA) lub zostali
zamordowani po aresztowaniu lub wzięciu do niewoli.
Wszelkie dane uzupełniające, nie mieszczące się w tabeli, zapisano
w uwagach dołączonych bezpośrednio za tabelą. W tabeli w kolumnie „Uwagi”
podano tylko numery uwag.
WAŻNE ! - Przy posługiwaniu się spisem i cytowaniu wybranych informacji
prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.
WARSZAWA
2 0 14
15
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Część - I
Lp
Nazwisko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Adamczuk
Aleksandrowicz
Aleksandrowicz
Amilianowicz
Amiljanowicz
Barancewicz
Baszura
Belkin
Bieć
Biedrowski
Bogdanowicz
Bornaszewicz
Bożko
Bunk
Buraczewski
Burak
Burak
Burak
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Ciaszkiewicz
Cierniowski
Cimachowicz
Ciszewicz
Cywiński
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Dalidowicz
Dobrowolski
Doszczeczko
2014-09-20
Imię
Czesław
Antoni
Feliks
Kazimierz
Rafał (Edwin)
Michał
Stanisław
Jakub
Józef
Narcyz
Marian
Zbigniew
Stanisław
Jan
Onufry
Helena
Michalina
Stanisława
Kazimierz
Bolesław
Julian
Edward
Jan
Witold
Stanisław
Antoni
Józef
Michał
Stanisław
Jan
Bronisław
Zenon
Imię ojca Pseudonim
Dzik
Tolek
Mucha
Wincenty
Chudy
Hela
Klon
Zybul
Wallenrod
Stopień
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
lekarz
strz.
strz.
st.uł.
strz.
strz
łączn.
gosp.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
uł.
strz.
uł.
strz.
uł.
strz.
Oddział
Data ur
1925
k.1/78
szp.pol.
k.1/78
k.1/78
s.CKM
sanit.
1909
1912.01.20
1907
1922.06.14
1925
kwat.
kwat.
1926.06.12
k.1/78
k.1/78
1922.07.07
1923.10.08
78
s.1/27
1923.10.25
Miejsce
urodz.
Nieśwież
Iwieniec
Data śmierci
1943-05-27
1943-6-19
1943-07
1943-07-30
1943-07-30
1943-07
1943-7/8
Rubieżewicze
1943-07
Rusaki
1943-7/8
Rusaki
1943-7/8
Bryniczewo
1943-07-30
1943
1944-04-19
1943-07
Lucyna
1944
Iwieniec
1943-07-25
Iwieniec
1943-08
Iwieniec
1943-08
1943-08
Podlaskowo
1943-07-30
1943-7/8
1943-7/8
Bielica
1943-07
1943-7/8
Kondratowszczyzna 1943-07
Pietryłowicze
1943-06-26
Łubień
1943-7/8
1944-06
1943-7/8
1943-7/8
Józefino
1944-07-01
1943-07-30
Gdzie
zginął
pochowany
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Smiejno Budy
Mir
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Rubieżewicze
Łastojańce
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Chotów
Puszcza Nalibocka
Chotówka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Połoneczka
Smiejno Budy
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
UWAGI
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
14
1
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
16
Lp
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Nazwisko
Downar
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Dracz
Drozdowski
Drucko-Podbereska
Dzierżyńska
Dzierżyński
Grygorcewicz
Grzelewski
Halc
Halc
Hasiuk
Hasiuk
Hasiuk
Hodyl
Hodyl
Hołowacz
Hołub
Horelik
Hubarz
Ilner
Jankowski
Jarmułkiewicz
Jarocki
Jastrzębski
Jucewicz
Juchniewicz
Juncewicz
Juncewicz
Jurewicz
Juryno
Kałaczyk
Kałaczyk
2014-09-20
Imię
Aleksander
Aleksander
Emil
Herman
Witold
Michał
Ryszard
Halina
Łucja
Kazimierz
Jan
Zdzisław
Henryk
Marian
Dominik
Kacper
Wincenty
Antoni
Kazimierz
Czesław
Aleksander
Kazimierz
Józef
Paweł
Antoni
Stanisław
Antoni
Stefan
Antoni
Arnold
Antoni
Nikodem
Edward
Piotr
Bronisław
Stanisław
Imię ojca Pseudonim
Alek
Napoleon
Kaziuk
Kowalski
Księżniczka
Stopień
Oddział
strz.
strz.
k.1/78
st.ogn.
strz.
strz.
strz.
łączn.
Data ur
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1887
1875.04.19
Bohun
Wir
Bartosz
Jastrząb
Litwin
Tońko
plut.
strz.z cenz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
k.1/78
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
kpr.
pchor.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
k.1/78
1923.12.10
1926.08.04
Miejsce
urodz.
Bryniczewo
Data śmierci
1943-08
1943-08-06
Borowikowszczyzna 1943-08
Borowikowszczyzna 1943-08-06
1943
1943-07-30
Stołpce
1944-06-20
1943-07
1943-07-24
1943-07-24
Suprośna-Słoboda 1943-08-07
1943-08
Derewna
1943-7/8
1943-12
1943-07
1943-07
Derewna
1943-7/8
Naliboki
1943-07-30
1943-7/8
1943-07-30
1943-08
Iwieniec
1943-08
1943-7/8
Iwieniec
1943-07-30
Charytonowo
1943-07
Zajamno
1943-06-30
Iwieniec
1943-1945
Iwieniec
1943-7/8
Ciesnowa
1943-08
Dajnowa
1943-10
Nowiki
1943-7/8
Nowiki
1943-07
1943-07
Skroplewo ?
1943-07-01
Ugły
1943-08
Siwica
1943-07-13
Gdzie
zginął
pochowany
Terebejna
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Kanał Szubiński
Kołdyczew
Terebejna
Iwieniec
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Stołpce
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Rugajce
Rugajce
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Pietryłowicze
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Żebrowszczyzna
Oświęcim
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Stołpce
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Połoneczka
Puszcza Nalibocka Kamień
Kamień
Kamień
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
UWAGI
1
1
1
1
1
1
11
3
16
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
15
1
1
3
1
1
1
3
1
17
Lp
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Nazwisko
Karpiński
Karwecki(Karwacki)
Kasperowicz
Kaszewski
Kilczowski
Kletko
Klimko
Klimko
Kołodko
Komar
Komejsza
Kort
Korwecki
Korzenko
Kruhliński
Kurczewska
Kutnik
Kutnik
Kwacz
Kwacz
Lisowski
Lisowski
Litwiniuk
Łojko
Łotysz
Łukaszewicz
Makaś
Makaś
Makaś
Makowski
Malec
Marcinkiewicz
Martycz
Mikłaszewski
Mikucki
Mikucki
2014-09-20
Imię
Roman
Jan + rodzina
Antoni
Michał
Alfons
Aleksander
Stanisław
Wacław
Aleksander
Mikołaj
Franciszek
Jan
Jan
Stanisław
Bronisław
Stanisława
Antonina
Natalia
Michał
Witold
Adam
Stanisław
Jerzy
Antoni
Antoni
N
Antoni
Edward
Henryk
Stanisław
Piotr
N
Wiktor
Wacław
Aleksander
Franciszek
Imię ojca Pseudonim
Romek
Stopień
Oddział
Olek
Stasia
Tania
Ryś
Duch
Narcyz
Błysk
Miejsce
urodz.
st.strz.
k.1/78
Olek
Data ur
strz.
łączn.
łączn.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
st.sierż.
łączn.
strz.
plut.pch.
strz.
łączn.
łączn.
łączn.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
1909.06.15
Worniany
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1927
Podlaskowo
Sierkule
k.1/78
Giliki
k.1/78
Raków
Stołpce
k.1/78
Iwieniec
Naliboki
Naliboki
k.1/78
k.1/78
k.1/78
Stołpce
1918
Iwieniec
Iwieniec
Gdzie
zginął
pochowany
1943-07-28 Rudnia Nalibocka Iwieniec
1943
1943-08-29 Puszcza Nalibocka
1944
Sołowija Osowo
1943-08 Iwieniec
Iwieniec
1943-10 Iwieniec
Iwieniec
1943-08-15 Puszcza Nalibocka Iwieniec
1943-07-30 Puszcza Nalibocka Iwieniec
1943-10 Stołpce
1943
Kołdyczew
1943-08 Puszcza Nalibocka
1943-11 Mińsk
1943-08 Waliki
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-07-23 Puszcza Nalibocka Iwieniec
1943-10 Iwieniec
Raków
1943-08-07 Iwieniec
Iwieniec
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-08 Puszcza Nalibocka
1943-7/8 Terebejna
1943-08-08 Stołpce
1943-07-30 Smiejno Budy
1943-06-21 Raków
1943-11 Stołpce
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-7/8 Smiejno Budy
1943-7/8 Smiejno Budy
1943-07-30 Smiejno Budy
1943-07-30 Smiejno Budy
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-09-01 Stołpce
1943-07 Puszcza Nalibocka
1943-7/8 Puszcza Nalibocka
1943-06-20 Rudnia Nalibocka Iwieniec
Data śmierci
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
UWAGI
1
3
3
3
3
1
1
11
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
18
Lp
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Nazwisko
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Milanowicz
Milewska
Milewski
Miłaszewski
Misiaczek
Miszczuk
Miszkiewicz
Miszuk vel Miczuk
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mozolewski
Najdzion
Niedżwiecki
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
Nowak
Nowak
Nowakowski
Nowicki
Ogiejko
Okulicz
Olaszkiewicz
Olchowik
2014-09-20
Imię
Józef
Stefan
Wacław
Czesław
Janina
Jan
Stanisław
Jan
Zenon
Józef
Michał
Jan
Norbert
Stanisław
Stanisław
Ryszard
Jan
Edward
Stanisław
Bolesław
Stanisław
Stanisław
Jan
Jerzy
Stanisław
Imię ojca Pseudonim
Miś
Mak
Janek
Bocian
Chmura
Cis
Grom
Kajak
Kot
Miś
Orzeł
Pan
Szalski
Zgiełk
Jurand
Lis
Alek+Wicher
Stopień
strz.
strz.
strz.
strz.
łączn.
strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
Oddział
Data ur
1880
1925
k.1/78
Miejsce
urodz.
Iwieniec
Iwieniec
Derewna
Dzienisy
Ł
Mieszyce
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1921.07.12
Rubieżewicze
Rubieżewicze
Rubieżewicze
Siwica/Rudnia
k.1/78
1921
Iwieniec
k.1/78
1912
1910
Kleciszcze
Łubień
Skrzenszczyzna
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
k.1/78
Bryniczewo
Data śmierci
1943
1943-06-20
1943-08-15
1943-07
1943-7/8
1943-7/8
1943-07
1943-10-18
1943-07-30
1943
1943
1943-06-26
1943-09-01
1943-06-19
1943-7/8
1943-7/8
1943-06-19
1943-07-30
1943-07-30
1943-08-04
1943-08
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943
1943-7/8
1943-07-30
1943-07-22
1943-7/8
1943-07-30
1943
1943-7/8
Gdzie
zginął
pochowany
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Iwieniec
Siwica
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Słoboda
Słoboda
Puszcza Nalibocka
Zamościany
Smiejno Budy
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Smiejno Budy
Smiejno Budy
Szczekuckie Błota
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Błota Szczukockie
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Kleciszcze
Mir
Smiejno Budy
Puszcza Nalibocka
Kanał Szczukocki
Smiejno Budy
Mir
Puszcza Nalibocka
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Januszewicze
UWAGI
1
1
1
1
1
1
6
1
3
1
3
3
1
1
4, 5
1
1
1
1
1
1
1
1, 5
1
1
1
1
1
1, 5
1
1
1
1
1
19
Lp
Nazwisko
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Pachucki
Pietraszkiewicz
Pietrucki
Pilarska
Pilarski
Polanica
Polanica
Połańska
Puchacewicz
Purowski
Raczkiewicz
Raczyński
Radziwił
Radziwon
Rybałtowski
Rymsza
Saczyński
Samson
Sienkiewicz
Sieńko
Sieńko-Szostak
Siniakiewicz
Skrodzki
Skrodzki
Skrundz
Smólski
Sobolewski
Soból
Sosnowski
Stecki
Stefanowicz
Stocki
Stonko
Strzaszyński
Sudnik
Syczewski
2014-09-20
Imię
Ludwik
Witold
Albert
Janina
Bolesław
Adolf
Anna
Jadwiga
Stanisław
Jan
N
Tadeusz
Józef
Karol
Ignacy
Jan
Wacław
Hipolit
Henryk
Stanisław
Jadwiga
Michał
Edward
Jerzy
Stanisław
Witold
Antoni
Antoni
Józef
Jan
N
Jan
Włodzimierz
N
Edward
Antoni
Imię ojca Pseudonim
Janka
Prymera
Płomień
Konrad
Kresowiak
Stołpczanin
Wyrwa
Stopień
st.strz.
strz.
strz.
łączn.
pchor.
strz.
łączn.
łączn.
strz.
kpr.
por.
strz.
strz.
strz.
ppor.
kpr.
strz.
kpr.
łączn.
ppor.
łączn.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
plut.
strz.
st.sierż.
strz.
st.uł.
strz.
strz.
uł.
strz.
Oddział
Data ur
1926
s.2/27
1908.12.08
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
s.1/27
1923
k.1/78
1923.01.21
1920.12.20
Miejsce
urodz.
Łódź
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Iwieniec
Puszcza Nalibocka
Rugajce
Rugajce
Nowiki
Puszcza Nalibocka
Połoneczka
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Błota Szczukockie
Smiejno Budy
Połoneczka
Chotów
Stołpce
Baranowicze
Nowa Mysz
Nowa Mysz
Puszcza Nalibocka
Bielica
Bielica
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Smiejno Budy
Błota Szczukockie
Siwica
Puszcza Nalibocka
Półdroże
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
1943-07
1943-07
1943-07
Brzozowiec
1943-06-25
Brzozowiec
1943-07-30
1943-07
Derewna
1943-07
1943-08
1943-7/8
Humienowszczyzna 1944-07-01
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-7/8
1943-07-30
Suła
1944-07-01
1943-08
Stołpce
1943-08
Baranowicze
1944-05-04
Chotów
1943-7/8
Chotów
1943-7/8
1943-07
1943-07-13
1943-07-13
1943-08
Padzierno
1943-06-26
Stołpce
1943-07-30
1943-7/8
Iwieniec
1943-06-21
Iwieniec
1943-08
Słoboda Kamieńska 1943-08-08
1943-07
1943-07
1943
Stołpce
1944-04 Stołpce
Węglińszczyzna
1943-09-01
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
UWAGI
1
1
1
3
1
1
1
3
1
7
1, 9
1
1
1
1
7
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
3, 13
12
20
Lp
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Nazwisko
Szabłonowicz
Szabunia
Szabunia
Szalski
Szemiot
Szugan
Szunejko
Szunejko
Szychor
Toczko
Trubisz
Trubisz
Trubisz
Trubisz
Wakor
Warakomski
Werakso
Wieremiej
Wiśniewski
Wojnarowicz
Wojtkiewicz
Wołczek
Wołłot
Woyno
Zacharzewski
Zagórski
Zienkiewicz
Zubowicz
Żuchowicz
Żybul
Imię
Imię ojca Pseudonim
Kazimierz
Antoni
Piotr
N
Kazimierz
Edward
Feliks
Witold
Jan
Ludwik
Augustyn
Bronisław
Edward
Józef
Józef/Wincenty
Aleksander
Piotr
Kazimierz
Jan
Jan
Sylwester
Jan
Ryszard
Olgierd
Jan
Stanisław
Stanisław
Stanisław
Jan
Stanisław
Duch
Jordan
Wir
Ziuk
Świr
Stopień
uł.
uł.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
por.
strz.
strz.
uł.
strz.
Lech
Czarny
strz.
ppor.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
Oddział
Data ur
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1923
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1915.07.10
1914
k.1/78
1919
k.1/78
1922.07.07
Miejsce
urodz.
Data śmierci
1943
1943-7/8
1943-06-21
1943-7/8
Kleciszcze
1943-07-30
1943-07
Naliboki
1943
1943-7/8
Giliki
1943-06-26
1943-07-30
Pietryłowicze
1943-06
1943
Pietryłowicze
1943-06
Rubieżewicze
1943-07
Iwieniec
1943-10
Stołpce
1944-02
Stołpce
1943-07
1943-7/8
1943
1943-7/8
Zabrodzie
1943-7/8
1943-7/8
Iwieniec
1943-7/8
Piotrowo
1943-07
Rudnia
1943-07
1943-07
1943-7/8
Wołma
1943-07
1943-08
Kondratowszczyzna
1943
zginął
Gdzie
pochowany
Terebejna
Raków
Puszcza Nalibocka
Smiejno Budy
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Iwieniec
Iwieniec
Obóz Kołdyczew
Iwieniec
Pietryłowicze
Iwieniec
Pietryłowicze
Iwieniec
Lida
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Kamień
Puszcza Nalibocka
Terebejna
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Błota Szczukockie
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
Puszcza Nalibocka
UWAGI
1
1
1
1
1
1
3
1
11
1
3
1
3
3, 8
1
1
1
1
1
1, 10
1
1
1
1
1
1
Pozycji - 206
Stron - 7
2014-09-20
Część I
Polegli w walkach z Niemcami lub zostali zamordowani w okresie od 1943-05-27 do 1944-04-26.
21
Uwagi do "Części I" spisu żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK
NR
uwagi
1
Treść uwagi
Dotyczy pozycji "Części I" spisu
Poległ w Puszczy Nalibockiej w czasie niemieckiej akcji antypartyzanckiej
"Hermann", trwającej od 13 lipca do 8 sierpnia 1943 r.
3
Poległ na szosie Wołosień - Kromań w zasadce na kolumnę niemieckich
samochodów.
Zamordowany(a) przez Niemców .
4
Poległ w czasie akcji rozbicia garnizonu niemieckiego w Iwieńcu
5
Odznaczony Krzyżem Walecznych.
6
Poległ w starciu z policją białoruską organizowaną przez Niemców.
7
Zginął w walce z oddziałem RONA. Pochowany w lesie pod Połoneczką.
8
Komendant Obwodu AK "Słup" - Stołpce.
9
Inż. architekt - brat prezydenta RP
10
Dowódca kompanii.
11
Zamordowany przez Niemców w obozie Kołdyczew.
12
Zaginął
13
Zwolniony z oddziału przeszedł do konspiracji. Zamordowany przez Niemców.
175
14
Wzięty 1-12-43 do niewoli przez partyzantów sowieckich. Uciekł.
Zginął w walce z Niemcami.
13
15
Więziony w Oświęcimiu
16
Zamordowana 25-07-1943 r. za wspódziałanie z AK. Żona Kazimierza,
z pochodzenia Niemka, pracowała jako tłumacz w niemieckiej żandarmerii.
41
17
Zamordowany 25-07-1943 r. za wspódziałanie z AK.
42
2
1
19-06-1943 r.
2 121
121 129 135
112
31 150 156
192
Wł. Raczkiewicza.
151
200
39 78 186
15 176
59
Ogółem = 206
Poległo w walkach = 167 (81%)
Zamordowani po aresztowaniu = 36 (17,5%)
Więziony w obozie
Zaginęli =
2014-09-20
Uwagi do "Części I"
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
=
1
2
22
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
oraz w Warszawie, w Puszczy Kampinoskiej i na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 17-01-1945 roku.
Część II
obejmująca walki z partyzantką sowiecką na terenie
Puszczy Nalibockiej i województwa nowogródzkiego
w okresie od 01-12-1943 do 29-06-1944 roku.
Zawiera dane 231 żołnierzy.
Z tego: – poległo w walkach
– zostało zamordowanych
– więzionych
– zaginął.
– 85 (36,8%),
– 140 (60,6%),
– 5,
–
1.
W dniu 01.12.1943 r. partyzantka sowiecka dokonała zdradzieckiego rozbrojenia
POP. Od tego dnia rozpoczęły się obronne walki z partyzantami sowieckimi.
W tej części spisu zamieszczone są nazwiska żołnierzy poległych w walkach,
wziętych do niewoli i zamordowanych przez sowiecką partyzantkę, która miała
za zadanie między innymi zniszczenie polskich oddziałów partyzanckich na
terenach Zachodniej Białorusi, należących przed wrześniem 1939 roku do Polski.
Ze względu na całkowity brak informacji o żołnierzach wziętych do niewoli
sowieckiej należy traktować ich jako zamordowanych w nieznanym miejscu
i czasie.
Wszelkie dane uzupełniające, nie mieszczące się w tabeli, zapisano
w uwagach dołączonych bezpośrednio za tabelą. W tabeli w kolumnie „Uwagi”
podano tylko numery uwag.
WAŻNE ! - Przy posługiwaniu się spisem i cytowaniu wybranych informacji
prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.
WARSZAWA
2 0 1 4
23
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Część - II.
Lp
Nazwisko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Adaszkiewicz
Akatow
Andruszkiewicz
Babicz
Baranowski
Baranowski
Bistrom
Bobowicz
Bobrownicki
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bohdan
Bohusz (Bekesz)
Borkowski
Borysewicz
Borysewicz
Bożko
Broczek
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Budnik
Buńczuk
Burak
Chimorodo
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Cimachowicz
Czaińska
Czaiński
Czaiński
Czaiński
2014-09-20
Imię
Ignacy
Michał
Adam
Benedykt
Eugeniusz
Onufry
Robert
Antoni
Julian
Bogusław
Władysław
Julian
Witold
Józef
Longin
Zenon
Józef
Edward
Józef
Mieczysław
Stanisław
Sergiusz
Kasper
Jan
Franciszek
Witold
Franciszek
Maria
Eugeniusz
Henryk
Jan
Imię ojca
Pseudonim
Sęp
Aleksander
Klin
Stopień
Oddział
Data ur
uł.
s.1/27
1925.07.29
Miejsce
urodz.
Józefów
kpr.
st.uł.
strz.
strz.
żand.
s.2/27
1924
1912.11.25
Stołpce
Lichacze
por.
st.uł.
strz.
Bohun
kpr.
Junosza
por.
Lonek
strz.
strz.
Jaryno Jan
strz.
strz.
uł.
Mszar
kpr.pchor.
strz.
strz.
Władek+Bodo
Izydor
Kasper
st.strz.
Sosna
strz.
strz.
kpr.
łączn.
uł.
strz.
kpr.
Edward
k.2/78
k.1/78
s.CKM
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
s.1/27
Data śmierci
Padzierno
1905
1920
1918
1923.06.01
1913.11.16
1906.09.17
Warszawa
1927.05.19
Kisielewszczyzna
Borek
Iwieniec
1916.08.26
02.08.1924
1919
1913.05.20
Raków
Pilnica
Szczelinka Górna
Mchów
Izbicko
Osowo
Kamień
Rusaki
1923.06.18
1907.12.30
1918
Pomorszczyzna
Starzynki
Borek
Padzierno
1914.04.25
Padzierno
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
1944-05-08
1943-12-01
1944-06-13
1944-04-21
1944-03-04
1944-03-04
Gdzie
zginął
Wielkie Sioło
P.Nalibocka
Kowszewo
Borowiki
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
1944-05-06
1944-05-06
1944-05-14
1944-05-14
Łubień
Łubień
Kamień
Kamień
P.Nalibocka
1944-05 Kleciszcze
1944-05 Mińsk
1944-05-08 Teleszewicze
1943-12-01 Derewna
pochowany
Starzynki
Starzynki
UWAGI
2
3. 5
1
1
6, 7
Raków
4, 6
4
3
Rubieżewicze
1944-05-14 Kamień
1944-05-14 Kamień
1943-12-01 Derewna
P.Nalibocka
1944-05-14 Kamień
P.Nalibocka
1944-05-08 Teleszewicze
1944-05-01 Dźwiniacze
1944-05-08 Teleszewicze
1944-02-12 P.Nalibocka
Kamień
1944-03-11 Hudy
1944-06-13 Wołma-Mińsk
Starzynki
1
4, 5, 15
Derewna
1
Kamień
1
Rubieżewicze
Raków
Raków
2
1
3
24
Lp
Nazwisko
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Czujko
Czujko
Dałkowski
Daszkiewicz
Dąbkowski
Dąbkowski
Dąbkowski
Dębowski
Dołżyk
Downar
Downar-Zapolski
Draczyńska
Drużniewski
Dubicki
Dziawgo
Dziemianko
Filianowicz
Franckiewicz
Frołow
Frołow
Gajski
Galakiewicz
Gąsiewski
Giewojno
Gilewicz
Górski
Grygorcewicz
Grzyb
Grzyb
Hałaburda
Hałkowski
Hańko
Hołowacz
Horoszko
Horoszko
Howorko
2014-09-20
Imię
Bolesław
Bronisław
Leopold
Piotr
Bronisław
Kazimierz
Tadeusz
Edward
Kazimierz
Edward
Henryk
Stanisława
Aloizy
Antoni
Piotr
Bronisław
Antoni
Jan
Halina
Sergiusz
Romuald
Bronisław
Bronisław
Edward
Jan
Jerzy
Henryk
Antoni
Kazimierz
Józef
Leopold
Piotr
Albert
Adam
Stanisław
Sergiusz
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Data ur
k.3/78
Bronek
strz.
kpr.
strz.
1923.01.24
1920
kpr.pchor.
pchor.
uł.
Ewa
Żbik
Data śmierci
1907
k.1/78
1/78
Gniewosz
Świerk
Gdzie
zginął
P.Nalibocka
Łukasze
Kamień
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
pochowany
1943-12-01
1944-01-nn
1944-02
1943-12-01
1943-12-07
1943-12-01
1944-01-06
1943-12-01
1944-03-17
Kamień
1943-12
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Rudnia Pilańska
P.Nalibocka
Kul
P.Nalibocka
Zarzecze
Derewna
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
strz.
k.1/78
uł.
st.strz.
s.CKM
k.1/78
1921.07.22
1925.06.10
Karolin
Zieniewicze
1944-05-14 Kamień
15/44-4-16 Zieniewicze
st.uł.
strz.
strz.
strz.
s.CKM
1926.06.10
Bokacze
k.1/78
1921
1920.08.10
Ciesnowa
Zaborze
strz.
uł.
strz.
strz.
strz.
k.1/78
1926.01.12
Mińsk-Zahajno
1925.11.25
Zaborze
st.wachm.
27
1944-05-14 Kamień
1905-04-26 P.Nalibocka
P.Nalibocka
1944-05-14 Kamień
P.Nalibocka
1944-04-16 Zieniewicze
1943-12 P.Nalibocka
1944-05-14 Kamień
1944-01-16 P.Nalibocka
1944-05-01 Delatycze
1943-12-01 Rudnia Nalibocka
UWAGI
1
Łukasze
Kamień
1
1
Stołpce
Downary
1918
1944-04-04
1944-05-14
1943-12-01
1943-12
1944-01-06
78
1922
strz.
st.strz.
łączn.
plut.
st.strz.
strz.
strz.
Miejsce
urodz.
Pietryłowicze
Pietryłowicze
1943-12-23
4
1
1
1
4
4
1, 9
1
1, 10
2
8
4, 18
1
1
11, 14
Kamień
1
Jurek, Góra
Konstanty
Jaszczołd
1912
Żerdź
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
4
1
Kamień
1
Kamień
4
Kamień
4
2
1
25
Lp
Nazwisko
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Hruszewski
Hryniewiecki
Ignatowicz
Jackiewicz
Jacyna
Jankowski
Jankowski
Januszewicz
Jastrzębski
Jaworski
Juncewicz
Kałaczyk
Kasperewicz
Kłaczkiewicz
Kłaczkiewicz
Kołodziński
Kołoszyc
Komejsza
Kondratowicz
Korzeniowski
Korżeńko
Korżeńko
Kossakowski
Koźbiał
Kościukiewicz
Kowalewski
Kozak
Kozłowski
Kożuszko
Kożuszko
Kruhliński
Kryński
Kryskiewicz
Kuchanowicz
Kulikowski
Kulikowski
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Józef
Tadeusz
Bogdan
Stopień
Oddział
Data ur
uł.
strz.
k.1/78
1924.05.20
k.1/78
k.1/78
1924
Miejsce
urodz.
Data śmierci
Skrodczyzna
zginął
1944-05 Wielkie Sioło
1944-05 Rubieżewicze
1944-04-16 Zieniewicze
Gdzie
pochowany
UWAGI
Starzynki
Kamień
1
Jan
Antoni
Franciszek
Olgierd
Stanisław
Władysław
NN
Konstanty
Michał
Jan
Michał
Michał
Michał
Franciszek
Stanisław
Władysław
Michał
Wacław
Kazimierz
Stanisław
Albin
Józef
Wojciech
Wincenty
Franciszek
Stanisław
Stanisław
Witold
Stanisław
Michał
Albin
Bronisław
Wołmieński
Janusz
strz.
sierż.
strz.
uł.
1926
1925
1929
Wars
łączn.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
strz.
strz.
sierż.
strz.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
Kozłowski
st.uł.
s.CKM
strz.
k.1/78
Micia
Karp
Łoś
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1926
1922.05.06
1910
1924
1912
1921.05.13
1925.02.02
1922
Borek
Humienowszczyzna
Bakuny
Januszki
Stołpce
Nowinki
Ugły
Raków
Sietryszcze
Sietryszcze
1923
1922.05.05
Borek
Humienowszczyzna
Żebrowszczyzna
Rubieżewicze
Downary
Downary
Stołpce
Starowiskitki ?
1922.03.19
1897
Dekszniany
Mir
1944-04-27 Wielkie Sioło
1943-12-01 P.Nalibocka
P.Nalibocka
1944-03-11 Lucyna
P.Nalibocka
1943
Niegorełoje
1943-12 Nowinki
1944-05-14 Kamień
1944-05-08 Teleszewicze
1944-01-04 P.Nalibocka
1944-01-04 P.Nalibocka
P.Nalibocka
1943-12-04 Józefinów
1944-06-10 Kulszyce
1944-05-14 Kamień
1944-03-17 Rubieżewicze
1943-12 Naliboki
1943-12 Naliboki
Starzynki
1944-05-06 Łubień
Starzynki
1
1
1
4
4
Kamień
Rubieżewicze
Kamień
Kamień
4
4
1
Derewna
Starzynki
Kamień
Naliboki
Naliboki
4
4
1
1
Sybirz
uł.
strz.
kpr.
kpr.
ppor.
strz.
1927
k.1/78
k.1/78
k.2/78
1922
Mieńki
Naliboki
Iwieniec
Raków
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
1944-05-06 Łubień
1943-12-01
1944-05-07
1943-12-01
1943-12-01
1943-12-01
P.Nalibocka
Teleszewicze
P.Nalibocka
Derewna
P.Nalibocka
P.Nalibocka
1944-03-17 Rubieżewicze
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Rubieżewicze
Iwieniec
1
1
Zaginął.
1
1
4, 6, 13
1
Raków
1
1
26
Lp
Nazwisko
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Kulikowski
Kułak
Kwacz
Kwiatkowski
Lelej
Lembowicz
Leszczyński
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lisowski
Łomako
Łoś
Łoś
Łukaszewicz
Łysy
Łyśniewski
Madej
Makowski
Masłowski
Matusewicz
Mazar
Mazurkiewicz
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mejsner
Micheda
Miecież
Mieniok
Migacz
Mikucki
2014-09-20
Imię
Wincenty
Marian
Wincenty
Wincenty
Konstanty
Stanisław
Jan
Fiodor
Jan
Stanisław
Wincenty
Dominik
Antoni
Marian
Ezechiel
Józef
Stefan
Edwin
Henryk
Paweł
Marian
Piotr
Józef
Jan
Adam
Czesław
Edward
Jan
Stanisław
Michał
Wiktor
Adolf
Franciszek
Jan
Piotr
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
kpr.
strz.
strz.
st.strz.
st.uł.
plut.
k.1/78
k.2/78
sierż.
kpr.
kpr.
Domka
Gracjan
Michał
k.1/78
kpr.
kpr.
por
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
pchor.
strz.
pchor.
kpr.
kpr.
st.strz.
plut.
kpr.
s.1/27
k.1/78
k.1/78
Mazur
ppor.
Wiza+Mita
kpr.
pchor.
Ikwa
Kula+Lis
Kleryk
Murat
Michał
k.3/78
k.1/78
k.1/78
Zagozd
k.1/78
k.1/78
Data ur
1919.11.08
1922
1918
1905
1913
1922
1913.04.05
1909
Data śmierci
Siwica
Kul
Zieniewicze
Zieniewicze
Ciesnowa
1943-12-01
1943-12-01
1943-12
1943
1944-05-14
1943-12-01
1944-03-17
1944-05-01
1944-04-16
1944-03-10
1944-03-10
1944-05-14
1944-05-06
1900.04.23
Zaśmieszków
Humienowszczyzna
1927.04.29
Rusaki
Nowinki
1925.01.01
Kamień
Nowinki
Piekary
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
Miejsce
urodz.
Wołma
Raków
Szykucie
1911.04.27
Raków
Zamianka
Zieniewicze
Zieniewicze
Ciesnowa
kwat.
1901.10.13
Szewno
Januszkiewicze
k.1/78
1900.05.15
1912
1913
1925.01.20
Iwieniec
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
1943-12
1943
1944-03
1944-01-05
1943-12-02
1944-05-14
1943-07-08
1944-04-11
1944-05-14
1944-05-08
1944-05-14
1944-04-16
1944-04-16
1944-04-16
Gdzie
zginął
pochowany
Derewna
Derewna
Derewna
Derewna
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Kamień
Derewna
Iwieniec
P.Nalibocka
Browikowszczyzna
Zieniewicze
Kamień
Zieniewicze
Zieniewicze
Kamień
Kamień
P.Nalibocka
Łubień
Starzynki
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Derewna
Derewna
Kamień
Pilnica
Sierkule
Kamień
Teleszewicze
Kamień
Zieniewicze
Zieniewicze
Zieniewicze
P.Nalibocka
P.Nalibocka
1944
Kamień
1943-12-01 P.Nalibocka
P.Nalibocka
Starzynki
UWAGI
4
4
4
11
1
2
4
1
17
6, 7, 23
4
4
4
Starzynki
Derewna
Kamień
22
Rubieżewicze
Kamień
Kamień
Kamień
1
6, 16
1
1
1
1
27
Lp
Nazwisko
Imię
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Milianowicz
Miłaszewski
Minin
Minko
Mołczanowicz
Mozolewski
Muchin
Nicewicz
Niedźwiedź
NN
Nowik
Nowysz
Orłowski
Paciejewski
Paliszewski
Pankiewicz
Parchimowicz
Paszkiewicz
Pełka
Pieczyńko
Pilkiewicz
Piłatowicz
Pociejowski
Pociejowski
Pohudo
Popławski
Potapowicz
Pożoga
Protasewicz
Przygodzki
Przygodzki
Przymolski
Pupko
Rahoza
Ratyński
Roman
Stanisław
Kasper
Iwan
Franciszek
Czesław
Kazimierz
Walenty
Bronisław
Jan
2014-09-20
Lucjan
Józef
Bernard
Jan
Tadeusz
Jan
Walenty
Jan
Wacław
Michał
Bolesław
Wincenty
Jan
Józef
Walenty
Mieczysław
Czesław
Bolesław
Antoni
Henryk
Janusz
Jan
Jan
Roman
Aleksander
Witold
Imię ojca
Adolf
Pseudonim
Lewald
Cichy
Murat
Stopień
Oddział
Data ur
strz.
por
strz.
strz.
kpr.
strz.
plut.
kpr.
k.1/78
1918
1911.02.05
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
strz.
strz.
plut.
kpr.
strz.
k.1/78
Waldan
por.
ofic.infor.
Antoni
Wacław
mjr
D-ca POP
uł.
strz.
plut.
strz.
strz.
strz.
uł.
strz.
k.1/78
1919.02.18
1919
Rubieżewicze
Rudnia
Taszkient-Raków
Derewna
1911.07.13
Kozarezy
1906
1914
Michałów
Pietysze
Gdzie
Data śmierci
k.1/78
Michał
Puhacz, Żuk
Miejsce
urodz.
Derewna
Bryniczewo
zginął
1943-12-01 Derewna
1943-12-01
1943-IV
1944-01-nn
1943-12-07
1944-05-14
1943-12-01
1943
1943-12-01
1944-05-14
1943-12-01
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Rubieżewicze
Kul
Kamień
Derewna
Derewna
Kamień
Derewna
P.Nalibocka
pochowany
Kamień
Iwieniec
Derewna
Kamień
Derewna
1943-12-01 P.Nalibocka
1910
1920
1894.10.15
1921
Żołnierkowicze
Baranowicze
Warszawa
Karolin
1926.01.13
Słoboda
k.3/78
k.3/78
Chotów
1927
1928
Kuniłowo
Kuniłowo
1906
Iwieniec
1926
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
1943-12-01 P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
1943-12-01 P.Nalibocka
1944-05-14 Kamień
1944-06-18 P.Nalibocka
UWAGI
1
6, 7
1, 18
1
4
1
18
4
4
10
8
4
1
1
4
1
6, 19
1
6, 7, 20
1
1
1
1
4
Kamień
2
1
1944
Brześć
1943-12-01 Derewna
1944-02-11
1943-12-01
1944-03-11
1944
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Hudy
P.Nalibocka
1
1
1
4
Starzynki
4
28
Lp
Nazwisko
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Roślik
Rutkowski
Rydzewski
Rzewuski
Saczyński
Serafinowicz
Skarżyński
Skrodzki
Skrodzki
Skrodzki
Sobolewski
Soból
Stadnicka
Stadnicki
Stopczyński
Stumaszewicz
Szaniawski
Szapował
Szpakowski
Szpakowski
Szymaniec
Szymaniec
Szymanko
Szyszko
Śniłko
Taczanowski
Taliszkiewicz
Tatar
Tomaszewicz
Traczyk
Trubisz
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasiukiewicz
Waszkiewicz
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Antoni
Tadeusz
Lech
Maciej
Marian
Wincenty
Edmund
Piotr
Władysław
Franciszek
Wacław
Maria
Andrzej
Stefan
Zbigniew
Klemens
Antoni
Aleksander
Antoni
Józef
Walenty
Michał
Franciszek
Michał
Stanisław
Tadeusz
Antoni
Olgierd
Franciszek
Konstanty
Edward
Ignacy
Kazimierz
Bernard
Bernard
Pseudonim
Stopień
Tadek
Grom
Zator
st.uł.
strz.
ppor.
ppor.
strz.
kpr.
strz.
strz.
plut.
kpr.
Andrzej
san.
strz.
Zator
Walek
kpr.
pchor.
uł.
strz.
uł.
kpr.
strz.
Oddział
Data ur
k.3/78
k.2/78
1915.03.06
1918.06.07
1909.08.12
1910
Miejsce
urodz.
Ruhajec
Podgórze
Lwów
Kielce
1907.11.05
Żebrowszczyzna
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1915
1926.11.12
1917
k.1/78
s.1/27
k.1/78
1919
1925
1919
1921.03.29
Naliboki
Warszawa
Januszki
Warszawa
Zaprudzie
1924
1925
Baranowicze
Rudnia
Rudnia
Rusaki
Januszewicze
strz.
1917
Pietryłowicze
st.strz.
1920.12.31
uł.
Ważka
Skrodczyzna
Skrodczyzna
Ostrów
k.1/78
1918
pchor.
strz.
strz.
strz.
s.1/27
k.1/78
s.1/27
k.1/78
k.3/78
1927.01.21
1923.07.20
Gdzie
Data śmierci
Jankowce
Świdowszczyzna
Zabycie(R)-Zagajno
Bućki
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
zginął
1944-06 P.Nalibocka
1943-12-01 koło Derewna
pochowany
w lesie
1943-12-01 P.Nalibocka
1943-12-01 Derewna
1944-05-14
1943-12-01
1943-12-01
1943-12-01
1944-05-14
1944-01-15
1944-05-14
1944-05-14
Kamień
P.Nalibocka
P.Nalibocka
P.Nalibocka
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
1944-03-10 Lucyna
1944-03-17
1944-01-19
1944-03-17
1943-12-28
1944-05-08
Rubieżewicze
Radoszkowicze
Raków
Balewicze
P.Nalibocka
UWAGI
4
6, 7
4, 24
4
1
4
4, 21
4
4
4
1
4
6
4
4
1
1
1
1943-12-01 P.Nalibocka
1943-12-01 P.Nalibocka
4
1
1944-03-11 Lucyna
1
1
1
1
4
P.Nalibocka
1943-12-01 P.Nalibocka
1944-04-16 Zieniewicze
1944-05-14 Kamień
Kamień
29
Lp
Nazwisko
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Wejno
Werakso
Werygo
Wierszyłłowski
Witkowski
Wyczyński
Wysocki
Zabech
Zalewski
Zameło
Zawalski
Zdanowicz
Zołotar
Zujewski
Zwierzyński
Żak
Żółkiewicz
Żybul
Żybul
Imię
N
Antoni
Stanisław
Ludwik
Wiktor
Stanisław
Czesław
Jan
Jan
Marian
Jan
Benedykt
Bernard
Józef
Antoni
Halina
Kazimierz
Piotr
Stanisław
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
strz.
uł.
Ludek
dow.zgr.
Łomanko
Babicz
Mak
Teresa
De Gaulle
Miejsce
urodz.
1944-06
1943
1907.03.15
Niemiercze ?
k.1/78
k.1/78
1927.03.17
Jarszewicze
Rubieżewicze
k.2/78
1924.02.10
Raków
uł.
s.1/27
1912.12.25
Lichacze
plut.z cenz.
k.1/78
k.1/78
1923.01.02
Tatarszczyzna
Kamionka
strz.
sanit.
strz.
wachm.
st.uł.
Data śmierci
21
por.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
kpr.
Litwa
Data ur
1922
1943
1943-11-18
1943-12
1944-05-08
1944-05-08
1944-05-06
1944-02-18
1944-04-28
1944-05-14
1943-11
1944-06-20
1944-01-25
1944-03-04
1943-12-07
Gdzie
zginął
Kolo Iwieńca
P.Nalibocka
pochowany
UWAGI
4
1
6, 16
4
4
4
P.Nalibocka
Jarszewicze
Raków
P.Nalibocka
Teleszewicze
Rubieżewicze
Teleszewicze
Raków
Łubień
P.Nalibocka
4
Pralniki
P.Nalibocka
1
Kamień
Kamień
23
Bobrownikowszczyzna
4
Humienowszczyzna
12
P.Nalibocka
Mikulicze
Starzynki
Kul
Kondratowszczyzna
Pozycji - 231
Stron - 7
2014-09-20
Część II
Polegli i wzięci do niewoli w walkach z partyzantką sowiecką
w okresie od 04.06.1943 do 30.06.1944 r.
30
Uwagi do "Części II" spisu żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK
NR
uwagi
Treść uwagi
Dotyczy pozycji "Części II" spisu
1
01-12-1944 r. wzięty do niewoli przez partyzantkę sowiecką. Nigdy nie
odnalazł się. Uznany za poległego.
2
Rozstrzelany przez partyzantkę sowiecką.
3
Ranny zmarł w szpitalu.
4
Zamordowany przez partyzantkę sowiecką.
5
Odznaczony Krzyżem Walecznych.
9 14 100 119 135 142 157 159 179 193 216
6
Oficer zaproszony na naradę w dniu 01-12-1943, w drodze do sztabu
partyzantki sowieckiej podstępnie rozbrojony i wzięty do niewoli.
7
Przetransportowany samolotem do Moskwy.Tam sądzony i więziony.
Do Kraju wrócił w 1948 r.
9 119 142 159 179
8
Uciekł z niewoli sowieckiej.
51 151
9
Dowódca plutonu saperów.
45
10
Ciężko ranny w Derewnie.
49 150
11
14-5-1944 r. wzięty do niewoli i rozstrzelany przez partyzantkę sowiecką.
55 109
12
Sanitariuszka. W nocy 21/22-6-1944 r. podczas służby zamordowana
przez partyzantów sowieckich.
228
13
Lekarz weterynarii.
100
14
Także: "Świerk Edward".
55
15
Dowódca II. plutonu 1. kompanii. Zastępca dowódcy 1. kompanii.
Inżynier. Nie odnalazł się nigdy.
20
16
17
18
2 29 50 56 67 111 165
3 16 32
3 20
Dowódca I. plutonu 2. szwadronu.
Oficer sowiecki.
135 216
118
52 143 147
157
20
Pierwszy dowódca POP. W okrutny sposób zamordowany w Puszczy
Nalibockiej.
Od 10.11.1943 do 01-12-1943 dowódca POP.
21
Adiutant dowódcy Zgrupowania.
186
22
Młody chłopiec. Ciężko ranny, zmarł.
124
23
Dowódca 1. kompanii
119 226
24
Dowódca 2. kompanii
180
19
159
Ogółem 231
Poległo w bitwach = 85 (36,8%)
Zamordowani = 140 (60,6%)
Zaginął = 1
Więzieni w Moskwie = 5
2014-09-20
UWAGI do "Części II" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
31
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
oraz w Warszawie, w Puszczy Kampinoskiej i na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 17-01-1945 roku.
Część III
obejmująca walki z Niemcami na terenie
Puszczy Kampinoskiej, w Powstaniu Warszawskim,
pod Jaktorowem i na terenie Kielecczyzny
w okresie od 28-07-44 do 17-01-1945 roku
zawiera dane 922 żołnierzy,
z tego 249 poległych.
W tej części spisu zamieszczone są nazwiska żołnierzy Zgrupowania przybyłych do
Puszczy Kampinoskiej w dniu 26 lipca 1944 roku. Walczyli w Puszczy i jej otoczeniu,
w Powstaniu Warszawskim, a po upadku Powstania na terenach Kielecczyzny. W tabeli
zawarto posiadane informacje o poległych, wziętych do niewoli, więzionych w obozach
jenieckich i tam zamordowanych, a także o tych, którzy nie zginęli.
Wszelkie dane uzupełniające, nie mieszczące się w tabeli, zapisano
w uwagach dołączonych bezpośrednio za tabelą. W tabeli w kolumnie „Uwagi” podano
tylko numery uwag.
WAŻNE ! - Przy posługiwaniu się spisem i cytowaniu wybranych informacji
prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.
WARSZAWA
2014
32
Spis Żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Część - III
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sygn.
Nazwisko
AAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Adamczyk
Adamowicz
Adamowicz
Adamski
Alabiew
Alasiewicz
Aleksandrowicz
Alinowski
Andraczyk
Andrzejewski
Andrzejewski
Aninowski
Anisowicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Arciszewski
Astachnowicz
Aszurkiewicz
Aszurkiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awsiukiewicz
Babicki
Bajkowski
Bakinowski
Bala
Bałabuszko
2014-09-20
Imię
Kazimierz
Jan
Stanisław
Stanisław
Wiktor
Bolesław
Tadeusz
Jan
Bolesław
Stanisław
Stefan
Wacław
Antoni
Kazimierz
Maciej
Melchior
Stanisław
Roman
Kazimierz
Kazimierz
Stanisław
Jan
Józef
Kazimierz
Jan
Jerzy
Antoni
Kazimierz
Czesław
Jadwiga
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Gonek
kpr.
st.uł.
st.strz.
strz.
st.uł.
uł.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
chorąży
st.strz.
plut.
strz.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
uł.
st.uł.
st.uł.
strz.
strz.
st.strz.
st.uł.
strz.
st.strz.
sierż.
uł.
san.
Kropidło
Michał
Tadek
Stefan
Andrzej
Bolesław
Jamnik
Wyżeł
Gil
Anis
Jan
Jan
Piotr
Jasieńko
Stasieńka
Heniek
Byk
Kazik
Franciszek
Franciszek
Franciszek
Józef
Franciszek
Kazimierz
Konstanty
Stefan
Litwoch 2
Litwoch 3
Rydz
Lis
Sprytny
Jadzia
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia-dołączenia
urodzenia
k.1/78
1910
Warszawa
1944-08-22
s.CKM 1926.03.07 Konoplicze
k.3/78 1925.02.06 Konoplicze
k.2/78
Iwieniec
s.2/27 1922.12.12 Stołpce
s.1/27 1921.09.08 Naborowszczyzna
Iwieniec
1944-08-03
k.3/78
k.1/78 1924.03.04 Orłowszczyzna
s.CKM 1924.04.21 Ojcieniewo
żand. 1924.09.12 Nieśwież
1 bat.78 1899.12.17 Poznań
k.2/78 1919.08.04 Dubasze
1944-09-29
k.3/78 1910.09.10 Denisy
Szykucie
1944-08-02
k.2/78
k.1/78 1918.06.28 Raków
1944-08-07
k.2/78 1923.01.07 Raków
1944-09-29
k.2/78 1920.02.11 Raków
k.3/78 1930.04,23. Iwieniec
s.3/27 1921.12.26. Sudniki
1944-08-03
s.1/27 1922.02.03 Iwno
Kamionka
s.CKM
k.2/78 1920.02.11 Równe
k.3/78 1923.02.06 Raków
k.3/78 1927.12.06 Raków
s.CKM 1923.05.12 Wołma
k.3/78 1926.05.18 Kuflew
k.3/78 1923.09.10 Wojniłowszczyzna
k.3/78 1924.09.12 Epimachy
s.CKM 1925.03.12 Brzóza
szp.pol. 1922.10.08 Ciechanowa Słoboda
Oddział
33Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Gdzie
zginął
Dw-Gdański
pochowany
Powązki
UWAGI
105
Truskawka
Wiersze
66
1, 119
40
2
3
PW - Żoliborz
Lotn.Bielańskie
Powązki
4
Lipków
Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
119
122
Truskawka
Wiersze
182
40
40
40, 53
40
5
33
Lp
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Sygn.
Nazwisko
AAN
Banis
Baumgart (?)
Bazarewski
Bełdowski
Benedyktowicz
Białoczapski
287 Bibik
13 Bibik
14 Bibik
Bieć
Bielecki
Bieniasz
Biniak
Birula
Bobowicz
Bobrowicz
Bobrowicz
Boczkowski
Boczkowski
15 Bogdanowicz
Bogdanowicz
16 Bogdanowicz
Boharewicz
17 Boharewicz
18 Boharewicz
Bohdan
19 Bohdanowicz
Bohdanowicz
Borowik
Boruk
Boruk
Borysewicz
21 Borysewicz
Borysewicz
2014-09-20
Imię
Antoni
Franciszek
Stanisław
Aleksander
Michał
Czesław
Aleksander
Józef
Imię ojca
Jan
Jan
Jan
Stanisław-Józef Józef
Jan
Marian
Olgierd
Jan
Emil
Wincenty
Adam
Izydor
Jan
Zygmunt
Leonard
Antoni
Marian
Wincenty
Stanisław
Benedykt
Józef
Leon
Jan
Zenon
Jan
Aleksander
Marian
Wincenty
Witold
Fabian
Józef
Franciszek
Jan
Stanisław
Emil
Stanisław
Bolesław
Wladysław
Pseudonim
Kleszczyk
Dan
Bazar+Lis
Stopień
kpt.st.w.
ppor.
ppor.st.w.
st.strz.
st.uł.
st.strz.
Zaręba I
wachm.
Zaręba 2
uł.
Strzała
strz.
st.strz.
st.uł.
Krzywiec
st.uł.
uł.
Leszczyński
strz.
st.uł.
strz.
strz.
uł.
st.uł.
Nowicz
kpr.
strz.
Wicher
kpr.
strz.
Dąb
kpr.
strz.
st.strz.
Felczak
kpr.
strz.
Konował
uł.
Franek
kpr.
Orzeł
plut.
Borsuk
kpr.
Osa
plut.
kpr.
Oddział
szp.pol.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.1/78
kwat.
k.1/78
k.2/78
k.1/78
s.CKM
k.3/78
s.1/27
k.1/78
s.CKM
k.3/78
k.3/78
s.3/27
s.3/27
k.3/78
k.2/78
k.2/78
k.3/78
k.2/78
k.3/78
s.CKM
k.1/78
s.1/27
k.2/78
k.2/78
s.2/27
k.3/78
k.2/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1907
1914.09.23 Wołki?
1913.05.01 Staniszcze
Hniecki
1923.12.16 Wygonicze
1921.11.26 Dubrowa
1912.02.20 Ugły
1922.06.12 Ugły
1923.03.06 Ugły
1922.02.30 Zaborze lub Zabrodzie
1918.08.12 Pawłów
1925.01.27 Baranowicze
1918.03.15
1924.12.10
1926.02.25
1929
1922.05.05
1920.01.20
1920.10.14
1922.01.21
1928.10.01
1922.06.29
1928.10.05
1926.03.10
1922.01.20
1923
1922.11.11
1919.04.27
1915.07.23
1921.04.12
1919.11.22
1922.01.03
Marchajewszczyzna
Hałaburdy
Giniewicze
Giniewicze
Horbacze
Horbacze
Raków
Bryniczewo
Raków
Raków
Raków
Giniewicze
Giniewicze
Bryniczewo
Bryniczewo
Łubień
Lipowiec
Lipowiec
Żydowicze
Horbacze
Starzynki
34Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
1944-08-22
1944-10-27
1944-09-30
1944-09-29
Gdzie
zginął
Dw-Gdański?
Biały Ług
Żyrardów
Jaktorów
pochowany
Powązki?
Żarnów
UWAGI
6, 40
7 + 263
40, 254
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944
Solsenberg
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
24
9
40
40
107
10
219
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
119
40
40, 229
1944-09-25 PW - Żoliborz
11
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Budy Zosine
119
34
Lp
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Sygn.
Nazwisko
AAN
Borysewicz
Bosy
316 Bosy
22 Bożko
Bruno
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Brzeziński
Brzozowski
Budnik
Budrzycki
Bujanowski
Bujnowicz
Buraczewski
Buraczyński
Burak
Burak
Burak
Burduk
23 Burdziełowski
Burzyński
Buszko
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
24 Bylewski
Catewicz
25 Celmer
Chimorodo
26 Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
2014-09-20
Imię
Zbigniew
Wiktor
Witold
Marian
Czesław
Jan
Stanisław
Witold
Franciszek
Józef
Franciszek
Bolesław
Paweł
Józef
Czesław
Marian
Bronisław
Jan
Stefania
Edward
Antoni
Zdzisław
Leokadia
Bronisław
Irena
Jan
Józef
Henryk
Ryszard
Henryk
Longin
Stanisław
Witold
Imię ojca
Antoni
Wacław
Pseudonim
Stopień
Oddział
Ząb
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
plut.
kpr.
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
sierż.
strz.
st.uł.
kpr.
kpr.
kpr.
uł.
por.
kpr.
san.
strz.
san.
kpr.
ppor.
strz.
kpr.
st.uł.
st.uł.
st.uł.
st.strz.
uł.
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
s.1/27
szp.pol.
s.2/27
s.CKM
k.1/78
s.4/27
s.3/27
s.1/27
s.1/27
Witek
Ryś
Raj
Buń
Czaplik
Stenia
Aleksander
Wacław
Wir
Ewa
Klon
Stanisław
Zew
Grom
Feliks
Brzoza
Adam
Wiatr
Witek
Longinus
Data
urodzenia
1920.12.08
1924.05.10
1920.04.04
1928.07.16
1916.09.13
1922.02.01
1921.01.17
1921.01.06
1923.06.14
1919.08
1903.04.13
k.2/78 1926.11.26
s.2/27 1924.06.24
1dyw.27
1900
s.3/27 1925.01.20
1dyw.27 1903.06.22
s.3/27
s.3/27 1916.12.16
k.1/78 1924.12.26
szp.pol.
k.2/78
szp.pol.
s.4/27 1919.09.13
zw.78 1909.10.03
k.1/78 1925.01.31
k.3/78 1926.06.03
s.CKM
1924
s.2/27 1923.03.15
s.1/27 1907.12.23
k.3/78 1922.01.10
s.3/27
1927
rusznikarz
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Juszkiewicze
Zabrodzie
Zabrodzie
Puniszcze
Downary
Derewna
Sapuciewicze
Osowo
Dubasze
Siwica
Dziawgi
Szpaki
ZSRR
Szypowiec
Lucyna
Paplin
Iwieniec
Szykucie
Iwieniec
Hradki
Zamianka
Derewna
Derewna
Borek
Lipniki
Derewna
Lachowicze
Szczepki
Łapy
Szczepki
Chimorody
Stołpce
35Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
UWAGI
220
108
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
40
40
1945-01-17 Modrzewko
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
110
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
1945
Budy Zosine
119
111
Obóz Fallingbostel
40, 112
13
14, 40
1944-08-22 Dw-Gdański
40
40
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
119
35
Lp
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Sygn.
Nazwisko
AAN
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Chlebionek
Chmielarski
Cholewiński
Chomicz
Chomicz
Ciaszkiewicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechański
Cierpliwy
Ciszewicz
Cywiński
Czaiński
Czaiński
Czajna
Czemko
Czemko
Czerepowicz
Czerniak
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniec
Czujko
Czujko
Czyczynis
Czyczyro
Czyczyro
2014-09-20
Imię
Józef
Aleksander
Adam
Antoni
Jan
Stanisław
Antoni
Edward
Jan
Leon
Wacław
Zygmunt
Józef
Bolesław
Józef
Leon
Olgierd
Wiktor
Józef
Edwin
Michał
Czesław
Karol
Jan
Kazimierz
Michał
Stanisław
Stefan
Mikołaj
Antoni
Mieczysław
Franciszek
Franciszek
Michał
Imię ojca
Pseudonim
Aleksander
Kłos
Franciszek
Teodor
Antoni
Julian
Edward
Edward
Stabrawa
Józef
Klawisz
Dąbrowski
Stary
Lonek
Walet
Cierpliwy
Andrzej
Józef
Aleksander
Wiktor
Zybul
Jakub
Jakub
Sudan
Wachowicz
Piotr
Józef
Mały
Piotr
Haracz
Józef
Brzeziński
Data
urodzenia
plut.
k.2/78 1906.03.23
uł.
s.2/27 1925.05.17
st.uł.
s.2/27 1918.05.03
por.
dow.zgr. 1905.06.13
sierż.
k.3/78 1922.01.01
uł.
sz.4/27 1920.08.07
kpr.
s.CKM 1915.03.24
strz.
k.2/78 1926.05.22
kpr.
k.2/78 1909.11.04
strz.
k.2/78
strz.
k.2/78 1928.05.12
uł.
s.3/27 1920.09.17
st.uł.
s.CKM
kpr.
s.1/27
strz.
k.3/78 10.12.1922
wachm. s.3/27 1920.12.01
uł.
s.1/27 1919.09.14
st.uł.
s.1/27 1915.01.17
kpr.
s.2/27
ppor. z-ca kwat. 1912.01.04
st.strz.
k.3/78 1920.06.12
strz.
k.1/78 1925.12.11
kpr.
k.3/78 1907.01.04
strz.
k.2/78 1929.10.01
st.uł.
s.1/27 1921.05.02
st.strz.
1923
k.1/78
kpr.
k.3/78 1923.10.04
strz.
k.2/78 1922.12.26
st.strz.
s.4/27 1921.03.15
kpr.
k.1/78 1924.11.17
st.sierż. k.2/78
uł.
s.2/27
st.uł.
s.4/27 1923.03.06
st.uł.
s.4/27
1927
Stopień
Oddział
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Bokacze
Stołpce
Haraimowszczyzna
USA
Ogrodniki
Starzynki
Polikowszczyzna
Pomorszczyzna
Antonowo
Rudnia
Michałowo
Rajowszczyzna
Data śmierci
Gdzie
zginął
36Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
UWAGI
40, 224
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-22 Brzozówka
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
204
40
40
40
113
1944-08-10 Brzozówka
Sosnowce
Legionowo
Padzierno
Padzierno
Łubień
Chotów
Chotów
Radoszkowice
Łabozówka-Słonim
Raków
Surciny
Pilnica
Raków
Pilnica
Tonele
Pietryłowicze
Pietryłowicze
Dziawgi
Starzynki
Starzynki
pochowany
Wiersze
40, 149
16
40
114
40
53
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
17, 40
36
Lp
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Sygn.
