Spis treści Spis treści........................................................

Komentarze

Transkrypt

Spis treści Spis treści........................................................
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Spis treści
Spis treści................................................................................................................................... 1
1. Wprowadzenie........................................................................................................................ 3
1.1. Informacje wstępne.......................................................................................................... 3
1.2. Podstawa prawna ............................................................................................................. 3
1.3. Cel opracowania .............................................................................................................. 3
1.4. Zakres opracowania ......................................................................................................... 3
1.5. Materiały wyjściowe........................................................................................................ 4
2. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego............................................... 4
2.1. Położenie administracyjne ............................................................................................... 4
2.2. Położenie fizyczno- geograficzne, rzeźba terenu ............................................................. 5
2.3. Budowa geologiczna........................................................................................................ 5
2.4. Surowce mineralne .......................................................................................................... 5
2.5. Wody podziemne i powierzchniowe................................................................................. 5
2.6. Warunki gruntowo- wodne............................................................................................... 6
2.7. Gleby............................................................................................................................... 7
2.8. Warunki klimatyczne ....................................................................................................... 7
2.9. Zasoby przyrodniczo cenne i ich ochrona......................................................................... 8
2.10. Powiązania przyrodnicze obszaru................................................................................... 9
3. Stan środowiska przyrodniczego............................................................................................. 9
3.1. Jakość powietrza.............................................................................................................. 9
3.2. Jakość wód .................................................................................................................... 10
3.3. Hałas ............................................................................................................................. 11
3.4. Gospodarka odpadami ................................................................................................... 12
3.5. Zanieczyszczenia gleb.................................................................................................... 13
3.6. Promieniowanie elektromagnetyczne ............................................................................. 13
4. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji .............................................................. 13
5. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu
zagospodarowania .................................................................................................................... 14
6. Uwarunkowania wynikające ze stanu planistycznego oraz przepisów odrębnych .................. 15
6.1. Ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Trzebinia (obowiązywał od 27 czerwca 1990 r. do 31 grudnia 2003 r.) .................... 15
6.2. Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Trzebinia................................................................................................................. 16
7. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego.............................. 19
7.1. Podstawowe zasady zagospodarowania obszaru............................................................. 19
7.2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Śródmieście – Centrum” w Trzebini ................................................................................... 19
7.3. Ustalenia szczegółowe dla form użytkowania terenów .................................................. 21
8. Prognoza oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko .......................................... 27
8.1. Ocena skutków dla środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenów w
projekcie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. ........................................... 27
8.2. Ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu na komponenty środowiska. ................ 36
9. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ustaleń projektu planu............................. 38
9.1. Ocena zgodności ustaleń planu z ustaleniami Studium. .................................................. 38
9.2. Zgodność ustaleń projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi................... 39
9.3. Zgodność ustaleń planu z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. ............ 42
9.4. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej ............................................... 45
9.5. Ocena właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a
terenami pozostałymi............................................................................................................ 46
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
10. Ocena określonych w projekcie mpzp warunków zagospodarowania terenu, wynikających z
potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony
gruntów rolnych i leśnych......................................................................................................... 46
11. Ocena zagrożeń dla środowiska. ......................................................................................... 47
12. Ocena skutków oddziaływania dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów
chronionych.............................................................................................................................. 47
13. Ocena zmian w krajobrazie. ................................................................................................ 48
14. Ocena w zakresie możliwości eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie
na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji ustaleń projektu planu..... 49
15. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania. ....................................... 49
16. Podsumowanie.................................................................................................................... 51
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
1. Wprowadzenie
1.1. Informacje wstępne
Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Trzebinia - Centrum”, na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy
Trzebinia; umowa nr 22/98, 1/BAB/2003, porozumienie z dnia 19.04.2006r. wraz z aneksami.
1.2. Podstawa prawna
Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią:
-
-
-
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz1227),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.
1667) (nieaktualne).
1.3. Cel opracowania
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocześnie z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja możliwych wpływów na komponenty
środowiska danego obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić na skutek realizacji ustaleń planu
oraz współpraca z autorem ustaleń planu w celu wyeliminowania niekorzystnych ustaleń, które
mogą spowodować negatywne skutki dla środowiska. Ważnym zadaniem prognozy jest
informowanie lokalnej społeczności, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych o
skutkach realizacji ustaleń planu.
1.4. Zakres opracowania
Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar przedstawiony na rysunku prognozy.
Odpowiada on granicom przedstawionym w załączniku graficznym do cytowanej umowy.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
1.5. Materiały wyjściowe
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Śródmieście –
Centrum w Trzebini”. Opr. BRK S.A.;
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebinia
udostępnione przez Zleceniodawcę;
3. Opracowanie ekofizjograficzne, Inżynieria Środowiska, Kraków 2005 r.;
4. Raport o stanie środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kraków
2005 r.;
5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia;
6. Inne materiały cytowane w tekście opracowania.
2. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
2.1. Położenie administracyjne
Obszar Śródmieście-Centrum w Trzebini objęty projektem planu miejscowego, dla
którego sporządzona jest niniejsza prognoza zlokalizowany jest w granicach administracyjnych
miasta Trzebinia w jej centralnej części i nazwany został Śródmieście – Centrum. Wyznaczają
go granice:
- osie ulic Młoszowskiej, Krakowskiej, Kościuszki,
- południową granicę działki nr 850 i jej przedłużenie do osi ul. Kościuszki,
- północno-zachodnie granice działek nr 850, 853/43, 853/40, 853/5, 853/7, 853/27,
853/11, 854/7, 854/4, 856/1, 857/5,
- północno-zachodnią granicą działki 857/3 i jej przedłużeniem do osi ul.Pułaskiego,
- osie ul. Pułaskiego, Dąbrowskiego, 22-go Lipca, Nowotki, Piłsudskiego,
- oś ul. Strzelniczej,
- północną granicę działki 1439 i jej przedłużenie do osi ul. Strzelniczej,
- wschodnią granicę działki nr 1439,
- północne granice działek nr 490/1 i nr 490/2, do granicy działki nr 311,
- fragment północno-zachodniej i północno-wschodnią granicę działki nr 311,
- północno-wschodnią granicę działki nr 1440,
- linię łączącą następujące punkty: południowo-wschodni narożnik działki nr 1440,
oraz północno-zachodni narożnik działki nr 406/2,
- północno-wschodnie granice działek nr 406/2, 405/2, 404/3,
- wschodnie granice działek 404/4, 370, 371/1,
- linię łączącą następujące punkty: południowo-wschodni narożnik działki nr 371/1
oraz północno-wschodni narożnik działki nr 380/2,
- południowo-wschodnie granice działek nr 380/2, 373/2,
- linię łączącą następujące punkty: południowo-wschodni narożnik działki nr 373/2;
południowy narożnik działki nr 202/1 oraz przedłużenie tej linii do przecięcia
z osią ul. Młoszowskiej.
Powierzchnia obszaru wynosi 178,7 ha.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
4
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
2.2. Położenie fizyczno- geograficzne, rzeźba terenu
Obszar opracowania leży w obrębie trzech jednostek morfologicznych o zróżnicowanej
rzeźbie. Część południowa leży w obrębie dna płaskiej doliny rzecznej, wyciętej w obrębie
Rowu Krzeszowickiego. Północna część leży w obrębie zrębu Wyżyny Krakowskiej, którą tu
stanowią rozległe pagóry o stokach nachylonych miejscami powyżej 20% oddzielone od siebie
dolinami o asymetrycznych zboczach. Zbocze wschodnie jest bardziej strome. Doliny te mają
przebieg południkowy, w ich dnach jest skupiona zabudowa ulic wzdłuż ulic: 22 Lipca, Rybnej i
Piłsudskiego. Centralna część terenu należy do skłonu Wyżyny Krakowskiej i stanowił ją
niegdyś również pagór wapienny, który został całkowicie wyeksploatowany w jego miejscu
znajduje się obszerne wyrobisko kamieniołomu ze zbiornikiem wodnym, otoczonym z trzech
stron listwą skalną, a potem stromymi zboczami. Zbocza te są stabilne, nie stwierdzono w ich
obrębie obrywów skalnych. Otoczone są wałem nasypu powstałego z eksploatacji
kamieniołomu. Na całym obszarze opracowania nie stwierdzono również nisz osuwiskowych ani
innych form wskazujących na procesy grawitacyjne.
2.3. Budowa geologiczna
Południowa, dolinna część obszaru objętego opracowaniem leży w obrębie
trzeciorzędowego zapadliska tektonicznego, jakim jest Rów Krzeszowicki. Rów wypełniony jest
osadami morskimi reprezentowanymi przez mioceńskie iły oraz wolnolodowcowymi piaskami,
żwirami oraz płatami gliny morenowej. Iły podścielone są pociętymi południkowymi i
równoleżnikowymi uskokami wapieniami jurajskimi i dolomitami triasowymi.
Północna część terenu znajduje się w strefie brzeżnej zrębu Wyżyny Krakowskiej, silnie
spękanej i pociętej na osobne bloki. Na liniach spękań rozwinęły się południkowo doliny – w ich
dnie znajdują się iły mioceńskie, następnie wypełnione piaskami fluwioglacjalnymi z
czwartorzędu. W samych blokach pod cienką warstwą czwartorzędowych glin, piasków i
zwietrzelin znajdują się wychodnie płytowych wapieni jurajskich, leżących bezpośrednio na
dolomitach triasowych. Dolomity te przykrywa węglowa seria karbonu. W części wschodniej
obszaru opracowania, w rejonie cmentarza utwory jurajskie uległy denudacji i utwory triasu leżą
bezpośrednio pod zwietrzelinami czwartorzędowymi. W części środkowej wapienie płytowe
tworzyły pagór. Aktualnie wyeksploatowano go przez kamieniołom byłej cementowni „Górka”.
2.4. Surowce mineralne
Na terenie planu znajduje się złoże węgla kamiennego Siersza oraz Siersza –obszar
rezerwowy. Kopalnia „Siersza” powstała w 1947 roku. W 1999 roku została postawiona w stan
likwidacji. W 2001 roku wykonano tam prace polegające na zlikwidowaniu wyrobisk
górniczych, obiektów oraz urządzeń pozostałych po zakończeniu wydobywania kopaliny. O roku
2002 trwa proces samoistnego zatapiania wyrobisk górniczych. W 2004 roku zgodnie z decyzją
Ministra Środowiska Dg/RR/487-6646/2004 wygasła koncesja na wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża.
2.5. Wody podziemne i powierzchniowe
Wody podziemne
Na analizowanym obszarze poziomy wodonośne występują w utworach karbońskich i
triasowych. Znajdują się dwa główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP).
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
5
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
− GZWP 457 – Tychy-Siersza. Zbiornik wód podziemnych w utworach karbońskich. Jest
to zbiornik o typie szczelinowo- porowym o dużych zasobach dyspozycyjnych 1020 tys.
m3 /dobę i znacznej rozciągłości. Średnia głębokość ujęć sięga 160 m. Zalega pod
wodonośnymi utworami triasowymi należącymi do GZWP Chrzanów i stanowi
podrzędny poziom wodonośny. W miejscach, gdzie brak jest wyżej zalegających
utworów wodonośnych staje się głównym poziomem wodonośnym. Cechuje się
znacznym zróżnicowaniem stopnia odporności na zanieczyszczenia. Poziom ten posiada
kontakty hydrauliczne z poziomem triasowym W rejonach bezpośredniego zasilania
wychodni karbońskich lub ich przykrycia mało miąższą warstwą zwietrzeliny występuje
średnie zagrożenie kontaktem hydraulicznym o czasie pionowej migracji od 5 do 25 lat.
Na omawianym terenie występuje niski stopień zagrożenia kontaktem hydraulicznym
spowodowany izolacją nadległych utworów triasu. Zbiornik posiada wody średniej
jakości Ic, Id niewymagające uzdatniania.
− GZWP 452 – Chrzanów. Zbiornik wód podziemnych w utworach triasu środkowego i
dolnego. Stanowi główny poziom wodonośny. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 82,5 tys.
m3/dobę, średnia głębokość ujęć 150 m. Zasoby odnawialne zbiornika szacuje się na
110,5 m3/dobę, a zasoby eksploatacyjne na 72,8 m3/dobę. Zbiornik charakteryzuje się
dużą wodonośnością o typie szczelinowo-krasowym, o bardzo zróżnicowanym stopniu
odporności na zanieczyszczenia. Wody są średniej jakości klas Ic, Id i wymagają
uzdatnienia. Bardzo wysoki, wysoki i średni stopień zagrożenia o czasie pionowej
migracji odpowiednio: poniżej 2 lat, 2-5 lat i 5-25 lat, związany jest z wychodniami skał
triasowych, zasilaniem poprzez przepuszczalne utwory zwietrzelinowe i czwartorzędowe
oraz z tektonicznymi szczelinami uskokowymi Na terenie objętym opracowaniem
występuje obszar wysokiej ochrony (OWO) wód zbiornika.
Wody powierzchniowe
Na analizowanym obszarze znajduje się akwen wodny Balaton, który jest ulokowany w
nieczynnym wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni i margli jurajskich. Średnia głębokość
zbiornika wynosi 9,5 m, powierzchnia około 3 ha. Balaton zasilany jest źródłami podziemnymi,
jego wody zaliczają się do I klasy czystości. Balaton odwadniany jest za pomocą cieku, który
także niesie wody I klasy czystości. Brak jest ważniejszych cieków wodnych.
2.6. Warunki gruntowo- wodne
Na obszarze objętym opracowaniem występują różne typy warunków gruntowowodnych, związane z poszczególnymi formami morfologicznymi.
- Południowa część opracowania w obrębie Rowu Krzeszowickiego, gliny, gliny pylaste i
gliny zwięzłe twardoplastyczne i półzwarte, lokalnie piaski drobne średniozagęszczone,
są to grunty średnionośne, poziom wód gruntowych na ogół na głębokości poniżej
poziomu posadowienia (1,5- 2,0), w obrębie gruntów spoistych (gliniastych) często
poziom wód gruntowych występuje w postaci zwierciadła pod napięciem i wód
śródglinowych. W piaskach w postaci zwierciadła swobodnego.
- Północna część opracowania – w obrębie skłonu Wyżyny Krakowskiej, można wyróżnić
tu trzy typy gruntów:
1. Związane z wychodniami skał jury i triasu. Są to pagóry pokryte warstwą zwietrzelin,
często gliniastych lub rumoszów. Poziom wód gruntowych występuje z reguły znacznie
poniżej poziomu posadowienia, w postaci wód szczelinowych.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
6
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
2. W spłaszczeniach u podnóży pagórów, zbudowane w podłożu jak w pkt.1, a w poziomie
posadowienia najczęściej z glin, glin pylastych i zwięzłych. Poziom wód lokalnie
występuje pod napięciem bezpośrednio pod glinami lub jeśli zwietrzeliny są mało
gliniaste w głębokim podłożu w postaci wód szczelinowych.
3. W dnach i stokach dolin płaskodennych. Występują głównie piaski drobne i średnie,
średniozagęszczone i średnionośne. Wody występują w postaci ciągłego poziomu, ze
zwierciadłem swobodnym na głębokości z reguły poniżej 2,0 m. W okresie roztopów i po
intensywnych opadach poziom wód podnosi się tu do wysokości 0,5- 1,0 m powyżej
poziomu terenu.
Niezależnie od tego wokół wyrobiska kamieniołomu występują wały nasypów, zbudowane z
gliniastego rumoszu, aktualnie są to nasypy skonsolidowane. To samo dotyczy nasypów w
obrębie Zakładów Metalurgicznych. Tym niemniej ewentualne posadowienia fundamentów w
tych gruntach wymaga wykonania specjalistycznych badań geotechnicznych.
Warunki gruntowe i wodne na przeważającej powierzchni opracowania są korzystne i nie
stanowią problemów przy posadowieniu obiektów fundamentowych.
2.7. Gleby
Najlepsze gleby terenu opracowania znajdują się na stoku eksponowanym na zachód
powyżej ul. Piłsudskiego. Są to gleby kompleksu 4 i 5 – żytniego bardzo dobrego i dobrego,
wytworzone z glin , glin pylastych i piasków gliniastych. Są to gleby łatwe do uprawy, ich wadą
(zwłaszcza kompleksu 5) jest wrażliwość na suszę.
Glebami zasobnymi w próchnicę, ale trudnymi do uprawy są gleby kompleksu 8zbożowo- pastewnego mocnego, występujące w dnie doliny między ulicami Piłsudskiego,
Młoszowska i Kościelną. Uprawom na tych glebach zagraża okresowo wymakanie. W obrębie
powyższych kompleksów występują gleby chronione- w kl. IVa i IVb. W obrębie większości
obszaru opracowania występują gleby kompleksu 6 i 7- żytniego słabego i bardzo słabego, w
obrębie piasków oraz kompleksów 10 i 11- pszennego górskiego i zbożowo górskiego. Te
ostatnie gleby są silnie szkieletowe, na podłożu zwietrzelin skał jurajskich i triasowych. Należą
do klasy IVb, V, VI.
2.8. Warunki klimatyczne
Obszar planu znajduje się w regionie klimatycznym Śląsko- Krakowskim.
Podstawowe parametry klimatyczne:
- średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,8ºC,
- najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura wynosi 17,4ºC),
- najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (średnia temperatura wynosi –4,1ºC),
- długość okresu wegetacyjnego jest podobna do średniej krajowej i wynosi 200- 210
dni,
- najwięcej opadów występuje w lipcu (miesięczną suma opadów wynosi 131mm),
- najmniejsze opady są w styczniu (miesięczna suma 39mm),
- roczna suma opadów wynosi 811 mm,
- pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 75 dni,
- w ciągu roku występuje około 37,1 dni z mgłą.
Wiatry wieją najczęściej z sektora zachodniego i wschodniego, rzadziej z południowego.
Prędkości wiatrów są niewielkie. Częstotliwość wiatrów dość silnych, silnych i bardzo silnych
jest znikoma. Na cały rok przypadają średnio 42 dni bezwietrzne.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Jeżeli chodzi o szczegółowe warunki klimatyczne, to są one zróżnicowane. Najmniej
korzystne warunki posiada południowa część opracowania, znajdująca się w obrębie dna doliny.
