eWOL 02/05

Komentarze

Transkrypt

eWOL 02/05
eWOL 02/05
Informacja dla Partnerów
LOOS produkuje dziewiêædziesiêcio dziewiêcio tysiêczny kocio³ dla Burda Druck
LOOS INTERNATIONAL ta nazwa ma za
sob¹ 140-letni¹ kompetencjê w budowie
kot³ów. Na krótko przed koñcem roku znowu
znalaz³ siê powód do œwiêtowania. Odebranie
przez BBT Esslingen 99 000. kot³a
przemys³owego wyprodukowanego przez
LOOS.
U¿ytkownikiem urz¹dzenia bêdzie Burda
Druck w Offenburgu, jedno z najbardziej
doœwiadczonych i wydajnych przedsiêbiorstw
z bran¿y wklês³odruku w Europie. Codziennie
powstaje tam 1,6 miliona produktów
drukarskich, miêdzy innymi tak znane tytu³y,
jak BUNTE, ELLE lub FOCUS. Kocio³ dwup³omienicowy typu ZFR 23.000 x 10 bêdzie
w przysz³oœci gwarantowa³ niezawodne
i efektywne zasilanie parowe nowej maszyny
drukarskiej.
sterowanie kot³a i urz¹dzenia LBC/LSC, serwis
telefoniczny i nowy modu³ analizy kot³a i wody
zasilaj¹cej LOOS-WATER-ANALYSER LWA
ma przed sob¹ niczym niezm¹con¹ przysz³oœæ.
Biuro in¿ynierskie Liebert w Hüfingen
zaplanowa³o nowoczesne rozszerzenie
urz¹dzeñ chroni¹cych zasoby. Wykonawstwo
i instalacjê powierzono doœwiadczonej firmie
Essener Hochdruck ze Stuttgartu.
Setkami referencji w³aœnie z bran¿y przemys³u
papierowego firma LOOS wyrobi³a sobie
dobre imiê jako firma dostarczaj¹ca
wyposa¿enie dla tej ga³êzi przemys³u.
Najnowoczeœniejsze maszyny drukarskie
dopiero wyposa¿one we w³aœciwe systemy
kot³owe pokazuj¹ na co je staæ.
(Raport specjalistyczny: Produkcja papieru
z zastosowaniem pary)
W grupie medialnej Hubert Burda du¿o uwagi
poœwiêca siê sprawom œrodowiska. Nale¿¹ce do
grupy wydawnictwa w Monachium i drukarnia
w Offenburgu dobrowolnie bior¹ udzia³
w spo³ecznym systemie dla zarz¹dzania
œrodowiskiem i kontroli ochrony œrodowiska
w przedsiêbiorstwach (audyt ekologiczny).
Szybko zdecydowano siê na wysokiej jakoœci
nowoczesny kocio³ dwup³omienicowy firmy
LOOS. Ekologiczny i zoptymalizowany
ekonomicznie zak³ad wyposa¿ony w nowoczesne urz¹dzenia paleniskowe, innowacyjne
99 000. kocio³ wyprodukowany przez firmê LOOS z ca³¹ par¹ pracuje
dla Burda Druck.
LOOS INTERNATIONAL, ul. Marii Kazimiery 35, PL-01-641 Warszawa
Tel 0048/22/561-90-90, Fax 0048/22/561-90-99, eMail [email protected], Internet http://www.loos.pl