Nazwisko
AAN
Czyszewicz
Ćwirko
Dackiewicz
40 Danilewicz
383 Dawidowski
Dembińska
Dembiński
392 Dembiński
Denis
Dobrowolski
Dolecki
41 Dołgopoł
Doływiatr
Doroszewski
Doszczeczko
Doszczeczko
Downar
Downar
Downar
Downar
42 Downar
Draczyński
43 Draczyński
Draczyński
Drejszewski
Drohusz
44 Drzewiecki
45 Dudek
Dudek
Dudkowski
Dudkowski
Dudowicz
Dumała
Duszewski
39
2014-09-20
Imię
Jan
Antoni
Tadeusz
Czesław
Brunon
Jadwiga
Aleksander
Włodzimierz
Jan
Jan
Mieczysław
Józef
Józef
Emil
Jan
Józef
Albert
Aleksander
Konstanty
Stanisław
Wincenty
Albin
Antoni
Kazimierz
Jerzy
Jan
Witold
Aleksander
Jerzy
Józef
Tomasz
Czesław
Lech
Jan
Imię ojca
Pseudonim
Józef
Dąb
Sowiński
Bronek
Dominik
Leon
Aleksander
Mały
Janusz
Wincenty
Stary
Józef
Młody
Hrabia
Ławy
Antoni
Wir
Michał
Drut
Drucik
Stanisław
Zawisza
Aleksander Macedoński
Wacław
Wacław
Stopień
Oddział
uł.
st.uł.
strz.
st.uł.
plut.
san.
st.sierż.
san.
strz.
kpr.
wachm.
kpr.
uł.
uł.
strz.
strz.
st.uł.
kpr.
plut.
plut.
kpr.
uł.
st.uł.
kpr.
uł.
uł.
kpr.
kpr.
uł.
strz.
uł.
kpr.
uł.
uł.
s.1/27
s.3/27
k.3/78
s.2/27
s.3/27
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
k.2/78
s.3/27
k.2/78
s.CKM
s.3/27
s.1/27
k.2/78
k.3/78
s.1/27
s.3/27
s.2/27
k.1/78
s.2/27
s.2/27
s.2/27
k.1/78
s.1/27
s.3/27
s.1/27
k.2/78
s.CKM
k.2/78
s.4/27
k.1/78
s.3/27
s.4/27
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1923.05.20 Andryjaszki
1919.10.18 Horbacze
Stołpce
1926.01.26 Raków
1918.03.13 Barżdo
1909.09.30 Naliboki
1908.09.01 Chotów
1928.06.17 Stołpce
1924.02.20 Dajnowa
1918.01.21 Szalkiewicze
1907.11.10
1909.03.19 Mińsk - Derewna
Derewna
1924.07.08
1921.08.20
1922.07.07
1917.05.02
1915.12.08
1916.01.01
1918.05.05
1923.08.20
1927.05.28
1922.03.15
Prudy
Prudy
Żydowicze
Szpaki
Waraksy
Żydowicze
Kamejsze
Sieliszcze
Nowo-Pole
Nowo-Pole
1924.01.25
1925.01.29
1921
1922.07.05
1925
Raków
Gieranony
Bachmut
Dubasze
Dubasze
Data śmierci
1944-08-31
1944-09-15
1944-09-29
1944-09-29
Gdzie
zginął
Pociecha
PW - Czerniaków
Jaktorów
Jaktorów
pochowany
Wiersze
Powązki
Budy Zosine
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
1944-08-07 Borzęcin
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-11
Poznań
k.Drzewicy
18
19, 122
14, 36
20
115
18
1944-09-15 PW - Czerniaków
1947
UWAGI
21
40
129
122
22, 40, 232
116
117
Drzewica
40
23, 40
40, 53
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
40
118
1944-08-21 Dw-Gdański
1923.06.02 Zegrze
1923.06.03 Jachimowo
37Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
37
Lp
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Sygn.
Nazwisko
AAN
46
47
48
49
50
95
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Dybicz
Dziawgo
Dziedziejko
Dziemianko
Dziemidowicz
Dziemidowicz
Dzierbunowicz
Dzierżyński
Dziochiewicz
Dziuminowski
Dzudzewicz
Dzudzewicz
Ejsymont
Farbotko
Fedorowicz
Felisiak
Fiedorowicz
Filipek
Florek
Franckiewicz
Franczuk
Frąckiewicz
Frąckiewicz
Gabruś
Gaj
Gajewska
Galiński
Gąsiewski
Gidlewski
Giedrojć
Gieroga
Giewojno
Imię
Michał
Alina
Jan/Antoni
Jan
Jan
Stanisław
Franciszek
Jan
Stanisław
Stanisław
Czesław
Maria
Zbigniew
Tomasz
Stefan
Antoni
Franciszek
Danuta
Marian
Wacław
Wacław
Czesław
Piotr
Kazimierz
Aleksander
Alina
Franciszek
Jarosław
Jan
Mieczysław
Kazimierz
Jan
Glebionek=Chlebionek Edward
Głowacki
Edward
2014-09-20
Imię ojca
Pseudonim
Adolf
Michał
Antoni
Antoni
Błyskawica
Józef
Tatar
Antoni
Józef
Witold
Czesiek
Czarny
Kobra
Tomek
Pulchny
Ptaszek
Julian
Michał
Wojciech
Lala
Sokół
Adolf
Jawor
Świerk
Wincenty
Kresowianka
Józef
Arseniusz
Antoni
Grot + Jar
Janek
Aleksander
Wincenty
Edek
Stopień
Oddział
kpr.
san.
uł.
st.sierż.
strz.
sierż.
strz.
strz.
uł.
uł.
strz.
san.
plut.
plut.
uł.
uł.
strz.
san.
kpr.
plut.
uł.
uł.
st.uł.
strz.
strz.
strz.
plut.
por.
st.strz.
st.strz.
kpr.
kpr.
plut.
plut.
s.CKM
s.4/27
s.3/27
k.1/78
k.1/78
s.3/27
k.1/78
k.3/78
s.4/27
s.3/27
k.1/78
szp.pol.
żand.
k.1/78
s.CKM
s.1/27
k.1/78
szp.pol.
s.3/27
k.1/78
s.3/27
s.2/27
k.1/78
k.3/78
żand.
k.3/78
s.CKM
k.1/78
k.3/78
k.1/78
żand.
k.2/78
k.3/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1921.09.21 Karolin
1924.06.10 Wasiszki
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
94
40
14, 40, 233
40
40
40
1944-10-04 Czerniewice
1912.12.11
1915.09.06
1910.05.08
2923.02.17
1926.10.12
Derewna
Raków
Raków
Wojniłowszczyzna
Rydzewicze
Derewna
1928.04.16
1928.11.24
1910.11
1912.07.20
1924.02.12
1918.09.25
1920.12.02
1929.07.26
1924.01.04
1917.03.17
Raków
Raków
Mińsk Litewski
Krasna Górka - Koźliki 1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
Prużana
Łódź
1944-10-02 Puszcza Kampinoska
Królewszczyzna
Dąbrowica
Tarnogród
Humienowszczyzna
25
26
118
1924.12.12
1922.05.07
1914.03.10
1922.04.10
1910.05.06
1907.01.11
1920.03.10
1927.12.25
1915.02.15
1923.10.27
1921.09.17
1927.04.19
Brzozowiec
1944-08-31 Pociecha
Pietryłowicze-Ciesnowa
Starzyna
Dziakowszczyzna
Odceda
1944-10-01 Żyrardów
Buraś k/Mińska
Mańkowszczyzna
Wołkowszczyzna
Pietryłowicze-Ciesnowa
Zieniewicze
1944-09-27 Wiersze
Bokacze
Stołpce
231
28
38Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Wiersze
Żyrardów
Wiersze
93
27
92
29
30, 40, 53
128
31, 119
40, 224
40
38
Lp
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Sygn.
Nazwisko
AAN
Głowacki
Gołaszewski
Gosomora
Goszewski
Gozdek
Góral
Górski
63 Gralik
Grunota
64 Grygorcewicz
65 Grygorcewicz
Gryszel
Grzelewski
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzybowski
66 Grzybowski
67 Grzybowski
68 Grzybowski
Guzowski
70 Guzowski
Guzowski
Guzowski
71 Gwiaździński
Habarowicz
Halaba
72 Hałaburda
Hałaburda
Hałaburda
Harasimowicz
Harasimowicz
Harbuz
540 Hawdurowicz
2014-09-20
Imię
Edward
Stefan
Czesław
Jan
Józef
Czesław
Mieczysław
Weronika
Władysław
Bogusław
Lucjan
Stanisław
Aleksander
Stanisław
Stefan
Witold
Henryk
Ludwik
Wacław
Witold
Jan
Kazimierz
Stanisław
Stanisław
Mikołaj
Jan
Bogumiła
Wacław
Wincenty
Aleksander
Zdzisław
Józef
Bonawentura
Imię ojca
Pseudonim
Wieczór
Stopień
Oddział
uł.
s.1/27
strz.
uł.
s.2/27
Gidlewski
uł.
s.1/27
Józef
Józef
st.strz.
st.uł.
s.2/27
st.strz.
k.1/78
Antoni
Wera
kpr.
s.1/27
strz.
k.3/78
Leonard
Mały+Orlik
strz.
k.1/78
Leonard
Lucek
plut.
k.1/78
st.strz.
k.3/78
strz.
k.1/78
strz.
k.1/78
Adam
st.strz.
k.1/78
Czesław
plut.
s.3/27
Franciszek
strz.
k.2/78
Tomasz
Ryś
plut
s.2/27
Franciszek
kpr.
k.2/78
Stanisław
Kot
uł.
s.2/27
Janek
kpr.
k.1/78
Ksawery
uł.
s.1/27
Żubr
kpr.
s.2/27
Guz
st.strz.
k.3/78
Stanisław
Gwiazda
st.sierż. 1bat.78
uł.
s.3/27
Klon
wachm. s.2/27
Konstanty
Miłka
san.
s.1/27
uł.
s.CKM
kpr.
s.1/27
Saszka
kpr.
k.1/78
st.strz.
k.1/78
Szczyt+Złotor
kpr.
s.CKM
Ksawery
Gawron
st.uł. s.2/27
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1926.09.15 Dubiec
1929
Słonim
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
1944-08-29 Pociecha
1927.01.27 Raków
120
1919.12.08 Łuniec
1922.12.14 Stołpce
1929.10.29
1922.01.10
1924.09.24
1927.07.26
Zabrzezie
Naliboki
Pomorszczyzna
Brześć
1919.07.05 Zieniewicze
1917.08.08 Zamianka
Raków
1914.09.14 Raków
1923.10.07 Raków
1928.04.04 Moskorzew
1911.09.23 Bielica
1926.03.17 Bielica
1916.06.06 Żukowszczyzna
1916
1901.12.04 Dąbie n/Nerem
1906.02.21
1910.10.25
1902.03.27
1911.08.25
1944-09-07 Piaski Królewskie
1944-08-03 Truskawka
1944-12 Kielecczyzna
1944-08
Wiersze
Wiersze
PW - Żoliborz
1944-11-04 lesn.Huta
1945-01 Żelazowice
1944-08-06 Truskaw
1945-01 Włoszczowa
1944-09-29 Jaktorów
39Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
91
32, 255
98
40, 97
11
40
40
40
40
53, 256
40
40, 121
Wiersze
Budy Zosine
Rokitno
Wilno
Hałaburdy-Siwica
Kamień
Raków
1915.11.14 Rudnia-Karolin
1928.05.08 Mir
UWAGI
40, 234
33, 40
122
34
40
35, 53
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
14, 122
53
39
Lp
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Sygn.
Nazwisko
AAN
73
Hawdurowicz
Hlebowicz
Hołołub
74 Hołownia
Hołub
75 Hołub
Horochowik
76 Horoszko
Hościłło
77 Hryniewiecki
Hryniewski
Hrynkiewicz
Hurewicz
78 Ignatowicz
Izdebski
Jacewicz
Jakowlew
Jakubowski
Jakubowski
Jancewicz
Janczewska
79 Janczewski
134 Janczewski
Janczewski
80 Janczewski
Janczewski
Jankowski
Jankowski
81 Jankowski
82 Jankowski
83 Jankowski
Jankowski
Jankowski
Janowicz
2014-09-20
Imię
Stanisław
Andrzej
Aleksander
Wacław
Franciszek
Jan
Wiktor
Bolesław
Józef
Stanisław
Walerian
Ewa
Aleksander
Czesław
Henryk
Bolesław
Aleksander
Franciszek
Jan
Grzegorz
Helena
Adam
Edward
Henryk
Jan
Zdzisław
Albert
Antoni
Czesław
Józef
Józef
Kazimierz
Marian
Antoni
Imię ojca
Ksawery
Pseudonim
Protazy
Antoni
Bronisław
Stary
Ignacy
Groszek
Kazimierz
Sęp
Bosak
Żbik
Lis
Józef
Saszka
Sęk
Dąb
Jan
Jan
Ignacy
Hela
Rogacz
Lot+Spryt
Adam
Jan
Żubr
Mały
Karol
Aleksander
Karol
Aleksander
Cichy
Stal
Żbik+Żel
Krzyk
Stopień
Oddział
uł.
s.2/27
plut.
s.1/27
uł.
s.2/27
uł.
s.3/27
st.strz.
k.2/78
plut.
k.2/78
st.strz.
k.1/78
uł.
s.3/27
strz.
k.3/78
kpr.
k.2/78
strz.
k.2/78
san.
s.2/27
sierż.
uł.
s.CKM
strz.
st.strz.
k.1/78
kpr.
s.CKM
strz.
k.2/78
st.wachm. s.1/27
strz.
k.1/78
san.
k.2/78
kpr.
k.2/78
kpr.
k.3/78
uł.
s.3/27
kpr.
k.1/78
strz.
k.1/78
uł.
s.1/27
st.uł.
żand.
uł.
s.2/27
kpr.
s.2/27
strz.
k.3/78
kpr.
s.2/27
kpr.
k.3/78
strz.
k.3/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1922.03.15 Mir
Data śmierci
1944-10
1923.07.10
1917.01.17
1920.06.20
1915.06.15
1925.02.15
1918.05.23
1913.05.15
1916.01.15
1922.12.20
1908
1922.03.25
1927.04.29
1924.09.12
1917
1927.07.20
1928.05.04
1925.12.24
1921
1924.05.01
1897.11.01
1930.11.07
1921.02.13
1924.07.20
1917.02.03
1923.03.19
1921.01.11
1923.12.09
1924.07.15
Kamień
Sawonie
Podgrodzie
Raków
Ostrów
Haraimowszczyzna
Rugajce
Łogi
Wielkie Pole
Stołpce
Skrodczyzna
Stołpce
Nieśwież
Michałowo/I
Lucyna
Iwieniec
Raków
Raków
Raków
Połośnica
Raków
Raków
Białomosza
Humienowszczyzna
Iwieniec
Humienowszczyzna
Iwieniec
Humienowszczyzna
Hałaburdy
Małe Krzywicze
40Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
124
40
Kielecczyzna
40
53
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
1944-09-18 PW - Żoliborz
11
1944-08/09 PW - Żoliborz
11
40
40
37
122
1944-10-27
1945
1944-09-29
1944-08-07
Biały Ług
Wojsko Polskie
Jaktorów
Lipków
Budy Zosine
Wiersze
9, 125
1944-09-29 Jaktorów
1944-10-04 Brudzewicze
Budy Zosine
39
122
40
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-10
208
40
119
Puszcza Kampinoska
40
Lp
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Sygn.
Nazwisko
AAN
Janowicz
Janowicz
Januszkiewicz
Jarmułkiewicz
578 Jarosz
Jarzębowski
Jarzyno
Jawid
Jeromienko
84 Juchniewicz
85 Juchniewicz
Juchniewicz
604 Juchniewicz
Jurewicz
Justyn
Juźwik
86 Kaczanowicz
Kaczanowski
Kajas
Kamiński
Kapuściński
Karatysz
Kargul
Karnicki
Karnicki
Karolak
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karszanowski
Kasparewicz
Kasprowicz
2014-09-20
Imię
Hipolit
Wincenty
Antoni
Józef
Jan(Wincenty)
Adam
Konstanty
Stanisław
Zenon
Benedykt
Czesław
Józef
Michał
Józef
Jan
Czesław
Stanisław
Władysław
Antoni
Jan
Zygmunt
Emil Marian
Józef
Franciszek
Wacław
Jan
Eleonora
Longina
Piotr
Stanisław
Wacław
Antoni
Władysław
Edward
Imię ojca
Pseudonim
Antoni
Jaworski
Antoni
Maciej
Dąbrowski
Góral+Płaz
Franciszek
Wichura
Miekiennik
Lew
Hipolit
Król
Zbigniew
Łodzianin
Kobus
Tomasz
Jan
Jan
Wincenty
Łokietek
Sosna
Stopień
Oddział
st.uł.
plut.
st.strz.
kpr.
st.uł.
uł.
uł.
st.strz.
uł.
st.uł.
wachm.
uł.
uł.
st.strz.
strz.
strz.
uł.
plut.
kpr.
st.strz.
uł.
strz.
kpr.
uł.
kpr.
strz.
ul.
uł.
plut.
strz.
strz.
strz.
st.strz.
kpr.
s.1/27
k.1/78
k.1/78
s.3/27
s.3/27
s.1/27
s.4/27
k.3/78
s.CKM
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.CKM
k.3/78
k.3/78
k.2/78
s.3/27
żand.
s.1/27
k.2/78
s.3/27
k.3/78
k.1/78
s.1/27
s.1/27
k.1/78
s.4/27
s.4/27
s.4/27
k.1/78
k.2/78
k.3/78
k.1/78
s.4/27
Data
urodzenia
1910.04.30
1904.03.22
1914.05.03
1916.04.23
1895.01.25
Miejsce
Wirłowicze
Paździerzyce
Raków
Kondratowszczyzna
Dalekie
1905.10.15
1925.01.07
1927.07.21
1917.02.14
1920.03.15
1916.03.19
1927.02.25
1913.09.13
1905
Trzciniec
Ciesnowa
Wasilewszczyzna
Iwieniec
Dajnowa
Dajnowa
Dajnowa
Witebsk
Raków
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
127
235
126
122
205
40, 103
40, 257
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-08-12 Leoncin
Żyrardów
1944-08-07 Koczargi
Wiersze
Wiersze
1927.01.03 Starzynki
Nowe Święciany
1923
Stołpce
1925.01.22 Zegrze
1924.03.10 Rugajce
UWAGI
41
42
258
40
182
11
1944-10-02 Puszcza Kampinoska
1922.04.25 Naborowszczyzna
1917.02.17 Naborowszczyzna
Tatary
1924.01.03 Sobkowszczyzna
1926.03.15 Sobkowszczyzna
1905.12.22 Sobkowszczyzna
Iwieniec
1925.11.09 Jacewszczyzna
1910.05.14 Raków
Raków
41Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
Budy Zosine
119
122
158
84
160
40, 121
1944-09-29 PW - Żoliborz
Powązki
11
41
Lp
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
Sygn.
Nazwisko
AAN
Kasprowicz
Kasprowicz
Kaszewski
Kaszewski
Kaszewski
91 Kasztelan
92 Kasztelan
Kawendzin
Kiebicz
Kiernik
Kiliński
94 Klimowicz
Kling
Klucznik
Klucznik
Kluk
Kolej
Kolej
Kołaczyk
Kołodziński
Kołodziński
Kołosko
Kołosowski
Kołosowski
96 Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Komar
Komar
667 Komorowski
Komorowski
Konarski
Kondratowicz
Kosiarz
88
89
90
2014-09-20
Imię
Marian
Mikołaj
Józef
Kazimierz
Otton
Edmund
Władysław
Stanisław
Wacław
Czesław
Jan
Stanisław
Mieczysław
Jan
Kazimierz
Michał
Lucjan
Stanisław
Bronisław
Józef
Wacław
Michał
Jan
Jerzy
Longin
Roman
Stanisław
Stanisław
Władysław
Kajetan
Krzysztof
Kazimierz
Michał
Józef
Imię ojca
Aleksander
Michał
Michał
Michał
Paweł
Paweł
Szymon
Józef
Józef
Pseudonim
Stopień
Oddział
uł.
plut.
uł.
kpr.
kpr.
Motyl
kpr.
Władzio
st.strz.
strz.
uł.
uł.
strz.
Symończyk
plut.
st.strz.
strz.
strz.
Krzak
kpr.
Lutek
kpr.
Orlonek
st.uł.
kpr.
st.strz.
Jagodziński
strz.
st.strz.
Mucha
strz.
ul.
Longinus
kpr.
uł.
uł.
strz.
plut.pch.
Czarny Kajetan
plut.
Kucharski
st.uł.
strz.
st.uł.
kpr.
s.4/27
k.2/78
s.2/27
k.2/78
s.CKM
k.1/78
k.1/78
k.3/78
s.2/27
s.2/27
kwat.
k.2/78
Garland
Czarny
Błysk
k.3/78
k.2/78
s.2/27
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
s.1/27
s.CKM
s.1/27
s.1/27
k.3/78
k.1/78
s.3/27
s.3/27
k.2/78
s.3/27
k.1/78
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1917.09.17
1922.03.22
1926.04.24
1913.12.10
1927.04.28
1918.06.04
1920.09.14
1923.09.07
Wilno
Miechowszczyzna
Miechowszczyzna
Sołowija-Osowo
Raków
Raków
Solowce
Raków
1905.12.25
1907.07.14
1923
1922.04.08
Starzyna
Raków
Baranowicze
Olszaniec
Olszaniec
Deraźno
Humienowszczyzna
Siwica
Humienowszczyzna
Ostrów
Kamień
Iwieniec
Iwieniec
Mieszyce
Iwieniec
Iwieniec
Podlaskowo
Podlaskowo
1915.03.20 Stołpce
Stołpce
1921.05.13
1921.03.29
1920.07.10
1918.08.10
1926.01.05
1923.09.05
1923.07.01
1930
1924.03.15
1925.09.07
1923.07.01
1919.07.28
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
43
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
40
210
218
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
221
122
40
40, 53
40
8
1944-09
PW - Żoliborz
11
222
40, 53, 250
1945-01
Kielecczyzna
1944-09-28 Jaktorów
40
Budy Zosine
119
40
1918.01.30 Hradki
1921.06.16 Iwieniec
42Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
42
Lp
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Sygn.
Nazwisko
AAN
99
100
101
102
103
104
105
106
720
107
108
Kosmatowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kościukiewicz
Kot
Kowalczyk
Kowalewska
Kowalewski
Kowalewski
Kowalski
Kowalski
Kowrygo
Kowrygo
Kozioł
Kozłowski
Kozłowski
Kozłowski
Kozłowski
Krajewski
Krasowski
Krasowski
Krasowski
Krochmalczyk
Krochmalczyk
Krochmalczyk
Krochmalski
2014-09-20
Imię
Bernard
Edward
Franciszek
Franciszek
Jadwiga
Jan
Józef
Kazimierz
Paweł
Wacław
Wacław
Józef
Zygmunt
Edward
Aniela
Jan
Jan
Edmund
Kazimierz
Józef
Stanisław
Aleksander
Antoni
Henryk
Jan
Paweł
Stanisław
Czesław
Eugeniusz
Otton
Helena
Jan Paweł
Janina
Jan
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Suchy
Maciejka
Jadzia
Litwos
Kazimierz
strz.
strz.
kpr.
kpr.
łączn.
kpr.
kpr.
Adolf
Stanisław
Maciej
Bolesław
Stanisław
Stanisław
Bolesław
Piotr
Wojciech
Feliks
Antoni
Jan
Stanisław
Orzechowski
Ciuta
Boruch
Lis
Maria Potrz.
Zakrystian
Rydz
Kowal Bill
Zamieć
Stasio
Bohun
Heniek
Heniek
Kowalski
Cement
Leonard
Jan
Jan
Janka
Kuczer
kpr.
kpr.
strz.
kpr.
st.strz.
plut.
san.
strz.
strz.
st.strz.
st.uł.
st.str.
strz.
Data
urodzenia
k.1/78 1926.10.15
k.2/78 1925.02.24
k.2/78 1917.02.27
dow.zgr. 1928.09.16
1 bat.78
s.2/27 1919.03.15
s.CKM
Oddział
s.CKM
k.3/78
k.2/78
s.CKM
s.2/27
k.1/78
szp.pol.
k.3/78
k.3/78
k.2/78
s.2/27
k.3/78
k.3/78
st.wachm. s.2/27
strz.
k.1/78
st,strz.
k.1/78
kpr.
k.1/78
strz.
k.1/78
sierż.
s.2/27
strz.
uł.
s.CKM
strz.
k.2/78
sanit.
uł.
27
sanit.
st.uł.
s.3/27
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Denisy
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Żebrowszczyzna
Stołpce
1928.02.29
1926.10.11
1925.09.11
1914.09.20
1925
1914
1927.11.11 Dubrowa
1927.02.19 Pereżyry-Raków
1924
Stołpce
1924.07.04 Stołpce
1923.06.11 Tatarskie
1920.11.15 Dąbrowa
1899.02.18 Zofinów
1925.01.06 Kamień
1914.07.27 Humienowszczyzna
1922.05.16 Kamień
1924.03.13 Kamień
1914.03.12 Mińsk (Białoruś)
1926.08.03 Olechnowicze
1920.06.20 Mażulewo
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
UWAGI
Budy Zosine
122
40
45
46
40, 109
122
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
40, 47
194
40, 48
49, 119
1944-08-07 Lipków
Wiersze
119
90
1944-09-30 Żyrardów
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-12 Leoncin
Laski
Wiersze
50
259
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
1944-09-04 Marianów-Laski
Wiersze
1944-09-28 Błonie
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-30 PW-Żoliborz
169
51, 50, 119
11
11, 161
162
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
53
1909
Derewna
1932.06.05 Derewna
1927.09.14 Warszawa
43Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
pochowany
40, 136
40, 136
40, 136
1944-09-28 Nad rz.Utrata
43
Lp
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Sygn.
Nazwisko
AAN
110
111
751
761
112
113
114
768
93
115
Kruchalska
Krymiński
Krysa
Krysa
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Kubicz
Kucharski
Kucharski
Kuczyński
Kudłaczewski
Kulesza
Kulik
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kunejsza
Kunicki
Kupść
Kurago
Kurczawy
Kurczewski
Kuryłło
Kuryłło
Kuś
Kutaś
Kutczyński
Kuźma
Kuźmińska
Kuźmiński
Lawryn
2014-09-20
Imię
Anna
Tomasz
Bogusław
Wincenty
Antoni
Józef
Michał
Tomasz
Wacław
Alfons
Henryk
Kazimierz
Jan
nn
Maria
Wincenty
Bolesław
Franciszek
Narcyz
Władysław
Bronisław
Witold
Alfred
Jerzy
Jan
Konstanty
Stanisław
Czesław
Kazimierz
Zdzisław
Bronisław
Janina
Józef Jan
nn
Imię ojca
Pseudonim
Tomcio
Bohdan
Gacek
Antek
Prawdzic
Michałek
Wojciech
Wojciech
Leonard
Leonard
Ryszard
Czarny
Klucznik
Kudlarz
Bułka
Michał
Paweł
Józef
Franciszek
Sum
Łoś
Wiktor
Stefan
Oliwa
Lucjan
B.R.
Wojciech
Jan
Głóg
Tank
Stopień
Oddział
san
plut.
strz.
kpr.
st.strz.
strz.
uł.
kpr.
plut.
st.strz.
uł.
kpr.
strz.
strz.
łączn.
strz.
plut.
plut.pch.
st.wachm.
uł.
kpr.
uł.
uł.
uł.
łączn.
strz.
strz.
st.uł.
st.strz.
strz.
san.
san.
san.
strz.
szp.pol.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
s.CKM
k.2/78
k.3/78
k.2/78
s.3/27
k.2/78
k.1/78
kwat.
k.2/78
k.2/78
s.3/27
s.3/27
s.1/27
k.3/78
s.3/27
s.3/27
s.1/27
k.3/78
k.3/78
s.3/27
k.1/78
k.3/78
k.2/78
szp.pol.
szp.pol.
s.CKM
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Raków
1925.05.15 Dubrowa
1921.03.14 Andruszkowice
1924.10.05 Raków
1927.09.29 Raków
1911.01.31 Raków
Raków
1921.09.07 Raków
1924.05.01 Połośnia
1917.03.20 Stołpce
1924.01.27 Klińce
1926
Raków
1924.10.05 Tałkaczowszczyzna
1922.09.29 Wołkowszczyzna
1905.12.12 Wielkie Pole
1912.02.29 Padzierno
1911.02.04
1925.10.12
1925.07.17
1930
1928.03.25
1921.03.13
Świerynowo ?
Stołpce
Stołpce
Iwieniec
Raków
Pereżyry
1923.07.20
1923.02.18
1926.01.01
1927.12.26
1902.05.28
1925.08.09
Rybaki
Ciesnowa II
Brześć n/Bugiem
Iwieniec
Glinnik
Września
Krzywicze
Gdzie
Data śmierci
zginął
UWAGI
52
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
40
1945-01-17 Stużno
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
207
40, 53
213
89
14
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
38
Budy Zosine
163
40, 99
119
40
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
44Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
pochowany
Laski
40, 177
95
1944-12
Obóz Altengrabow
54
164
12
44
Lp
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Sygn.
Nazwisko
AAN
116 Lenczewski
790 Lenczewski
Lenczewski Samotyja
117
118
119
120
121
122
123
362
124
125
126
128
129
130
Leonis
Leszczyński
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Lewicki
Lewin
Lewin
Lewin-Cieślak
Lichodziejowski
Lipień
Lipień
Lipnicki
Lipnicki
Litwinowicz
Lizaszkiewicz
Łabanowski
Łabo
Łabo
Łabuchlicki
Łabuń
Łapo
Łapo
Łappo
Łobacz
Łobacz
Łojko
Łojko
2014-09-20
Imię
Bronisław
Witold
Olgierd
Konstanty
Edmund
Andrzej
Antoni
Antoni
Franciszek
Jan
Stanisław
Jan
Karolina
Ryszard
Danuta
Bolesław
Antoni
Jan
Józef
Karol
Kazimierz
Stanisław
Antoni
Antoni
Antoni
Edward
Józef
Edward
Jan
Antoni
Janusz
Kazimierz
Józef
Piotr
Imię ojca
Ludwik
Adam
Franciszek
Jan
Franciszek
Jan
Franciszek
Albert
Antoni
Felicjan
Jakub
Jakub
Kazimierz
Pseudonim
Stopień
Oddział
Kołpak
Strzała
Olek
strz.
kpt.
uł.
st.uł.
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
uł.
plut.
strz.
wachm.
san.
st.uł.
zwiad
plut.
uł.
uł.
kpr.
st.strz.
uł.
uł.
strz.
wachm.
uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
plut.
st.strz.
kpr.
kpr.
plut.
k.1/78
k.2/78
s.3/27
s.CKM
Skarga
Leszczyna
Humienny
Jawor
Dyrdzik
Morek
Łotysz
Luźny
Zgrzyt
Żbik
Konstanty
Emil
Piotr+Stary
Kondratowicz
Czajka
Czarny
Tomasz
Stanisław
Antoni
Gotartowski
Starzyński
k.1/78
k.2/78
k.3/78
s.3/27
k.1/78
k.2/78
s.2/27
kwat.
s.2/27
kwat
k.2/78
s.CKM
s.1/27
k.1/78
k.1/78
s.2/27
s.4/27
k.2/78
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.3/27
k.3/78
s.CKM
s.2/27
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1 dyw.27
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1920.03.20 Borowszczyzna
1917.02.25 Siedlce
Haraimowszczyzna
1944-09-29
1918.07.27 Pustki Najdzieniwicze 1944-IV kw.
1914.03.02 Szalkiewicze
1922.07.22 Raków
1928.11.15 Raków
1925.04.16 Raków
1923.12.04 Raków
1899.10.16 Raków
1944-12
1918.01.20 Iwieniec
1908.10.09 Iwieniec
1926.07.24 Iwieniec
1932.07.13 Iwieniec
1912.04.27 Orciuchy
1914.02.02 Mołodeczno
1921.07.28 Szykucie
1920.10.05 Pilnica
1944-08-22
1925.02.28 Kamień
1944-08-21
1922.11.18 Połonny Gródek ?
1944-08-13
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
55
Jaktorów
Kielecczyzna
40
40
40
40
56
40
Kielecczyzna
14, 53,40, 166
53
66, 182
40
194
165
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Kiścinne
Powązki
Powązki
Wiersze
148
Raków
1926.01.05 Starzynki
1927.05.27 Pruszków
1923.09.12 Dziawgi
1921.03.15 Wirłowicze
1912.12.16
1926.02.08
1915.02.16
1905.05.18
1922.10.19
Starzynki
Koźliki
Pietryłowicze
Raków
Starzynki
45Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
14
1944-08-13 Laski
1944-09-02 Pociecha
Laski
Laski
50
50
14
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
167, 169
40
45
Lp
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
Sygn.
Nazwisko
AAN
Łojko
841 Łukasiewicz
Łukaszaniec
131 Łukaszewicz
Łukaszewicz
132 Łukaszewicz
134 Łukaszewicz
133 Łukaszewicz
Łysy
135 Łysy
Mackiewicz
Maculewicz
136 Maculewicz
138 Majewski
137 Majewski
139 Majewski
Majewski
Makarczyk
Makaś
Malicki
867 Malicki
869 Malinowski
140 Maliszewski
Malutko
Małaszewicz
141 Małaszewski
Mały
Mamońko
Mandarewicz
Mandyczor
Marciniak
Marecki
Masieńczuk
Maszewicz
2014-09-20
Imię
Roman
Edmund
Antoni
Czesław
Feliks
Franciszek
Helena
Jan
Stanisław
Władysław
Maciej
Franciszek
Jan
Jan
Jan
Kazimierz
Wacław
Antoni
Bronisław
Bronisław
Julian
Czesław
Jan
Józef
Kazimierz
Edward
Stefan
Michał
Stanisław
Jan
Eugeniusz
Stanisław
Jan
Bolesław
Imię ojca
Pseudonim
Bolesław
Gołąb
Jan
Pawełczyk
Hipolit
Jan
Jerzy
Jastrząb
Hela
Januszek
Edwin
Orlonek
Mac
Macul
Kazimierz
Kazimierz
Franciszek
Wincenty
Stanisław
Franciszek
Maj
Ryś
Kazik
Psztyk
Ryś
Mały
Stanisław
Antoni
Julian
Antoni
Okuszko
Edek
Ryś
Żbik
Lich....
Stopień
st.uł.
uł.
strz.
st.uł.
strz.
kpr.
san.
kpr.
strz.
plut.
strz.
st.strz.
strz.
kpr.
kpr.
st.strz
uł.
uł.
plut.
strz.
strz.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
uł.
st.strz.
uł.
uł.
uł.
st.strz.
uł.
uł.
Data
urodzenia
1 dyw.27 1925.07.24
s.3/27 1921.12.21
k.1/78 1911.05.20
s.CKM 1926.08.18
k.2/78
1923
s.2/27 1921.09.17
k.2/78
1929.04.04
k.3/78 1925.05.10
k.3/78
k.3/78 1924.06.20
k.2/78
1927
k.3/78 1921.05.12
k.2/78 1920.12.24
k.2/78 1916.11.02
k.2/78 1910.10.22
k.3/78 1927.08.15
s.CKM 1927.02.28
s.3/27
k.1/78 1906.12.22
k.2/78 1918.02.02
k.2/78 1923.01.07
k.3/78 1927.01.07
k.2/78 1922.02.18
k.1/78
1926
k.1/78
1926
k.1/78 1925.07.25
s.CKM 1928.12.13
k.2/78 1923.04.13
s.2/27
s.2/27
s.3/27 1923.05.20
k.3/78 1912.04.27
s.2/27 1921.04.02
s.1/27 1925.09.08
Oddział
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Starzynki
Iwieniec
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Rusaki
Starzyna
Olechnowicze
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Raków
Pilnica
Kuporowszczyzna
Popki
Tatarskie
Jacewszczyzna
Kamień
Kamień
Kamień
Galimce
Zychałki ?
Warszawa
Orciuchy
Stołpce
Naborowszczyzna
46Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
40
40
168
40, 236
1944-09-03 Truskaw
Wiersze
1944-07-28 Dziekanów Niem.
1944-08-31 PW - Żoliborz
Kiełpin
Powązki
260
40
11
40
40
40
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
1944-09-29 PW-Żoliborz
1944-09-16 Pociecha
11
1944-09-29 PW - Żoliborz
1944-09-27 PW - Żoliborz
Powązki
Powązki
169
11
11
217
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
100
46
Lp
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
Sygn.
Nazwisko
AAN
143
144
145
142
910
146
Maszewski
Masztalerz
Matusewicz
Matusewicz
Matusewicz
Mazarin
Mazurkiewicz
Mazurkiewicz
Mazuro
Mechedo
Mechedo
Mejsa
Mejsner
Mejsner
Mejsner-Masiulanis
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Michałkiewicz
Michałkiewicz
Michałkiewicz
Michałowski
Michonowicz
Michućko
Midlewski
Miecznikowski
Miecznikowski
Mielguj
Mielguj
Mielguj
Miernik
Mieszkuć
2014-09-20
Imię
Józef
Edmund
Antoni
Mieczysław
Władysław
Antoni
Antoni
Tomasz
Czesław
Bronisław
Mieczysław
Stefan
Jerzy
Stanisława
Halina
Bolesław
Dominik
Franciszek
Marian
Stanisław
Jan
Józef
Józef
Piotr
Stanisław
Mieczysław
Dymitr
Jan
Mieczysław
Franciszek
Jan
Stanisław
Ryszard
Bolesław
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Przywara
strz.
strz.
st.uł.
strz.
uł.
uł.
strz.
plut.
strz.
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
san.
san.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
kpr.
uł.
strz.
st.strz.
uł.
strz.
st.uł.
strz.
strz.
strz.
st.uł.
st.strz.
k.1/78
k.1/78
s.2/27
k.1/78
s.2/27
s.3/27
k.2/78
k.1/78
k.1/78
s.2/27
s.2/27
s.4/27
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
k.2/78
k.2/78
k.3/78
k.3/78
k.2/78
k.2/78
s.2/27
k.2/78
s.2/27
k.1/78
k.2/78
s.CKM
Burzan
Michał
Michał
Ludwik
Michał
Ryś
Zagozd
Jur
Mama
Halszka
Frąckiewicz
Kalina
Walerian
Szczapa
Cialuch
Łappo
Wańk
Lampart
Szpak
Ignacy
Ziuk
s.3/27
k.2/78
k.2/78
k.2/78
s.2/27
k.1/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1922.03.22 Miechowszczyzna
1927.07.21
1926.10.28
1928.03.26
1923.01.31
1926.12.06
1925.03.07
1925.12.10
1919.12.13
1922.08.15
Dudki
Stołpce
Prowżały
Raków
Raków
Zieniewicze
Zaniewszczyzna ?
Zaniewszczyzna ?
1932.10.07
1907.09.14
1928.04.25
1920.08.23
1927.04.17
1924.07.14
Brześć n/Bugiem
Sypniewo
Drohiczyn Poleski
Oleszki
Oleszki
Oleszki
Raków
1923.07.03 Oleszki
Raków
1916.03.16 Raków
Raków
1909.07.30 Iwieniec
Raków
Raków
1907
1915.05.08 Kijowiec
1924.04.01 Zamość
1925.03.24 Tatarskie
1923.07.23 Tatarskie
1913.11.25 Tatarskie
1922.12.21 Brześć n/Bugiem
1920.05.15 Jawniewicze
47Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
zginął
1944-08-27 PW - Żoliborz
Gdzie
pochowany
UWAGI
11
1944-10-14 Drzewica
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
40
131
1944-10-10 Drzewica
Drzewica
40, 58
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
Budy Zosine
44
44, 122
88
1944-08-22 Brzozówka
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
50, 119
170
122
14
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
159
122
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
172
47
Lp
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
Sygn.
Nazwisko
AAN
147
148
149
150
151
152
153
922
923
924
154
155
Mieszkuć
Mieszkuć
Migura
Mikucka
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Milanowicz
Miłaszewski
Miłaszewski
Minciel
Minciel
Miodowski
Miodowski
Mioduszewski
Miron
Mironowicz
Miśnikowski
Mojko
Mojsa
Mołczanowicz
Mosarno
Mostowski
Mozalewski
Mozalewski
Mozol
Mozol
Mozol
Mozol
Możyłło
Mucha
2014-09-20
Imię
Edward
Leonard
Antoni
Wanda
Albert
Antoni
Józef
Józef
Michał
Stanisław
Tomasz
Michał
Zenon
Jan
Jan
Antoni
Mieczysław
Józef
Kazimierz
Leon
Marian
Stanisław
Jan
Robert
Antoni
Bolesław
Edward
Józef
Antoni
Henryk
Józefa
Zygmunt
Czesław
Jan
Imię ojca
Pseudonim
Ignacy
Karol
Józef
Michał
Józef
Władysław
Biały
Józef
Maratonka
M.M.
Czarny
Maraton
Stary
Adolf
Michał
Jan
Jan
Franciszek
Łabuń
Jundi
Klik
Wilk
Konstanty
Tadeusz
Kłos
Alba
Jan
Wiktor
Wierny
Aleksander
Kolejarz
Długi
Mama
Mały
Antoni
Stopień
Oddział
st.uł.
uł.
strz.
łączn.
st.uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
wachm.
st.uł.
strz.
st.strz.
plut.
kpr.
kpr.
strz.
strz.
kpr.pchor.
st.uł.
strz.
uł.
uł.
kpr..
strz.
uł.
kpr.
st.strz.
st.strz.
plut.
plut.
sanit.
uł.
strz.
kpr.
s.CKM
s.CKM
k.3/78
s.2/27
s.2/27
kwat.
k.2/78
s.2/27
s.2/27
1 dyw.27
k.2/78
k.1/78
s.CKM
s.2/27
s.2/27
k.2/78
k.2/78
s.3/27
s.3/27
k.1/78
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1920.04.20
1912.06.12
1927.05.10
1920.01.20
1932.12.21
1923.10.20
1895.02.07
1918.01.07
1917.08.13
Jawniewicze
Michałowo
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Raków
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
1915.08.08
1920.11.22
1922.09.08
1921.06.13
1923.02.15
1922.08.12
1925.05.07
1924.05.03
Łabuń
Bryniczewo
Kamień Nowogródzki
Kul
Munduciszki
Lucyna
Dziawgi
Denisy
Wasilewszczyzna
Gdzie
zginął
pochowany
1944-09-27 Wiersze
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Data śmierci
UWAGI
40
225
101
40
237
40
75
1944-10-04 Brzuza
1944-08-02 Pieńków
1944-08-22 Dw-Gdański
40
238
239
40, 147
Wiersze
66
s.4/27
k.2/78
k.3/78
s.3/27
s.3/27
k.2/78
k.2/78
s.2/27
żand
szp.pol.
żand
k.1/78
s.2/27
1914.02.28 Gudele
Rubieżewicze
1910.02.16
1923.09.03
1923.01.02
1892.01.06
1924.08.15
1899.01.06
1927.01.20
Horodyszcze
Siwica
Siwica
Stołpce
Stołpce
Łuczki
Stołpce
1919.12.27 Rugajce
48Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
1944-08-21 Dw-Gdański
14, 240
1944-10-22 Altengrabow
1944-10-14 Żdzary
Drzewica
1944-10-13 Skierniewice
Skierniewice
9, 174
40
253
175
66
48
Lp
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
Sygn.
Nazwisko
AAN
936 Myślicki
941 Narkiewicz
Nawrocki
Niedźwiecka
Niedźwiecki
156 Niełobodowski
NN
NN
Ryś
NN
Nowak
Nowakowski
Nowakowski
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowik
964 Nurkiewicz
Obara
Obara
158 Obrycka
159 Okińczyc
Okińczyc
Okrój
Okuniewicz
Olszewski
Olszewski
Orlina
160 Ostapiej
161 Ostapiej
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Stanisław
Kazimierz
Grzegorz
Antoni
Bohdan
Helena
Franciszek
Józef
Franciszek
Aleksander
Aleksander
Antoni
Konstanty
Romuald
Władysław/Włodzimierz
Józef
Jan
Józef
Czesław
Józef
Leon
Franciszek
Mieczysław
Franciszek
Stanisław
Witold
Władysław
Jan
Zdzisław
Stanisław
Edward
Ignacy
Ryszard
Ignacy
Aleksandra
Aleksander
Fabian
Wiktor
Wiktor
Wiktor
Antoni
Czesław
Józef
Antoni
Edward
Jan
Jan
Rafał
Janusz
Rafał
Data
urodzenia
Niedżwiedż 2
kpr..
dow.zgr. 1923.05.07
Przyłbica
st.uł.
s.1/27 1926.04.07
strz.
k.1/78 1926.03.19
uł.
s.2/27 1924.11.17
Lawina
wachm. s.2/27 1919.03.17
Orzeł
kpr.
k.3/78 1922.09.05
Wąż
plut.
s.2/27 1925.06.01
Skrzetuski
kpr.
s.3/27 1917.11.08
st.uł.
s.2/27 1925.09.29
Sokół
plut.
k.3/78 1923.10.01
uł.
s.3/27 1923.02.06
kpr.pchor. k.1/78 1911.12.15
st.sierż. k.2/78
Zapora
st.strz.
k.2/78 1927.01.01
st.uł.
s.3/27 1920.05.10
Lord
kpr.pchor.
1923.02.18
Junak
st.uł.
s.4/27 1923.10.04
st.uł.
s.3/27 1925.12.07
uł.
s.1/27
Litwoch
st.strz.
k.2/78
strz.
k.1/78 1925.07.15
Noc/Nieczaj
chor. D-ca dyw. 1901.02.10
strz.
k.1/78 1925.06.08
Szczara
strz.
k.2/78
1921
Szarotka
san.
1923.11.16
Dąb
uł.
s.1/27 1925.01.09
uł.
s.1/27 1927.02.02
Łabuda
kpr.
s.1/27
1921
Baczewski
strz.
k.3/78 1924.12.04
Maryś
plut.
k.2/78 1900.09.09
uł.
s.2/27
plut.
dow.zgr.
Granat
st.uł.
s.2/27 1922.12.19
uł.
s.2/27 1929.09.08
Pseudonim
Stopień
Oddział
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Ostrowczyce
Padzierna
Marchajewszczyzna
Iwieniec
Iwieniec
Krasne
Iwieniec
Żydowicze
Przemyśl-Pierszaje
Pelikszty
Radomsk
Lublin--Raków
Łubień
Radoszkowice
Chorzewo
Jakuciewo
Zamczyn
Raków
Łubień
Litwa
Kozarezy
Włocławek
Słonim
Horodło
Hrodki
Stołpce
Okińczyce
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-11-04 leśn. Huta
1944-09-18 PW - Żoliborz
1944-11
Kielecczyzna
Moczulin
Kamionka
49Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
UWAGI
40, 176
40, 241
Powązki
4
178
59
40, 169
261 11, 40, 143
202
133
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-28
1944-08-02
1944-08-07
1944-08-22
Wiersze
Pociecha
Lotn.Bielańskie
Lipków
Dw-Gdański
122
66, 119
148
Wiersze
179
60, 40
180
40, 146
40
1944-09-07 Piaski Królewskie
Raków
Sosnowce
Iwieniec
pochowany
Gielniów
Laski
32
40
181
148
61
40
49
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
Ostapiej
162 Ostapiej
Ostapiej
Ostoja
Oszmiański
Oszmiański
Oszmiański
Oszmiański
Pacewicz
Paciejewski
Pałacki
Pałacki
Papliński
Parchimowicz
Pardo
Parzuch
Pastuszko
163 Paszkuć
Pawluczenko
1461 Pawluk
Pawłowicz
Pegen
1024 Pelik
Pełczyński
Pereświat
Perkowski
Piątek
165 Piątkowski
Piekarski
Piekarski
Piekarski
Piekuca
Piesowicz
Piestrzyński
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Kazimierz
Rafał
Jan
Ryszard
Rafał
Jan
Czesław
Franciszek
Tomasz
Wincenty-Witold
Zenon - Leon
Stefan
Feliks-Felicjan
Witold
Edward
Wincenty
Bronisław
Władysław
Antoni
Stanisław
Filip
Aleksander
Władysław
Józef
Adam
Ignacy
Aleksy
Stanisław
Stanisław
Witold
Sołtan
Wacław
Bolesław
Józef
Zenon
Stanisław
Józef
Stanisław
Stefan
Edmund
Karol
Feliks
Jerzy
Pseudonim
Ryś
Dek
Ryś
Stopień
Oddział
kpr.
s.3/27
kpr.
s.2/27
st.uł.
s.2/27
kpr.
s.4/27
Wicher
kpr.
k.2/78
st.strz.
k.1/78
Wiśniewski
kpr.
k.2/78
strz.
k.3/78
st.uł.
s.CKM
uł.
s.1/27
strz.
k.2/78
kpr.
k.2/78
uł.
s.3/27
uł.
s.3/27
Paulo
st.wachm. s.CKM
st.uł.
s.3/27
uł.
s.CKM
Lampart
st.sierż. k.3/78
Olek
plut.
k.3/78
Walet/Sowa
st.uł.
s.2/27
s.1/27
uł.
s.3/27
Radwan
strz.
k.1/78
Dźwig
ppor.pilot 1 bat.78
wachm. s.4/27
uł.
s.2/27
kpr.pdch. k.3/78
J.Szcz.
st.uł.
s.CKM
Piekarz
strz.
k.2/78
st.strz.
k.2/78
Piła
strz.
k.2/78
uł.
s.4/27
st.uł. dow.dyw.
Helski
por.
k.3/78
Data
urodzenia
1913.02.03
1899.12.30
1927.07.05
1903.08.31
1923.04.06
1927.08.19
1926.05.11
1924.04.16
1923.04.23
1927.02.02
1926.06.01
1925
1926.03.30
1885
1920.06.20
1926.05.01
1911.11.11
1925..04.30
1912.11.01
1926.01.27
1919.02.08
1914.06.18
1904.10.21
1926.01.01
1913.07.29
1919.05.12
1902
1922
1924.07.26
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Zielony Łuh
Naliboki
Naliboki
Nowosiółki
Czesławowo-Raków
Węglowszczyzna
Raków
Raków
Lucyna
Chimorody
Raków
Raków
Suła
Łomża
Jadwisin
Stefanin
Wydrycze
Raków
Stołpce
Łuck
Łódź
Wielgomłyny
Słonim
Koperówka
Słonim
Kliszów
Warszawa
Dubasze
Raków
Strychowce ?-Raków
1922
Gorlice
1908.03.20 Białystok
50Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
40
40
1944-08-07 Lipków
1944-09-29 Jaktorów
1944-10-13 Żyrardów
Wiersze
Budy Zosine
Żyrardów
119
122
41
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-02 Pociecha
Budy Zosine
Budy Zosine
Laski
122
122
50
1944-09-08 Pilaszków
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Powązki
Laski
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
63
14, 53
122
119
Słonim
64
14, 182
14
102
261
1944-09-03 Truskaw
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Wiersze
Laski
119
65
50
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
Pietraszkiewicz
166 Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
167 Pietraszkiewicz
1037 Pietrucka
168 Pietrucka
169 Pietrucki
Pietrucki
170 Pietrucki
171 Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
172 Pilarski
Pilch
173 Pisarów
174 Piszczek
Piwiński
175 Piwowarczyk
Pizyntron
Plewa
Plewako
Pliskowski
Pławecki
Pocejkowicz
176 Podgóreczny
Pohudo
Pokowski
Polak
1056 Polak
Polak
Polanica
2014-09-20
Imię
Czesław
Jan
Józef
Michał
Mieczysław
Stanisław
Wanda
Alina
Aleksander
Antoni
Bolesław
Edmund
Emil
Józef
Konstanty
Stanisław
Adolf
Julian
Stanisław
Roman
Bronisław
Paweł
Jan
Zygmunt
Józef
Karol
Józef
Marian
Antoni
Stefan
Albert
Eugieniusz
Jan
Józef
Imię ojca
Antoni
Pseudonim
strz.
strz.
strz.
Cichy
strz.
Leon
plut.
st.strz.
Kapturek
uł.
Genowefa
san.
Jawor
por.
kpr.
uł.
Modrzew
plut.
kpr.
strz.
Nadzieja
plut.
Zew
ppor.
Góra-Dolina
por.
Julek
strz.
Pogoń
kpr.
st.uł.
Kazik
plut.pchor.
st.uł.
kpr.
st.strz.
kpr.
Lolek+Bicz
st.uł.
Groźny
wachm.
Żbik
st.uł.
Lis
uł.
Prymus
st.sierż.
st.strz.
Klon
uł.
Olcha
kpr.
strz.
Pikolo
Melchior
Wincenty
Kazimierz
Karol
Adolf
Antoni
Antoni
Jan
Jakub
Adam
Filip
Władysław
Józef
Stopień
Oddział
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
s.4/27
k.1/78
s.4/27
s.4/27
s.4/27
k.3/78
s.4/27
s.4/27
s.4/27
k.1/78
s.4/27
dow.zgr.
D-ca zgr.
k.2/78
s.3/27
s.2/27
dow.zgr.
s.CKM
s.2/27
k.2/78
k.2/78
s.1/27
dow.zgr.
s.3/27
s.2/27
k.2/78
k.1/78
s.3/27
s.3/27
k.2/78
Data
urodzenia
1923.05.15
1920.04.25
1924.08.03
1924.01.21
1913.10.20
1922.02.27
1924.06.10
1924.09.20
1909.03.13
1926
1912.01.01
1917.10.01
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
Raków
Raków
Raków
Raków
Felicjanowo
Raków
Wasiszki
Sieczkowszczyzna
Wasiszki
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
Wasiszki
Wasiszki
1922.06.05
1911.08.01
1915.03.15
1914.05.22
1928.02.12
1920.04.09
1925
1913.03.05
Miejszty
Wasiszki
Lublin
Wisła
Raków
Stołpce
Stołpce
Kostryń Lub.
1925.10.18
1905.12.12
1926.07.08
1920.02.20
1927.02.02
1913
1908.02.12
1924.03.10
1922.07.14
1917.04.25
1924.09.18
Połoczanka-Raków
Gliniszcze
Kamień
Wasiszki
Zaostrowiecze
Mołodeczno
Ufa
Ciesnowa
Dzierzby
Ciesnowa
Rugajce
51Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
UWAGI
183
40, 121
11, 184
185
186
57
57, 87
38
122
201
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
63
67
68, 40
40, 69
70, 40
206
40
40, 62
40, 71
1944-11-04 leśn. Huta
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-09-29 PW - Żoliborz
1944-10-15 Pniewy
Powązki
40
11
187
11, 40
51
Lp
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
Sygn.
Nazwisko
AAN
178
1066
179
1075
180
1076
Poliński
Połoczański
Połoczański
Popławski
Popławski
Porczykiewicz
Potalej
Potalej
Potalej
Potapowicz
Potapowicz
Poznański
Pracz-Praczyński
Prokopowicz
Prończuk
Prończuk
Protasewicz
Protasewicz
Prudzienica
Przybyłowski
Przystrom
Puchacewicz
Pupko
Pupko
Pupko
Pupko
Purowski
Puzimowski
Pytłowski
Radziwoń
Rafalski
Rafalski
Rahoza
Raja
2014-09-20
Imię
Jerzy
Alfred
Olgierd
Bolesław
Kazimierz
Jan
Julian
Marian
Michał
Jan
Piotr
Jan
Hilary
Jan
Roman
Wacław
Antoni
Stanisław
Józef
Czesław
Robert
Kazimierz
Bronisław
Leokadia
Michał
Władysław
Edward
Stanisław
Zygmunt
Marian
Antoni
Fabian
Józef
Antoni
Imię ojca
Pseudonim
Kosynier
Julek
Ojciec
Michał
Michał
Karol
Dzik
H.M.
Antek
Ksawery
Sokół
Przybyła
Edward
Kula
Julian
Makary
Hipolit
Aleksander
Lidzia
Krzak
Wróbel
Marek
Drzymała
Doktor
Fab
Hazetycki
Stopień
uł.
kpr.
strz.
kpr.
kpr.
st.uł.
strz.
strz.
strz.
uł.
strz.
uł.
ks. mjr
strz.
uł.
uł.
strz.
st.strz.
kpr.
st.strz.
st.uł.
wachm.
kpr.
Oddział
s.1/27
s.CKM
k.2/78
s.CKM
s.2/27
s.3/27
k.2/78
k.3/78
k.1/78
s.CKM
k.2/78
s.4/27
dow.zgr.
k.1/78
s.3/27
s.3/27
k.3/78
k.2/78
s.CKM
k.1/78
s.CKM
dow.zgr.
s.1/27
kwat.
st.uł.
s.2/27
st.uł.
s.2/27
uł.
s.CKM
st.uł.
s.3/27
uł.
s.3/27
plut.pchor. żand
plut.san. s.3/27
plut.
uł.
s.2/27
kpr.
s.2/27
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1914.09.09
1913.09.08
1917.07.07
1921.11.18
Ilja
Iwieniec
Giliki
Czyszewicze
1924.06.05
1926.08.16
1922.05.10
1925.09.15
1927.11.08
1925.01.03
Zaborze
Zaborze
Zaborze
Wygonicze
Wygonicze
Wiśniewo
1924.11.03
1921.09.28
1924.06.01
1924.03.03
1920.10.23
1924.09.03
1923.10.14
1917.02.20
1889
1913.09.08
1920.05.18
1923.01.21
1920.10.02
1921.03.24
1924.01.09
Borek
Goniądz
Goniądz
Raków
Konoplicze
Zabrodzie
Raków
Szczepki
Nowiki
Iwieniec
Bakszty
Iwieniec
Iwieniec
Karolin
Rajowszczyzna
Pauszyn
Olszaniec
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-08-31 Pociecha
pochowany
UWAGI
106
40
1945-01 Brześć
1944-08-07 Lipków
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
119
72
53, 188
1944-08-03 Truskawka
1944-09-15 PW - Czerniaków
Wiersze
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-09-27 Wiersze
Powązki
1945-05
52Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
73, 40
74, 189
Fallingbostel
53
1944-09-29 Jaktorów
1903.01.17 Ostrów Mazow.-Stołpce
1922.12.12 Humienowszczyzna
18
242
1944-09-18 PW - Żoliborz
1944-09 PW - Żoliborz
Budy Zosine
119
14, 191
11, 192
193
52
Lp
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
Sygn.
Nazwisko
AAN
181
182
1088
183
184
185
186
187
188
1107
1118
1126
189
1130
190
191
Rak
Ratyński
Redko
Rejowski
Rejowski
Rojko
Rojko
Roman
Roman
Romanowicz
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romejko
Romejko-Hurko
Romel
Ropania
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rusiecki
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rybiński
Rybka
Rydliński
2014-09-20
Imię
Stanisław
Stanisław
Stanisław
Edward
Franciszek
Stanisław
Wawrzyniec
Karol
Wincenty
Kazimierz
Antoni
Bronisław
Franciszek
Marian
Stanisław
Alina
Jan
Stanisław
Kazimierz
Albert
Antoni
Bolesław
Mieczysław
Weronika
Władysław
Bolesław
Leopold
Maciej
Roman
Stanisław
Tadeusz
Jan
Franciszek
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Konstanty
Jan
Jan-Mikołaj
Józef
Józef
Ryba
Kajtek
Mucha
Sęp
Sęk
strz.
kpr.
ppor.
plut.
kpr.
kpr.
kpr.
st.sierż.
plut.
kpr.
uł.
strz.
plut.
strz.
sierż.
st.uł.
kpr.
st.uł.
strz.
kpr.
kpr.
uł.
st.strz.
ł ączn/san
strz.
plut.
st.strz.
st.strz.
plut.
strz.
strz.
strz.
kpt.
strz.
k.3/78
k.1/78
s.4/27
żand
s.2/27
s.2/27
s.2/27
k.1/78
s.1/27
s.1/27
Góralski
Stanisław
Kalikst
Wicher
Kędzior
Paweł
Stanisław
Korek
Zdolny
Stanisław
Jan
Bułeczka
Gawroński
Gawron
Wrzos
Paweł
Władysław
Stanisław
Stanisław
Stanisław
Jerzy
Antoni
Lampart
Kołyska
Żbik
Rybka
Jerzyna
Tadek
Kula
k.3/78
zw/78
k.3/78
k.2/78
s.4/27
s.4/27
k.2/78
k.1/78
s.3/27
s.3/27
s.3/27
k.1/78
kwat.
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
s.3/27
k.3/78
k.2/78
k.3/78
dow.
k.1/78
Data
urodzenia
1926.11.12
1916.08.14
1910.09.23
1924.04.28
1926.01.03
1913.01.28
1925.05.03
1912.10.01
1920.12.15
1927.02.06
1922
1912
1923.06.27
1926.08.12
1921.08.31
1899.08.28
1926.01.09
1926.02.17
1921.06.15
1925
1926.03.02
1922.04.23
1924.09.02
1922.06.20
1926.01.13
1925.06.24
1905
1918.03.23
1926.04.13
1926.10.24
1918.06.07
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
Sosnowce
Wilno
Żytno
Barcice Dolne
Barcice Dolne
Denisy
Zieniewicze
Kamień
Dalidowicze
Derewna
Zalesie
40
194
40
40, 226
40,182,209
190
171
40, 195
1944-07-28 Dziekanów Niem.
Kiełpin
Raków
Zalesie
Dąbrowa
Wilno
Astrachań
Rybczany
40
40
40, 58
40, 252
Tołkaczowszczyzna
Gudele
Szeleszewszczyzna
Żebrowszczyzna
Tołkaczowszczyzna
Oleszki
Raków
Wilno-Iwieniec
Raków
Raków
Raków
Jarszewicze
Libusza
Jachimowo
53Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
UWAGI
40, 123
40, 196
197
245
40, 169
11, 198
53
199
148
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
40, 200
119
244
122
53
Lp
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
Sygn.
