Firma AH sp.j.

Komentarze

Transkrypt

Firma AH sp.j.
Firma A.H. sp.j.
katalog firmowy 2007
Produkcja:
z³¹cza: krzy¿owe, przelotowe, kontrolne, rynnowe, uniwersalne
uchwyty: g¹siorowe, k¹towe, wbijane, na blachê, dachówkowe,
proste, przyklejane, naci¹gowe i ceramiczno - plastikowe
uziomy pionowe sk³adane i jednolite
wsporniki pionowe, maszty jednolite i sk³adane
kotwy, opaski na rury, proœciarki rêczne do drutu, osprzêt sieciowy,
detale wg szkiców Klienta, œniego³apy, kotwice jachtowe
Sprzeda¿:
drut odgromowy ocynkowany:
drut miedziany
bednarka ocynkowana:
6 mm ~0,23 kg/mb, 8 mm ~0,40 kg/mb
6 mm ~0,25 kg/mb, 8 mm ~0,44 kg/mb
25x4 ~0,79 kg/mb, 30x3 ~0,71 kg/mb
30x4 ~0,94 kg/mb, 25x3 ~0,59 kg/mb
osprzêt do ochrony ekwipotencjalnej, szyny ekwipotencjalne, opaski uziemiaj¹ce
ochronniki przeciwprzepiêciowe
skrzynki i studzienki na z³¹cza kontrolne (probiercze), p³yty kana³owe
najciekawsze realizacje
1. Biurowiec Metropolitan w Warszawie
15. Obiekty KS Wisła
28. Centrum Handlowe Galeria Kazimierz w Krakowie
2. Hotel InterContinental w Warszawie
16. Wodociągi w Krakowie
29. Centrum Handlowe Galeria “Zielona” w Pu³awach
4. Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie
17. Zapora wodna w Czorsztynie
30. Centrum Handlowe Blue City w Warszawie
5. Kościoły: Bożego Ciała, Mariacki w Krakowie
18. PORT - HOTEL Warszawa
31. Centrum Handlowe Arkadia w Warszawie
6. Klasztory św. Faustyny, Norbertanek
19. Spedpol Terminal - Warszawa
32. Centrum Handlowe Carrefour w Krakowie,
7. Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu
20. Obiekty PKP
8. Filharmonia Krakowska
21. Obiekty telekomunikacji
33. Centrum Handlowe HIT Kraków
9. Multikino Kraków
22. Osiedle Żabiniec w Krakowie
34. Centrum Handlowe M1 Kraków
10. Ambasada Polska w Paryżu
23. Sondy ‘ruchome’ dla Wojska Polskiego
35. Centrum Handlowe Geant Kraków
11. Konsulat Polski w Kaliningradzie
24. Zabezpieczenie Sieci Energetycznych
36. Centrum Handlowe Plaza Kraków
12. AGH w Krakowie
25. Fabryka LG w Kobierzycach
37. Centrum Handlowe IKEA Warszawa - Marki
13. Akademia Ekonomiczna w Krakowie
26. Oczyszczalnia Kraków-P³aszów
38. Centrum Handlowe Auchan Wrocław
14. Kopalnia Soli w Wieliczce
27. Centrum Handlowe MANUFAKTURA w £odzi
39. Centrum Handlowe Tesco w Bydgoszczy,
Grudzi¹dzu i Bydgoszczy
Opolu, Rzeszowie i Krakowie
4
Szanowni Państwo
Firma A.H. sp.j. Hardt i Wspólnicy w dniu 22.05.2006 przeszła pomyślnie audit zewnętrzny recertyfikacyjny i otrzymała
certyfikat ISO 9001:2000 nr 186439 na projektowanie, produkcję i sprzedaż elementów instalacji odgromowej i uziomów
składanych. Od 1998 roku firma posiada certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa
“B” wydanym przez SIMPTEST Katowice. 31.10.2006 przeszliœmy audit recertyfikacyjny i i otrzymaliœmy prawo do
oznaczania naszych wyrobów znakiem jakoœci „B”. Obydwa certyfikaty wa¿ne s¹ do 2009 roku.
Nadmieniamy że jako jedyna firma w Polsce narzuciliśmy sobie pokrycie galwaniczne o grubości minimum 12 mikronów
i obróbkę chromianową żółtą (C). Elementy cynkowane elektrolitycznie s¹ zgodne z zaleceniami PN-EN 12329:2002
(Ochrona metali przed korozj¹. Elektrolityczne pow³oki cynkowe z dodatkow¹ obróbk¹ na ¿elazie lub stali). Od 2003
posiadamy własną galwanizerię pracującą na najnowszej technologii i chemii trzeciej generacji która ułatwia nam
utrzymanie wysokich parametrów antykorozyjnych. Stosujemy również dodatkowe uszczelnienie powłoki cynkowej
warstwą organicznego filmu polimerowego o wyjątkowej odporności na korozję (Fe/Zn12/C/T2 wg PN-EN 1403:2002).
Wszystkie elementy cynkujemy sami - nawet œruby i nakrêtki. Do produkcji nie używamy ocynkowanych elementów
złącznych dostępnych w handlu, bo ich pokrycie galwaniczne jest dwukrotnie mniejsze. Od chwili uruchomienia w³asnej
galwanizerii iloœæ reklamacji na pokrycie galwaniczne zbli¿y³a siê do zera. Elementy cynkowane ogniowo s¹ zgodne
z zaleceniami PN-EN ISO 1461:2000 (Pow³oki cynkowe nanoszone na stal metod¹ zanurzeniow¹) oraz PN-EN
13811:2005 (Cynkowe pow³oki dyfuzyjne na wyrobach stalowych - dotyczy drobnych elementów).
Firma poleca ponad 550 odmian elementów instalacji odgromowej cynkowanych elektrolitycznie, na gor¹co,
miedzianych i mosiężnych. Na zamówienie firma wykonuje również elementy ze stali nierdzewnej. Nasze wyroby mogą
być oznaczone kodem paskowym (EAN13). Po wczeœniejszym uzgodnieniu mo¿emy niektóre wyroby pokryæ cynkiem
na gor¹co metod¹ termodyfuzyjn¹.
Firma na bie¿¹co wprowadza do produkcji nowoœci oraz zmiany technologiczne. Jest to spowodowane chêci¹ polepszenia
jakoœci ,dostosowaniem siê do istniej¹cych przepisów i wymagañ Klientów, skrócenia czasu monta¿u instalacji, a tak¿e
podniesienia estetyki produkowanych elementów. St¹d w niektórych przypadkach detale mog¹ siê ró¿nic od uprzednio
produkowanych. Nie ma to wp³ywu na ich funkcjonalnoœæ. Wszelkie nowoœci s¹ w pierwszej kolejnoœci wprowadzane
na nasz¹ stronê internetow¹ www.ah.com.pl
Znakujemy swoje produkty logiem chroni¹cym Klientów przed nabyciem podróbek. Wszystkie nasze wyroby s¹
wykonywane w przyrz¹dach - zapewnia to pe³n¹ powtarzalnoœæ elementów. Zgodnie z procedur¹ ISO 9001:2000
wystawiamy deklaracje zgodnoœci a wed³ug certyfikatu na znak „B” wystawiamy zaœwiadczenie jakoœci.
Wszystkie wykonywane przez nas elementy spełniają wymagania narzucone przez obowiązujące normy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony
dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaż, konserwacja, i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napięciu wyższym niż 1kV.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć II. Ekranowanie
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za pewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi ³ączeniowymi.
PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące uziemień
instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-EN-50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym
sprzętem informatycznym.
5
Informacje handlowe
Zamówienia złożone do godz. 10:00 – wysyłka firmą spedycyjną w tym samym dniu. Realizacja nietypowych zamówień oraz pozycji
mniej popularnych do 5 dni. Ponosimy koszty transportu od faktur powyżej 600 zł netto (bez drutu i bednarki). Ponosimy koszty
transportu drutu i bednarki od faktur powyżej 2500 zł netto. Elementy o d³ugoœci >2m wymagaj¹ uzgodnieñ transportowych i cenowych. Mamy podpisan¹ sta³¹ umowê z firm¹ spedycyjn¹ DHL.
RABATY (bez drutu i bednarki)
3% przy zakupach powyżej 1000 zł.
7% przy zakupach powyżej 3000 zł.
5% przy zakupach powyżej 1500 zł.
2% płatność gotówkowa.
Płatność przelewem przy wartości faktury min. 500 zł. netto.
Dla stałych odbiorców warunki i terminy płatności oraz transportu ustalane są indywidualnie.
Osprzęt odgromowy innego rodzaju (również wg wzorów z lat ubiegłych) możliwy do wykonania na indywidualne życzenie
zamawiającego.
Filia w Warszawie: tel/fax: (022) 424-33-20, kom: 601-514-720
Historia firmy
Firma A.H. sp.j. powstała w 1986 r. początkowo
jako firma jednoosobowa. Właściciel - Adam Hardt absolwent
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (rocznik
74) postanowił żyć na własny rachunek i rozpoczął produkcję
małych karabinków używanych do toreb, worków żeglarskich
nie. Dało nam to bezapelacyjnie pierwsze miejsce wśród polskich producentów osprzętu instalacji odgromowej. Potwierdził
to ranking ELEKTROSYSTEMÓW (nr 5/01,02,03). Obecnie
firma wprowadzając nowe narzędzia stara się zabezpieczyć
przed podróbkami (a jest ich wiele). Chroni swoje rozwiązania
itp. Rok później wykonał na zamówienie pierwsz¹ partię
złączy do instalacji odgromowej. Zakład mieścił się wówczas
w Wieliczce przy ulicy Podleśnej. Był to czas wykonywania
różnych usług mechanicznych. Firma wykonała wtedy kilka
przyczep pod samochody wyścigowe, przyczep towarowych
oraz kompletn¹ linię produkcyjn¹ rurek do przetaczania krwi tu dały znaæ o sobie lata pracy w Zakładzie Maszyn Kablowych
po ukończeniu studiów.
