parallel ci - Alamo Water Poland

Komentarze

Transkrypt

parallel ci - Alamo Water Poland
CLACK PARALLEL CI
PŁYTKA CI - 5 PRZYCISKÓW
WERSJA SOFTWARE 318.2
WS1, WS1.25, WS1.5
INSTRUKCJA INSTALATORA
Alamo Water Poland Sp. z o.o.
05-080 Izabelin
ul. Sapiehy 36
POLAND
tel. 48.22.722.80.19, fax. 48.22.722.80.18,
e-mail: [email protected]
www.alamowaterpoland.com
Wersja software 318.2
rev.AWP - 29.01.2010
Strona 2
WS CI Parallel Manual - rev318.2
SCHEMAT POŁĄCZEŃ dla płytki CI (5 przycisków)
do konfiguracji równoległej (parallel) można także użyć płytek EI (4 przyciski)
Głowica główna (A)
Kabel zasilający doprowadź
do płytki otworem w tylnej
części obudowy.
Głowica podrzędna (B)
Kabel podłącz do złącza dP
na płytce głowicy podrzędnej
1
2
5
Podłącz kable z
czerwoną izolacją
Kabel łączący (V3340 WS1 Interconnect Cable Cord Assembly) ma
ograniczenie napięcia do 24V przy natężeniu 1⁄2 A.
Wodomierz nie jest konieczny
3
Umieść pierścień
przewężeniem w
kierunku głowicy
4
Woda
uzdatniona
zawór
NHBP
zawór
NHBP
Głowica
A
(meter)
Głowica
B
(time)
zawór
NHBP
zawór
NHBP
Głowica
C
(time)
Głowica
...
(time)
Woda
surowa
Numer katalogowy: V3014
Opis: WS1 Series Microswitch Assembly
Numer
1
2
3
4
5
Numer
katalogowy
V3301
V3304
V3305
V3335
V3340
Opis
WS1 MICROSWITCH
WS1 SCREWS 4/40 x 3/4
WS1 RETAINING RING SS 1/4
WS1 WASHER STEPPED
WS1 INTERCONNECT CORD ASY
Ilość
1
2
1
1
1
Komunikacja między sterownikiem głównym (Głowica A) i podrzędnym (Głowica B) odbywa się za pomocą zestawu V3014
składającego się z mikrowyłącznika (WS1 Microswitch) ze specjalnym pierścieniem aktywującym styki w trakcie cyklu napełniania
zbiornika solanki (FILL) oraz przewodu łączącego mikrowyłącznik (styki COM i NO) ze złączem dP na płytce zaworu podrzędnego.
Sprawdź na rysunku prawidłową instalację pierścienia - przewężenie powinno być skierowane w stronę głowicy.
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Strona 3
Przed rozpoczęciem programowania upewnij się, że wszystkie elementy systemu są prawidłowo
podłączone.
1. Podłącz końcówki (z czerwoną izolacją) kabla łączącego do styków COM i NO w mikrowyłączniku
zamontowanym na głowicy głównej (A). Drugi koniec kabla łączącego podłącz do złącza dP na płytce
głowicy podrzędnej (B).
2. Przewód zasilający zawór NHBP lub MAV musi być podłączony do przyłącza ”Alternator Drive” na płytce
sterującej każdej głowicy
• dla głowic WS1 i WS1.25 należy stosować zawór NHBP 1.25”
• dla głowic WS1.5 należy stosować zawór MAV 1.5” (w zaworze MAV należy mechanicznie zaślepić
port B natomiast wylot z głowicy podłączyć do portu A zaworu MAV)
UWAGA 1: Upewnij się, że plastikowy pierścień (obiekt nr 4) jest skierowany przewężeniem w kierunku
głowicy.
UWAGA 2: Po podłączeniu wszystkich elementów sprawdź prawidłowe działanie systemu. W tym celu
wciśnij i przytrzymaj przycisk REGEN na głowicy głównej (A). Kiedy silniczek przestanie
pracować wciśnij jednorazowo przycisk REGEN aby przejść przez kolejne etapy regeneracji,
aż do etapu FILL. Podczas trwania tego etapu głowica podrzędna (B) powinna rozpocząć
regenerację po 2-6 minutach. Jeśli głowica podrzędna (B) nie rozpocznie regeneracji w
ciągu 2-6 minut, należy sprawdzić mocowanie pierścienia, połączenia kabla łączącego głowice
oraz programowanie głowicy podrzędnej (B).
UWAGA 3: Głowica główna (A) powinna być zaprogramowana tak, aby etap regeneracji FILL następował
po właściwej regeneracji złoża. Etap FILL powinien trwać przynajmniej 6 minut (minimum
4,3 kg lub 11 litrów wybrane w kroku 6S lub 6F)
UWAGA 4: Głowica podrzędna (B) powinna być zaprogramowana tak, aby regeneracja następowała
tylko kiedy głowica główna (A) wejdzie w etap FILL. Aby to osiągnąć należy zadać głowicy
(w kroku 4I) wystarczająco długi czas pomiędzy regeneracjami, aby uniknąć przedwczesnej
regeneracji. Również głowicę podrzędną (B) należy zaprogramować do regeneracji
natychmiastowej (on 0) (w kroku 4CS).
Strona 4
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Pokrywa CI i przekładnia napędu
Numer
1
2
3
4
5
6
Not Shown
Not Shown
Numer katalogowy