Nazwisko
AAN
192
193
1150
1151
194
195
Ryłkiewicz
Rymaszewski
Rynkiewicz
Ryszkiewicz
Rywałko
Sabiłło
Sabiłło
Sadowski
Sadowski
Sadowski
Sahajdakiewicz
Sahajdakiewicz
Samojło
Samotyja-Lenczewski
196
197
198
199
200
201
Sawaściuk
Sembrowicz
Sielicki
Siemaszko
Sieńko
Siewruk
Sikorski
Skoczeń
Skopiec
Skraho
Skrodzki
Skurat
Sławocin
Słowacki
Smólski
Smólski
Smucki
Sobolewski
Sokołowski
Solarz
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Jan
Henryk
Mikołaj
Michał
Michał
Paweł
Izydor
Witold
Izydor
Kazimierz
Jan
Stanisław
Zbigniew
Stanisław
Jan
Antoni
Zygmunt
Antoni
Władysław
Józef
Mikołaj
Józef
Waldemar
Mikołaj
Wincenty-Witold-Mikołaj
Aleksander
Jan
Franciszek
Jerzy
Wacław
Aleksander
Witold
Władysław
Bronisław
Wacław
Jan
Antoni
Michał
Lolek
Edward
Bronisław
Wincenty
Stanisław
Franciszek
Konstanty
Wincenty
Stefan
Stanisław
Pseudonim
Gołąb
Witek
Kubiak
Jim
Stary
Rogulski
Mik
Kola
Mały
Sęk
Mróz
Grot
Góra
Agawa
Iskra
Delfin
Bronek
Sawoj
Stopień
Oddział
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1913.12.31 Surciny
1913.04.29 Gródek
1922.06.22 Woronki
plut.
CKM
kpr.
k.1/78
kpr.
s.1/27
uł.
s.1/27
strz.
k.1/78
strz.
k.2/78
1925
Raków
strz.
k.2/78 1909.10.07 Iwieniec
st.sierż. k.3/78 1907.04.28 Raków
st.uł.
s.3/27 1926.02.29 Radoszkowice
st.uł.
s.3/27 1923.03.04 Bucki
plut.
k.2/78 1917.06.04 Skomoroszki
st.strz.
k.2/78 1922.10.10 Skomoroszki
st.strz.
k.3/78 1918.01.09 Lida
wachm. dow.dyw. 1918.06.01 Tracewicze
kpr.
k.3/78
1917
Raków
uł.
s.1/27
uł.
kwat. 1931.01.28 Gardziewicze ?
st.strz.
k.1/78 1926.05.06 Szykucie-Kamień
strz.
k.3/78
Wygonicze
strz.
k.1/78 1924.03.30 Raków
st.strz.
k.2/78 1924.03.24 Wilno
uł.
s.CKM 1924.01.01 Baranowicze
uł.
s.CKM 1922.07.01 Dereczyn
st.uł.
s.1/27 1908.10.20 Marchajewszczyzna
uł.
s.4/27 1916.08.20 Skrodczyzna
st.sierż. s.CKM 1920.11.10 Łubień
st.uł.
s.3/27
st.uł.
s.4/27
Słonim
uł.
s.1/27 1926.09.03 Mołodeczno
st.uł.
s.1/27 1923.05.08 Padzierno
uł.
s.CKM
Naliboki
st.sierż. k.3/78 1905.12.12 Łuczyce
kpr.
k.3/78
Chotów
uł.
s.3/27
Słonim
54Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
251
53
53
169
40
53
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-08-18 Pociecha
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
77, 201
122
211
11
119
40
40
40, 78
243
1944-08-21 Dw-Gdański
53
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-09-29 Jaktorów
230
Powązki
54
Lp
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
Sygn.
Nazwisko
AAN
203
204
1259
205
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sończyk
Sosnowski
Sosnowski
Stachiewicz
Stadnicki
Staniuszko
Stecki
Stefko
Stomal
Stopa
Strzałkowski
Stupkiewicz
Stupkiewicz
Stupkiewicz
Sudakiewicz
Sudnik
Sudnik
Sudnik-Hrynkiewicz
Suhak
Sulczyk
Synaszko
Szachnowski
Szadkowska
Szakalis
Szalkiewicz
Szalkiewicz
Szantyr
Szantyr
Szantyr
2014-09-20
Imię
Józef
Maciej
Michał
Mikołaj
Tadeusz
Kazimierz
Józef
Romuald
Jan
Władysław
Józef
Mikołaj
Halina
Józef
Jan
Donald
Bolesław
Franciszek
Wincenty
Mieczysław
Józef
Witold
Stefan
Antoni
Michał
Józef
Jan
Jadwiga
Stanisław
Bolesław
Jan
Eugieniusz
Leonard
Piotr
Imię ojca
Antoni
Bolesław
Jan
Kazimierz
Maciej
Stanisław
Walerian
Pseudonim
Stopień
strz.
uł.
Micio
kpr.
uł.
uł.
uł.
Marchewka
kpr.
uł.
strz.
Murat
strz.
Szczupak
plut.
Nowina
ppor.
Janina
san.
Żubr
st.uł.
strz.
kpr.
Sopiniak
st.strz.
Juń
st.strz.
strz.
uł.
Filipczyk
strz.
wachm.
Sowa
plut.pchor.
st.strz.
uł.
uł.
Wilk
kpr.
Jadzia
san.
Adaśka
strz.
plut.
plut.
Wyrwidąb
uł.
Orzeł
st.uł.
Niemen
st.uł.
Oddział
k.3/78
s.1/27
s.CKM
s.1/27
s.1/27
s.2/27
s.2/27
s.4/27
k.3/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
szp.pol.
s.4/27
k.2/78
k.3/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
s.2/27
k.2/78
d-ca tab.
żand.
k.1/78
s.1/27
s.CKM
s.2/27
szp.pol.
k.3/78
k.1/78
s.2/27
s.2/27
s.2/27
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1925.03.27 Ogrodniki
Jankowicze
1926
Mirelki ?
1944-09-29
Jankowicze
1924.06.19 Ciechanowa Słoboda
1926.11.02 Dereczyn
1944-09-29
1923.06.19 Iwieniec
1944-09-29
1925.09.07 Iwieniec
1922.07.10 Kuczkuny
1925.12.10 Rubieżewicze
1944-08-22
1922.01.25 Iwieniec
1916.11.20 Łuniniec
1904
Stołpce
1944-09-29
1922.08.02 Starzynki
Starzynki
Łubień
1926.06.18 Raków
1922.06.04 Raków
1909.01.14
1926.01.27
1893.12.20
1902.01.01
1922.02.23
1925.09.06
1919.04.27
1925.05.01
1922
1917.05.22
1923.03.27
1925.02.18
1924.01.08
Iwieniec
Raków
Zbycin
Dzienisowszczyzna
Ruczyn-Downary
Stołpce
Michalewszczyzna
Pabianice
Baranowicze
Zaborze
Karolin
Karolin
Rajca
Leśna
Kossów
55Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
203
Żyrardów
Budy Zosine
79, 122
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Budy Zosine
130
122
122
Dw-Gdański
Powązki
Sochaczew
Sochaczew
96
80
132
66
134
40, 81
135
82
253
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
40
83, 246
86
40
223
53
119
53
119
55
Lp
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
Sygn.
Nazwisko
AAN
206
1291
1296
207
Szawłowski
Szawłowski
Szawłowski
Szczejewski
Szczyt
Szczyt
Szemiot
Szostak
Szpak
Szpakowski
Szućko
Szulakowski
Szulc
Szunejko
Szunejko
Szwodzień
Szybowski
Szydłowski
Szydłowski
Szydłowski
Szykoniewicz
Szykuć
Szymański
Szymański
Szymański
Szymiel
Śmiejan
Świętych
Świrski
Tarajkowicz
Tarajkowicz
Tarajkowicz
Tarajkowski
Tarajkowski
2014-09-20
Imię
Bolesław
Dominik
Władysław
Julian
Michał
Mikołaj
Mikołaj
Jan
Aleksander
Edward
Edward
Henryk
Eugieniusz
Kazimierz
Kazimierz
Wacław
Stanisław
Józef
Stanisław
Zygmunt
Paweł
Julian
Józef
Henryk
Władysław
Władysław
Rafał
Wojciech
Paweł
Mieczysław
Piotr
Walenty
Czesław
Dominik
Imię ojca
Pseudonim
Szczyt
Jelonka
Fab
Michał
Kmicic
Szaruga
Ząb
Trop
Zybcio
Wincenty
Hipolit
Kazimierz
Skwir
Brzoza
Stopień
Oddział
uł.
kpr.
strz.
kpr.
uł.
uł.
plut.
kpr.
strz.
kpr.
kpr.
uł.
kpr.
st.uł.
plut.
uł.
plut.
plut.
st.strz.
st.uł.
strz.
st.strz.
uł.
kpr.
uł.
sap.
st.uł.
strz.
strz.
kpr.
st.uł.
uł.
st.strz.
st.strz.
s.CKM
k.1/78
k.3/78
s.1/27
s.3/27
s.3/27
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1910
Januszkiewicze
1907.09.08 Łubień
1925.03.11 Jasionowszczyzna
Iwieniec
Karolin
1915.02.03 Pabianice
k.2/78
k.3/78
s.2/27
s.4/27
s.3/27
k.2/78
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
k.2/78
k.2/78
s.CKM
k.1/78
k.1/78
s.1/27
s.2/27
s.3/27
k.3/78
s.1/27
1920.08.23
1916.05.10
1925.07.05
1918.10.13
Śleszyn
Pietrakowicze ?
Stołpce
Borek
k.1/78
s.4/27
s.2/27
s.4/27
k.2/78
k.2/78
1925.02.13 Zahorce
1914.02.01 Sieczkowszczyzna
Zamościany
1920.04.04 Sieczkowszczyzna
1924.03.05 Raków
1922.04.22 Wielkie Krzywicze
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
1945
Obóz Altengrabow
1944-09-03 Truskaw
Wiersze
UWAGI
12
137
66
40
1920.12.08 Juszkiewicze
Naliboki
1944-09-01 Pociecha
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
119
122
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-30 Żyrardów
Budy Zosine
Żyrardów
215
122
41
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
1944-09-01 Pociecha
1916.07.16 Humińczyno ?
1922.08.12 Humińczyno ?
1926.03.28 Raków
Sierkule
1924.11.13 Pietrowszczyzna
Iwieniec
1925.03.03 Mozolewszczyzna
1923.01.01 Mozolewszczyzna
1899.03.15 Mozolewszczyzna
Iwieniec
56Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
40
1944
Obóz Altengrabow
138
1945
Wojsko Polskie front.
37
Pociecha
1944-10-04 Lasy Brudzewickie
1944-09-15 PW - Czerniaków
40
18, 139
56
Lp
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
Sygn.
Nazwisko
AAN
208
1323
209
210
1372
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarasucha
Tatarzycki
Tondera/Tondero
Towpierko
Traszyn
Trenczyn
Trościanko
Truszczyński
Tryzna
Tryzna
Trzmiel
Tulejko
Tumiłowicz
Tuplewicz
Ugara
Utykański
Wachowicz
Walter
Warakomski
Warakso
Waratyński
Warchomicz
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wieliczko
Wieliczko
Wielki
Wierszył
Wilczek
Wilkowski
Wilniewiec
2014-09-20
Imię
Henryk
Jerzy
Józef
Emil
Henryk
Włodzimierz
Józef
Józef
Antoni
Mieczysław
Piotr
Zbigniew
Władysław
Józef
Hipolit
Franciszek
Feliks
Stanisław
Krzysztof
Janek
Mieczysław
Donat
Konstanty
Mieczysław
Józef
Leon
Wincenty
Witold
Zenon
Franciszek
Zbigniew
Olgierd
Władysław
Imię ojca
Aleksander
Pseudonim
Gruby
Sokół
Franciszek
Jankowski
Motor
Wąs
Józef
Marcin
Paweł
Lucjan
Motor
Wicio
Wierszuł
Michał
Grzmot
Stopień
Oddział
strz.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
uł.
kpr.
kpr.
strz.
uł.
uł.
uł.
strz.
st.uł.
plut.
strz.
strz.
uł.
kpr.
st.uł.
st.strz.
kpr.
strz.
strz.
st.uł.
strz.
kpr.
kpr.
uł.
strz.
pchor.
strz.
plut.
plut.
k.3/78
k.2/78
k.2/78
k.3/78
k.2/78
s.CKM
s.2/27
s.2/27
k.3/78
s.3/27
s.1/27
s.1/27
k.3/78
s.3/27
k.3/78
k.1/78
k.2/78
s.2/27
k.1/78
s.3/27
k.1/78
k.3/78
k.3/78
k.1/78
s.1/27
k.1/78
k.2/78
s.3/27
s.1/27
k.2/78
k.2/78
k.2/78
żand.
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1928.01.02 Michałowo/Raków
Wasiszki
1925.08.12 Januszki
1924.05.12 Witoldów
1926
Ogrodniki
Zamościany
1922.05.01 Derewna
1925.06.13 Nieśwież
1925
Pietryłowicze
1917.06.11 Jankowce
Sierkule
Mozalewszczyzna
1912.11.01 Hradki
1926.10.29 Świerynowo ?
Downary
1923.05.14 Czyżew
Iwieniec
1921(2) Łódź
1922.02.27 Sieleniewszczyzna ?
1917.07.10 Dziawgi
1925.01.16 Krzywicze
Bryniczewo
1921.12.13 Pietysze
1911
Franciszkowo
1911.11.14 Franciszkowo
1889.01.20 Ciesnowa
1922.09.16 Barżdo ?
1924.12.11 Hołówka ?
1918.01.03 Wilno
1929
Słonim
Stołpce
1918.03.12 Podlaskowo
57Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
1944-09-29 Jaktorów
40, 53
1944-09-02 Pociecha
Laski
1945-01 Obóz Altengrabow Altengrabow
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-28 Nad rz.Utrata
1947
12
140
40, 141
216
Poznań
144
217
1944
Puszcza Kampinoska
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
140
50, 247
Budy Zosine
122
142
104
11, 14, 145
1944-08-29 Pociecha
1944-09-07 Piaski Królewskie
Wiersze
14
32, 157
57
Lp
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
Sygn.
Nazwisko
AAN
211
212
213
214
1424
215
Winiuch
Wiśniewski
Witkowski
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojnicz
Wojno (Woyno)
Wojtkiewicz
Wojtuszko
Wolski
Wolski
Wołosewicz
Wołyniec
Woropaj
Woropaj
Woźniak
Wójciak
Wróbel
Wróbel
Wychot
Zadrejko
Zadrejko
Zadrejko
Zadrejko
Zajączkowski
Zakrzewski
Zakrzewski
Zaleski
Załucki
Zaorski
2014-09-20
Imię
Konstanty
Stanisław
Stanisław
Franciszek
Józef
Piotr
Zygmunt
Stanisław
Wacław
Józef
Stanisław
Jan
Jan
Aleksander
Michał
Stanisław
Michał
Jan
Paweł
Adam
Stanisław
Bronisław
Józef
Stanisław
Albert
Mieczysław
Stanisław
Walerian
Jan
Józef
Leonard
Andrzej
Józef
Eugeniusz
Imię ojca
Pseudonim
Leon
Henryk
Ignacy
Wawrzyniec
Leon
Zygun
Wojski
Brzoza
Wojtek
Władysław
Józef
Jastrząb
Świerk
Dybicz
Szpak
Władysław
Łoś
Ochota
Michał
Michał
Bystry
Waluś
Dąb
Ryś
Władysław
Bronisław
Wielopolski
Stopień
Oddział
strz.
strz.
kpr.
st.strz.
strz.
kpr.
st.uł.
kpr.
st.sierż.
strz.
kpr.
strz.
st.sierż.
por.
uł.
kpr.
kpr.
kpr.
kpr.
strz.
strz.
uł.
uł.
st.strz.
uł.
strz.
strz.
st.strz.
plut.
st.uł.
strz.
k.3/78
k.3/78
k.2/78
k.1/78
k.3/78
k.3/78
s.CKM
k.3/78
k.3/78
k.2/78
s.CKM
k.3/78
k.2/78
kwat.
s.3/27
s.2/27
s.1/27
k.1/78
s.CKM
k.3/78
k.2/78
s.2/27
s.3/27
k.2/78
s.1/27
k.1/78
k.1/78
dow.bat.
żand.
s.1/27
k.3/78
uł./sierż.
uł.
k.3/78
s.CKM
Data
urodzenia
1923.01.23
1909
1924.06.15
1928.05.28
1921.08.22
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Raków
Raków
Radoszkowice
Raków
Raków
Raków
Raków
Mołodeczno
1921.12.04
1916.10.16
1922.11.26
1910.05.25
1911.11.01
1925.01.03
1916.01.10
1921.09.21
1912.02.19
1909.05.15
1926.07.23
1927.11.20
Howieczno-Sudniki
Bielica
Zamoście
Szostaki
Wierchnia Tojmia
Radoszkowice
Łoźniki
Karolin
Dubniki
Naliboki
Haszlamki ?
Litwa
Sucheczka ?
1928.10.07 Radoszkowice
1921.11.21 Raków
1925.01.15 Dalidowicze
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
40
40
1944-11-04 lesn.Huta
40
40, 53
40
147
148
1944-09-29 Jaktorów
1944
Budy Zosine
15
14, 40, 150
40
Kielecczyzna
14
151
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
1944-08-21 Dw-Gdański
1922.03.25 Dalidowicze
1925.10.04 Dalidowicze
Stołpce
1917.03.10 Wirłowicze
1922.07.17 Wirłowicze
1929.03.30 Warszawa
1925.03.19 Łabuciszki
1925.08.26 Władysławów
58Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
40, 53, 169
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
119
40, 169, 212
58
Lp
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
Sygn.
Nazwisko
AAN
217
1455
1406
218
219
Zawierucha
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdunkiewicz
Zemsta
Zieliński
Zienkiewicz
Zieńczyk
Ziółkowski
Zmaczyński
Znakrewicz
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zuchniewicz
Zujewska
Zujewska
Zwierko
Zybryk
Zygmański
Żakowski
Żakowski
Żdanowicz
Żdanowicz
Żebrowski
Żołnierkiewicz
Żuchowicz
Żuk
Żukowski
Żulis
Żurniewicz
Żwirko
2014-09-20
Imię
Aleksander
Antoni
Czesław
Zenon
Czesław
Antoni
Zbigniew
Mikołaj
Antoni
Stanisław
Adolf
Wiesław
Antoni
Józef
Stanisław
Wojciech
Feliks
Aleksandra
Maria
Jan
Jan
Ryszard
Alfred
Zdzisław
Antoni
Rajmund
Zdzisław
Kazimierz
Walerian
Józef
Bolesław
Henryk
Marian-Witold
Cyryl
Imię ojca
Stanisław
Stefan
Pseudonim
Nieśmiały
Drzo, Dżo
Stanisław
Kola
Wincenty
Kropka
Piotr
Żmijewska
Janek
Anatol
Pietruszka
Władysław
Opończa
Żuk
Saturn
Zagłoba
Stopień
Oddział
kpr.
s.2/27
st.uł.
s.1/27
uł.
s.2/27
st.uł.
s.2/27
strz.
k.1/78
uł.
s.1/27
uł.
s.2/27
ppor.
k.3/78
uł.
s.CKM
st.uł.
s.CKM
st.uł.
s.2/27
plut.
k.1/78
plut.
s.CKM
uł.
s.1/27
uł.
s.2/27
uł.
s.3/27
strz.
k.2/78
san.
s.3/27
san.
s.3/27
st.uł.
s.4/27
uł.
żand.
uł.
s.3/27
uł.
s.2/27
strz.
k.2/78
st.uł
s.1/27
uł.
s.4/27
strz.
k.2/78
strz.
k.3/78
st.sierż. k.1/78
kpr.
s.3/27
kpr.pchor. k.1/78
uł.
s.2/27
st.strz.
k.3/78
strz.
k.1/78
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
Radoszkowice
1924.08.15 Kamień
1920.12.12 Nowy York USA
1919.12.12 Radziewszczyzna
Mozolewszczyzna
Mozolewszczyzna
1923.08.07 Tomaszów Maz.
1944-08-22 Dw-Gdański
1915.02.15 Wazgieły
1921
Puhacze
Brzóziec ?
1925
1928.09.17 Raków
Wołma
Wołma
1924.04.16 Rudziewszczyzna
1923.06.15 Zołotary
1922.03.20 Konoplicze
Wołma
1903.07.07 Andryjewszczyzna ?
Iwieniec
1920.10.10 Chomicze
1944-09-28 Nad rz.Utrata
1924.03.08 Wasilewicze ?
1944-11-04 lesn.Huta
Kamionka
1921.07.20
1923.01.02 Kuźnia Świętokrzyska
1925.12.08 Dziawgi
1924.05.29 Skiporowce
1922.05.21
1909.12.01
1919.08.28
1911.12.18
1926.12.22
1926
1924.03.30
Wolbrom
Łódź-Derewna
Słoboda
Stołpce
Raków
Karolin
59Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
UWAGI
148
152
53, 153
40
14
14, 40, 154
85
143
11, 40
11, 249
155
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-10 Brzozówka
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
Budy Zosine
122
9, 40, 156
122
122
59
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
916
917
918
919
920
921
922
923
220 Żybul
221 Żybul
Żybul
222 Żydowicz
Żyliński
Żyliński
Żywicki
Żywiczko
Imię
Aleksander
Jan
Wacław
Wincenty
Kazimierz
Stanisław
Wiktor
Józef
Imię ojca
Adam
Justyn
Jan
Tytus
Józef
Pseudonim
Ryś
Czako
Chodakowski
Cukierek
Stopień
Oddział
uł.
st.strz.
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
uł.
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.2/78
k.1/78
s.2/27
Data
urodzenia
1922.10
1927.08.06
1920.03.08
1920.07.10
1921.01.30
1924.01.14
1926
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Bosmany ?
Wołma
Kondratowszczyzna
Mońki-Raków
Nieśwież
Raków
Tołkaczowszczyzna
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
1944-08-22 Dw-Gdański
Laski
UWAGI
119
40, 248
40
173
Pozycji - 922 (brak pozycji 801)
Stron - 28
Poległych - 250
2014-09-20
60Część III
Stan na dzień 26.07.1944 r. ze zmianami do dnia 17.01.1945 r.
60
Uwagi do „Części III”
spisu żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej.
Nr
Treść uwagi i numer pozycji spisu
uwagi
1
Ciężko ranny pod Truskawką 3-8-44. Zmarł w szpitalu polowym w Laskach. Poz. 7
2
Także: „Stasinek”, „Zawisza”. Poz. 10.
3
Także: „Warta”. Oficer wyszkolenia. Poz. 11.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
W Powstaniu Warszawskim walczył też w Zgrupowaniu „Żaglowiec”.
Zmarł w szpitalu powstańczym. Poz. 13, 539.
Także: „Blizna”. „Jadwiga”. Obecnie: Sławińska. Poz. 29.
Lekarz, komendant szpitala polowego. Poz. 31.
D-ca kompanii. Nazwisko nie potwierdzone. Poz. 32. Patrz uwaga 263!
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 47631. Poz. 321.
Odznaczony Krzyżem Walecznych. Poz. 37, 253, 535, 910.
Zmarł z ran w obozie jenieckim Solsenburg. Poz. 41.
W Powstaniu Warszawskim walczył też w Zgrupowaniu „Żaglowiec. Poz.
Zmarł w obozie jenieckim Altengrabow Stalag XI-A. Poz. 404, 785, 826.
D-ca pocztu sztandarowego. Poz. 83.
D-ca plutonu. Poz.
Także: „Sokół”. Od 24-04-44 kwatermistrz. Na grobie imię KAZIMIERZ. Poz. 861.
Szef zaopatrzenia. Poz. 118.
Także: „Skiba”. Poz. 125.
W Powstaniu Warszawskim walczył też w Zgrupowaniu „Parasol”
na Czerniakowie. Poz. 135, 141, 660, 813.
Także: „Słaniewicz”, „Pilot”. Poz. 136.
Felczer. Poz. 139
D-ca zwiadu konnego. Poz.143.
Z-ca d-cy szwadronu. Poz. 151.
Także: „Myszkin”, „Halszka”. Poz. 156.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46073. Przeżył. Poz.36.
Także: „Czykierda”. W walkach na Żoliborzu 2 razy ranny, traci nogę. Poz.177.
Obecnie: Kolna. Poz.178.
Także: „Miecznikowski”. Poz.185.
Także: „Łobacz Edward”. Poz.190.
Szef kompanii. Poz.193.
D-ca szwadronu CKM. Poz.194.
Zginął w Wierszach od bomby lotniczej. Poz.198.
Poległ w natarciu na tartak w Piaskach Królewskich. Poz.209, 568, 847.
Zamordowany przez Niemców w więzieniu we Włoszczowie lub Jędrzejowie. Poz.223.
Także: „Mikołaj” i Kola”. Szef batalionu.
Był w obozie jenieckim Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45971. Poz.225.
Także: „Hanka”. Hałaburda-Pławecka z d. Jaszczołd-Howorko. Poz.228.
Także: Kuberno lub Roberno. Poz.137.
Poległ na froncie w Wojsku Polskim w 1945 r. Poz.250, 807.
D-ca szwadronu. Poz.389, 617.
Obecnie: Łukaszewicz. Poz.255.
Walczył na Kielecczyźnie. Poz.
Ranny: 29-9-44 Jaktorów. Zmarł w szpitalu w Żyrardowie. Poz.282, 583, 798.
Także: „Wańka”, „Miekiennik”. Poz.283.
Także: „Kola”. Poz.304.
Z-ca d-cy plutonu. Możliwa pisownia nazwiska – Mecheda. Poz.482, 483.
Łącznik. Poz.340.
Zamordowana przez Niemców. Poz.341.
Goniec. Możliwa data urodzenia: 29.06.1928. Poz.345.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
61
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Ciężko ranny pod Bokowem 5-11-44. Po amputacji ręki ukryty na „melinie”.
Aresztowany przez Niemców, rozstrzelany i pochowany w nieznanym czasie i miejscu. Poz.347.
Także: „Kazimierz”. Poz.348.
Zmarł z ran w szpitalu w Laskach. Poz.353, 358, 432, 433, 491, 587, 823.
Szef szwadronu. Ranny 3-9-44 w Marianowie. Poz.358.
Także: „Drucik”. Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A.. Przeżył. Poz.374.
Ranny: 29-9-44 Jaktorów. Poz.
Obecnie: Kazimierska. Poz.402.
Także: „Wiktor”. D-ca 2 komp. 78 pp. Od 16-8-44 do 29-9-44 d-ca batalionu 78 pp. Ranny: 22-8-44 pod Brzozówką i
29-9-44 pod Jaktorowem. Data i miejsce urodzenia podane w spisie na podstawie dokumentów. Urodzony w
grudniu 1916 r. w miejscowości Świercze. Poz.406.
Także: „Albercik”. Poz.414.
Ułan do spraw gospodarczych. Poz.615, 616.
Zwiad konny. Poz.479, 691.
Także: „Szary”. D-ca szwadronu. Ranny: 20-9-43 Puszcza Nalibocka, 1-7-44 Połoneczka, 29-9-44 Jaktorów.
Obóz jeniecki Bremen Stalag X-B. Poz.545.
Także: „Noc”. D-ca dywizjonu kawalerii. Poz.562.
Szef kancelarii Zgrupowania. Poz.572.
Także: „Dembiński”. Szef 2. kompanii POP. Podoficer do spraw specjalnych. 26-2-1949 zamordowany przez Urząd
Bezpieczeństwa Na Śląsku. Poz.635.
Szef szwadronu. Poz.589, 623.
Także: „Witold”. D-ca batalionu 78 pp do 16-8-44. Ranny 22-8-44 na Dw.Gdańskim. Był
w obozie jenieckim Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46271. Przeżył. Poz.598.
D-ca kompanii. Poz.608.
Ranny: 1-7-44 Połoneczka. Poz.6, 418, 527, 540, 556, 758, 788.
Adiutant d-cy Zgrupowania. Poz.624.
Także: „Pistolet”. Cichociemny. D-ca Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK.
Od 8-8-44 d-ca pułku „Palmiry-Młociny”. Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari
oraz 4-krotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł 26-1-2000 w Londynie. Poz. 625.
D-ca sekcji LKM. Ranny na Kielecczyźnie. Poz. 627.
Oficer informacyjny. Ranny: 4-10-44 Brzuza. 629.
Sztandarowy. Poz.636.
Także: „Gwardian”. Kapelan Zgrupowania. Poz.655
Oficer łączności radiowej. Poz.664.
Zmarł z ran w obozie jenieckim Falingbostel. Poz. 665.
Podoficer do spraw gospodarczych. Ranny w Piaskach Królewskich 7-9-1944. Poz.519.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46120. Poz.161.
Szef dywizjonu kawalerii. Poz. 724.
Także: „ Wicher”, „Wit“. Poz.733.
Wzięty do niewoli i rozstrzelany przez Niemców. Poz.747.
Z-ca d-cy kompanii. Ranny: 2-8-44 na Lotnisku Bielańskim, 29-5-44 pod Jaktorowem.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46086. Poz.756.
Także: „ Mieniok”. Ranny: 2-8-44 na Lotnisku Bielańskim. Poz.761.
D-ca taboru. Po bitwie pod Jaktorowem dotarł aż do oddziału „Ognia” na Podhalu. Poz. 766.
Także: „ Słodkie Drzewko”. Poz. 771.
Z d. Saczewicz. Była w obozie jenieckim Altengrabow Stalag XI-A Nr obozowy 46545. Poz. 296..
Z d. Downar. Poz. 899.
Z d. Górska. Poz. 772.
Z d. Tarajkowicz. Poz. 616.
Z d. Wnuk. Poz. 486.
Z d. Rudowicz. Poz. 385.
Także: „ Maria Potrzebowska”. Z d. Krysa. Poz. 351.
Z d. Mozol. Poz. 208.
Z d. Pupko. Obóz jeniecki Bremen. Przeżyła. Poz. 192.
Z d. Mejsner. Poz. 184.
Z d. Pietrucka. Poz. 168.
Także: „ Boniecki Ryszard”. Poz. 400.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46117. Przeżył. Poz. 755.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
62
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Także: „ Termopilski”. Poz. 211.
Także: „ Boguś”. Ciężko ranny 3-8-44 pod Truskawką. Zmarł w szpitalu polowym w Laskach. Poz. 210.
Także: „ Leszczyński Stanisław”. Ranny: 4-11-44 koło leśniczówki Huta. Poz. 392.
Także: „ Lichodziejewski Bolesław”. Poz. 470.
Także: „ Mały Maraton”. Poz. 512.
Także: „ Jan Szczepko”. Poz. 602.
Możliwe imię – Bonifacy. Poz.278.
Także: " Rejtan”. Poz. 841.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46112. Poz. 3.
Lub: Poryczkiewicz. Poz. 648.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46116. Poz. 40.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46115. . Możliwy rok ur. 1919. Poz.67.
Także: " Orajt”. Poz. 342.
Zwolniony do cywila 31-7-44. Poz. 74.
Obóz jeniecki Bremen Stalag X-B. Poz. 79.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45947. Poz. 82.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45986. Poz. 110.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46092. Możliwa data ur. 1925.12.12. Poz.120.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46786. Możliwa data ur. 1929.09.17. Poz. 140.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46091. Poz. 152.
Obóz jeniecki Drezno. Poz. 153.
Obóz jeniecki Bremen Stalag X-B. Poz. 162, 179.
Brak opisanego grobu.
Obóz jeniecki Lamsdorf. Nr obozowy 105039. Poz. 205.
Od 15-12-44 do 17-1-45 więzień Gestapo. Przeżył. Poz. 220, 299, 611.
Brak opisanego grobu. Nazwisko wyryte na Krzyżu – Pomniku.
Ranny: 25-4-44. Poz. 696.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Poz. 235.
Także: „Wołodyjowski”.D-ca szwadronu. Ciężko ranny 29-9-44.
Obóz jeniecki Bremen Stalag X-B. Przeżył. Poz. 253.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46090. Poz. 271.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45983. Poz. 269.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45949. Poz. 195.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45975. Poz. 148.
Ranny: 8-5-44 Teleszewicze, 1-7-44 Połoneczka, 7-9-44 Piaski. Poz. 749.
Na grobie nazwisko – MATUSZEWICZ. Poz.476.
Ranna: 29-9-44 Jaktorów. Szpital w Sochaczewie. Poz. 757.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45865. Poz. 550.
Ranny 2 razy. Poz. 760.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46086. Przeżył. Poz. 762.
Wzięty do niewoli więziony w obozie Jagendorf. Poz. 367, 368, 369.
Rusznikarz i fotograf oddziału. Poz. 786.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Poz. 805.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45954. Poz. 813.
Ranny: 19-4-44 Teklopol. Poz. 822, 827.
Ranny: Chlewiska Wola, Poz. 828.
Także: „Wińka”. Poz. 840.
Ranny: 28-4-44 Pralniki. Poz. 547, 901.
Szef kompanii. Od 25-8-44 podoficer broni. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1946 roku.
Wyrok śmierci wykonano 19-2-1947 r. Poz. 835.
Ranny: 9-44 na Żoliborzu. Poz. 844.
Także: „ Wyrodny”. Poz. 564.
Ranny: 4-11-44 leśniczówka Huta. Poz. 524, 858.
Ranny: 1-9-44 Kiścinne. Poz. 426, 557, 571, 689, 705, 859, 882.
Także: „ Sokół”. Ranny: 31-7-44 Aleksandrów, 2-8-44 szosa do Modlina,
29-9-44 Jaktorów. Poz. 114.
Ranny: 4-9-44 Marianów, 29-9-44 Jaktorów, Chlewska Wola. Poz. 863.
Ranny: 03-9-44 Truskaw i 29-9-44 pod Jaktorowem. Szpital w Żyrardowie. Poz. 870.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
63
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
Ranny: 15-1-44 Derewna, 8-5-44 Teleszewicze. Poz. 883.
Obóz jeniecki Bremen Stalag X-B. Przeżył. Poz. 884.
Ranny: 1-9-44 Kiścinne, 29-9-44 Jaktorów. Poz. 894.
Ranny: 15-1-44 Derewna. Poz. 906.
Ranny: 8-43 Puszcza Nalibocka (ciężko). Poz. 910.
Podoficer rachunkowy. Ranny: 15-12-43 Wasiszki, 9-6-44 Suła. Poz. 847.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46537. Poz. 295.
Ranny: pod Aleksandrowem. Poz. 501.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45972. Poz. 297
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46120. Poz. 361.
Szef dywizjonu kawalerii. Ranny: 19-6-43 Iwieniec, 29-9-44 Jaktorów. Poz. 363.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45970. Poz. 391.
Obóz jeniecki Folingbostel Stalag XI-B. Nr obozowy 45979. Poz. 403.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45966. Poz. 422.
Ranny: 1-9-44 Pociecha. Poz. 416.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Poz. 437.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A i XI-B. Nr obozowy 45950. Poz. 442.
Ranny: 2-8-44 Lotnisko Bielańskie. Poz. 357, 437, 461, 546, 701, 718, 874, 880.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45951. Poz. 492.
Aresztowany przez Gestapo był w obozie Warmbrunen. Poz.686.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45981. Poz. 506.
Ranny: 15-8-44 pod Krogulcem.. Poz. 920.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45998. Poz. 535.
Ranny: 1-7-44 Połoneczka, 27-9-44 Puszcza Kampinoska.
Zmarł 13-10-44 w szpitalu w Skierniewicach. Poz. 538.
Ranny: 27-9-44 w Wierszach. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Poz. 541.
Ranny: pod Białym Ługiem. Poz. 398.
Obóz Rawensbrück. Przeżyła. Poz. 544.
Także: "Zbych”. Poz. 560.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46150. Poz. 563.
Także: Mazurkiewicz Antoni. Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46005. Poz. 570.
Wzięty 1-12-43 do niewoli sowieckiej uciekł. Poz. 20, 286, 418, 599, 683..
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45990. Przeżył. Poz. 610.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46071. Przeżył. Poz. 612.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45932. Przeżył. Poz. 613.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46074. Przeżył. Poz. 614.
Także: „Stanisław”. Zamordowany przez UB w 1950 roku. Poz. 640.
Także: Henryk Myśliński. Poz. 658.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45973. Poz. 665.
Dowódca pocztu. Poz.685.
Ranny: 27-9-44 w Wierszach. Poz. 672.
Także: „Rafałek”, „Felczer”. Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Poz. 678.
Ranny: 22-8-44 Dw .Gdański. Poz. 674.
Ranny: 22-8-44 Brzozówka, Poz. 346, 4212, 680.
Ranny: 4-11-44 leśniczówka Huta. Niewola niemiecka. Poz. 687.
Ranny: 22-4-44 i 28-4-44 Pralniki. Poz. 697.
Zaginął w 1944 r. Poz. 698.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46070. Poz. 702.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46069. Poz. 704.
Także: „Maślanka”. Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45920. Poz. 707.
Ranny: 7-9-44 Piaski. Poz. 620, 724.
Ranny: 1-7-44 Połoneczka, 3-9-44 Marianów. Poz. 548.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45999. Poz. 745.
Oficer łączności. Dowódca konspiracji w Rakowie. Poz. 102.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45109. Poz. 273.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45948. Poz. 633.
Także: Komarowski Kajetan. Z-ca d-cy plutonu.
Ranny: 2-8-44 Lotn. Bielańskie, 29-9-44 Jaktorów. Poz. 382.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
64
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
Ranny: 19-6-43 Iwieniec, 8-5-44 Teleszewicze, 1-7-44 Połoneczka. Poz. 261.
Także: Góralski Franciszek. Poz. 683.
Lub: Kawerdzin. Poz. 310.
Także: „Orlątko”. Poz. 727.
Także: "Opończa”. Poz. 880.
Być może właściwe nazwisko to: Kudłaczewski, a „Kudlarz” to pseudonim. Poz. 384.
Także: Mazurkiewicz Antoni. Poz. 570.
Szef kompanii, d-ca I. plutonu i z-ca d-cy 2. kompanii Poz. 796.
Szef kuchni polowej. Poz. 833.
Być może właściwe nazwisko to: Waryński. Poz. 836.
Być może właściwe nazwisko to: Kiedacz. Poz. 311.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45866. Poz. 46.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46115. Poz. 66.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45974. Poz. 313.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 45946. Poz. 325.
Niewola sowiecka od 1-12-43. Uciekł. Ranny: 29-9-44 Jaktorów. Poz. 774.
Możliwa pisownia nazwiska: Chlebionek = Glebionek = Hlebionek. Poz.99, 199.
Obecnie Niewiadomska. Poz. 510.
Był w szpitalu w Mińsku. Poz. 682.
Ranny dwukrotnie na Żoliborzu. Poz. 464.
Możliwe nazwisko Benesz. Poz. 42.
Ranny pod Nowym Miastem nad Pilicą. Poz.54.
Podoficer broni. Poz.72.
Możliwa data ur. 1929.09.17. Na grobie nazwisko –FRUCKIEWICZ. Poz.189.
Rozstrzelany w Poznaniu 1947-02-19 za działalność
w Polskim Związku Wojskowym w latach 1945-1946. Poz.151.
Ranny na Żoliborzu. D-ca III. plutonu 1. kompanii. Poz.170.
Ranny pod Wincentowem koło Końskich. Poz.222.
D-ca I. plutonu 1. kompanii. Szef 1. kompanii. Poz.270.
Ranny w Truskawiu 3/4-09-1944. Poz.444.
Ranny w Puszczy Nalibockiej w 1943 r. 515.
Także „Konstanty Jóźwiak”. Poz.522.
Także „Tadeusz Pałacki”. 523.
Ciężko ranny pod Jaktorowem 29-09-1944 był na „melinie” koło Żyrardowa. Poz.532.
Także „Ruk Grzegorz”. 542.
Ranny na Lotnisku Bielańskim 2-8-1944. 661.
D-ca II. plutonu 1. szwadronu. Poz.734.
Zastępca dowódcy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK. Poz.709.
Obóz jeniecki Altengrabow Stalag XI-A. Nr obozowy 46436. Poz.700.
Do Zgrupowania dołączył 26-07-1944. Poz.771.
Możliwe imię Michał. Poz.823.
Ranny 5-11-1944. Poz. 917.
Ranny 30-9-944 na Żoliborzu w plutonie 207. Poz.906.
Trzykrotnie ranny. Poz.327.
Lub Rymaszewicz. Poz.712.
Szef 1. szwadronu POP. Poz.693.
Także „Marcinkiewicz”, „Sowa”. Poz.767.
D-ca zwiadu konnego POP. Poz.33.
Na grobie nazwisko – GRUNOT. Poz.209.
D-ca III. plutonu 1. kompanii. Poz.218.
D-ca I. plutonu 3. szwadronu. Poz.279.
Na grobie nazwisko – JURZWIK. Poz.284.
Na grobie imię – EDWARD. Poz.354.
Na grobie nazwisko – ŁUKASIEWICZ. Poz.446
Być może data urodzenia to – 1924.12.20. Poz. 605.
Matka
Weroniki Gralik.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
65
263
Być może, że jest to: ppor.Franciszek Leonard Baumgart syn Leona, ur. 1914-10-08 w miejscowości
Kokocko pow. Chełmno. Oficer Wojska Polskiego od 1938 r., jeniec oflagów, uciekinier z oflagu Doessel,
oflag VI B, w dniu 18/19-09-1943. Od dnia 15-05-1944 dowódca 1. Kompanii I. batalionu 78 pp AK w
Zgrupowaniu Stołpecko-Nalibockim AK. Dnia 21/22-08-1944 prowadził kompanię w czasie ataku na
Dworzec Gdański w Warszawie – zaginął. Podobno przeżył i walczył nadal w Powstaniu Warszawskim
w rejonie placu Trzech Krzyży i ul. Wiejskiej. Po zakończeniu walk nie poszedł do niewoli. Po 1945 r.
pracował w Polsce, zmarł w Sztumie 23-02-1979 r. Poz. 32.
2014-09-20
Uwagi do części III
spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
66
ANEKSY
do Części III spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej.
W celu pełniejszego zilustrowania wysiłku zbrojnego Zgrupowania w okresie
od początku Powstania Warszawskiego do zakończenia walk w styczniu 1945 r.
Część III Spisu uzupełniono Aneksami.
W Aneksie 1 wyodrębniono poległych w walkach stoczonych z Niemcami w
okresie od 26 lipca 1944 r. do 17 stycznia 1945 r. na obszarze Puszczy Kampinoskiej
i jej otoczenia, na terenie Warszawy w Powstaniu Warszawskim, w bitwie pod
Jaktorowem oraz w lasach kielecko – radomskich. Podano także nazwiska wziętych
do niewoli, którzy zmarli w niemieckich obozach jenieckich.
Informacje
uporządkowano alfabetycznie według miejscowości i nazwisk.
W Aneksie 2 zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, w których
ginęli żołnierze Zgrupowania z podaniem liczby poległych. Należy zwrócić uwagę,
że w Laskach w szpitalu polowym oraz w Skierniewicach i Żyrardowie zmarli
ciężko ranni.
Aneks 3 Obóz warowny zawiera mapę terenu działań operacyjnych „Grupy
Kampinos” AK w sierpniu i wrześniu 1944 r. Kontrola tak dużego obszaru oraz
blokada szos Modlin – Warszawa i Sochaczew – Leszno – Warszawa ograniczały
Niemcom dostęp do Warszawy od strony północnej i północno-zachodniej przez cały
czas trwania Powstania Warszawskiego.
Mapę opracował żołnierz 78 pp por. Ryszard Celmer „Brzoza” w 1994 r.
Aneks 4 zawiera wykaz bitw i potyczek Zgrupowania stoczonych w lipcu,
sierpniu i wrześniu
1944 r. z Niemcami samodzielnie oraz w ramach pułku
„Palmiry-Młociny” i „Grupy Kampinos”. Opracowany na podstawie zestawień
zawartych w: „Konspiracja i Powstanie w Kampinosie” – J. Krzyczkowski
„Szymon” – LSW 1961, oraz „Grupa Kampinos” AK – J. Koszada – wyd. II 1999.
W nawiasach (x) podano liczby poległych żołnierzy Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK.
2014-09-20
67
Spis żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego, a po jego upadku:
na Kielecczyźnie, w obozach jenieckich w Niemczech i na froncie w Wojsku Polskim.
Lp
Lp Sygn.
cz.III AAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
525
341
147
112
912
102
490
124
164
180
283
309
424
435
500
530
600
662
735
873
875
1
32
86
307
375
384
2014-09-23
Nazwisko
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Polegli w walkach z Niemcami w czasie Powstania Warszawskiego: w Warszawie, na obszarze Puszczy Kampinoskiej i jej otoczenia.
Miron
Kosowicz
Doszczeczko
Cierpliwy
Żukowski
28 Chomicz
Mężyński
Czerniawski
Dudowicz
Farbotko
Justyn
92 Kasztelan
Lipnicki
Łobacz
Miecznikowski
Mołczanowicz
Perkowski
Przybyłowski
199 Skrodzki
Zadrejko
Zadrejko
Adamczyk
Baumgart (?)
Burzyński
Kaszewski
Krzywicki
Kudłaczewski
Kazimierz
Jadwiga
Jan
Bolesław
Bolesław
Antoni
Franciszek
Michał
Czesław
Tomasz
Jan
Władysław
Karol
Janusz
Jan
Robert
Wacław
Czesław
Wacław
Mieczysław
Walerian
Kazimierz
Franciszek
Zdzisław
Otton
Antoni
nn
Alba
st.uł.
s.3/27 1925.05.07
Jadzia
łączn. 1 bat.78
Młody
strz.
k.2/78 1924.07.08
Cierpliwy
kpr.
s.1/27
Saturn
kpr.pchor. k.1/78 1911.12.18
Franciszek Stabrawa
por.
dow.zgr. 1905.06.13
Frąckiewicz
strz.
k.3/78 1924.07.14
st.strz.
1923
k.1/78
kpr.
k.1/78
Tomek
plut.
k.1/78 1912.07.20
Miekiennik
strz.
k.3/78
1905
Paweł
Władzio
st.strz.
k.1/78 1918.06.04
st.strz.
k.1/78 1925.02.28
st.strz.
k.1/78 1926.02.08
Wańk
strz.
1915.05.08
strz.
k.3/78
uł.
s.2/27 1926.01.01
Przybyła
st.strz.
k.1/78 1924.09.03
Jan
uł.
s.4/27 1916.08.20
strz.
k.1/78
Waluś
st.strz. dow.bat. 1925.10.04
Gonek
kpr.
k.1/78
1910
Dan
ppor.
k.1/78 1914.09.23
Wacław
kpr.
k.1/78 1924.12.26
Michał
kpr.
s.CKM 1913.12.10
Leonard
Antek
st.strz.
k.1/78 1924.10.05
Kudlarz
strz.
k.1/78
1926
Bolesław
Józef
Denisy
Raków
Prudy
Słoboda
USA
Oleszki
Pilnica
Krasna Górka - Koźliki
Raków
Raków
Kamień
Koźliki
Kijowiec
Rubieżewicze
Słonim
Raków
Skrodczyzna
Dalidowicze
Warszawa
Wołki
Zamianka
Sołowija-Osowo
Raków
Raków
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
1944-08-02
1944-09-28
1944-08-07
1944-08-10
1944-08-10
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-21
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
Pieńków
Błonie
Borzęcin
Brzozówka
Brzozówka
Brzozówka
Brzozówka
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Wiersze
46
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Powązki
204
Powązki
42
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
7
Powązki
Powązki
Powązki
213
67
Lp
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
423
Lipnicki
Marecki
470
Mironowicz
526
559
Nowicki
637
Pohudo
Sokołowski
743
754
Stadnicki
Szykuć
800
889
Zienkiewicz
921
Żyliński
449
Mackiewicz
688
Romanowski
Komorowski
333
17
Anuszkiewicz
35
Benedyktowicz
37
287 Bibik
42
Bieniasz
Boczkowski
49
Boruk
61
63
21 Borysewicz
Borysewicz
65
Bruno
69
70
Bryczkowski
Bujanowski
77
78
Bujnowicz
97
Chimorodo
Chimorodo
98
Ciechanowicz
106
136
40 Danilewicz
137
383 Dawidowski
149
Downar
160
45 Dudek
224
Guzowski
233
Harbuz
2014-09-23
Imię
Imię ojca
Józef
Stanisław
Leon
Witold
Antoni
Stefan
Władysław
Julian
Mikołaj
Stanisław
Maciej
Bronisław
Krzysztof
Stanisław
Jan
Michał
Aleksander Jan
Olgierd
Zygmunt
Stanisław
Stanisław
Bolesław
Zbigniew
Czesław
Jan
Paweł
Józef
Witold
Pseudonim
Stopień
Oddział
kpr.
k.1/78
st.strz.
k.3/78
strz.
k.1/78
uł.
s.1/27
Lis
uł.
s.2/27
kpr.
k.3/78
Murat
strz.
k.1/78
st.strz.
k.1/78
Kola
ppor.
k.3/78
Cukierek
strz.
k.2/78
Mac
strz.
k.2/78
strz.
k.3/78
Kucharski
st.uł.
s.3/27
Stasieńka
st.strz.
k.2/78
st.uł.
k.2/78
Zaręba I
wachm.
kwat.
Krzywiec
st.uł.
k.3/78
st.uł.
s.3/27
Orzeł
plut.
k.2/78
Osa
plut.
k.3/78
Ząb
kpr.
k.2/78
Raj
plut.
s.1/27
kpr.
szp.pol.
kpr.
s.1/27
rusznikarz
Buń
sierż.
Witek
st.strz.
k.3/78
Longinus
uł.
s.3/27
Edward
Edward
strz.
k.2/78
Czesław
Dominik
Sowiński
st.uł.
s.2/27
Brunon
Leon
Bronek
plut.
s.3/27
Albert
st.uł.
s.1/27
Aleksander Aleksander Macedoński
kpr.
k.2/78
Stanisław
Guz
st.strz.
k.3/78
Józef
Szczyt+Złotor kpr.
s.CKM
Lich....
Data
urodzenia
1920.10.05
1912.04.27
1924.05.03
1913
1925.12.10
1924.11.13
1915.02.15
1924.01.14
1927
1922
1920.02.11
1923.12.16
1912.02.20
1925.01.27
1920.01.20
1915.07.23
1919.11.22
1920.12.08
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Pilnica
Orciuchy
Wasilewszczyzna
Łubień
Mołodeczno
Chotów
Rubieżewicze
Pietrowszczyzna
Wazgieły
Raków
Olechnowicze
Stołpce
Raków
Wygonicze
Ugły
Baranowicze
Horbacze
Lipowiec
Horbacze
Juszkiewicze
Downary
Derewna
ZSRR
Szypowiec
Chimorody
Stołpce
Pomorszczyzna
Raków
Barżdo
Żydowicze
Gieranony
1916.09.13
1919.08
1903.04.13
1922.01.10
1927
1926.05.22
1926.01.26
1918.03.13
1922.07.07
1925.01.29
1916
1915.11.14 Rudnia-Karolin
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Data śmierci
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-08-22
1944-07-28
1944-07-28
1944-09-28
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
Gdzie
zginął
pochowany
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Powązki
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Laski
Dziekanów Niem. Kiełpin
Dziekanów Niem. Kiełpin
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
UWAGI
100
119
122
9
119
119
122
119
119
19, 122
14, 36
122
122
14, 122
68
Lp
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Lp Sygn.
Nazwisko
Imię
Imię ojca Pseudonim Stopień Oddział
cz.III AAN
251
Jakowlew
Aleksander
Saszka
kpr.
s.CKM
Adam
Jan
Rogacz
kpr.
k.2/78
256
79 Janczewski
Czesław
Karol
Cichy
uł.
263
81 Jankowski
s.2/27
272
Jarmułkiewicz
Józef
kpr.
s.3/27
282
Jurewicz
Józef
st.strz.
k.3/78
Karnicki
Wacław
Kobus
kpr.
293
s.1/27
294
Karolak
Jan
strz.
k.1/78
314
94 Klimowicz
Stanisław
Szymon
Symończyk
plut.
k.2/78
338
Kosowicz
Edward
strz.
k.2/78
Kosowicz
Józef
Kazimierz
kpr.
343
s.CKM
348
Kościukiewicz
Józef
Lis
kpr.
s.CKM
Kucharski
Henryk
Ryszard
uł.
381
Narcyz
Franciszek
Sum
st.wachm. s.3/27
389
114 Kulikowski
Kurago
Alfred
uł.
s.3/27
393
407
Lenczewski Samotyja Olgierd
Olek
uł.
s.3/27
Łabo
Antoni
Piotr+Stary wachm.
s.2/27
428
Mechedo
Bronisław
st.uł.
s.2/27
482
483
Mechedo
Mieczysław
st.uł.
s.2/27
493
Michałkiewicz
Jan
kpr.
k.2/78
Michałkiewicz
Józef
Szczapa
kpr.
494
s.2/27
Mielguj
Franciszek
strz.
502
k.2/78
Mielguj
Stanisław
Szpak
strz.
504
k.2/78
Nowicki
Czesław
Zapora
st.strz.
554
k.2/78
Oszmiański
Wincenty-Witold
strz.
582
k.3/78
585
Pałacki
Feliks-Felicjan
strz.
k.2/78
Pałacki
Witold
kpr.
586
k.2/78
593
Pawluczenko
Aleksander
Olek
plut.
k.3/78
Pegen
Aleksy
uł.
s.3/27
596
Pietrucki
Antoni
kpr.
618
k.3/78
623
Pietrucki
Konstanty
Nadzieja
plut.
s.4/27
654
Poznański
Jan
uł.
s.4/27
670
Puzimowski
Stanisław
st.uł.
s.3/27
708
Rybiński
Jan
strz.
k.3/78
710
Rydliński
strz.
k.1/78
2014-09-23
Data
urodzenia
1917
1925.12.24
1924.07.20
1916.04.23
1913.09.13
1917.02.17
1907.07.14
1925.02.24
1914.09.20
1924.05.01
1912.02.29
1925.07.17
1926.01.05
1919.12.13
1922.08.15
1916.03.16
1925.03.24
1913.11.25
1927.01.01
1927.02.02
1926.06.01
1926.01.27
1926
1911.08.01
1925.01.03
1921.03.24
1926.10.24
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Michałowo/I
Raków
Iwieniec
Kondratowszczyzna
Witebsk
Naborowszczyzna
Tatary
Raków
Raków
Raków
Żebrowszczyzna
Połośnia
Padzierno
Stołpce
Haraimowszczyzna
Starzynki
Zaniewszczyzna ?
Zaniewszczyzna ?
