komora laminarna farma-fil 3

Komentarze

Transkrypt

komora laminarna farma-fil 3
KOMORA
LAMINARNA FARMA-FIL 3
Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM
POWIETRZA FIRMY EPRUS
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Spis treści:
1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA ................................................................... 4
2. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA..................................... 5
2.1 WARUNKI GWARANCJI ..................................................................................... 5
2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA................................................................. 6
2.3 PRZEGLĄDY TECHNICZNE................................................................................. 6
3. BUDOWA URZĄDZENIA .............................................................................. 8
3.1 OPIS KONSTRUKCJI I ZASADA DZIAŁANIA ........................................................ 8
3.2 SCHEMAT POGLĄDOWY KOMORY ..................................................................... 8
4. MONTAŻ I INSTALACJA URZĄDZENIA ......................................................... 9
4.1 UMIEJSCOWIENIE ............................................................................................ 9
4.2 MONTAŻ........................................................................................................ 10
5. OBSŁUGA PANELU KONTROLNO-STERUJĄCEGO......................................... 12
5.1 OBSŁUGA KLAWIATURY ................................................................................. 13
5.2 WYŚWIETLACZ LCD ....................................................................................... 14
5.3 POMIAR TEMPERATURY ORAZ WILGOTNOŚCI ................................................. 19
6. KONSERWACJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE .............................................. 20
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA........................................................................ 20
FILTRY .......................................................................................................... 21
WYMIANA BEZPIECZNIKÓW............................................................................ 21
WYMIANA FILTRA WSTĘPNEGO ...................................................................... 23
MODUŁ DODATKOWEGO GNIAZDA SIECIOWEGO ............................................ 24
7. UWAGI EKSPLOATACYJNE - PODSUMOWANIE ........................................... 25
7.1
7.2
7.3
7.4
INSTALACJA I PODŁĄCZENIE .......................................................................... 25
DEZYNFEKCJA I PRACA .................................................................................. 26
ZALECENIA ODNOŚNIE ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH ........................... 27
CO ZROBIĆ, GDY URZĄDZNIE NIE DZIAŁA?..................................................... 28
8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI........................................................................ 29
9. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE................................................................ 30
10. DANE TECHNICZNE................................................................................ 31
10.1 WARUNKI PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I PRACY URZĄDZENIA ............. 32
11. ZALECENIA ODNOŚNIE UTYLIZACJI ........................................................ 33
12. REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH .......................... 34
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 2 z 36
Wersja 08.04.2013
Oznaczenia stosowane w poniższej instrukcji i na obudowie urządzenia:
IP20
SN
UWAGA ZAJRZYJ DO DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ –
oznakowanie na urządzeniu; w tekście tym symbolem zaznaczono
obowiązek zapoznania się z odpowiednim miejscem w instrukcji
UZIEMIENIE OCHRONNE – ważna informacja odnośnie podłączenia
urządzenia
DATA PRODUKCJI – zawiera informację o roku produkcji
urządzenia
WYTWÓRCA – zawiera informację o danych teleadresowych
producenta urządzenia
BEZPIECZNIKI – zawiera informację o stosowanych bezpiecznikach
sieciowych
IP20 KOD OCHRONNY – zawiera informację o skuteczności
zabezpieczenia obudowy przed dostępem do części
niebezpiecznych, wchodzeniem ciał stałych i wnikaniem wody
SN – zawiera informację o unikatowym numerze seryjnym
urządzenia nadanym przez wytwórcę
KOSZ – informacja odnośnie utylizacji sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
CE – certyfikat zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
UWAGA!
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się bezwzględne
zapoznanie się Użytkownika z niniejszą instrukcją. Zdjęcia i rysunki
zawarte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od faktycznego wyglądu
komory laminarnej Farma-Fil 3.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 3 z 36
Wersja 08.04.2013
1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Rodzaj: KOMORA LAMINARNA
Model: FARMA-FIL 3
Nr seryjny: …...........................
Nr filtra HEPA: …......................
Prędkość laminarna: ….... m/s, co odpowiada: …..... % (mocy wentylatora).
Data:
Pieczątka i podpis:
………………………………
………………………………
Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza przeznaczona jest
do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń – cząstek stałych i drobnoustrojów,
badania i przygotowywania preparatów w środowisku aseptycznym. Komory
laminarne stosuje się wszędzie tam, gdzie praca wymaga zabezpieczenia
preparatu np. w szpitalach, aptekach - przygotowywanie leków, laboratoriach
naukowo-badawczych i przemysłowych.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 4 z 36
Wersja 08.04.2013
2. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
2.1 WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela dwuletniej gwarancji na urządzenie liczonej od daty
zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne.