V3175CC-01
V3107-01
V3106-01
V3108CI-03BOARD
V3110
V3109
V3186
V3186EU
V3186UK
V3186-01
V3178
Opis
WS1CC Front Cover Assembly
WS1 Motor
WS1 Drive Bracket & Spring Clip
WS1 THRU2L/2 CI PCB REPLACE
WS1 Drive reducing Gear 12x36
WS1 Drive Gear Cover
WS1 AC ADAPTER 110V-12V
WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V EU
WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V UK
WS1 AC ADAPTER CORD ONLY
WS1 Drive backplate
AC Adapter
Supply Voltage
Supply Frequency
Output Voltage
Output Current
U.S.
120 V AC
60 Hz
12 V AC
500 mA
Ilość
1
1
1
1
3
1
1
1
International
230V AC
50 Hz
12 V AC
500 mA
When replacing the battery, align
positives and push down to fully seat.
Correct
Battery
Orientation
Battery replacement is
3 volt lithium coin cell
type 2032.
Battery Fully Seated
4
1
5
6
3
2
Strona 5
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Informacja ogólna
Sterownik oferuje następujące procedury programowania umożliwiające dostosowanie go do potrzeb konkretnego
systemu:
- Główna Procedura Programowania
- Wprowadzanie wartości zadanych – Softener
- Wprowadzanie wartości zadanych – Filter
- Wyświetlenia instalatora
- Wyświetlenia użytkownika
- Diagnostyka
- Historia
(OEM Cycle Sequence)
(OEM Softener System Setup)
(OEM Filter System Setup)
(Installer Display Settings)
(User Display Settings)
(Diagnostics)
(Valve History)
Po ustawieniu Głównej Procedury Programowania, pozostałe procedury mogą być ustawiane w dowolnej kolejności.
Aby zablokować dostęp do Diagnostyki, Historii, zmian ustawień (za wyjątkiem twardości, ilości dni regeneracji
wymuszonej, czasu regeneracji i aktualnego czasu) należy wcisnąć kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK.
Podczas normalnej pracy filtra na wyświetlaczu pokazywane są następujące wyświetlenia użytkownika: aktualny
czas, objętość lub liczba dni pozostała do regeneracji, aktualny przepływ.
Jeśli podczas wprowadzania ustawień w procedurach żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 5 minut, wówczas
wyświetlacz wróci do trybu wyświetleń użytkownika, a zmiany wprowadzone do tego czasu zostaną zapamiętane
przez Sterownik.
Aby szybko wyjść z dowolnej procedury programowania należy wcisnąć SET CLOCK. Zmiany wprowadzone przed
wyjściem zostaną zapamiętane przez Sterownik.
UWAGA: Wyświetlenia diagnostyczne mogą zostać wyzerowane. W tym celu należy nacisnąć równocześnie przez
3 sekundy przycisk NEXT i W DÓŁ i po zmianie wyświetlenia ponownie nacisnąć równocześnie przez 3 sekundy
przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ. Wartości diagnostyczne zostaną wyzerowane, a Sterownik wróci do wyświetleń
użytkownika.
Główna Procedura Programowania (OEM Cycle Sequence)
Procedura ta pozwala na ustawienie w dowolnej kolejności do 9 etapów cyklu regeneracyjnego.
Procedury wprowadzania wartości zadanych (OEM Softener/Filter System Setup) pozwalają na zaprogramowanie
czasów trwania poszczególnych etapów.
Dostępne etapy cyklu
BACKWASH DN BRINE
RINSE
UP BRINE
(Tylko WS1)
FILL
SOFTENING lub END
FILTERING
Ostatnim etapem cyklu regeneracyjnego musi być END. Etap SERVICE powinien być używany tylko w cyklach
regeneracyjnych gdy zasadnicza regeneracja poprzedzona jest etapem napełniania zbiornika soli FILL.
Uwaga: Cykl regeneracyjny z tzw. przeciwprądowym solankowaniem (z dołu do góry – ”upflow”) może być stosowany
jedynie dla sterownika WS1. Spowodowane jest to konstrukcją tłoka regeneracyjnego sterownikow WS1.25, WS1.5.
Dostosowany jest on tylko do regeneracji współprądowej (z góry ku dołowi – ”downflow”).
Przy wyborze regeneracji ”upflow” lub ”downflow” należy upewnić się czy dysponujemy odpowiednim korpusem
sterownika, tłokiem głównym, oraz czy injektor i zatyczka (injector plug) są we właściwych lokalizacjach. Informacja ta
zawarta jest w tabeli ”Valve Body Compliance” w dokumencie ”WS1 & WS1.25 Drawings & Service Manual”.
Dalej przedstawiony przyklad programowania przedstawia cykl regeneracji, w której pierwszym etapem jest płukanie
(BACKWASH), kolejnym – solankowanie ku dołowi (dn BRINE), dopłukiwanie (RINSE) i napełnianie (FILL).
