Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
Źródło:
http://clk.policja.pl/clk/wydawnictwo/biblioteka/problemy-kryminalistyk/problemy-kryminalistyki/102145,Problemy-Kryminalis
tyki-2772012.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 16:10
PROBLEMY KRYMINALISTYKI 277/2012
Spis treści/Contents
Sens czy bezsens wracania do starych spraw?
Going back to old cases - worthy or meaningless?
dr Józef Gurgul
emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości
Streszczenie
Doświadczenie zawodowe poucza, że do spraw dawno umorzonych warto powracać i po nowemu analizować. Realizację tego
zadania należy powierzać zespołom prokuratorów i policjantów niezaangażowanych w śledztwo zakończone niefortunnym
umorzeniem. Chodzi bowiem o to, aby pod wieloma względami zróżnicowany zespół fachowców spojrzał na niewyjaśnione
zdarzenie bez jakichkolwiek uprzedzeń czy z góry ukartowanych poglądów, w sposób wysoce zdystansowany, a jednocześnie
z niezbędną dozą intuicji i wyobraźni pobudzanej znajomością wielu spraw.
Do warunków koniecznych poznania rzeczywistości przez poprzedników niewyjaśnionej należy zaliczyć także ułożenie
partnerskich relacji członków zespołu badawczego. Z istoty partnerstwa wynika, że o znaczeniu pomysłów rozwiązania danej
zagadki decyduje ich perspektywiczność, a nie pozycja zawodowa czy zależności służbowe autorów. Grupą profesjonalistów
powinna rządzić zasada otwartości na cudze propozycje, świadomość, że nikt nikomu niczego nie narzuca. Do wyłonionych
problemów trzeba podchodzić nieszablonowo, z przekonaniem, że prawda dostępna jest dla faktycznie jej poszukujących.
Słowa kluczowe: Archiwum X, wiedza pomostowa, modus operandi
Summary
Professional experience points to the fact that it is worthwhile to come back to old, discontinued cases and re-examine them.
The execution of this task should be entrusted to groups of prosecutors and police officers not previously involved in the
particular case. It is with a view to the fact that a variable profile group of professionals will look at unsolved case without
any prejudice or well established opinions, from a certain distance, however with a necessary intuition and imagination
deriving from work experience.
It is also vital to establish good, partnership based relations between the group. Partnership based approach means that the
importance of ideas to solve a given case is dictated by their utility and not professional status or work relations. The group
of professionals should follow the principle of openess for someone else's proposals and not enforcing any opinions. Identifed
problems should be approached in a non-cliche way with a full conviction that the truth is for those who truly seek it.
Keywords: X Files, bridge knowledge, modus operandi
Wpływ niesprawności świateł mijania pojazdu na rozkład plamy świetlnej
Effect of damaged dipped headlights on the pattern on light patches
podkom. Paweł Lewandowski
ekspert w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiedj Policji z siedzibą w Radomiu
Streszczenie
Awaria układu oświetleniowego pojazdu przejawiająca się brakiem światła mijania jednego z jego reflektorów znacząco
wpływa na rozkład plamy świetlnej. Badania trzech pojazdów marki: Skoda Fabia, Ford Focus, Volkswagen Transporter
wykazały, że plama świetlna o natężeniu 10 lx, tj. taka w której występuje możliwość zauważenia ciemniej nieoświetlonej
przeszkody (np. pieszy), może ulegać znacznemu zredukowaniu: w zakresie zasięgu o około 10–20% w przypadku awarii
lewego reflektora i około 24–43% w przypadku awarii prawego reflektora; w zakresie szerokości o około 22–23% w
przypadku awarii lewego reflektora i około 22–30% w przypadku awarii prawego reflektora; w zakresie pola powierzchni o
około 27–44% w przypadku awarii lewego reflektora i około 43–56% w przypadku awarii prawego reflektora. Jednocześnie
badania wykazały wzajemne różnice w rozkładzie analizowanych analogicznych plam świetlnych pojazdów. Taki stan rzeczy
wskazuje więc na potrzebę indywidualnego podejścia do każdego pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym
problem widoczności przeszkód w światłach pojazdu jest istotny dla oceny zachowania jego uczestników.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, światła mijania, rozkład plam świetlnych, awaria układu oświetleniowego pojazdu
Summary
Vehicle lighting system failure, in particular no dipped headlight in one of vehicle reflectors, significantly affects the
distribution of light. The investigations of three vehicles: Skoda Fabia, Ford Focus, Volkswagen Transporter have
demonstrated that light of 10 lx intensity, i.e. the one providing for noticing a dark unlit objects (such as pedestrian) may be
significantly reduced: approximately 10-20% in case of failure of left reflector, and about 24-43% in case of failure of right
reflector, in about 22-23% width in case of failure of left reflector, and about 22-30% in case of failure of right reflector, in
terms of surface area of about 27-44% in case of failure of left reflector, and about 43-56% in case of failure of right reflector.