Sprzedaż osprzętu odgromowego rosła tak znacząco,
że firma przestawiła się wyłącznie na tê produkcję. W 1990
r. pomieszczenia produkcyjne okazały się za małe i firma
przeniosła się do Kostrza na ul. Dąbrowa 1. Nastąpiły lata
szybkiego wzrostu produkcji, zakup nowych maszyn, wymiana
narzędzi na bardziej zaawansowane technicznie, zmiana technologii wykonywanych detali. Zakup pras mimośrodowych i gilotyny do blach wyraźnie zwiększyły wydajność. Technologia i
narzędzia były zawsze mocn¹ stron¹ firmy, właściciel specjalizuje się w tej dziedzinie od czasów studiów. W Kostrzu firma
produkowała już około 100 odmian złączy i uchwytów i tam
też zapoczątkowała wykonywanie uziomów (początkowo jednolitych a później składanych). Wprowadzane zmiany technologiczne powodowały, że produkowany osprzęt był “przyjazny”
instalatorowi i dobrze zabezpieczony przed korozj¹.
Firma zaczęła zdobywać dominująca pozycję wśród
krajowych producentów elementów instalacji odgromowych.
Na początku 1997 r. nastąpiła ostatnia zmiana siedziby firmy.
Hale produkcyjne przy ul. Polonijnej 1 zapewniły ponad 5 krotne
zwiększenie powierzchni produkcyjnej. Nastąpiła wymiana
maszyn na nowsze, przybyło pras i tokarek - nowe narzędzia
sprawiły, że nasze elementy są traktowane jako najlepiej
wykonane w Polsce. Intensywne prace nad jakością owocowały
przyznaniem znaku “B” na wszystkie produkowane przez firmę
elementy. Parametry techniczne dotyczące jakości zabezpieczenia antykorozyjnego, które sobie wyznaczyliśmy (3 i 4 grupa
wg PN-ISO 4042) są na tyle zawyżone, że dotychczas żadna
z firm konkurencyjnych nie zdecydowała się na ich powtórze-
zastrzegaj¹c wzory u¿ytkowe w Urzêdzie Patentowym RP np.
uchwyt ceramiczny, dotychczas nikt na świecie nie wprowadził
do produkcji podobnych elementów. Dynamicznie rozwija się
sprzedaż uziomów składanych głównie za spraw¹ opatentowanego sposobu połączenia, jak też odejścia od miedziowania
na korzyść cynkowania ogniowego uziomów. MiedŸ i żelazo są
daleko od siebie w szeregu elektrochemicznym metali i uziom
o powłoce uszkodzonej - o co łatwo przy wbijaniu - koroduje
błyskawicznie (elektroliza). To zjawisko nie występuje przy
uziomach ocynkowanych.
Firma rozwozi towar po całej Polsce własnym transportem (mamy też podpisan¹ umowę z firm¹ kuriersk¹). Jako
jako jedyni producenci dostarczamy też towar do części dużych
domów handlowych typu PLATEFORME. Czas dostawy dla
indywidualnego klienta np. w Suwałkach nie przekracza zwykle
3 dni.
Z początkiem 2002 roku firma zainwestowała w nowy
dział sprzedaży, zdecydowanie polepszyła się obsługa klientów.
Również z początkiem 2002 roku zaczęliśmy przygotowania do
ISO 9001:2000. Audit odbył się 11.03.03r. Od tego czasu firma
posiada certyfikat ISO 9001:2000 w najszerszym zakresie tzn.
obejmuj¹cym projektowanie, produkcjê i sprzeda¿ elementów
instalacji odgromowej, uziomowej i masztów sk³adanych.
W połowie 2003 roku firma uruchomiła, w oparciu o nowoczesn¹
technologię, własny dział galwanizerni. Pozwoliło to zlikwidować
największy dotychczasowy problem, jakim była jakość powłok
galwanicznych wykonywanych dla nas przez kooperantów.
W 2004 roku wprowadzony został dodatkowy proces pokrywania detali cienkim filmem polimerowym co wyraźnie zwiększa
ich odporność antykorozyjn¹.
Firma A.H.sp.j. Hardt i Wspólnicy jest spółk¹ rodzinn¹
Adama, Marty (żony) i Pawła (syna) Hardtów. Wszystko, co
związane z produkcj¹ jest w gestii Adama Hardta, on też ma
głos decydujący w sprawach firmy. Paweł Hardt nadzoruje finanse i dokumenty firmy. W dniu 26 sierpnia 2002 firma
przekształciła się w spółkę jawn¹.
6
katalog
Szanowni Pañstwo!
Wprowadziliœmy nowy wy³¹cznie cyfrowy sposób oznaczenia wszystkich elementów. Prosimy siê nimi pos³ugiwaæ. Dla u³atwienia
w cenniku znajduje siê “œci¹ga” ze starymi numerami. Numery przy rysunkach odpowiadaj¹ wersji ocynkowanej galwanicznie lub
metod¹ zanurzeniow¹ na gor¹co, numery dla wersji miedzianej, mosiê¿nej i cynkowanej termodyfuzyjnie znajduj¹ siê tylko w tabelce.
Pe³ny numer katalogowy sk³ada siê z piêciu cyfr: dwie piersze oznaczaj¹ numer grupy (dawniej oznaczenie cyfrowe), dwie kolejne
numer wersji elementu w danej grupie (dawniej oznaczenie literowe), a ostatnia cyfra oznacza materia³ z jakiego wykonany jest detal.
0 - element niemetalowy
1 - stal ocynkowana galwanicznie lub na gor¹co metod¹ zanurzeniow¹
2 - miedŸ i mosi¹dz
3 - stal nierdzewna
4- stal cynkowana metod¹ termodyfuzyjn¹ na gor¹co
Elektroniczna wersja katalogu w formacie PDF, najnowszy cennik oraz nowoœci
znajduj¹ siê na stronie www.ah.com.pl
Ochrona odgromowa-elementy
str.
Złącza krzyżowe (nr. kat.01).....................................................................................8
Złącza przelotowe (nr. kat.02)....................................................................................9
Złącza kontrolne (probiercze)(nr.kat.03)................................................................9
Uchwyty g¹siorowe (nr.kat.04)................................................................................10
Uchwyty k¹towe (nr.kat 05)......................................................................................11
Uchwyty uniwersalne (nr.kat.06)............................................................................12
Zgrzewanie egzotermiczne......................................................................................13
Uchwyty na drut (nr.kat.07).......................................................................................14
Z³¹cza rynnowe (nr.kat.10).......................................................................................15
Elementy montowane do zbrojenia budynku (nr.kat.32)..................................16
Uchwyty proste (nr.kat.11)........................................................................................16
Uchwyty na blachê (nr.kat.08)..................................................................................17
Uchwyty dachówkowe (nr.kat.09)............................................................................18
Uchwyty przyklejane (nr.kat.12)...............................................................................20
Uchwyty naci¹gowe z blokad¹ drutu lub bez (nr.kat.13)....................................21
Kotwy (nr.kat.15)..........................................................................................................22
Z³¹cza uniwersalne (nr.kat.16).................................................................................23
Uchwyty naci¹gowe rzymskie (nr.kat.18).............................................................23
Uchwyty na rurê (nr.kat.20)......................................................................................24
Uchwyty przykrêcane na bednarkê (nr.kat.26).....................................................24
Uchwyty na rury uniwersalne (nr.kat.19)...............................................................25
Skrzynki probiercze (nr.kat.30)................................................................................26
Uchwyty na drut - plastikowe i ceramiczne (nr.kat.29)........................................26
Uziomy
Uziomy sk³adane i jednolite (nr.kat.14)....................................................................27
Uziomy sk³adane nierdzewne i kwasoodporne (nr.kat.25)...................................27
Maszty wolnostoj¹ce, klatki ochronne
i maszty ze zwodami izolowanymi
Maszty wolnostoj¹ce cynkowane ogniowo FeZnf 85(nr.kat.27).........................30
Klatki ochronne i maszty ze zwodami izolowanymi,
cynkowane ogniowo Fe/Znf85 (nr.kat.28)..............................................................33
Inne
Proœciarki rêczne (nr.kat.24)....................................................................................36
Osprzêt sieciowy (uchwyty hakowe) (nr.kat.31)......................................................36
Pokrywy kana³owe (nr.kat.33)..................................................................................37
Po³¹czenia wyrównawcze........................................................................................38
Œniego³apy (nr.kat.35)................................................................................................39
7
ochrona odgromowa- elementy
ochrona odgromowa - elementy
Złącza krzyżowe
Elementy o różnych rozmiarach służące do połączeń drut - drut, drut - bednarka i bednarka - bednarka. Wykonane
z blachy g=2mm, stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. Wersja miedziana i mosiężna ma śruby
i nakrętki mosiężne. Kombinacja miedziano - mosiężna służy do połączeń miedziano - cynkowych. Średnica drutu dla
wszystkich rodzajów Ø6÷8mm. Złącza 01051, 01061, 01131, 01141, 01151 i 01161 s¹ skręcane na śruby zamkowe
(PN-82406) co ułatwia skręcanie tylko jednym kluczem.
