Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 344617
Temat: PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych.
17 Luty Łódź, Łódź, Centrum miasta, Kod szkolenia: 344617
Koszt szkolenia: 490.00 + 23% VAT
Program
1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
- Jakie są nowe terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na
czas
nieokreślony - różne rozwiązania? - W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy?
- Jaki jest nowy wzór świadectwa pracy?
- Czy nowy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
- Jaka jest nowa treść świadectwa pracy?
- Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieszczać informacje o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich nowe
oczekiwane rozwiązania?
- Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie
wypoczynkowym?
- Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
- Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
- Czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
- Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie
pracy?
- Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
- Jakie są nowe obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
- Jakie są nowe obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o
odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie?
- Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego
wniosku, jeśli sam zauważy błąd - jakie są terminy w tym zakresie? - Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
- Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po
zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
- Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i
czy
takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?
2. Nowe zasady tworzenia regulaminów pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
BDO - informacje o szkoleniu
- Którzy pracodawcy maja obowiązek tworzenia regulaminów pracy zgodnie z nowymi regulacjami?
- Którzy pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia regulaminów pracy, a którzy mogą tego nie robić po spełnieniu
dodatkowych warunków?
- Czy pracodawcy którzy mieli obowiązek tworzenia regulaminów pracy według dotychczasowych przepisów, a nie
mają takiego obowiązku zgodnie z nowymi regulacjami, mogą z tych regulaminów zrezygnować? - Jakie kwestie, zgodnie z nowymi przepisami, muszą być uregulowane w regulaminie wynagradzania, a jakie
pracodawca może, ale nie musi zawierać w jego treści?
- Jakie są najczęściej występujące błędy w treści regulaminów pracy?
- Jak zmienia się treść informacji o warunkach zatrudnienia, którą trzeba wręczyć pracownikom, w związku z
zawężeniem kręgu pracodawców zobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania?
- Gdzie powinny być uregulowane kwestie, które dotychczas pracodawca miał obowiązek zamieszczać w
regulaminie
pracy po zniesieniu obowiązku tworzenia takiego regulaminu w stosunku do znacznej większości pracodawców?
- Jakie kwestie warto zapisać w regulaminie pracy, a jakich lepiej nie robić, zgodnie nowymi przepisami?
3. Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2017 r.
- Jaka jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017r.
- Jaka jest wysokość i nowe zasady ustalania wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy?
- Kiedy obowiązuje i do kogo ma zastosowanie stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego?
- Czy pracodawca może ukształtować wynagrodzenie pracownika na poziomie niższym niż minimalne - kiedy jest
to dopuszczalne i jakie są tego konsekwencje prawne i faktyczne?
- Jaki wpływ na wynagrodzenia pochodne ma wynagrodzenie minimalne?
- Jakich nowych składników nie wlicza się do stawki minimalnego wynagrodzenia?
4. Nowe przepisy dotyczące pracodawców zobowiązanych do tworzenia ZFŚS
- Którzy pracodawcy maja obowiązek tworzenia ZFŚS pracy zgodnie z nowymi regulacjami?
- Którzy pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia ZFŚS, a którzy mogą tego nie robić po zmianie przepisów?
- Czy pracodawcy którzy mieli obowiązek tworzenia ZFŚS według dotychczasowych przepisów, a nie mają takiego
obowiązku zgodnie z nowymi regulacjami, mogą z tworzenia funduszu zrezygnować? 5. Nawiązanie umowy o pracę z zastosowaniem nowych przepisów
- Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystania w 2017 r.
- Jakie są nowe zasady zawierania umów na okres próbny?
- Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
BDO - informacje o szkoleniu
- Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?
- Ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
- Jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
- Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi
umowami?
- W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
- Jakie mogą być okoliczności uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony?
- Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie długiej umowy na czas określony?
- Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na czas dłuższy niż dopuszczony nowymi przepisami lub w większej
liczbie niż dopuszczalna?
- Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony zgodnie z nowymi regulacjami?
- Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami, ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas
określony?
- Jak nowe przepisy wpłynęły na regulację umów zawieranych na zastępstwo?
- Ile można podpisać umów na zastępstwo?
- Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
- Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
- Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?
- Jak prawidłowo należy określić termin trwania umowy na zastępstwo?
- Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo po zmianie przepisów?
- Jak sformułować umowę na zastępstwo, aby nie było problemów z jej rozwiązaniem?
- Jakie są nowe regulacje dotyczące zawierania umów sezonowych?
- Ile umów sezonowych można zawrzeć z jednym pracownikiem i jak długo mogą one trwać?
- Jakich obowiązków dokumentacyjnych dokonać, żeby nie popełnić wykroczenia w zakresie zawierania umów
Prowadzący
Monika Wacikowska
Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem pracy, w tym w szczególności czasem pracy oraz wynagrodzeniami, wspólnik firmy doradczej, były pracownik Departamentu Prawnego
Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez
Państwową Inspekcję Pracy. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i
zamknięte przygotowywane dla firm mających problemy z elastycznym kształtowaniem i rozliczaniem czasu pracy
oraz naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń. Jest autorem książki ,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego'' oraz
licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Jest również konsultantem i autorem Portalu Kadrowego zajmującego
się doradztwem w zakresie prawa pracy.
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
BDO - informacje o szkoleniu
Informacje i zgłoszenia