Furthermore, the examinations have indicated mutual differences in the distribution of corresponding light patches in
investigated vehicles. This indicates the need for an individual approach to each vehicle involved in a traffic accident, where
the problem of visibility of objects is essential for assessing incident circumstances.
Keywords: road accidents, dipped headlights, distribution of light patches, breakdown of vehicle lighting system
Oznaki emocji w testamencie a jego autentyczność
Emotions in last will and its authenticity
dr hab. Anna Koziczak
prof. Uniwersytetu Kaizmierza Wielkiego w Bydgoszczy
Streszczenie
Badania autentyczności testamentów bywają znacznie utrudnione ze względu na występujące w nich zniekształcenia
spowodowane podeszłym wiekiem lub chorobą testatora oraz problemy z uzyskaniem odpowiedniego materiału
porównawczego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi pismoznawców na dodatkowe możliwości badawcze, jakie stwarza
występowanie w testamencie oznak emocji piszącego. Zdaniem autorki, jednoczesne występowanie tych oznak w kilku
warstwach pisma (graficznej, językowej, treściowej lub technicznej) stanowi argument silnie przemawiający za
autentycznością testamentu. Założenie to znalazło wstępne potwierdzenie w praktyce: oznaki emocji w różnych warstwach
pisma wystąpiły w 8 z 45 zbadanych testamentów autentycznych i ani razu w 10 zbadanych testamentach podrobionych.
Słowa kluczowe: badania testamentów, autentyczność testamentów, warstwy pisma, emocje a pismo
Summary
The testaments genuineness examinations sometimes are considerable difficulted, due to occurence of distortions caused
by old age or disease of testator and problems with obtaining of proper known writing specimens. The aim of this paper is to
draw the handwriting experts’ attention to additional examination possibilities created by the signs of writer’s emotions
occurence in testament. In the author’s opinion, simultaneous occurence of this signs in several layers of handwriting
(graphical, lingual, contentual, technical), is an argument much to be said for testaments genuineness. The establishment
above found introductory confirmation in practice: the signs of emotions in several handwriting layers had occurred in 8 from
examined 45 genuine testaments and not once in 10 examined forged testaments.
Keywords: testaments examinations, testaments genuineness, handwriting layers, emotions and handwriting
Wykorzystanie metody czasowo-rozdzielczej w procesie wizualizacji śladów linii papilarnych
naniesionych substancją tłuszczową i ujawnionych TECTOPO na białych arkuszach papieru
Application of time-resolved method in visualisation of latent fingermarks imposed with sebaceous substance and developde
with TECTOPO on white paper
podkom. Tomasz Szczepański
specjalista w Zakładzie Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
asp. Krzysztof Klemczak
asystent w tym zakładzie
Urszula Więckiewicz
specjalista w tym zakładzie
Streszczenie
W artykule przedstawiono wykorzystanie metody czasowo-rozdzielczej w procesie wizualizacji śladów linii papilarnych
ujawnionych zmodyfikowanym chelatem europu – TECTOPO na papierze przez odcięcie fluorescencji podłoża. Prezentuje on
wyniki badań śladów linii papilarnych pozostawionych na trzech rodzajach białych kartek papieru. Przyjęto sześć okresów
symulujących starzenie się pozostawionych śladów. Ponadto przedstawiono dwie metody wizualizacji śladów linii papilarnych
obrazowanie czasowo-rozdzielcze i hiperspektralne. Uzyskane wyniki wskazują na porównywalną efektywność obrazowania.