Charakteryzuje się zwiększoną częstotliwością mgieł radiacyjnych (a w związku z tym wcześniej
i dłużej trwającymi przymrozkami) oraz słabym przewietrzaniem. Dodatkowo jest to
wzmocnione przez zabudowę tego obszaru – znajdują się tu hale Zakładów Metalurgicznych
zwiększające szorstkość podłoża, a przez to ograniczające przewietrzanie. Podobne warunki
posiada całe dno kamieniołomu. Cała reszta obszaru opracowania posiada warunki klimatyczne
zróżnicowane w zależności od ekspozycji: najlepsze warunki mają stoki południowe (większość
powierzchni opracowania), niekorzystne północne i pośrednie- wschodnie i zachodnie. Jest to
uzależnione głównie od insolacji- najintensywniejszej na stoku południowym, co doprowadza do
wyższej średniej temperatury roku o 0,2 ºC, niż na stokach północnych oraz odpowiednio:
- średniego minimum temperatury niższego o 0,8 ºC,
- średniego maksimum temperatury wyższego o 0,5 ºC,
- mniejszej liczby dni z silnym mrozem (o 5 dni),
- mniejszej liczby dni z mrozem (o 8 dni),
- mniejszej liczby dni z przymrozkiem (o 7 dni),
- większej długości okresu bezprzymrozkowego (o 11 dni),
- większą długością okresu wegetacyjnego (o 6 dni),
- mniejszą sumą opadów (o 215 mm),
- mniejszą liczbą dni z pokrywą śnieżną (o 16 dni).
2.9. Zasoby przyrodniczo cenne i ich ochrona
Przyroda ożywiona
Szata roślinna występująca na obszarze objętym opracowaniem należy do krainy
botanicznej Wyżyny Śląskiej, okręgu wschodniego.
Obszarem o dużych walorach przyrodniczych jest zalew Balaton. W południowowschodniej części wyrobiska kamieniołomu znajduje się zadrzewienie stanowiąc izolowaną
grupę drzew, ale zdrową ekologicznie. Cały drzewostan powstał tam z samosiewu i jest w stanie
rozwijać się samoistnie. Dominującymi gatunkami drzew są: brzoza brodawkowata, topola
osika, sosna zwyczajna, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grusza, wierzba
iwa. Z roślin zielnych dominujący jest trzcinnik piaskowy. Występują tam także pojedyncze
okazy kruszczyków, zaliczanych do roślin chronionych. Po zachodniej stronie kamieniołomu
rozwija się zbiorowisko ze skrzypem pstrym, który jest reliktem glacjalnym. Drogą sukcesji
naturalnej wkraczają także mszaki i storczykowate. Spośród gatunków chronionych występują
tu: kruszczyk błotny, lipienik loesela, wyblin jednolistny, gółka długoostrogowa, kosatka
kielichowa. Z gatunków rzadkich można spotkać nasięźrzał pospolity. Gatunkami
towarzyszącymi są: wierzba rokita, sadziec konopiasty, głowienka pospolita, brzoza omszona.
Zadrzewienie reprezentowane jest przez: wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, brzoza omszona i
brodawkowata, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, sosna zwyczajna. Na terenie
Balatonu występują następujące gatunki zwierząt: ropucha szara, ropucha zielona, ślimak
winniczek, zając, żaba trawna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, ważka płaskobrzucha.
Na wschód Balatonu znajduje się V-kształtna dolina potoku Rybna. Przekrój doliny zakłócają
ciągi stawów. Nad stawami rosną wierzby białe, wzdłuż ich brzegów rozwinęły się szuwary i
ziołorośla.
Nieopodal doliny potoku Rybna znajduje się zabytkowy park przy Dworze
Zieleniewskich. W obrębie parku Uchwałą Rady Miasta Trzebini z dnia 22 października 2004
roku 6 drzew zaliczono do pomników przyrody. Są to:
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
8
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
lipa drobnolistna (Tilia cordata)- 2 drzewa
wiąz polny (Ulmus minor)
kasztanowiec żółty (Aesculus flava)
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)- 2 drzewa
Park sąsiaduje z dużym kompleksem sadów, które z kolei poprzez zadrzewienie wokół
domków jednorodzinnych i zakrzaczenia tarasów polnych łączą się z drzewostanem cmentarza.
Na obszarze planu znajduje się projektowany użytek ekologiczny, obejmujący część
zespołu stawów w dolinie Pstrużnika, w sąsiedztwie zbiornika Balaton.
−
−
−
−
Przyroda nieożywiona
Kamieniołom Balaton jest także cenny z geologicznego punktu widzenia. Jest to
wyrobisko po eksploatacji wapieni i margli jurajskich. W wyrobisku kamieniołomu odsłonięte są
osady jurajskie reprezentowane przez wapienie rafowe. Można znaleźć tu belemnity, amonity i
biohermy gąbkowe, drobne fragmenty muszli i ich odciski. Rozwijające się zjawiska krasowe
pozostawiły leje krasowe wypełnione miałkim piaskiem kwarcytowym, pochodzącym z
krzemionkowych szkieletów gąbek. Ciekawostką geologiczną jest konkrecja kwarcytowa, zwana
potocznie „wielbłądem” będącą do niedawna największą w Polsce. Skała uległa dezintegracji w
2001 roku i pozostały jedynie jej szczątki.
2.10. Powiązania przyrodnicze obszaru
Powiązania wewnętrzne obszaru kształtowane są na osi wschód- zachód. Tworzą je:
otoczenie zbiornika Balaton, tworzące obszar cenny ekologicznie (na zachodzie) – V- kształtna
dolina potoku Rybna – park wokół dworku Zieleniewskich – drzewostan cmentarza ( na
wschodzie).
3. Stan środowiska przyrodniczego
3.1. Jakość powietrza
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw. emisja antropogeniczna
spowodowana działalnością człowieka. Obejmuje ona emisję z zakładów przemysłowych i
energetycznych (emisja z procesów technologicznych i ze spalania paliw na cele grzewcze) oraz
emisję niską z indywidualnych systemów grzewczych, emisję komunikacyjną. Na obszarze
planu występuję emisja niska pochodząca z procesów spalania paliw dla potrzeb ogrzewania
budynków oraz produkcji ciepłej wody oraz ze spalania paliw w silnikach samochodowych.
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających określone zostały w
Załączniku Nr1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. Nr 87,
poz.796).
Według raportu o stanie środowiska województwa małopolskiego w 2005 roku, na
terenie objętym opracowaniem stan jakości powietrza przedstawiał się następująco:
Dwutlenek siarki
Jednogodzinne stężenie dwutlenku siarki nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego z częstością
wyższą niż 24 razy. Maksymalna zarejestrowana wartość wyniosła 519 µg/m3, co stanowi 148 %
poziomu dopuszczalnego. Wartość 350 µg/m3 została przekroczona 3 razy.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
9
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
24 godzinne stężenie dwutlenku siarki przekroczyło poziom dopuszczalny wynoszący 125
µg/m3 3 razy.
Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki wyniosło 27µg/m3 , co stanowi 135 % dopuszczalnego
poziomu wynoszącego 20µg/m3.
Dwutlenek azotu
Odnotowano jeden przypadek przekroczenia dopuszczalnego jednogodzinnego stężenia
dwutlenku azotu wynoszącego 200 µg/m3 .
Średnie stężenie w roku kalendarzowym wyniosło 23 µg/m3, co stanowi 57 % stężenia
dopuszczalnego.
Pył zawieszony PM10
Wartość dopuszczalna dla roku kalendarzowego wynosząca 40 µg/m3 została przekroczona
osiągając 51 µg/m3 tj. 127% stężenia dopuszczalnego dla rocznego okresu uśrednienia.
Dopuszczalny poziom stężeń 24 godzinnych pyłu PM 10 był przekroczony, z częstością większą
od dopuszczalnej wynoszącej 35 razy i wynosił 134.
Ołów
Stężenie ołowiu nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego.
Tlenek węgla
Nie odnotowano przypadku przekroczenia maksymalnego stężenia tlenku węgla. Maksymalna
wartość ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczonych co godzinę z ośmiu średnich
jednogodzinnych w ciągu doby wyniosła 3 500 µg/m3, co stanowi 35% poziomu
dopuszczalnego, wynoszącego 10 000 µg/m3.
Bieżąca ocena jakości powietrza
W ocenie uwzględniono dwie grupy kryteriów:
- ustanowionych ze względu na ochronę ludzi
- ze względu na ochronę roślin
Dla kryterium pierwszego (ochrony zdrowia) oceną objęto siedem substancji (benzen, dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM 10), dla kryterium
ochrony roślin trzy substancje (dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon).
Podstawą klasyfikacji stref są wyniki rocznej oceny jakości powietrza (zgodnie z art.89 ustawy
Prawo ochrony środowiska):
-
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (wraz z dozwoloną częstością przekroczeń)
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (wraz z
dozwoloną częstością przekroczeń)
Teren objęty opracowaniem znajduje się w strefie C ze względu na ochronę zdrowia, związane
jest to z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Ze
względu na ochronę roślin obszar został zaklasyfikowany do strefy A, co oznacza konieczność
utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.
3.2. Jakość wód
Stan czystości wód podziemnych
Ocenę jakości zwykłych wód podziemnych dokonuje się w ramach sieci obserwacyjnobadawczej wód podziemnych. Do roku 2005 funkcjonowały dwie oddzielnie sieci monitoringu:
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
sieć obserwacji stacjonarnych wód podziemnych (SOH) oraz sieć krajowa monitoringu wód
podziemnych funkcjonująca w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. W
wyniku nowelizacji w roku 2005 ustawy Prawo wodne, obie sieci zostały połączone. Celem
badań jest dokumentowanie stanu zwierciadła oraz chemizmu i jakości wód podziemnych na
terenie kraju.
W sieci krajowej monitorowany jest GZWP 452 punktem obserwacyjnym nr 1707
Simota. Triasowy GZWP 452 – Chrzanów należy do zbiorników izolowanych, zamkniętych.
Mimo tego jest on narażony na zanieczyszczenia napływające z wyżej i niżej ległych warstw
wodonośnych poprzez okna tektoniczne i szczeliny skalne. Podlega on także silnemu drenażowi
poprzez wyrobiska kopalniane i ujęcia studzienne. Spowodowało to obniżenie zwierciadła wód i
uzależnienie systemu wód podziemnych od wód powierzchniowych.
Według „Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 roku” wody
zbiornika ujmowane punktem obserwacyjnym zaliczają się do klasy III w klasyfikacji wód
podziemnych. Są to wody zadowalającej jakości, których wartości wskaźników jakości wody są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego
oraz mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie stwierdzono przekroczenia norm dla wód
przeznaczonych do spożycia dla ludzi.
Brak danych odnośnie czystości wód karbońskiego GZWP 457 – Tychy- Siersza.
Działalność człowieka wpływa na stan wód podziemnych. Może doprowadzać do ich
zanieczyszczenia , jak i obniżenia pierwotnego poziomu wód podziemnych.
Na obszarze planu występują obiekty, mogące stanowić potencjalne źródła
zanieczyszczenia.
Do ognisk zanieczyszczeń obszarowych można zaliczyć Zakłady Metalurgiczne (w
likwidacji). Znaczne powierzchnie zajmują tereny, na których znajdowały się instalacje
produkcyjne. Po zakończeniu produkcji cynku i miedzi grunt nie został poddany sanitacji.
Poprzez to teren ZM jest źródłem uciążliwości dla środowiska. ZM znajdują się obecnie w
okresie skomplikowanego procesu likwidacji, co stwarza szansę na podjęcie działań
naprawczych.
Do ognisk zanieczyszczeń punktowych na terenie planu należy:
- składowisko zgarów i żużli odlewniczych ZM II. Może ono być przyczyną skażenia
wód podziemnych ze względu na zawartość metali ciężkich;
- cmentarz przy ul. ks. hm. M. Luzara.
Stan czystości wód powierzchniowych
Wody Balatonu spełniają wymogi dla pierwszej klasy czystości, i stąd nadają się do
hodowli pstrąga. Ciek wypływający z Balatonu także niesie wody I klasy czystości.
3.3. Hałas
Na jakość środowiska akustycznego rzutuje powstawanie zakładów przemysłowych,
rozwój transportu i związane z nimi zwiększone generowanie hałasu przemysłowego,
komunalnego i komunikacyjnego. Obecnie hałas na obszarze planu jest niemal w całości
pochodzenia komunikacyjnego i wiąże się z ruchem pojazdów samochodowych odbywającym
się:
-
droga główną – droga krajowa nr 79 : ul. T. Kościuszki - ul. Krakowska
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
-
drogą wojewódzką nr 791: ul. Piłsudskiego przebiegającą przez środek obszaru
objętego planem – ścisłe centrum miasta wraz z Rynkiem
- pozostałymi szlakami komunikacyjnymi przebiegającymi przez omawiany obszar :
ul. Św. Stanisława, ul. 22- go lipca, ul. Dąbrowskiego, ul. Nowotki, ul.Kościelną, ul.
Maraiana Luzara, ul. Młoszowską
- pozostałe ulice mają charakter dojazdowy i odbywający się na nich ruch nie ma
wpływu na obraz uciążliwości obszaru.
Narażone na hałas są nie tylko budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola, ale także inne
obiekty położone w pobliżu tras komunikacyjnych. Najbardziej uciążliwy jest hałas generowany
przez pojazdy poruszające się ul. Kościuszki, które często wybierają tą trasę jako alternatywę
płatnej autostrady. Doświadczenia krajów wcześniej wprowadzających opłaty na autostradach
wskazują na perspektywiczny stopniowy powrót części tego ruchu z powrotem na autostradę,
proporcja będzie jednak zależeć od relacji ceny za przejazd autostradą do strat czasu na podróż
kolizyjną i przeciążoną drogą alternatywną.
Zagrożenie hałasem komunalnym i przemysłowym ma charakter lokalny i obejmuje
swym zasięgiem jedynie niewielkie obszary sąsiadującej bezpośrednio z obiektem będącym
źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Najczęstszą przyczyną generowania
ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska jest praca układów wentylacji oraz klimatyzacji
obiektów.
3.4. Gospodarka odpadami
Sektor komunalny
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością
bytowo-gospodarczą człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty
użyteczności publicznej (infrastruktura). Jeden mieszkaniec wytwarza średnio 395 kg odpadów
komunalnych na rok. Ponad 90% mieszkańców objętych jest systemem selektywnej zbiórki
surowców wtórnych. Prowadzi się ją w oparciu o kolorowe pojemniki typu „dzwon” i kolorowe
worki do segregacji odpadów. Polityka w zakresie gospodarki odpadami ma wzięte za cel
minimalizację ilości wytwarzania odpadów powstających w sektorze komunalnym oraz
wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu odzysku i unieszkodliwiania.
Sektor gospodarczy
Głównym źródłem powstawania odpadów w tym sektorze są zakłady przemysłowe oraz
obiekty infrastruktury. Gospodarka odpadami prowadzona jest w taki sposób, aby
zminimalizować wytwarzanie odpadów, wprowadzić nowoczesny system ich odzysku i
prowadzić do unieszkodliwienia oraz bezpiecznego składowania odpadów, których odzysk i
unieszkodliwianie jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Na obszarze planu znajdują się składowiska (hałdy) odpadów przemysłowych. Zalicza się do
nich:
- składowisko zgarów i żużli odlewniczych ZM II,. Zgromadzone są na nim głównie
odpady poprodukcyjne z procesów elektrorafinacji aluminium hutniczego.
Powierzchnia składowiska jest niewielka – około 250 m 2, jednakże z uwagi na
zawartość metali ciężkich może być ono przyczyną skażenia wód powierzchniowych
i podziemnych
- Na obszarze opracowania Kamieniołom (Balaton) jest otoczony hałdami odpadów,
na których aktualnie powstały gleby inicjalne (nastąpiła naturalna sukcesja
roślinności). W związku z tym hałdy nie są szkodliwe i nie zachodzi potrzeba ich
usunięcia.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Znajdują się tu także tereny poprzemysłowe po Zakładach Metalurgicznych „Trzebina” (ZM w
likwidacji), na których znajdowały się instalacje produkcyjne. Tereny te zostały zanieczyszczone
w okresie produkcyjnym. Obecnie instalacje technologiczne są w większości wyburzone, ale
teren nie został oczyszczony.
3.5. Zanieczyszczenia gleb
W powierzchniowej warstwie gleby do 20 cm, występuje podwyższona zawartość metali
ciężkich a zwłaszcza ołowiu, kadmu i cynku.
Na podstawie wyników badań gleb terenu gminy Trzebinia opracowanych przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie obszar objęty opracowaniem jest
zakwalifikowany do wyłączenia z produkcji żywności.
3.6. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne zachodzi ze stacji transformatorowej znajdujące się w
granicy Zakładów Metalurgicznych oraz dochodzących do niej linii wysokiego napięcia.
Nieprzekraczanie zaznaczonej na mapie strefy jest wystarczające do uniknięcia uciążliwości tego
promieniowania.
4. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji
Elementy środowiska mało odporne na degradację:
Powietrze atmosferyczne
Jest mało odporne na degradację, o czym świadczy wzrastający poziom zanieczyszczeń.
Powoduje to zwłaszcza wysoki poziom emisji spalin samochodowych, szczególnie wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych oraz sposób ogrzewania budynków. Zdolność do
regeneracji jest niewielka.
Środowisko glebowe
Gleby są mało odporne na degradację ze względu na utrzymujące się wysokie
zanieczyszczenie powietrza pyłami, gazami oraz metalami ciężkimi. Zdolność do regeneracji jest
niewielka ze względu na podwyższoną zawartość metali ciężkich.
Wody podziemne
Wody podziemne występujące na obszarze planu są mało odporne ze względu na słabą
izolację od powierzchni terenu. Ich zdolność do regeneracji jest niewielka zważywszy na okres
odnawiania wód zbiornika.
Wody powierzchniowe:
Wody powierzchniowe występujące na obszarze planu są mało odporne ze względu na
zrzuty zanieczyszczonych ścieków opadowych a także z powodu zależności ich czystości od
źródeł podziemnych, którymi są zasilane. Zdolność do regeneracji jest niewielka, ze względu na
uzależnienie od czystości wód podziemnych.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Zbiorowiska roślinne
Są mało odporne poprzez wysoką emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych, duże
skażenie gleb metalami ciężkimi, dogęszczanie zabudowy kosztem terenów zieleni. Zdolność do
regeneracji jest niewielka.
5. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska w przypadku braku realizacji
planu zagospodarowania
W sytuacji gdy plan nie zostanie wdrożony do realizacji należy spodziewać się pewnych
zmian w funkcjonowaniu środowiska. Poniżej przedstawiona jest prognoza zmian nie
uwzględniająca czynników związanych z ustaleniami i realizacją planu. Bierze ona pod uwagę
najważniejsze czynniki mające pośredni lub bezpośredni wpływ na kierunki oraz intensywność
zmian. Są to:
- wzrost zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe i rekreacyjne,
- rozwój usług i przemysłu,
- wzrost ruchu samochodowego.