Na ¿¹danie elementy mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹) FeZnt
(15 i 30 µm).
nr.kat.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
FeZnt
01031
01032
01034
Złącze krzyżowe, 4xM6x20, dwie płytki, B do 30mm
01041
01042
01044
Złącze krzyżowe, 4xM6x25, trzy płytki, B do 30mm
01051
01052
01054
Złącze krzyżowe, 4xM8x20, dwie płytki, B do 40mm
01061
01062
01064
Złącze krzyżowe, 4xM8x25, trzy płytki, B do 40mm
01091
01092
01094
Złącze krzyżowe, 2xM8x16, dwie płytki, B do 20mm
01101
01102
01104
Złącze krzyżowe, 4xM8x16, dwie płytki, B do 20mm
01111
01112
01114
Złącze krzyżowe, 4xM6x20, dwie płytki, B do 30mm
01121
01122
01124
Złącze krzyżowe, 4xM6x25, trzy płytki, B do 30mm
01131
01132
01134
Złącze krzyżowe, 4xM8x20, dwie płytki, B do 40mm
01141
01142
01144
Złącze krzyżowe, 4xM8x25, trzy płytki, B do 40mm
01151
01152
01154
Złącze krzyżowe, 4xM8x20, dwie płytki, B do 30mm
01161
01162
01164
Złącze krzyżowe, 4xM8x25, trzy płytki, B do 30mm
B- szerokoϾ bednarki
8
nazwa artyku³u
Złącza przelotowe
Złącza służą do połączeń drut - drut. Średnica drutu Ø6-8mm. Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/
C/T2), miedzianej lub mosiężnej. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby i nakrętki mosiężne. Kombinacja miedziano
- mosiężna przeznaczona jest do połączeń miedziano - cynkowych. Złącza 02021 i 02031 skręcane na śruby zamkowe
(PN-82406) co ułatwia skręcanie tylko jednym kluczem.
Na ¿¹danie elementy mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹) FeZnt
(15 i 30 µm).
nr.kat.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
FeZnt
nazwa artyku³u
02011
02012
02014
Złącze przelotowe, 2xM8x10, Ø9mm
02021
02022
02024
Złącze przelotowe, pojedyncze, 2xM8x20
02031
02032
02034
Złącze przelotowe, podwójne, 2xM8x30
02041
02042
02044
Złącze przelotowe, 4xM8x10, Ø9mm
Złącza kontrolne (probiercze)
Złącza o różnych rozmiarach służące do sprawnego pomiaru rezystancji. Średnica drutu Ø6-8mm. Wykonane z blachy
g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby i nakrętki
mosiężne. Kombinacja miedziano - mosiężna przeznaczona jest do połączeń miedziano - cynkowych. Niektóre złącza
są skręcane na śruby zamkowe (PN-82406) co ułatwia skręcanie tylko jednym kluczem.
Na ¿¹danie elementy mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹) FeZnt
(15 i 30 µm).
nr.kat.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu(Mo)
FeZnt
03021
03022
03024
Złącze kontrolne, 4xM6x16, B do 30mm
03031
03032
03034
Złącze kontrolne, 4xM8x20, B do 40mm
03051
03052
03054
Złącze kontrolne, 4xM8x16, B do 40mm
nazwa artyku³u
B- szerokoϾ bednarki
9
Uchwyty g¹siorowe
Dla najczęściej spotykanych gąsiorów ceramicznych już ułożonych lub montowanych w czasie układania dachu
(np. Braas, Muller) oraz na kalenicę pokrytą blachą. Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2),
miedzianej lub mosiężnej. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby i nakrętki mosiężne. Śruba łącząca M6x30. Dostosowane
do drutu Ø6 - 8mm.
Wersja z zaczepem pozwala na montowanie na różnych szerokościach blach i gąsiorów. Mocowanie drutu przez
zagięcie zacisku blaszką, na dwie śruby M5x10 lub uchwytem plastikowym (P). Uchwyty na gąsiory ceramiczne
doginamy według siedmiu wzorów umieszczonych na koñcu katalogu lub wed³ug wzoru dostarczonego nam przez
klienta profilu. W zamówieniu proszê podaæ do jakiego profilu mamy dogi¹æ uchwyt g¹siorowy. Wersja 04011, 04201,
04211, 04241 i 04271 posiada plastikowy uchwyt do mocowania drutu 4cm nad podłożem, wersje 04201, 04211
oraz 04241 maj¹ regulowany rozstaw ramion. 04201 polecamy na wszelkie gąsiory ceramiczne zaś 04241 na dachy
blaszane. Wersje 04181, 04191, 04211, 04251, 04261 posiadają przestawne końcówki - można je montować na
gąsiorach różnej wielkości. Litera H oznacza wysokość prowadzenia drutu nad podłożem.
10
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
04011
04012
Uchwyt gąsiorowy P, H= 4cm, Braas
04021
04022
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, profilujemy wg wzorów
04031
04032
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzorów
04041
04042
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, profilujemy wg wzorów, 2xM5x10
04051
04052
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzorów, 2xM5x10
04061
04062
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm
04071
04072
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm
04081
04082
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, 2xM5x10
04091
04092
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, 2xM5x10
04101
04102
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm
nazwa artyku³u
04111
04112
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm
04121
04122
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, 2xM5x10
04131
04132
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, 2xM5x10
04141
04142
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, profilujemy wg wzorów, 2xM5x10
04151
04152
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzorów, 2xM5x10
04161
04162
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, profilujemy wg wzorów
04171
04172
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, profilujemy wg wzorów
04181
04182
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, uniwersalny
04191
04192
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, uniwersalny
04201
04202
Uchwyt gąsiorowy P, uniwersalny, H= 4cm
04211
04212
Uchwyt g¹siorowy P, uniwersalny, H= 4cm
04221
04222
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, Braas
04231
04232
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, Braas
04241
04242
Uchwyt gąsiorowy P, uniwersalny, H= 4cm
04251
04252
Uchwyt gąsiorowy, H= 8cm, uniwersalny, 2xM5x10
04261
04262
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, uniwersalny, 2xM5x10
04271
04272
Uchwyt gąsiorowy P, Muller
04281
04282
Uchwyt gąsiorowy, H= 9cm, uniwersalny
04291
04292
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, uniwersalny
04301
04302
Uchwyt gąsiorowy, H= 9cm, uniwersalny
04311
04312
Uchwyt gąsiorowy, H= 10cm, uniwersalny
wg wzory na 40 str. katalogu
wg wzory na 40 str. katalogu
Uchwyty k¹towe
Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. Średnica drutu Ø6 - 8mm.
W wersji miedzianej i mosiężnej śruby mosiężne. Mocowanie drutu przez zagięcie zacisku lub blaszk¹ na dwie
śruby M5x10. Otwory w podstawie są dopasowane do nitów zrywanych Ø5mm lub kołków rozporowych Ø10mm
(otwór Ø7mm).
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
05011
05012
Uchwyt kątowy, H= 6cm,
05021
05022
Uchwyt kątowy, H= 6cm, 2xM5x10
05031
05032
Uchwyt kątowy, H= 8cm,
05041
05042
Uchwyt kątowy, H= 8cm, 2xM5x10
05051
05052
Uchwyt kątowy, H= 15cm,
05061
05062
Uchwyt kątowy, H= 15cm, 2xM5x10
05071
05072
Uchwyt kątowy, H= 7cm, wersja skręcona,
05081
05082
Uchwyt kątowy, H= 7cm, wersja skręcona, 2xM5x10
05091
05092
Uchwyt kątowy, H= 14cm, wersja skręcona
05101
05102
Uchwyt kątowy, H= 14cm, wersja skręcona, 2xM5x10
11
Uchwyty uniwersalne
Uchwyty służą do prowadzenia drutu lub bednarki. Różne długości pozwalają mocować je na ścianach z grubą warstwą
ocieplającą. Istniej¹ wersje wbijane i wkręcane. Wersja wbijana ma kute ostrze. Wersja miedziana ma pręt i śruby
mosiężne. Wykonane z pręta ciągnionego Ø7mm (do L= 25cm) i Ø8mm (L= 50cm) oraz blachy g=2,0mm i 2,5mm.
Powłoka Fe/Zn12/C/T2. Kołek 29050 Ø12mm. Średnica drutu Ø6 - 8mm.
B - szerokość bednarki.
L - długość uchwytu do podstawy prowadzenia drutu.
12
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
06011
06012
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 30mm, wersja wbijana, 1xM5x12
06021
06022
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 30mm, wersja wbijana, 1xM5x12
06031
06032
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 30mm, wersja wbijana, 1xM5x12
06041
06042
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 30mm, wersja wbijana, 1xM5x12
06051
06052
Uchwyt uniwersalny, L= 50cm, B do 30mm, wersja wbijana, 1xM5x12
06061
06062
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 50mm, wersja wbijana, 2xM6x16
06071
06072
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 50mm, wersja wbijana, 2xM6x16
06091
06092
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 20mm, wersja wbijana, 4xM8x16
06101
06102
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 20mm, wersja wbijana, 4xM8x16
06111
06112
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 20mm, wersja wbijana, 4xM8x16
06121
06122
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 30mm, wersja wkręcana, 1xM5x12
06131
06132
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 30mm, wersja wkręcana, 1xM5x12
06141
06142
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 30mm, wersja wkręcana, 1xM5x12
06151
06152
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 30mm, wersja wkręcana, 1xM5x12
06161
06162
Uchwyt uniwersalny, L= 50cm, B do 30mm, wersja wkręcana, 1xM5x12
06171
06172
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 50mm, wersja wkręcana, 2xM6x16
06181
06182
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 50mm, wersja wkręcana, 2xM6x16
06191
06192
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 20mm, wersja wkręcana, 4xM8x16
06201
06202
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 20mm, wersja wkręcana, 4xM8x16
06211
06212
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 20mm, wersja wkręcana, 4xM8x16
06221
06222
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 20mm, wersja wkręcana, 4xM8x16
06231
06232
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 30mm, wersja wbijana, 2xM5x10
06241
06242
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 30mm, wersja wbijana, 2xM5x10
06251
06252
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 30mm, wersja wbijana, 2xM5x10
06261
06262
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 30mm, wersja wbijana, 2xM5x10
06271
06272
Uchwyt uniwersalny, L= 50cm, B do 30mm, wersja wbijana, 2xM5x10
06281
06282
Uchwyt uniwersalny, L= 8cm, B do 30mm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
06291
06292
Uchwyt uniwersalny, L= 12cm, B do 30mm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
06301
06302
Uchwyt uniwersalny, L= 18cm, B do 30mm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
06311
06312
Uchwyt uniwersalny, L= 25cm, B do 30mm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
06321
06322
Uchwyt uniwersalny, L= 50cm, B do 30mm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
Zgrzewanie egzotermiczne
Połączenia egzotermiczne technologią SOLDAL firmy EKE lub ERICO dla połączenia uziomu pionowego prętowego
(poz.14) z bednarką 25x4mm lub 30x4mm. Połączenia te w grafitowych formach wykonuje nasza wyspecjalizowana
komórka. Proces spawania SOLDAL wykorzystuje reakcję egzotermiczną polegającą na redukcji tlenku metalu przez
aluminium. Spawane materiały są nadtapiane, czego rezultatem jest połączenie mechaniczne i elektryczne wykonane
ze stopu metali łączonych i z metali wchodzących w skład proszku spawalniczego. Takie spawanie posiada liczne
zalety:
- jest całkowicie odporne na korozję
- parametry elektryczne są lepsze od innych rodzajów połączeń: mechanicznych, zaciskowych itp.