Raków
Raków
Tatarskie
Tatarskie
Radoszkowice
Raków
Raków
Raków
Raków
Łódź
Wasiszki
Wiśniewo
Rajowszczyzna
Jarszewicze
Jachimowo
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Data śmierci
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
Gdzie
zginął
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
Budy Zosine
UWAGI
Budy Zosine
Żyrardów
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
122
122
119
122
41
119
122
122
122
122
49, 119
Budy Zosine
Budy Zosine
38
119
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
14
44
44, 122
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
122
122
122
122
122
122
122
122
119
122
63
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
119
119
122
69
Lp
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
Sawaściuk
725
742
Sobolewski
744
Solarz
750
Sończyk
Sosnowski
751
776
Szantyr
778
Szantyr
Szunejko
793
797
Szydłowski
Tarajkowski
815
827
Tulejko
839
Wasilewski
841
Wieliczko
861
214 Wolski
877
Zakrzewski
909
Żołnierkiewicz
913
Żulis
Żurniewicz
914
Żybul
916
425
Litwinowicz
288
Kamiński
Łapo
432
284
Juźwik
354
Kowalski
Anuszkiewicz
16
Jakubowski
252
350
Kowalczyk
Nowicki
558
581
Oszmiański
Potapowicz
653
14
Anuszkiewicz
64
Borysewicz
Brzeziński
73
101
Cholewiński
2014-09-23
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Mikołaj
Kola
Wincenty
Sawoj
Stanisław
Kazimierz
Józef
Marchewka
Eugieniusz
Wyrwidąb
Piotr
Niemen
Kazimierz
Trop
Stanisław
Jerzy
Józef
Leon
Lucjan
Witold
Marcin
Wicio
Aleksander Władysław Jastrząb
Józef
Ryś
Kazimierz
Henryk
Zagłoba
Marian-Witold
Aleksander Adam
Kazimierz
Żbik
Jan
Edward
Czesław
Lew
Edmund
Kowal Bill
Melchior
Jan
Jasieńko
Franciszek
Sęk
Edward
Stanisław
Tomasz
Wiśniewski
Piotr
Kazimierz
Wladysław
Franciszek
Adam
kpr.
st.sierż.
uł.
uł.
kpr.
uł.
st.uł.
plut.
st.strz.
strz.
st.uł.
strz.
kpr.
por.
st.uł.
strz.
uł.
st.strz.
uł.
uł.
st.strz.
kpr.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
plut.
st.uł.
kpr.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
st.uł.
k.3/78
k.3/78
s.3/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.1/27
k.2/78
k.2/78
s.3/27
k.1/78
s.3/27
kwat.
s.1/27
k.3/78
s.2/27
k.3/78
s.1/27
s.2/27
k.2/78
k.3/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.1/78
s.3/27
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.1/78
s.2/27
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia urodzenia-dołączenia
1917
Raków
1944-09-29
1905.12.12 Łuczyce
1944-09-29
Słonim
1944-09-29
1926.11.02 Dereczyn
1944-09-29
1923.06.19 Iwieniec
1944-09-29
1923.03.27 Rajca
1944-09-29
1924.01.08 Kossów
1944-09-29
Naliboki
1944-09-29
1922.08.12 Humińczyno ?
1944-09-29
1928.01.02 Michałowo/Raków
1944-09-29
1912.11.01 Hradki
1944-09-29
1911
Franciszkowo
1944-09-29
1889.01.20 Ciesnowa
1944-09-29
1911.11.01 Wierchnia Tojmia
1944-09-29
1917.03.10 Wirłowicze
1944-09-29
1944-09-29
1922.05.21
1944-09-29
1926.12.22 Stołpce
1926
Raków
1944-09-29
1922.10 Bosmany ?
1944-09-29
1922.11.18 Połonny Gródek ?
1944-08-13
Stołpce
1944-08-07
1921.03.15 Wirłowicze
1944-08-13
1944-08-12
Stołpce
1944-08-12
1944-08-07
1923.01.07 Raków
1927.07.20 Lucyna
1944-08-07
1944-08-07
1914
1944-08-07
1925.12.07 Raków
1944-08-07
1926.05.11 Raków
1927.11.08 Wygonicze
1944-08-07
Szykucie
1944-08-02
1944-08-02
1922.01.03 Starzynki
1944-08-02
1921.01.17 Dubasze
1918.05.03 Haraimowszczyzna 1944-08-02
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Gdzie
zginął
pochowany
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Jaktorów
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Kiścinne
Wiersze
Koczargi
Wiersze
Laski
Laski
Leoncin
Wiersze
Leoncin
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lipków
Wiersze
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
UWAGI
122
230
122
122
119
119
122
122
140
122
104
15
119
122
122
122
119
50
258
259
119
119
119
119
70
Lp
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
143
Dolecki
243
Hościłło
353
Kowalewski
364
Krasowski
386
Kulik
Kuryłło
397
508
Mieszkuć
557
Nowicki
601
Piątek
Piekarski
604
Piestrzyński
608
871
Wychot
358
Kozioł
370
Krochmalski
833
Walter
901
Zwierko
209
Grunota
Okrój
568
847
Wilniewiec
Parzuch
590
Samojło
723
Nowicki
556
Gołaszewski
202
845
Wilczek
Ćwirko
134
189
Frąckiewicz
643
Poliński
792
Szunejko
795
Szybowski
433
Łapo
587
Papliński
823 1323 Truszczyński
869 Malinowski
460
810
Tarajkowicz
2014-09-23
Imię
Mieczysław
Józef
Jan
Czesław
Wincenty
Stanisław
Leonard
Mieczysław
Józef
Stanisław
Jerzy
Stanisław
Aleksander
Jan
Janek
Jan
Władysław
Antoni
Władysław
Władysław
Władysław
Leon
Stefan
Antoni
Piotr
Jerzy
Kazimierz
Stanisław
Jan
Edward
Mieczysław
Czesław
Piotr
Imię ojca
Pseudonim
Rydz
Ignacy
Franciszek
Biały
Junak
Helski
Ochota
Bohun
Kuczer
Janek
Michał
Łabuda
Grzmot
Franciszek
Rogulski
Lord
Jawor
Sokół
Stopień
Oddział
wachm.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
uł.
st.uł.
kpr.pdch.
st.strz.
por.
st.strz.
k.2/78
k.3/78
k.3/78
st.wachm.
st.uł.
st.uł.
st.uł.
strz.
kpr.
plut.
st.uł.
st.strz.
kpr.pchor.
strz.
strz.
st.uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
plut.
uł.
uł.
uł.
kpr.
st.uł.
k.2/78
k.3/78
s.CKM
s.4/27
k.3/78
k.2/78
k.3/78
k.2/78
s.2/27
s.3/27
s.3/27
s.4/27
k.3/78
s.1/27
żand.
s.3/27
k.3/78
s.3/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.CKM
s.3/27
s.3/27
k.3/78
s.2/27
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia urodzenia-dołączenia
1944-08-02
1907.11.10
1944-08-02
1913.05.15 Rugajce
1944-08-02
1924
1926.08.03 Olechnowicze
1944-08-02
1944-08-02
1944-08-02
1944-08-02
1920.04.20 Jawniewicze
1944-08-02
1923.10.04 Zamczyn
1913.07.29 Kliszów
1944-08-02
1922
Raków
1944-08-02
1908.03.20 Białystok
1944-08-02
1921.11.21 Raków
1944-08-02
1899.02.18 Zofinów
1944-09-04
1944-09-28
1921(2) Łódź
1944-09-28
1920.10.10 Chomicze
1944-09-28
1944-09-07
1944-09-07
1921
1918.03.12 Podlaskowo
1944-09-07
1944-09-08
1920.06.20 Jadwisin
1918.01.09 Lida
1944-08-18
1923.02.18 Jakuciewo
1944-08-28
1929
Słonim
1944-08-29
1929
Słonim
1944-08-29
1944-08-31
1919.10.18 Horbacze
1924.12.12 Brzozowiec
1944-08-31
1944-08-31
1944-09-01
1944-09-01
1944-09-02
1944-09-02
1925
1925
Pietryłowicze
1944-09-02
1927.01.07 Tatarskie
1944-09-16
Zamościany
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Gdzie
zginął
pochowany
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Lotn.Bielańskie
Laski
Marianów-Laski
Wiersze
Nad rz.Utrata
Nad rz.Utrata
Nad rz.Utrata
Piaski Królewskie
Wiersze
Piaski Królewskie
Laski
Piaski Królewskie
Wiersze
Pilaszków
Wiersze
Pociecha
Wiersze
Pociecha
Wiersze
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Wiersze
Pociecha
Wiersze
Pociecha
Pociecha
Wiersze
Pociecha
Pociecha
Laski
Pociecha
Laski
Pociecha
Laski
Pociecha
Pociecha
UWAGI
21
50
148
14
65
51, 50, 119
216
143
32, 255
32
32, 157
66, 119
231
119
50
50
50, 247
71
Lp
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
Wasilewski
838
265
83 Jankowski
Felisiak
182
Kargul
291
135
Dackiewicz
141
Denis
660
Protasewicz
Tarajkowski
813
213
Grzelewski
247
Hurewicz
473
Maszewski
Maculewicz
450
Kołodziński
323
Rahoza
675
245
Hryniewski
543
Nawrocki
674
Rafalski
56
Bohdan
463
Małaszewicz
13
Anisowicz
Kasparewicz
301
459
867 Malicki
Malutko
462
639
Polak
360
Kozłowski
Mozol
538
Stefko
757
221
Guzowski
446
133 Łukaszewicz
607
Piesiewicz
Szostak
786
7
Aleksandrowicz
Aszurkiewicz
20
210
64 Grygorcewicz
2014-09-23
Imię
Józef
Józef
Antoni
Józef
Tadeusz
Jan
Stanisław
Dominik
Aleksander
Aleksander
Józef
Franciszek
Wacław
Józef
Walerian
Bohdan
Fabian
Aleksander
Kazimierz
Antoni
Władysław
Julian
Józef
Albert
Henryk
Zygmunt
Halina
Jan
Jan
Karol
Jan
Tadeusz
Kazimierz
Bogusław
Imię ojca
Karol
Kazimierz
Pseudonim
Żbik+Żel
Ptaszek
Łodzianin
Dąb
Bosak
Przywara
Macul
Jagodziński
Hazetycki
Fab
Wincenty
Anis
Łokietek
Mały
Jerzy
Heniek
Mały
Janina
Janek
Januszek
Leonard
Fab
Tadek
Kazik
Mały+Orlik
Antoni
Stopień
Oddział
st.uł.
strz.
uł.
kpr.
strz.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
sierż.
strz.
st.strz.
strz.
uł.
strz.
strz.
plut.
st.strz.
strz.
plut.
st.strz.
strz.
st.strz.
st.strz.
st,strz.
uł.
san.
kpr.
kpr.
st.uł.
kpr.
strz.
st.uł.
strz.
s.1/27
k.3/78
s.1/27
k.1/78
k.3/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
s.2/27
k.2/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
k.3/78
k.1/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
żand
szp.pol.
k.1/78
k.3/78
dow.dyw.
k.2/78
k.3/78
s.1/27
k.1/78
Data
urodzenia
1921.12.13
1923.03.19
1918.09.25
1924.02.20
1924.03.03
1922.04.22
1927.07.26
1908
1922.03.22
1921.05.12
1926.01.05
1922.12.12
1922.12.20
1926.03.19
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Pietysze
Iwieniec
Łódź
Stołpce
Dajnowa
Konoplicze
Wielkie Krzywicze
Brześć
Miechowszczyzna
Raków
Ostrów
Humienowszczyzna
Wielkie Pole
Marchajewszczyzna
Giniewicze
Kamień
Denisy
Raków
Popki
Kamień
Ciesnowa
Humienowszczyzna
Stołpce
Stołpce
Bielica
Raków
Świerżeń
1920.08.23 Śleszyn
Iwieniec
1922.02.03 Iwno
1929.10.29 Zabrzezie
1926.03.10
1926
1910.09.10
1910.05.14
1923.01.07
1926
1924.03.10
1914.07.27
1927.01.20
1904
1911.09.23
1925.05.10
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Data śmierci
1944
1944-10
1944-10-02
1944-10-02
1944-09-15
1944-09-15
1944-09-15
1944-09-15
1944-08
1944-08/09
1944-08-27
1944-08-31
1944-09
1944-09
1944-09-18
1944-09-18
1944-09-18
1944-09-25
1944-09-27
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-29
1944-09-30
1944-10-13
1944-09-29
1944-08-06
1944-09-03
1944-09-03
1944-09-03
1944-08-03
1944-08-03
1944-08-03
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
PW - Czerniaków
PW - Czerniaków
PW - Czerniaków
PW - Czerniaków
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
Skierniewice
Sochaczew
Truskaw
Truskaw
Truskaw
Truskaw
Truskawka
Truskawka
Truskawka
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Powązki
Skierniewice
Sochaczew
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
18
18
18
18, 139
11
11
11
11
11
11
4
193
11
11
4
11
11
11
11
11
175
132
260
119
137
1, 119
182
98
72
Lp
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
356
Kowrygo
457
Makaś
Matusewicz
476
491
Mężyński
Protasewicz
659
Sieńko
729
Giewojno
198
507
Mieszkuć
Przystrom
663
Sołowiej
747
Bełdowski
34
Kowalewski
352
Szydłowski
798
193
Galiński
583
Pacewicz
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
33
249
257
521
169
479
475
156
864
236
547
719
211
415
408
330
2014-09-23
Bazarewski
Izdebski
134 Janczewski
Minciel
Dziedziejko
Mazurkiewicz
Matusewicz
Draczyński
Wołyniec
Hlebowicz
NN
1150 Sadowski
65 Grygorcewicz
Leszko
Leonis
Komar
Imię
Imię ojca
Józef
Antoni
Bronisław
Mieczysław
Marian
Antoni
Karol
Aleksander
Jan
Edward
Robert
Michał
Aleksander
Jan
Zygmunt
Franciszek
Zenon - Leon
Pseudonim
Kalina
Antek
Sęk
Janek
Edward
Micio
Zakrystian
Zybcio
Stopień
Oddział
st.str.
plut.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
st.uł.
st.uł.
kpr.
st.strz.
strz.
st.uł.
plut.
st.uł.
k.3/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
żand.
s.CKM
s.CKM
s.CKM
k.1/78
k.3/78
s.CKM
k.3/78
s.CKM
Data
urodzenia
1923.06.11
1906.12.22
1926.10.28
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Tatarskie
Pilnica
Dudki
Raków
1924.06.01 Raków
Wygonicze
1923.10.27 Zieniewicze
1923.10.14 Szczepki
1926
Mirelki ?
Hniecki
1927.02.19 Pereżyry-Raków
1926.03.28 Raków
1910.05.06 Odceda
1924.04.16 Lucyna
Data śmierci
Gdzie
1944-08-03
1944-08-03
1944-08-03
1944-08-03
1944-08-03
1944-08-03
1944-09-27
1944-09-27
1944-09-27
1944-09-29
1944-09-30
1944-09-30
1944-09-30
1944-10-01
1944-10-13
zginął
Truskawka
Truskawka
Truskawka
Truskawka
Truskawka
Truskawka
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
pochowany
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
Wiersze
1944-10-27
1944-10-27
1944-10-04
1944-10-04
1944-10-04
1944-10-10
1944-10-14
1944-11
1944
1944-10
1944-11
1944-11-05
1944-12
1944-12
1944-IV kw.
1945-01
Biały Ług
Biały Ług
Brudzewicze
Brzuza
Czerniewice
Drzewica
Drzewica
k.Drzewicy
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Kielecczyzna
Żarnów
Budy Zosine
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
UWAGI
131
50, 119
119
31, 119
79, 122
41
29
41
Polegli w walkach z Niemcami na Kielecczyźnie
Stanisław
Henryk
Edward
Jan
Jan/Antoni
Antoni
Antoni
Kazimierz
Michał
Andrzej
Antoni
Stanisław
Lucjan
Stanisław
Konstanty
Stanisław
Jan
Ignacy
Bazar+Lis
Lis
Lot+Spryt
Wilk
Burzan
Drucik
Dybicz
Leonard
Wąż
Jim
Lucek
ppor.st.w.
strz.
kpr.
kpr.
uł.
strz.
st.uł.
kpr.
kpr.
plut.
plut.
st.uł.
plut.
strz.
st.uł.
strz.
k.1/78
k.3/78
s.2/27
s.3/27
k.2/78
s.2/27
k.1/78
s.1/27
s.1/27
s.2/27
s.3/27
k.1/78
k.2/78
s.CKM
k.3/78
1913.05.01
1927.04.29
1921
1922.09.08
Staniszcze
Stołpce
Raków
Kul
1926.12.06 Raków
1927.07.21
1922.03.15 Nowo-Pole
1921.09.21 Karolin
1925.06.01 Iwieniec
1926.02.29 Radoszkowice
1922.01.10 Naliboki
1918.07.27 Pustki Najdzieniwicze
1919.07.28 Podlaskowo
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
40, 254
40
40
40
40
Drzewica
40, 58
40
Drzewica
23, 40
40
40
261 11, 40, 143
40
40, 97
40
40
40
73
Lp
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Lp Sygn.
Nazwisko
cz.III AAN
347
104 Kosowicz
812
Tarajkowski
Grzyb
216
541
936 Myślicki
Pławecki
634
Zybryk
902
851
Wojciechowicz
72
Bryczkowski
641
Polak
Krzywicki
379
Guzowski
223
536
Mozol
217
Grzybowski
Imię
Wacław
Czesław
Witold
Stanisław
Karol
Jan
Franciszek
Witold
Jan
Wacław
Stanisław
Henryk
Henryk
C
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Piotr
Pseudonim
Stopień
Boruch
strz.
st.strz.
Czesław
plut.
Kazimierz Niedżwiedż 2 kpr..
Lolek+Bicz
st.uł.
uł.
Henryk
st.strz.
kpr.
Olcha
kpr.
plut.
Żubr
kpr.
Długi
plut.
Franciszek
strz.
Data
urodzenia
k.2/78 1925.09.11
k.2/78 1924.03.05
s.3/27 1917.08.08
dow.zgr. 1923.05.07
s.1/27 1926.07.08
żand. 1924.03.08
k.1/78
s.CKM 1922.02.01
s.3/27 1917.04.25
k.3/78
s.2/27 1916.06.06
żand
1924.08.15
k.2/78
Oddział
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Raków
Raków
Zamianka
Ostrowczyce
Kamień
Wasilewicze ?
Raków
Osowo
Ciesnowa
Raków
Żukowszczyzna
Stołpce
Raków
Mozol
Lawryn
Szemiot
Szymiel
Trzmiel
Burak
Bielecki
Pupko
Antoni
nn
Mikołaj
Władysław
Władysław
Bronisław
Marian
Bronisław
Aleksander
652
250
807
Potapowicz
Jacewicz
Świętych
D
Jan
Bolesław
Wojciech
Wcieleni do Wojska Polskiego polegli na froncie w 1945 r.
uł.
s.CKM 1925.09.15 Wygonicze
st.strz.
k.1/78 1924.09.12 Nieśwież
strz.
151
835
Downar
Warakso
2014-09-23
Gdzie
zginął
pochowany
Po 1944-11-05 Kielecczyzna
1944-10-04 Lasy Brudzewickie
1944-11-04 lesn.Huta
1944-11-04 lesn.Huta
Gielniów
1944-11-04 lesn.Huta
1944-11-04 lesn.Huta
1944-11-04 leśn.Huta
1945-01-17 Modrzewko
1944-10-15 Pniewy
1945-01-17 Stużno
1945-01 Włoszczowa
1944-10-14 Żdzary
Drzewica
1945-01 Żelazowice
Data śmierci
UWAGI
40, 48
40
40
40, 176
40
11, 40
40
40
11, 40
40
33, 40
40
40
Zginęli w obozach jenieckich w Niemczech.
535
404
785
805
826
81
41
665
E
1
2
Imię ojca
Kolejarz
Jelonka
Czaplik
plut.
strz.
plut.
sap.
strz.
kpr.
st.uł.
kpr.
s.2/27
s.CKM
1892.01.06 Stołpce
Krzywicze
k.3/78 1899.03.15 Mozolewszczyzna
k.3/78
Mozalewszczyzna
Iwieniec
1dyw.27
1900
s.CKM 1918.08.12 Pawłów
s.1/27
1889
Iwieniec
1944-10-22
1944-12
1945
1944
1945-01
1945
1944
1945-05
1945-01
1945
1945
Zabici po wojnie za udział w Polskim Związku Wojskowym w latach 1945-1946.
Konstanty
Ławy
plut.
1947
s.2/27 1915.12.08 Waraksy
Donat
kpr.
k.3/78 1917.07.10 Dziawgi
1947
Aneks 1
do "Części III" spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Obóz Altengrabow
Obóz Altengrabow
Obóz Altengrabow
Obóz Altengrabow
Obóz Altengrabow
Obóz Fallingbostel
Altengrabow
Solsenberg
Fallingbostel
Brześć
Wojsko Polskie
Wojsko Polskie front.
Poznań
Poznań
9, 174
12
12
138
12
10
74, 189
37
37
22, 40, 232
144
74
Wykaz miejscowości i dat gdzie ginęli żołnierze Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
w walkach z Niemcami w okresie od 26-07-1944 r. do 17-01-1945 r.
Lp.
Data śmierci
Gdzie poległ
Liczba
poległych
Lp.
Data śmierci
Gdzie poległ
Liczba
poległych
Lp.
W Puszczy Kampinoskiej i w Warszawie w Powstaniu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1944-08-02
1944-09-28
1944-08-07
1944-08-10
1944-08-22
1944-08-21
1944-08-22
1944-07-28
1944-09-29
1944-08-13
1944-08-07
1944-08-13
1944-08-12
1944-08-07
1944-08-02
1944-09-04
1944-09-28
1944-09-07
1944-09-08
1944-08-18
1944-08-28
1944-08-29
1944-08-31
1944-09-01
1944-09-02
1944-09-16
Pieńków
Błonie
Borzęcin
Brzozówka
Brzozówka
Dw-Gdański
Dw-Gdański
Dziekanów Niem.
Jaktorów
Kiścinne
Koczargi
Laski
Leoncin
Lipków
Lotn.Bielańskie
Marianów-Laski
Nad rz.Utrata
Piaski Królewskie
Pilaszków
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Pociecha
1
1
1
2
2
14
16
2
75
1
1
1
2
6
16
1
3
3
1
1
1
2
3
2
3
1
1
4
30
15
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1944
1944-09
1944-10-02
1944-09-15
1944-08
1944-08-09
1944-08-27
1944-08-31
1944-09
1944-09-18
1944-09-25
1944-09-27
1944-09-29
1944-09-30
1944-10-13
1944-09-29
1944-08-06
1944-09-03
1944-08-03
1944-09-27
1944-09-29
1944-09-30
1944-10-01
1944-10-13
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
PW - Czerniaków
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
PW - Żoliborz
Skierniewice
Sochaczew
Truskaw
Truskaw
Truskawka
Wiersze
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
Żyrardów
RAZEM
Uzupełnienie Dw-Gdański
RAZEM
Data
śmierci
Gdzie poległ
Liczba
poległych
Na Kielecczyźnie
1
1
2
4
1
1
1
1
2
3
1
1
5
1
1
1
1
3
9
3
1
3
1
1
49
211
140
352
4
17
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1944-10-27 Biały Ług
1944-10-04 Brudzewicze
1944-10-04 Brzuza
1944-10-04 Czerniewice
1944-10-10 Drzewica
1944-10-14 Drzewica
1944-11 k.Drzewicy
1944
Kielecczyzna
1944-10 Kielecczyzna
1944-11 Kielecczyzna
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-12 Kielecczyzna
1944-IV kw. Kielecczyzna
1945-01 Kielecczyzna
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-10-04 Lasy Brudzewickie
1944-11-04 lesn.Huta
1945-01-17 Modrzewko
1944-10-15 Pniewy
1945-01-17 Stużno
1945-01 Włoszczowa
1944-10-14 Żdzary
1945-01 Żelazowice
RAZEM
RAZEM
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
29
3
9
381
163
2014-09-20
Aneks 2
do Części III spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
76
Mapa powstańczego obozu warownego AK w Puszczy Kampinoskiej
Opracowanie mapy:
por. Ryszard Celmer „Brzoza” 1994 r.
Sierpień – wrzesień 1944 r.
Aneks 3
do części III spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
77
Chronologiczny wykaz walk stoczonych przez Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK
w lipcu, sierpniu i wrześniu 1944 r.
samodzielnie oraz w ramach pułku "Palmiry-Młociy" i "Grupy Kampinos"
Data
Miejscowość
Straty własne
zabici
ranni
Straty npla
zabici
ranni
29-7-44
Laski
31-7-44
Aleksandrów
2
2-8-44
Lotn. Bieleńskie
2-8-44
Buraków
2-8-44
Pieńków
3-8-44
Truskawka
4-8-44
Lipków
6-8-44
Truskaw
1 (1)
7-8-44
Lipków
6 (6)
7-8-44
Koczargi
7 (1)
8-7-44
Lipków
1 (1)
10-8-44
Brzozówka
3 (2)
12-8-44
Leoncin
4 (2)
13-8-44
Sadowa
13-8-44
Krogulec-Kiścinne
15-8-44
Aleksandrów
12
15-8-44
Mariew
2
15-8-44
Mościska
1-8-44
Pociecha
1 (1)
2
50
20
52 (17)
45
20
30
8
6
1
2
26
11 (9)
10
70
19
10
5
15
10
18
15
6
15
2
4
3
1 (1)
1
4
1
3
1
20/21-8-44
Dworzec Gdański
100 (14)
20
20
10
22-8-44
Dworzec Gdański
350 (16)
80
30
15
22-8-44
Brzozówka
3 (2)
4
10
15
22-8-44
Zaborów
3
2
28-8-44
Brzozówka-Czeczotka
4
5
7
28-8-44
Pociecha
2 (2)
29-8-44
Pociecha
2 (2)
29-8-44
Kiścinne
1
1
140
29-8-44
Truskaw
30-8-44
Pociecha
8
4
8
10
31-8-44
Pociecha
3 (3)
17
31
12
1-9-44
Pociecha
10 (2)
14
12
18
1-9-44
Roztoka
2
23
3
2-9-44
Pociecha
4 (3)
2/3-9-44
Truskaw
10 (3)
10
250
100
3/4-9-44
Marianów
3 (1)
5
100
20
7-9-44
Piaski Królewskie
4 (3)
11
33
1 (1)
2
5
4
7
5
15
18
6
3
3
3
8-9-44
Pilaszków
13-9-44
Mariew
15-9-44
PW - Czerniaków
4 (4)
16-9-44
Pociecha
1 (1)
17-9-44
Pociecha
21-9-44
Polesie Nowe
24-9-44
Rybitwa
27-9-44
Janówek
4
7
4
4
27-9-44
Sowia Wola
2 (2)
1
1
3
27-9-44
Brzozówka
6 (4)
4
2
4
27-9-44
Pociecha
5 (1)
4
2
3
27-9-44
Zaborówek
2
1
2
27-9-44
Ławy
28-9-44
Łuszczewek
8/9-44
PW - Żoliborz
29-9-44
Budy Zosiny-Jaktorów
7
2
12
4
2
20
10
5
10
200
300
60
19 (17)
150 (73+9)
Liczby w (nawiasach) dotyczą żołnierzy ZS-N AK.
2014-09-20
ANEKS 4
do części III spisu żołnierzy
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
78
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
oraz w Warszawie, w Puszczy Kampinoskiej i na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 15-01-1945 roku.
Część IV
obejmująca działania Zgrupowania
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
oraz przemarsz z Kresów do Puszczy Kampinoskiej
w okresie od 27-05-1943 do 26-07-1944 roku.
Zawiera dane 596 żołnierzy.
W tej części spisu zamieszczone są nazwiska żołnierzy Zgrupowania, którzy z
różnych powodów nie mogli kontynuować walki. Nie dotarli do Puszczy
Kampinoskiej i nie posiadamy informacji, że polegli w walce z Niemcami lub
partyzantką sowiecką.
WAŻNE! - Przy posługiwaniu się spisem i cytowaniu wybranych informacji
prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.
WARSZAWA
2 0 1 4
79
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Część - IV
Lp
Nazwisko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Abramczyk
Achrem
Adamcewicz
Adamczewski
Adamowicz
Aleksandrowicz
Alinowski
Amilianowicz
Andrejko
Anisko
Anisko
Arciszewski
Arciszewski
Arciszewski
Aryniewicz
Aszurkiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Azarkiewicz
Babinicz
Babski
Barowicz
Barski
Bartoszewicz
Baszusa
Bazarewski
Benisch
Besman
Biały
2014-09-20
Imię
Wacław
Antoni
Michał
Franciszek
Michał
Henryk
Wiesław
Antoni
Stanisław
Antoni
Jerzy
Józef
Jerzy
Stefan
Józef
Włodzimierz
Antoni
Jan
Władysław
Włodzimierz
Stanisław
Zbigniew
Henryk
Leonard
Jerzy
Zbigniew
Kazimierz
Jan
Adolf
Jan
Eugeniusz
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
uł.
k.1/78
s.1/27
15.02.1923 Prowżały
strz.
strz.
kpr.
k.1/78
k.2/78
k.3/78
Iwieniec
Raków
15.01.1903 Jankowicze
kpr.
kpr.
st.strz.
uł.
s.1/27
05.12.1912 Starzynki
Narew
Budrys
Adam
Heniek
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
pchor.
1944-01-05 w Derewnie zastrzelony przypadkowo.
Zaginął.
Poczet d-cy.
19.09.1915 Stołpce-Orciuchy
12.03.1925 Okińczyce
Zatonął z załogą "Sępa" na oceanie Indyjskim.
Prawidło
Rydz
Litwoch
strz.
st.strz.
strz.
Żubr
st.uł.
st.strz.
uł.
kpr.
s.CKM
plut.
st.strz.
kpr.
st.strz.
kpr.
st.uł.
Drążek
Bachmut
Józef
k.2/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.1/78
CKM
k.1/78
11.1922 Dajnowski Bór
13.04.1907 Raków
02.05.1923 Wołma
10.03.1923 Wojniłowszczyzna
15.04.1914 Surciny
s.CKM
k.1/78
1921
21.03.1917 Rubieżewicze
1916
Kamionka
1923
Bryniczewo
k.2/78
s./27
26.12.1912 Dary
Tatarszczyzna
s.1/27
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
80
Lp
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Nazwisko
Bibik
Bielawski
Bielawski
Bietko
Birula
Boczek
Bogusz
Boguszewski
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohusz
Bonner
Borkowska-Protich
Borysewicz
Bosak
Bożym
Bruno
Brychiewicz
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Brzozowski
Buczkiewicz
Bujanko
Buraczewski
Burakowski
Burduk
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczko
Bystrzycki
Byszewski
Chalawik
2014-09-20
Imię
Stopień
Oddział
Mieczysław
Jan
Konstanty
Stanisław
Czesław
strz.
strz.
strz.
st.strz.
strz.
k.1/78
Jan
Stanisław
Franciszek
Kazimierz
Wacław
Józef
Bronisław
Maria
Jan
Aleksander
Czesław
Kazimierz
Bronisław
Antoni
Edmund
Wacław
Marian
st.strz.
st.uł.
strz.
kpr.
st.strz.
s.CKM
k.1/78
k.1/78
k.1/78
uł.
sanit.
k.1/78
Paweł
Onufry
Zenon
Ryszard
Józef
Stanisław
Wincenty
Józef
Bolesław
Jan
Piotr
Imię ojca
Pseudonim
Wilk
Szprycha
plut.
st.sierż.
chor.
st.strz.
kpr.
k.3/78
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
27.07.1914 Humienowszczyzna
01.02.1925 Dubrowa
Zaginął w Puszczy Nalibockiej 1-12-43.
Jundziłowo Wileńskie
Kamień
Bryniczewo
Zubierowo
01.05.1920 Humienowszczyzna
12.12.1922
27.04.1919 Pabianice
Płatnik.
25.10.1920 Zapole
1927
Nowe Górki
18.03.1918 Jachimowicze
21.11.1899 Łubień
1922
k.1/78
k.2/78
k.1/78
Odznaczony KW
78
Cygan
Jazęb
strz.
uł.
kpr.
strz.
uł.
uł.
kpr.
kpr
strz.
kpr.
st.uł.
kpr.
kpr
k.2/78
k.1/78
s.2/27
k.1/78
k.1/78
s.1/27
s.4/27
Mieszyce
10.09.1924 Derewna
Derewna
14.06.1914 Lucyno
Kamień
Naliboki
04.11.1924 Derewna
Derewna
Suprośna-Słoboda
04.06.1923 Pierszaje
21.09.1921 Zahorce
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
81
Lp
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Nazwisko
Chalewski
Chimorodo
Chimorodo
Chocimski
Chrupek
Chylicki
Ciaszkiewicz
Ciaszkiewicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Cywiński
Czajka
Czajkowski
Czerniak
Czerniawski
Czerwiec
Czerwiński
Czerwiński
Czujko
Czumak
Daszko
Dąb
Dąbrowski
Donaszejko
Dorol
Doroszewicz
Downar
Downar
Downar
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Adam
Czesław
Wincenty
Konstanty
Antoni
Wacław
Józef
Mieczysław
Stefan
Zenon
Antoni
Jan
Józef
Maciej
Marian
Mieczysław
Wacław
Mieczysław
Antoni
Roman
Bolesław
Michał
Kazimierz
Michał
Henryk
Edward
Wincenty
Wojciech
Jan
Jan
Józef
Bolesław
Janina
Stanisław
Pseudonim
Śmigły
Czako
Stopień
Oddział
kpr.
strz.
kpr.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
uł.
kpr.
strz.
sierż.
uł.
strz.
strz.
kpr.
st.strz.
kpr.
st.strz.
strz.
dyw.27
zw.konny
s.CKM
st,strz.
kpr.
kpr.
Jan
Edmund
Bratek
strz.
strz.
st.uł.
por.
st.strz.
uł.
uł.
szer./łączn.
strz.
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
11.05.1912 Szczepki
Zginął w wypadku z bronią w Starzynkach w 1944 r.
s.2/27
15.09.1926 Laski
s.1/27
s.1/27
s.CKM
k.3/78
78
18.04.1907 Starzynki
k.3/78
k.3/78
78
78
s.2/27
01.01.1924 Wołoskinie ?+I115
20.05.1923
20.12.1922
19.03.1921
25.11.1923
Dow.
k.2/78
k.1/78
s.CKM
k.1/78
Obóz Altengrabow XI A. Nr obozowy 46004.
08.03.1920 Kondratowszczyzna
01.01.1922 Nieświerz
1903
Raków
1917
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.3/78
Andryjasze
Sosnowce
Sosnowce
Sosnowce
Giliki
Pietryłowicze
03.04.1925 Duszkowo
25.12.1921 Zaborze
Sapuciewicze
Derewna
Raków
Okołowo
02.06.1923 Skrodczyzna
04.02.1926 Miechowszczyzna
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
Zaginął.
Z domu Skrodzka
82
Lp
102
103
104
105
Nazwisko
Draczyńska
Draczyński
Drożniewski
Dubicki
Imię
Katarzyna
Jan
Alojzy
Józef
106 Dubicki
Michał
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Michał
Władysław
Edward
Franciszek
Jan
Józef
Bronisław
Antoni
Stanisław
Leon
Franciszek
Czesław
Józefa
Marian
Henryk
Ireneusz
Edward
Mieczysław
Edward
Józef
Ireneusz
Andrzej
Edmund
Jan
Andrzej
Franciszek
Jerzy
Rachela
Henryk
Dulczyk
Durat
Dziedziejko
Dziedziejko
Dziedziejko
Dzieksza
Dziemianko
Dzienis
Dzierbunowicz
Dżem
Fabisiak
Faliński
Felczakówna
Filipek
Gerwazy
Gidlewski
Giewojno
Giewojno
Gintoft
Glebionek
Głowacki
Głuchowski
Głuchowski
Gorczycki
Gosiewski
Góral
Grab
Grossbach
Gruby
2014-09-20
Imię ojca
Michał
Michał
Pseudonim
Stopień
Oddział
Data ur.
Miejsce urodzenia
san.
szp.Giliki
k.1/78
łączn.
k.1/78
02.1924
1920
Nowo-Pole
Nowo-Pole
st.strz.
k.1/78
1913.01.13
uł.
s.3/27
10.11.1915 Wirłowicze
10.12.1925 Rubieżewicze
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
s.2/27
s.3/27
s.4/27
Młynarz
plut.
st.sierż.
Jodła
Michał
Gąska
Rąba
Sówka
plut.z cenz.
strz.
st.uł.
kpr.
sanit.
uł.
st.uł.
s.CKM
k.1/78
s.4/27
k.1/78
k.1/78
UWAGI
Rudnia Nalibocka
Słoboda Kam.
13.06.1904 Roczewicze
Zarzecze
1909.07.12 Zarzecze
1905
Dajnowa
Derewna
1943-7/8 Wzięty do niewoli w czasie operacji "Herman" był więziony w
obozie Altengrabow. Nr obozowy 46119.
Zwolniony 28.6.44 do cywila
Zaginął.
1944-01-06 zamordowany przez partyzantów sowieckich wraz z żoną.
13-04-44 zginął w wypadku w Janowszczyźnie.
Zabity przez kolegę
s.CKM
s.2/27
13.09.1922 Rendwindowo
12.02.1922 Mir
s.3/27
k.3/78
10.06.1925 Zieniewicze
20.12.1923 Socharzewo ?
Stołpce
Raków
Łoś
Łoś
Zygmunt
Jędruś
strz.
strz.
uł.
plut.
sierż.
strz.
strz.
plut.
st.strz.
st.strz.
st.strz.
sanit.
st.strz.
k.1/78
k.1/78
k.2/78
25.05.1925 Nowosiółki
1906
Iwieniec
11.06.1929 Nieśwież
Szpital w Mińsku
Obóz Lamsdorf Stalag IV-B Muhlberg nr 103171.
Baranowicze
k.3/78
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
83
Lp
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Nazwisko
Imię
Grycewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grzelecki
Grzyb
Grzybowski
Józef
Bohdan
Franciszek
Kazimierz
Mieczysław
Rafał
Stanisław
Wacław
Witold
Zenon
Zdzisław
Bolesław
Władysław
Grzywaczewski
Gwaj
Halc
Halc
Hałaburda
Harasimowicz
Harasimowicz
Harasimowicz
Harbuz
Hasiuk
Hawdurowicz
Hazedycki
Hidlewski
Hołowacz
Hoścviło
Hrynkiewicz
Hrynkiewicz
Hurynowicz
Ignatowicz
Iljn
Iwaszkiewicz
2014-09-20
Imię ojca
Pseudonim
Orlik
Swit
Rafał
Stopień
Oddział
plut.
k.3/78
kpt.
st.strz.
plut.
strz.
Data ur.
Miejsce urodzenia
06.05.1906 Kosów
Naliboki
Naliboki
1917
Nieścierowicze
Naliboki
Niewola niemiecka obóz Oranienburg.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
16.09.1923 Lichacze
12.04.1927 Lichacze
Stołpce
20.12.1924 Zaborze
Starzyna
Bronisław
uł.
s.2/27
06.06.1900 Włodawa
Jerzy
Irena
Rafał
Apolinary
Leon
Stanisław
Zenon
Bronisław
Witold
Bonifacy
strz.
sanit.
kpr.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
uł.
strz.
st.strz.
uł.
uł.
k.1/78
27.07.1921 Warszawa/Mir
Bryniczewo
Bryniczewo
uł.
strz.
s.3/27
Mieczysław
Bolesław
Piotr
Jan
W 1947 r. zabity przez UB w Warszawie na Rakowieckiej.
28.07.1919 Podlaskowo
kpr.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
Dymitr
Józef
Jan
Mikołaj
UWAGI
Długi
Tadeusz
Dąb
strz.
Dow.
k.2/78
k.1/78
k.1/78
Złamał nogę 15-3-44, ranny 8-5-44 Telesze-wicze.
zwolniony do cywila.
29-6-44
z domu Morawska
aktywny podoficer "Lewalda"
12.12.1923 Ciesnowa II
21.07.1914 Raków
1921
Karolin
02.03.1925 Słoboda Suprośna
08.05.1926 Mir
s.2/27
1907
1920
k.1/78
k.3/78
Sulżycze-Pierszaje
Zaborze
22.06.1922 Raków
Jarszewicze
1922
Kozłowszczyzna
Rusznikarz.
Sowa
uł.
strz.
s.2/27
1925
1923
Orsza/Baranowiucze
Wołma
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
84
Lp
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Nazwisko
Imię
Jabłoński
Jackiewicz
Jakubisiak
Jakubisiak
Jakubisiak
Jan
Janina
Roman
Stanisław
Stefan
Jakubowski
Adam
Jankowska
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Janowicz
Janowski
Januszewicz
Januszewicz
Januszewski
Jarmułowicz
Jodła
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Jungowski
Juniewicz
Jurcewicz
Jurkiewicz
Kaczyński
Kałaksza
Kapa
Kapuściński
Karaczun
Karatysz
Karnicki
Alina
Czesław
Franciszek
Stefan
Władysław
Wincenty
Adam
Antoni
Antoni
Adam
Józef
Stanisława
Adolf
Sabina
Stanisław
Wacław
Władysław
Edmund
Grzegorz
Grzegorz
Jan
Jan
Marian
Konstanty
Konstanty
Edmund
Józef
Jan
2014-09-20
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Karmazyn
Rek
kpr.
Stokrotka
Jastrząb
sanit.
strz.
strz.
pchor.
strz.
uł.
st.strz.
kpr.
st.strz.
st.strz.
plut.
st.uł.
uł.
łączn.
uł.
strz.
uł.
kpt.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
st.uł.
plut.
strz.
st.uł.
uł.
Monter
Krzemień
sanit.
Miejsce urodzenia
UWAGI
27.09.1923 Wincentówek
sanit.
uł.
strz.
plut.
Nowina
Data ur.
12.08.1906 Budziska
1924
Nieśwież
31.05.1909 Budziska
s.1/27
s.4/27
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.2/78
s.3/27
s.1/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
P/27
k.1/78
k.3/78
k.3/78
k.2/78
s.4/27
k.1/78
k.3/78
k.1/78
1911
Gródek
Ranny 8-5-44 szpital w Misku. Zmobilizowany do Wojska
Polskiego zginął w Niemczech wiosną 1945 r.
15.09.1928 Iwieniec
06.08.1924 Nieśwież
13.03.1921 Humienowszczyzna
Humienowszczyzna
07.09.1922 Humienowszczyzna
10.01.1922 Wirłowicze
21.05.1924 Nakwasy ?
26.03.1925 Kamień
Stołpce
01.05.1910 Miranka
Dajnowa
09.09.1912 USA
1923
Prowżały
18.06.1912 Tołkaczowszczyzna
24.12.1920 Garszy ?
Raków
Raków
27.01.1924 Krańce
21.09.1925 Jadwinowo
14.02.1919
27.02.1926
12.02.1922
19.1.1904
Nowiki
Zamościany
Humienowszczyzna
Staniuszki
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
1944 zaginął.
Zwolniony do cywila 28-6-44.
Zwolniony do cywila 28-6-44.
Ranny: 8-5-44 Teleszewicze.
Obóz Altengrabow XI A. Nr obozowy 46020.
Zwolniony do cywila 28-6-44.
85
Lp
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Nazwisko
Karpiński
Kasprowicz
Kiebicz
Klimowicz
Kłaszewicz
Kobyliński
Kojrowicz
Kolej
Kołobara
Kołobara
Kołodziejski
Kołodziński
Kołodziński
Kołosko
Kołosowski
Kołoszyc
Kołucki
Komanowski
Komejsza
Komik
Komorewicz
Komorowski
Konarzewski
Kopaliński
Kopania
Kormicki
Korzeniewski
Kos
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kowalewski
Kowalski
Kraczyński
Krawiec
2014-09-20
Imię
Jan
Jan
Alfons
Czesław
Bolesław
Jan
Stanisław
Władysław
Józef
Stefan
Józef
Stanisław
Władysław
Józef
Bronisław
Marian
Józef
Antoni
Wladysław
Antoni
Stefan
Piotr
Janusz
Jan
Zbigniew
Franciszek
Władysław
Michał
Bolesław
Edward
Wacław
Józef
Jan
Antoni
Imię ojca
Pseudonim
Rymwid
Gałązka
Sowa
Leszek
Stopień
Oddział
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
uł.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
st.uł.
st.strz.
uł.
kpr.
sierż.
uł.
strz.
strz.
st.uł.
st.uł.
st.strz.
kpr.
strz.
kpr.
strz.
st.uł.
k.2/78
k.1/78
s.CKM
k.3/78
k.3/78
s.1/27
s.2/27
k.1/78
k.2/78
żand.
k.3/78
k.1/78
s.1/27
st.uł.
kpr.
s.3/27
k.1/78
st.strz.
st.uł.
st.uł.
k.2/78
s.CKM
s.2/27
s.4/27
k.2/78
k.3/78
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.3/78
s.3/27
k.1/78
Data ur.
07.09.1921
02.02.1924
08.09.1925
1900
01.05.1928
14.01.1914
1909
1912
1919
04.01.1920
09.02.1921
Miejsce urodzenia
UWAGI
Stołpce
Iwieniec
Raków
Zagórne
Naborowszczyzna
Raków
Radoszkowice
Humienowszczyzna
Jeśmanowicze
Jeśmanowicze
Humienowszczyzna
Zubierowo
Kamień
Ciesnowa
Rugajce
Ranny w lipcu 1944 r. pod Baranowiczami.
Zaginął.
1927
Zalesie
14.05.1914 Nowiki Małe
01.01.1912 Wilno
Zaginął.
10.07.1921 Mazurki Baranowskie
21.10.1900 Raków
Sankowszczyzna ?
13.07.1920 Dziawgi
24.02.1913 Żebrowszczyzna
Ranny: 14-5-44 w Kamieniu. Szpital w Mińsku.
Fryc
1924
Kościuki
Dzienisy
Stołpce
Legun
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
Współorganizator AK w Stołpcach.
86
Lp
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
Nazwisko
Kret
Krojadło
Królak
Kruczek
Krupicki
Krupska
Krzywicki
Kuberno
Kulik
Kulikowski
Kulwanowski
Kurej
Kuryjer
Kuzkowicz
Kuzownik
Kuzownik
Kuźma
Kuźmiński
Kwiatkowski
Lampert
Lembowicz
Lenczewski
Leoniec
Lesiński
Linnik
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lis
Łabin
Łabuń
Łapo
Łappo
Łobodziński
Łojko
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Bolesław
Wiktor
Stanisław
Józef
Stefania
Stanisław
Brunon
Mieczysław
Zdzisław
Antoni
Jan
Jan
Stanisław
Jan
Stanisław
Antoni
Kazimierz
Antoni
Stanisław
Józef
Bronisław
Adolf
Józef
Konstanty
Adolf
Antoni
January
Henryk
Janusz
Michał
Józef
Józef
Józef
Albert
Pseudonim
Stopień
Oddział
Jan
st.uł.
st.uł.
strz.
k.1/78
s.2/27
s.2/27
k.1/78
Lampart
Czajka
Izydor
Spirt
łączn.
plut.
plut.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
uł.
sanit.
uł.
kpr.
uł.
st.strz.
st.uł.
st.uł.
st.strz.
kpr.
strz.
kpr.
st.strz.
kpr.
strz.
uł.
strz.
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
Helenowo
k.1/78
D-ca II. plutonu 3. szwadronu.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
s.1/27
k.1/78
s.2/27
k.1/78
s.4/27
k.3/78
k.1/78
s.2/27
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
08.12.1920 Naliboki
1922
Wołkowszczyzna
07.01.1915 Raków
15.12.1922
08.02.1923
06.12.1922
01.01.1912
18.03.1927
Starzyna
Prowżały
Prowżały
Prowżały/Wołma
Wilno
Stołpce
Iwieniec
11.11.1911
Siwica
Stołpce
14.11.1914 Wołma/Leońce
15.11.1923 Dziawgi
09.07.1927 Porajcza ?
Zieniewicze
Zwolniony do cywila 11-6-44.
01.01.1922 Bryniczewo
29.04.1927 Baranowicze
Zapole
Łabuń
06.10.1914 Prowrzały
01.02.1926 Wirłowicze
13.04.1924 Nieścierowicze
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
87
Lp
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
Nazwisko
Łojko
Łojko
Łojko
Łomako
Łubiński
Łukaszaniec
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łysy
Łysy
Mackiewicz
Majewski
Makarewicz
Malicki
Małaszewski
Małkińska
Małkiński
Marat
Marchewka
Markowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Maszewski
Matusewicz
Matusewicz
Matuszewski
Matuszewski
Mazurko
Mazuro
Menderowicz
Mendryk
Mężyński
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Antoni
Jan
Karol
Antoni
Jan
Józef
Stanisław
Wacław
Bronisław
Józef
Jan
Jan
Arkadiusz
Jan
Eugeniusz
Kazimiera
Stefan
Władysław
Józef
Daniel
Bolesław
Emeryk
Grzegorz
Henryk
Sylwester
Tadeusz
Emil
Irena
Antoni
Franciszek
Jan
Konstanty
Stanisław
Ryszard
Stanisław
Aleksander
Karol
strz.
uł.
st.strz.
uł.
k.1/78
k.1/78
Zawisza
Ciuńka
kpr.
strz.
strz.
s.3/27
k.1/78
k.3/78
k.1/78
k.2/78
strz.
uł.
s.3/27
Data ur.
Miejsce urodzenia
02.04.1923 Niwno
Kamień
1917
UWAGI
Zwiad
Niewola niemiecka obóz w Bielefeld.
Wirłowicze
22.05.1910 Lichacze
Raków
20.08.1927 Raków
Starzyna
1922
Dziawgi
Olechnowicze
Zwolniony do cywila z powodu choroby.
Śmiały
plut.
17.06.1909 Sobki
1927
Borki
łączn.
st.strz.
plut.
s.2/27
k.1/78
s.2/27
plut.
st.uł.
s.3/27
s.3/27
st.uł.
strz.
s.2/27
k.1/78
Słonim
10.08.1925 Rubieżewicze
1920
Kropiwniki
Nowiki
04.05.1923 Charytonowo
1924
Paradowszczyzna
05.06.1923 Charytonowo
Starzyna
Przywara
2-12-43 przeniesiony do oddziałów Wileńskich.
1927
Irka
Dudki
łączn.
strz.
strz.
strz.
st.uł.
uł.
strz.
s.2/27
k.1/78
k.1/78
k.3/78
s.2/27
s.3/27
k.2/78
Iwieniec
Iwieniec
1904
Ciesnowa
25.08.1923 Pieczowy ?
Iwieniec
1918
Raków
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
88
Lp
Nazwisko
Imię
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
Michajłowicz
Michalska
Michałkiewicz
Mickiewicz
Migura
Mikucki
Mikucki
Milczarek
Miłaszewski
Miłaszewski
Minciel
Miron
Mironowicz
Miszuk
Modzelewski
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mokosiński
Mołczanowicz
Mondycki
Mozelewski
Mozolewski
Myszko
Nazarewicz
Nicewicz
Niedzin-Zajcew
Niedzwiecki
NN
NN
NN
NN
NN
Józef
Emilia
Franciszek
Helena
Feliks
Julian
Stanisław
Stanisław
Józef
Kazimierz
Kazimierz
Wacław
Witold
Józef
Józef
Antoni
Józef
Konstanty
Stanisław
Stefan
Franciszek
Antoni
Jan
Edmund
Jan
2014-09-20
Mikołaj
Zofia
Aleksander
Henryk
Jan
Kazimierz
Konstanty
Stanisław
Wincenty
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
kpr.
łączn.
st.uł.
łączn.
uł.
Józef
Klucznik
strz.
plut.
st.strz.
strz.
plut.
strz.
Miód
strz.
strz.
strz.
st.uł.
uł.
uł.
strz.
strz.
kpr.
st.strz.
strz.
Szary
Mewa
Stary
Burza
Borsuk
uł.
san.
strz.
uł.
st.uł.
kpt.
kpr.
plut.
kpr.
Oddział
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
Z-ca d-cy II. plutonu 2. kompanii.
s.2/27
k.2/78
s.2/27
k.1/78
k.1/78
k.1/78
s.1/27
kwat
k.3/78
k.2/78
19.02.1921 Raków
14.10.1915 Przasnysz
08.09.1924 Dzienisy
1918.04.25 Iwieniec
Derewna
12.01.1926 Kamień
12.12.1926 Kamień
04.08.1923 Dubasze
Olszaniec
10.03.1913 Prudy
Raków
1918
Prowżały
13.05.1911 Szleszowszczyzna
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.2/78
s.3/27
k.1/78
s.2/27
s.2/27
s.1/27
Chory na tyfus plam.29-4-44. Szpital Mińsk 3-5-44. Skreślony.
Ciężko ranny.
Zwolniony do cywila 28-6-44.
Zwolniony do cywila 28-6-44.
17.01.1922 Szleszowszczyzna
30.05.1908 Maryczki ?
Rubieżewicze
08.11.1911 Biłgoraj
28.03.1921 Siwica
Słonim
Raków
Iwieniec
Chotów
17.11.1924 Iwieniec
04.11.1920 Kamień
04.03.1882 Wilno
lub Mozalewski
Ranny: 14-6-44.
aadiutant
zw.konny
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
89
Lp
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Nazwisko
Imię
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Obłucki
Obywatelski
Olchowik
Olszewski
Olszewski
Opałko
Osmólski
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Owczarski
Papliński
Witold
Zbigniew
Parchimowicz
Bolesław
Patalej
Pawluk
Pawłowski
Perkowski
Piątkowski
Piechotka
Piekarski
Pietraszkiewicz
Paweł
Wanda
Aleksander
Edward
Marian
Kazimierz
Józef
Zdzisław
2014-09-20
Feliks
Tadeusz
Wacław
Tadeusz
Stanisław
Robert
Czesław
Ludwik
Jan
Władysław
Bronisław
Michał
Stanisław
Marian
Jerzy
Imię ojca
Franciszek
Pseudonim
Stopień
Amor
uł.
Czarny
strz.
Agrikola
st.strz z c.
Kacap
st.strz.
Kowal
plut.
Mart
st.strz.
Rudy
plut.
Rumianek
strz.
Sygnalizator st.strz.
uł.
st.uł.
Zbyszek
st.strz.
Kruk
st.strz.
st.strz.
strz.
plut.
plut.
Szpak
sierż.
st.strz.
st.uł.
Zagończyk
Żak
uł.
st.uł.
uł.
Olcha
Oddział
Miejsce urodzenia
s.2/27
03.09.1910 Połoneczka
17.03.1917 Wołma
s.3/27
s.3/27
k.1/78
13.05.1920 Zbykały
Starzynki
12.05.1925 Naliboki
07.08.1924 Warszawa
k.1/78
k.1/78
k.3/78
k.2/78
s.2/27
UWAGI
Od 8-43 niewola niemiecka w ob. Buchenwald i Bergen-Belsen.
Zubierowo
09.09.1900 Sosnowice
1914(5)
05.09.1923 Warszawa
1926
Iwieniec
Naliboki
05.03.1926 Naliboki
s.3/27
D-ca III plut 2. komp.
Szef komp saperów.
Ranny: 1-7-44 Połoneczka.
Kulszyce
plut.
k.1/78
08.01.1915 Chutor Borek
st.strz.
łączn.
k.1/78
25.04.1917
1923
25.01.1920
15.11.1929
strz.
strz.
st.uł.
k.1/78
k.1/78
s.3/27
Bolesław
Jacek
Data ur.
Zaborze
Stołpce
Nowikowszczyzna
Słonim
Kamień
1943-12-01 wzięty do niewoli przez sowietów, w lipcu 1944
przekazany do Armii Berlinga,
Zwolniony do cywila. Nie nadaje się do wojska.
Obóz jeniecki Muhlberg-Elbe. Nr 103172.
Zaginął.
Raków
Borsuk
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
90
Lp
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
Nazwisko
Pietrucki
Pietrucki
Piszczek
Piszczek
Pliskowski
Płaz
Pociejkiewicz
Podleś
Pohudo
Polaczyński
Polak
Polanica
Polanica
Polański
Poływał
Popławski
Popławski
Porowski
Porzuczek
Potapko
Poznański
Pożoga
Ptak
Puchała
Puhacz
Pupkowski
Puzowski
Radkiewicz
Rahowski
Rahoza
Rajski
Rak
Rak
Rak
Rakowski
2014-09-20
Imię
Stanisław
Zygmunt
Feliks
Jerzy
Leon
Czesław
Stefan
Jan
Bolesław
Olgierd
Stanisław
Jan
Stanisław
Antoni
Józef
Albert
Aleksander
Stefan
Regina
Józef
Stefan
Mieczysław
Antoni
Teresa
Zdzisław
Romuald
Józef
Andrzej
Józef
Władysław
Stanislaw
Grzegorz
Józef
Teodor
Józef
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Data ur.
Ciesnowa
s.4/27
1920
01.09.1912
09.08.1923
12.03.1930
15.07.1917
22.06.1904
01.03.1923
08.09.1913
1912
27.12.1919
Grabina
Królewszczyzna
Iwieniec
Ciesnowa
Rugajce
Wilczyński
Adam
Adam
Sokół
Jur
Mucha
Adam
Litwos
Szarotka
Szary
Zygmunt
Hipolit
Kruk
Kusy
Róg
st.strz.
łączn.
st.uł.
kpr.
uł.
st.strz.
strz.
st.strz.
uł.
kpr.
plut.
strz.
strz.
st.strz.
st.uł.
st.sierż.
łączn.
s.1/27
s.4/27
k.2/78
s.2/27
Miejsce urodzenia
Nowy Świerzeń
Nowy Świerzeń
Nowikowszczyzna
UWAGI
Z-cz szefa BIP
31.12.1923 Tatarskie
k.1/78
k.1/78
s.1/27
02.04.1917 Królewszczyzna
Giliki
st.sierż.
kpr.
uł.
łączn.
st.uł.
st.strz.
st.strz.
strz.
strz.
k.1/78
k.3/78
20.08.1928
1924
1906
10.10.1924
78
s.4/27
k.1/78
01.12.1924 Grodno
14.01.1921 Iwieniec
uł.
st.uł.
strz.
strz.
strz.
s.3/27
s.1/27
k.1/78
k.1/78
k.3/78
15.07.1926
13.05.1915
1922
02.02.1924
07.04.1927
03.06.1925
12.03.1921
13.05.1915
Nowogródek
Wielkie Nowiki
Chotów
Chotów
Ranny: 14-5-44 w Kamieniu. Szpital w Mińsku.
D-ca 3 kompanii. Od 8-43 obóz Oświęcim. Przeżył.
Ranny: 6-12-43 Derewna.
Wywieziony VI-44 do Niemiec - Naumburg
Ranny: 4-44 Nieścierowicze.
Kisiele
Radoszkowice
Humienowszczyzna
Radoszkowic+I445e
Padzierno
Słoboda
Sosnowce
Ranny: 6-6-44
Radoszkowice
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
91
Lp
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
Nazwisko
Robaczek
Rodowicz
Rogószewski
Rogulski
Rojko
Roman
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romejko
Roszczyc
Rośkiewicz(Rot..)
Rowiński
Rożko
Różycki
Rudowicz
Rudowicz
Rusiecki
Rutka (Rudka)
Rutkiewicz
Rutkowski
Rydzonek
Rymarz
Ryszałko
Ryszkiewicz
Ryś
Ryś
Sachar
Saj
Sajkowska
Sapoćka
Saturn
Sawicki
Sawicki
Sawiński
2014-09-20
Imię
Stanisław
Henryk
Aleksander
Władysław
Bolesław
Leonard
Michał
Henryk
Tadeusz
Paweł
Stanisław
Stanisław
Władysław
Adam
Maria
Edward
Jerzy
Andrzej
Tomasz
Michał
Michał
Jan
Józef
Kazimierz
Władysław
Aleksander
Antonina
Kazimierz
Bolesław
Józef
Stefan
Rafał
Imię ojca
Pseudonim
Gerwazy
Marchewka
Czarny
Skowronek
Sosenka
Stopień
Oddział
kpr.
uł.
uł.
kpr.
st.uł.
strz.
strz.
uł.
st.strz.
uł.
uł.
strz.
D/27
s.1/27
s.CKM
s.2/27
s.4/27
uł.
strz.
kpr.
strz.
strz.
st.uł.
strz.
strz.
plut.
strz.
st.strz.
st.uł.
strz.
kpr.
st.strz.
łączn.
strz.
st.strz.
st.strz.
st.strz.
kpr.
k.3/78
s.1/27
s.3/27
k.3/78
s.1/27
s.4/27
Data ur.
29.08.1924
12.02.1922
1920
1923
06.01.1922
22.03.1921
19.09.1923
1921
1914
Miejsce urodzenia
Skuszew
Achremowicze
Dzienisy
Raków
Zalesie
Łosokin
Iwieniec
Wilno
UWAGI
Ranny: 10-3-44 Szpital w Stołpcach.
Ranny: 14-5-44 Kamień.
Zalesie
02.09.1923 Oleszki ?
1921
Gudziele
01.10.1923 Tołkaczowszczyzna
Ranny: 28-6-44.
Zwolniona do cywila 31-7-44.
s.4/27
k.1/78
k.1/78
s.2/27
k.2/78
s.2/27
k.3/78
Ł
k.3/78
k.1/78
k.3/78
k.2/78
I.bat.
15.07.1926 Rusaki
1926
Raków
Iwieniec
1914
Zalesie
Raków
Straszewszczyzna
Nowa Uza ?
Starzyna
Starzyna
Iwieniec
14.05.1927 Radoszkowice
1927
03.04.1913
1919
10.03.1914
Raków
19.05.1921 Raków
07.05.1911 Iwieniec
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
43-8 Nie zginęła
Od 20-4-44 Szef kancelarii Zgrupowania.
92
Lp
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
Nazwisko
Sidorowicz
Sielecki
Sielicki
Siewruk
Siudakiewicz
Siwicki
Skoczeń
Smiejan
Smyk
Sobczyński
Sobota
Soja
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sosenka
Sosnowski
Sosnowski
Sowa
Strzeszewska
Strzeszewski
Suchan
Suchta
Sudnik
Suhak
Suhak
Sukocha
Suwała
Szabłowski
Szalkiewicz
Szawłowski
Szczepko
Szczepko
Szewczyk
2014-09-20
Imię
Franciszek
Jan
Robert
Wincenty
Mieczysław
Józef
Leon
Kazimierz
Mieczysław
Protazy
Władysław
Aleksander
Leon
Marian
Michał
Mieczysław
Edward
Józef
Włodzimierz
Piotr
Helena
Jerzy
Antoni
Stanisław
Ryszard
Antoni
Marian
Antoni
Mieczysław
Dominik
Stanisław
Franciszek
Józef
Julian
Czesław
Imię ojca
Pseudonim
Gerard
Berlingowiec
Osa
Pol
Błyskawica
Oro
Obywatelski
Stopień
Oddział
strz.
strz.
strz.
uł.
plut.
st.strz.
uł.
uł.
strz.
sanit.
ppor.
st.strz.
uł.
uł.
strz.
kpr.
st.uł.
uł.
strz.
st.uł.
sanit.
Lekarz
uł.
sierż.
uł.
st.uł.
k.1/78
st.strz.
ksiądz
plut.
st.strz.
strz.
st.uł.
st.uł.
uł.
k.1/78
k.1/78
s.2/27
k.3/78
Data ur.
Miejsce urodzenia
02.12.1920 Królewszczyzna
19.10.1922 Niwno
Derewna
24.03.1922 Chomicze
Bućkiewicze
04.12.1918 Koszewniki
Słonim
10.02.1921 Kisłuchy
UWAGI
Zwolniony do cywila 27-6-44.
Zaginął 01-09-1943
18.02.1918 Wieruszów
28.08.1921 Mołodeczno
k.2/78
s.1/27
s.1/27
k.3/78
k.1/78
k.3/78
1920
Ciechanowa Słoboda
03.02.1917 Raków
08.02.1923
06.01.1924
20.03.1912
1921
szp.
s.4/27
s.1/27
Zahorce
Nowy Dwór
Słoboda
Orsza
Wileńszczyzna
Wileńszczyzna
Stołpce
23.01.1927 Karłowszczyzna
05.05.1915 Podsady
1924
Nosale
Stołpce
Szef szpitala polowego.
Zwolniony do cywila 23-6-44.
Kapelan polowy POP do 01-12-1943
k.1/78
k.3/78
k.1/78
s.4/27
s.3/27
08.09.1907
30.12.1920
10.05.1926
24.03.1924
12.01.1910
Łubień
Szalkiewicze
Wirłowicze
Szczepki
Szczepki
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
Zwolniony do cywila 29-7-44.
Ranny: 01-07-1944
93
Lp
Nazwisko
482
483
484
485
486
487
Szkrodzień
Szonalis
Szostakowicz(-wski)
Szpak
Szpakowski
Szpakowski
Szpakowski
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
Szpilewski
Szućko
Szulewski
Szulewski
Szuszkiewicz
Szychor
Szydłowski
Szykuć
Szymański
Szymański
Szymański
Szymczak
Śmiejan
Śnieżek
Świacki
Świetlik
Świetlik
Świrk
Świrk
Tabor
Tarajkiewicz
Tarasiuk
Tatarzycki
Tatarzycki
2014-09-20
Imię
Wacław
Adam
Stanisław
Stefan
Eugeniusz
Henryk
Kazimierz
Stefania
Aleksander
Henryk
Józef
Alfons
Wacław
Jerzy
Julian
Stanisław
Stanisław
Kazimierz
Jan
Konstanty
Antoni
Józef
Leon
Stanisław
Janusz
Wanda
Józef
Bronisław
Józef
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Biały
Lis
st.uł.
strz.
st.sierż.
st.uł.
st.uł.
st.uł.
s.1/27
k.3/78
dow.
s.2/27
s.2/27
Zamieć
st.uł.
s.1/27
strz.
uł.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
st.uł.
k.1/78
szw.1/27
uł.
strz.
uł.
ppor.
uł.
uł.
kpr.
st.uł.
st.uł.
strz.
st.uł.
st.strz.
strz.
strz.
s.3/27
k.1/78
s.3/27
lek.wet.
s.CKM
Data ur.
Miejsce urodzenia
UWAGI
Zasule
13.08.1920 Suleńczyce ?
Szef Pocztu Zgrupowania.
04.12.1912 Łódź-Zarzecze
09.02.1926 Stołpce
21.04.1927 Baranówek
Ciężko ranny w P. Nalibockiej 08-1943.
