ZGODA NA UCZESTNICTWO W DYSKOTECE Wyrażam zgodę, aby

Komentarze

Transkrypt

ZGODA NA UCZESTNICTWO W DYSKOTECE Wyrażam zgodę, aby
ZGODA NA UCZESTNICTWO W DYSKOTECE
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ..............................................................................................
uczeń/uczennica klasy........................ gimnazjum/szkoły podstawowej* uczestniczyło w dyskotece
organizowanej na terenie szkoły w dniu ...................................... .
-------------------------------------------czytelny podpis rodzica
* niepotrzebne skreślić
PROSIMY RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ WŁAŚCIWĄ CZĘŚĆ DOTYCZĄCĄ
POWROTU DZIECKA DO DOMU
ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT
Oświadczam, iż po dyskotece dziecko zostanie ze szkoły odebrane przez dorosłego opiekuna.
-------------------------------------------miejscowość i data
--------------------------------------czytelny podpis rodzica
OŚWIADCZENIE O ODEBRANIU DZIECKA
Wyrażam zgodę, aby po dyskotece dziecko samodzielnie wróciło do domu. Biorę za niego pełną
odpowiedzialność i tym samym zwalniam z tego obowiązku szkołę.
-------------------------------------------miejscowość i data
--------------------------------------czytelny podpis rodzica