Elementy
środowiska
pryrodniczego
Krajobraz miasta
Potencjalne zmiany
w przypadku braku planu
Balaton i otoczenie
- degradacja zbiornika Balaton i cennych zbiorowisk roślinnych go
otaczających wskutek braku zorganizowanego sposobu ich
zagospodarowania (brak wyposażenia w urządzenia turystyczne,
rekreacyjne i związanej z nimi infrastruktury)
- zubożenie bioróżnorodności poprzez nadmierną antropopresję
- zakłócenie istotnych relacji widokowych
- brak działań mających na celu ochronę środowiska, kształtowanie i
ochronę zieleni
- degradacja gleby wskutek: działalności produkcyjne, usługowej,
wprowadzania nowej zabudowy
- zmniejszenie terenów powierzchni biologicznie czynnej
- zmiana warunków siedliskowych
- niezorganizowana gospodarka odpadami powodująca powstawanie
Gleby i szata
roślinna
Presja inwestycyjna na atrakcyjne tereny miejskie:
-osłabienie oddziaływania istniejących dominant krajobrazowych poprzez
pojawienie się subdominant, a także obiektów dysharmonijnych
- zakłócenie uporządkowania krajobrazu, pojawienie się chaosu w
przestrzeni
- zatracenie historycznego kształtu przestrzeni (Rynek, układ historyczny
ulic),
- obniżenie ogólnych walorów krajobrazowo- widokowych poprzez
lokalizację obiektów usługowo- przemysłowych, mieszkaniowych jak
również obiektów infrastruktury technicznej,
- zachwianie proporcji między trenami zielonymi i zabudową,
- zachwianie proporcji pomiędzy powierzchnią biologicznie czynną, a
powierzchnią zabudowy szczególnie dla terenów znajdujących się w
korytarzach ekologicznych,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Klimat akustyczny
Jakość powietrza
Jakość wód
dzikich wysypisk śmieci
- degradacja zbiorowisk roślinnych i gleb wskutek wykorzystywania
poboczy do parkowania
- zmniejszenie się ilości gatunków poprzez ubytek gatunków mniej
odpornych na pogorszenie się jakości powietrza, klimatu akustycznego
- nieznaczne obniżenie retencyjności obszaru poprzez zwiększenie
współczynnika spływu powierzchniowego spowodowanego
uszczelnieniem podłoża
- zwiększenie emisji hałasu do otoczenia wzdłuż istniejących dróg
spowodowane nasilającym się natężeniem lokalnego ruchu kołowego,
- pogorszenie jakości klimatu akustycznego (poprzez wydawanie
indywidualnych decyzji administracyjnych możliwość niekorzystnego
sąsiedztwa)
- zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarach
zabudowanych spowodowane zwiększającą się ilością domów oraz
zakładów o charakterze usługowym,
- zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wzdłuż
istniejących dróg spowodowane nasilającym się natężeniem lokalnego
ruchu kołowego,
- koncentrowanie się związków toksycznych w otoczeniu ulic
największym natężeniu ruch,
- wzrost zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi, ściekami
przemysłowymi, z nawierzchni dróg, spływami powierzchniowymi
zanieczyszczeń chemicznych z powierzchni sztucznych,
6. Uwarunkowania wynikające ze stanu planistycznego oraz przepisów odrębnych
6.1. Ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Trzebinia (obowiązywał od 27 czerwca 1990 r. do 31 grudnia
2003 r.)
Ustalenia planu ogólnego utrzymały charakter obszaru jako terenu mieszkaniowego ze
stosunkowo dużym udziałem przemysłu oraz terenami zieleni. Dla terenów przemysłowych plan
ustalał:
- potrzebę sukcesywnego wprowadzania hermetyzacji procesów technologicznych,
- konieczność sukcesywnego udokumentowania zmniejszonego negatywnego wpływu
na warunki środowiska,
- możliwość realizacji niezbędnych, nieuciążliwych obiektów i urządzeń
przemysłowych, nie wymagających stref ochronnych,
- konieczność realizacji zieleni izolacyjnej,
- konieczność modernizacji uciążliwych zakładów poprzez zmiany technologiczne dla
ograniczenia uciążliwości do granic działki.
W przypadku oddziaływania wykraczającego poza granicę działki plan dopuszczał możliwość
tworzenia stref ochronnych .
Dla terenów mieszkaniowych w okolicach Rynku plan zakładał przebudowę i
modernizację zasobów mieszkaniowych z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
wartości obiektów. Wskazywał również na konieczność lokalizowania nieuciążliwych usług w
parterach budynków mieszkalnych.
Największe powierzchniowo, nowe tereny budowlane zostały wyznaczone na zachód od
dworu Zieleniewskich. Tereny te do tej pory pozostały niezainwestowane.
Istniejące tereny otwarte w sąsiedztwie Zakładów Metalurgicznych przeznaczono pod
„skoncentrowane enklawy zieleni izolacyjnej wysokiej”. W Górce wyznaczono tereny z
zaprojektowanym pasmem leśnym, jednak do tej pory nie doszło do realizacji tego zamierzenia.
W otoczeniu zbiornika wodnego wyrobiska poeksploatacyjnego Balaton wyznaczono
tereny o przeznaczeniu rekreacyjno – sportowym do realizacji zgodnie z koncepcją
zagospodarowania. Zamierzenie to w niewielkim zakresie zostało zrealizowane. Powstały
pojedyncze budynki związane z działalnością rekreacyjną, jednak nie stanowią one spójnej
całości.
6.2. Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebinia.
Aktualny stan zagospodarowania i formy użytkowania terenów gminy wskazują na
potrzebę przyjęcia następujących kierunków rozwoju przestrzennego:
− Rozwój funkcji produkcyjnych w obrębie terenów zakładów istniejących
z przekształceniem rodzajów wytwórczości likwidującymi uciążliwości
dotychczasowych technologii. Intensyfikacja wykorzystania obiektów i terenów.
− Ochrona i rewitalizacja (waloryzacja, modernizacja) założeń przestrzennych
oraz zasobów zabudowy mieszkaniowej i usługowej o walorach historycznych
i zabytkowych.
− Rozwój zabudowy mieszkaniowej głównie poprzez przekształcenia jakościowe
(wymiana zabudowy, modernizacje, rozbudowy) i koncentrowanie nowej
zabudowy w istniejących zespołach osiedleńczych (wypełnianie luk
budowlanych).
− Tworzenie nowych, zorganizowanych zespołów zabudowy w oparciu o
uporządkowaną gospodarkę gruntową i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, z wyprzedzającą realizacją infrastruktury technicznej.
− Zdecydowane ograniczenie możliwości dalszego rozpraszania zabudowy.
− Wzbogacanie programowe i jakościowe instytucji publicznych służących
ogółom mieszkańców tak w skali gminy jak i poszczególnych dzielnic i sołectw.
Pożądana koncentracja obiektów dla kształtowania lokalnych ośrodków obsługi.
− Ukształtowanie przestrzennego systemu ekologicznego terenów otwartych
przenikającego w sposób ciągły tereny zainwestowane. Oprócz funkcji ekologicznej
system ten będzie spełniał funkcje społeczne związane z wypoczynkiem (zieleń
urządzona), sportem i turystyką o znaczeniu ponadlokalnym (np. trasy piesze i
rowerowe wiążące obiekty zabytkowe). Podstawową zasadą systemu jest ciągłość
terenów aktywnych biologicznie z wykorzystaniem także terenów zdegradowanych
działalnością wydobywczą („Balaton”) i przemysłową (hałdy).
− Ochrona terenów leśnych i innych o walorach decydujących o atrakcyjności
krajobrazowej gminy.
− Rozbudowa i modernizacja sieci dróg o znaczeniu krajowym, regionalnym i
lokalnym (zagwarantowanie dostępności komunikacyjnej potencjalnym terenom
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
rozwojowym w rejonie autostrady, odciążenie centrum miasta z ruchu przelotowego,
zaplecze parkingowe).
− Rozwój wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej. Szczególnie pilnym
zadaniem jest rozbudowa i budowa systemu kanalizacyjnego.
− Funkcje gospodarcze i centrotwórcze pełni i będzie pełnić Śródmieście, w którym
preferowane są najintensywniejsze działania na rzecz :
1. wzbogacania ilościowego i jakościowego działalności gospodarczych oraz oferty usług
publicznych (głównie w oparciu o istniejące tereny przemysłowe wymagające zmiany
dotychczasowego profilu produkcji),
2. kompleksowej
rewaloryzacji
zabudowy
i
uwzględnienie
uwarunkowań
konserwatorskich i modyfikacji obsługi komunikacyjnej,
3. rozwoju obszaru centrum miasta w kierunku południowym z odtworzeniem ul.
Ochronkowej,
4. zagospodarowania rekreacyjnego terenów wskazanych do ujęcia w ekologicznym
systemie obszarów chronionych,
5. przebudowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej stosownie do wymagań
nowoczesnego śródmieścia.
Istotny rozwój funkcji mieszkaniowych przewidywany jest w Trzebini
Kierunki rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej
Studium wyznacza zasięgi kompleksów funkcjonalno – przyrodniczych poprzez określenie
dominującej formy istniejącego użytkowania oraz walorów przyrodniczych, kulturowych. Na
obszarze opracowywanego planu Studium wskazuje dwie podstawowe strefy:
- terenów rolnych i otwartych – w warunkach Śródmieścia – Centrum są to tereny
otwarte
- urbanizacji.
Strefą urbanizacji – objęto istniejące obszary mieszkaniowe, usługowe, składowe, produkcyjne i
inne zainwestowane, posiadające dogodne warunki obsługi komunikacyjnej wraz z terenami
bezpośrednio do nich przylegającymi. Podstawowym kierunkiem działań w obszarach urbanizacji
jest utrzymanie i rozwój funkcji mieszkaniowej i usługowej oraz produkcyjnej przy zachowaniu
warunków ochrony środowiska przyrodniczego. Zasięgiem strefy objęto również tereny
zdegradowane przeznaczone do rehabilitacji i przekształceń oraz obszary zieleni o szczególnych
walorach przyrodniczych. Podstawowym kierunkiem działań w obszarach urbanizacji jest
utrzymanie i rozwój funkcji usługowej i mieszkaniowej (w tym w obszarze miasta- mieszkaniowej o
wysokiej intensywności), oraz działalności gospodarczej i przemysłowej, przy zachowaniu
warunków ochrony środowiska przyrodniczego. Podstawowym kierunkiem działań strefie jest
również realizacja systemu zieleni urządzonej utworzona na bazie istniejących zasobów
przyrodniczych wraz z urządzeniami i obiektami sportu, turystyki i rekreacji, zachowanie ustalonego
udziału terenów zielonych w obrębie działki.
Ważną częścią systemu jest między innymi teren „Balatonu” wydzielony dodatkowo granicą obszaru
inwestycji celu publicznego. Strefa urbanizacji zawiera wyznaczone w ekofizjografii dwa
kompleksy funkcjonalno – przyrodnicze: kompleks do zabudowy i rekultywacji, kompleks
osadniczy do zabudowy ekstensywnej oraz fragment kompleksu przyrodniczo użytkowego.
Na rysunku studium przedstawiono istniejący sposób użytkowania terenów z podziałem na:
• istniejące zainwestowanie mieszkaniowo- usługowe,
• istniejące zainwestowanie usługowe o charakterze publicznym,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
• istniejące zainwestowanie przemysłowe i składowe.
Na rysunku studium określono zasięg terenowy poszczególnych stref wraz z ustaleniem
podstawowych kierunków rozwoju i przekształceń obszarów zawartych w strefach, a mianowicie w
strefie urbanizacji wyznaczono tereny o podstawowym przeznaczeniu pod:
• mieszkalnictwo i usługi,
• działalność gospodarczą i przemysłową,
• działalność usługową,
• zieleń urządzoną wraz urządzeniami i obiektami sportu, turystyki i rekreacji.
Tereny przeznaczone dla rozwoju funkcji mieszkaniowo – usługowej, obejmują istniejącą
zabudowę mieszkaniową i usługową wraz z terenami bezpośrednio do nich przylegającymi. Zasięg
terenów mieszkaniowych i usługowych został określony na bazie istniejącego zainwestowania oraz
złożonych wniosków.
Podstawowym kierunkiem działań w terenach mieszkaniowych i usługowych jest utrzymanie,
rozbudowa i uzupełnianie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o charakterze
komercyjnym i publicznym wraz pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną obejmującą
dojazdy i zaplecze parkingowe. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń
urządzona. Użytkowaniem dopuszczalnym w terenach mieszkaniowych i usługowych jest
działalność gospodarcza.
Tereny przeznaczone dla rozwoju funkcji usługowej – obejmują oprócz istniejących terenów
usług (szkół, przedszkoli, kościoła i innych obiektów usług o charakterze publicznym i
komercyjnym) tereny predysponowane dla rozwoju tej funkcji, zazwyczaj położone w bezpośrednim
sąsiedztwie ważnych tras komunikacyjnych, często
przylegające do istniejących terenów
usługowych i zwartych terenów mieszkaniowych. Wyznaczone w studium obszary usługowe w
znacznej części obejmują istniejące usługi. Podstawowym kierunkiem działań w terenach usług jest
utrzymanie i rozwój terenów usługowych, ich lepsze wykorzystanie, skoncentrowanie oraz
poszerzanie. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona. Użytkowaniem
dopuszczalnym w terenach rozwoju funkcji usługowej jest mieszkalnictwo oraz ograniczona, nie
obniżająca standardów środowiska działalność gospodarcza.
Tereny przeznaczone dla rozwoju działalności gospodarczej i przemysłu – wyznaczone zostały
na bazie istniejących terenów przemysłowych. Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie i
przekształcanie tych obszarów w tereny różnego rodzaju działalności gospodarczej i przemysłowej.
Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona.
Tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami i obiektami sportu, turystyki i rekreacji –
wyznaczone zostały na bazie istniejących zasobów przyrodniczych terenu oraz istniejącego
zagospodarowania. W znacznej części obejmują one tereny korytarzy ekologicznych typu „A” i „B”
– przeznaczone do zachowania i wzbogacenia zasobów przyrodniczych. W terenach tych istnieje
możliwość realizacji obiektów i urządzeń sportu, turystyki i rekreacji wraz z funkcjami
uzupełniającymi jak komunikacja, dojazdy, parkingi, z ograniczonym komercyjnym zapleczem
usługowym służącym przeznaczeniu podstawowemu.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
7. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
7.1. Podstawowe zasady zagospodarowania obszaru
Podstawowym elementem ustaleń projektu planu jest rewitalizacja historycznego
centrum wokół Rynku wynikająca z potrzeby ochrony zachowanych historycznych walorów,
konieczności odtworzenia dawnych układów urbanistycznych oraz wprowadzania nowego
zainwestowania zgodnego z historycznym układem, konieczności ochrony wartości kulturowych
(założenie dworsko – parkowe) oraz cennych zbiorowisk roślinności. Celem planu jest
aranżowanie i tworzenie przestrzeni o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie z dużym udziałem
terenów zielonych.
Ustalenia planu decydują o:
- wielkości i rozmieszczeniu terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje,
- przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy od elementów układu komunikacyjnego,
- możliwościach zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika Balaton z otoczeniem,
- układzie komunikacyjnym (ulice oraz wydzielone parkingi) wewnątrz obszaru planu oraz
powiązaniach komunikacyjnych z terenami zewnętrznymi,
- zagospodarowaniu strefy występowania ponadnormatywnych uciążliwości komunikacyjnych
od drogi krajowej nr 79.
7.2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Śródmieście – Centrum” w Trzebini
Podstawowym elementem ustaleń projektu planu jest określenie przeznaczenia terenów,
które stworzą przestrzeń o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie z dużym udziałem terenów
zielonych a także zapewnienie mieszkańcom i użytkownikom właściwych standardów
komunikacyjnych a szczególnie w zakresie dojazdów komunikacją zbiorową powiązanie
lokalnego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym w sposób zgodny z docelowymi
rozwiązaniami. Obszar miasta Trzebinia jest obszarem szczególnym pod względem
występowania obok siebie terenów zdegradowanych gospodarką człowieka oraz terenów o
wysokich walorach przyrodniczych. Pomimo, że negatywne oddziaływanie różnych zakładów
przemysłowych jest sukcesywnie redukowane, szkody, które powodowały przez lata są czasem
nieodwracalne lub ich zniwelowanie wymaga długiego czasu oraz podejmowania działań
naprawczych. Z tego względu ogromne znaczenie dla poprawy jakości środowiska mają
ustalenia zawarte w zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w formie
nakazów i zakazów.
1)
nakaz:
− wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania z
zachowaniem proporcji pomiędzy wskaźnikami powierzchni zabudowy oraz
powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczonych dla poszczególnych terenów,
− stosowania kompleksowych rozwiązań z zakresu infrastruktury technicznej w
szczególności gospodarki wodno-ściekowej oraz systemów grzewczych opartych
o paliwa ekologicznie czyste,
− utrzymania czystości wód polegające na zapewnieniu właściwych warunków
korzystania z ich zasobów oraz ochrona ich dobrego stanu ekologicznego
pozwalającego na pełnienie funkcji przyrodniczych,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
− zachowania układu odwadniającego zbiornik wody „Balaton” z wód
przelewowych poprzez udrożnienie systemu otwartego, biegnącego przez teren
ZP2, prowadząc wody do potoku Ropa,
− uciążliwość, związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać
poza granice terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, a emisje
nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości środowiska;
− w terenach znajdujących się na obszarze strefy „OWO” wyposażenia w
urządzenia odprowadzenia i oczyszczania ścieków, dla terenów ustalonych dla
zainwestowania kubaturowego; stosowanie zabezpieczeń w postaci krawężników
oraz realizacja odwodnienia za pośrednictwem kanalizacji z oczyszczaniem przed
odprowadzeniem do naturalnych cieków lub wyprowadzeniem poza obszar strefy
OWO
− w terenach korytarzy ekologicznych (korytarz biologiczny, korytarz
wielofunkcyjny o szczególnych standardach zagospodarowania): odtworzenia lub
wzbogacenia zasobów przyrody na terenach zdegradowanych przy realizacji
obiektów kubaturowych w korytarzu wielofunkcyjnym o szczególnych
standardach zagospodarowania, warunek lokalnych wartości zasobów środowiska
oraz zachowania określonego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
− zachowania odległości 50 m od granic cmentarza budynków mieszkalnych,
zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź
zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni
służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,
− podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wszystkich budynków
korzystających z wody w obszarze 50-150m od granicy cmentarza,
− ochrony obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi przed szkodliwym
wpływem komunikacji od drogi krajowej KD-GP/G, poprzez stosowanie
rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w
budynkach,
− lokalizacji zabezpieczeń technicznych chroniących przed hałasem na odcinku
ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki, w postaci ekranów akustycznych lub szpalerów
zieleni, w sposób, który nie pozbawi użytkowników budynków położonych przy
tych ulicach dostępu do światła słonecznego,
− odbioru odpadów w systemie zorganizowanym, magazynowania odpadów
komunalnych z terenów objętych planem w odpowiednich pojemnikach, ze
wskazaniem na segregację „u źródła”, na własnych działkach budowlanych, a
następnie wywóz sposobem zorganizowanym na składowisko, selektywnego
gromadzenia odpadów z działalności usługowej i produkcyjnej, w zależności od
rodzaju, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych
miejscach i okresowo odbieranych przez specjalistyczne jednostki zajmujące się
ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem, zabezpieczenia gruntu przed
infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku czasowego
przechowywania odpadów.
