logistyka - Wydział Zarządzania UŁ

Komentarze

Transkrypt

logistyka - Wydział Zarządzania UŁ
Studia I-go stopnia na kierunku:
L O G I S T Y K A
LOGISTYKA TO KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ.
Celem kształcenia na kierunku
Logistyka jest zapoznanie ze specyfiką
nowoczesnej organizacji i zarządzania
przepływem
towarów
i
obiegiem
informacji w obrębie międzynarodowych
łańcuchów dostaw. Nowoczesne podejście
do tych zagadnień to: optymalizacja
kosztów
logistycznych,
nowoczesne
technologie obiegu informacji, aspekt
prawny, aspekt związany z jakością,
ochroną środowiska, i wiele innych. Wybierając ten kierunek
studiów
Student
zdobędzie
praktyczne
umiejętności
rozpoznawania i diagnozowania procesów logistycznych jako
menadżer ds. logistyki (logistics manager).
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź
tel. (42) 635 50 51
e-mail: [email protected]
www.wz.uni.lodz.pl
Ogólna koncepcja programowa studiów
I –go stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ
Na Wydziale Zarządzania od roku akademickie- ■ Plany studiów spełniają ogólne wymagania Ustago 2007/2008 studia I – go stopnia realizowane
wy o szkolnictwie wyższym, takie jak elastyczsą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na
ność, otwartość i różnorodność. Dają możliwość
kierunkach:
wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia (rozwo• Zarządzanie,
ju) studenta.
• Finanse i rachunkowość,
■ Plany studiów obejmują przedmioty prowadzone
• Logistyka.
w formie aktywnej, czyli ćwiczenia, seminaria, laStudia na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i
boratoria i konwersarachunkowość są studiami ze specjalnością, natoria, w wymiarze nie
tomiast na kierunku Logistyka – bez specjalnomniejszym niż 40%
ści.
łącznej
liczby godzin.
Studia trwają trzy lata (6 semestrów).
Studia I-go stopnia mają budowę modułową.
■ Treści programowe
oraz liczba ECTS za
Przedmioty realizowane na i stopniu studiów
poszczególne przedzakwalifikowane są do następujących kategomioty realizowane na
rii:
I stopniu studiów są
■ Przedmioty podstawowe obowiązkowe - dla
identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjowszystkich studentów kierunku (Moduł A i
narnych (zarówno wieczorowych, jak i zaoczModuł C),
nych).
■ Przedmioty kierunkowe obowiązkowe - dla ■ Na studiach I-go stopnia niestacjonarnych realizowszystkich studentów kierunku (Moduł B i
wany jest program I stopnia studiów stacjonarnych
Moduł D),
w wymiarze 100% - dla przedmiotów objętych
■ Przedmioty specjalizacyjne poszerzające zakres
przedmiotów kierunkowych, które student wybiera wraz ze specjalnością (Moduł E i Moduły
F),
■ Przedmioty dodatkowe (uzupełniające), które
student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (Moduły G i Moduły H).
standardami kształcenia Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) i w wymiarze
nie mniejszym niż 60% godzin – dla pozostałych
przedmiotów, przy tej samie liczbie punktów
ECTS.
■ W planie studiów znajdują się seminaria (licencjackie) oraz praktyki zawodowe (obowiązkowe
na I stopniu).
■ Moduły – to grupy przedmiotów, które są podzielone ze względu na treści, jakie ze sobą niosą na:
podstawowe, kierunkowe, specjalizacyjne, uzupełniające.
■ Kierunek studiów – to zestaw przedmiotów, które trzeba zrealizować, aby otrzymać dyplom Absolwenta. Obejmuje on przedmioty obowiązkowe (Moduły A, B, C i D) oraz fakultatywne (Moduły
E, F, G, H).