Podstawą
do
naprawy
gwarancyjnej
jest
prawidłowo
wypełniona
Karta
Gwarancyjna. Jej ewentualne duplikaty nie są wydawane. W trakcie użytkowania
konieczne jest też spełnienie następujących warunków:
• Wszystkie
naprawy,
wymiana
filtra
zasadniczego
HEPA,
przeglądy
techniczne oraz kalibracje urządzenia wykonywane są przez autoryzowany
serwis,
• Sieciowa instalacja zasilająca urządzenie spełnia warunki obowiązujących
w tym względzie norm,
• Urządzenie
obsługiwane
jest
przez
przeszkolony
personel,
zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej Instrukcji Użytkownika,
• Urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje:
• Materiałów eksploatacyjnych, do których zalicza się: filtr wstępny (filtr
główny HEPA posiada odrębną gwarancję producenta filtra), bezpieczniki,
• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia urządzenia
do sieci elektrycznej (np. brak uziemienia),
• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków (zalanie,
pożar, itp.)
• Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu urządzenia,
nienależytego zabezpieczenia urządzenia, wysyłki bez opakowania, itp.
• Uszkodzeń mechanicznych (np. rozbicie szyb, zarysowanie powierzchni).
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 5 z 36
Wersja 08.04.2013
2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe
z
nieprawidłowej
nieprzestrzegania
instalacji,
Instrukcji
niewłaściwego
Użytkownika
oraz
użytkowania
urządzenia,
przeprowadzania
napraw
przez osoby nieposiadające uprawnień.
Przewidziany „czas życia” urządzenia wynosi 10 lat. Po okresie 10 lat
od
daty
wprowadzenia
urządzenia
na
rynek
producent
nie
ponosi
odpowiedzialności za wady urządzenia lub konsekwencje jego użytkowania.
W urządzeniu nie ma żadnych części, z wyjątkiem bezpieczników i filtra
wstępnego, które wolno Użytkownikowi samodzielnie wymieniać.
UWAGA!
Każdą naprawę gwarancyjną należy zgłosić do
autoryzowanego
serwisu.
2.3 PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Uwaga!
Przeglądy techniczne, wymiany filtrów, bezpieczników oraz pomiary
kontrolne czystości powietrza, nie są wykonywane na gwarancji.
Przeglądy techniczne powinny być wykonywane co 36 miesięcy (3 lata)
licząc od daty zakupu urządzenia. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie:
• Poprawności działania komory (ogólnie),
• Poprawności działania klawiatury i wyświetlacza LCD,
• Przepływu laminarnego,
• Czystości powietrza - skuteczności działania Filtra HEPA
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 6 z 36
Wersja 08.04.2013
Przegląd jest wykonywany przez uprawniony do tego serwis. Po przeglądzie
serwisant zawsze wystawia odpowiedni Protokół z Badania Technicznego.
Potwierdza (bądź nie - w przypadku usterki) sprawność techniczną.
UWAGA!
Filtr zasadniczy HEPA podlega wymianie co 5000 godzin pracy
urządzenia nie rzadziej jednak, niż co 6 lat.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 7 z 36
Wersja 08.04.2013
3. BUDOWA URZĄDZENIA
3.1 OPIS KONSTRUKCJI I ZASADA DZIAŁANIA
Komora laminarna jest urządzeniem do ustawienia na blacie stołu
laboratoryjnego (recepturowego). Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych
i laminatu. Wentylator z płynną regulacją obrotów zamontowany wewnątrz
urządzenia zasysa powietrze z zewnątrz poprzez filtr wstępny. Następnie tłoczy
przez komorę sprężania i filtr absolutny do komory roboczej. Oczyszczone
powietrze
wypływa
do
przestrzeni
roboczej
ruchem
laminarnym.
W celu doświetlenia przestrzeni roboczej zamontowano dodatkowo lampę
oświetleniową.
3.2 SCHEMAT POGLĄDOWY KOMORY
1. Komora robocza
2. Moduł filtracyjny
3. Panel kontrolno-sterujący
2.
4. Wyłącznik sieciowy
3.
1.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 8 z 36
Wersja 08.04.2013
4.
4. MONTAŻ I INSTALACJA URZĄDZENIA
4.1 UMIEJSCOWIENIE
Pomieszczenie wydzielone do instalacji komory laminarnej powinno
odpowiadać następującym warunkom:
• Pomieszczenie
winno
mieć
jedne
drzwi,
przy
czym
drzwi
nie powinny znajdować się w pobliżu głównego wejścia,
• Komora
nie
powinna
znajdować
się
w
pobliżu
okna,
a jeśli okno jest już zamontowane to powinno być szczelne zamknięte,
• Ściany i podłogi w pomieszczeniu, w którym znajduje się komora
laminarna, powinny być gładkie i łatwo zmywalne
• Wszystkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu powinny być
przechowywane w zamykanych szafkach,
• Zastosowanie dodatkowego urządzenia filtracyjnego (oczyszczacza
powietrza) znacząco wpływa na poprawę czystości powietrza w strefie
otaczającej
komorę
laminarną
i
przedłuża
żywotność
filtra
zasadniczego HEPA. Należy pamiętać jednak, aby wylot powietrza nie
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie komory.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 9 z 36
Wersja 08.04.2013
4.2 MONTAŻ
Komora
laminarna
powinna
być
ustawiona
na
wypoziomowanym
i stabilnym blacie. Urządzenie składa się z dwóch głównych, oddzielnych części:
dolnej – podstawy komory i górnej – modułu filtracyjnego. Montaż polega
na skręceniu podstawy komory (części boczne muszą być ustawione uszczelkami
silikonowymi wokół szyby – do zewnątrz) i ustawieniu na niej modułu
filtracyjnego.