Strona 6
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Krok 1CS
Krok 1CS
Główną Procedurę Programowania uruchamia się przez:
1. Jednoczesne wciśnięcie przez 3 sekundy przycisków NEXT i W DÓŁ aż do zmiany
informacji na wyświetlaczu.
2. Powtórzenie powyższej operacji po raz drugi.
Uwaga: Jeśli sterownik nie wyświetla informacji pokazanej w następnym kroku, oznacza to
że aktywna jest blokada dostępu do programowania. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK. W ten sam sposób można ponownie
aktywować blokadę.
KROK 2CS Krok 2CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz liczbę:
- 25 dla głowicy 1” (25mm) (sterowniki WS1)
- 32 dla głowicy 1,25” (32mm) (sterowniki WS1.25)
- 38 dla głowicy 1.5” (38mm) (sterownik WS1.5)
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z Konfiguracji Sterownika.
KROK 3CS Krok 3CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz tryb pracy: NHBP (no hard water bypass)
Przewód zasilający zawór NHBP / MAV musi być podłączony do przyłącza ”Alternator Drive”
przed rozpoczęciem programowania.
Dla głowicy 1” i 1.25” należy stosować zawór NHBP 1.25”.
Dla głowicy 1.5” należy mechanicznie zaślepić port B zaworu MAV, a port A należy podłączyć
do wylotu z głowicy. Zawory MAV (V3063BSPT) nie są przystosowane do pracy w trybie NHBP
jeśli różnica ciśnień jest większa niż 60 psi.
W tym trybie MAV / NHBP zostanie zamknięty przed pierwszym cyklem regeneracji (innym niż
FILL, SOFTENING lub FILTERING) i otworzy się po ostatnim cyklu (innym niż FILL).
UWAGA: Jeśli w czasie regeneracji głowica wyświetli błąd (ERROR) zawór NHBP / MAV
pozostanie zamknięty do czasu usunięcia usterki i/lub zresetowania płytki PC.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4CS Krok 4CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw:
Głowica A: dPoFF – wyłączenie opcji
Głowica B: dPon0 – regeneracja natychmiastowa
Wymagany czas trwania sygnału minimum 2 minuty.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5CS Krok 5CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw :
-nA- - wyłączenie funkcji automatycznego wyliczania „Zdolności Rezerwowej”.
To wyświetlenie pojawi się tylko jeśli w kroku 2S wybrano SOFTENING.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 6CS Krok 6CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw pierwszy etap cyklu regeneracyjnego.
W tym przykładzie jest nim płukanie wsteczne - BACKWASH.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
Strona 7
WS CI Parallel Manual - rev318.2
KROK 7CS Krok 7CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw drugi etap cyklu regeneracyjnego.
W tym przykładzie jest nim solankowanie - dn BRINE.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 8CS Krok 8CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw trzeci etap cyklu regeneracyjnego.
W tym przykładzie jest nim dopłukiwanie - RINSE.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 9CS Krok 9CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw czwarty etap cyklu regeneracyjnego.
W tym przykładzie jest nim napełnianie zbiornika soli - FILL.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 10CS Krok 10CS
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw piąty etap cyklu regeneracyjnego.
W tym przykładzie jest nim zakończenie regeneracji i powrót do pracy - END.
Naciśnij NEXT aby wyjść z Konfiguracji Sterownika, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
Wprowadzanie wartości zadanych – Filtr Zmiękczający (Softener)
W tej procedurze wprowadzamy czas każdego etapu wybranego w głównej procedurze oraz pozostałe parametry
regeneracji. W tabeli pokazano dostępne zakresy wartości dla poszczególnych etapów:
Etap
Backwash
Rinse (fast)
dn Brine (combination of brining and slow rinse)
up Brine (combination of brining and slow rinse)
Fill
Service
Jednostki
minuty
minuty
minuty
minuty
Kg
minuty
Dolny/górny limit
1 do 120
1 do 120
1 do 180
1 do 180
0.05 do 90.00
1 do 480
Uwaga: ”FILL” podany jest w kilogramach soli.