Badania potwierdziły, że TECTOPO może być przydatnym środkiem do ujawniania śladów linii papilarnych pozostawionych
substancją tłuszczową na papierze, ale mającym ograniczenia związane ze starzeniem się śladów. Z upływem czasu jakość
śladów ulegała pogorszeniu.
Słowa kluczowe: metoda czasowo-rozdzielcza, obrazowanie hiperspektralne, chelat europu, TECTOPO, ślady linii
papilarnych
Summary
The paper presents time-resolved imaging (micro second range) used to visualize latent fingerprints developed by europium
chelate -TECTOPO on paper with cut-off background fluorescence. It describes the results of experiments carried out on
three kinds of white sheets of paper and fingerprints examined in six different periods of time. Additionally, it compares two
methods of visualizing latent fingerprints time-resolved imaging and hyperspectral imaging. The obtained results indicate
that these two methods of visualizing latent fingerprints have comparable effectiveness. The study confirms that TECTOPO
can be viewed as useable chemical for developing sebaceous fingerprints on paper but it is limited by aging time of
fingerprints. The older fingerprints the worse quality they seem to have.
Keywords: time-resolved method,hyperspectral imaging, europium chelate,TECTOPO, Sebaceous latent fingerprints
Fałszerstwa polskich dowodów osobistych przez wymianę fotografii - współcześnie
Forgery of Polish ID cards through replacement of photography presently
podinsp. Tomasz Luśnia
kierownik Sekcji Badan Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
mł. insp. Roman Łuczak
kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Streszczenie
Najprostszym sposobem przerobienia obecnego polskiego dowodu osobistego jest wymiana fotografii. Fałszerze zamiast
usuwać, a następnie zastępować wizerunek posiadacza dokumentu innym zdjęciem, zakrywają go wtórną fotografią,
naniesioną np. na transparentną lub białą folię. Takie sposoby wymiany fotografii pozbawiają dokument charakterystycznego,
metalicznego dźwięku wydawanego przez niego przy uderzeniu o twarde podłoże i powodują jego pogrubienie. Fałszerstwo
tego typu można ujawnić, w prosty sposób, często bez użycia specjalistycznych testerów, wykorzystując jedynie znajomość
podstawowych zabezpieczeń przed fałszerstwem zastosowanych w oryginalnym dowodzie. Folię z fotografią naklejoną na
przerabiany dokument można też z reguły w dość łatwy sposób odwarstwić. W ostatnim czasie pojawiły się fałszywe dowody
osobiste z wtórną fotografią naniesioną metodą druku termotransferowego. Przy weryfikacji takiego dokumentu należy
zwrócić uwagę na jego mniejszą elastyczność, oraz nieznacznie większą grubość i masę. W prześwicie ujawnia się fotografia
pierwotna. W powiększeniach mikroskopowych zauważalny jest fakt drukowania fotografii wtórnej na wierzchniej warstwie
dokumentu z użyciem innej techniki niż grawerowanie laserowe. W promieniowaniu ultrafioletowym imitowane linie i
monogramy w obrębie fotografii nie dopełniają się z oryginalnymi detalami blankietu, a ich krawędzie mają
charakterystyczny schodkowy obraz. Z reguły możliwe jest ujawnienie fałszerstwa tego typu. Konieczna jest jednakże
znajomość elementów zabezpieczających zastosowanych do ochrony polskiego dowodu osobistego, szczególnie elementów
zabezpieczających zdjęcie właściciela dowodu i sprawdzanie ich przy weryfikacji autentyczności dowodu osobistego.