- optymalne parametry mechaniczne
- brak negatywnych efektów elektrycznych spowodowanych stykiem różnych metali
UWAGA: Po³¹czenie dobierane jest indywidualnie,
musimy wczeœniej wykonaæ formy.
Prosimy o wczeœniejsze zg³oszenie.
13
Uchwyty na drut
Dostępne w różnych długościach oraz w wersji wbijanej i wkręcanej. Wersja wbijana ma kute ostrze. Wykonane
z pręta ciągnionego Ø7mm (do L= 25cm) i Ø8mm (L= 50cm) oraz blachy g=2,0mm i 2,5mm. Powłoka Fe/Zn12/C/
T2. Kołek 29050 Ø12mm. Średnica drutu Ø6 - 8mm. Mocowanie drutu możliwe wyprofilowan¹ p³ytk¹ ze śrubami
M5x10. Wersja miedziana ma pręt i śruby mosiężne. Możliwoœæ mocowania na ścianach z grubą warstwą ocieplająca.
L - długość uchwytu do podstawy mocowania drutu.
14
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
07061
07062
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07071
07072
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07081
07082
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07091
07092
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07101
07102
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07111
07112
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wkręcana, 2xM5x10
07121
07122
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wkręcana, 2xM5x10
07131
07132
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wkręcana, 2xM5x10
07141
07142
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wkręcana, 2xM5x10
07151
07152
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wkręcana, 2xM5x10
07161
07162
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07171
07172
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07181
07182
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07191
07192
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07201
07202
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07211
07212
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07221
07222
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07231
07232
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07241
07242
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07251
07252
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wbijana, 2xM5x10
07261
07262
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07271
07272
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07281
07282
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07291
07292
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07301
07302
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07311
07312
Uchwyt na drut, L= 8cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07321
07322
Uchwyt na drut, L= 12cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07331
07332
Uchwyt na drut, L= 18cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07341
07342
Uchwyt na drut, L= 25cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
07351
07352
Uchwyt na drut, L= 50cm, wersja wkrêcana, 2xM5x10
nazwa artyku³u
Z³¹cza rynnowe
Do połączenia rynny z drutem odgromowym. Średnica drutu Ø6 - 8mm. Wykonane z blachy g=1,8mm oraz 2,0mm i
2,5mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby i nakrętki
mosiężne. Skręcane na śruby zamkowe (PN-82406) co ułatwia skręcanie tylko jednym kluczem.
Sprawdź! Do umocowania drutu wzdłuż lub w poprzek rynny mogą służyć też uchwyty 08051 oraz 08061.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
10011
10012
nazwa artyku³u
Z³¹cze rynnowe, 2xM5x10, 1xM8X30
15
Elementy montowane do zbrojenia budynku
Grzybek montuje siê na dachach parkingowych. Kapelusz grzybka mo¿emy na ¿¹danie klienta cynkowaæ ogiowo.
Przy³¹cze uziemiaj¹ce spawa siê do zbrojenia budynku. Standartem jest pow³oka Fe/Zn12/C/T2.
Na ¿¹danie elementy mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹) FeZnt
(15 i 30 µm).
numer
katalogowy
nr.kat.
FeZnt
nazwa artyku³u
32011
32014
Grzybek, Ø80mm, FeZn25, 4xM8x25, B do 30mm, 1xM12
32021
32024
Po³¹czenie uziemiaj¹ce, Ø127mm+ pokrywka, M12, FeZn12
32031
32034
Po³¹czenie uziemiaj¹ce, Ø80mm, bez pokrywki, M10, FeZn12
Uchwyty proste
Do prowadzenia drutu. Różne długości. Mocowanie drutu przez zagięcie zacisku lub dokręcenie śrubami M5x10.
Montaż dostosowany do nitów zrywanych Ø5mm lub kołków rozporowych Ø10mm (środkowy otwór Ø7mm)
Wykonany z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. Średnica drutu Ø6 - 8mm.
W wersji miedzianej i mosiężnej śruby mosiężne.
16
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
11011
11012
Uchwyt prosty, H= 6cm
11021
11022
Uchwyt prosty, H= 6cm, 2xM5x10
11031
11032
Uchwyt prosty, H= 8cm
11041
11042
Uchwyt prosty, H= 8cm, 2xM5x10
11051
11052
Uchwyt prosty, H= 15cm
11061
11062
Uchwyt prosty, H= 15cm, 2xM5x10
Uchwyty na blachê
Do prowadzenia drutu na dachach blaszanych wzdłuż lub w poprzek połaci, montowane na krawędzi blachy i na tzw.
„felcach”. Wersje 08051, 08061, 08071 dobrze trzymają też na elementach konstrukcyjnych (płaskowniki, kątowniki,
itp.). Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. Wersje 08011, 0821,
08031 i 08041 skręcane s¹ śrubą M6x30. Mocowanie drutu następuje przez zagięcie zacisku lub dokręcenie zacisku
śrubami M5x10. Średnica drutu Ø6 - 8mm. Wersja miedziana i mosiężna ma śruby mosiężne. Wersja 08061 skręcana
jedn¹ śrubą zamkową M10x40 co ułatwia skręcanie jednym kluczem.
Na ¿¹danie elementy 08051 i 08061 mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹)
FeZnt (15 i 30 µm).
nr.kat.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
FeZnt
nazwa artyku³u
08011
08012
-
Uchwyt na blachę, H= 9cm
08021
08022
-
Uchwyt na blachę, H= 8cm, wersja skręcana
08031
08032
-
Uchwyt na blachę, H= 9cm, 2xM5x10
08041
08042
-
Uchwyt na blachę, H= 8cm, wersja skręcana, 2xM5x10
08051
08052
08054
Uchwyt na blachę, H= 7cm, 1xM10x30, 1xM10x20
08061
08062
08064
Uchwyt na blachę, H= 6cm, 1xM10x40
08071
08072
-
Uchwyt na blachę, H= 11cm, 1xM10x30
08091
08092
-
Uchwyt na blachê, H=4cm
H - wysokość prowadzenia drutu nad podłożem.
17
Uchwyty dachówkowe
Montowane do łaty przez przybicie lub zaczepem. Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2),
miedzianej lub mosiężnej. Na końcach dwa otwory Ø5mm i środkowy Ø7mm (wersja bez zaczepów). Standardowa
długość uchwytu wynosi L= 38cm, a wysokość H=10cm. Istnieje wersja wydłużona L= 43cm. Mocowanie drutu wzdłuż i
w poprzek połaci dachu przez zagięcie zacisku lub dokręcenie zacisku śrubami M5x10. Średnica drutu Ø6-8mm. Wersja
krótka L= 14cm dostosowana do zaczepiania o poprzedzającą dachówkę. Wersje 09131, 09141, 09241, 09331, 09341
i 09151 posiadaj¹ plastikowy uchwyt do mocowania drutu 6cm nad podłożem wzdłuż lub w poprzek dachu. Wersja
09341 jest dostosowana do dachówki Mullera. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby mosiężne.
Wersje 09291, 09301, 09311, 09321 i 09331 s¹ mocowane przez zaczepienie o krawędź dachówki a pozycje 09241,
09251, 09261, 09271 i 09281 oprócz oparcia o krawędź dachówki maja przetłoczenia ułatwiające zamknięcie „zamka”
dachówki. Przetłoczenia uniemożliwiają wysuniecie się uchwytu, a ciężar przyciskającej dachówki dodatkowo
utrudnia przemieszczenie. Jest to jedyna wersja, której stosowanie nie powoduje zwiększenia szpary miêdzy
dachówkami. Dostosowana do dachówek CREATON MAGNUM, CREATON, ROBEN, HRANICE ROMANSKA,
HRANICE FRANCUSKA. Montowane na innych typach dachówek powinny być poprzednio sprawdzone czy
uchwyt pasuje do „zamka” dachówki. Mamy możliwości nieznacznego modyfikowania kształtu zamka (Muller).
