dokumenty przetargowe - BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Komentarze

Transkrypt

dokumenty przetargowe - BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w
ZDW.RDW3.T11.361-1A/11 Sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki rowerowej
droga wojewódzka nr 240
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
89-500 Tuchola
ul. Przemysłowa 4
REGON 092364160, NIP 554-22-19-944
Tel.(52) 336-12-20 fax (52) 336-12-19
mail: [email protected]
Znak sprawy: ZDW.RDW3.T12.361-1A/11
DOKUMENTY PRZETARGOWE
SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z WYCINKI PRZY BUDOWIE
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DROGA WOJEWÓDZKA NR 240.
Drewno składowane na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi: 4,68 m³ - drewno
opałowe liściaste i 101,14 m³ - drewno opałowe iglaste
CPV 03 41 30 00-8
Zatwierdzono w dniu:
RDW Tuchola 1
ZDW.RDW3.T11.361-1A/11 Sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki rowerowej
droga wojewódzka nr 240
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul.
Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, e-mail [email protected] ogłasza publiczny
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki
przy budowie ścieżki rowerowej droga wojewódzka nr 240 administrowanej przez Rejon
Dróg Wojewódzkich w Tucholi.
2. Postępowanie dotyczące sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki
rowerowej droga wojewódzka nr 240 administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w
Tucholi prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybie gospodarowania składnikami majątku
ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i
gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957).
3. Drewno składowane na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4,
89-500 Tuchola:
- drewno opałowe liściaste -4,68 m³
- drewno opałowe iglaste -101,14 m³
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. W przypadku gdy oferentem jest firma do oferty należy dołączyć aktualny wypis z
sądowego rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania
ofert.
6. Dokument, o którym mowa w punkcie 5 oferent przedstawi w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta.
7. W przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna do oferty należy dołączyć kserokopię
dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się
w formie pisemnej. Jeżeli kupujący złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie
jego oferty zostaną odrzucone. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych
dokumentów.
- kupujący zamieszcza ofertę w kopercie oznaczoną nazwą i adresem sprzedającego
oraz opisaną w następujący sposób:
Sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki
rowerowej droga wojewódzka nr 240
nie otwierać przed 11.10.2011r. godz.900 .
Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.
-
wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi kupujący,
niezależnie od wyniku postępowania.
zaleca się aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
zapoznaniem się z przedmiotem sprzedaży.
zapoznanie się ze wzorem umowy dostępnym w siedzibie Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Tucholi
RDW Tuchola 2
ZDW.RDW3.T11.361-1A/11 Sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki rowerowej
droga wojewódzka nr 240
9. Oferty należy składać w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tucholi przy ul. Przemysłowa 4,
pokój nr: 3
do dnia 11.10.2011r do godz. 845
10. Cena wywoławcza 1 m³ drewna opałowego liściastego: 67,60 zł netto + 8%VAT = 73,00
zł brutto
Cena wywoławcza 1 m³ drewna opałowego iglastego: 43,52 zł netto + 8%VAT = 47,00
zł brutto
CENA OFERTY NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA OD CENY WYWOŁAWCZEJ PODANEJ W OGŁOSZENIU.
OFERTY Z CENĄ NIŻSZĄ ZOSTANĄ ODRZUCONE.
11.Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
zaoferują tę samą cenę.
13. Sprzedający nie żąda wadium.
14. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie kupującego. Nabywca
zobowiązany jest do posprzątania miejsca składowania.
15. Drewno należy odebrać w ciągu 7 dni od daty uregulowania należności na wskazany
przez sprzedającego rachunek bankowy, nie później niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
17. Osobą uprawnioną do kontaktów i udzielania informacji jest p. Janusz Dąbka tel. 52 33
612 20, w. 20
RDW Tuchola 3