04.07.1924 Stołpce
Po 1.12.44 dołączył do grupy "Mołodeczańskiej". Wcielony do IV
77 pp AK pod dow. "Ragnera" bierze udział w walce o Wilno.
Walczy z Sowietami w Puszczy Rudnickiej. Rozbrojony,
osadzony w obozie dla żołnierzy AK w Kałudze. Do Kraju wrócił
w 1946 r.
Chotówka
Ogrodniki
Zwolniony do cywila.
s.3/27
k.1/78
s.1/27
k.2/78
k.1/78
s.1/27
1924
07.04.1903
08.04.1920
10.02.1921
12.09.1891
01.07.1927
1901
s.2/27
s.2/27
k.1/78
k.2/78
k.1/78
k.2/78
04.04.1920
03.12.1924
22.05.1921
25.12.1927
Raków
Derewna
Giliki
Humieńczyno ?
Szykucie
Iwieniec
Iwieniec
Mazulewszczyzna
Stołpce
Kisłuchy
Wola Jasienicze
Wołma
Berdówka
Berdówka
Słonim
Słonim
Sieczkowszczyzna
Szostaki
Zdanowicze
Wielkie Nowiki
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
31-1-44
Zabity przypadkowo
Zaginął.
Zwolniony do cywila 14-5-44.
Ranny: 23-03-1944 szpital w Stołpcach.
94
Lp
Nazwisko
Imię
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Termopilski
Trackiewicz
Trościanko
Tryzna
Tryzna
Tur
Uliaszko
Ulicz
Ułaszewicz
Urszuk
Walet
Waryksz
Waryński
Wasilewski
Wasilewski
Waszkiewicz
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Wieliczko
Wilamowski
Wileńczyc
Wileńczyc
Wileńczyc
Wileńczyc
Wiszniewski
Wiśniewski
Witkowski
Witkowski
Witkowski
Witold
Wojciechowski
Lucjan
Piotr
Eugeniusz
Olgierd
Wincenty
Antoni
Karol
Kazimierz
Leonard
Józef
Władysław
Konstanty
Konstanty
Bolesław
Wincenty
Wincenty
Czesław
Franciszek
Henryk
Napoleon
Romuald
Stanisław
Kazimierz
Kazimierz
Antoni
Konstanty
Tadeusz
Wincenty
Henryk
Stanisław
Olgierd
Stefan
Tadeusz
Roman
Ryszard
2014-09-20
Imię ojca
Pseudonim
Wińka
Kruk
Piotr
Kasper
Dąb
Żak
Witold
Stopień
kpr.
st.uł.
st.strz.
uł.
uł.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
st.uł.
strz.
strz.
strz.
kpr.
chor.
strz.
uł.
kpr.pchor.
strz.
strz.
strz.
uł.
Oddział
1921
s.1/27
k.1/78
s.3/27
s.3/27
s.2/27
k.1/78
k.1/78
k.2/78
k.3/78
s.2/27
Wiatr
kpr.
Miejsce urodzenia
UWAGI
Naliboki
Zamościany
01.10.1922 Jankowce
10.03.1922 Jankowce
Szpital Baranowicze.
Derewna
Derewna
17.11.1923 Siergubowszczyzna
30.04.1925 Stołpce
18.03.1924 Tatarskie
s.3/27
k.1/78
s.CKM
k.2/78
k.1/78
k.1/78
szp.pol.
k.1/78
Pelikan
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
uł.
strz.
strz.
Data ur.
k.3/78
s.3/27
k.3/78
s.1/27
11.09.1927 Stołpce
1912 (?)
Stołpce
1921
Wołma
1921
Bryniczewo
03.10.1921 Bryniczewo
1923
Bryniczewo
1924
Kulszyce
10.04.1920 Pietryłowicze
Naliboki
10.09.1910 Dzienisy
1924
Rudziszcze
04.03.1922 Świerynowo
Magazynier w POP.
Woźnica
Był w armii Berlinga.
Zaginął 01-07-1944.
27.11.1921 Suwin
27.05.1926 Barowo
Wołma
1926
Rodziewszczyzna
Radoszkowice
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
95
Lp
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
Nazwisko
Wojtuszko
Wolan
Wołodźko
Wołosewicz
Wołosewicz
Woratyński
Woropaj
Wościak
Woźniak
Wójcik
Zabuklicki
Zachowicz
Zachowicz
Zadrejko
Zagrajski
Zakrzewski
Założyk
Założyk
Zaremba
Zarnich
Zawierko
Zawierucha
Zawoja
Ząb
Zdanowicz
Zdanowicz
Zełucha
Zieleniewicz
Zieliński
Zołotar
Zołotar
Zwierzyński
Zwierzyński
Zych
Zych
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Stanisław
Kazimierz
Władysław
Józef
Michał
Konstanty
Stefan
Stanisław
Stanisław
Anna
Edward
Aleksander (syn) Marek
Marek (ojciec)
Walerian
Jan
Leon
Adolf
Julian
Aleksander
Kazimierz
Józef
Jan
Józef
Eugeniusz
Antoni
Mieczysław
Stefan
Wawrzyniec
Jan
Konrad
Marcin
Wacław
Alfons
Stefan
Antoni
Walenty
Pseudonim
Stopień
Oddział
st.strz.
Data ur.
Miejsce urodzenia
10.07.1923 Szostaki
Świerk
Zyburtowicz
Ania 2
Zamieć
Roch
UWAGI
1944 - Mauthausen blok XIII - śmierci.
strz.
kpr.
strz.
uł.
st.strz.
kpr.
łączn.
uł.
st.strz.
kpr.
uł.
strz.
kpr.
st.uł.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
strz.
strz.
uł.
strz.
strz.
strz.
uł.
kpr.
k.3/78
k.2/78
k.1/78
k.1/78
k.3/78
s.3/27
s.3/27
s.2/27
s.2/27
27
k.3/78
s.CKM
s.4/27
k.3/78
k.2/78
k1/78
s.4/27
Białomosze
1913
Nieszota
1918
Nieszota
16.01.1925 Krzywicze
04.12.1912 Łódź
Dzieniewice ?
20.11.1927 Dudki
10.02.1925 Łopianka
25.07.1927 Strażewszczyzna
Adamowicze
Adamowicze
1914
Pieliszcze
Radoszkowice
1914
Raków
1922
Baranowicze
Uciek z niewoli sowieckiej. Inwalida bez nogi.
Michałowo
Radoszkowice
08.12.1920 Juszkiewicze
27.02.1926 Zamościany
23.11.1923 Zdanowicze
Mazulewszczyzna
13.02.1907 Kropiwniki
1921
Raków
09.02.1926 Michalewszczyzna
Ranny w akcji "Herman"
15.06.1923 Wołma-Zołotary
1915
Wialik
1926
Borowikowszczyzna
1925
Rzepki
13.01.1926 Słoboda
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
96
Lp
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
Nazwisko
Zygas
Żakowski
Żbik
Żdanowicz
Żochowicz
Żołnierkiewicz
Żółtkowski
Żuchowicz
Żurniewicz
Żwirko
Żwirski
Żydowicz
Żywicki
Żywicki
Imię
Adam
Alfred
Michał
Bronisław
Marek
Bolesław
Wincenty
Aniela
Witold
Jan
Paweł
Stanisław
Eugeniusz
Józef
Imię ojca
Pseudonim
Żbik
Wincenty
Stopień
st.strz.
uł.
st.strz.
strz.
plut.
strz.
st.uł.
łączn.
st.strz.
kpr.
kpr.
uł.
st.uł.
Oddział
s.2/27
s.2/27
1/78
k.1/78
s.4/27
k.1/78
s.2/27
Data ur.
Miejsce urodzenia
02.02.1904 Raków
Zamościany
15.04.1925 Starzynki
23.02.1923 Żdanowicze
25.04.1897 Adamowce
08.04.1925 Miechowszczyzna
19.01.1914 Tołkanowszczyzna
1913.10.12 Iwieniec
08.12.1925 Raków
Sierkule
29.06.1906 Wołoszczyzna ?
Ostaszyn
02.02.1922 Szalkiewicze
UWAGI
Zwolniony do cywila 25-6-44.
Obóz jeniecki Altengrabow. Nr 46072.
Zwolniony do cywila 10-5-44.
Pozycji - 596
Stron - 18
2014-09-20
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Część IV
Byli w oddziale w okresie od 03-06-1943 do 26-07-1944
lecz brak informacji, że polegli w walce.
97
SPIS ŻOŁNIERZY
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej
Załącznik nr 1
Zawiera dane 78 (w tym 16 poległych) żołnierzy konspiracji
VIII Rejonu i innych oddziałów Armii Krajowej, którzy zostali
włączeni do oddziałów Zgrupowania w czasie trwania
Powstania Warszawskiego.
Wyjaśnienie.
Przez połączenie oddziałów Zgrupowania S-N AK ze zmobilizowanymi
oddziałami VIII Rejonu VII Obwodu AK utworzono pułk PalmiryMłociny AK.
Docierające do Puszczy Kampinoskiej oddziały
powstańcze wraz z pułkiem Palmiry-Młociny tworzyły Grupę Kampinos
AK lecz nie wchodziły organizacyjnie do pułku. Niewielką część
przybyłych żołnierzy włączono bezpośrednio do oddziałów Zgrupowania
S-N AK i ci właśnie są uwidocznieni w Załączniku nr1. Niestety, ze
względu na brak dokumentacji, nie wszyscy zostali zapisani.
WARSZAWA
2014
98
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Załącznik 1 .
Ujmuje tych, którzy dołączyli do oddziałów Zgrupowania po 15.07.1944
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nazwisko
Imię
Imię ojca
Apel
Arendt
Bielański
Bindak
Boniecki
Borkowski
Dmochowska
Dobrzaniecki
Dwornicka
Falkowski
Falkowski
Zygmunt
Jerzy
Ryszard
Ryszard
Ryszard
Franciszek
Maria
Stanisław
Lucyna
Artur-Marian
Edmund
Jan
Bronisław
Mikołaj
Filipowicz
Mieczysław
Michał
Garami
Gąszewski
Gottwald
Gromadka
Guirard
Jarmułkiewicz
Kiedyk
Korewa
Kózka
Krzyszczuk
Krzyszkowski
Kujawski
Kwiatkowski
Lipiński
Lipiński
Lipski
Istvan
Lech
Adam
Adam
Jan August
Henryk
Ryszard
Antoni
Janusz
Józef
Mieczysław
Zygmunt
Czesław
Klemens
Mieczysław
Zygmunt
2014-09-20
Lucjan
Izydor
Roman
Michał
Antoni
Andrzej
Feliks
Pseudonim
st.uł.
Rom
kpr.pchor.
uł.
Kufczyński Zdzi.
strz.
Junosza
ppor.
Maja,Zosia
strz.
Paproć
kwat.
Wieloryb
uł.
st.uł.
Mały
Hungar Pest
Orion
Adam
Wilga
Grzymała
Jarmonik
Tango
Ziółko
Stanisław
Jan
Tomasz
Marian
Stopień
Grab
Karol
Pantera
Sulima
Oddział
21.09.1922
06.11.1923
dow. 31.01.1922
s.3/27 28.08.1921
1926.01.01
s.CKM 1906.09.17
san. 1930.07.18
1924
kwat.
1901
s.3/27 1926.01.01
s.3/27
s.3/27
kpr.pchor. k.1/78
kpr.
ppor.
kpr.
por.
st.uł.
szer.
pchor.
st.uł.
strz.
strz.
uł.
st.sierż.
plut.
st.uł.
kpr.
Data ur.
78
k.1/78
zwiad
s.CKM
kwat.
s.CKM
k.1/78
s.4/27
s.3/27
k.3/78
k.1/78
s.4/27
k.3/78
k.1/78
s.3/27
k.1/78
Gdzie
zginął
pochowany
29-9-1944 Jaktorów
7-9-1944 Piaski Królewskie
Miejsce urodzenia Data śmierci
Zakroczym
Międzychód
Suwałki
Zegrze
Brześć n/Bugiem
Mchowo
Bat. "Pięść" komp."Zemsta"
Lawa
2-8-1944
Lotn.Bielańskie Laski
Matiaszówka
VIII Rejon.
Komp. "Marysia". Obóz
Altengrabow XIA nr 46113
13.02.1925 Chmieliszew
1920
1924.06.06
27.02.1913
1914.12.09
18.06.1898
19.01.1920
1925.06.21
UWAGI
Węgry
Lawa
Humienniki
Nawrot
29-9-1944 Jaktorów
Budy Zosine
Warszawa
Włocławek
Jaskólski
1924.11.10
16.03.1901 Sokołów Podl.
Chodziewicze
1899
1904
1923
Leszno
04.10.1923 Wierzchów
10-1944 Żyrardów
22-8-1944 Dw-Gdański
29-9-1944 Jaktorów
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Załącznik 1
Ujmuje tych, którzy dołączyli do oddziałów Zgrupowania po 15.07.1944
Zetes
Budy Zosine
Lawa
99
Lp
Nazwisko
Imię
29
30
31
32
33
34
35
36
Liwińska
Łukasiewicz
Marciniak
Matusiak
Michalska
Michalski
Midak
Miecznikowski
Danuta
Edmund
Eugeniusz
Henryk
Halina
Edward
Władysław
Marian
37
Nahadin
Stiepan
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
NN
NN
NN
Nowicki
Olszewska
Olszewski
Owczarski
Parafiński
Pawłowicz
Piątkowski
Pływaczewska
Pośnik
Probus
Prokopowicz
Protich
Radziejewski
Redel
Rogulski
Rościszewski
Roth
Sadowski
Sagatowska
Sobczyk
Sobczyński
Jan
Olgierd
Zdzisław
Kazimierz
Danuta
Marian
Marian
Władysław
Adam
Antoni
Natalia
Bogusław
Jan
Jerzy
Maria
2014-09-20
Edward
Stanisław
Jan
Wiesław
Stanisław
Teresa
Franciszek
Gerwazy
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Stanisław
Bronisław
Antoni
Wawrzyniec
Katarzyna
Gołąb
Żbik
Szczupak
Ala
Michalski
Franuś
san.
uł.
uł.
kpr.
san.
uł.
st.uł.
st.uł.
k.3/78
s.4/27
s.3/27
s.3/27
szp.pol.
s.4/27
s.3/27
s.3/27
Sońka
mł.lejtn.
Lawa
Stanisław
Władysław
Blady
strz.
k.2/78
Piętaszek
uł.
s.2/27
Zawisza sierż.pchor. k.1/78
Korzeń
st.uł.
s.1/27
Dorota
łączn.
k.2/78
Maryś
por.
k.2/78
Owczarzak
st.uł.
s.2/27
uł.
s.3/27
Sprzęgło
uł.
Korab
plut.pchor. k.1/78
Gospodyni
sanit.
s.3/27
Tom, Grot
kpr.
s.CKM
Data ur.
Miejsce urodzenia Data śmierci
Gdzie
zginął
UWAGI
pochowany
16.11.1922 Warszawa
1921.12.21
20.05.1923 Warszawa
230.05.1925 Sadowa
1927
24.04.1912 Kępiste
1928.07.07
01.04.1924 Warszawa
28-8-1944 Sowia Wola
1909
Ziernicze
1924.02.07
29-9-1944 Jaktorów
Wiersze
Lawa - Oficer sowiecki. Uciekł
z niewoli niemieckiej.
Zetes
D-ca oddz. z Woli.
01.08.1921 Łódź
20.06.1920 Jadwisin
Lawa
21-8-1944 Dw-Gdański
1906
1921.11.25
Także "Bogdan"
1944-09-29 Jaktorów
Zygmunt
Kazimierz
Bartłomiej
Mikrus
strz.
san.
pchor.
ppor.
strz.
uł.pchor.
lekarz
uł.
san.
Jan
Gerard
sanit.
Mieczysław
Lot
Owski
k.1/78
s.CKM 1926.01.25 Zapole
Ł/78
1906.09.24
29.08.1927 Skuszew
s.4/27
S/27
s.4/27
2.bat
1914.06.14
18.10.1922 Kalisz
29.09.1928 Kielce
I bat.
1918.02.18 Wieruszów
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Załącznik 1
Ujmuje tych, którzy dołączyli do oddziałów Zgrupowania po 15.07.1944
Ordynans d-cy I. batalionu
Maryś
Obóz Falingbostel Stalag XB
Olsza
100
Lp
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Nazwisko
Sowa
Sowa
Stańczyk
Starna
Starna
Swech
Szalew
Szczepaniak
Szczerbiński
Taborski
Tarnowska-Zaleska
Tytłowski
Walczak
Wiszniowski
Wojnarowski
Zawadzki
Zieliński
Pozycji - 78
Stron - 3
Poległych - 16
2014-09-20
Imię
Barbara
Bernard
Jerzy
Mieczysław
Stanisław
Maria
Aleksander
Edward
Kazimierz
Andrzej
Zofia-Danuta
Zygmunt
Jan
Franciszek
Józef
Jan
Zbigniew
Imię ojca
Maksymilian
Feliks
Klemens
Walezy
Roman
Szymon
Kazimierz
Bolesław
Stanisław
Pseudonim
Stopień
Oddział
Baśka
Bernard
Ryś
łączn.
st.uł.
strz.
uł.
uł.
łączn.
strz.
uł.
st.strz.
st.strz.
san
uł.
uł.
por.
uł.
strz.
kpr.pchor.
Ł
s.2/27
k.1/78
s.4/27
s.4/27
Dzierzby
20.08.1923 Rosko
1926
Starzyna
Dzierzby
26.10.1909 Dzierzby
1. bat.
s.4/27
k.1/78
k.3/78
k.2/78
s.3/27
s.3/27
k.1/78
s.3/27
5-4-1905 Wojciechów
05.06.1926 Łubień
Muszka
Krzak
Kruk
Pekin
Zbigniew
Bogda
Janik
Jurek
Pigularz
Kula
Zielonka
Data ur.
Gdzie
Miejsce urodzenia Data śmierci
zginął
UWAGI
pochowany
22-8-1944 Sowia Wola
Lawa
27-9-1944 Wiersze
s.2/27
3-9-1944
1921
1925.08.01 Garwolin
19.01.1924 Pausztyn
10.06.1921 Warszawa
1893.10.04
1924.09.20
1927
1923.08.07
Truskaw
Wiersze
Olsza
Lawa
29-9-1944 Jaktorów
Budy Zosine D-ca komp. VIII Rejon.
3-9-1944
Wiersze
Truskaw
Lawa
Spis ten nie ujmuje wszystkich żołnierzy konspiracji VIII Rejonu i z innych oddziałów Powstania, którzy
włączeni zostali do pododdziałów Zgrupowania z uwagi na brak informacji.
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Załącznik 1
Ujmuje tych, którzy dołączyli do oddziałów Zgrupowania po 15.07.1944
101
Ważny - 2014-06-21
Skorowidz nazwisk
zamieszsczonych w Spisie Żołnierzy Zgrupowanioa S-N AK
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Nazwisko
Abramczyk
Achrem
Adamcewicz
Adamczewski
Adamczuk
Adamczyk
Adamowicz
Adamowicz
Adamowicz
Adamski
Adaszkiewicz
Akatow
Alabiew
Alasiewicz
Aleksandrowicz
Aleksandrowicz
Aleksandrowicz
Aleksandrowicz
Alinowski
Alinowski
Amilianowicz
Amilianowicz
Amiljanowicz
Andraczyk
Andrejko
Andruszkiewicz
Andrzejewski
Andrzejewski
Aninowski
Anisko
Anisko
Anisowicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Arciszewski
Arciszewski
Arciszewski
Arciszewski
Aryniewicz
Astachnowicz
Aszurkiewicz
Aszurkiewicz
Aszurkiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Imię
Wacław
Antoni
Michał
Franciszek
Czesław
Kazimierz
Jan
Michał
Stanisław
Stanisław
Ignacy
Michał
Wiktor
Bolesław
Antoni
Feliks
Henryk
Tadeusz
Jan
Wiesław
Antoni
Kazimierz
Rafał (Edwin)
Bolesław
Stanisław
Adam
Stanisław
Stefan
Wacław
Antoni
Jerzy
Antoni
Kazimierz
Maciej
Melchior
Stanisław
Józef
Roman
Jerzy
Stefan
Józef
Kazimierz
Kazimierz
Stanisław
Włodzimierz
Antoni
Jan
Aneks 1
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
IV
IV
IV
I
III
III
IV
III
III
II
II
III
III
I
I
IV
III
III
IV
IV
I
I
III
IV
II
III
III
III
IV
IV
III
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
IV
III
III
III
IV
IV
III
1
2
3
4
1
1
2
5
3
4
1
2
5
6
2
3
6
7
8
7
8
4
5
9
9
3
10
11
12
10
11
13
14
15
16
17
12
18
13
14
15
19
20
21
16
17
22
Pozycja
A-22
A-195
A-183
A-126
A-120
A-41
A-196
Strona
80
80
80
80
16
33
33
80
33
33
24
24
33
33
16
16
80
33
33
80
80
16
16
33
80
24
33
33
33
80
80
33
33
33
33
33
80
33
80
80
80
33
33
33
80
80
33
Lp
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Nazwisko
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Awsiukiewicz
Azarkiewicz
Babicki
Babicz
Babinicz
Babski
Bajkowski
Bakinowski
Bala
Bałabuszko
Banis
Barancewicz
Baranowski
Baranowski
Barowicz
Barski
Bartoszewicz
Baszura
Baszusa
Baumgart (?)
Bazarewski
Bazarewski
Belkin
Bełdowski
Benedyktowicz
Benisch
Besman
Białoczapski
Biały
Bibik
Bibik
Bibik
Bibik
Bieć
Bieć
Biedrowski
Bielawski
Bielawski
Bielecki
Bieniasz
Bietko
Biniak
Birula
Birula
Bistrom
Bobowicz
Imię
Jan
Józef
Kazimierz
Władysław
Włodzimierz
Jan
Stanisław
Jerzy
Benedykt
Zbigniew
Henryk
Antoni
Kazimierz
Czesław
Jadwiga
Antoni
Michał
Eugeniusz
Onufry
Leonard
Jerzy
Zbigniew
Stanisław
Kazimierz
Franciszek
Jan
Stanisław
Jakub
Aleksander
Michał
Adolf
Jan
Czesław
Eugeniusz
Aleksander
Józef
Mieczysław
Stanisław-Józef
Jan
Józef
Narcyz
Jan
Konstanty
Marian
Olgierd
Stanisław
Jan
Czesław
Emil
Robert
Antoni
Aneks 1
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
III
III
IV
IV
III
IV
III
II
IV
IV
III
III
III
III
III
I
II
II
IV
IV
IV
I
IV
III
IV
III
I
III
III
IV
IV
III
IV
III
III
IV
III
III
I
I
IV
IV
III
III
IV
III
IV
III
II
II
18
23
24
19
20
25
21
26
4
22
23
27
28
29
30
31
6
5
6
24
25
26
7
27
32
28
33
8
34
35
29
30
36
31
37
38
32
39
40
9
10
33
34
41
42
35
43
36
44
7
8
Pozycja
A-23
B-1
A-208
A-42
A-43
C-7
A-44
Strona
80
33
33
80
80
33
80
33
24
80
80
33
33
33
33
34
16
24
24
80
80
80
16
80
34
80
34
16
34
34
80
80
34
80
34
34
81
34
34
16
16
81
81
34
34
81
34
81
34
24
24
Lp
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Imię
Nazwisko
Bobowicz
Bobrowicz
Bobrowicz
Bobrownicki
Boczek
Boczkowski
Boczkowski
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bogdanowicz
Bogusz
Boguszewski
Boharewicz
Boharewicz
Boharewicz
Bohdan
Bohdan
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohdanowicz
Bohusz
Bohusz (Bekesz)
Bonner
Borkowska-Protich
Borkowski
Bornaszewicz
Borowik
Boruk
Boruk
Borysewicz
Borysewicz
Borysewicz
Borysewicz
Borysewicz
Borysewicz
Borysewicz
Bosak
Bosy
Bosy
Bożko
Bożko
Bożko
Bożym
Broczek
Bruno
Bruno
Wincenty
Adam
Izydor
Julian
Jan
Zygmunt
Bogusław
Leonard
Marian
Marian
Stanisław
Władysław
Jan
Stanisław
Józef
Leon
Zenon
Aleksander
Julian
Franciszek
Kazimierz
Marian
Wacław
Witold
Józef
Witold
Bronisław
Maria
Józef
Zbigniew
Józef
Franciszek
Stanisław
Emil
Jan
Longin
Stanisław
Wladysław
Zbigniew
Zenon
Aleksander
Wiktor
Witold
Józef
Marian
Stanisław
Czesław
Czesław
Kazimierz
Aneks 1
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
II
IV
III
III
II
III
I
III
III
II
IV
IV
III
III
III
III
II
IV
IV
III
IV
III
IV
II
IV
IV
II
I
III
III
III
III
IV
II
III
III
III
II
IV
III
III
II
III
I
IV
II
III
IV
45
46
47
9
37
48
49
10
50
11
51
52
11
38
39
53
54
55
56
12
40
41
57
42
58
43
13
44
45
14
12
59
60
61
62
46
15
63
64
65
16
47
66
67
17
68
13
48
18
69
49
Pozycja
A-45
A-181
A-46
A-47
A-127
A-48
A-49
Strona
34
34
34
24
81
34
34
24
34
16
34
34
24
81
81
34
34
34
34
24
81
81
34
81
34
81
24
81
81
24
16
34
34
34
34
81
24
34
34
35
24
81
35
35
24
35
16
81
24
35
81
Lp
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Nazwisko
Brychiewicz
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Bryczkowski
Brzeziński
Brzozowski
Brzozowski
Buczkiewicz
Budnik
Budnik
Budrzycki
Bujanko
Bujanowski
Bujnowicz
Bunk
Buńczuk
Buraczewski
Buraczewski
Buraczewski
Buraczyński
Burak
Burak
Burak
Burak
Burak
Burak
Burak
Burakowski
Burduk
Burduk
Burdziełowski
Burzyński
Buszko
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczkiewicz
Byczko
Bylewski
Bystrzycki
Byszewski
Imię
Bronisław
Antoni
Edmund
Edward
Jan
Józef
Mieczysław
Stanisław
Wacław
Witold
Franciszek
Józef
Marian
Franciszek
Stanisław
Bolesław
Paweł
Paweł
Józef
Jan
Sergiusz
Czesław
Onufry
Onufry
Marian
Bronisław
Helena
Jan
Kasper
Michalina
Stanisława
Stefania
Zenon
Edward
Ryszard
Antoni
Zdzisław
Leokadia
Bolesław
Bronisław
Irena
Jan
Józef
Kazimierz
Stanisław
Wincenty
Józef
Józef
Bolesław
Jan
Aneks 1
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
IV
IV
II
III
II
II
III
IV
III
III
III
IV
IV
III
II
III
IV
III
III
I
II
III
I
IV
III
III
I
III
II
I
I
III
IV
III
IV
III
III
III
I
III
III
III
IV
I
IV
IV
IV
III
IV
IV
50
51
52
19
70
20
21
71
53
72
73
74
54
55
75
22
76
56
77
78
14
23
79
15
57
80
81
16
82
24
17
18
83
58
84
59
85
86
87
20
88
89
90
60
19
61
62
63
91
64
65
Pozycja
A-50
B-24
A-128
A-51
A-52
C-6
A-24
Strona
81
81
81
24
35
24
24
35
81
35
35
35
81
81
35
24
35
81
35
35
16
24
35
16
81
35
35
16
35
24
16
16
35
81
35
81
35
35
35
16
35
35
35
81
16
81
81
81
35
81
81
Lp
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
Nazwisko
Catewicz
Celmer
Chalawik
Chalewski
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chimorodo
Chlebionek
Chmielarski
Chocimski
Cholewiński
Chomicz
Chomicz
Chrupek
Chylicki
Ciaszkiewicz
Ciaszkiewicz
Ciaszkiewicz
Ciaszkiewicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechański
Cierniowski
Cierpliwy
Cimachowicz
Cimachowicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Ciszewicz
Cywiński
Cywiński
Cywiński
Czaińska
Imię
Henryk
Ryszard
Piotr
Adam
Czesław
Henryk
Jan
Longin
Stanisław
Wincenty
Witold
Józef
Aleksander
Konstanty
Adam
Antoni
Jan
Antoni
Wacław
Józef
Julian
Mieczysław
Stanisław
Antoni
Edward
Franciszek
Jan
Leon
Stefan
Wacław
Witold
Zenon
Zygmunt
Józef
Edward
Bolesław
Franciszek
Jan
Antoni
Jan
Józef
Józef
Maciej
Marian
Mieczysław
Witold
Leon
Stanisław
Wacław
Maria
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
IV
IV
IV
III
II
III
III
IV
III
III
III
III
IV
III
III
III
IV
IV
IV
I
IV
III
III
III
II
III
III
IV
III
II
IV
III
III
I
III
II
I
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
I
III
I
IV
II
92
93
66
67
68
94
25
95
96
69
97
98
99
100
70
101
102
103
71
72
73
21
74
104
105
106
26
107
108
75
109
27
76
110
111
22
112
28
23
77
78
113
79
80
81
82
24
114
25
83
29
Aneks 1
Pozycja
A-53
A-54
A-129
A-6
A-55
A-4
Strona
35
35
81
82
82
35
24
35
35
82
35
35
36
36
82
36
36
36
82
82
82
16
82
36
36
36
24
36
36
82
36
24
82
36
36
16
36
24
16
82
82
36
82
82
82
82
16
36
16
82
24
Lp
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Nazwisko
Czaiński
Czaiński
Czaiński
Czaiński
Czaiński
Czajka
Czajkowski
Czajna
Czemko
Czemko
Czerepowicz
Czerniak
Czerniak
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniawski
Czerniec
Czerwiec
Czerwiński
Czerwiński
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czujko
Czumak
Czyczynis
Czyczyro
Czyczyro
Czyszewicz
Ćwirko
Dackiewicz
Dalidowicz
Dałkowski
Danilewicz
Daszkiewicz
Daszko
Dawidowski
Dąb
Dąbkowski
Dąbkowski
Dąbkowski
Dąbrowski
Dembińska
Imię
Eugeniusz
Henryk
Jan
Olgierd
Wiktor
Mieczysław
Antoni
Józef
Edwin
Michał
Czesław
Karol
Roman
Bolesław
Jan
Kazimierz
Michał
Stanisław
Stefan
Mikołaj
Michał
Kazimierz
Michał
Antoni
Antoni
Bolesław
Bronisław
Henryk
Józef
Michał
Mieczysław
Stanisław
Edward
Franciszek
Franciszek
Michał
Jan
Antoni
Tadeusz
Jan
Leopold
Czesław
Piotr
Wincenty
Brunon
Wojciech
Bronisław
Kazimierz
Tadeusz
Jan
Jadwiga
Część spisu
Numer
Pozycja
II
II
II
III
III
IV
IV
III
III
III
III
III
IV
IV
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
I
III
II
II
IV
I
I
III
I
IV
III
III
III
III
III
III
I
II
III
II
IV
III
IV
II
II
II
IV
III
30
31
32
115
116
84
85
117
118
119
120
121
86
87
122
123
124
125
126
127
88
89
90
26
128
33
34
91
27
28
129
29
92
130
131
132
133
134
135
30
35
136
36
93
137
94
37
38
39
95
138
Aneks 1
Pozycja
A-8
A-154
A-168
A-56
A-57
Strona
24
24
24
36
36
82
82
36
36
36
36
36
82
82
36
36
36
36
36
36
82
82
82
16
36
25
25
82
16
16
36
16
82
36
36
36
37
37
37
16
25
37
25
82
37
82
25
25
25
82
37
Lp
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Nazwisko
Dembiński
Dembiński
Denis
Dębowski
Dobrowolski
Dobrowolski
Dolecki
Dołgopoł
Doływiatr
Dołżyk
Donaszejko
Dorol
Doroszewicz
Doroszewski
Doszczeczko
Doszczeczko
Doszczeczko
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Downar-Zapolski
Dracz
Draczyńska
Draczyńska
Draczyński
Draczyński
Draczyński
Draczyński
Drejszewski
Drohusz
Drozdowski
Drożniewski
Drucko-Podbereska
Drużniewski
Drzewiecki
Dubicki
Dubicki
Dubicki
Dudek
Dudek
Imię
Aleksander
Włodzimierz
Jan
Edward
Bronisław
Jan
Mieczysław
Józef
Józef
Kazimierz
Jan
Józef
Emil
Jan
Józef
Zenon
Albert
Aleksander
Aleksander
Bolesław
Edward
Janina
Konstanty
Stanisław
Stanisław
Wincenty
Aleksander
Emil
Henryk
Herman
Witold
Michał
Katarzyna
Stanisława
Albin
Antoni
Jan
Kazimierz
Jerzy
Jan
Ryszard
Alojzy
Halina
Aloizy
Witold
Antoni
Józef
Michał
Aleksander
Jerzy
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
II
I
III
III
III
III
II
IV
IV
IV
III
III
III
I
III
I
III
IV
II
IV
III
III
IV
III
I
I
II
I
I
I
IV
II
III
III
IV
III
III
III
I
IV
I
II
III
II
IV
IV
III
III
139
140
141
40
31
142
143
144
145
41
96
97
98
146
147
148
32
149
33
150
99
42
100
151
152
101
153
34
35
43
36
37
38
102
44
154
155
103
156
157
158
39
104
40
45
159
46
105
106
160
161
Aneks 1
Pozycja
A-169
A-130
A-3
A-58
E-1
B-8
A-59
Strona
37
37
37
25
16
37
37
37
37
25
82
82
82
37
37
37
16
37
17
37
82
25
82
37
37
82
37
17
17
25
17
17
17
83
25
37
37
83
37
37
37
17
83
17
25
37
25
83
83
37
37
Lp
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Nazwisko
Dudkowski
Dudkowski
Dudowicz
Dulczyk
Dumała
Durat
Duszewski
Dybicz
Dziawgo
Dziawgo
Dziedziejko
Dziedziejko
Dziedziejko
Dziedziejko
Dzieksza
Dziemianko
Dziemianko
Dziemianko
Dziemidowicz
Dziemidowicz
Dzienis
Dzierbunowicz
Dzierbunowicz
Dzierżyńska
Dzierżyński
Dzierżyński
Dziochiewicz
Dziuminowski
Dzudzewicz
Dzudzewicz
Dżem
Ejsymont
Fabisiak
Faliński
Farbotko
Fedorowicz
Felczakówna
Felisiak
Fiedorowicz
Filianowicz
Filipek
Filipek
Florek
Franckiewicz
Franckiewicz
Franczuk
Frąckiewicz
Frąckiewicz
Frołow
Frołow
Gabruś
Imię
Józef
Tomasz
Czesław
Michał
Lech
Władysław
Jan
Michał
Alina
Piotr
Edward
Franciszek
Jan
Jan/Antoni
Józef
Bronisław
Bronisław
Jan
Jan
Stanisław
Antoni
Franciszek
Stanisław
Łucja
Jan
Kazimierz
Stanisław
Stanisław
Czesław
Maria
Leon
Zbigniew
Franciszek
Czesław
Tomasz
Stefan
Józefa
Antoni
Franciszek
Antoni
Marian
Danuta
Marian
Jan
Wacław
Wacław
Czesław
Piotr
Halina
Sergiusz
Kazimierz
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
IV
III
IV
III
III
III
II
IV
IV
IV
III
IV
II
IV
III
III
III
IV
III
IV
I
III
I
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
III
III
IV
III
III
II
IV
III
III
II
III
III
III
III
II
II
III
162
163
164
107
165
108
166
167
168
47
109
110
111
169
112
48
113
170
171
172
114
173
115
41
174
42
175
176
177
178
116
179
117
118
180
181
119
182
183
49
120
184
185
50
186
187
188
189
51
52
190
Aneks 1
Pozycja
A-9
B-5
A-10
A-166
A-155
Strona
37
37
37
83
37
83
37
38
38
25
83
83
83
38
83
25
83
38
38
38
83
38
83
17
38
17
38
38
38
38
83
38
83
83
38
38
83
38
38
25
83
38
38
25
38
38
38
38
25
25
38
Lp
Nazwisko
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
Gaj
Gajewska
Gajski
Galakiewicz
Galiński
Gąsiewski
Gąsiewski
Gerwazy
Gidlewski
Gidlewski
Giedrojć
Gieroga
Giewojno
Giewojno
Giewojno
Giewojno
Gilewicz
Gintoft
Glebionek
Glebionek=Chlebionek
Głowacki
Głowacki
Głowacki
Głuchowski
Głuchowski
Gołaszewski
Gorczycki
Gosiewski
Gosomora
Goszewski
Gozdek
Góral
Góral
Górski
Górski
Grab
Gralik
Grossbach
Gruby
Grunota
Grycewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Imię
Aleksander
Alina
Romuald
Bronisław
Franciszek
Bronisław
Jarosław
Henryk
Ireneusz
Jan
Mieczysław
Kazimierz
Edward
Edward
Jan
Mieczysław
Jan
Edward
Józef
Edward
Edward
Edward
Ireneusz
Andrzej
Edmund
Stefan
Jan
Andrzej
Czesław
Jan
Józef
Franciszek
Czesław
Jerzy
Mieczysław
Jerzy
Weronika
Rachela
Henryk
Władysław
Józef
Bogusław
Bohdan
Franciszek
Henryk
Jan
Kazimierz
Lucjan
Mieczysław
Rafał
Stanisław
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
II
II
III
II
III
IV
IV
III
III
III
II
IV
III
IV
II
IV
IV
III
III
III
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
III
III
IV
III
II
III
IV
III
IV
IV
III
IV
III
IV
IV
II
I
IV
III
IV
IV
IV
191
192
53
54
193
55
194
121
122
195
196
197
56
123
198
124
57
125
126
199
200
201
127
128
129
202
130
131
203
204
205
132
206
58
207
133
208
134
135
209
136
210
137
138
59
43
139
211
140
141
142
Aneks 1
Pozycja
A-211
A-204
A-152
A-146
A-197
B-13
Strona
38
38
25
25
38
25
38
83
83
38
38
38
25
83
38
83
25
83
83
38
38
39
83
83
83
39
83
83
39
39
39
83
39
25
39
83
39
83
83
39
84
39
84
84
25
17
84
39
84
84
84
Lp
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
Nazwisko
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Gryszel
Grzelecki
Grzelewski
Grzelewski
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzybowski
Grzybowski
Grzybowski
Grzybowski
Grzybowski
Grzywaczewski
Guzowski
Guzowski
Guzowski
Guzowski
Gwaj
Gwiaździński
Habarowicz
Halaba
Halc
Halc
Halc
Halc
Hałaburda
Hałaburda
Hałaburda
Hałaburda
Hałaburda
Hałkowski
Hańko
Harasimowicz
Harasimowicz
Harasimowicz
Harasimowicz
Harasimowicz
Harbuz
Harbuz
Hasiuk
Hasiuk
Hasiuk
Hasiuk
Hawdurowicz
Hawdurowicz
Imię
Wacław
Witold
Zenon
Stanisław
Zdzisław
Aleksander
Zdzisław
Antoni
Bolesław
Kazimierz
Stanisław
Stefan
Witold
Henryk
Ludwik
Wacław
Witold
Władysław
Bronisław
Jan
Kazimierz
Stanisław
Stanisław
Jerzy
Mikołaj
Jan
Henryk
Irena
Marian
Rafał
Apolinary
Bogumiła
Józef
Wacław
Wincenty
Leopold
Piotr
Aleksander
Leon
Stanisław
Zdzisław
Zenon
Bronisław
Józef
Dominik
Kacper
Wincenty
Witold
Bonawentura
Bonifacy
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
IV
IV
III
IV
III
I
II
IV
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
III
III
III
III
IV
III
III
III
I
IV
I
IV
IV
III
II
III
III
II
II
III
IV
IV
III
IV
IV
III
I
I
I
IV
III
IV
143
144
145
212
146
213
44
60
147
61
214
215
216
217
218
219
220
148
149
221
222
224
223
150
225
226
227
45
151
46
152
153
228
62
229
230
63
64
231
154
155
232
156
157
233
47
48
49
158
234
159
Aneks 1
Pozycja
A-172
B-19
B-29
A-191
A-60
B-27
A-61
Strona
84
84
84
39
84
39
17
25
84
25
39
39
39
39
39
39
39
84
84
39
39
39
39
84
39
39
39
17
84
17
84
84
39
25
39
39
25
25
39
84
84
39
84
84
39
17
17
17
84
39
84
Lp
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
Nazwisko
Hawdurowicz
Hazedycki
Hidlewski
Hlebowicz
Hodyl
Hodyl
Hołołub
Hołowacz
Hołowacz
Hołowacz
Hołownia
Hołub
Hołub
Hołub
Horelik
Horochowik
Horoszko
Horoszko
Horoszko
Hościłło
Hoścviło
Howorko
Hruszewski
Hryniewiecki
Hryniewiecki
Hryniewski
Hrynkiewicz
Hrynkiewicz
Hrynkiewicz
Hubarz
Hurewicz
Hurynowicz
Ignatowicz
Ignatowicz
Ignatowicz
Iljn
Ilner
Iwaszkiewicz
Izdebski
Jabłoński
Jacewicz
Jackiewicz
Jackiewicz
Jacyna
Jakowlew
Jakubisiak
Jakubisiak
Jakubisiak
Jakubowski
Jakubowski
Jakubowski
Imię
Stanisław
Dymitr
Andrzej
Antoni
Kazimierz
Aleksander
Albert
Czesław
Józef
Wacław
Aleksander
Franciszek
Jan
Kazimierz
Wiktor
Adam
Bolesław
Stanisław
Józef
Jan
Sergiusz
Józef
Stanisław
Tadeusz
Walerian
Ewa
Mikołaj
Józef
Aleksander
Mieczysław
Bogdan
Bolesław
Czesław
Piotr
Paweł
Jan
Henryk
Jan
Bolesław
Janina
Jan
Aleksander
Roman
Stanisław
Stefan
Adam
Franciszek
Jan
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
IV
III
I
I
III
II
I
IV
III
I
III
III
I
III
II
III
II
III
IV
II
II
III
II
III
III
IV
IV
I
III
IV
II
IV
III
IV
I
IV
III
IV
III
IV
II
II
III
IV
IV
IV
IV
III
III
235
160
161
236
50
51
237
65
52
162
238
53
239
240
54
241
66
242
67
243
163
68
69
244
70
245
246
164
165
55
247
166
71
167
248
168
56
169
249
170
250
171
72
73
251
172
173
174
175
252
253
Aneks 1
Pozycja
B-10
A-131
A-172
A-173
B-2
D-2
A-62
A-121
Strona
40
84
84
40
17
17
40
25
17
84
40
17
40
40
17
40
25
40
25
40
84
25
26
40
26
40
40
84
84
17
40
84
26
84
40
84
17
84
40
85
40
85
26
26
40
85
85
85
85
40
40
Lp
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
Nazwisko
Jancewicz
Janczewska
Janczewski
Janczewski
Janczewski
Janczewski
Janczewski
Jankowska
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Janowicz
Janowicz
Janowicz
Janowicz
Janowski
Januszewicz
Januszewicz
Januszewicz
Januszewski
Januszkiewicz
Jarmułkiewicz
Jarmułkiewicz
Jarmułowicz
Jarocki
Jarosz
Jarzębowski
Jarzyno
Jastrzębski
Jastrzębski
Jawid
Jaworski
Jeromienko
Jodła
Jucewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Imię
Grzegorz
Helena
Adam
Edward
Henryk
Jan
Zdzisław
Alina
Albert
Antoni
Antoni
Antoni
Czesław
Czesław
Franciszek
Franciszek
Józef
Józef
Kazimierz
Marian
Stefan
Władysław
Antoni
Hipolit
Wincenty
Wincenty
Adam
Antoni
Antoni
Olgierd
Adam
Antoni
Józef
Stanisław
Józef
Antoni
Jan(Wincenty)
Adam
Konstanty
Stanisław
Stefan
Stanisław
Władysław
Zenon
Stanisława
Antoni
Adolf
Arnold
Benedykt
Czesław
Józef
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
I
II
III
III
IV
II
IV
III
III
III
III
IV
IV
III
III
III
IV
IV
IV
IV
II
IV
III
III
I
IV
I
III
III
III
II
I
III
II
III
IV
I
IV
I
III
III
III
254
255
256
257
258
259
260
176
261
57
74
262
263
177
75
178
264
265
266
267
179
180
268
269
270
181
182
183
184
76
185
271
272
58
186
59
273
274
275
77
60
276
78
277
187
61
188
62
278
279
280
Aneks 1
Pozycja
A-63
B-3
A-64
A-165
A-65
Strona
40
40
40
40
40
40
40
85
40
17
26
40
40
85
26
85
40
40
40
40
85
85
40
41
41
85
85
85
85
26
85
41
41
17
85
17
41
41
41
26
17
41
26
41
85
17
85
17
41
41
41
Lp
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
Nazwisko
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juchniewicz
Juncewicz
Juncewicz
Juncewicz
Jungowski
Juniewicz
Jurcewicz
Jurewicz
Jurewicz
Jurkiewicz
Juryno
Justyn
Juźwik
Kaczanowicz
Kaczanowski
Kaczyński
Kajas
Kałaczyk
Kałaczyk
Kałaczyk
Kałaksza
Kamiński
Kapa
Kapuściński
Kapuściński
Karaczun
Karatysz
Karatysz
Kargul
Karnicki
Karnicki
Karnicki
Karolak
Karpiński
Karpiński
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karszanowski
Karwecki(Karwacki)
Kasparewicz
Kasperewicz
Kasperowicz
Kasprowicz
Kasprowicz
Imię
Michał
Sabina
Stanisław
Wacław
Władysław
Antoni
Nikodem
NN
Edmund
Grzegorz
Grzegorz
Edward
Józef
Jan
Piotr
Jan
Czesław
Stanisław
Władysław
Jan
Antoni
Bronisław
Konstanty
Stanisław
Marian
Jan
Konstanty
Konstanty
Zygmunt
Edmund
Emil Marian
Józef
Józef
Franciszek
Jan
Wacław
Jan
Jan
Roman
Eleonora
Longina
Piotr
Stanisław
Wacław
Antoni
Jan + rodzina
Władysław
Michał
Antoni
Edward
Jan
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
IV
IV
IV
I
I
II
IV
IV
IV
I
III
IV
I
III
III
III
III
IV
III
I
II
I
IV
III
IV
IV
III
IV
III
IV
III
III
IV
III
III
IV
I
III
III
III
III
III
III
I
III
II
I
III
IV
281
189
190
191
192
63
64
79
193
194
195
65
282
196
66
283
284
285
286
197
287
67
80
68
198
288
199
200
289
201
290
202
291
292
203
293
294
204
69
295
296
297
298
299
300
70
301
81
71
302
205
Aneks 1
Pozycja
A-66
A-11
A-118
A-116
A-167
A-67
A-68
A-184
Strona
41
85
85
85
85
17
17
26
85
85
85
17
41
85
17
41
41
41
41
85
41
17
26
17
85
41
85
85
41
85
41
85
41
41
85
41
41
86
18
41
41
41
41
41
41
18
41
26
18
41
86
Lp
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
Nazwisko
Kasprowicz
Kasprowicz
Kaszewski
Kaszewski
Kaszewski
Kaszewski
Kasztelan
Kasztelan
Kawendzin
Kiebicz
Kiebicz
Kiernik
Kilczowski
Kiliński
Kletko
Klimko
Klimko
Klimowicz
Klimowicz
Kling
Klucznik
Klucznik
Kluk
Kłaczkiewicz
Kłaczkiewicz
Kłaszewicz
Kobyliński
Kojrowicz
Kolej
Kolej
Kolej
Kołaczyk
Kołobara
Kołobara
Kołodko
Kołodziejski
Kołodziński
Kołodziński
Kołodziński
Kołodziński
Kołodziński
Kołosko
Kołosko
Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Kołoszyc
Kołoszyc
Imię
Marian
Mikołaj
Józef
Kazimierz
Michał
Otton
Edmund
Władysław
Stanisław
Alfons
Wacław
Czesław
Alfons
Jan
Aleksander
Stanisław
Wacław
Czesław
Stanisław
Mieczysław
Jan
Kazimierz
Michał
Jan
Michał
Bolesław
Jan
Stanisław
Lucjan
Stanisław
Władysław
Bronisław
Józef
Stefan
Aleksander
Józef
Józef
Michał
Stanisław
Wacław
Władysław
Józef
Michał
Bronisław
Jan
Jerzy
Longin
Roman
Stanisław
Marian
Michał
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
III
I
III
III
III
III
IV
III
III
I
III
I
I
I
IV
III
III
III
III
III
II
II
IV
IV
IV
III
III
IV
III
IV
IV
I
IV
III
II
IV
III
IV
IV
III
IV
III
III
III
III
III
IV
II
303
304
305
306
72
307
308
309
310
206
311
312
73
313
74
75
76
207
314
315
316
317
318
82
83
208
209
210
319
320
211
321
212
213
77
214
322
84
215
323
216
217
324
218
325
326
327
328
329
219
85
Aneks 1
Pozycja
A-25
A-12
A-69
A-176
Strona
42
42
42
42
18
42
42
42
42
86
42
42
18
42
18
18
18
86
42
42
42
42
42
26
26
86
86
86
42
42
86
42
86
86
18
86
42
26
86
42
86
86
42
86
42
42
42
42
42
86
26
Lp
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
Nazwisko
Kołucki
Komanowski
Komar
Komar
Komar
Komejsza
Komejsza
Komejsza
Komik
Komorewicz
Komorowski
Komorowski
Komorowski
Konarski
Konarzewski
Kondratowicz
Kondratowicz
Kopaliński
Kopania
Kormicki
Kort
Korwecki
Korzeniewski
Korzeniowski
Korzenko
Korżeńko
Korżeńko
Kos
Kosiarz
Kosmatowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kosowicz
Kossakowski
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kościukiewicz
Kot
Kowalczyk
Kowalewska
Kowalewski
Kowalewski
Imię
Józef
Antoni
Mikołaj
Stanisław
Władysław
Franciszek
Franciszek
Wladysław
Antoni
Stefan
Kajetan
Krzysztof
Piotr
Kazimierz
Janusz
Michał
Stanisław
Jan
Zbigniew
Franciszek
Jan
Jan
Władysław
Władysław
Stanisław
Michał
Wacław
Michał
Józef
Bernard
Edward
Franciszek
Franciszek
Jadwiga
Jan
Józef
Kazimierz
Paweł
Wacław
Wacław
Kazimierz
Albin
Bolesław
Edward
Józef
Wacław
Zygmunt
Edward
Aniela
Jan
Jan
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
IV
I
III
III
I
II
IV
IV
IV
III
III
IV
III
IV
III
II
IV
IV
IV
I
I
IV
II
I
II
II
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
IV
IV
III
IV
III
III
III
III
III
220
221
78
330
331
79
86
222
223
224
332
333
225
334
226
335
87
227
228
229
80
81
230
88
82
89
90
231
336
337
338
340
339
341
342
343
344
345
347
346
91
93
232
233
348
234
349
350
351
353
352
Aneks 1
Pozycja
B-16
A-40
A-70
A-2
A-71
B-17
A-72
A-122
AA-132
A-29*
Strona
86
86
18
42
42
18
26
86
86
86
42
42
86
42
86
42
26
86
86
86
18
18
86
26
18
26
26
86
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
26
26
86
86
43
86
43
43
43
43
43
Lp
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
Nazwisko
Kowalewski
Kowalewski
Kowalski
Kowalski
Kowalski
Kowrygo
Kowrygo
Kozak
Kozioł
Kozłowski
Kozłowski
Kozłowski
Kozłowski
Kozłowski
Koźbiał
Kożuszko
Kożuszko
Kraczyński
Krajewski
Krasowski
Krasowski
Krasowski
Krawiec
Kret
Krochmalczyk
Krochmalczyk
Krochmalczyk
Krochmalski
Krojadło
Królak
Kruchalska
Kruczek
Kruhliński
Kruhliński
Krupicki
Krupska
Krymiński
Kryński
Krysa
Krysa
Kryskiewicz
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Krzywicki
Kuberno
Kubicz
Kuchanowicz
Kucharski
Imię
Józef
Józef
Edmund
Jan
Kazimierz
Józef
Stanisław
Wojciech
Aleksander
Antoni
Henryk
Jan
Paweł
Wincenty
Stanisław
Franciszek
Stanisław
Antoni
Stanisław
Czesław
Eugeniusz
Otton
Bolesław
Helena
Jan Paweł
Janina
Jan
Wiktor
Stanisław
Anna
Bronisław
Stanisław
Józef
Stefania
Tomasz
Witold
Bogusław
Wincenty
Stanisław
Antoni
Józef
Michał
Stanisław
Tomasz
Wacław
Brunon
Alfons
Michał
Henryk
Część spisu
Numer
Pozycja
II
IV
III
IV
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
II
II
II
IV
III
III
III
III
IV
IV
III
III
III
III
IV
IV
III
IV
I
II
IV
IV
III
II
III
III
II
III
III
III
IV
III
III
IV
III
II
III
94
235
354
236
355
356
357
95
358
359
360
361
362
96
92
97
98
237
363
364
365
366
238
239
367
368
369
370
240
241
371
242
83
99
243
244
372
100
373
374
101
375
376
377
245
378
379
246
380
102
381
Aneks 1
Pozycja
A-119
A-198
A-142
A-188
A-133
A-143
A-26
B-26
A-73
Strona
26
86
43
86
43
43
43
26
43
43
43
43
43
26
26
26
26
86
43
43
43
43
86
87
43
43
43
43
87
87
44
87
18
26
87
87
44
26
44
44
26
44
44
44
87
44
44
87
44
26
44
Lp
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
Nazwisko
Kucharski
Kuczyński
Kudłaczewski
Kulesza
Kulik
Kulik
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kulikowski
Kulwanowski
Kułak
Kunejsza
Kunicki
Kupść
Kurago
Kurczawy
Kurczewska
Kurczewski
Kurej
Kuryjer
Kuryłło
Kuryłło
Kuś
Kutaś
Kutczyński
Kutnik
Kutnik
Kuzkowicz
Kuzownik
Kuzownik
Kuźma
Kuźma
Kuźmińska
Kuźmiński
Kuźmiński
Kwacz
Kwacz
Kwacz
Kwiatkowski
Kwiatkowski
Lampert
Lawryn
Lelej
Lembowicz
Lembowicz
Lenczewski
Lenczewski
Imię
Kazimierz
Jan
nn
Maria
Mieczysław
Wincenty
Albin
Bolesław
Bronisław
Franciszek
Narcyz
Wincenty
Zdzisław
Antoni
Marian
Władysław
Bronisław
Witold
Alfred
Jerzy
Stanisława
Jan
Jan
Jan
Konstanty
Stanisław
Czesław
Kazimierz
Zdzisław
Antonina
Natalia
Stanisław
Jan
Stanisław
Antoni
Bronisław
Janina
Józef Jan
Kazimierz
Michał
Wincenty
Witold
Antoni
Wincenty
Stanisław
nn
Konstanty
Józef
Stanisław
Bronisław
Bronisław
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
III
III
IV
III
II
III
II
III
III
II
IV
IV
II
III
III
III
III
III
I
III
IV
IV
III
III
III
III
III
I
I
IV
IV
IV
IV
III
III
III
IV
I
II
I
IV
II
IV
III
II
IV
II
III
IV
382
383
384
385
247
386
103
387
104
388
389
105
248
249
106
390
391
392
393
394
84
395
250
251
396
397
398
399
400
85
86
252
253
254
255
401
402
403
256
87
107
88
257
108
258
404
109
259
110
405
260
Aneks 1
Pozycja
A-27
A-134
A-74
A-75
A-135
C-2
Strona
44
44
44
44
87
44
26
44
26
44
44
27
87
87
27
44
44
44
44
44
18
44
87
87
44
44
44
44
44
18
18
87
87
87
87
44
44
44
87
18
27
18
87
27
87
44
27
87
27
45
87
Lp
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
Nazwisko
Lenczewski
Lenczewski Samotyja
Leoniec
Leonis
Lesiński
Leszczyński
Leszczyński
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Leszko
Lewicki
Lewin
Lewin
Lewin-Cieślak
Lichodziejowski
Linnik
Lipień
Lipień
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lipnicki
Lis
Lisowski
Lisowski
Lisowski
Litwiniuk
Litwinowicz
Lizaszkiewicz
Łabanowski
Łabin
Łabo
Łabo
Łabuchlicki
Łabuń
Łabuń
Łapo
Łapo
Łapo
Łappo
Łappo
Łobacz
Imię
Witold
Olgierd
Adolf
Konstanty
Józef
Edmund
Jan
Andrzej
Antoni
Antoni
Franciszek
Jan
Stanisław
Jan
Karolina
Ryszard
Danuta
Bolesław
Konstanty
Antoni
Jan
Adolf
Antoni
Dominik
Fiodor
Jan
January
Józef
Karol
Stanisław
Wincenty
Henryk
Adam
Antoni
Stanisław
Jerzy
Kazimierz
Stanisław
Antoni
Janusz
Antoni
Antoni
Edward
Józef
Michał
Edward
Jan
Józef
Antoni
Józef
Janusz
Część spisu
Numer
Pozycja
III
III
IV
III
IV
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
IV
IV
II
II
II
IV
III
III
II
II
IV
I
II
I
I
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
III
III
IV
III
IV
III
406
407
261
408
262
409
111
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
263
421
422
264
265
116
112
113
266
423
424
114
115
267
89
117
90
91
425
426
427
268
428
429
430
431
269
432
433
270
434
271
435
Aneks 1
Pozycja
A-7
B-15
B-14
A-28
A-13
A-115
A-77
A-117
A-159
A-14
Strona
45
45
87
45
87
45
27
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
87
45
45
87
87
27
27
27
87
45
45
27
27
87
18
27
18
18
45
45
45
87
45
45
45
45
87
45
45
87
45
87
45
Lp
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
Nazwisko
Łobacz
Łobodziński
Łojko
Łojko
Łojko
Łojko
Łojko
Łojko
Łojko
Łojko
Łomako
Łomako
Łoś
Łoś
Łotysz
Łubiński
Łukasiewicz
Łukaszaniec
Łukaszaniec
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łukaszewicz
Łysy
Łysy
Łysy
Łysy
Łysy
Łyśniewski
Mackiewicz
Mackiewicz
Maculewicz
Maculewicz
Madej
Majewski
Majewski
Majewski
Majewski
Majewski
Makarczyk
Makarewicz
Makaś
Makaś
Makaś
Makaś
Makowski
Imię
Kazimierz
Józef
Albert
Antoni
Antoni
Jan
Józef
Karol
Piotr
Roman
Antoni
Marian
Ezechiel
Józef
Antoni
Jan
Edmund
Antoni
Józef
Czesław
Feliks
Franciszek
Helena
Jan
N
Stanisław
Stefan
Wacław
Bronisław
Edwin
Józef
Stanisław
Władysław
Henryk
Jan
Maciej
Franciszek
Jan
Jan
Jan
Jan
Kazimierz
Wacław
Antoni
Arkadiusz
Antoni
Bronisław
Edward
Henryk
Paweł
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
IV
I
IV
IV
III
IV
III
III
IV
II
II
II
I
IV
III
III
IV
III
III
III
III
III
I
IV
II
IV
IV
II
IV
III
III
II
IV
III
III
III
II
III
III
IV
III
III
III
IV
I
III
I
I
II
436
272
273
92
274
275
437
276
438
439
277
118
119
120
93
278
440
441
279
442
443
444
445
446
94
280
121
281
282
122
283
447
448
123
284
449
450
451
124
452
453
285
454
455
456
286
95
457
96
97
125
Aneks 1
Pozycja
A-192
A-38
A-175
A-199
Strona
45
87
87
18
88
88
45
88
45
46
88
27
27
27
18
88
46
46
88
46
46
46
46
46
18
88
27
88
88
27
88
46
46
27
88
46
46
46
27
46
46
88
46
46
46
88
18
46
18
18
27
Lp
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
Nazwisko
Makowski
Malec
Malicki
Malicki
Malicki
Malinowski
Maliszewski
Malutko
Małaszewicz
Małaszewski
Małaszewski
Małkińska
Małkiński
Mały
Mamońko
Mandarewicz
Mandyczor
Marat
Marchewka
Marciniak
Marcinkiewicz
Marecki
Markowski
Martycz
Masieńczuk
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Masłowski
Maszewicz
Maszewski
Maszewski
Masztalerz
Matusewicz
Matusewicz
Matusewicz
Matusewicz
Matusewicz
Matusewicz
Matuszewski
Matuszewski
Mazar
Mazarin
Mazurkiewicz
Mazurkiewicz
Mazurkiewicz
Mazurko
Mazuro
Mazuro
Imię
Stanisław
Piotr
Bronisław
Jan
Julian
Czesław
Jan
Józef
Kazimierz
Edward
Eugeniusz
Kazimiera
Stefan
Stefan
Michał
Stanisław
Jan
Władysław
Józef
Eugeniusz
N
Stanisław
Daniel
Wiktor
Jan
Bolesław
Emeryk
Grzegorz
Henryk
Marian
Sylwester
Bolesław
Józef
Tadeusz
Edmund
Antoni
Emil
Irena
Mieczysław
Piotr
Władysław
Antoni
Franciszek
Józef
Antoni
Antoni
Jan
Tomasz
Jan
Adam
Czesław
Część spisu
Numer
Pozycja
I
I
III
IV
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
III
III
III
III
IV
IV
III
I
III
IV
I
III
IV
IV
IV
IV
II
IV
III
III
IV
III
III
IV
IV
III
II
III
IV
IV
II
III
III
II
III
IV
II
II
98
99
458
287
459
460
461
462
463
464
288
289
290
465
466
467
468
291
292
469
100
470
293
101
471
294
295
296
297
126
298
472
473
299
474
475
300
301
476
127
477
302
303
128
478
479
129
480
304
130
131
Aneks 1
Pozycja
A-185
A-162
A-186
A-182
A-29
A-174
B-7
A--200
B-6
Strona
18
18
46
88
46
46
46
46
46
46
88
88
88
46
46
46
46
88
88
46
18
46
88
18
46
88
88
88
88
27
88
46
47
88
47
47
88
88
47
27
47
88
88
27
47
47
27
47
88
27
27
Lp
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Nazwisko
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mazuro