KROK 1S
Krok 1S
Wprowadzanie wartości zadanych uruchamia się przez jednoczesne wciśnięcie przez 3
sekundy przycisków NEXT i W DÓŁ aż do zmiany informacji na wyświetlaczu.
Uwaga: Jeśli sterownik nie wyświetla informacji pokazanej w następnym kroku, oznacza to
że aktywna jest blokada dostępu do programowania. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK. W ten sam sposób można ponownie
aktywować blokadę.
KROK 2S
Krok 2S
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw SOFTENING (dla filtra zmiękczającego).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z wprowadzania wartości zadanych.
Strona 8
WS CI Parallel Manual - rev318.2
KROK 3S
Krok 3S
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że pierwszym etapem regeneracji ma być
BACKWASH. W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy czas trwania
tego etapu. Wybrano 8 minut.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4S
Krok 4S
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że drugim etapem regeneracji ma być
solankowanie (dn BRINE). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy
czas trwania tego etapu. Wybrano 60 minut.
Uwaga: Wyświetlenie będzie pokazywało numer etapu i czas, na zmianę z kierunkiem
solankowanie - „dn” (w dół).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5S
Krok 5S
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że trzecim etapem regeneracji ma być płukanie
(RINSE). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy czas trwania tego
etapu. Wybrano 4 minuty.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 6S
Krok 6S
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że czwartym etapem regeneracji ma być
napełnianie zbiornika soli (FILL). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ
ustalamy ilość kilogramów soli potrzebnej do regeneracji lub czas (w minutach) napełniania
zbiornika solanki.Wartość ta wyliczana jest w oparciu o ilość jonitu oraz intensywność
solankowania. Dla zapewnienia odpowiedniego czasu trwania sygnału inicjującego
regenerację głowicy podrzędnej (B) należy wybrać minimum 4.3 kg.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 7S
Krok 7S
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw:
Głowica A: Liczba (M3) - wprowadź wyliczoną objętość wody między regeneracjami,
Głowica B: Liczba (M3) - wprowadź taką samą wartość jak w głowicy A (dla tej głowicy
ustawienie to jest nieistotne ponieważ regeneracja inicjowana jest na
podstawie sygnału z głowicy głównej (A)).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 8S
Krok 8S
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz:
norES - do pracy bez wyliczenia objętości rezerwowej
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 9S
Krok 9S
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustal typ regeneracji:
„on 0” - regeneracja natychmiastowa w chwili wyzerowania się wodomierza.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 10S
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
Krok 10S
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw
„Alarm braku soli”:
- oFF - funkcja alarmu wyłączona
- Liczba (ilość soli w Kg) - sterownik będzie wyświetlał
alarm „FILL SALT” (dodaj sól) gdy ilość soli spadnie
poniżej wartości zadanej. Wartość ta może być ustawiona w przedziale od 5 do 200 Kg
(skokowo co 5 Kg)
Naciśnij NEXT aby wyjść z wprowadzania wartości zadanych, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
Strona 9
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Wprowadzanie wartości zadanych – Filtr Regeneracyjny (Filter) (np. KMnO4)
W tej procedurze wprowadzamy czas każdego etapu wybranego w głównej procedurze oraz pozostałe parametry
regeneracji. W tabeli pokazano dostępne zakresy wartości dla poszczególnych etapów:
Etap
Backwash
Rinse (fast)
dn Brine (combination of regenerant and slow rinse)
up Brine (combination of regenerant and slow rinse)
Fill
Service
Jednostki
minuty
minuty
minuty
minuty
litry
minuty
Dolny/górny limit
1 do 120
1 do 120
1 do 180
1 do 180
0.05 do 76.00
1 do 480