Skręcenie podstawy komory polega na wkręceniu 2 śrub do każdego z
brzegów podstawy (z tyłu). Należy do tej czynności użyć wkrętaka krzyżakowego
lub płaskiego (o rozmiarze min 5mm). Za pomocą 4 śrub łączymy 3 elementy
tworzące podstawę modułu filtracyjnego:
Widok z tyłu podstawy:
Otwór na przewody
zasilające
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 10 z 36
Wersja 08.04.2013
Ustawiając podstawę komory należy chwycić za metalowe profile aluminiowe.
Przenosząc moduł filtracyjny należy chwycić obiema rękoma za przednie-boki i
górny tył tak jak pokazano na zdjęciu poniżej:
Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić oprawy a
także elementów szklanych podstawy.
Na górnej krawędzi ścianek bocznych podstawy komory znajdują się
specjalne, metalowe wypusty, które pasują do otworów w dolnych, bocznych
krawędziach modułu filtracyjnego. Po ustawieniu można podłączyć przewód
sieciowy i przejść do normalnej pracy.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 11 z 36
Wersja 08.04.2013
5. OBSŁUGA PANELU KONTROLNO-STERUJĄCEGO
Urządzenie Farma-Fil 3 posiada w pełni cyfrowe sterowanie wszystkimi
funkcjami.
Nowoczesny system
mikroprocesorowy zapewnia
równocześnie
w pełni zautomatyzowaną pracę i prostotę obsługi. Klawiatura umożliwia
sterowanie i wprowadzanie parametrów pracy, a wyświetlacz ciekłokrystaliczny
LCD, podgląd aktualnych nastaw, (np. parametrów pracy). Do dyspozycji
Użytkownika przeznaczono 6 klawiszy funkcyjnych. Pod wyświetlaczem znajdują
się dwie żółte diody LED sygnalizujące włączenie wentylatora i lampy
oświetleniowej oznaczone jako „Lampa” i „Wentylator” .Widok panelu kontrolnosterującego przedstawiono na rysunku poniżej:
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 12 z 36
Wersja 08.04.2013
5.1 OBSŁUGA KLAWIATURY
Za pomocą klawiszy „GÓRA”
funkcji,
a
także
poruszamy
się
i „DÓŁ”
nimi
po
dokonujemy zmiany
menu
„OPCJE..”
Naciśnięcie
i przytrzymanie któregoś z tych klawiszy powoduje cykliczne przewijanie
odpowiednio w górę lub w dół.
Za pomocą klawiszy „PLUS”
i „MINUS”
dokonujemy zwiększenia
lub odpowiednio zmniejszenia wartości danej funkcji w szczególności zwiększania
lub
zmniejszania
mocy
(prędkości
obrotowej)
wentylatora.
Naciśnięcie
i przytrzymanie któregoś z tych dwóch klawiszy powoduje działanie cykliczne.
Dłuższe przytrzymanie powoduje szybszą inkrementację lub odpowiednio
dekrementację wartości.
Klawisz „OK”
służy do potwierdzania niektórych operacji (np. włączenie
lub wyłączenie wentylatora, wejście lub wyjście z menu „OPCJE..” ,).
Klawisz „ŻARÓWKA”
służy do włączania i wyłączania lampy oświetleniowej.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 13 z 36
Wersja 08.04.2013
5.2 WYŚWIETLACZ LCD
Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD wyświetlane są 2 linie, każda
po 20 znaków. Jest on podświetlany, co zwiększa jego czytelność. Po włączeniu
urządzenia na wyświetlaczu zawsze pokazuje się ekran powitalny:
FARMA-FIL 3
Eprus
V1.1
Napis w prawym górnym rogu „VX.X” oznacza wersję oprogramowania
sterującego pracą urządzenia.
Gdy wewnętrzny autotest zostanie ukończony na wyświetlaczu pojawi się
standardowe menu, które powinno wyglądać podobnie do poniższego chyba,
że Użytkownik wybrał inne, własne ustawienia startowe opisane w dalszej części
instrukcji:
►Moc XXn%
START
Opcje..
