Regulamin konkursu.Wspomnienai z wakacji doc

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu.Wspomnienai z wakacji doc
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
WSPOMNIENIA Z WAKACJI –
MOJA RODZINA – MÓJ KRAJ ”
,,
§1
CEL KONKURSU:
Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania
wolnego czasu;
2. Gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce podróżniczej;;
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
1.
§2
ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest
Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie.
§3
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Naszego
Przedszkola oraz ich rodziców.
§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS
mgr Ewelina Górna
mgr Anna Mikulska – Flinik
mgr Marlena Strykowska
§5
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie,
nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w
innych konkursach;
2. Tematem prac mają być zarówno krajobrazy, zabytki i urokliwe
miejsca w Polsce, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali
w czasie wakacyjnych wojaży.
Pamiętajcie, że na zdjęciu musicie być wraz ze swoją Rodziną
3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć 1 zdjęcie.
Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać:
Miejsce przedstawione na zdjęciu
Imię i nazwisko dziecka
Grupa
4. Format: 10x15 lub 13x18
5. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i
nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Przedszkola nr 14
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami);
6. Zdjęcia prosimy zostawić u Pań nauczycielek w grupie do której
uczęszcza dziecko.
§6
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Konkurs fotograficzny trwa od 20 września do 16 października 2013r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2013 r.
§7
JURY
1. Prace będą oceniane przez trzyosobowe Jury powołane przez
Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.
Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia, zmiany
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.
2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podobne dokumenty