Uwaga: ”FILL” podany jest w litrach.
KROK 1F
KROK 2F
Krok 1F
Wprowadzanie wartości zadanych uruchamia się przez jednoczesne wciśnięcie przez 3
sekundy przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ aż do zmiany informacji na wyświetlaczu.
Uwaga: Jeśli sterownik nie wyświetla informacji pokazanej w następnym kroku, oznacza to
że aktywna jest blokada dostępu do programowania. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK. W ten sam sposób można ponownie
aktywować blokadę.
Krok 2F
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw FILTERING (dla filtra regeneracyjnego).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z wprowadzania wartości zadanych.
KROK 3F
Krok 3F
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że pierwszym etapem regeneracji ma być
BACKWASH. W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy czas trwania
tego etapu. Wybrano 8 minut.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4F
Krok 4F
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że drugim etapem regeneracji ma być
solankowanie (dn BRINE). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy
czas trwania tego etapu. Wybrano 60 minut.
Uwaga: Wyświetlenie będzie pokazywało numer etapu i czas, na zmianę z kierunkiem
solankowanie - „dn” (w dół).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5F
Krok 5F
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że trzecim etapem regeneracji ma być płukanie
(RINSE). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustalamy czas trwania tego
etapu. Wybrano 4 minuty.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 6F
Krok 6F
W poprzedniej procedurze zadecydowano, że czwartym etapem regeneracji ma być
napełnianie zbiornika regeneranta (FILL). W tym kroku za pomocą przycisków W GÓRĘ i
W DÓŁ ustalamy ilość litrów wody, która ma być wlana do zbiornika regeneranta. Dla
zapewnienia odpowiedniego czasu trwania sygnału inicjującego regenerację drugiej głowicy
należy wybrać minimum 11 litrów.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
Strona 10
WS CI Parallel Manual - rev318.2
KROK 7F Krok 7F
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw:
Głowica A: Liczba (M3) - wprowadź wyliczoną objętość wody między regeneracjami.
Głowica B: Liczba (M3) - wprowadź taką samą wartość jak w głowicy A (dla tej głowicy
ustawienie to jest nieistotne ponieważ regeneracja inicjowana jest na
podstawie sygnału z głowicy głównej (A)).
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 8F
Krok 8F
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ ustal metodę inicjowania regeneracji:
”on 0” – regeneracja natychmiastowa
Naciśnij NEXT aby wyjść z wprowadzania wartości zadanych, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
WYŚWIETLENIA INSTALATORA
KROK 1i
Krok 1I
Wyświetlenia Instalatora uruchamia się przez jednoczesne wciśnięcie przez 3 sekundy
przycisków NEXT i W GÓRĘ aż do zmiany informacji na wyświetlaczu.
KROK 2i
Krok 2
Wyświetlenie to będzie pokazywało -nA-
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z Wyświetleń Instalatora.
KROK 3i
Krok 3I
Wyświetlenie to będzie pokazywało -nA-
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4i
Krok 4I
Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz:
oFF - regeneracja jest inicjowana jedynie przez sygnał z wodomierza.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5i
Krok 5I
Wyświetlenie to będzie pokazywało „REGEN on 0 M3”.
Naciśnij NEXT aby wyjść z Wyświetleń Instalatora, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 6i
Krok 6I
Wyświetlenie to nie pojawi się przy podanych ustawieniach.
Aby ręcznie rozpocząć natychmiastową regenerację przytrzymaj przycisk REGEN przez 3 sekundy. Przyciskanie
REGEN w trakcie regeneracji, powoduje przejście sterownika do jej kolejnych etapów.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
Strona 11
WS CI Parallel Manual - rev318.2
WYŚWIETLENIA UŻYTKOWNIKA
W czasie pracy systemu możliwe jest wywołanie
kolejno pięciu wyświetleń, przechodząc między nimi
