roczny plan pracy na rok szkolny 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

roczny plan pracy na rok szkolny 2016/2017
ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Publicznego Przedszkola w Szczepanowie
im.św. Jana Pawła II
Tytuł: Moja mała i duża Ojczyzna
Zadanie -Przedszkolak poznaje swoją Ojczyznę i swój region
Cele ogólne:
- rozwijanie u dzieci poczucia przynależności narodowej , patriotyzmu i wyrabianie więzi z
najbliższym środowiskiem " małą Ojczyzną"
-wzbogacanie wiedzy geograficzno – przyrodniczej o regionie i Polsce
-kształtowanie u dzieci postawy prospołecznej
Cele szczegółowe:
-wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
-wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i środowiskiem lokalnym
-rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
-uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego
dziedzictwa,
-kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i
akceptację tradycji innych regionów
Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej
LP
Formy realizacji zadania
1
Dzień Ojczyzny -Przeprowadzenie
cyklu zajęć z zakresu
poznawania polskich symboli
narodowych ,mapy Polski, stolicy
oraz charakterystycznych
wytworów kultury
(np. wybrane wiersze i piosenki
patriotyczne )
Zorganizowanie:
-Święta Niepodległości i
Dnia Flagi Narodowej
2
Osoby
odpowiedzialne
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
J. Migda
Terminy
Październik
2016
-listopad
2016
kwiecień maj 2017
K. Kocoł
M. Ducinowska
listopad
2016
J. Migda
K. Kocoł
maj 2017
Zorganizowanie "dni regionalnych
"w oddziałach propagujących
wiedzę nt. danego regionu
Październik
uwagi
- Dzień ziemniaka w mazowieckim
Dzień ślązaka
-Dzień oscypka – region górski
- Dzień muszelki – region
nadmorski
3
Poznanie regionów
krajobrazowych Polski, tradycji ,
strojów ludowych ,tańców
charakterystycznych dla
wybranych regionów
Cała Polska czyta dzieciom
wprowadzenie cyklu -Legendy
Polskie -Podczas poobiedniego
odpoczynku
Poznanie baśni, legend
związanych z powstaniem państwa
polskiego i stolicy oraz wybranych
regionów Polski
Legenda o Lechu ,Czechu i Rusie
Wars i Sawa , Bazyliszek
Legenda o królu Kraku
Legenda o Smoku Wawelskim
Legenda o Hejnale z wieży
Mariackiej
Legenda -Bursztynowa korona
Legenda o morzu Bałtyckim
zachecenie rodziców do czytania
dzieciom – comiesieczne
zapraszanie jednego rodzica do
przeczytania legendy lub baśni
dzieciom
4
Założenie kącików patriotycznoregionalnych
K. Kocoł
A.Japa
J. Migda
2016
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
grudzień
2016
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
luty 2017
K. Kocoł
A.Japa
J. Migda
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
J. Migda
B. Gicala
maj /
czerwiec
2017
Cały rok
szkolny
2016/2017
-prowadzenie zajęć w kąciku
regionalnym raz w tygodniu
-Poznanie warunków życia i pracy
naszych przodków
-zbieranie różnorodnych
eksponatów i starych fotografii.
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
J. Migda
B. Gicala
Cały rok
szkolny
Prowadzenie innowacji
pedagogicznej pt" Tak bawili się
nasi dziadkowie "- wprowadzenie
gier, zabaw ,rymowanek , tańców
jakimi bawili się nasi dziadkowie i
pradziadkowie gdy byli mali.
Nawiązanie do historii naszych
przodków.
5
Poznanie historii i
zabytków wybranych miast Polski:
Cykl zajęć pod hasłem – Dzień
Miasta
-Warszawa,
-Toruń,
-Zakopane,
-Kraków,
-Trójmiasto
6
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
Październik
2016
K. Kocoł
A.Japa
J. Migda
grudzień
2016
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
K. Kocoł
A.Japa
J. Migda
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
luty 2017
marzec
2017
maj/czerwie
c2017
Poznanie własnej
miejscowości
-miejsc charakterystycznych,
-miejsce narodzin Św. Stanisława
Bazylika Św.Stanisława
Wycieczka z
K. Kocoł
A.Japa
Rok szkolny
2016/2017
Wokowic do
Szczepanowa
instytucji lokalnych
Straż Pożarna
wiosna 2017
M. Ducinowska
J. Migda
B. Gicala
Koło Gospodyń Wiejskich
Biblioteka
Dworek w Wokowicach
poprzez ,
organizowanie spotkań i
wycieczek.
7
Wewnątrzprzedszkolny konkurs
plastyczno- techniczny - Zabytki
Szczepanowa w oczach dziecka
Uwzględnienie
charaktreystycznych miejsc
miejscowości
J. Migda
M. Ducinowska
K. Kocoł
Marzec/
kwiecień
2017
K. Kocoł
A.Japa
M. Ducinowska
J. Migda
wg.
harmonogra
mu
uroczystości
8
Poznanie kultury, tradycji poprzez
uczestnictwo w obrzędach
związanych ze świętami i
uroczystościami:
-Andrzejki po Krakowsku
-Święta Bożego Narodzenia,
-Wielkanoc po góralsku-chodzenie
z Gaikiem,
śmigus-dyngus.
-świeto patrona przedszkola- Św.
Jana Pawła II
-Powitanie wiosny,
-Noc świętojańska
9
Nauka kroków tańców i piosenek
ludowych
wybranych regionów
- polka
K. Kocoł
A.Japa
- polonez
M. Ducinowska
J. Migda
- trojak
-kujawiak
10
Turniej wiedzy o Polsce –
wewnątrzprzedszkolny
"Moja Ojczyzna "
K. Kocoł
J. Migda
M. Ducinowska
Maj 2017
11
Szkolno przedszkolny przegląd
wierszy i piosenek patriotycznych
K. Kocoł
J. Migda
M. Ducinowska
Maj 2017
Dyrektor ,
M. Ducinowska
Czerwiec
2017
12
Zaproszenie do wzięcia udziału w
przeglądzie I kl. Szkoły
powszechnej
Wycieczka autokarowa
„Poznajemy Kraków i jego zabytki”
–rozbudzanie uczuć patriotycznych

Podobne dokumenty