18
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
09011
09012
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm
09021
09022
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja skręcona
09031
09032
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, 2xM5x10
09041
09042
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja skręcona, 2xM5x10
09051
09052
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja z zaczepami
09061
09062
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja z zaczepami, skręcona
09071
09072
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja z zaczepami, 2xM5x10
09081
09082
Uchwyt dachówkowy, L= 38cm, H=10cm, wersja z zaczepami, skręcona, 2xM5x10
09091
09092
Uchwyt dachówkowy, L= 14cm, H=10cm, wersja z zaczepami, krótka
09101
09102
Uchwyt dachówkowy, L= 14cm, H=10cm, wersja z zaczepami, skręcona, krótka
09111
09112
Uchwyt dachówkowy, L= 14cm, H=10cm, wersja z zaczepami, krótka, 2xM5x10
09121
09122
Uchwyt dachówkowy, L= 14cm, H=10cm, wersja z zaczepami, krótka, 2xM5x10, skrêcona
09131
09132
Uchwyt dachówkowy P, L= 38cm, H=6cm
09141
09142
Uchwyt dachówkowy P, L= 43cm, H=6cm, wersja z zaczepami
09151
09152
Uchwyt dachówkowy P, L= 14cm, H=6cm, wersja z zaczepami, krótka
09161
09162
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm
09171
09172
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, wersja skręcona
09181
09182
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, 2xM5x10
09191
09192
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, skręcona, 2xM5x10
09201
09202
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, wersja z zaczepami
nazwa artyku³u
09211
09212
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, wersja z zaczepami, skręcona
09221
09222
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, wersja z zaczepami, 2xM5x10
09231
09232
Uchwyt dachówkowy, L= 43cm, H=10cm, wersja z zaczepami, skręcona, 2xM5x10
09241
09242
Uchwyt dachówkowy P, L= 10cm, H=6cm
09251
09252
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm
09261
09262
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, skrêcony
09271
09272
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, 2M5x10
09281
09282
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, skrêcony, 2M5x10
09291
09292
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm
09301
09302
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, skrêcony
09311
09312
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, 2M5x10
09321
09322
Uchwyt dachówkowy, L= 10cm, H=10cm, skrêcony, 2M5x10
09331
09332
Uchwyt dachówkowy P, L= 10cm, H=6cm
09341
09342
Uchwyt dachówkowy P, H= 6cm, Muller
19
Uchwyty przyklejane
O różnych wysokościach do prowadzenia drutu na dachach płaskich i o małym nachyleniu pokrytych blachami
powlekanymi, papą, papą termozgrzewalną itp. Mocowanie drutu przez zagięcie zacisku lub dokręcenie zacisku
śrubami M5x10. Wykonany z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej. Średnica
drutu Ø6 - 8mm. Montaż na dachu przez lepikowanie, przyklejenie (polecamy!) klejem silikonowym (wersja z otworami
w podstawie - całkowicie ocynkowana) lub przez zgrzewanie paskami papy termozgrzewalnej. Podstawa z otworami
ma wymiar 10x10cm. Wersja z czarną (nie ocynkowan¹) podstawą wyłącznie do montażu poprzez lepikowanie.
Do prowadzenia instalacji odgromowych składanych (zwijanych), służy całkowicie plastikowy uchwyt wypełniony
cementem - 12140. Mocowanie drutu uniwersalne Ø6 - 8 mm. Ten uchwyt może być również mocowany do podstawy
12150 przyklejonej paskiem papy termozgrzewalnej - wtedy jest możliwe mocowanie uchwytu na dachach stromych.
Wypełnianie cementem jest wówczas niekonieczne.
Wersja 12131 posiada plastikowy uchwyt do mocowania drutu, prowadzenie drutu 4cm nad podłożem.
Wersje 12160, 12170 i 12180 s¹ podobne do 12140 ale mocowanie drutu tylko określonej średnicy - Ø6mm, Ø8mm lub
Ø10mm. Brak wersji lekkiej (nie wypełnionej betonem).
20
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu
12011
12012
Uchwyt przyklejany, H=9cm, B do 20mm, 4xM8x16
12021
12022
Uchwyt przyklejany, H=15 cm, B do 20mm, 4xM8x16
12031
12032
Uchwyt przyklejany, z obciążeniem, H=8cm, ze złączem
12041
-
Uchwyt przyklejany, H= 9cm, podstawa czarna
12051
-
Uchwyt przyklejany, H= 9cm, podstawa czarna, 2xM5x10
12061
12062
Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 9cm
12071
12072
Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 9cm, 2xM5x10
12081
-
Uchwyt przyklejany, H= 15cm, podstawa czarna
12091
-
Uchwyt przyklejany, H= 15cm, podstawa czarna, 2xM5x10
12101
12102
Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 15cm
12111
12112
Uchwyt przyklejany, ocynk, H= 15cm, 2xM5x10
12131
12132
Uchwyt przyklejany, H= 4cm
12140
-
Uchwyt przyklejany, z obciążeniem, H=8cm
12150
-
Przyklejana podstawka do pozycji 12140
12160
-
Uchwyt H=7cm, drut Ø6mm
12170
-
Uchwyt H=7cm, drut Ø8mm
12180
-
Uchwyt H=7cm, drut Ø10mm
12190
-
Uchwyt przyklejany, H= 12cm
12201
12202
Uchwyt przyklejany, H= 14cm
12211
12212
Uchwyt przyklejany, H= 14cm, 2xM5x10
12221
12222
Uchwyt przyklejany, H= 16cm
12231
12232
Uchwyt przyklejany, H= 16cm, 2xM5x10
12241
12242
Uchwyt przyklejany, H= 23cm
12251
12252
Uchwyt przyklejany, H= 23cm, 2xM5x10
nazwa artyku³u
Uchwyty naci¹gowe z blokad¹ drutu lub bez
Różne długości - w tym również do przejścia przez tzw. „fajermurki”. Przy wszystkich długościach część gwintowana
jest jednakowa - 11cm. W uchwycie kabłąkowym docisk czterema nakrętkami M8. Gwinty œrub wykonane s¹ metodą
walcowania. Pow³oka antykorozyjna Fe/Zn12/C/T2. Stosowane głównie w instalacjach naciągowych w połączeniu z
kotwą (nr. kat.15). Przy długich naciągach należy stosować śruby z dwóch stron lub śrubę rzymską. Wersja 13082
dostosowana do naci¹gu z drutu miedzianego, uchwyt drutu i œruba zaciskowa mosiê¿na, reszta stalowa.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
13011
-
Uchwyt naciągowy, M10x110, L= 16cm
13021
-
Uchwyt naciągowy, M10x110, L= 25cm
13031
-
Uchwyt naciągowy, M10x110, L=40cm
13051
13081
nazwa artyku³u
Uchwyt naciągowy, M10x110, kabłąkowy, L=20cm, 4xM8
13082
Uchwyt naciągowy, M10x110, z blokadą, L-20cm
21
Kotwy
Wbijane lub przykręcane kołkami rozporowymi (Ø10mm). Otwory są dostosowane
do śrub naciągowych M10. Kotwy wbijane wykonane z pręta ciągnionego Ø18mm.
Na gorąco kute ostrze i spłaszczony koniec z otworem Ø10,5mm. Powłoka
Fe/Zn12/C/T2. Uchwyt przykręcany wykonany z profilu kwadratowego 16x16mm
wyginanego na gorąco posiada trzy otwory mocujące Ø7mm i spłaszczony koniec
z otworem Ø10,5mm. Nowa wersja uchwytów przykrêcanych jest narysowana w
dolnej czêœci strony. Wersja z blokadą na śrubę M10x30 zamkową ułatwia skręcanie
(blokada16021). Wersje z blokad¹ dla drutu Cu maj¹ blokadê z mosiê¿nego z³¹cza
uniwersalnego 16012 natomiast prêt stalowy jest ocynkowany.
H - Wysokość prowadzenia drutu nad podłożem.
L - Całkowita długość uchwytu
22
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
15011
-
15021
15022
Kotwa, wbijana, Ø18mm, ocynk, L= 35cm
15031
-
Kotwa, wbijana, Ø18mm, podwójna, L= 35cm
15041
-
Kotwa, wbijana, Ø18mm, L= 50cm
15051
15052
15061
-
Kotwa, wbijana, Ø18mm, podwójna, L= 50cm
15071
-
Kotwa, przykrêcana, H= 7cm
15081
15082
Kotwa, wbijana, Ø18mm, z blokadą, L= 35cm, 1xM10x30
Kotwa, wbijana, Ø18mm, z blokadą, L= 50cm, 1xM10x30
Kotwa, przykrêcana, z blokadą, H= 7cm, 1xM10x30
15091
-
15101
15102
Kotwa, przykrêcana, H= 15cm
15111
-
15121
15122
Kotwa, wbijana, Ø18mm, z blokadą, L= 70cm
15131
-
Kotwa, wbijana, Ø18mm, podwójna, L= 70cm
15141
-
Kotwa, wbijana, Ø16mm, L=34cm
15151
15152
Kotwa, wbijana, z blokad¹, Ø16mm, L=34cm
15161
-
Kotwa, wbijana, podwójna, Ø16mm, L=34cm
Kotwa, przykrêcana, z blokadą, H= 15 cm, 1xM10x30
Kotwa, wbijana, Ø18mm, ocynk, L= 70cm
Z³¹cza uniwersalne
Do połączeń drut - drut równolegle i prostopadle, oraz do połączeń drutu z blachą lub innymi elementami konstrukcji
stalowych. Wykonany z blachy g=1,8mm lub 2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej lub mosiężnej.
Średnica pręta lub drutu Ø6 - 8mm. W wersji miedzianej i mosiężnej śruby i nakrętki mosiężne. Stosowane zamkowe
śruby M10x30 ułatwiają skręcanie (nie potrzeba kontrować przy skręcaniu). Wymiary zewnętrzne 40x40mm.