■ Specjalność - to zestaw przedmiotów kierunkowych (Moduł B i Moduł D dla danego kierunku),
moduły specjalizacyjne – obowiązkowy E i co najmniej jeden Moduł F oraz praca dyplomowa tematycznie związana z zakresem specjalności.
Założenia programowe i cel studiów
I-go stopnia na kierunku LOGISTYKA
PROGRAM STUDIÓW na tym
kierunku oparty jest na najnowszych
światowych tendencjach programów
nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających
wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.
Bardzo istotnym dopełnieniem tematycznym wykładów, konwersatoriów,
ćwiczeń oraz laboratoriów (z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych) są zagadnienia dotyczące wykorzystania logistyki w
zarządzaniu miastem i regionem, w
zarządzaniu ochroną środowiska i sferach niebiznesowych.
PROFIL ABSOLWENTA
We współczesnym świecie zawód „logistyk” to profesja uznana, dobrze płatna, o
międzynarodowej renomie. Wykształcony
wysokiej klasy specjalista w dziedzinie zarządzania logistycznego znajduje pracę nie
tylko we własnym kraju, ale i poza nim.
Kierunek przygotowuje specjalistów do
pracy w nowoczesnych firmach sektora
TSL (Transport – Spedycja – Logistyka),
jak również do pracy w komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw, takich jak:
dział zaopatrzenia, dział dystrybucji, dział
produkcji, komórki zarządzania magazynami i zapasami, a także komórki transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
ABSOLWENT kierunku Logistyka:
będzie posiadał ogólną wiedzę i
umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania logistycznego w
działach funkcjonalnych różnych
podmiotów gospodarczych,
będzie przygotowany do zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków finansowych we wszystkich
obszarach funkcjonalnych różnego
typu podmiotów gospodarczych w
ramach łańcucha dostaw (relacji
przedsiębiorstw z dostawcami i
klientami),
będzie predysponowany do pełnienia funkcji kierowniczych w procesach logistycznych.
Student ma możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia.
W semestrze 4-tym Student wybiera:
1) dwa Moduły wydziałowe (Moduły
H)
2) jeden Moduł uzupełniający G.
Ogólna struktura studiów I - go stopnia
– kierunek LOGISTYKA
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
A, B, C
(MNiSzW)
MODUŁ KIERUNKOWY OBOWIĄZKOWY (D/LO)
- realizowane przedmioty:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Logistyka w obszarach niebiznesowych
Rynek usług logistycznych
Alianse logistyczne i eurologistyka
Systemy informatyczne w logistyce
Technologie wykorzystywane w logistyce
Centra logistyczne
Logistyka w procesach kooperacji
gospodarczej
MODUŁ OBOWIĄZKOWY E/LO
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRODUKCYJNYM
Zajęcia w ramach modułu obejmują najnowsze zagadnienia dotyczące projektowania, optymalizacji i zarządzania procesami operacyjnymi w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw.
Moduł ten przygotowuje również do podjęcia pracy w wielu firmach szybko rozwijającego się sektora usług logistycznych.
Program jest tak skonstruowany, aby absolwenci mogli uzyskać szeroką wiedzę w
tym obszarze. Na rynku pracy poszukiwani są kierownicy oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu logistyki w firmach produkcyjnych, spedycyjno–transportowych,
różnego typu przedsiębiorstwach handlowych oraz profesjonalnych magazynach
(centralnych, regionalnych, centrach dystrybucji), a także kompleksowych centrach
logistycznych.