2)
zakaz:
− lokalizacji wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowej,
− w terenach znajdujących się na obszarze strefy „OWO” (wysokiej ochrony wód
podziemnych):lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami
ropopochodnymi i toksycznymi, odprowadzania ścieków do gruntu i wód
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
−
−
−
−
podziemnych, zakaz budowy dróg o dużym natężeniu, lokalizacji wolnostojących
masztów antenowych,
w terenach korytarzy ekologicznych (korytarz biologiczny, korytarz
wielofunkcyjny o szczególnych standardach zagospodarowania): przekształcenia
istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele mogące pogorszyć stan
środowiska.
lokalizacji inwestycji - przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których - zgodnie z przepisami odrębnymi - wymagane jest
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z
wyjątkiem inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i inwestycji
celu publicznego oraz przedsięwzięć lokalizowanych w terenach PU na
warunkach określonych ustaleniami planu,
przetwarzania i magazynowania w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem terenu produkcyjnousługowego (PU), na którym dopuszcza się składowanie odpadów
niebezpiecznych wyłącznie w specjalnie przystosowanych zamkniętych
obiektach;
budowy składowisk odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych;
W zakresie komunikacji indywidualnej podstawową sieć uliczną stanowić będą ulice:
Kościuszki - Krakowska, św. Stanisława, 22 Lipca, Młoszowska. Układ uzupełniający tworzą
ulice: istniejąca ul. Pułaskiego, Harcerska i jej przedłużenie, projektowana droga łącząca ul.
Harcerską z ul. Św. Stanisława, Ochronkowa – Piłsudskiego, Nowotki przechodząca w
projektowaną ulicę przebiegającą za cmentarzem, w kierunku Młoszowskiej, ulice dojazdowe o
symbolu KDD, przy zachowaniu istniejących przebiegów i uzupełnione nowymi odcinkami.
W zakresie powiązań z terenami zewnętrznymi komunikacja zbiorowa realizowana będzie
poprzez linie autobusowe. Zapewnią on połączenia terenu osiedla z pozostałymi częściami
miasta i gminy, w tym z dworcami kolejowym i autobusowym. Wewnętrzna obsługa
komunikacyjna zapewniająca dojazd i dostęp do drogi publicznej nieruchomości będzie
zapewniona poprzez drogi dojazdowe wewnętrzne.
W celu pełnego wykorzystania walorów terenów rekreacyjnych, polepszenia ich
dostępności zaprojektowano ciągi rowerowe w postaci ścieżek i szlaków rowerowych łączące
miejsca zamieszkania z rejonami rekreacyjno-wypoczynkowymi. W przypadku ulic lokalnych i
dojazdowych o małym natężeniu ruchu ciągi rowerowe mogą przebiegać w ruchu ogólnym, przy
założeniu wprowadzenia na ich przebiegu odpowiednich rozwiązań z zakresu inżynierii i
organizacji ruchu.
7.3. Ustalenia szczegółowe dla form użytkowania terenów
W poniższej tabeli zestawiono warunki zabudowy i zagospodarowania, które wpływają
na jakość środowiska w wyznaczonych terenach. Dla poszczególnych kategorii terenów
określono rodzaj i zakres obowiązujących dla niej standardów środowiska.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Użytkowanie terenów
podstawowe
dopuszczalne
MN1, MN2, MN4-MN18 –
tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
z zielenią towarzyszącą
(MN10, MN13, MN15) i
mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
i bliźniaczej z zielenią
towarzyszącą (MN1,
MN2,MN4,MN5,MN7,MN8,
MN9,MN11, MN12,MN14,
MN16,MN17,MN18)
-zabudowa bliźniacza dla
MN10, MN13, MN15
-zabudowa szeregowa dla
MN1, MN2,MN4,MN5,MN7,
MN8,MN9,MN11,MN12,
MN14,MN16, MN17, MN18
-usługi wolnostojące,
-usługi wbudowane w
budynki mieszkalne,
-zabudowa gospodarcza i
garażowa,
-obiekty małej architektury,
-urządzenia infrastruktury
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu,
-miejsca parkingowe
-dojścia piesze i dojazdy do
budynków,
-w terenie MN17 obiekty
związane z ogrodnictwem, tj.:
szklarnie lub inne budynki
gospodarcze związane z
działalnością ogrodniczą
MN3 – tereny zabudowy
- budynki gospodarcze i
mieszkaniowej
garażowe wyłącznie na
jednorodzinnej szeregowej;
działkach niezabudowanych,
budynki mieszkalne,
z wyłączeniem działek
jednorodzinne w układzie
niezabudowanych,
szeregowym wraz z zielenią bezpośrednio sąsiadujących z
towarzyszącą, na działkach
istniejącymi budynkami
niezabudowanych budynki
mieszkalnymi w układzie
mieszkalne w układzie
szeregowym,
wolnostojącym i bliźniaczym - usługi wbudowane,
z zielenią towarzyszącą
-obiekty małej architektury,
-miejsca parkingowe,
-dojścia piesze, dojazdy nie
wydzielone w planie,
-urządzenia infrastruktury
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu,
MU1 – tereny zabudowy
- obiekty małej architektury,
mieszkalno-usługowej w
-miejsca parkingowe,
-dojścia dojazdy nie
korytarzu ekologicznym;
zabudowa mieszkalna,
wydzielone w planie,
mieszkalno- usługowa lub
-urządzenia infrastruktury
usługowa z zielenią
technicznej związane z
towarzyszącą zlokalizowana obsługą i zagospodarowaniem
terenu,
w obszarze korytarza
ekologicznego,
zachowującego i
wzbogacającego zasoby
przyrodnicze.
MU2-MU9
zabudowa - obiekty małej architektury i
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
22
Zasady zagospodarowania
Ustalenia obowiązujące
Wymagane
określające dopuszczalne
standardy klimatu
oddziaływanie na środowisko
akustycznego
-łączna powierzchnia lokali jak dla terenów
usługowych wbudowanych w zabudowy
budynki
mieszkalne
była mieszkaniowej
zachowana
z
przepisami jednorodzinnej
odrębnymi,
-łączna powierzchnia zabudowy
z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego nie może
przekroczyć 50% wskaźnika
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy,
-powierzchnia zabudowy
usługowej wolnostojącej nie
może przekraczać 30%
przyjętego odpowiednio
wskaźnika dopuszczalnej
powierzchni zabudowy,
-maksymalny wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy 25-70%
-minimalna powierzchnia
biologicznie czynna 25-65%
-maksymalna
wysokość
budynków – 12m
-łączna powierzchnia całkowita jak dla terenów
lokali usługowych nie może
zabudowy
przekroczyć 30% pow. budynku mieszkaniowej
mieszkalnego,
jednorodzinnej
-łączna powierzchnia terenów
związanych z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie może
stanowić więcej niż 30%
powierzchni przeznaczenia
podstawowego
-maksymalny
wskaźnik
dopuszczalnej
powierzchni
zabudowy 55%
-minimalna
powierzchnia
biologicznie czynna 40%
-maksymalna
wysokość
budynków – 11-12m
-zakaz wznoszenia nowych
budynków,
- dopuszcza się przebudowę,
nadbudowę i rozbudowę przy
zachowaniu następujących
wskaźników: wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy max. 15%, wskaźnik
powierzchni biologicznie
czynnej min. 80%
-maksymalny
jak dla terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wskaźnik jak
dla
terenów
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
mieszkalno-usługowazabudowa
mieszkalna,
mieszkalnousługowa i
usługowa
z
zielenią
towarzyszącą.
MW1 – MW3 – tereny
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z zielenią
towarzyszącą
MWU - tereny zabudowy
wielorodzinnej mieszkalno –
usługowa- zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna,
mieszkalno-usługowa i
usługowa z zielenią
towarzyszącą
UMW – tereny zabudowy
usługowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej- zabudowa
usługowa z zielenią
towarzyszącą
U1 – tereny zabudowy
usługowej sakralnej zabudowa związana z
usługami sakralnymi z
zielenią towarzyszącą,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
urządzenia bezpośrednio
związane z obsługą i
zagospodarowaniem terenu,
- miejsca parkingowe,
- w terenie MU3 możliwość
lokalizacji garaży lub zespołu
garaży,
-dojazdy nie wydzielone w
planie i dojścia piesze,a dla
terenu MU7 nie wydzielone
na rysunku planu drogi
wewnętrzne,
-urządzenia infrastruktury
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu,
-usługi wbudowane z zakresu
administracji i handlu oraz
usług niematerialnych,
-zespół garaży –MW3
-obiekty małej architektury,
urządzenia i budowle
bezpośrednio związane z
urządzeniem terenów zieleni,
dojścia, dojazdy,
-miejsca parkingowe,
-urządzenia i obiekty
infrastruktury technicznej
związane z obsługą i
zagospodarowaniem
-obiekty małej architektury,
-urządzenia i budowle
bezpośrednio związane z
urządzeniem terenów zieleni,
dojścia,
- dojazdy, drogi wewnętrzne
- miejsca parkingowe,
- urządzenia infrastruktury
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu
-budynki mieszkalne
wielorodzinne (do 45%
przeznaczenia
podstawowego),
-obiekty małej architektury,
-urządzenia i budowle
bezpośrednio związane z
urządzeniem terenów zieleni,
-dojścia piesze i dojazdy,
-urządzenia infrastruktury
technicznej,
-miejsca parkingowe
-usługi z zakresu kultury,
opieki społecznej, edukacji i
inne ściśle związane z
działalnością kościelną,
-urządzenia infrastruktury
23
dopuszczalnej
powierzchni zabudowy
zabudowy 25-70%
mieszkaniowej
-minimalna
powierzchnia jednorodzinnej
biologicznie czynna 10-70%
-maksymalna
wysokość
budynków do 12m
-zakaz nowej zabudowy z
wyjątkiem garaży oraz
obiektów infrastruktury,
-dopuszcza się remonty,
przebudowę i rozbudowę,
-przeznaczenie dopuszczalne do
30% pow. terenu MW
-maksymalny wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy 70%
-minimalna powierzchnia
biologicznie czynna 25%
-podczas rozbudowy nakaz
utrzymania istniejącej
wysokości
-maksymalny
wskaźnik
dopuszczalnej
powierzchni
zabudowy 75-100%
-minimalna
powierzchnia
biologicznie czynna 20% (nie
obowiązuje w odniesieniu do
działek, których powierzchnia
zabudowy wynosi 100%)
jak dla terenów
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
-maksymalny
wskaźnik
dopuszczalnej
powierzchni
zabudowy 70%,
-minimalna
powierzchnia
biologicznie czynna do 25 %
terenu,
-maksymalna wysokość – 16 m,
-należy stosować rozwiązania
techniczne
zapewniające
właściwe warunki akustyczne w
budynkach,
jak dla terenów
zabudowy
mieszkaniowousługowej
jak dla terenów
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
-możliwość przebudowy,
nie określono
nadbudowy i rozbudowy,
-maksymalna wysokość – 13 m,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
obejmująca budynek kościoła
parafialnego wraz z domem
parafialnym oraz parking
przy kościele.
U2 – U18 – tereny zabudowy
usługowej – inwestycje
związane z działalnością
usługową;
U2-usługi związane z opieką
nad osobami starszymi i
młodzieżą, obiekty klubu
parafialnego, usługi edukacji,
urządzenia sportu i rekreacji i
inne służące działalności
przykościelnej.
U12-zakres usług w ramach
przeznaczenia podstawowego
nie powinien kolidować z
historycznym
charakterem
obiektu
starego
młyna;
dopuszcza się lokalizację
piekarni, sklepu
spożywczego, handlu
wyrobami rzemieślniczymi,
lokali wystawowych, itp
US1, US2 – tereny sportu i
rekreacji- urządzenia i
obiekty sportu i rekreacji dla
wypoczynku sezonowego
(gastronomia, hotelarstwo,
boiska i place sportowe,
parkingi, obiekty
bezpośrednio związane z
kąpieliskami)
ZPU – tereny zieleni
parkowej z usługamiogolnodostępna zieleń
urządzona służącą miejskiej
rekreacji, towarzysząca
zabytkowemu dworowi
Zieleniewskich,
mieszczacym usługi z
zakresu kultury
PU – tereny zabudowy
produkcyjno – usługowejinwestycje związane z
działalnością usługową,
usługowo-produkcyjną lub
produkcyjną, w tym
zaliczane do mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu
-dojścia i dojazdy do
budynków
-budynki mieszkalne
jednorodzinne w terenach
U15, U16, U18 (udział
zabudowy mieszkaniowej nie
może przekraczać 40%
powierzchni terenu
przeznaczenia
podstawowego),
-urządzenia sportu i rekreacji,
-dojścia, dojazdy, a dla terenu
U17 nie wydzielone na
rysunku planu drogi
wewnętrzne,
-miejsca parkingowe,
-urządzenia infrastruktury
technicznej związane z
obsługą i zagospodarowaniem
terenu
-dla U8 – zakaz nowej
zabudowy dopuszcza się prace
remontowe, przebudowę
i nadbudowę oraz
przystosowanie budynku dla
użytkowania przez osoby
niepełnosprawne
(np. winda),
-maksymalny wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy 35-70%,
-minimalna powierzchnia
biologicznie czynna 25-60%,
-maksymalna wysokość dla
nowo realizowanej zabudowy –
13m, a dla U17- 16 m
dla U15, U16, U18
jak dla terenów
mieszkaniowousługowych,
dla
pozostałych
nie określono
-maksymalny wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy 45%,
-minimalna powierzchnia
biologicznie czynna 50%,
-maksymalna wysokość – 13m,
-zachowanie i ochrona cieku
odwadniającego teren zbiornika
wodnego Balaton.
-usługi w zakresie nie
-wszelka działalność
kolidującym z
inwestycyjna na terenie ZPU
przeznaczeniem
możliwa jest wyłącznie zgodnie
podstawowym w tym:
ze szczegółowymi wytycznymi
administracji, gastronomii,
konserwatorskimi i pod
turystyki, kultury, hotelarstwa nadzorem Wojewódzkiego
itp. zgodnym z zapisami
Konserwatora Zabytków
dotyczącymi ścisłej ochrony
konserwatorskiej;
-sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej,
-dojścia i dojazdy;
elementy małej architektury i
oświetlenia,
-ścieżki rowerowe.
-tereny zieleni urządzonej
-sukcesywna likwidacja
ogólnodostępnej i izolacyjnej obiektów w bardzo złym stanie
-obiekty małej architektury,
technicznym,
-urządzenia infrastruktury
-dopuszcza się adaptację
technicznej związane z
istniejących obiektów nie
obsługą i zagospodarowaniem będących w bardzo złym stanie
terenu,
technicznym na cele zgodne z
-miejsca parkingowe,
przeznaczeniem,
-dojścia i dojazdy
- wysokość – do 13m
jak dla terenów
rekreacyjnowypoczynkowych
-sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej,
-dojścia i dojazdy,
-ścieżki rowerowe,
-obiekty małej architektury
24
jak dla terenów
rekreacyjnowypoczynkowych
nie określono
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
przepisów odrębnych
-tereny magazynowania
odpadów innych niż
niebezpieczne oraz
niebezpiecznych w specjalnie
przystosowanych
zamkniętych obiektach
KP1 – teren
ogólnodostępnego parkingu
służący obsłudze cmentarza,
parking dla odwiedzających
KP2 – KP4 – tereny
parkingów ogólnodostępnych
obsługujące tereny w
centralnej części miasta
KP5 – teren parkinguparkingi wraz z garażami
służące obsłudze
zabytkowego osiedla
zakładowego przy ul.
Kościuszki (MW3)
E,C– tereny obiektów i
urządzeń infrastruktury
technicznej
E- energetyki,
C-ciepłownictwa
ZP1- ZP3 – tereny zieleni
urządzonej
ZP1-ogólnodostępna zieleń
urządzona o charakterze
parku miejskiego
ZP2- zieleń urządzoną w
otoczeniu zbiornika wodnego
Balaton z urządzeniami
sportu i rekreacji w tym
miejsc plażowych oraz zieleń
oraz wzdłuż cieku
odwadniającego teren
zbiornika wodnego Balaton,
ZP3-skwery, zieleńce z
urządzeniami sportu i
rekreacji
ZC- teren cmentarza
istniejącego- pochówek
zmarłych oraz realizacja
obiektów i urządzeń
związanych z funkcją
cmentarza, jak: kaplice
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
-zieleń urządzona niska
-obiekty małej architektury,
-dojścia i dojazdy,
-urządzenia
infrastruktury
technicznej
-zieleń urządzona niska
-obiekty małej architektury,
-dojścia i dojazdy,
-urządzenia
infrastruktury
technicznej
-maksymalny wskaźnik
dopuszczalnej powierzchni
zabudowy 60%,
-minimalna powierzchnia
biologicznie czynna 35%
-na
całym
terenie
KP1 nie określono
obowiązuje
stosowanie
zabezpieczeń
w
postaci
krawężników oraz realizacja
odwodnienia za pośrednictwem
kanalizacji z oczyszczeniem
przed odprowadzeniem do
naturalnych
cieków
lub
wyprowadzeniem poza obszar
strefy OWO (wysokiej ochrony
wód podziemnych)
nie określono
nie określono
-obiekty zapleczy
administracyjno-technicznych
oraz socjalnych dla jednostek
eksploatujących.
-obiekty sporu i rekreacji
(ZP3),
-urządzenia komunikacyjne
ZP1
-parkingi w terenach ZP1 i
ZP3,
-dojścia i dojazdy,
-sieci infrastruktury
technicznej o znaczeniu
lokalnym;
-elementy małej architektury i
oświetlenia;
-ścieżki rowerowe,
- urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej,
-obiekty kubaturowe
związane z obsługą
cmentarza,
-dojścia piesze i podjazdy
25
nie określono
-zakaz realizacji obiektów
kubaturowych na ZP1,ZP2,
-zachowanie cieku
odwadniającego teren zbiornika
wodnego Balaton przez
pogłębienie
i regulację cieku z
jednoczesnym umożliwieniem
odwodnienia terenu PU oraz
budową nowych odcinków
przebiegu cieku w terenie ZP2;
-łączna powierzchnia terenów
związanych z przeznaczeniem
dopuszczalnym 10%
-wysokość nowej zabudowy do
9m,
-zakaz nadbudowy i rozbudowy
obiektów istniejących,
-dopuszcza się prace remontowe
i adaptacyjne
-łączna
powierzchnia
przeznaczenia dopuszczalnego –
nie więcej niż 5% powierzchni
cmentarza
jak dla terenów
rekreacyjnowypoczynkowych
nie określono
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
cmentarne i pomniki wraz
zielenią towarzyszącą.