Mechedo
Mechedo
Mejsa
Mejsner
Mejsner
Mejsner
Mejsner-Masiulanis
Menderowicz
Mendryk
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Michajłowicz
Michalska
Michałkiewicz
Michałkiewicz
Michałkiewicz
Michałkiewicz
Michałowski
Micheda
Michonowicz
Michućko
Mickiewicz
Midlewski
Miecież
Miecznikowski
Miecznikowski
Mielguj
Mielguj
Mielguj
Mieniok
Miernik
Mieszkuć
Mieszkuć
Mieszkuć
Migacz
Migura
Migura
Mikłaszewski
Mikucka
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Imię
Czesław
Edward
Jan
Konstanty
Stanisław
Bronisław
Mieczysław
Stefan
Jerzy
Michał
Stanisława
Halina
Stanisław
Ryszard
Bolesław
Dominik
Franciszek
Marian
Stanisław
Stanisław
Józef
Emilia
Franciszek
Jan
Józef
Józef
Piotr
Wiktor
Stanisław
Mieczysław
Helena
Dymitr
Adolf
Jan
Mieczysław
Franciszek
Jan
Stanisław
Franciszek
Ryszard
Bolesław
Edward
Leonard
Jan
Antoni
Feliks
Wacław
Wanda
Albert
Aleksander
Antoni
Część spisu
Numer
Pozycja
III
II
II
IV
II
III
III
III
III
II
III
III
IV
IV
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
II
III
III
IV
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
III
IV
I
III
III
I
III
481
132
133
305
134
482
483
484
485
135
486
487
306
307
488
489
490
491
492
308
309
310
311
493
495
494
496
136
497
498
312
499
137
500
501
502
503
504
138
505
506
507
508
139
509
313
102
510
511
103
512
Aneks 1
Pozycja
A-78
A-79
A-7
A-201
A-80
A-81
A-15
A-82
A-83
A-205
A-136
Strona
47
27
27
88
27
47
47
47
47
27
47
47
88
88
47
47
47
47
47
88
89
89
89
47
47
47
47
27
47
47
89
47
27
47
47
47
47
47
27
47
47
48
48
27
48
89
18
48
48
18
48
Lp
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
Nazwisko
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Milanowicz
Milanowicz
Milczarek
Milewska
Milewski
Milianowicz
Miłaszewski
Miłaszewski
Miłaszewski
Miłaszewski
Miłaszewski
Miłaszewski
Minciel
Minciel
Minciel
Minin
Minko
Miodowski
Miodowski
Mioduszewski
Miron
Miron
Mironowicz
Mironowicz
Misiaczek
Miszczuk
Miszkiewicz
Miszuk
Miszuk vel Miczuk
Miśnikowski
Modzelewski
Mojko
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mojsa
Mokosiński
Mołczanowicz
Imię
Franciszek
Józef
Józef
Józef
Julian
Michał
Piotr
Stanisław
Stanisław
Stefan
Wacław
Czesław
Tomasz
Stanisław
Janina
Jan
Stanisław
Józef
Kacper
Kazimierz
Michał
Stanisław
Zenon
Jan
Jan
Kazimierz
Iwan
Franciszek
Antoni
Mieczysław
Józef
Kazimierz
Wacław
Leon
Witold
Jan
Zenon
Józef
Józef
Michał
Marian
Józef
Stanisław
Antoni
Jan
Józef
Konstanty
Stanisław
Stefan
Franciszek
Antoni
Część spisu
Numer
Pozycja
I
I
III
III
IV
III
II
III
IV
I
I
I
III
IV
I
I
II
IV
II
IV
III
I
III
III
III
IV
II
II
III
III
III
III
IV
III
IV
I
I
I
IV
I
III
IV
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
104
105
513
514
314
515
140
516
315
106
107
108
517
316
109
110
141
317
142
318
518
111
519
520
521
319
143
144
522
523
524
525
320
526
321
112
113
114
322
115
527
323
528
324
529
325
326
327
328
329
330
Aneks 1
Pozycja
B-4
A-1
A-30
Strona
18
19
48
48
89
48
27
48
89
19
19
19
48
89
19
19
28
89
28
89
48
19
48
48
48
89
28
28
48
48
48
48
89
48
89
19
19
19
89
19
48
89
48
89
48
89
89
89
89
89
89
Lp
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
Nazwisko
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mołczanowicz
Mondycki
Mosarno
Mostowski
Mozalewski
Mozalewski
Mozelewski
Mozol
Mozol
Mozol
Mozol
Mozolewski
Mozolewski
Mozolewski
Możyłło
Mucha
Muchin
Myszko
Myślicki
Najdzion
Narkiewicz
Nawrocki
Nazarewicz
Nicewicz
Nicewicz
Niedzin-Zajcew
Niedzwiecki
Niedźwiecka
Niedźwiecki
Niedźwiedź
Niedżwiecki
Niełobodowski
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
Imię
Czesław
Jan
Norbert
Robert
Stanisław
Jan
Antoni
Bolesław
Edward
Józef
Edmund
Antoni
Henryk
Józefa
Zygmunt
Jan
Kazimierz
Stanisław
Czesław
Jan
Walenty
Stanisław
Ryszard
Grzegorz
Bohdan
Mikołaj
Bronisław
Zofia
Aleksander
Henryk
Helena
Józef
Jan
Jan
Aleksander
Antoni
Jan
Kazimierz
Konstanty
Konstanty
Stanisław
Wincenty
Witold
Władysław/Włodzimierz
Zbigniew
Część spisu
Numer
Pozycja
II
I
I
III
I
IV
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
II
I
III
III
II
IV
III
I
III
III
IV
II
IV
IV
IV
III
III
II
I
III
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
III
IV
I
I
I
I
I
145
116
117
530
118
331
531
532
533
534
332
535
536
537
538
333
146
119
539
540
147
334
541
120
542
543
335
148
336
337
338
544
545
149
121
546
547
339
340
548
341
342
343
344
550
345
122
123
124
125
126
Aneks 1
Pozycja
A-16
C-1
B-28
A-189
B-20
A-179
B-11
Strona
28
19
19
48
19
89
48
48
48
48
89
48
48
48
48
89
28
19
48
48
28
89
49
19
49
49
89
28
89
89
89
49
49
28
19
49
49
89
89
49
89
89
89
90
49
90
19
19
19
19
19
Lp
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
Nazwisko
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
Nowak
Nowak
Nowak
Nowakowski
Nowakowski
Nowakowski
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowicki
Nowik
Nowik
Nowysz
Nurkiewicz
Obara
Obara
Obłucki
Obrycka
Obywatelski
Ogiejko
Okińczyc
Okińczyc
Okrój
Okulicz
Okuniewicz
Olaszkiewicz
Olchowik
Olchowik
Olszewski
Olszewski
Imię
Edward
Józef
Stanisław
Bolesław
Jan
Józef
Czesław
Feliks
Józef
Leon
Mieczysław
Stanisław
Stanisław
Tadeusz
Wacław
Witold
Władysław
Jan
Lucjan
Józef
Zdzisław
Edward
Ryszard
Tadeusz
Aleksandra
Stanisław
Stanisław
Fabian
Wiktor
Antoni
Jan
Czesław
Jerzy
Robert
Stanisław
Antoni
Czesław
Część spisu
Numer
Pozycja
I
I
I
I
I
I
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
I
III
I
I
III
III
III
IV
III
III
III
I
III
IV
IV
III
III
III
II
II
III
III
III
IV
III
IV
I
III
III
III
I
III
I
IV
I
III
IV
127
128
129
130
131
132
150
346
347
348
349
350
351
352
133
551
134
135
552
553
554
353
555
556
557
136
558
354
355
559
560
561
151
152
562
563
564
356
565
357
137
566
567
568
138
569
139
358
140
570
359
Aneks 1
Pozycja
A-84
A-151
A-137
A-123
A-31
A-147
Strona
19
19
19
19
19
19
28
90
90
90
90
90
90
90
19
49
19
19
49
49
49
90
49
49
49
19
49
90
90
49
49
49
28
28
49
49
49
90
49
90
19
49
49
49
19
49
19
90
19
49
90
Lp
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Nazwisko
Olszewski
Olszewski
Opałko
Orlina
Orłowski
Osmólski
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostoja
Oszmiański
Oszmiański
Oszmiański
Oszmiański
Owczarski
Pacewicz
Pachucki
Paciejewski
Paciejewski
Paliszewski
Pałacki
Pałacki
Pankiewicz
Papliński
Papliński
Parchimowicz
Parchimowicz
Parchimowicz
Pardo
Parzuch
Pastuszko
Paszkiewicz
Paszkuć
Patalej
Pawluczenko
Pawluk
Pawluk
Pawłowicz
Pawłowski
Pegen
Pelik
Pełczyński
Pełka
Pereświat
Perkowski
Perkowski
Imię
Edward
Ludwik
Jan
Jan
Bernard
Władysław
Bronisław
Jan
Janusz
Kazimierz
Michał
Rafał
Ryszard
Stanisław
Jan
Czesław
Franciszek
Tomasz
Wincenty-Witold
Marian
Zenon - Leon
Ludwik
Jan
Stefan
Tadeusz
Feliks-Felicjan
Witold
Jan
Edward
Jerzy
Bolesław
Walenty
Wincenty
Bronisław
Władysław
Antoni
Jan
Stanisław
Paweł
Aleksander
Wanda
Władysław
Adam
Aleksander
Aleksy
Stanisław
Witold
Wacław
Sołtan
Edward
Wacław
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
IV
III
II
IV
IV
III
III
III
IV
III
III
IV
III
III
III
III
III
IV
III
I
II
III
II
III
III
II
III
IV
IV
II
III
III
III
III
II
III
IV
III
IV
III
III
IV
III
III
III
II
III
IV
III
571
360
361
572
153
362
363
573
574
575
364
576
577
365
578
579
580
581
582
366
583
141
154
584
155
585
586
156
587
367
368
157
588
589
590
591
158
592
369
593
370
594
595
371
596
597
598
159
599
372
600
Aneks 1
Pozycja
A-124
A-85
A-212
A-86
A-87
A-160
A-149
A-88
A-89
A-17
Strona
49
90
90
49
28
90
90
49
49
50
90
50
50
90
50
50
50
50
50
90
50
20
28
50
28
50
50
28
50
90
90
28
50
50
50
50
28
50
90
50
90
50
50
90
50
50
50
28
50
90
50
Lp
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
Nazwisko
Piątek
Piątkowski
Piątkowski
Piechotka
Pieczyńko
Piekarski
Piekarski
Piekarski
Piekarski
Piekuca
Piesowicz
Piestrzyński
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
Pietrucka
Pietrucka
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pilarska
Pilarski
Pilarski
Pilch
Pilkiewicz
Piłatowicz
Pisarów
Piszczek
Piszczek
Piszczek
Piwiński
Piwowarczyk
Pizyntron
Plewa
Plewako
Pliskowski
Pliskowski
Pławecki
Płaz
Imię
Józef
Marian
Zenon
Kazimierz
Michał
Józef
Józef
Stanisław
Stefan
Edmund
Karol
Jerzy
Czesław
Jan
Józef
Michał
Mieczysław
Stanisław
Witold
Zdzisław
Wanda
Alina
Albert
Aleksander
Antoni
Bolesław
Edmund
Emil
Józef
Konstanty
Stanisław
Zygmunt
Janina
Bolesław
Stanisław
Adolf
Bolesław
Wincenty
Julian
Feliks
Jerzy
Stanisław
Roman
Bronisław
Paweł
Jan
Zygmunt
Józef
Leon
Leon (Karol)
Czesław
Część spisu
Aneks 1
Numer
Pozycja
Pozycja
III
IV
III
IV
II
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I
IV
III
III
I
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
I
I
III
III
II
II
III
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
IV
601
373
602
374
160
603
375
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
142
376
615
616
143
617
618
619
620
621
622
623
377
378
144
145
624
625
161
162
626
379
380
627
628
629
630
631
632
633
381
634
382
A-138
A-139
A-193
A-140
A-90
A-91
B-21
Strona
50
90
50
90
28
50
90
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
20
90
51
51
20
51
51
51
51
51
51
51
91
91
20
20
51
51
28
28
51
91
91
51
51
51
51
51
51
51
91
51
91
Lp
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
Nazwisko
Pocejkowicz
Pociejkiewicz
Pociejowski
Pociejowski
Podgóreczny
Podleś
Pohudo
Pohudo
Pohudo
Pokowski
Polaczyński
Polak
Polak
Polak
Polak
Polanica
Polanica
Polanica
Polanica
Polanica
Polański
Poliński
Połańska
Połoczański
Połoczański
Poływał
Popławski
Popławski
Popławski
Popławski
Popławski
Porczykiewicz
Porowski
Porzuczek
Potalej
Potalej
Potalej
Potapko
Potapowicz
Potapowicz
Potapowicz
Poznański
Poznański
Pożoga
Pożoga
Pracz-Praczyński
Prokopowicz
Prończuk
Prończuk
Protasewicz
Protasewicz
Imię
Józef
Stefan
Jan
Józef
Marian
Jan
Bolesław
Antoni
Walenty
Stefan
Olgierd
Albert
Eugieniusz
Jan
Stanisław
Adolf
Anna
Jan
Józef
Stanisław
Antoni
Jerzy
Jadwiga
Alfred
Olgierd
Józef
Albert
Aleksander
Bolesław
Kazimierz
Mieczysław
Jan
Stefan
Regina
Julian
Marian
Michał
Józef
Czesław
Jan
Piotr
Jan
Stefan
Bolesław
Mieczysław
Hilary
Jan
Roman
Wacław
Antoni
Antoni
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
II
II
III
IV
IV
III
II
III
IV
III
III
III
IV
I
I
IV
III
IV
IV
III
I
III
III
IV
IV
IV
III
III
II
III
IV
IV
III
III
III
IV
II
III
III
III
IV
II
IV
III
III
III
III
II
III
635
383
163
164
636
384
385
637
165
638
386
639
640
641
387
146
147
388
642
389
390
643
148
644
645
391
392
393
646
647
166
648
394
395
649
650
651
396
167
652
653
654
397
168
398
655
656
657
658
169
659
Aneks 1
Pozycja
A-32
A-187
B-25
A-156
D-1
A-125
A-92
A-202
Strona
51
91
28
28
51
91
91
51
28
51
91
51
51
51
91
20
20
91
51
91
91
52
20
52
52
91
91
91
52
52
28
52
91
91
52
52
52
91
28
52
52
52
91
28
91
52
52
52
52
28
52
Lp
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
Nazwisko
Protasewicz
Prudzienica
Przybyłowski
Przygodzki
Przygodzki
Przymolski
Przystrom
Ptak
Puchacewicz
Puchacewicz
Puchała
Puhacz
Pupko
Pupko
Pupko
Pupko
Pupko
Pupkowski
Purowski
Purowski
Puzimowski
Puzowski
Pytłowski
Raczkiewicz
Raczyński
Radkiewicz
Radziwił
Radziwon
Radziwoń
Rafalski
Rafalski
Rahowski
Rahoza
Rahoza
Rahoza
Raja
Rajski
Rak
Rak
Rak
Rak
Rakowski
Ratyński
Ratyński
Redko
Rejowski
Rejowski
Robaczek
Rodowicz
Rogószewski
Rogulski
Imię
Stanisław
Józef
Czesław
Henryk
Janusz
Jan
Robert
Antoni
Kazimierz
Stanisław
Teresa
Zdzisław
Bronisław
Jan
Leokadia
Michał
Władysław
Romuald
Edward
Jan
Stanisław
Józef
Zygmunt
N
Tadeusz
Andrzej
Józef
Karol
Marian
Antoni
Fabian
Józef
Józef
Roman
Władysław
Antoni
Stanislaw
Grzegorz
Józef
Stanisław
Teodor
Józef
Aleksander
Stanisław
Stanisław
Edward
Franciszek
Stanisław
Henryk
Część spisu
Aneks 1
Numer
Pozycja
Pozycja
III
III
III
II
II
II
III
IV
III
I
IV
IV
III
II
III
III
III
IV
III
I
III
IV
III
I
I
IV
I
I
III
III
III
IV
III
II
IV
III
IV
IV
IV
III
IV
IV
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
660
661
662
170
171
172
663
399
664
149
400
401
665
173
666
667
668
402
669
150
670
403
671
151
152
404
153
154
672
673
674
405
675
174
406
676
407
408
409
677
410
411
175
678
679
680
681
412
413
414
415
A-170
A-18
A-206
C-8
A-93
A-180
A-177
Strona
52
52
52
28
28
28
52
91
52
20
91
91
52
28
52
52
52
91
52
20
52
91
52
20
20
91
20
20
52
52
52
91
52
28
91
52
91
91
91
53
91
91
28
53
53
53
53
92
92
92
92
Lp
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
Imię
Nazwisko
Rojko
Rojko
Rojko
Roman
Roman
Roman
Roman
Romanowicz
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romanowski
Romejko
Romejko
Romejko-Hurko
Romel
Ropania
Roszczyc
Rośkiewicz(Rot..)
Roślik
Rowiński
Rożko
Różycki
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rusiecki
Rusiecki
Rutka (Rudka)
Rutkiewicz
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rutkowski
Rybałtowski
Rybiński
Rybka
Rydliński
Rydzewski
Aleksander
Stanisław
Wawrzyniec
Karol
Wincenty
Witold
Władysław
Kazimierz
Antoni
Bolesław
Bronisław
Franciszek
Leonard
Marian
Michał
Stanisław
Alina
Henryk
Jan
Stanisław
Kazimierz
Tadeusz
Paweł
Antoni
Stanisław
Stanisław
Władysław
Adam
Albert
Antoni
Bolesław
Maria
Mieczysław
Weronika
Edward
Władysław
Jerzy
Andrzej
Bolesław
Leopold
Maciej
Roman
Stanisław
Tadeusz
Tadeusz
Tomasz
Ignacy
Jan
Franciszek
Lech
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
III
III
III
III
II
IV
III
III
IV
III
III
IV
III
IV
III
III
IV
III
III
III
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
III
III
III
IV
III
III
IV
III
IV
IV
III
III
III
III
III
II
III
IV
I
III
III
III
II
416
682
683
684
685
176
417
686
687
418
688
689
419
690
420
691
692
421
693
694
695
422
423
177
424
425
426
427
696
697
698
428
699
700
429
701
430
431
702
703
704
705
706
178
707
432
155
708
709
710
179
Aneks 1
Pozycja
A-39
A-94
A-95
Strona
92
53
53
53
53
28
92
53
53
92
53
53
92
53
92
53
53
92
53
53
53
92
92
29
92
92
92
92
53
53
53
92
53
53
92
53
92
92
53
53
53
53
53
29
53
92
20
53
53
53
29
Lp
Nazwisko
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
Rydzonek
Ryłkiewicz
Rymarz
Rymaszewski
Rymsza
Rynkiewicz
Ryszałko
Ryszkiewicz
Ryszkiewicz
Ryś
Ryś
Ryś
Rywałko
Rzewuski
Sabiłło
Sabiłło
Sachar
Saczyński
Saczyński
Sadowski
Sadowski
Sadowski
Sahajdakiewicz
Sahajdakiewicz
Saj
Sajkowska
Samojło
Samotyja-Lenczewski
Samson
Sapoćka
Saturn
Sawaściuk
Sawicki
Sawicki
Sawiński
Sembrowicz
Serafinowicz
Sidorowicz
Sielecki
Sielicki
Sielicki
Siemaszko
Sienkiewicz
Sieńko
Sieńko
Sieńko-Szostak
Siewruk
Siewruk
Sikorski
Siniakiewicz
Siudakiewicz
Imię
Jan
Michał
Henryk
Jan
Mikołaj
Michał
Jan
Michał
Józef
Kazimierz
Romuald
Michał
Maciej
Paweł
Witold
Władysław
Marian
Wacław
Kazimierz
Stanisław
Zbigniew
Jan
Zygmunt
Aleksander
Antonina
Władysław
Józef
Hipolit
Kazimierz
Bolesław
Mikołaj
Józef
Stefan
Rafał
Józef
Franciszek
Jan
Robert
Waldemar
Wincenty-Witold-Mikołaj
Henryk
Aleksander
Stanisław
Jadwiga
Jan
Wincenty
Jerzy
Michał
Mieczysław
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
III
IV
III
I
III
IV
IV
III
IV
IV
III
III
II
III
III
IV
II
I
III
III
III
III
III
IV
IV
III
III
I
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
II
IV
IV
IV
III
III
I
III
I
I
III
IV
III
I
IV
433
711
434
712
156
713
435
436
714
437
438
549
715
180
716
717
439
181
157
718
719
720
721
722
440
441
723
724
158
442
443
725
444
445
446
726
182
447
448
449
727
728
159
729
160
161
730
450
731
162
451
Aneks 1
Pozycja
B-12
A-150
A-96
A-203
Strona
92
54
92
54
20
54
92
92
54
92
92
54
54
29
54
54
92
29
20
54
54
54
54
54
92
92
54
54
20
92
92
54
92
92
92
54
29
93
93
93
54
54
20
54
20
20
54
93
54
20
93
Lp
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
Nazwisko
Siwicki
Skarżyński
Skoczeń
Skoczeń
Skopiec
Skraho
Skrodzki
Skrodzki
Skrodzki
Skrodzki
Skrodzki
Skrodzki
Skrundz
Skurat
Sławocin
Słowacki
Smiejan
Smólski
Smólski
Smólski
Smucki
Smyk
Sobczyński
Sobolewski
Sobolewski
Sobolewski
Sobota
Soból
Soból
Soja
Sokołowski
Solarz
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
Sończyk
Sosenka
Sosnowski
Sosnowski
Sosnowski
Sosnowski
Sosnowski
Sowa
Stachiewicz
Stadnicka
Imię
Józef
Wincenty
Leon
Wacław
Witold
Bronisław
Edmund
Edward
Jerzy
Piotr
Wacław
Władysław
Stanisław
Antoni
Lolek
Edward
Kazimierz
Bronisław
Stanisław
Witold
Konstanty
Mieczysław
Protazy
Antoni
Franciszek
Wincenty
Władysław
Antoni
Wacław
Aleksander
Stefan
Stanisław
Józef
Leon
Maciej
Marian
Michał
Michał
Mieczysław
Mikołaj
Tadeusz
Kazimierz
Edward
Józef
Józef
Józef
Romuald
Włodzimierz
Piotr
Jan
Maria
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
II
IV
III
III
III
II
I
I
II
III
II
I
III
III
III
IV
III
III
I
III
IV
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
III
III
III
IV
III
IV
III
IV
IV
III
III
III
IV
I
III
IV
III
IV
IV
III
II
452
183
453
732
733
734
184
163
164
185
735
186
165
736
737
738
454
739
740
166
741
455
456
167
187
742
457
168
188
458
743
744
745
459
746
460
747
461
462
748
749
750
463
169
751
464
752
465
466
753
189
Aneks 1
Pozycja
A-19
A-97
A-33
A-98
A-207
A-99
A-100
Strona
93
29
93
54
54
54
29
20
20
29
54
29
20
54
54
54
93
54
54
20
54
93
93
20
29
54
93
20
29
93
54
54
55
93
55
93
55
93
93
55
55
55
93
20
55
93
55
93
93
55
29
Lp
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
Nazwisko
Stadnicki
Stadnicki
Staniuszko
Stecki
Stecki
Stefanowicz
Stefko
Stocki
Stomal
Stonko
Stopa
Stopczyński
Strzałkowski
Strzaszyński
Strzeszewska
Strzeszewski
Stumaszewicz
Stupkiewicz
Stupkiewicz
Stupkiewicz
Suchan
Suchta
Sudakiewicz
Sudnik
Sudnik
Sudnik
Sudnik
Sudnik-Hrynkiewicz
Suhak
Suhak
Suhak
Sukocha
Sulczyk
Suwała
Syczewski
Synaszko
Szabłonowicz
Szabłowski
Szabunia
Szabunia
Szachnowski
Szadkowska
Szakalis
Szalkiewicz
Szalkiewicz
Szalkiewicz
Szalski
Szaniawski
Szantyr
Szantyr
Szantyr
Imię
Andrzej
Władysław
Józef
Mikołaj
Jan
N
Halina
Jan
Józef
Włodzimierz
Jan
Stefan
Donald
N
Helena
Jerzy
Zbigniew
Bolesław
Franciszek
Wincenty
Antoni
Stanisław
Mieczysław
Edward
Józef
Ryszard
Witold
Stefan
Antoni
Antoni
Marian
Antoni
Michał
Mieczysław
Antoni
Józef
Kazimierz
Dominik
Antoni
Piotr
Jan
Jadwiga
Stanisław
Bolesław
Jan
Stanisław
N
Klemens
Eugieniusz
Leonard
Piotr
Część spisu
Numer
Pozycja
II
III
III
III
I
I
III
I
III
I
III
II
III
I
IV
IV
II
III
III
III
IV
IV
III
I
III
IV
III
III
III
IV
IV
IV
III
IV
I
III
I
IV
I
I
III
III
III
III
III
IV
I
II
III
III
III
190
754
755
756
170
171
757
172
758
173
759
191
760
174
467
468
192
761
762
763
469
470
764
175
765
471
766
767
768
472
473
474
769
475
176
770
177
476
178
179
771
772
773
774
775
477
180
193
776
777
778
Aneks 1
Pozycja
A-34
A-190
A-101
A-102
Strona
29
55
55
55
20
20
55
20
55
20
55
29
55
20
93
93
29
55
55
55
93
93
55
20
55
93
55
55
55
93
93
93
55
93
20
55
21
93
21
21
55
55
55
55
55
93
21
29
55
55
55
Lp
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
Nazwisko
Szapował
Szawłowski
Szawłowski
Szawłowski
Szawłowski
Szczejewski
Szczepko
Szczepko
Szczyt
Szczyt
Szemiot
Szemiot
Szewczyk
Szkrodzień
Szonalis
Szostak
Szostakowicz(-wski)
Szpak
Szpak
Szpakowski
Szpakowski
Szpakowski
Szpakowski
Szpakowski
Szpakowski
Szpilewski
Szućko
Szućko
Szugan
Szulakowski
Szulc
Szulewski
Szulewski
Szunejko
Szunejko
Szunejko
Szunejko
Szuszkiewicz
Szwodzień
Szybowski
Szychor
Szychor
Szydłowski
Szydłowski
Szydłowski
Szydłowski
Szykoniewicz
Szykuć
Szykuć
Szymaniec
Szymaniec
Imię
Antoni
Bolesław
Dominik
Franciszek
Władysław
Julian
Józef
Julian
Michał
Mikołaj
Kazimierz
Mikołaj
Czesław
Wacław
Adam
Jan
Stanisław
Aleksander
Stefan
Aleksander
Antoni
Edward
Eugeniusz
Henryk
Kazimierz
Edward
Stefania
Edward
Henryk
Eugieniusz
Aleksander
Henryk
Feliks
Kazimierz
Kazimierz
Witold
Wacław
Stanisław
Jan
Józef
Alfons
Józef
Stanisław
Zygmunt
Paweł
Julian
Wacław
Józef
Walenty
Część spisu
Numer
Pozycja
II
III
III
IV
III
III
IV
IV
III
III
I
III
IV
IV
IV
III
IV
III
IV
II
II
III
IV
IV
IV
IV
III
IV
I
III
III
IV
IV
I
III
III
I
IV
III
III
I
IV
IV
III
III
III
III
III
IV
II
II
194
779
780
478
781
782
479
480
783
784
181
785
481
482
483
786
484
787
485
195
196
788
486
487
488
489
789
490
182
790
791
491
492
183
793
792
184
493
794
795
185
494
495
796
797
798
799
800
496
197
198
Aneks 1
Pozycja
C-3
A-194
A-103
A-157
A-158
A-104
A-210
A-35
Strona
29
56
56
93
56
56
93
93
56
56
21
56
93
94
94
56
94
56
94
29
29
56
94
94
94
94
56
94
21
56
56
94
94
21
56
56
21
94
56
56
21
94
94
56
56
56
56
56
94
29
29
Lp
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
Nazwisko
Szymanko
Szymański
Szymański
Szymański
Szymański
Szymański
Szymański
Szymański
Szymczak
Szymiel
Szyszko
Śmiejan
Śmiejan
Śnieżek
Śniłko
Świacki
Świetlik
Świetlik
Świętych
Świrk
Świrk
Świrski
Tabor
Taczanowski
Taliszkiewicz
Tarajkiewicz
Tarajkowicz
Tarajkowicz
Tarajkowicz
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarasiuk
Tarasucha
Tatar
Tatarzycki
Tatarzycki
Tatarzycki
Termopilski
Toczko
Tomaszewicz
Tondera/Tondero
Towpierko
Trackiewicz
Traczyk
Traszyn
Trenczyn
Trościanko
Trościanko
Trubisz
Imię
Michał
Henryk
Jerzy
Józef
Julian
Leon/Henryk
Stanisław
Władysław
Stanisław
Władysław
Franciszek
Kazimierz
Rafał
Jan
Michał
Konstanty
Antoni
Józef
Wojciech
Leon
Stanisław
Paweł
Janusz
Stanisław
Tadeusz
Wanda
Mieczysław
Piotr
Walenty
Czesław
Dominik
Henryk
Jerzy
Józef
Józef
Antoni
Bronisław
Emil
Józef
Lucjan
Ludwik
Olgierd
Henryk
Włodzimierz
Piotr
Franciszek
Józef
Józef
Antoni
Eugeniusz
Augustyn
Część spisu
Numer
Pozycja
II
III
IV
III
IV
III
IV
III
IV
III
II
IV
III
IV
II
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
II
II
IV
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
II
IV
III
IV
IV
I
II
III
III
IV
II
III
III
III
IV
I
199
801
497
802
498
803
499
804
500
805
200
501
806
502
201
503
504
505
807
506
507
808
508
202
203
509
809
810
811
812
813
814
815
510
816
204
511
817
512
513
186
205
818
819
514
206
820
821
822
515
187
Aneks 1
Pozycja
C-4
D-3
A-163
B-18
A-171
Strona
29
56
94
56
94
56
94
56
94
56
29
94
56
94
29
94
94
94
56
94
94
56
94
29
29
94
56
56
56
56
56
57
57
94
57
29
94
57
94
95
21
29
57
57
95
29
57
57
57
95
21
Lp
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
Nazwisko
Trubisz
Trubisz
Trubisz
Trubisz
Truszczyński
Tryzna
Tryzna
Tryzna
Tryzna
Trzmiel
Tulejko
Tumiłowicz
Tuplewicz
Tur
Ugara
Uliaszko
Ulicz
Ułaszewicz
Urszuk
Utykański
Wachowicz
Wakor
Walet
Walter
Warakomski
Warakomski
Warakso
Waratyński
Warchomicz
Waryksz
Waryński
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasilewski
Wasiukiewicz
Waszkiewicz
Waszkiewicz
Wejno
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Werakso
Imię
Bronisław
Edward
Józef
Konstanty
Mieczysław
Olgierd
Piotr
Wincenty
Zbigniew
Władysław
Józef
Hipolit
Franciszek
Antoni
Feliks
Karol
Kazimierz
Leonard
Józef
Stanisław
Krzysztof
Józef/Wincenty
Władysław
Janek
Aleksander
Mieczysław
Donat
Konstanty
Mieczysław
Konstanty
Konstanty
Bolesław
Edward
Ignacy
Józef
Kazimierz
Leon
Wincenty
Wincenty
Bernard
Bernard
Wincenty
N
Antoni
Czesław
Franciszek
Henryk
Napoleon
Piotr
Romuald
Stanisław
Część spisu
Numer
Pozycja
I
I
I
II
III
IV
III
IV
III
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
III
III
I
IV
III
I
III
III
III
III
IV
IV
IV
II
II
III
II
III
III
IV
II
II
IV
II
II
IV
IV
IV
IV
I
IV
IV
188
189
190
207
823
516
824
517
825
826
827
828
829
518
830
519
520
521
522
831
832
191
523
833
192
834
835
836
837
524
525
526
208
209
838
210
839
840
527
211
212
528
213
214
529
530
531
532
193
533
534
Aneks 1
Pozycja
A-161
C-5
A-106
A-144
E-2
A-164
A-107
Strona
21
21
21
29
57
95
57
95
57
57
57
57
57
95
57
95
95
95
95
57
57
21
95
57
21
57
57
57
57
95
95
95
29
29
57
29
57
57
95
29
29
95
30
30
95
95
95
95
21
95
95
Lp
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
Nazwisko
Wieliczko
Wieliczko
Wieliczko
Wielki
Wieremiej
Wierszyłłowski
Wilamowski
Wilczek
Wileńczyc
Wileńczyc
Wileńczyc
Wilkowski
Wilniewiec
Winiuch
Wiszniewski
Wiśniewski
Wiśniewski
Wiśniewski
Witkowski
Witkowski
Witkowski
Witkowski
Witkowski
Witold
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojnarowicz
Wojnicz
Wojno (Woyno)
Wojtkiewicz
Wojtkiewicz
Wojtuszko
Wojtuszko
Wolan
Wolski
Wolski
Wołczek
Wołłot
Wołodźko
Wołosewicz
Wołosewicz
Wołosewicz
Wołyniec
Woratyński
Woropaj
Woropaj
Imię
Kazimierz
Witold
Zenon
Franciszek
Kazimierz
Ludwik
Kazimierz
Antoni
Tadeusz
Wincenty
Olgierd
Władysław
Konstanty
Henryk
Stanisław
Stanisław
Jan
Olgierd
Stanisław
Stefan
Tadeusz
Wiktor
Roman
Franciszek
Józef
Piotr
Zygmunt
Ryszard
Stanisław
Wacław
Jan
Józef
Stanisław
Jan
Sylwester
Jan
Stanisław
Kazimierz
Aleksander
Michał
Jan
Ryszard
Władysław
Józef
Michał
Stanisław
Michał
Konstanty
Jan
Paweł
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
III
III
III
I
II
IV
III
IV
IV
IV
III
III
III
IV
III
IV
I
IV
III
IV
IV
II
IV
III
III
III
III
IV
III
III
I
III
III
III
I
III
IV
IV
III
III
I
I
IV
IV
IV
III
III
IV
III
III
535
841
842
843
194
216
536
845
537
539
540
846
847
848
541
849
542
195
543
850
544
545
217
546
851
852
853
854
547
855
856
196
857
858
859
197
860
548
549
861
862
198
199
550
551
552
863
864
553
865
866
Aneks 1
Pozycja
A-108
A-153
A-148
B-23
A-109
B-9
Strona
95
57
57
57
21
30
95
57
95
95
95
57
57
58
95
58
95
21
95
58
95
95
30
95
58
58
58
58
95
58
58
21
58
58
58
21
58
96
96
58
58
21
21
96
96
96
58
58
96
58
58
Lp
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
Nazwisko
Woropaj
Wościak
Woyno
Woźniak
Woźniak
Wójciak
Wójcik
Wróbel
Wróbel
Wychot
Wyczyński
Wysocki
Zabech
Zabuklicki
Zacharzewski
Zachowicz
Zachowicz
Zadrejko
Zadrejko
Zadrejko
Zadrejko
Zadrejko
Zagórski
Zagrajski
Zajączkowski
Zakrzewski
Zakrzewski
Zakrzewski
Zaleski
Zalewski
Założyk
Założyk
Załucki
Zameło
Zaorski
Zaremba
Zarnich
Zawalski
Zawierko
Zawierucha
Zawierucha
Zawoja
Ząb
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdanowicz
Zdunkiewicz
Zełucha
Imię
Stefan
Stanisław
Olgierd
Adam
Stanisław
Stanisław
Anna
Bronisław
Józef
Stanisław
Stanisław
Czesław
Jan
Edward
Jan
Aleksander (syn)
Marek (ojciec)
Albert
Mieczysław
Stanisław
Walerian
Walerian
Stanisław
Jan
Jan
Józef
Leon
Leonard
Andrzej
Jan
Adolf
Julian
Józef
Marian
Eugeniusz
Aleksander
Kazimierz
Jan
Józef
Aleksander
Jan
Józef
Eugeniusz
Antoni
Antoni
Benedykt
Czesław
Mieczysław
Zenon
Czesław
Stefan
Część spisu
Numer
Pozycja
IV
IV
I
III
IV
III
IV
III
III
III
II
II
II
IV
I
IV
IV
III
III
III
III
IV
I
IV
III
III
IV
III
III
II
IV
IV
III
II
III
IV
IV
II
IV
III
IV
IV
IV
III
IV
II
III
IV
III
III
IV
554
555
200
867
556
868
557
869
870
871
218
219
220
558
201
559
560
872
873
874
875
561
202
562
876
877
563
878
879
221
564
565
880
222
881
566
567
223
568
882
569
570
571
883
572
224
884
573
885
886
574
Aneks 1
Pozycja
A-141
A-20
A-21
A-110
Strona
96
96
21
58
96
58
96
58
58
58
30
30
30
96
21
96
96
58
58
58
58
96
21
96
58
58
96
58
58
30
96
96
58
30
58
96
96
30
96
59
96
96
96
59
96
30
59
96
59
59
96
Lp
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Nazwisko
Zemsta
Zieleniewicz
Zieliński
Zieliński
Zienkiewicz
Zienkiewicz
Zieńczyk
Ziółkowski
Zmaczyński
Znakrewicz
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zołotar
Zubowicz
Zuchniewicz
Zujewska
Zujewska
Zujewski
Zwierko
Zwierzyński
Zwierzyński
Zwierzyński
Zybryk
Zych
Zych
Zygas
Zygmański
Żak
Żakowski
Żakowski
Żakowski
Żbik
Żdanowicz
Żdanowicz
Żdanowicz
Żebrowski
Żochowicz
Żołnierkiewicz
Żołnierkiewicz
Żółkiewicz
Żółtkowski
Żuchowicz
Żuchowicz
Żuchowicz
Żuk
Żukowski
Żulis
Imię
Antoni
Wawrzyniec
Jan
Zbigniew
Mikołaj
Stanisław
Antoni
Stanisław
Adolf
Wiesław
Antoni
Bernard
Józef
Konrad
Stanisław
Wacław
Wojciech
Stanisław
Feliks
Aleksandra
Maria
Józef
Jan
Alfons
Antoni
Stefan
Jan
Antoni
Walenty
Adam
Ryszard
Halina
Alfred
Alfred
Zdzisław
Michał
Antoni
Bronisław
Rajmund
Zdzisław
Marek
Bolesław
Kazimierz
Kazimierz
Wincenty
Aniela
Jan
Walerian
Józef
Bolesław
Henryk
Część spisu
Numer
Pozycja
III
IV
IV
III
III
I
III
III
III
III
III
II
III
IV
III
IV
III
I
III
III
III
II
III
IV
II
IV
III
IV
IV
IV
III
II
III
IV
III
IV
III
IV
III
III
IV
IV
III
II
IV
IV
I
III
III
III
III
887
575
576
888
889
203
890
891
892
893
894
225
895
577
896
578
897
204
898
899
900
226
901
579
227
580
902
581
582
583
903
228
904
584
905
585
906
586
907
908
587
588
909
229
589
590
205
910
911
912
913
Aneks 1
Pozycja
A-36
A-145
B-22
A-111
A-5
A-112
Strona
58
96
96
59
59
21
59
59
59
59
59
30
59
96
59
96
59
21
59
59
59
30
59
96
30
96
59
96
96
97
59
30
59
97
59
97
59
97
59
59
97
97
59
30
97
97
21
59
59
59
59
Lp
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
Nazwisko
Żurniewicz
Żurniewicz
Żwirko
Żwirko
Żwirski
Żybul
Żybul
Żybul
Żybul
Żybul
Żybul
Żydowicz
Żydowicz
Żyliński
Żyliński
Żywicki
Żywicki
Żywicki
Żywiczko
Imię
Marian-Witold
Witold
Cyryl
Jan
Paweł
Aleksander
Jan
Piotr
Stanisław
Stanisław
Wacław
Stanisław
Wincenty
Kazimierz
Stanisław
Eugeniusz
Józef
Wiktor
Józef
Część spisu
Aneks 1
Numer
Pozycja
Pozycja
III
IV
III
IV
IV
III
III
II
I
II
III
IV
III
III
III
IV
IV
III
III
914
591
915
592
593
916
917
230
206
231
918
594
919
920
921
595
596
922
923
A-113
A-114
A-37
Strona
59
97
59
97
97
60
60
30
21
30
60
97
60
60
60
97
97
60
60
Spis Żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej - Część - III Podział na oddziały
Lp
11
225
598
341
81
83
438
439
516
562
766
625
709
875
607
724
102
340
541
572
624
629
635
655
664
Sygn.
Nazwisko
AAN
3
28
71
130
936
964
172
175
179
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Żołnierzy - 26
Dowództwo
Dowódca por.cc Pilch Adolf
Andrzejewski
Stefan
Andrzej
Wyżeł
chorąży 1 bat.78
Burak
Bronisław
Czaplik
kpr.
1 dyw.27
Burak
Stefania
Stenia
kpr.
1 dyw.27
Chomicz
Antoni
Franciszek
Stabrawa
por.
dow.zgr.
Gwiaździński
Mikołaj
Stanisław
Gwiazda
st.sierż. 1 bat.78
Kosowicz
Jadwiga
Bolesław
Jadzia
łączn. 1 bat.78
Kosowicz
Franciszek
Maciej
kpr.
Maciejka
dow.zgr.
Krochmalczyk
Jan Paweł
Jan
uł.
27
Łojko
Piotr
Antoni
Starzyński
plut.
1 dyw.27
Łojko
Roman
st.uł. 1 dyw.27
Mikucki
Stanisław
Stary
st.uł. 1 dyw.27
Myślicki
Stanisław
Kazimierz Niedżwiedż 2
kpr..
dow.zgr.
Nurkiewicz
Zdzisław
Stanisław
Noc/Nieczaj
chor. D-ca dyw.
Orlina
Jan
plut.
dow.zgr.
Pełczyński
Witold
Dźwig
ppor.pilot 1 bat.78
Piesiewicz
Karol
st.uł. dow.dyw.
Pilarski
Stanisław
Antoni
Zew
ppor.
dow.zgr.
Pilch
Adolf
Jan
Góra-Dolina
por.
D-ca zgr.
Piwowarczyk
Bronisław
Filip
Kazik
plut.pchor. dow.zgr.
Pocejkowicz
Józef
Władysław
Groźny
wachm. dow.zgr.
Pracz-Praczyński
Hilary
Ojciec
ks. mjr dow.zgr.
Puchacewicz
Kazimierz
Julian
Kula
wachm. dow.zgr.
Rybka
Franciszek
Kula
kpt.
dow.
Samotyja-Lenczewski Józef
Mik
wachm. dow.dyw.
Sudnik
Witold
wachm. d-ca tab.
2014-09-20
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Gdzie
Data śmierci
zginął
pochowany
UWAGI
Poległych - 6
1899.12.17
1900
1903.06.22
1905.06.13
1901.12.04
1928.09.16
1932.06.05
1922.10.19
1925.07.24
1917.08.13
1923.05.07
1901.02.10
Poznań
Iwieniec
Iwieniec
USA
Dąbie n/Nerem
Raków
Raków
Derewna
Starzynki
Starzynki
Iwieniec
Ostrowczyce
Włocławek
1914.06.18 Słonim
Świerżeń
1915.03.15 Lublin
1914.05.22 Wisła
1913.03.05 Kostryń Lub.
1920.02.20 Wasiszki
1917.02.20
1918.06.07
1918.06.01
1893.12.20
Nowiki
Libusza
Tracewicze
Zbycin
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
3
1945
Obóz Fallingbostel
1944-08-22 Brzozówka
Wiersze
1944-09-28 Błonie
1944-11-04 leśn. Huta
Gielniów
1944-09-03 Truskaw
Wiersze
13
204
34
46
45
40, 136
40
40
40, 176
60, 40
61
64
119
67
68, 40
70, 40
40, 62
72
73, 40
244
77, 201
82
1
Lp
368
Sygn.
Nazwisko
AAN
Zadrejko
Imię
Imię ojca
Walerian
1. kompania 78 pp
1
8
15
32
33
34
36
38
40
44
58
66
67
73
86
92
120
124
128
152
156
164
170
171
173
177
180
183
186
190
Adamczyk
Alinowski
Anuszkiewicz
Baumgart (?)
Bazarewski
Bełdowski
Białoczapski
13 Bibik
Bieć
Birula
Bohdanowicz
Bosy
316 Bosy
Brzeziński
Burzyński
Catewicz
Czerepowicz
Czerniawski
38 Czujko
Downar
Draczyński
Dudowicz
47 Dziemianko
Dziemidowicz
Dzierbunowicz
50 Dzudzewicz
Farbotko
Fiedorowicz
Franckiewicz
55 Gabruś
2014-09-20
Pseudonim
Stopień
Waluś
st.strz.
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
dow.bat. 1925.10.04 Dalidowicze
Oddział
Żołnierzy (oficerów, podoficerów, strzelców) - 147
D-ca por. NN (Baumgart) Franciszek
Kazimierz
Gonek
kpr.
Jan
strz.
Maciej
strz.
Franciszek
Dan
ppor.
Stanisław
Jan
Bazar+Lis ppor.st.w.
Aleksander
st.strz.
Czesław
st.strz.
Józef
Jan
Zaręba 2
uł.
Jan
st.strz.
Emil
Leszczyński
strz.
Witold
Fabian
strz.
Wiktor
strz.
Witold
Antoni
Witek
st.strz.
Franciszek
kpr.
Zdzisław
Wacław
kpr.
Henryk
strz.
Czesław
strz.
Michał
st.strz.
Antoni
Józef
Brzeziński
kpr.
Stanisław
plut.
Kazimierz
Drucik
kpr.
Czesław
kpr.
Jan
Michał
Błyskawica st.sierż.
Jan
Antoni
strz.
Franciszek
strz.
Czesław
Antoni
Czesiek
strz.
Tomasz
Tomek
plut.
Franciszek
strz.
Wacław
plut.
Kazimierz
Adolf
Świerk
strz.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
1910
1924.03.04
1918.06.28
1914.09.23
1913.05.01
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-08-21 Dw-Gdański
UWAGI
Poległych - 43
1921.11.26
1922.06.12
1922.02.30
1918.03.15
1923
1924.05.10
1920.04.04
1921.01.17
1924.12.26
1925.01.31
1925.12.11
1923
1924.11.17
1916.01.01
1922.03.15
Warszawa
Orłowszczyzna
Raków
Wołki
Staniszcze
Hniecki
Dubrowa
Ugły
Zaborze lub Zabrodzie
Marchajewszczyzna
Bryniczewo
Zabrodzie
Zabrodzie
Dubasze
Zamianka
Derewna
Radoszkowice
Pilnica
Pietryłowicze
Żydowicze
Nowo-Pole
1912.12.11
1915.09.06
2923.02.17
1928.04.16
1912.07.20
1920.12.02
1917.03.17
1922.05.07
Derewna
Raków
Wojniłowszczyzna
Raków
Krasna Górka - Koźliki 1944-08-21 Dw-Gdański
Królewszczyzna
Humienowszczyzna
Pietryłowicze-Ciesnowa
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
pochowany
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-10-27 Biały Ług
1944-09-30 Żyrardów
Powązki
Żarnów
7
40, 254
24
40
107
220
108
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-22 Dw-Gdański
114
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-11 k.Drzewicy
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
Drzewica
116
23, 40
14, 40, 233
40
40
25
Powązki
28
2
Lp
195
197
207
210
211
213
214
215
221
231
232
241
250
254
259
260
270
271
291
294
298
301
308
309
320
322
323
324
331
336
337
350
359
360
Sygn.
Nazwisko
AAN
58
64
65
80
91
92
99
Gidlewski
Gieroga
Górski
Grygorcewicz
Grygorcewicz
Grzelewski
Grzyb
Grzyb
Guzowski
Harasimowicz
Harasimowicz
Horochowik
Jacewicz
Jancewicz
Janczewski
Janczewski
Janowicz
Januszkiewicz
Kargul
Karolak
Karpowicz
Kasparewicz
Kasztelan
Kasztelan
Kolej
Kołodziński
Kołodziński
Kołosko
Komar
Kosiarz
Kosmatowicz
Kowalczyk
Kozłowski
Kozłowski
2014-09-20
Imię
Jan
Kazimierz
Mieczysław
Bogusław
Lucjan
Aleksander
Stanisław
Stefan
Jan
Aleksander
Zdzisław
Wiktor
Bolesław
Grzegorz
Jan
Zdzisław
Wincenty
Antoni
Józef
Jan
Stanisław
Władysław
Edmund
Władysław
Stanisław
Józef
Wacław
Michał
Władysław
Józef
Bernard
Edward
Antoni
Henryk
Imię ojca
Pseudonim
Arseniusz
Leonard
Leonard
Mały+Orlik
Lucek
Adam
Janek
Saszka
Adam
Jan
Żubr
Mały
Łodzianin
Wincenty
Paweł
Paweł
Łokietek
Motyl
Władzio
Orlonek
Jagodziński
Adolf
Heniek
Stopień
Oddział
st.strz.
kpr.
st.strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
st.strz.
kpr.
kpr.
st.strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
kpr.
strz.
plut.
st.strz.
kpr.
strz.
strz.
st.strz.
kpr.
st.strz.
st.uł.
st.strz.
strz.
st.strz.
plut.pch.
kpr.
strz.
plut.
strz.
st,strz.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
Data
urodzenia
1920.03.10
1915.02.15
1919.12.08
1929.10.29
1922.01.10
1927.07.26
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1925.02.15 Ostrów
1924.09.12 Nieśwież
1910.05.14
1927.04.28
1918.06.04
1921.03.29
1918.08.10
1926.01.05
1923.09.05
zginął
Mańkowszczyzna
Pietryłowicze-Ciesnowa
Łuniec
Zabrzezie
1944-08-03 Truskawka
Naliboki
1944-12 Kielecczyzna
Brześć
1944-08 PW - Żoliborz
1919.07.05 Zieniewicze
1911.09.23 Bielica
Raków
1897.11.01
1930.11.07
1904.03.22
1914.05.03
Gdzie
Data śmierci
1944-08-06 Truskaw
1945
pochowany
128
Wiersze
1921.06.16
1926.10.15
1914
1925.01.06 Kamień
1914.07.27 Humienowszczyzna
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
98
40, 97
11
40
40
Wiersze
Wojsko Polskie
37
Raków
Raków
Paździerzyce
Raków
Tatary
Iwieniec
Raków
Raków
Raków
Humienowszczyzna
Humienowszczyzna
Ostrów
Kamień
Podlaskowo
Iwieniec
Denisy
UWAGI
40
235
126
1944-10-02 Puszcza Kampinoska
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 PW - Żoliborz
Powązki
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
122
11
40
40
1944-09
PW - Żoliborz
1944-08-07 Lipków
1944-09-30 PW-Żoliborz
11
Wiersze
119
11
3
Lp
361
362
375
376
384
399
405
410
414
423
424
435
436
437
441
457
462
463
464
473
474
476
480
481
497
506
518
526
539
543
552
561
563
580
Sygn.
Nazwisko
AAN
116
117
121
128
129
141
143
146
Kozłowski
Kozłowski
Krzywicki
Krzywicki
Kudłaczewski
Kutaś
Lenczewski
Leszko
Leszko
Lipnicki
Lipnicki
Łobacz
Łobacz
Łojko
Łukaszaniec
Makaś
Malutko
Małaszewicz
Małaszewski
Maszewski
Masztalerz
Matusewicz
Mazurkiewicz
Mazuro
Michonowicz
Mieszkuć
Miłaszewski
Mironowicz
Możyłło
Nawrocki
Nowakowski
Nowik
Obara
Oszmiański
2014-09-20
Imię
Jan
Paweł
Antoni
Józef
nn
Kazimierz
Bronisław
Andrzej
Jan
Józef
Karol
Janusz
Kazimierz
Józef
Antoni
Bronisław
Józef
Kazimierz
Edward
Józef
Edmund
Mieczysław
Tomasz
Czesław
Stanisław
Bolesław
Michał
Leon
Czesław
Bohdan
Jan
Jan
Edward
Franciszek
Imię ojca
Leonard
Ludwik
Jan
Albert
Tomasz
Stanisław
Antoni
Michał
Ignacy
Ignacy
Pseudonim
Heniek
Kowalski
Antek
Prawdzic
Kudlarz
Stopień
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
st.strz.
Kołpak
strz.
Leszczyna
st.strz.
Morek
plut.
kpr.
st.strz.
st.strz.
Gotartowski
kpr.
kpr.
strz.
plut.
st.strz.
strz.
Edek
strz.
Przywara
strz.
strz.
strz.
Ryś
plut.
Zagozd
strz.
strz.
Ziuk
st.strz.
Łabuń
st.strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.pchor.
strz.
strz.
st.strz.
Oddział
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1922.05.16 Kamień
1924.03.13 Kamień
1924.10.05 Raków
1926
1923.02.18
1920.03.20
1922.07.22
1899.10.16
1920.10.05
1925.02.28
1926.02.08
1915.02.16
1905.05.18
1911.05.20
1906.12.22
1926
1926
1925.07.25
1922.03.22
Raków
Ciesnowa II
Borowszczyzna
Raków
Raków
Pilnica
Kamień
Koźliki
Pietryłowicze
Raków
Raków
Pilnica
Kamień
Kamień
Kamień
Miechowszczyzna
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
213
40
56
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
Powązki
Powązki
167, 169
1944-08-03 Truskawka
1944-09-29 PW - Żoliborz
1944-09-27 PW - Żoliborz
Wiersze
Powązki
Powązki
1944-08-27 PW - Żoliborz
1944-08-03 Truskawka
1926.03.19
1911.12.15
1925.07.15
1925.06.08
1927.08.19
1944-09-18 PW - Żoliborz
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
UWAGI
11, 161
1926.10.28 Dudki
1925.03.07 Raków
1925.12.10 Zieniewicze
Raków
1920.05.15 Jawniewicze
Łabuń
1924.05.03 Wasilewszczyzna
Marchajewszczyzna
Lublin--Raków
Kozarezy
Słonim
Węglowszczyzna
pochowany
Wiersze
11
11
217
11
131
40
172
40
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
4
180
4
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
597
609
610
612
614
622
639
651
656
662
684
689
695
702
703
710
712
715
728
730
754
755
761
762
768
775
780
799
800
808
829
832
834
837
1024 Pelik
Pietraszkiewicz
166 Pietraszkiewicz
Pietraszkiewicz
167 Pietraszkiewicz
Pietrucki
Polak
Potalej
Prokopowicz
Przybyłowski
Roman
Romanowski
Ropania
Rutkowski
189 Rutkowski
Rydliński
Rymaszewski
Rywałko
Siemaszko
196 Siewruk
Stadnicki
Staniuszko
204 Stupkiewicz
Stupkiewicz
Suhak
Szalkiewicz
Szawłowski
Szykoniewicz
Szykuć
Świrski
Tuplewicz
Wachowicz
Warakomski
Warchomicz
2014-09-20
Imię
Stanisław
Czesław
Jan
Michał
Stanisław
Józef
Albert
Michał
Jan
Czesław
Karol
Franciszek
Kazimierz
Bolesław
Leopold
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Stanisław
Radwan
Antoni
Melchior
Wincenty
Pikolo
Cichy
strz.
strz.
strz.
strz.
st.strz.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
st.strz.
st.sierż.
plut.
strz.
plut.
st.strz.
strz.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
plut.
st.strz.
st.strz.
st.strz.
plut.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
kpr.
st.strz.
strz.
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
zw/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
k.1/78
Przybyła
Stanisław
Stanisław
Henryk
Michał
Wincenty-Witold-Mikołaj
Jan
Franciszek
Władysław
Józef
Bolesław
Bolesław
Maciej
Franciszek
Antoni
Jan
Dominik
Paweł
Julian
Paweł
Franciszek
Krzysztof
Mieczysław
Mieczysław
Kołyska
Żbik
Mróz
Murat
Szczupak
Sopiniak
Juń
Data
urodzenia
1919.02.08
1923.05.15
1920.04.25
1924.01.21
1922.02.27
1922.06.05
1924.03.10
1922.05.10
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Wielgomłyny
Raków
Raków
Raków
Raków
Miejszty
Ciesnowa
Zaborze
Borek
1924.09.03 Raków
1925.05.03 Kamień
1912
Raków
1922.06.20 Raków
1926.01.13 Wilno-Iwieniec
Jachimowo
1913.04.29 Gródek
1926.05.06
1924.03.30
1925.12.10
1922.01.25
1926.06.18
1922.06.04
1922.02.23
1917.05.22
1907.09.08
Szykucie-Kamień
Raków
Rubieżewicze
Iwieniec
Raków
Raków
Ruczyn-Downary
Karolin
Łubień
Sierkule
1924.11.13 Pietrowszczyzna
1925.02.13 Zahorce
Downary
Iwieniec
1922.02.27 Sieleniewszczyzna ?
Bryniczewo
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Słonim
183
11, 184
186
1944-09-29 PW - Żoliborz
1944-08-21 Dw-Gdański
11
Powązki
40
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
11, 198
53
122
251
53
11
40
96
40, 81
135
53
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
5
Lp
839
851
865
873
874
886
893
910
912
915
917
918
922
678
699
Sygn.
Nazwisko
AAN
215
219
221
182
Imię
Imię ojca
Wasilewski
Wojciechowicz
Woropaj
Zadrejko
Zadrejko
Zdunkiewicz
Znakrewicz
Żuchowicz
Żukowski
Żwirko
Żybul
Żybul
Żywicki
Ratyński
Rudowicz
Leon
Franciszek
Jan
Mieczysław
Stanisław
Czesław
Wiesław
Walerian
Bolesław
Cyryl
Jan
Wacław
Wiktor
Stanisław
Mieczysław
Adamski
Aninowski
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Anuszkiewicz
Awdankiewicz
Benedyktowicz
Bibik
Bogdanowicz
Boharewicz
Boharewicz
Boruk
Boruk
Borysewicz
Borysewicz
Bożko
D-ca por. Lenczewski Witold
Stanisław
Wacław
Bolesław
Kazimierz
Melchior
Jan
Stanisław
Jan
Jan
Franciszek
Michał
Stanisław-Józef Józef
Stanisław
Benedykt
Józef
Zenon
Jan
Franciszek
Jan
Stanisław
Wladysław
Zbigniew
Marian
Wacław
Pseudonim
Lucjan
Henryk
Michał
Władysław
Justyn
Jan
Jan
Bystry
Opończa
Saturn
Ryś
Czako
Kajtek
Wrzos
2. kompania
4
12
14
16
17
22
35
39
52
53
55
60
61
64
65
68
4
14
16
18
22
2014-09-20
Stopień
Oddział
strz.
k.1/78
st.strz.
k.1/78
kpr.
k.1/78
strz.
k.1/78
strz.
k.1/78
strz.
k.1/78
plut.
k.1/78
st.sierż. k.1/78
kpr.pchor. k.1/78
strz.
k.1/78
st.strz.
k.1/78
kpr.
k.1/78
strz.
k.1/78
kpr.
k.1/78
st.strz.
k.1/78
Data
urodzenia
1911
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Franciszkowo
Raków
1912.02.19 Dubniki
Jasieńko
Stasieńka
Strzała
Wicher
Franek
Orzeł
Ząb
Ryś
strz.
st.strz.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
st.uł.
strz.
kpr.
strz.
strz.
kpr.
plut.
kpr.
kpr.
strz.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
zginął
1944-09-29 Jaktorów
1944-11-04 lesn.Huta
pochowany
Budy Zosine
UWAGI
122
40
1944-08-21 Dw-Gdański
1922.03.25 Dalidowicze
Mozolewszczyzna
Wołma
1909.12.01 Wolbrom
1911.12.18 Słoboda
1924.03.30 Karolin
1927.08.06 Wołma
1920.03.08 Kondratowszczyzna
1926
Tołkaczowszczyzna
1916.08.14 Wilno
1926.03.02 Żebrowszczyzna
Żołnierzy (oficerów, podoficerów, strzelców) - 153
Gil
Gdzie
Data śmierci
Iwieniec
1919.08.04 Dubasze
Szykucie
1923.01.07 Raków
1920.02.11 Raków
1920.02.11 Równe
1923.12.16 Wygonicze
1923.03.06 Ugły
1928.10.01 Raków
Raków
1928.10.05 Giniewicze
1919.04.27 Lipowiec
1915.07.23 Lipowiec
1922.01.03 Starzynki
1920.12.08 Juszkiewicze
1928.07.16 Puniszcze
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
40, 53, 169
14
9, 40, 156
1944-08-10 Brzozówka
Wiersze
40, 248
40
Poległych - 43
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-07 Lipków
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
119
122
40
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
6
Lp
79
88
91
99
106
107
108
109
122
126
129
141
143
147
160
162
199
217
219
239
240
244
245
252
255
256
284
288
299
304
306
314
317
334
Sygn.