Opiekun: dr Cezary Gradowicz
Zakład Logistyki
DWA MODUŁY H
MODUŁ G
Program studiów
Przedmioty
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
1
2
3
4
SEMESTR 1
Matematyka
Podstawy zarządzania
Podstawy wiedzy o finansach
Ekonomia
Towaroznawstwo
Zarządzanie produkcją i usługami
Logistyka w procesach kooperacji gospodarczej
Technologie informacyjne
Geografia
Wychowanie fizyczne*
SEMESTR 2
Wychowanie fizyczne*
Ekonomika transportu
Wstęp do prawa
Podstawy marketingu
Rachunkowość
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Infrastruktura logistyczna
Ekologistyka
Psychologia
SEMESTR 3
Statystyka
Inżynieria systemów i analizy systemowej
Logistyka dystrybucji
Projektowanie procesów
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Etyka zawodowa
Logistyka w obszarach niebiznesowych
Rynek usług logistycznych
Centra logistyczne
Język obcy
SEMESTR 4
Systemy informatyczne w logistyce
Technologie wykorzystywane w logistyce
Alianse logistyczne i eurologistyka
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Logistyczny model przedsiębiorstwa
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
Strategie logistyczne przedsiębiorstw
Logistyka magazynowania
Wprowadzenie do rachunku kosztów logistyki
Audit procesów w logistyce
Controlling logistyczny
Innowacje w procesach logistycznych
Zarządzanie zapasami
Warsztaty logistyczne
Język obcy
Praktyki*
SEMESTR 5
Język obcy
Moduł uzupełniający do wyboru (Moduł H)
Moduł uzupełniający z innej spec. (Moduł G)
Seminarium
SEMESTR 6
Moduł uzupełniający do wyboru (Moduł H)
Moduł uzupełniający z innej spec. (Moduł G)
Seminarium
Własność intelektualna
Razem
* nie dotyczy studiów niestacjonarnych.
Punkty ECTS
– studia
stacjonarne/
niestacjonarne
33
5
6
4
5
2
3
3
2
2
1
33
1
3
3
5
3
4
4
5
4
1
33
6
3
2
5
4
4
1
1
1
4
2
33
2
1
3
2
3
4
2
3
2
1
1
2
1
1
1
4
32
2
20
6
4
33
20
6
6
1
197/195
Ścieżka studiowania na kierunku
ZARZĄDZANIE I-go stopnia
Wybory
Realizacja
modułów
Przykładowa
ścieżka
studiowania
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMESTR III
SEMESTR IV
UWAGA – MOMENT
W1
DECYZYJNY!
– WYBÓR:
■ DWÓCH MODUŁÓW H ORAZ
MODUŁU G (realizowanych w
semestrze V/VI)
■ SEMINARIUM
LICENCJACKIEGO (realizowanego
w semestrze V-VI)
SEMESTR V
SEMESTR VI
W
R
Wybór np. Modułu H1P,
H2P, G1P oraz seminarium
licencjackiego
R1
MODUŁ G
MODUŁ G1P
MODUŁ H
MODUŁ H1P
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
MODUŁ G (kontynuacja modułu z
sem. V)
MODUŁ G1P
(kontynuacja modułu z sem. V)
MODUŁ H (inny
niż w sem. V)
MODUŁ H2P
Seminarium
licencjackie
Seminarium
licencjackie
- Wybór
- Realizacja
Moduły uzupełniające - Moduły G
G1P Marketing w procesie tworzenia wartości
•
Wizerunek w kształtowaniu firmy
•
Marketing relacji z klientem
•
Zarządzanie wartością klienta
•
Marketing wewnętrzny
•
Determinanty zachowań konsumenckich
•
Nowe technologie w marketingu
•
Źródła i metody finansowania strategii marketingowych
•
Zarządzanie projektami marketingowymi
•
•
•
•
•
•
G2P Informatyka w zarządzaniu
Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
Bazy danych i hurtownie danych
Współczesne technologie informatyczne
w organizacji
Ochrona danych w organizacji
Modele informatyczne w zarządzaniu
Wdrażanie i eksploatacja systemu informatycznego
G3P Rachunkowość dla menedżerów
(w języku polskim)
Podstawy rachunkowości finansowej
Analiza finansowa w procesie zarządzania
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza operacyjna
Rachunkowość zarządcza strategiczna
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
•
•
•
•
•
•
Opiekun: dr Tomasz Wnuk
Katedra Rachunkowości
Opiekun: dr Anna Pamuła
Katedra Informatyki
