Klub Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Komentarze

Transkrypt

Klub Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
KLUB PRACY
Klub pracy jest miejscem, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy , polega na przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i
podejmowaniu zatrudnienia. W ramach tej usługi prowadzone są trzy rodzaje działań:
1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (realizowane w oparciu o standardowy 3 tygodniowy program szkolenia);
2. Zajęcia aktywizacyjne (dostosowane do konkretnych potrzeb klientów urzędów pracy), które mogą mieć formę jedno-lub kilkudniowych warsztatów ;
3. Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych, które mają pomóc uzyskać umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
Jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest udział w zajęciach w Klubie Pracy.
Zajęcia w Klubie pracy mają charakter:
szkoleń z zakresu „umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” i składa się z dwóch części zajęć warsztatowych i praktycznego poszukiwania pracy
przez uczestników
zajęć aktywizacyjnych – realizowanych w formie warsztatów dostosowywanych tematycznie do danej grupy
Ten rodzaj aktywności pomaga osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności oraz samodzielności.
Zajęcia w Klubie Pracy są z zakresu :
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla osób zarejestrowanych, w tym dla osób, które:
nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;
chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania
pracy i są realizowane w formie warsztatów.
Klub Pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które
wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz indywidualnych predyspozycji.
Jednym ze sposobów przygotowania się do sprawnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy jest udział w szkoleniu „Szukam pracy”.
Powiatowy urząd pracy kieruje na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy osobę , która otrzymała pozytywną opinię doradcy zawodowego o celowości
uczestniczenia osoby zarejestrowanej w szkoleniu.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do intensywnego
i efektywnego poszukiwania pracy.
Szkolenie Szukam Pracy spełni swoje zadania, podczas którego uczestnicy:
przełamią w sobie potrzebę bycia kierowanym przez innych, dzięki odkryciu w sobie nowych możliwości,
określą od czego zależą ich największe postępy i będą umieli je osiągać w zależności od własnych potrzeb,
nie będą obawiać się wyrażania swoich uczuć i popełnienia błędu,
umocnią wiarę w siebie,
nauczą się słuchać i zadawać konstruktywne pytania,
ustalą właściwy dla siebie kierunek i tempo nauki,
unikną opierania się wyłącznie na rzeczach, które już znają,
nie będą unikać stawiania czoła własnym problemom,
będą podejmować decyzje,
opracują własne plany i poczują się za nie odpowiedzialni,
poczują, że lepiej kontrolują swoją sytuację życiową.
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy „Szukam Pracy” jest realizowany:
Przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części trwa przez okres trzech , kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z
dwóch części:
1. 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni z wyjątkiem
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach , których celem jest
wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy.
Podczas szkolenia w klubie pracy uczestnicy mogą:
poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy;
dokonać analizy lokalnego rynku pracy;
dokonać bilansu swoich umiejętności;
dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy;
podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej;
nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności;
Zajęcia w Klubie to również nawiązanie nowych znajomości i przydatnych kontaktów, pomocnych w znalezieniu zatrudnienia, uczestnicy szkolenia tworzą grupę
wsparcia, wymieniają się doświadczeniami oraz wspierają się wzajemnie do dalszego, aktywnego działania.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU
HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W II KWARTALE 2014 ROKU
Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w zajęciach w Klubie Pracy proszone są o kontakt z Liderem Klubu Pracy pokój nr 2 lub telefonicznie (62)
78 41 553, wew. 28

Podobne dokumenty