Nazwisko
AAN
24
27
31
32
45
60
67
75
77
79
88
90
94
Buraczewski
Byczkiewicz
Bylewski
Chlebionek
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Ciechanowicz
Czerniawski
Czerniawski
Czujko
Denis
Dolecki
Doszczeczko
Dudek
Dudkowski
Imię
Czesław
Bronisław
Józef
Józef
Edward
Jan
Leon
Wacław
Jan
Stefan
Mieczysław
Jan
Mieczysław
Jan
Aleksander
Józef
Glebionek=Chlebionek Edward
Grzybowski
Henryk
Grzybowski
Wacław
Hołub
Franciszek
Hołub
Jan
Hryniewiecki
Stanisław
Hryniewski
Walerian
Jakubowski
Franciszek
Janczewska
Helena
Janczewski
Adam
Juźwik
Czesław
Kamiński
Jan
Karpowicz
Wacław
Kasprowicz
Mikołaj
Kaszewski
Kazimierz
Klimowicz
Stanisław
Klucznik
Kazimierz
Konarski
Kazimierz
2014-09-20
Imię ojca
Pseudonim
Stanisław
Aleksander
Klon
Grom
Kłos
Edward
Józef
Piotr
Stary
Lonek
Walet
Mały
Józef
Młody
Aleksander Macedoński
Wacław
Aleksander
Franciszek
Franciszek
Bronisław
Kazimierz
Jan
Jan
Aleksander
Michał
Szymon
Stary
Sęp
Sęk
Hela
Rogacz
Lew
Garland
Błysk
Symończyk
Stopień
Oddział
strz.
strz.
ppor.
plut.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
st.sierż.
strz.
wachm.
strz.
kpr.
strz.
plut.
strz.
kpr.
st.strz.
plut.
kpr.
strz.
strz.
san.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
plut.
kpr.
plut.
strz.
strz.
k.2/78
k.2/78
zw.78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1926.11.26 Lucyna
Derewna
1909.10.03 Lipniki
1906.03.23 Bokacze
1926.05.22 Pomorszczyzna
1909.11.04 Antonowo
Rudnia
1928.05.12 Michałowo
1929.10.01 Raków
1922.12.26 Pilnica
Pietryłowicze
1924.02.20 Dajnowa
1907.11.10
1924.07.08 Prudy
1925.01.29 Gieranony
1922.07.05 Dubasze
1921.09.17 Bokacze
Raków
1923.10.07 Raków
1920.06.20 Podgrodzie
1915.06.15 Raków
1916.01.15 Łogi
1922.12.20 Wielkie Pole
1927.07.20 Lucyna
1928.05.04 Raków
1925.12.24 Raków
1925.11.09
1917.09.17
1926.04.24
1907.07.14
Stołpce
Jacewszczyzna
Wilno
Miechowszczyzna
Raków
Olszaniec
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
111
40
40, 224
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
40
40
40
1944-09-15
1944-08-02
1944-08-07
1944-09-29
1945-01
PW - Czerniaków
Lotn.Bielańskie
Borzęcin
Jaktorów
Laski
Wiersze
Budy Zosine
18
21
118
40, 224
40
40
Żelazowice
40
1944-09-18 PW - Żoliborz
1944-08-07 Lipków
Wiersze
11
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-12 Leoncin
1944-08-07 Koczargi
Budy Zosine
Wiersze
Wiersze
39
122
258
40, 121
43
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
40
7
Lp
338
339
347
354
366
372
373
374
378
380
383
386
387
401
406
411
415
420
427
443
445
449
451
452
453
458
459
461
466
479
488
489
492
493
Sygn.
Nazwisko
AAN
Kosowicz
100 Kosowicz
104 Kosowicz
Kowalski
Krasowski
Krymiński
110 Krysa
111 Krysa
Krzywicki
Kubicz
761 Kuczyński
Kulik
Kulikowski
Kuźma
790 Lenczewski
118 Leszko
Leszko
Lichodziejowski
Łabanowski
Łukaszewicz
134 Łukaszewicz
Mackiewicz
136 Maculewicz
138 Majewski
137 Majewski
Malicki
867 Malicki
140 Maliszewski
Mamońko
Mazurkiewicz
Mężyński
Mężyński
Mężyński
Michałkiewicz
2014-09-20
Imię
Edward
Franciszek
Wacław
Edmund
Otton
Tomasz
Bogusław
Wincenty
Tomasz
Alfons
Jan
Wincenty
Bolesław
Bronisław
Witold
Antoni
Stanisław
Bolesław
Antoni
Feliks
Helena
Maciej
Jan
Jan
Jan
Bronisław
Julian
Jan
Michał
Antoni
Bolesław
Dominik
Stanisław
Jan
Imię ojca
Stanisław
Piotr
Pseudonim
Suchy
Boruch
Kowal Bill
Wojciech
Wojciech
Tomcio
Bohdan
Gacek
Michał
Klucznik
Adam
Franciszek
Jan
Kazimierz
Franciszek
Wincenty
Stanisław
Strzała
Humienny
Hela
Mac
Maj
Ryś
Ryś
Mały
Okuszko
Stopień
Oddział
strz.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
plut.
strz.
kpr.
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
plut.
san.
kpt.
strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
san.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
strz.
strz.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1925.02.24 Raków
1917.02.27 Raków
1925.09.11 Raków
Stołpce
1925.05.15
1921.03.14
1911.01.31
1921.09.07
1924.01.27
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-08-12 Leoncin
Wiersze
Raków
Dubrowa
Andruszkowice
Raków
Raków
Klińce
40, 53
Laski
Wołkowszczyzna
Iwieniec
Siedlce
Raków
14
1944-12
1912.04.27 Orciuchy
Raków
1923
Raków
1929.04.04 Raków
1927
Olechnowicze
1920.12.24 Raków
1916.11.02 Raków
1910.10.22 Raków
1918.02.02 Kuporowszczyzna
1923.01.07 Popki
1922.02.18 Jacewszczyzna
1923.04.13 Zychałki ?
1926.12.06 Raków
1920.08.23 Oleszki
1927.04.17 Oleszki
1923.07.03 Oleszki
Raków
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
122
40
40, 48
259
52
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1922.09.29
1927.12.26
1917.02.25
1928.11.15
UWAGI
55
40
40
40
Kielecczyzna
1944-07-28 Dziekanów Niem.
Kiełpin
40
40
1944-09-29 PW-Żoliborz
1944-10-10 Drzewica
11
169
Drzewica
40, 58
170
1944-09-29 Jaktorów
8
Lp
495
498
502
503
504
513
517
522
523
529
533
534
553
554
560
564
570
579
581
585
586
603
604
605
626
633
638
642
645
649
653
660
691
694
Sygn.
Nazwisko
AAN
910
150
922
923
155
173
188
Michałkiewicz
Michućko
Mielguj
Mielguj
Mielguj
Mikucki
Milanowicz
Miodowski
Miodowski
Mojsa
Mozalewski
Mozalewski
Nowakowski
Nowicki
Nowicki
Obara
Olszewski
Oszmiański
Oszmiański
Pałacki
Pałacki
Piekarski
Piekarski
Piekarski
Pisarów
Pliskowski
Pokowski
Polanica
Połoczański
Potalej
Potapowicz
Protasewicz
Romanowski
Romel
2014-09-20
Imię
Józef
Mieczysław
Franciszek
Jan
Stanisław
Józef
Tomasz
Antoni
Mieczysław
Jan
Edward
Józef
Józef
Czesław
Władysław
Ryszard
Antoni
Czesław
Tomasz
Feliks-Felicjan
Witold
Józef
Stanisław
Stefan
Julian
Józef
Stefan
Józef
Olgierd
Julian
Piotr
Stanisław
Stanisław
Stanisław
Imię ojca
Władysław
Jan
Jan
Pseudonim
Stopień
Oddział
Cialuch
kpr.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
kpr..
st.strz.
st.strz.
st.sierż.
st.strz.
st.strz.
strz.
plut.
kpr.
kpr.
strz.
kpr.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
kpr.
st.sierż.
strz.
strz.
strz.
strz.
st.strz.
sierż.
st.uł.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
Lampart
Szpak
Czarny
Konstanty
Tadeusz
Wiktor
Ignacy
Zapora
Litwoch
Szczara
Maryś
Wicher
Wiśniewski
Piekarz
Jakub
Piła
Julek
Prymus
Julek
Stanisław
Jan
Zdolny
Data
urodzenia
1925.03.24
1923.07.23
1913.11.25
1923.10.20
1921.06.13
1923.02.15
1914.02.28
1923.09.03
1923.01.02
1927.01.01
1921
1900.09.09
1923.04.06
1926.05.11
1927.02.02
1926.06.01
1902
1922
1924.07.26
1928.02.12
1905.12.12
1908.02.12
1924.09.18
1913.09.08
1924.06.05
1927.11.08
1924.03.03
1926.08.12
1926.01.09
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Raków
Raków
Tatarskie
Tatarskie
Tatarskie
Raków
Munduciszki
Lucyna
Gudele
Siwica
Siwica
Łubień
Radoszkowice
Litwa
Horodło
Sosnowce
Czesławowo-Raków
Raków
Raków
Raków
Dubasze
Raków
Strychowce ?-Raków
Raków
Gliniszcze
Ufa
Rugajce
Iwieniec
Zaborze
Wygonicze
Konoplicze
Dąbrowa
Rybczany
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
14
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
40
238
239
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
179
40, 146
181
1944-08-07 Lipków
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
Budy Zosine
119
122
122
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Laski
261
206
40
1944-08-07 Lipków
1944-09-15 PW - Czerniaków
Wiersze
40
119
18
40, 58
9
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
701
704
707
716
717
721
722
731
756
759
765
786
791
796
797
812
813
815
816
818
830
840
843
844
846
850
857
860
868
871
898
905
908
921
1126 Rusiecki
Rutkowski
191 Rutkowski
Sabiłło
192 Sabiłło
194 Sahajdakiewicz
195 Sahajdakiewicz
Sikorski
Stecki
Stopa
Sudnik
Szostak
Szulc
Szydłowski
Szydłowski
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarajkowski
Tarasucha
208 Tondera/Tondero
Ugara
210 Wasilewski
Wielki
Wierszył
Wilkowski
Witkowski
Wojnicz
Wojtuszko
Wójciak
Wychot
Zuchniewicz
Żakowski
Żebrowski
Żyliński
2014-09-20
Imię
Władysław
Maciej
Tadeusz
Paweł
Witold
Jan
Zygmunt
Jerzy
Mikołaj
Jan
Józef
Jan
Eugieniusz
Józef
Stanisław
Czesław
Dominik
Jerzy
Józef
Henryk
Feliks
Wincenty
Franciszek
Zbigniew
Olgierd
Stanisław
Józef
Jan
Stanisław
Stanisław
Feliks
Zdzisław
Zdzisław
Stanisław
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Władysław
Stanisław
Antoni
Izydor
Izydor
Antoni
Antoni
Lampart
strz.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
st.strz.
st.strz.
ppor.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
plut.
st.strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
pchor.
plut.
kpr.
strz.
st.sierż.
strz.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
k.2/78
Jan
Tadek
Witek
Stary
Grot
Nowina
Filipczyk
Fab
Ząb
Aleksander
Józef
Gruby
Motor
Motor
Wierszuł
Leon
Ochota
Cukierek
Data
urodzenia
1924.09.02
1925.06.24
1926.04.13
1925
1909.10.07
1917.06.04
1922.10.10
1924.03.24
1916.11.20
1926.01.27
1920.08.23
1920.12.08
1916.07.16
1922.08.12
1924.03.05
1922.04.22
1928.01.02
1924.05.12
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Oleszki
Raków
Raków
Raków
Iwieniec
Skomoroszki
Skomoroszki
Wilno
Łuniniec
Starzynki
Raków
Śleszyn
Juszkiewicze
Humińczyno ?
Humińczyno ?
Raków
Wielkie Krzywicze
Michałowo/Raków
Wasiszki
Witoldów
Data śmierci
Gdzie
zginął
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
UWAGI
40, 169
199
40, 200
53
80
1944-09-03 Truskaw
Wiersze
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-10-04 Lasy Brudzewickie
1944-09-15 PW - Czerniaków
137
215
122
40
18, 139
40, 53
1911.11.14 Franciszkowo
1924.12.11 Hołówka ?
1918.01.03 Wilno
Stołpce
1923.01.23 Radoszkowice
1921.12.04 Howieczno-Sudniki
1910.05.25 Szostaki
1927.11.20 Litwa
1921.11.21 Raków
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Wołma
1923.01.02 Kuźnia Świętokrzyska
1924.01.14 Raków
pochowany
1944-08-22 Dw-Gdański
142
11, 14, 145
14
40
Laski
11, 249
Laski
10
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
Plewako
632
3
7
13
18
23
24
26
27
28
42
46
47
50
54
56
63
93
97
103
113
119
121
125
135
148
174
191
193
196
200
5
6
7
9
10
11
15
17
21
25
29
35
37
49
59
61
Adamowicz
Aleksandrowicz
Anisowicz
Arciszewski
Awdankiewicz
Awdankiewicz
Babicki
Bajkowski
Bakinowski
Bieniasz
Bobrowicz
Bobrowicz
Bogdanowicz
Boharewicz
Bohdan
Borysewicz
Celmer
Chimorodo
Chomicz
Ciszewicz
Czemko
Czerniak
Czerniawski
Dackiewicz
Doszczeczko
Dzierżyński
Gaj
Galiński
Giedrojć
Głowacki
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1925.10.18 Połoczanka-Raków
Stopień
Oddział
Zygmunt
st.strz.
k.2/78
3. kompania
Żołnierzy (oficerów, podoficerów, strzelców) - 121
D-ca ppor. Piestrzyński Jerzy
Stanisław
Tadeusz
Tadek
Antoni
Anis
Roman
Piotr
Heniek
Józef
Franciszek
Litwoch 2
Kazimierz
Franciszek
Litwoch 3
Jerzy
Franciszek
Lis
Antoni
Kazimierz
Kazimierz
Konstanty
Sprytny
Olgierd
Krzywiec
Adam
Izydor
Leonard
Antoni
Nowicz
Leon
Jan
Dąb
Aleksander
Stanisław
Bolesław
Osa
Ryszard
Feliks
Brzoza
Witold
Witek
Jan
Teodor
Józef
Andrzej
Michał
Jakub
Wachowicz
Karol
Stanisław
Piotr
Haracz
Tadeusz
Dąb
Józef
Jan
Józef
Tatar
Aleksander
Franciszek
Mieczysław
Antoni
Edward
Wincenty
Edek
st.strz.
strz.
plut.
strz.
strz.
st.strz.
strz.
st.strz.
sierż.
st.uł.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
st.strz.
plut.
kpr.
st.strz.
sierż.
strz.
st.strz.
kpr.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
st.strz.
plut.
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
1925.02.06 Konoplicze
Iwieniec
1910.09.10 Denisy
1930.04,23. Iwieniec
1923.02.06 Raków
1927.12.06 Raków
1926.05.18 Kuflew
1923.09.10 Wojniłowszczyzna
1924.09.12 Epimachy
1925.01.27 Baranowicze
1926.02.25 Giniewicze
1929
Giniewicze
1920.10.14 Raków
1922.06.29 Raków
1926.03.10 Giniewicze
1919.11.22 Horbacze
1926.06.03 Lachowicze
1922.01.10 Chimorody
1922.01.01 Ogrodniki
10.12.1922 Sosnowce
1920.06.12 Chotów
1907.01.04 Łabozówka-Słonim
1923.10.04 Raków
Stołpce
1921.08.20 Prudy
1926.10.12 Rydzewicze
1914.03.10 Starzyna
1910.05.06 Odceda
1927.12.25 Wołkowszczyzna
1927.04.19 Stołpce
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Poległych - 48
1944-08-03 Truskawka
1944-09-29 PW - Żoliborz
Wiersze
Powązki
105
1, 119
4
40
40
40
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
219
1944-09-25 PW - Żoliborz
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
40
40, 229
11
119
40
119
40
40
1944-09-15 PW - Czerniaków
Powązki
17, 40
18
129
1944-10-01 Żyrardów
Żyrardów
29
40
11
Lp
209
212
224
243
257
265
267
268
276
282
283
290
300
310
316
330
346
352
353
356
357
379
391
396
397
400
412
432
446
447
448
450
454
460
Sygn.
Nazwisko
AAN
134
83
103
720
119
133
135
139
869
Grunota
Gryszel
Guzowski
Hościłło
Janczewski
Jankowski
Jankowski
Janowicz
Jawid
Jurewicz
Justyn
Karatysz
Karszanowski
Kawendzin
Klucznik
Komar
Kosowicz
Kowalewski
Kowalewski
Kowrygo
Kowrygo
Krzywicki
Kunicki
Kuryłło
Kuryłło
Kutczyński
Leszko
Łapo
Łukaszewicz
Łysy
Łysy
Maculewicz
Majewski
Malinowski
2014-09-20
Imię
Władysław
Stanisław
Stanisław
Józef
Edward
Józef
Marian
Antoni
Stanisław
Józef
Jan
Emil Marian
Antoni
Stanisław
Jan
Stanisław
Wacław
Jan
Jan
Józef
Stanisław
Wacław
Bronisław
Konstanty
Stanisław
Zdzisław
Antoni
Edward
Jan
Stanisław
Władysław
Franciszek
Kazimierz
Czesław
Imię ojca
Pseudonim
Guz
Ignacy
Karol
Lot+Spryt
Żbik+Żel
Miekiennik
Bolesław
Antoni
Jan
Lucjan
Jan
Jerzy
Edwin
Kazimierz
Stanisław
Ciuta
Zakrystian
Rydz
Stasio
B.R.
Jawor
Januszek
Orlonek
Macul
Kazik
Stopień
Oddział
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
kpr.
strz.
kpr.
strz.
st.strz.
st.strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
st.str.
strz.
plut.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
strz.
plut.
st.strz.
st.strz
kpr.
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1924.09.24
1916
1913.05.15
1921
1923.03.19
1923.12.09
1924.07.15
1925.01.07
1913.09.13
1905
1924.03.10
Pomorszczyzna
1920.09.14
1922.04.08
1919.07.28
1926.10.11
1927.02.19
1924
1923.06.11
1920.11.15
Solowce
Olszaniec
Podlaskowo
Raków
Pereżyry-Raków
Rugajce
Raków
Iwieniec
Hałaburdy
Małe Krzywicze
Ciesnowa
Witebsk
Raków
Rugajce
Tatarskie
Dąbrowa
Raków
1911.02.04 Świerynowo ?
1921.03.13 Pereżyry
Gdzie
zginął
pochowany
1944-09-07 Piaski Królewskie Wiersze
Data śmierci
1944-09-29
1944-08-02
1944-10-04
1944-10
Jaktorów
Lotn.Bielańskie
Brudzewicze
1924.06.20
1921.05.12
1927.08.15
1927.01.07
Brześć n/Bugiem
Raków
Wirłowicze
Raków
Rusaki
Starzyna
Raków
Raków
Tatarskie
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
32, 255
122
40
Puszcza Kampinoska
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-21 Dw-Gdański
Żyrardów
41
42
210
1945-01
Kielecczyzna
1944-09-30 Żyrardów
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-03 Truskawka
40
194
Laski
Wiersze
50
169
40
163
1945-01-17 Stużno
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1926.01.01
1925.04.16
1921.03.15
1925.05.10
Budy Zosine
Laski
UWAGI
Laski
1944-08-13 Laski
1944-09-03 Truskaw
Laski
Wiersze
95
40
50
260
1944-08-31 PW - Żoliborz
Powązki
40
11
1944-09-16 Pociecha
12
Lp
470
490
491
509
530
546
550
569
582
592
593
601
608
611
618
650
659
677
688
690
706
708
718
723
725
729
742
743
745
753
760
763
773
781
Sygn.
Nazwisko
AAN
147
156
163
181
187
190
193
Marecki
Mężyński
Mężyński
Migura
Mołczanowicz
Niełobodowski
NN
Okuniewicz
Oszmiański
Paszkuć
Pawluczenko
Piątek
Piestrzyński
Pietraszkiewicz
Pietrucki
Potalej
Protasewicz
Rak
Romanowski
Romanowski
Rutkowski
Rybiński
Sadowski
Samojło
Sawaściuk
Sieńko
Sobolewski
Sokołowski
Sołowiej
Stachiewicz
Strzałkowski
Stupkiewicz
Szakalis
Szawłowski
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stanisław
Lich....
Franciszek
Frąckiewicz
Marian
Kalina
Antoni
Karol
Robert
Aleksander
Aleksander
Orzeł
Władysław/Włodzimierz
Sokół
Czesław
Józef
Baczewski
Wincenty-Witold
Stanisław
Filip
Lampart
Aleksander
Olek
Józef
Jerzy
Helski
Józef
Antoni
Marian
Antoni
Karol
Antek
Stanisław
Konstanty
Ryba
Bronisław
Marian
Paweł
Korek
Stanisław
Jerzy
Jerzyna
Jan
Kazimierz
Jan
Kubiak
Władysław
Rogulski
Mikołaj
Kola
Aleksander
Sęk
Wincenty
Sawoj
Stefan
Józef
Antoni
Jan
Donald
Wincenty
Stanisław
Adaśka
Władysław
Stopień
Oddział
st.strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
plut.
strz.
strz.
st.sierż.
plut.
kpr.pdch.
por.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
strz.
st.sierż.
st.strz.
kpr.
strz.
st.sierż.
kpr.
strz.
strz.
kpr.
strz.
strz.
strz.
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1912.04.27 Orciuchy
1924.07.14 Oleszki
Raków
1912.06.12 Michałowo
Rubieżewicze
1922.09.05 Krasne
1923.10.01 Pelikszty
1924.12.04 Raków
Raków
1911.11.11 Wydrycze
Raków
1913.07.29 Kliszów
1908.03.20 Białystok
1924.08.03 Raków
1926
1926.08.16 Zaborze
1924.06.01 Raków
1926.11.12 Sosnowce
1922
1923.06.27 Zalesie
1918.03.23 Raków
1926.10.24 Jarszewicze
1907.04.28 Raków
1918.01.09 Lida
1917
Raków
Wygonicze
1905.12.12 Łuczyce
Chotów
1925.03.27 Ogrodniki
1922.07.10 Kuczkuny
Łubień
Zaborze
1925.03.11 Jasionowszczyzna
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Gdzie
Data śmierci
zginął
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-08-22 Brzozówka
1944-08-03 Truskawka
pochowany
Powązki
Wiersze
Wiersze
UWAGI
100
50, 119
40
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
Budy Zosine
Laski
Laski
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
1944-07-28 Dziekanów Niem.
Kiełpin
40, 169
133
40
122
14, 53
122
14
65
40, 121
122
40
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-18
1944-09-29
1944-08-03
1944-09-29
1944-08-22
Wiersze
Budy Zosine
Wiersze
Pociecha
Jaktorów
Truskawka
Jaktorów
Dw-Gdański
119
169
122
119
230
Powązki
203
134
40
13
Lp
787
805
814
817
822
826
828
835
836
848
849
852
853
855
856
859
867
878
880
889
909
914
919
Sygn.
Nazwisko
AAN
209
211
213
222
Szpak
Szymiel
Tarajkowski
Tatarzycki
Trościanko
Trzmiel
Tumiłowicz
Warakso
Waratyński
Winiuch
Wiśniewski
Wojciechowicz
Wojciechowicz
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojtkiewicz
Woźniak
Zakrzewski
Załucki
Zienkiewicz
Żołnierkiewicz
Żurniewicz
Żydowicz
Imię
Aleksander
Władysław
Henryk
Emil
Antoni
Władysław
Hipolit
Donat
Konstanty
Konstanty
Stanisław
Józef
Piotr
Stanisław
Wacław
Jan
Adam
Leonard
Józef
Mikołaj
Kazimierz
Marian-Witold
Wincenty
Imię ojca
Franciszek
Ignacy
Leon
Pseudonim
Jankowski
Wojski
Wojtek
Bronisław
Wielopolski
Kola
Tytus
Kwatermistrzostwo
118
419
37
313
385
417
512
666
287 Bibik
Bujnowicz
34 Czemko
Kiliński
112 Kulesza
Lewin
362 Lewin-Cieślak
149 Mikucki
2014-09-20
Aleksander
Józef
Edwin
Jan
Maria
Karolina
Danuta
Antoni
Jan
Jakub
Paweł
Felicjan
Jakub
Józef
Stopień
Oddział
strz.
sap.
strz.
strz.
strz.
strz.
plut.
kpr.
strz.
strz.
strz.
strz.
kpr.
kpr.
st.sierż.
strz.
strz.
strz.
uł./sierż.
ppor.
strz.
st.strz.
st.strz.
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
k.3/78
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1916.05.10 Pietrakowicze ?
1899.03.15 Mozolewszczyzna
1925.08.12 Januszki
1925.06.13 Nieśwież
Mozalewszczyzna
1926.10.29 Świerynowo ?
1917.07.10 Dziawgi
1925.01.16 Krzywicze
Raków
Raków
1909
Raków
1924.06.15 Raków
1921.08.22 Mołodeczno
1922.11.26
1926.07.23
1922.07.17
1925.03.19
1915.02.15
1922.05.21
1926
1920.07.10
Zamoście
Haszlamki ?
Wirłowicze
Łabuciszki
Wazgieły
Raków
Mońki-Raków
Żołnierzy - 12
Zaręba I
Buń
Sudan
Bułka
M.M.
wachm.
kwat.
rusznikarz
sierż.
ppor. z-ca kwat.
strz.
kwat.
łączn.
kwat.
san.
kwat.
zwiad
kwat
st.uł.
kwat.
Data śmierci
1944
1945-01
1947
Gdzie
zginął
pochowany
Obóz Altengrabow
UWAGI
138
Obóz Altengrabow Altengrabow
Poznań
140
12
40, 141
144
217
40
40
148
40, 169, 212
1944-08-22 Dw-Gdański
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
Budy Zosine
122
122
Budy Zosine
Budy Zosine
9
119
16
221
89
53
Poległych - 3
1912.02.20
1903.04.13
1912.01.04
1905.12.25
1924.10.05
1908.10.09
1932.07.13
1932.12.21
Ugły
Szypowiec
Chotów
Starzyna
Tałkaczowszczyzna
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
101
14
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
700
727
861
78
1075 Pupko
1118 Rudowicz
Sielicki
214 Wolski
Imię
Leokadia
Weronika
Waldemar
Aleksander
Imię ojca
Pseudonim
Makary
Paweł
Mikołaj
Władysław
Lidzia
Mały
Jastrząb
1. szwadron
6
20
43
59
69
76
77
96
112
115
116
123
133
146
149
157
159
182
201
204
208
222
228
230
236
253
261
1
36
39
44
63
70
72
Alasiewicz
Aszurkiewicz
Biniak
Borowik
Bruno
Budrzycki
Bujanowski
Chimorodo
Cierpliwy
Czaiński
Czaiński
Czerniawski
Czyszewicz
Doroszewski
Downar
Drejszewski
Drzewiecki
Felisiak
Głowacki
Goszewski
Gralik
Guzowski
Hałaburda
Hałaburda
Hlebowicz
Jakubowski
Jankowski
2014-09-20
Stopień
Oddział
ł ączn/san
uł.
por.
kwat.
kwat.
kwat.
kwat.
Data
urodzenia
1913.09.08
1922.04.23
1931.01.28
1911.11.01
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Bakszty
Tołkaczowszczyzna
Gardziewicze ?
Wierchnia Tojmia
Data śmierci
uł.
st.uł.
uł.
uł.
plut.
uł.
kpr.
st.uł.
kpr.
uł.
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
uł.
uł.
uł.
kpr.
uł.
san.
kpr.
plut.
st.wachm.
uł.
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
1921.09.08 Naborowszczyzna
1922.02.03 Iwno
1922.11.11 Łubień
Downary
Szpaki
1919.08 ZSRR
1907.12.23 Szczepki
1944-08-03 Truskawka
Wiersze
66
182
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
Poległych - 20
1944-09-29 Jaktorów
1924.01.25 Raków
1918.09.25 Łódź
1926.09.15 Dubiec
1922.12.14
1926.03.17
1910.10.25
1911.08.25
Wiersze
Padzierno
Padzierno
Surciny
Andryjaszki
1922.07.07 Żydowicze
53
1944-09-29 Jaktorów
122
1944-10-02 Puszcza Kampinoska
91
40, 234
35, 53
1944-10
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Budy Zosine
40, 53
Stołpce
Bielica
Wilno
Kamień
Iwieniec
1921.02.13 Białomosza
UWAGI
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
1944-08-10 Brzozówka
1919.09.14
1915.01.17
1921.05.02
1923.05.20
pochowany
245
211
15
Żołnierzy ( podoficerów, ułanów) - 81
D-ca wachm. Jakubowski Jan
Bolesław
Michał
Kazimierz
Kazik
Jan
Józef
Konował
Czesław
Raj
Bolesław
Paweł
Stanisław
Bolesław
Cierpliwy
Olgierd
Aleksander
Wiktor
Wiktor
Kazimierz
Józef
Jan
Józef
Emil
Albert
Jerzy
Witold
Stanisław
Zawisza
Antoni
Ptaszek
Edward
Wieczór
Jan
Gidlewski
Weronika
Antoni
Wera
Kazimierz
Ksawery
Bogumiła
Konstanty
Miłka
Wincenty
Andrzej
Jan
Dąb
Albert
Gdzie
zginął
Kielecczyzna
40
9, 125
208
15
Lp
269
274
287
292
293
319
326
328
329
390
394
422
472
542
559
566
567
568
584
595
634
643
665
685
686
713
714
726
734
739
740
746
748
749
Sygn.
Nazwisko
AAN
941
159
185
186
201
Janowicz
Jarzębowski
Kajas
Karnicki
Karnicki
Kolej
Kołosowski
Kołosowski
Kołosowski
Kunejsza
Kurczawy
Lipień
Maszewicz
Narkiewicz
Nowicki
Okińczyc
Okińczyc
Okrój
Paciejewski
Pawłowicz
Pławecki
Poliński
Pupko
Roman
Romanowicz
Rynkiewicz
Ryszkiewicz
Sembrowicz
Skraho
Smólski
Smólski
Sołowiej
Sołowiej
Sołowiej
2014-09-20
Imię
Hipolit
Adam
Antoni
Franciszek
Wacław
Lucjan
Jerzy
Roman
Stanisław
Władysław
Jerzy
Jan
Bolesław
Grzegorz
Witold
Fabian
Wiktor
Antoni
Stefan
Adam
Leon (Karol)
Jerzy
Bronisław
Wincenty
Kazimierz
Mikołaj
Michał
Józef
Bronisław
Bronisław
Stanisław
Maciej
Mikołaj
Tadeusz
Imię ojca
Pseudonim
Antoni
Kobus
Lutek
Antoni
Wiktor
Wiktor
Przyłbica
Dąb
Łabuda
Stopień
Oddział
st.uł.
uł.
kpr.
uł.
kpr.
kpr.
ul.
uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
uł.
kpr.
uł.
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
Ignacy
Lolek+Bicz
Stanisław
Kalikst
Wicher
Gołąb
Wincenty
Franciszek
Iskra
Bronek
st.uł.
uł.
kpr.
plut.
kpr.
kpr.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
uł.
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1910.04.30 Wirłowicze
1922.04.25
1917.02.17
1921.05.13
1930
1925.09.07
1923.07.01
Naborowszczyzna
Naborowszczyzna
Deraźno
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Szykucie
Naborowszczyzna
Padzierna
Łubień
1925.01.09 Stołpce
1927.02.02 Okińczyce
1921
1923.04.23 Chimorody
1912.11.01 Łuck
1926.07.08 Kamień
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
127
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1930
1921.07.28
1925.09.08
1926.04.07
1889
1912.10.01
1920.12.15
1922.06.22
Iwieniec
Dalidowicze
Derewna
Woronki
1908.10.20 Marchajewszczyzna
1926.09.03 Mołodeczno
1923.05.08 Padzierno
Jankowicze
Jankowicze
1924.06.19 Ciechanowa Słoboda
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
UWAGI
119
40, 53
165
40, 241
1944-08-22 Dw-Gdański
40
1944-09-07 Piaski Królewskie
1944-11-04 leśn. Huta
1944-08-31 Pociecha
1945-05 Fallingbostel
Laski
32
40
74, 189
190
171
243
40
130
16
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
769
782
792
793
794
795
802
806
824
825
838
842
864
872
877
883
887
895
906
916
Sulczyk
Szczejewski
Szunejko
Szunejko
Szwodzień
Szybowski
Szymański
Śmiejan
Tryzna
Tryzna
Wasilewski
1372 Wieliczko
Wołyniec
Zadrejko
Zakrzewski
Zdanowicz
Zemsta
Zołotar
Żdanowicz
220 Żybul
Imię
Michał
Julian
Kazimierz
Kazimierz
Wacław
Stanisław
Józef
Rafał
Piotr
Zbigniew
Józef
Zenon
Michał
Albert
Józef
Antoni
Antoni
Józef
Antoni
Aleksander
Imię ojca
Pseudonim
Trop
Paweł
Dybicz
Michał
Ryś
Adam
Stopień
Oddział
uł.
kpr.
st.uł.
plut.
uł.
plut.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
uł.
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
st.uł
uł.
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
s.1/27
2. szwadron
5
62
71
80
95
100
101
117
130
136
151
26
40
Alabiew
Borysewicz
Bryczkowski
Buraczyński
Chimorodo
Chmielarski
Cholewiński
Czajna
Czyczynis
Danilewicz
Downar
2014-09-20
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
st.uł.
kpr.
st.uł.
st.uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
kpr.
uł.
st.uł.
plut.
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Stołpce
Iwieniec
Naliboki
1944-09-01 Pociecha
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
119
122
1944-09-01 Pociecha
1917.06.11
1921.12.13
1922.09.16
1921.09.21
1925.01.15
1917.03.10
1924.08.15
1924.04.16
1925.12.08
1922.10
Iwieniec
Iwieniec
Jankowce
Sierkule
Pietysze
Barżdo ?
Karolin
Dalidowicze
Wirłowicze
Kamień
Mozolewszczyzna
Rudziewszczyzna
Dziawgi
Bosmany ?
Żołnierzy ( podoficerów, ułanów) - 109
D-ca wachm. Niedźwiecki Józef
Wiktor
Kropidło
Emil
Borsuk
Stanisław
Marian
Longin
Adam
Wiatr
Aleksander
Adam
Józef
Franciszek
Czesław
Dominik
Sowiński
Konstanty
Ławy
Data śmierci
1922.12.12 Stołpce
1921.04.12 Żydowicze
Sapuciewicze
1924.06.24 Paplin
1923.03.15 Łapy
1925.05.17 Stołpce
1918.05.03 Haraimowszczyzna
Łubień
Dziawgi
1926.01.26 Raków
1915.12.08 Waraksy
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944
Puszcza Kampinoska
1944
Kielecczyzna
40
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
119
152
155
119
Poległych - 25
40
40
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
1944-09-29 Jaktorów
1947
Poznań
Budy Zosine
19, 122
22, 40, 232
17
Lp
153
154
155
188
203
206
218
220
223
227
234
235
237
246
263
264
266
305
311
312
318
342
349
355
358
363
416
418
425
428
429
430
434
444
Sygn.
Nazwisko
AAN
42
43
66
68
540
73
81
82
89
101
106
107
122
123
125
132
Downar
Draczyński
Draczyński
Frąckiewicz
Gosomora
Góral
Grzybowski
Grzybowski
Guzowski
Halaba
Hawdurowicz
Hawdurowicz
Hołołub
Hrynkiewicz
Jankowski
Jankowski
Jankowski
Kaszewski
Kiebicz
Kiernik
Kluk
Kosowicz
Kot
Kowalski
Kozioł
Krajewski
Lewicki
Lewin
Litwinowicz
Łabo
Łabo
Łabuchlicki
Łappo
Łukaszewicz
2014-09-20
Imię
Wincenty
Albin
Antoni
Czesław
Czesław
Czesław
Ludwik
Witold
Stanisław
Jan
Bonawentura
Stanisław
Aleksander
Ewa
Czesław
Józef
Kazimierz
Józef
Wacław
Czesław
Michał
Jan
Zygmunt
Kazimierz
Aleksander
Stanisław
Jan
Ryszard
Kazimierz
Antoni
Antoni
Edward
Antoni
Franciszek
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Antoni
Wir
Michał
Drut
kpr.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
st.uł.
plut
uł.
kpr.
wachm.
st.uł.
uł.
uł.
san.
uł.
kpr.
kpr.
uł.
uł.
uł.
kpr.
kpr.
st.strz.
st.uł.
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
Tomasz
Stanisław
Ksawery
Ksawery
Karol
Aleksander
Michał
Stanisław
Feliks
Stanisław
Antoni
Jakub
Konstanty
Hipolit
Ryś
Kot
Żubr
Klon
Gawron
Protazy
Cichy
Stal
Krzyk
Czarny
Krzak
Litwos
Zamieć
Bohun
st.wachm.
Cement
sierż.
Łotysz
wachm.
Luźny
st.uł.
Żbik
uł.
Piotr+Stary wachm.
Kondratowicz
uł.
st.uł.
Czarny
plut.
Jastrząb
kpr.
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1918.05.05 Kamejsze
1923.08.20 Sieliszcze
1927.05.28 Nowo-Pole
1924.07.20
1917.02.03
1921.01.11
1922.03.22
1923.09.07
Raków
Moskorzew
Żukowszczyzna
Rokitno
Mir
Mir
Kamień
Stołpce
Iwieniec
Humienowszczyzna
Humienowszczyzna
Miechowszczyzna
Raków
1919.03.15
1925
1924.07.04
1899.02.18
1914.03.12
1918.01.20
1926.07.24
1922.11.18
1926.01.05
1927.05.27
Raków
Stołpce
Stołpce
Zofinów
Mińsk (Białoruś)
Iwieniec
Iwieniec
Połonny Gródek ?
Starzynki
Pruszków
1914.09.14
1928.04.04
1916.06.06
1906.02.21
1928.05.08
1922.03.15
1923.07.10
1912.12.16 Starzynki
1921.09.17 Raków
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
117
40
1945-01
53, 256
40, 121
33, 40
Włoszczowa
53
124
1944-09-29 Jaktorów
119
218
40, 109
1944-09-04 Marianów-Laski
Wiersze
51, 50, 119
162
14, 53,40, 166
66, 182
1944-08-13 Kiścinne
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
14
14
40, 236
18
Lp
467
468
471
475
477
482
483
494
496
505
510
511
514
515
520
521
535
540
544
545
547
571
573
574
576
577
594
600
628
637
647
667
668
675
Sygn.
Nazwisko
AAN
148
151
153
160
161
162
1461
180
1076
Mandarewicz
Mandyczor
Masieńczuk
Matusewicz
Matusewicz
Mechedo
Mechedo
Michałkiewicz
Michałowski
Miernik
Mikucka
Mikucki
Mikucki
Mikucki
Minciel
Minciel
Mozol
Mucha
Niedźwiecka
Niedźwiecki
NN
Olszewski
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Ostapiej
Pawluk
Perkowski
Piwiński
Pohudo
Popławski
Pupko
Pupko
Rahoza
2014-09-20
Imię
Stanisław
Jan
Jan
Antoni
Władysław
Bronisław
Mieczysław
Józef
Piotr
Ryszard
Wanda
Albert
Józef
Michał
Jan
Jan
Antoni
Jan
Helena
Józef
Antoni
Edward
Jan
Janusz
Rafał
Ryszard
Władysław
Wacław
Roman
Antoni
Kazimierz
Michał
Władysław
Józef
Imię ojca
Pseudonim
Burzan
Walerian
Szczapa
Łappo
Józef
Michał
Maratonka
Józef
Michał
Maraton
Klik
Wilk
Kolejarz
Aleksander
Franciszek
Franciszek
Rafał
Rafał
Jan
Rafał
Józef
Hipolit
Lawina
Wąż
Granat
Dek
Ryś
Walet/Sowa
Lis
Kosynier
Krzak
Wróbel
Hazetycki
Stopień
Oddział
uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
uł.
st.uł.
łączn.
st.uł.
kpr.
wachm.
kpr.
kpr.
plut.
kpr.
uł.
wachm.
plut.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
st.uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
st.uł.
st.uł.
uł.
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
Data
urodzenia
1921.04.02
1927.07.21
1928.03.26
1919.12.13
1922.08.15
1916.03.16
1909.07.30
1922.12.21
1927.05.10
1920.01.20
1895.02.07
1918.01.07
1920.11.22
1922.09.08
1892.01.06
1919.12.27
1924.11.17
1919.03.17
1925.06.01
1922.12.19
1929.09.08
1899.12.30
1927.07.05
1925..04.30
1926.01.01
1925
1913
1921.11.18
1920.05.18
1923.01.21
1922.12.12
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
Stołpce
1944-10-14 Drzewica
Stołpce
Zaniewszczyzna ?
Zaniewszczyzna ?
Raków
Iwieniec
Brześć n/Bugiem
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Kamień Nowogródzki
Kul
Stołpce
Rugajce
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Iwieniec
Moczulin
Kamionka
Naliboki
Naliboki
Stołpce
Słonim
Stołpce
Mołodeczno
Czyszewicze
Iwieniec
Iwieniec
Humienowszczyzna
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
40
Budy Zosine
Budy Zosine
Budy Zosine
44
44, 122
122
225
237
1944-10-04 Brzuza
1944-10-22 Altengrabow
1944-11
40
9, 174
66
178
59
261 11, 40, 143
148
40
Kielecczyzna
40
40
1944-08-21 Dw-Gdański
Powązki
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
53
1944-09
PW - Żoliborz
19
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
676
681
682
683
750
751
764
771
776
777
778
788
803
810
820
821
831
863
869
882
884
885
888
892
896
904
913
923
549
631
Raja
184 Rejowski
Rojko
Rojko
Sończyk
Sosnowski
Sudakiewicz
1259 Szachnowski
Szantyr
Szantyr
Szantyr
206 Szpakowski
1291 Szymański
Tarajkowicz
Traszyn
Trenczyn
Utykański
Wołosewicz
Wróbel
Zawierucha
217 Zdanowicz
1455 Zdanowicz
Zieliński
1406 Zmaczyński
Zołotar
Żakowski
Żulis
Żywiczko
NN
Plewa
Imię
Antoni
Franciszek
Stanisław
Wawrzyniec
Kazimierz
Józef
Mieczysław
Jan
Eugieniusz
Leonard
Piotr
Edward
Leon/Henryk
Piotr
Józef
Józef
Stanisław
Stanisław
Bronisław
Aleksander
Czesław
Zenon
Zbigniew
Adolf
Stanisław
Alfred
Henryk
Józef
Romuald
Jan
Imię ojca
Józef
Pseudonim
Sęk
Góralski
Marchewka
Stanisław
Michał
Wincenty
Wilk
Wyrwidąb
Orzeł
Niemen
Kmicic
Skwir/Leon
Wąs
Świerk
Stanisław
Stefan
Stanisław
Wincenty
Nieśmiały
Drzo, Dżo
Anatol
Pietruszka
Zagłoba
Kropka
Ryś
Stopień
Oddział
kpr.
kpr.
kpr.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
kpr.
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
s.2/27
3. szwadron
19
Astachnowicz
2014-09-20
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1926.01.03 Barcice Dolne
Denisy
1913.01.28 Zieniewicze
1926.11.02 Dereczyn
1923.06.19 Iwieniec
1909.01.14 Iwieniec
1919.04.27 Pabianice
1923.03.27 Rajca
1925.02.18 Leśna
1924.01.08 Kossów
1925.07.05 Stołpce
1925.03.03 Mozolewszczyzna
Zamościany
Zamościany
1922.05.01 Derewna
1923.05.14 Czyżew
1916.01.10 Łoźniki
Sucheczka ?
Radoszkowice
1920.12.12 Nowy York USA
1919.12.12 Radziewszczyzna
1923.08.07 Tomaszów Maz.
1928.09.17 Raków
1923.06.15 Zołotary
1921.07.20
1926.12.22 Stołpce
1925.09.29 Przemyśl-Pierszaje
Żołnierzy ( podoficerów, ułanów) - 98
D-ca st.wachm. pchor. Kulikowski Narcyz
Kazimierz
Byk
uł.
s.3/27
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
UWAGI
40
40, 226
40,182,209
122
122
83, 246
119
53
119
66
40
Pociecha
14, 40, 150
148
53, 153
40
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
1944-08-28 Pociecha
Poległych - 25
1921.12.26. Sudniki
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
20
Lp
48
49
75
82
84
85
98
110
114
134
142
145
150
158
165
169
172
176
185
187
216
226
238
242
258
272
278
279
280
285
289
332
333
335
Sygn.
Nazwisko
AAN
Boczkowski
Boczkowski
Budnik
Burak
Burduk
23 Burdziełowski
Chimorodo
Ciechanowicz
33 Cywiński
Ćwirko
Dobrowolski
Doływiatr
Downar
Drohusz
Dumała
Dziedziejko
48 Dziemidowicz
Dziuminowski
54 Florek
Franczuk
Grzyb
Habarowicz
74 Hołownia
76 Horoszko
Janczewski
Jarmułkiewicz
84 Juchniewicz
85 Juchniewicz
Juchniewicz
86 Kaczanowicz
Kapuściński
667 Komorowski
Komorowski
Kondratowicz
2014-09-20
Imię
Jan
Zygmunt
Franciszek
Jan
Edward
Antoni
Zygmunt
Leon
Antoni
Jan
Józef
Aleksander
Jan
Lech
Jan/Antoni
Stanisław
Stanisław
Marian
Wacław
Witold
Wacław
Bolesław
Henryk
Józef
Benedykt
Czesław
Józef
Stanisław
Zygmunt
Kajetan
Krzysztof
Michał
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
uł.
Aleksander
Wir
por.
Longinus
uł.
uł.
Józef
Zybul
wachm.
st.uł.
Janusz
kpr.
uł.
Hrabia
kpr.
uł.
uł.
uł.
Antoni
Czarny
sierż.
uł.
Wojciech
Sokół
kpr.
uł.
Czesław
plut.
uł.
Antoni
uł.
Ignacy
Groszek
uł.
uł.
kpr.
Antoni
Dąbrowski
st.uł.
Maciej
Góral+Płaz wachm.
uł.
Hipolit
uł.
Zbigniew
uł.
Józef
Czarny Kajetan
plut.
Kucharski
st.uł.
st.uł.
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
Data
urodzenia
1922.05.05
1920.01.20
1923.06.14
1925.01.20
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Horbacze
Horbacze
Dziawgi
Szykucie
Hradki
Stołpce
Rajowszczyzna
Legionowo
Horbacze
Szalkiewicze
Derewna
1917.05.02 Szpaki
1916.12.16
1927
1920.09.17
1920.12.01
1919.10.18
1918.01.21
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
Budy Zosine
UWAGI
119
40, 112
14, 40
1944-09-29 Jaktorów
113
40, 149
1944-08-31 Pociecha
Wiersze
1923.06.02 Zegrze
1910.05.08 Raków
1944-10-04 Czerniewice
40
40
1924.01.04 Tarnogród
27
1917.08.08 Zamianka
Sawonie
Haraimowszczyzna
Połośnica
Kondratowszczyzna
Iwieniec
Dajnowa
Dajnowa
Starzynki
Zegrze
Stołpce
Stołpce
1918.01.30 Hradki
1917.01.17
1918.05.23
1924.05.01
1916.04.23
1917.02.14
1920.03.15
1916.03.19
1927.01.03
1925.01.22
1915.03.20
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944-11-04 lesn.Huta
40
40
53
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
122
40, 103
40, 257
40
11
1944-09-28 Jaktorów
Budy Zosine
119
21
Lp
370
382
388
389
392
393
398
407
413
431
456
469
478
501
524
525
531
532
548
551
555
558
575
587
588
590
596
627
636
640
641
657
658
670
Sygn.
Nazwisko
AAN
Krochmalski
Kucharski
113 Kulikowski
114 Kulikowski
Kupść
Kurago
Kuś
Lenczewski Samotyja
120 Leszko
126 Łabuń
Makarczyk
Marciniak
Mazarin
Miecznikowski
924 Mioduszewski
Miron
Mosarno
154 Mostowski
NN
Nowak
Nowicki
Nowicki
Ostapiej
Papliński
Parchimowicz
Parzuch
Pegen
174 Piszczek
176 Podgóreczny
1056 Polak
Polak
178 Prończuk
1066 Prończuk
Puzimowski
2014-09-20
Imię
Jan
Kazimierz
Franciszek
Narcyz
Witold
Alfred
Czesław
Olgierd
Franciszek
Józef
Antoni
Eugeniusz
Antoni
Mieczysław
Józef
Kazimierz
Antoni
Bolesław
Konstanty
Józef
Józef
Stanisław
Kazimierz
Edward
Wincenty
Władysław
Aleksy
Stanisław
Marian
Eugieniusz
Jan
Roman
Wacław
Stanisław
Imię ojca
Józef
Franciszek
Stefan
Franciszek
Emil
Pseudonim
Stopień
Oddział
Kuczer
Czarny
st.uł.
kpr.
plut.pch.
st.wachm.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
kpr.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
kpr.pchor.
st.uł.
uł.
kpr.
kpr.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
kpr.
st.uł.
uł.
kpr.
uł.
uł.
st.uł.
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
Sum
Łoś
Oliwa
Olek
Dyrdzik
Czajka
Antoni
Żbik
Franciszek
Kłos
Alba
Jan
Wierny
Skrzetuski
Ryś
Adam
Józef
Michał
Michał
Pogoń
Żbik
Klon
Olcha
Dzik
H.M.
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Stołpce
Wielkie Pole
Padzierno
Stołpce
Stołpce
Rybaki
Haraimowszczyzna
1923.12.04 Raków
1923.09.12 Dziawgi
1917.03.20
1905.12.12
1912.02.29
1925.10.12
1925.07.17
1923.07.20
1923.05.20
1923.01.31
1924.04.01
1922.08.12
1925.05.07
Warszawa
Prowżały
Zamość
Dziawgi
Denisy
1910.02.16
1917.11.08
1923.02.06
1920.05.10
1925.12.07
1913.02.03
1925
1926.03.30
1920.06.20
1926.01.27
1920.04.09
1927.02.02
1922.07.14
1917.04.25
1924.11.03
1921.09.28
1921.03.24
Horodyszcze
Żydowicze
Radomsk
Chorzewo
Raków
Zielony Łuh
Suła
Jadwisin
Łódź
Stołpce
Zaostrowiecze
Dzierzby
Ciesnowa
Goniądz
Goniądz
Rajowszczyzna
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
zginął
1944-09-28 Nad rz.Utrata
Gdzie
pochowany
UWAGI
207
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
38
40, 99
119
40, 177
1944-09-29 Jaktorów
159
40, 147
1944-07-31 Aleksandrów
Wiersze
14, 240
202
1944-08-07 Lipków
Wiersze
1944-09-02 Pociecha
Laski
1944-09-08 Pilaszków
1944-09-29 Jaktorów
Wiersze
Budy Zosine
1944-10-15 Pniewy
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
50
119
40, 69
40, 71
187
11, 40
53, 188
119
22
Lp
671
673
696
697
698
705
719
720
744
783
784
790
804
823
827
833
841
862
870
897
899
900
903
911
137
273
440
648
737
Sygn.
Nazwisko
AAN
1130
1150
1151
1296
1323
1424
218
383
578
841
Imię
Imię ojca
Pytłowski
Rafalski
Rudowicz
Rudowicz
Rudowicz
Rutkowski
Sadowski
Sadowski
Solarz
Szczyt
Szczyt
Szulakowski
Szymański
Truszczyński
Tulejko
Walter
Wieliczko
Wolski
Wróbel
Zołotar
Zujewska
Zujewska
Zygmański
Żuk
Dawidowski
Jarosz
Łukasiewicz
Porczykiewicz
Sławocin
Zygmunt
Antoni
Albert
Antoni
Bolesław
Roman
Stanisław
Zbigniew
Stanisław
Michał
Mikołaj
Henryk
Władysław
Mieczysław
Józef
Janek
Witold
Michał
Józef
Wojciech
Aleksandra
Maria
Ryszard
Józef
Brunon
Jan(Wincenty)
Edmund
Jan
Lolek
Brzozowski
Byczkiewicz
D-ca por. Pietrucki Aleksander
Józef
Jan
Pseudonim
Doktor
Bułeczka
Gawroński
Gawron
Rybka
Jim
Stanisław
Szczyt
Hipolit
Marcin
Józef
Władysław
Piotr
Leon
Bolesław
Brzoza
Sokół
Wicio
Łoś
Żmijewska
Żuk
Bronek
Jaworski
Gołąb
Stopień
Oddział
uł.
plut.san.
kpr.
kpr.
uł.
plut.
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
uł.
uł.
uł.
san.
san.
uł.
kpr.
plut.
st.uł.
uł.
st.uł.
st.uł.
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
s.3/27
4. szwadron
74
90
2014-09-20
Data
urodzenia
1924.01.09
1903.01.17
1926.02.17
1921.06.15
1925
1905
1926.02.29
1923.03.04
Miejsce
urodzenia-dołączenia
1919.08.28
1918.03.13
1895.01.25
1921.12.21
Zew
s.4/27
s.4/27
pochowany
UWAGI
Pauszyn
11, 192
40, 123
40, 196
197
148
40
53
Tołkaczowszczyzna
Gudele
Szeleszewszczyzna
Mozolewszczyzna
Pietryłowicze
Hradki
Łódź
Ciesnowa
Radoszkowice
Radoszkowice
Konoplicze
Andryjewszczyzna ?
Iwieniec
Kamionka
Łódź-Derewna
Barżdo
Dalekie
Iwieniec
Żołnierzy ( podoficerów, ułanów) - 44
uł.
kpr.
Gdzie
zginął
Ostrów Mazow.-Stołpce
Radoszkowice
Bucki
Słonim
Karolin
1915.02.03 Pabianice
1923.01.01
1925
1912.11.01
1921(2)
1889.01.20
1925.01.03
1928.10.07
1922.03.20
1903.07.07
Data śmierci
1921.01.06 Siwica
1919.09.13 Borek
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944-11-05 Kielecczyzna
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-02
1944-09-29
1944-09-28
1944-09-29
Pociecha
Jaktorów
Nad rz.Utrata
Jaktorów
Laski
Budy Zosine
50, 247
140
216
104
151
85
1944-09-29 Jaktorów
14, 36
205
40
106
Poległych - 5
110
23
Lp
104
127
131
132
163
166
168
175
275
295
296
302
303
426
484
528
557
578
599
606
613
615
616
617
619
620
621
623
654
692
693
735
738
752
Sygn.
Nazwisko
AAN
46
1037
168
169
170
171
1107
199
Ciaszkiewicz
Czerniec
Czyczyro
Czyczyro
Dudkowski
Duszewski
Dziawgo
Dziochiewicz
Jarzyno
Karpowicz
Karpowicz
Kasprowicz
Kasprowicz
Lizaszkiewicz
Mejsa
Mojko
Nowicki
Ostoja
Pereświat
Piekuca
Pietraszkiewicz
Pietrucka
Pietrucka
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Pietrucki
Poznański
Romejko
Romejko-Hurko
Skrodzki
Słowacki
Sosnowski
2014-09-20
Imię
Stanisław
Mikołaj
Franciszek
Michał
Tomasz
Jan
Alina
Stanisław
Konstanty
Eleonora
Longina
Edward
Marian
Stanisław
Stefan
Stanisław
Mieczysław
Jan
Sołtan
Edmund
Mieczysław
Wanda
Alina
Aleksander
Bolesław
Edmund
Emil
Konstanty
Jan
Alina
Jan
Wacław
Edward
Romuald
Imię ojca
Antoni
Pseudonim
Stopień
Oddział
Klawisz
uł.
st.strz.
st.uł.
st.uł.
uł.
uł.
san.
uł.
uł.
ul.
uł.
kpr.
uł.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
kpr.
wachm.
uł.
plut.
uł.
san.
por.
uł.
plut.
kpr.
plut.
uł.
st.uł.
kpr.
uł.
st.uł.
uł.
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
Wacław
Adolf
Tomasz
Jan
Sosna
Franciszek
Kazimierz
Karol
Adolf
Antoni
Junak
Leon
Kapturek
Genowefa
Jawor
Modrzew
Nadzieja
Stanisław
Jan
Data
urodzenia
1920.08.07
1921.03.15
1923.03.06
1927
1925
1923.06.03
1924.06.10
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
Starzynki
Tonele
Starzynki
Starzynki
Dubasze
Jachimowo
Wasiszki
Derewna
1905.10.15 Trzciniec
1924.01.03 Sobkowszczyzna
1926.03.15 Sobkowszczyzna
Raków
UWAGI
94
158
84
148
1923.10.04 Zamczyn
1903.08.31 Nowosiółki
1904.10.21 Koperówka
1913.10.20
1924.06.10
1924.09.20
1909.03.13
1912.01.01
1917.10.01
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
148
14, 182
Felicjanowo
Wasiszki
Sieczkowszczyzna
Wasiszki
Wasiszki
Wasiszki
Wasiszki
Wiśniewo
Wilno
Astrachań
Skrodczyzna
Słonim
1925.09.07 Iwieniec
1911.08.01
1925.01.03
1921.08.31
1899.08.28
1916.08.20
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
185
57
57, 87
38
201
1944-09-29 Jaktorów
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
63
40, 252
1944-08-21 Dw-Gdański
24
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
758
789
809
811
901
907
297
679
203 Stomal
Szućko
207 Tarajkowicz
Tarajkowicz
Zwierko
Żdanowicz
Karpowicz
1088 Redko
Józef
Edward
Mieczysław
Walenty
Jan
Rajmund
Piotr
Stanisław
Adamowicz
Aszurkiewicz
8 Awsiukiewicz
Bala
Bielecki
Bobowicz
19 Bohdanowicz
Bryczkowski
Chimorodo
30 Ciechanowicz
Ciechański
41 Dołgopoł
Dudek
Dybicz
52 Fedorowicz
57 Gąsiewski
Hałaburda
Harbuz
78 Ignatowicz
Jakowlew
Jeromienko
604 Juchniewicz
Kaszewski
D-ca por. Gąsiewski Jarosław
Jan
Stanisław
Jan
Józef
Rydz
Czesław
Marian
Wincenty
Marian
Wincenty
Felczak
Witold
Henryk
Antoni
Julian
Dąbrowski
Józef
Józef
Wincenty
Stary
Jerzy
Michał
Stefan
Julian
Pulchny
Jarosław
Józef
Grot + Jar
Wacław
Józef
Szczyt+Złotor
Czesław
Józef
Żbik
Aleksander
Saszka
Zenon
Michał
Franciszek
Wichura
Otton
Michał
Imię
Imię ojca
Kazimierz
Pseudonim
Stopień
Oddział
Żubr
Szaruga
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
st.uł.
uł.
plut.
ppor.