CZAS:0000h
Strzałka (kursor ►) na wyświetlaczu wskazuje, która funkcja aktualnie jest
wybrana. Na głównym ekranie mamy dostęp do czterech podstawowych
parametrów:
Moc XX – podawana w procentach w zakresie 10..100%. Jest to aktualna moc
(prędkość obrotowa) wentylatora. Wartość z literką „n” (np. 35%n) oznacza moc
nominalną, czyli taką, przy której następuje przepływ laminarny. Każda ręczna
zmiana mocy na inną niż nominalna poprzez naciśnięcie klawisza „PLUS” lub
„MINUS” spowoduje zmianę wartości a także zniknięcie literki „n”.
START/STOP – wyłączenie lub włączenie wentylatora z zadaną mocą
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 14 z 36
Wersja 08.04.2013
Czas: XXXX h – jest to nieedytowalny dla Użytkownika parametr (zmienia się
automatycznie). Pokazuje czas pracy komory laminarnej w godzinach. Jeśli
wentylator jest włączony to dwukropek „:” po słowie CZAS miga. Oznacza
to zliczanie czasu.
Opcje
^^ Wyjscie ^^
►1.Auto-START
2.Lampa
3.Przewietrzanie
4.Dzwieki
5.Jezyk
6.Modul UV..
Po
zatwierdzeniu
1
1
0
1
POL
funkcji
klawiszem
„OK”
mamy
dostęp
do
pod-menu
konfiguracyjnego:
OPCJE / AUTO-START
►1.Auto-START
1
Parametr decyduje, czy po włączeniu urządzenia wentylator ma być uruchamiany
automatycznie (0 – nie, 1 – tak)
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 15 z 36
Wersja 08.04.2013
OPCJE / LAMPA
1
►2.Lampa
Parametr decyduje, czy po włączeniu urządzenia lampa oświetleniowa ma być
uruchamiana automatycznie (0 – nie, 1 – tak)
OPCJE / PRZEWIETRZANIE
►3.Przewietrzanie 0
Parametr decyduje, czy po włączeniu urządzenia tryb przewietrzania ma być
uruchamiany
automatycznie
(0
–
nie,
1
–
tak).
Jeśli
jest
włączony
na wyświetlaczu obok parametru Moc pojawi się 100%p (litera p oznacza
przewietrzanie trwające 15 minut i zniknie po upływie tego czasu).
►Moc 100%p
Opcje..
START
Czas:0000h
Przewietrzanie można zatrzymać w każdej chwili naciskając klawisz
„MINUS” (wartość mocy wentylatora zostanie zmniejszona) lub naciskając i
przytrzymując na 3 sekundy klawisz „OK” (wartość mocy wentylatora
zostanie automatycznie ustawiona na nominalną).
Jeśli chcemy przeprowadzić przewietrzanie dłużej niż 15 minut, to można
włączyć wentylator na 100% mocy na zadowalający czas (efekt będzie
analogiczny, z tym, że nie mamy limitu czasu i literka „p” nie pokaże się
na wyświetlaczu).
Jeśli równolegle z parametrem PRZEWIETRZANIE na 1 został
ustawiony parametr AUTO-START to po skończeniu przewietrzania
sterownik ustawi się na moc nominalną (Moc xx%n), jeśli AUTO-START
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 16 z 36
Wersja 08.04.2013
ustawiono na 0 to po skończeniu przewietrzania wentylator zatrzyma się.
W zależności od sposobu konfiguracji w menu „OPCJE..” urządzenie może
się włączyć na jeden z kilku sposobów:
1. AUTO-START
1
Lampa i wentylator włączają się automatycznie
2.LAMPA
1
po włączeniu urządzenia.
1. AUTO-START
1
Wentylator włącza się automatycznie, lampa jest
2.LAMPA
0
wyłączona (można ją w każdej chwili włączyć
lub wyłączyć ręcznie).
1. AUTO-START
0
Lampa zostaje
włączona,
wentylator
należy
2.LAMPA
1
uruchomić ręcznie.
1. AUTO-START
0
Po włączeniu urządzenia lampa i wentylator
2.LAMPA
0
a pozostają wyłączone (ręczne sterowanie).
OPCJE / DZWIEKI – parametr ustala czy sygnalizacja dźwiękowa (np. naciśnięcia
klawisza) ma być włączona czy wyłączona.
►4.Dzwieki
1
OPCJE / JEZYK – parametr służy do wyboru języka komunikatów.
►5.Jezyk
POL
ENG
DE
ESP
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 17 z 36
Wersja 08.04.2013
OPCJE / UV LAMP.. – wejście do opcji modułu lampy UV (opcjonalnie, tylko w
wersji komory z modułem UV). Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
Użytkownika do Modułu UV.
►6.Modul UV..
OPCJE / WYJSCIE
►
^^ Wyjscie ^^
Za pomocą tego parametru możemy wyjść z opcji do ekranu głównego
Uwaga!