Słowa kluczowe: fałszerstwa dowodów osobistych, wymiana fotografii, fotografia wtórna, druk termotransferowy
Summary
The easiest way to forge a Polish ID card is to exchange the photograph. Instead of removing the photograph, the criminals
cover it with another photo, which is imposed for instance on transparent or white foli. Such a technique makes a document
thicker and results in a characteristic, metallic-like sound when it is hit against a hard background. The forgery of this type
can be identified in a straightforward manner, often without application of specialist testers. Furthermore, a foil with
imposed photograph can be easily delayered.
Recently, forged ID cards with a photograph imposed by means of thermal transfer print have been encountered. Whilst
verification in such instances, one should pay attention to a document's lower elasticity and slightly increased thickness. An
original (primary) photo can be also seen in the clearance. In macroscopic magnification, it has been observed that a
secondary photograph was printed on a top layer of the document by means of other technique than laser engraving. In UV
light, imitated lines and monogram do not match original details of a form and their egdes have a characteristic, stairs-like
appearance. As a rule, identification of this type of forgery is possible, however the knowledge on security devices used in
Pilish cards, especially the ones used for the photographs, is deemed necessary.
Keywords: ID card forgery, exchange of photograph, secondary photograph, thermal transfer print
Nowoczesne metody badania aktywnoścu mózgu - możliwości i ograniczenia w badaniach reakcji
psychofizjologicznych
Modern methods of examination of brain activity - possibilities and limitations in examination of psychophysiological
reactions
Dariusz Wilk
doktorant w Katedrze Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Streszczenie
Ślady emocjonalne są pozostałością uczestnictwa w zdarzeniu i ich zbadanie może być pomocne w identyfikacji sprawcy
przestępstwa. Obecnie najczęściej wykorzystywaną w procesie karnym metodą badania śladów emocjonalnych jest
wariograf (poligraf). W ostatnich latach prowadzone były badania nad wykorzystaniem medycznych metod diagnostycznych
do celów śledczych i sądowych. Zasady działania, zalety oraz możliwości zastosowania elektroencefalografii (EEG),
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przedstawiono w świetle
najnowszych wyników badań naukowych. Przeprowadzono ich krytyczną analizę ze wskazaniem wad i ograniczeń oraz
skuteczności we właściwej identyfikacji.
Słowa kluczowe: ślady emocjonalne, wariograf, EEG, fMRI, PET
Summary
Emotional traces are residue of participation in incident and investigation of these traces can be helpful in identification of
the offender. Polygraph tests were presently used to investigations of emotional traces during penal procedure. In the last
years studies were performed using medical diagnostic methods for the penal investigations and judical proceedings.
Principles, advantages and possibilities of applying electroencephalography (EEG), functional magnetic resonanse imaging
(fMRI) and positron emission thomography (PET) were presented with taking into account the latest scientific results. Cricical
analysis of these methods with indication of disadvantages, limitations and efficiency in proper identification was performed.
Keywords: emotional traces, polygraphy, EEG, fMRI, PET
Kilkudziesięcioletnia amunicja pistoletowa TT - komunikat z eksperymentu kryminalistycznego nr 2
TT ammunition several decades old - report from forensic experiment No. 2
dr Bogusław Zając
adiunkt na Uczelni Łazarskiego
Streszczenie
Zamysł opisywanego w artykule eksperymentu z 8 marca 2012 r. zawiera się w chęci praktycznego sprawdzenia żywotności
7,62 mm nabojów pistoletowych, wyprodukowanych w latach 1944–1955. Planując eksperyment, przyjęto, że może on mieć
znaczenie dla zgrubnego oszacowania realnego społecznego niebezpieczeństwa wynikającego z niedozwolonego posiadania
amunicji, gdyż, jak wskazują dane oficjalnej statystyki policyjnej z niedozwolonego posiadania w roku 2010 odzyskano ponad
123 tysiące nabojów, w roku 2011 ponad 85 tysięcy nabojów. Eksperymentującymi strzelcami byli studenci Wydziału Prawa i
Administracji Uczelni Łazarskiego, członkowie Koła Naukowego. Eksperymentalne odstrzelenie wszystkich 261 nabojów
potwierdziło ich zdolność bojową przy strzelaniu krótkimi seriami z pistoletu maszynowego bądź ogniem pojedynczym z
pistoletu Tokarewa (TT).