przyciskiem NEXT. Na pierwszym ekranie widać
zawsze aktualny czas dnia. Na drugim ekranie widać
objętość (M3) pozostającą do regeneracji
systemu. Trzeci ekran pokazuje aktualne natężenie
przepływu wody uzdatnionej. Na czwartym ekranie
możliwe są wyświetlenia ”dP” (regeneracja inicjowana
zewnętrznym sygnałem) lub ”HoLd” (regeneracja
wyłączona). Ekran piąty pokazuje ile kg soli pozostało
w zbiorniku lub pulsuje napis ”SALT FILL” (gdy poziom
soli spadnie poniżej poziomu ustawionego w kroku
10S). Ekran piąty nie pojawi się jeśli w kroku 10S ustawiono
”OFF” lub w kroku 2S/2F wybrano FILTERING.
Jeśli w systemie jest zainstalowany wodomierz to podczas
przepływu wody pulsować będzie napis ”SOFTENING” lub
”FILTERING” (zależnie od konfiguracji systemu)
lub
lub
TRYB REGENERACJI
W czasie regeneracji na ekranie wyświetlane są informacje o etapie i czasie pozostałym do
końca regeneracji. Po zakończeniu regeneracji system sam przełączy się w tryb pracy.
RĘCZNA REGENERACJA
Czasami występuje potrzeba regeneracji wcześniejszej niż wynikałoby to z ustawień głowicy.
W takim przypadku można ręcznie wywołać regenerację natychmiastową (wciśnięcie przez 3 sekundy przycisku
REGEN), w tym przypadku nie ma możliwości anulowania regeneracji.
UWAGA: Dla filtrów zmiękczających trzeba odczekać przynajmniej 2 godziny po dodaniu soli do zbiornika zanim
rozpocznie się regenerację, aby sól zdążyła się rozpuścić.
Strona 12
WS CI Parallel Manual - rev318.2
USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU DNIA
Ponowne ustawienie czasu dnia może być konieczne przy braku prądu trwającym ponad 24 godziny lub kiedy
bateria wymaga wymiany (w obu przypadkach zegar na wyświetlaczu będzie pulsował)
KROK 1U
Krok 1U
Naciśnij SET CLOCK.
KROK 2U
Krok 2U
Aktualna godzina: przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw godzinę.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z ustawień godziny.
KROK 3U
Krok 3U
Aktualne minuty: przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw minuty.
Naciśnij NEXT aby wyjść z ustawień godziny, lub REGEN aby wrócić do poprzedniego kroku.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
Aby zapobiec zbędnemu rozładowywaniu się baterii jeszcze przed zainstalowaniem sterownika na filtrze, funkcja
podtrzymania zegara nie jest aktywna. Aktywuje się ona automatycznie gdy zegar sterownika po raz pierwszy od
uruchomienia minie zaprogramowaną godzinę regeneracji (przy regeneracji opóźnionej) lub minie godzinę 24.00 (przy
regeneracji natychmiastowej).
POZOSTAŁA ILOŚĆ SOLI / DODAJ SÓL
Jeżeli Alarm Niskiego Poziomu Soli został aktywowany w kroku 10S, wówczas w grupie Wyswietleń Użytkownika
będą pojawiały się następujące wyświetlenia.
UWAGA: Ilość soli używanej do regeneracji może być ustawiona co 0.05 kg, ale ilość soli pozostająca w
zbiorniku będzie zaokrąglona przez sterownik w górę lub w dół do pełnego kilograma.
lub
Gdy ilość soli w zbiorniku spadnie poniżej „wartości zadanej” dla alarmu, wówczas sterownik będzie wyświetlał
pulsujący napis „SALT FILL” (dodaj sól)
Przy dodawaniu soli (gdy Alarm Niskiego Poziomu Soli jest aktywowany) pojawią się następujące wyświetlenia:
WS CI Parallel Manual - rev318.2
Strona 13
KROK 1US
Krok 1US
Naciskaj NEXT aż do wyświetlenia napisu SALT. Nie ma znaczenia czy napis SALT będzie
wyświetlał się naprzemiennie z napisem „kg REMAINING”
KROK 2US
Krok 2US
Naciśnij SET CLOCK.
KROK 3US
Krok 3US
Przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw ilość soli znajdującą się w zbiorniku („kg REMAINING”
- kg pozostałe)
Ilość soli znajdującej się w zbiorniku jest sumą soli pozostałej i soli dodanej. Ilość soli
pozostałej musi być oszacowana przez użytkownika „na oko”.
KROK 4US
Krok 4US
Naciśnij SET CLOCK, aby wyjść z ustawień ilości soli.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
BRAK PRĄDU
Jeśli zabraknie prądu, system podtrzyma się z baterii przez 24 godziny lub do jej
wyczerpania. Po tym czasie zegar na wyświetlaczu będzie pulsował co wskazuje na
potrzebę jego ponownego ustawienia. Inne ustawienia zostaną zapamiętane.