ZR1,ZR2 – tereny zieleni
rekreacyjnej i
wypoczynkowej – tereny
zielni nieurządzonej, służące
rekreacji i wypoczynkowi,
położone w obszarach
przyrodniczo-cennych, o
wysokich wartościach
krajobrazowych, pełniące
ważną rolę połączeń
w systemie lokalnych
węzłów i korytarzy
ekologicznych (korytarz
ekologiczny, korytarz
wielofunkcyjny o
szczególnych standardach
zagospodarowania)
przeznaczonych do
zachowania i wzbogacenia
zasobów przyrodniczych, z
urządzeniami służącymi
sportom, rekreacji i turystyki.
ZI1,ZI2-tereny zieleni
izolacyjnej
ZI1-pas zieleni urządzonej
wysokiej
ZI2-zieleń urządzona wokół
cmentarza
-obiekty rekreacji na terenie
ZI2,
-urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej,
-dojazdy, dojścia piesze
-ścieżki rowerowe
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
26
-zagospodarowania dawnych
stawów w dolinie Rybnej w
ZR1 jako zbiorników
wodnych,
-obiekty małej architektury,
-dojścia piesze i dojazdy,
-ścieżki rowerowe i trasy
piesze,
-urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej.
-zakaz lokalizacji zabudowy
oraz parkingów,
- zakaz nadbudowy, rozbudowy
istniejących obiektów
mieszkaniowych,
gospodarczych i usługowych,
-łączna powierzchnia
przeznaczenia dopuszczalnego
15% ZR1, 25% ZR2
jak dla terenów
rekreacyjnowypoczynkowych
-zakaz realizacji nowej
nie określono
zabudowy w terenie ZI1,
-zakaz
nowych
budynków
mieszkalnych w terenie ZI2
-rodzaj obiektów
lokalizowanych na terenie ZI2
musi być zgodny z przepisami
odrębnymi, dotyczącymi pasa
izolującego tereny cmentarne od
innych terenów
WS – teren zbiornika
-urządzenia wodne służące
jak dla terenów
wodnego „Balaton”
rekreacji, oraz realizacja
rekreacyjnokąpieliska zorganizowanego
wypoczynkowych
KX1 - KX3 -urządzenia
infrastruktury
nie określono
tereny wydzielonego placu i technicznej,
-przejazdy awaryjne służb
ciągów pieszych i
rowerowych- tereny
porządkowych
i
publicznych ciągów pieszych ratowniczych;
i rowerowych oraz teren
Rynku wraz zielenią
urządzoną i małą architekturą
z elementami oświetlenia
KS- tereny obsługi
-zieleń urządzona;
nie określono
komunikacyjnej- teren pętli
-urządzenia infrastruktury
autobusowej
technicznej,
-miejsca parkingowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
KD -GP/G, KDZ1, KDZ2,
KDZ3, KDL, KDD1,KDD2,
KDW, KDW1 – tereny tras
komunikacyjnych,
obejmujące układ drogowy
obszaru- lokalizacja ulic, z
wyposażeniem
dostosowanym do klasy i
przeznaczenia ulicy w
obszarze (jezdnie, chodniki,
ścieżki rowerowe, pasy
i zatoki postojowe, pasy
zieleni, przejścia piesze,
przejazdy rowerowe, zatoki
przystankowe, zadaszenia
przystankowe wraz z
niezbędną infrastrukturą
techniczną)
Wodociągi i kanalizacja
System ciepłowniczy
Gospodarka odpadami
-ciągi piesze
-urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej (nie
związanej funkcjonalnie z
drogami)
-rowy odwadniające (rowy
otwarte lub kanały
zamknięte),
-elementy małej architektury,
-wydzielone ścieżki
rowerowe i ciągi pieszorowerowe,
-oznakowane trasy rowerowe
nie określono
Pełne wyposażenie obszaru – rozbudowa i uporządkowanie istniejącej sieci
wodociągowej oraz kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej)
Opiera się na istniejącej na obszarze planu magistrali cieplnej z dopuszczeniem
zastosowania lokalnych kotłowni gazowych
Segregacja odpadów u źródła ich powstawania z wyodrębnieniem odpadów
niebezpiecznych, zakaz przetwarzania i magazynowania w celu przetwarzania
odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem terenów PU, zakaz budowy składowisk
,magazynowanie odpadów inne niż niebezpieczne na ternach U, PU
8. Prognoza oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko
Identyfikacja prognozowanych oddziaływań na środowisko
Realizacja ustaleń planu będzie wywierała wpływ na zmiany w funkcjonowaniu i stanie
środowiska. Oddziaływanie to będzie zróżnicowane w zależności od ustalonych w planie funkcji
terenu. Mogą być spowodowane znaczne zmiany w jakości środowiska oraz zmiany, które nie
będą znacząco wpływały na jego stan. Przeprowadzone zmiany sposobów użytkowania terenów
objętych planem wywoływać będą także skutki na obszarach sąsiadujących.
8.1. Ocena skutków dla środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia
terenów w projekcie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.
Oddziaływanie na środowisko wskutek realizacji ustaleń planu będzie zależne od
projektowanego przeznaczenia. Oceny dokonano dzieląc tereny na : mieszkaniowe i usługowe,
produkcyjno - usługowe, przyrodnicze, komunikacji.
Tereny mieszkaniowe:
MN (MN1,MN2,MN4-MN18)-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
MU1 - tereny zabudowy mieszkalno-usługowej w korytarzu biologicznym,
MNU (MNU2-MNU9)- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej
MW (MW1, MW2, MW3) -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
MWU - tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-usługowej,
UMW - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Tereny usługowe:
U1 - tereny zabudowy usługowej sakralnej,
U (U2-U19) - tereny zabudowy usługowej,
US (US1, US2) - tereny sportu i rekreacji,
ZPU - tereny zieleni parkowej z usługami.
Na rysunku prognozy tereny te są zaznaczone jako tereny zainwestowane z zabudową
mieszkaniową i tereny zainwestowane
z zabudową usługową o zachowanej funkcji,
wprowadzone planem nowe tereny przeznaczone do zainwestowania pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługową. Zalicza się do nich także teren w obrębie rynku wyłączony z
ogólnodostępnego ruchu samochodowego.
Tereny produkcyjno – usługowe:
PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Na rysunku prognozy są to tereny po byłych zakładach metalurgicznych w trakcie
przekształcenia.
Tereny przyrodnicze:
ZP (ZP1 – ZP3) - tereny zieleni urządzonej,
ZC - teren cmentarza,
ZR (ZR1, ZR2)– tereny zieleni rekreacyjnej i wypoczynkowej,
ZI (ZI1, ZI2) - tereny zieleni izolacyjnej,
WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
Na rysunku prognozy są to tereny zieleni pełniące funkcję połączeń biologicznych w tym obszar
wymagający przystosowania do pełnienia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych.
Tereny komunikacji:
KX (KX1, KX2, KX3) – tereny wydzielonego placu i ciągów pieszo-rowerowych,
KD-GP/G, KDZ1-KDZ3, KDL, KDD, KDW, KDW1 i KDX - tereny tras
komunikacyjnych,
KP1 - teren ogólnodostępnego parkingu służącego obsłudze cmentarza,
KP (KP2 – KP4) - tereny parkingów ogólnodostępnych,
KP 5- teren parkingu,
KS – tereny obsługi komunikacyjnej.
Na rysunku prognozy zaznaczone jako istniejące elementy systemu komunikacyjnego oraz
projektowane elementy systemu komunikacyjnego.
Wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
Tereny mieszkaniowe
Wraz z powstaniem nowej zabudowy wzrośnie liczba źródeł emisji zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego. Rozmiary emisji nie są możliwe do określenia w sposób
szczegółowy wobec braku danych ilościowych i jakościowych. Na etapie tworzenia planu
nieznane są zarówno ilość posesji i usług, które powstaną jak i powierzchnia do ogrzania i
sposób ogrzewania (rodzaj zastosowanego nośnika energii, typ i rodzaj zastosowanych urządzeń
grzewczych). Według ustaleń planu nowe tereny mieszkaniowe będą zasilane w ciepło z systemu
miejskiego lub z indywidualnych kotłowni (tereny mieszkaniowe będące poza zasięgiem
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
miejskiej sieci cieplnej). Dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej będącej poza zasięgiem
miejskiej sieci cieplnej, zapisy planu ustalają oparcie ogrzewania głównie o paliwa ekologiczne
(gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna itp.). Ponadto plan zakłada jako główne kierunki
działań przebudowę poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło poprzez stosowanie
nowoczesnych urządzeń, wdrażanie nowych technologii oraz racjonalizację zużycia ciepła przez
odbiorców. Działania takie spowodują zredukowanie zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego. Nie należy jednak wykluczać faktu, że ze względów ekonomicznych często
mogą być nadal wykorzystywane paliwa stałe niskiej jakości, których spalanie spowoduje niską
emisję uciążliwą zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie. Należy w tym miejscu podkreślić, że
władze samorządowe mają możliwość finansowego wsparcia inwestycji polegających na
zmianie systemu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne. Działania władz w tym
kierunki mogą być istotną zachętą dla użytkowników posiadających przestarzałe systemy
grzewcze do przeprowadzania modernizacji.
Udział w emisji zanieczyszczeń powietrza będą mieć także pojazdy samochodowe
obsługujące tereny nowo wyznaczonej bądź niezabudowanej dotychczas zabudowy
mieszkaniowej. Mimo zwiększenia obciążenia ruchem nie prognozuje się przekroczenia
standardów środowiskowych w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Niewątpliwie będzie na to wpływać zaostrzenie norm emisji jednostkowej pojazdów oraz
stopniowa wymiana samochodów starszej generacji na samochody nowe.
Tereny usługowe i produkcyjno - usługowe
Rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń będą zależne od rodzaju prowadzonej
działalności produkcyjnej i usługowej, stosowanych technologii oraz wielkości produkcji. Mogą
powstawać zanieczyszczenia specyficzne, charakteryzujące się często uciążliwym zapachem.
Udział w emisji zanieczyszczeń powietrza będą mieć niewątpliwie pojazdy samochodowe,
obsługujące działalność gospodarczą. Przy zaopatrzeniu zakładów może pojawić się ruch ciężki.
Mimo zwiększenia obciążenia ruchem nie prognozuje się przekroczenia standardów
środowiskowych w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Pozytywnym aspektem
planu jest ustalenie wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (różnych form
zieleni) w nowych terenach usługowych oraz rozdzielenie terenów mieszkaniowych od
usługowych zielenią.
Tereny przyrodnicze
Nie identyfikuje się niekorzystnego oddziaływania terenów przyrodniczych w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Tereny komunikacji
W związku z projektowaniem nowych ciągów komunikacyjnych wzrośnie poziom emisji
komunikacyjnej, na którą składają się głównie tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory. Nie
prognozuje się takiego oddziaływania, które mogłoby pogorszyć stan zanieczyszczenia
powietrza w związku z planowanym usprawnieniem systemu komunikacyjnego oraz z
wspomnianym już faktem zaostrzenia norm emisji jednostkowej pojazdów i stopniowej
wymiany samochodów starszej generacji na samochody nowe.
Wytwarzanie odpadów
Tereny mieszkaniowe i usługowe
Odpady wytworzone w terenach mieszkaniowych, gdzie dopuszcza się lokalizację usług
nieuciążliwych dla funkcji podstawowej będą miały charakter odpadów komunalnych. W ich
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
składzie mogą znajdować się pewne ilości odpadów niebezpiecznych. Odpady komunalne będą
magazynowane na posesjach w odpowiednich pojemnikach, ze wskazaniem na segregację „u
źródła”, a następnie wywożone sposobem zorganizowanym na składowisko. Odbiór odpadów
będzie się odbywał zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które
stanowią prawo lokalne.
Z działalności usługowej mogą być wygenerowane odpady inne niż komunalne, w tym
niebezpieczne. Ustalenia planu nakazują ich selektywne gromadzenie, w zależności od rodzaju,
w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach i okresowe
odbieranie przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym
wykorzystaniem. Odpady te mają być przechowywane w taki sposób, aby zabezpieczyć grunt
przed infiltracją.
Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania terenów mieszkaniowych i usługowych z
uwagi na wytwarzanie odpadów.
Tereny produkcyjno- usługowe
Odpady wytworzone w terenach produkcyjno – usługowych będą zawierały pewne ilości
odpadów niebezpiecznych. Postępowanie z odpadami ma być podobne jak w przypadku terenów
mieszkalno – usługowych i usługowych. Ponadto ustalenia planu dopuszczają składowanie
odpadów niebezpiecznych w specjalnie przystosowanych zamkniętych obiektach. Składowanie
w taki sposób będzie chronić przed możliwością pogorszenia się jakości komponentów
środowiska. Dlatego też i w tym przypadku nie powinno dojść do negatywnego oddziaływania
na otoczenie.
Tereny przyrodnicze
Nie identyfikuje się niekorzystnego oddziaływania terenów przyrodniczych w zakresie
wytwarzania odpadów.
Tereny komunikacji
Mogą powstawać pewne ilości odpadów typu komunalnego wytwarzane przez
użytkowników dróg. Na terenach komunikacji odpadami są także skażone osady ściekowe. Dla
ciągów komunikacyjnych plan ustala konieczność realizacji kanalizacji deszczowej wyposażonej
w osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji ropopochodnych. Eliminuje się w ten sposób
negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie wytwarzania odpadów.
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Tereny mieszkaniowe i usługowe
W związku z powstaniem nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nastąpi
zwiększenie ilości ścieków sanitarnych. Będą powstawać także pewne ilości ścieków opadowych
pochodzących z powierzchni dachów, dróg i parkingów. Ścieki te razem ze ściekami sanitarnymi
będą odprowadzane systemem ogólnospławnym do oczyszczalni „Chrzanów – Trzebinia”, lub
wprowadzane do gruntu. Projekt planu ustala modernizację istniejącej sieci oraz jej rozbudowę
dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych. Realizacja ustaleń planu wyklucza możliwość
wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego odprowadzaniem ścieków.
Tereny produkcyjno- usługowe
W terenach produkcyjno- usługowych będą powstawały ścieki sanitarne, jak i opadowe.
Postępowanie z nimi jest identyczne jak dla terenów mieszkaniowych i usługowych. Skład
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
powstających ścieków powinien odpowiadać warunkom prawnym umożliwiającym
odprowadzanie ich do kanalizacji ogólnospławnej.
Zakłady produkcyjne mogą wytwarzać ścieki w liniach technologicznych, które nie
podlegają oczyszczeniu przez komunalną oczyszczalnię ścieków. W takich sytuacjach
postępowanie z nimi powinno odpowiadać szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystania i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, dlatego też nie prognozuje się negatywnych
oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń projektu planu w zakresie
wytwarzania ścieków.
Tereny przyrodnicze
Nie identyfikuje się niekorzystnego oddziaływania terenów przyrodniczych w zakresie
wytwarzania ścieków.
Tereny komunikacji
Będą powstawać ścieki poprzez spływ wód opadowych z jezdni. Wody te będą skażone
substancjami ropopochodnymi, a także substancjami używanymi do sezonowego utrzymywania
dróg (np.sól). Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania w zakresie wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi gdyż dla ciągów komunikacyjnych klasy KD-GP/G, KDZ1 KDZ3, KDL, a także dla powierzchni utwardzonych parkingów powyżej 0,1ha w terenie
zabudowy usługowej, produkcyjnej i terenach zabudowy mieszkalno-usługowej obowiązuje
realizacja kanalizacji deszczowej wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji
ropopochodnych.
Emitowanie hałasu
Tereny mieszkaniowe i usługowe
Hałas może być związany z pobytem mieszkańców, z utrzymywaniem i użytkowaniem
obiektów. W terenach mieszkaniowych dopuszcza się prowadzenia działalności usługowej. Nie
prognozuje się poprzez to znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu, gdyż dla
przeznaczenia dopuszczalnego obowiązują takie same poziomy hałasu jak dla podstawowego
czyli jak dla terenów mieszkaniowych.
W terenach lokalizacji działalności usługowej może wystąpić hałas technologiczny.
Lokalnie do przekroczenia dopuszczalnych norm może dojść w terenach usług z zakresu handlu
hurtowego w czasie załadunku i wyładunku towarów oraz manewrów pojazdów na placu.
Zdarzenia te będą miały charakter krótkotrwały.
Tereny produkcyjno- usługowe
Będzie powstawał hałas, którego zarówno rodzaj jak i poziom będzie zależał od rodzaju
obiektu lub działalności będącej jego źródłem. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
planowane zamierzenie nie może stanowić źródła emisji hałasu ponad wielkości dopuszczone
przepisami, wobec czego nie przewiduje się uciążliwości spowodowanej nadmiernym hałasem.
Tereny przyrodnicze
Nie identyfikuje się niekorzystnego oddziaływania terenów przyrodniczych w zakresie
emitowania hałasu.
Tereny komunikacji
Hałas na obszarze planu jest niemal w całości pochodzenia komunikacyjnego i wiąże się
z ruchem pojazdów samochodowych odbywającym się ul. Kościuszki, Piłsudskiego,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Młoszowską oraz pozostałymi ulicami wewnątrz obszaru. Narażone na hałas są nie tylko
budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola, ale także inne obiekty położone w pobliżu tras
komunikacyjnych. Najbardziej uciążliwy jest hałas generowany przez pojazdy poruszające się
ul. Kościuszki, które często wybierają tą trasę jako alternatywę płatnej autostrady.
Doświadczenia krajów, wcześniej wprowadzających opłaty na autostradach wskazują na
perspektywiczny stopniowy powrót części tego ruchu z powrotem na autostradę, proporcja
będzie jednak zależeć od relacji ceny za przejazd autostradą do strat czasu na podróż kolizyjną i
przeciążoną drogą alternatywną. W przypadku ulicy Piłsudskiego należy spodziewać się spadku
natężenia ruchu po zrealizowaniu drogi biegnącej po północnej stronie cmentarza od ul.
Młoszowskiej. Będzie to droga klasy L i przejmie część ruchu wewnętrznego w kierunku
północnych dzielnic miasta oraz tranzytowego w kierunku Olkusza.
Pozostałe, projektowane wewnątrz obszaru planu ulice będą obsługiwać tereny nowej
zabudowy mieszkaniowej. Nie będą one generować ponadnormatywnego hałasu z wyjątkiem
czasu powstawania zabudowy. Wówczas ponadnormatywny hałas będzie miał charakter
incydentalny.
Reasumując można stwierdzić, że poziom ruchu oddziaływującego na obszar planu nie
zmieni się na tyle by w istotny sposób zmienił się zasięg oddziaływań komunikacyjnych.