Wszystkie dokonywane przez Użytkownika nastawy są zapamiętywane
w nieulotnej pamięci eeprom. Wyjątkiem jest tutaj parametr MOC
(urządzenie zawsze jest uruchamiane z mocą nominalną o ile nie został
włączony tryb przewietrzania).
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 18 z 36
Wersja 08.04.2013
5.3 POMIAR TEMPERATURY ORAZ WILGOTNOŚCI
Urządzenie
umożliwia
także
pomiar
parametrów
środowiskowych:
temperatury (znacznik T) oraz wilgotności względnej RH (znacznik H). Cecha ta
dotyczy wyłącznie egzemplarzy zamówionych w wersji
Farma-Fil 3 GLP
(zalecenia Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) z dodatkowym modułem pomiarowym.
Pomiary pojawiają się cyklicznie na wyświetlaczu w sposób automatyczny:
►Moc 100%p
T:21.6C
START
Czas:0000h
►Moc 100%p
H:38%
START
Czas:0000h
Jakakolwiek reakcja ze strony użytkownika (naciśnięcie klawisza) powoduje
zastąpienie
pomiarów
funkcją
„OPCJE..”
i
możliwość
edycji
normalnych
parametrów urządzenia.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 19 z 36
Wersja 08.04.2013
6. KONSERWACJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE
6.1 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
Uwaga!
Przed
dezynfekcją
i
czyszczeniem
należy
odłączyć
urządzenie
od sieci zasilającej poprzez odłączenie przewodu sieciowego.
• Do ogólnego czyszczenia powierzchni komory laminarnej należy używać
detergentu z wodą. Powierzchnię komory można odkurzać szmatką
wychwytującą pyły.
• Do czyszczenia klawiatury i okienka wyświetlacza należy użyć nawilżonej
szmatki, a brzegi zawsze dobrze wytrzeć suchą szmatką.
• Do dezynfekcji komory laminarnej najlepiej stosować produkty wpisane do
Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
• Producent komory poleca preparaty na bazie 70% alkoholu etylowego,
które działają bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 20 z 36
Wersja 08.04.2013
6.2 FILTRY
• Filtr wstępny – mata filtracyjna EU4 (500x150mm). Filtr ten umieszczony
jest w przedniej, górnej części komory, w kratce wlotowej. Po każdych
200 godzinach pracy lub po roku użytkowania filtr powinien być
wymieniony. Wymiany filtra wstępnego Użytkownik może dokonać
samodzielnie.
• Filtr zasadniczy – absolutny filtr HEPA EU14 (610x305x78mm). Filtr
podlega wymianie po 5000 godzinach pracy, nie później jednak,
niż co 6 lat, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.
• Na żywotność filtra zasadniczego HEPA duży wpływ ma czystość
pomieszczenia, w którym pracuje komora laminarna oraz przestrzeganie
zasad wymiany filtra wstępnego. Dużą degradację i zapychanie filtra
następuje w pomieszczeniach narażonych na działanie kurzu, pyłu, itp.
Podczas remontów, przeprowadzek trzeba koniecznie zakryć szczelnie
komorę foliowym lub kartonowym opakowaniem.
Uwaga!
Kontrola
przepływu
powietrza
i
filtra
HEPA
powinna
być
przeprowadzana co 3 lata (36 m-cy) przez uprawnionego serwisanta.
Jeżeli
w
wyniku
nieszczelność
filtra
przeprowadzonej
HEPA
konieczna
kontroli
jest
zostanie
wykazana
natychmiastowa
jego
wymiana.
6.3 WYMIANA BEZPIECZNIKÓW
Bezpieczniki zasilania (2x 2A/250V~ zwłoczne) znajdują się z tyłu komory
pod gniazdem sieciowym. Komora posiada w wyposażeniu standardowym dwa
bezpieczniki
zapasowe.
Dane
techniczne
bezpieczników
znajdują
się
na tabliczce znamionowej urządzenia pod gniazdem sieciowym na tylnej
ściance.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 21 z 36
Wersja 08.04.2013
Aby wymienić bezpieczniki należy zastosować się do poniższej instrukcji:
1. Odłączyć przewód zasilający urządzenia z gniazda sieciowego
a następnie z gniazda urządzenia.
2. Obrócić urządzenie o 90 stopni w poziomie na stole, aby mieć dostęp
do modułu sieciowego.
3. Płaskim narzędziem (np. mały płaski śrubokręt) podważyć i wysunąć
plastikową szufladkę, znajdującą się pod gniazdem sieciowym.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 22 z 36
Wersja 08.04.2013
4. Wyjąć ręką dwa zużyte bezpieczniki a następnie założyć nowe,
sprawne.
5. Wsunąć szufladkę do modułu, po czym mocno docisnąć.
6. Podłączyć przewód sieciowy najpierw do gniazda znajdującego się
w obudowie a następnie do sieci.
