Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Ja niŜej podpisany(a) niniejszym deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, Ŝe:
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony (a) praw
publicznych,
2) działam na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – deklaruję chęć działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.
3) zapoznałem(am) się z treścią Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i zobowiązuję się przestrzegać jego
zapisów.
Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenia
Seria i nr dowodu
osobistego
Adres zamieszkania
REGON
Numer telefonu
stacjonarnego/komórkowego
E-mail
Reprezentowany sektor
(publiczny, społeczny,
gospodarczy)
Nazwa przedsiębiorstwa
(dot. działalności
gospodarczej)
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. , ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
……………………………
(Miejsce i data)
……………………………………..
Czytelny, własnoręczny podpis

Podobne dokumenty