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Stanisława
Wilmańska-Sosnowska
Katedra Marketingu
•
•
•
•
•
•
G4P Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
•
Planowanie finansowe
•
Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa
•
Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
•
Przygotowanie wniosku inwestycyjnego
•
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa z
funduszy europejskich
•
Infrastruktura rynku kapitałowego
•
Emisja i plasowanie papierów wartościowych
G3E Rachunkowość dla menedżerów
(w języku angielskim)
Financial accounting fundamentals
Financial analysis in management process
Cost accounting
Operating management accounting
Strategic management accounting
Company financial management
Opiekun: dr Tomasz Wnuk
Katedra Rachunkowości
•
•
•
•
•
•
•
•
G6P Zarządzanie rozwojem firmy
Uruchomienie biznesu
Przygotowanie biznes planu
Strategie biznesu
Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
Źródła finansowania nowych przedsięwzięć
Innowacje w biznesie
Systemy wspomagania decyzji kierowniczych
Instytucje wsparcia biznesowego
•
•
•
•
•
•
•
G5P Zarządzanie międzynarodowe
Podstawy zarządzania międzynarodowego
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
międzynarodowym
Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Badania marketingowe na rynkach międzynarodowych
Praktyka handlu zagranicznego
Zarządzanie międzykulturowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Opiekun: dr Tomasz Czapla
Katedra Zarządzania
Opiekun: dr Jakub Marszałek
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
•
•
•
•
•
•
Opiekun: dr Jarosław Ropęga
•
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
•
G9P Zarządzanie przedsiębiorstwami
rodzinnymi
Przedsiębiorczość rodzinna - podstawy
teoretyczne
Wybrane aspekty prawne funkcjonowania
firm rodzinnych
Zarządzanie finansami firmy rodzinnej
Praktyczne aspekty zarządzania firmą rodzinną
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w
firmie rodzinnej
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynkach międzynarodowych
Sukcesja władzy i własności w firmie rodzinnej
Strategie podatkowe firmy rodzinnej
Opiekun: dr Wojciech Popczyk
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G10P Dystrybucja
Handel elektroniczny
Zarządzanie relacjami w kanale rynku
Systemy automatycznej identyfikacji
produktów w sieciach handlowych
Opakowania w procesach dystrybucji
Analiza i prognozowanie popytu
Finansowanie transakcji w handlu
Przygotowywanie kontraktów, negocjacje
Systemy informatyczne w sferze dystrybucji produktów
Logistyka in-store
Opiekun: prof. dr hab. Krystyna IwińskaKnop
Katedra Marketingu
•
•
•
•
•
•
•
G8P Zarządzanie Projektami UE
Programy Unii Europejskiej
Instytucje i polityki współczesnej UE
Programowanie rozwoju regionalnego i
lokalnego
Podstawy zarządzania projektami unijnymi
Zasady finansowania projektów i programów
Przygotowanie wniosków projektowychwarsztaty
Monitoring i ewaluacja projektu
Opiekun: dr Renata Lisowska
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Ważne informacje
Ważne decyzje
Sam decyduj o swojej przyszłości
– zrób to odpowiedzialnie!
W
meessttrrzzee IIV
V w
wyybbiieerraasszz:
W sseem
dwa Moduły Wydziałowe (H),
jeden Moduł Uzupełniający (G),
seminarium licencjackie.
Z
Zaap
piissyy w
w m
maajju
u..
Ważne kontakty
Kierownik kierunku Logistyka
prof. nadzw. dr hab. Jarosław Sosnowski
Zakład Logistyki
Uwaga!
Przed zapisami będziesz mógł zapoznać się ze szczegółową ofertą dydaktyczną na prezentacji specjalności, modułów i seminariów.
Dokładne terminy prezentacji znajdziesz na stronie www.wz.uni.lodz.pl
``

Podobne dokumenty