Trwający w Polsce od dłuższego czasu proces wymiany parku samochodowego na pojazdy
nowocześniejsze, stosowanie lepszej jakości paliw oraz stały postęp w dziedzinie konstrukcji
silników, upoważnia do twierdzenia, że ewentualny wzrost natężeń ruchu w obszarze planu nie
będzie prowadził do zwiększenia obecnego stanu zagrożenia mieszkańców. Konieczne będzie
jednak szersze stosowanie środków ochrony akustycznej, szczególnie w postaci zastępowania
stolarki okiennej budynków mieszkalnych oknami o podwyższonej izolacyjności.
Emitowanie pól elektromagnetycznych
Projekt planu wdraża konieczność zachowania stref ochronnych dla istniejących linii
wysokich napięć, wykluczonych z zabudowy. Ponad to plan wprowadza wymóg modernizacji
linii średniego napięcia w tym kablowania odcinków napowietrznych tych linii. Inne
planistyczne środki przeciwdziałania promieniowania elektroenergetycznego nie istnieją.
Tereny mieszkaniowe i usługowe
Dopuszcza się w nich lokalizację infrastruktury technicznej. Mogą być tam lokalizowane
sieci niskiego i średniego napięcia, które powodują emisję pól elektromagnetycznych do
środowiska. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie, z
uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
Tereny produkcyjno- usługowe
Dopuszcza się w nich lokalizację infrastruktury technicznej, która jednak nie będzie
miała negatywnego oddziaływania na środowisko.
Tereny przyrodnicze
W terenach tych ze względu na dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej
będzie emitowane promieniowanie elektromagnetyczne, ale nie prognozuje się niekorzystnego
oddziaływania terenów przyrodniczych w zakresie emitowania pól elektromagnetycznych.
Tereny komunikacji
Nie prognozuje się.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Tereny mieszkaniowe i usługowe
W terenach tych nie występują obiekty mogące spowodować poważne awarie.
Tereny produkcyjno- usługowe
W terenach tych możliwość wystąpienia poważnych awarii będzie zależała od rodzaju
produkcji, usług i stosowanych technologii.
Tereny przyrodnicze
Nie prognozuje się.
Tereny komunikacji
Awarie mogą być związane z transportem materiałów niebezpiecznych głównymi ulicami
w granicach obszaru planu.
Najwyższe ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych wiąże się z zakładami znajdującymi
się poza terenem opracowania.
Należą do nich:
• Grupa Kapitałowa Rafinerii „Trzebinia” S.A1. – na jej terenie występują niebezpieczne
substancje chemiczne w ilości przekraczającej wartości kryterialne Załącznika do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dziennik Ustaw nr 58, poz. 535 z 17 maja 2002 r.). Ze względu na powyższe
kryteria Rafinerię Trzebinia S.A. zaliczono do zakładów o dużym ryzyku. Charakter
prowadzonej działalności Rafinerii- operowanie dużymi ilościami niebezpiecznych substancji
chemicznych – stwarza zagrożenie wystąpienia pożarów, wybuchów, uwolnień toksycznych
substancji. Rafineria w celu określenia prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową od
wielu lat prowadzi działania związane z identyfikowaniem miejsc potencjalnych awarii oraz
oceny możliwości wystąpienia awarii. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnej
awarii zastosowano zarówno rozwiązania proceduralno- organizacyjne jak i środki techniczne,
które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa poszczególnych instalacji.
System bezpieczeństwa Rafinerii zapewnia, że:
- opracowano sposób alarmowania i reagowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii,
- istnieją procedury zapewniające, że dla ograniczania skutków poważnych awarii
wystarczająco szybko będzie możliwe przeprowadzenie akcji ratowniczej z udziałem
odpowiedniego personelu i uruchomienie sprzętu odpowiedniego dla określonych
zastosowań,
- istnieją procedury dla uruchomienia odpowiednich i wystarczających systemów
ograniczających uwolnienie do powietrza, gleby i wód powierzchniowych oraz
zmniejszające skutki rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w przypadku
poważnej awarii.
1
„Raport o bezpieczeństwie” wykonany na zlecenie Rafinerii Trzebinia S.A. Nr PPW/8/2002 z 9.07.2002 r., na
podstawie umowy Nr 2637-9/2002 zawartej pomiędzy Rafinerią Trzebinia S.A. w Trzebini oraz Instytutem Chemii
Przemysłowej w Warszawie w dniu 7.08.2002r.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
W wykonanym przez Rafinerię raporcie o bezpieczeństwie stwierdzono, że zarówno
poszczególne instalacje jak i cała Rafineria Trzebinia S.A. są bezpieczne, ponieważ
stwarzane przez nią ryzyko procesowe mieści się w granicach ryzyka dopuszczalnego (ocena
prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zdarzeń awaryjnych) przy zastosowaniu
metod analitycznych z uwzględnieniem elementów scenariuszy awaryjnych związanych z
wypływem niebezpiecznej substancji chemicznej, rozprzestrzenianiem się chmury substancji,
pożarem lub wybuchem.
•
Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia „Siersza” w Trzebini
• Zakłady Górnicze „Trzebionka” S.A
W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 249 i 259) prowadzący zakład o zwiększonym
ryzyku lub o dużym ryzyku jest zobowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi
Państwowej Straży Pożarnej oraz sporządzenia programu zapobiegania poważnym awariom
przemysłowym. W programie tym powinien być przedstawiony system zarządzania zakładem
gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.
Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.
Tereny mieszkaniowe
Obiekty wznoszone w zabudowie mieszkaniowej, z powodu niewielkich gabarytów nie
będą powodować znacznych przekształceń powierzchni, gdyż nie będą wymagały wykonywania
głębokich wykopów fundamentowych. W przypadku lokowania zabudowy w terenach o
większych spadkach może dojść do większych przekształceń, głównie z powodu wystąpienia
konieczności formowania skarp. Jednak nie spowodują one niekorzystnego wpływu na
środowisko.
Do większych przekształceń może dojść wskutek wznoszenia obiektów usługowych. W
terenach takich posadowienie cięższych konstrukcji, fundamentów maszyn itp., może
powodować konieczność wykonywania głębszych wykopów. Nie prognozuje się niekorzystnych
przekształceń.
Tereny produkcyjno- usługowe
W terenach tych , podobnie jak w usługowych może dojść do większych przekształceń.
Nie prognozuje się niekorzystnych przekształceń.
Tereny przyrodnicze
Nie identyfikuje się.
Obszar komunikacji
Prace związane z budową niezbędnej obsługi komunikacyjnej: nowych ulic, parkingów
itp. będą wymagały poważniejsze przekształcenia powierzchni ziemi. Poważne przekształcenia
mogą wystąpić w związku z budową planowanej ulicy przebiegającej obok cmentarza. Takie
przekształcenia nie powinny przynieść niekorzystnych skutków dla środowiska.
Zanieczyszczenie gleby lub ziemi
Tereny mieszkaniowe i usługowe
Nie prognozuje się.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Tereny produkcyjno- usługowe
Nie prognozuje się.
Tereny przyrodnicze
Nie prognozuje się.
Obszar komunikacji
W otoczeniu nowych ciągów komunikacyjnych dojdzie do zanieczyszczenia gleb
wskutek emisji spalin samochodowych. Nie wpłynie to jednak w znaczącym stopniu na stan i
funkcjonowanie środowiska.
Wykorzystywanie zasobów środowiska
Tereny mieszkaniowe i usługowe
Związane będzie z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej. W warunkach
zagospodarowania określonych przez plan, pokrycie powierzchni terenu materiałem tworzącym
utwardzoną i wodoszczelną powierzchnię osiągnie w terenach zainwestowanych około 30%. W
ustaleniach planu wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzające do redukcji powierzchni
koniecznych wyłączeń, czemu służyć ma ustalenie intensywności zabudowy i minimalnych
powierzchni działek w zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Bardzo ważnym ustaleniem planu jest zapis o konieczności dotrzymania parametrów dla
nowo wydzielanych działek – przez co również rozumie się zabudowany fragment działki, z
której wydziela się nowe. Oznacza to, że zabudowana działka, w której drastycznie zmniejszy
się udział powierzchni biologicznie czynnej będzie musiała zachować przynajmniej minimalny
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Poprzez pełną realizację ustaleń projektu planu nie
prognozuje się negatywnego oddziaływania na środowisko.
Tereny produkcyjno- usługowe
W terenach tych także dojedzie do likwidacji powierzchni biologicznie czynnej, co
jednak nie spowoduje poważnych skutków dla środowiska.
Tereny przyrodnicze
Wykorzystywanie zasobów środowiska będzie polegało na rekreacyjnym i turystycznym
z nich korzystaniu np. zbiornik wodny Balaton i jego otoczenie. Realizacja ustaleń planu
spowoduje należyte zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną taką jak kanalizacja sanitarna,
zorganizowane parkingi, obsługa gastronomiczna. Wyeliminuje to potencjalne zagrożenia dla
stanu i funkcjonowania środowiska, jakie może wynikać np. z nieprawidłowej gospodarki
ściekowej.
Obszar komunikacji
Rozmiary wyłączeń powierzchni biologicznie czynnej przy urządzaniu terenów
komunikacyjnych regulują przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi
W stosunku do oddziaływania ustaleń projektu planu na ludność (w kontekście
oddziaływania na zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia) spodziewane następstwa będą
pozytywne.
Realizacja ustaleń planu nie będzie skutkować powstaniem warunków, w których
wystąpiłoby bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.
Warunki życia mieszkańców ulegną poprawie poprzez m.in. działania związane z
przebudową i budową infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja), budową nowych
ciągów komunikacyjnych, wyznaczeniem terenów mających pełnić funkcje rekreacyjne i
sportowe.
Realizacja ustaleń projektu planu bez wątpienia wpłynie także pozytywnie na
zagadnienie wartości i jakości dóbr materialnych poprzez:
- poprawę jakości i wartości przestrzeni publicznych (estetyzacja, modernizacja, remonty,
renowacja zabytków, realizacja nowych elementów małej architektury, poprawa stanu
istniejących terenów zieleni),
- poprawę zaplecza rekreacyjnego poprzez wykorzystanie unikatowych walorów obszaru
(zbiornik Balaton),
- wzrost wartości nieruchomości gruntowych wskutek zmiany ich przeznaczenia na tereny
budowlane.
8.2. Ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu na komponenty środowiska.
Prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego
na powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i
rośliny przedstawiono w formie tabeli we wzajemnym ich powiązaniu. Prognozowane skutki
dotyczyć będą terenu objętego projektem planu (P) oraz trenów sąsiednich (S). Prognozowane
skutki ujęto w czterech kategoriach:
− pozytywne – oznaczają poprawę danego komponentu środowiska w stopniu
znaczącym (+), wynikającą z realizacji ustaleń projektu planu,
− wpływające negatywnie na funkcjonowanie i stan istniejących komponentów
środowiska ale dla których ustalenia projektu planu mają charakter kompensujący
(+/-),
− bez wpływu (0),
− negatywne (-).
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Ustalenia projektu planu
Zakaz
lokalizacji
inwestycji
wymagających
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( z
wyjątkiem PU)
Dopuszczenie budowy nowej i rozbudowy istniejącej
infrastruktury drogowej
Dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej
Zwiększenie intensywności zabudowy
Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń tymczasowych
Nakaz, aby uciążliwość związana
z lokalizacją
obiektów i urządzeń zamykała się do granic terenu, do
którego właściciel ma tytuł prawny
Nowe ścieżki rowerowe oraz trasy piesze w obrębie
terenów zieleni
Zagospodarowanie w poszczególnych kwartałach
zabudowy niezainwestowanych powierzchni terenów
jako terenów zieleni o charakterze zieleni urządzonej.
Zwiększanie, utrzymywanie i urządzanie istniejącej
powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz
kształtowanie zieleni o charakterze izolacyjnym
Zachowanie układu odwadniającego zbiornik wody
Balaton
W terenach korytarzy ekologicznych odtworzenie lub
wzbogacenie
zasobów
przyrody
w
terenach
zdegradowanych
W terenach korytarzy ekologicznych zachowanie
lokalnych wartości zasobów środowiska oraz wysokiego
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej
W korytarzach ekologicznych zakaz przekształcenia
istniejącej zabudowy na cele mogąc pogorszyć stan
środowiska
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
Ocena skutków oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska
powietrze powierzchnia gleba
wody
klimat zwierzęta ekosystemy krajobraz
ziemi
powierzchniowe i
i rośliny
podziemne
P
S
P
S
P
S
P
S
P S
P
S
P
S
P
S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
+/-
-
0
-
0
+/-
+/-
-
-
-
-
-
-
+
0
+
+
+/-
0
+/-
0
+
+
+
+
+/-
0
+
+
+
+
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
-
-
-
-
-
-
+
+
0
0
+
0
+
0
+
+
0
0
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
0
0
+/-
0
+/-
0
0
0
0
+/-
+/-
+/-
+/-
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Wyposażenie terenów ustalonych do zainwestowania
kubaturowego znajdujących się na obszarze strefy OWO
w urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków,
zakaz odprowadzania ścieków do gruntu i wód
podziemnych
Zakaz na obszarze strefy OWO lokalizacji wysypisk,
wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi i
toksycznymi
Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej wszystkich
budynków korzystających z wody w obszarze 50- 150 m
od granicy cmentarza
Stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne (ekrany akustyczne,
szpalery zieleni)
Odbiór odpadów w systemie zorganizowanym,
magazynowanie
odpadów
w
odpowiednich
pojemnikach, segregacja u „źródła”, selektywne
gromadzenie odpadów z działalność usługowej i
produkcyjnej,
w odpowiednio przystosowanych
pojemnikach
w
wyznaczonych
miejscach,
zabezpieczanie gruntu przed infiltracją
Zakaz budowy składowisk
Przetwarzania
i
magazynowania
odpadów
niebezpiecznych, z wyjątkiem terenu PU, na którym
dopuszcza się składowanie odpadów niebezpiecznych w
zamkniętych obiektach
Zakaz lokalizacji wolnostojących stacji bazowych
telefonii komórkowej
Ochrona osi kompozycyjnych
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej, w tym zachowania i ochrona
miejskiego charakteru zabudowy, zachowanie głównego
historycznego układu najstarszych dróg, ograniczenie
wysokości.
Stosowanie paliw ekologicznych (gaz ziemny, olej
opałowy, energia elektryczna)
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
+ +
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
0
+ +
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Analizowane ustalenie projektu planu w zdecydowanej większości wpłyną pozytywnie na
stan środowiska. Wpływ na obecny i przyszły stan środowiska nie ograniczy się tylko i
wyłącznie do terenów objętych projektem planu, ale także na najbliższe sąsiedztwo (np. w
zakresie kształtowania krajobrazu oraz połączeń ekologicznych).
Z powodu rozbudowy sieci komunikacyjnej oraz poprzez intensyfikację
zagospodarowania największy negatywny wpływ będzie dotyczył powietrza atmosferycznego,
powierzchni ziemi, gleby oraz roślin i zwierząt. Nie należy się jednak spodziewać istotnych
niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu środowiska. Nie przewiduje się także pogorszenia
jakości jego komponentów, gdyż ustalenia projektu planu rekompensują negatywne skutki np. w
zakresie ustaleń dotyczących kształtowania zieleni.
Do ustaleń, które w przyszłości wpłyną pozytywnie na wszystkie komponenty
środowiska jest sposób zagospodarowania terenów przyrodniczo – czynnych.
9. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ustaleń projektu planu.
9.1. Ocena zgodności ustaleń planu z ustaleniami Studium.
Cały obszar śródmieścia wymaga działań urzeczywistniających ideę „żywego centrum”,
a polegających na :
− podniesieniu standardów i atrakcyjności dla mieszkalnictwa i przedsiębiorczości
odpowiadającej funkcjom centrum miasta (usługi komercyjne),
− odciążenie ulicy Piłsudskiego z ruchu tranzytowego i organizacja bezpiecznych
przejść pieszych przez ulicę Krakowską i Kościuszki,
− wygospodarowanie wydzielonych tras rowerowych i ciągów pieszych,
− zagospodarowanie Zakładów Metalurgicznych dla nowych rodzajów
wytwórczości oraz przedsiębiorczości z odtworzenie ulicy Ochronkowej i
wprowadzeniem zieleni,
− utworzenie zagospodarowanego dla celów wypoczynku i sportu ciągu zieleni
urządzonej wzdłuż istniejącego parku z wykorzystaniem „Balatonu”, istniejącego
parku i stadionu przy ulicy Kościuszki i terenów poprzemysłowych (w
powiązaniu „osią poprzeczną” poprzez park przy dworku Zieleniewskich z
rejonem kościoła i cmentarza).
Ustalenia projektu planu respektują Studium w zakresie jego głównych ustaleń. Podobnie
jak w Studium położono duży nacisk na rewaloryzację historycznej zabudowy w obrębie Rynku
oraz głównych ulic w celu podniesienia atrakcyjności centrum miasta. Wyznaczono również
tereny przeznaczone dla celów wypoczynku i sportu obejmujące Balaton wraz z otoczeniem
(tzw. park miejski „Balaton”), dworu Zieleniewskich oraz terenów zieleni parkowej w
sąsiedztwie byłych zakładów Metalurgicznych. Ustalenia planu:
-
-
zapewniają możliwość rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz
włączenie ich w strukturę miasta i odpowiednie zagospodarowanie,
zachowanie istniejących terenów otwartych znajdujących się w strefie kształtowania
systemu przyrodniczego miasta, w obrębie której sposób zagospodarowania
podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych,
wygospodarowanie wydzielonych tras rowerowych i ciągów pieszych,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
-
-
-
ze względu na położenie obszaru w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu nie
wprowadzono nowego zainwestowania w terenach otwartych, a komponowanie nowej
zabudowy odbywać się będzie z uwzględnieniem powiązań widokowych w skali lokalnej
i miejskiej,
uwzględnienie istniejących, wartościowych pod względem kulturowym elementów, w
nowym układzie przestrzennym celem identyfikacji obszaru,
wyznaczanie terenów zieleni izolacyjnej wspomagającej działanie zabezpieczeń
technicznych ograniczających oddziaływanie głównych arterii komunikacyjnych na
środowisko obszaru planu
zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej i powiązań z układem
komunikacyjnym miasta.
9.2. Zgodność ustaleń projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
Obszar planu został podzielony w opracowaniu ekofizjograficznym na kompleksy
przyrodniczo- funkcjonalne. Zaproponowano dla nich różne sposoby zagospodarowania:
-
-
-
1. Kompleks przyrodniczo- ekologiczny
obowiązuje zakaz zabudowy,
obowiązek utrzymania przyrodniczego charakteru obszaru,
konieczność uzupełnień, rekonstrukcji i przebudowy obszarów zagrożonych utratą walorów
przyrodniczych,
dopuszczenie inwestycji chroniących zasoby przyrodnicze i minimalizujących niekorzystne
oddziaływania rekreacyjnego wykorzystania tego kompleksu,
dopuszczenie inwestycji infrastrukturalnych nie wpływających niekorzystnie na zasoby
przyrodnicze,
rekultywacji terenów zdewastowanych działalnością człowieka.