6.4 WYMIANA FILTRA WSTĘPNEGO
Wymianę filtra wstępnego Użytkownik może wykonać we własnym zakresie bez
utraty gwarancji. W celu wymiany należy posiadać nowy filtr i podjąć następujące
kroki:
1. Odłączyć przewód zasilający urządzenia z gniazda sieciowego.
2. Wyjąć frontową, metalową kratkę wlotową przesłaniającą filtr.
3. Wyjąć stary filtr, w razie potrzeby wyczyścić zakurzone elementy.
4. Założyć nowy filtr (kolorem niebieskim do zewnątrz).
5. Założyć i docisnąć metalową kratkę (jest montowana „na wcisk”).
6. Podłączyć przewód sieciowy.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 23 z 36
Wersja 08.04.2013
6.5 MODUŁ DODATKOWEGO GNIAZDA SIECIOWEGO
Z lewej strony urządzenia znajduje się moduł dodatkowego, zewnętrznego
gniazda
sieciowego.
Można
tam
podłączać
inne
urządzenia
pomocnicze
(zazwyczaj wagi proszkowe). Nie jest zalecane podłączanie tam Unguatora® lub
innych
urządzeń
laboratoryjnych
takich
jak
suszarka
czy
sterylizator.
Dopuszczalna moc maksymalna urządzenia zewnętrznego wynosi 230W.
Oprócz gniazda sieciowego w module znajduje się także starter lampy UV.
Opis jego wymiany został zawarty w osobnej instrukcji do Modułu lampy UV.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 24 z 36
Wersja 08.04.2013
7. UWAGI EKSPLOATACYJNE - PODSUMOWANIE
Uwaga!
Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego lub przedłużacza
bez przewodu ochronnego PE jest niedozwolone i stwarza zagrożenie
dla
bezpieczeństwa
Użytkownika.
Może
ponadto
spowodować
nieprawidłową pracę i/lub uszkodzenie urządzenia. Spowodowane tym
usterki nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
7.1 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
• Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może
ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach może
być konieczne zastosowanie przez Użytkownika odpowiednich środków
zaradczych w postaci przedłużacza z filtrem oraz jego odpowiedniego
umiejscowienia.
• Po podłączeniu przewodu zasilającego komory do gniazda sieciowego
(bezwzględnie z uziemieniem) i odpowiednim ustawieniu komora jest
gotowa do pracy,
• Podczas burzy lub dłuższej przerwie w pracy urządzenia (np. urlop,
remont) zaleca się odłączenie wtyczki sieciowej z gniazda,
• Jeśli zachodzi konieczność stosowania przedłużacza sieciowego zastosować
jak najkrótszy i z bolcem uziemiającym (zalecany z dodatkowym filtrem
sieciowym).
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 25 z 36
Wersja 08.04.2013
7.2 DEZYNFEKCJA I PRACA
• Zainstalowana po raz pierwszy komora powinna być włączona na okres
trzech godzin i przewietrzana z maksymalną prędkością (100%),
• Komora
laminarna
niepracująca
przez
dłuższy
okres
czasu
przed ponownym użyciem powinna być przewietrzana przez okres około
trzech godzin na maksymalnej mocy (MOC 100%),
• Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni
roboczej komory preparatem na bazie alkoholu etylowego. Do ogólnego
czyszczenia powierzchni komory używać detergentu z wodą. Powierzchnię
komory odkurzać szmatką wychwytującą pyły,
• Pracę w komorze najlepiej wykonywać w punkcie centralnym (z uwagi
na możliwe powstające zawirowania powietrza i zaburzenia przy krawędzi),
• Podczas używania wag laboratoryjnych w komorze należy pamiętać
o zabezpieczeniu ich za pomocą osłon przeciw podmuchowych.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 26 z 36
Wersja 08.04.2013
7.3 ZALECENIA ODNOŚNIE ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
Komora laminarna Farma-Fil 3 jak każde urządzenie mikroprocesorowe jest
wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, nazywane fachowo wyładowaniami ESD.
Powstają one na skutek tarcia, kontaktu lub rozdzielania materiałów. Aby ustrzec
się przed niepożądanym działaniem tego zjawiska można podjąć następujące
kroki:
• Stosować
wykładzinę
antystatyczną
(np.
większość
paneli
podłogowych powoduje powstawanie niepożądanych ładunków),
• Zwiększać wilgotność w pomieszczeniach, stosować nawilżacze
konwekcyjne na grzejniki (szczególnie w okresie zimowym) – suche
powietrze sprzyja powstawaniu różnicy potencjałów,
• Okresowo przewietrzać pomieszczenia w czasie, gdy urządzenie nie
pracuje (w trakcie pracy wszystkie okna i drzwi z uwagi na ruchy
powietrza powinny być szczelnie zamknięte!),
• Zaleca
się
stosowanie
odpowiedniej
odzieży
antystatycznej
przy wykonywaniu prac przy komorze, a także odpowiedniego
obuwia,
• Zastosować wentylatory jonizujące przed pracą w komorze.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 27 z 36
Wersja 08.04.2013
7.4 CO ZROBIĆ, GDY URZĄDZNIE NIE DZIAŁA?
Uwaga!
