ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk Masy upadłości

Komentarze

Transkrypt

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk Masy upadłości
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Syndyk Masy upadłości Krystyny Tajchman prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą „Tajchman Krystyna Gabinet Ginekologiczny” w upadłości likwidacyjnej z
siedzibą w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 1 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego
w Kaliszu z dnia 09 czerwca 2016r., sygn. akt V GUp 31/16 zaprasza do składania ofert
na zakup z wolnej ręki ruchomości upadłego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przedmiotem sprzedaży są ruchomości, na które składają się: towary handlowe oraz wyposażenie
enumeratywnie wymienione w załączniku do Regulaminu Przetargu zamieszczonego na stronie
internetowej syndyka pod adresem: www.syndyk.kalisz.pl
Wadium wynosi 10%, ceny wywoławczej.
W ofercie należy podać:
- dokładne dane Oferenta,
- oferowaną cenę wyrażoną kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo
oraz słownie.
Do oferty należy dołączyć:
- dokument z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych
pod ofertą do reprezentacji Oferenta,
- dowód uiszczenia wadium oraz nr konta na które należy przelać wadium w przypadku nie
przyjęcia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym
ruchomości,
- oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeżeń,
- oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez Oferenta wszelkich opłat związanych z
zakupem.
Oferty należy składać pisemnie na adres:
Kancelaria Syndyka Małgorzata Mikołajczyk
62-800 Kalisz
ul. Rzymska 60
z dopiskiem: „KONKURS OFERT V GUp 31/16”
w terminie do dnia 23 września 2016r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26 września 2016r., o godz. 12.00, w Kaliszu
przy ul. Fabrycznej 1.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy masy upadłości
Kancelaria Syndyka Małgorzata Mikołajczyk
ul. Rzymska 60
62-800 Kalisz
Nr 11 1090 2835 0000 0001 2088 1238
w terminie do dnia 30 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy).
9. Kryterium wyboru oferty– 100 % cena.
10. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
11. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert albo unieważniony albo
odwołany bez podania przyczyny.
12. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym Regulamin przetargu, zamieszczone są na stronie
internetowej syndyka, pod adresem: www.syndyk.kalisz.pl.
13. Dodatkowych informacji syndyk udziela telefonicznie (504 155 747) bądź mailowo
([email protected]).
Małgorzata Mikołajczyk-syndyk

Podobne dokumenty