Na ¿¹danie elementy mo¿emy zabezpieczyæ przed korozj¹ metod¹ cynkowan¹ na gor¹co (termodyfuzyjn¹) FeZnt
(15 i 30 µm).
nr.kat.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
FeZnt
16011
16012
16014
Złącze uniwersalne, 1xM10x30
16021
16022
16024
Złącze uniwersalne, 1xM10x30
16031
16032
16034
Złącze uniwersalne, 1xM10x30
nazwa artyku³u
Uchwyty naci¹gowe rzymskie
Stosowane głównie w instalacjach naciągowych w połączeniu z kotwami. Produkujemy również wersję miedziano mosiężna do naciągów miedzianych. W uchwycie 18042 czêœæ mocuj¹ca ze œrub¹ dociskow¹ jest mosiê¿na. Reszta
stalowa ocynkowana. Pow³oka Fe/Zn8/A oraz Fe/Zn12/C/T2.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
18011
-
Uchwyt naciągowy rzymski, M10x125
18021
-
Uchwyt naciągowy rzymski, M12x125
18031
-
Uchwyt naciągowy rzymski, kabłąkowy, M10x125, 4xM8
18041
18042
nazwa artyku³u
Uchwyt naciągowy rzymski, M10x125, stalowo - mosiężna
23
Uchwyty na rurê
Służą do połączeń wyrównawczych. Wymiary dostosowano do poszczególnych średnic rur gazowych, wodnych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Wykonane z blachy g=2mm stalowej (powłoka Fe/Zn12/C/T2), miedzianej
lub mosiężnej.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
20011
20012
nazwa artyku³u
Uchwyt na rurę, Ø12-14mm, 2xM6x16
Uchwyty przykrêcane na bednarkê
Służą do prowadzenia bednarki wzdłuż ścian lub elewacji. Wykonane z blachy stalowej g=2mm (powłoka Fe/Zn12/C/
T2) z miedzi lub mosiądzu. Poz. 26011 oraz 26021 utrzymują bednarkę po przekręceniu uchwytu i złapaniu bednarki w
wycięcia. Stosowany do bednarek o grubości do 4mm i szerokości do 40mm, prowadzi je w odstępie 15mm od podłoża.
Uchwyty 26031 i 26041 utrzymują bednarkę jeśli jej grubość jest wiêksza ni¿ 4mm i szerokości do 50mm. Odstęp od
podłoża wynosi 7mm - poz. 26031, albo 15mm - poz. 26051.
24
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
26011
26012
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 40mm, G do 4mm
26021
26022
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 40mm, G do 4mm, kołek Ø8x50mm
26031
26032
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 50mm, G > 4mm
26041
26042
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 50mm, G > 4mm, kołek Ø8x50mm
26051
26052
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 50mm, G do 6mm
26061
26062
Uchwyt przykręcany na bednarkę, B do 50mm, G do 6mm, kołek Ø8x50mm
Uchwyty na rury uniwersalne
Stosowane do połączeń wyrównawczych. Przewód > Ø4mm mocowany pod górną blaszk¹. Bardzo mocne zaciśnięcie
dwoma śrubami M5x10. Przewód < Ø4mm mocowany pod dolną blaszk¹. Wykonany z paska stalowej blachy g=1mm
perforowanej o szerokości 40mm i zróżnicowanej długości. Pozostałe części mocujące wykonane z blach o grubości
g=1,8mm oraz 2,0mm i 2,5mm. Powłoka Fe/Zn12/C/T2. Wersja miedziana ma części mocujące i śruby z mosiądzu.
nr.kat.
nr.kat.
FeZn
Cu (Mo)
nazwa artyku³u
19011
19012
Uchwyt na rury uniwersalny, Ø do 30mm
19021
19022
Uchwyt na rury uniwersalny, Ø do 92mm
19031
19032
Uchwyt na rury uniwersalny, Ø62-156mm
19041
19042
Uchwyt na rury uniwersalny, Ø124-222mm
Skrzynki probiercze
Wykonane z ABS i polipropylenu pozwalają na ukrycie złącza kontrolnego w ścianie. Studzienka 30030 wykonana
jest z ¿ywicy, umieszcza siê j¹ w ci¹gach pieszych, obci¹¿enie do 1500 kg.
Wiêcej (certyfikat) na www.ah.com.pl/informacje
nr.
kat.
nazwa artyku³u
30010
Skrzynka probiercza na elewacje, 150x150x50mm
30040
Skrzynka probiercza na elewacje, 150x150x50mm + wzmocniona pokrywka
30020
Skrzynka probiercza na elewacje, 150x150x100mm + wzmocniona pokrywka
30030
Studzienka probiercza, 250x250x60mm
30050
Skrzynka probiercza, 168x218x80-120mm (regulowana g³êbokoœæ)
Sposób monta¿u studzienki probierczej 30030
25
Uchwyty na drut - plastikowe i ceramiczne
Średnica drutu Ø6 - 8mm. Wysokość prowadzenia drutu nad podłożem 4 cm. Kolor czerwony lub brązowy.
Sprzedawany „solo”, z kołkiem rozporowym Ø10mm lub montowany na uchwyty gąsiorowe (poz. 04) i dachówkowe
(poz. 09). Element 29040 ma ceramiczną podstawkę, do której jest przykręcony plastikowy uchwyt mocujący.
Po wypełnieniu podstawki klejem (najlepiej ATLAS mrozo - i wodoodporny) można ją przyklejać na dachówkach
i gąsiorach ceramicznych. Kształt podłoża nie odgrywa wielkiej roli (płaska, wklęsła czy wypukła) należy tylko nałożyć
odpowiednią ilość kleju. Ważniejsze jest utrzymanie czystości powierzchni. Na nowych pokryciach jest to proste gdyż
przyklejamy do nowej dachówki, na dachach wcześniej pokrytych należy oczyścić miejsce połączenia szczotką drucianą
i odtłuścić. Podstawka ceramiczna z czerwonej lub brązowej (na zamówienie) gliny.
Uchwyt plastikowo - ceramiczny jest bardzo trwa³y. Czêœæ z plastiku jest produkowana z dodatkiem substancji
zabezpieczaj¹cej przed przedwczesnym starzeniem siê pod wp³ywem promieni s³onecznych a czêœæ ceramiczna
wypalana jest identycznie jak dachówki. W po³¹czeniu z klejem ATLAS pozwala zapomnieæ o konserwacji.
UWAGA: Nie nale¿y malowaæ ceramicznych podstawek!
nr.kat.
26
nazwa artyku³u
29010
Uchwyt na drut, H= 4cm
29020
Uchwyt na drut, H= 4cm z kołkiem rozp. Ø10x60mm
29030
Uchwyt na drut, H= 4cm z kołkiem rozp. Ø10x100mm
29040
Uchwyt na drut, H= 6cm, ceramiczny czerwony
29050
Koszulka, Ø12x60mm
29070
Uchwyt na drut, H= 6cm ceramiczny brązowy
uziomy
uziomy
Uziomy sk³adane i jednolite
O małej średnicy zewnętrznej jednakowej na całej długości uziomu, a co za tym idzie łatwo pogrążalne. Każda
następna przedłużka wciskana jest na poprzednią gwarantując doskonałe połączenie elektryczne i mechaniczne.
W przypadku uziomów cynkowanych elektrolitycznie jest to połączenie walcowe, a w uziomach cynkowanych
ogniowo za pomocą stożka samohamownego (Morse’a), który jest znanym od kilkudziesięciu lat sposobem na trwałe
połączenia mechaniczne jak np. wiertła i frezy z gniazdem obrabiarki.
Odpowiedni zakres tolerancji wymiarowych powoduje, że połączenie następuje w czasie kilku pierwszych sekund pracy
młota, jest trwałe i szczelne. Odchylenie od pionu nie powoduje pęknięcia uziomu ani rozszczelnienia połączenia
elektrycznego. Uziom prowadzący (wbijany) ma kute ostrze, co wzupełności wystarcza do powszechnie stosowanych
głębokości pogrążania.
Wszystkie nowo wprowadzone uziomy cynkowane ogniowo (zgodnie z PN-EN ISO 1461) mają warstwę cynku
nie mniejszą niż 85µm. Tak samo są cynkowane maszty oraz NOWOŚĆ - przyłącze z bednarką (30x4x3000mm)
pozwalające na błyskawiczne połączenie uziomu z bednarką (uderzenie młotkiem). Nie występuje w tym
przypadku złącze uziomowe skręcane, ani kłopot z uszczelnianiem takiego złącza. Stosujemy również przyłącze
ze złączem krzyżowym mocowane do uziomu identycznie jak przedłużka - poprzez uderzenie młotkiem. Średnica
uziomu 16mm i 18mm. pozwala na stosowanie zwykłych młotów udarowych i nie wymaga specjalistycznego
sprzętu do pogrążania. W ofercie mamy równie¿ przyrząd do pogrążania uziomów z końcówką SDS-MAX.
Brak złączek oprócz zmniejszenia kosztów i łatwiejszego wbijania uziomu pozwala wyeliminować wilgoć w
miejscach połączenia śruba - nakrętka, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko powstawania ognisk korozji.
Powtarzalne wymiary gwarantują wbijanie następnych przedłużek aż do uzyskania wymaganej rezystancji.
Oprócz uziomów cynkowanych ogniowo zostawiliśmy w programie produkcyjnym dotychczasowe uziomy
cynkowane elektrolitycznie Fe/Zn12/C/T2. Złącza w wersji ocynkowanej lub miedziano-mosiężnej
(przeznaczone dla połączeń Cu-Zn) maja zewnętrzne wymiary jak złącza krzyżowe (poz. 01). Pierwsze
nakrętki służą do zaciśnięcia płytek wokół podtoczonej części uziomu, pozostałymi mocujemy drut lub
bednarkę. Proponujemy dwa rodzaje złącz: mniejsze na cztery śruby M6x40 do mocowania drutu lub
bednarki o szer. do 30mm i większe na cztery śruby M8x40 mocujące bednarkę o szerokości do 40mm.
Zalety uziomów naszej produkcji:
sposób połączenia - stożek Morse’a, na wcisk, trwałe połączenie mechaniczne i elektryczne wyraźnie górujące nad
połączeniem gwintowanym lub za pomocą obcego wypełniacza (ołów). Brak złączek zmniejsza cenę uziomu.
jednakowa średnica - możliwość pomiaru rezystancji w czasie pogrążania (pomiar niewykonalny w czasie pogrążania
uziomu ze złączkami)
kute na gorąco ostrze - brak osobnego grotu zmniejsza cenę uziomu, kute ostrze w zupełności wystarcza do
obecnie zalecanych głębokości.
przyłącze z bednarką - eliminuje koszty złącza uziomowego i odcinka bednarki do złącza kontrolnego, zapewnia
trwałe połączenie bednarki z uziomem, nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
łatwość pogrążania - małe średnice wymagają zwykłych młotów udarowych, nie są potrzebne specjalistyczne
urządzenia do pogrążania.
wiêcej o uziomach na www.ah.com.pl/informacje
Uziomy sk³adane nierdzewne i kwasoodporne
Uziomy o konstrukcji identycznej jak uziomy cynkowane elektrolitycznie 14191 - 14221 z zamkiem walcowym.