Przed
ewentualną
wysyłką
urządzenia
należy
bezwzględnie
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Przed zgłoszeniem usterki należy sprawdzić czy występujące objawy
znajdują się w podanej niżej tabeli i zastosować zalecenia. Jeśli pomimo
podjętych kroków usterka nadal występuje należy skontaktować się z serwisem.
Objawy
Urządzenie nie włącza się
Wentylator nie działa
Lampa LED nie działa
Na wyświetlaczu LCD
pojawiają się dziwne,
nieczytelne znaki
Praca wentylatora wydaje się
nie równa.
Wentylator wydaje
nieregularne dźwięki
Zaraz po starcie komora przez
chwilę wydaje dziwne dźwięki.
Zalecenia
1. Upewnić się, że gniazdo sieciowe jest sprawne
(np. podłączając inne urządzenie)
2. Wymienić bezpieczniki sieciowe na zapasowe
(dołączone do urządzenia)
3. Zaobserwować czy wyłącznik sieciowy podświetla
się na zielono, gdy jest wciśnięty
1. Wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie
2. Sprawdzić ustawienia sterownika
3. Sprawdzić czy dioda LED WENTYLATOR
na klawiaturze zapala się, jeśli nie, to włączyć
odpowiednią funkcję
1. Wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie
2. Sprawdzić ustawienia sterownika
3. Sprawdzić czy dioda LED LAMPA na klawiaturze
zapala się, jeśli nie to włączyć odpowiednią funkcję
Wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie
Włączyć komorę w tryb przewietrzania (15 minut),
po czym przejść do normalnej pracy.
Jest to normalne, zaraz po starcie podwyższone
ciśnienie powoduje pompowanie poduszki powietrznej
filtra HEPA. Dźwięk wydaje specjalne sukno ochronne
komory sprężania.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 28 z 36
Wersja 08.04.2013
8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/
EC DECLARATION OF CONFORMITY
Wytwórca / Manufacturer:
Eprus Czesław Gornowicz S.K.A
Ul. Leszczyńska 32
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: / I declare under my sole responsibility that device:
Komora laminarna: Farma-Fil 3 Basic, Farma-Fil 3 UV, Farma-Fil 3 GLP
są zgodne z wymogami następującej dyrektywy: / Is in conformity with the essentials requirements of
the directive
2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC)
Ta deklaracja opiera się na zastosowaniu następujących norm zharmonizowanych: / This declaration
based on the compliance of the product with the following harmonized standards:
PN-EN 55024:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki
odporności -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
PN-EN 55022:2006 Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i
metody pomiaru
Miejsce: / Place: Bielsko-Biała
Data: / Date:
15.02.2013
Nazwisko i podpis osoby upoważnionej: / Name and signature of authorised person:
Dyrektor Czesław Gornowicz
Wytwórca posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 /
The manufacturer has the System of Quality Management ISO 9001:2009
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 29 z 36
Wersja 08.04.2013
9. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Na wyposażeniu standardowym znajdują się następujące elementy:
Elementy składowe komory laminarnej Farma-Fil 3
Podstawa komory
Śrubki do skręcenia podstawy
Moduł filtracyjny
Przewód sieciowy zasilający
Bezpieczniki zapasowe
3
4
1
1
2
części
szt.
szt.
szt.
szt.