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
s.4/27
Kazimierz
Janek
Jan
Jan-Mikołaj
Mucha
Szwadron CKM
2
21
25
29
41
45
57
72
94
105
111
144
161
167
181
194
229
233
248
251
277
281
307
2014-09-20
Data
urodzenia
1922.08.02
1918.10.13
1914.02.01
1920.04.04
1920.10.10
1924.05.29
1905.12.22
1910.09.23
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Starzynki
Borek
Sieczkowszczyzna
Sieczkowszczyzna
Chomicze
Skiporowce
Sobkowszczyzna
Żytno
Data śmierci
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
1926.03.07 Konoplicze
Kamionka
1923.05.12 Wołma
1925.03.12 Brzóza
1918.08.12 Pawłów
1924.12.10 Hałaburdy
1922.01.20 Bryniczewo
1922.02.01 Osowo
Szczepki
1924
1915.03.24 Polikowszczyzna
1909.03.19
1921
1921.09.21
1924.02.12
1907.01.11
1902.03.27
1915.11.14
1922.03.25
1917
1927.07.21
1927.02.25
1913.12.10
Mińsk - Derewna
Bachmut
Karolin
Prużana
Buraś k/Mińska
Hałaburdy-Siwica
Rudnia-Karolin
Skrodczyzna
Michałowo/I
Wasilewszczyzna
Dajnowa
Sołowija-Osowo
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
pochowany
UWAGI
66
40
1944-09-28 Nad rz.Utrata
143
160
40
Żołnierzy (oficerów, podoficerów, ułanów - 69
st.uł.
st.uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
st.uł.
kpr.
st.uł.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
por.
uł.
kpr.
uł.
kpr.
uł.
uł.
kpr.
Gdzie
zginął
Poległych - 17
40, 53
1944
Solsenberg
10
1945-01-17 Modrzewko
40
40
40
30, 40, 53
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-09-29 Jaktorów
Budy Zosine
1944-08-22 Dw-Gdański
Powązki
14, 122
40
122
25
Lp
327
343
345
348
365
377
404
408
421
433
442
455
465
499
507
508
519
583
589
591
602
630
644
646
652
661
663
669
711
732
733
736
741
747
Sygn.
Nazwisko
AAN
96
102
108
751
124
131
152
165
197
198
200
Kołosowski
Kosowicz
Kosowicz
Kościukiewicz
Krasowski
Krzywicki
Lawryn
Leonis
Lipień
Łapo
Łukaszewicz
Majewski
Mały
Midlewski
Mieszkuć
Mieszkuć
Miłaszewski
Pacewicz
Pardo
Pastuszko
Piątkowski
Pizyntron
Połoczański
Popławski
Potapowicz
Prudzienica
Przystrom
Purowski
Ryłkiewicz
Skoczeń
Skopiec
Skurat
Smucki
Sołowiej
2014-09-20
Imię
Longin
Józef
Paweł
Józef
Eugeniusz
Michał
nn
Konstanty
Antoni
Jan
Czesław
Wacław
Stefan
Dymitr
Edward
Leonard
Zenon
Zenon - Leon
Bronisław
Antoni
Zenon
Paweł
Alfred
Bolesław
Jan
Józef
Robert
Edward
Jan
Wacław
Witold
Antoni
Konstanty
Michał
Imię ojca
Józef
Stanisław
Leonard
Leonard
Kazimierz
Pseudonim
Stopień
Oddział
Longinus
Kazimierz
Orzechowski
Lis
kpr.
kpr.
kpr.
kpr.
uł.
uł.
strz.
st.uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
uł.
uł.
st.uł.
uł.
plut.
st.uł.
st.wachm.
uł.
st.uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
kpr.
st.uł.
uł.
plut.
uł.
uł.
st.sierż.
uł.
kpr.
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
Michałek
Zgrzyt
Jan
Pawełczyk
Franciszek
Psztyk
Julian
Ryś
Ignacy
Adolf
Biały
Jundi
Paulo
Stanisław
Ksawery
J.Szcz.
Aleksander
Sokół
Edward
Marek
Aleksander
Władysław
Michał
Góra
Agawa
Delfin
Micio
Data
Miejsce
Data śmierci
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1924.03.15 Mieszyce
Raków
1944-09-29
1928.02.29 Raków
1944-09-29
1914.09.20 Żebrowszczyzna
1920.06.20 Mażulewo
1927.09.29 Raków
Krzywicze
1944-12
1918.07.27 Pustki Najdzieniwicze 1944-IV kw.
1914.02.02 Mołodeczno
1944-09-02
1926.08.18 Raków
1927.02.28 Raków
1928.12.13 Galimce
1907
1944-09-27
1944-08-02
1920.04.20 Jawniewicze
1915.08.08 Bryniczewo
1944-10-13
1924.04.16 Lucyna
Łomża
1885
1926.05.01 Stefanin
1919.05.12 Warszawa
1914.09.09
1917.07.07
1925.09.15
1920.10.23
1923.10.14
1920.10.02
1913.12.31
1924.01.01
1922.07.01
1920.11.10
1926
Ilja
Giliki
Wygonicze
Zabrodzie
Szczepki
Karolin
Surciny
Baranowicze
Dereczyn
Łubień
Naliboki
Mirelki ?
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1945-01
Gdzie
zginął
pochowany
Jaktorów
Budy Zosine
Jaktorów
Budy Zosine
Obóz Altengrabow
Kielecczyzna
Pociecha
Laski
UWAGI
40, 53, 250
122
40, 47
49, 119
53
40
12
40
194
50
168
40
Wiersze
Lotn.Bielańskie
Żyrardów
Żyrardów
75
41
63
102
Brześć
242
1944-09-27 Wiersze
40
40, 78
53
1944-09-29 Żyrardów
Budy Zosine
79, 122
26
Lp
770
779
798
819
854
858
866
881
890
891
894
9
Sygn.
Nazwisko
AAN
Synaszko
Szawłowski
Szydłowski
Towpierko
212 Wojciechowicz
Wojno (Woyno)
Woropaj
Zaorski
Zieńczyk
Ziółkowski
Zołotar
Andraczyk
Imię
Józef
Bolesław
Zygmunt
Włodzimierz
Zygmunt
Stanisław
Paweł
Eugeniusz
Antoni
Stanisław
Antoni
Bolesław
Imię ojca
Pseudonim
Zybcio
Wawrzyniec
Zygun
Brzoza
Szpak
Szpital polowy
30
31
70
87
89
138
139
140
178
184
351
371
402
403
485
486
487
537
757
12
392
95
53
105
93
115
144
145
142
Bałabuszko
Banis
Bryczkowski
Buszko
Byczkiewicz
Dembińska
Dembiński
Dembiński
Dzudzewicz
Filipek
Kowalewska
Kruchalska
Kuźmińska
Kuźmiński
Mejsner
Mejsner
Mejsner-Masiulanis
Mozol
Stefko
2014-09-20
Jadwiga
Antoni
Jan
Leokadia
Irena
Jadwiga
Aleksander
Włodzimierz
Maria
Danuta
Aniela
Anna
Janina
Józef Jan
Jerzy
Stanisława
Halina
Józefa
Halina
Stefan
Oddział
uł.
uł.
st.uł.
uł.
st.uł.
kpr.
kpr.
uł.
uł.
st.uł.
plut.
kpr.
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
s.CKM
Data
urodzenia
1925.09.06
1910
1926.03.28
1926
1928.05.28
1916.10.16
1909.05.15
1925.08.26
1921
1925
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Michalewszczyzna
Januszkiewicze
Raków
Ogrodniki
Raków
Bielica
Naliboki
Władysławów
Puhacze
Brzóziec ?
Wołma
1924.04.21 Ojcieniewo
Żołnierzy - 20
Jadzia
Kleszczyk
Ewa
Aleksander
Mały
Józef
Michał
Lala
Wojciech
Maria Potrz.
Wojciech
Jan
Michał
Ludwik
Michał
Stopień
Głóg
Tank
Jur
Mama
Halszka
Mama
Janina
san.
kpt.st.w.
kpr.
san.
san.
san.
st.sierż.
san.
san.
san.
san.
san
san.
san.
uł.
san.
san.
sanit.
san.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
szp.pol.
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
40
1944-09-30 Żyrardów
Żyrardów
41
40, 53
147
14
14, 40, 154
40
Poległych - 2
1922.10.08 Ciechanowa Słoboda
1907
1916.09.13 Derewna
1909.09.30
1908.09.01
1928.06.17
1928.11.24
1929.07.26
1927.11.11
Derewna
Naliboki
Chotów
Stołpce
Raków
Dąbrowica
Dubrowa
1902.05.28
1925.08.09
1932.10.07
1907.09.14
1928.04.25
1899.01.06
1904
Glinnik
Września
Brześć n/Bugiem
Sypniewo
Drohiczyn Poleski
Łuczki
Stołpce
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
5
6, 40
1944-09-29 Jaktorów
20
115
26
93
90
54
164
88
1944-09-29 Sochaczew
Sochaczew
160
132
27
Lp
772
Sygn.
Nazwisko
AAN
205 Szadkowska
Imię
Jadwiga
Imię ojca
Walerian
Pseudonim
Stopień
Oddział
Jadzia
san.
szp.pol.
Żandarmeria
536
538
672
680
10
179
192
198
262
286
767
847
876
902
Andrzejewski
Ejsymont
Gajewska
Giewojno
Jankowski
Kaczanowski
Mozol
Mozol
Radziwoń
183 Rejowski
Sudnik-Hrynkiewicz
Wilniewiec
Zajączkowski
Zybryk
2
51
56
Stanisław
Zbigniew
Alina
Jan
Antoni
Władysław
Henryk
Zygmunt
Marian
Edward
Stefan
Władysław
Jan
Jan
Żołnierzy - 16
Stefan
Witold
Wincenty
Antoni
Józef
Michał
Jamnik
Kobra
Kresowianka
Janek
Król
Długi
Mały
Drzymała
Sęp
Sowa
Grzmot
Dąb
Przydział nieustalony
51
189
202
205
247
249
315
321
325
344
364
367
369
Bogdanowicz
Frąckiewicz
Gołaszewski
Gozdek
Hurewicz
Izdebski
Kling
Kołaczyk
Kołosowski
Kosowicz
Krasowski
Krochmalczyk
Krochmalczyk
2014-09-20
Marian
Piotr
Stefan
Józef
Aleksander
Henryk
Mieczysław
Bronisław
Jan
Kazimierz
Czesław
Helena
Janina
Data
Miejsce
urodzenia-dołączenia
urodzenia
1925.05.01 Baranowicze
Mucha
strz.
st.uł.
strz.
st.strz.
sierż.
strz.
st.strz.
kpr.
strz.
Janka
strz.
sanit.
sanit.
Jawor
Jan
Józef
Bosak
Lis
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
86
Poległych - 5
żand.
żand.
żand.
żand.
żand.
żand.
żand
żand
żand
żand
żand.
żand.
żand.
żand.
1924.09.12
1910.11
1922.04.10
1923.10.27
1923
1924.08.15
1927.01.20
1924.04.28
1902.01.01
1918.03.12
1924.03.08
Nieśwież
Mińsk Litewski
Dziakowszczyzna
Zieniewicze
Humienowszczyzna
Nowe Święciany
Stołpce
Stołpce
Olszaniec
Barcice Dolne
Dzienisowszczyzna
Podlaskowo
Stołpce
Wasilewicze ?
Żołnierzy - 28
Wincenty
Józef
kpr.
plut.
strz.
kpr.
st.uł.
plut.
plut.
uł.
plut.pchor.
plut.
plut.pchor.
plut.
plut.
uł.
Data śmierci
1944-09-27 Wiersze
Wiersze
1944-10-14 Żdzary
1944-10-13 Skierniewice
Drzewica
Skierniewice
1944-09-07 Piaski Królewskie
Wiersze
1944-11-04 lesn.Huta
2
118
92
31, 119
40
182
40
175
14, 191
194
253
32, 157
11, 40
Poległych - 12
1922.01.21
1924.12.12
1929
1927.01.27
1908
1927.04.29
1923
1920.07.10
1923.07.01
Bryniczewo
Brzozowiec
Słonim
Raków
Stołpce
Baranowicze
Siwica
Iwieniec
Raków
1926.08.03 Olechnowicze
1909
Derewna
1927.09.14 Warszawa
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
1944-08-31 Pociecha
1944-08-29 Pociecha
1944-08/09 PW - Żoliborz
1944-10-27 Biały Ług
Wiersze
231
120
11
40
40
8
222
1944-08-02 Lotn.Bielańskie
40, 136
40, 136
28
Lp
381
395
409
500
527
556
565
674
687
774
785
807
845
879
920
Sygn.
Nazwisko
AAN
Kucharski
768 Kurczewski
Leszczyński
Miecznikowski
Miśnikowski
Nowicki
158 Obrycka
Rafalski
Romanowski
Szalkiewicz
Szemiot
Świętych
Wilczek
Zaleski
Żyliński
Imię
Henryk
Jan
Edmund
Jan
Marian
Leon
Aleksandra
Fabian
Antoni
Bolesław
Mikołaj
Wojciech
Andrzej
Kazimierz
Imię ojca
Wiktor
Franciszek
Franciszek
Aleksander
Pseudonim
Stopień
Ryszard
uł.
łączn.
kpr.
strz.
uł.
kpr.pchor.
san.
plut.
uł.
plut.
plut.
strz.
strz.
Skarga
Wańk
Lord
Szarotka
Fab
Kędzior
Jelonka
Władysław
Józef
Chodakowski
strz.
Oddział
Data
urodzenia
1924.05.01
1928.03.25
1914.03.02
1915.05.08
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Połośnia
Raków
Szalkiewicze
Kijowiec
1923.02.18 Jakuciewo
1923.11.16 Hrodki
Data śmierci
Gdzie
zginął
1944-09-29 Jaktorów
pochowany
40
1944-08-21 Dw-Gdański
1944-08-28 Pociecha
Wiersze
1944-09-18 PW - Żoliborz
1927.02.06 Zalesie
1922
Karolin
1929
Słonim
1929.03.30 Warszawa
1921.01.30 Nieśwież
UWAGI
1945
Obóz Altengrabow
1945
Wojsko Polskie front.
1944-08-29 Pociecha
66
66, 119
193
40, 195
223
12
37
173
Pozycji - 923
Stron - 28
Poległych - 250
2014-09-20
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
29
Lp
Sygn.
Nazwisko
AAN
2014-09-20
Imię
Imię ojca
Pseudonim
Stopień
Oddział
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia-dołączenia
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK
Podział na oddziały
Data śmierci
Gdzie
zginął
pochowany
UWAGI
30
Historia Zgrupowania
Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK przed 60 laty.
Zdarzenia miały miejsce 60 lat temu, ale nie są one powszechnie
znane. Historia Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK w okresie
PRL była przemilczana lub celowo fałszowana. Wielu autorów pisało
o sprawach, których nie znali, bo znać nie mogli, jeżeli nie mieszkali
w latach 1939 – 1944 na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Tam, w województwie nowogródzkim, przy granicy polskosowieckiej powstało i walczyło Zgrupowanie. Obszar, na którym
działało ograniczony był: od wschodu wspomnianą granicą, od
zachodu Puszczą Nalibocką, na północ rozciągał się poza Raków, a na
południe – do Stołpc. Ponad 60 % mieszkańców stanowili Polacy.
Od 17 września 1939 r., pod okupacją sowiecką, podlegał silnej
depolonizacji. Eksterminacja fizyczna Polaków polegała na
aresztowaniach jednostek najwartościowszych, wywożeniu na Syberię
i do Kazachstanu, do obozów pracy przymusowej (łagrów),a nawet
mordowaniu. Infiltracja społeczeństwa przez NKWD, dzięki
miejscowym sympatykom komunizmu, była niemal nieograniczona.
Szersza praca konspiracyjna była w zasadzie niemożliwa.
Wybuch wojny niemiecko – sowieckiej w końcu czerwca 1941 r
i wkroczenie na treny Kresów wojsk niemieckich przyjęty był z
pewną ulgą przez społeczeństwo, nie znające jeszcze okrucieństwa
Niemców.
Podpisany 30 lipca 1941 r. układ Sikorski-Majski, przewidujący
m.in. anulowanie traktatów sowiecko-niemieckich dotyczących
zmiany granic Polski, złagodził nieco negatywne nastawienie Polaków
do Sowietów.
Odczuli to także byli żołnierze sowieckiej armii Pawłowa,
rozbitej na zachód od Mińska. Pozostawieni przez Niemców na
wolności, znaleźli schronienie, odzienie i wyżywienie u Polaków i
Białorusinów na wsiach. W 1942 r Niemcy zarządzili ich rejestrację.
Zdając sobie sprawę z bardzo złych warunków panujących w obozach
jenieckich, uciekali do lasów, gdzie grupowali się w oddziały. Część
oddziałów organizowała się, przy pomocy Moskwy, w brygady
partyzanckie. Inni formowali bandy rabunkowe, często podszywając
się pod partyzantkę sowiecką. Jedni i drudzy napadali na wsie i osady,
rabując nie tylko żywność lecz także całe mienie napadniętych, często
mordując mieszkańców i paląc zabudowania. Liczbę sowieckich
partyzantów na terenie Puszczy Nalibockiej szacowano w 1942 r na
10 tysięcy, a w roku następnym nawet na 20 tysięcy.
Odpowiedzią na napady było organizowanie w większych
wsiach i miasteczkach oddziałów samoobrony, które w broń i
amunicję były wyposażane przez Niemców lub podporządkowaną im
policję białoruską.
Gdy znikło zagrożenie ze strony NKWD ożywiła się polska
konspiracja podległa ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Członkowie
AK przenikali do policji białoruskiej, w której stanowili poważny
odsetek.
W 1943 r. władze Okręgu Nowogródzkiego „Nów” zezwoliły
na tworzenie oddziałów partyzanckich. W obwodzie Stołpeckim
„Słup” powstał 3 czerwca 1943 r. Polski Oddział Partyzancki /POP/
im. T. Kościuszki, zorganizowany przez ppor. Kaspra Miłaszewskiego
„Lewalda”, po długich uzgodnieniach z silną już liczebnie partyzantką
sowiecką. Początkowo liczył 44 żołnierzy, a po dwóch tygodniach już
150.
W dniu 19 czerwca 1943 r., po 18 godzinnej walce Polski
Oddział Partyzancki rozbił silny garnizon niemiecki w Iwieńcu.
Zdobyta broń i inne wyposażenie umożliwiły szybką rozbudowę
Oddziału do 3 kompanijnego batalionu liczącego 554 partyzantów, w
tym pluton zwiadu konnego, żandarmeria i kwatermistrzostwo.
Odpowiedzią Niemców na rozbicie garnizonu było zorganizowanie
operacji przeciwpartyzanckiej „Herman”, w której zaangażowali oni
około 60 tys. wojska oraz broń pancerną i lotnictwo, Podczas walk z
Niemcami w lipcu i sierpniu 1943 r., Polski Oddział Partyzancki
poniósł znaczne straty (ponad 40 zabitych) i uległ okresowemu
rozproszeniu.
We wrześniu, do około 100 osobowego oddziału Komenda
Główna przysłała paru oficerów. Wśród nich był ppor. cc Adolf Pilch
„Góra”, który do 10 listopada 1943 r. pełnił obowiązki dowódcy. Od
10 listopada 1943 r. dowództwo objął mjr Wacław Pełka „Wacław” i
pełnił je do 1 grudnia 1943 r. Do tego dnia oddział osiągnął stan około
400 żołnierzy.
Od początku czerwca do końca listopada 1943 r. Polski Oddział
Partyzancki wykonał 52 akcje przeciw Niemcom i policji białoruskiej.
W tym 3 zniszczone mosty i 3 wykolejone pociągi. W walkach z
Niemcami poległo 173 żołnierzy, a 38 zostało zamordowanych po
aresztowaniu. Niektóre akcje były wykonane we współdziałaniu z
partyzantką sowiecką.
Polacy walczyli z Niemcami wiedząc, że są na swojej rodzinnej
ziemi i bronią jej, a także życia i mienia swoich rodzin. Wierzyli, że
przedwojenne granice Polski zostaną utrzymane, jak zapewniali
„sojusznicy” zachodni.
Inaczej traktowali to Sowieci. Wiedzieli, że zajęte w 1939 r.
ziemie polskie mają pozostać w ich władaniu jako Zachodnia Białoruś
i Zachodnia Ukraina. Stąd antypolska polityka w czasie okupacji w
latach 1939 – 1941 i usilna rusyfikacja tego terenu.
22 czerwca 1943 r. obradujący w Moskwie, Centralny Komitet KP(b)
Białorusi podjął decyzję o przystąpieniu do zwalczania Armii
Krajowej. Nakazano swoim oddziałom partyzanckim, dowodzonym z
Moskwy, wyeliminowanie polskich konspiracyjnych organizacji
wolnościowych wszelkimi możliwymi metodami. W dniu 1 grudnia
1943 r. dowództwo partyzantki sowieckiej, wykonując rozkaz gen.
Ponomarienki (późniejszego ambasadora ZSRR w Polsce) dokonało
podstępnej likwidacji Polskiego Oddziału Partyzanckiego. Oficerów
Polskiego Oddziału Partyzanckiego, zaproszonych na naradę do
sztabu partyzantki sowieckiej, okrążono w drodze, rozbrojono i
aresztowano. Kilku oficerów rozstrzelano w Puszczy zaraz po
rozbrojeniu, a 5-ciu z dowódcą mjr. W. Pełką wywieziono samolotem
z Puszczy Nalibockiej do więzienia w Moskwie. Usiłowano krwawo
zlikwidować żołnierzy AK, a także ich rodziny. O bezwzględności
działań sowieckich mogą świadczyć: fragment rozkazu likwidacji
Polskiego Oddziału Partyzanckiego „...Jeżeli podczas rozbrajania
legioniści będą stawiać opór, należy użyć siły aż do rozstrzelania. W
przypadku użycia broni przez polskich legionistów „partyzantów” –
rozstrzeliwać na miejscu. ..”, oraz fragment listu gen. Czernyszowa
ps. „Płaton” do towarzysza „Dubowa” (Sidoruk Grigorij) d-cy
brygady Stalina w Puszczy Nalibockiej, która wykonywała 1.12.1943
rozkaz rozbrojenia naszego oddziału. „Tow. „Dubow”. Operację
przeprowadziliście doskonale. To bardzo dobrze. ..... Wziąć Polaków i
trzymać ich grupami (na razie bez broni) ..... Część należy zwerbować
i puścić do domu. Łajdaków, szczególnie policjantów, ziemian,
osadników, strzelać, ale po cichu, żeby nikt nie wiedział”. Ściśle tajny
rozkaz, dotyczący likwidacji Polskiego Oddziału Partyzanckiego,
Polacy w dniu 2.12.1943 r odebrali sowieckiemu oficerowi, którego
Sowieci za to rozstrzelali. List gen. Czernyszowa historycy znaleźli w
archiwum białoruskim (ANRB, f. 3602, ppor. 1, d. 1, k. 122.).
Warto zwrócić uwagę, że w tym czasie odbywała się konferencja
„Wielkiej Trójki” w Teheranie, na której w tajemnicy przed Polakami
podjęto decyzję dotyczące przesunięcia naszej wschodniej granicy na
zachód i pozostawienia Polski w strefie wpływów Związku
Sowieckiego.
Nie rozbrojono niewielkiej grupy kawalerii, która była poza
puszczą. Dzięki szybko podjętej, właściwej decyzji ocalał również cc
ppor. Adolf Pilch „Góra”, który nie pojechał na wspomnianą naradę.
Od tej pory ppor. „Góra” dowodził Oddziałem, aż do zakończenia
walk 17 stycznia 1945 r. Niewielki oddziałek w liczbie 42 żołnierzy,
wspomagany początkowo przez akowców zakonspirowanych w
policji białoruskiej Rakowa, bronił się przez kilka dni. Jednakże
wielkie siły partyzantki sowieckiej otaczały broniącą się grupkę w
celu krwawej zagłady. Brakowało amunicji. W tej sytuacji ppor.
„Góra” po naradzie z kadrą oddziału, przyjął propozycję niemieckiej
żandarmerii z Iwieńca, dotyczącą zawieszenia walki i prowadzenia
samoobrony w wioskach położonych blisko garnizonu niemieckiego
w Iwieńcu. Komenda Okręgu AK Nowogródek zaakceptowała ten
system obrony, z jednoczesnym zaleceniem wyciągnięcia
jak
najwięcej broni i amunicji od Niemców.
Zawieszenie walk z Niemcami, przewidywane na kilka dni, do
dalszych rozkazów Komendy Okręgu, wobec braku innych decyzji
oraz wrogiej postawy sowieckiej partyzantki, przeciągnęło się do
końca czerwca 1944 r. W tym czasie stoczono z bandami i z sowiecką
partyzantką ponad 160 walk, w których zginęło 102 żołnierzy
Polskiego Oddziału Partyzanckiego. Dalszych 138 zostało podstępnie
zamordowanych.
Liczebność Oddziału wzrastała. Na początku stycznia 1944 r.
wynosiła 107 żołnierzy, a w końcu czerwca 1944 r. już 860. Oddział
przemianowano na Zgrupowanie Stołpeckie AK, które miało 3
kompanie piechoty 78 pp., 4 szwadrony kawalerii 27 p.uł., szwadron
CKM, kwatermistrzostwo, szpital i żandarmerię oraz 11 osobowy
poczet dowódcy. Później przyjęła się, stosowana obecnie nazwa –
Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK (ZS-N lub Zgrupowanie).
W drugiej połowie czerwca 1944 r. ruszyła letnia ofensywa
Czerwonej Armii. Front sowiecko-niemiecki szybko przesuwał się na
zachód. Dowództwo ZS-N AK zdawało sobie sprawę z
niebezpieczeństwa ogarnięcia Oddziału przez wojska sowieckie.
Byłby to wyrok śmierci na żołnierzy i ich rodziny. Postanowiono
przejść w pobliże Baranowicz dla nawiązania kontaktu z
Inspektoratem „Południe” i pobrania decyzji o dalszym działaniu. W
dniu wymarszu, 29.6.1944 zostały rozbrojone w Rakowie i pobliskim
Borku posterunki policji białoruskiej, w której większość policjantów
stanowili zakonspirowani żołnierze AK. Zgrupowanie zostało
wzmocnione ilościowo, bowiem większość policjantów oraz wielu
młodych ludzi (około 100 osób) dołączyła do Zgrupowania, a ponadto
uzyskano duże ilości broni i amunicji. Nie znalazłszy kontaktu z
Inspektoratem pod Baranowiczami, d-ca Zgrupowania por. „Góra”
zdecydował o dalszym marszu na zachód. Wraz z Oddziałem, na 150
wozach, ewakuowały się rodziny partyzantów. Zostały one stopniowo
rozmieszczone w bezpiecznym terenie.
W czasie przemarszu na zachód, żołnierzy AK z policji
białoruskiej w Rakowie umieszczono na czele długiej kolumny. Mieli
oni na sobie mundury policji białoruskiej, w jakich wyruszyli z
Rakowa. Wprowadzało to w błąd napotykane oddziały niemieckie i
zapobiegało w pewnym stopniu przed atakami z ich strony. Przemarsz
ułatwiał także chaos panujący wśród rozbitych i zdezorganizowanych,
wycofujących się oddziałów niemieckich. Poza tym parokilometrowa
długość kolumny Zgrupowania wyglądała bardzo groźnie. Na blisko
200 wozach jechała piechota, szpital, kwatermistrzostwo, CKM-y na
taczankach oraz liczący około 350 ułanów dywizjon kawalerii. Nasza
długa kolumna wyglądała podobnie jak uciekające z Niemcami tak
zwane. armie satelickie, które wspomagały front niemiecki. Karność i
dyscyplina naszych żołnierzy, w przyfrontowym rozgardiaszu
uciekających wojsk niemieckich, ułatwiały Zgrupowaniu przesuwanie
się na zachód. Na całym szlaku przemarszu tylko raz, 2.7.1944 we wsi
Proście k/Połoneczki, została zaatakowana nasza kawaleria przez
oddział Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. W toku walki zginęło 2-ch
żołnierzy, a 13-tu zostało ciężko rannych. To były nasze straty w
ciągu miesięcznego, ponad 600 km, rajdu na zachód, Tak długi, udany
przemarsz dużej jednostki partyzanckiej, był wielkim osiągnięciem
wszystkich żołnierzy Zgrupowania. Dobre plany i taktyka dowództwa
oraz dobre wykonanie przez żołnierzy
przyniosły pozytywne
rezultaty. Dla pokonania Wisły podjęto bardzo ryzykowną decyzję
marszu przez Nowy Dwór. Była to jedyna szansa. Alternatywą mogło
być tylko rozproszenie i zakonspirowanie oddziału. Na to jednak nie
chcieli się zgodzić żołnierze. Na szczęście, do Niemców w Modlinie,
nie dotarły wieści o walce Zgrupowania pod Połoneczką, a także o
ogłoszonym przez por. „Górę”, w dniu 16 lipca 1944 r. po mszy św. w
Dzierzbach, zerwaniu zawieszenia broni z Niemcami i przystąpieniu
do otwartej z nimi walki oraz o zabiciu w tym dniu kilku niemieckich
oficerów, którzy samochodem wjechali do wsi. Dowódca garnizonu
niemieckiego z Modlina wydał zgodę na przemarsz Zgrupowania
przez most i dyspozycję zakwaterowania oddziału w Dziekanowie
Polskim oraz wydania nam zaopatrzenia i furażu dla koni na parę dni.
Fortel, przedstawienia Zgrupowania jako walczącego po stronie
Niemiec, udał się. Zgrupowanie 26 lipca 1944 r. znalazło się w
Dziekanowie Polskim po lewej stronie Wisły.
Przybycie tak dużej jednostki wojskowej, bardzo dobrze
uzbrojonej, prawie w pełnym umundurowaniu armii polskiej z 1939
roku, było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla miejscowej ludności.
Jak wspominał po wojnie w swojej książce „Konspiracja i powstanie
w Kampinosie” kpt. „Szymon” Józef Krzyczkowski, wówczas
Komendant Rejonu VIII, różne przypuszczenia i podejrzenia
przychodziły do głowy i sam wybrał się do Dziekanowa by sprawdzić
co to za oddział. Czy przypadkiem nie jest to prowokacja niemiecka.
Doszło do rozmowy kpt. ”Szymona” z zastępcą d-cy zgrupowania cc
por. „Kulą” Franciszkiem Rybką, gdyż d-ca Zgrupowania por. „Góra”
wyjechał do Warszawy, aby nawiązać kontakt z Dowództwem AK. Po
uzyskaniu pełnej informacji o tragicznej historii bojowej Zgrupowania
kpt. „Szymon”, już w porozumieniu z por. „Górą”, podjął starania o
włączenie Zgrupowania do Rej. VIII, zamiast proponowanego w
Komendzie Głównej AK skierowania Zgrupowania do Borów
Tucholskich lub odkupienia od nas broni. Wykorzystanie dobrze
uzbrojonego oddziału AK, zaprawionego w walkach, wzmocni
istotnie siły Rejonu VIII do przewidywanych zadań po wybuchu
powstania, które w ostatnich dniach lipca 1944 było wyczekiwane z
godziny na godzinę. Jak po wojnie płk „Szymon” opowiadał „ten dar
z nieba dla Rej. VIII trzeba wykorzystać”. Podjął osobiste starania,
wykorzystując znajomości i kontakty – po różnych kłopotach –
uzyskał w dniu 28.7.1944 zgodę na włączenie Zgrupowania do Rej.
VIII. Po 34 latach w liście do płk. „Szymona” por. Zygmunt Koc
„Dąbrowa” napisał „Najważniejsza to była decyzja Pana Pułkownika,
zatrzymania oddziałów „Doliny” w Kampinosie, a one były oparciem
dla miejscowych oddziałów”. W dniu 27.7.1944 kpt. „Szymon” w
porozumieniu ze swoim dowództwem wydał zalecenie, aby próbować
wykorzystać decyzję d-cy jednostki niemieckiej z Modlina, na
pobranie żywności, amunicji, leków i opatrunków z magazynu
niemieckiego w Kazuniu. W swojej książce „Konspiracja i powstanie
w Kampinosie” po wojnie napisał: „W zależności od tego jak Niemcy
ustosunkują się do oddziału, miało nastąpić natychmiastowe
rozpoczęcie z nimi walki lub uniknięcia jej do chwili sposobnej dla
nas. Poza tym chodziło o wyciągnięcie z twierdzy modlińskiej jak
największej ilości uzbrojenia, a zwłaszcza amunicji. Konieczne więc
było przyczajenie się i udawanie, że nic się nie zmieniło. Metoda ta
sprawiła, że Niemcy dali jeszcze sporo amunicji, która wnet
posłużyła, by położyć pokotem pierwsze ich oddziały, które chciały
przejść puszczę.”. /Truskawka 3.8.1944/.
Wiano jakie Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK wniosło do
VIII Rejonu w Puszczy Kampinoskiej, znacznie przekraczało
miejscowe zasoby. W pierwszym rzędzie było to około 800 żołnierzy
liniowych, zdyscyplinowanych, ostrzelanych, zaprawionych w
walkach. Po drugie, ruchliwość kawalerii, szybko zmieniającej
miejsca działania, stwarzała u Niemców wrażenie obecności w
Puszczy znacznie większej liczby partyzantów. Po trzecie, ilość
posiadanej broni i amunicji umożliwiała niemal równorzędną walkę z
Niemcami. Według oficjalnej ewidencji było to: 11- ckm, 41- lkm i
rkm, 7-granatników, 53-pm, 43-kb 10-strzałowe, 627-kb, 137pistoletów, 794-granatów, 195 tys.-amunicji. W rzeczywistości były
to ilości nieco większe jeśli chodzi o broń strzelecką i amunicję, gdyż
pododdziały nie chwaliły się posiadanymi nadwyżkami, w obawie by
nie musiały ich oddać.
Zgrupowanie od pierwszych dni wzięło na siebie ciężar walki z
Niemcami na terenie Puszczy Kampinoskiej. Weszło do Puszczy 29
lipca 1944 r. i już 31 lipca w Aleksandrowie rozgromiło dużą
jednostkę niemiecką, odnosząc pierwsze zwycięstwo w Puszczy.
Zginęło ponad 40 żołnierzy niemieckich. Wziętych do niewoli
puszczono wolno. Zdobyto dużo sprzętu bojowego, przy stratach
własnych 1 zabity i 2 rannych. 2 sierpnia pod Pieńkowem zniszczono
kilkanaście samochodów ciężarowych i zabito 26 Niemców, przy
stratach własnych 1 poległy i 2 rannych. Zdobyto 16 kb, 3 pm i sporo
amunicji. 3 sierpnia w bitwie pod Truskawką poległo 11, a rannych
było 10 żołnierzy Zgrupowania, ale oddział niemiecki został rozbity.
Poległo 70 Niemców, a rannych zostało 19.
Dowódca Rejonu VIII kpt. „Szymon” został w dniu 2 sierpnia
ranny w bitwie o Lotnisko Bielańskie. Nie mogąc sprawować
dowództwa liniowego nad utworzonym z połączenia oddziałów VIII
rejonu i Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, pułkiem „PalmiryMłociny” zdecydował się w dniu 3 sierpnia 1944 r. przekazać
dowództwo por. „Górze”, który zmienił pseudonim na „Dolina”. W
swojej opinii o por. „Górze”, przekazanej władzom nadrzędnym,
pisał: "'Trzeba z naciskiem stwierdzić, iż ppor. Góra okazał się człowiekiem
o rzadkich w Polsce właściwościach. Umiał przewodzić innym, a
równocześnie podporządkować się swoim władzom. Był na wskroś lojalnym
współpracownikiem, któremu chodzi o sprawy a nie o racje osobiste. Nie
walczył o zaszczyty, walczył o sprawę. Posiadał w pełnym znaczeniu tego
słowa autorytet moralny. Swą władzę nad ludźmi opierał nie na
"dzierżymordstwie", a na przewodzeniu. Kto go widział w czasie bitwy, jak
również w pracy organizacyjnej, ten nie miał wątpliwości, że nie jest to
człowiek, który oszczędza swe życie, czy swe siły. Ppor. Góra miał zwyczaj
być osobiście wszędzie tam. gdzie było ciężko. Dał się lubić przez
podwładnych, przez kolegów, przez przełożonych”.
My żołnierze pamiętamy swego Dowódcę z tego, że podczas
walki był zawsze z nami, także tam gdzie było niebezpiecznie. Swoją
mądrością i odwagą budził pełne nasze zaufanie i szacunek.
Po kilku dniach, gdy do Puszczy Kampinoskiej zaczęły
przychodzić oddziały AK nie mogące samodzielnie prowadzić walki z
Niemcami, utworzono „Grupę Kampinos” AK. Jej działania, w
sierpniu i wrześniu,
zwycięstwa i porażki dotyczące także
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK są opisane w broszurce
pod tytułem: "Grupa Kampinos".
Po rozbiciu "Grupy Kampinos" pod Jaktorowem 29 września
1944 r. część żołnierzy Zgrupowania, którym udało się wyjść z
okrążenia, przeszła wraz z por. „Doliną” za Pilicę w lasy kieleckie.
Tam dołączyli do 25 pp. AK i walczyli jako III batalion Kampinoski
w składzie: 7. kompania i szwadron kawalerii. Po rozwiązaniu 25 pp.
AK, którym dowodził mjr Rudolf Majewski „Leśniak”,
zdemobilizowano kompanię piechoty. Samodzielny szwadron 27
pułku ułanów, pod dowództwem por. Adolfa Pilcha „Doliny” nadal
walczył z Niemcami w powiecie Opoczno i na lewym brzegu Pilicy
od 11.11.1944 do 17.1.1945, to jest do wkroczenia na te tereny Armii
Czerwonej.
Pewna liczba żołnierzy Zgrupowania na terenie kielecczyzny
dołączyła do oddziału AK, którym dowodził por. Antoni Heda
„Szary”.
Według posiadanych danych, na pewno nie pełnych, w walkach
w czasie Powstania Warszawskiego w ramach "Grupy Kampinos"
poległo 245 żołnierzy Zgrupowania, a na terenach Kielecczyzny
dalszych 31, z ogólnej liczby 942 przybyłych z Kresów. Ogółem z
1979 żołnierzy, których związki z Polskim Oddziałem Partyzanckim i
Zgrupowaniem udało się ustalić, poległo w walkach 551, a
podstępnie zamordowanych zostało 176.
Żołnierze Zgrupowania, którzy nie polegli w czasie wojny, nie
mogli wrócić do swoich domów na rodzinnej ziemi, o której wolność
walczyli z dwoma wrogami. Rozproszeni w Polsce, Europie i na
innych kontynentach, odchodzą zapomniani na Wieczną Wartę.
Przykładem mogą być wspaniali dowódcy Zgrupowania.
Por. Adolf Pilch „Góra”-„Dolina” musiał opuścić Polskę. Zmarł
w 2000 r. w Londynie.
Por. Witold Pełczyński „Dźwig” –pierwszy dowódca Polskiego
Oddziału Partyzanckiego, dowódca batalionu piechoty w Puszczy
Nalibockiej i w Kampinosie, ranny na Dworcu Gdańskim, jeniec
Stalagu XI-A, azyl znalazł w Australii i tam zmarł.
Przykładów można wymienić tyle ilu żołnierzy Zgrupowania
ocalało po wojnie.
W imieniu wszystkich żołnierzy Zgrupowania wyrażamy
serdeczne podziękowanie mieszkańcom – gospodarzom terenów, na
których walczyło Zgrupowanie. Ich pomoc i opieka pozwalała nam
walczyć na Nowogródczyźnie, w Puszczy Kampinoskiej, Warszawie i
na Ziemi Kieleckiej. Dziękujemy tym, którzy z narażeniem życia
przechowywali nas „na melinach” i pielęgnowali rannych w
zaimprowizowanych szpitalach. Wielu zapłaciło za to najwyższą cenę,
ginąc z rąk obu okupantów , tracąc swój dobytek lub wolność.
Potomnym pragniemy przekazać prawdę o losach żołnierzy,
którzy często byli synami lub braćmi żołnierzy z Monte-Cassino, lub
Lenino. Byli synami Matek z Polskich Kresów – jakże często
zesłanych na Sybir.
Przedstawione opracowanie jest ogromnym skrótem historii.
Zainteresowanych tematem kierujemy do wspaniale opracowanych
monografii na temat wojennych dziejów Kresów:
- Kazimierza Krajewskiego – „Na ziemi Nowogródzkiej” i
- Zygmunta Boradyna – „Niemen – rzeka niezgody”.
Dzieje Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK opisał mjr
Adolf Pilch „Góra – „Dolina” w książce „Partyzanci trzech puszcz”,
a żołnierz Zgrupowania Marian Podgóreczny napisał 3 tomową
książkę „Doliniacy”. Trwają prace nad wznowieniem tej książki.
Informacje o Zgrupowaniu Stołpecko-Nalibockim AK znajdują
siętakże w książkach: OPERACJA BURZA I POWSTANIE 1944 –
opracowanej przez zespół historyków i wydanej przez Zarząd Główny
ŚZŻAK w 2004 r. oraz POWSTANIE WARSZAWSKIE FAKTY I
MITY – zawierającej materiały z sesji naukowej zorganizowanej 30
września 2004 r. przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej i wydanej przez ten Instytut w 2006 r.
Opracowali żołnierze Zgrupowania:
kpr./por. Longin Kołosowski „Longinus”
uł/por. Witold Grzybowski „Kot”
Warszawa, 2006 rok.
Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK ,
pułk Palmiry-Młociny i „Grupa Kampinos”
w Powstaniu Warszawskim
W poprzednim artykule opisane były losy Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK przed i po Powstaniu Warszawskim. Teraz postaramy się
przedstawić działania Zgrupowania w sierpniu i wrześniu 1944 roku.
Dowodzone przez por.”Górę” Adolfa Pilcha Zgrupowanie dotarło do
Puszczy Kampinoskiej 29 lipca 1944 r. w sile ponad 900 żołnierzy,
zaprawionych w wielomiesięcznych walkach partyzanckich z Niemcami i
obronnych z partyzantką sowiecką na Kresach Wschodnich. Doskonale
uzbrojone z zapasami amunicji, zorganizowane w batalion piechoty 78 p.p. (trzy
kompanie + zwiad konny), dywizjon kawalerii 27 p.uł. (cztery szwadrony),
szwadron ciężkich karabinów maszynowych, kwatermistrzostwo, szpital,
żandarmerię i poczet dowództwa. Na podstawie decyzji dowódcy VIII Rejonu
kpt. Józefa Krzyczkowskiego „Szymona”, uzgodnionej z Komendą Główną AK,
zostało włączone do VIII Rejonu i rozlokowane we wsiach puszczańskich z
dowództwem w Wierszach. Stało się trzonem sił zbrojnych Rejonu.
Wstępna mobilizacja oddziałów VIII Rejonu rozpoczęła się 30 lipca, a
zasadniczą przeprowadzono 1 sierpnia. Po bitwach o Lotnisko Bielańskie w
dniach 1 i 2 sierpnia 1944 r. oddziały zostały wycofane w głąb Puszczy. Ranny
w dniu 2 sierpnia kpt. „Szymon” zdecydował o połączeniu wszystkich
oddziałów w pułk „Palmiry-Młociny” i rozkazem z dnia 3 sierpnia dowódcą
pułku mianował por. Adolfa Pilcha, który zmienił pseudonim na „Dolina”.
Po 34 latach w liście do płk. „Szymona” por. Zygmunt Koc „Dąbrowa”
napisał: „Najważniejsza to była decyzja Pana Pułkownika, zatrzymania
oddziałów „Doliny” w Kampinosie, a one były oparciem dla miejscowych
oddziałów”.
Wiadomość o istnieniu w Puszczy Kampinoskiej silnych oddziałów, które
w przeciągu paru dni stoczyły z Niemcami kilka zwycięskich walk i oczyściły
Puszczę z jednostek niemieckich spowodowała, że do Puszczy zaczęły
napływać, nie mogące samodzielnie podjąć walki, oddziały AK z okolicznych
rejonów i z Warszawy. Były to: batalion sochaczewski mjr. „Korwina”;
kompania powstańcza „Jerzyki” por. „Jerzego”; batalion legionowski por.
„Znicza”; 1. kompania batalionu „Pięść” por. „Porawy”; pluton z Pruszkowa
ppor. „Orlika”; kompania lotnicza por. „Lawy”; kompania z Wiersz ppor.
„Jurka”; oddział z Woli por. „Marysia”; pluton z Ożarowa ppor. „Puchały”;
pluton saperów ppor. „Jurewicza”; pluton z Pragi por. „Rana”; oddział AL.
ppor. „Teocha”, a także pojedyńczy żołnierze. Liczba żołnierzy w Puszczy
stopniowo rosła. Od dnia 8 sierpnia przyjęto dla wszystkich zgromadzonych
oddziałów nazwę „Grupa Kampinos” (dalej „GK”).
1
Liczebność „Grupy Kampinos” zmieniała się w czasie, dochodząc nawet
do ponad 2500 żołnierzy. Od 23 sierpnia dowódcą „GK” został mjr Alfons
Kotowski „Okoń” mianowany przez Komendę Główną AK.
Postawione przed VIII Rejonem zadanie powstańcze opanowania
Lotniska Bielańskiego, nie zostało w bitwach dniach 1 i 2 sierpnia wywalczone,
ale Niemcy zrezygnowali z jego wykorzystania. W następnych dniach
osiągnięto kilka zwycięstw nad oddziałami niemieckimi zbliżającymi się do
obszaru kontrolowanego przez „GK”. Osłaniano Warszawę od północnego
zachodu utrudniając Niemcom przemarsz drogami Modlin-Warszawa i LesznoWarszawa. Nawiązano łączność radiową z Londynem i przez Londyn z
Warszawą. Przygotowano miejsca na odbiór zrzutów i od 11 sierpnia odbierano
je.
Broń, amunicja i inne wyposażenie ze zrzutów wykorzystano do
dozbrojenia oddziałów. Znaczne nadwyżki dostarczano do Warszawy.
W dniu 14.8.44 r. gen. „Bór”, nadał do wszystkich oddziałów AK rozkaz.,
udzielenia Warszawie pomocy bezpośredniej i włączenia się do walki o Stolicę.
Już 15 sierpnia w „GK” uformowano i skierowano do Warszawy około 700
osobowy oddział, bardzo dobrze uzbrojony i wyposażony w duże zapasy
amunicji. Żołnierze nieśli średnio po 30 kg ładunku. Następny oddział 400
osobowy wyruszył 19 sierpnia.
Oba oddziały, już pod dowództwem mjr „Okonia”, w dniu 21 sierpnia
wieczorem zostały użyte do ataku na Dworzec Gdański. Celem było przebicie
się na Starówkę i udzielenie pomocy walczącym tam Powstańcom. Nocny bój,
bez właściwego rozpoznania i przygotowania, zakończył się porażką. Wycofane
oddziały nie doliczyły się około 100 żołnierzy. Mimo to, następnej nocy z 22 na
23 sierpnia, atak powtórzono. Atakujące oddziały napotkały ze strony Niemców
jeszcze silniejszą obronę. Ten atak również nie osiągnął zamierzonych celów.
Straty oddziałów kampinoskich były znacznie większe. Oceniano je na około
350 poległych. W międzyczasie grupa ponad 30 ochotników przeniosła
kanałami na Starówkę pewną ilość broni i amunicji.
Część żołnierzy skierowanych do Warszawy pozostała na Żoliborzu,
kilkunastu Kresowiaków przebiło się na Starówkę i nawet na Czerniaków.
Walczyli w lokalnych oddziałach do końca Powstania. Pozostali oddali broń
oddziałom żoliborskim i powrócili do Puszczy.
Znacznie skuteczniejsze były walki „GK” z Niemcami na przedpolu
Puszczy. Tam zwyciężali partyzanci. Jako przykłady można podać: zniszczenie
kompanii niemieckiej w Kiścinnem w dniu 29 sierpnia, poległo 140 Niemców
przy stratach własnych 1 zabity 1 ranny; rozbicie batalionu RONA w Truskawiu
przez grupę 80 partyzantów pod dowództwem por. „Doliny” w nocy z 2 na 3
września, ponad 250 poległych i 100 rannych „Ronowców” przy stratach
własnych 10 poległych i 10 rannych, zniszczono baterię artylerii, zdobyto broń
i amunicję; w nocy z 3 na 4 września rozbito następny oddział RONA w
2
Marianowie, zabito ponad 100, a rannych zostało 20 „Ronowców”, przy
stratach własnych 1poległy i 5 rannych.
Długotrwałe walki toczyły się na Pociesze gdzie „GK” broniła dostępu do
Puszczy. Niemcom zależało na otwarciu drogi puszczańskiej przez Palmiry w
kierunku Modlina. Atakowali od strony Truskawia i Sierakowa z
wykorzystaniem artylerii i czołgów. Zginęło tam 23, a rannych zostało 28
partyzantów, ale Niemcy dostępu do drogi nie wywalczyli tracąc 49 zabitych i
61 rannych.
Szczególną rolę w „GK” pełniła kawaleria i konny zwiad batalionu
piechoty. Te ruchliwe jednostki, co najmniej 2 razy w ciągu doby, patrolowały
otoczenie Puszczy aby zapobiec niespodziewanym atakom Niemców.
Szwadrony kawalerii uderzały na odległe jednostki niemieckie, transporty i
majątki, w których zaopatrywali się Niemcy. Między innymi, wraz z kompanią
„Lawy”, zniszczono odległy o 30 km tartak w Piaskach przygotowujący budulec
na mosty niskowodne przeznaczone do ewakuacji oddziałów niemieckich zza
Wisły oraz zabito 30 SS-manów z ochrony tartaku. Zdobyto broń i amunicję
oraz umundurowanie dla 80 żołnierzy.
Niemal jednoczesne ataki, w różnych miejscach, stwarzały u Niemców
domniemanie obecności w Puszczy dużej liczby partyzantów. Liczebność
oddziałów „GK” Niemcy szacowali na 15 do 30 tysięcy. W licznych
przypadkach wycofywali się z walki lub zamiaru przemarszu już po pierwszych
strzałach.
W czasie trwania Powstania Warszawskiego „Grupa Kampinos” stoczyła
ponad 50 walk i potyczek z
Niemcami i ich sojusznikami. Wykaz
najważniejszych walk zestawiono w tabeli opublikowanej w książce Józefa
Krzyczkowskiego „Szymona” – „Konspiracja i Powstanie w Kampinosie 1944”
wydanej w 1961 r. Ponieważ książka jest praktycznie niedostępna, przytaczamy
tabelę w załączniku.
Fakt opanowania Puszczy Kampinoskiej i jej otoczenia przez Polskie
Wojsko wytworzył w mieszkańcach uczucie wolności. O wszelkich sprawach
na tym terenie decydowali Polacy. Radowano się z istnienia tej małej Polski
niezależnej od Niemców i nazywano ją „Niepodległą Rzeczpospolitą
Kampinoską”. Ludność przyjmowała żołnierzy serdecznie, dzieląc się z nami
wszystkim czym dysponowali. Żegnali gdy oddziały szły do walki i radośnie
witali gdy wracali wszyscy. Obserwowali ruchy Niemieckich oddziałów
i informowali o nich. Leśnicy Puszczy Kampinoskiej służyli swoja wiedzą jako
przewodnicy.
W końcu września, gdy natężenie walk w Warszawie osłabło, Niemcy
zdecydowali się na oczyszczenie Puszczy Kampinoskiej. Obawiali się
pozostawić na tym terenie polskie oddziały partyzanckie, które w przypadku
zamiaru forsowania Wisły przez Sowietów na odcinku między Warszawą i
Modlinem znalazłyby się w ich zapleczu. Powołali 26 września specjalną grupę
pod kryptonimem „Sternschnuppe” (spadająca gwiazda) w sile około 6 tys.
3
żołnierzy, podzieloną na grupy: południową i północną
z poleceniem
rozpoczęcia ataku w dniu 27 września z kilku stron. Atak z udziałem broni
pancernej i artylerii poprzedzony był zwiadem lotniczym i bombardowaniami
lotniczymi.
W dniu 27 września oddziały puszczańskie obroniły się na wszystkich
kierunkach, jednakże dowódca mjr „Okoń” zdawał sobie sprawę, że dalsza
obrona będzie niemożliwa i podjął decyzję wyjścia w kierunku Gór
Świętokrzyskich. Wymarsz rozpoczęto wieczorem. Po przebyciu do rana około
20 km osiągnięto miejscowość Bieliny. Dzień 28 września przeznaczono na
wypoczynek. Nie przeorganizowano jednak długiej pojedyńczej kolumny
marszowej. Nie wyraził na to zgody mjr „Okoń”. Następnej nocy końcowa
część kolumny została zaatakowana przez Niemców. Nad ranem straż przednia
dotarła w pobliże toru kolejowego Warszawa-Żyrardów, a między godziną 7 a 8
większość „GK” znalazła się w pobliżu wsi Budy Zosine. Mjr „Okoń” zarządził
postój na odpoczynek i oczekiwanie reszty kolumny. Mimo protestów oficerów
argumentujących, że postój można zarządzić po przebyciu torów kolejowych i
osiągnięciu odległego o 6 kilometrów lasu radziejowskiego, mjr „Okoń” nie
zmienił swojej decyzji.
Gdy koło godziny 11 mjr „Okoń” zarządził dalszy marsz okazało się, że
tory są obsadzone przez Niemców. Atak naszej piechoty został odparty przez
pociąg pancerny. Byliśmy otoczeni przez silne oddziały niemieckie ze
wszystkich stron. Całodzienna bitwa doprowadziła do rozproszenia „Grupy
Kampinos”. Około 150 żołnierzy „GK” w tym i mjr „Okoń” poległo. Drugie
150 dostało się do niewoli. Wielu rannych uratowała miejscowa ludność oraz
oddziały węgierskie. Pozostali w małych grupach lub pojedyńczo, korzystając z
ciemności opuszczali pole walki w różnych możliwych kierunkach.
29 września 1944 roku „Grupa Kampinos” przestała istnieć. Ale wielu jej
żołnierzy wyszło z okrążenia z bronią i walczyło nadal. Kilkudziesięciu
kawalerzystów pod dowództwem por. Adolfa Pilcha „Doliny” zaprzestało walki
dopiero 17 stycznia 1945 r.
Na podstawie książki Józefa Krzyczkowskiego „Szymona” – „Konspiracja i
Powstanie w Kampinosie 1944” wydanej w 1961 r. przez Ludową Spółdzielnię
Wydawniczą - opracował uł/por. Witold Grzybowski
Załącznik: WYKAZ WALK „GRUPY KAMPINOS”.
4
Załącznik do artykułu:
„Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK,
Pułk Palmiry-Młociny i „Grupa Kampinos”.
WYKAZ WALK „GRUPY KAMPINOS”
Rok 1944
29 lipiec
31 „
1 sierpień
1
„
2
„
2
„
2
„
3
„
4
„
7
„
7
„
10 „
12 „
13
„
13 „
15 „
15 „
15 „
21 „
22 „
22 „
22
„
28 „
29 „
29 „
30 „
31 „
1 wrzesień
2
„
3
„
7
„
8
„
13 „
15 „
17 „
21 „
24 „
27 „
27
„
27 „
27 „
27 „
27 „
28 „
29 „
29 „
Miejscowość
Laski
Aleksandrów
Wólka Węglowa
Placówka
Lotnisko Bielańskie
Buraków
Pieńków
Truskawka
Lipków
Lipków
Koczargi
Brzozówka
Leoncin
Sadowa
Krogulec
Aleksandrów
Mariew
Mościska
Dworzec Gdański
Dworzec Gdański
Brzozówka
Zaborów
Brzozówka-Czeczotka
Kiścinne
Truskaw
Pociecha
Pociecha
Pociecha
Truskaw
Marianów
Piaski
Pilaszków
Mariew
Pociecha
Pociecha
Polesie Nowe
Rybitwa
Janówek
Sowia Wola
Brzozówka
Pociecha
Zaborówek
Ławy
Łuszczewek
Baranów
Budy Zosiny
Straty razem
Przedruk z książki:
Józef Krzyczkowski „Szymon”
„Konspiracja i Powstanie w Kampinosie 1944”
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza - Warszawa 1961
Straty własne
zabici
ranni
1
2
2
5
12
31
45
1
2
7
10
5
7
2
3
4
4
1
1
100
20
350
80
2
4
3
4
1
1
3
4
4
5
9
14
10
10
1
5
1
4
1
2
2
1
5
2
4
7
2
1
6
4
5
4
2
4
2
20
10
15
6
150
30
764
385
Straty npla
zabici
ranni
2
50
20
3
5
6
10
20
30
8
6
26
70
19
10
5
15
10
18
15
6
15
3
4
1
12
2
3
20
10
30
15
10
15
3
2
5
7
140
3
8
10
10
12
12
18
250
100
100
20
30
5
4
7
5
2
15
18
6
3
12
4
4
1
3
2
4
2
3
1
2
5
10
50
60
1003
458
Opinia kpt. „Szymona” – Józefa Krzyczkowskiego o
por. cc Adolfie Pilchu „Górze”
Już w pierwszych dniach sierpnia na bazie naszego Zgrupowania i zmobilizowanych
żołnierzy Rejonu VIII powstał pułk „Palmiry – Młociny”. Po odniesieniu ran w bitwie na
Lotnisku Bielańskim kpt. „Szymon” przekazał dowództwo pułkiem por. „Górze”, który
zmienił pseudonim na „Dolina”. Kpt. „Szymon” przekazał także władzom nadrzędnym niżej
podaną opinię por. ”Góry”.
"'Trzeba z naciskiem stwierdzić, iż ppor. Góra okazał się człowiekiem o rzadkich w Polsce
właściwościach. Umiał przewodzić innym, a równocześnie podporządkować się swoim władzom. Był
na wskroś lojalnym współpracownikiem, któremu chodzi o sprawy a nie o racje osobiste. Nie walczył o
zaszczyty, walczył o sprawę. Posiadał w pełnym znaczeniu tego słowa autorytet moralny. Swą władzę
nad ludźmi opierał nie na "dzierżymordstwie", a na przewodzeniu. Kto go widział w czasie bitwy, jak
również w pracy organizacyjnej, ten nie miał wątpliwości, że nie jest to człowiek, który oszczędza swe
życie, czy swe siły. Ppor. Góra miał zwyczaj być osobiście wszędzie tam. gdzie było ciężko. Dał się
lubić przez podwładnych, przez kolegów, przez przełożonych. Nie należy też pomijać milczeniem
faktu, iż w grupie ppor. Góry panowały prawdziwie demokratyczne zwyczaje. Przełożeni mieli
zwyczaj tytułować podwładnych - choćby szeregowców - "kolego". Owe zasady obyczajowe nie
przeszkadzały istnieć karności, Z krótkiego okresu współpracy z ppor. Górą d-ca Rejonu wyniósł
przekonanie, że może na jego barki zrzucić swe obowiązki bez obawy, iż przez tyle lat wkładany
wysiłek nie będzie zmarnowany, że wszystko, co będzie trzeba, będzie podjęte i dokonane. Istniała
wciąż tylko obawa, by nie zjawili się nowi poza kpt. Serbem kandydaci na "wodzów" i nie zepsuli
istniejących możliwości, W tym zakresie ppor. .Góra był słabym, słabym stopniem i brakiem
agresywności".
Opinia ta zawarta jest w dokumencie pod tytułem: „Działania powstańcze VIII
Rejonu powiatu warszawskiego Armii Krajowej w sierpniu i wrześniu 1944 roku”. /CAW
sygn. 28/62/53/. My żołnierze pamiętamy swego Dowódcę z tego, że podczas walki był
zawsze z nami, także tam gdzie było niebezpiecznie. Swoją mądrością i odwagą budził pełne
nasze zaufanie i szacunek.
Uroczysty pogrzeb
Ppłk ADOLFA PILCHA
pseudonim „GÓRA” – „DOLINA”
LONDYN, dnia 10 lutego 2000 roku.
Kościół ewangelicki pod wezw. Chrystusa Króla
Montpellier Place, Knightsbridge
Adolf Pilch urodzony 22 maja 1914 r. w Wiśle, zmarł w dniu 26
stycznia 2000 r. w Londynie.
Uroczysta msza odbyła
się 10 lutego 2000 w kościele
ewangelickim pod wezwaniem „Chrystusa Króla” przy Montpellier
Place, Knightsbridge. Nabożeństwo celebrował ks. dziekan Waldemar
Jagucki – pastor. Rodzinie towarzyszyli przedstawiciele Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, Związku Cichociemnych w
Londynie, liczni kombatanci zamieszkali w Anglii oraz znajomi.
Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego i
Grupy Kampinos AK delegowały ze sztandarem Grupy Kampinos AK
cztery osoby: Jadwigę Sławińską, Ryszarda Lewina, Waldemara
Sielickiego i Witolda Grzybowskiego. W kościele krótkie wspomnienia
pożegnalne odczytali przedstawiciele Grupy Kampinos AK, Związku
Żołnierzy AK w Londynie, Związku Cichociemnych w Londynie oraz
Gminy Ewangelickiej z Londynu i Cieszyna.
Trumnę złożono na cmentarzu Wandsworth przy Magdalen Road.

Podobne dokumenty