BŁĄD
Jeśli na wyświetlaczu pulsuje napis ERROR (błąd) na zmianę z numerem błędu,
skontaktuj się z dostawcą sprzętu.
Strona 14
WS CI Parallel Manual - rev318.2
DIAGNOSTYKA
KROK 1d
Krok 1D
Procedurę Diagnostyczną uruchamia się przez jednoczesne wciśnięcie przez 3 sekundy
przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ aż do zmiany informacji na wyświetlaczu.
Uwaga: Jeśli sterownik nie wyświetla informacji pokazanej w następnym kroku, oznacza to
że aktywna jest blokada dostępu do programowania. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK. W ten sam sposób można ponownie
aktywować blokadę.
KROK 2d
Krok 2D
Ilość dni od ostatniej regeneracji.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z diagnostyki.
KROK 3d
Krok 3D
Objętość od ostatniej regeneracji (jeśli w systemie nie jest zainstalowany wodomierz to
wyświetli się „0”)
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4d
Krok 4D
„Objętość Rezerwowa” zużyta w ostatnich 7 dniach.
Gdy ustawiono sterownik jako filtr zmikczający
oraz w kroku 8S wybrano AUTO to wyświetlenie
pokazuje dzisiejszy dzień jako „0”, przemiennie z
„Objętością Rezerwową” zużytą dziś. Naciskając w
górę spowodujemy wyświetlenie „1” oznaczające wczorajszy dzień wyświetlane na przemian
z „Objętością Rezerwową” zużytą tego dnia. Ponowne naciśnięcie powodują przejścia do
kolejnych wcześniejszych dni.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5d
Krok 5D
Objętości uzdatniane w okresie ostatnich 63 dni
(1=wczoraj, 63=63 dni wcześniej). Wyświetlany jest
symbol dnia na przemian z objętością uzdatnioną tego
dnia. Dalsze naciskanie przycisku W GÓRĘ spowoduje
wyświetlenie najwyższego zużycia wody w okresie 63
dni. W dni, w których dokonana była regeneracja pojawi się także słowo REGEN. Jeżeli nie
jest zainstalownay wodomierz, wówczas na ekranie pokaże się ”---”.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 6d
Krok 6D
Przepływ maksymalny z ostatnich 7 dni w litrach/minutę. Jeżeli nie jest zainstalowany
wodomierz, wówczas na ekranie pokaże się „0”.
Naciśnij NEXT aby wyjść z diagnostyki, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
UWAGA: Wyświetlenia diagnostyczne mogą zostać wyzerowane (np. gdy system filtrujący przenoszony jest w
nową lokalizację). W tym celu należy nacisnąć równocześnie przez 3 sekundy przycisk NEXT i W DÓŁ i po zmianie
wyświetlenia ponownie nacisnąć równocześnie przez 3 sekundy przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ.
Strona 15
WS CI Parallel Manual - rev318.2
HISTORIA PRACY
KROK 1vh
Krok 1VH
Procedurę Historii uruchamia się przez jednoczesne wciśnięcie przez 3 sekundy przycisków
W GÓRĘ i W DÓŁ aż do zmiany informacji na wyświetlaczu i ponowne jednoczesne
wciśnięcie przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ.
Uwaga: Jeśli sterownik nie wyświetla informacji pokazanej w następnym kroku, oznacza to
że aktywna jest blokada dostępu do programowania. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
kolejno: W DÓŁ, NEXT, W GÓRĘ, SET CLOCK. W ten sam sposób można ponownie
aktywować blokadę.
KROK 2vh
Krok 2VH
Ilość dni od uruchomienia systemu.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wyjść z historii.
KROK 3vh
Krok 3VH
Ilość regeneracji od uruchomienia systemu.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 4vh
Krok 4VH
Objętość uzdatnionej wody od uruchomienia systemu.
Naciśnij NEXT aby przejść do następnego kroku, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
KROK 5vh
Krok 5VH
Ostatnie 10 błędów wyświetlane na przemian z ich numerami
(przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ można wyświetlić kolejne błędy z
historii).
Naciśnij NEXT aby wyjść z historii, lub REGEN aby wrócić do kroku poprzedniego.
POWRÓT DO
WYŚWIETLEŃ
UŻYTKOWNIKA
UWAGA: Wyświetlenia historii nie mogą zostać wyzerowane.
Strona 16
Rejestr zmian w instrukcji:
05/05/09
Korekty stylistyczne
29/01/10
Korekty stylistyczne
STRONA 8:
Krok 8S: Uaktualniono
STRONA 10:
Krok 7F: Uaktualniono
Krok 4I: Uaktualniono
WS CI Parallel Manual - rev318.2