2. Kompleks przyrodniczo- użytkowy
zakaz trwałej zabudowy,
turystyczne wykorzystanie terenu,
wskazane utrzymanie funkcji przyrodniczej i zapewnienie ciągłości powiązań
przyrodniczych,
dopuszczenie inwestycji infrastrukturalnych, które nie wpływają niekorzystnie na zasoby
przyrodnicze,
rekultywacja terenów zdewastowanych działalnością człowieka
3. Strefa przyrodniczo- użytkowa z możliwością zagospodarowania ekstensywnego
realizacja funkcji rekreacyjnej ze zwiększonym udziałem terenów zielonych,
realizacja funkcji mieszkaniowej i nieuciążliwej usługowej ze zwiększonym udziałem
terenów zielonych,
rekultywacja terenów zdewastowanych działalnością człowieka,
utrzymanie jak największych powierzchni terenów biologicznie czynnych,
zapewnienie przyrodniczych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu miejscowym (ciągłość
terenów zielonych w obrębie strefy),
ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych – realizacja zabudowy
warunkowana dostępem do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
realizacja urządzeń ochrony środowiska,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
-
-
-
-
dopuszczenie inwestycji infrastrukturalnych, z ochroną walorów krajobrazowych,
zachowanie detali regionalnych i ochrona dóbr kultury.
4. Kompleks osadniczy do zabudowy ekstensywnej
realizacja funkcji mieszkaniowej i nieuciążliwej usługowej,
rekultywacja terenów zdewastowanych działalnością człowieka,
zwiększony udział terenów zielonych w obrębie działki,
utrzymanie jak największych powierzchni terenów biologicznie czynnych,
zapewnienie przyrodniczych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu miejscowym,
oddzielenie funkcji pasami zieleni urządzonej,
ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych – realizacja zabudowy
warunkowana dostępem do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
realizacja urządzeń ochrony środowiska,
dopuszczenie inwestycji infrastrukturalnych, z ochroną walorów krajobrazowych,
zachowanie detali regionalnych i ochrona dóbr kultury.
5. Kompleks do zabudowy i rekultywacji
realizacja funkcji usługowej i przemysłowej nie zagrażającej jakości wód i powietrza,
zachowanie uciążliwości w granicach terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny,
izolacja zielenią urządzoną terenów przemysłowych od pozostałych w ramach
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przemysłowa od pozostałych w ramach
nieruchomości, na której jest prowadzona działalność przemysłowa,
ochrona zasobów przyrodniczych w szczególności zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych
poprawa walorów krajobrazowych istniejących obiektów oraz wymóg korzystnych
oddziaływań na krajobraz nowych obiektów (staranny dobór bryły, detal architektoniczny),
rekultywacja terenów zdewastowanych działalnością człowieka.
Ponadto zostały wydzielone obszary ochrony konserwatorskiej. Oprócz pożądanego
sposobu zagospodarowania wynikającego z przynależności do wskazanego kompleksu należy w
nich uwzględnić dodatkowe czynniki antropogeniczno – przyrodnicze.
l.p.
1.
KOMPLEKSY
PRZYRODNICZOFUNKCJONALNE
Kompleks przyrodniczoekologiczny ze strefą
przyrodniczo-użytkową z
możliwością
zagospodarowania
ekstensywnego
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
PRZEZNACZENIE TERENU
WG PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU
ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM W TRZEBINI
MN1, MN9, MN3, MN4, MN7, MN8,
MN9, MN12,MN17
MU6,
US1, US2,
KP2
ZR1, ZP1, ZP2, ZP3, ZI1
WS,
40
OCENA
ZGODNOŚCI USTALEŃ
PROJEKTU PLANU Z
UWARUNKOWANIAMI
EKOFIZJOGRAFICZNYMI
+
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
2.
Kompleks przyrodniczoużytkowy ze strefą
przyrodniczo-użytkową z
możliwością
zagospodarowania
ekstensywnego
3.
Kompleks osadniczy do
zabudowy ekstensywnej
4.
Kompleks do zabudowy
i rekultywacji
MW3,
MN1, MN5, MN6, MN9, MN10, MN11,
MN13, MN15, MN18
MU1, MU3,UMW
U2, U9, U14, U1, U16
E,
ZPU,
ZP1, ZP2, ZP3,
ZI1, ZI2
ZC,
ZR2,
KP1, KP2, KP4, KS
MW2,MW1
MWU,
MN1, MN2, MN3, MN4, MN8, MN9,
MN6, MN10, MN12,MN13 MN14,
MN15, MN17
MU2, MU3, MU4, MU5, MU7, MU8,
MU9,
U5, U6, U7, U4, U17,U1,U8, U15, U3,
U18, U12
ZP3,ZI1, ZI2, E,C
KP3, KP2 KX1
MW3,
MU2, MU7
PU,
U13, U10, U11,
ZP1, ZP2, ZP3, ZI1
KP2
+
+
+
Istniejące zagospodarowanie obszaru oraz wniesione do planu wnioski pozwoliły na
zachowanie zgodności podstawowych zasad zagospodarowania z uwarunkowaniami
ekofizjograficznymi:
− Zdecydowana większość terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych
znajduje się w kompleksie osadniczym do zabudowy ekstensywnej. Zapisy planu
honorują
sposób
zagospodarowania
wyznaczony
w
opracowaniu
ekofizjograficznym.
− W opracowaniu ekofizjograficznym kompleks przyrodniczo – ekologiczny oraz
przyrodniczo – użytkowy na terenie planu pokrywa się z zasięgiem występowania
strefy przyrodniczo – użytkowej z możliwością zagospodarowania
ekstensywnego. Strefa ta została wyznaczona w celu wskazania terenów, których
pożądanym zagospodarowaniem jest użytkowanie przyrodnicze jednak z uwagi
na charakter obszaru (teren miejski)
możliwe jest pełnienie funkcji
mieszkaniowej i nieuciążliwej usługowej w przypadkach uzasadnionych
potrzebami rozwojowymi miasta. Ustalenia projektu planu nie naruszają zapisów
dotyczących powyższych kompleksów i strefy,
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
− W terenach objętych kompleksem przyrodniczo- ekologicznym ze strefą
przyrodniczo-użytkową z możliwością zagospodarowania ekstensywnego oraz w
kompleksie przyrodniczo- użytkowym ze strefą przyrodniczo-użytkową z
możliwością zagospodarowania ekstensywnego plan ustala wysokie wskaźniki
powierzchni biologicznie czynnej, zwiększony udział trenów zielonych oraz
zapewnia przyrodnicze ciągi komunikacyjne,
− W kompleksie do zabudowy i rekultywacji plan wyznacza tereny zabudowy
produkcyjno – usługowej. Obowiązujące w nich zapisy są zgodne z zapisami
znajdującym się w opracowaniu ekofizjograficznym. Dopuszczona jest tam
lokalizacja inwestycji - przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których - zgodnie z przepisami odrębnymi - wymagane jest
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednakże
uciążliwość związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza
granice terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny, a emisje nie przekraczały
obowiązujących standardów jakości środowiska,
− Obszary
ochrony
konserwatorskiej
wydzielone
w
opracowaniu
ekofizjograficznym są wyznaczone w planie za pomocą strefy bezpośredniej
ochrony konserwatorskiej „A” oraz strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej
„B”. W strefach tych obowiązuje postulat nadrzędności zagadnień ochrony
konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami – projekt planu w pełni respektuje
więc ograniczenia wynikające z ustanowionych obszarów.
9.3. Zgodność ustaleń planu z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.
Analizując projekt ustaleń planu nie stwierdzono naruszeń wymogów prawa ochrony
środowiska dotyczących gospodarki przestrzennej i zakresu oddziaływania na środowisko. Na
rysunku planu wskazano wszystkie obszary i obiekty, dla których mają zastosowanie
uregulowania prawne wynikające z przepisów dotyczących zachowania standardów środowiska.
Zgodność z przepisami odrębnymi dotyczącymi obiektów chronionych
Projekt planu uwzględnia drzewa uznane za pomniki przyrody uchwałą nr
XXVII/389/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z 22.10.2004r. W stosunku do nich honoruje się
zakaz niszczenia i uszkadzania obiektu oraz zakaz umieszczania tablic reklamowych.
Ochrona wód
Plan wprowadza nakaz utrzymania czystości wód polegający na ich korzystaniu zgodnie
z przepisami odrębnymi. Ustalenia planu chronią jakość wód powierzchniowych i podziemnych
w sposób zgodny z przepisami prawa.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Plan wprowadza nakaz utrzymania stref ochronnych od linii wysokich napięć zgodnie z
obowiązującymi przepisami odrębnymi. W ten sposób chroni przed niekorzystnym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i jest zgodne z przepisami prawa dotyczącymi
ochrony przed polami elekromagnetycznymi.
Strefy sanitarne
W obszarze 50 – 150 m od granicy cmentarza plan nakazuje podłączenie wszystkich
budynków korzystających z wody do miejskiej sieci wodociągowej. Nakaz obejmuje także
zachowania odległości 50 m od granic cmentarza budynków mieszkalnych, zakładów
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów
przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni służących do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych. Takie zapisy planu są w pełni zgodne rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
Obiekty chronione
Ustalenia planu regulują zasady ochrony wartości kulturowych, krajobrazowych w
połączeniu z przyrodniczymi poprzez:
− zachowanie i ochronę istniejącego miejskiego charakteru zabudowy, zwłaszcza
wartościowych historycznych układów urbanistycznych oraz zabytkowej
zabudowy wraz z otoczeniem,
− zachowanie głównego historycznego układu najstarszych dróg,
− zabezpieczenie widoków, osi widokowych oraz walorów ekspozycyjnych dla
zespołu zabytkowego Dworu Zieleniewskich wraz z najbliższym otoczeniem
ogrodowym i drzewostanem,
− zachowanie i ochronę obiektów znajdujących się w strefach ochrony
konserwatorskiej „A” i „B”,
− ochronę obiektów wpisanych do ewidencji obiektów zabytkowych, które nie
zostały objęte strefą konserwatorską,
− ochronę pomników przyrody.
W ten sposób ustalenia chronią przed degradacją obiekty wraz z ich otoczeniem (w tym pomniki
przyrody), układy urbanistyczne, walory ekspozycyjne. Nie powodują istotnych zmian w
krajobrazie a tym samym pogorszenia walorów widokowych. Zapisy planu honorują zapisy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz ustawę o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Ochrona przed hałasem
Dla potrzeb ochrony przed hałasem zgodnie z art. 113 i art.114 znowelizowanej ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku plan kwalifikuje poszczególne rodzaje
terenów według przeważającej funkcji do następujących grup wydzielonych ze względu na
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:
1) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo (MN1, MN2,
MN4- MN18, NM3, MW1-MW3– jak dla zabudowy przeznaczonej na cele
mieszkaniowe
2) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo z usługami
(MU1, MU2-MU9, MWU) - jak dla zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowe;
3) tereny, których przeznaczeniem podstawowym są usługi z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej (UMW, U15, U16, U18)- jak dla zabudowy
przeznaczonej na cele mieszkaniowo – usługowe,
4) tereny ZPU, ZP1- ZP3, ZR1, ZR2, WS – jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych,
5) dla pojedynczych budynków usług w ramach terenów usług związanych ze
stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzież- jak dla terenów
przeznaczonych na stały lub wielogodzinny pobyt dzieci i młodzieży
Dla pozostałych terenów nie określono w planie - zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
Powyższe zapisy planu w pełni respektują przepisy dotyczące hałasu.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Wody opadowe
Plan ustala możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie do gruntu pod warunkiem, że nie będą one pochodziły z powierzchni
utwardzonych parkingów (>0,1ha) oraz dróg klasy KD-GP/G, KDZ1 – KDZ3, KDL. Wody
przelewowe z Balatonu będą odprowadzane ciekiem biegnącym przez teren ZP2.
Jest to słuszne rozwiązanie, które wpłynie na poprawę bilansu wodnego. Ustalenia planu
wskazują na konieczność zachowania przepisów odrębnych określających warunki
wprowadzania do wód lub do ziemi takich wód opadowych i roztopowych, które są ujęte w
szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, i którymi wprowadzane są do odbiornika
tylko i wyłącznie te ścieki. Przestrzeganie przepisów w tym zakresie pozwoli zachować
odpowiedni stan sanitarny wód. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nakazuje oczyszczanie wód
opadowych i roztopowych (z wymienionych w rozporządzeniu powierzchni) do zawartości
zawiesin ogólnych nie większej niż 100 mg/l i substancji ropopochodnych nie większej niż 15
mg/l. Jednocześnie rozporządzenie zezwala, aby wody opadowe i roztopowe z dachów oraz
innych powierzchni nie wymienionych w §19 ust.1 były wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania. Konsekwencją takiego zapisu jest to, że w pozwoleniu wodnoprawnym na
wprowadzanie do wód lub do ziemi omawianych ścieków ujętych w systemy kanalizacyjne, ale
pochodzących z powierzchni nie wskazanych w przepisie - np. z dróg gminnych lub z parkingów
o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha - nie określa się wymagań jakościowych.
Wymagania w zakresie ilości wód opadowych poddanych oczyszczaniu zostały
zróżnicowane w zależności od charakteru zlewni utwardzonej, z której pochodzą ścieki.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do środowiska z powierzchni wymienionych
w § 19 ust.1 pkt 1 mają podlegać oczyszczaniu w ilości, jaka powstanie z opadów o natężeniu co
najmniej 15 l/s na ha. Rozporządzenie zezwala na wprowadzanie przelewem wód opadowych ze
wszystkich wskazanych powierzchni – bez oczyszczania – zarówno do wód, jak i do ziemi - ale
powyżej ilości jaka powstanie ze wskazanych opadów, co jednocześnie będzie gwarancją
zabezpieczenia urządzeń oczyszczających przed dopływem wód opadowych o natężeniu
większym aniżeli przepustowość nominalna urządzenia.
Sieci infrastruktury
Ustalenia planu w pełni respektują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych
dotyczących linii przesyłowych gazu, energii elektrycznej oraz ciepłociągu. Chronią w ten
sposób mieszkańców przed skutkami wybuchu gazu, niekorzystnego promieniowania
elektromagnetycznego a także zapewniają dostęp służb technicznych do ciepłociągu.
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości poprzez
m.in. racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych, zachowanie możliwości
produkcyjnego wykorzystania. Plan wprowadza nakaz wykorzystania gruntów w terenach
przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem proporcji pomiędzy wskaźnikami
powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczonych dla
poszczególnych terenów.
Plan wyznacza korytarze ekologiczne (korytarz biologiczny, korytarz wielofunkcyjny),
które mają służyć odtworzeniu lub wzbogaceniu zasobów przyrody na terenach
zdegradowanych. W korytarzach istnieje nakaz zachowania lokalnych wartości zasobów
środowiska oraz zachowanie wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. W
korytarzach istnieje zakaz przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
cele mogące pogorszyć stan środowiska. Zapisy honorują w ten sposób ustawę prawo ochrony
środowiska.
Wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska
Ustalenia planu wprowadzają nakaz, aby uciążliwość związana z lokalizacją urządzeń i
obiektów nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł
prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości
środowiska. Plan w pełni respektuje zapisy wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z
dnia 27 kwietnia 2001 r. dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r., szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwala rada
gminy. Plan wprowadza nakaz odbioru odpadów w systemie zorganizowanym. Odpady
komunalne z terenów objętych planem mają być magazynowane w odpowiednich pojemnikach,
ze wskazaniem na segregację „u źródła”, na własnych działkach budowlanych, a następnie
wywożone sposobem zorganizowanym na składowisko. Poprzez takie zapisy plan w pełni
respektuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebini.
Plan ustala także nakaz selektywnego gromadzenia odpadów z działalności usługowej i
produkcyjnej, w zależności od rodzaju, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w
wyznaczonych miejscach i okresowo odbieranych przez specjalistyczne jednostki zajmujące się
ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem; zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do
środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku czasowego przechowywania odpadów. Plan
dopuszcza przetwarzanie i magazynowanie w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych w
terenie produkcyjno – usługowym zgodnie z przepisami odrębnymi. Składowanie odpadów
niebezpiecznych może się odbywać w specjalnie przystosowanych, zamkniętych obiektach.
Zapisy te są uwzględniają przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami.
9.4. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej
Najcenniejsze siedliska występują w otoczeniu zbiornika wodnego Balaton w jego
południowo – wschodniej i zachodniej części. Plan wyznacza tam zieleń urządzoną (ZP2) i
wprowadza zakaz budowy obiektów kubaturowych. Istniejąca zieleń, która jest zdrowa
ekologicznie powinna być wkomponowana w projektowane zagospodarowanie. Będzie to
służyło ochronie istniejących tam gatunków drzew, roślin chronionych i rzadkich.
Plan wyznacza także tereny zieleni rekreacyjnej i wypoczynkowej otwartej, w których
wprowadza zakaz lokalizacji parkingów i obiektów zabudowy kubaturowej (ZR1) i zapewnia w
ten sposób, w tym zakresie jaki jest możliwy, dobre warunki ochrony różnorodności
biologicznej. Podobnie jest z cennym ekologicznie parkiem w otoczeniu Dworku Zieleniewskich
z gatunkami drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Plan przeznacza ten teren pod
zieleń parkową z usługami (ZPU) i jako podstawowe przeznaczenie ustala ogólnodostępną zieleń
parkową służącą miejskiej rekreacji.
Ochronie różnorodności służyć będą korytarze ekologiczne:
typu „A” - korytarz wielofunkcyjny poprzez określenie szczególnych zasad zagospodarowania
będzie zapewniał połączenia między ekologicznymi systemami obszarów chronionych gminy,
typu „B” - korytarz biologiczny, który służyć ma zachowaniu i wzbogacaniu zasobów
przyrodniczych, będzie zapewniał połączenia między ekologicznymi systemami obszarów
chronionych gminy, dla którego plan wprowadza ograniczenia dla nowej zabudowy.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
9.5. Ocena właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach
użytkowania a terenami pozostałymi
Tereny zieleni (ZPU, ZP, ZC, ZR) wraz ze zbiornikiem Balaton zajmują około 37,8%
powierzchni terenu. Biorąc pod uwagę, że plan obejmuje centrum miasta udział powierzchnia
terenów zielonych jest znaczący.
Tereny mieszkaniowe zajmują około 35,5 % powierzchni obszaru planu. Wielkość ta jest
zbliżona do terenów zieleni, jednakże w terenach mieszkaniowych zostały wyznaczone
wskaźniki powierzchni biologiczno- czynnej, które w wielu przypadkach osiągają wielkości 60,
70 % powierzchni działki.