Słowa kluczowe: radziecka i polska amunicja strzelecka; broń osobista – radziecki/polski półautomatyczny pistolet
Tokariewa wz. 33, kal. 7,62mm; radziecki pistolet maszynowy Sudajewa wz. 43, kal. 7,62 mm, GSR
Summary
The aim of the experiment of 8 March 2012 described in the article was to conduct another practical check of the life span of
the 7.62 mm Tokarev pistol cartridge produced in the years 1944-1955.
At the time of planning the experiment it was assumed that it could be of importance for another rough approximation of
real social danger resulting from storing ammunition in places other than military warehouses because, in accordance with
the official police statistics, the number of illegally possessed cartridges that were recovered in 2011was over 85 thousand
and in 2010 – over 123 thousand.
The experimenting shooters were students of Lazarski University Department of Law and Administration, members of the
Learned Society. The experimental shooting of all 261 cartridges confirmed their combat efficiency in firing short automatic
bursts from a submachine gun or single shots from the Tokarev pistol (TT)
Keywords: Soviet & Polish small arms ammunition; individual weapon – Soviet & Polish semiautomatic 7,62 mm Tokarev's
pistol Mod. 33; Soviet 7,62 mm Sudayev's machine pistol Mod. 1943, GSR
Biegły i jego opinia w sprawach karnych przed sądem w Drugiej Rzeczpospolitej
Expert witnesses and their opinions in criminal cases of the Second Republic of Poland
nadkom. dr Dariusz Buras
ekspert daktyloskopii w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiedj Policji w Kielcach
Streszczenie
Przedstawione zagadnienia stanowią próbę omówienia tak obszernej problematyki, jaką jest wykorzystanie opinii biegłego w
procesie karnym. Autor jest świadom tego, że niektóre obszary wiedzy specjalnej, które przedwojenny wymiar
sprawiedliwości wykorzystywał w swojej judykaturze, zostały jedynie zasygnalizowane, np. ekspertyza psychiatryczna. W
opracowaniu zwrócono głównie uwagę na wykorzystanie przez przedwojenny wymiar sprawiedliwości specjalistycznej wiedzy
lekarzy sądowych oraz biegłych z zakresu badań śladów krwi i broni palnej. Rolę biegłego i jego opinii w sprawach karnych
ukazano przez pryzmat orzecznictwa Sądu Okręgowego w Kielcach.
Słowa kluczowe: kryminalistyka, biegły sądowy, orzecznictwo sądowe w II RP.
Summary
The issues presented in the paper try to discuss the application of expert opinion in criminal process. The author is aware of
the fact that some areas of specialist knowledge which had been used by justice system in pre-war Poland, were merely
pointed at, such as psychiatric expertise. The article mainly focuses on the use expertise of forensic pathologists, firearms
examiners and blood stain experts by the national judicial system in first decades of the 20th century. The role of expert
witnesses and their opinions in criminal matters was demonstrated on the example of District Court in Kielce.
Keywords: forensic science, expert witness, court jurisdiction in the Second Polish Republic
"Biegły w sądzie" - szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
"Expert in court" - training organised by the Polish Forensic Association
inż. Jarosław Nowak
ekspert w Pracowni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
biegły sadowy w zakresie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych
(nadzwyczajna) Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Kryminalistyka i ekspertyza sądowa:
nauka, nauczanie, praktyka"
*8h International Scientific and Practical Conference "Forensic science and court pratice"
dr Bogusław Zając
adiunkt na Uczelni Łazarskiego
Ocena: 3/5 (2)
Tweetnij