27
nr.
kat.
nazwa artyku³u
UZIOMY SKŁADANE cynkowane ogniowo FeZnf 85 - zamek stożkowy
14011
Uziom wbijany, Ø16x1500mm, 2,4kg
14021
Uziom przedłużka, Ø16x1500mm, 2,4kg
14031
Grot, zamek stożkowy, Ø18mm, cynkowany elektrolitycznie Fe/Zn12/C/T2
14041
Uziom przedłużka, Ø18x1500mm, 3kg
14051
Uziom przedłużka, Ø18x2000mm, 4kg
14061
Przyłącze z przyspawan¹ bednarką 30x4x3000mm, 3,1kg
14071
Pobijak z otworem stożkowym
14081
Uziom przedłużka, Ø16x2000mm, 3,1kg
14091
Uziom wbijany, Ø20x1500mm, 3,7kg
14101
Uziom przedłużka, Ø20x1500mm, 3,7kg
14111
Uziom wbijany, Ø20x2000mm, 4,9kg
14121
Uziom przedłużka, Ø20x2000mm, 4,9kg
14131
Grot, Ø20mm, cynkowany elektrolitycznie Fe/Zn12/C/T2
14151
Przy³ącze ze złączem krzyżowym, 4xM8X20, B do 30mm
14161
Przyrząd do pogrążania uziomów z końcówką SDS-MAX
14171
Uziom wbijany, Ø18x1500mm, 3kg
14181
Uziom przedłużka, Ø16x1200mm, 1,9kg - wersja podstawowa
14191
Uziom wbijany, Ø16x1200mm, 1,9kg - wersja podstawowa
14201
Uziom przedłużka, Ø18x1200mm, 2,4kg
14231
Złacze uziomowe, 4xM8x30, B do 30mm, Fe/Zn12/C/T2
14241
Złacze uziomowe, 4xM8x30, B do 40mm, Fe/Zn12/C/T2
14251
Grot, Ø18mm
14261
Pobijak
14281
Przyrząd do pogrążania uziomów z końcówką SDS-MAX
14291
Przyłącze ze złączem krzyżowym 4xM8X20, B do 30mm, Fe/Zn12/C/T2
14301
Uchwyt uziomowy T, 30x30x4x2000mm, ze złączem krzyżowym, B do 30mm, 3,8 kg
UZIOMY SKŁADANE CYNKOWANE ELEKTROLITYCZNIE Fe/Zn12/C/T2 zamek walcowy
UZIOMY JEDNOLITE cynkowane ogniowo FeZnf85
14311
Uchwyt uziomowy T, 30x30x4x2700mm, ze złączem krzyżowym, B do 30mm, 5,8 kg
14321
Uziom, Ø20x2700mm, ze złączem krzyżowym B do 30mm, 6,7kg
14331
Uziom, Ø16x2000mm, ze złączem krzyżowym B do 30mm, 3,1kg
14341
Uziom, Ø18x2000mm, ze złączem krzyżowym B do 30mm, 4,0kg
14351
Uziom, Ø18x2700mm, ze złączem krzyżowym B do 30mm, 5,4kg
UZIOMY SK£ADANE NIERDZEWNE I KWASOODPORNE
28
25013
Uziom wbijany, Ø16x1500mm, zamek walcowy, 2,3kg
25023
Uziom przedłużka, Ø18x1500mm, zamek walcowy, 3kg
25033
Uziom przedłużka, Ø16x1500mm, zamek walcowy, 2,3kg
29
maszty wolnostoj¹ce, klatki ochronne
maszty wolnostoj¹ce, klatki ochronne
i maszty ze zwodami izolowanymi
i maszty ze zwodami izolowanymi
Maszty wolnostoj¹ce cynkowane ogniowo FeZnf 85
Maszty wolnostoj¹ce stosowane s¹ w razie koniecznoœci stosowania zwodów pionowych podwy¿szonych. Proponujemy
maszty jednolite lub sk³adane z co najwy¿ej dwóch elementów. Nie stosujemy podstaw skrêcanych - s¹ ma³o sztywne.
Opracowane przez nas podstawy s¹ spawane i w ca³oœci ocynkowane ogniowo na gruboœæ min.85 µm. Mo¿na je przykrêcaæ
bezpoœrednio do pod³o¿a lub stawiaæ na obci¹¿nikach. P³yty podstawy mo¿emy przyspawaæ pod okreœlonym k¹tem
dostosowanym do pochylenia dachu - wymaga to wczeœniejszych uzgodnieñ. Od 2007 jako podk³adkê pod obci¹¿niki
stosujemy dywanik gumowy. W cenie obci¹¿nika uwzglêdniony jest dywanik gumowy. Maszty na trójnogu mo¿na ustawiaæ
na dachach lekko pochylonych, bo jest mo¿liwoœæ regulacji pionowej na œrubie obci¹¿nika. Nie nale¿y ³¹czyæ podstaw
z iglicami o wy¿szej wysokoœci ni¿ podstawa.
Maszty których czêœci sk³adowe przekraczaj¹ L= 2mb (maszty sk³adane H>4000mm) wymagaj¹ dodatkowych
uzgodnieñ transportowych, czasowych i cenowych. We wszystkich masztach do odprowadzenia zwodu u¿ywa siê
z³¹cza krzy¿owego B = 30mm. Wszystkie proponowane wolnostoj¹ce maszty s¹ bez odci¹gów. Wszystkie maszty s¹
cynkowane ogniowo FeZnf 85.
Maszty o innych wysokoœciach ni¿ podane w katalogu mo¿emy wykonaæ po uzgodniach, a zaproponowane powy¿ej
dostosowaæ do wymogów projektanta. Przy zamówieniu proszê pamiêtaæ, ¿e krótkie maszty zwykle posiadamy na
magazynie ale pozosta³e wykonujemy na zamówienia, a cynkowanie ogniowe trwa kilka dni. Maszty z odci¹gami
mo¿emy produkowaæ na zamówienie - wycofane z katalogu ze wzglêdu na brak zainteresowania. W cenie masztu
z obci¹¿nikami s¹ œruby s³u¿¹ce do przykrêcenia masztu do obci¹¿nika.
nr.
kat.
nazwa artyku³u
IGLICE
27021
Iglica, Ø10mm, L=1500mm, gwint M10
27031
Iglica, Ø12mm, L=2000mm, gwint M12
27041
Iglica, Ø18/Ø12/Ø8mm, L=3500mm, gwint M16
27341
Iglica, Ø12/Ø8mm, L=2500mm, gwint M12
27351
Iglica, Ø12/Ø8mm, L=3000mm, gwint M12
IGLICE KOMINOWE
27291
Iglica kominowa, Ø10mm, L=900mm, (płyta 142x142x3mm)
27301
Iglica kominowa, Ø10mm, L=1400mm, (płyta 142x142x3mm)
27311
Iglica kominowa, Ø12mm, L=1900mm, (płyta 200x200x3mm)
27321
Iglica kominowa, Ø12/Ø8mm, L=2500mm, (płyta 200x200x4mm)
27051
Podstawa, H= 1500mm, Ø18x1500mm, (płyta 142x142x4mm)
27061
Podstawa, H=2000mm, Ø18x2000mm, (płyta 200x200x5mm)
27071
Podstawa, H=3000mm, Ø18x3000mm, (na trójnogu), M12
27091
Podstawa, H=3500mm, Ø33x3500mm, (na trójnogu), M18
27101
Podstawa, H=3500mm, Ø42x3500mm, (na trójnogu), M18
27120
Obciążnik, 35x35x5cm, (1 otwór) - 15kg z podk³adk¹ i œrub¹ mocuj¹c¹
27130
Obciążnik, 35x35x5cm, (4 otwory, z ko³kami rozporowymi, rozstaw otworów do p³ytki 142x142mm) - 15kg
27140
Obciażnik, 50x50x6cm, (1 otwór) - 35kg z œrub¹ i nakrêtkami
27150
Obciażnik, 50x50x6cm, (4 otwory, z ko³kami rozporowymi, rozstaw otworów do p³ytki 200x200mm) - 35kg
27160
Obciażnik, 50x50x11cm, (27150+27120) (1 otwór) - 50kg z œrub¹ i nakrêtkami
27170
Obciażnik, 50x50x12cm, (2x27140) (1 otwór) - 70kg z œrub¹ i nakrêtkami
PODSTAWY
OBCI¥¯NIKI
30
MASZTY WOLNOSTOJ¥CE
27181
H=1000mm, jednolity, Ø8x1000mm, (p³yta 142x142x3mm), obci¹¿nik 27130
27191
H=1500mm, jednolity, Ø10x1500mm, (p³yta 142x142x3mm), obci¹¿nik 27130
27201
H=2000mm, jednolity, Ø12x2000mm, (p³yta 142x142x4mm), obci¹¿nik 27130
27211
H=3000mm, jednolity, Ø16/Ø10mm, (p³yta 142x142x4mm), obci¹¿nik 27130
27221
H=3000mm, sk³adany, 27051+27021, (p³yta 142x142x4mm), obci¹¿nik 27130
27231
H=4000mm, jednolity, Ø18/Ø12mm, (p³yta 200x200x5mm), obci¹¿nik 27150
27241
H=4000mm, sk³adany, 27061+27031, (p³yta 200x200x5mm), obci¹¿nik 27150
27251
H=5000mm, sk³adany, 27071+27031, trójnóg, obci¹¿niki 27120
27261
H=6000mm, sk³adany, 27071+27351, trójnóg, obci¹¿niki 27140
27271
H=7000mm, sk³adany, 27091+27041, trójnóg, obci¹¿niki 27160
27281
H=8000mm, sk³adany, 27101+27351+przed³u¿ka Ø18x1500mm, trójnóg, obci¹¿niki 27170
31
32
Klatki ochronne i maszty ze zwodami izolowanymi, cynkowane ogniowo Fe/Znf85
Gdy trzeba chroniæ urz¹dzenia umiejscowione na dachu (np. klimatyzatory) mo¿na stosowaæ klatki ochronne.