Tereny produkcyjno – usługowe i usługowe stanowią 13,5 % powierzchni terenu.
Zabudowa produkcyjno - usługowa skupiona jest na jednym obszarze, co jest rozwiązaniem
korzystnym, gdyż praktycznie występuje tylko jedno źródło (teren PU) działalności potencjalnie
zagrażającej środowisku. Zagrożenie to powinno być zlikwidowane przez realizację ustaleń
planu oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych. Pozostałe 13,2% zajmują tereny komunikacji.
10. Ocena określonych w projekcie mpzp warunków zagospodarowania terenu,
wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Na terenie planu znajdują się obszary przyrodnicze wymagające właściwych warunków
zagospodarowania w celu ochrony cennych wartości. Należy do nich zbiornik wodny Balaton
wraz z otoczeniem, obszar projektowanego użytku ekologicznego, cenny ekologicznie park w
otoczeniu Dworku Zieleniewskich oraz tereny położone w korytarzach ekologicznych
(wielofunkcyjnym i biologicznym). Warunki zagospodarowania tych terenów zapewniają w ich
obrębie zachowanie, odtworzenie lub wzbogacenia zasobów środowiska.
Na terenie objętym projektem planu powietrze jest komponentem środowiska, który
niewątpliwie wymaga poprawy jakości. Ustalenia planu umożliwiają realizację tej potrzeby
poprzez ustalenie jako głównych kierunków działań w zakresie modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów ciepłowniczych: przebudowę systemów zaopatrzenia w ciepło poprzez
stosowanie nowoczesnych urządzeń, wdrażanie nowych technologii, racjonalizację zużycia
ciepła przez odbiorców. Atutem planu jest oparcie ogrzewania (dla nowego zainwestowania
będącego poza zasięgiem miejskiej strefy cieplnej) głównie o paliwa ekologiczne czyli m.in. gaz
ziemny, olej opałowy, energia elektryczna.
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji ogólnospławnej, nakaz realizacji dla ciągów
komunikacyjnych oraz dla powierzchni utwardzonych parkingów powyżej 0,1ha kanalizacji
deszczowej wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji ropopochodnych,
zabezpieczą wody powierzchniowe i podziemne przed wzrostem poziomu zanieczyszczenia.
Ustalenia planu eliminują możliwość powstawania ognisk zanieczyszczeń dla wód podziemnych
i powierzchniowych, co w obliczu małej odporności tych komponentów środowiska na
degradację jest niezbędne. Warunki zagospodarowania obszaru występowania strefy OWO
poprzez zakaz:
− lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi i
toksycznymi,
− odprowadzania ścieków do gruntu i wód podziemnych,
− zakaz budowy dróg o dużym natężeniu ruchu za wyjątkiem przesądzonych w planie,
chronią wody zbiornika przed zanieczyszczeniem.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Ochrona gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych polega
m.in. na ograniczeniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze i nieleśne. Na terenie objętym
projektem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
tylko w czterech niewielkich obszarach występują grunty rolne, które projekt planu przeznacza
na cele nierolnicze. W stosunku do nich w związku z niewielką powierzchnią i faktem, że nie są
one wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk nie zachodzi potrzeba
występowania z wnioskiem o wyrażenia zgody na przeznaczenie tych gruntów na cele
nierolnicze. Zdefiniowane warunki zagospodarowania terenu uwzględniają wymogi ustawowe.
11. Ocena zagrożeń dla środowiska.
Projekt planu został skonstruowany na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ochrona
środowiska obszaru oraz zabezpieczenia przed niekorzystnymi przekształceniami były jednym z
nadrzędnych zagadnień. Poprzez to realizacja ustaleń planu eliminuje możliwość powstania
zagrożeń mogących w znaczącym stopniu wpłynąć na obniżenie wartości środowiska oraz jego
atutów.
Źródłem zagrożeń może być niepełna realizacja ustaleń planu dotycząca terenów
mieszkaniowych, usługowych, produkcyjno - usługowych oraz komunikacyjnych.
− Tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo - usługowe - zagrożenie może wynikać z
zaniechania realizacji kanalizacji zbiorowej; wprowadzenia usług, które mimo nie
przekraczania dopuszczalnych norm mogą powodować konflikty społeczne, stosowania
niskiej jakości paliw do indywidualnych systemów grzewczych.
− Obiekty usługowe – zagrożenie nie jest spowodowane realizacją ustaleń planu ale wynika
z nieprawidłowości i zaniedbań do jakich może dojść w czasie prowadzenia działalności.
− Tereny produkcyjno – usługowe – istnieje w nich możliwość lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jakakolwiek uciążliwość związana z
funkcjonowaniem obiektów powinna zamykać się w ramach terenu, do którego inwestor
posiada tytuł prawny. W przypadku realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z
ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi zagrożenia dla środowiska
zostaną wyeliminowane albo zminimalizowane (nie można wykluczyć pewnych
uciążliwości np. zapachowych).
Uciążliwość w tym terenie może wystąpić wskutek nieprawidłowości i zaniedbań
podczas prowadzenia działalności np. możliwość zanieczyszczenia gruntu,
zanieczyszczenia powietrza, uciążliwość wywołana nadmiernym hałasem, , niewłaściwą
gospodarką odpadami.
− Tereny komunikacyjne – w tym przypadku zagrożenie również związane jest z niepełną
realizacją ustaleń, które nakładają obowiązek wyposażenia ciągów komunikacyjnych
oraz utwardzonych parkingów w terenach usługowych i mieszkaniowo – usługowych w
kanalizację deszczową.
12. Ocena skutków oddziaływania dla istniejących form ochrony przyrody oraz
innych obszarów chronionych.
Na obszarze objętym projektem planu nie występują obszarowe formy ochrony przyrody.
Na terenie zabytkowego parku przy Dworze Zieleniewskich znajdują się natomiast punktowe
formy ochrony przyrody – sześć drzew objętych ochroną jako pomniki przyrody. Dwór
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Zieleniewskich wraz z otoczeniem został przeznaczony pod tereny zieleni parkowej z usługami,
co będzie sprzyjało prawidłowej i pełnej ochronie drzew.
W planie wskazano do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego część zespołu
stawów w dolinie Pstrużnika. Projektowany użytek zlokalizowany jest w terenach zieleni
rekreacyjnej i wypoczynkowej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Mogą być tu
lokalizowane ścieżki rowerowe, trasy piesze dojazdy i obiekty małej architektury, które
przyczynią się z pewnością do lepszego rekreacyjnego udostępnienia tych cennych terenów.
Zakaz lokalizacji zabudowy oraz parkingów ochroni obszar przez zainwestowaniem
kubaturowym, a przez to umożliwi zachowanie walorów krajobrazowych i biocenotycznych
obszaru oraz w przyszłości objęcie go ochroną prawną.
Realizacja ustaleń planu dotyczących utworzenia korytarzy ekologicznych (korytarz
biologiczny, korytarz wielofunkcyjny) spowoduje odtworzenie lub wzbogacenie zasobów
przyrody na terenach zdegradowanych oraz zachowanie lokalnych wartości zasobów
środowiska.
Obszarem chronionym na terenie planu jest także Obszar Wysokiej Ochrony GZWP 452
– Chrzanów. Realizacja zapisów planu wpłynie na poprawę jego ochrony, niezbędnej w celu
zachowania wysokiej jakości wody podziemnej, będącej rezerwuarem wody pitnej.
Pozytywym aspektem planu jest uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej,
uwzględniając przy tym uwarunkowania kulturowe i ekspozycyjne. Plan obejmuje ochroną
obiekty wpisane do ewidencji zabytków. Zapisy planu spowodują zabezpieczenie widoków, osi
widokowych oraz walorów ekspozycyjnych dla zespołu zabytkowego Dworu Zieleniewskich
wraz z najbliższym otoczeniem ogrodowym i drzewostanem oraz dla Kościoła. Poprzez
utworzenie strefy konserwatorskiej B należy spodziewać się ochrony budynków wpisanych do
ewidencji zabytków w połączeniu z zachowaniem i ochroną układu urbanistycznego. Zapisy
planu dotyczą także budynków poza strefą konserwatorską B, a znajdujących się w ewidencji.
Projekt planu nie zawiera zapisów, które byłyby sprzeczne lub mogłyby zagrażać formom
krajobrazowym obszaru.
13. Ocena zmian w krajobrazie.
Rozmieszczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz
ukształtowanie terenu nie spowoduje ograniczenia walorów widokowych. Nowe tereny
mieszkaniowe zaprojektowane jako uzupełnienie istniejącej zabudowy nie wpłyną w znaczący
sposób na zmiany krajobrazu. Realizacja zawartych w ustaleniach planu wytycznych
dotyczących maksymalnych wysokości oraz architektury nowych budynków, kontynuacji
historycznego układu przestrzennego przyczyni się do poprawy wizerunku centralnej części
miasta.
W ramach istniejącej zabudowy, największych zmian można spodziewać się w Rynku.
Plan szczegółowo określa, w jakim kierunku powinien ewoluować wygląd Rynku i jego
otoczenia. Będzie to zapewne długotrwały proces. Pierwsze, widoczne zmiany może wnieść
ograniczenie ruchu kołowego w Rynku z zachowaniem jedynie ruchu dostawczego, służb
porządkowych i ratowniczych oraz dojazdu dla mieszkańców. Pozostawia się przejezdną ulicę
Piłsudskiego w stosunku do której przewiduje się odciążenie ruchu samochodowego poprzez
wprowadzenie nowej drogi klasy KDD, łączącej ul. Młoszowską z ul.Piłsudskiego. Takie
rozwiązania spowodują znaczne wyeliminowanie ruchu z Rynku, ograniczenie parkowania oraz
umożliwią lepszą pieszą dostępność centrum wraz z niewątpliwą poprawą walorów
krajobrazowych i wyeksponowania walorów kulturowych.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Bardzo korzystne zmiany, wysoce podnoszące jakość krajobrazu będą związane z
zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym „Balaton” dla potrzeb sportu, rekreacji i
imprez widowiskowych. Wg. „Koncepcji zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym…” 2
w otoczeniu akwenu powstaną obiekty gastronomiczne, pensjonat z ośrodkiem konferencyjnym,
amfiteatr, obiekty sanitarne. Zostanie zorganizowane pole namiotowe oraz parkingi do obsługi
osób korzystających z rekreacyjnych funkcji akwenu. Pełna realizacja planu zapewni
zachowanie, a przede wszystkim wyeksponowanie walorów krajobrazowych zbiornika wodnego
Balaton i otoczenia.
Zmian w krajobrazie należy się także spodziewać w południowo- zachodniej części
obszaru, gdzie znajdują się tereny po byłych obszarach metalurgicznych. Plan przewiduje
sukcesywną likwidację obiektów w bardzo złym stanie technicznym. Obiekty niebędące w złym
stanie technicznym możliwe są do adaptacji na cele z zakresu handlu detalicznego, hurtowego,
gastronomii, hotelarstwa, turystyki, usług biurowych i administracji. Przyczynią się one wraz z
nową zabudową do znacznego podniesienia jakości przestrzeni w tym obszarze planu.
W terenach przeznaczonych pod zieleń ogólnodostępną dojdzie do uporządkowania
terenu, w tym do likwidacji przypadkowych wysypisk śmieci. Zmiany wynikające z realizacji
ustaleń planu poprawią znacznie wartości estetyczne obszaru.
14. Ocena w zakresie możliwości eliminujących lub ograniczających negatywne
oddziaływanie na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji
ustaleń projektu planu.
Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na krajobraz,
które może wyniknąć z realizacji ustaleń planu. Podczas tworzenia projektu planu zastosowano
wszelkie możliwe rozwiązania zgodne z najlepszą dostępną techniką w tym zakresie, które
eliminują możliwość powstania takiego oddziaływania.
15. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony
środowiska. Realizacja ustaleń planu wymaga kontroli i oceny jakości poszczególnych
elementów środowiska. Do kontrolowania i egzekwowania przestrzegania przepisów ochrony
środowiska niezbędna jest wiarygodna informacja o stanie środowiska, która jest zapewniona w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez
systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
- jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych
wymagań określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów
lub innych wymagań,
2
„ Koncepcja zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „ Balaton” w Trzebini dla potrzeb sportu,
rekreacji i imprez widowiskowych” Pracowania architektoniczna Wasko projekt. S.C
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
- występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym
powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów
przyrodniczych.
W miarę potrzeb możliwe jest tworzenie lokalnych sieci monitoringu w celu śledzenia i
kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny
poziom zanieczyszczeń. Mogą być one tworzone przez organy administracji publicznej, gminy
oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ
realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej,
jak również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych.
Kontrola stanu środowiska i jego zagrożeń należy głównie do obowiązków innych
organów niż Gmina, jednakże dla analizy skutków realizacji postanowień planu gmina we
własnym zakresie powinna uzyskiwać informacje o zmianach środowiska od organów i
jednostek prowadzących monitoring.
Zaleca się także okresowe- dwuletnie przedstawianie informacji o wartościach
wskaźników wpływających na jakość i standard życia mieszkańców, a także wskazujących na
zmiany spowodowane planem. W sytuacjach szczególnych częstotliwość pomiarów może być
zmniejszona lub zwiększona w zależności od przedmiotu analizy (np. hałas od dróg).
Propozycja wskaźników służących analizie jakości środowiska w obszarze objętym planem.
Wskaźnik
Jednostka
Jakość wód, gospodarka wodno- ściekowa
Jakość wody w sieci wodociągowej
klasa
Długość sieci wodociągowej modernizowanej
m
Gospodarstwa podłączone do kanalizacji
%/ ilość
Gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na %/ilość
nieczystości (szamb)
Jakość czystości wód w zbiorniku wodnym Balaton
klasa
Jakość wód podziemnych
Jakość powietrza, odnawialne źródła energii
Ocena jakości powietrza na podstawie pomiarów wykonanych
przez WIOŚ
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej
w oparciu o źródła powodujące niską emisję (węgiel kamienny,
koks)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej
w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia
elektryczna)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej
w oparciu o miał węglowy w kotłach nowej generacji (np. w
węglowych kotłach retortowych) ograniczających niską emisję,
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej
wykorzystującej odnawialne źródła energii
klasa
klasa
szt
szt
szt
szt
Jakość gleb
Stopień zanieczyszczenia gleb na podst. pomiarów WIOŚ*
Ochrona przyrody bioróżnorodności i krajobrazu
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
50
klasa
Wartość
w roku …
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
Udział terenów zieleni publicznej urządzonej w stosunku do
całkowitej powierzchni obszaru opracowania
Liczba pomników przyrody w obszarze opracowania
Inne formy ochrony przyrody w granicach opracowania (parki,
użytki)
Klimat akustyczny
Uciążliwość akustyczna drogi krajowej 79 na podst. pomiarów
zarządcy drogi, WIOŚ lub map akustycznych.
Gospodarka i infrastruktura
Liczba miejsc noclegowych w hotelach
Liczba miejsc na ogólnodostępnych parkingach na obszarze
opracowania (w tym sezonowych obsługujących ruch
turystyczny)
Długość ścieżek rowerowych
Inne
Ilość przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko
Ilość
przedsięwzięć mogących
potencjalnie
znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
Rodzaj i skala występowania uciążliwości np. emisje (informacje
od podmiotu prowadzącego działalność )*
Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji w terenach PU*.
%
szt
ha
dB
szt.
szt
km
szt
szt
%
16. Podsumowanie.
1. Pomimo łączenia funkcji mieszkaniowej z działalnością usługową nie przewiduje się
powstania konfliktów na tle uciążliwości. Potrzeba wspólnego lokalizowania różnych funkcji
wynika z tradycji regionu i potrzeb mieszkańców, dla których podstawowym lub
uzupełniającym źródłem utrzymania są usługi.
2. Dla terenów produkcyjno – usługowych PU plan stwarza warunki do przekształcenia terenu
typowo przemysłowego po byłych Zakładach Metalurgicznych na tereny produkcji i usług.
Stopniowe przekształcanie charakteru działalności na tym terenie sprzyjać będzie obniżeniu
uciążliwości dla środowiska. Podkreślić należy, że w ustaleniach projektu planu
uwzględniono wydane decyzje administracyjne dotyczące zagospodarowania terenów
produkcyjno – usługowych.
Rygory, które wynikają z aktualnych przepisów powszechnie obowiązujących oraz warunki
zagospodarowania terenów produkcyjno - usługowych, które narzucają ustalenia planu
powinny być bezwzględnie egzekwowane przez organy wydające decyzje administracyjne
(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja
o pozwoleniu na budowę). Pełna realizacja ustaleń planu zapewni z jednej strony
dotrzymanie standardów jakości środowiska, z drugiej zaś przyczyni się do aktywizacji
gospodarczej, a co za tym idzie do zapewnienia miejsc pracy.
3. Wyznaczone planem kierunki rozwoju oraz zasady zagospodarowania i wykorzystania
przestrzeni są zgodne z zapisanymi w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO
4. Zagrożenia dla środowiska obszaru, a przede wszystkim dla realizacji jednego z
podstawowych celów ustaleń planu, jakim jest poprawa warunków życia poprzez
wyposażenie obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
porządkowanie struktury przestrzennej obszaru i kształtowanie ładu przestrzennego, mogą
wynikać z braku kompleksowości i niepełnej jego realizacji. Jak wykazuje praktyka,
najczęstszymi przyczynami braku efektów, lub nawet pogorszenia warunków życia są:
• narastająca dysproporcja między przyrostem substancji budowlanej, zwłaszcza
mieszkaniowej a poziomem wyposażenia obszaru, szczególnie w infrastrukturę
komunikacyjną i kanalizacyjną,
• dowolna interpretacja ustaleń planu w polityce realizacyjnej, prowadząca nieuchronnie do
narastania chaosu przestrzennego obszaru,
• brak realizacji ustaleń odnoszących się do kształtowania terenów otwartych, w szczególności
terenów wód otwartych i zieleni
• dopuszczenie do zaśmiecenia terenów otwartych na skutek niekonsekwentnego i niepełnego
wdrożenia systemu gospodarki odpadami.
Stąd szczególna rola samorządu lokalnego w konsekwentnej egzekucji przepisów
obowiązującego prawa, w tym lokalnego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego.
5. Przy pełnej realizacji ustaleń planu, która będzie jednocześnie uwzględniać warunki i zasady
zagospodarowania terenu nie powinny wystąpić takie zagrożenia środowiska, które
prowadziłyby do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.
Wszystkie zaproponowane w trakcie sporządzania planu zapisy z zakresu ochrony
środowiska zostały uwzględnione.
opracowanie: BRK S.A. – 2009 r.
52

Podobne dokumenty