Pytanie : - W związku z planami zakupu nowej myjni

Komentarze

Transkrypt

Pytanie : - W związku z planami zakupu nowej myjni
Pytanie : - W związku z planami zakupu nowej myjni-dezynfektora do endoskopów
nie do końca wiem czy mam rację starając się o kupno:
1) w pełni automatycznego urządzenia (pobierającego środek oraz
usunięcie go z myjni po procesie, sporządzającego roztwory robocze
preparatów,monitorującego przebieg procesu, posiadającego program
samodezynfekcji - najlepiej termicznej),
2) urządzenia pracującego z użyciem roztworów roboczych
jednorazowego użytku,
3) urządzenia mogącego pracować z użyciem koncentratów aldehydu
glutarowego (tak są dotychczas dezynfekowane endo, kolono oraz
duodenoskopy)
z użyciem programu dezynfekcji chemicznotermicznej, uzyskując działanie dezynfekcji wysokiego stopnia (ze
sporami bakterii włącznie).
Bardzo proszę o informację, czy merytorycznie ten sposób dezynfekcji
jest lepszy, niż maszynowa dezynfekcja (prowadzona nawet przez 30
dni - z użyciem pasków testowych) w gotowych 2% aldehydowych
środkach dezynfekcyjnych wielorazowego użytku, czy się mylę i
niepotrzebnie się upieram przy roztworach jednorazowego użytku.
Odpowiedź:
Zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia decydują o jakości myjni i
skuteczności procesów. Myjnia powinna być:
1. o właściwej pojemności roboczej tj. należy przede wszystkim określić liczbę
endoskopów mytych jednocześnie w jednym procesie ( nie można w jednym i
tym samym wsadzie dekontaminować endoskopów górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego)
2. automatyczna, czyli automatycznie sterująca procesem, wykonująca test
szczelności, pobierająca odpowiednie dozy środka myjącego i
dezynfekcyjnego, zawierająca czujniki kontroli przepływu płynów przez kanały
endoskopów i sygnalizująca nieprawidłowości występujące podczas procesu,
jak np. brak przepływu przez kanały, inne zakłócenia procesu;
3. myjnia powinna posiadać rejestrator parametrów z drukarką;
4. wskazane jest wyposażenie w skaner kodów naniesionych na endoskopy i
kodów pracowników wykonujących dekontaminację. Umożliwia to
identyfikację endoskopu z procesem i pracownikiem odpowiedzialnym za
proces;
5. roztwory użytkowe powinny być wyłącznie jednorazowego użytku;
6. rodzaj preparatów powinien być zgodny z zaleceniami producenta
endoskopów. Należy zwrócić uwagę, jakie składniki dezynfekcyjne dopuszcza
producent endoskopów posiadanych przez użytkownika. Większość
endoskopów może być dezynfekowana preparatami aldehydowymi;
7. preparat myjący i dezynfekcyjny muszą być kompatybilne, od jednego
producenta, a parametry ich stosowania zgodne z procesami maszynowymi
mycia i dezynfekcji;
8. ważny jest wymóg, aby podczas mycia endoskopów zapewniony był kontakt
wszystkich powierzchni z detergentem i środkiem dezynfekcyjnym, czyli aby
endoskopy nie stykały się ze sobą i ścianami myjni (bez względu na fakt, czy
w komorze dekontaminowany jest jeden czy dwa endoskopy).
9. niezbędna jest także kaseta (koszyk) do mycia akcesoriów endoskopowych;
10. myjnia powinna być wyposażona w złącza umożliwiające podłączenie
endoskopów posiadanych przez użytkownika niezależnie od producenta i
roku produkcji
11. stanowisko mycia powinno być wyposażone w system uzdatniania wody
metodą odwróconej osmozy do mycia i płukania maszynowego endoskopów
Wymóg używania preparatów jednorazowego użytku jest zgodny z zaleceniami
Europejskiego Stowarzyszenia Gastroenterologów, Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Preparaty wielokrotnego
użytku są przeznaczone do procesów manualnych i wielokrotne ich stosowanie
powoduje wymywanie zanieczyszczeń do roztworu i ponowne wprowadzanie
zanieczyszczeń do kanałów endoskopu. Walidacja i kontrola manualnych procesów
jest niemożliwa, a tym samym potwierdzenie ich jakości.
W ofertach przetargowych należy zwrócić uwagę, aby urządzenie spełniało wymogi
normy PN-EN ISO 15883 -4. Niektórzy oferenci proponują urządzenia posiadające
tylko proces dezynfekcji, albo wanny z pompką do wymuszonego przepływu środka
dezynfekcyjnego. Nie są to myjnie spełniające wymagania normy PN-EN ISO 15883 i
nie powinny być stosowane w zakładach świadczących procedury medyczne.
W sytuacji potencjalnego skażenia prionami niezbędny jest kontakt z
producentem myjni i producentem endoskopów w celu zastosowania „postępowania
nietypowego” np. zastosowania procedury (algorytmu z 8.02.2013r) f-my Olympus.
Zespół konsultantów PSSM
Elżbieta Kutrowska
Waldemar Olszak
Barbara Waszak
23.09.2015

Podobne dokumenty