Proponowane przez nas rozwi¹zanie oparte jest na masztach na trójnogu i ciê¿szych obci¹¿nikach ni¿ na masztach
wolnostoj¹cych a klatkê o wysokoœci H=4600mm mo¿na najbardziej rozbudowywaæ poziomo.
Zwód poziomy ³¹cz¹cy klatki powinien byæ wykonany z linki Ø8mm. Jeœli zachodzi koniecznoœæ odsuniêcia zwodu od
chronionego urz¹dzenia (zapobieganie przeskokom iskry) stosujemy maszty ze zwodami izolowanymi. Mo¿emy je
stosowaæ tu¿ obok albo na chronionym obiekcie - pozwala to na stosowanie ni¿szych masztów.
Podstawê mo¿na przymocowaæ bezpoœrednio do chronionego urz¹dzenia za pomoc¹ uchwytów, których rodzaj,
wielkoœæ i sposób po³¹czenia jest ka¿dorazowo uzgadniany z wykonawc¹.
numer
katalogowy
nazwa artyku³u
28011
Przed³u¿ka, Ø12x1000mm ze z³¹czem 01101
28021
Z³¹cze 01101 ze œrub¹
28031
Klatka, 4x4x3m, wolnostoj¹ca, 4x(27071+28021)+12x27140, rozpiêtoœæ do 4m, H=3m
28041
Klatka, 5x5x3,6m, wolnostoj¹ca, 4x(27091+28021)+12x27160, rozpiêtoœæ do 5m, H =3,6m
28051
Klatka, 6x6x4,6m, wolnostoj¹ca, 4x(27101+28011)+12x27170, rozpiêtoœæ do 6m, H=4,6m
MASZTY ZE ZWODAMI IZOLOWANYMI
28060
Wspornik izolowany, L=750mm, z uchwytem
28070
Rura polipropylenowa, Ø25x750mm
28081
Iglica, Ø8x500mm
28090
H=800mm, (28060+27120+29010)
28101
H=2800mm, (27051+M18+28070+28081+2x28060) obci¹¿nik 27150
28111
H=3300mm, (27061+2xM18+28070+28081+2x28060) obci¹¿nik 27150
28121
H=4300mm, trójnóg, (27071+3xM18+28070+28081+3x28060) + obci¹¿niki 3x27120
28131
Maszt, H=4800mm, trójnóg, (27091+28070+28081+4x28060) obci¹¿niki 3x27150
28141
H=6800mm, trójnóg, 27101+2xM18+28070+28081+5x28060 +przed³u¿ka Ø18x2000mm + obci¹¿niki 3x27160
28151
H=7800, trójnóg, 27101+2xM18+28070+28081+6x28060 +przed³u¿ka Ø18x3000mm + obci¹¿niki 3x27170
33
34
35
inne
inne
Proœciarki rêczne
Przyrząd do prostowania drutu odgromowego Ø6 - 8mm. z rêcznym napêdem. Możliwość regulacji pozwala na szybkie
do stosowanie przyrządu do odpowiedniej średnicy. Zabezpieczenie - ocynk elektrolityczny Fe/Zn12/C/T2. Wszystkie
prościarki wykonywane są wyłącznie na zamówienie. Wszystkie ko³a s¹ na krytych ³o¿yskach tocznych.
Instrukcja u¿ytkowania:
Odkrêciæ górne œruby reguluj¹ce docisk, wprowadziæ drut miêdzy rolki z boku tak aby wystawa³ z drugiej strony proœciarki,
dokrêciæ lekko œruby regulacyjne. Sprawdziæ jak prostuje sie drut, ewentualnie lekko docisn¹æ œruby. Przy nastêpnym
odcinku drutu wszystkie czynnoœci powtarzamy od pocz¹tku.
UWAGA: Nie dociskaæ zbytnio œrub regulacyjnych. Proœciarki s³u¿¹ do prostowania drutu w krêgach.
Druty bardziej pogiête prostowaæ w kilku przejœciach.
nr.kat.
FeZn
nazwa artyku³u
24021
Prościarka ręczna do drutu - 9 rolek, pionowa, z napędem ręcznym
24041
Prościarka ręczna do drutu - 5 rolek, pionowa, z napędem ręcznym
Osprzêt sieciowy (uchwyty hakowe)
Uchwyty hakowe M16 i haki naciągowe M16 - to część osprzętu sieciowego - służą do zawieszania uchwytów
przelotowych i odciągowych. Zabezpieczone Fe/Zn12/C/T2 lub FeZnt (cynkowane na gor¹co termodyfuzyjnie)
nr.kat.
36
FeZn
nazwa artyku³u
31011
Uchwyt hakowy, M16x215mm
31021
Uchwyt hakowy, M16x250mm
31031
Uchwyt hakowy, M16x300mm
31041
Uchwyt hakowy, M16x350mm
31051
Uchwyt hakowy, M16x420mm
31061
Hak nakrętkowy, M16
31071
Uchwyt hakowy
Pokrywy kana³owe
P³yty kana³owe z ¿ywicy mog¹ s³u¿yæ do ukrycia przewodu odgromowego (bednarki) w posadzce. Ramy pod p³yty
(cynkowane ogniowo) wykonujemy wed³ug ustaleñ. Noœnoœæ p³yty 1500kg.
Wiêcej na www.ah.com.pl/informacje (certyfikat)
nr.kat.
nazwa artyku³u
33010
Pokrywa kana³owa, 400x400mm
33020
Pokrywa kana³owa, 250x250mm
37
Po³¹czenia wyrównawcze
Opaski wykonane ze stali chromianowanej (16), mosi¹dzu niklowanego (37,38,39). Taœma opaski: br¹z. Szyny
ekwipotencjalne wykonane z miedzi niklowanej (1309), mosi¹dzu niklowanego (409) lub stali ocynkowanej (SWP)
nr.kat.
nazwa artyku³u
œrednica
przewód
K-16 1/4`
opaska uziemiaj¹ca
Ø13mm
do 16mm2
stal chromowa
K-16 3/8`
opaska uziemiaj¹ca
Ø7mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 1/2`
opaska uziemiaj¹ca
Ø21mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 3/4`
opaska uziemiaj¹ca
Ø26,5mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 1`
opaska uziemiaj¹ca
Ø33,5mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 1 1/4`
opaska uziemiaj¹ca
Ø42mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 1 1/2`
opaska uziemiaj¹ca
Ø48mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 1 3,4`
opaska uziemiaj¹ca
Ø54mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 2`
opaska uziemiaj¹ca
Ø60mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-16 2 1/2`
opaska uziemiaj¹ca
Ø76mm
jak wy¿ej
stal chromowa
K-37/0
opaska uziemiaj¹ca
Ø8mm do 17,5mm
K-37/1
opaska uziemiaj¹ca
Ø17,5mm do 48mm
K-37/4
opaska uziemiaj¹ca
Ø17,5mm do 114mm
K-37/6
opaska uziemiaj¹ca
Ø17,5mm do 156mm
K-38/1
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 28mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
K-38/4
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 114mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
K-38/6
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 165mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
K-39/1
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 48mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
K-39/4
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 114mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
K-39/6
opaska uziemiaj¹ca
Ø25mm do 165 mm
jak wy¿ej
mosi¹dz niklowany+br¹z
nr.kat.
do 2x6mm2
od 25mm2
do 70mm2
mosi¹dz niklowany+br¹z
mosi¹dz niklowany+br¹z
mosi¹dz niklowany+br¹z
mosi¹dz niklowany+br¹z
nazwa artyku³u
materia³
K-1309
szyna ekwipotencjalna, 6x6 - 25mm2, 1x2,5-6mm2, 1x50mm2, B do 30x4mm lub Ø10mm
miedŸ niklowana
K-409
szyna ekwipotencjalna, 5x2,5 - 25mm2, 2x3,5 - 70mm2, B do 40x5mm lub Ø8 - 10mm
mosi¹dz niklowany
szyna ekwipotencjalna, 10x2,5 - 95mm , lub Ø3 - 10mm, B do 30x5mm
stal cynkowana
K4-SWP
38
od 1x2,5mm2
materia³
2
Œniego³apy
Śniegołapy stosuje się w celu zabezpieczenia rynien przed oberwaniem przez zsuwający się śnieg oraz aby ochronić
przechodzących obok budynków ludzi. Wykonane z blachy miedzianej lub ocynkowanej blachy stalowej z pasywacją
na kolor żółty lub oliwkowy. Grubość blachy 2,0mm. Śniegołapy można montować na dachach krytych dachówką
wkładając je pod dachówkę jednocześnie zaczepiając o niżej leżącą.
W zależności od potrzeb należy wyprostować jeden lub dwa zaczepy. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed zsuwaniem
śniegu, na 1m dachu powinny przypadać 2 śniegołapy, zaś na dachach bardziej stromych 3.
nr.kat.
FeZn
nazwa artyku³u
35011
œniego³ap
35021
œniego³ap
39
40
Ochrona odgromowa- budynki mieszkalne
41
Ochrona odgromowa- budynki przemys³owe
42
Ochrona odgromowa- budynki sakralne
43

Podobne dokumenty