Podobne dokumenty

parallel ei - Alamo Water Poland

parallel ei - Alamo Water Poland WS1 SCREWS 4/40 x 3/4 WS1 RETAINING RING SS 1/4 WS1 WASHER STEPPED WS1 INTERCONNECT CORD ASY

Bardziej szczegółowo

TC Instalatora - Alamo Water Poland

TC Instalatora - Alamo Water Poland Wyświetlenia użytkownika W czasie pracy systemu możliwe jest wywołanie dwóch wyświetleń, przechodząc pomiędzy nimi przyciskami W GÓRĘ lub W DÓŁ. Na pierwszym ekranie pokazany będzie aktualny czas. ...

Bardziej szczegółowo

EI Instalatora - Alamo Water Poland

EI Instalatora - Alamo Water Poland - regeneracja z oddzielnego źródła (Separate Source): SEPS, - współpraca z Kontrolerem Systemowym Clack: SYS lub wybierz OFF jeśli żaden z powyższych trybów nie będzie używany. Zawory NHBP (V3070FF...

Bardziej szczegółowo

CI Instalatora - Alamo Water Poland

CI Instalatora - Alamo Water Poland UWAGA: Cykl regeneracyjny z tzw. przeciwprądowym solankowaniem (z dołu do góry – ”upflow”) może być stosowany jedynie dla sterownika WS1. Spowodowane jest to konstrukcją tłoka regeneracyjnego V3407...

Bardziej szczegółowo