Dokumenty
Instrukcja Użytkownika
Karta gwarancyjna Komory Laminarnej
Certyfikat filtra HEPA
Deklaracja zgodności WE (osobno lub zintegrowana z Instrukcją Użytkownika)
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 30 z 36
Wersja 08.04.2013
10. DANE TECHNICZNE
Dane techniczne ogólne
Wymiary:
Wymiary wew. komory
roboczej
Masa modułu filtracyjnego:
Masa podstawy:
Masa łączna z
opakowaniem:
Zasilanie:
Moc:
Gniazdo sieciowe
zewnętrzne
Częstotliwość:
Bezpieczniki:
Oświetlenie:
Stopień ochrony obudowy
Klasa bezpieczeństwa
Typ
Filtr wstępny:
Filtr zasadniczy:
Prędkość laminarna
szer. 703mm, głęb. 440mm, wys. 1050mm
szer. 675mm, głęb. 400mm, wys. 600mm
29 kg
9 kg
40 kg
230V~ ±10%
230W (maksymalne obroty)
Tak, maksymalna moc podłączanego urządzenia: 230W
50 Hz
2x 2 A/250V~
Listwa LED, światło białe zimne
IP20
I
Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej
- mata filtracyjna EU 4
- sprawność 70% dla cząstek powyżej 1 µm
- wymiana co 200 godzin lub co rok
- HEPA H14 (EU 14)
- skuteczność 99,999% dla cząsteczek powyżej 0,3 µm
- wymiana co 4000 godzin lub co 4 lata
0,43 m/s ±15%
Dane techniczne sterownika elektronicznego
Zakres regulacji mocy
Krok regulacyjny
Obroty nominalne wentylatora:
Licznik czasu pracy
Krok licznika czasu
Pamięć nastaw Użytkownika
Tryb przewietrzania
Tryb AUTO-START
Sygnalizacja dźwiękowa
Sterowanie lampą LED
Zmiana języka
Cyfrowy, 10..100 %
1%
35% ±10%
Tak, cyfrowy, 0..9999 godzin
1 godzina
Tak
Tak (konfigurowalny)
Tak (konfigurowalny)
Tak (konfigurowalna)
Tak (cyfrowe, konfigurowalne)
Tak (1 z 4 do wyboru)
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 31 z 36
Wersja 08.04.2013
10.1 WARUNKI PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I PRACY
URZĄDZENIA
Warunki przechowywania
Zakres temperatur
Zakres wilgotności względnej
Zakres ciśnienia
+5÷+45°C
30÷75%
700÷1060hPa
Warunki pracy
Zakres temperatur
Zakres wilgotności względnej
Zakres ciśnienia
+10÷+40°C
35÷75%
900÷1060hPa
Warunki transportu
Zakres temperatur
Zakres wilgotności względnej
Zakres ciśnienia
-15÷+45°C
20÷95%
700÷1060hPa
Warunki transportu urządzenia nie odbiegają od standardowych, ale należy
pamiętać o zwiększonej masie urządzenia i o tym, że podstawa jest częściowo
wykonana ze szkła. Przed ewentualną wysyłką należy upewnić się, że opakowanie
posiada odpowiednie oznakowanie:
Więcej informacji odnoście warunków pracy znajduje się w rozdziale
7. UWAGI EKSPLOATACYJNE.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 32 z 36
Wersja 08.04.2013
11. ZALECENIA ODNOŚNIE UTYLIZACJI
Przedstawiony poniżej symbol umieszczony na produkcie lub dołączonej
do niego dokumentacji informuje, że niesprawnego urządzenia nie można
wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji urządzenia polega
na dostarczeniu go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Należy skontaktować
się z producentem lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
Użytkownik może się również zwrócić do firm zajmujących się utylizacją
i/lub likwidacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub sprzętu medycznego.
ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI
(Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi
gospodarowania odpadami)
Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiednich instytucji,
zajmujących się zbieraniem i utylizacją sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 33 z 36
Wersja 08.04.2013
12. REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH
Lp.
1.
Opis wykonanych czynności
Podpis
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 34 z 36
Wersja 08.04.2013
ORZECZENIE O WYNIKU BADAŃ
CZYSTOŚCI POWIETRZA
Eprus
FORMULARZ NR FS-059
WERSJA WYDANIA: 1/2004
STRONA 1/1
Bielsko-Biała, dnia …………………………
Protokół nr ………………..
z badania czystości powietrza w komorze laminarnej
Typ: FARMA-FIL 3
Numer seryjny: ………………..
Rok produkcji: ………………..
Zleceniodawca: ………………..
Parametry pomiaru:
Pomiary wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania (GMP), normy ISO EN-PN 14464-1, -2, -3 : 2005 (Pomieszczenia czyste i związane z
nimi środowiska kontrolowane) i praktyki przyjętej w branży wentylacyjnej.
1. Pomiaru dokonano w centralnym punkcie przekroju poziomego komory roboczej na wysokości
h=500mm
2. Pobrano 3 próby powietrza o wielkości 10 litrów każda
3. Do pomiaru użyto laserowego licznika cząstek:
•
•
•
•
typ
HHPC - 6
producent
ART Instruments Inc.
nr seryjny
030709009
świadectwo kalibracji (wzorcowania):
- nr:
1036701530
- ważne do:
25.02.2015 r.
Wymagania i wyniki pomiarów
Wielkość
cząstek
Wymagania
≥ 0,5 µm
≥ 5 µm
< 3500
<1
1
Wyniki
2
3
Czystość badanego powietrza odpowiada wymaganiom
dla klasy czystości powietrza A
zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
Pomiar wykonał: ………………..
Data: ………………..
Zatwierdził:
Data: ………………..
………………..
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 35 z 36
Wersja 08.04.2013
KOMORA LAMINARNA FARMA-FIL 3
Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA
Producent:
Eprus
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Leszczyńska 32, Polska
Tel.: +48 33 497 73 70
Fax: +48 33 815 15 44
[email protected]
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy techniczne:
Eprus (Dział Techniczny)
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Leszczyńska 32
Tel.: +48 33 497 73 70 wew. 21, 25
[email protected]
Komora laminarna Farma-Fil 3 – Instrukcja Użytkownika
© Eprus 2013
Strona 36 z 36
Wersja 08.04.2013

Podobne dokumenty