Data oraz czytelny podpis Turysty

Komentarze

Transkrypt

Data oraz czytelny podpis Turysty
UMOWA - warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych
przez Grupa Plus Sp. z o.o. (PLUS Biuro Podróży)
I. Zawarcie umowy
1.Stronami umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, zwanej dalej umową są:
Turysta zgłaszający rezerwację zgodnie ze Zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej oraz Organizator: Grupa Plus
Sp. z o.o. (Plus Biuro Podróży) z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szymanowskiego 7, nr wpisu w rejestrze organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych 1021, nr KRS 0000487433 Sądu Rejonowego Wydział X Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Gliwicach, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, NIP 6412531514, REGON 243426430. Nr rachunku
bankowego ING Bank Śląski S.A. 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348.
2.Umowa obejmuje:
a) Zgłoszenie rezerwacji
b) Ofertę wybraną przez Turystę, a oferowaną przez Organizatora będącą załącznikiem
3.Turysta przed zawarciem umowy zapoznaje się z ceną imprezy wybraną spośród propozycji Organizatora, dopłatami
obowiązkowymi i fakultatywnymi, miejscem pobytu lub trasą imprezy, rodzajem środka transportu, położeniem,
rodzajem i kategorią obiektu zakwaterowania (zgodnie ze standaryzacją usług według krajów pobytu) liczbą i rodzajem
posiłków, programem zwiedzania lub atrakcji turystycznych, kwotą zaliczki oraz terminem zapłaty całej ceny.
4.Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Turystę umowy, a także Ogólnych
Warunków Uczestnictwa i zgłoszenia rezerwacji oraz wpłacie zaliczki w kwocie maksymalnie 29 % ogólnej ceny
imprezy. W ramach okresowych działań promocyjnych Organizator może obniżyć kwotę wpłacanej zaliczki poniżej 29
%. Pełną należność Turysta zobowiązany jest zapłacić na 30 dni przed datą wyjazdu. Jeżeli Turysta zapisuje się na
imprezę w terminie krótszym niż 30 dni, powinien wpłacić pełną kwotę imprezy.
II. Ceny, opłaty za świadczenia w ramach imprezy turystycznej oraz zmiany świadczeń
1.Obowiązująca cena podstawowa określona w cenniku lub ofercie podana jest dla jednej osoby zakwaterowanej
w pokoju dwuosobowym lub większym. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym akceptowalne jest jedynie
w przypadku wniesienia dopłaty do ceny podstawowej i jeżeli hotel przewiduje taką możliwość.
2.W przypadku kiedy jeden z dwóch Turystów, którzy wykupili pokój dwuosobowy rezygnuje, druga z tych osób
zobowiązana jest do samodzielnego znalezienia na to miejsce innej osoby lub uiszczenia opłaty odpowiadającej
dopłacie za pokój jednoosobowy, o ile istnieje taka możliwość. W przeciwnym razie osoba ta ponosi koszt rezygnacji
określony w pkt. VI warunków uczestnictwa.
3.Cena ustalona w umowie może być podwyższona, jeżeli Organizator turystyki udokumentuje wpływ na
podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu w tym w szczególności cen paliw,
wzrost podatków i opłat należnych za takie usługi jak przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów
walut lub innych opłat urzędowych. W okresie 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być
podwyższona.
4.Kategorie obiektów hotelarskich zostały podane na podstawie ustawy o usługach turystycznych
w zgodzie z przepisami krajów pobytu. Plusy/gwiazdki lub inne symbole ukazane obok nazwy obiektu są interpretacją
biura powstałą na skutek wewnętrznego systemu oceniania obiektów przez Biuro Podróży PLUS.
5.Jeżeli organizator turystyki w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych
w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest on obowiązany, bez obciążania klienta
dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze o jakości równorzędnej
lub wyższej. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy
turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
III. Odwołanie imprezy, odstąpienie Organizatora od umowy
1.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy pozostała kwota należności o której mowa w pkt. I
ppkt. 4 nie zostanie zapłacona przez Turystę.
2.Do realizacji każdej imprezy turystycznej wymagana jest minimalna ilość 40 osób, zatem realizacja usług uzależniona
jest od liczby zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku zakładanego
przez Organizatora minimum grupy na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jak i w przypadku wystąpienia
okoliczności
rozumianych
jako
siła
wyższa.
W przypadku odwołania imprezy uczestnikom przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. Organizator
informuje Turystę o zaistniałym fakcie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni przed dniem rozpoczęcia
imprezy. W takim przypadku Turyście nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty.
3.Turyście przysługuje pełen zwrot kosztów imprezy w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie biura
organizującego, jak zmiana ceny (nawet jeśli – jak w pkt. II ppkt 3 – zmiana ceny nie jest spowodowana przyczynami
leżącymi po stronie tut. biura), terminu, standardu imprezy lub jej składników dokonanych przed rozpoczęciem
podróży. Turysta powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy
albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty
kary umownej.
4. Od kwot zwracanych przez Biuro Podróży PLUS nie przysługują odsetki oraz rekompensaty z tytułu utraty siły
nabywczej pieniądza.
IV. Obowiązki Organizatora
1.Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
o zorganizowanie imprezy
turystycznej, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest: działaniem lub zaniechaniem
Turysty, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć lub były wynikiem działania siły
wyższej.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za treść informacji publikowanych
w ulotkach reklamowych lub innych materiałach wydawanych przez zagranicznych kontrahentów, zarząd hoteli oraz
inne podmioty nie uczestniczące w wykonaniu umowy.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń linii lotniczych oraz
innych przewoźników w sytuacji, gdy odpowiedzialność przewoźników lub linii lotniczych ograniczona jest odrębnymi
przepisami, konwencjami, prawem przewozowym.
4.Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy
ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Turysty. Ograniczenie to nie dotyczy
szkód na osobie.
5.Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub w trakcie
jej trwania, podać Turystom:
a) nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego Turysta może
zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu;
b) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu
z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;
c) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów;
d) szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie Turysta będzie zajmował w środku
transportu.
6.Organizator udziela Turystom ogólnych wskazówek na temat przepisów paszportowych, sanitarnych, wizowych oraz
wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
V. Obowiązki Turysty
1.Turysta zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy. W czasie
trwania imprezy Turysta jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń pilota/rezydenta. W autokarze obowiązuje zakaz
palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu. Biuro zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy
w trakcie trwania imprezy jeżeli Turysta utrudnia sprawne jej przeprowadzenie lub nie stosuje się do powyższych
zakazów i zobowiązań. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Turysta.
2.Turysta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na przedmiotach należących do innych
uczestników imprezy, biura podróży, pilotów, rezydentów, hotelu i zobowiązuje się do ich naprawienia.
z umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Organizatora
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł związanej ze
zmianą danych osobowych w systemach rezerwacyjnych oraz dokumentach podróży. Odpowiedzialność za nie
uiszczenie części ceny imprezy oraz wszelkie koszty z tym związane uczestnik imprezy i osoba przejmująca jego
uprawnienia ponoszą solidarnie.
6.W przypadku rezygnacji Turysty z udziału w imprezie powołującego się na zaistnienie siły wyższej, a Ministerstwo
Spraw Zagranicznych nie ogłosi regionu docelowego podróży Turysty, jako zagrożony - Organizator ma prawo
zastosować potrącenia określone w pkt. VI ppkt. 4.
7.W przypadku imprezy lotniczej zmiana terminu lub odstąpienie od umowy wiąże się z obciążeniem rzeczywistymi
kosztami poniesionymi przez organizatora.
VII. Ubezpieczenie
1.Organizator dokonuje grupowego ubezpieczenia Turystów składającego się z ubezpieczenia kosztów leczenia,
ratownictwa i transportu w wysokości 15.000 EUR, w tym koszty ratownictwa w wysokości 5.000 EUR, ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym trwały uszczerbek na zdrowiu 5.000 EUR, śmierć 3.000 EUR oraz
ubezpieczenia bagażu podróżnego w wysokości 300 EUR. Turyści ubezpieczeni są w: TU Europa S.A. (adres:
Gwiaździsta 62 , 53-413 Wrocław). Polisę ubezpieczeniową posiada pilot lub rezydent. Ogólne warunki ubezpieczenia
dostępne są w Biurze Podróży PLUS oraz u agentów sprzedających ofertę Organizatora.
2.Turysta może zawrzeć umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa
w imprezie turystycznej zakupionej w Biurze Podróży PLUS stosownie do oferty TU Europa S.A.
3.Zawierając umowę Turysta deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia
odpowiedzialności Biura Podróży PLUS z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu spowodowanego nieprawdziwym
oświadczeniem oraz wyraża zgodę na zwolnienie leczących lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania
tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienie TU Europa S.A. dokumentacji z leczenia.
4.Ubezpieczeniem nie są objęte koszty leczenia oraz inne koszty powstałe w przypadku następstw chorób
przewlekłych. W takim przypadku należy dokupić dodatkowe ubezpieczenie.
5.Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Turystę w towarzystwie
ubezpieczeniowym.
6.Organizator niniejszym potwierdza posiadanie Umowy o Udzielenie Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej na
pokrycie wpłat wniesionych przez Turystów w sytuacji niewykonania zobowiązań umownych. Beneficjentem gwarancji
jest Marszałek Województwa Śląskiego, uprawniony do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów
powrotu Turysty do kraju i do występowania na rzecz Turystów w sprawach wypłaty środków z gwarancji.
VIII. Reklamacje
1.Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Turysta stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy przez Organizatora ma on
obowiązek dokonania o tym zgłoszenia (reklamacje). Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu
przez Turystę uchybienia w miejscu pobytu do upoważnionego przedstawiciela Organizatora (pilot – podczas
wycieczek objazdowych; rezydent – podczas imprez pobytowych). Upoważniony przedstawiciel Organizatora winien
potwierdzić własnoręcznym podpisem i opatrzyć datą przyjętą reklamację W przypadku niezałatwienia reklamacji
przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora przekazuje on niezwłocznie reklamację Organizatorowi imprezy.
2.Poza obowiązkiem zgłoszenia ewentualnej reklamacji w miejscu pobytu Turysta upoważniony jest do zgłoszenia
reklamacji w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora w Rudzie Śląskiej, ul. Szymanowskiego 7,
w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.
3.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator imprezy szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny
odmowy.
4.Jeżeli Organizator imprezy nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dnia od dnia zakończenia
imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od
daty jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Organizator nie ponosi ujemnych konsekwencji zaniechania przez Turystę zgłoszenia reklamacji według procedury
opisanej w pkt. 1.
IX. Zniżki i rabaty, warunki wystawiania faktur
1.Zniżki dla osób niepełnoletnich określone są w cenniku i obowiązują jedynie w przypadku zakwaterowania z dwoma
osobami pełnopłatnymi w pokoju.
2.Po podpisaniu zgłoszenia rezerwacji i wpłaceniu zaliczki uzyskanie dodatkowych zniżek nie jest możliwe.
3.Ofert „rezerwujesz wcześniej- płacisz mniej” oraz „last minute” nie można łączy z innymi rabatami. Zniżek i rabatów
nie można łączyć.
4.Faktury za imprezy organizowane przez Biuro Podróży PLUS będą wystawiane do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury przed datą wyjazdu wyłącznie po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty
w wysokości 100 % wartości imprezy.
Oferta wybrana przez Turystę dotycząca imprezy wyszczególnionej na zgłoszeniu stanowi integralną część umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowa opiera
się o przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133 poz.884 ze zmianami)
oraz Kodeksu Cywilnego – które mają zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie.
Turysta potwierdza, że:

wydano mu zgłoszenie rezerwacji

zapoznał się i akceptuje ofertę, program imprezy i świadczenia zawarte w cenie poprzez przyjęcie oferty
Organizatora

zapoznał się ze stanowiącymi umowę warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Biuro Podróży PLUS i zobowiązuje się do ich przestrzegania

został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przepisów paszportowych, wizowych, sanitarnych,
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie oraz warunkach ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT MARŻA bez podpisu odbiorcy

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zmianami), wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ujawnionych w umowie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji tejże umowy, a także w przyszłości w celach marketingowych,
statystycznych oraz przesyłania materiałów informacyjnych, katalogów i ofert. Odbiorcami danych są
Organizator, jego agenci i przedstawiciele, podmioty biorące udział w wykonywaniu umowy oraz
wykonujące działania marketingowe na zlecenie Organizatora. Wyrażenie zgody na powyższe jest
dobrowolne, a Turyście przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
W przypadku uzyskania danych nie od osoby, której one dotyczą Organizator zobowiązany jest poinformować tę
osobę o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, celu zbierania danych, ich zakresie i odbiorcach, źródle danych, prawie
dostępu do treści oraz ich poprawiania oraz o uprawnieniu do:
1) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5
powyższej ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
Data oraz czytelny podpis Turysty:
VI. Rezygnacje z imprezy
1.Turysta ma prawo zrezygnować z imprezy turystycznej w każdej chwili, zarówno przed jej rozpoczęciem, jak i w
trakcie jej trwania.
2.W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Turyście zwraca się całą wpłaconą przez niego
cenę bez żadnych potrąceń.
3.W przypadku odstąpienia przez Turystę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Organizatorowi przysługuje
zwrot wszelkich poniesionych przez niego kosztów. W przypadku określenia ceny w walucie obcej stosuje się kurs
sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy.
4.Koszty
odstąpienia
przez
Turystę
od
umowy
z przyczyn leżących po jego stronie liczone od jednej osoby i zawierające wszystkie zamówione świadczenia
obowiązkowe i dobrowolne:
a) powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - opłata manipulacyjna w wysokości faktycznie poniesionych przez
organizatora kosztów, nie mniej jednak niż 100 zł od osoby
b) od 44 do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy - 20 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji, 10 % ceny imprezy
w przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu
c) od 29 do 14 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy - 40 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji, 20 % ceny imprezy
w przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu
d) od 13 do 7 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy - 50 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji, 40 % ceny imprezy
w przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu
e) od 6 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do jednego dnia przed rozpoczęciem imprezy - 80 % ceny imprezy w
przypadku nie zgłoszenia się Turysty na miejscu zbiórki – 95 % ceny imprezy, jednak we wszystkich przypadkach nie
więcej, niż faktycznie poniesione przez Organizatora koszty.
5.Turysta może przenieść na inną osobę – spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej – przysługujące
mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmie również wszystkie wynikające
Grupa Plus Sp. z o.o. (PLUS Biuro Podróży), ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
NIP: 6412531514, REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości
Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348
e-mail: [email protected], Internet: www.pluswakacje.pl
tel. 32/720-59-95, fax. 32/720-59-94,

Podobne dokumenty